Page 1


3/4 — 24/5/2009 ÅUGENIE COUMANTAROS ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ PHOTOGRAPHY EXHIBITION ÌÏÕÓÅÉÏ ÌÁÑÌÁÑÏÔÅ×ÍÉÁÓ ÐÕÑÃÏÓ, ÔÇÍÏÓ, ÔÇË. 22830 31290 MUSEUM OF MARBLE CRAFTS PYRGOS, TINOS, ÔEL. 22830 31290 ¿ñåò ëåéôïõñãßáò Opening hours 10:00 - 18:00

Âéïãñáößá / Biography Ç óõãêåêñéìÝíç óõëëïãÞ öùôïãñáöéþí äçìéïõñãÞèçêå ôï äéÜóôçìá 2000-2009 óôá ÊÜôù ÌÝñç ôçò ÔÞíïõ, ìéáò ðåñéï÷Þò êáèïëéêþí ÷ùñéþí óôá êåíôñéêÜ êáé áíáôïëéêÜ ôïõ íçóéïý. Ο Ταπεινός Παράδεισος áðïäßäåé öüñï ôéìÞò óôïí áãñïôéêü ôñüðï æùÞò ðïõ âáèìéáßá êáé áíåðáßóèçôá ÷Üíåôáé óôçí ÔÞíï, óôéò ÊõêëÜäåò, óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ïé åéêüíåò áõôÝò ðåñéãñÜöïõí ôç ãåùìåôñßá ðïõ Ý÷ïõí ïé ðåæïýëåò óôïõò ëüöïõò, ôçí áñìïíéêÞ ëéôüôçôá ôçò ôïðéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò, ôçí áíèñùðéÜ êé åõáéóèçóßá ôùí ÷ùñéêþí êáé ôçí ðïéçôéêÞ ôïõò óõíýðáñîç ìå ôá æþá ôïõò. ÐÜíù áðü üëá, ïé öùôïãñáößåò óôñÝöïíôáé óôï ìÝëëïí, ðñïêáëþíôáò ôïí èåáôÞ íá äéáôçñÞóåé ôçí áõèåíôéêÞ ïìïñöéÜ áõôïý ôïõ «÷åéñïðïßçôïõ» ôïðßïõ.

This collection of photographs was created between 2000-2009 in the Kato Meri of Tinos, a group of Catholic villages in the central eastern part of the island. A Humble Paradise pays tribute to a rural lifestyle that is gradually disappearing, unnoticed, in Tinos, across the Cyclades, and throughout Greece. These images depict the geometry of the terraced hills, the stunning simplicity of the local architecture, the humanity and tenderness of the farmers, and their poetic coexistence with their animals; most importantly, the photographs look to the future, beckoning the viewer to preserve the beauty of this handmade, majestic landscape.

Ç Åõãåíßá ÊïõìáíôÜñïõ åßíáé ðôõ÷éïý÷ïò ÁããëéêÞò Öéëïëïãßáò êáé Öùôïãñáößáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Princeton. Ôï 1989, ìåôÜ áðü äéåôÞ åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá ùò âïçèüò öùôïãñÜöùí ôïõ ðñáêôïñåßïõ Magnum ôçò ÍÝáò Õüñêçò, åãêáôáóôÜèçêå óôçí ÁèÞíá üðïõ áó÷ïëÞèçêå ìå öùôïãñáöÞóåéò ãéá ôïí åëëçíéêü ôýðï. ÕðÞñîå éäñõôéêü ìÝëïò ôïõ áããëüöùíïõ ðåñéïäéêïý Odyssey êáé óõíåñãÜóôçêå ìå åëëçíéêÝò åôáéñßåò ãéá ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ðáñáãùãÞ åôÞóéùí áðïëïãéóìþí êáé Üëëùí åôáéñéêþí åíôýðùí. Óôçí ðñüóöáôç äïõëåéÜ ôçò ç öùôïãñáößá ëåéôïõñãåß ùò ìÝóï ôåêìçñßùóçò ôçò æùÞò äéáöüñùí êïéíïôÞôùí êáé áðïôýðùóçò ôïðßùí óôçí ÅëëÜäá. Ðåñéóóüôåñåò öùôïãñáößåò ôçò ìå èÝìáôá áðü ôçí ÔÞíï: www.ophioussa.com Eugenie Coumantaros graduated from Princeton University in 1987 and then assisted Magnum photographers for two years in New York. Since 1989 she has been living and working in Athens. She has photographed and written documentary essays for the Greek press, helped to found the english-language magazine Odyssey and produced annual reports and corporate brochures for greek companies. She currently has returned to her personal work in documentary photography. More of her images from Tinos can be viewed at www.ophioussa.com

