Page 1

[20]

DODATEK

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 6 IX 2012

PANORAMA LESZCZYŃSKA 6 IX 2012

www.panorama.media.pl

[21]

Wiadomości z regionu i materiały wideo

Biuro Ogłoszeń „PL” Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 65-529-56-46 e-mail: reklama@panoramaleszczynska.pl

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

www.panorama.media.pl

Zadbajmy juz dziś o swoją emeryturę

Inwestycje życia

O

tym, że warto oszczędzać, wie od sytuacji na rynkach finansowych, każdy. Nie trzeba przy tym dys- a także horyzontu czasowego inweponować tysiącami – warto inwesto- stycji – inny jest piętnastoletni, inny wać choćby sto – dwieście złotych na lat 30-40 – pieniądze lokuje się miesięcznie. Byle systematycznie w fundusze bardziej bezpieczne lub i rozsądnie. Jeśli sami nie czujemy bardziej agresywne – informuje Pasię na siłach, możemy zwrócić się weł Dalaszyński. o pomoc do doradcy finansowego. Skąd te informacje ma mieć przeciętny Kowalski? Jeśli nie interesuje Kilka koszyków się zbytnio finansami, powinien skonNajważniejsze zasady oszczędza- taktować się z doradcą. W ostatnich nia to systematyczność i dywersyfi- latach znacząco wzrosła liczba firm kacja wpłacanego kapitału. Najlepiej zajmujących się wspieraniem klienco miesiąc czy kwartał inwestować tów. Część z nich to instytucje zwiąokreśloną sumę. I nigdy nie decydo- zane z konkretnymi bankami bądź wać się tylko na jeden instrument instytucjami finansowymi. Na ogół finansowy. Wszystkich jajek nie kła- więc doradzają zakup oferowanych dzie się do jednego koszyka – część przez siebie produktów. Nie musi być przeznaczmy na polisę inwestycyj- to złe rozwiązanie, o ile nie stosuje się ną, część na bankową lokatę, część kruczków prawnych i nieuczciwych na zakup jednostek funduszy inwe- chwytów marketingowych. Część stycyjnych. Wybierajmy różne banki firm zadowala się wyłącznie sprzei instytucje, a instrumenty finansowe dażą instrumentów finansowych, inni o różnym stopniu bezpieczeństwa. oferują dodatkowo opiekę i doradz– Moje wieloletnie doświadcze- two w czasie inwestowania. Nie robią nie mówi, że większość ludzi stać tego jednak charytatywnie, bo instyna  oszczędzanie, tylko nie mają tucje płacą im prowizje. świadomości absolutnej konieczności prowadzenia tego procederu Ograniczać zaufanie – mówi Paweł Dalaszyński, doradca Niedawna afera Amber Gold pokafinansowy z Leszna. – Bardzo czę- zała po raz kolejny, że trzeba lokować sto wynajdują najróżniejsze, zwykle pieniądze wyłącznie w bezpiecznych przyziemne powody, by przerwać instytucjach. Takimi są banki czy tooszczędzanie, bądź wypłacić część warzystwa funduszy inwestycyjnych. czy całość odkładanego kapitału. Zanim zdecydujemy sie na inwestycje, Tymczasem musimy mieć od  na- sprawdźmy dokładnie, czy nie mamy rodzin świadomość, że nikt, a już do czynienia z parabankiem. Każda z pewnością nie zrobi tego państwo, oferta z nienaturalnie wysoką wizją, nie zapewni nam bezpiecznej emery- czy wręcz gwarancją zysku, powinna tury. Musimy sami o to zadbać. wzmóc naszą czujność. O tym, że warto trzymać rękę Inwestować z głową na pulsie i pilnować swych pieniędzy Ekonomiści tłumaczą, że średnio świadczą kolejne bessy na giełdach. na 500 zł miesięcznej emerytury (nie Kto w porę nie zamieni funduszy akdotyczy to systemu ZUS-owskiego) cyjnych na bezpieczne, może stracić musimy zgromadzić 100 tys. zł ka- po kilkadziesiąt procent. W perspekpitału. By godnie żyć, potrzeba nam tywie 20-30 lat straty te zostaną odrojednak dwa – trzy razy więcej. Trzeba bione, ale w ciągu kilku – raczej nie. zatem już za młodu myśleć o jesieni – Wśród dostępnych na polskim życia, by nie przeżyć rozczarowań. rynku instrumentów finansowych, Można skorzystać z programów najszybciej zmian strategii inwestoIKE lub IKZE. Dobrym zabezpie- wania można dokonać w TFI Aviva. czeniem jest też polisa z funduszem To ważne, bo sytuacja na rynkach finansowych może ulec zmianie inwestycyjnym. – Część składki przeznaczana jest w ciągu dnia – dwóch. Wtedy nalena wypłatę gwarantowanej sumy ży błyskawicznie dokonać zamiany ubezpieczenia w przypadku śmier- jednostek uczestnictwa z funduszu ci czy kalectwa osoby ubezpieczo- bezpiecznego na agresywny lub odnej, a reszta inwestowana. Klient wrotnie. Dzięki temu możemy unikma  do  dyspozycji kilkadziesiąt nąć często znaczącej straty lub stać funduszy różnych TFI, część także się beneficjentami poważnego bonuw walutach obcych. W zależności sa – uważa Paweł Dalaszyński. (ram)

