Page 1

kwiecieñ 2006

Nr 19

strona

kwiecień/2006

Rok 3

W hołdzie papieżowi W pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II Starosta Kościański Andrzej Jęcz i proboszczowie Kościańskich Parafii zorganizowali koncert dla uczczenia pamięci Papieża Polaka. W kościele farnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Kościanie zagrała Polska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Krzysztofa Czerwińskiego, pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora artystycznego zespołu. W programie koncertu znalazły się m.in. uroczyste i podniosłe utwory kompozytorów epoki baroku, m.in. Jana Sebastiana Bacha, Georga Philipa Telemenna, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Barokowej solo na organach wykonał ,,FugęBolero’’ Mariana Sawy, współczesnego polskiego kompozytora muzyki sakralnej. Nastrojową muzykę przeplatały fragmenty tekstów poetyckich papieża, które wykonał Janusz Dodot, twórca kościańskiego Teatru 112. Starosta Andrzej Jęcz i Proboszczowie Kościańskich Parafii dziękują wszystkim Kościaniakom za współuczestnictwo w tym niezwykłym koncercie, będącym hołdem złożonym Ojcu Świętemu. (kj)

ISSN 1732-3592

Niechaj Œwiêta Wielkiej Nocy bêd¹ dla Pañstwa okazj¹ do duchowej i religijnej odnowy. Niech radoœæ ze Zmartwychwstania Chrystusa i moc wiary p³yn¹ca z tych dni pozwol¹ Pañstwu z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ.

Poezję Ojca Świętego recytował Janusz Dodot

Wszystkim Mieszkañcom Powiatu Koœciañskiego, ich Bliskim i Goœciom ¿yczymy, by B³ogos³awieñstwo Chrystusa i czas Œwi¹t by³ Ÿród³em szczêœcia i wsparcia w realizacji wszystkich ¿yciowych planów i marzeñ. Edward Strzymiñski Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Świątynia wypełniła się muzyką baroku

Fot. Karina Jankowska

„5” będzie modernizowana Jak informowaliśmy w październiku ubiegłego roku Andrzej Jęcz Starosta Kościański i samorządowcy: Dorota Lew, Burmistrz Czempinia, Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Krzywiń, Jerzy Bartkowiak, Burmistrz Kościana i Józef Cieśla, Burmistrz Śmigla wystosowali wspólne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie poprawy stanu nawierzchni i bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5. W odpowiedzi przesłanej na ręce starosty pod koniec lutego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu informuje, że w projekcie planu prac na lata 2007-2008 oddział Generalnej Dyrekcji ujmie odnowę odcinaka drogi nr 5 na terenie Powiatu Kościańskiego o długości 10,2 km, będącego w złym stanie technicznym. Do czasu przeprowadzenia prac remontowych będą prowadzone działania doraźne, likwidujące istniejące kole-

iny, poprzez frezowanie nawierzchni. Dyrekcja informuje również, że jeszcze w tym roku na łukach poziomych i pionowych drogi zostaną umieszczone elementy odblaskowe, tzw. „kocie oczka”. Opracowana przez Dyrekcję „Koncepcja ograniczenia dostępu i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na pozostałych skrzyżowaniach na obwodnicy m. Kościana w ciągu drogi krajowej nr 5”, uwzględniając sugestie samorządowców zakłada, że na skrzyżowaniu dróg przy zjeździe na Plac Krimpen w Kościanie zostanie wydzielony pas lewoskrętu w kierunku Poznania. Na skrzyżowaniach z ulicami Sierakowskiego i Wielichowskiej w Kościanie również zostaną wydzielone pasy dla pojazdów skręcających w lewo z kierunku Leszna. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania drogi nr 5 z drogami powiatowymi w miejscowościach Kawczyn i Jarogniewice. Ta modernizacja jest zaplanowana na rok 2008. (bj)

El Greco „Zmartwychwstanie”

Andrzej Jêcz Starosta Koœciañski

1


strona

II2

Ważne adresy

kwiecieñ 2006

Spotkanie Starosty z samorządowcami

Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

W środę, 29 marca 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie Andrzej Jęcz, Starosta Kościański spotkał się z samorządowcami z Powiatu Kościańskiego. W spotkaniu uczestniczyli Dorota Lew, Burmistrz Czempinia, Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan, Jerzy Bartkowiak, Burmistrz Miasta Kościana i Józef Cieśla, Burmistrz Gminy Śmigiel. Gościem spotkania była również Ewa Beba dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. Samorządowcy podtrzymali wolę dalszego finansowania działalności Kolegium Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kościanie. Jednocześnie wskazali na konieczność zmian kierunków kształcenia oferowanych przez uczelnię na takie, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Andrzej Jęcz poinformował uczestników spotkania o rozmowie z Rektorem Uniwersytetu, prof. Stanisławem Lorencem, w której Starosta ponownie poprosił władze uczelni o utworzenie kierunków zaproponowanych przez kościańskich samorządowców już w 2003 roku. Zaproponowane wówczas kierunki kształcenia to: język angielski na bazie Kolegium Języków Obcych lub filologii angielskiej, informatyka stosowana, ochrona środowiska z hydrologią i ochroną wód, edukacja elementarna z językiem angielskim. W dalszej części spotkania samorządowcy zapoznali się i omówili podjęte, do tej pory działania mające na celu realizację powiatowego, pilotażowego programu dotyczącego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Projekt zakłada, że programem tym zostanie objętych ok. 500 osób długotrwale bezrobotnych, to znaczy takich, które w ciągu

ostatnich dwóch lat były pozbawione pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Środki na realizację tego projektu zostaną przyznane przez Ministra Pracy. Odpowiedni wniosek na kwotę 2 600 tys. złotych został złożony już do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ten przekaże go Ministrowi. Wniosek zostanie rozpatrzony między 10 kwietnia, a 8 maja 2006 roku. Od decyzji Ministra i od ostatecznie przyznanych środków uzależniona jest skala i forma realizacji projektu. Poza Powiatem Kościańskim w projekcie, wśród powiatów Wielkopolskich uczestniczy tylko Powiat Złotowski. Samorządowcy rozmawiali również na temat zaawansowania realizacji programu prac społecznie użytecznych. Do tej pory Burmistrz Miasta Kościana zawarł ze Starostą Kościańskim dwie umowy w wyniku których zatrudnienie znalazło 11 osób. Umowy z wszystkimi, pozostałymi samorządami gminnymi są na etapie uzgodnień. W ramach programu prac społecznie użytecznych samorządy planują zatrudnić ok. 100 osób z całego Powiatu Kościańskiego. Przypominamy, że do prac społecznie użytecznych będą kierowane osoby bezrobotne, którym nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, a które pobierają świadczenie z ośrodków pomocy społecznej. W ramach programu będą wykonywały prace na rzecz gminy. Osoby, które będą skierowane do prac społecznie użytecznych zostaną wytypowane przez ośrodki pomocy społecznej. W tygodniu będą musiały przepracować 10 godzin. Za godzinę pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 6 złotych. Osoba, która odmówi wzięcia udziału w programie utraci status osoby bezrobotnej. bj

