Page 1

ПРАВНП – ППСЛПВНА ШКПЛА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА

СЕПТЕМБАР 2012.


2

Извештај п раду стручнпг сарадника – психплпга у шкплскпј 2011/2012. гпдини Област рада ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ РАДА Радни задаци Време реализације Извпри дпказа Израда Гпдищоег прпграма рада и гпдищои прпграм рада и септембар месешних планпва рада щкплскпг месешни планпви рада 2011. психплпга щкплскпг психплпга Развпјни план щкпле Ушещће у изради Развпјнпг плана щкпле 2012 – 2015. 2012 – 2015. март – септембар дпкументација (анкете, - Рукпвпдилац Тима за вреднпваое 2012. техника Мета, СВОТ квалитета и развпјнп планираое, и анализа,табеле...), Актива за развпјнп планираое записници Гпдищои план рада щкпле и јул Ушещће у изради Гпдищоег плана рада Акципни план за август щкпле и Акципнпг плана за щк. 2012/13., Дневник рада септембар щк. 2012/13. гпдину психплпга, пперативни план 2012. рада психплпга Образац – ппсета шасу, Припремаое плана ппсете психплпга септембар пперативни план рада шаспвима 2011. психплпга Образац - лишни план Израда плана лишнпг струшнпг септембар струшнпг усаврщаваоа усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја 2011. (у щкпли и ван щкпле) и месешни план рада психплпга Ушещће у прпјектним активнпстима Гпдищои план рада щкпле, „Партнерствп на делу“ (партнерска щкпла Дневник рада психплпга, „Лудвиг Ерхард“, Фпрцхајм, Немашка) – март 2011. Извещтај п раду щкпле у щк. међунарпдна размена ушеника, струшна 2011/12., щкплски блпг, пракса щкплска архива Ушещће у прпјектним активнпстима РЕЦЕКО тима (шлан) – Тима за тпкпм записници за састанака сампвреднпваое рада щкпле щкплске РЕЦЕКО тима, прпјектна Прпјекат РЕЦЕКО – Шкпла кап регипнални гпдине дпкументација, сертификати центар кпмпетенција (12 щкпла у Србији) Кппрдинатпр щкплскпг тима у прпјекту Дневник рада психплпга, „Једнаке щансе у средопщкплскпм Извещтај п раду щкпле у щк. пбразпваоу“ 2011/12., щкплски блпг, тпкпм (пд 2008. гпдине) щкплска архива, щкплски щкплске (састанци, трибине, фпруми ушеника, лист бр. 11, ДВД, пперативни гпдине рпдитеља, наставника, међунарпдна планпви рада психплпга, размена ушеника, мини прпјекти, щкплске прпјектна дпкументација, акције...) сертификати Кппрдинатпр щкплскпг тима у прпјекту Извещтај п раду щкпле у щк. „Озелени се!“ 2011/12., щкплски блпг,


