Page 1

¶¤Á΢

p l‰ËuÁfis˜

Ô ˜ ‰Â˘ÛË ÂÎ·›

∑‹Ó·

∞ÊȤڈ̷: ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ | ∏ ÈÔ Î·Ï‹ ·Ú¤· | ™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË §·Ì›·


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

edit 7ÏfiÁÔÈ...

200 ... ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ (Ù˘È΋) Ï‹ÍË Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘:

1. ¢ÂÓ ·Îԇ̠È· ÙÔ Last Christmas Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ŒÊ˘ £Ò‰Ë (¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Î·ÚÓ·‚·Ï›ÛÙÈÎÔ “ÛÎfiÈ· ÛÎfiÈ· ÌÈÛÔ”)

2. ΔÂÏ›ˆÛÂ Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· (Ìfi‰· ÁÈ· ÙÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ / ‰ÒÚ· ÁÈ· ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· / ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜)

3. •·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ. 4. ΔÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÛÂÈÚÒÓ

5. ¢ÂÓ ı· Í·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ, ‚·ÚÂÙ¿ SMS ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì·˜ ÁÈ· «¤Ó· 2007 ÁÂÌ¿ÙÔ ˘Á›· Î·È Â˘Ù˘¯›·» ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 360 ̤Ú˜

6. ΔÔ Û›ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ù· ÛÙÔÏ›‰È·

7. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Ó· ÂÚÓ¿˜ ˘¤ÚÔ¯·.

... Ô˘ ÙÔ 2006 ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

1. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Á·ÌÒ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ·Ù‹Û·Ì ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi

2. ÕÓÔÈÍ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ı¤· ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ °·Ï¤ÚÈÔ˘, Ï¿È ÛÙÔ ÈÔ cool ¿Á·ÏÌ· Ù˘ fiÏ˘ (ÙÔ ·È‰› Ô˘ οÓÂÈ ÙÛ›Û· Î·È ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙË Ì¤ÛË, ·Û‡ÏÏËÙÔ Ò˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ!!!)

3. ÕÓÔÈÍÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÙÔ ¿Û˘ÏÔ, ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ‹ ÌË ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù· ‰ˆÚÂ¿Ó (¯·!) Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÂÚÛÈ Ù· ·ÎÔ‡Á·Ì ÌfiÓÔ ·fi ÛfiÓÙ· ÚÈÓ ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

4. ∂Í·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi Ù· media Ë ÕÓÓ· μ›ÛÛË 5. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂΛÓËÛ Ì ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ¯ÈfiÓÈ, Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ¤ÍÙÚ· Ë̤Ú˜ ‰È·ÎÔÒÓ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó η‡ÛˆÓ· Î·È Î¿Ó·Ì ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ¤Ó·Ó Ù¤ÏÂÈÔ ‹ÏÈÔ

6. μÁ‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‚ϤÔÓÙ·Ó

7. ΔÔ myspace ¤Û‚ËÛ ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ showbiz ÙÔ˘˜ managers Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ÙÔ youtube ¤Î·Ó ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù· blogs Û‹Ì·Ó·Ó ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÔͤӈÛ˘.


Editor

... Ô˘ ÙÔ 2007 ı· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˜

...Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

1. £· ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ̤۷ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙÔ

1. £· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ÂÓ fi„ÂÈ

Eurobasket ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛ‹ Ì·˜.

2. £· οÓÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr: ÂΉÚÔ̤˜ Û ̤ÚË Ô˘ ‰Â Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È, ÛÔ‡ÂÚ ‚Ú·‰È¤˜, ÚˆÙfiÙ˘· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ interactive (ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÚÔÛ¯Ҙ)

3. £· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ

Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜

2. £· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «™ÂÍ, Ù¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ»

3. £· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÈ Ì·˜ ›Â Ë ¶¤Á΢ ∑‹Ó· (Ï˘ÁÌfi˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ – Ë ¶¤Á΢ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 2 ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ)

4. ¢ÂÓ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙË Eurovision

4. £· ‰ÂȘ Ò˜ Â›Ó·È Ó· ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ ÛÙË §·Ì›·

5. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ηӤӷ reality ÛÙËÓ ÙËÏÂ-

5. £· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜

fiÚ·ÛË (ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Ì wannabe ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÔfiÙ ‰Â ‚·ÚȤ۷È)

π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Â›Ó·È ÛΤÙË ÙڤϷ (¿ÓÙ ӷ ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·‡ÚÈÔ ÌÂı·‡ÚÈÔ!)

6. ∫·Ù¿ 99% ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔfiÙÂ Î·È Ù˙ÂÚÙ˙ÂϤ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, Î·È ¯¿˙È, Î·È ¤Ó· ¤ÍÙÚ· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘.

7. ª¿ÈÔ˜: ∞ı‹Ó·: ÙÂÏÈÎfi˜ Champions League. ŸÏÂÂÂÂ!

6. £· Ì¿ıÂȘ ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ «°Ú·ÈÎÔ‡˜»

7. £· ÂÓËÌÂÚˆı›˜ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, DVD, media Î·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·!

∫·Ï‹ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Î·È ı· Ù· ԇ̠ͷӿ Û ¤Ó· Ì‹Ó·!


index _8 ¶¤Á΢ ∑‹Ó· ª›· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, 37 Ù‡¯Ë ÌÂÙ¿

_12-18 ∞ÊȤڈ̷: ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∞Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ÛÎÔÓ¿ÎÈ·, ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ: ÛÂÍ, Ù¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ∏ ÚÒÙË ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋

_20 ∏ ÈÔ Î·Ï‹ ·Ú¤· _22 ™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË §·Ì›· _31 ™Ô‡ÂÚ §›Áη: ·ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ ·ÎfiÌË 26funcard 28on the road 32Á˘ mediaÌ 34ÛÈÓÂÌ¿ 35ηÙÈÓ¿˙ 36ÛÂÍ 37dvd 38tech 39ÌÔ˘ÛÈ΋ 40ÈÛÙÔÚ›· 41magic world 42·Ù˙¤ÓÙ· 43ηÚȤڷ 44ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ 46 ˆÚÔÛÎfiÈ· !

ΔÔ_ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ_ÌËÓÈ·›Ô_ÊÔÈÙËÙÈÎfi_ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘_¯ÒÚ·˜

π‰ÈÔÎÙËÛ›· - ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ºÚ˘ÎÙˆÚ›· ∂¶∂, ΔÛÈÌÈÛ΋ 99, ∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44, ΔËÏ: 2310-251290, Fax: 2310-251280, info@fititis.gr, info@friktoria.gr EΉfiÙ˘: °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¤Î‰ÔÛ˘: ∂˘ÁÂÓ›· ™ÎÔ˘Ê¿, es@friktoria.gr ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘: °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÂÛÌÂÙ˙‹˜, gt@friktoria.gr ™¯Â‰È·ÛÌfi˜: ∞ÓÙˆÓ›· μÔÁÈ·Ù˙‹, ∫·ÙÂÚ›Ó· °Ô˙›ÏË av@friktoria.gr ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ: ADD Productions, ÷ÏÎȉÈ΋˜ 12, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (www.addpro.gr) À‡ı˘ÓÔ˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ˆÌ¿˜ ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ (tt@friktoria.gr, 6944-987073) ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: sales@friktoria.gr, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È‚Ú‹˜ (ks@friktoria.gr, 6948-579047) À‡ı˘ÓÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜: ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∞Ú›‰·˜, (sa@friktoria.gr, 6946-755893) ¡ÔÌÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÚÁ‡Ú˘ ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ Site staff: gs, djsoula, ghostdog, salami, joaquin Magzin staff: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ª·Ú›· ∞ÏÌ¿ÓË, ¡›ÎÔ˜ Kozni °ÎÔÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘, ∫.Ã.∫., ÷ڿϷÌÔ˜ ªËÓ·Û›‰Ë˜, ªÈ¯¿Ï˘ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ¢‹ÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Alexis Dimopoulos, e103@fititis.gr, es1@fititis.gr, joaquin@fititis.gr, Marmelo, VladAstramenos EȉÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: Epsilon net - Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Epsilon7, Seven Videonet-£fi‰ˆÚÔ˜ ¶ÂÙÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜: Parachute ∂ÎÙ‡ˆÛË: M·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ∞.∂. ∞Ôڛ˜, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÎÚÈÙÈ΋, Ú·‚·Û¿ÎÈ·, ·ÂÈϤ˜, ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ: info@fititis.gr Special thanks to: fiÛÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤‚·Ï·Ó, ·ÏÏ¿ ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÓÒÌË Î·È ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. Δ· ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÙˆÓ ·ÚıÚÔÁڿʈÓ. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙ·Ô‰›‰Ô˘Ì Ì ÎÚËÙÈΤ˜ Ì·ÏˆıȤ˜, ηıfiÙÈ Û·˜ ÙÔ ÎÚ·Ù¿Ì ̷ÓÈ¿ÙÈÎÔ. ÃÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô˘ ¢∂¡ ·fiÛÙÂÏÏÔÓÙ·È ¢∂¡ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ΔÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔ̤˜, ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, οÓÂÈ ¿ÚÙÈ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, „¿¯ÓÂÈ Î·È „¿¯ÓÂÙ·È. ∂›ÛÙ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔÈ Ó· Á›ÓÂÙ ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¤·˜. ŸÛÔÈ, ¿ÏÈ, ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi Ì·˜ ÛÙÈÏ, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·Îfi Û˘Ú›, Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Î·È Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó Èfi Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô Norton ÁÓˆÚ›˙ÂÈ... ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ - ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÔÌ¿‰· - Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÔÎÙ¿Ù·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È·Ù‡ˆÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‹ÙÚ·˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ Ù˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¡. 2121/1993 Î·È Î·Ù¿ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™‡Ì‚·ÛË Ù˘ μ¤ÚÓ˘ (Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘Úˆı› Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ ¡. 100/1975) ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È ÁÂÓÈο Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÙÌËÌ·ÙÈο ‹ ÂÚÈÏËÙÈο, ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‹ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‹ ¿ÏÏË ‰È·Û΢‹, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ΉfiÙË - ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤Î‰ÔÛ˘.

You’ve got mail!

√ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ¯Ù˘¿ÂÈ Î¿ı ̋ӷ! ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ fiÚÙ·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÔ˘fiÓÈ Î·È ÛÙ›ÏÙÔ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ºÚ˘ÎÙˆÚ›· ∂¶∂, ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin, ΔÛÈÌÈÛ΋ 99, 546 22, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹ ‰ÒÛÙÔ ÛÙÔ bar ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr Playroom (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘). MÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.fititis.gr/subs Î·È ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó!

√¡√ª∞................................................................ ∂¶π£∂Δ√............................................................. ∏§π∫π∞..................... Δ∏§∂ºø¡√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™......................................... ™Ã√§∏............................................................ ∂Δ√™...................... √¢√™*.................................................... ∞ƒπ£ª√™................ Δ∫............................ ¶√§∏................................................ EMAIL.................................................................................................................................................................................. * ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ (.¯. ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Û·˜)


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ fiÙ·Ó, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÙÔ 2Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin, ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ·Ó Î·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ‰Â‡ ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜ ›¯·ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶¤Á΢ ∑‹Ó· ÁÈ·  ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∞fi ÙfiÙ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿. ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ¶¤Á΢ Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜. ŒÓ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ŸÙÈ ÌÔ Úԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 37 Ù‡¯Ë ÌÂÙ¿. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ!

¶¤Á΢

∑‹Ó·


Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ΔÛÂÛÌÂÙ˙‹

∂›Û·È Û˘Ó¯Ҙ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ. ¶fiÛË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È; ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂȘ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È. ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·Ù›, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÂȘ Ì›· ÛοϷ, ·Ó ¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ‰ÂÓ ÔÓ¿˜, ·Ó ¤ÛÂȘ fï˜ ·fi ÙÔ ÂÈÎÔÛÙfi, ÌÔÚ› Ó· Û¿ÛÂȘ Î·È Î·Ó¤Ó· fi‰È. ™Â ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÔÙ¤ Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·; ΔÔ ÓÈÒıˆ ·˘Ùfi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. ¶·ÏÈ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È. ¶Â˜ ÌÔ˘ Ì›· ηϋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ ‰›ÓÂȘ… ¶‹Á·ÈÓ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ΔÔ «∂¡∞» Â›Ó·È ÙÔ fiÁ‰Ôfi ÛÔ˘ cd. ¶Â˜ ÌÔ˘ ‰‡Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ·˘Ùfi. ΔËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤¯ˆ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. ◊Ù·Ó Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â¤ÏÂÍ· ÂÁÒ Ì ÙÔÓ ∏Ï›· ªÂÓ¤ÙÔ, ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ÌÔ˘, 15 ·fi 284 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. 284 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·; ∂›¯·Ù ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ËÏ·‰‹. ¡·È, ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿. ∫·È ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰Â ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. ¡· ‚¿Ïˆ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ËÏ·‰‹ 5 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Δ¿‰Â Û˘Óı¤ÙË Î·È 2-3 ÙÔ˘ Δ¿‰Â. ªÔ˘ Ϙ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ‰Â ı· ‹ıÂϘ Ó· ¤¯ÂȘ ÂÈ; ªfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ˘Ô¯Ú¤ˆÛË; Ÿ¯È ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ οÔÈ· Ó·È. ∂›Ó·È fiˆ˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂȘ ‰›ÛÎÔ Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ Û˘Óı¤ÙË. ∂›Ó·È Î·È ÙfiÙ ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ΔÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¤Ó·Ó Û˘Óı¤ÙË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ·ÔʇÁÂȘ Ó· οÓÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Ó· Û˘Óı¤ÙË Û οÔÈ· ÂfiÌÂÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Óı¤Ù˜ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ. ∞Ó ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ˆ ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘, ı· οӈ Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, Ô˘ ¿ÊËÛ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™Â ÂӉȷʤÚÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È·¯ÚÔÓÈο; Ÿ¯È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ «Ì·Ì»; Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ·ÓÙÚ‡ˆ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ·. ∫·È ÙÔ ¤¯ˆ ηٷʤÚÂÈ. ΔÔ «Œ¯ÂÈ Û‡ÓÓÂÊ· ·fi„» ·˜ ԇ̠ÙÔ ıˆÚÒ Ôχ «Ì·Ì» ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì η̛· ‚ϷΛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Ù· Ϥˆ ÌÂÙ¿ ·fi 3-4 ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ı›ÁÔ˘ÓÂ. ∞Ó ÎÚ›Óˆ fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Û 3 ‹ 6 Ì‹Ó˜, ·Ï¿ ‰Â ı· ÙÔ ‚¿Ïˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ οÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘, ·Ó ÌÔ˘ Ù· ¤‰ÈÓ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ‰Â ı· Ù· ¤ÏÂÁ·. °È· ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ ›·ÌÂ. ∞fi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ì ÔÈÔ˘˜ ı· ‹ıÂϘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; £¤Ïˆ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ÙËÓ ÕÓÓ· μ›ÛÛË, ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Î·È ÙÔ ªÈ¯¿ÏË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÔÙ¤ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ ‹ıÂÏ· Ôχ.