Stypendia dla zdolnych W grudniu minionego roku Rada Powiatu uchwaliła „Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”. W ramach Programu wsparcie finansowe mogą otrzymywać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej dziedzinie naukowej lub artystycznej szczególne osiągnięcia, pragną pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Kandydaci ze szkół ponadgimnazjalnych ubiegający się o Stypendium Starosty muszą posiadać stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży. Muszą uzyskać średnią ocen, co najmniej 5,00, z semestru poprzedzającego przyznanie stypendium. O stypendium mogą ubiegać się również uczniowie, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursie artystycznym, przeglądzie lub festiwalu albo są laureatem lub finalistą konkursu przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. O przyznanie Stypendium Starosty uczeń może ubiegać się po ukończeniu nauki w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek mają prawo składać rodzice bądź prawni opiekunowie kandydata oraz dyrektor szkoły. Wniosek składa się terminie do 15 października każdego roku na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22. O stypendia w ramach uchwalonego programu mogą ubiegać się również studenci, którzy mają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego. By mogli ubiegać

się o wsparcie muszą studiować w państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej, kształcącej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. Kandydaci do stypendium nie mogą powtarzać roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, a średnia ocen uzyskanych przez studenta w roku poprzedzającym przyznanie stypendium musi wynosić co najmniej 4,80. Podobnie jak w przypadku uczniów o stypendium mogą ubiegać się studenci posiadający osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz tacy, którzy wykazują się aktywnością naukową lub artystyczną. Pod pojęciem aktywności naukowo-artystycznej rozumie pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, publikacje, opracowania, referaty, dzieła artystyczne, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia otrzymane w olimpiadach, studia wg indywidualnego programu studiów, studia równoległe na drugim kierunku studiów. O przyznanie stypendium student może ubiegać się po ukończeniu I roku studiów. Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty kandydaci mają prawo składać, podobnie jak uczniowie, do 15 października każdego roku na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22. Wysokość Stypendium Starosty w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych maksymalnie może wynieść 1000 zł. W przypadku studentów maksymalna kwota jest wyższa i może wynieść 1500 zł. Stypendia są w danym roku wypłacane jednorazowo. ml


kwiecieñ 2006

Pieniądze z PFRONu Na ostatnim posiedzeniu Rada Powiatu Kościańskiego określiła zadania jakie zostaną zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych przez Powiat Kościański w 2006 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze z PFRONu przeznaczono na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną, oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Kwotę 1 154 502 zł otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Pieniądze pokryją koszty tworzenia i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, na ten cel przeznaczono kwotę 414 000 zł. Ponad 470 000 zostanie przeznaczone na organizację turnusów rehabilitacyjnych i likwidacje barier architektonicznych. Pozostałą część środków, tj. 370 000 przeznaczono na organizację imprez kulturalnych i sportowych oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 291 000 zł z których sfinansuje rehabilitacje zawodową osób niepełnosprawnych. Kwotę 220 000 przeznaczono na szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe oraz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla niepełnosprawnych. Za pozostałe 71 000 zostaną zrealizowane także staże, prace interwencyjne i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał w 1991 roku. Obecnie działanie Funduszu jest oparte na ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy , u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono. Do wpłat na PFRON zobowiązane są także zakłady pracy chronionej w wysokości stanowiącej 10% środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych określonych w ustawie. Pozostałe przychody Funduszu stanowią dotacje z budżetu państwa (dotychczas PFRON ich nie otrzymywał); inne dotacje lub subwencje; spadki, zapisy i darowizny; dobrowolne wpłaty; dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych i odsetek od zakupionych obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP oraz lokat terminowych. mr

strona

III3

Starostwo stawia na jakość

Pracownicy Starostwa w czasie szkoleń zapoznali się z podstawami systemu zarządzania jakością Podnoszenie jakości świadczonych usług jest najistotniejszym elementem rozwoju różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw. By poprawić jakość świadczonych usług dla mieszkańców powiatu kościańskiego Starosta Kościański podjął decyzję o wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Kościanie systemu zarządzania jakością, który w dalszej perspektywie pozwoli na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Poprawa jakości obsługi klientów, zagwarantowanie klientom usługi rzetelnej, obiektywnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami to najistotniejsze - zdaniem Starosty Andrzeja Jęcza – korzyści z wdrożenia systemu. Dzięki niemu – dodaje Starosta - zostanie skrócony czas oczekiwania przez naszych klientów na realizację usługi, zostaną wyeliminowane zbędne lub dublujące się działania, współpraca pomiędzy wydziałami będzie lepsza. Wdrożenie systemu zarządzania jakością rozpoczęto od wybrania i podpisania umowy z firmą konsultin-

gową UMBRELLA Consulting Sp. z o.o. Pomoc doradcza firmy konsultingowej będzie polegać m.in. na badaniu aktualnego systemu zarządzania, zaprojektowaniu struktury systemu, opracowaniu dokumentacji, pomocy przy wdrożeniu opracowanego systemu. Do tej pory, w trakcie pierwszych dwóch tygodni prac, w ramach szkoleń, pracownicy Starostwa zapoznali się z podstawami systemu zarządzania jakością. Obecnie - informuje Łukasz Postaremczak Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością - rozpoczął prace Zespół Wdrożeniowy, który przystąpił do określenia procedur jakie zostaną w Starostwie Powiatowym wdrożone. Przewidywany czas w którym Starostwo może uzyskać certyfikat PN-EN ISO 9001:2001, jest okres około 6 miesięcy. Uzgodniony z firmą konsultingową oraz zawarty w umowie farmonogram prac przewiduje – informuje Postaremczak, że Starostwo Powiatowe będzie gotowe do przystąpienia do certyfikacji do końca sierpnia tego roku. łp/bj

