Page 1

strona

kwiecieñ 2004

Nr 2

kwiecieñ 2004

Rok 1

1

ISSN 1732-3592

Cudze chwalmy, ale i swoje znajmy Poœród pól i zadrzewieñ

Zabiegani i zajêci dniem codziennym rzadko mamy czas by podziwiaæ piêkno okolicy, w której mieszkamy. W Wielkim Tygodniu – który sprzyja refleksji – warto przyjrzeæ siê jednej z najciekawszych atrakcji naszego powiatu zwi¹zanej z Œwiêtami Wielkanocnymi.

Poœród ³¹k, pól i lasów w malowniczym krajobrazie znajduj¹ siê stacyjki Kopaszewskiej Drogi Krzy¿owej. Jej wyj¹tkowoœæ i niepowtarzalny urok polega w³aœnie na tym, ¿e jej stacje wtopione s¹ w krajobraz. Ta niecodzienna droga liczy oko³o 16 kilometrów i wiedzie z kaplicy pa³acowej w Kopaszewie (stacje I i XIV wmurowane s¹ w zewnêtrzne œciany wie¿y kaplicy pa³acowej) przez Kopaszewko, dalej tzw. traktem turewskim przez Rogaczewo Wielkie do koœcio³a w R¹biniu (stacje VII i VIII wmurowane s¹ po obu stronach bramy na tamtejszym koœciele). Tym samym szlakiem Droga wraca z powrotem do Kopaszewa. Odlewy przedstawiaj¹ce poszczególne stacje Kopaszewskiej Drogi Krzy¿owej (po dwie) wmurowane s¹ w ponad trzy metrowej wysokoœci, kwadratowe s³upy zwieñczone czterospadowymi daszkami. Wmurowane s¹ tak, by wskazywaæ kierunek dalszej pielgrzymki. Tablice - p³askorzeŸby z poszczególnymi stacjami by³y odlane z ¿elaza i sprowadzone z Francji. Zosta³y wykonane w jednej ze znanych – wówczas - paryskich pracowni. Obecnie wszystkie orygina³y stacji Kopaszewskiej Drogi Krzy¿owej znajduj¹ siê wewn¹trz kaplicy pa³acowej w Kopaszewie. Zosta³y tam przeniesione i zainstalowane wiosn¹ 1997 roku. My, wœród pól i ³¹k mo¿emy podziwiaæ ich kopie.

Tragiczna œmieræ Historia Kopaszewskiej Drogi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przede wszystkim pomagaæ Prezentujemy dziœ kolejn¹ jednostkê organizacyjn¹ powiatu koœciañskiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koœcianie. Powo³ano je uchwa³¹ Rady Powiatu Koœciañskiego z 5 lutego 1999 r. Jest to samodzielna jednostka organizacyjno-bud¿etowa, podlegaj¹ca bezpoœrednio Zarz¹dowi Powiatu. PCPR wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy spo³ecznej, z zakresu administracji rz¹dowej oraz prowadzi powiatow¹ placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹ wsparcia dziennego. Sw¹ siedzibê PCPR ma w Koœcianie przy ul. KaŸmierczaka 41. Jest tu zatrudnionych siedem osób, same panie. Pracuj¹ tu g³ówna ksiêgowa oraz pracownicy zajmuj¹cy siê: domami pomocy spo³ecznej, poradnictwem specjalistycznym, interwencjami kryzysowymi i sprawami uchodŸców; opiek¹ nad rodzin¹ i dzieckiem, pomoc¹ osobom opuszczaj¹cym zak³ady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuñczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zak³ady dla nieletnich i rodziny zastêpcze; placówkami opiekuñczowychowawczymi i wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi; sprawami osób niepe³nosprawnych. - Zajmujemy siê organizowa-

niem i prowadzeniem us³ug o okreœlonym standardzie w Domach Pomocy Spo³ecznej w Jarogniewicach i Moœciszkach oraz kierowa-

niem tam osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie. Aktualnie wszystkie miejsca s¹ zajête - informuje dyrektor Gra¿yna Talarczyk. W DPS Moœciszki mieszkaj¹ osoby przewlekle chore psychicznie (65 miejsc), natomiast w Jarogniewicach osoby niepe³nosprawne fizycznie (67 miejsc). ci¹g dalszy str. II

Krzy¿owej siêga XIX wieku. Zosta³a ufundowana przez Jana KoŸmiana, ówczesnego dziedzica Kopaszewa. Jej poœwiêcenie przez proboszcza krzywiñskiego, ksiêdza Franciszka Ponieckiego, w obecnoœci 18 kap³anów i wiernych z ca³ej okolicy, mia³o miejsce w niedzielê dnia 3 paŸdziernika 1855 roku. Bezpoœrednim powodem, dla którego Droga ta zosta³a ufundowana by³a samobójcza œmieræ ¿ony Jana KoŸmiana - Zofii, córki genera³a Dezyderego Ch³apowskiego. Wystêpuj¹ce u niej zaburzenia umys³owe doprowadzi³y do tego, ¿e dnia 25 paŸdziernika 1853 roku otru³a siê. Pochowano j¹ w rodzinnych grobach przy koœciele w R¹biniu. Przy drodze, któr¹ szed³ kondukt pogrzebowy, postawiono dwa lata póŸniej kapliczki Kopaszewskiej Drogi Krzy¿owej. Indultu na za³o¿enie tej Drogi udzieli³ papie¿ Pius IX. Jednak arcybiskup Przy³uski, nie chc¹c nadaæ jej wiêkszego znaczenia, nie pozwoli³ na to, aby prowadzi³a przez inne parafie. Jej trasa mia³a prowadziæ przez parafie wyskock¹ i r¹biñsk¹. Wówczas KoŸmian wystara³ siê o nowy, pokonuj¹ce te trudnoœci, indult Stolicy Apostolskiej. Oba oryginalne dokumenty znajduj¹ siê w kaplicy pa³acowej w Kopaszewie. A my, dziêki jego staraniom mamy wyj¹tkowy sakralno –regionalny zabytek, który, gdy tylko zechcemy siê zatrzymaæ mo¿emy podziwiaæ. D.£. •ród³o: Pawe³ Buksalewicz, „Kopaszewska Droga Krzy¿owa”

