Page 1

Districte de Ciutat Vella

PROJECTE DE CENTRE CASAL DE BARRI POU DE LA FIGUERA


Districte de Ciutat Vella

Síntesi de les sessions participatives Definició dels equipaments del Pou de la Figuera FILOSOFIA DE L’EQUIPAMENT

Definició: Equipament comunitari, d’àmbit de barri. Àmbit d’actuació: Barris de St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera L’àmbit d’actuació del centre s’ha d’entendre com un seguit de cercles concèntrics que tenen l’àmbit més proper els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i que s’estenen després pels barris de Gòtic, Eixample, Raval, Barceloneta, i ciutat. Destinataris: població del barri, tenint en compte la seva pluralitat i diversitat La població del barri està formada per: § § §

Diferents comunitats Diferents edats Diferents associacions i grups no organitzats

Objectius: § § § § § §

Promoure la cohesió social Promoure la igualtat, l’autonomia i la corresponsabilitat del veïnat del barri. Promoure la democràcia i la participació entre els veïns i les veïnes. Dinamitzar, promoure i generar iniciatives socials i culturals al barri. Actuar com a motor del barri que promou la seva dinamització. Recolzar activitats sorgides a la comunitat.

Criteris generals de funcionament: § § §

Flexible i adaptat a les persones Obert i de proximitat Sense massa burocràcia


Districte de Ciutat Vella

LES ACTIVITATS Dos tipus d’activitats a desenvolupar en el centre: La Cessió d’espais: és la cessió dels espais i del material tècnic de l’equipament a entitats, grups i veïns per al desenvolupament d’activitats d’interès per el barri. (es demana que contempli un funcionament més o menys similar al funcionament actual). Tipus d’activitats per a fer cessió d’espais § § §

Reunions, assemblees i trobades d’entitats o veïns. Activitats obertes de caire cultural: concerts, xerrades, projeccions.... Tallers

Criteris ideològics § § § § §

Tindrà prioritat la realització d’activitats de caire comunitari que promoguin la cohesió social, l’expressió i el diàleg entre les diferents cultures, generacions i realitats socials del barri. A l’hora de decidir sobre una cessió d’espais en concret, sobretot es tindrà en compte el tipus d’activitat que es vol realitzar més que no pas qui n’és l’organitzador. Es valorarà si l’activitat és oberta als veïns, si és d’interès pel barri i a quins objectius respon. Les activitats que es facin no han de ser ni racistes ni xenòfobes, han de promoure la igualtat entre gèneres, la tolerància entre cultures, el diàleg intercultural i intereligiós... No es considera adequada la utilització de l’equipament per a pràctiques de culte o per a la realització d’activitats de proselitisme religiós o polític (a excepció de les realitzades en campanya electoral). Tampoc es considera adequada la utilització de l’equipament per a la realització d’activitats que responguin a un interès personal o exclusiu.

Criteris tècnics per a efectuar la cessió d’espais: § § §

§ § § § §

No cal ser associació per a utilitzar l’equipament, s’ha de potenciar els grups i els veïns no formals que no disposen d’espais propis. S’han de prioritzar les activitats obertes a tota la població del barri. Les activitats que es realitzen no han de tenir afany de lucre, i si hi ha algun tipus de pagament aquest ha d’estar justificat. Allò recaptat s’ha de dedicar a costejar les despeses de la pròpia activitat. Els preus, d’haver-los, han de ser justificats, raonables i assequibles per a tota la població. S’ha de responsabilitzar als que utilitzen l’espai de què l’utilitzin correctament i el deixin com l’han trobat. Cal que tothom estigui informat de les activitats que es desenvolupen a l’equipament (a través d’una graella que caldria difondre i altres possibles mitjans). No s’han de cedir totes les franges horàries del centre: caldria reservar els millors horaris per activitats no fixes de caire comunitari (divendres i dissabtes a la tarda, principalment). Caldria posar una temporalitat determinada a cada cessió d’espai Caldria prioritzar les activitats que tenen un caràcter comunitari. Podem definir-les com: o Les activitats que tracten dels problemes del barri i les seves solucions o Les que recuperen o donen a conèixer la història del barri o Les que promocionen l’associacionisme i iniciatives dels veïns o Les que promouen vincles entre diferents comunitats i generacions del barri. o Les que promouen la participació, l’intercanvi i la interacció entre les persones.


Districte de Ciutat Vella

Les activitats promogudes des del centre: L’opinió majoritària és que el centre no només ha de ser un espai que s’utilitzi, sinó que des del centre s’han de promoure activitats que aprofundeixen en el desenvolupament i la dinamització comunitària que tinguin com a objectiu millorar la cohesió social i fer del barri un espai inclusiu en millora constant. 

Això suposa disposar d’una programació estable d’activitats amb un pressupost assignat per a desenvolupar-la.

Exemples d’activitats comunitàries:       

Activitats intergeneracionals i de caire familiar de trobada i relació de veïns Promoure i dinamitzar iniciatives comunitàries Activitats que parlin dels problemes del barri Processos participatius sobre el disseny i el futur del barri Activitats de diferents formats que versin sobre la història i la gent del barri Iniciatives adreçades al enfortiment de dinàmiques comunitàries

Podria haver alguns serveis estables al centre que es considerin necessaris per la comunitat? (per exemple un servei de ludoteca infantil o altres)

Sobre la difusió Caldria fer difusió de les activitats del centre? (tan de les cessions com de les activitats promogudes des de l’equipament). 

mancaria per discutir més endavant: quin tipus de difusió caldria?


Districte de Ciutat Vella

LA GESTIÓ DEL CENTRE

Qui hi participa Es demana que tothom pugui participar de la gestió, que tothom tingui informació i capacitat de participar en la pressa de decisions. També es diu que cal implicar als veïns i veïnes del barri buscant estratègies per a què tothom tingui el seu espai de participació (a diferents nivells i àmbits). Com es gestiona Hi havia força consens sobre un model de gestió mixta entre ciutadania i ajuntament. On la ciutadania (entitats i ciutadania a títol individual) tindria un protagonisme central i una participació activa en la gestió del centre i l’ajuntament un paper menys central al que es refereix a la gestió ordinària. En aquest sentit, es parlava de finançament i un espai mixt de caire més polític de seguiment. Organització Caldria trobar el model organitzatiu adient per poder resoldre totes les necessitats específiques. Un tema important és que permeti la participació de tothom interessat o implicat en el projecte, és a dir, a títol individual o col·lectiu. En aquest sentit s’apunten diferents formules com una associació d’usuaris vinculats al centre, un associació d’entitats del barri o una comissió mixta. Hi ha un ampli consens en la necessitat d’un equip tècnic tant de gestió com de dinamització. Cal però definir de qui depèn l’equip de treballadors, qui el contracta, qui en fa el seguiment. Al voltant de l’organigrama es plantegen com quatre espais clars amb temps i continguts diferenciats : •

una assemblea.

una comissió/grup de gestió i seguiment de l’equipament (de caire més executiu, formada per representants de l’assemblea)

comissió mixta (formada per l’ajuntament i comissió gestió. Espai de seguiment i avaluació),

comissions de treball (en concret es va parlar de la de programació o el que podria ser el cas dels Horts) .


Districte de Ciutat Vella

1.

Mínims acordats. Acords als que es va arribar a la darrera sessió de debat. Elements bàsics que defineixen el

projecte de centre. 1. Un centre de barri amb un caire comunitari i obert a la diversitat i a la gent del barri. Un dels objectius principals del centre ha de ser el foment de la cohesió social i la participació de la ciutadania del barri. 2. Un centre que funcioni de manera inclusiva, flexible i poc burocratitzada i que faciliti i promogui les iniciatives i activitats culturals i socials al i del barri i fetes per la gent del barri. Un espai de proximitat amb una funció fonamental en la dinamització i l’acompanyament al barri i una forma de fer propera i sensible que faci teixit i xarxa social (on es fomenti la dimensió relacional, el reconeixement a l’altre, la corresponsabilitat i l’escolta activa). 3. El centre desenvoluparà activitats d’acord amb els principis i valors que es volen promoure a l’equipament i en complementarietat i/o conjuntament als equipaments i recursos existents al territori (xarxa de serveis i equipaments, teixit associatiu i social) buscant una optimització dels recursos, un major impacte al barri i la coordinació i transversalitat de les actuacions. El servei de l’equipament es basa en: o Eldesenvolupam entd’un program a estable d’activitats que incideixen en el desenvolupam entcom unitari. o L’hortcom unitariserà una línia d’actuació de l’equipam ent o La dinam ització de l’espaiexterior(tarim a,porteries icanastes)serà altra línia d’actuació. o La cessió d’espais.H ihauria cessions a ciutadans a títolindividualia col·lectius.Es desenvoluparan uns criteris tècnics iideològics pera la cessió. Sem pre es prioritzarà un interès de l’activitatrespecte albarri. 4. L’equipam entnecessita un equip tècnic perla seva gestió ifuncionam ent,uns serveis m ínim s (consergeria,atenció,neteja)aixícom com ptarà am b elfinançam entnecessari pelseu correcte desenvolupam entque es concretarà en un pressuposteconòm ic. 5. Es proposa una gestió com unitària icívica,talcom es recullies contem pla a la carta m unicipalde Barcelona,possibilitantd’aquesta m anera una gestió participada als diferents nivells de decisió (gestió,program ació,organització,etc.).D ’acord a la voluntatm anifesta de cogestió. 6. S’ha de possibilitarla participació tantd’entitats com de ciutadania a títolindividual.I pertants’han de facilitarels espais de participació alcentre necessaris perpossibilitar iprom oure la im plicació de la ciutadania am b elprojecte de centre. 7. R eferenta la gestió delprojecte fins elm om entes constituirà un grup que serà el reflex de la realitatdelbarriide la participació a l'equipam ent.H ihaurà un criteride qualitatque ve donatperla vinculació am b l'equipam entielprocés participatiu.L'espai es planteja am b un m àxim de 10/12 persones am b una representació plural,diversa i equilibrada.En aquestsentit,es planteja que hihagiuna equitatquanta participants pertanyents a entitats iusuaris de l'equipam ent.Es tindrà una cura especial d'incorporarcol·lectius representatius delbarriaixícom d'assolirla paritata la com issió.La devolució definitiva delprocés aixícom l'aprovació d'un projecte definitiu de l'equipam entm airecaurà sobre aquestespaisinó sobre l'assem blea.


Districte de Ciutat Vella

2.

Proposta de continuïtat

El model de gestió. La principal tasca per part de l’equip tècnic del districte és definir un model que s’adeqüi a les propostes dels i les veïnes dins els paràmetres i característiques dels equipaments municipals. Constitució d’un grup de treball. A partir de l'espai generat en el procés i la gent que hi ha participat proposem la constitució i consolidació d'un grup de treball que faci de comissió de seguiment i sigui un espai operatiu i funcional alhora. Cal recordar que ara per ara l'espai legítim del procés és l'assemblea sobre la qual es realitzarà la devolució del procés i la proposta final. Entre d'altres possibles funcions i objectius pot tenir les següents:

   

Realitzar el seguiment de la proposta fins a la concreció per part de l'ajuntament. Ser interlocutor del procés amb l'ajuntament, per contrastar, treballar l'esborrany, concrecions, etc. Consolidar un espai de treball que vagi aprofundint en la concreció de la proposta resultant del procés participatiu. Corresposabilitzar-se de la gestió actual. Participar de la gestió i presa de decisions sobre l'equipament com a rodatge i aprenentatge en aquest any de transició.

Tot i així, tant la devolució del procés com l'aprovació d'un projecte definitiu de l'equipament mai recaurà sobre aquest espai sinó sobre l'assemblea. La constitució del grup serà el reflex de la realitat del barri i de la participació a l'equipament. Hi haurà un criteri de qualitat que ve donat per la vinculació amb l'equipament i el procés participatiu. L'espai es planteja amb un màxim de 10/12 persones amb una representació plural, diversa i equilibrada. En aquest sentit, es planteja que hi hagi una equitat quant a participants pertanyents a entitats i usuaris de l'equipament. Es tindrà una cura especial d'incorporar col·lectius representatius del barri així com d'assolir la paritat a la comissió.

Resum projecte de centre  

Aquest document és un resum del projecte de centre, fruit del procés de definició de gestió del casal del 2008.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you