Hołd dla Patrona Muzeum

Ostatnia szansa na pieniądze Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił drugi w tym roku konkurs ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe zadań powiatu. Z uwagi na ilość i bardzo szeroki zakres zadań, które stowarzyszenia zaproponowały do realizacji w pierwszym konkursie ofert, postanowiono o zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje w roku 2006. Tym razem konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury fizycznej i kultury, realizowanych od maja do grudnia 2006 r. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym tj. adresowane co najmniej do mieszkańców dwóch gmin. Mogą one obejmować wsparcie i promocję twórczości, edukację i oświatę kulturalną, inne działania i inicjatywy kulturalne, współzawodnictwo sportowe, kulturę fizyczną i rekreację ruchową. Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 15.600 zł, natomiast 44.400 zł na kulturę fizyczną. Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu przeznaczył już w tym roku na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe łącznie 142.411 zł. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2006 r. Informacje szczegółowe dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.powiatkoscian.pl w dziale „Organizacje pozarządowe” lub uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. po

W piątek 31 marca odbyła się uroczystość nadania Muzeum Regionalnemu w Kościanie imienia dr Henryka Florkowskiego. Przed głównymi uroczystościami, które odbyły się na kościańskim rynku zaproszeni goście i członkowie rodziny spotkali się przy mogile Patrona Muzeum

na kościańskim cmentarzu. W imieniu mieszkańców Powiatu Kościańskiego kwiaty na grobie dra Henryka Florkowskiego złożyli Michał Jurga, Wicestarosta Kościański i Kazimierz Józefowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego. bj


strona

IV4

kwiecieñ 2006

Pierwsze szkolenia

Jak już zapowiadaliśmy Stowarzyszenie i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w Poznaniu przystąpiły do realizacji projektu pt.: „TWÓJ POMYSŁ - TWOJA PRACA - WSPARCIE OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM”. W marcu i na początku kwietnia rozpoczął się pierwszy etap realizacji projektu, czyli szkolenia głównym ich celem jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia związane z podjęciem przedsięwzięć gospodarczych i oceną możliwości ich realizacji. Szkoleniami tymi ma zostać objętych 125 osób. Do tej pory w ramach dwóch, czterodniowych szkoleń przeszkolono 31 osób. Szkolenia i projekt cieszą się zainteresowaniem wśród ludzi z okolic Leszna i Poznania. Zachęcam - mówi Bartosz Denisewicz – lokalny asystent koordynatora projektu - mieszkańców Powiatu Kościańskiego do zainteresowania się tą formą wsparcia i do skorzystania z niej. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się w jaki sposób zakładać firmę, poznali podstawy prawne i marketingowe jej funkcjonowania, napisali biznes plan. Przypominamy, że w projekcie, do którego nadal można się zgłaszać mogą wziąć udział osoby nie zarejestrowane jako bezrobotne, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), szczególnie osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy i domownicy), osoby zagrożone utratą zatrudnienia, osoby pracujące, młodzież do 25 roku życia, osoby uczące się, absolwenci szkół wyższych. Nie mogą w nim uczestni-

czyć osoby, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku. Spośród grupy przeszkolonych w pierwszym etapie osób zostanie wyłonionych 75 osób, które dalej będą się szkolić. Szkolenie ma dostarczyć jego uczestnikom użytecznej i praktycznej wiedzy w zakresie: organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania finansami, potrzeb lokalnego rynku, lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa, możliwości wykorzystania w biznesie nowoczesnych technologii IT, zwłaszcza internetowych. Szkolenie zakończy się egzaminem oraz oceną samodzielnie przygotowanych biznesplanów. Uczestnicy, którzy zdobędą minimum punktów otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia. 20 osób, które uzyskają najlepszy wynik na egzaminie przejdzie do kolejnego etapu projektu czyli do doradztwa indywidualnego. Osoby te otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie 5000 Euro, a także comiesięczną pomoc pomostową w wysokości 700 złotych (przez pół roku, z możliwością przedłużenia do pełnych 12-stu miesięcy). Warunkiem otrzymania dotacji będzie wykazanie wkładu własnego w wysokości 6.753,50 zł. Dodatkowo uczestnicy tego etapu otrzymywać będą wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego, które ma na celu nadzór nad wykonaniem biznes planu, doskonalenie umiejętności, pomoc w organizacji przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat udziału w programie można uzyskać w Lokalnym Biurze Projektu w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Rzemieślnicza 2, tel. 065 512 77 83, strona internetowa: www.owp.koscian.pl, e-mail: biuro@owp.koscian.net. bj

Już nie tylko obowiązkowe zajęcia Zwykle szkoły kojarzą się z miejscem, gdzie są prowadzone tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Tak było również w przypadku szkół prowadzonych przez Powiat Kościański, ale teraz to się zmieni. Zarząd Powiatu Kościańskiego postanowił skierować do uczniów kolejną ofertę pomocy materialnej, tym razem o charakterze edukacyjnym. W ciągu trzydziestu dodatkowych, pozalekcyjnych godzin tygodniowo uczniowie mają możliwość – wyjaśnia Irena Tomczak, specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Kościanie - rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. Uczniowie będą mięli również uczestniczyć w zajęciach kształtujących postawy przedsiębiorczości, wspierających rozwój osobowości lub dodatkowo rozwijających wiedzę i umiejętności. Z oferty skorzystało 334 uczniów. Najwięcej, bo 76 uczniów, uczestniczy w zajęciach matematycznych, matematyczno – informatycznych i ekonomicznych, kolejnych 72 uczniów doskonali umiejętności taneczne, gra w gry zespołowe i pływa. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia o charakterze ekologicznym, turystyczno – krajoznawczym oraz zajęcia rozwijające osobowość. Wszystkie zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkołach. By rozszerzyć tą, cieszącą się zainteresowaniem młodych ludzi formę dokształcania, i zwiększyć ilość godzin Powiat Kościański przygotowuje się do opracowania programu i przystąpienia do konkursu w ramach programu rządowego, którego celem jest wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ten rządowy program nosi tytuł: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. bj

Remont w Starostwie

Ekonomiczniej w Domu Pomocy Społecznej

Prace remontowe nadzoruje Wojciech Demski, Kierownik Działu Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej

Trwa modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Kotłownia olejowa zostanie zastąpiona kotłownią gazowo-olejową. Przebudowana kotłownia będzie miała większą wydajność, co obniży jej koszty eksploatacji. W ramach remontu, którego koszt wyniesie ponad 202 tys. złotych zostanie m.in. przebudowany magazyn oleju opałowego, a także wymieniona zewnętrzna sieć ciepłownicza. W pomieszczeniach kotłowni zostaną wymienione okna i drzwi, klatka schodowa prowadząca do kotłowni od strony parku zostanie rozebrana, zostanie wymieniona instalacja wentylacyjna. Pomieszczenia kotłowni i magazynu olejowego zostaną wyłożone płytkami i pomalowane. W magazynie oleju zostanie zainstalowana instalacja gaśnicza. Prace modernizacyjne są finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i potrwają do końca maja 2006 roku. bj