NUTS a Powiat Koœciañski

Warsztaty skutecznej terapii str. II

Wyci¹gniêta pomocna d³oñ str. II Fundusz dla niepe³nosprawnych str. III Karty parkingowe dla niepe³nosprawnych str. III Do Zespo³u po orzeczenie str. IV

W maju 2003 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wyda³a rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych – NUTS. Podzia³ krajów cz³onkowskich na jednostki NUTS wynika z koniecznoœci harmonizacji i porównywalnoœci danych statystycznych w ca³ej Unii. Europejska statystyka regionalna opiera³a siê do tej pory na „Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych (NUTS)”. Stosowan¹ dotychczas klasyfikacjê ma zast¹piæ nowa powsta³a na podstawie majowego rozporz¹dzenia i ma obj¹æ wszystkie pañstwa cz³onkowskie. Podzia³ pañstwa cz³onkowskiego w myœl rozporz¹dzenia ma byæ ci¹g dalszy str. IV

125-lecie œmierci gen. Dezyderego Ch³apowskiego str. IV


strona

II2

Wa¿ne adresy Starostwo Powiatowe w Koœcianie Al. T. Koœciuszki 22, 64-000 Koœcian telefony: - Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski: - 512 17 85, - Micha³ Jurga - Wicestarosta Koœciañski: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydzia³ Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Gra¿yna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydzia³ Finansów, Pe³nomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydzia³ Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, budynek przy ul. Gostyñska 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du - 512 74 36, - Wydzia³ Komunikacji i Dróg 512 74 36, - Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska 512 74 28, 512 74 31, - Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarz¹dzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarz¹d Dróg Powiatowych 512 74 18. Urz¹d Miasta i Gminy Czempiñ 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urz¹d Miejski Koœcian 64-000 Koœcian, Al. Koœciuszki 22 tel. 512 27 00 Urz¹d Gminy Koœcian 64-000 Koœcian, ul M³yñska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ 64-010 Krzywiñ, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urz¹d Miasta i Gminy Œmigiel 64-030 Œmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie ul. Szpitalna 7, 64-000 Koœcian tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie ul. Surzyñskiego 31, 64-000 Koœcian tel. centrala 512-70-01 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koœcianie ul. Koœcielna 7, 64-000 Koœcian tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie ul. B¹czkowskiego 5 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koœcianie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Koœcianie ul. Gostyñska 42, 64-000 Koœcian tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koœcianie ul. Koœcielna 5, 64-000 Koœcian tel. 5127423 Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wyszyñskiego 6, 64-000 Koœcian tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. KaŸmierczaka 41, 64-000 Koœcian tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koœcian tel. 512 06 22 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Gmina Koœcian ul . M³yñska 15, 64-000 Koœcian tel. 512 35 43 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Krzywiñ ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiñ tel. 517 06 45 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Œmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel tel. 518 09 69 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Czempiñ ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiñ tel. (061) 282 67 67

kwiecieñ 2004

Warsztaty skutecznej terapii

Do WTZ uczêszcza 28 osób

W piêciu pracowniach - gospodarstwa domowego, plastyczno – krawieckiej, stolarskiej, komputerowej i edukacyjnej – dzia³aj¹cych w koœciañskich Warsztatach Terapii Zajêciowej prowadzona jest rehabilitacja spo³eczno-zawodowa osób niepe³nosprawnych. Jej celem jest poprawa rozwoju i umiejêtnoœci, które uczestnikom zajêæ – na miarê ich indywidualnych potrzeb - pozwol¹ na niezale¿ne, samodzielne i aktywne ¿ycie. Realizacja zadañ stawianych uczestnikom warsztatów odbywa siê poprzez ogólne usprawnianie, rozwijanie ró¿nych umiejêtnoœci, w tym wykonywania czynnoœci ¿ycia codziennego, przygotowanie do ¿ycia w œrodowisku spo³ecznym, planowania, komunikowania siê, decydowania o w³asnych sprawach, rozwijanie umie-

jêtnoœci psychofizycznych. K³adziemy równie¿ nacisk na rozwijanie umiejêtnoœci zawodowych, przydatnych w póŸniejszym poszukiwaniu pracy – wyjaœnia Renata Smelkowska kierownik Warsztatów. Efekty pracy podopiecznych warsztatów – od lat – mo¿emy podziwiaæ w czasie wystaw wykonywanych przez nich prac.

W Warsztatach Terapii Zajêciowej zajêcia prowadzone s¹ zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym dla ka¿dego uczestnika przez Radê Programow¹, w której sk³ad wchodz¹ pracownicy Warsztatów. Rada raz w roku dokonuje oceny efektów rehabilitacji i w razie koniecznoœci modyfikuje program indywidualny dla ka¿dego uczestnika. Ocenia równie¿ przydatnoœæ zawodow¹ uczestnika i jeœli stwierdzi, ¿e mo¿e on podj¹æ pracê w warunkach pracy chronionej, to kieruje tak¹ osobê do Urzêdu Pracy. W chwili obecnej na zajêcia uczêszcza 28 osób. - Dwie osoby s¹ zarejestrowane jako poszukuj¹ce pracy – informuje Renata Smelkowska. Dwóch uczestników podjê³o pracê i pracuj¹ jako pracownicy fizyczni w zak³adach pracy chronionej. Jeden uczestnik otrzyma³ pomoc z Urzêdu Pracy i w kwietniu wyje¿d¿a do Ciechocinka na kurs prawa jazdy. Chce byæ niezale¿ny i podj¹æ dzia³alnoœæ na w³asn¹ rêkê – dodaje kierownik. Zdaniem pracowników Warsztatów Terapii Zajêciowej – jak wynika z ich obserwacji - uczestnicy bior¹cy udzia³ w zajêciach nabieraj¹ pewnoœci siebie, zwiêksza siê ich aktywnoœæ, wzrasta u nich poczucie w³asnej wartoœci. Poczucie zadowolenia, poczucie wartoœci