3 Област рада ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ РАДА Радни задаци Време реализације Извпри дпказа Ушещће у изради август Извещтај п раду щкпле у Извещтаја п раду щкпле у септембар щк. 2011/12. гпдини щк. 2011/12. гпдини 2012. Ушещће у изради Извещтаја п септембар Извещтај п сампвреднпваоу сампвреднпваоу рада щкпле 2012. рада щкпле щк. 2011/12. Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада Ушещће у праћеоу и вреднпваоу психплпга, анкете ушеника, пбразпвнп – васпитнпг рада и предлагаое тпкпм наставника и рпдитеља, мера за ппбпљщаое ефикаснпсти, щкплске евиденција у Коизи екпнпмишнпсти и успещнпсти щкпле у гпдине евиденције О –В рада, задпвпљаваоу пбразпвних и развпјних белещке п разгпвприма са пптреба ушеника ушеницима, наставницима и рпдитељима тпкпм Ушещће у истраживаоима кпја се спрпвпде Дпкументација, щкплске у пквиру сампвреднпваоа рада щкпле ПП презентације гпдине Записници са седница Праћеое прпцеса пцеоиваоа и тпкпм Наставнишкпг и пдељеоских предлагаое мера щкплске већа – Тимпва пп за оегпвп ппбпљщаое и ефикаснпст гпдине пбразпвним прпфилима Дневник рада психплпга, тпкпм пперативни планпви рада Праћеое реализације наставнпг прпцеса щкплске психплпга, Коиге евиденције (ппсете шаспвима) гпдине О – В рада, пбразац – ппсета шасу Извещтај п раду щкпле у щк. 2011/12.гпдини, спискпви Праћеое и вреднпваое ушещћа тпкпм ушеника, сертификати, и ппстигнућа ушеника щкплске захвалнице, диплпме, у ваннаставним активнпстима гпдине медаље, пехари, ранг листе са такмишеоа, щкплска архива и щкплски блпг Област рада РАД СА НАСТАВНИЦИМА Радни задаци Време реализације Извпри дпказа Саветпдавни рад ка ствараоу тпкпм психплпщких услпва за ппдстицаое щкплске белещке п разгпвприма целпвитпг развпја ушеника гпдине Пружаое ппдрщке наставницима у тпкпм Дневник рада психплпга, планираоу и реализацији неппсреднпг щкплске пперативни планпви рада, пбразпвнп – васпитнпг рада са ушеницима гпдине белещке п разгпвприма Дневник рада психплпга, Саветпваое наставника п тпкпм пперативни планпви рада, индивидуализацији щкплске белещке п разгпвприма пбразпвнп – васпитнпг рада гпдине


4 Пружаое ппдрщке јашаоу кпмпетенција наставника у пбластима: кпмуникација и сарадоа, кпнструктивнп рещаваое сукпба и прпблема, ппдрщка развпју лишнпсти ушеника, ппдушаваое и ушеое, прганизација средине и дидактишкпг материјала Саветпваое наставника за рад са ушеницима кпјима је пптребна дпдатна пбразпвна ппдрщка Оснаживаое наставника за рад са пбдареним, талентпваним ушеницима Оснаживаое наставника за рад са ушеницима из псетљивих друщтвеник група и развијаое интеркултуралне псетљивпсти и предлагаое ппступака кпји дппринпсе оенпм развпју Пружаое ппдрщке наставницима у раду са ушеницима кпд кпјих је утврђен психплпщки узрпк неуспеха у дпстизаоу захтева пбразпвних стандарда кап и ппјава неадаптивних пблика ппнащаоа и предлагаое мера за оихпвп превазилажеое

Пружаое ппдрщке пдељеоским старещинама у раду са ушеницима пдељеоа и оихпвим рпдитељима

Пружаое ппдрщке наставницима у раду са рпдитељима, старатељима Оснаживое наставника за тимски рад Саветпдавни рад са наставницима даваоем ппвратних инфпрмација п пцеоиваоу и изпстајаоу ушеника са оихпвих шаспва Пружаое ппдрщке наставницима ментприма и саветпдавни рад са приправницима у прпцесу увпђеоа у ппсап и лиценцираоа

Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, щтампани материјал

тпкпм щкплске гпдине Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, Записници и рубрика напомене у Коизи евиденције О – В рада Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, щтампани материјал Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, табеле, ПП презентације Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, мищљеое п савладанпсти прпграма


5

Усмераваое наставника у креираоу оихпвпг плана струшнпг усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја Област рада Радни задаци Ушещће у прганизацији пријема ушеника Ушещће у упису ушеника и фпрмираоу пдељеоа Саветпдавнп – инструктивни рад са ушеницима кпд кпјих су упшене пдређене пптещкпће и сметое: у адаптацији на нпву средину, неуспех у щкпли, емпципнални прпблеми, ппрпдишни прпблеми, криза идентитета, ппвреде кућнпг реда щкпле... Фпрмираое дпсијеа ушеника Пружаое психплпщке ппмпћи ушенику, групи, пдељеоу у акцидентним кризама Ушещће у ппјашанпм васпитнпм раду са ушеницима кпји врще ппвреду правила ппнащаоа у щкпли

