Page 1


ปากพูน

ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ) เรื่องและภาพโดย ติณ นิติกวินกุล


Healthy Planet สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ปากพูน เรื่องและภาพ ติณ นิติกวินกุล เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-7374-13-0 บรรณาธิการอำนวยการ

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ กองบรรณาธิการ

สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 979/116-120 ชั้น 34 อาคารเอส. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2298 0500 ต่อ 1707 โทรสาร 0 2298 0230 www.thaihealth.or.th พิมพ์ครั้งที่ 1

กรกฎาคม 2553


ดำเนินการผลิตโดย

เปนไท พับลัชชิ่ง โทรศัพท์ 0 2736 9918 โทรสาร 0 2736 8891 waymagazine@yahoo.com


6

ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

เรา​มัก​แสวงหา ‘ความ​สุข’ โดย​การ​ท่อง​เที่ยว เรา​มัก ‘ท่อง​เที่ยว’ เพื่อ​ควาน​หาความ​สุข หลาย​สถาน​ทท​ี่ ผ​ี่ ม​ไป​เยือน สิง่ ห​ นึง่ ท​ ม​ี่ นั่ ใจ​กค​็ อื ผม​ ค้น​พบ​ว่า​ทุก​สถาน​ที่​ที่​ไป​ได้​สร้าง​ความ​สุข​ให้​ผม​ไม่​มาก​ก็​ น้อย ไม่ร​ ปู แ​ บบ​ใด​กร​็ ปู แ​ บบ​หนึง่ การ​ได้ไ​ป​เห็นท​ ะเล​สวยๆ ยิน​เสียง​คลื่น​ไพเราะ ภูเขา​เขียว​ครึ้ม ไอ​หมอก​ปกคลุม นี่​ คือ​ความ​สุข​ที่​ผม​ได้​รับ​จาก​การ​ท่อง​เที่ยว ปฏิเสธ​ไม่​ได้​อีก​เช่น​กัน​ว่า ความ​สุข​ที​่ได้​รับ​ค่อยๆ เจือจ​ าง​ไป​หลังจ​ าก​กลับม​ ายังท​ เ​ี่ ดิม กลับเ​ข้าส​ ร​ู่ ปู แ​ บบ​ชว​ี ติ ​ เดิมๆ ผม​คน้ พ​ บ​วา่ การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​ใน​รอบ​หลาย​ปท​ี ผ​ี่ า่ น​มา ผม​ได้​รับ ‘ความ​สุข​ชั่วคราว’ จาก​สถาน​ที่​เหล่า​นั้น มี​หลาย​ชุมชน​ที่​พยายาม ‘จัดการ’ กับเ​จ้า​ความ​สุข​ ที่​ว่า นอกจาก​ทัศนียภาพ​ทาง​ภูมิศาสตร์ ชุมชน​เหล่า​นั้น​ ยัง​ดูแล​ชีวิต​ของ​ผู้คน​ใน​ชุมชน การ​อยู่​ร่วม​กัน​ของ​คนใน​ ชุมชน การ​เกื้อกูล​ของ​คนใน​ชุมชน ผ่าน​กลไก​การ​บริหาร การ​ออกแบบ​กฎ​กติกา ทัง้ หมด​ทงั้ ม​ วล​เพือ่ ก​ าร​รว่ ม​กนั ใ​ช้​ ชีวิต​ร่วม​กัน​ของ​ชุมชน​อย่าง​เป็นสุข และ​นี่​คือ​เหตุผล​หลัก​ของ​การ​เที่ยว​ครั้ง​นี้​ของ​ผม ผม​จึง​มา​ที่​นี่ – ปาก​พูน

7


8

ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

01 เที่ยว​ทำความ​รู้จัก ‘ปาก​พูน’ !! มี​คน​บอก​ว่า ความ​สนุก​มี​ได้​หลาย​แบบ... แล้ว​ที่​ปาก​พูน​ล่ะ ใน​ฐานะ​แหล่ง​เรียน​รู้​ทาง​ชุมชน​ มีชื่อ​เสียง​ไป​ทั่ว จะ​เป็น​ไป​ได้​อย่างไร ยิ่ง​ดู​จาก​ประโยค​นี้ ‘พลเมือง​มี​ความ​รู้ อยู่​อย่าง​ไม่​ ยากจน สุขภาพ​คน​แข็ง​แรง’ ฟัง​ดู​ออก​จะ​เป็น​ไป​ใน​ทาง​ คำขวัญ แต่ไ​ม่ใช่ คือว​ สิ ยั ท​ ศั น์ข​ อง​ผนู้ ำ​ชมุ ชน​ตา่ ง​หาก​และ​ ที่​ปาก​พูน​ก็​ทำได้จ​ ริง ทำได้​จริง​และ​ออก​มา​จริงแ​ ล้ว!


ติณ นิติกวินกุล

9


10 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

จะ​เกี่ยว​เนื่อง สอดคล้อง​หรือ​โยง​ไป​ถึง​ความ​สนุก​ ได้​อย่างไร พูด​ให้​ง่าย​เข้า จะ​ไป​ปาก​พูน​ใน​ลักษณะ​เชิง​ ท่อง​เที่ยว​สนุกๆ จะ​เป็น​ไป​ได้อ​ ย่างไร ได้ส​ ิ ใน​เม่อื เ​ทีย่ ว​แบบ​ผจญ​ภยั ใ​น​ปา่ ก​ ส​็ นุกไ​ด้ เทีย่ ว​ แบบ​โร​แมน​ติก​ก็​สนุก​ได้ เที่ยว​วัด​ก็​สนุก​ได้ ถ้า​อย่าง​นั้น​ แล้ว แหล่ง​เรียน​รู้​อย่าง​ปาก​พูน เรา​จะ​ท่อง​เที่ยว​ให้​สนุก​ จะ​ไม่​ได้​เชียว​หรือ ได้ และ​สนุก​ด้วย ฟัน​ธง!!!

11


วัดไพศาลสถิตย ร.ร.วัดไพศาลสถิตย

ËÁÙ‹·Õè 6 03 22

สถานีอนามัย บานศาลาบางปู สถานีตำรวจ สภ.ยอย ศาลาบางปู ËÁÙ‹·Õè 10

ËÁÙ‹·Õè 11

04

ËÁÙ‹·Õè 12

01 05

15

ร.ร.วัดวิสุทธิยาราม ËÁÙ‹·Õè 3

23

14

ËÁÙ‹·Õè 4

วัดทรายทองสันตาราม

08

ร.ร.ปากน้ำปากพูน

ร.ร.บานหวยไทร

ʹÒÁºÔ¹¾Ò³ÔªÂ ร.ร.ราชประชานุเคราะห

401 ËÁÙ‹·Õè 1

401

อบต.ปากพูน 06 10 11 07 16 25

ËÁÙ‹·Õè 8

ร.ร.ปากพูน

ร.ร.วัดศรีมงคล วัดศรีมงคล

ร.ร.วัดทาแพ สถานีตำรวจ สภ.ยอย ปากพูน

โรงสีสุขภาวะ

ËÁÙ‹·Õè 2

02

วัดทามวง ร.ร.วัดทามวง

ร.ร.วัดโบสถ24 วัดโบสถ ËÁÙ‹·Õè สถานีอนามัยบานปากพูน 9

19

09 12

ร.ร.โยธินบำรุง

21 20

ร.ร.วัดมะมวงทอง วัดมะมวงทอง

26

ËÁÙ‹·Õè 7 13

ร.ร.บานชะเอียน ËÁÙ‹·Õè 5 17 15

ร.ร.อำมาตยพิทยานุสรณ

¾×é¹·ÕèàÅÕé§ÊѵǏ¹éÓ


15

ปากพูน

ËÁÙ‹·Õè 2

·ÕèàÅÕé§ÊѵǏ¹éÓ

01 อพมก. และการดูแลผูปวยจิตเวช 02 อผส. และ อสม.นอย 03 แมอาสา 04 บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น (ผงนัว) 05 รานน้ำชาเพื่อสุขภาพ 06 สวัสดิการชุมชน 07 การจัดการองคกร 08 ภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพร 09 สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และ อสม.นอย 10 การจัดการฐานขอมูล 11 อปพร. 12 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนวัยใส 13 ระบบอาสาพัฒนาสุขภาพ และ ศสมช. 14 วิสาหกิจชุมชน (ธนวัฒน แพรกเมือง) 15 การจัดการสิ่งแวดลอมปาชายเลน 16 การสื่อสารชุมชน 17 ภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพร 18 การแกะหนังตะลุง 19 ไบโอดีเซล 20 ฟารมโคนมสาธิต 21 นครศรีฯ เกษตรอินทรีย 22 ระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 23 การศึกษาสูการสงเสริมอาชีพ 24 วิสาหกิจชุมชน (กลุมเกลียวทอง) 25 การจัดการระบบฐานขอมูล (FAP) 26 ศูนยสามวัย, พิพิธภัณฑตำบล, สวนสมุนไพร


14 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ตำบล​ปาก​พูน​เป็น​ท้อง​ที่​ที่​อยู่​ใน​เขต​อำเภอ​เมือง​ นครศรีธรรมราช จังหวัดน​ ครศรีธรรมราช โดย​มี​เขต​การ​ ปกครอง​รวม 12 หมู่บ้าน คือ หมู่​ที่ 1 บ้าน​ไส​ม่วง​หัส พื้นที่ 4,691 ไร่ (7.50 ตร.กม.) หมูท ่​ ี่ 2 บ้าน​ดอน​ทะเล พื้นที่ 7,469 ไร่ (11.95 ตร.กม.) หมู่​ที่ 3 บ้าน​สัก​งาม พื้นที่ 1,397 ไร่ (2.23 ตร.กม.) หมู่​ที่ 4 บ้าน​ห้วย​ไทร พื้นที่ 6,693 ไร่ (10.71 ตร.กม.) หมู่​ที่ 5 บ้าน​สวน​จันทร์ พื้นที่ 3,629 ไร่ (5.80 ตร.กม.) หมู่​ที่ 6 บ้าน​ท่าเ​ตียน พื้นที่ 1,541 ไร่ (2.46 ตร.กม.) หมู่​ที่ 7 บ้าน​บ่อ​โพธิ์ พื้นที่ 4,127 ไร่ (6.60 ตร.กม.) หมู่​ที่ 8 บ้าน​ปาก​พูน พื้นที่ 3,177 ไร่ (5.08 ตร.กม.) หมู่ ​ที่ 9 บ้ า น​ต ลาด​พ ฤหั ส พื้ น ที่ 2,144 ไร่ (3.43 ตร.กม.) หมูท ่​ ี่ 10 บ้าน​ศาลา​บางปู พื้นที่ 5,114 ไร่ (8.18 ตร.กม.) หมู่​ที่ 11 บ้าน​ปาก​พ​ยิง พื้นที่ 1,489 ไร่ (2.38 ตร.กม.) หมู่​ที่ 12 บ้าน​ปากน้ำ​เก่า พื้นที่ 1,889 ไร่ (3.02 ตร.กม.)


ติณ นิติกวินกุล

พื้ น ที่ ​ส่ ว น​ใ หญ่ ​มี ​ลั ก ษณะ​ดิ น ​ป น​ท ราย​แ ละ​ดิ น​ ตก​ตะกอน มี​ความ​อุดม​สมบูรณ์​ปาน​กลาง รูป​ร่าง​ของ​ ตำบล​เป็น​แนว​ยาว อยู่​บน​ภูมิประเทศ​ที่​เป็น​สันดอน​ จาก​การ​ตก​ตะกอน​ทับถม​ของ​ทราย​ทำให้​มี​ปัญหา​เรื่อง​ การ​ระบาย​นำ้ ส่วน​ชายทะเล​จะ​มพ​ี นื้ ทีป​่ า่ ช​ าย​เลน มีค​ ลอง​ ทีส​่ ำคัญอ​ ยูส​่ อง​สาย คือค​ ลอง​ทา่ แพ ต้นน้ำม​ า​ทาง​เขา​หลวง ​ผ่าน​จาก​คลอง​บ้าน​ตาล​ไหล​ผ่าน​ตำบล​ท่า​งิ้ว ไหล​ออก​สู่​ ปาก​อ่าว​ไทย​บริเวณ​ปากน้ำ และ​คลอง​ปาก​พ​ยิง​ต้นน้ำ​ จาก​เทือก​เขา​หลวง​ไหล​ผา่ น​อำเภอ​พรหมคีรี บ้าน​หลา​โอน ​ไหล​สู่​อ่าว​ไทย​ตรง​หมูท่​ ี่ 11 เห็น​ไหม​ล่ะ ดิน​ทราย ป่าช​ าย​เลน คลอง ลักษณะ​ ทาง​ภูมิประเทศ​เช่น​นี้​เอื้อ​ให้​เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ทาง​ ภูมิศาสตร์ไ​ด้​ไม่​ยาก อีกท​ ั้ง​สภาพ​อากาศ​ที่​มี​เพียง 2 ฤดู​ เท่านั้น คือ​ฤดู​ร้อน​กับ​ฤดู​ฝน โดย​ประมาณ​แล้ว​หน้า​ร้อน​จะ​ย่าง​เข้า​เมื่อ​ถึง​เดือน​ กุมภาพันธ์ ซึ่ง​จะ​มี​ไป​ถึง​เดือน​เมษายน ช่วง​นี้​ฝน​ฟ้า​จะ​

15


16 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ไม่​ตก อากาศ​ค่อน​ข้าง​ร้อน เมื่อ​ถึง​เดือน​พฤษภาคม​ไป​ จนถึงเ​ดือน​กนั ยายน ฝน​จะ​ตก​คอ่ น​ขา้ ง​ชกุ เ​พราะ​อทิ ธิพล​ ของ​ลม​มรสุม​ตะวัน​ตก​เฉียง​เหนือ​และ​มี​ฝน​ตก​หนา​แน่น ​ใน​ระยะ​เดือน​พฤศจิกายน-มกราคม ด้วย​เนื้อที่​ทั้ง​สิ้น 69.34 ตาราง​กิโลเมตร หรือ​ ประมาณ 43,335 ไร่ มี​ประชากร​รวม​ทั้งส​ ิ้น 44,000 คน แบ่ง​เป็น​ชาย 18,100 คน หญิง 25,900 คน สอง​ ใน​สาม​นั้น​นับถือ​ศาสนา​พุทธ หนึ่ง​ใน​สาม​เป็น​มุสลิม มี​ จำนวน​ไม่ม​ าก​ที่​นับถือ​ศาสนา​คริสต์ สรุ​ป​แล้ว​ช่วง​ไฮ​ซีซั่​นข​อง​ปาก​พูน​ก็​จะ​อยู่​ระหว่าง​ ปลาย​เดือน​มกราคม​ไป​จนถึง​ปลาย​เดือน​เมษายน​ของ​ ทุก​ปี


ติณ นิติกวินกุล

02 เริ่มต​ ้น​เที่ยว ก่ อ น​เ ก็ บ ​ข้ า ว​ข อง​สั ม ภาระ เรา​ม า​ดู ​กั น​ว่ า ​ไ ป ‘ปาก​พูน’ ได้อ​ ย่างไร 2.1 ทาง​รถยนต์ หาก​จะ​ขับ​มา​เอง​หรืออ​ าศัยร​ ถ​เพื่อน ให้ใ​ช้เ​ส้นท​ างหลวง​หมายเลข 4 เมือ่ ถ​ งึ ส​ รุ าษฎร์ธานี ให้ใ​ช้​ เส้น​ทาง​หมายเลข 401 เลียบ​ชายฝั่ง​ก็​จะ​มา​ถึง​ปาก​พูน อย่าล​ มื ว​ า่ ต​ ำบล​ปาก​พนู ห​ า่ ง​จาก​ตวั เ​มือง​ไม่ถ​ งึ 20 กิโลเมตร 2.1.1 หาก​จะ​ใช้บ​ ริการ​ของ​รถ​โดยสาร ก็จ​ ะ​มรี​ ถ​ทัวร์ห​ ลาย​ บริษทั ฯ​ให้เ​ลือก​รวม​ทงั้ ข​ อง​ขนส่งเ​อง (ตรวจ​สอบ​ราคา​ตวั๋ ​ หรือ​จอง​ล่วง​หน้า​ได้ที่ http://www.transport.co.th/) ถ้า​ท่าน​อยู่​ทาง​เหนือ ทาง​อีสาน​หรือ​กรุงเทพฯ และ​เขต​ ปริมณฑล ก็​ต้อง​มา​ซื้อ​ตั๋ว​และ​ขึ้น​รถ​ที่​ขนส่ง​สาย​ใต้​ใหม่ ถนน​บรม​ราช​ชนนี

17


18 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

หาก​มา​ช่วง​วัน​ธรรมดา​หรือ​ไม่ใช่​หน้า​เทศกาล มา​ ถึง​แล้ว​เลือก​บริษัทฯ เลือก​เที่ยว​เวลา​ได้​เลย ปกติ​จะ​มี​รถ​ ออก​จาก​ขนส่ง​สาย​ใต้​ใหม่​นี้​ตั้งแต่​ช่วง​เย็น​ถึง​ค่ำ มี​ทั้ง​รถ ป.2 ป.1 วีไ​อ​พี 32 ทีน่​ ั่ง​และ 24 ทีน่​ ั่ง ใช้​เวลา​วิ่งร​ ถ​ถึง​ ปาก​พู​นรา​วๆ 10-11 ชั่วโมง ให้บ​ อก​บสั โ​ฮสเตส​วา่ ล​ ง​ที่ สาม​แยก​ปมั๊ ปตท.บางปู ไม่​ต้อง​ไป​ถึง​ขนส่ง​หรือ​ตัว​เมือง จะ​ทำให้​ต้อง​นั่ง​รถ​ย้อน​ กลับ​มา ซึ่ง​ปั๊ม ปตท. นีต้​ ั้ง​อยูห่​ มู่ 10 ห่าง​จาก​ที่ทำการ​ ไป​ไม่​ไกล มี​ป้าย​บอก​ทาง​ไป​ที่ทำการ อบต. 2.2 หาก​จะ​ใช้​บริการ​ทาง​อากาศ มี​สาย​การ​บิน​ 2 แห่ง​ ให้​บริการ ได้แก่ สาย​การ​บิน​นก​แอร์แ​ ละ​สาย​การ​บิน​แอร์​ เอเชีย http://www.airasia.com/th/th/home.html http://www.nokair.com/NokConnext/aspx/ Welcome.aspx จอง​ก่อน​ได้​ราคา​ถูก ค่า​โดยสาร​ไม่​เกิน​ 1,000​ บาท บวก​ค่า​ธรรมเนียม​การ​ใช้​สนาม​บินแ​ ละ​ค่า​อื่นๆ อีก​ ก็​ตก​ราวๆ สอง​พัน​เศษๆ ขึ้น​อยูก่​ ับ​จอง​เที่ยว​ไหน​เวลา​ใด ใกล้ไ​กล​วัน​เดิน​ทาง​เพียง​ใด


ติณ นิติกวินกุล

สนาม​บนิ น​ ครศรีธรรมราช​หา่ ง​จาก​ปาก​พนู ใ​ช้เ​วลา​ ขับ​รถ​ไม่​ถึง 5 นาที 2.3 หาก​จะ​ใช้​บริการ​รถไฟ สามารถ​จอง​ล่วง​หน้า​ได้ที่​ การ​รถไฟ www.railway.co.th มี​หลาย​ราคา​หลาย​ความ​สบาย​ให้​เลือก รถไฟ​ถงึ ส​ ถานีน​ คร​ศรีฯ ต้อง​นงั่ ร​ ถ​ยอ้ น​กลับม​ า​หรือ​ แจ้ง​ล่วง​หน้าที่​เจ้าห​ น้าที่ อบต. ซึ่ง​จะ​ส่ง​คน​มา​รับ หาก​ได้​ ประสาน​กัน​ไว้​ล่วง​หน้า

19


20 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

03 โฮม​สเตย์ ม้า​พา​เที่ยว ตลาด​เช้าแ​ละ​วัด​ไพศาล​สถิต


ติณ นิติกวินกุล

21


22 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

3.1 โฮม​สเตย์ การ​ประสาน​งาน​ทั้งหมด ขอ​ให้​ติดต่อค​ ุณ​ปริ​เชษฐ์

ก่อน​หน้า​นี้​ชาว​คณะ​ของ​เรา​ได้​ติดต่อ​คุณ​ปริ​เชษฐ์​ ล่วง​หน้า​ไว้​เรียบร้อย​แล้ว อ้อ เรา​หมาย​ถึง​การ​ที่​ท่าน​จะ​เดิน​ทาง​มา​ด้วย​ เส้น​ทาง​ใด คุณ​ปริ​เชษฐ์​จะ​ได้​เตรียม​การ​ไป​รบั ​ทา่ น​ได้​ถกู ​ตอ้ ง รถ​ทวั ร์ 32 ทีน​่ งั่ ค​ นั ท​ เ​ี่ รา​ใช้บ​ ริการ​พา​เรา​ถงึ ส​ าม​แยก​ ปัม๊ ป​ ตท.บางปู​เวลา​ราว​6 โ​มง​เช้า คุณป​ ริเ​ชษฐ์ย​ นื แ​ จก​ยมิ้ ​รอ​เรา​อยู่​ก่อน​หน้าแ​ ล้ว “ขึน้ ร​ ถ​ผม​จอด​อยูท​่ าง​โน้นค​ รับ เรา​เข้าท​ พี่ กั ก​ นั ก​ อ่ น​ นะ​ครับ” คุณ​ปริ​เชษฐ์​เอ่ย ก่อน​จะ​มา​ปาก​พนู มีค​ น​แนะนำ​เรา​ถงึ ทีพ​่ กั แนะนำ​ โรงแรม​แก่​เรา​หลาย​แห่ง​ใน​ตัว​เมือง แต่​มี​เพื่อน​ที่​เคย​มา​ ก่อน​แนะนำ​ว่า​ให้​พัก​โฮม​สเตย์​ของ อบต.ปาก​พูน


ติณ นิติกวินกุล

23

“บริการ​โฮม​สเตย์​ของ อบต.ปาก​พูน​สะดวก​ที่สุด​ และ​ราคา​ถูก​มาก” เพื่อน​บอก เมื่อ​เรา​ได้ยิน​สนนราคา​ห้อง​พัก​เพียง 300 บาท ​ต่อ​คืน​พร้อม​อาหาร​เช้า อีก​ทั้ง​สามารถ​รองรับ​คน​ได้​ถึง 350 คน​ต่อ​วัน เรา​จึงไ​ม่​ปฏิเสธ

ใน​ภาพ : โฮม​สเตย์​แบบ​ ต่างๆ และ​อาหาร​เช้า​ แบบ​พื้น​ถิ่น จาก​ซ้าย​มา​ ขวา ได้แก่ ข้าวยำ ไก่​ทอด กาแฟ​ร้อน​ใส่​นมข้น​หวาน​ และ​ชา


24 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

เมื่อ​โฮม​สเตย์​มา​อยู่​ต่อ​หน้า​เรา เรา​ไม่​ผิด​หวัง​เลย ทัง้ ร​ ม่ รืน่ ดูส​ ะอาด​สะอ้าน เรา​ทราบ​ภาย​หลังว​ า่ ม​ ใ​ี ห้เ​ลือก​ หลาย​แบบ​อีก​ต่าง​หาก หลัง​อาหาร​เช้า ซึ่ง​สามารถ​เลือก​ได้ โดย​แจ้ง​แก่​ เจ้าของ​บา้ น​วา่ ต​ อ้ งการ​อาหาร​ประเภท​ใด อาทิ อาหาร​เช้า​ พื้น​ถิ่น อาหาร​เช้า​แบบ​ฝรั่ง หรือ​จะ​แบบ​หนักๆ อยู่​ท้อง​ ก็​แล้ว​แต่​ความ​ต้องการ​ของ​ผู้​พัก “ผัก​ที่​ท่าน​รับ​ประทาน​ก็​รับ​ประกัน​ได้​ว่า​เป็น ​ผัก​ ปลอด​สาร​พิษ ขยะ​ทที่​ ่าน​ทิ้ง​ลง​ใน​ถัง​ก็​เป็น​ระบบ​คัด​แยก​ ขยะ ซึ่ง​หลาย​หลัง​ใช้​แก๊ส​ชีวภาพ​มา​ทำ​อาหาร​และ​ปั่นไฟ​ ใช้เ​อง แก๊สท​ ว​ี่ า่ ม​ า​จาก​มลู ส​ ตั ว์เ​ป็นห​ ลัก ส่งม​ า​ตาม​ทอ่ ข​ อง​ บ้าน​สมาชิก” คุณ​ปริ​เชษฐ์​บอก “โฮม​สเตย์​ของ​เรา​นั้น บริการ​ด้วย​แนวคิด​ที่​ว่า​ บริการ​แบบ​ไม่บ​ ริการ หมาย​ถงึ เรา​ดแู ล​ตอ้ นรับป​ ระดุจว​ า่ ​ ผูม​้ า​พกั ค​ อื เ​พือ่ น คือญ ​ าติมติ ร​ของ​เรา เรา​ไม่ค​ ดิ ว​ า่ ท​ า่ น​คอื ​ ลูกค้า คือ​ผู้​มา​เที่ยว ฉะนั้นอ​ ยู่​อย่าง​สบายๆ” นอกจาก​นี้​คุณ​ปริ​เชษฐ์​ยัง​เสริม​อีก​ว่า “นอกจาก​ ทีเ​่ ทีย่ ว​ใน​ปาก​พนู หาก​อยาก​ให้เ​รา​ไป​เทีย่ ว​ทไี่ หน​นอก​เขต​ ใน​เวลา​ใด บอก​ได้เ​ลย​ครับ ยินดีพ​ า​ไป”


ติณ นิติกวินกุล

3.2 ม้าพ​ า​เที่ยว เก็บ​กระเป๋า​เข้า​บ้าน​พัก​กัน​แล้ว ขอ​แนะนำ​บริการ ‘ม้าพ​ า​เที่ยว’ หลาย​ท่าน​คง​เคย​ไป​ลำปาง​ และ​นงั่ ร​ ถ​มา้ ท​ น​ี่ นั่ ทีน​่ ก​ี่ ม​็ บ​ี ริการ ค่าใ​ช้จ​ า่ ย ​พา​ไป​ใน​ที่​ต่างๆ สนนราคา​ขึ้น​อยู่​กับ​ จำนวน​เวลา รับรอง​ว่า​ได้​อีก​อารมณ์​และ​ความ​ รู้สึกเ​ป็น​แน่ รถ​ม้า​พา​เที่ยว​จะ​นำ​ไป​ใน​สถาน​ที่​ที่​ท่าน​ต้องการ เมื่อ​ไป​ถึง​เช้าๆ เรา​ก็​อยาก​ชม​ทัศนียภาพ​ยาม​เช้า​ภายใน​ ตำบล​ปาก​พูน พื้นที่​ส่วน​ใหญ่​ของ​ตำบล​เป็น​ดิน​ทราย เรา​จึง​มัก​ เห็น​พืช​ยืนต้น​หรือ​ไม้​ทน​ร้อน​ทน​แล้ง​เสีย​ส่วน​ใหญ่

25


26 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

27

ร้าน​อาหาร​หรือ​ร้าน​ ขาย​ของชำ มัก​พบเห็น​ เป็น​ระยะ บ่ง​บอก​ถึง​ สภาพ​เศรษฐกิจ​ที่​ดี​ของ​ ชุมชน

มะพร้าว​เป็น​พืช​เศรษฐกิจ​ที่​ปลูก​กัน​มาก ตาม​ทาง​ จะ​พบเห็น​มะพร้าว​ขึ้น​เป็น​ทิวเ​ป็น​แนว 3.3 ตลาด​เช้าป​ าก​พูน เช้าๆ เช่น​นี้ เรา​ลอง​ไป​เที่ยว​ตลาด​เช้า​กัน​ดกี​ ว่า ตลาด​เช้าข​ อง​ชาว​ชมุ ชน​ปาก​พนู โดย​มาก​มกั จ​ ะ​ตดิ ​ ตลาด​กัน​ตอน​ฟ้า​สาง​และ​มี​อยู่​ไป​จน​สาย​จึง​ค่อย​วาย รอ​ เด็กๆ ไป​โรงเรียน คนใน​ครอบครัว​ไป​ทำงาน​กัน แม่​บ้าน​ จึง​ออก​มา​จ่าย​ตลาด ที่​นี่​แม้​จะ​ติด​ทะเล อาหาร​ทะเล​ราคา​ถูก​มาก มี​ ให้​เลือก​ให้​กิน​อยู่​ตลอด​ทั้ง​ปี แต่​ปลา​น้ำ​จืด​อย่าง​ปลา​ดุก ปลา​ช่อน ผู้คน​ก็​นิยม​รับ​ประทาน แม่ค้า​พ่อค้า​มี​ทั้ง​ไทย​ พุทธ​และ​มุสลิม


28 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ผัก​ผล​ไม้​ตาม​ฤดูกาล​มี​ให้​เลือก​จับ​จ่าย

ไข่​ไก่​ใบ​โต ใบ​ย่อม​มี​ให้​เลือก


ติณ นิติกวินกุล

3.4 วัด​ไพศาล​สถิต ชม​ตลาด​เช้าก​ นั แ​ ล้ว เรา​ไป​กนั ต​ อ่ ตัง้ ใจ​จะ​ไป​ชม​วดั ​ ไพศาล​สถิต วัดเ​ก่า​แก่ข​ อง​ชุมชน ระหว่าง​ทาง​พบ​พ่อค้า​ สายไหม​ขี่​อยู่​ด้าน​หน้า คง​เตรียม​ตัว​ไป​ขาย​หน้า​โรงเรียน​ ก่อน​เด็ก​เข้า​เรียน ไม่เ​ห็น​มา​นาน​แล้ว แวะ​ดัก​สัก​หน่อย

<< เรียก​ให้​หยุด พร้อม​ขอ​ แลก​เหรียญ​เพื่อ​หยอด​ ลุ้น​สายไหม

หยอด 5 บาท ได้ 11 ชิ้น >>

29


30 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

กิน​กัน​พอ​ให้​หาย​คิดถึง​ อดี ต เรา​ก็ ​บ่ า ย​ห น้ า ​ถึ ง ​วั ด​ ไพศาล​สถิต วัด​ไพศาล​สถิต เป็น​วัด​ เก่า​แก่ ตั้ง​อยู่​ใน​พื้นที่ หมู่​ที่ 11 บ้าน​ปาก​พ​ยิง ตำบล​ ปาก​พูน มี​ประวัติ​ความ​เป็น​มา​เก่า​แก่ เชื่อ​กัน​ว่า​สร้าง​ วัด​มา​ตั้งแต่​ปลาย​รัชกาล​ที่ 4 มี​พระพุทธ​รูป​ศักดิ์สิทธิ์​ ประดิษฐาน​ใน​พระ​อุโบสถ​เก่า

31


32 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

04 นา​ยกฯ​ปู เก็บก​ ระเป๋าเ​ข้าบ​ า้ น​และ​ขม​ี่ า้ ช​ ม​ววิ ก​ นั ส​ กั พ​ กั แ​ ล้วก​ ​็ ถึง​เวลา​พบ​เจ้า​บ้าน​กัน​แล้ว นาย​ธนา​วุฒิ ถาวร​พราหมณ์ นา​ยกฯ​องค์การ​ บริหาร​สว่ น​ตำบล​แห่งน​ ี้ หรือค​ น​ทน​ี่ เ​ี่ ขา​เรียก​กนั ว​ า่ นา​ยกฯ​ ปู ทว่า​ว่า​ไป​แล้ว​มี​หลาย​สรรพนาม มีต​ ั้งแต่ร​ ุ่น​ผู้​เฒ่า​ผู้​แก่​ เรียก​ว่า ‘ไอ้​ปู’ รุ่น​เดียวกัน​ก็​เรียก​ว่า ‘ปู’ เฉยๆ แต่​แก​เป็น​ มา​หลาย​สมัยจ​ น​คน​ที่​นี่​ติดปาก​กัน​ว่า ‘นา​ยกฯ​ปู’ นา​ยกฯ​ปู​เล่า​ว่า ทุก​สัปดาห์​จะ​มี​อย่าง​น้อยห​นึ่ง​ คณะ​มา​เยี่ยมเยียน​ที่​นี่ มี​ทั้ง​จาก​ส่วน​ราชการ องค์กร​ เอกชน บุคคล​มชี อื่ เ​สียง ตลอด​จน​คน​ทเ​ี่ คย​ได้ยนิ ก​ ติ ติศพั ท์​ ของ​ปาก​พูน​แล้ว​อยาก​มา​เยี่ยมเยียน นา​ยกฯ​ปู หรือ ธนา​วุฒิ ถาวร​พราหมณ์ อยูห่​ มู่ 9 มี​เบอร์​โทรศัพท์​ที่​ติดต่อ​ได้​ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะ​ นา​ยกฯ​ปู มี​หลัก​ทำงาน​ทวี่​ ่า ‘ประชาชน’ คือ​บุคคล​ที่​สำคัญ​ที่สุด ที่มา​เยือน​ใน​ สถาน​ที่​แห่ง​นี้ ท่าน​มิได้​มา​พึ่งพา​เรา เรา​ต่าง​หาก​ที่​จะ​ ต้อง​พึ่งพา​ท่าน ท่าน​มิได้​มา​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​ของ​ เรา หาก​แต่​การ​รับใ​ช้​ท่าน คือ​วัตถุประสงค์​ของ​เรา ท่าน​ มิใช่บ​ คุ คล​ภายนอก ท่าน​เป็นส​ ว่ น​หนึง่ ข​ อง​องค์การ​แห่งน​ ​ี้ ที​เดียว ใน​การ​รับ​ใช้​ท่าน เรา​มิได้​ขอ ให้​ความ​ช่วย​เหลือ​ อะไร​ท่าน​เลย ท่าน​เป็น​ฝ่าย​ช่วย​เหลือ​เรา​โดย​ให้​โอกาส​


ติณ นิติกวินกุล

เตรียม​พร้อม​ให้การ​ ต้อนรับ​เสมอ

เรา ที่​จะ​รับใ​ช้​ท่าน ด้วย​หลักป​ รัชญา​การ​ทำงาน​ทว​ี่ า่ น​ ี้ นา​ยกฯ​ปู จึงเ​ริม่ ​ เข้าม​ า​ทำงาน​ใน อบต.ปาก​พนู น​ ต​ี้ งั้ แต่ส​ มัยย​ งั เ​รียก​นา​ยกฯ ว่า ‘ประธาน อบต.’ โดย​แรก​เริม่ เ​ป็นส​ มาชิกห​ รือก​ รรมการ อบต. ก่อน​ใน​ปี พ.ศ. 2538 จาก​นั้น​ปี พ.ศ. 2542 จึง​ ได้ร​ บั เ​ลือก​ประธาน​กรรมการ​บริหาร​องค์การ​บริหาร​สว่ น​ ตำบล​ปาก​พูน เมื่อ​มี​การ​เรียก​ชื่อ​ผู้​ดำรง​ตำแหน่ง​สูงสุด​ ภายใน​องค์กร​วา่ นายก​องค์การ​บริหาร​สว่ น​ตำบล​ปาก​พนู นา​ยกฯ​ปู​ก็​ยัง​ครอง​ใจ​ชาว​บ้าน​ได้ร​ ับเ​ลือก​อีก​2 ​ครั้ง​ติดๆ กัน​ตั้งแต่​ปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 เป็นต้น​มา นา​ย กฯ​ปู ​เ ล่ า ​อ ย่ า ง​ถ่ อ ม​ตั ว ​ว่ า ตน​จ บ​ร ะดั บ​ ปริญญา​ตรี ศิลปศาสตร์บ​ ัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์​จาก​

33


34 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

มหาวิทยาลัยร​ าชภัฏน​ ครศรีธรรมราช จบ​ระดับป​ ริญญา​โท รัฐศาสตร์ม​ หา​บณ ั ฑิตม​ หาวิทยาลัยร​ ามคำแหง สาขา​วทิ ย​บริการ​เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน​ ครศรีธรรมราช นา​ยกฯ​ปู​ต้อนรับ​ใน​ชุด​เสื้อ​ลาย​ดอก​แดง “ผม​ชอบ​ ครับ แรกๆ ก็​มี​คน​ทัก​ว่าไ​ม่​เหมาะ แต่ผ​ ม​เป็น​แบบ​นี้ ผม​ ชอบ จะ​ให้​ใส่​เสื้อ​เชิ้ต ผูก​ไท ผม​ไม่ถ​ นัด” นา​ยกฯ​ปู บอก เมื่อถ​ าม​ถึง​สไตล์​การ​แต่ง​ตัวท​ ำงาน​เช่น​วันน​ ี้ “คน​เรา​ควร​ จะ​ดู​กัน​ที่​ผล​งานการ​ทำงาน ไม่ใช่​ดแู​ ต่ภ​ ายนอก” นา​ยกฯ​ปไ​ู ด้ช​ อื่ จ​ าก​ชาว​บา้ น​และ​คน​ทวั่ ไป​วา่ ‘รูปไ​ม่​ หล่อ หัวหมอ ปาก​หมา’ นั้นใ​น​ครา​แรก​เมื่อพ​ บปะ อาจ​ จะ​ยงั ไ​ม่แ​ น่ใจ เพราะ​หน้าตา​ทบ​ี่ อก​วา่ ไ​ม่ห​ ล่อน​ นั้ ไ​ม่เ​ห็นจะ​


ติณ นิติกวินกุล

จริงเ​ท่าไ​หร่ หัวหมอ​นนั้ เ​มือ่ ไ​ด้ส​ นทนา​จะ​แน่ชดั ว​ า่ น​ า​ยกฯ​ป​ู มีค​ วาม​รู้ พูดจา​คมคาย ฉะฉาน หาก​จะ​หวั หมอ​กไ​็ ป​ใน​ทาง​ดี เพราะ​ได้​ใช้​ความ​รู้​ไป​ใน​ทาง​ที่​เกิด​ประโยชน์​แก่​ชุมชน​ มากกว่า​จะ​ใส่​ตัว ทั้ง​ที่​อยู่​ใน​ฐานะ อำนาจ​และ​ชื่อ​เสียง ​เกื้อ​หนุน​ให้ไ​ด้​ทั้ง​สิ้น​ทั้ง​ปวง “ปาก​หมา มา​จาก​ผม​พดู จา​ไม่เ​พราะ ขวาน​ผา่ ซ​ าก ตรง​ไป​ตรง​มา” นา​ยกฯ​ปู เล่า “ผม​จะ​ไม่ท​ ำงาน​แค่เ​สร็จ แต่​ จะ​ทำให้ส​ ำเร็จ นีล่​ ะ่ ม​ งั้ ท​ อ​ี่ าจ​จะ​เห็นว​ า่ ผ​ ม​ไม่ใช่แ​ ค่พ​ ดู แต่​ อย่าง​วา่ ล​ ะ่ ค​ รับ คน​รกั เ​ท่าผ​ นื ห​ นัง คน​ชงั เ​ท่าผ​ นื เ​สือ่ คน​ไม่​ ชอบ​กห​็ า​วา่ ผ​ ม​ปาก​หมา แต่ส​ โลแกน​นผ​ี้ ม​ชอบ​นะ​ครับ บ่ง​ บอก​ถึง​ตัว​ผม​ได้​ถูกใจ​มาก” นา​ยกฯ​ปู ใน​ชุด​เสื้อ​ลาย​ดอก ย​ ม้ิ อ​ ย่าง​คน​อารมณ์ด​ ี “เชิญต​ าม​สบาย​ครับ ใน​ตำบล​ปาก​พนู ​ของ​เรา​ยัง​มี​ที่​เที่ยว​ทั้ง​ให้​ความ​รู้​ใน​ฐานะ​แหล่ง​เรียน​รู้​และ​ ใน​ฐานะ​แหล่ง​พัก​ผ่อน​กาย​พัก​ผ่อน​ใจ ไป​วัด​มะม่วง​ทอง​ ที่​เป็น​ทั้ง​วัดแ​ ละ​พิพิธภัณฑ์​ชุมชน​กัน​หรือ​ยังค​ รับ” จะ​รอ​ช้า​ไป​ทำไม ใช่​ไหม รีบไ​ป​กัน​เถอะ

35


36 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

05 วัดม​ ะม่วง​ทอง, พิพิธภัณฑ์ช​ุมชน, ศูนย์​สาม​วัย สายใย​รัก​แห่ง​ครอบครัว ​และ​สวน​สมุนไพร


ติณ นิติกวินกุล

5.1 วัด​มะม่วง​ทอง​และ​พิพิธภัณฑ์ช​ุมชน วั ด ​ม ะม่ ว ง​ท อง​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ห มู่ 7 เป็ น​วั ด ​ใ น​นิ ก าย​ ธรรม​ยุติ ไม่​ปรากฏ​ว่า​สร้าง​มา​ตั้งแต่​เมื่อ​ไหร่ ใน​ปี พ.ศ. 2470 พระ​รัตน​ธัช​มุนี (แบน คณุฐาภรโณ) เจ้า​คณะ​ มณฑล​นครศรีธรรมราช ได้​มา​บูรณะ​และ​ส่ง​พระ​มา​จำ​ พรรษา จาก​นั้น​ใน​ปี พ.ศ. 2511 ได้​รับ​พระราชทาน​ วิสุงคามสีมา ปัจจุบันม​ ี​ท่าน​พระครู​ปลัดธ​ รรม​จริย​วัฒน์ (จักรี ขน​ติพโล) ซึ่งพ​ ุทธ​บริษัท​ได้​นิมนต์​ท่าน​มา​จำ​พรรษา​ใน​ปี พ.ศ. 2535 และ​เป็น​เจ้า​อาวาส​วัด​ใน​เวลา​ต่อ​มา ภายใน​วัด​มะม่วง​ทอง​มี​พระ​เจดีย์​ศรี​รัตน​ธัช​ซึ่ง​ นอกจาก​เป็น​พิพิธภัณฑ์​ชุมชน​แล้ว ยัง​มี​เรื่อง​ราว ที่มา​ และ​เรื่อง​เล่า​น่า​สนใจ​มากมาย

37


38 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

เจดียศ์​ รี​รัตน​ธัช เป็น​เจดีย์​ทรง​ลังกา​ผสม​ศรี​วิชัย ดำเนิน​การ​ก่อสร้าง​ใน​ปี พ.ศ. 2549 แล้ว​เสร็จ​ใน​ปี พ.ศ. 2552 ออกแบบ​โดย​พระครู​ปลัด​ธรรม​จริย​วัฒน์ เจ้า​อาวาส​องค์​ปัจจุบัน เพื่อ​ถวาย​เป็น​พระ​ราช​กุศล​แด่ พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว เนื่อง​ใน​วโรกาส​ทรง​พระ​ ชนมายุ 80 พรรษา​ใน​ปี พ.ศ. 2550 และ​เพื่อ​ระลึก​ถึง​ บรรพ​ชน​และ​บูรพาจารย์ข​ อง​ท่าน เจดีย์​กว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร และ​สูง 16 เมตร หน้า​บัน​ด้าน​ทิศ​เหนือ​ประดิษฐาน​พระนาม​ย่อ ‘ศร’ ใน​พระ​เจ้าว​ ร​ วง​ศเ​์ ธอ พระองค์เ​จ้าศ​ รีร​ ศั ม​ ิ์ พระ​วร​ชายา​ใน​ สมเด็จพ​ ระบรม​โอ​รสาธิร​ าช สยาม​มกุฎร​ าช​กมุ าร นับเ​ป็น​ แห่ง​แรก​ใน​ประเทศไทย เจดียน​์ ม​ี้ ผ​ี นังส​ ด​ี่ า้ น​เป็นป​ ระติมากรรม​ปนู ป​ นั้ แ​ สดง​ ถึงว​ ถิ ช​ี วี ติ ประเพณีท​ อ้ ง​ถนิ่ ข​ องนครศรีธรรมราช เริม่ จ​ าก​


ติณ นิติกวินกุล

ทิศเ​หนือ อันไ​ด้แก่ แสดง​การ​ละ​เล่นห​ นังต​ ะลุง, มโน​หร​์ า, พราน​บุ ญ , เพลง​บ อก, กา​ห ลอ และ​ป ระเพณี ​ก าร​ ชักพระ ด้าน​ทศิ ใ​ต้ มุขด​ า้ น​บน​ประทับต​ รา​ทา้ ว​จตุค​ าม​ราม​เทพ ส่วน​ผนัง​แสดง​ประเพณี​ทำบุญ​สารท​เดือน​สิบ, แห่​ห​รับ, พิธี​อุปสมบท​ภายใน​อุทก​สีมา​ของ​หลวง​ปู่ทวด​เหยียบ​น้ำ​ ทะเล​จืด, แสดง​ภาพ​อนุสรณ์​สงคราม​มหา​เอเชีย​บูรพา​ และ​อนุสาวรียว​์ รี ไ​ทย​ทค​ี่ า่ ย​วชิราวุธ (เมือ่ ค​ รัง้ ญ ​ ปี่ นุ่ ย​ ก​ทพั ​ เข้า​ไทย​บริเวณ​นครฯ) ด้าน​ตะวันอ​ อก​มขุ ด​ า้ น​บน​แสดง​ภาพ​พระบรม​ธาตุ นครศรีธรรมราช ผนัง​นั้น​แสดง​ภาพ​ประเพณี​แห่​ผ้า​ขึ้น​ พระ​ธาตุ ประเพณีใ​ห้​ทาน​ไฟ

39


40 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

ด้าน​ทศิ ต​ ะวันต​ ก มุขด​ า้ น​นป​ี้ ระดับต​ รา​ประจำ​เมือง​ สิบ​สอง​นัก​กษัตริย์ ตรา​เจดีย์​ศรี​รัตน​ธัช​และ​ตรา​เหรียญ​ หลวง​ปู่ทวด ส่วน​ผนัง​แสดง​ภาพ​วิถี​ชีวิต​ของ​ชาว​บ้าน ตั้งแต่ก​ าร​เกิด ความ​เป็น​อยู่ การ​ละ​เล่น​และ​อาชีพ ดู​กัน​จน​เพลิน​แล้ว เข้าด​ ้าน​ใน​ดี​กว่า

เห็น​เด่น​กลาง​ภายใน​พระ​เจดีย์​ก็​คือ บาตร​ กลาง​หาว​ขนาด​ใหญ่​ราว​ 2 คน​โอบ โดย​กว้าง​ถึง 90 เซนติเมตร รับน​ ำ้ ฝ​ น​จาก​ปลีย​ อด​ซงึ่ ป​ ระดิษฐาน​ พระบรม​ส ารี ริ ก ธาตุ ​ที่ ​ส มเด็ จ ​พ ระ​ญ าณ​สั ง วร สมเด็จ ​พระ​สังฆราช​ได้​ประทาน และ​พระ​เจ้า​ ว​รวง​ศ์​เธอ พระองค์​เจ้า​ศรี​รัศ​มิ์ พระ​วร​ชา​ยาฯ ได้​ทรง​บรรจุล​ ง​ผอบ ตรง​กลาง​ภาพ​คือ รู​ซึ่ง​ น้ำ​ฝน​ไหล​ผ่าน​พระบรม​ สารีริกธาตุ​ลง​มา​สู่​บาตร

41


42 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

พระ​ประธาน​ภายใน​คือ​พระ​ประธาน​ประจำ​พระ​ ชนม​วาร พระ​เจ้า​ว​รวง​ศ์​เธอ​พระองค์​เจ้า​ศรี​รัศ​มิ์ พระ​วร​ ชา​ยาฯ ใกล้​กัน​มี​รูปห​ ล่อ​หลวง​ปู่ทวด รูปห​ ล่อ​พระ​รัตน​ธัช​ มุนี อดีตเ​จ้าอ​ าวาส​วดั ม​ หา​ธาตุฯ พระ​อาจารย์ข​ อง​พระ​ครู​ ปลัดฯ และ​รูป​หล่อ​อื่นๆ นอกจาก​นย​ี้ งั ม​ ถ​ี ว้ ย​โถ​โอ​ชาม เครือ่ ง​โม่แ​ ป้ง ข้าว​ของ​ เครื่อง​ใช้​เก่า​แก่​ของ​คนใน​ชุมชน​ใน​อดีต​มา​เก็บ​ไว้ ที่​น่าป​ ระทับใ​จ​ก็​คือ การ​ได้​เห็น​รูปห​ ล่อ​โลหะ​เสด็จ​ พ่อ ร.5 ว่าก​ ัน​ว่าอ​ ายุ​รุ่น​ราว​คราว​เดียวกันก​ ับ​พระบรม​ รูป​ทรง​ม้า​ทกี่​ รุงเทพฯ

43


44 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

อีกอ​ ย่าง​ทย​ี่ นื ม​ อง​อยูน​่ าน​วา่ ค​ อื อ​ ะไร​กนั แ​ น่ จน​ทา่ น​ เจ้า​อาวาส​ต้อง​มา​ช่วย ก็​คือ​สิ่ง​นี้

เสา​บ้าน​ใน​อดีต ก่อ​ด้วย​ เศษ​เปลือก​หอย​ผสม​หิน​ ผสม​ปูน ทำ​เป็น​เสา​ปูน​ รองรับ​เสา​ไม้​อีก​ชั้น​หนึ่ง​ ของ​ชาว​บ้าน​ใน​อดีต

นอกจาก​นี้​กระจก​ที่​กรุ​รอบ​เจดีย์​เพื่อ​ให้​แสง​เข้า​มา​ อย่าง​ส​เต​นก​ลา​สก็​ดู​สวย​ยาม​ต้อง​แสง​และ​ส่อง​เข้าม​ า ด้าน​นอก​เจดีย์​ประดับด​ ้วย​เสา​ไฟ​หัว​หงส์ 40 ต้น มีส​ ระ​น้ำ สะพาน ศาลา​มังคุด พันธุ์​ไม้​ดอก​ประดับ​หลาก​ ชนิด รวม​ทั้ง​ประติมากรรม​รูป​ปูน​ปั้น​ภาพ​สุภาษิต​ไทย​ จำนวน 41 แท่นร​ าย​รอบ​เจดีย์ ทำให้ก​ าร​เที่ยว​ชม​ครั้ง​นี้​ นอกจาก​ได้​บุญ​ยัง​ได้​ความ​รู้​อีก​ด้วย


ติณ นิติกวินกุล

45


46 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

5.3 ศูนย์ส​าม​วัย สายใย​รัก​แห่ง​ครอบครัว​และ​สวน​สมุนไพร วั ด ​ม ะม่ ว ง​ท อง​ยั ง ​เ ป็ น ​ศู น ย์ ​ส าม​วั ย สายใย​รั ก​ ครอบครัวอ​ กี ด​ ว้ ย ซึง่ เ​ป็นโ​ครงการ​ใน​พระ​อปุ ถัมภ์ข​ อง​พระ​ เจ้า​ว​รวง​ศ์​เธอ พระองค์​เจ้า​ศรี​รัศ​มิ์ พระ​วร​ชา​ยาฯ มี​สวน​สมุนไพร​ซึ่ง​กำลัง​เตรียม​เปิด​เป็น​ห้อง​อบ​ สมุนไพร​แก่​ชาว​บ้าน​และ​ผู้​สนใจ​อีก​ด้วย

47


48 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

06 FAP FAP คือ​อะไร ผง​ซักฟอก​หรือ หามิได้... กลับ​มา​พัก​ผ่อน​กัน​ก่อน​ที่ อบต. ต่อ​ไป​เรา​จะ​พา​ ไป​เทีย่ ว​กนั ต​ อ่ ล​ ะ่ เทีย่ ว​แหล่งเ​รียน​รท​ู้ ท​ี่ ำ​ให้​อบต.ปาก​พนู ​ มีชื่อ​เสียง​ขจร​ขจาย​ไป​ทั่ว​ประเทศ ซึ่ง​แหล่ง​เรียน​รู้​ต่างๆ เป็นการ​เรียน​รู้​จาก​การ​ปฏิบัติ​จริง​และ​นำ​การ​เรียน​รู้​นั้น​ มาส​ร้าง​เป็น​ระบบ​ฐาน​ข้อมูล​ซึ่ง​เรียก​ว่า ‘ระบบ​ฐาน​ข้อมูล​สุข​สภาวะ​ชุมชน’ (Family and Community Assessment Program: FAP) FAP ก็​คือ ระบบ​ฐาน​ข้อมูล​ชนิด​หนึ่ง FAP นี้​มี​ประโยชน์​อย่าง​มาก​สำหรับ​การ​ทำงาน​ ของ​เจ้า​หน้าที่ หน่วย​งาน​ที่​เกี่ยวข้อง​และ​ประชาชน​ที่​ ต้องการ​ข้อมูล การ​จะ​ท่อง​เที่ยว​แหล่ง​เรียน​รู้​ต่างๆ ลำดับ​แรก​จึง​ ต้อง​เข้าใจ​ระบบ​ฐาน​ข้อมูล​สุขภ​ าวะ​ชุมชน​ก่อน การ​จัด​เก็บ​ข้อมูล​ตั้งแต่​ราย​ละเอียด​ของ​บุคคล ครอบครัว​และ​ชุมชน เริ่ม​ตั้งแต่อ​ ายุ น้ำ​หนัก การ​ศึกษา โรค​ประจำ​ตัว ฯลฯ นำ​มา​เก็บ​รวบรวม​ไว้​ใน ‘โปรแกรม​ ประเมิน​สุขภาพ​ครอบครัว​และ​ชุมชน’ ซึ่ง​เป็น​ซอฟท์แวร์​ เขียน​ขึ้น​โดย​อาจารย์​อุไร จเร​ประพาฬ อาจารย์​ประจำ​ สำนัก​วิชา​พยาบาล​ศาสตร์ มหาวิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์ ซึ่ง​ เคย​เป็น​พยาบาล​ประจำ​อนามัย​ใน​พื้นที่​ปาก​พูน​มา​ก่อน


ติณ นิติกวินกุล

เมื่อป​ ี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน​เป็น​เวอร์ชั่น 6 แล้ว และ​กำลัง​ อยู่​ใน​ระหว่าง​การ​พัฒนา​เวอร์ชั่น 7

อาจารย์อ​ ุไร ผูค้​ ิดค้น​และ​พัฒนา​ซอฟท์แวร์ กล่าว​ ว่า “มีก​ าร​เก็บร​ วบรวม​ขอ้ มูลเ​กีย่ ว​กบั พ​ ฤติกรรม​การ​เสริม​ สร้าง​สุขภาพ​ของ​ประชาชน วิถ​ีชีวิต​ใน​ลักษณะ​ข้อมูล​เชิง​ ลึก นำ​ข้อมูล​ไป​เชื่อม​โยง​กับ​พิกัด​บ้าน​ใน​กู​เกิล​เอิร์ธ” อาจารย์​อุไร​อธิบาย​วิธี​การ​ของ​ซอฟท์แวร์​อย่าง​ คร่าวๆ ซึ่ง​ข้อมูล​นี้​นำ​ไป​ใช้​ใน​โครงการ​ต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการ​ออก​กำลังก​ าย โครง​ปรับเ​ปลีย่ น​พฤติกรรม​ สุขภาพ​ผู้​ป่วย​เรื้อรัง โครงการ​ต้น​กล้า​อาชีพ​ของ​รัฐบาล​ เมื่อป​ ี 2552 ตลอด​จน​โครงการ​ต่างๆ ใน​แหล่ง​เรียน​รู้ นับว​ า่ ซ​ อฟท์แวร์น​ ม​ี้ ป​ี ระโยชน์อ​ ย่าง​มาก ทาง อบต.

49


50 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ปาก​พูน และ​อาจารย์อ​ ุไร ยินดีใ​ห้ม​ ี​การนำ​โปรแกรม​ตัว​นี้​ ไป​ใช้​งาน​ได้​ฟรี โดย​เฉพาะ​หน่วย​งาน​ของ​รัฐ สามารถ​ ติดต่อไ​ด้ที่ www.pakpoon.com

07 อินเทอร์เน็ตใ​ช้​ฟรี ก่อน​จะ​ออก​จาก​ที่ทำการ​ของ อบต. เมื่อ​ได้ยิน​ คำ​ว่า​คอมฯ​ฟรีๆ จาก​ปาก​ของ​เจ้า​หน้าที่​โดย​เฉพาะ​คำ​ ว่า ‘อินเทอร์เน็ต​ให้​ใช้​ฟรี 4 เมก’ เรา​จึง​เบิก​ตา​โพลง หัว​เราะ​แหะๆ “ขอ​เช็ค​เมล​หน่อย​นะ​ครับ มือ​ถือ​ผม​แบ​ ตจะ​หมด” อบต.ปาก​พนู ม​ เ​ี ซิฟเ​วอร์ข​ อง​ตนเอง ปล่อย​กระจาย​ สัญญาณ​อินเทอร์เน็ต​ให้​ชาว​บ้าน​ได้​ใช้​ฟรี เพียง​แต่​ซื้อ​ อุปกรณ์เ​อง​เท่านั้น เมือ่ ใ​คร​ไป​เทีย่ ว​บาง​พนู ปัญหา​เรือ่ ง​การ​ตดั ขาด​จาก​ โลก​ภายนอก หาก​กังวล​ล่ะ​ก็ หาย​ห่วง​ได้​เลย


ติณ นิติกวินกุล

51

ภาพ​แสดง​โครง​ข่าย​รอบๆ ตำบล​ปาก​พูน โดย​จะ​มี​ไอ​พี​ แจก​แก่​ผู้​ใช้​งาน 5 โดเมน เมื่อ​ ไม่​พอ​สามารถ​แจ้ง​เพื่อ​ขอ​ใช้​ เพิ่ม​ได้ ไร้​ปัญหา!


52 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

08 ฟาร์มโ​คนม

อยาก​กิน​นม​สดๆ ไหม เรา​ไ ป​ห ากิ น ​กั น ​ที่ ไ หน ไม่​ยาก​ครับ!

53


54 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ฟาร์ ม ​โ คนม​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ห มู่ 7 มี ​คุ ณ ​ว ารี ​รั ต น์ ถาวร​พราหมณ์​เป็น ​ผู้​จัดการ แรก​เริ่ม​จาก​ได้​รับ​โคนม​ จำนวน 15 ตัวต​ าม​โครงการ​พระ​ราชดำริแ​ ละ​การ​ใช้พ​ นื้ ที​่ ว่าง​ใน​ชมุ ชน​ให้เ​กิดป​ ระโยชน์ ใคร​ตอ่ ใ​คร​มกั พ​ ดู ว​ า่ ภ​ าค​ใต้​ เลี้ยง​โคนม​ไม่​ได้ อากาศ​ไม่​เหมาะ ทำให้​นา​ยกฯ​ปู​และ​ ผู้​จัดการ​เกิด​มานะ “ผม​ไม่​คิด​ว่า​ทำไม​ได้ หาก​ยัง​ไม่​ได้​ทำ” นา​ยกฯ​ ปู บอก โครงการ​โคนม​สาธิต​จึง​เกิด​ขึ้น แรก​เริ่ม​ประสบ​ ปัญหา​เป็น​ธรรมดา ตาม​ประสา​คน​ไม่​เคย เมื่อ​ได้​รับคำ​ แนะนำ​จ าก​ผู้ ​รู้ จาก​ก รม​ป ศุ สั ต ว์ จาก​ม หาวิ ท ยาลั ย​ เทคโนโลยี​ศรี​วิ​ชัยฯ บวก​ทั้ง​ความ​ตั้งใจ​จริง​ของ​ชาว​คณะ ทุก​วัน​นี้​ผลิต​นม​พอ​เพียง​ที่​จะ​แจก​จ่าย​ให้​เด็ก​นักเรียน​ อนุบาล นักเรียน​ใน​โรงเรียน ผู้​สูง​อายุแ​ ละ​หญิง​ตั้ง​ครรภ์​ ดื่มฟ​ รี เหลือย​ ังน​ ำ​ไป​ขาย​เพื่อเ​ป็นค​ ่าใ​ช้จ​ ่าย​ใน​การ​ดำเนิน​ ฟาร์มต​ ่อ​ไป

<< อาบ​น้ำ​ ให้​วัว​สบาย​ เนื้อ​ตัว ​ก่อน​รีด​นม


ติณ นิติกวินกุล

<< พัก​ผึ่ง​ลม​ให้​วัว​สบาย ไม่​เครียด ก็​ถึง​เวลา​ให้​อาหาร

เจ้า​ตัว​แสน​น่า​รัก​>> เดิน​ตาม​คิว​กัน​เข้า​มา​กิน เหมือน​รู้​ว่า​นี่​ของ​ตัว​นะ นี่​ของ​เค้า​นะ

55


56 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

<< ใส่​เครื่อง​รีด​นม​เพื่อ​รีด​ นม ระหว่าง​นี้​ไม่​ควร​ทำ​ สิ่ง​ใด​ให้​แม่​โค​ตกใจ ตื่น​ เต้น​หรือ​ชะงัก จะ​ทำให้​ น้ำนม​หยุด​ไหล​หรือ​ชะงัก​งนั ควร​ทำให้​แม่​โค​ผอ่ นคลาย เต็มใจ​ให้​รีด​นม

เต้า​นมวัว​อัน​เต่ง​ตึง​>> เต็ม​ไป​ด้วย​นม​ก่อน​รีด

<< ทำความ​สะอาด​เต้า​ด้วย​ ผ้า​ชุบ​น้ำ​หมาดๆ สะ​อาดๆ


ติณ นิติกวินกุล

57

<< แม่​โค​ยืน​กิน​อาหาร​ ขณะ​ที่​เครื่อง​รีด​ ทำงาน​ไป

เมื่อ​รีด​นม​เสร็จแล้ว >> ​กด​นวด​ที่​เต้า​นม​เพื่อ​ให้​ นม​ที่​ยัง​เหลือ​ใน​เต้า​ ออก​มา​ให้​มาก​ที่สุด

ทำความ​สะอาด​เต้า​นม​โค​อีก​ครั้ง เป็น​อัน​เสร็จ​สิ้น​ขั้น​ตอน​การ​รีด​นม


58 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

09 ฐาน​ลูก​เสือ หลัง​จาก​ดู​นม เอ้​ย! ดูก​ าร​รีด​นม​แล้ว พอดี​มี​คณะ​ ลูก​เสือ​จาก​ชลบุรี​มา​เข้า​ค่าย น่า​สนใจ​ไหม อบต.ปาก​พูน​มี​ค่าย​ลูก​เสือ​ให้​บริการ​แก่​โรงเรียน​ และ​องค์กร​ตา่ งๆ มีบ​ า้ น​พกั ร​อง​รบั ไ​ด้ห​ ลาย​รอ้ ย​คน ค่าย​น​ี้ ยัง​จัด​ทำ​เป็น​ฐาน​มากมาย​หลาย​ฐาน​ให้​ได้​ทดสอบ