ªÈ·˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ƒ‹ÁÔ Ô˘ Û˘Ì ·ıԇ̠Ôχ. ¶Ò˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜; ŸÙ·Ó Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÏÏ·Á‹ ı· οÓÔ˘Ì Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ì·Á·˙› Ì ÈÛÙÔÚ›· fiˆ˜ ÙÔ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Studio ÛÎÂÊًηÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë ·ÈÛıËÙÈο. ◊ıÂÏ· Ó· ÚÔÙ›ӈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û οÔÈÔÓ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ – ÛÎËÓÔı¤ÙË ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ Ó· ÌË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì fiÛ· οÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘. ∞˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ «ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘». √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ‹Úı ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ó· ÌË ¯·ı› Ë ·ÌÂÛfi ÙËÙ· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÔ˘. ∞˘Ùfi Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÈÔ Ôχ. ∞Ó ·ÔÊ·Û›Ûˆ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ‰Â ı· ÙÔ Î¿Óˆ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ. £· ÙÔ Î¿Óˆ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÛΤÊÙÂÛ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘; °È·Ù› fi¯È; £· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ Ó· ‚ÚÂıÒ Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞Ó ÛÙÚÒÛˆ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÒ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ÌÂÙ¿, Û ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔÚÒ Ó· οӈ Ì 5 Û˘Óı¤Ù˜ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ ‹ ÛÙÔ §˘Î·‚ËÙÙfi. ª·Î¿ÚÈ!

mber α|σ σκέδ άρθρ νημα σκέδ άρθρ θύν ελίες προ wnloa ράφο λη | σ atar αδημ η|π ρα | λητικ ητήσ ofile ρα | | da θύν άσεω ures διευ ατα ε α | κιν ματα mun sage ws | a φων γράμ ριοδ δημα t | lin mber λέφω ογρά at | l mber α|σ σκέδ άρθρ ημα σκέδ άρθρ θύν ελίες προ wnloa ράφο λη | σ atar αδημ η|π ρα | | αθ ζητή ofile


mbers | community | features | downloads | freebies | διαγωνισμοί | δώρα | φωτογραφίες | daily news | agenda | περιοδικά | εκδρο α | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσε σκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγ άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλ νηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | μουσική | κινηματογράφος | χρήσιμες διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσε σκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγ άρθρα | instant messages | forum | avatar agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμ θύνσεις | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blo ελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agenda | chat | links | pics | θέματα εξετά προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | featur wnloads | freebies | διαγωνισμοί | δώρα | φωτογραφίες | daily news | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινη ράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databa λη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | for atar | profile | members | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητ αδημαϊκά | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασ η | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελί ρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | κινηματογράφ λητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλ ητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | ava ofile | members | community | features | agendachat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελί ρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | downloads | freebies | διαγωνισμοί | δώρα | φωτογ | daily news | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμ θύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέμ άσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | communi ures | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | μουσική | κινηματογράφος | χρή διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pi ατα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar agenda | περιοδικά | εκδρο α | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databa ματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | membe munity | features | agenda | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | inst sages | forum | avatar | profile | members | community | features | downloads | freebies | διαγωνισμοί | δώρα | φωτογραφίες | d ws | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσε φωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεω γράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agen ριοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικ δημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσε t | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profi mbers | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσ λέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσε ογράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agen at | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profi mbers | community | features | downloads | freebies | διαγωνισμοί | δώρα | φωτογραφίες | daily news | agenda | περιοδικά | εκδρο α | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσε σκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγ άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλ ηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | μουσική | κινηματογράφος | χρήσιμες διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσε σκέδαση | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγ άρθρα | instant messages | forum | avatar agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμ θύνσεις | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blo ελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agenda | chat | links | pics | θέματα εξετά προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | featur wnloads | freebies | διαγωνισμοί | δώρα | φωτογραφίες | daily news | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινη ράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databa λη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | for atar | profile | members | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | συναυλίες | μουσική | κινηματογράφος | αθλητ αδημαϊκά | μουσική | κινηματογράφος | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασ η | πληροφορίες | databases | μέλη | συζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελί ρα | instant messages | forum | avatar | profile | members | community | features | agenda | περιοδικά | εκδρομές | νέα | | κινηματογ | αθλητικά | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασκέδαση | πληροφορίες | databases | μ ζητήσεις | chat | links | pics | θέματα εξετάσεων | προγράμματα εξεταστικών | blogs | αγγελίες | άρθρα | instant messages | forum | ava ofile | members | community | features | agenda | ακαδημαϊκά | χρήσιμες | διευθύνσεις | τηλέφωνα | galleries | δημοσκοπήσεις | διασ


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ rÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.g (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¡›ÎÔ˜ °ÎÔÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙË, ªÈ¯¿Ï˘ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ¢‹ÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜)

ªÔÚ› Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Î·È Ë ÚԤϢÛË Ù˘ Ϥ͢ «ÛÎÔÓ¿ÎÈ» Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÙfiÛÔ ÔÈΛ· Ô˘ fiÔÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ÛÎÔ Ó¿ÎÈ, ›Ù ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Ú·‰Â¯Ù› ›ÙÂ Â›Ó·È ÔÈÎÙÚfi˜ „‡Ù˘.

˘ Ô · È Ì Î · ¿ Ó Ó ¤ Ô Ì Î Ë Û  · Á ∞


» ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË: ADD Productions

ΔÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ ıÂÙÈο ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ ·Ô Ó¤ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ – ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÌÈ· Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈÎfi 4 ÛÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ 5 ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÎÈ ÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ Î·È Ì›· ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ 9 ‹ 10 ÙÔ 8 Î·È ÔÈ Î·ÏÔ› ηχÙÂÚÔÈ, ϤÌ ÙÒÚ·… Ÿˆ˜, fï˜, Ù· ÌÂٷ͈ٿ ‚Ú·ÎÈ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Âȉ¤ÍÈ Ô˘˜ ÎÒÏÔ˘˜, ¤ÙÛÈ Î·È ¤Ó· ηÏfi ÛÎÔÓ¿ÎÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¤Ó·Ó Âȉ¤ÍÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹, Âȉ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ‰ÒÚÔ ¿‰ˆÚÔ.

™ÙË Ê·Ú¤ÙÚ·, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ «ÛÎÔÓ·ÎÈÔÔÈÔ‡», ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¿„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÏÈÎÔ ıÚ¿ÛÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Î›ÓËÛË ·ÈÏÔ˘ÚÔÂȉԇ˜. ∏ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ Â› Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ¶·Ú·Î¿Ùˆ, Ë Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÎÔÓ¿ ÎÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÓˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

™‡ÛÙËÌ· «Â›Û·È ıÚ·Û‡Ù·ÙÔ˜ » ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Â›Ó·È ¤Ó· ʈÙÔÙ˘¿‰ÈÎÔ! ª·›ÓÂÙ ̤۷, ‰›ÓÂÙ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È Û·˜ ÙȘ οÓÔ˘Ó Ì›· ÍÂÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË! ¶·ÏÈfi, ·ÏÏ¿ ÎÏ·ÛÈÎfi. ΔËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ï¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙ ÙÔ. ™‡ÛÙËÌ· «Ô Ì·ÓÈÛÙÈÚÙ˙‹˜» ΔÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ӷ ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈο Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (·Ó Â›Û·È ÎÔÚ›ÙÛÈ Ê˘ÛÈο). μ¿˙ÂȘ ÙÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·ÏÛfiÓ ÛÔ˘. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ Î¿ı ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÛËÎÒÓÂȘ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË ÊÔ‡ÛÙ· ÛÔ˘ (ÂÍÔ‡ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·) Î·È ‰È·‚¿˙ÂȘ Ù· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó·. ∞ÚΛ ÌfiÓÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ÂÈÙËÚËÙ‹ ¿Ó‰Ú·… ™‡ÛÙËÌ· «Ô ԢηÌÈÛ¿ÙÔ˜» ∞Ó Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ¤¯ÂÙ ÎÔÏÏ‹Ì·Ù· (‰Â Û˘ÓËı›˙ÂÙ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›Ù Ì ÊÔ‡ÛÙ·) ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. π‰·ÓÈ΋ ÎÚ˘„ÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ «ıÚ·Û‡Ù·ÙÔ˘» Â›Ó·È Ë ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ Ô˘Î·Ì›ÛÔ˘. ™Â ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ¿ÛÔ Û·˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È ÙÔ ‚Á¿˙ÂÙ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi -˘ÔÙ›ıÂÙ·È- Ó· οÓÂÙ ·¤Ú·. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‚Á¿˙ÂÙÂ Î·È ÙÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎfiϘ. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÓˆÛÙ‹. ™‡ÛÙËÌ· «ÙÚ·‚¿ˆ Î·È Áڿʈ» ªËÓ ¿ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔ ÔÓËÚfi, Û¿Ù˘ÚÔÈ, ÙÔ «ÙÚ·‚¿ˆ» ¿ÂÈ ÛÙȘ ÙÈÚ¿ÓÙ˜ Ô˘ ı· ÊÔÚ¿ÙÂ, ηϤ! ™ÙËÓ ›Ûˆ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ÙÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ Ì ٷӛ· ‰ÈÏ‹˜ fi„ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Âͤ¯ÂÈ Ù›ÔÙ·, ÙÔ ÓÔ˘ Û·˜! ∏ ̤ıÔ‰fi˜ ·˘Ù‹ ··ÈÙ› Ù·ÎÙ Î·È ÁÚËÁÔÚ¿‰·, ÚÔÛÔ¯‹ ÏÔÈfiÓ! ∫·È ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ È¿ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ Ì ÛÎÔÓ¿ÎÈ, ÂÓ ·Ó¿ÁÎÂÈ Î·Ù·ț٠ÙÔ!

™‡ÛÙËÌ· «Inspector Gadget» Œ¯ÂÙ ‚·ÚÂı› Ù· ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈη, ·ÓÈ·Ú¿, ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ӷ ÛÎÔÓ¿ÎÈ· Ô˘ οӷÙ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ; Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ‚¿Û·Ó· Î·È ÛÙȘ ÔÏ˘¤Íԉ˜ ÛÌÈÎÚ‡ÓÛÂȘ. §ÔÈfiÓ, ›ÛÙ οÙÔ¯ÔÈ ÎÈÓËÙÔ‡ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜; Œ¯ÂÙ iPod; ¶ÂÚÓ¿Ù ·fi ÙÔ PC Û·˜ Û txt ·Ú¯Â›· Ù· ÛÎÔÓ¿ÎÈ· Û·˜, Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ú›ÍÙ ¤Ó· ‚ϤʷÚÔ. ∞Ó Û·˜ È¿ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜, ·Ù¿Ù delete Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ›ÙÂ: «∂›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙË Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ó¤·, ÎÙÏ..». ™‡ÛÙËÌ· «·-ÌÂ-Ì·-ÌÏÔÌ» ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‹Ú ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ ϤÌ ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Î·È ϤÔÓ ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞Ê‹ÓÔ˘Ì ÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ›Ûˆ Û›ڷ Î·È Û ·Ó‡ÔÙÔ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÙËÚËÙ¤˜) ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ·Ú¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ· fi‰È· Ì·˜. ¢Â Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ¿ÙÔÌ· Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Û ·›ıÔ˘Û˜ Ì ·˘ÍË̤ÓÔ Â›Â‰Ô ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. ¢È·Ï¤ÍÙÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ÂÛ¿˜, ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂͤٷÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘. 줂·È· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ‰ÂÓ ı· ¿„ÂÈ ÔÙ¤ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ηϿ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÓÔÈÎÙfi ‚È‚Ï›Ô. ª¤ıÔ‰Ô˜ «ÎÏÈÓÈο» ÂÏÂÁ̤ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∫·Ï¿ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Î·È «Ì¤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ». ŒÙÛÈ, ÙÔ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‡ÛÙ·ÙÔ Ì¤ÛÔ ˘Ô‚Ô‹ıËÛ˘. ªËÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙ Ú·ÎÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤Ï Ì·Ùfi˜ Û·˜ Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ÛÎÔÓ¿ÎÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›Ù Ô˘ıÂÓ¿ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜. Clopyright 2007


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ¡›ÎÔ˜-Kozni°ÎÔÁÎfiÔ˘ÏÔ˜

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘

Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Ù· ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û ̛· ·ÎfiÌ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ı¤Ì· - ÙÈ ¿ÏÏÔ; - ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ Î‹ Î·È ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘.

Sex, Ù¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È: ∞ > ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. º·˝, Ù·ÈÓ›·, ˘ÓÔ·È‰Â›·. ∫ > ∂›·ÌÂ, Ú ·È‰È¿, Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·’ ÙÔÓ ‡ÓÔ. ΔÔ 20Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ Û·˜ ϤÂÈ Ù›ÔÙ·; °È· ÛÂÏȉԉ›ÎÙË ‚¿˙ˆ... ∫ > ºÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο post-it Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∞ > ΔÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi string Ù˘ Jenna… Ì›· Â›Ó·È Ë Jenna! ¢È¿ÏÂÈÌÌ· οӈ… ∞ > ŸÙ·Ó «ÙÔ Î¿Óˆ»! ŸÔ˘ «∞» ·ÁfiÚÈ·, fiÔ˘ «∫» ÎÔÚ›ÙÛÈ·

∫ > °È· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ.