Holl już niedługo będzie wyremontowany Do końca czerwca w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy Al. Kościuszki 22 –potrwa remont hollu wejściowego i klatki schodowej. Remont hollu – przy Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – będzie kosztował ponad 182 tys. i zostanie sfinansowany wspólnie z Urzędem Miasta Kościana, który przekaże na ten cel ponad 35 tys. złotych. W tej wymagającej remontu części urzędu zostanie położona nowa, granitowa posadzka, stare, drewniane schody zostaną zastąpione granitowymi. Przy hollu zostanie wygospodarowane pomieszczenie dla informatyków, zostanie również wyremontowana toaleta. Ściany i drzwi hollu będą utrzymane w tonacjach beżowo-brązowych. Pamiątkowy kominek zostanie odświeżony. Prace remontowe przeprowadzi Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEX z Leszna. bj


kwiecieñ 2006

strona

V5

Bądźmy razem! Kościański rynek, w poniedziałek, 15 maja będzie tętnił życiem. Od godziny 11.00 pod hasłem “PATRZMY NA SIEBIE SERCEM” w ramach V Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, spotkajmy się i wspólnie spędźmy czas. Impreza ma charakter otwarty. Organizatorzy imprezy, wszystkie instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi na terenie Powiatu Kościańskiego, przygotowali szereg atrakcji wśród nich pokaz sztuk walki zaprezentowany przez sekcje karate, pokaz techniki jazdy na wózku inwalidzkim, występ taneczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Wystąpią zespoły: Ihtis ze Śmigla, zespoły z Domów Pomocy Społecznej z Wronieniec i Rzadkowa, usłyszymy także orkiestrę dętą TON oraz Zespół Power Mix. Główną atrakcją imprezy będzie występ znanego z grupy Ascetoholix hip-hop’owca – Libery. W trakcie trwania imprezy będzie można przejechać się bryczką lub harley’em.. Na kościańskim deptaku na straganach będzie można kupić pamiątki i ozdoby wykonane ręcznie przez osoby niepełnosprawne. Dzięki Kościańskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którego członkowie będą mierzyć poziom cukru i dzięki słuchaczkom Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie, które będą mierzyły ciśnienie krwi, będzie można sprawdzić stan swojego zdrowia. Dodatkowo pracownicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą udzielali porad prawnych oraz informacji na temat ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Organizowanie Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Powiecie Kościańskim ma już małą tradycję. Tegoroczna impreza będzie już piątą. Jej głównym celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznawania praw i potrzeb osób niepełnosprawnych, integracja społeczności lokalnej oraz walka z różnymi formami dyskryminacji. Symbolem solidarności z osobami niepełnosprawnymi będzie “zielona wstążka”. Inicjatorem obchodów pierwszego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej były w 2002 roku panie Ewa Czuba i Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak z Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. To właśnie Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie był organizatorem pierwszego Dnia Godności. Szkołe przy organizacji imprezy wsparł wówczas Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie oraz Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie. Rok później w organizację imprezy zaangażowały się kolejne placówki: Domy Pomocy Społecznej z Jarogniewic i Mościszek oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Kościanie. Organizację Dnia Godności pod hasłem “NIC O NAS BEZ NAS” nadzorowały Warsztaty Terapii Zajęciowej i Medyczne Studium Zawodowe z Kościana. W roku następnym do grona organizatorów dołączyły kolejne organizacje, tym razem pozarządowe Stowarzyszenie “Człowiek dla Człowieka” z Kościana i Stowarzyszenie

“Światło Nadziei” ze Śmigla. Głównymi organizatorami III edycji Dnia Godności, pod hasłem “CZEŚĆ LUDZISKA-DAMY RADĘ” był Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie i Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. W ubiegłym roku grono organizatorów imprezy pozostało bez zmian. Głównymi organizatorami Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej był

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie oraz Stowarzyszenie “Człowiek dla Człowieka” z Kościana. Współpraca i doświadczenie wszystkich organizacji sprawiają, że Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych z każdym rokiem jest ciekawszy i spotyka się z zainteresowanie co raz większej grupy mieszkańców powiatu. bj

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej to, każdego roku okazja do wesołej zabawy

Miejmy nadzieję, że i w tym roku zabawa będzie udana

Drugi etap

Prace na ulicy Œmigielskiej zakoñcz¹ siê w maju

Jak zapowiadano ju¿ w ubieg³ym roku w najbli¿szych dniach rozpocznie siê II etap remontu ul. Œmigielskiej w Koœcianie. Realizacja kolejnego etapu inwestycji rozpoczêtej w minionym roku poprawi bezpieczeñstwo i komfort u¿ytków drogi. Wp³ynie równie¿ korzystnie na estetyczny wizerunek stolicy powiatu. Prace na odcinku o d³ugoœci 662 m, od torów do wyjazdu na drogê krajow¹ nr 5 zostan¹ sfinansowane z bud¿etu powiatu i bêd¹ kosztowa³y ponad 627 tys. z³otych. Remont przeprowadzi Przedsiêbiorstwo Drogowe DROGBUD-OSTRÓW Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Po remoncie jezdnia bêdzie mia³a 9 metrów szerokoœci. Szerokie œcie¿ki rowerowe – 1,5m - i chodniki – od 1,5m do 3 m - sprawi¹, ¿e piesi i rowerzyœci bêd¹, na tej ruchliwej drodze, czuli siê bezpieczniej. bj


strona

VI6

kwiecieñ 2006

Całkiem „sporre” pieniądze ZPORR, w nowomowie osób zajmujących się problematyką unijną „sporr”, czyli Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, zrobił w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat oszałamiającą karierę. I nic dziwnego, bo za jego pomocą Polska otrzymać ma w latach 2004-2006 prawie 3 mld euro. Znaczna część unijnych pieniędzy, z tego i z innych programów, trafiła do mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Sprawiło to, że nasz powiat w pierwszym rankingu zdolności pozyskiwania unijnych środków znalazł

się na bardzo wysokim 18 miejscu, pośród 379 polskich powiatów. W trzech kolejnych wydaniach „Orędownika Powiatowego” będziemy prezentować informacje na temat środków pozyskanych z funduszy unijnych, innych źródeł pozabudżetowych oraz zamierzeń na najbliższy rok. Warto przyjrzeć się tym zadaniom i pieniądzom ponieważ w bezpośredni sposób wyrażają one dodatkowe korzyści dla każdego z nas – mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Dzisiaj... mw

Zestawienie środków z funduszy unijnych pozyskanych przez Powiat Kościański w latach 2004-2005 L.p.

