Page 1


โครงงาน : การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ชื่อร้าน : Sweet Roll (ขนมโตเกียว)  

นาย พิศรุต เอี่ยมรักษา รหัส : 5211301204 กลุ่มเรียน 201 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you