¢‹ÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘

» ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛË: ADD Productions » clothes & accessories: Ultra » hair styling: G-point

μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË… ∫ > ∂ÓÓÔ›ٷÈ! ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· «Î·Ï‡ÙÂÚ·» ·È‰È¿. ∞ > √Êı·ÏÌfiÏÔ˘ÙÚÔ. ¶fiÛ· ¯ÚˆÛÙ¿ˆ; ∫ > ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÃÚ‡Û·˜ ϤÙÂ; ∞ > 20 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Δ¿ÎË. ∂Ï·ÊÚ‡ ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi ∫ > ∏ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ‹ ÙÔ… ∞ > Δ· ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÊÙÒ¯ÂÈ·! √È Ú¿ÍÂȘ ÌÂÙÚ¿ÓÂ! ŸÏ˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·.

¶Ï‹Ú˜ ÍÂÏ·ÌÈοÚÈÛÌ· ∞ > ¢‡Ô ÒÚ˜ ∞ÓÓ›Ù· ¶¿ÓÈ· Û DVD Ì fiÏ· Ù· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰·. ∫ > ™ÔÎÔÏ¿Ù˜ Î·È ‰›ÎÈÏÔ ·ÁˆÙfi ·Ú·Ì¿Û¯·Ï·… ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∫ > ¢›·ÈÙ·! ∞¯, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜! ∞ > ∫·È ¿ÏÈ sex. ¢Â ÌϤÎÔ˘Ì Ì ˘ÔηٿÛٷٷ ÂÌ›˜!


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

∂˘‰ÔÍ›· ∫·Ú·Î¿ÙÛË

...∫·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿Ûˆ ηӤӷ Ì¿ıËÌ·! ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ë ËÙÙÔ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁÓÒıÈ Û·˘ÙfiÓ, Ô˘ ϤÂÈ «ŸÏÔ ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰Â ‰È¿‚·Û˜ Ù›ÔÙ· Î·È ‰ÂÓ Í¤ ÚÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ ¿Ó ٷ Ù¤ÛÛÂÚ·!».

∏ ÚÒÙË ÌÔ˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋

™˘Ó‹ıˆ˜ Û ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Â›Ì·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó·›ÛıËÙË (¤Ú˘ÛÈ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‚Ϥˆ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈη Û›ÚÈ·Ï). º¤ÙÔ˜, fï˜, Ì ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¿Á¯Ô˜. ∫¿ÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Áڿʈ Ô‡Ù ÌÈÛ‹ ÛÂÏ›‰·, οÙÈ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· (·›˙ÂÈ Ó· ¤¯ˆ ¿ÂÈ Î·È 2 ÊÔÚ¤˜ Û οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿!) Ôχ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Á¯ÒÓÂÙ·È ÌÈ· «Û˘ÓÂ‹˜» ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·; ¢ÂÓ ·ÓÙÈϤÁˆ ˆ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Â ‰È¿‚·Û· Ù›ÔÙ·. ¶ÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÌÔ˘, fï˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∫·ÙËÁÔÚÒ fiϘ ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ‹Á· Ì ·Ú¤· Î·È ¤Ú·Û· Ù¤ÏÂÈ· Ù· ‚Ú¿‰È· (Ô‡ Ì˘·Ïfi ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ·). ∫·ÙËÁÔÚÒ Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÔ˘ -Î·È ÌË- Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ ÊÈÏfiÍÂÓ· Î·È ˙ÂÛÙ¿ Î·È Ì’ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÌË ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘ (›¯· fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ÚfiıÂÛË Ó· ‰È·‚¿Ûˆ, ·ÏÏ¿...). ∫·È, Ù¤ÏÔ˜, ηÙËÁÔÚÒ fiÏ· Ù· ˘¤ÚÔ¯· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· Á›Ó·Ì ʛÏÔÈ Î·È ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘! (I love you, guys!)) ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ó· ÙÔ ‰Â¯ÙÒ (ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ∞È- μ·Û›Ï˘) Ϥˆ Ó· ·Óԛ͈ ηӤӷ ‚È‚Ï›Ô. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™ÙÔ Î¿Ùˆ- οو ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ! Life goes on!

™ËÌ›ˆÌ· ÙˆÓ «·ÏÈÒÓ»: ∂˘‰ÔÍ›· Î·È ÏÔÈÔ› ÚˆÙÔÂÙ›˜, ηÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜! ™ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÙ Ì ·) ÛÎÔÙˆÙfi ‰È¿‚·ÛÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‚) «ÛηӿÚÈÛÌ·» ÙfiÌˆÓ ‡Ï˘ Î·È ÛÂÏ›‰ˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ SOS, Á) ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ / ˘ÔÎÏÔ‹ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓÂ›˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰) Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÏÈÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ www.fititis.gr Â) ¯Ú‹ÛË ÛÎÔӷΛˆÓ (‚Ï. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜). ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯·‚·Ï¤ ÛÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ η̛· ÂÓÔ¯‹. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÛÙÔ 99% ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ!


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ª·Ú›· ∞ÏÌ¿ÓË

∏ ÈÔ Î·Ï‹ ·Ú¤·… Δ‡ÔÈ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Û ÌÈ· ·Ú¤·… ∏ ¯ÔÚÂ˘Ù·ÚÔ‡ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ̤۷ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜. £· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ÈÔ ÍÂÓ¤ÚˆÙÔ Ì·Ú ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÂÚȯÒÚˆÓ. ∞ÚΛ Ó· ·›˙ÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ›ӷÈ. ŸÏ· Ù· ¯ÔÚ‡ÂÈ ·˘Ù‹. ƒÔ‡Ì·, ™¿ÏÛ·, Δ·ÁÎfi, ΔÛ¿ÌÈÎÔ, ∏ÂÈÚÒÙÈη, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ Î·È ÔÓÙȷο ¯ÔÚ‡ÂÈ ·Ó ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ·Ú¤· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË ÁÈ· ¯ÔÚfi, ·ÎfiÌ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂΛÓË ı· ηÓÔÓ›ÛÂÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û club Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ·Ó¿Ô‰·. º√ƒ∞∂π: Ô,Ùȉ‹ÔÙ ۤÍÈ (ÎÈ fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ) Ô˘ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙË ÁÎÚ›ÓÈ· Ù˘: Ù· fi‰È· ÌÔ˘, Ù· Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÌÔ˘, ÙÈ ÙȘ ‹ıÂÏ· ÙȘ Áfi‚˜ ÛÙÈϤÙÔ Ë ¤ÚÌË!!!!! ¶ø™ ¡∞ Δ∏ ™Δ∞ª∞Δ∏™∂π™: ‚Á¿˙ÂȘ ‚ÚÒÌ· fiÙÈ, ηٿ ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÏ·Ì¿ÎÈ ‹ ΤÓÙÚÔ ·ÓÔȯÙfi, ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÂȉËÌ›· ÁÚ›˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÙȤÚˉ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ dj, Ë ™Ù¤ÏÏ· ªÂ˙·ÓÙ¿ÎÔ˘ ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· οÙÛÂÙ ̤۷ Î·È Ó· ·›ÍÂÙ Taboo.

∏ ˘Ó·ÚÔ‡ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÎÔ¤Ï·˜ Ô˘ fiÙ·Ó Ë Ì·Ì¿ Ù˘ ¤ÏÂÁ «ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘, ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÌÔ˘, ‰˘Ô ˆÚ›ÙÛ˜ Ó· ¿ÚÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ», ·˘Ù‹ ¤Ï·‚ ·ÏÏÈÒ˜ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È Î·Ù¿Ï·‚Â: «ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘ ÂÛ‡ Î·È Ë Ù‡¯Ë ÛÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·». ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ó· ÛÙÚÒÛÂÈ ‰ÂÚÌ·Ù¿ÎÈ. Œ¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÙfiÛÔ Î·Ï¿,

Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 65db (ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜), ÂΛÓË ı· ‚ÚÂı› fiÚıÈ· Ì ÙÔ ÔÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ‹, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ı· ¯·ÛÌÔ˘ÚÈ¤Ù·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ı· Û ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÎÈ ÂÛ¤Ó·. º√ƒ∞∂π: ı· ‹ıÂÏ Ôχ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙȘ ˘Ù˙¿Ì˜ Ù˘ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ·Ú·Ì¿Û¯·Ï· ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Ù˘, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÚÂ˙›ÏÈ. ∂›Ó·È ÌÔӛ̈˜ Ì·ÎÔ‡ÚÈ (Ô‡ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÁÎfiÌÂÓÔ ·ÊÔ‡ ÎÔÈÌ¿Ù·È Û˘Ó¯Ҙ), Â›Ó·È ÍÂÓ¤ÚˆÙË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÎÙfi˜ ·’ ÙÔÓ ‡ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂÈ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ·ÙÙ·Ú· Ô˘ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. ¶ø™ ¡∞ Δ∏¡ ™Δ∞ª∞Δ∏™∂π™: ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Û ÂÓԯϛ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÙËÓ Í˘Ó‹ÛÂȘ, ¿ÛÙËÓ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈӋ˜ Ù˘ ∫ÔÎΛÓÔ˘ Û¿ÂÈ Ù˙¿ÌÈ·.

√ ¤ÊÙÔ˘Ï·˜ ¶¤ÊÙÔ˘Ï·˜ is a greek word Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜: Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ fiÙ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ· Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‰›Ô‰Ô Ì ÎÒÏÔ Î·È ÛÙ‹ıÔ˜. μÔËı‹ÛÙ Ì ӷ **Ì‹Ûˆ, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·fiÁÓˆÛË. √ Ù‡Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Ù ÁÓˆÛÙfi˜ Û·˜, ›Ù Ôχ ηÏfi˜ Ê›ÏÔ˜ Û·˜, Ô˘ ‰Â ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔÓ Î¿ÓÂÙ ¤Ú· ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Î·È Û·˜ Â͢ËÚÂÙ›. Œ¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÁÎfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ, Û ÔÛÔÛÙfi 99,9% (ÙÔ 0,1% ·ÓÙÈÛÙÔÈ-


¯Â› ÛÙËÓ ÎˆÏÔÊ·Ú‰›· ÙÔ˘ ÚˆÙ¿ÚË). ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ı‡Ì·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ ̤وÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜. •Ô‰Â‡ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ ‰›ˆÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜, ÌÈÏ¿ÂÈ Ì·˙› Ù˘, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· Ì·ÏÈ¿ Ù˘, Ì ÙË ÎÔÓÙ‹ ÊÔ˘ÛÙ›ÙÛ· Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Û ÛÙ˘Ï: ˆ! ÌÂ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ, ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô!!!!!! ¶ÂÙ¿ÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙȘ Ô‰¿Ú˜ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÎÏ¿ÛÂÈ ¯·Ï·Ú¿ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¤· ÁÈ·Ù› ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ ¿Ì· ‰Â **Ì‹Ûˆ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· **Ì‹Ûˆ ÔÙ¤. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÙÂÏÈο Î·È ¿ÚÂÈ Ù· Ì·ÁÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Ù˘, ı· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜: «‰Â ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ, Ì· fiÛÔ ÁηÓÙ¤Ì˘ Â›Ì·È ÙÂÏÈο; ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÙÚÂϤ˜!» º√ƒ∞∂π: fi,ÙÈ Î·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ, ·Á¿Ë ÌÔ˘, Ë Û·‚Ô˘ÚÔÁ·Ì›·ÛË ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·fi ¿Óˆ ÛÔ˘. ¶ø™ ¡∞ Δ√¡ ™Δ∞ª∞Δ∏™∂π™: ‰È¤‰ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÛÙÂÁÔ˜ ‹ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó· ηÏfi „˘¯›·ÙÚÔ.

∏ ÓÔÚÌ¿Ï ¡·È Î˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÓÔÚÌ¿Ï ¿ÙÔÌ· Û ÌÈ· ·Ú¤·, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ï¿, Ì· Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ fiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ¯ÔÚÂ˘Ù·ÚÔ‡ ÊÈÏÂÓ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ϙ ÎÈ ¤¯ÂÈ Ì·Ù·Ú›· duracel, ÙËÓ ˘Ó·ÚÔ‡ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 3Ô fiÓÂÈÚÔ Î·È ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÂÈ Î·Ì¿ÎÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ΔÛ·Ï›Î˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ: Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô ÛˆÛÙfi˜…·Ó·ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ËÚÂÌ›·˜ ·Ú¤· Ì ÙÔ Taboo. ™Î¤ÊÙÔÓÙ·È “ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÂÁÒ Â‰Ò” Î·È ÎÚ·Ù¿Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin...


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘

§·Ì›·. ¶fiÏË Ì 45,000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È 7,000 ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞.Δ.∂.π. Î·È ÙˆÓ ∞.∂.π., ‰‡Ô Ï·Ù› ˜ hot spots Î·È ˆÚ·›· ı¤· ... ·fi „ËÏ¿. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Ê·› ÓÂÙ·È Î·È ÙfiÛÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ò, fï˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·¤¯ÂÈ..

™Ô˘‰¿∑ø¡Δ∞™ ÛÙËÓ §·Ì›·

ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ Ì ÙÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂȘ ÛÙË §·Ì›· Â›Ó·È Ó· ÔÏÈÛÙ›˜ Ì ˘ÔÌÔÓ‹. ∏ fiÏË Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›· ˘¤ÚÔ¯Ë ı¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÓËÊfiÚ˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÙڷΤʷÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ Á¿Ì˜ Û·˜ Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ψÓÙ μ·Ó ¡Ù·Ì! ¶ÔÏϤ˜ Ï·Ù›˜ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙ˜ Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ Ï·Ù›· ¶¿ÚÎÔ˘, fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ê¤. ŒÂÈÙ·, ·fi ÂΛ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıÒ˜ Â‰Ò Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ Á˘Ú¿‰Èη Î·È ÓÙÈ˙·ÓÈ¿ÚÈΘ ηÊÂÙ¤ÚȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÏÈÒÛÈÌÔ Ì ÙÔ ÊÚ·¤ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ! ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÓÔÈ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ Û¯ÔϤ˜, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ 0,55ú. ∫·È Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ¿ÂÈ ›Ûˆ. ∂›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÌÈ· fiÏË Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÔÙ¤. ∫¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· „¿ÍÂÙ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚Ú›ÙÂ. √È Ì˘Ë̤ÓÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó, ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜. ªËÓ ÙÔ ԇ̠ÂÌ›˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ‰È·Ê‹ÌÈÛË! •¤ÚÂÙ fiÛÔ ¿Ó ÔÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ; ΔȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ ÁϤÓÙÈ ı· ÛÙËı›, Â·ÁÚ˘Ó›Ù ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ. ŸÚÂÍË Ó· ¤¯ÂÙÂ, Î·È Ù· 4-5 ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¯·ÚԇϷ! ∞˘Ù¿ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ §·ÌȤˆÓ. ƒ·ÓÙ‚ԇ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶¿ÚÎÔ˘!!!