Tytuł projektu

Wartość przyznanych środków

Źródło finansowania, program

Okres realizacji

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 21157 Bielewo-Bieżyń

461.259,51

SAPARD 3.4

2004

2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 21138 Wydorowo-Sierpowo

449.609,17

SAPARD 3.4

2004

3.

Przebudowa drogi powiatowej nr 21144 Zgliniec-Jurkowo

289.780,83

SAPARD 3.4

2004

4.

Pracownia CAD – Kości@ńska Platforma Informatyczna

70.870,31

PHARE SSG

2004

5.

Europejski Fundusz Stypendialny dla uczniów z Powiatu Kościańskiego

149.774,29

2001 ZPORR 2.2

2004-2005

6.

Europejski Fundusz Stypendialny dla studentów z Powiatu Kościańskiego

58.059,00

ZPORR 2.2

2004-2005

7.

Młodzi na start

990.713,79

SPO RZL 1.2a

2004-2005

8.

Powrót na rynek pracy

541.052,70

SPO RZL 1.3a

2004-2005

9.

Więcej wiedzieć – więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych

247.772,00

ZPORR 1.4a

2005-2006

10.

Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie

131.003,65

SPO RZL 1.2b

2005

11.

Europejski Fundusz Stypendialny dla uczniów z Powiatu Kościańskiego

274.500,00

ZPORR 2.2

2005-2006

12.

Europejski Fundusz Stypendialny dla studentów z Powiatu Kościańskiego

81.900,00

ZPORR 2.2

2005-2006

13.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, modernizacja ul. Śmigielskiej w Kościanie

125.000,00

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

2005

14.

Aktywnie działam osiągam niezależność. Program Wsparcia młodzieży Powiatu Kościańskiego

621.411,82

SPO RZL 1.2a

2005-2006

15.

Pokonam trudności, odmienię swój los. Program wsparcia bezrobotnych Powiatu Kościańskiego

580.323,99

SPO RZL 1.3a

2005-2006

Planuję i działam aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie

321.796,00

SPO RZL 1.5a

2005-2007

Razem

5.394.827,06

16.

Samorządowe mistrzostwa Z inicjatywy przewodniczących rad gmin wchodzących w skład powiatu i przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego 1 kwietnia w sali Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Piłce Siatkowej Samorządowców. Drużyny składały się z radnych i pracowników urzędów. W rozgrywkach wystartowały reprezentacje Gminy Czempiń, Gminy Krzywiń, Gminy Kościan, Gminy Śmigiel i Powiatu Kościańskiego. Zwyciężyła drużyna Powiatu Kościańskiego w składzie: Andrzej Jęcz, Michał Jurga, Paweł Kaczmarek, Łukasz Postaremczak, Andrzej Przekwas, Edward Strzymiński. Kolejne miejsca zajęły drużyny reprezentujące Gminę Kościan, Gminę Krzywiń, Gminę Smigiel i Gminę Czempiń. bj

Niestety niska frekwencja Zakończył się I etap realizacji Programu profilaktyki wad postawy i schorzeń kręgosłupa u dzieci z powiatu kościańskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie przy współpracy z SP ZOZ w Kościanie, gminami powiatu kościańskiego i szkołami z terenu powiatu. Realizacja I etapu programu rozpoczęła się 11 marca i zakończyła się 8 kwietnia. Na tym etapie uczniowie I klas szkół gimnazjalnych – do nich program był skierowany - zostali przebadani przez lekarzy ortopedów. Specjalistyczne badania miały na celu wykryć ewentualne wady postawy i niepełnosprawności w rozwoju fizycznym dzieci. Ten profilaktyczny program został przygotowany w trosce o zdrowie i rozwój najmłodszych mieszkańców naszego powiatu – informuje Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Do udziału w badaniach zaproszono grupę ponad 1100 gimnazjalistów i ich rodziców. Zasmuca nas fakt, że z tej bezpłatnej oferty medycznej pomocy skorzystało tylko ok. 30% populacji planowanej do przebadania – przyznaje starosta. W chwili obecnej trwają przygotowania do realizacji II etapu Programu. W Centrum Rehabilitacji Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych zbierane są zapisy na ćwiczenia profilaktyczno-usprawniające dla dzieci, które w I etapie Programu w zaleceniach lekarskich otrzymały wskazanie do uczestniczenia w nich. Dzieci które zgłoszą chęć uczestniczenia w ćwiczeniach zostaną podzielone na odpowiednie grupy rehabilitacyjne lub będą miały przeprowadzaną rehabilitację indywidualną – wszystko zależy od rodzajów wad postawy i schorzeń kręgosłupa i zgodnie z nimi rehabilitanci podzielą uczestników. bł/bj

Na badania zdecydowała się tylko 30% gimnazjalistów

Gabinet w Centrum W Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej działa gabinet fizykoterapii. Przed południem z jego usług korzystają uczniowie szkoły. W godzinach popołudniowych od 15.00 do 17.00 z szerokiej oferty gabinetu prowadzonego przez Karolinę Fellmann, technika fizjoterapii mogą skorzyOferta gabinetu i cennik 1. Ćwiczenia z przyrządami 2. Masaż suchy częściowy 3. Masaż suchy całościowy 4. Masaż limfatyczny ręczny 5. Galwanizacja 6. Jonoforeza 7. Prądy diadynamiczne 8. Prądy interferencyjne 9. Prądy TENS 10. Prądy KOTZA 11. Magnetronik 12. Sollux 13. Krioterapia ciekłym azotem

-

stać wszyscy chętni posiadający skierowanie lekarskie na zalecane przez lekarza zabiegi rehabilitacyjne. Zainteresowani usługami gabinetu mogą się rejestrować telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00, a po południu, w godzinach od 15.00 do 17.00 osobiście w gabinecie. bj

3,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 12,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 2,00 zł