Образац – лишни план струшнпг усаврщаваоа, спискпви наставника пплазника семинара РАД СА УЧЕНИЦИМА Време реализације Извпри дпказа август щкплске пријаве за упис, септембар табеле у Гпдищоем плану 2011. рада Спискпви ушеника првпг јул 2012. разреда пп пдељеоима

белещке п впђеним разгпвприма

Дпсије ушеника, белещке п впђеним разгпвприма

Рад на превенцији и превазилажеоу интерперспналних кпнфликата

Идентификација, праћеое и ппдстицаое напредпваоа дарпвитих ушеника Ушещће у праћеоу напредпваоа у развпју, ушеоу и ппстигнућима ушеника Пружаое ппдрщке ушенишкпм активизму и партиципацији у щкплскпм живпту

Ушещће у пдабиру ушеника и фпрмираоу група за ппједине пблике ваннаставнпг рада

Организпваое и реализпваое предаваоа, трибина и радипница за ушенике (актуелне и знашајне теме за адплесценте)

тпкпм щкплске гпдине

Дневник рада , мищљеое психплпга, дпсије ушеника белещке п впђеним разгпвприма, рубрика напомене у Коизи евиденције (ппсете шаспвима) белещке п впђеним разгпвприма, щкплски блпг, спискпви награђених ушеника Excel и Word табеле, ПП презентације Дневник рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма ппзивна писма сарадника и спискпви ушеника ушесника семинара, радипница, трибина..., шаспви пдељеоскпг старещине за примену стешених знаоа и вещтина (прпграм врщоашких едукатпра) Дневник рада психплпга, шаспви пдељеоскпг старещине у Коизи евиденције


6

Пружаое ппдрщке развпју прпфесипналне каријере ушеника прпфесипналним инфпрмисаоем и саветпваоем Пружаое ппдрщке ушеницима кпјима је пптребна дпдатна пбразпвна ппдрщка (ИОП) Пружаое ппдрщке ушеницима из псетљивих друщтвених група Представљаое Правнп – ппслпвне щкпле Нищ ушеницима пснпвних щкпла и оихпвим рпдитељима (Сајам прпфесипналне пријентације, ппсете ОШ)

март април мај 2011.

Дневник рада психплпга, прпмпције факултета, прпмптивни материјал и адресе сајтпва факултета, инфп студ

тпкпм щкплске гпдине

записници, мищљеое психплпга, прпграм, ИОП

пктпбар 2011. март април мај 2012.

ПП презентације, щкплски флајери, Извещтај п раду щкпле у щк. 2011/12. Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, щкплски блпг, щкплска архива, Извещтај п раду щкпле у щк. 2011/12., щкплски блпг и архива

Рад са ушеницима нпсипцима акција у щкпли (хуманитарне акције, излпжбе, прпславе...) вплпнтерима, врщоашким едукатприма, ушеницима кпји су били у међунарпднпј размени Примена стандардизпваних психплпщких мерних инструмената (пп пптреби, али и жељи ушеника збпг наставка щкплпваоа, пријемних испита) Сарадоа са бивщим ушеницима, алумнима (впдитељи семинара, радипница, активисти Парламента младих Нища, нпвинарски извещтаји п дещаваоима у щкпли – Јужне вести...) Област рада Радни задаци Прикупљаое ппдатака пд рпдитеља, старатеља кпји су пд знашаја за уппзнаваое ушеника и праћеое ооегпвпг развпја Саветпдавни рад са рпдитељима, старатељима ушеника кпји имају разлишите тещкпће у развпју, ушеоу и ппнащаоу

тпкпм щкплске гпдине

Дпбијени резултати, ппдаци Ппзивна писма за ушещће, спискпви ушеника, сертификати, приступнице, щкплски блпг, Извещтај п раду щкпле у щк. 2011/12....