Przede wszystkim pomagaæ Koœciañskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z instytucjami zwi¹zanymi z pomoc¹ spo³eczn¹ uczestniczy³o w tworzeniu ,,Strategii spo³eczno-gospodarczej powiatu koœciañskiego na lata 2002-2015’’. Opracowano wówczas programy operacyjne, dotycz¹ce systemu wspierania osób niepe³nosprawnych zamieszkuj¹cych powiat koœciañski. W ramach powiatowego systemu wspierania osób niepe³nosprawnych powsta³y programy: ,,Poznaj – pomó¿’’ - polegaj¹cy na utworzeniu bazy danych osób niepe³nosprawnych, opracowaniu informatora i prowadzeniu poradnictwa; ,,Pomoc osobom niepe³nosprawnym’’ - maj¹cy na celu wspieranie rodzin posiadaj¹cych niepe³nosprawnych cz³onków rodziny, prowadzenie rehabilitacji spo³ecznej, prowadzenie poradnictwa, finansowanie i poszerzenie WTZ; projekt wsparcia edukacji m³odzie¿y niepe³nosprawnej’’ - polegaj¹cy na tworzeniu oddzia³ów i klas integracyjnych, wyposa¿eniu uczniów niepe³nosprawnych w odpowiedni sprzêt np. komputery, udzielanie pomocy finansowej dla dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê; projekt wspó³pracy placówek kulturalnych funkcjonuj¹cych w powiecie poprzez organizacjê imprez dla osób niepe³nosprawnych; projekt rozbudowy i tworzenia nowych placówek i instytucji oœwiatowych w powiecie poprzez Budowê Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkó³ Specjalnych; ,,Bli¿ej was’’. PCPR dofinansowuje niepe³nosprawnym turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze (aparaty s³uchowe, gorsety, protezy koñczyn, kule, laski, materace przeciwodle-

¿ynowe, cewniki, pieluchomajtki), koszty tworzenia i dzia³ania Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz sport, kulturê, rekreacjê i turystykê. Przeznacza równie¿ œrodki na likwidacjê barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych. W ci¹gu ostatnich piêciu lat z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych skorzysta³o 1513 osób. Bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu siê usuniêto w domach 89 osób, a w zajêciach WTZ uczestniczy³o 105 osób. W latach 20022003 zaopatrzono w sprzêt ortopedyczny 386 osób. - Realizowaliœmy tak¿e program PFRON-u ,,Drogowskaz’’, który dotyczy³ pomocy osobom niepe³nosprawnym w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, œrodki pomocnicze i w komunikowaniu siê. W roku 2000 z pomocy tej skorzysta³o 136 osób na kwotê 80 359 z³otych, natomiast w roku 2001 – 217 osób na kwotê 91 706 z³otych - wylicza dyrektor Gra¿yna Talarczyk. - Od 2002 r. zadanie to realizowane jest w ramach œrodków na rehabilitacjê spo³eczn¹.

W listopadzie 2000 r. Rada Powiatu uchwali³a kierunki dzia³añ dotycz¹cych rozwoju pomocy spo³ecznej w latach 2001-2002. Realizuj¹c uchwa³ê PCPR opracowa³o Powiatowy System Pomocy Dziecku i Rodzinie. Prowadzone jest poradnictwo rodzinne i wychowawcze; opracowywane i wdra¿ane s¹ programy promuj¹ce rodzinê oraz wspieraj¹ce rodziców dzieci sprawiaj¹cych k³opoty wychowawcze. PCPR propaguje zastêpcze formy opieki rodzinnej, zajmuje siê pozyskiwaniem kandydatów na rodziny zastêpcze, opiekuje siê nimi, wspiera je materialnie, a tak¿e pomaga w usamodzielnianiu i integracji ze œrodowiskiem pe³noletnim wychowankom opuszczaj¹cym rodziny zastêpcze i placówki opiekuñczo-wychowawcze. W pierwszym roku istnienia jednostki w powiecie by³o 57 rodzin zastêpczych, w których wychowywa³o siê 80 dzieci (przekazane œrodki - 509 tys. z³). W 2000 r. w 60 rodzinach wychowywa³o siê 82 dzieci (537 635 z³). Rok póŸniej 84 dzieci trafi³o do 52 rodzin (559 400 z³). 89 wychowanków trafi³o do rodzin zastêp-

zdobytych umiejêtnoœci, wreszcie poczucie wolnoœci i niezale¿noœci w wyborze dzia³añ i podejmowaniu decyzji, a tak¿e integracja i kontakt z osobami zdrowymi wp³ywaj¹ na polepszenie jakoœci ich ¿ycia. Na integracjê z osobami zdrowymi pozwalaj¹ niepe³nosprawnym podopiecznym Warsztatów organizowane czêsto zajêcia uspo³ecznia-