- 7,00 zł

Zabiegi są przeprowadzane przez Karolinę Fellmann technika fizjoterapii


kwiecieñ 2006

strona

VII 7

Powiat romantyczny Nasz region jest miejscem bogatym w tradycje, zabytki i przepiêkn¹ historiê, wi¹¿e siê z nim wiele postaci, które na sta³e wpisa³y siê w dzieje naszego kraju. Czyni to powiat koœciañski doskona³ym miejscem dla rozwoju turystyki. Od kilkunastu lat widzimy wzrastaj¹ce zainteresowanie mieszkañców t¹ bran¿¹, z roku na rok wzrasta liczba gospodarstw agroturystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Taka sytuacja stawia nowe zadania przed w³adzami powiatu – koniecznoœæ umo¿liwienia dalszego rozwoju turystyki. Zainteresowanie wycieczkami rowerowymi jest bardzo du¿e. Mieszkañcy du¿ych aglomeracji poszukuj¹ miejsc, w których bêd¹ mogli odetchn¹æ od codziennego wysi³ku zwi¹zanego z prac¹ i du¿ym tempem ¿ycia. Powiat Koœciañski doskonale spe³nia oczekiwania takiego turysty. Wioski, które zachowa³y styl prze³omu XIX i XX wieku, krajobrazy œciœle zwi¹zane z Adamem Mickiewiczem i wiele innych miejsc, w których mo¿na odnaleŸæ spokój i ciszê zachêc¹ do odwiedzin wielu mieszkañców miast. Ponadto usytuowanie powiatu przy krajowej „pi¹tce” oraz wêŸle kolejowym ³¹cz¹cym Poznañ z Wroc³awiem znacznie u³atwi dostêp do tych dóbr. Realizacja powsta³ej niedawno koncepcji stworzenia „Romantycznych tras rowerowych Ziemi Koœciañskiej” niew¹tpliwie przyczynia siê do rozwoju turystyki wykorzystuj¹c praktycznie wszystkie atuty regionu. Zak³ada ona zbudowanie prawie 300 km oznakowanych tras biegn¹cych we wszystkich gminach powiatu. Sama nazwa projektu œciœle wi¹¿e siê z postaciami historycznymi, które odwiedzi³y b¹dŸ zamieszkiwa³y te tereny. Takie osoby jak Adam Mickiewicz, gen. Dezydery Ch³apowski czy rodziny Wañkowi-

czów oraz Morawskich lub klasztor benedyktynów w Lubiniu stanowi¹ istotny „kapita³ historyczny” stwarzaj¹cy bardzo wiele mo¿liwoœci rozwoju turystyki edukacyjnej. W zwi¹zku z projektem zaplanowano wyznaczenie 10 tras rowerowych przewidzianych dla ruchu dwukierunkowego, w pe³ni oznakowanych. Œcie¿ki stworz¹ zintegrowan¹ sieæ, pozwalaj¹c¹ na organizowanie ró¿norodnych wycieczek rowerowych stosowanie do zainteresowañ i mo¿liwoœci fizycznych uczestników. Mo¿liwa bêdzie organizacja zarówno jednodniowego wyjazdu jak i kilkudniowego obozu rowerowego. Trasa nr 1, nazwana Koœciañskim Trójk¹tem Rowerowym o d³ugoœci 77,8 km bêdzie stanowiæ oœ dla wschodniej i zachodniej czêœci tras rowerowych. Po³¹czy ona Czempiñ, Koœcian, Œmigiel i Krzywiñ. Œcie¿ki z numerami 2 - 6 utworz¹ czêœæ wschodni¹. Z³o¿¹ siê na nie nastêpuj¹ce trasy: Oœ Trójk¹ta z Koœciana do Krzywinia – 22,8 km; Drogi Mickiewiczowskie – 81,7 km tworz¹ce okr¹g rozpoczynaj¹cy siê w Koœcianie i biegn¹cy przez Turew, R¹biñ, Kopaszewo i Choryñ, czyli miejsca odwiedzone przez wieszcza. Nastêpn¹ œcie¿kê utworzy Kopaszewska Droga Krzy¿owa – 7,3 km; z Kopaszewa do R¹binia. Kolejna trasa to droga otaczaj¹ca jezioro Wonieœæ – 18,3 km oraz trasa ³¹cz¹ca Star¹ Przysieke z Gry¿yn¹ – 10,0 km. Pozosta³e œcie¿ki z³o¿¹ siê na czêœæ zachodni¹: Droga Zachodnia – 52,5 km z Czempinia do Œmigla, Droga do Czacza – 8,1 km, Droga z Koœciana do Broñska – 12,0 km przez Kobylniki oraz Droga z Koœciana do Kie³czewa – 2,6 km. Powy¿sze trasy bêd¹ mia³y swój bieg zarówno na drogach twardych jak i gruntowych. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni zapoznali siê z

Dyżurujące apteki Zarząd Powiatu Kościańskiego zasięgając opinii Burmistrzów i wójta gmin wchodzących w skład powiatu oraz po konsultacjach z Okręgową Izbą Aptekarską w Poznaniu podjął uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek działających na terenie powiatu. Obowiązek ustalenia przez władze powiatu rozkładu godzin pracy aptek oraz dyżurów aptek w nocy w niedziele i święta wynika z przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Poniżej prezentujemy rozkład godzin pracy aptek, a także terminy dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych. Dyżury ustalono do dnia 13 stycznia przyszłego roku. Aptekarze dyżury nocne, niedzielne i świąteczne będą pełnili pod ogólnodostępnym numerem telefonu komórkowego: 0604351038. Poszczególne apteki będą miały dyżury tygodniowe. W myśl uchwały wszystkie apteki z terenu powiatu kościańskiego są zobowiązane do zamieszczania w widocznym miejscu informacji o dyżurującej aptece. bj

Ramowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kościańskim w 2006 roku L.p.

Nazwa apteki

1.

Medyk

Adres

Kościan, Ul. Wolności 27

2. 3.

Pharmakon Piastowska

Kościan, Os. Jagiellońskie 51a Kościan, Os. Piastowskie 74

4. 5.

Św. Łukasza Pod Białym Orłem

Kościan, Ul. Szkolna 54 Kościan, Rynek 21

6. 7. 8. 9.

Eskulap Pod Lipą Grodzka Śródmiejska

Kościan, Al. Kościuszki 15 Kościan, Ul. Nacławska 10/1 Kościan, Rynek 28 Kościan, Ul. Kruszewskiego 11

10. 11. 12.