È΋˜ Ã.¡.√.À. °Ú¿ÊÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· π·ÙÚ

¢ÂÓ Í¤Úˆ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÎÔ‡Û·Ù ٷ «ÃÈfiÓÈ· ÛÙÔ Î· Ì·Ó·ÚÈfi», ¿ÓÙˆ˜ ÙÒÚ· ı·... ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ̛· Î·È Î·Ï‹ Ì ¤Ó·Ó ı›·ÛÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ «Î·Ó·-bar-ÈÔ».

Ã.¡.√.À.* À¿Ú¯Ô˘Ó ¯›ÏÈ· ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ì ٷ ‰fiÓÙÈ·, fiˆ˜ Ó· ÙÔ ‰·ÁÎÒÛÂȘ ‹ Ó· οÓÂȘ ‹¯Ô˘˜ ÎϷΤٷ˜ ·Ó ÎÚ˘ÒÓÂȘ, ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì‡Ú·˜. ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· π·ÙÚÈ΋˜ à . ¡ . √ . À . οÓÂÈ ı¤·ÙÚÔ «ªÂ Ù· ‰fiÓÙÈ·» ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ £fiÚÓÙÔÓ √˘¿˚ÏÓÙÂÚ. ∏ ÔÌ¿‰· Û˘ÛÙ¿ıËΠ·Ú¯Èο Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÁÓ‹ ·Û¯ÔÏ›· Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, fï˜, Ì‹Î·Ó ̤ÏË Ì ÛÎÔfi ÙË ‰fiÍ·, ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË, ÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ. °È·Ù› ÂÈϤͷÌ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ; ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ϤÍË ·' ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ë «·Ó¿ÊÙÚ·» Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ë ™·‚›Ó·. ∂ÎÙfi˜ ·' ·˘Ù‹Ó, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÂÈ ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¤Ó·˜ ·¯ı‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚Ô˘‚Ô› ‹ ϷΈÓÈÎÔ› ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ (ÎÔÈÓÒ˜ ÎÔÌ¿ÚÛÔÈ). ÕÏψÛÙÂ, fiÏÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·›ÍÔ˘ÌÂ, ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ‹ ÌË, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘˜. ∞Ï¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ηÈ, ηٿ ¤Ó· Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi ÙÚfiÔ, ÂÏ΢ÛÙÈο ·Ú·Ì˘ıÈ·Îfi. ŸÛÔÈ Î·È fiÛ˜ ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› Ì·˜ ‹ Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÙ ‰fiÍ·,ÌÔÚ›Ù ӷ ¤ÚıÂÙ ÛÙȘ 11-17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21:00 ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÕÓÂÙÔÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ΔÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin Â›Ó·È Ô ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. *ÃÚÔÓ›ˆ˜ ¡ÔÛÔ‡Û˜ √ÓÂÈÚÔ·Ṳ́Ó˜ À¿ÚÍÂȘ


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ºÔÈÙËÙ‹˜.gr freshstaff

Speed dates

Speed dates

Speed da

ΔÈ Â›Ó·È Ù· speed dates; ŒÓ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜, ¯·‚·Ï‰ȿÚÈÎÔ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÎfiÛÌÔ!

μ‹Ì· 1Ô: ‰ËÏÒÓÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ñ °È· Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÚÔÊ›Ï Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÛÔ˘.

°È· ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·... ΔÔ concept Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi:

ñ ΔË ÊfiÚÌ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÛÙ· bar ÙÔ˘ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44 ‹ ¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5).

∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ı· ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÈÂȘ ÙÔ ÔÙ¿ÎÈ ‹ ÙÔ Î·Ê‰¿ÎÈ ÛÔ˘ ·Ú¤· Ì ٷ ÈÔ hot ¿ÙÔÌ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £· ÌÈÏ‹ÛÂȘ face to face Ì ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ı· οÓÂȘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘ ηÈ, ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›Ô, ı· Ù· ›Ù ͷӿ! ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂȘ Ù· ÚÔÛˆÈο ÛÔ˘ ÛÙÔȯ›·, Ô‡ÙÂ Â›Û·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Í·Ó¿ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂȘ, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂȘ ÂÛ‡!

ñ ªÔÚ›˜ Â›Û˘ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂȘ ÛÙÔ 6948-879376 οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹ Ó· ÛÙ›ÏÂȘ ¤Ó· email ÛÙÔ info@fititis.gr. ñ Δ¤ÏÔ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÊfiÚÌ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ speed date, ‰ËÏ·‰‹ οı ¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ÛÙËÓ ¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5. μ‹Ì· 2Ô: Ûη˜ ̇ÙË ¢‹ÏˆÛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹; À¤ÚÔ¯·. ¡Ù‡ÓÂÛ·È, ·ÚÊÔ˘Ì·Ú›˙ÂÛ·È Î·È Ûη˜ ̇ÙË ÛÙÔ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5) οı ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8,30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂Λ ı· Û ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ speed date, ı· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÁÔ Î·È ı· ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘! μ‹Ì· 3Ô: ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÎfiÛÌÔ £· ηı›ÛÂȘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Ì 10 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ· ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ Ì ÙÔ Î·ı¤Ó· Î·È ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ªÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù· Û¯fiÏÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·. μ‹Ì· 4Ô: οÓÂȘ ÙÔ ÎÔÓ¤ ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ηÈ, ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û¤Ó·, ÙfiÙ ÂÌ›˜ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ È· ¤Ó· 2o Ú·ÓÙ‚ԇ!


dates

Speed dates

Œ¯ˆ ÎÈ ¿ÏϘ ·Ôڛ˜... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ʤڈ οÙÈ Ì·˙› ÌÔ˘; Ÿ¯È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÛÔ˘ ‰È¿ıÂÛË! ∫È ·Ó ‰ÂÓ ‚Úˆ οÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÛÙÔ 1Ô speed date; £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ·: οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 8,30 ÌÌ ÛÙÔ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ÛÙËÓ ¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5. ∂Ì›˜ ı· Û ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ! À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ speed date; ¡·È, ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· ›‰È·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‹‰Ë ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, Ù· ¿ÙÔÌ· ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ‰ËÏÒÛˆ ·fi ÚÈÓ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ‹ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ speed date; ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ speed date Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ì ٷ ‰Èο ÛÔ˘!

Speed dates À¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜; ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜, ·ÏÏ¿, ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ì Ì¿Ù Û·ÏÔÈ ·Ï¤ÛÙÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 ‚·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜: 1. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚˆÙ¿˜ Ù· ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, fiˆ˜ Î·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÛÔ˘. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÁÓˆÚÈÛÙ›ÙÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ÌfiÓÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô!

2. ∏ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ··ÓÙ¿˜ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÔfiÙ ÌËÓ Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙÔ „¤Ì· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÔ˘!

¢ËÏ·‰‹ ̤۷ Û 5 ÏÂÙ¿ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ·Ó ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜; ∫·Ï¿, ‰Â ı· Ì¿ıÂȘ Î·È Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ ·˘ÙfiÓ, ·ÏÏ¿ fiÛÔ Ó·’Ó·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ȉ¤· ı· ¿ÚÂȘ. ªÔÚÒ Ó· ʤڈ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÌÔ˘ Ì·˙›; ∫·Ï¤, Ê˘ÛÈο! ∞ÚΛ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÁηÈÚ·, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ı¤ÛË! ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ú¤·, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛοÛÔ˘Ó Ì‡ÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È! ∫·È ÙÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÛÙÔ speed date; ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎÂÙ¿ÎÈ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ªÂÚÈΤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ·, Ë Û¯ÔÏ‹, Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Ù· ÛÙ¤ÎÈ·... ∫È ·Ó fiÓÙˆ˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ speed date; ™˘ÌÏËÚÒÓÂȘ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ‰›ÓÂȘ Û’ ÂÌ¿˜. ∞Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·˘Ùfi Û ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂÈϤÍÂÈ, ÙfiÙ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘, ‰›ÓÔ˘Ì ٷ ‰Èο ÛÔ˘ Û ·˘Ùfi Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·...ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·›˙ÂÙ·È ·fi ÂÛ¿˜!

Speed dates ∫¿ı ¶ · Ú · Û Î Â ˘ ‹ ÛÙȘ 8 , 3 0 Ì . Ì . ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (¶Ï·Ù›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5)

¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ & ÏËÚÔÊÔڛ˜: ñ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 44 Î·È πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘) ñ Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (¶Ï·Ù›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5) ñ ªÂ email ÛÙÔ info@fititis.gr ñ ™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6948-879376 οı ̤ڷ 9 ÙÔ Úˆ› Ì 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ÚÔÛÊÔÚ¤˜ -Ù·ÛÙÈΤ˜  -Ù·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ -Ù·ÛÙÈο ‡ ÎÔÏ·

¿Óˆ ·fi

11.000 ̤ÏË

¢Â›Í ÌÔ˘ ÙËÓ funcard ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂȘ… ñ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞.∂. ......................................................................................10% (ΔÔÌ¿˙Ë 12-14, ÙËÏ. 2310-474044)

£∂™™∞§√¡π∫∏ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· - Δ·‚¤ÚÓ˜ - √˘˙ÂÚ› ñ

∫È‚ˆÙfi˜ ÙˆÓ °Â‡ÛÂˆÓ .........................................................................10% (¶·ÙÚ. πˆ·ÎÂ›Ì 26, ƒÔÙfiÓÙ·, ÙËÏ. 2310-211711, ÂÎÙfi˜ ¶·Ú. - ™·‚.)

ñ

ΔÔ ¢›¯Ù˘ .................................................................................................................10% (¢Ú·ÁÔ‡ÌË & ¢‹ÌËÙÛ· 18, ¶Ï·Ù›· ÕıˆÓÔ˜, ÙËÏ. 2310-267063)

Cafe - Bar ñ

Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr 10-15% ........

(·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ)

(AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘) - (¶Ï·Ù›· ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 5 & μ‡ÚˆÓÔ˜) ñ

Castello ................................................................................................................10% (§. ¡›Î˘ 53 & ªËÙÚ. πˆÛ‹Ê, ÙËÏ. 2310-238366)

ñ

Croco .......................................................................................................................10% (π·ÛˆÓ›‰Ô˘ 3, ÙËÏ. 6946 283913)

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ñ ¢ÂÏË‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ............................................................................................10% (¶. ªÂÏ¿ 19, ÙËÏ. 2310-275566) ñ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘ÏˆÓ›‰Ë˜ .............................................................................5% ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (¢. °Ô‡Ó·ÚË 48, ÙËÏ. 2310-268648, www.mylonidis.gr, dimyion@otenet.gr) ñ Lord Byron ........................................................................................................12% (∫ÂÓÙÚÈÎfi: ΔÛÈÌÈÛ΋ 104, ¢È·ÁÒÓÈÔ˜, ÙËÏ. 2310-278804) ñ Colombo ...............................................................................................................50ú ∫¤ÓÙÚo •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (∂ÁÓ·Ù›· 128, ÙËÏ. 2310-240962) (™Ô˘ÌÂÏ¿ 39, ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, ÙËÏ. 2310-480199) ñ °·ÏÏÈο Concorde ...................................................................................10% (B·Û. ŸÏÁ·˜ 124, ÙËÏ. 2310-816100) ñ E. Tz¿ÈÎÔ˘ ..............................................................................................................5% (∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 38, ÙËÏ. 2310-268040)

ºÔÈÙËÙÈο ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ñ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ............................................................................................................10% (∫ÂÓÙÚÈÎfi: ΔÛÈÌÈÛ΋ 47 & ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ, ÙËÏ. 2310-270727) ñ ™Î¤„Ë ....................................................................................................................10% (EıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ - π ¢¤ÏÈÔ˘ 3, ÙËÏ. 2310-256601)

KoÌً̈ÚÈ· ñ Finesse Dessange .................................................................................15% (¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 27, ÙËÏ. 2310-270634) (∞Óı¤ˆÓ 24, ÙËÏ. 2310-816016) (μ. ŸÏÁ·˜ 277, ÙËÏ. 2310-426245) ñ MÔÚʤ˜ ................................................................................................................15% (¢ÂÏÊÒÓ 71, ÙËÏ. 2310-836982)

ƒÔ‡¯· - ¶·Ô‡ÙÛÈ· - AÍÂÛÔ˘¿Ú ñ dafunkymonkey - stamps & photoprints on t-shirts ...20% (∫·Ì‚Ô˘Ó›ˆÓ 1, ÙËÏ. 2310-232410) ñ Hot t-shirts .........................................................15% (·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹) (AÚÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 27, ÙËÏ. 2310-217620) ñ Polysport ............................................................................................................15% (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 14, ÙËÏ. 2310-263100) ñ Ultra ..........................................................................................................................10% (AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 40, ÙËÏ. 2310-232741)

πnternet Cafes ñ Gnet ...........................................................................................................................15% (ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘ 37) - (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 5) - (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘, ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë 4) (μ·Û. ŸÏÁ·˜ 16) - (∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜ 60)

Video Club ñ Digital Club ......................................................................................................10% (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 17 & ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 34, ÙËÏ.: 2310 282781)

Tattoo ñ Nico - tattoo & body piercing .......................................................5% (AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 37, ÙËÏ. 2310-260903)

∫√∑∞¡∏ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ñ

Benefit Health and Fitness Club ..........................................10% (A£. ¢È¿ÎÔ˘ & πˆ¿ÓÓÔ˘ ΔÈ¿ÏÈÔ˘, ÙËÏ. 24610-24624)

™¯ÔϤ˜ √‰ËÁÒÓ ñ On the road ......................................................................................................10% (¶·ÙÚ. πˆ·ÎÂ›Ì 4, ÙËÏ. 2310-270799) √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÂÓÒ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ funcard, ÂÎÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr club, ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÒÓ˘Ì˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ÌË ·ÚÔ¯‹ ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô Ù˘ οÚÙ·˜ ηٿ ÙËÓ Â›‰ÂÈÍ‹ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ì ÂÒÓ˘ÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2310251290, 2310280231 Î·È ÛÙÔ fax 2310251280. √È ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ‹ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÊfiÛÔÓ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ·.