Korzystna oferta dla firm

Poręczenie za bezcen

Tylko dwieście złotych może kosztować poręczenia kredytu dla przedsiębiorców. Tak niska opłata jest możliwa dzięki wsparciu rozwoju firm przez budżet Unii Europejskiej. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy regionu leszczyńskiego. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu jest funduszem poręczeniowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. – Dla wielu firm, zwłaszcza znajdujących się we wczesnej fazie prowadzenia biznesu, pozyskanie kapitału na inwestycje jest bardzo trudne – tłumaczy Aneta Karkosz, prezes SFPK w Gostyniu. – W takich sytuacjach przychodzi z pomocą nasza spółka. Udzielamy poręczeń firmom, które nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, by uzyskać kredyty bądź pożyczki. Na bardzo preferencyjnych warunkach, znacznie korzystniejszych od ogólnie dostępnych na rynku. Dwa lata temu spółka, której udziałowcami są samorządy z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, przystąpiła do realizacji inicjatywy Jeremie – wsparcia Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców. Dzięki tej umowie już dwukrotnie uruchomiono dla gostyńskiej spółki limit 30 mln złotych z przeznaczeniem na udzielanie poręczeń firmom zaciągającym kredyty. Pula pieniędzy skończy się za kilka tygodni. – Zainteresowanie poręczeniami jest ogromne – twierdzi prezes Aneta Karkosz. – Współpracujemy z kilkoma bankami, w stosunku do których stosujemy uproszczoną procedurę udzielania poręczenia, a także załatwiamy sprawę w trybie online. Co najważniejsze jednak dla przedsiębiorców, współpraca z nami daje możliwość uzyskania poręczenia największego w Wielkopolsce kredytu, nawet ponad 1,2 mln zł. Ogromne znaczenie ma też niezwykle niska kwota uzyskania poręczenia – to zaledwie 0,02 proc., czyli w praktyce tylko 100-200 zł. Standardowa wysokość opłaty za udzielenie poręczenia, bez dotacji z inicjatywy Jeremie, to 1,3 proc. (ram)

Towarzystwa prześcigają się w ofertach, przygotowując propozycje ubezpieczeniowe

Lepiej dmuchać na zimne

W

ielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z czyhających na nich zagrożeń. Gdy zakładają własne rodziny i organizują własne gospodarstwa domowe, przychodzi moment, by spojrzeć w przyszłość. W myśl zasady: „Lepiej dmuchać na zimne” warto skorzystać z pakietu ubezpieczeń. Towarzystwa prześcigają się w ofertach. Zanim z którejkolwiek skorzystamy, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest niezbędne, a z jakiego wariantu warto jeszcze dodatkowo skorzystać.

