Page 1

เอกสารถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประเด็นสาคัญในการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร มีครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 709 คน ชาย 348 คน หญิง 361 คน อาชีพหลัก ทาสวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา ค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ การคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้านตลอดสามารถให้การคมนาคมได้ทุกฤดูกาล บ้านหนองบัว อยู่ ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร คุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้านตามเกณฑ์ จปฐ.ประจาป 2554 ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 1. ผู้นามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามระบบที่มีการเลือกตั้งทุกระบบ 2. ประชาชนมีหนี้สินจากกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้าน 3. สิ่งแวดล้อมถูกทาลายเนื่องจากการพัฒนาที่เข้าสู่สภาพในหมู่บ้านรวดเร็ว 4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมลดน้อยลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีใช้ภายในหมู่บ้านมากเกินไป 5. ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านในสถานที่ต่างๆ ทาให้ไม่มีเวลาให้กับส่วนรวม 2. การถอดบทเรียนตามประเด็นยุทศาสตร์

ชื่อโครงการ การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร 3. ประเด็นยุทศาสตร์ การพัฒนาทุน

ขั้นตอนการทางาน 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ทุกวันที่ 5 ของเดือน 2. สมาชิกส่งเงินสัจจะและส่งเงินกู้ทุกวันที่ 5 ของเดือน 3. ประชุมสามัญประจาป ทุกวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 4. มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการกู้เงินของสมาชิก 5. จัดทาเอกสาร หลักฐานต่างๆเป็นปัจจุบัน 4. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน 1. สมาชิกมีความเข้าใจและหน้าที่ในกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯมากขึ้น 2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. สมาชิกมีอาชีพและสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. สมาชิกมีทุนในการประกอบอาชีพของตนเองและไม่มีหนี้นอกระบบ


5. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากบ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอยู่หนาแน่นทาให้การบริหาร และไม่ สามารถครอบคลุมได้ทั่วถึง 6. แนวทางแก้ไข การคัดเลือกผู้นาทุกระดับภายในหมู่บ้านต้องเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาในการเข้าบริหาร

7. ผลการพัฒนาตามยุทศาสตร์การพัฒนาทุน ในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของบ้านหนองบัว จากเริ่มต้น เป็นกลุ่มเล็กๆ ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทาให้การบริหารจัดการกลุ่มเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้นทาให้มี เงินทุนในการบริหาร จานวน 2,363,802 บาท สมาชิกทั้งหมด 311 คน มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงโค,กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก,กลุ่มปลูกผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประมาณ 25 ครอบครัว เป็น ต้น


เอกสารถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประเด็นสาคัญในการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร มีครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 709 คน ชาย 348 คน หญิง 361 คน อาชีพหลัก ทาสวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา ค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ การคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้านตลอดสามารถให้การคมนาคมได้ทุกฤดูกาล บ้านหนองบัว อยู่ ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร คุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้านตามเกณฑ์ จปฐ.ประจาป 2554 ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 1. ผู้นามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามระบบที่มีการเลือกตั้งทุกระบบ 2. ประชาชนมีหนี้สินจากกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้าน 3. สิ่งแวดล้อมถูกทาลายเนื่องจากการพัฒนาที่เข้าสู่สภาพในหมู่บ้านรวดเร็ว 4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมลดน้อยลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีใช้ภายในหมู่บ้านมากเกินไป 5. ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านในสถานที่ต่างๆ ทาให้ไม่มีเวลาให้กับส่วนรวม 2. การถอดบทเรียน เรื่อง ปลูกผักสวนครัวลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. ประเด็นยุทศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง 4. ขั้นตอนการทางาน 1. ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าใจเรื่องการปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 2. รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 3. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวที่สมาชิกสามารถดาเนินการได้เอง 5. ผลสาเร็จของการดาเนินการ 1. มีครัวเรือนตัวอย่าง 3 ครัวเรือน ดังนี้ 1.1 นางปราณี ทองหญีต บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5 1.2 1.3 2.สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้ประมาณ 50% 3. มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


6. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากบางพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ทาให้การกักเก็บน้าไว้ในฤดูแล้งไม่เพียงพอ 7. ผลการพัฒนาตามยุทศาสตร์ ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากขึ้นทาให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น หมู่บ้านอยู่ด้วยความผาสุก เอกสารถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประเด็นสาคัญในการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร มีครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 709 คน ชาย 348 คน หญิง 361 คน อาชีพหลัก ทาสวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา ค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ การคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้านตลอดสามารถให้การคมนาคมได้ทุกฤดูกาล บ้านหนองบัว อยู่ ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร คุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้านตามเกณฑ์ จปฐ. ประจาป 2554 ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 1. ผู้นามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามระบบที่มีการเลือกตั้งทุกระบบ 2. ประชาชนมีหนี้สินจากกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้าน 3. สิ่งแวดล้อมถูกทาลายเนื่องจากการพัฒนาที่เข้าสู่สภาพในหมู่บ้านรวดเร็ว 4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมลดน้อยลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีใช้ภายในหมู่บ้านมากเกินไป 5. ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านในสถานที่ต่างๆ ทาให้ไม่มีเวลาให้กับส่วนรวม 2. การถอดบทเรียน เรื่อง สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัว 3. ประเด็นยุทศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชน ขั้นตอนการทางาน 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเตรียมความพร้อม 2. เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุม 3. นัดหมายวันฝึกอบรมฯในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น.-16.30 น. 4. การจัดหางบประมาณประสานงานฝ่ายปกครอง 5. ดาเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการจานวน 12 คน ตามกาหนด 6. ร่วมติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม


4. ผลสาเร็จของโครงการ 1. มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมฯ จานวน 12 คน 2. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความเข้าใจในเรื่องการค้นหาปัญหา, การแก้ไขปัญหาและการจัดทาโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านมากขึ้น 5. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการฝึกอบรมของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยฝ่ายปกครองมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรุ่นละ 140-150 คน ใช้เวลา 1 วัน ยังไม่เพียงพอกับความเข้าใจอย่างแท้จริง 6. แนวทางแก้ไข ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทาเอกสารระเบียบข้อบังคับต่างๆให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านได้ศึกษาเพิ่มเติม 7. ผลการพัฒนาตามยุทศาสตร์ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งเป็นผู้นาในระดับหมู่บ้านมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

เอกสารถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประเด็นสาคัญในการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร มีครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 709 คน ชาย 348 คน หญิง 361 คน อาชีพหลัก ทาสวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา ค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ การคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้านตลอดสามารถให้การคมนาคมได้ทุกฤดูกาล บ้านหนองบัว อยู่ ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร คุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้านตามเกณฑ์ จปฐ.ประจาป 2554 ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 1. ผู้นามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามระบบที่มีการเลือกตั้งทุกระบบ 2. ประชาชนมีหนี้สินจากกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้าน 3. สิ่งแวดล้อมถูกทาลายเนื่องจากการพัฒนาที่เข้าสู่สภาพในหมู่บ้านรวดเร็ว 4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมลดน้อยลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีใช้ภายในหมู่บ้านมากเกินไป 5. ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านในสถานที่ต่างๆ ทาให้ไม่มีเวลาให้กับส่วนรวม 2. การถอดบทเรียนตามประเด็นยุทศาสตร์