ÔÛÊÔÚ¤˜ -Ù·ÛÙÈΤ˜ Ú -Ù·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ -Ù·ÛÙÈο ‡ ÎÔÏ·

It’s

to be a funcard member

ΔÈ Â›Ó·È Ë funcard; ∂›Ó·È Ë ÂÎÙˆÙÈ΋ οÚÙ· - ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ - ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr

www.fititis.gr ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË on line ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ¿Óˆ ·fi 20.000 ̤ÏË. ªÂ ¤Ó· ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÔ˘ ¿ÚıÚ·, forum, ʈÙÔÁڷʛ˜, ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı¤Ì·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ „¿¯ÓÂȘ - ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ www.fititis.gr

ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ΔÔ ÚÒÙÔ Û ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ì 30.000 Ù‡¯Ë οı ̋ӷ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜!

ºÔÈÙËÙ‹˜.gr events Parties, ÂΉÚÔ̤˜, ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›, ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· events Ù˘ fiÏ˘

∫·È ÁÈ·Ù› Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ οÚÙ·; ñ °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ˆ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ñ °È· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ¯Ú‹Ì·Ù· „ˆÓ›˙ÔÓÙ·˜, ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜, ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜… ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ funcard ÌÔ˘ Û οıÂ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ ÌÔ˘ Ì ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ!

¶Ò˜ ı· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ funcard; ñ ÂÚÓ¿ˆ ·fi Ù· Playroom (∞Ï. ™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ¶Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 5) Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÊfiÚÌ·. ñ „¿¯Óˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ!

¶fiÛÔ ı· ÌÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ; ŒÓ· ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘! (ηϤ, ‰ˆÚÂ¿Ó Â›Ó·È!)

∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù‹ÚËÛ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr Club ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË ÚÔÒıËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

°Ú¿ÊÂÈ Ô ∫.Ã.∫.

ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ

√ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÙÔÌ·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, Û ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ë πÓ‰›· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·˘ÙfiÓ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚ˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù˘ ∫›Ó·˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 1,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔÌ·. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÏ˘ÁψÛÛÈÎfi˜ Î·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ Á›Á·ÓÙ·˜, ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ πÓ‰Ô˘ÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÏ˘ıÚËÛ΢ÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ Î·ÛÙÒÓ, Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜, ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ÌfiÏȘ ÙÔ 1947. ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜, Â›Ó·È Ô ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ. √ ªÔ¯·ÓÙ¿˜ ∫·Ú·ÌÙÛ¿ÓÙ °Î¿ÓÙÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª·¯¿ÙÌ· (ªÂÁ·Ïfi„˘¯Ô˘) °Î¿ÓÙÈ, ÁÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ πÓ‰›·˜ Ì ÙËÓ 4Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ °ÎÔ˘·¯·Ú¿Ù Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ πÓ‰›·˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1869. ™Ù· 13 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Û ¤Ó· Á¿ÌÔ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔηıÔÚ›ÛÂÈ, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÓ‰›·˜, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ·È‰ÈÒÓ. ™Ù· 19 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 1888, ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÁÈÔ Î·È ÛÙ· 31 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ. ª·ıËÙ‹˜ ηÏfi˜ ÛÙ· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô °Î¿ÓÙÈ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, ÛÔ‡‰·Û ÓÔÌÈο ÛÙÔ §ÔÓ-


ŒÙÔ˜ ›‰Ú˘Ûˆ˜ 1974 ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∞μCT

‰›ÓÔ, fiÔ˘ ÂÍÔÈÎÂÈÒıËÎÂ Î·È Ì ÙË ÛΤ„Ë ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ (πÓ‰Ô˘ÈÛÌfi˜, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜, μÔ˘‰ÈÛÌfi˜, ªˆ·ÌÂı·ÓÈÛÌfi˜), ÚÔÛ¿ıËÛ ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ‰ÈÎËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙË μÔÌ‚¿Ë fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÛÙ· 1893 ·Ô‰¤¯ÙËΠÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Û ¤Ó· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô πÓ‰ÒÓ ÛÙÔ ¡·Ù¿Ï Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜, fiÔ˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ˙‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∑ÒÓÙ·˜ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Ì·‡ÚË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÓ‰È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô °Î¿ÓÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ ÎÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏÈÙÈο, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Û ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ¤·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ªfiÂÚ˜, ·Ú·ÛËÌÔÊÔÚ›ٷÈ, ÔÏÂÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜ ∑Ô˘ÏÔ‡, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÈÛÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÓ‰È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜. ◊‰Ë, ·fi ÙÔ 1897, fiÙ·Ó ÔÈ Ï¢ÎÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ÏÈÓÙÛ¿ÚÔ˘Ó, ·ÚÓÈ¤Ù·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈο, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ËÁ¤ÙË Ì ̷˙È΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·‹¯ËÛË ÛÙËÓ ÈÓ‰È΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ·fi ÙÔ 1906. ΔfiÙ ̷˙Èο ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ Î·È ÌË ‚›·ÈË ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜

TÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÎÏÈÓÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈΤ˜ ıÂÚ·›˜

∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ: ñ E·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ñ ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ñ EȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ „˘¯›·ÙÚÔ˘˜

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂∞μCT ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜: ∂ÚÌÔ‡ 44, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ | ÙËÏ.: 2310 247 610 email: eeesm@hol.gr


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

√ °Î¿ÓÙÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·:

ÙˆÓ Û¯¤Û«…¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ˆÓ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ πÓ‰›· ¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÚ·Áˆ‰›· ÁÚ·Ì̤ÓË Ì ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ˜ ˘ÔÛ Ó· ›̷ÛÙ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·„¢Ûı›. ¶Ú¤ÂÈ Ì·˜ Î·È Ù· ÓÔ˘ ÙÔ Ì ¤¯Ô˘ Ó· ‰È·ÚÎÒ˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·ÓÔȯٿ…» È ‰ˆÚ¿Ó, «..∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ù›ıÂÙ· fiˆ˜ Ô ·¤Ú·˜. ¢ÂÓ ·˙·Ú‡ÂÙ·È.»

·ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙȘ ‰›ÓÔ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ . ∏ Ôχ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÛÙfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ÔÏÈÙÈ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ô °Î¿ÓÙÈ ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÙÔ 1914, ̤۷ ·fi ÙÔ Îfi, ËÁÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞‰ÂÛ̇∫fiÌÌ· ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÙˆÓ (¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÂÓ¿ ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi Î·È ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰Ú¿ÛË, ۋΈÛ ÙË ÛËÌ·›· ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ÌÏÔÎ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ „˘¯ÚÔ‡ ÔϤÌÔ˘) Î·È Ù˘ ·˘ÙԉȿıÂÛ˘, Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ πÓ‰Ô˘ÈÛÙÒÓ Î·È ªÔ˘- ÚÒÙÔ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ πÓ‰›·˜, ÙÔ 1947, °È·‚·ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÛÙÒÓ, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·ÚÏ¿ ¶·ÓÙ›Ù (‰¿ÛηÏÔ˜) ¡Â¯ÚÔ‡. ‰›Î·È˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ‰Ò, fiÙÈ ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎfiÌÌ· Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚‹Ì·Ù·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. √ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ, Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ πÓ‰›·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÔÚfiÛËÌ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙԉȿıÂÛË Ù˘ πÓ‰›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ì ÁÂÓÈÎfi ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜, ÛÙ· 1920 , fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ πÓ‰›·˜. ΔÔ Î›ÓËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó˘·ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙ· 1930 Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, ÔÚ›· 400 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ °Î¿ÓÙÈ Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú·‚È΋ ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¿‰Èη ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ›‰Ô˜ ‚·ÛÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ. ∏ ËÁÂÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·ÔÛÙÔϤ˜ πÓ‰ÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ-

√ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ·ÎÚ·›Ô Ó·Úfi πÓ‰fi, ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1948, Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ πÓ‰›·˜. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó «È‰ÈÒÙ¢», ›ÛÙ¢ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜-‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ¤‰ÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ πÓ‰›·˜. ¶›ÛÙ¢ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·, ÛÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ÛÙËÓ ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯›·, ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙȘ ˘ÂÚ‚·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÓ‰Ô˘ÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∏ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·ԉ¯fiÙ·Ó ˆ˜ Ù· ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ‰È·ÔÙÈṲ̂ӷ ·fi ÌÈ· ˘¤ÚÙ·ÙË ·Ú¯‹, ÙÔ ıÂfi, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ¤ÏÏÔÁ˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. √ ª·¯¿ÙÌ· °Î¿ÓÙÈ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰ÂÈ ÙËÓ πÓ‰›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘, ÂÓÒ ¿Ï¢ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÙˆÓ πÓ‰Ô˘ÈÛÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ·Ô‰¤¯ÙËΠÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· 1947 ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ πÓ‰›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ (Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜) Î·È ¢˘ÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó.


ªÈ¯¿Ï˘ ªÈ¯·Ï¿Î˘

™Ô‡ÂÚ §›Áη: ∞ÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ Î·È ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ 6 ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Δ. §ÂÌÔÓ‹ ÌÔÚ› ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, fï˜ ·ÔÙÂÏ› ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·. ∞∂∫: ∏ ÔÌ¿‰· ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. Œ·ÈÍ ηχÙÂÚÔ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜) Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈηӋ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∞ÚΛ Ó· Í·Ó·‚Ú› ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜: ∏ ÔÌ¿‰· ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Î·È ÂʤÙÔ˜. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ -6 Ì ‰‡Û‚·ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶∞√∫: £·‡Ì· Ë 4Ë ı¤ÛË Ì ·›ÎÙ˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Î·È ÎfiÛÌÔ Ó· ÔÏÂÌ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘. ∏ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ. ªÔÚ› ı¤ÛË ÛÙÔ UEFA. √º∏: ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, ʤÙÔ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ê·›-

ΔÈ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È; ¶ÔȤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¿Ó ÁÈ· ∂˘ÚÒË Î·È ÔȤ˜ ÁÈ· ÊÔ‡ÓÙÔ; ª›· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË* ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ƒ. ª¿Ô˘ÚÂÚ ÙÔÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÙ‹ Ù˘. ∏Ú·ÎÏ‹˜: ªÂÙ¿ ·fi ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È Ì ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °. ªÔ˘Ì¤ÓÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Î·Ïfi Ù˘ ·˘Ùfi Î·È ÂÏ›˙ÂÈ ÁÈ· ∂˘ÚÒË. Skoda •¿ÓıË: ∏ ·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ηϿ. ∞ÈÙ›· Ë ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ë ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜. ªÂ ÛÂÚ› ÓÈÎÒÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ı¤ÛË ÛÙÔ UEFA. ÕÚ˘: ∂›Ó·È ÔÌ¿‰· Ô˘ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ı· ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·Ó ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈο. √ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹. ∞Ó ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ı· ‚ÁÂÈ ∂˘ÚÒË. ∞∂§: ŸÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∞∂§ ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¿ÊËÛ ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘. º¤ÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ "ÊÚÔ‡ÚÈÔ" ∞Ïη˙¿Ú Ë ÔÌ¿‰· ¤¯·Û ‚·ıÌÔ‡˜.

*∫ÔÚ›ÙÛÈ·, ÌËÓ ÚÔÛÂÚÓ¿Ù ·Ì¤ÚÈÌÓ˜ ÙË ÛÂÏ›‰·. ∏ ηډȿ ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó(Ù)Ô¯‹ Û·˜. ¢È¿‚·Û ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÂÈ «ªˆÚfi, È¿Û ÌÈ· Ì‡Ú· Ó· ‰ˆ Ì¿Ï·» ˜ ÙÔ˘ «μÚÂ, ·Á¿Ë, ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ·Ó ÙÔ ÛÊȯÙfi Û‡ÓÔÏÔ «·Ï· ÷Ù˙¿Ú·˜» ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÌÔÚ› Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¤ÓÎÔ». £· ÏÈÔı˘Ì‹ÛÂÈ, Î·È ¤ÙÛÈ ı· ‰ÂȘ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙË ÙÔ Sex and the City.


Á˘ mediaÌ

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÈ¿ÏÈÙÈ ™ÙȘ 7 ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ MTV, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Rolling Stone, ÙÔ ÚÈ¿ÏÈÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô 6 Ó¤ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ÕÓÙÂ Î·È ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ (ÚÈ¿ÏÈÙÈ ∞¡Δ1 - Cosmopolitan, Alter – ¶›ÛÙ· ÎÏ.).

Harry-ÛÌ¿ Û·˜! Harry Potter and the Death Hallows Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ (fiÏÂ!!!) ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ J.K. Rowling, Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ 5Ô ÊÈÏÌ (Harry Potter and the Order of the Phoenix), ·˘Ùfi ı· ÚÔ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007. ª¤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÈ·ÓÙ·Ú›ÛÂÈ, Ô Ã¿ÚÈ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 2Ô ‰È·˙‡ÁÈfi ÙÔ˘, Ë ∂ÚÌÈfiÓË ı· Ì·›ÓÂÈ Û ÎÏÈÓÈ΋ ·ÔÙÔ͛ӈÛ˘, Ô ƒÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ÎÏ.

¶ÔÈÔÙÈ΋ ∂ƒΔ ÁÈ· ¿ÓÙ· ªÂ «ÚÂÙÚÔÛÂÎÙ›‚· ΔfiÏ˘ μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜» ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ƒΔ. £· οÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ· fiÏÔ ÙڤϷ / Û·Ó Ó·’Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ ÊÔÚ¿ (Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ∂ƒΔ).


es1@fititis.gr

∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο √ ªÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Channel 9 Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ Star.

√ÓÂÈÚÔ‡ÔÏË ‹ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ; √ ÌfiÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ë ∂Δ3 ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ È· η̛· ·ÊÔÚÌ‹ Ó· Í·Ó·ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ «ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ ÃˆÚÈfi» ·fi ÙËÓ √ÓÂÈÚÔ‡ÔÏË ¢Ú¿Ì·˜.

ª·Ú›· Ë ÕÛ¯ËÌË °È· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Â ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÂÁÒ (ÔÈ¿ ›̷È, ¿ÏψÛÙÂ;). ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ, ·ÏÒ˜, fiÙÈ Ë alternative ·ÏÏÔ‰·‹ ÂΉԯ‹ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô Alpha Â›Ó·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂͤÏÈÍË ·fi ÙÔ made in Greece ª·Ú›· Ë ÕÛ¯ËÌË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Mega, ÔfiÙ ·Ó η›ÁÂÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÔÚ›Ù ·ÏÒ˜ Ó· οÓÂÙ ˙¿ÈÓÁÎ. ªÔÚ›Ù οÏÏÈÛÙ· Î·È Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙÂ.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

cinema Aléxis Dimopoulos

Blood Diamonds Info: ∏ Ù·ÈÓ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË ™È¤Ú· §ÂfiÓ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ `90, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÓÔÙÈÔ·ÊÚÈοÓÔ˘ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ „·Ú¿ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ª¤ÓÙÂ. Short story: ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÊÚÈηÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹, Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ÚÔ˙ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ›ӷȅ Ô ‰ÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘ ÕÚÙÛÂÚ, Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ô Leonardo DiCaprio. OÈ ‰˘Ô

¿ÓÙÚ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ. ¡· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó· ÌË ‰ÂÈ; O DiCaprio ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ›Ûˆ˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ. øÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘fiÌÈÛË ÒÚ˜ Ù·ÈÓ›·˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÓfiËÌ·, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÙȘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜... Ú¢ÛÙfi Ó· ÙÔ ˆ; Trivia: ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÙ ∑Ô‡ÈÎ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔÓ «Δ˘ÊÏfi ™·ÌÔ˘Ú¿È». ¶·›˙Ô˘Ó Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡ÙÈ∫¿ÚÈÔ, Ë ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ŸÛÎ·Ú Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ∫fiÓÂÏÈ Î·È Ô ¡Ù˙›ÌÔÓ ÃÔ‡ÓÛÔ˘.


ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ηÙÈÓ¿˙

∂ÂÂ! ¶ÂÈÚ·Ù‹‹‹! ∫·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÓƠ̂۷Ù ˆ˜ ¤Ó·˜ ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈη˜ ı· ηٷÙÚfiˆÓ ÙÔÓ Keith Richards οӷÙ ϿıÔ˜! O ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔÎ ÛÙ·Ú ÙÂÏÈο ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Pirates of the Caribbean: At Worlds End ÛÙÔÓ ÔχÎÚÔÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Jack Sparrow.

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ΔÔ Û·Ù·ÓÈÎfi hobbit, Elijah Wood, ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi thriller (¿ÓÙ ÁÂÈ·…) The Oxford Murders ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Sherlock Holmes-style ̤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ı· ÂÙ¿Ó ÛÙËÓ Ì¤ÛË Î·Ó¤Ó· ÔÏÔÎϋڈ̷ ÁÈ· Ó· ıÔÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿!


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

sex ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ sexdoctor

∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋: ‰È¿‚·ÛÌ·, ¿Á¯Ô˜, Û˘Ú¿ÎÈ·, ·Ú··Ó›ÛÈ· ÎÈÏ¿. ∫·È Ì ÙÔ sex ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ì·˜...

∏ Sex doctor ‰›ÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ π·ÙÚÈ΋

°ÂˆÏÔÁ›·

∂‰ˆ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈ‚fiËÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÔχˆÚÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ı· ·Ó·ÊˆÓ‹ÛÂÈ «ÙÒÌ· ›̷Ȼ! ÕÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ fiÚÂÍË ÁÈ· ÙÚÂÏ›ÙÛ˜, ÙÈ Ó· Û·˜ ˆ. ∞Ó Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÔηϛÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Î¤ÊÈ, ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÚ¿‚Ô!!

ΔÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·. ÕÓÙÂ, ÏfiÁˆ ÌÂÚ‰¤Ì·ÙÔ˜, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ó· ʈӿÍÂÈ «ÛÂÈÛÌfi˜!!!» Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· Û·˜ ¯·Ï¿ÂÈ ÎÈfiÏ·˜!

ºÈÏÔÏÔÁ›Â˜

Δ· ¤ÙÂÚ· Ë̛۷ ÙˆÓ ÙÂÊ··Ù˙›‰ˆÓ ·Ó·Î˘Ú›ÛÛÔÓÙ·È ·ÓËÁ˘ÚÈο Ù· ÈÔ Ù˘¯ÂÚ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∏ ÙfiÛË ¿ÛÎËÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ¢ÂÍ›·. ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÂÎfiÚ...!

™¯ÔϤ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈÎfi, ÔfiÙ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ οÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ Ôχ-Ôχ Ó· Û·˜ ÚÔÛʈӋÛÂÈ Ì οÔÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ·Ú¯·›Ô ‹ Ï·ÙÈÓÈÎfi fiÓÔÌ·!

Δ∂º∞∞

√È ˘fiÏÔÈÔÈ ÌËÓ ÌÔ˘ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ·, fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Û¯ÔϤ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·ÊˆÓ›·, Û˘Ìʈӛ·, ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ, Û˘Á¯ÔÚ‰›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜.


dvd Δ· Seven ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó... Ô˜ °Ú¿ÊÂÈ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶ÂÙÈÚfiÔ˘Ï

∏ ∫·Ù¿ÏË„Ë

The Take

™ÎËÓÔıÂÛ›·: Avi Lewis ñ ™ÂÓ¿ÚÈÔ & ¶·Ú·ÁˆÁ‹: Naomi Klein ñ ŒÙÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: 2004

∂›Ó·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó·, ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ˘ÂÚÊ›·Ï˜ ʈӤ˜ ÂÚ› ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘, fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú: ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ·fi 30 ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Avi Lewis, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ÎÒ‰ÈΘ ÙˆÓ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›·, ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÂÓfi˜ reality show ˆÚ·ÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Ì¿¯ÈÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

™˘Ó‹ıÂȘ ∂Ú·ÛÙ¤˜

Les Amant Reguliers

™ÎËÓÔıÂÛ›·: Philippe Garrel ñ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: Philippe Garrel, Arlette Langmann, Marc Cholodenko ñ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: Louis Garrel, Clotilde Hesme ñ ŒÙÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: 2005

√ ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ʇÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. √ ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, Ë ÊÏÔÁÈṲ̂ÓË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ÃÚfiÓÔ˜: ª¿Ë˜ ÙÔ˘ ’68. ΔfiÔ˜: ¶·Ú›ÛÈ. ¶›Ûˆ ·fi Ù· Ô‰ÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ¤Ó·˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÁÂÓÓȤٷÈ, ÙfiÛÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ¤Ó· «¿ÏÏÔ» ̤ÏÏÔÓ.√ Garrel ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËı› ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ΔfiÙÂ, ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ï·ÓÈfiÙ·Ó ¤Ó· fiÚ·Ì· Ô˘ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚ›Ù¯ӷ, ¯¿ÚȘ Î·È ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, William Lubtchansky. ΔËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ soundtrack Ù˘, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Jean-Claude Vannier, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ÙÔ «Vegas» Ù˘ Nico - ̤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Velvet Underground Î·È ÚÒËÓ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¡›ÎÔ˜ KoZni °ÎÔÁÎfiÔ˘ÏÔ˜

News 2007 ªÂ Intel Core 2 Duo

gadget

ΔÔ 2007 ı· Ì·˜ ‚ÚÂÈ Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Core 2 Duo Conroe. ∏ Intel ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ FSB ÛÙ· 1333MHz Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÚ›· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007. √ ÈÔ ·ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· ∂6650, ı· ¤¯ÂÈ 1333FSB Î·È 4ªμ cache ÌÓ‹ÌË. ∏ CPU ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ηϋ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Conroe, ÂÓÒ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ‰˘Ô ˘Ú‹Ó˜ Î·È ı· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ‰˘Ô threads Î·È ı· Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 2,33GHz. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∂6750, ı· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙ· 2,66GHz, ÂÓÒ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˜ ı· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙ· 3GHz Ì ÙÔ ›‰ÈÔ. ΔÔ Î·Ïfi Â‰Ò Â›Ó·È fiÙÈ ÌËÙÚÈΤ˜ Ì ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· FSB1333 ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‹‰Ë. ÕÓÙ ӷ ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÂÈ Ë AMD, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛοÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.

ƒÔ˘Î¤Ù· USB | ΔÈÌ‹: 45ú

Site www.wreckedexotics.com ∂›ÛÙ ϿÙÚÂȘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ; ªÔ˘Ú¿Ù·, ¿ÓÂÙ·, Ì ÔÏÏ¿ Ì¿Û· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ˙¿ÓÙ˜, Ó· οÓÂÙ ÂÓÙ‡ˆÛË Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜; ∂, ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ site Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÂȉÈο ÁÈ· ÂÛ¿˜. ∂‰Ò ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÈ ı· ¿ıÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·Ì¿ÍÈ· Â¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›... Œ¯ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· «ÌˆÚ¿» ÛÙÚ··ÙÛ·ÚÈṲ̂ӷ. Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ ‚›·˜ (·ÓıÚÒÈÓ˘), ·ÏÏ¿ Ì ˆÚ·Èfiٷ٘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϋÍÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ· Û·˜. ∞Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈÎfiٷٷ, ¤¯ÂÈ archives ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ video gallery, Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó‚¿ÛÂÙÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜... ÚÒËÓ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ!

£¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹; ¶Ò˜ ı· Û·˜ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ Âٿ٠ÌÈÎÚ¤˜ ÚԢΤÙ˜ ·fi ·ÊÚÔÏ¤Í Î·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÙ ٷ Ó‡ڷ ÙÛ·Ù¿ÏÈ·; ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ gadget¿ÎÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ı‡Ú·˜ USB ÛÙÔ PC Û·˜, Î·È ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ, ¤¯ÂÙ Ï‹Ú˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¤Ó· «radar», Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Á˘ÚÓ¿Ù 360Æ ÙËÓ ‚¿ÛË, ÂÈϤÁÂÙ ÔÈ· ÚÔ˘Î¤Ù· ı· ÂÎÙÔÍ¢ı›, Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÈ! ∫·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ; Δ· ˯›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô˘˜, Û·Ó Ó· ÂÎÙÔ͇۷Ù ¤Ó·Ó ηÓÔÓÈÎfi ‡Ú·˘ÏÔ! ªfiÓÔ Ô˘ Ë ‚¿ÛË ı¤ÏÂÈ Î·È 3 Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ… ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ gadget Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηÙ¢ı›·Ó ÁÈ· ÌÈÎÚÔÂÓÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜!

Δ· tips ÙÔ˘ Ì‹Ó· ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ Automatic Error Report ™·˜ ÙË Û¿ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ï¿ıÔ˘˜ ÙˆÓ WindowsXP οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÙÈ ¿ÂÈ Ï¿ıÔ˜; ¶¿ÙÂ: ŒÓ·ÚÍË-> ¶›Ó·Î·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘-> ™‡ÛÙËÌ·-> °È· ¶ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜-> ∞Ó·ÊÔÚ¿ ™Ê¿ÏÌ·ÙÔ˜ , Î·È ÙÔ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÙÂ! ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ Date & Time Synchronisation ŒÓ·ÚÍË-> ¶›Ó·Î·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘-> ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È flÚ·> ÃÚfiÓÔ˜ Internet, Î·È ÙÔ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÙÂ.


ÌÔ˘ÛÈ΋

e103@fititis.gr

ÃÂÈ̈ӷÓıfi˜ °È¿ÓÓ˘ ÷ÚÔ‡Ï˘ √ °È¿ÓÓ˘ ÷ÚÔ‡Ï˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÛÙ· ŒÍˆ §·ÎÒÓÈ·, ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ -ÁχÙ˘- ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ Û ËÏÈΛ· 6 ÂÙÒÓ Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ. √ «ÃÂÈ̈ӷÓıfi˜», ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi album ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ã·ÚÔ‡ÏË, Â›Ó·È ·fi Ù· albums ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›· ı· ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ëı› Î·È ı· ·Á·Ëı› ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ˘ÏÈο, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ °È¿ÓÓË Ã·ÚÔ‡ÏË Û·Ó ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ΔÛ·ÎÓ‹˜, £·Ó¿Û˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª¿ÓÔ˜ •˘‰Ô‡˜, ÂÓÒ Û 3 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ÷ÚÔ‡Ï˘, Î·È Û ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·›˙ÂÈ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·ÙÛÈÌ›¯·˜. K˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙËÓ Minos EMI.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ÈÛÙÔÚ›· ªÂÚ‰Â˘Ù‹Î·ÙÂ; flÚ· ÏÔÈfiÓ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Greek Î·È fi¯È Hellenas, Yunan, Rum ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ...