Renata Smelkowska j¹ce – czyli uczestnictwo w zawodach sportowych, festynach, imprezach kulturalnych, wycieczkach, piknikach. Pobyt 25 osób na zajêciach warsztatowych finansowany jest przez powiat koœciañski ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Pobyt jednej osoby finansuje Urz¹d Miasta Koœciana, pozosta³ych Oœrodki Pomocy Spo³ecznej ze Œmigla i Przemêtu. bj

ci¹g dalszy ze str. I czych w 2002 r., a w roku 2003 by³o ich o piêciu osób mniej. - W maju 2001 roku opracowaliœmy program ,,Szczêœliwa rodzina’’, na realizacjê którego z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej otrzymaliœmy 94 tysi¹ce z³otych. Utworzyliœmy wówczas wolontariat i wyposa¿yliœmy piêæ placówek opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego – mówi dyrektor Talarczyk. – Pó³ roku póŸniej powsta³o pogotowie rodzinne, gdzie kierowane s¹ dzieci nie mog¹ce przebywaæ w domu rodzinnym. W 2002 r. ruszy³ program ,,Mam swój k¹t – nie jestem sam’’. Na jego realizacjê 45 tys. z³ przekaza³o MPiPS. Za pieni¹dze te wyremontowano w Kie³czewie mieszkanie chronione, w którym zamieszka³o czworo wychowanków rodzin zastêpczych i Rodzinnego Domu Dziecka. Rok póŸniej ministerstwo przekaza³o PCPR 15 tys. z³ na utworzenie Zespo³u Wsparcia Rodziny, w ramach którego dzia³a punkt pomocy ¿ywnoœciowej i poradnictwo specjalistyczne. W ka¿d¹ œrodê w godz. 15-17 w siedzibie PCPR dy¿uruj¹ specjaliœci: prawnik, psycholog, pedagog. Realizowany jest ponadto program celowy pt. ,,Jesieñ ¿ycia’’, bêd¹cy programem wspierania aktywnoœci seniorów i ich rodzin oraz œwiadczenia us³ug na rzecz ludzi starych. W tym roku koœciañski PCPR stara siê o pozyskanie œrodków z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej na utworzenie miejsc krótkiego i bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególnoœci kobiet, matek z dzieæmi, kobiet ciê¿arnych oraz ofiar zdarzeñ losowych. (kj)


strona

kwiecieñ 2004

Fundusz dla Niepe³nosprawnych Jak co roku Rada Powiatu Koœciañskiego dokona³a – na ostatnim posiedzeniu, 23 marca - podzia³u œrodków pochodz¹cych z Pañstwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Z tych pieniêdzy realizowane s¹ zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – przez Powiatowy Urz¹d Pracy - i z zakresu rehabilitacji spo³ecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Œrodki, które na te zadania otrzyma³ Powiat Koœciañski w 2004 roku wynosz¹ 1.199.604,00z³. Wiêksza czêœæ tej kwoty – 803.922,00 z³ – zosta³o przekazane na zadania realizowane przez PCPR, a 395.682,00 z³. na dzia³ania PUP. Powiatowy Urz¹d Pracy z przyznanych œrodków 150 tys. z³. przeznaczy na udzielanie osobom niepe³nosprawnym po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Kolejne 25 tys. z³. na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego. Pracodawcy mog¹ staraæ siê o zwrot kosztów zwi¹zanych z przystosowaniem stanowisk pracy dla potrzeb zatrudnionych przez siebie osób niepe³nosprawnych. Na ten cel przeznaczono 30 tys. z³ Pozosta³¹ kwotê – 190. 682, 00 z³. – Rada przeznaczy³a na zobowi¹zania dotycz¹ce kosztów wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych i sk³adek na ich ubezpieczenia spo³eczne, a tak¿e zobowi¹zania dotycz¹ce dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego. W roku 2003 na realizacje tych zadañ przeznaczono wiêksze œrodki - 424.195,00 z³. Udzielono 4 po¿yczki. Na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej 3 na rozpoczêcie dzia³alnoœci rolniczej 1. Na ten cel przeznaczono 108 tys. z³. Przeszkolono 55 osób. Zawarto 1 umo-

wê na przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepe³nosprawnej. Na zobowi¹zania dotycz¹ce kosztów wynagrodzeñ, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego wydatkowano kwotê 235.355,14 z³. W tym roku na dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej (przez PCPR) przeznaczono 360 tys. z³. Osoby niepe³nosprawne mog¹ siê ubiegaæ o dofinansowanie dla siebie i dla opiekunów turnusów rehabilitacyjnych. W roku ubieg³ym z tej formy pomocy skorzysta³o 338 osób. Rada na to zadanie przeznaczy³a 170 tys. Du¿ym zainteresowaniem wœród osób niepe³nosprawnych cieszy siê pomoc przy likwidacji barier urbanistycznych, architektonicznych (np. remontów ³azienek). Pomoc przyznano 35 wnioskodawcom. W roku 2004 na ten cel przeznaczono 120 tys. z³otych. Kwot¹ 25 tys. z³. postanowiono wesprzeæ imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjno – turystyczne, których odbiorcami bêd¹ osoby niepe³nosprawne. Kwotê prawie 130 tys. z³ przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny – œrodki ortopedyczne. W roku poprzednim z tej formy wsparcia skorzysta³o 214 mieszkañców powiatu. bjPañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych powsta³ w 1991 roku. Obecnie dzia³anie Funduszu jest oparte na ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku z póŸniejszymi zmianami. Bud¿et funduszu w 90% tworz¹ œrodki pochodz¹ce z obowi¹zkowych miesiêcznych wp³at. Wp³at tych dokonuj¹ pracodawcy, którzy zatrudniaj¹ co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy, a wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w ich zak³adzie jest ni¿szy ni¿ 6%. Pozosta³e przychody Funduszu stanowi¹ dotacje z bud¿etu pañstwa, a tak¿e innych dotacji lub subwencji (spadków, zapisów i darowizn; dobrowolnych wp³at), dochodów z oprocentowania po¿yczek, odsetek od zakupionych obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Pañstwa lub NBP oraz lokat terminowych.

 

Drogi coraz bli¿ej W ubieg³ym roku Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego z³o¿y³ do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansow¹ w ramach programu SAPARD na przebudowe dróg powiatowych. Wnioski te dotyczy³y dróg Zgliniec – Jurkowo, Wydorowo –Sierpowo i Bielewo – Bie¿yñ. - W marcu Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego otrzyma³ informacje, ¿e wszystkie trzy wnioski oceniono pozytywnie, i ¿e udzielaj¹c nam promesy wyra¿ono zgodê na wspó³finansowanie wnioskowanych przez nas inwestycji - informuje Micha³ Jurga – wicestarosta Koœciañski. W przypadku dróg Bielewo – Bie¿yñ i Wydorowo – Sierpowo

kwota pomocy finansowej do ka¿dej z nich nie przekroczy 630 tys. z³otych. Pomoc finansowa przy przebudowie drogi Zgliniec – Jurkowo nie bêdzie wy¿sza ni¿ 437.138,00 z³. Decyzja o promesie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest dla nas bardzo dobr¹ wiadomoœci¹. Bardzo cieszy nas szansa uzyskania pomocy, na któr¹ liczyliœmy. Jesteœmy przekonani, ¿e dziêki temu pod koniec tego roku wszystkie te trzy drogi bêd¹ mog³y byæ przebudowane. Bez tego wsparcia realizacja tych trzech inwestycji w jednym roku by³aby niemo¿liwa – dodaje wicestarosta Jurga. bj

III 3

Wyci¹gniêta pomocna d³oñ Prawie 130 dzieci z Koœciana i oœmiu gmin by³ego województwa leszczyñskiego korzysta z pomocy Oœrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i M³odzie¿y przy ul. B¹czkowskiego 11 w Koœcianie. Zapewnienie ka¿dej jednostce warunków do osi¹gniêcia optymalnych warunków w zakresie umiejêtnoœci zdobywania wiedzy oraz wszechstronnego rozwoju to credo humanizacji ¿ycia. - Niepe³nosprawni musz¹ z wiêkszym trudem osi¹gn¹æ ten cel. Nie zawsze potrafi¹, nie zawsze chc¹ zrobiæ to sami. Czêsto trzeba im w tym pomóc. Z tego te¿ powodu – mówi Maria Wieczorek – dyrektor Oœrodka - 15 lat temu zrodzi³a siê myœl utworzenia przy ¯³obku w Koœcianie Oœrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepe³nosprawnych. Pocz¹tkowo dzia³a³ on jako Oddzia³ Rehabilitacyjny. Od 1999 roku jest Samodzielnym Publicznym Zak³adem Opieki Zdrowotnej. W Oœrodku znajduj¹ pomoc dzieci z upoœledzeniem umys³owym, z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu, z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, z opóŸnionym rozwojem psycho–fizycznym. Oœrodek œwiadczy us³ugi z o charakte-

Maria Wieczorek rze leczniczo – rehabilitacyjnym, pedagogiczno – wychowawczym i opiekuñczo – pielêgnacyjnym. W dziale leczniczo – rehabilitacyjnym pracuje obecnie 2 leka-

rzy rehabilitantów, 3 rehabilitantów, 6 fizjoterapeutów i 1 technik masa¿ysta. Ich zadaniem jest podniesienie ogólnej sprawnoœci dzieci poprzez stosowanie pe³nego zakresu æwiczeñ oraz hydro-

umys³owym, lecz s¹ one bardziej z³o¿one, nawarstwione i czêstsze. Wszystkie dzieci objête s¹ opiek¹ logopedyczn¹. O tym jak przebiega ¿ycie niepe³nosprawnego, jaki nada siê mu sens, w jaki sposób bêdzie rozumia³ i wykorzystywa³ swe mo¿liwoœci w ogromnej mierze decyduje otoczenie. Pracownicy Oœrod-

Podczas zajêæ terapiê, hipoterapiê i dogoterapiê. Zajêcia pedagogiczne prowadz¹ nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Specjalnych oddelegowani do pracy w Oœrodku. - Trzeba tu podkreœliæ – zauwa¿a pani dyrektor bardzo dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy Oœrodkiem a Zespo³em Szkó³ Specjalnych. Zatrudniamy równie¿ psychologa i logopedê – dodaje Maria Wieczorek. Program terapii stanowi po³¹czenie metod psychologicznych i pedagogicznych. Jest dostosowany do indywidualnych mo¿liwoœci i potrzeb dzieci. U osób upoœledzonych wystêpuj¹ te same zaburzenia mowy co u osób o prawid³owym rozwoju

ka przyczyniaj¹ siê konstruktywnie do przystosowania niepe³nosprawnego do warunków ¿ycia. S³u¿¹ rodzicom, rad¹ i wiedz¹. Jest to miejsce, w którym znajd¹ oni wyci¹gniêt¹ pomocn¹ d³oñ. Przypominamy, ¿e Oœrodek Rehabilitacji Dzieci i M³odzie¿y, Domy Pomocy Spo³ecznej w Jarogniwicach i Moœciszkach, Zespó³ Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szpital Neuropsychiatryczny, ŒDSP Koœcian i stowarzyszenia organizuj¹ trzeci ju¿ raz obchody Dnia Godnoœci Osoby Niepe³nosprawnej. Impreza odbêdzie siê 7 maja na koœciañskim rynku. bj

Karty parkingowe dla niepe³nosprawnych Od pocz¹tku marca na drogach w centrum miasta Koœciana uruchomiona zosta³a strefa p³atnego parkowania i pobierane s¹ op³aty za parkowanie. Pobieranie op³at parkingowych wzbudzi³o zaniepokojenie osób niepe³nosprawnych, które posiadaj¹ karty parkingowe. Karty parkingowe, które posiadaj¹ osoby niepe³nosprawne wydaje Zespó³ Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci w Koœcianie przy ul. KaŸmierczaka 41. Jak informuje przewodnicz¹ca Zespo³u – Ma³gorzata Schwarz – karty te, których w roku ubieg³ym wydano prawie 260, potwierdzaj¹ uprawnienie w³aœciciela karty oraz kierowcy przewo¿¹cego w³aœciciela karty do niestosowania siê do niektórych znaków drogowych. Niestosowanie siê do tych znaków ma u³atwiæ osobom niepe³nosprawnym poruszanie siê po mieœcie. Karty te nie zwalniaj¹ ich posiadaczy z op³at w strefie p³atnego parkowania. Op³aty, ich wysokoœæ, a tak¿e ewentualne ulgi reguluje rada gminy, na terenie której znajduje siê strefa p³atnego parkowania. W przypadku Koœciana decyzje te le¿¹ w gestii Rady Miejskiej.