เรื่อง พัฒนากลไกขับเคลื่อนแผนชุมชนและกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน 3. ประเด็นยุทศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนชุมชน ขั้นตอนการทางาน 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนผู้นากลุ่มในชุมชน 2. จัดทาข้อมูลต่างๆ การสารวจความต้องการของชุมชน 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น อบต. หน่วยงานที่ดาเนินงานภายในหมู่บ้าน / ตาบลใน การจัดทาแผนชุมชน 4. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านจนแล้วเสร็จ 5. ขับเคลื่อนแผนชุมชนในส่วนที่ประชาชนสามารถดาเนินการได้เองให้เป็นไปตามแผนฯ 6. การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน 4. ผลสาเร็จของโครงการ 1. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนชุมชน จานวน 70 คน 2. ประชาชนในหมู่บ้านมีความพึงพอใจ 3. กิจกรรมสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกป 5. ปัญหาอุปสรรค 1. การขับเคลื่อนแผนชุมชนต้องได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้นาท้องถิ่น อย่างจริงจัง 2. แผนชุมชนในส่วนที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณ หรือมี น้อยมาก 6. แนวทางแก้ไข ต้องทาให้แผนชุมชนเป็นแผนชุมชนเอง มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 7. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ แผนชุมชนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นแผนชุมชนที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ทาให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่


เอกสารถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประเด็นสาคัญในการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร มีครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 709 คน ชาย 348 คน หญิง 361 คน อาชีพหลัก ทาสวนปาล์มน้ามัน สวนยางพารา ค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ การคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางผ่านหมู่บ้านตลอดสามารถให้การคมนาคมได้ทุกฤดูกาล บ้านหนองบัว อยู่ ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร คุณภาพชีวิตของประชากรในหมู่บ้านตามเกณฑ์ จปฐ.ประจาป 2554 ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 1. ผู้นามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามระบบที่มีการเลือกตั้งทุกระบบ 2. ประชาชนมีหนี้สินจากกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้าน 3. สิ่งแวดล้อมถูกทาลายเนื่องจากการพัฒนาที่เข้าสู่สภาพในหมู่บ้านรวดเร็ว 4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมลดน้อยลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีใช้ภายในหมู่บ้านมากเกินไป 5. ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านในสถานที่ต่างๆ ทาให้ไม่มีเวลาให้กับส่วนรวม 2. การถอดบทเรียนตามประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ส่งเสริมให้ความรู้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในการประกอบอาชีพ 3. ประเด็นยุทศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน ขั้นตอนการดาเนินการ 1. การสารวจข้อมูลของครอบครัวมีรายได้น้อย 2. จัดทาทะเบียนของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 3. จัดให้มีการจัดอบรมอาชีพฯ 4. สนับสนุนทุนฯ ให้เป็นทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน 5. ติดตามควบคุมในการนาเงินทุนไปประกอบอาชีพ 4. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน 1. สนับสนุนให้ความรู้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จานวน 3 ครัวเรือน ในการเลี้ยงโคและ การเลี้ยงปลาดุก 2. สมาชิกมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน จานวน 7 ครัวเรือน 3. สนับสนุนความรู้ในการประกอบอาชีพ


5. ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมเลี้ยงโคต้องใช้งบประมาณมาก ดังนั้นผลการดาเนินงานจึงมีความล่าช้า 6. แนวทางแก้ไข จัดหาตลาดรองรับทั้ง 2 กิจกรรมที่จะทาให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น 7. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทาให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและเพิ่มคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ ดีขึ้น


แผนปฏิบัติการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหาดพันไกร อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศาลาประชาคม

12 คน

2,000

ธ.ค.54-ม.ค.55

ประธานกลุ่ม/พช.

ศาลาประชาคม

12 คน

2,000

ธ.ค.54-ม.ค.55

ประธานกลุ่ม/พช.

ศาลาประชาคม

220 คน

20,000

ม.ค.54

ประธานกลุ่ม/พช.

ศาลาประชาคม

12 คน

2,000

ม.ค.54

ประธานกลุ่ม/พช.

1 ด้านการบริหารจัดการ 1.1 ระเบียบข้อบังคับ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเพื่อปรับปรุง ระเบียบกลุ่มฯ 1.2 คระกรรมการ ฝึกอบรมคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ 1.3 สมาชิก ประชุมสามัญประจาปของสมาชิก 2 ด้านการเงิน/บัญชี ฝึกอบรมคณะกรรมการในการจัดทาบัญชี ของกลุ่ม 3 อื่นๆ


creative jarun  

ipa report

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you