РАД СА РПДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА Време реализације

Извпри дпказа

тпкпм щкплске гпдине

Дневник рада психплпга, пперативни планoви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма


7

Психплпщкп пбразпваое рпдитеља, старатеља ради бпљег разумеваоа адплесцентних дилема и прпблема (рпдитељски састанци)

Дневник рада психплпга, пперативни планoви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, мищљеое психплпга

Саветпдавни индивидуални рад и усмераваое рпдитеља, старатеља ушеника кпји врще ппвреду правила ппнащаоа у щкпли и кпјима је пдређен ппјашан васпитни рад

Психплпщки групни рад са рпдитељима ушеника кпји имају слишне развпјне прпблеме кап ппдрщка јашаоу васпитних кпмпетенција

тпкпм щкплске гпдине

записници, белещке п впђеним разгпвприма, прилагпђен наставни прпграм

Сарадоа са рпдитељима, старатељима на пружаоу ппдрщке ушеницима кпји се щкплују пп ИОП

записници Савета рпдитеља, ПП презентације, панпи

Сарадоа са Саветпм рпдитеља, пп пптреби, инфпрмисаоем рпдитеља и даваоем предлпга пп питаоима кпја се разматрају на савету Област рада Радни задаци

Дневник рада психплпга, пперативни планoви рада психплпга, белещке п впђеним разгпвприма, записници са рпдитељских састанака

РАД СА ДИРЕКТПРПМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГПШКИМ АСИСТЕНТПМ И ПРАТИПЦЕМ УЧЕНИКА Време реализације Извпри дпказа

Сарадоа са директпрпм и ппмпћникпм директпра на ппслпвима кпји се тишу пбезбеђиваоа ефикаснпсти, екпнпмишнпсти и флексибилнпсти пбразпвнп – васпитнпг рада устанпве (избпр пдељеоских старещина, избпр ментпра за приправнике и ушенике такмишаре, разматраое захтева за упис у ППШН, нпве идеје и рещеоа у щкплскпм раду...)

тпкпм щкплске гпдине

Дневник рада психплпга Гпдищои план рада щкпле Извещтај п раду щкпле у щк. 2011/2012.


8 Гпдищои план рада щкпле, Развпјни план щкпле, Извещтај п сампвреднпваоу рада щкпле, Извещтај п раду щкпле, Акципни план, Извещтаји п ппсећеним шаспвима

Сарадоа са директпрпм и ппмпћникпм директпра у припреми и изради щкплских дпкумената, извещтаја и анализа

Сарадоа са директпрпм и ппмпћникпм директпра у прганизпваоу трибина, предаваоа, радипница за ушенике, наставнике и рпдитеље Сарадоа са директпрпм и ппмпћникпм директпра у припреми и реализацији струшнпг усаврщаваоа наставника у щкпли Сарадоа са директпрпм и ппмпћникпм директпра пп питаоу пригпвпра и жалби ушеника и оегпвих рпдитеља, старатеља на пцену из предмета и владаоа, на рад наставника,

Гпдищои план рада щкпле Извещтај п раду щкпле тпкпм щкплске гпдине

извещтаји, записници, белещке, мищљеое психплпга Образац – ппсета шаса Мищљеое психплпга п савладанпсти прпграма пд стране наставника

Ушествпваое у раду кпмисије за прпверу савладанпсти прпграма за увпђеое у ппсап наставника Област рада

План струшнпг усаврщаваоа заппслених Извещтај п раду щкпле

РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА

Радни задаци Ушещће у раду Наставнишкпг већа, струшних већа, Тимпва пп пбразпвним прпфилима, Шкплскпг пдбпра, Савета рпдитеља, Ушенишкпг парламента (даваоем саппщтеоа, инфпрмисаоем п резултатима пбављених анализа, истраживаоа и других активнпсти пд знашаја за пбразпвнп – васпитни рад и јашаое наставнишких кпмпетенција Ушещће у раду щкплских тимпва кпји су фпрмирани ради пствариваоа пдређенпг задатка, прпграма или прпјекта, ппсебнп тимпва: за безбеднпст ушеника и заппслених, за инклузивнп пбразпваое, Рукпвпдилац и кппрдинатпр струшнпг Актива за развпјнп планираое, кап и Тима за вреднпваое квалитета и развпјнп планираое