Pantone 5783 Coated paper


3/4 — 24/5/2009 ÅUGENIE COUMANTAROS ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ PHOTOGRAPHY EXHIBITION ÌÏÕÓÅÉÏ ÌÁÑÌÁÑÏÔÅ×ÍÉÁÓ ÐÕÑÃÏÓ, ÔÇÍÏÓ, ÔÇË. 22830 31290 MUSEUM OF MARBLE CRAFTS PYRGOS, TINOS, ÔEL. 22830 31290 ¿ñåò ëåéôïõñãßáò Opening hours 10:00 - 18:00

Âéïãñáößá / Biography Ç óõãêåêñéìÝíç óõëëïãÞ öùôïãñáöéþí äçìéïõñãÞèçêå ôï äéÜóôçìá 2000-2009 óôá ÊÜôù ÌÝñç ôçò ÔÞíïõ, ìéáò ðåñéï÷Þò êáèïëéêþí ÷ùñéþí óôá êåíôñéêÜ êáé áíáôïëéêÜ ôïõ íçóéïý. Ο Ταπεινός Παράδεισος áðïäßäåé öüñï ôéìÞò óôïí áãñïôéêü ôñüðï æùÞò ðïõ âáèìéáßá êáé áíåðáßóèçôá ÷Üíåôáé óôçí ÔÞíï, óôéò ÊõêëÜäåò, óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ïé åéêüíåò áõôÝò ðåñéãñÜöïõí ôç ãåùìåôñßá ðïõ Ý÷ïõí ïé ðåæïýëåò óôïõò ëüöïõò, ôçí áñìïíéêÞ ëéôüôçôá ôçò ôïðéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò, ôçí áíèñùðéÜ êé åõáéóèçóßá ôùí ÷ùñéêþí êáé ôçí ðïéçôéêÞ ôïõò óõíýðáñîç ìå ôá æþá ôïõò. ÐÜíù áðü üëá, ïé öùôïãñáößåò óôñÝöïíôáé óôï ìÝëëïí, ðñïêáëþíôáò ôïí èåáôÞ íá äéáôçñÞóåé ôçí áõèåíôéêÞ ïìïñöéÜ áõôïý ôïõ «÷åéñïðïßçôïõ» ôïðßïõ.

This collection of photographs was created between 2000-2009 in the Kato Meri of Tinos, a group of Catholic villages in the central eastern part of the island. A Humble Paradise pays tribute to a rural lifestyle that is gradually disappearing, unnoticed, in Tinos, across the Cyclades, and throughout Greece. These images depict the geometry of the terraced hills, the stunning simplicity of the local architecture, the humanity and tenderness of the farmers, and their poetic coexistence with their animals; most importantly, the photographs look to the future, beckoning the viewer to preserve the beauty of this handmade, majestic landscape.

Ç Åõãåíßá ÊïõìáíôÜñïõ åßíáé ðôõ÷éïý÷ïò ÁããëéêÞò Öéëïëïãßáò êáé Öùôïãñáößáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Princeton. Ôï 1989, ìåôÜ áðü äéåôÞ åðáããåëìáôéêÞ åìðåéñßá ùò âïçèüò öùôïãñÜöùí ôïõ ðñáêôïñåßïõ Magnum ôçò ÍÝáò Õüñêçò, åãêáôáóôÜèçêå óôçí ÁèÞíá üðïõ áó÷ïëÞèçêå ìå öùôïãñáöÞóåéò ãéá ôïí åëëçíéêü ôýðï. ÕðÞñîå éäñõôéêü ìÝëïò ôïõ áããëüöùíïõ ðåñéïäéêïý Odyssey êáé óõíåñãÜóôçêå ìå åëëçíéêÝò åôáéñßåò ãéá ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ðáñáãùãÞ åôÞóéùí áðïëïãéóìþí êáé Üëëùí åôáéñéêþí åíôýðùí. Óôçí ðñüóöáôç äïõëåéÜ ôçò ç öùôïãñáößá ëåéôïõñãåß ùò ìÝóï ôåêìçñßùóçò ôçò æùÞò äéáöüñùí êïéíïôÞôùí êáé áðïôýðùóçò ôïðßùí óôçí ÅëëÜäá. Ðåñéóóüôåñåò öùôïãñáößåò ôçò ìå èÝìáôá áðü ôçí ÔÞíï: www.ophioussa.com Eugenie Coumantaros graduated from Princeton University in 1987 and then assisted Magnum photographers for two years in New York. Since 1989 she has been living and working in Athens. She has photographed and written documentary essays for the Greek press, helped to found the english-language magazine Odyssey and produced annual reports and corporate brochures for greek companies. She currently has returned to her personal work in documentary photography. More of her images from Tinos can be viewed at www.ophioussa.com

Pantone 5783 Coated paper


“ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ”  

“ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ" ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΟΠ

“ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ”  

“ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ" ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΟΠ