Page 1

AIONYI F]> XAPITONCYAC>

Ef-xElPrAro BAAKE IA>


Ener6rloXor unorpolj€ rov oprBpo rcovr1\rBicov . ovop€oo poE ror roBe rooo poS orgvr6ro(ouv "un€povcD np6ocono unor.{.riog" poXtrovnp€n€l vo (ovoouorqBoipe.

-9 rsBN978-960-6760-41

,ffiilffi,f


voDqogh KarvoDsaKouer


t. H ovOpdlnlvneueuio dpynoevo ovorruxesi. An6 ro oKoretv6puo),6 rou pdJrroporl6vuogilou ilporooudOmeoro rioto u66ro rou, dvto 0p<ilor<ov, toqrov eyxdqd,orou po6qtsvou ildoporoq rou erlKolv(l)veipe SMSr<orMMS peoo)tdpnoov oxe66v 2.000.000xp6vro. Av unoloyioouFe Kol ro rrponyoupevo 4-5.000.000 xp6vrouou xp€rdornKov or ov0poni6esylo vo rordpouvtrrr6To6dwpo Kolvo opeono6ioouv,o 6p6pogrng ovOpdlurvngove),r{ngfrov pooovlonKd opy6ouproqKot op6porog.Koveig6ev pnopei vo net Fe olyouproyrori xp€td-orrrKrr6oogxp6vog.6uog KotKoveis6w puopei vo ner yrori n vomlKil ovdrmt(n rorj vdou(<ou<ori eiOoug6w uut'rp(erooOrivcpnyro 6).oro pdln rou.


BAAKEIAE ETXEIPIAIO

l0

2. Mro 6orrpoopdvnKorooKeun. To 6p0ro6iuo6onou ovolrdornKepd)'rou <iv0pouog(dv).ov on6 Toopoevtr<6 Kd6evefvorKorooKzuoorrr<d 6pog+<oE) 11Korvolipylo.Ih0ov6v n puytdyytxrn vo ro oyvoei,otr),dro 6p' eyKupovotioo rnv Kol)Jroornq, Ppuonou eouor<tirvet rord ro opxx6 oud6to,p6voo ytorp6grng puopeivo ro {exopioet on6 ro dpBpuo oru),iroog.O dvOponoq6xelrnv i6to ouvoppoonoor6v Fern poiporir,TnQ6Klo otornlro Korrn vuxrepi6or<oro),61610 pu6v, vetptov,odmxvov r<ototpotp6ptov

AudD,o0ntroorrrd. 6erd6eg oyyei<ovpe 169eivot Kol o ),6yoqnou ro pero6ottr<i vooriporoKot ol toi ndver<rdpxowotpero{ri roug.ou6 ypiun, }.tooo,xoldpo r<ot 6pnn,ori<pilnxot AIDS. eu).oyrd, trrdxpr

3, I(or oro quorx6rou eivot r<orv6g. e{on},r Aro0rioergxot otoOntnprox6g


AIONYEHE XAPITONOYAOE

11

op6qeivqrrorvd pe rt'lv un6),ornov0n).oourtilv.rcorvdeivorKol Tonovioxupo dvonrronou r<o0opi(ouv rn oupnepr<popd rou: r6i<4 ro pioogr<orn mr0eun<6mro oro ouoio (enepvderKolro nro dypro0npic, r<oOdlg e{owdlveror<6por<orpdtrnrou 6rt<ofrouei6oug.I(ordrodi}c, o dv0ponog, 6n<ogrdOeepproov, 6xerpto ouyKeKplpdvn yxdpo ovoyxrirvKot ro ovd),oyopdoo ylo vo rlq Kovororei.To 6uopeyil,orou pdoovoeivqrn 6rorpogn<ri Kotn oe{ouo),rr<ri neivo. onoro6finoreordpnonf nopepn66ronmq yrorperdg rougdxereKpnrcru<69 ouvdneieg, <(urwderp6oorou rcoOdlg ro (riro,Kotrov rcoOrord ove{d,eyrcuo.

4. To grogrivorpeorov dvOporo o syK6rpo),oq. To up6ro 6p0ro6ino6o (homo erectus)npon<iornKov pe 6voveyr<drpd,o rperqqop6qpeyc),rlrepoon6 rr,rvovtirrepov 0n),oorrx<i:v ror oneiporqr1o e{e},rypdvo.Evounepe{ou},rop6vo r<6wpo v6n-


12

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

onq oilept6prorngroxriognou 6xr p6vo e),6yxer,ouvrovi(el Kol ev€pyonoreipe o{ro0oripoorncxpiperordOeninopo rou oropcrxor3Frxowopoli, oDd 6ro0fteroq' eourof )terroupyfeq povo6rc6g:npoooxt'r, cpovrooio.ror Fvfipn, or€qm,np6p),eqm, pdporo,rnv exnlrusu<t'rxov6rnro vo lroOoiverylo vo 6rop0drver ug i6regrou uq eM,eiryerg. flp6r<etoroo<po)dlg yro ro nlnpdouepo roxnir nou 6r60erE nordelrproov xor ercd{euoe ro v6o ei6ogrov 6m66ov por<priv rou un6),ornou(ron<our<6opou.

5. Or ouprpovorer6moiacouvoniEerudvo and tov ovOpdlmvoeprd<patro oavroug pnxovxoriq oro ovorypdvoxou6 rou ouroruyt'rrounou oro),i(ouv pe r<oroopi6ro rn pnxovt'r.I(or ucp6n rcd0e16oo6roreivowol 6u ovordlulfov m (rilvnrou eptorn<orioro0t'r1roroS, rtrSeyr<)npour6rnrag f rng roxuoopKiog,n orprpt'rgxoproyptiqnon rou EyKeedtrou e{orolou0ei vo ef-


AIONYEHE XAPITONOYAOT

13

vor ov€qxrn' ncpolrwerdvo<lroriporouTi) rou rpuldereppnrn<d ro puoru<drou. llapfiyopo, yrori ov yrv6rov ntrriptogrorovonr6g0o oriporve6il n ov0pdlnrvnzu<puloeivornerrpoqpdvn.An),cilg,or 6rdeopeqeppnveiegeivorpro rdon rou ovOpcilurvou ei6ougvo npoonoOei vo ro e(nyrioer6Io pe pdonro ororxeiorou xor6xer, 6oo ).iyc r<rov eivorourd nou r<qr6xrl. (o dv0ptouoqyro rov dv0p<ono0o onoreLeindwo 6vooivrypo>.

6. O eyr6gc),og6ev dpynoevo udper pnpoq.To npdlro6eiyporo6u r<dun€ptooorepountipxeroro rpovio rou 6p0rou 6wog on6 6,u orou rrowncoriri rnq ooripoqrou ill,ondr<ro(e 6evdpynoqvvo qovouv. Evtil on6 rn rpriont'rrovuevrxpo yto dpuvori eni0eon(<x€e(on).ropdvoq pro Kql 66wro r' 6wxeg t'rrovro opxoio 6n).o>),rduorourou dr<or1re xqr dKove€vq r<).o6inpo€rroonrou xeprorlrou ylo vo


t4

BAAKEIAT EFXEIPIAIO

ro unorfiriqroyzuporou nou 6ev oror<i:oet ewootoe vo Ouotooreiopoxnri' rot opy6repo,rduotogdtr).ognou eixeooro16Vel Toxdprrou ronov<ilwoqro rorir<dto dntooeplo y1ovo rn <pdet progxetrdlvoq rn Ooulerdrou. O pureprin6rpotct6t<ove ileproplop6g<6,tt (outrrdrorrptiryerot> ovrire rlo oro nope}06v'ro p6ndto Kol eixoveqeupe0ei. ro n6rptvoepyotreio

7. Mto owudpB}nrnOuoxo}'ioyrcro6p0ro6ino6ofrov or neprpoMowx6gouvoe r<)lporo0nreg' (orloovxupto),eicrmd Loyn<6rovlKo. Tinoro 6evflrov oro0ep6, atr)'o(ovpopqri fl neptoxâ&#x201A;Źgo}or<trnpeq rdOeixvog epnpoilototiwovotpovi(ovuog (onq. Erei nou t'rrovnoyerdlvogperorpeu6rovoerorlv6po,ro 6doogyrv6rov6pnpog,uoy6pouvodhovov rcotovdpo(ovrn reordOpnrnq Od}ooooge{o<povi(ovtog pdorregert6oetg.TI ro ovriOero,n 0dKol ),oooopu0r(6rovdv<ott'lv 100peip<ov


AIONYIHEXAPITONOYAOE

l5

ouoxdtrume vnordri peyil.eqytrdlooeg fnpognou 6volvovug nneipoug6uog ug yvropi(oupeoirpepo(r<dnogdrorndpooov or lv6rdvol ornv Apeprrri).M6vo ro rr),euroio15.000xp6vrouudpxerourfl n oro0ep6rnrooro t<)Jpomg fng, rnv ouoic t<rivoupe 6,u pnoporipeyro vo rn qdpoupt Toupno.

B. To ovOpdlrlvoKororpuyro eivarn Kotvrovio.'Onog6trqro o6r3vopo (rilo,ro 6ino6o,nporerp6vouvo eurprdloer, evdlOnrce e{opxligoeopd6egrolv 20-30neptutrovdlpwov rcuvnydrv-rpoqoou)il.ercrdlv. Mdooomv opd6cpn6peoevo owtpertonioerug dropr<dlg peropoD.6peveq r<).rpoto),oyrr<6g ouv0rixeg,vo owroroOpioerm tpuorxnrou Kororep6rnrodvqwrrov 6uvor6repov(rit<'lvoM,<ixor (ouxv6roro)vo

e(otroOpeiioet rousex0poug rou6ucotrou ei6oug.Aevuudpxerotre pio r<oroypalrpdvn nepinroon ovOprilnounou vq Ko-


16

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

r6p0ooevo em(noerd€oou6 rdnoro rorvrovu<6orivo),o.<<ptioer uo)lnx6v (rorvrovrr<6v) (riov o dvOpt'lnog> ).€ero Apr oror6),ngt'r,6n<ogro )dve or6po oro xtrlprd r<orouq eroxrr€q ouvorriegrov peyotroun6),eov,<petdro Oe6o yeirovag>.

9. O oytirvogylo rnv eurpioon uuripfe ove),6nrog. O uqvioxupoqv6pogrng Ouoxrig Enr),oyfige(oqdvr(exr);o6egei6n nou 6ev xor6p0<ovovvo enr(t'roouv(ro 99,9o/o 6trov rtov er66v nou unrip(ov ro166xEre(oqovrorei).Kor or ov0pcilnrveg rpuldguou x<iOmovon6 6rdqopegorrieg eivorcvopiOpnreg. rupirogo<poviormov qu6 rov ouvexripero(riTouqowoy<ovrop6 Kol rlq tiypregouyrporioerg: <Hnd).nmg enrpi<oong ovdpeoooe6pprorou i6rouei6ougeivorcneipogoxtrnp6repnoqori ouxvd(ouvoug i6regueprox€gror ovq(nrofv rnv i6ro rpo<pri> (Aoppivog).Awoi nou t<uprdpxnoov 6evfircv or uro lruporo<o-


XAPITONOYAOE AIONYEHE

17

pevor(n lruircr6rivopneivot6zureperiouooqonpooiogeni6poonotnv empiorcn), oild ol nro d{umtor,eur6d(rorxot ro}.ovrorixor,rou pe rn oetpdtouq rtrnpoOorotoov outdgrtg t6t6tnteEorouqcuoy6vouqrouq.Aixtogout6 ro OrcprdglroKe)ter6xot oDn),o<pdyopo0c fitov o6rivooto onpeptv6 o dvOp<ouoq Tovvo <prdoet euine6oeuquiogxot no),tropot.

10. Xropfgeurpuio6evundpxere(dtr(n. H 6Io rot ro),rirepnilpoooppoyfrrou 6iuo6ououoneprpdltrovKorn pdlri<oon rngrpoqt'rgtou (rpeoqoyio)6m),ooiooov TovopxrK66yr<orou eyKsed}ourou Kol rou rrov6tnteg:tnlori{noovuSvonrrK€q ep6<puo{e v6noe6il\o, 6omoer<dtr3peg, yoleio, noyiOegyro (tilo, porixoYroro rpto, ovordlurfe mv t€nm vo ov6per<p<rlnoyro vo (eouoiverolKotvo Kdvetrlq rpog€gvo rpdlyovror.NJrd to pfiporoupo66ou frrov ewdtdlg ooroOfr'unt'rpxovpe-


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

yd),eqnepfo6ororoorp6mrogri Kqlnroo_ yupioporog.Irnvouoio rfnoro or<6po 6ev eixerprOei.o dvOponognapdnor. o.ou 6ropr<ri oyrilvoTouvo enrprdloer. flopou u),€ovdp<pp<rlv (homo sapiens),eixexo_ 0n),t,r0eivonru<doe enine6oNedweprol r<orKpo Movr6v.oov dvoxo0uorepnp6_ vo nor6f pe np6rpn o<opour<ri ovdnuu{n.

11. 'C)onou ro cpy6 dorooe. llprv qn6 30.000xp6vronepfnou,pro peyo),ercil6ng pro),oyn<ri expn{nomv Kpo_ vroxrircdEotou 6fno6ou,dvovonur6 Big Bang,rou rivor{eto nopd0upoorov F€_ rarnxd 9),o16(veoglor6q),exei nou ei_ vor n d6pomg oxdrpngKorrou ovooroxo_ olrori(reflexion).Evogprocessorqne_ pr6prorrovduvororrirrovdpxroe vo trer_ roupyei,o onofogdxr p6vo ovopd0ploe olor<),npcotucdro uuripxov ),erroupyn<6 or3ompoTousyK€gd),ou, olJ,riTourrpo_ od6tooeror vdeg,ov<irrepeg nveuporxfg


AIONYEHT XAPITONOYAOT

19

6uvor6rnreg:eue(epyooiortov n),npo<po-

puirv,or<dryn, rcpionxor 6nproupyu<6rnro. Aur6 firov ror ro releurqiorou peyd),o rar ortoqqolorrr<6 ou6r<Tnlrq. o dv0p<onog rupro}erur<d<ilil,o(epuo)d>.

12. iUJ.o(eo dvOpouoqKotilil,q{e rov 16opo. To 6p0ro6iuo6o pe rcivdo puo),6 nou r<oupotrorloe ndpooeon6 ro or<i6ro

uo0nuxfignpoooppoyriq oroneprpdtr).ov ornv evrpynru<ri uopdppcon.O per<lnrndgrp),or6g orcOeponorf0nrce, n euquio no),).ou).oordornr<e Kol o pu0p6gov<inru(ng r<crrexvn<ng e(6trr{nqnfpe rn pop<pir xrovoorrBd6og ylo vo qrdoeroro oriyxpovo,rtrryyr66eg from fastto faster.'Ooq 6eveixovyiverr<owd2.000.000xp6vro eyrvovro re),zuroio30.000xdpn orn pâ&#x201A;Źrtonroioon6gpo{n (qur6nou epnerprxri trey6rovyro rn oxdonpero(riperdlnouror v6nongOepeliooovKolenompovxd rov 18oorrilvqnpdlroror Nropncw6vr<qrKd-


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

n Fn€p).Aev eivor6r6lou uneppo).rr<ri roupfwo rou Leroi-Gourhan 6n (ouotoourd eipooreuo).riv€or,p6vo 30.000 errirv>.

13. H euquio 6evunt'rp(enordrorv6 oyoe6. H uorxil\.6rnrortov ovOpcilnovKol ol 6roqopdgounvep<pdvton KotuS Eveupour€g rougmov6Tnreq firov nooupoveigoe 6)tegng enoxdg.Ar6po ror uitpc rou n fn nviyeroron6 Oroeroropprlpro 6ino6o eivor onolfrog o6rivorovvo ppe0oriv ovdpeodroug6rio ewe)dlq6poro.Tn peydln xovouoinon rou oroOdvoworrdnororooil,opopeg6n rcoOdvog efvor<povo6m6gKol ov€rovdtrnmoguoe ol6rd,npo rov n).ovrirnuprinervo yvr,lpi(ouv6rr rn porpo(ovrolKol pe ro uu6),orno(rilo: or rooutivn6eg,ol eKyupvoordg, or<6po (dpouv6u rdOe Kol or <pr),6(roeg r<upieg ortlog, ydro,ui0nxogt'rdloyo eivorenionqplo povo6rxfrow6rnto p€Tn6rrcimg


AIONYEHE XAPITONOYAOE

21

owil\.nuurfi n<ov6rnroKol rov 6m6 mg xopor<rt'rpc.

L4. To puo),66w neprooeter. Ie our6nou oupetrlvorivov0pouo)t6yor, prol6yol, y€veuordgror ),oruoiovOponopdrpeg eivor6u, ove(dprnraon6 TnvKoopoyovxrinp6o6oKotro illpcro rou no)"rtropori,or vontrr6grrov6rnreg 6)tov pog6w e(dliooovrotorov i6ro poOp6. To p6ye0ogKol or au),ordloelsrou eyrcerpd-lou uou xtilproovrouqovOpdlnoug ou6 ro uu6),orno(rorr<6pooi),eroxopi(ouv rcorrougi6roug(pernv eni6poonror rou neprpd.tr),ovuog 6nouovomf ooowor), ove(oprrirog<pult'rg, xptirpotog,qri),ou, n),otrou, onouOdlv,r6eo),oyiog, oe 6fo Boorrdgrornyopies:orouq6(unvougr<or orouqp),dreq.Av r<orn pero(riroug6rdKpron6ev eivor 6rior<o),n, 6oor ovrir<ouv ornv npdlm rornyopio 6ev ro ),€veror 6oot ovrir<ouv om derirepn6evro {dpouv.


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

15. Or 6ropoOpioerg e(unororiowor. I(or n eni rng vonpoorlvngnorxr),6rnro ov<ir<ornyopic eivorou6pown:An6 rov ouvriOn€{urrvo(vofpr'lv, rxov6g,d€roq), (puo),6{upd<pr, oveBoivoupe orov eurput'r peyd),ovonurd npoo6vro)og rov 16ro<puri(dpguro,yvriororo),6vro,oordpr, uporr<rop6voq oeour6nou xdver,enrorflpn fl rdxvn)rar rov peyd,oquri(ov6repn 6rdvorc,r6pog,genius,6orpovrr<6g voug). Koron6 Tovnowoxounopdwop)dr<o(Xyog,p€rprog,r<6uovog, <ro),6nor6i>),r<orepoivoup€orov d.iOro (xo(6g,xoipdvr, o16r<o9) ri (dlov(nro p),dr<og, dpoilto Kovrd orn (odl6n <pr3on rou, o ),erry6g uou oudvEntrdr<o or )ly6repo).erqroipo( rou) roqrov re).eiogr<o0uorepnpdvo (un6 orroyeverorcri fi rorpxt'rgpowiOcyrori o6uvoreivo enr(t'roer p6vogrou).

16. E(unvog(s<-rirrvoq) eivorour6qnou 6ev


AIONYEHE XAPITONOYAOE

rorpdror.To erupo).oyu<6 uroeerei Koln ),oir<t'r epnerpio,nou Oetopei rov d(uuvo (ovorxroFdrn> ror <fiimrro>,wril rov p).ot<O<t<otpnon),(Kolptqp6vo>r<ql<fmro>.O 6vog<dxerrc pduo rou r6ooepouri r<or<6exorâ&#x201A;Źooepo>,<6xrl Kot orov rcdl),opduo>, Kol rov dl),o (rov rtldvouv orov tnvo>,

<xorlrdror o),6p0o9,t'r,6nog x),eud(ouv ro o-).dua,(KotpdTol 6p0rogr<ornlnpdlver(evo6oxeio>. Audr n op60upnncponopnri ),oyi<rlv rcot),qiK6vorov rinvo 6evonpoivet rinoro d)r),onopo 6u rdnoror eyr<6rpoLot ouD,qppdvouvKol owonorpivowor oe peyd),nyr<dpoepe0ropdrovror ro* rolor oeprr<p6repn ri 1rn6o1nvh x),itrrorco. oov vo ppior<ovror oe rordoroon unvn),iog,oevdprcn.

L7. To rpup6puo),6eivqr6vog66r<rnq nou 6ev nrdver6),eqng ouxvdTmeq.u6evro utdvetourd>).dpe,oe owiOeonpe ro Kopuo),6nou (nrdveruouhd orov o6<prep6


24

ETXEIPIAIO BMKEIAE

po>.fr' our6pepxdqqopdq6rov pr),ogoe rdnorov 6xergrnv ofo0non 6u 6ev oe aroter. <pr)dgouovodpo>,<<nov ro l6yro oou xop€vo>t'rnro povr€pvlori <6evenrrorvoveig>.O pnoupnorivogoOuvorefvo ouwovlorei pe (nuiporo rou {enepvoriv rnv (6noro) r<o0npeprvt'r upor<uxftou. <6w <prdver ro puo),6rou>,<6evndernopoudpo>. Mnopeivo eivqrenoprcng oerdrolo ouyKerprpdvo yvtoonr<6ue6fo,oe xdu uou dxeroorn0ei vo ro enovo),opptiver,oDdp6xpr exei.n6pcon6 rnyvoorfl rcr nenompdvn,Kol r6ioq oe enine6o ouppo),ro1rriv, r6e<ilvKot ouvoloOnpdrov, or owrlnmn<dgrou xov6rnreqrov , or luxvieg rpqroopflvouv ti o),)ldlq <rcoierrdppouvo>.

18. Iorogrcoprdr6r6mrorou ov0ptiluou6ev pot'r0noe 16oorn 6rovonrrxritou ovrinrufn 6oo n npoooxt'r.quri n no],riupn trqv6rnro rou pud\,orivc ouyr<ewpdlve-


AIONYIHEXAPITONOYAOI

rol pe 6woon,nou 6ro0ftouv 6Io ra oul(rilo:nydrq 6rov qeppdperro rrotrnmrr<ti wir<r,o onr6g6rov ewoni(eran6 rfild ro 0t'rpopo,n riypn ilou ilpoon),cilveror 16oo o),ordlnpourcdoro urolprirproOripo

rng,tiroue)teyercr6u pnopeigvo rnv utrnordoerg.Xdpn ornv npoooxt'r,ro 6iuo6o pnopeiror uou),),oppdver> 6).egug uruxdgrng (t'lriq,onorrd oocp6ouepn ovritrn$nrou r6opouroryiverol rro ilpovonur<6rcoronordleoporx6. Aev )dve ruxqio rov o(uvou<yoro>, <ooivr>-<(erprdpr> (ei6n yeporr<ilv)t'r<onr6>,nou <6evrou [erpeuyer rinorc>, evdrrov xowpoxdgd,o <pnof<po>, u(<ilo,ror <p66r>,uou <6ev pldner rnv rriq),o rou), yrori o 6vcg uo-

pornpeirovr6opo peneploK6nroru o di.)togpe por<op6vr.

L9. H upoooxrieivqrupoiiu60eon. To ropne)druounve{rilnoprorou orurtof uptilroouvrord(rrpoooxti)Kol Ferd


26

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

ntrnpocpopei 6u <ooxrl}og6oyr<dlver>. H npoooxrieivorn poonrov un6).olnov vonurcirv6repyoorcirv rou ov0pdrnouyro vo ouyKewp<o0ei, vq nopornpfoer,vo 0upn0ei,vo 6pdoer.xdu ri{epovor no).r6repolnou owi yro <np6oe(eu d}eyovKol <6dloepdon>..To oroOnrripro 6pyovorng upoooxngeivqrro pduo fl ro outrd,rrou Odrouvoe erorp6rnrq6),oro eivorKol ro pero npoKeipwo.O o{u6epxrig ouvOdouv ouD,oppdvero116o<o9 rn ouvo),xf ex6vo ploq rorooroong. Kol uq r6rorrep6rnmq dliyo or<ofer(Ptrdner)r<orno|Ld roro),opoiverr.O pnouwo)dg6xr p6voopyeivo ovn),n<p0ei u ouppoiver,o))d dxerndvrq (neploplopdvnovri),nryn)TtrlvnpoypdTov, pe ouv6neror<dOe <popdvo ueivql o),),otr, <por<prdwxr<opdvoq)ri, ro xerp6-

Trpo,<wxr<op6voq oexopd6po>uou onpoiver(Kopioenocpri>, <peyo),o xdorpo>. frori pduc ror ouud pnopeivo 6xoupe .,,'Orov

noi(er to pnou(orircr6tiloe pdon ornv nevrd>(<Od,npr<ilrlooo),fidwng flqnoiodwou).


AIONYIHEXAPITONOYAOE

6lor, po ornv rrpoypouK6rnro<vougopri 1(OlVOUqOrOUet>.

20. Tov ptrdr<o ropopovsrier n drculn(n. Au6 ro npdlrcvnnroxdrou priporoog ro oepvdpevoorepvdor<orler 6ropr<dlg <up6oe(o.Mo oe€vovr<6opo enovo),o1r'pov6pevo6r'19 il.rl(ng, 6nou 6),odxouv (ovoyiver,(overncoOei rcor{ovoi6o0ei, (cv<ircor{ovo, o xrioxog6evro noipverro p<i0npo.xordro xoprro),6ynpo rou lopq6p, o B),orcoq (er onepioK€rrro oe dvov r<6oponou 6ev{6per,6n<ogor priyeg6ev (6pouvrpuorxriroropio.fro rov qup6puc),orinoro 6eveivorovopev6prvoKol r<dOe 16ooxdoKer.oov vo aroter yro np<ilm <popd 6u no).rur<oi ro nrdvouv,owp6poyuvo dt),n).oprootvrorxor ovfi),rr<o p<iveevdoerg. t(dOeeopd orpvrdrd(eror, exu)t'rooerql,ilovlKopdM,eror: uqlnefl o;),

u6evro nroreto>,<6yrve r6roronpdypo;>, qn6 ro oriwego>.Av, 6e,yiverr<o<6ueoo


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

proorpcpfiuouorpopd rov i6ro,vrdl0er druxogxor ooxnpdvog:(1rovo lrou ouppeiepdvoour6;>,<not vo ro <powoordl;>, ylo vo eronpd{erro orirm0eg:<rd\d, eof <r<iporip0egomyn;) rar evionof (erg;>, (oqnp6oexeg>. re ro xorpdr<oKo

2L. To 6ino6oono6eixrrxedupo n)do1ro. llcpd rn peyo),ertil6nvonrrrf rou or<ruri,r<opioOpnoreio,r6eo),oyio,cpil\ooorpio,r6xvn,nyeoio,nolruop6g, no),iTfllpo6evr<or6p0ooe vo oDd{er orirerpixo orov m-rprivcmg riuop(t'rqrou Kol nopoFEVel uuoroypdvoorn (rotil6n<prionrou. Tq i6ro opxeyovoâ&#x201A;Źvonrcorqr ouvoro0flpororou rcuvnyori-rpoqoouD.a<rn mg orduog entprdlvouvouapdtr).oxrq oro np6o<ororngopxoiogrpoyo6ioq,orouqripoeqrou l6{urp, rou Nrooroyr6<por<r, rou (D6KVep,rou Krorlpnpx Kol oro owillrKornq Nepnpdor<o ilou pnour<dper onhopwo ouo oxo),eioror roOopi(eroro ruq)d rouqoulr-


AIONYEHT XAPITONOYAOE

po0nr€grou. An6 6noropo0pi6ornqKotvovlKt'tqd.iporog Kl ov eurOeopeio dvOpouogopi(nor ndwo on6mv eyyevri'mr 0ern<6rnroilou rou endrper[evo Kuplopxrioer.<lpn rcoronpoxdtrurrnoro upciiro ord6rorng e(il;(riq rou, rco-truppdvn, unop6oxouooKol quoot6olr€vn ong euox€g rou uo)luopori: <evtilor npalr6yovoro),)"n),oe(ovxilvowov,or nol;uolrdvor o),( Iouevdouep). In).oe(onordrwor>

22. To 66y1rorng (rorigeivor yvoor6 ou6 r6re uou ro uprirto6ino6o oK6rooe6vq di).o yro vo rou opud(errn leio. Toonpord),unro <dpuo(evo eoq xor dtdEevo 'xelg>t'rrov 6poqenrBiorng no),riuporori o'Opnpoglroqrpooqdperrnv er)dmuvon: <or6voproretervror uneipoxovrypevct dl),ov> (r6ioq ro detireponou o€Ko),eioe ouvext'rpdxn). Kor or peyd),orEuxoyrorpoiro i6ro trdve:o dvOptonos ppioKrroloe6ropxriovopapnonperougd),-


30

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

),oug.r<d0e<iv0ponoqnpoerorpd(eror yro eni0eonr<ordpuvo.Atrtrdro p6vo u)"dov Ot'rpopo rou ovOpdlnoueivoro ovOpouog (homohomini lupus).wog ),rixogpe),oupi no);uopori uou ro onderpe xdOeeug6vor,opuoydg,proopoi,),noreir<crpio: eg,u6),epor,nupro),rioerg,),en),coieg, uno6ou),tilo€rq, onorruoxporio, IepdE(droon,e0vor<o0dpo€lq, yKour<pepor6pro, trdyr<, fi<ouowrivopo.Av ourfi n o).6yrorn enr0ern<6rnro onowder,6ntoq),6ve,oro 6vouu<ro rng on6runonq,o T(dvyxrgXov, o TopogMuori),pnoKol o Arritrogeivor ot'rpepoor peyo).offrxelpnlrodeg orrg),iorrqrou Forbes.

23. To 6iuo6o(eryro ndprnrou. H npolropxriror n ouoio rou ovOpdluou eivorn pori),non(O€trnon, enr0upio) Kol n v6non eivorro pdooylo rnv npoyporonoinofirng. H p6vn npoypour<t'r tou 0e6rnroeivqro eour6grou:ro uorxvi6r,n


AIONYIHE XAPIONOYAOT

3t

6rqoK66oon, n oyoprier6dlv,n ouKoqowio, n e(oncrnon,o <p6vog, n r<),onri, o oropn<69 ro).),<onrop6g, n epouxri npd(n Kqr6noroililn evdpyero ri npd(nrou oroxefer onor),erouKdxqr p6vo ornv npooconxt'rrou rKovonoinonKol aJxopiomon. llou onpoiver6u eipoorero (ed).co) poq,ToEyrilpog,o or<on6gpoq,Kol Toepyo),eioylo vo nerfxoupeaur6 nou xd0e eopd 0il,oupeeivqrro puo),6pog.To u Od),oupe eivornp66n),o:<6).oryewn0ri(Ii),ep) r<orneprlr6Kopsonv Apr<o6io> voupevo (nooupepâ&#x201A;Ź euruxio,),ouolrdvor 6),egtrg xop6g,ug ovdoerqKotrrq onoLorioerg rou r<6opou. Bdporo,n Ouoruxiq nou 6dpverorpero{rlenr0upiogKotrrpoypoux6rnrogeivor6e6operrn. pdg o <Dp6rvr (ro dr<),olye on6 vopig: unepeydler<6i6er pro ewo)li x<opigvo evOro<pdperor ov ro dropopnopeivo rnv e<popp6oer>.


32

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

24. To pudl6 eivorqpsvo Idl(er rov dvOp<lnoou6 rov eour6rou. oug Fd(erfi npoonaOeivo pri),er<pp6vo uu6pperpeg enr6rdl(elqrou, ener6t'r Frropei vo npooperpt'roer xor ug 6uvor6rm€q Koruq ouv€nereg. To puo),6npoono0ei rcd0er6oovo peuprdoer ro dvonrro,ro nd0n, tnv enr0eur6TnroKol rnv operpodnero.ouyKporei rov dv0pcrlno vo pn uofldorl ro lrofrpo rou) Kt dill,orero neruxoi-

ver,di,),ore 6xr.'Oooxotrurepo lenoupyei 16ooonovr6repoo rorox6g rou ru<p).cilvfiol on6 our6porrqoulrreprqopdgnou

npodpxovuor ou6ro €yrorcrngpro),oyrxflg rou qfonq t'ryiveucrdpporoemOupuilv r<aruo0tilvnou (exeihoov. 6rov xrinorog Ider <opeyo),rhepog ex0p6gpou efvoro eour6gFou) ),€errn poupn o).riOero. To puo),6eivorn p6rme),ni6oKoln p6vn 6rivopn rou prropeivo uporpuld(errov dvOponoon6 ug roxoronrdgKoluSnoyideg rrourou orfivern <prionrou. Morpoioeivol Kol n rofnon rou ov0pd>nou pe our6


32

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

24. To pudl6 eivorqpsvo Idl(er rov dvOp<lnoou6 rov eour6rou. oug Fd(erfi npoonaOeivo pri),er<pp6vo uu6pperpeg enr6rdl(elqrou, ener6t'r Frropei vo npooperpt'roer xor ug 6uvor6rm€q Koruq ouv€nereg. To puo),6npoono0ei rcd0er6oovo peuprdoer ro dvonrro,ro nd0n, tnv enr0eur6TnroKol rnv operpodnero.ouyKporei rov dv0pcrlno vo pn uofldorl ro lrofrpo rou) Kt dill,orero neruxoi-

ver,di,),ore 6xr.'Oooxotrurepo lenoupyei 16ooonovr6repoo rorox6g rou ru<p).cilvfiol on6 our6porrqoulrreprqopdgnou

npodpxovuor ou6ro €yrorcrngpro),oyrxflg rou qfonq t'ryiveucrdpporoemOupuilv r<aruo0tilvnou (exeihoov. 6rov xrinorog Ider <opeyo),rhepog ex0p6gpou efvoro eour6gFou) ),€errn poupn o).riOero. To puo),6eivorn p6rme),ni6oKoln p6vn 6rivopn rou prropeivo uporpuld(errov dvOponoon6 ug roxoronrdgKoluSnoyideg rrourou orfivern <prionrou. Morpoioeivol Kol n rofnon rou ov0pd>nou pe our6


XAPIONOYAOT AIONYTHT

33

nourcouBd,ofloro xeqo),trou: (ro yop ou16voeiv eorivrc Koreivor>(ro Eivot pog eivorro puo),6FoS).

25. H pfirpo rng euquioq(r<qtrng B),or<eiog) rirov avdroOevovrxeipevo sillornpovn<orior<u).or<opyd: yevlrn0nKovfi eyr 'Etor pyrir<ov vov; on6 ro yeworpdot<to rougri rougydvroorro puo),6o t<6opog 6rou qrirpooov;Me 6uo),6yrc,n v6non eivor x),npovopxri (yovi6to) fi euirrnrn (neprpdtrtrov). rng ououdoiog H or<€En pd),Horneyyloro (nrnlrounoyoperieror ).ov qn6 Tooupovloru<drng oto0t'rlroro: (ov ro 66wpo popo(tiloeran6 rnv d),),etVn rou rihou, ov peiverroxer<ur6ou6 m qrdlxerorou e6dqoug,uord6ev0o nor3pe uog ourfi rirov n upoyporu<t'r rou gton>. Kor n ondvrnonrou Cyrulnik, ev6gon6 mq 6ropdxng,dprouqpsrplonoO€orepouq xrrol cnpoo66r<nro erptovtxit:<oor<ri).og pou peyd),o)o€ o'6vo ueprpdD,ov6nou


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

ro0npeprvdrpoyou6r6ror n T6oro, otr)d nor66evepoOe vo mv rpoyou6der o i6rog>. H troir<t'r epnerpio6ev€xerrdrorouei6oug 6r),hpporo:ylo rnv unor1rfgroW<pn)dve u6egrn pdvo rnqylo vo 6ergndlg0o yiver>, ylo ro uinro (qruor6qo nordpogrou) Kol <ropouo oou €xel)ri <nripem ptrn rou nonnof rou,pcrcdplvo ndperKolro FUoL6 rou>.

26. H ovri0eontipquro-enirrnro6xernpo no)il,ori(e<puyer on6 mv erlomlrour<nlrovop6peroror 6xerovox0eioe r6eo),oyrrono)lur<6(nrqro. ouonopetr06vevov6pou ourdrvrov 6rio0eolprdlvrylvov 6roxtoptopoi,pororouncdg o0h6rnregror eyr<hiporo.'Opoq,ra orSvopo pno{ri dlrqurouenirrnrou 6eveivar6r6),ou(er<d0opo. ro 6iuo6o6eveivororireyevermd <ouotrrhog rpoypopponopdvo>,oDd otre Koru),eurmoe),i6o)vo rnyepioerg xopioporo.'Ooo orpop<rllrdpo eivorvo Oeopeiroropelnr6o


AIONYEHE XAPITONOYAOE

ro zuvoik6neprpdD,ov(6ronor6oy6ynon, p6prp<rlon, routrrotpo)d-tr),o 16ooxowpor<e<pdtrd eivorvo pn6wi(owor to yeveurd xopoKTnprourd(p6vo or r),npovoprr<69 ooOdvereg eivorr<owd5.000).Av ro <66wpo>rng Horneyeivorou6 rn qtrpo rou xopoKepoord, 6oo rOovucdq ouv0rixegovdrm;(ngKolvo rou e(aoqq).rorofvnord6ev 0o yiver Eil,6)lyvo runopioor ri peyd.oupenrigd\drovog.NonuxdroOdvogpcg rd,npovopeisvo opropdvoorr6ne6o,prrp6 t'rpcyolo. ov oouovo),oyorivp6vo200 Trrpoyovlxd,ovd\oyo Fero neprpd)il,ov, puopeigvo orfioergnopdyr<o ri vo rpudferg ptc xopd pe(ovdro,d,).d eivor o6rivorov vo onxtiroerg rn-rpopi6o.

27. 'Ooo ontoOnnroieivorronororpoup6ifuxor euyovrordsdtr],o16oo{ri}lvot Kol rori<pror eivorr<dnololKolvovro),6yor uou o1ruoor3v eur6enqn<d mv xlnpovoprx6mToKol 6royrtilvouvundpperportq ert-


36

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

6pdoerg rouueprpoM,ovrog. ).egxorov6vo peyo)dloer r<ouvdpr oeootr6vr6w 0o ppopdet.Eppnveriouv1re6pougrorvovn<ofg or<6por<orpoOrdpr(<rlpevo fvortKrq,6ncog (16oo (n}"rorou opoevu<orl Tnveptorlr<ri epqovrigorouqnr0fr<ougKol or d),tro nporetovro), oov ronrro).ronr<6 6nlnrnpiooponepi <r6toxrnoiog>. Av 6roypdqroupero yevermdxoporrnprorncd,r6re u v6npofxer o npdlrpog6rox<oprop6g rcov onou6<ilvoe OerrKdq Kol rtroorrdqf o enoyyetrporx6g npooovoro)uop6g rov vdalv nou ovxvefer dprpureg 6e{r6rnreg,€vouKToororxeioror r)Joerg.To oxeux6 or<opignporou Leroi-Gourhanevvoei no))d: pero{rl1.000or6p<ovnou 0o oro),ou0fioouv1rouou<69 ouou6dg,p6voro I ro <€xerpdoorou>.Korpero{ri1.000nou <rodxouv>,p6vo ro 1 0a 6xermv ruKorpio vo po0nrerloaorn pououcri,yrori ro un6),orno6ev eixovro ovd),oyoepe0ioporoon6 ro ueprpdD,ovrouqri r<ovdvog 6w Oreyvooeeyr<oipr'rq rnv r<),ionrouq.


AIONYEHIXAPIONOYAOE

28. H p).orceio eivorqviorn. Muo),66ev nou).dveoureoro Opcvio ofre oun).oixt'r.fi ro 'xergf oou),einer,xqr our6rovEig6evpuopeivo ro dild{er. To <priplror<o rorti rng plorceiog6evsxeroK6po Bpe0ei.6oo nr0ov6eivorvo pyd).ero pov6xerpogr<orvoripyro xâ&#x201A;Źpr dlJ.o16oo ut0ov6 eivorvo pd),erpuo).6ro woupripr. Or3reor vouOeoieg orirero ypdpporc otre ro xp6vropnoporivvo npoo0doouv 6vo 6poprpuo),6.eivqr oov vo ypdrperg oro vep6.Or opxoior 6ev ewuntoord(ovuov6r6),oupe rouguo),upoOeig Kol noIu6ropoopdvougooqo),oyr6roroug: <rog ou6dvn pdOnorg, ov Fn vougnoprb.Otte or or3yxpovol oopopoiOopndlvoworpe TouqileplouoriOooroug. Irn Oei<oerio rou I97 O,6rov o Kcovouowivog l(opopov)lig 6pyrlveuq zuptrrroixdgxcilpegylo vo rertxer mv 6vro(n rnq E),),d6osornv Euproucir<riOrr<ovopmt'r Kol6mra, rou np6Telvovvo ndperpo(i rou r<r6vqvuEn),6po0po6rn),opdrnKol no).rrx6 enrorfl-


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

povo â&#x201A;Źrre16fi,ouv Tolqd),trorg,piltorioe y).dlooeg. O qlnepoq no)ltu<69,nou e<prd yvdlpr(erov nporetv6pevo, oypieEe(6ev ri0e),er<orno),ri):<Ttvo rov xdv<oout6v; 0o )det>. Kor outgetprdp),or<eieg

29. Aevundpxeropqrpo),iq6u 6lot unoovdpeod updpe rov opt0p6rov B),or<drv pog,o<porl ro r<piorpouoooor6nou 6),ot yvopi(oupe6u utpiororoloerd0e ruxoio o1ro6onopopdverog ofi1ren),n0uopror<ri 16oo po onpoo6t6ptoro. r<d0e Kot euetOfi poq orevl6rd(ouvUernv ovonoioroug np6o<ouo(urtepdvtounoqioq),ovor<o],rieivot no}ri rrrouFe6u ot xovrpord<po),ot cn6 6oo pnoporioopevo ueproo6repot qowoorotpe. Av Oexroripe rnv ro6<ovororovopt'rg (f er6firopnri),n<rcovovu<tig <ropnutrnGauss>, on6 ro 6voporou yeppovoripo0nponr<orj) n onoio xpnolpoxonoreirotylo rnv ovixveuonOrdrpop<ov poKrnploru<drv 6xoupe ev6gntrn0uopot3,


AIONYEHE XAPIONOYAOE

p),orcilv.oe ro ),ry6repodvonoooor6250lo ro0e rorvrovu<rio1rd6o.o dvcgoroug16ooeplq.MdD,ov6wundpxerraveigrou vo uroreterdvo16ooprr<p6voripepo.6nou Kol vo oupiEergoe p)dr<o0o ndoerg.Au16nou qoiverorvo â&#x201A;Źxerr<oOo).rxri roxu eivol rtoq 6oor eivoror xdxegpeto{rircov nopxo66ptoveivorror pero{riTtovrovenrompror<rilv.

30. 'Ooo neproo6repo onooxo),eirnv rorppo(okoo).ro1r6g, vroviowo rporv6pevo xourtiroerg, ovepyioK.trr.)16oopeyo),rlrepneivorn noxil[io tov )td(earvnou xpnorponororiwolylo vo npoodropioouvpe oxpipero6leg ug muxdgrou (),eyeror6rr ot Eorrptilor6xouvnq neptoo6repeg ),6(ergyrcro ),2r<6).Mro roxupriw6er(nyro ro n6oo oro0nrfleivorn Kolvt,lvtKriuq-

To un6),orro rroooor6 orn ouyrercprpevn p60o6o perpnongeivor 25olo pe d(urrvorr<cr500/o p6oo 6po vonlrootrrng.


EI-XEIPIAIO BAAKEIAT

pouoiorolv plor<dlv,dpo Kol Tonoooou6 rouq,eivoro er<nlrrtcnr<6g il,orirog ).dfeov yrorov xoporunprop6 rougon6mv opxoio toqm of,;n<povn Kolrn veovxt'tzupnpqux6rnro: v<o0p6g, dvoug,ptop6q,pdltrug, 2fi0n9, o1rptrug, xouBlrxp6q,opOnpimq, vog, xdor<og, ne),e),69, ovoioOnrog,opp),rimg,vdr0erog, d<pprov, opo0fig,dorer<6pu(o,(rowov6,(oeroq, oepo),dyog, vr6potro,rcouropvi0r, xoOrbvr,pdnog,ptrdrog (penepxeqo-),oio), novip).or<og, ov6nrog,e),oqpug, ye),oiog, pnouwo).dg,puoriqoq,proporiqog,pnorip6og,xdvog,{rdp1 phipo, oepo{rng,xoipdvr,niur(og,rouptro,vrouBdpr,xo),pdg,xdxog,rcofrooupo, poriopou),o,xovupor<d<po}og, orev6puo).oq,e).c<pp6puo),og, opvr06puo),og, pcopouioururoq, quy6puo),og,r<ourpror<6<po),oq, r<ovr6rpOotrpoq, orevor6qo).og, ororoxdrpc).o9, oox),opripog, c<pelnq, Kolpt'rong,rorlnopriroq,wxr<op,fuoq, tmrog, onrdl,ng,oxprirng,(eu(drng,orof pvog, ououpvdpt, niroupcg,xdul, xdnoro,<pt6yKoS,<prir<r, ro).oxrl0og,r<eq<i),og.


AIONYEHE XAPITONOYAOE

41

31. rd),oq,pndptog,<pe)-L69, I(or:or6rcog, oror6puo),o9,rorop6roOuorepnp6toq, x),oriprog, pudlog,(op6s,dti0tog,Lerqr6g, t<ourot}loKoq,orpo06orpo,t<ourevrdg, pd6r,vun (vrtu ytc vrtn), ppoOrivoug, oyo0oxlirg, orpdnog,oyo06g,oyo0rdpng, ptt<p6puo),o9, oyo0oEdllng,oyoOolrorivo, puyoxdqmq,on6lropog,(oprxpovoir<6g, p).or<op€vog, 0e6rouroq,vtopdpt, (riro, p66r,pooxdpt,r<p6og, oox),69,oail\opnorixtrog,tpixog,edpos,xo(oxoporipepouvog,dxupo,xop6vog,xo(opr6)mg, p6xoptrog, d\ouovdpog,rperivoq,orop).orcro1rwog, ptito{r,rop6t6o, noppdvog, nordrog,uil.drpog,rc(ovog, TouqeKd\efpng,(u)tooxiorng,p6(oq,oveyr<€<po).o9, prouoe}oqpor<6<pdlog, urnvordrpo).o9, pnou(out<or<6<po).o9, votpepo, 6o13r<o9, yr<op6g, r6novog,pdrptog,)riyog,ovitcox{rpo,or6pntog,r<o6p6voq,overroprt'rq, pn6dv,rivr, oveplrdrtotog,yr<oqor(ng, rroro,puoupuorivoq,prloupnouvor6<po),o9,puoy),optig,dmpptpog, nonopog,


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

nonop6nou),o9, r<dlroog, 6pvro,np6poro, r<or<olpr6g, K6ro,xfivo, r),rboo,ptroppdvog, p),or6pourpo,p),or<dvuog, reverdg, p)liro, or3go,porlp),o,p6yyo).o,Nroorj, x6pro,<pur6, pnd(o,lr<oorlp, kor3qr,yr<op<o,yroou, rcou),6g, yerooou, p),on,ror ro ),e(r),6yro6ropr<dlg epn),ouri(eror.

32. Ewoeirar 6u r<oprovi6q 6),ov eivorn notruot'rpawn Kolrdro on6 r<d0e y)dlooo ),6(npolorcog(ro eni0eropo),or<6g eivor ouyyevâ&#x201A;Źgrou p)dr<oq)r<orepqovurd noLrl po)drog t'rdvogpo),drogr<orpro6gri ri no)ild xr)d po)dKoqylo Pop,iSpo)dr<og ug r6rd(ouoeq nepmrdloerg. Iuvro nopoytllydmg po),oxoniroupog, po),ororot)mg,pdtoxovrpdog,po).or6nrnvoq,Fq),ox6prog,po),oxrort'rpr, po),orog6pver, po).or<o6eixver, opxrpo),dKoq, opxowopo).drog,xo(opddKoq, xowpopdldxog, po),orcorupr)dg, ),epevropd\,drog, pol,dt<og-rddorK, Kolro opoer6rineorpofomg,


AIONYEHE XAPITONOYAOT

Eotropp6wnq,rp6puog,lnvdpog,roropon),nppr3poq. H o(eu6poorn)t6{npddrcogono6i6erevopydororornv r<o0'6(n pont'rrou p),dr<o evdpyeteg oe p),or<<il6erg rou ptrdronou rdfi mv ouroir<ovonoinon 0eqopdvolri(er6u rdu ndruxe.KoroendpnolJ,egneprnrdroerg 6ev uepropi(eror cn).cilgr<orp6vo omv 6woro mg p)torceiog, olJtdouo6i6erKol plo oprop6vnpoFet'l yro rdnoro pucpflri peydln onp€ueto,6rt ro )tey6pevo<poudpooegro eoKoppdvo. <6ev ),or<iodroveg>,ur6q' ug po).or<ieg>, pnopdlug pdlor<ieg> eivorKolpro rnovogopdomvrd(n.