Apteka 2000 Arnica Pod Złotym Moździerzem Krzywińska

Kościan, Ul. Piłsudskiego 50 Kościan, Os. Jagiellońskie 82c

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

Kościan, Al. Kościuszki 6 Krzywiń, Rynek 9

Pod Wagami Słoneczna Melisa Aspirynka Pod Wagą „Apteka Czempińska”

Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 15 Śmigiel, Ul. Kościuszki 2 Stare Bojanowo, Ul. Główna 37 Czempiń, Ul. Rynek 9 Czempiń, Rynek 26

Remedium Targowa Śmigielska Św. Katarzyny

Racot Os. 2000 10 Śmigiel Ul. Dr Skarżyńskiego 8 Śmigiel Ul. Dr Skarżyńskiego 5a Głuchowo Os. Dobruckiego 4

Telefon

065 511 72 17 065 511 72 19 065 511 72 18 065 512 01 66 065 512 62 55 065 511 73 55 065 511 73 56 065 512 05 27 065 512 11 66 065 511 73 65 065 511 73 66 065 512 77 77 065 512 57 99 065 511 70 87 065 511 71 65 065 511 71 67 065 511 71 66 065 511 95 25 065 511 74 50 065 511 97 61 065 511 77 07 065 517 06 28 065 518 00 11 065 518 06 60 065 518 51 21 0 604 365 550 061 282 63 24

Czempiń Ul. Rynek 24 065 513 29 07 065 518 80 88 065 518 82 28 061 282 34 86

Godziny otwarcia Poniedziałek Sobota Niedziela - piątek

00

8 - 18 800 - 2000

800 - 1300 -

730 - 2100 800 - 2000

730 - 1300 800 - 13 00

-

730 - 2130 800 - 1900 800 - 2000 800 - 2100

730 - 2000 900 - 13 00 900 - 13 00 800 - 13 00

1000 - 20 00 -

730 - 1800 800 - 1700 900 - 2000

730 - 1400 900 - 13 00 800 - 14 00

-

800 - 2000

800 - 13 00

-

-

8 - 12 800 - 1300 900 – 1230 900 - 12 00 800 - 13 00 800 - 13 00

-

00

8 800 800 800 900 800 00

18 1900 1800 1700 1700 1800 00

30

00

Od poniedziałku do piątku: Sobota: 800 - 1300 1500 - 1800 800 - 11 00 800 - 1830 800 - 1500 900 - 1300 800 - 1800 Poniedziałek, piątek 900 - 12 00 800 - 15 00 1700 - 2000 Środa 1000 - 2000 Wtorek, czwartek 1000 - 1800

-

800 - 1200 -

300 kilometrów tras rowerowych mo¿e byæ wspania³¹ atrakcj¹ Powiatu Koœciañskiego koncepcj¹ wyznaczenia œcie¿ek rowerowych odnosz¹c siê do niej, podobnie jak burmistrzowie gmin, bardzo przychylnie. Rozpoczêcie realizacji tego projektu wymaga zgody i zaanga¿owania wszystkich zainteresowanych. Opracowana przez Andrzeja Billerta z Pracowni Projektów Komunikacyjnych i Architektury Krajobrazu z Poznania zak³ada realizacjê projektu w ci¹gu 5 lat. Szacunkowy koszt wyniesie oko³o 905 tyœ z³. mr

Harmonogram dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek w powiecie kościańskim w 2006 roku Apteka

Grodzka Arnica Pod Białym Orłem Apteka 2000 Św.Łukasza Pharmacon Medyk Pod Białym Orłem Eskulap Św. Łukasza Pod Białym Orłem Pod Lipą Grodzka Apteka 2000 Arnica Pod Białym Orłem Św. Łukasza Pharmacon Medyk Pod Białym Orłem Eskulap Św.Łukasza Pod Lipą Pod Białym Orłem Grodzka Apteka 2000 Arnica Pod Białym Orłem Św. Łukasza Pharmacon Medyk Pod Białym Orłem Eskulap Św. Łukasza Pod Lipą Pod Białym Orłem Apteka 2000 Arnica Grodzka Pod Białym Orłem Św. Łukasza

Termin dyżuru Od dnia:

Do dnia:

1 kwietnia 8 kwietnia

8 kwietnia 15 kwietnia

15 kwietnia 22 kwietnia 29 kwietnia 6 maja 13 maja

kwietnia 29 kwietnia 6 maja 13 maja 20 maja

20 maja 27 maja 3 czerwca

27 maja 3 czerwca 10 czerwca

10 czerwca 17 czerwca 24 czerwca 1 lipca 8 lipca

17 czerwca 24 czerwca 1 lipca 8 lipca 15 lipca

15 lipca 22 lipca 29 lipca 5 sierpnia

22 lipca 29 lipca 5 sierpnia 12 sierpnia

12 sierpnia 19 sierpnia 26 sierpnia 2 września

19 sierpnia 26 sierpnia 2 września 9 września

9 września 16 września 23 września 30 września

16 września 23 września 30 września 7 października

7 października 14 października 21 października 28 października

14 października 21 października 28 października 4 listopada

4 listopada 11 listopada 18 listopada 25 listopada

11 listopada 18 listopada 25 listopada 2 grudnia

2 grudnia 9 grudnia 16 grudnia 23 grudnia

9 grudnia 16 grudnia 23 grudnia 30 grudnia

30 grudnia 6 stycznia 2007

6 stycznia 2007 13 stycznia 2007


strona

8 VIII

kwiecieñ 2006

Józef Świątkiewicz

FRANCISZEK CHŁAPOWSKI Chłapowscy szczycą się wieloma wybitnymi postaciami swej rodziny. W pamięci społeczeństwa utrwaliła się zwłaszcza postać generała Dezyderego Chłapowskiego z Turwi i jemu to przede wszystkim historycy i regionaliści poświęcają najwięcej uwagi. Przed 160-laty urodził się inny przedstawiciel tego zasłużonego rodu: dr