B‘ MEPOΣ

÷ڿϷÌÔ˜ ªËÓ·Û›‰Ë˜

°È·Ù› ÔÓÔÌ·˙fiÌ·ÛÙ ¤ÙÛÈ; Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì·˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·ÏÏÈÒ˜; °È·Ù› ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ fiÚÔ «ŒÏÏËÓ˜» Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜; ªË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÂÍËÁÂ›Ù·È ÈÛÙÔÚÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÁÏÈ΋ ϤÍË «Greek» ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ «Graecus», Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ «°Ú·ÈÎfi˜», Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· Ê˘Ï‹ μÔȈÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔÓ 8Ô ·È. .Ã. Î·È ˙Ô‡Û ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Δ·Ó¿ÁÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ øÚˆÔ‡. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ¢‡ÛË, Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÂÎÙfi˜ ·fi «ŒÏÏËÓ·˜» ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È «¤ÌÔÚÔ˜», ηٿÏÔÈÔ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ¢˘ÙÈÎÔ̷ΉfiÓˆÓ ÂÌÔÚˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ 18Ô ·È. √ ŸÌËÚÔ˜, ηٿ ÙËÓ ··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ‚ÔȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË Ù˘ μÔȈٛ·˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «°Ú·›·». ∏ ∫‡ÌË, ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÈΛ· Ù˘ ¡. πÙ·Ï›·˜, ȉڇıËΠ·fi ∫‡ÌÂȘ, ÷ÏÎȉ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ °Ú·›·˜. ™ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë Ï·ÙÈÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· «Graeci» ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ŒÓ·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ηıÈÂÚÒıËΠÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. √È ·Ú¯·›ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˆ˜ «Yunans», ·fi ÙËÓ ÂÚ-

η È... ÁÈ· Ó· ÌË Í¯ ·Û Ù› Ù 22/2/1830 ªÂ ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

ÛÈ΋ ϤÍË «Yauna», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «πˆÓ›·». ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È. .Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› Ï·Ô›. ΔÔ 212 Ì.Ã. Ì ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫·Ú·Î¿Ï· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË ‰›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∞˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ŒÏÏËÓ·˜», Ô˘ ϤÔÓ ‰‹ÏˆÓ ÙÔÓ ÔÏ˘ıÂ˚ÛÙ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ƒˆÌ·›Ô˜» ·fi fiÏÔ˘˜. ∞Ú¯Èο ·˘Ùfi ›¯Â ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙË ª¤ÛË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô «ƒˆÌ·›Ô˜» ‹Ù·Ó Ô Î¿ı οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ⁄ÛÙÂÚË ÔÈ ÂÏÏËÓfiʈÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÌfiÓÔ. √ fiÚÔ˜ «ƒˆÌÈfi˜» ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Â‰Ò Î·È Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ·ÔηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ «∂ÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜», ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ «ƒˆÌ·ÈÔ¤ÏÏËÓ˜» Î·È «∂ÏÏËÓÔڈ̷›ÔÈ».™ÙË ¢‡ÛË ·˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ƒˆÌ·›Ô˜» Î·È Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È…

9/2/1895 : √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ √˘›ÏÈ·Ì ªfiÚÁÎ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ‚fiϸÌÔÏ


magic world ma rme lo

st clow n & com ic mag ic arti

ma rme lo19 80@ ma il.g r

ªÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜

ΔÔ Ì·ÏfiÓÈ Ô˘ ‰Â ÛοÂÈ

ÀÏÈο: ŒÓ· Ì·ÏfiÓÈ, Ê·Ú‰‡ ÛÈÏÔÙ¤È, Ì›· Ôχ ÏÂÙ‹ ‚ÂÏfiÓ· ÏÂ̷͛ÙÔ˜ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·: ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ Ì 3-4 ÛÙÚÒÛÂȘ ÛÈÏÔÙ¤È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ Ì·ÏfiÓÈ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË: ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÛÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙË ‚ÂÏfiÓ·. ¶ÚfiÛÂÍ ÙÔ ÛÈÏÔÙ¤È Ó· Â›Ó·È ·fi ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÌÂÚÈ¿. ñ •ÂÎÈÓ¿˜ Ó· ÙÚ˘¿˜ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË ‚ÂÏfiÓ· ·fi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ÛËÌ›Ô. ñ ΔÔ ÛÈÏÔÙ¤È ‰Â ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ Ó· ÛοÛÂÈ. ñ ΔÚ¿‚ËÍ ¤Íˆ ÙË ‚ÂÏfiÓ· Î·È Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘Ïfi ÛÔ˘ Îϛ۠ÙËÓ ÙÚ‡· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. •·Ó·ÙÚ‡ËÛ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ó· ÛοÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿.

°È· Ù· ·È‰Èο Û·˜ ¿ÚÙ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›ÛÂÙ Ì ÙÔÓ Clown ªarmelo ÛÙÔ 697 85 89 449.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

17-1̤¯ÚÈ14-2

·Ù˙¤ÓÙ·

17/1

17/1

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÛÙÔ £ÂÔ‰fiÛË Î·È ÙË £ÂÔ‰ÔÛ›·

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘

18/1 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È ∞ı·Ó·Û›· ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó

23/1

21/1

¢ÈÔÓ‡ÛË Ó· Û ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ô ∂˘Á¤ÓÈÔ˜

25/1

25/1

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÛÙÔ °ÚËÁfiÚË

ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿

26/1

28/1

speed dates @ playroom

Œ¯ÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ Ë Ã¿ÚȘ

31/1 °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂˘‰ÔÍ›·

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô

speed dates @ playroom

ΔÛÈÎÓÔ¤ÌÙË=„‹ÛÈÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· playroom

ΔˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ·ÚÁ›·

7/2

2/2 8/2

30/1

9/2 speed dates @ playroom

10/2

14/2

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÷ڿϷÌÂ Î·È Ã·Ú¿

∞Ó Â›ÛÙ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· Û·˜!


ηÚȤڷ ºˆÙÂÈÓ‹ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ ·›‰Â˘Û˘ Epsilon Academy À‡ı˘ÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎ

∏ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Î·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜, Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ ÙÔ˘. O ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ¤Á΢ڷ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¶ÔÈ· ›ӷÈ, fï˜, Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÌÈ· ηϋ Û˘ Ó¤ÓÙ¢ÍË; ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙ¢ÎÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ. √ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÂÓÙ¢ÍÈ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂχıÂÚ·, fiˆ˜ .¯. ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Ì ·ÎÚ› ‚ÂÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÚfiÛÏË„Ë; ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓÂÓÙ¢ÍÈ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÎÏÈı› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Ù˘ ı¤Û˘, fiÛÔ ÛÙ· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜. Δ· ηı‹ÎÔ-

ÓÙ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂڷȈı› Ë ÂÚÁ·Û›·. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∞˘Ù¿ ·ÔÙÈÌÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ·fi Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ù‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· (ηı‹ÎÔÓ). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ï›ÁÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË ·Ó ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ó· ·ÈÛı·Óı› ÔχÙÈÌÔ˜. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¶ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ·Í›Â˜. £· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‚¤‚·È·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ∂›Ó·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ì¿ıÂÈ Î¿ÓÂȘ οÙÈ, ·Ú¿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÏÔÈfiÓ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÚfiÛÏ˄˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÓÔÔÙÚÔ›· ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.


01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞.¶.£. 1. °ÂˆÔÓÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 2. £ÂÔÏÔÁÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 3. π·ÙÚÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 4. ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 5. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 6. ∫Ù›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ 7. ¡√¶∂ (΢ÏÈΛÔ) 8. √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 9. ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (΢ÏÈΛÔ) 10. Δ∂º∞∞ 11. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ (΢ÏÈΛÔ) 12. ºª™ (΢ÏÈΛÔ) 13. ºÔÈÙËÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ∞ 14. ºÔÈÙËÙÈ΋ ∂ÛÙ›· μ 15. ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë (¿Óˆ) 16. ºÔÈÙËÙÈ΋ §¤Û¯Ë (οو)

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜ 17. ∂.π.ª. 18. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 19. ∫˘ÏÈΛÔ

Δ.∂.π. 20. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ¢È¿‰ÚÔÌÔ˜ 21. ∫˘ÏÈΛÔ

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· - √˘˙ÂÚ› Δ·¯˘Ê·Á›· 22. Applebees (·Ú·Ï›·) 23. Applebees (π∫∂∞) 24. Corner (∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘) 25. Everest (∫Ô‡ÛÎÔ˘Ú·) 26. Extrablatte 27. Flavors (¶. ªÂÏ¿) 28. Luigi 29. Pizza Preludio 30. Ruby Tuesday (∞Á. ™ÔÊ›·˜) 31. Sofis house 32. The Best 33. ∞ÁÚ¿ÌÂÏË 34. μfiÛÔÚÔ˜ 35. °ÚËÁfiÚ˘ (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘) 36. ¢ÂÛοÙË (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘) 37. ¢È·ÁÒÓÈÔ˜ 38. ∑¿ÂÈÔ 39. ∑‡ıÔ˜ - ¡ÙÔÚ¤ 40. ∏ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÚ·ÎÏ‹ 41. ∫È‚ˆÙfi˜ ÙˆÓ °Â‡ÛÂˆÓ 42. ∫Ú·ÛÔ‰ÈÎÂ›Ô 43. §Â˘Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜ 44. ªÂÚ·ÎÏ‹˜ 45. ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ 46. ª˘ÚÛ›ÓË 47. ¡ÙÂÚÏÈη٤ÛÛÂÓ 48. √‡˙Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ 49. ΔÔ ¢›¯Ù˘ 50. ΔÚ›· ∞‰¤ÚÊÈ· 51. ÃÚ˘Ûfi ¶·ÁÒÓÈ

∫·Ê¤ - ª·Ú 52. ∞¤Ú·˜ 53. Ask 54. Belair

55. Bolivar 56. Cardhu 57. Castello 58. Coffix 59. Croco 60. De facto 61. Elvis 62. Eros 63. Eyedeal 64. Flocafe (¶·Ú·Ï›·) 65. Friends 66. Harry’s Spot (™‚ÒÏÔ˘) 67. Kitchen bar 68. Kiss fish 69. LOL 70. Majestic 71. Mojo 72. Monde 73. Morgan 74. My Place 75. News Cafe 76. Ninny 77. Nouveau 78. Para poli 79. Playroom by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (™‚ÒÏÔ˘ 44 & πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘) 80. Playroom 2 by ºÔÈÙËÙ‹˜.gr (¶Ï·Ù›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ 5 & μ‡ÚˆÓÔ˜) 81. Rock Bottom Club 82. Skybar 83. Social 84. SpeakEasy 85. Steven’s 86. Stil café 87. The Bar 88. Tribeca 89. Venga 90. Verdi 91. Zoo radio cafe 92. ∞ÈÁ·›Ô 93. ÕÏÊ· 94. ∞ÛÙfiÚÈ· 95. ¢ˆ‰ÒÓË (·Ú·Ï›·) 96. ∂ÌÈÁÎÚ¤ 97. ŒÍË 98. ◊ÏÈÔ˜ 99. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ 100. ªÈÎÚfi ∫·Ê¤ 101. ªÏ 102. ¡›Î˘ 35 103. √χÌÈÔÓ 104. ¶·Ú·Ï›· 105. ¶ÏˆÙfiÓ 106. ¶Ú›ÁÎËÔ˜ 107. ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ 108. ºÚÔ˘ÙfiÙ˘Ô

Live 109.ª‡ÏÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜)

μÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ¢ÈÛÎÔˆÏ›· Video Clubs 110. AZA (¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡) 111. ∞∑∞ (40 ∂ÎÎÏËÛȤ˜) 112. Casablanca

113. Patsis 114. Seven film gallery (™‚ÒÏÔ˘) 115. Underground 116. Viewmaster (μ·ÛÈÏ. °ÂˆÚÁ›Ô˘) 117. ◊¯Ô˜ 118. π·Ófi˜ (∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜) 119. ª·ÏÏÈ¿Ú˘ (∂ÚÌÔ‡) 120. ª·ÏÏÈ¿Ú˘ (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘) 121. ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ 122. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ 123. ¶ÚˆÙÔÔÚ›·

Internet cafes 124. Gnet (μ·Û. ŸÏÁ·˜ 16) 125. Gnet (∞Ï. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 5) 126. Gnet (¶Ï. ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ - ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë 4) 127. Gnet (ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘ 37)

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· - ∫¤ÓÙÚ· •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ∫¤ÓÙÚ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ 128. Access 129. Alternaville 130. Assos 131. Computer Labs 132. Colombo 133. Concorde 134. Da Vinci 135. Data Labs 136. Didacta 137. Europa 138. Galileo Galilei 139. Goethe - °ÂÚÌ·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ 140. Intact 141. Interactive Learning 142. Johnson 143. Lexicon (™‚ÒÏÔ˘) 144. Lexicon (∫·ÏÏÈı¤·) 145. Lingua Praxis (ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘) 146. Lord Byron 147. New Horizons 148. Perugia 149. Sigmanet 150. Status 151. Total Deutsch 152. ∞Ó¿Ù˘ÍȘ 153. μ·ÊÔÔ‡ÏÔ˘ 154. °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ 155. ¢ÂÏË‚ÔÔ‡ÏÔ˘ 156. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ 157. £¤Ì· 158. £¤ÌȘ 159. ∫·ÏÔÁÚ·›· (ΔÛÈÌÈÛ΋) 160. ∫·¿ÙÔ˘ 161. ∫·ÚÌfiÓ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ 162. ∫·ÚÊ‹˜ 163. ∫‡ÙÙ·ÚÔ 164. §ÂÏ¿ÎÈ 165. ª·ÚÌÔÚ›ÓË 166. ª˘ÏˆÓ›‰Ë˜

167. ™Î¤„Ë 168. ™‡Á¯ÚÔÓÔ 169. T˙¿ÈÎÔ˘ 170. À„ËÏ¿ÓÙÂÈÔ˜ 171. ÃψÚfi˜ 172. ø̤Á·

∫.∂.∫. - π.∂.∫. ∫ÔÏϤÁÈ· ∫¤ÓÙÚ· ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ 173. Anatolia - ACT 174. City College 175. Epsilon Academy 176. Intergraphics 177. Liberal Studies 178. Lilly Powers Academy 179. New York College 180. ¢ËÌËÙÚ¤Ï˘ 181. π∂∫ ∞ÎÌ‹ 182. π∂∫ ¢¤ÏÙ· 183. π∂∫ •˘Ó‹ 184. ¶·ÛÙ¤Ú 185. ¶˘ı·ÁfiÚ·˜

¢‹ÌÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΤÓÙÚ· 186. °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜

ª·Î‰ÔÓ›· 217. Ã∞¡£

∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· 218. ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ

∞ı‹Ó· ∞∂π 219. ∂ª¶ (΢ÏÈΛÔ) 220. £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 221. £ÂÔÏÔÁÈ΋ 222. π·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (΢ÏÈΛÔ) 223. ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (΢ÏÈΛÔ) 224. M·ıËÌ·ÙÈÎfi 225. ¡ÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (΢ÏÈΛÔ) 226. ¶¿ÓÙÂÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (΢ÏÈΛÔ) 227. ΔÌ‹Ì· μÈÔÏÔÁ›·˜ 228. ΔÌ‹Ì· °ÂˆÏÔÁ›·˜ 229. ΔÌ‹Ì· ÃËÌ›·˜ 230. º·Ú̷΢ÙÈ΋ 231. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û¯ÔÏ‹ (΢ÏÈΛÔ) 232. º˘ÛÈÎfi

¶ÔÏ˘Ù¯ÓÔ‡ÔÏË ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ 187. Odeon ¶Ï·Ù›· 188. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ 189. √χÌÈÔÓ

ƒ·‰Èfiʈӷ 190. 1055 Rock 191. ANT1 192. Banana 193. Classic 194. Radio Dee Jay 195. Rock radio 196. Star FM 197. Zoo radio 198. ∂ÚˆÙÈÎfi˜ 199. ∫ÔÛÌÔÚ¿‰ÈÔ 200. ¶·ÓfiÚ·Ì· 984

¢È¿ÊÔÚ· 201. CD Planet 202. dafunkymonkey 203. Finesse - Dessange (¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 27 & μ. ŸÏÁ·˜ 27) 204. G-point 205. Hot t-shirts 206. Levi’s 207. Nico - Tattoo & Body piercing 208. √n the road 209. Polysport 210. Resolution 211. T-bar T-Shirts 212. Tattoo Land 213. Ten Pin Bowling 214. Ultra 215. University Studio Press 216. ™Ù·ıÌfi˜ ∫Δ∂§

233. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· 234. ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 235. ∫¤ÓÙÚÔ ÂΉfiÛÂˆÓ 236. ∫Ù‹ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ 237. ¡·˘ËÁÒÓ 238. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ 239. ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ 240. Infolab

∫·Ê¤ ª·Ú: 241. Alu Cafe 242. Artistico Café 243. Cafe en Cafe 244. Cafeina 245. Closer 246. Eagle 247. Enjoy it 248. Floca (∂Í¿Ú¯ÂÈ·) 249. Floca (∫ÔψӿÎÈ) 250. Korso 251. Mentira 252. Minim’s 253. Mommy 254. Nodus 255. Palmie Bistrot 256. Resin 257. Rosebud 258. Surfsey 259. Tribeca 260. Underground Rock Cafe 261. Wunderbar 262. Zazzium 263. ∞ μ 264. ∞ıËÓ·˚Îfi 265. ¢ÈÏfi 266. ∂Ó ¢ÂÏÊÔ›˜


™¤ÚÚ˜ ∫ÈÏΛ˜

ºÏÒÚÈÓ·

•¿ÓıË

∫ÔÌÔÙËÓ‹ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

KÔ˙¿ÓË

∫¤Ú΢ڷ

πˆ¿ÓÓÈÓ·

§¿ÚÈÛ· §·Ì›·

§È‚·‰ÂÈ¿ ∞ı‹Ó·

ƒfi‰Ô˜

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ

267. ∏μ∏ 268. ∫·ÊÂÎÔ˘Ù› 269. ª·ÚÔÓ›Ù· 270. ª¤ÏÈ Á¿Ï· 271. ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ 272. Δ· ÙÚ›· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ· 273. º›ÏÈÔÓ

Internet stations 274. Gnet ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË (ΔÂÓ¤‰Ô˘ 61) 275. Gnet ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ (¶·¿ÁÔ˘ 96 & ∫Ï¿‰Ô˘ 2) 276. Gnet ª·ÚÔ‡ÛÈ (¶·Ó·Á‹ Δ۷ω¿ÚË 3 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜)

¢È¿ÊÔÚ· 277. °ÚËÁfiÚ˘ (∫ÔψӿÎÈ) 278. ZˆÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô 279. ªÔÚʈÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ πÛ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ 280. Vox §È‚¿Ó˘

∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË 281. π·ÙÚÈ΋ (∫˘ÏÈΛÔ)

∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘ 282. ∫·Ê¤ ∏Úȉ·Ófi˜ 283. ∫·Ê¤ §›‚ÈÁÎ ƒÔ˘Ì 284. ∫·Ê¤ ¡ÙÚ·ÊÙ 285. ∫·Ê¤ ™·Ú¿ÓÙ· ∫‡Ì·Ù· (›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·) 286. ∫·Ê¤ ™¤ÓÙÚ·Ï ¶·ÚÎ 287. ∫·Ê¤ ºÈÍ 288. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘ 289. Gnet (ªÂÚ·Ì‚¤ÏÏÔ˘ 14-16) 290. Gnet (§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 15)

∫¤Ú΢ڷ 291. πfiÓÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (∫˘ÏÈΛÔ) 292. Gnet (∞. ¢ÂÓ‰ÚÈÓÔ‡ 5)

πˆ¿ÓÓÈÓ· 293. ∞η‰ËÌ›· (Photoplay) 294. ∂ÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ (̤۷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ) (Photoplay) 295. ∫·ÊÂÓÂ›Ô (Photoplay) 296. ¡·˘Ù¿ÎÈ· Club (Photoplay)

297. Detail’s (Photoplay) 298. La Femme (Photoplay) 299. My House (Photoplay)

∫Ô˙¿ÓË 300. ∞∂π ∫Ô˙¿Ó˘ 301. ∫·Êˆ‰Â›ÔÓ Î·Ê¤ 302. ™Ô‡ÛÔ˘ÚÔ Î·Ê¤ 303. Δ∂π ∫Ô˙¿Ó˘ 304. Benefit Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ 305. Cafe - Cafe 306. masYmas ∫·Ê¤ Ì·Ú 307. Seven video net

∫ÔÌÔÙËÓ‹ 308. Gnet (∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 22)

§·Ì›· 309. Gnet (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 8)

§¿ÚÈÛ· 310. ∂˘ÚˆÁÓÒÛË 311. Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ (∫˘ÏÈΛÔ) 312. Gnet (∏ÏÈÔ‰ÒÚÔ˘ 6 ΔÚ›ÁˆÓË ¶Ï·Ù›·)

§È‚·‰ÂÈ¿ 313. Gnet (¢. ¶··Û‡ÚÔ˘ 1)

•¿ÓıË 314. √χÌÈ· Bowling (Photoplay) 315. ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô (∫˘ÏÈΛÔ) 316. ¶˘Í›‰· (Photoplay) 317. Gnet (μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 35) 318. Playhouse (Photoplay) 319. Prestige (Photoplay)

ƒfi‰Ô˜ 320. Gnet (∞Á. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ 135137 & ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË)

™¤ÚÚ˜ 321. μÈÓÙÂÔÏ¤Û¯Ë ∂ÈÏÔÁ‹ 322. ƒ¿‰ÈÔ ∂ 103 323. ™¯ÔϤ˜ Ô‰ËÁÒÓ ™·Ì·Ú¿ 324. Δ∂π ™ÂÚÚÒÓ 325. Cozi cafe 326. DJ’s 327. Flocafe (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 33)

£¤ÏÂÙ ӷ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÙÔ ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin ̤۷ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜; ΔËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ 2310-251290 ‹ ÛÙ›ÏÙ email ÛÙÔ info@fititis.gr

328. Gnet (EıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 26) 329. Hard Rock cafe 330. My Place cafe bar 331. OMM cafe-MOO bar 332. Quality cafe bar 333. Sofa drinks and friends 334. Timos Hair Group 335. Videoseven (8˘ ª·˝Ô˘ 24) 336. Videoseven (∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 23) 337. Viewmaster (ªÂÚ·Ú¯›·˜ 59) 338. Viewmaster (¶ÚÈÁÎ. ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ 13 & ¶···‡ÏÔ˘)

ºÏÒÚÈÓ· 339. Gnet (25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 24)

∫ÈÏΛ˜ 340. Gnet (£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 28 Î·È ∫. °·‚ÚÈËÏ›‰Ë).


Vlad Astramenos

ÎÚÈfi˜

∞ÎfiÌ· Ó· Ù· ‚Ú›Ù Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ Ì·ÏÒÛ·Ù ¤Ú˘ÛÈ; ∞Ó ‰Â›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ, ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ ·Ú·Ù‹ÛÂÙÂ. ¢Â ı· Û·˜ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi. ªËÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÛÙ ¿‰Èη.

ÃÙ˘Ôοډȷ ¿ÏÈ, Ô˘Ï¿ÎÈ· ÌÔ˘; ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÛÙÔ ÊÔ˘Ï Î·È Î·Ù·ÊÂÚÙ˙‹‰Â˜, ı· ÂÙ˘¯·›ÓÂÙ ۯ‰fiÓ Û fi,ÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ˘Á›· Û·˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹!

ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Û·˜ Ó· ·ÙÒÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ı· ¿ÚÂÈ Û‚¿ÚÓ· Î·È ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ Ô˘ ‰Â ÊÙ·›ÂÈ. ™Ù·ı›Ù ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. ∂›ÛÙÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜… Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ.

¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ ÓÔÌ›˙·Ù ˆ˜ ¤¯ÂÙÂ; Δ· ¿ÛÙÚ· Û·˜ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó Û fiÏ·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙ ˆ˜ fi,ÙÈ Ï¿ÌÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¿Ì·. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ۈÛÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

∫¿ÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙË ÁÓÒÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÈΛÛÂÈ Ë ˙ˆ‹. ÷ϷÚÒÛÙÂ, fï˜, Ï›ÁÔ ÛÙ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜.

μÚ›ÛÎÂÙ ÌÈ· ÁÎfiÌÂÓ·-Ô Î·È ÙÔ˘˜ οÓÂÙ ıÂÔ‡˜. ªfiÓÔ Ô˘, ۯ‰fiÓ ÔÙ¤, ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¶¿„Ù ӷ ‚·˘Î·Ï›˙ÂÛÙÂ Î·È Î¿ÓÙ ϛÁÔ ›Ûˆ ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi Û·˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ÌfiÓÔÓ Û ÂÛ¿˜ οÓÂÈ Î·Îfi.

·ÈÁfiÎÂÚˆ˜

Δ· Ì˘·Ï¿ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ï›Á· ÂηÙÔÛÙ¿ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ‚¿Ï·Ù ٷ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙȘ fiÔȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙÂ. ªËÓ Âٿ٠ÂÚˆÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÌËÓ ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÙ ʷÓÙ·ÛÙÈο.

»

»

˘‰ÚÔ¯fiÔ˜

ÛÎÔÚÈfi˜

™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÎÈÓ›Ù ٷ Ó‹Ì·Ù·, Â; μÚ¤ÍÂÈ-¯ÈÔÓ›ÛÂÈ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ŒÙÛÈ, fï˜, ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏ›ÙÂ Î·È ·ÁÓÔ›Ù ÔÈΛÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó.

»

»

ÙÔÍfiÙ˘

·Úı¤ÓÔ˜

™ÙËÚȯı›Ù Û ÛÙÂÓÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ. ªË ¯Ù›˙ÂÙ ·Ï¿ÙÈ· ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ. £· Û·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ë ˘Á›· Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ˆ¯·‰ÂÏÊÈÛÌfi˜ Û·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚˆÙÈο.

»

»

˙˘Áfi˜

ηÚΛÓÔ˜

∏ ΈÏÔÊ·Ú‰›· ¿ÂÈ Û‡ÓÓÂÊÔ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ◊Û·ÛÙ·Ó Ô˘ ‹Û·ÛÙ·Ó Ù˘¯ÂÚÔ›, Á›Ó·Ù ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ! ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ Ú›ÍÂÙ ÛÙÔÓ Ù˙fiÁÔ, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜…

»

»

ϤˆÓ

Ù·‡ÚÔ˜

ªËÓ ·ÔÁÔËÙ¢Ù›Ù ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi fiÛÔ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È ı· ÙȘ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ‡ÎÔÏ·. ™Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ٷ „¤Ì·Ù·.

»

»

‰›‰˘ÌÔÈ

»

»

01 | 02-03 | 04-05 | 06-07 | 08-09 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 |20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48

ˆÚÔÛÎfiÈÔ

ȯı‡Â˜

ΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ „˘¯‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯·Ú¿ÛÛÂÈ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. ∞ÓÙ› Ó· ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· Û·˜ ÙÔÔ‡Ó, ‰È‰·¯ı›Ù ·fi ·˘Ù¿. £· ÓÈ΋ÛÂÙÂ.


ÙÔ¶∂ƒπ√¢π∫√ √§ø¡ ÙˆÓNEøN

20

magzin

City Sunday (ÂÊ. ∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜)

15

EÈÏÔÁ¤˜ (ÂÊ. M·Î‰ÔÓ›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜)

10 5 0

17%

15%

13%

12% ª¤ÛË ∞Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·*

∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜

∂ÚˆÙÒÌÂÓÔÈ: NEOI 18-35 ÂÙÒÓ ÃÚfiÓÔ˜: 19/6 - 8/7/2006 ¶ËÁ‹: METRON ANALYSIS

∞Ó¿ıÂÛË: ºÚ˘ÎÙˆÚ›· ∂¶∂ Δ‡Ô˜ ¤Ú¢ӷ˜: ¶ÔÛÔÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ì computer assisted ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ¯Ú‹ÛË ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ú¢ӷ˜: ¢‹ÌÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ΔÚÈ·Ó‰Ú›·˜ ª¤ıÔ‰Ô˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜: °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ù˘¯·›· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂ ª¤ÁÂıÔ˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜: ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 455 ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 18-35 ÂÙÒÓ ÃÚfiÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∏ ¤Ú¢ӷ ‰›Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi 19/6 - 8/7/2006 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙË METRON ANALYSIS ÁÈ· Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ºÔÈÙËÙ‹˜.gr magzin, City, Sunday (ÂÊ. ∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜), ∂ÈÏÔÁ¤˜ (ÂÊ. ª·Î‰ÔÓ›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜), Fanzein (ª‡ÏÔ˘), IQ, 18-24, ¶Ï·Ù›·, Biscotto, The Barrister.

* ∏ ª¤ÛË ∞Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂÙÚ‹ıËΠ̠‚¿ÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘

magzin


ÙÔ ‹Úı ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ !

! ο τ υ ε τ σ ί α fiÏ· ·›˙ÔÓÙ·È Â‰Ò

39_FititisGr  

¶¤Á΢ plus ∞ÊȤڈ̷: ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ | ∏ ÈÔ Î·Ï‹ ·Ú¤· | ™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË §·Ì›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ԉËÁfi˜ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ‹ ÌË ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù· ‰ˆ...