Lokalizacja ma znaczenie

Ubezpieczenia dzielimy na majątkowe i osobowe. Podczas gdy z reguły dbamy o ubezpieczenie osobowe, z majątkiem bywa różnie. Niektórzy wychodzą z założenia, że „przecież” mieszkają w takim miejscu, gdzie w zasadzie nic nie może się stać. – Składki nie są wysokie. Towarzystwa przygotowują też rozmaite pakiety ubezpieczeniowe, gdzie – łącząc różne warianty – mamy szansę na niższe poszczególne składki – mówi Anna Tuliszka, właścicielka biura ubezpieczeń w Lesznie. Niektórych do ubezpieczenia majątku skłaniają dotykające ich tereny kataklizmy. Są tereny szczególnie narażone np. położone w rejonie rzek – na powodzie. Ale nie tylko lokalizacja może mieć tu znaczenie, o czym przekonali się mieszkańcy miejscowości, które zostały nawiedzone przez huraganowe wiatry. – Są towarzystwa, które nie chcą np. ubezpieczać domostw leżących na terenach zagrożonych powodzią. Inne z kolei dla takich klientów przygotowują specjalne oferty. Wiążą się

one zazwyczaj z wyższymi składkami, co nie powinno dziwić, bowiem w tym przypadku wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia warunków, które mogą doprowadzić do strat – dodaje Anna Tuliszka. Korzystniejszy jest wariant, gdy wybierzemy pakiet ubezpieczeń.

OC w życiu prywatnym

Anna Tuliszka radzi, iż warto skorzystać m. in. z OC w życiu prywatnym. Działa ono na osoby trzecie – zapewnia ochronę przed roszczeniami ze strony ludzi, którym wyrządziliśmy jakąś szkodę. – Dotyczy ono również szkód wyrządzonych przez dzieci do 18. roku życia mieszkających wspólnie z rodzicem, który zdecydował się na takie ubezpieczenie. Przykład: dziecko może jechać rowerem i niechcący uszkodzić stojący na chodniku samochód sąsiada. Wówczas naprawa szkód finansowana jest z naszego OC w życiu prywatnym. Podobnie jeśli pod samochód osoby trzeciej wpadnie nasz pies. Koszty leczenia czworonoga będziemy musieli pokryć sami. Ale o koszty związane z naprawą szkód wyrządzonych właścicielowi auta nie musimy się już martwić – dodaje właścicielka biura ubezpieczeniowego. Coraz chętniej wybieranym wariantem jest pakiet, który ma również w swoim zakresie - oprócz ochrony na wypadek ognia i kradzieży - ochronę na wypadek zepsucia sprzętu domowego, np. pralki czy telewizora. Oczywiście przysługują nam dwa lata gwarancji z tytułu zakupu nowego sprzętu. Kiedy minie jednak ten okres, a my nie zdecydowaliśmy się na przedłużoną gwarancję, wówczas kosztu naprawy