W zwi¹zku z tym – jak informuje starosta Andrzej Jêcz, ¿e problem pobierania op³at od osób niepe³nosprawnych w strefie parkowania sta³ siê Ÿród³em licznych pytañ i interwencji zwróci³em siê w dniu 11 marca do Rady Miasta z proœb¹ o rozwa¿enie dokonania zmiany w uchwale reguluj¹cej zasady funkcjonowania strefy w tym w³aœnie zakresie. Warto wspomnieæ, ¿e w Lesznie i Poznaniu nie pobiera siê op³at od osób niepe³nosprawnych za parkowanie w miejscach wyznaczonych. W koœciañskiej strefie zosta³o wyznaczonych 6 miejsc parkingowych dla osób niepe³nosprawnych – dodaje starosta. Rada Miejska Koœciana na sesji w dniu 1 kwietnia przychyli³a siê do wniosku w³adz powiatowych i przyjê³a, ¿e op³aty za parkowanie od osób niepe³nosprawnych nie bêd¹ pobierane w ca³ej strefie p³atnego parkowania. W miastach Lesznie czy Poznaniu nie pobiera siê op³at od osób niepe³nosprawnych za parkowanie w wyznaczonych dla nich miejscach. Karta parkingowa upowa¿nia do nie przestrzegania na-

stêpuj¹cych znaków drogowych: • zakazu ruchu w obu kierunkach, • zakazu wjazdu pojazdów silnikowych, z wyj¹tkiem motocykli jednoœladowych, • zakazu wjazdu motorowerów, autobusów, motocykli, • zakazu postoju, • zakazu postoju w dni nieparzyste, • zakazu postoju w dni parzyste, • strefy ograniczonego postoju - oznacza wjazd do strefy, w której obowi¹zuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu d³u¿szy ni¿ jedna minuta jest wskazany zapisem na znaku. Karta parkingowa powinna byæ umieszczona za przedni¹ szyb¹ pojazdu samochodowego w sposób umo¿liwiaj¹cy odczytanie jej pierwszej strony. bj


strona

4 IV

kwiecieñ 2004

Do Zespo³u po orzeczenie 125-lecie œmierci gen. D. Ch³apowskiego Rozmowa z Przewodnicz¹c¹ Zespo³u do spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci Ma³gorzat¹ Schwarz.

Ma³gorzata Schwarz Czym zajmuje siê Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Koœcianie? Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Koœcianie realizuje zadania w zakresie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci. Orzekamy na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgod¹. Wniosek o orzeczenie stopnia niepe³nosprawnoœci mo¿e z³o¿yæ równie¿ oœrodek pomocy spo³ecznej. Wydajemy trzy rodzaje orzeczeñ. O niepe³nosprawnoœci osób, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci osób, które 16 rok ¿ycia ju¿ ukoñczy³y oraz orzeczenia, które uprawniaj¹ do ulg i uprawnieñ osoby, które posiadaj¹ ju¿ orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy. Co powinno siê znaleŸæ we wniosku, który osoba niepe³nosprawna sk³ada do Zespo³u? Przede wszystkim we wniosku powinny siê znaleŸæ podstawowe dane o wnioskodawcy. Jego dane osobowe, adres zamieszkania, dane dotycz¹ce sytuacji spo³ecznej i zawodowej oraz okreœlenie celu, dla którego niezbêdne jest uzyskanie orzeczenia. Czyli? Orzeczenie mo¿e byæ potrzebne osobie niepe³nosprawnej do ró¿nych celów. Mo¿e pomóc w odpowiednim zatrudnieniu, w zakwalifikowaniu siê na szkolenie. Mo¿e te¿ u³atwiæ udzia³ w terapii zajêciowej, w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze. Na podstawie orzeczenia osoba niepe³nosprawna mo¿e równie¿ ubiegaæ siê o mo¿liwoœæ korzystania z systemu œrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. Mam tu na myœli korzystanie z us³ug socjalnych, opiekuñczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Orzeczenie takie jest konieczne tak¿e przy ubieganiu siê o sta³y zasi³ek, zasi³ek pielêgnacyjny, czy kartê parkingow¹. Powodów, dla których osoby niepe³nosprawne staraj¹ siê o orzeczenie jest du¿o. Musz¹ one byæ wyraŸnie zaznaczone w sk³adanym wniosku. Poza tymi podstawowymi danymi osoba sk³adaj¹ca wniosek o wydanie orzeczenia do³¹cza do niego dokumentacjê medyczn¹, w tym zaœwiadczenia lekarskie. W tym miejscu chcê zwróciæ uwagê, ¿e zaœwiadczenie takie nie mo¿e byæ wydane wczeœniej ni¿ 30 dni przed dniem z³o¿enia wniosku. Do wniosku tego powinno siê za³¹czyæ wszystkie inne dokumenty mog¹ce mieæ wp³yw na ustalenie niepe³no-

sprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieñ do³¹cza siê - poza wspomnianymi wy¿ej elementami - orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy. Gdzie mo¿na otrzymaæ wnioski? Wymagane druki wniosku oraz zaœwiadczenia lekarskiego mo¿na otrzymaæ w siedzibie Powiatowego Zespo³u przy ul. KaŸmierczaka 41 b¹dŸ na stronie internetowej Powiatowego Zespo³u. Czy w naszym powiecie du¿o osób zg³asza siê do Pañstwa? Tak. W roku ubieg³ym w Powiatowym Zespole z³o¿onych zosta³o ponad 2400 wniosków. Z czego ponad 1700 to wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci, a 662 to wnioski o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. W 2003 r. Powiatowy Zespó³ wyda³ ³¹cznie 2607 orzeczeñ, dla osób powy¿ej 16 roku ¿ycia - 1896 orzeczeñ, pozytywnych - 1735, dla osób poni¿ej 16 roku ¿ycia - 711 orzeczeñ, w tym 554 osoby zaliczono do osób niepe³nosprawnych. Czy orzecznictwo to jedyna dzia³alnoœæ Zespo³u? Nie. Oprócz realizowanych zadañ orzeczniczych Powiatowy Zespó³ wydaje legitymacje dokumentuj¹ce niepe³nosprawnoœæ i stanowi¹ce dla osób niepe³nosprawnych podstawê do korzystania z ulg i uprawnieñ m.in. do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego - kolejowego i autobusowego. W 2003 roku wydano 272 takie dokumenty. Aby uzyskaæ legitymacjê nale¿y równie¿ z³o¿yæ wniosek. Potrzebne jest te¿ zdjêcie i kserokopia orzeczenia. Wydajemy równie¿ karty parkingowe potwierdzaj¹ce uprawnienie w³aœciciela karty oraz kierowcy przewo¿¹cego w³aœciciela karty do niestosowania siê do niektórych znaków drogowych. I podobnie, by uzyskaæ taki dokument nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Zespole wniosek wraz ze zdjêciem oraz kserokopi¹ orzeczenia. Op³ata za wydanie karty parkingowej wynosi 25 z³. W roku ubieg³ym wydaliœmy 259 kart. Tak jak ju¿ wspomnia³am formularze wszystkich wniosków s¹ dostêpne w siedzibie Powiatowego Zespo³u przy ul. KaŸmierczaka 41 w Koœcianie. Rozmawia³ Bartosz Jankowski

Stary zegar na turewskim pa³acu, który z woli genera³a sta³ siê herbem Ch³apowskich mia³ odmierzaæ czas czynu, radoœci, walki, mia³ równie¿ przypominaæ, ¿e mija. W sobotê – 27 marca 2004 roku – wybi³by 125 rocznicê œmierci tego wielkiego syna Koœciañskiej Ziemi. Z tej okazji w R¹biniu przedstawiciele w³adz powiatowych i gminnych wziêli udzia³ we mszy œwiêtej, a nastêpnie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów na grobie genera³a. Turew, R¹biñ... miejsca jak¿e nierozerwalnie zwi¹zane z Ch³apowskimi, ale to Dezydery by³ tym w³aœcicielem, który odcisn¹³ tu najwiêksze piêtno. Jako ¿o³nierz – oficer, bra³ udzia³ w kampanii 1807 r. – pe³ni³ obowi¹zki oficera przy Napoleonie. Dowodzi³ szwole¿erami w 1813 r. Jako Genera³ w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. – dowodzi³ odzia³em wys³anym na Litwê. Po upadku powstania, przez zaborców skazany na 22 tyœ. talarów i wiêzienie, a przez jemu wspó³czesnych „przyjació³” nies³usznie obwiniony jako sprawca upadku powstania. ¯yj¹c pod kl¹tw¹ opinii publicznej zamieni³ szablê na lemiesz i wróci³ do pracy w rolnictwie. Jeszcze odsiaduj¹c wiêzienie napisa³ doskona³e dzie³o „O Rolnictwie”. Gen. Dezydery Ch³apowski odegra³ wybitn¹ rolê w ¿yciu publicznym Wielkopolski, jako przywódca obozu zachowawczego, d¹¿¹cego do dŸwigniêcia kraju drog¹ pracy gospodarczej, kulturalnej i wzmocnienia koœcio³a katolickiego. Dla pog³êbienia wiedzy o rolnictwie pojecha³ do Hrabstwa Norfolk, ojczyzny p³odozmianu, gdzie wzorowo prowadzi³ maj¹tek w Holkham, póŸniejszy Ksi¹¿ê Leicester – Wiliam Cok – entuzjasta Napoleona! Tam odby³ praktykê roln¹. Zwiedzi³ Akademiê Rolnicz¹ w Edynburgu, zaznajomi³ siê z dzia³aniem p³uga szkockiego i stosowaniem p³odozmianu, ogl¹da³ gorzelnie, zwiedza³ hodowle koni i tucz byd³a. PóŸniej pierwsza mleczarnia w Polsce stanê³a w Turwi, stanê³y tu pierwsze stogi. Ch³apowski pierwszy os³ania³ pola szpalerami drzew, zalesia³ nieu¿ytki, dostosowywa³ uprawy do rodzaju ziemi, pierwszy zu¿ywa³ odpadki na paszê, sprowadza³ i krzy¿owa³ byd³o. S³owem to jemu zawdziêczamy postêp w kulturze rolnej Wielkopolski, dziœ przoduj¹cej krajowi. Tak by³o póŸniej. Wczeœniej gdy u niego próbowano pierwsze maszyny, mówiono – pu³kownik zwariowa³. Zdaj¹c sobie sprawê z niskiej wiedzy agronomicznej w kraju przyjmowa³ i uczy³ praktykantów. PóŸ-

NUTS a Powiat Koœciañski trójstopniowy. (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3) Przy jego tworzeniu nale¿y uwzglêdniæ stan zaludnienia, oraz rzeczywist¹ polityczn¹, administracyjn¹ i instytucjonaln¹ sytuacjê, a tak¿e uwarunkowania ekonomiczne, spo³eczne, historyczne, kulturowe i geograficzne. W myœl tej propozycji Powiat Koœciañski znalaz³ siê w jednostce nazwanej Podregionem Zachodniopoznañskim. W jego sk³ad wchodz¹ prócz naszego powiatu tak¿e: Leszno oraz powiaty: gostyñski, grodziski, leszczyñski, miêdzychodzki,

nowotomyski, szamotulski, œremski, rawicki, i wolsztyñski. . W myœl propozycji urzêdu marsza³kowskiego Powiat Koœciañski znalaz³by siê w jednostce – podregionie leszczyñskim. Tworzy³yby go – Leszno i powiat leszczyñski, rawicki, œremski, gostyñski, krotoszyñski i jarociñski. Z uwagi na jednodniowy termin wyra¿enia stanowiska, a w zwi¹zku z tym trudnoœæ zasiêgniêcia szerszej opinii – gmin – starosta powiatu przychyli³ siê do propozycji przygotowanej przez Miêdzyresor-

niej powiedziano „Niejeden polski maj¹tek nie przeszed³ w obce rêce poniewa¿ jego w³aœciciel wykszta³ci³ siê w Turwi”. Czyni³ starania o utworzenie szko³y rolniczej w Turwi w oparciu o poznañski Bazar. By³o to jednak zbyt niebezpieczne dla germanizuj¹cych Wielkopolskê zaborców. Ch³apowski docenia³ te¿ wartoœæ s³owa pisanego. To jego staraniem w 1837 r. powsta³o pierwsze pismo dla ludu „Szkó³ka Niedzielna”, a finansowo i swymi artyku³ami wspiera³ „Przegl¹d rolniczo - przemys³owy” i „Ziemianina”. W swoim œwiatopogl¹dzie ubolewa³ nad rozdarciem politycznym polskiej emigracji. Podobnie jak Adam Mickiewicz uwa¿a³, ¿e po wszystkich nieszczêœciach, które na naród spad³y to Koœció³ jest jedyn¹ nadziej¹ ludów w niewoli. A stawianie fundamentów pod gmach przysz³ej Ojczyzny nale¿a³o zaczynaæ od wykorzenienia takich objawów choroby narodu polskiego jak: cynizm, lenistwo, z³oœæ w stosunku do bliŸnich, fa³szywe ambicje i co najwa¿niejsze, brak prawdziwej mi³oœci Ojczyzny. Dezydery Ch³apowski by³, jak to historycy tego okresu nazywaj¹, czo³owym dzia³aczem obozu klerykalno – konserwatywnego. Jego dzia³alnoœæ na tym polu, do tej pory, nie zosta³a naukowo opracowana. Krzysztof Morawski – jego prawnuk - o tej dzia³alnoœci dziadka napisa³: nie by³o inicjatywy koœcielnej, której by genera³ zapocz¹tkowa³ lub nie popiera³. Posiada³ œcis³e kontakty ze zmartwychwstañcami. Za³o¿y³ miesiêcznik katolicki „Przegl¹d Poznañski” redagowany pod has³em „Bóg i Ojczyzna” i sprowadzi³ na redaktora Jana KoŸmiana.

ci¹g dalszy ze str. I towy Zespó³ Rz¹dowy. Za tym stanowiskiem przemawiaj¹ argumenty ludnoœciowe, zasobnoœci organizacyjne i ekonomiczne. Trzeba równie¿ mocno podkreœliæ, ¿e podzia³ Polski na jednostki statystyczne nie ma rzadnego znaczenia administracyjnego. Oznacza to, ¿e podzia³ ten nie bêdzie wp³ywa³ na dzia³alnoœæ gmin i powiatów. Nie ma równie¿ znaczenia dla pozyskiwania jakichkolwiek funduszy, tak¿e pochodz¹cych z UE. Podzia³ ten s³u¿y wy³¹cznie celom statystycznym. bj

Ufundowa³ w Poznaniu Klasztor Sercanek, protegowa³ misje ludowe i Jezuitów, szerzy³ kult maryjny, inicjuj¹c nabo¿eñstwa majowe, popiera³ Szarytki, opiekowa³ siê m³odymi ksiê¿mi. W 1846 r. zbudowa³ kaplicê w Turwi. Jedna z pierwszych ochronek Edmunda Bojanowskiego te¿ powsta³a u niego. Genera³ bra³ udzia³ w wyborach do parlamentu pruskiego, popieraj¹c program polityczny Ligi Polskiej, g³osz¹cej solidarnoœæ, walkê o prawa narodowe z d¹¿eniem do autonomii Wielkiego Ksiê-

stwa Poznañskiego. By³ te¿ cz³onkiem pruskiej Izby Panów. Tragiczna œmieræ córki Zofii spowodowa³a wycofywanie siê genera³a z ¿ycia publicznego i coraz czêœciej bywa³ za granic¹. Wyje¿d¿a³ z ¿on¹ dla poprawy jej zdrowia, ale tak¿e odwiedza³ Niemcy, Szwajcariê, W³ochy a przede wszystkim Pary¿. By³o to miasto jego m³odoœci i mia³ tu wielu towarzyszy broni, znajomych i przyjació³. To w w³aœnie w Pary¿u cieszy³ siê wst¹pieniem najm³odszej córki Józefy, do klasztoru SacreCoeur w Conlans pod Pary¿em, ale i smuci³ kiedy jego ukochana ¿ona Antonina odda³a duszê Bogu. Genera³ Ch³apowski po raz ostatni podró¿owa³ do Francji w 1865 r., póŸniej ju¿ tylko odwiedza³ s¹siadów i przyjació³ w okolicy i do póŸnej staroœci przechadza³ siê po turewskich polach. Jeszcze za jego ¿ycia 2 marca 1879 r profesor Stanis³aw hr. Tarnowski, w czasie wyk³adu publicznego w Poznaniu powiedzia³: „To ¿o³nierz – poeta, przenosz¹cy na niwê rolnictwa wszystkie kwiaty poezji ¿ycia, poezji czynu”. Zmar³ 27 marca 1879 r. spokojnie w salonie turewskiego pa³acu, pytaj¹c gdzie ona? I nie bardzo by³o wiadomo czy pyta³ o Polskê czy o ¿onê. Józef Œwi¹tkiewicz Orêdownik Powiatowy, Pismo Powiatu Koœciañskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Nak³ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

05_op_NR2  

Fundusz dla nie- pe³nosprawnych str. III Wyci¹gniêta pomocna d³oñ str. II niem tam osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie. Aktualnie wszystkie mi...

05_op_NR2  

Fundusz dla nie- pe³nosprawnych str. III Wyci¹gniêta pomocna d³oñ str. II niem tam osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie. Aktualnie wszystkie mi...