ติณ นิติกวินกุล

10 ไบ​โอ​ดีเซล เจ้ า ​ห น้ า ​ที่ ​ อบต. พา​เ รา​เ ที่ ย ว​ห ลาย​แ ห่ ง จู่ ๆ หนึ่ง​ใน​ชาว​คณะ​เรา​ก็​ถาม​ว่า “ไม่​เห็น​ปั๊มน​ ้ำมัน​เลย เติม​น้ำมัน​กัน​ที่ไหน​คะ” เจ้า​หน้า​ที่​อบต.ยิ้ม “อยาก​รู้​ไหม​ค่ะ เดี๋ยว​เรา​พา​ ไป​ดู” ยุค​น้ำมัน​แพง​เช่น​ทุก​วัน​นี้ แนวคิด​เรื่อง​พลังงาน​ ทดแทน​และ​การ​ใช้เ​ชือ้ เ​พลิงอ​ ย่าง​ประหยัด คุม้ ค​ า่ ไ​ม่เ​พียง​ อินเ​ท​รนด์อ​ ย่าง​เดียว ยังม​ ผ​ี ล​ตาม​มา​อย่าง​คาด​ไม่ถ​ งึ เช่นท​ ​ี่ อบต.ปาก​พูน​นี้ ซึ่ง​มโี​รง​กลั่น​น้ำ​มัน​ไบ​โอ​ดีเซล​ของ​ตนเอง ตั้ง​อยูห่​ น้า​โรง​สี เรา​ไป​ถงึ โ​รง​สี ทีห​่ มู่ 9 สถาน​ทต​ี่ งั้ โ​ร​งงานไบ​โอ​ดเี ซล มีค​ ณ ุ ส​ พ​ุ จน์ หิส​ ดิน​ ทร์ เจ้าห​ น้าทีด​่ แู ล​ศนู ย์ซ​ งึ่ ก​ ำลังท​ ำงาน​ อยู่ หัน​มา​ยิ้ม​แฉ่งต​ ้อนรับ​เรา “การ​ก่อ​แนว​คิด​ผลิต​ไบ​โอ​ดีเซล​นี้​เกิด​จาก​เหตุ​ผล​ หลักๆ 2 ​ข้อ​ครับ” คุ​ณสุพ​ จน์​บอก “หนึ่ง​เพราะ​น้ำมัน​แพง ทั้ง​น้ำมัน​พืช​ที่​แพง​และ​ น้ำมันด​ ีเซล​ที่​แพง สอง​มี​การนำ​น้ำมัน​พืช​ทอด​ซ้ำ​ของ​ร้าน​ค้า​มา​ผสม​ น้ำมันใ​หม่ใ​ช้ง​ าน บวก​กบั ม​ พ​ี อ่ ค้าน​ ำ​นำ้ มันใ​ช้แ​ ล้วม​ า​ผสม​ สาร​บาง​อย่าง​ให้​เหลือง​ใส​และ​ดูด​สี​ออก ก่อน​นำ​กลับ​มา​ ใส่​ถุง​ขาย​ใน​ตลาด​อีก​ครั้ง การ​ใช้​น้ำมัน​ทอด​ซ้ำ​ซึ่ง​หาก​นำ​

59


60 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

มา​ใช้​ใหม่​จะ​เป็น​สาร​ก่อ​มะเร็ง อันตราย​ต่อ​สุข​ภาวะ​ของ​ คนใน​ชุมชน” 2 เหตุผล​จึง​เกิด​แนวคิด​การ​ผลิต​น้ำมัน​ไป​โอ​ดีเซล​ ใช้​งาน โดย​การ​ณรงค์​ให้​เห็น​โทษ​ภัย​และ​แจ้ง​ข่าว​การ​ รับ​ซื้อ​น้ำมัน​พืช​ใช้​แล้ว​จาก​ชาว​บ้าน ซึ่ง​จะ​นำ​มา​ใช้​ผลิต ​ไบ​โอ​ดีเซล โครงการ​นี้​ได้​ผล​ดี อบต. รับ​ซื้อ​น้ำมัน​พืช​ใช้​แล้ว​ เท่ากับ​ราคา​ดีเซล​ใน​ท้อง​ตลาด โดย​สามารถ​แลก​เป็น​ค่า​ เล่า​เรียน​บุตร​หลาน ค่าน้ำ​ประปา ฯลฯ น้ำมันท​ ี่​ผลิ​ต​ได้​ นำ​ไป​ใช้​เป็น​เชื้อ​เพลิง​เครื่องจักร​ใน​ฟาร์ม​โคนม และ​ขาย​ ถูก​ให้​ชาว​บ้าน​ใน​ราคา​ต่ำ​กว่า​ราคา​ดีเซล​ใน​ท้อง​ตลาด​ถึง​ ลิตร​ละ 5 บาท ทาง​โรงงาน​มี​การ​สาธิต​การ​ผลิต​และ​ให้​ความ​รู้​ที่​ สามารถ​นำ​ไป​ใช้​งาน​ได้​จริง

น้ำมันที่ได้ออกมาพร้อมใช้


ติณ นิติกวินกุล

11 ศูนย์พ​ ัฒนา​เด็กเ​ล็ก เด็ก​อนุบาล​ที่​มี​การ​พูด​ถึง​เรื่อง​ได้​กิน​นม​ฟรี​จาก อบต. เรา​รู้สึก​สะดุดแ​ ต่​แรก อยู่​ใน​ความ​คิด​เสมอ จน​สบ​ โอกาส​จึง​ได้​ถาม​พี่ๆ อบต. ทีพ่​ า​เรา​เที่ยว​ว่า “เด็ก​อนุบาล​ อยูท่​ ี่ไหน​หรือ เรา​ชอบ​เด็ก” “เด็ก​จริงๆ หรือเ​ด็ก​สาวๆ” พี่ๆ อบต. แซว “เด็ก​ครับ​เด็ก ผม​อยาก​เห็น​เด็ก​กิน​นม อิอิ” จัด​ห้าย​ ยยยยยย พี่ๆ อบต. บอก แล้ว​เรา​ก็​มา​ยืน​หน้าศ​ ูนย์​พัฒนา​เด็ก​เล็ก หมู่ 9 ว่าไ​ป​แล้ว คุณป​ ระโยชน์ส​ ำคัญย​ งิ่ ป​ ระการ​หนึง่ ข​ อง​ ศูนย์เ​ด็กต​ า่ งๆ ก็ค​ อื ก​ าร​ได้แ​ บ่งเ​บา​ภาระ​ของ​ผป​ู้ กครอง ที่ อบต.ปาก​พนู แ​ ห่งน​ จ​ี้ งึ ม​ ศ​ี นู ย์เ​ด็กเ​ล็กถ​ งึ 7 แห่ง เพราะ​เด็ก​ เยอะ!! ^_^

61


62 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ศูนย์พ​ ฒ ั นา​เด็กเ​ล็กร​ บั เ​ด็กอ​ ายุต​ งั้ แต่ 2-4 ขวบ แบ่ง​ เป็น 2 ระดับ กล่าว​คือ - ระดับ 2-3 ขวบ - ระดับ 3-4 ขวบ งบ​ประมาณ​และ​ราย​ได้ม​ า​จาก​ทาง อบต. เป็นห​ ลัก และ​การ​สนับสนุน​ของ​เอกชน​และ​ผู้​ปกครอง​ช่วย​เสริม การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​การ​ดูแล​เด็ก​นั้น มี​ครู พ​ เ​ี่ ลีย้ ง​เด็กท​ จ​ี่ บ​การ​ศกึ ษา​ระดับป​ ริญญา​ตรี สาขา​ปฐมวัย โดย​ไม่แ​ ยก​เด็กว​ า่ จ​ ะ​มา​จาก​พนื้ ฐ​ าน​ครอบครัวห​ รือศ​ าสนา​ ใด การ​เรียน​การสอน​จึงเ​ป็น​แบบ​ไป-กลับ


ติณ นิติกวินกุล

63


64 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

เรื่ อ ง​อ าหาร​นั้ น ​มี ​แ ม่ ​ค รั ว ​ที่ ​ผ่ า น​ก าร​อ บรม​จ าก​ โรง​พยาบาล​มหาราช เมนูอ​ าหาร​ทใ​ี่ ห้เ​ด็กร​ บั ป​ ระทาน​เป็น​ เมนูอ​ าหาร​จาก​โรง​พยาบาล​โดยตรง มี​กิจกรรม​ทเี่​น้น​การ​มสี​ ่วน​ร่วม​ของ​ชุมชน อาทิ การ​ปลูก​ข้าว โดย​มี​แปลง​นา​สาธิต​ให้​ผู้​ปกครอง​ มา​สอน​เด็ก​เอง​โดยตรง มี​โรง​สี​ข้าว​เพื่อ​ความ​มั่นคง​แห่ง​ ชาติ สำหรับ​เมื่อ​ได้​ข้าว​แล้ว​ก็​มา​สอน​เด็ก​ให้​สี​ข้าว​เป็น โม่​แป้ง​เป็น

ศูนย์​พัฒนา​เด็ก​เล็ก หมู่ 3

65


66 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

12 โรงเรียน​วัย​ใส

ชม​ความ​น่า​รัก​ของ​เด็ก​ไป​แล้ว พี่ อบต. บอก​ว่า อยาก​ดู​เด็ก​ใน​โรงเรียน​วัยใ​ส​ไหม แล้วโ​รงเรียน​วยั ​ใส คืออ​ ะไร ผม​สงสัย จึง​เอ่ย​ปาก​ถาม ไป​ดู​กัน!! เมื่อ​ไป​ถึง​และ​เยี่ยม​ชม​พร้อม​พูด​คุย​แล้ว จึง​เข้าใจ​ ว่า อืม ตอบ​ให้​ง่ายๆ สั้นๆ โรงเรียน​วัย​ใส คือ​โรงเรียน​ที่​ เปิด​ใน​วัน​ที่​ปิด ปิดว​ ัน​ที่​เปิด!!! ไม่​ได้​เล่น​ลิ้น​แต่ค​ ือ​ความ​จริง


ติณ นิติกวินกุล

โรงเรียน​วยั ใ​ส​เป็นโ​รงเรียน​ทส​ี่ อน​เสริมค​ วาม​รใ​ู้ ห้แ​ ก่ ​เด็ก สอน​ให้​เด็ก​เห็น​คุณค่า​ของ​การ​อยู่​ร่วม​กัน เพราะ​ เด็ก​แต่ละ​คน​ที่มา​เรียน มา​จาก​ต่าง​สถาน​ที่ ต่าง​โรงเรียน (ใน​วัน​ธรรมดา) ต่าง​ศาสนา ใน​วันจ​ ันทร์ถ​ ึงศ​ ุกร์ จะ​เปิดเ​วลา 16.00 -18.00 น. สอน​คอมพิวเตอร์ ใน​วัน​เสาร์-อาทิตย์ เปิด​เวลา 08.00-12.00 น. สอน​ดนตรี​ไทย ดนตรีส​ ากล​และ​วาด​รูป โดย​เด็ก​ที่มา​เรียน​ทุก​ครั้ง​จะ​ได้ 1 คะแนน เพื่อ​ สะสม​ใน​ธนาคาร​ความ​ดแี​ ละ​ธนาคาร​เวลา ชะ​ชะ!! มีอ​ กี เ​รือ่ ง​แล้ว ธนาคาร​เวลา ธนาคาร​ความ​ดี น่า​สนใจ​แฮะ ^__^

67


68 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

13 ธนาคาร​เวลา​และ​ธนาคาร​ความ​ดี (กองทุนส​วัสดิการ) ธนาคาร​แ ห่ ง ​นี้ ​ไ ม่ มี ​ สถาน​ที่​ตั้ง ไม่มี​สาขา แต่​อยู่​ ใน​ทุก​แห่ง​หน​ที่​คน​ทำความ​ดี ถู ก ​ล่ ะ ธ น า ค า ร​ แ ห่ ง ​นี้ ​เ กิ ด ​จ า ก ​แ น ว คิ ด​ สังคมสงเคราะห์ เพื่อ ‘สังคม​ สมุด​ธนาคาร​เวลา​และ​ธนาคาร​ความ​ดี ที่​ไม่​ทอด​ทิ้ง​กัน’ โดย​มอง​ไป​ที่​ เรื่อง​คุณภาพ​ชีวิต ความ​เป็น​อยู่ การ​ศึกษา สิ่ง​แวดล้อม อาชีพ มา​เชื่อม​โยง​กับก​ าร​ออม​เงิน​วัน​ละ​บาท ขยาย​เป็น​ ออม​เวลา ออม​ความ​ดี จน​เป็นธ​ นาคาร​เวลา​และ​ธนาคาร​ ความ​ดี​ใน​ที่สุด วิธี​การ​ไม่​ยาก ตัวอย่าง​เช่น ด.ช.เก่ง นักเรียน​ โรงเรียน​วัย​ใส​คน​ใด​มา​เรียน 1 ครั้ง​ก็​จะ​ได้ 1 คะแนน​ สะสม​ใน​ธนาคาร​เวลา และ​ธนาคาร​ความ​ดี เมื่อเ​ด็ก​ชาย​ สะสม​ครบ​ตาม​หลักเ​กณฑ์ สมมุตว​ิ า่ เด็กช​ าย​เก่งต​ อ้ งการ​ รองเท้าค​ ใ​ู่ หม่เ​พือ่ ท​ ดแทน​คเ​ู่ ก่าท​ ใ​ี่ ช้ก​ าร​ไม่ไ​ด้ เด็กช​ าย​เก่ง​ มี​คะแนน 200 คะแนน​และ​รองเท้าค​ ู่​ที่ ด.ช.เก่ง​ต้องการ​ ราคา 200 บาท ด.ช.เก่ง​สามารถ​นำ​สมุดธ​ นาคาร​ความ​ดี​


ติณ นิติกวินกุล

ไป​แลก​รองเท้า​ที่ อบต. ได้ หรือเ​พือ่ น ด.ช.เก่ง สมมุตช​ิ อื่ ด.ช.สอง พอดีท​ บ​ี่ า้ น​ม​ี ใบไม้ม​ าก ด.ช.สอง​ทำ​คน​เดียว​ไม่ไ​หว ด.ช.เก่งจ​ ะ​สามารถ​ ได้​คะแนน​เพิ่ม 2 วิธี นั่น​คือ​ไป​ช่วย​กวาด​ใบไม้ หรือ​วิธี​ที่​ สอง ทาง​กฎ​เกณฑ์​ซึ่ง​ตั้ง​ไว้ พิจารณา​ว่า ด.ช.สอง​ทำ​คน​ เดียว​ได้ ไม่​จำเป็น​ต้อง​ให้เ​พื่อน​ช่วย แต่ ด.ช.สอง​ไม่​อยาก​ ทำ จึงว​ าน​ให้ ด.ช.เก่งท​ ำ​แทน คะแนน​ความ​ดข​ี อง ด.ช.สอง​ จะ​ลด​ลง คะแนน​ที่​ลด​จะ​ไป​เพิ่ม​ที่ ด.ช.เก่ง เป็นต้น

มีต​ วั อย่าง​ทเ​ี่ กิดข​ นึ้ จ​ ริง กล่าว​คอื ล​ งุ ค​ น​หนึง่ พ​ บ​เด็ก​ คน​หนึ่ง​ยากจน กระเป๋า​นักเรียน​เก่า​โทรม​จน​ดู​เหมือน​ ไม่​อาจ​จะ​ใช้​งาน​ได้ ทั้ง​มี​รู​โหว่​และ​ใส่​หนังสือ​ไม่​ค่อย​จะ​ ได้ แทนที่​ลุง​คน​นั้น​ซึ่ง​อยู่​ใน​ฐานะ​ที่​จะ​ซื้อ​กระเป๋า​ให้​เด็ก​ นักเรียน​คน​นั้น​ได้​ไม่​ลำบาก แต่​ลุง​กลับ​ใช้​วิธี​ทำความ​ดี​ เพื่อ​ให้​ได้ค​ ะแนน โดย​การ​ไป​ช่วย​งาน​บ้าน ช่วย​งาน​อาสา ช่วย​งาน​สังคม ฯลฯ จน​ได้ค​ ะแนน​ครบ 350 คะแนน ลุง​ แก​ไป​แลก​กระเป๋าน​ ักเรียน​ใบ​หนึ่งร​ าคา 350 บาท และ​ นำ​ไป​มอบ​ให้​เด็ก​นักเรียน​ทยี่​ ากจน​คน​นั้น

69


70 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

14 สถานีอ​ นามัย ระบบ​บริการ​สุขภาพ​ มูลฐาน​และ​ระบบ​อาสา​สมัคร (จิต​อาสา) ระบบ​คุณธรรม บวก​เรื่อง​จิตใจ​ดู​เหมือน​ได้​รับ​การ​ ปลูก​ฝัง​ลง​ใน​ชุมชน​ไป​มาก​แล้ว ได้ส​ ่ง​ผล​ต่อ​ความ​เป็น​อยู่​ และ​ชีวิต​ของ​คนใน​ชุมชน และ​นี่​คือ​อีก​เรื่อง​ราว​ที่​โดด​เด่น​ของ​ชุมชน​ปาก​พูน ‘ระบบ​อาสา​สมัคร​และ​จิต​อาสา’ วัน​ใด​วัน​หนึ่ง​ที่​เดิน​เข้าไป​ใน​ศูนย์​สุขภาพ​มูลฐาน​ แห่งห​ นึง่ ท่าน​อาจ​จะ​แปลก​ใจ​ทเ​ี่ ห็นค​ น​เยอะ​แยะ ทัง้ ห​ ญิง​ ตั้ง​ท้อง ผู้​สูง​อายุ หรือแ​ ม้แต่ค​ น​พิการ​มา​รวม​ตัว​กัน


ติณ นิติกวินกุล

อบต.ปาก​พู น ​มี ​ร ะบบ​บ ริ ก าร​สุ ข ภาพ​ใ น​ชุ ม ชน​ ที่​ถือ​เป็น​แหล่ง​เรียน​รู้​และ​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​เชิง​พัฒนา​ที่​ น่า​สนใจ​มาก จาก​จำนวน​ผู้​สูง​อายุ ผูป้​ ่วย​เรื้อรัง คน​พิการ ผู้​ป่วย​ เอดส์ หญิงม​ ค​ี รรภ์ ผูไ​้ ด้ร​ บั อ​ บุ ตั เิ หตุ ผูด​้ อ้ ย​โอกาส ใน​ขณะ​ ทีช​่ มุ ชน​ตอ้ ง​เข้มแ​ ข็ง กระบวนการ​มส​ี ว่ น​รว่ ม​เข้าม​ า​โอบ​อมุ้ ​ ของ​คนใน​ชุมชน​จึง​เป็น​เรื่อง​สำคัญ และ​โดย​การ​เชื่อม​โยง​กับ​แหล่ง​เรียน​รู้​อื่น ได้แก่ ระบบ​ฐาน​ข้อมูล FAP ระบบ​จัดการ​ศึกษา ระบบ​อาสา​ สมัคร ฯลฯ เหล่า​นี้​ทำให้​การ​จัดการ​ด้าน​สาธารณสุข​ มูลฐาน​ของ อบต.ปาก​พูน​เข้ม​แข็ง ปรากฏ​ออก​มา​เป็น - อาสา​สมัคร​สาธารณสุข​ประจำ​หมู่บ้าน (อสม.) เป็น​ตัว​เชื่อม​และ​สื่อสาร​ระหว่าง​สาธารณสุข​และ​ ประชาชน กระจาย​ข่าว​และ​แจ้ง​ข่าว​ไป​มาระ​หว่าง​สอง​ ทาง​นี้

71


72 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

- แม่อ​ าสา เป็นก​ระ​บวน​การ​เพิ่ม​ศักยภาพ​คนใน​ชุมชน​โดย​แท้ นอกจาก​จิต​อาสา​แล้ว ทักษะ​ทาง​ด้าน​การ​ดูแล​แม่​และ​ เด็ก​ยัง​ส่ง​ต่อๆ ไป เป็นการ​เพิ่ม​คุณภาพ​ชีวิต​ของ​คน​เป็น​ แม่​และ​เด็กๆ อีก​ทาง​หนึ่ง​ที่​สำคัญ​ของ​กระบวนการ​เพิ่ม​ ขีด​ความ​สามารถ​ของ​คน วิธี​การ​คัด​เลือก​แม่​อาสา​จะ​มา​จาก 2 หลัก​เกณฑ์​ พื้น​ฐาน 2 ข้อ ก็ค​ ือ มีจ​ ิตใจ​ช่วย​เหลือ พร้อม​อาสา และ​ ข้อ 2 คือ​ไม่มโี​รค​ประจำ​ตัว​ร้าย​แรง ปัจจุบัน​มี 15 คน อยู่​ใน​วัยร​ ะหว่าง 30-40 ปี โดย​แม่อ​ าสา​จะ​มา​ชว่ ย​งาน​อาสา​นส​ี้ ปั ดาห์ล​ ะ 2 ครัง้ เช่น ให้​คำ​แนะนำ การ​ปฏิบัติ​ตัว​แก่​คุณ​แม่​เพิ่ง​ตั้ง​ครรภ์, เยีย่ มเยียน ติดตาม​ถงึ บ​ า้ น​หญิงต​ งั้ ค​ รรภ์, ช่วย​งาน​วชิ าการ​ ใน​สถานี​อนามัย​หรือ​ศูนย์ งาน​แม่อ​ าสา​เหมือน​การ​เป็นแ​ ม่ค​ น​ทสี่​ อง ให้ค​ วาม​ เชื่อ​มั่น​และ​สบายใจ​แก่​หญิง​ตั้ง​ครรภ์ ที่​ปาก​พูน​นี้​เมื่อ​ คลอด​บตุ ร​กจ​็ ะ​ได้ร​ บั เ​งินท​ ำขวัญค​ นละ 500 บาท มีผ​ า้ อ​ อ้ ม สบู​่ ให้เ​ด็กท​ เ​ี่ กิดม​ า​ใหม่ คือ อบต. ดูแล​ตงั้ แต่แ​ รก​ตงั้ ค​ รรภ์​ จนถึง​คลอด เพราะ​หาก​นอนโรง​พยาบาล​ไม่​เกิน 10 วัน​ ก็​จะ​ไม่​เสีย​ค่า​ใช้​จ่าย คลอด​แล้ว​มี​ต้นไม้​ให้​เลือก​ไป​ปลูก​ ด้วย จะ​เลือก​ตน้ อ​ ะไร​กไ็ ด้ ต้นไม้ก​ จ​็ ะ​โต​พร้อม​เด็ก สมมุต​ิ เลือก​ตน้ ป​ าล์ม พอ​เด็กอ​ ายุ 3 ขวบ ต้นป​ าล์มก​ ็ 3 ปี พร้อม​ ให้​ผลผลิต​แล้ว


ติณ นิติกวินกุล

- อาสา​ดูแล​คน​พิการ - อาสา​ดูแล​ผู้​สุ​งอา​ยุ และ อสม.น้อย - อาสา​พัฒนา​สุขภาพ​และ​ดูแล​ผู้​ป่วย​จิตเวช คือ​อาสา​สมัคร​คอย​ดูแล เยี่ยมเยียน ทำงาน​คล้าย​ กับแ​ ม่อ​ าสา ซึง่ ห​ ลาย​คน​กท​็ ำงาน​ควบคูไ่​ป​กบั ก​ าร​เป็นแ​ ม่​ อาสา สำหรับ อสม.น้อย​กค​็ อื ก​ ลุม่ เ​ยาวชน​ใน​พนื้ ที่ ทำงาน​ คล้าย​กับ อสม. การ​ดูแล​คน​พิการ​โดย​อาสา​สมัคร​นั้น จะ​ทำ​ควบคู่​ ไป​กบั เ​จ้าห​ น้าทีอ่​ นามัย ตัง้ แต่ก​ าร​เยีย่ ม​บา้ น​เดือน​ละ​ครัง้ ประสาน​งาน​กับท​ าง อบต. ให้ส​ นับสนุน​คน​พิการ​ให้​ดูแล​ สุขภาพ​ตัว​เอง​ได้ เป็นต้น ทาง​ผู้​สูง​อายุ​นั้น อบต.ปาก​พูน​มี​สวัสดิการ​ให้ โดย​

73


74 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

หัก​วัน​ละ 1 บาท​เข้า​กองทุน​สวัสดิการ​ชุมชน เมื่อ​ครบ 3 ปีก​ จ​็ ะ​ได้เ​งินเ​ดือน​แยก​ออก​มา​ตา่ ง​หาก​จาก​เบีย้ ย​ งั ชีพท​ ไ​ี่ ด้​ รับป​ ระจำ​อยูแ​่ ล้ว 500 บาท โดย​จะ​ได้ร​ บั เ​พิม่ อ​ กี เ​ดือน​ละ 200 บาท เมื่อ​สมาชิกผ​ ู้​สูง​อายุ​เสีย​ชีวิตท​ าง​ญาติ​ก็​จะ​ได้​ เงินช​ ว่ ย​คา่ ท​ ำ​ศพ​อกี 4,000 บาท นอก​เหนือจ​ าก​การ​ดแู ล​ เยี่ยมเยียน​ของ​งาน​อาสา​ซึ่ง​ทำ​เป็น​ประจำ​อยูแ่​ ล้ว นอกจาก​นย​้ี งั ม​ ก​ี าร​เรียน​การ​สอน​เพิม่ เ​ติมจ​ น​หลาย​คน ​จ บ​ห ลั ก สู ต ร​ก าร​นวด​แ ผน​ไ ทย ได้ ​ป ระกาศนี ย บั ต ร​ ประกอบ​วิชาชีพ สามารถ​ทำงาน​ที่​คลินิก​นวด​แผน​ไทย​ ซึ่ง​เปิด​เป็น​ทาง​เลือก​แก่​ประชาชน​ทั่วไป บริการ​นวด​ตัว นวด​เท้าแ​ ละ​ประคบ​สมุนไพร​ตา่ งๆ โดย​คลินกิ น​ วด​แผน​ไทย​ นี้​ตั้ง​อยู่​ที่​สถานี​อนามัย​บ้าน​ศาลา​บางปู คิด​ค่า​บริการ​ ชั่วโมง​ละ 100 บาท ใน​กรณี​เป็น​บุคคล​ทั่วไป หาก​เป็น​


ติณ นิติกวินกุล

ข้าราชการ​ที่​เบิก​ได้​คิด​ชั่วโมง​ละ 150 บาท ผู้​พิการ​คิด​ เพียง 80 บาท​ต่อ​หนึ่งช​ ั่วโมง งาน​ด้าน​การ​จัดการ​สาธารณสุข​ที่​ดี​เด่น​นี้ ทำให้ อบต.ปาก​พูน​ได้​รับ​การ​คัด​เลือก​เป็น อบต.ต้นแบบ​ด้าน​ การ​จัดการ​สุข​ภาวะ​ของ​ชุมชน

75


76 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

15 ป่า​ชาย​เลน เรา​หลบ​กัน​ไป​นวด​เท้า​หลัง​จาก​ท่อง​เที่ยว​มา​จน​ บ่าย พี่ๆ อบต. บอก​ว่า​ไป​ทะเล​กัน​ดี​กว่า!!! ไม่ใช่​ทะเล​ที่​มี​ชายหาด​ยาว​ขาว​ดู​น่า​นอน แต่​คือ​ ป่า​ชาย​เลน

77


78 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

พี่ๆ อบต. บอก​ว่า ปาก​พูน​มี​ป่าช​ าย​เลน​ที่​สวยงาม มีก​ าร​ดำเนินก​ าร​เพือ่ ก​ าร​อนุรกั ษ์แ​ ละ​พฒ ั นา​ให้เ​ป็นแ​ หล่ง​ ท่อง​เที่ยว ใน​ส่วน​การ​อนุรักษ์​นั้น ได้​รณรงค์​ให้ป​ ระชาชน​ ใน​พนื้ ทีม​่ ค​ี วาม​เข้าใจ​เกีย่ ว​กบั ป​ ระโยชน์ใ​น​การ​อนุรกั ษ์ป​ า่ ​ ชาย​เลน​ไว้ ขณะ​เดียวกัน​พยายาม​สร้าง​จิตสำนึก​และ​การ​ มี​ส่วน​ร่วม​ของ​คนใน​พื้นที่ ใน​รูป​แบบ​ของ​การ​ให้​ข้อมูล​ ข่าวสาร, การ​จัด​กิจกรรม​ปลูก​ป่า​ชาย​เลน, การ​กำหนด​ กติกา​ข้อต​ กลง​ร่วม​กัน​ของ อบต. และ​ประชาชน​โดย​ผ่าน​ การ​ประชุมแ​ ละ​เวทีป​ ระชาคม นอกจาก​นี้​ยัง​มี​อาสา​สมัคร​อนุรักษ์​ปลูก​ป่า และ​ อาสา​สมัคร​ปอ้ งกันแ​ ละ​บรรเทา​สาธารณภัยเ​พือ่ เ​ฝ้าร​ ะวัง​ และ​ป้องกัน​การก​ระ​ทำ​ผิด​ดัง​กล่าว เรา​ไป​ถึง​ป่า​ชาย​เลน​มี​เรือ​ประมง​มา​เทียบ​ท่า​ลง​กุ้ง​ กัน​ไม่​น้อย พวก​เรา​อยาก​ซื้อ​สดๆ พี่ๆ อบต. บอก​ว่า​มี​เรือ​ ประมง​ที่​เข้า​มา​เทียบ​ท่า​ได้​ใน​ตอน​เช้า​ของ​ทุก​วันๆ หาก​ จะ​สดๆ ทุก​วัน ไม่​เพียง​แค่​ได้ค​ ิด แต่​เป็น​จริง​ที่​นี่ เพราะ​ฉะนัน้ แ​ ล้วใ​น​แง่ก​ าร​ทอ่ ง​เทีย่ ว พี่ อบต. บอก​ ว่าป​ าก​พนู ม​ บ​ี ริการ​พา​เทีย่ ว​และ​หาก​จะ​ตอ้ งการ​ปลูกป​ า่ ก​ ​็ สามารถ​ติดต่อ อบต. ได้เ​ช่น​กัน


ติณ นิติกวินกุล

79


80 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

16 วิทยุช​ุมชน FM 104 MHz พวก​เรา​สังเกต​ว่า​บาง​ช่วง​ที่​อยู่​บน​รถ​ที่​พี่ๆ อบต. พา​เรา​เที่ยว เรา​จะ​ได้ยิน​วิทยุค​ ลื่น​หนึ่ง​ที่​ออก​อากาศ​เรื่อง​ มโนราห์ เรื่อง​หนัง​ตะลุง แต่บ​ างทีก​ ็​เปิด​เพ​ลง​เก่าๆ ดี​เจ​ ก็​พูดจา​แจ้ง​ข่าว​งาน​ศพ​ของ​คนใน อบต.ปาก​พูน​นี้ เรา​จึง​ ถาม​พี่ๆ ว่า​คลื่น​นี้​มา​จาก​ที่ไหน​หรือ “ที่​นี่​แหละ​ครับ” พี่ๆ อบต. ตอบ งั้น​ไป​กัน


ติณ นิติกวินกุล

ที่​ปรากฏ​แก่ส​ ายตา​เรา​ก็​คือ ด้าน​หลัง​ของ​ที่ทำการ อบต.ปาก​พนู มีอ​ าคาร​สเ​ี หลือง​สม้ ก​ บั เ​สา​สงู ก​ ว่า 32 เมตร นั่น​คือส​ ถานี​วิทยุ​ชม​ชน FM 104 MHz เรา​ย กมื อ ​ไ หว้ ​ทั ก ทาย​กั บ ​อ า​ค น​ห นึ่ ง ​ที่ ​อ อก​ม า​ ต้อนรับเ​รา อา​ธานีค​ รับ หัวหน้า​สถานี​วทิ ยุ​ชมุ ชน​ของ​คน​ปาก​พนู ด้วย​การ​บริหาร​งาน​ของ​ธานี หนู​ทอง ทำ​หน้าที่​ ประชาสัมพันธ์​กิจการ​กิจกรรม​ต่างๆ ที่​เกิด​ขึ้น​ภายใน​ ชุมชน​อย่าง​เกิด​ประสิทธิภาพ เพราะ​ยึด​หลัก​ยึด​คน​ฟัง​ใน​ ท้อง​ถิ่น​เป็น​หลัก ด้วย​แนวคิด ‘ก่อ แก้ กัน’ โดย​เ ปิ ด ​เ พลง​บ้ า ง สลั บ ​กั บ ​ข่ า ว​ค ราว ทำให้ ​มี ​ ราย​ได้​บ้าง​แต่​ไม่ใช่​เหตุผล​ของ​การ​ทำ​สถานี​วิทยุ การ​ให้​ ส่วน​ราชการ​มา​ใช้เ​พือ่ แ​ จ้งข​ า่ ว มีก​ าร​ให้ค​ นใน​ชมุ ชน​มา​ให้​

81


82 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

และ​ใช้ข​ อ้ มูล เพือ่ ก​ าร​มส​ี ว่ น​รว่ ม ตลอด​จน​ลด​ชอ่ ง​วา่ ง​และ​ เพื่อเ​ชื่อม​โยง​วัฒนธรรม​ท้อง​ถิ่น​นั่น​คือ​เหตุผล ทุกว​ นั น​ ม​ี้ น​ี กั จ​ ดั ร​ ายการ 18 คน​ทำงาน​หมุนเวียน​ กัน 24 ชั่วโมง ก่อ​เกิด​เป็น​รายการ​ข่าว รายการ​ธรรมะ รายการ​กีฬา รายการ​ทาง​วัฒนธรรม อาทิ หนัง​ตะลุง มโนราห์ เพลง​บอก รายการ​ทาง​สุขภาพ การ​ศึกษา รายการ​เกี่ยว​กับ​เศรษฐกิจ​ชุมชน การเกษตร ยัง​มี​การ​ให้​ เด็ก​มา​ออก​อากาศ​จัด​รายการ​ด้วย


ติณ นิติกวินกุล

17 ผง​ผัก​นัว หลัง​รับป​ ระทาน​อาหาร​มื้อ​อร่อย เรา​สงสัยก​ นั ว​ า่ ท​ ำไม​อาหาร​อร่อย​นกั นอกจาก​ฝมี อื ​ แม่​ครัว​แล้ว สัก​ครู่​ได้​ยิน​พี่ๆ อบต. พูด​ถึง​อะไร​นัวๆ “อ้อ เดี๋ยว​พา​ไป​ดู​ผง​นัวก​ ัน” แล้วเ​รา​กไ​็ ป​ทที่ ำการ​ของ​กลุม่ ช​ มุ ชน​คน​รกั ษ์ส​ ขุ ภาพ ตั้ง​อยูห่​ มู่ 11 ผง​นัว​คือ​อะไร ทำไม​ต้อง​ผง​นัว? ผง​นวั ก​ ค​็ อื ผงชูรส​แบบ​ชาว​บา้ น​นนั่ เอง เป็นผ​ ง​ทใ​ี่ ส่​ ไป​ใน​อาหาร​ช่วย​เพิ่ม​รส​ให้อ​ าหาร​อร่อย​ขึ้น ผง​นัว​หรือ​ผง​ผัก​นัว ชาว​บ้าน​เรียก​กัน​ว่า รั้ว​ กิน​ได้ เพราะ​ส่วน​ประกอบ​นั้น​มา​จาก ผัก​ตำลึง ผัก​โขม ผัก​หวาน หนวด​ข้าวโพด(หรือ​บางที​ก็​ เรียก​ว่า​ใย​ข้าวโพด)และ​ข้าว​คั่ว

83


84 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

มี​กรรมวิธี​การ​ทำ​ดังนี้ 1. นำ​ผัก​ต่างๆ ล้าง​ให้​สะอาด จาก​นั้น​นำ​ไป​ตาก​ แห้ง 2. นำ​ไป​อบ แล้ว​ค่อย​มา​บด​ด้วย​มือ​ให้​เป็น​ชิ้น​ เล็กๆ 3. นำ​ไป​บด​อีก​ครั้ง​ด้วย​เครื่อง​ปั่น​ให้​ละเอียด​เป็น​ ผง 4. นำ​ผัก​ที่​บด​มา​ผสม​ตาม​สูตร ซึ่ง​ก็​คือ​อย่าง​ละ 2 ส่วน อัน​ที่​จริง​แล้ว ผัก​อีก​หลาย​ชนิด​ก็​นำ​มา​ทำ​เป็น​ ส่วน​ผสม​ผง​นัว​ได้ เช่น ข้าวโพด​อ่อน ผัก​เข​ลี​ยง ใบ​มัน-​ สำปะหลัง ถัว่ พู แต่ห​ าก​ใช้ผ​ กั อ​ นื่ จ​ าก​ขา้ ง​ตน้ น​ ี้ อัตราส่วน​ จะ​แตก​ต่าง​ออก​ไป นอกจาก​นี้​ยัง​มี​อาหาร​เสริมสุข​ภา​พอื่นๆ อาทิ ข้าว​กล้อง, ยา​หม่อง​สมุนไพร


ติณ นิติกวินกุล

ผลิตภัณฑ์​จาก​กลุ่ม​คน​รักษ์​สุขภาพ สามารถ​เลือก​หา​ซื้อ​ได้​ใน​ราคา​ถูก หรือ​สั่ง​ทาง​ไปรษณีย์ สนใจ​ติดต่อ 117 หมู่ 11 ต.ปาก​พูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ​ โทร. 084 629 3322 ​ และ 086 280 8750

85


86 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

19 นก​กรง​หัว​จุก ตาม​ถ นน​ห นทาง​ใ น​น ครฯ ไม่​เว้ น ​แ ม้ แ ต่​ต ำบล​ ปาก​พูน​มัก​มี​ป้าย​ประกาศ​แข่งขัน​ประชัน​เสียง​นก​กรง ​หัว​จุก​ติดตาม​ทาง หรือ​พบเห็น​การ​แข่งขัน​เป็น​แห​ล่งๆ เป็น​ระ​ยะๆ เสมอ นก​กรง​หวั จ​ กุ เ​ป็นท​ น​ี่ ยิ ม​ของ​คน​ภาค​ใต้ม​ า​ยาวนาน โดย​ไ ด้ ​รั บ ​อิ ท ธิ พ ล​ม า​จ าก​ป ระเทศ​เ พื่ อ น​บ้ า น​อ ย่ า ง​ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย นั่นค​ ือ​การ​แข่งขัน​ประชัน​ เสียง​เพลง​ทม​ี่ ล​ี ลี า​การ​รอ้ ง​ของ​สำนวน​เสียง ใน​นก​แต่ละ​ตวั ​ว่า​ใคร​จะ​เหนือ​กว่าก​ ัน


ติณ นิติกวินกุล

87


88 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ตาม​ประวัติ​ที่​ค้นหา​มา เมือง​ไทย​มี​การ​ประชัน​ เสียง​นก​กรง​หัว​จุก​ครั้ง​ใหญ่​ครั้ง​แรก​สุด​เมื่อ​ปี พ.ศ. 2519 ที่​สนาม​บริเวณ​หลัง​สถานี​รถไฟ​เมือง​หาดใหญ่ จังหวัด​ สงขลา ซึ่ง​ใน​การ​จัด​ครั้ง​นั้น​ถือว่า​เป็น​รายการ​ใหญ่​ที่สุด​ ใน​ยุค​นั้น ต่อ​มา​เมื่อ​ประมาณ พ.ศ. 2520 ทาง​จังหวัด​


ติณ นิติกวินกุล

นครศรีธรรมราช ได้​จัด​ให้​มี​การ​รวม​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​นก​กรง​ หัว​จุก โดย​จัด​ตั้ง​ขึ้น​เป็น​ชมรม ซึ่ง​ทำให้​ทุก​วัน​นี้​มี​ชมรม​ ต่างๆ เกิดข​ ึ้น​อย่าง​มากมาย นก​กรง​หัว​จุก มีชื่อ​เรียก​อย่าง​เป็น​ทางการ​ว่า นก​ ปรอด​หัวโขน​เครา​แดง หรือ​นก​พิช​หลิว ชื่อ​เรียก​ทาง​ วิทยาศาสตร์​ว่า Pycnonotus Jocosus เป็นน​ ก​ที่​มี​การ​ คุ้มครอง ตามพ​ระ​ราช​บัญญัติ​สงวน​และ​คุ้มครอง​สัตว์​ ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 17 ให้เ​ป็น​สัตว์​ป่า​ชนิด​ที่​เพาะ​ พันธุ์​ได้ ใน​ปาก​พนู ม​ ก​ี าร​ประชันเ​สียง​เรียก​วา่ ส​ นาม​ซอ้ ม​กบั ​ สนาม​จริง การ​ประชัน​ใน​สนาม​ซ้อม ค่าส​ มัคร​มัก​ไม่แ​ พง ไม่เ​กิน 50 บาท มีร​ างวัลท​ กุ ค​ รัง้ ด​ ว้ ย อาจ​จะ​เป็นก​รง เป็น​ อาหาร​หรือ​เงิน​รางวัล​หลาย​พัน​บาท สนาม​จริง​นั้น ค่า​สมัคร​ก็​ขยับ​ขึ้น​ไป แต่​มัก​ไม่​เกิน 200 บาท และ​รางวัลท​ ี่ 1 ก็ม​ กั จ​ ะ​เป็นท​ อง​รปู พ​ รรณ เป็น​ วัว หรือ​มอเตอร์ไซค์ เรา​สามารถ​เข้าไป​ดู​การ​ประชัน​เสียง​ได้​โดย​ไม่​ เสีย​ค่า​เข้า​ชม เพียง​แต่​ต้อง​เงียบๆ ไม่​ทำตัว​เอิกเกริก​ไป​ หน่อย

89


90 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

20 แกะ​หนังต​ ะลุง มา​ถงึ เ​มือง​คอน​ไม่พ​ ดู ถ​ งึ ห​ นังต​ ะลุงก​ ด​็ ก​ู ระไร​อยู่ เรา​ ได้​ฟัง​หนัง​ตะลุง​ทาง​วิทยุไ​ป​แล้ว พี่ๆ อบต. บอก​ว่าค​ ืน​นี้​ จะ​เปิด​วี​ซีดี​หนัง​ตะลุง​ให้​ดกู​ ัน! เย้!!!


ติณ นิติกวินกุล

91


92 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ลุง​วี​สาธิต​การ​ตอก​หนัง​ให้​ชม

“แล้ว​น้อง​อยาก​ดกู​ าร​แกะ​หนัง​ตะลุง​ไหม​ล่ะ” ไม่มใี​คร​ปฏิเสธ พี่ๆ อบต. จึงพ​ า​เรา​ไป​ที่​หมู่ 5 พี่ๆ อบต. บอก​ว่าทีน่​ ี่​เป็น​อีก​วิสาหกิจ​ใน​ปาก​พูนท​ ี่​ คน​ทำงาน​ตอ้ ง​มใ​ี จ​รกั เ​ป็นท​ นุ ส​ ำคัญ เพราะ​การ​เรียน​รม​ู้ นั ​ ยาก ต้อง​อดทน​มาก ปัจจุบันม​ ี​สมาชิก 20 คน จาก​แรก​ เริม่ เ​กือบ​รอ้ ย​คน ทัง้ หมด​นโ​ี้ ดย​มล​ี งุ ว​ ห​ี รือล​ งุ ท​ วี คง​บรุ ี เป็น​ แกน​นำ​สำคัญ​ของ​กลุ่ม ลุง​วี​พา​เรา​ชม​การแกะ​หนัง​ตะลุง ลุงบ​ อก​ว่า “การ​แกะ​หนัง​ต้อง​ใช้​ความ​อดทน เสีย​สละ​ทั้ง​เวลา​


ติณ นิติกวินกุล

สาธิต​การ​ลง​สี

และ​ความ​อุตสาหะ​อย่าง​สูง วัสดุ​อุปกรณ์​ก็​มี​ราคา​แพง ทาง อบต. เข้า​มาส​นับ​สนุน​โดย​การ​ช่วย​เหลือ​การ​จัด​ซื้อ​ วัตถุดิบ​และ​ปรับปรุงต​ ัว​อาคาร​สถาน​ที่” จริงท​ เ​ี ดียว การ​แกะ​หนังต​ ะลุงเ​ป็นศ​ าสตร์แ​ ละ​ศลิ ป์ จาก​การ​บอก​เล่า​ของ​ลุง​วี​เรา​จึง​ทราบ​ว่า ทุก​อย่าง​ต้อง​ ละเอียด​ออ่ น ตัง้ แต่ก​ าร​หา​วตั ถุดบิ ค​ อื ห​ นังท​ จ​ี่ ะ​ใช้ ซึง่ ไ​ด้ม​ า​ จาก​การ​สงั่ ซ​ อื้ ห​ นังจ​ าก​สมุทรปราการ​และ​พอ่ ค้าใ​น​จงั หวัด​ นำ​มา​ขาย จาก​นนั้ ก​ ต​็ อ้ ง​นำ​ไป​ลา้ ง​ให้ส​ ะอาด นำ​มา​แช่ด​ ว้ ย​ น้ำส้มฆ​ ่า​ยาง นำ​ไป​ตาก​ให้แ​ ห้ง แล้ว​นำ​มา​ทับ​ให้​เรียบ

93


94 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

หนัง​ตัว​เล็ก​ทำ​เป็น​พวง​กุญแจ​เหมาะ​สำหรับ​ เป็น​ของ​ที่​ระลึก ราคา​เพียง 10 บาท

เมือ่ ห​ นังพ​ ร้อม​กน​็ ำ​มา​วาด​ลาย ได้ล​ าย​แล้วก​ น​็ ำ​มา​ ตอก ตาม​ด้วย​แกะ ซึ่ง​ปัจจุบันไ​ม่​ได้​วาด​ตอก​แกะ​เฉพาะ​ หนัง​ตะลุงแ​ ต่​ทำ​ทุก​ลาย แม้แต่ท​ ำ​ตาม​คำ​สั่ง​ซื้อ เมือ่ แ​ กะ​หนังแ​ ล้วก​ น​็ ำ​ไป​ลง​สี สีแ​ ห้งก​ ป​็ ระกอบ​เป็น​ ชิน้ เ​ป็นร​ ปู ร​ า่ ง และ​บรรจุภ​ ณ ั ฑ์เ​พือ่ น​ ำ​ไป​จำหน่าย ซึง่ ม​ ว​ี าง​ ขาย​หลาย​แห่ง​และ​ที่​สถาน​ที่ทำการ​กลุ่ม​ด้วย เรา​ซื้อ​หา​พวง​กุญแจ​ติดมือ​กัน​มา​คนละ​พวง​สอง​ พวง​ก่อน​อำลา​ลุง​วี


ติณ นิติกวินกุล

21 อิฐแ​ละ​กระถาง “อาชีพก​ าร​ทำ​อฐิ แ​ ละ​กระถาง​เป็นก​ลมุ่ อ​ าชีพเ​ก่าแ​ ก่​ ของ​คนใน​ปาก​พูน อิฐ​และ​กระถาง​ที่​นี่​มี​ลักษณะ​เด่น​ เฉพาะ​ตัว​ไม่​เหมือน​ใคร” พี่ๆ อบต. บอก ไม่​ต้อง​ถาม​อีก​แล้ว เรา​จะ​ไป​ดกู​ ัน... การ​ทำ​อิฐ​และ​กระถาง ส่วน​ใหญ่​แล้ว​ทำ​กัน​มาก​ ที่​หมู่ 10 วิธก​ี าร​กค​็ อื นำ​ดนิ เ​หล่าน​ ม​ี้ า​ใส่เ​ครือ่ งจักร​ซงึ่ ม​ แ​ี บบ​ เป็น​บล็อก​อยู่​แล้ว ดิน​ที่​ออก​จาก​เครื่อง​ก็​จะ​เป็น​ก้อน​อิฐ นำ​ไป​วาง​ให้​แห้ง แห้งแ​ ล้วน​ ำ​ไป​ขาย

95


96 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

อิฐ​ที่​ออก​มา​พร้อม​นำ​ไป​ขาย​ใช้​งาน​นั้น​เบา​และ​ ราคา​ถูก ไป​ดู​การ​ทำ​กระถาง​กัน

ดิน​กอง​พูน​และ​>> ข้าง​เครื่องจักร​นี้ คือ​วัสดุ​ที่​นำ​มา​ทำ​อิฐ


ติณ นิติกวินกุล

97

จาก​ก้อน​ดิน​เหลวๆ >> เริ่ม​เป็น​รูป​เป็น​ร่าง​ บน​แป้น​หมุน อาศัย​ ความ​ชำนาญ​โดย​แท้

<< ลง​ลาย​ตรง​ขอบ​ สัก​หน่อย​ก็​งาม​แล้ว


98 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)


ติณ นิติกวินกุล

เคล็ดล​ บั ป​ ระการ​แรก​อยูต​่ รง​สท​ี ใ​ี่ ช้ โดย​เฉพาะ​สท​ี าง​ ซ้าย​มือ ‘สีน้ำเงิน’ ได้​จาก​แร่ช​ นิด​หนึ่ง​ทไี่​ม่​อาจ​เปิด​เผย​ได้

ขั้น​ต่อ​มา​คือ​การ​เผา แต่​เคล็ด​ลับ​สำคัญ​ของ​กระถาง​ปาก​พูน​ก็​คือ การ​ เผา​ด้วย​ไม้​อื่น​ที่​ไม่ใช่​ไม้​ยางพารา เช่น เจ้า​นี้​คือ​พี่​ธน​พร เผา​ด้วย​กาบ​มะพร้าว

99


100 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

พี่​ธน​พร​บอก​ว่า จะ​ให้​สี​ที่​แดง​กว่า​และ​ติด​ทนทาน​ กว่า นีเ​่ ป็นอ​ กี เ​คล็ดล​ บั ห​ นึง่ ท​ ไ​ี่ ม่ห​ วง​หา้ ม ซึง่ ก​ าร​เผา​นนั้ จ​ ะ​ เผา​ระหว่าง 1-18 ชั่วโมง ขึ้น​อยู่​กับ​จำนวน​กระถาง เวลา​ทใ​่ี ช้เ​ผา​นน้ั จ​ ะ​ทำให้ส​ ข​ี อง​กระถาง​ออก​มา​ตา่ ง​กนั เช่น​กระถาง​2 ใ​บ​นี้

<< ตรง​กลาง​ออก​มา​มี​สี​ม่วง​แดง

ใบ​นี้​กลับ​ได้​สีน้ำเงิน​มากกว่า >>


ติณ นิติกวินกุล 101

ขั้ น ​ต อน​สุ ด ท้ า ย​คื อ ​ก าร​ เคลือบ​น้ำยา​เพื่อ​ความ​ทนทาน กระถาง​ของ​ปาก​พูน​นี้​แต่ละ​ราย ใช้​น้ำยา​เคลือบ​ต่าง​กัน พี่​ธน​พร​ ใช้น​ ำ้ ยา Vanich โดย​ให้เ​หตุผล​วา่ ​ ทำให้​กระถาง​ไม่​ขึ้น​รา นอกจาก​ ความ​เงา​งาม​สวยงาม​กว่าแ​ ล้ว


102 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

แบบ​และ​ลวด​ลา​ยอื่นๆ ที่​มี​วาง​ขาย


ติณ นิติกวินกุล 103

ก่อน​กลับ​บ้าน (ใคร​บ้าน​มัน) ครั้ง​นี้ ถือว่า​เรา​สนุก​ กัน​มาก ทั้ง​อิ่ม ทั้ง​อร่อย ทั้ง​ได้​ความ​รแู้​ ละ​ข้อคิด​มากมาย เรา​ได้​เห็น​การ​เสีย​สละ การ​ทำงาน​อย่าง​มุ่ง​มั่น​และ​จิต​ อาสา​ของ​คน​ปาก​พูน​ที่​นี่ พี่ๆ อบต. พา​เรา​กลับ​โฮม​สเตย์ หลัง​อาบ​น้ำ​พัก​ ผ่อน​กัน​สัก​พัก ก็​มี​งาน​เลี้ยง​อำลา เรา​แวะ​คุย​กับ​ผู้นำ​ใน​กิจกรรม​หรือ​วิสาหกิจ​ต่างๆ กัน​ก่อน​นะ​ครับ


104 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

นา​ยกฯ​ปูกับ​ชาว​คณะ เล่น​ดนตรี​ใน​งาน​เลี้ยง​อำลา นา​ยกฯ​ปู​ใส่​กาง​เกง​ยีน​ส์ เล่น​กีตาร์


ติณ นิติกวินกุล 105

ประโยค​เด็ดข​อง​คน​ปาก​พูน นา​ยกฯ​ปู (อีก​ครั้ง) ^_^ “หน้ า ที่ ​ข อง​ผ ม คื อ ทำ​อ ย่ า งไร​ใ ห้ ก าร​บ ริ ก าร​ ประชาชน​เป็น​ไป​ตาม​วิสัย​ทัศน์​ของ อบต. คือ​พลเมือง​มี​ ความ​รู้ พลเมือง​ไม่ย​ ากจน พลเมือง​สุขภาพ​แข็ง​แรง การ​ ดูแล​ของ​ผม​จึงเ​น้น 3 ‘อยู่’ คือ อยู่ดี​กิน​ดี อยู่เย็นเ​ป็นสุข และ​อยู่​รอด​ปลอดภัย”


106 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

มะลิ​กา เอกา​พันธ์ หัวหน้า​ศูนย์​พัฒนา​เด็ก​เล็ก

“เด็ก​เยอะ​แต่​สนุก​ค่ะ” ประโยค​ แรก​ที่​ได้ยิน​จาก​ปาก​พี่​มัล พี่ ​มั ล ​เ ป็ น ​หั ว หน้ า ​ศู น ย์ ​เ ด็ ก​ เล็ก หมู่ 9 มา​หลาย​ปแี​ ล้ว เด็กๆ ที่​นี่​เรียก​ว่าค​ รู​มัน “ทำงาน​ที่​นี่​สนุก​ค่ะ เด็ก 88 คน​ เหมือน​มี​ลูก 88 คน” พี่​มัล​หัวเราะ พูดถ​ งึ ง​ บ​ประมาณ เธอ​บอก​วา่ “อบต. ให้ห​ วั ล​ ะ 15 บาท ที่​นี่​ไม่มี​ปัญหา​เรื่อง​นี้​เลย ท่าน​นา​ยกฯ​ปชู​ ่วย​เต็ม​ที่” กับ​คำถาม​เรื่อง​หลัก​การ​ทำงาน พี่​มัล​บอก​ว่า “มัล​ รัก​เด็ก​ค่ะ” เธอ​ยิ้ม​ก่อน​จะ​ตอบ​ด้วย​น้ำ​เสียง​จริงจัง เด็ก​ เหมือน​ผา้ ​ขาว ป้าย​หรือ​เติม​อะไร​ลง​ไป ผ้า​ก​จ็ ะ​เป็น​อย่าง​นน้ั ”


ติณ นิติกวินกุล 107

ปริ​เชษฐ์ ไชย​ภา​นุ​รักษ์ เจ้า​หน้าที่ อบต.ฝ่าย​งาน​วิชาการ

“ผม​ทำงาน​ที่​นี่​เพราะ​นา​ยกฯ​ปู ชวน​มา ผม​ชื่นชม​ท่าน ท่าน​มัก​พูด​ใน​ การ​บรรยาย​ว่า ครู​ที่​ดี​คือ​ครู​ที่​สร้าง​ แรง​บันดาล​ใจ นา​ยกฯ​ปู คือ​ครู​ที่​ดี​ ของ​ผม​ครับ เพราะ​นา​ยกฯ​ปู สร้าง​แรง​ บันดาล​ใจ​แก่​ผม”

พระครู​ปลัด​ธรรม​จริยา​วัฒน์ เจ้า​อาวาส​วัด​มะม่วง​ทอง

“อาตมา​สร้าง​พระ​เจดีย์ เพื่อ​ รำลึกถ​ งึ ค​ ณ ุ ครูบ​ า​อาจารย์ อาตมา​ จัดหา​ข้าว​ของ​มา​ใส่​พิพิธภัณฑ์ เพราะ​ไ ม่ ​อ ยาก​ใ ห้ ​ค น​ลื ม​ร าก ราก​ที่​แข็ง​แรง​ต้อง​เป็น​ราก​แก้ว​ ด้วย”


108 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ธานี หนูท​ อง หัวหน้า​สถานี​วิทยุ​ชุมชน 104 MHz

“หัวใจ​ของ​วิทยุ​ชุมชน​ที่​ดี​ก็​คือ ยึด​คน​ฟัง​ใน​ท้อง​ถิ่น​เป็น​หลัก ใน​เมื่อ​มี​ เครื่อง​มือ​สื่อสาร​ที่​ลอย​ไป​ตาม​อากาศ​แล้ว ทำไม​เรา​ไม่​ใช้​ให้​เกิด​ประโยชน์​อย่าง​เต็ม​ที่​ล่ะ ผม​ใช้​หลัก ก่อ แก้ กัน มา​เป็นห​ ลักใ​น​การ​ทำงาน​วทิ ยุน​ ี้ อะไร​ทเ​ี่ ห็นว​ า่ ​ อาจ​จะ​เกิด​ไม่ด​ ี​ขึ้น​ได้ห​ รือ​มี​บท​เรียน​ไว้ก​ ่อน​แล้ว เรา​ก็​กัน​ ไว้​ก่อน เช่น​ง่ายๆ ปัญหา​ยา​เสพ​ติด อย่าง​พวก​สี่​คูณ​ร้อย​ นีร​่ ะบาด​หนักใ​น​ภาค​ใต้ ปาก​พนู ก​ เ​็ คย​มี แต่เ​ดีย๋ ว​นห​ี้ าย​ไป​ เยอะ เพราะ​เรา​กัน​ไว้​ก่อน พวก​วัย​รุ่น​ก็​หา​งาน​ให้​มัน​ทำ เอา​มา​รว่ ม​กจิ กรรม​กบั ​อบต. ซึง่ ว​ า่ ไ​ป​แล้วต​ อ้ ง​เริม่ ท​ ผ​ี่ ใู้ หญ่​ ใน​ชุมชน​ก่อน​ตาม​หลัก​ของ​นา​ยกฯ​ปู​นั่น​แหละ แต่ย​ งั ไ​ง​เรา​กต​็ อ้ ง​เริม่ ต​ น้ ท​ ก​ี่ อ่ พ​ ร้อมๆ กัน ด้วย เช่น ปลูกฝ​ งั แ​ นวคิดเ​รือ่ ง​การ​มส​ี ว่ น​รว่ ม​และ​พงึ่ พา​ตนเอง​ลง​ไป​ ใน​เด็ก ผม​ถอื ว่าเ​รา​ตอ้ ง​ลด​ทกุ ข์ข​ อง​คน​กอ่ น​จะ​ไป​สร้าง​สขุ คน​มัน​ไม่มี​ทุกข์ สุข​มัน​ก็​เกิด จริง​ไหม​พ่อ​หนุ่ม และ​สดุ ท้าย​ใน​หลักก​ าร​ทำงาน​ของ​ผม​กค​็ อื อันไ​หน​ ที่​เกิด​ปัญหา​แล้ว​เรา​ก็​แก้ แก้ใ​ห้​ตรง​จุด เกา​ให้ถ​ ูก​ที่​คัน”


ติณ นิติกวินกุล 109

พี่​หยอย-ปริญญา จันทร​ภักดี เลขานุการ​ผู้​บริหาร

“ต่อ​ให้​ผู้นำ​ดี​แค่​ไหน อบต. มี​นา​ยกฯ​เก่งกาจ​สุด​ ยอด มี​สมาชิก อบต. เสีย​สละ มี​เจ้า​หน้าที่​ใน​องค์กร​ที่​ เก่ง ฉลาด เป็น​คน​ดี​แค่​ไหน ถ้า​ คนใน​ชมุ ชน​ไม่ใ​ห้ค​ วาม​รว่ ม​มอื ก​ ​็ จบ ปาก​พนู บ​ า้ น​พี่ พวก​เรา​รกั ​ พวก​พ้อง คน​เรา​พร้อม​จะ​รัก​ คน​อื่น พอ​มา​เห็น​คน​อื่น​ตั้งใจ​ ทำให้​เรา ก็เ​ลย​เต็ม​ที่”

หมอ​ไฝ-นพมาศ หนูก​ ัน หัวหน้า​สถานี​อนามัย​บ้าน​ศาลา​บางปู

“ที่​ไหนๆ ก็​มี​ปัญหา​แหละ​ค่ะ​ น้อง แต่​ปัญหา​มี​ไว้​แก้ ไม่​ได้​มี​ไว้​เก็บ พอ​เรา​เอา​ออก​มา​กาง​ปัญหา​กัน มี​คน​ร่วม​ จิตใจ​อาสา พร้อม​ชว่ ย​เหลือค​ น​อนื่ ก็ง​ า่ ย​ขนึ้ เพราะ​ทกุ ค​ น ส​ ำนึกว​ า่ ทีน​่ ค​ี่ อื บ​ า้ น​ของ​เขา คง​ไม่มใ​ี คร​ทรี่ กั บ​ า้ น​ของ​ตวั เ​อง ​แล้ว​ปล่อย​ให้​มัน​แย่ จริง​ไหม​น้อง”


110 ปากพูน ไม่ ใช่เพียงตำบลน่าอยู่ (แต่น่าเที่ยวด้วยนะ)

ทวี คง​บุรี ศิลปิน​แกะ​หนัง​ตะลุง เจ้าของ​รางวัล​มากมาย

“หลาย​คน​เวลา​จะ​ถ่าย​รูป​ผม คน​รอบ​ข้าง​ก็​บอก​ให้​ ผม​ใส่​เสื้อ แต่ง​ตัวใ​ห้​เรียบร้อย ก็​ผม​มัน​เป็น​แบบ​นี้​แหละ อยู่​บ้าน อยู่​กับ​ชีวิตจ​ ริง​เรา​แบบ​นี้ จะ​ไป​เส​แสร้ง​ทำไม”


ติณ นิติกวินกุล 111

สรุป 1. เรื่องบ้านพัก เรื่องโฮมสเตย์ และอื่นๆ ติดต่อ คุณปริเชษฐ์ ไชยภานุรักษ์ 081 788 7616 2. สนใจกระถาง คิดจะซื้อหรือสอบถาม ติดต่อคุณธนพร โทร. 087 621 4703 3. กลุ่มวิสาหกิจหนังตะลุง ติดต่อคุณลุงทวี คงบุรี โทร. 086 595 4498 4. วัดมะม่วงทอง 081 970 8444 ​ โทรสาร 0 7553 1111


ชุมชนปากพูน  
ชุมชนปากพูน  

สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้