Najbardziej podstawowy podział wyróżnia ubezpieczenia  osobowe – zapewniają one pokrycie potrzeb finansowych, które są skutkiem zdarzeń losowych w życiu człowieka. Ubezpieczenia osobowe dzielimy na ubezpieczenia na życie (śmierci lub dożycia określonego wieku) oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku)  majątkowe – dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Chodzi tu o pokrywanie strat materialnych, które są wynikiem jakiejś szkody. Ich rodzaje związane są z przedmiotem ubezpieczenia oraz ryzykiem. Ubezpieczenia dzielimy również na obowiązkowe i dobrowolne. Do tych pierwszych należą m. in. odpowiedzialność cywilna osób posiadających pojazdy mechaniczne za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów. Posiadacz danego mienia (w tym momencie np. samochodu) jest zobowiązany do zawarcia umowy w wybranym przez siebie zakładzie. Warunki są generalnie wszędzie takie same, ponieważ wynikają z ustawy. Ta jednak podlega zmianom. Ostatnia nowelizacja ustawy nastąpiła w lutym tego roku. Ubezpieczeń dobrowolnych jest całe mnóstwo. Towarzystwa prześcigają się w ofertach, wychodząc też naprzeciw klientom, którzy np. prowadzą szczególnie aktywny tryb życia, dużo podróżują po świecie, mają ekstremalne hobby. To, czy zdecydujemy się na któryś z wariantów, zależy wyłącznie od nas. Zanim z któregokolwiek skorzystamy, warto przyjrzeć się różnym ofertom oraz zastanowić, która najbardziej „pasuje” do naszego trybu życia czy też posiadanego przez nas majątku oraz jego lokalizacji. Jeśli trudno jest nam odnaleźć się w gąszczu ofert, skorzystajmy z pomocy osób, które sie na tym znają. (ama)

musimy pokryć z własnej kieszeni. Chyba że skorzystamy ze wspomnianego pakietu. – Warunek jest jednak taki, iż sprzęt nie może mieć więcej niż pięć lat – tłumaczy Anna Tuliszka.

Życzenia są różne

Podczas gdy jedni nie przywiązują większej wagi do ubezpieczenia swojego majątku, nie brakuje też osób, które decydują się na rozmaite rozszerzenia swoich polis. – Są np. osoby, które w pobliżu swoich domostw mają np. stawy. Wtedy chcą, by ich polisa obejmowała też rekompensatę na wypadek zalania ich gospodarstwa w związku z istnieniem w pobliżu takiego akwenu – tłumaczy Anna Tuliszka. Ubezpieczamy też coraz częściej nie tylko to, co mamy w swoim domu czy gospodarstwie. Wiele osób podróżuje po świecie, wozi ze sobą np. stosunkowo drogi sprzęt fotograficzny czy komputerowy. Wówczas decydują się na dodatkowe jego ubezpieczenie. By nie zostać z pustymi rękoma, jeśli w podróży ktoś skradnie im sprzęt warty kilka tysięcy złotych. Zanim zdecydujemy się na konkretny pakiet ubezpieczeniowy, warto dokładnie przestudiować oferty. Zwróćmy uwagę na nowości. Nie ze wszystkich musimy rzecz jasna skorzystać, ale niewykluczone, że któraś - z różnych względów - w naszym życiu będzie mogła mieć zastosowanie. - Jedną z nowości jest karta SIC dla młodych ludzi kochających sport i podróże, pomiędzy 12. a 30. rokiem życia. Dzięki niej nie trzeba już martwić się o koszty leczenia za granicą - kończy Anna Tuliszka. (ama) Ubezpieczyć można praktycznie wszystko. Czasem ludzie mają w tym zakresie bardzo wyszukane pomysły. Dotyczy to m. in. sportowców czy gwiazd show-biznesu. Potrafią ubezpieczyć np. nogi, kciuk czy... włosy. Sportowcy ubezpieczają te części ciała, które najbardziej są eksploatowane podczas uprawniania ich dyscypliny. Trend na tego typu ubezpieczenia zagościł również wśród modelek, które wychodzą z założenia, że skoro pracują ciałem, to należy tu w szczególny sposób dmuchać na zimne. I tak np. popularna Heidi Klum podobno ubezpieczyła swoje nogi na niebagatelną sumę 2 mln dolarów. Podobno nie brakuje też gwiazd, które zdecydowały się też ubezpieczyć inne partie swojego ciała, dla przykładu biust. Oczywiście są to wymagania ponadstandardowe i nie każda firma ubezpieczeniowa zdecyduje się zawrzeć taką umowę. A i kwoty są tu niebanalne. (ama)

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Finanse092012  

finanse, kredyty, oszczędzanie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you