Време реализације

Извпри дпказа извещтаји, табеле, графикпни, панпи, ПП презентације, записници

тпкпм щкплске гпдине

Дневник рада психплпга, пперативни план рада психплпга, записници са састанака Тимпва, ппзивна писма и спискпви ушесника трибина, пкруглих стплпва, фпрума наставника... записници, Развпјни план 2012-2015. Акципни план 2012 – 2013.


9 Ушещће у раду РЕЦЕКО тима (шлан) Рукпвпдилац тима за пбразпвни прпфил технишар защтите пд ппжара Област рада

тпкпм щкплске гпдине

записници, извещтаји записници, табеле, извещтаји

САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, ПРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕОИМА И ЈЕДИНИЦПМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ Радни задаци Време реализације Извпри дпказа Сарадоа са пбразпвним институцијама Дпписи, Дневник рада (ОШ, СШ, факултети) психплпга, прпмп материјал Сарадоа са здравственим институцијама (Дпм здравља – Саветпвалищте за младе, Завпд за защтиту менталнпг здравља – семинар - Защтита репрпдуктивнпг здравља млаадих за ушенике – прпграм ппзивна писма, сертификати, врщоашке едукације,пктпбар 2011., Дневник рада психплпга ушеници вплпнтери, анкетираое ушеника – тпкпм 28.мај 2012., семинар – Адплесценција – щкплске ризици и изазпви септембар 2011. За гпдине струшне сараднике,) Сарадоа са спцијалним институцијама (Центар за спцијални рад) Сарадоа са пплицијскпм управпм Нищ Дневник рада психплпга (редпвне, превентивне и интервентне мере безбеднпсти и защтите, щкплски пплицајац) Сарадоа са Црвени крстпм Дпписи, Дневник рада (едукације, вплпнтери, наградни кпнкурси) психплпга, прпмп материјал Сарадоа са Дпписи, Дневник рада Наципналнпм службпм за заппщљаваое 14. нпвембар 2011. психплпга, прпмп материјал, (Сајам прпфесипналне пријентације у ПП презентације Галерији Србија) Дпписи, Дневник рада Сарадоа са Управпм за пбразпваое, психплпга, прпмп материјал, културу, пмладину и сппрт, и прпграм врщоашке Одсекпм за превенцију бплести зависнпсти едукације, листе награђених ушеника, щкплски блпг, Дневник рада психплпга Гпдищои план рада щкпле тпкпм Сарадоа са ГО – Извещтај п раду щкпле у щк. щкплске Медијана, Палилула, Пантелеј 2011/2012., гпдине спискпви ушеника Ушещће у истраживаоима кпја спрпвпде МПН РС, факултети,Завпд за унапређиваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа Дпписи, Дневник рада (тестираое, анкетираое нащих ушеника пд психплпга, резултати стране апсплвената и прпфеспра, истраживаоа пбављаое праксе у нащпј щкпли) (ппвратне инфпрмације)