Franciszek Chłapowski. Jemu współcześni nazywali go „lekarzem społecznikiem”, „zamiłowanym przyrodnikiem”, „tytanem nauki”, „encyklopedystą”, „umysłem wielostronnym”. Adam Wrzosek napisał o Franciszku Chłapowskim: „należał do najpopularniejszych postaci Poznania w ostatnich latach niewoli”. Maria Ruszczyńska: „ Postać ta była zrośnięta po prostu z Poznaniem i jego życiem intelektualnym”, a prof. Andrzej Kwilecki stwierdził: „Łagodność charakteru, uczynność i rozległa wiedza dr Chłapowskiego wzbudzały sympatie i szacunek”. Wybitny regionalista dr Henryk Florkowski w „Pamiętniku Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1971-1974” przypomniał dr Franciszka Chłapowskiego jako zapomnianego pioniera odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. Franciszek Chłapowski urodził się 17 września 1846 r. w Czerwonejwsi. Był trzecim synem Stanisława i Henryki z Morawskich, oraz bratem Karola męża Heleny Modrzejewskiej i Józefa patrona Kółek Rolniczych. Podobnie jak bracia Karol i Michał w szkole średniej był w jezuickim College ST. Germain w Metz we Francji. Później od 1863 r. trzy lata chodził do ukończeniu gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu i mieszkał w internacie ks. Jana Koźmiana. Po uzyskaniu matury studiował medycynę na uniwersytetach w Berlinie, Heidelbergu i w lipcu 1872 uzyskał stopień doktorski. Pod koniec studiów, w czasie wojny francusko- pruskiej 1870/1871 r., powołany został do wojskowej służby sanitarnej w Gliwicach i tam zobaczył tragiczną sytuacje materialną i narodową ludu na Śląsku. Po uzyskaniu doktoratu osiedlił się jako lekarz w Królewskiej Hucie (Chorzów), później w Bytomiu, rozpoczął praktykę lekarską i rzucił się w wir pracy narodowej. Później z trybuny sejmo-

Droga w Bonikowie

Droga w Bonikowie będzie miała prawie pół kilometra długości W Bonikowie, gmina Kościan, trwają prace budowlane na ulicy Sołeckiej. Nowa droga będzie miała ponad 440 m długości. Inwestycja Powiatu Kościańskiego zakończy się w pierwszej połowie roku. Poza

drogą zostanie wybudowany ponad 200 metrowy chodnik i kanalizacja deszczowa. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ponad 630 tys. złotych. bj

wej w Berlinie oświadczył: „Ukochałem ten lud i postanowiłem zaraz po ukończeniu wojny, po złożeniu egzaminów… poświęcić się temu ludowi”. Współpracował z wybitnymi działaczami Karolem Miarką i Juliuszem Ligoniem. Założył Kółko Towarzyskie, którego był pierwszym przewodniczącym i które z czasem rozwinęło się w dużą i prężną organizację skupiającą górników i hutników Polaków. Działalnością społeczno-patriotyczną zyskał uznanie i popularność, czego wynikiem był wybór dr Chłapowskiego w 1877 r. na posła do Sejmu w Berlinie. W czasie dwóch kadencji z trybuny sejmowej głośno wskazywał na głód oraz ciężkie i niebezpieczne warunki pracy przemyśle górnośląskim. Zakładał biblioteki i czytelnie polskie, organizował wykłady i odczyty, zachęcał do czytania i budził zamiłowanie do mowy języku ojczystym. Górnośląski historyk ks. Emil Szramek napisał o nim: „…stał się bożyszczem ludu, który miał nieograniczone zaufanie do jego sztuki lekarskiej, jak i dobroczynności…” Franciszek Chłapowski po zawarciu ślubu z Marią Łubieńską zamieszkał i praktykował we Wrocławiu. Poświęcał się pracy naukowej i nadal utrzymywał silne związki Górnym Śląskiem. Przez dłuższe okresy przebywał w Berlinie i założył tam polskie koło św. Wincentego. Od 1880 r. zamieszkał na stałe w Poznaniu. Rozwinął tu praktykę lekarską, działalność naukową, społeczną i filantropijną. Przez szereg lat w miesiącach letnich wyjeżdżał do zdrojowiska Kissingen w Bawarii gdzie przyjmował pacjentów z całej Europy, zyskując międzynarodową sławę znakomitego internisty. Z zamiłowaniem oddał się też pracy w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. O tym okresie jego życia prof. Andrzej Kwilecki napisał: …Położył wielkie zasługi jako długoletni prezes dwóch największych wydziałów: Wydziału Przyrodniczego i wydziału Lekarskiego. Zasłużył się szczególnie przez zorganizowanie z istniejących niewielkich zaczątków - muzeum przyrodniczego. Dzięki niestrudzonym zabiegom Fr. Chłapowskiego, jego apelom do społeczeństwa, kontaktom z muzeami krajowymi i zagranicznymi, nabytkom różnych okazów z własnych funduszów i ambicji stworzenia kompletnego zbioru fauny regionu wielkopolskiego, Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaliczano do najlepszych placówek w Europie. Przez trzydzieści lat był zarządcą tych zbiorów. Zrozumiałe, więc że PTPN nadało muzeum imię Franciszka Chłapowskiego… Niemniejsze są też jego zasługi w dziedzinie medycyny. Był współzałożycielem, członkiem komitetu redakcyjnego „Nowin Lekarskich” i w latach 1898-1899 naczelnym redaktorem. Znając doskonale kilka języków, opublikował na łamach „Nowin” setki ocen i sprawozdań z artykułów oraz referatów zawartych w obcojęzycznych czasopismach lekarskich. Gdy po I wojnie, gdy założono w Poznaniu Uniwersytet, Komisja uniwersytecka powierzyła Franciszkowi Chłapowskiemu wykłady na Wydziale Filozoficznym geologię i mineralogię i paleontologię. Równocześnie pełnił obowiązki lekarza uniwersyteckiego. 17 czerwca 1921 r. Senat Uniwersytetu Poznańskiego podjął uchwałę o mianowaniu 75-letniego dr Franciszka Chłapowskiego profesorem honorowym medycyny wewnętrznej na Wydziale Lekarskim. Jego działalność przyniosła mu także uznanie przyrodników i lekarzy w kraju i za granicą. Przyznano mu członkostwa honorowe towarzystw lekarskich w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Łodzi, Petersburgu, a rząd pruski nadał mu tytuł „tajnego radcy”. Dr Fr. Chłapowski opublikował 116 oryginalnych rozpraw z zakresu fizjologii, patologii i terapii chorób przewodu pokarmowego, neurologii, balneologii, gruźlicy i innych chorób społecznych, higieny, zoologii, botaniki, mineralogii, geologii, paleontologii. Według opinii wielkopolskich historyków medycyny był najwszechstronniej wykształconym i obok Heliodora Święcickiego najwybitniejszym lekarzem poznańskim początku ubiegłego stulecia. Jeszcze za życia wraz z Heliodorem Święcickim został uczczony Przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk i redakcję „Nowin Lekarskich” – wydano specjalny numer tego czasopisma, w którym, obok życiorysów i zdjęć jubilatów, zamieszczono ich bibliografię Zmarł 10 kwietnia 1923 r. w Żegocinie k. Pleszewa i pochowany został w Poznaniu.

22_op_NR19  

Niech radoœæ ze Zmartwychwstania Chrystusa i moc wiary p³yn¹ca z tych dni pozwol¹ Pañstwu z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ. Świątynia wypełni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you