10 Сарадоа са невладиним сектпрпм (НВО): Центар за девпјке (радипнице тпкпм щкплске гпдине) Јазас (ушеници вплпнтери у лпкалним акцијама и прпграму врщоашке едукације) ЛДА (ушеници вплпнтери у представљаоу данскпг града Архуса – 19. март 2012.) Центар за људска права (алумни прпмпвищу и деле Впдиш за младе, Упутствп за упптребу институција 2 – 21. децембар 2012.) Центар за интерактивну педагпгију – Бепград (прпјектне активнпсти), Aiesec ( прпграм врщоашке едукације, семинари – Тплетанција и Make It Possible, март 2012.) Вплпнтерски центар (акције „Другарствп без граница“- септембар 2011. и „Буди друг/другарица“ – 8. март 2012.), Удружеое сампхраних мајки (семинар СТОП ппрпдишнпм насиљу- септембар 2011., март 2012. И трибина – Врщоашкп насиље, 27. фебруар 2012.) Удружеое рпдитеља деце пбплеле пд рака (НУРДОР) – ушеници вплпнтери у лпкалнпј акцији – април 2012.), Удружеое грађана ЛИДЕР (ушеници шланпви Парламента младих Нища), Caritas (прпјекат Озелени се !) Удружеое Пријатељи деце Града Ниша (прпграм врщоашке едукације – Млади лидери Нища у акцији – април 2012.) Еврппски студентски фпрум - AEGEE Ниш и Центар за развпј грађанскпг друштва – Protecta (прпграм врщоашке едукације – камп пктпбар 2012.), Кпмитет правника за људска права YUCOM, Бепградски центар за људска права и Дечји културни ценатр Бепград (семинар - „Дискриминација? Не у мојој школи! Једна школа за све!“- 30.-31. Мај 2012.), АЦЦД, Еврппски парламент младих Србије, Унија средопщкплаца Србије, Отвпрени Клуб – Друщтвп за развпј деце и младих ... (кппрдинатпр)

Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, щкплски блпг, щкплска архива, Извещтај п раду щкпле у щк. 2010/11., сертификати ушеника, захвалнице щкпли за ушещће у прпјектима, ппстери, флајери, бечеви


11 Дневник рада психплпга, пперативни планпви рада психплпга, Сарадоа са психплпзима других щкпла щкплски блпг, (заједнишки прпјекти, прпфесипнална тпкпм щкплска архива, пријентација...) щкплске Извещтај п раду щкпле у щк. гпдине 2010/11., ппстери, флајери, ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И Област рада СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ Радни задаци Време реализације Извпри дпказа Впђеое евиденције п сппственпм раду Дневник рада психплпга, крпз дпкументацију: дневник рада дпсије ушеника, белещке п психплпга, евиденција п раду са ушеникпм, впђеним разгпвприма, психплпщки дпсије Извещтај п раду щкпле у щк. 2010/11. Прикупљаое, шуваое и защтита дпсије материјала са лишним ппдацима ушеника щкплски блпг кпји је у Ажурираое страница щкплскпг блпга функцији пд априла (администратпр) 2007. гпдине http://abskolanis.blogspot.com Припрема за све ппслпве предвиђене гпдищоим прпгрампм и пперативним Дневник рада психплпга тпкпм планпвима рада психплпга щкплске Сертификати, Дневник рада гпдине психплпга, пперативни планпви рада психплпга, примена стешених знаоа и вещтина у пракси крпз белещке п впђеним Струшнп усаврщаваое разгпвприма, пдржане у щкпли и радипнице, инфпрмисаое на ван щкпле седницама Наставнишкпг и пдељеоских већа, Савета рпдитеља, Шкплскпг пдбпра, Ушенишкпг парламента, Извещтај п раду щкпле у щк. 2011/12. Пппуоаваое листи за Републишки статистишки завпд

нпвембар 2011.

примерак листи кпји пстаје щкпли


12

Рад са ванредним ушеницима (испит из психплпгије) Израда извещтаја, анализа, анкета, табела, вешитпг ппдсетника за наставнике 1 и упитника спрпведених у тпку щкплске гпдине

Бпгаћеое, сређиваое и шуваое щкплске архиве

Извещтај сашинила 10.09.2012. гпдине

тпкпм щкплске гпдине

записници са ванредних испита Извещтаји, табеле, графикпни, панпи, ПП презентације, записници са седница НВ

тпкпм щкплске гпдине

Диплпме , захвалнице, сертификати ушеника, ппстери, флајери, фптпграфије, ЦД и ДВД, нпвински шланци, щкплски блпг Јелена Младенпвић, щкплски психплпг

Izveštaj o radu psihologa 2011 - 2012.  
Izveštaj o radu psihologa 2011 - 2012.