33. Aegpo).dr<oq Korr<oOoproeg. )d(n dpeong Aevundpxerr6et'r66ouepn r<prur<fig. Ot u poo<rlnu<rig r<crrorotruur<rig )d€erqpo)dr<og,po}oxio Kol ro nopdytoyd rougxpnorpoilororiwotyto up6o<tlno rnq rotvtig uou (d<puyov Kol Koroordoerg rpr ),oyu<ng ri r<rlvn0xdlv rat otoOnrncdlv


44

ETXEIPIAIO BAAKEIAI

rnpiclv.'Evoxol-trrrexvrx6 dpyo,plo ilo)lurcri 6ri),oon ri evdpyeroono(uilvowor povo),er<urd ror oorporroio tog<po),orcio>.Aevxperd(erorvo e{nyrioergriuoro. 6evundpxeriocogo xp6vog,n 6rd0eonri Kol n mov6rnroyro eppdOuvon, Fo ono6f6erro re),n<6 oupn6pooporou oxnporiornxepdoooou.Xpnorponoreiror or<6uu p),rinerg;po),olro KottoqouroKprrn<t'r: rieg>(ovonoieg,pnorip6es),<trr<dverg; (rinorc d{ro tr6you,rcriuuou po),oxieg> 6evpouopp6(er).<I(upieg ror rtpror, xo),nondpooog>),dero oroo).droroqnopouoroomgou6 mv o06vn,drorpogvo (errvrioerro rpondpl rou, Kol o popreornpevoqm),e0eort'rq, nou 6xerndperxopudpr rro u votpepoeivor,Touonowderev66puxoror rdnorepouppouprord<rco}6g rov po)dr<o>.

34. H zurpuioovoyv<opi(eror, oDd 6evopi(eror.Aevexeror<6po 6rorunor0eiwogye-


AIONYIHEXAPITONOYAOE

vn<oono6ercr6g yr' our6fiou€nloprop6g rp6ueroeronorovvo enrtrrler peenruuxio uo),riu),or<o npoplirpqrosv6 r<dnorog dtr).ogor<o)dlvaKol oro odld.Evog xdurog lKovorolnrn<6q pd-tr),ov opro1r6g, xdpn om ywrr6rnrd rou, eivorrou Mnep{6vylo rnv <rooppouioworiruov, ouvoroOnpdrtov rcor v6nong>..'Owrog, ooom xpiont'ron6<poon 6evpnopeivo e(oxOeir[uxpd,(eyKepeor<eintroyrr<n. <po),u<d>, otre nonotroro p6vope),oyxd rcprmpro:p66w cyopd(erg ye0ogxor upn. To evoouv dvo6evxovouv uovro 6rio.n (tori6w nopeterorpe (epd peTo(yes-no)Tcov 6e6opevo, uro),oyrourilv, undpxouvdnerpow6rdpeoor<orpaoptrnrdg,6norgro xprilporo€xouvonoxpriloerg Korol t'rxorr6vouq,nou 6ivouv pd0ogr<or ror6rnroomv6non. H on6trurn),oyn<t'r eivor nopo),oyro1r6g.'Evog ono),rir<og ),oyrx6gdvOptonog 0o epx6rovoe orlyrcpouon "

Yndpxouv xor ve6repesOe<opieq uou 6xotopotv rn vonpootm oe u),oyxn-ouvoro0npour<ri>(Goleman) ri or<6poneproo6repooe <uotrIqrln vonpootvn> (Gardner).


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

pe rov un6),omor6opo rogonco0nur6g r<pu6xo),og ror odioroKroqunotroyrorriq. Korpra ouotrurog)toyucrxoltovio peouo).rirogloyrr<origovOpdlnoug0c firov pro qpncfi xorvc'lvioOixolgdleog.

35. Oriren p).oxeioopi(erar. i\D,<oore,p6vo ong 0eur<6g enroufpeg r<orom troyncror opropoipnoporivvo ouo6ciroouvn),t'rpogug 6woreg.H p),orceio (6noXKol n euguio) 6eveivoronor),erorxd vonur6 <pol6pwo. ov mdoouperov oprqtdrou Mnep(6von'mv ovdno6n,om ploreio dxoupernv d\t'rpn ovroopponio pero{ri evorirrov, ouvoro0npdrtovr<or v6nong.O p)dr<oq6evuorepeip6vo vonurd d0.d KoI ouvoloOnpour<d, evdlrnv uptoror<aOeOpio dxerro evortrrdrOrq,To dtoyo r<orr6rorddg.'Ooonro )ly6pud,og 16oo),ry6repoFnopri vo uerOopxfioer ug <puorr<69 uopopprioelq rou r<or16oonro on6ropn,d{eornro ovdf,rpnneivorn ou-


AIONYIHEXAPITONOYAOE

47

pneprgoporou: on6Tovpouwporixound.tr),n),onio<oou6 ro yxrodilou rou pr).dgr<or ypuX(ertoqro rcrnvdl6eg pro0o<popx6 ov6pdno6onou owlperoni(eioov <6ou),erd> roug<p6vouq Kolro pooovronipro.Ar<poio nopo6erypo mq Kuptopxiog rorvevodKrov eivotor onolOnnr<dg ouvt'r0er€q rtllv re),eiog roOuotepnpdvtov: rlrorSouv r<orpupi(ouv npooexrlrd rnv rpo<pt'r rouq oov u(rilor,6ev eur6eucvriouv r<opioouoro),f t<otrpdpvouv oro ordporougou6t'uoreyro vo ro 6orrpdoouv.

36. H ovoro0noiorou pldxo eivoryeyov6g. Irov eu<puri ro rcd0eei6ougouppdvro eyypd<povuor ove(iril.o toqyvoonr<dgrcor ouvoro0nporxdgepuepieg.or zuxdproreg ri o6uvnpdgovcpvt'roergn)"ouri(ouvrov r[uxrr<6rou r<6opoKotrou xopi(ouv ],enr6rnro Kol ruolo0noio: or d{unvordvOponoreivororoOown<oi, dxouvproo616pornO),iEnndvolroug.To avriOeroperov


BAAKEIAE EFXEIPIAIO

o' n).iOronou eivotr<oppdtro6rdBpoxog ourd,oqori 6oo ).ry6repoewoei 16ootrty6repovrdlOer'eivot6nog ).6pe<xovup6O <ewuIlerooq),6gv<ouv-oto0dverqt>. vo Korou qOuvorei noru<6gpnxovrolr6qD roypdEer6In rnv yropo rtov ouvotoOnpourdlv onoxptitotov'Toueproo6tepo eivot Viln Bpoxfiuou ndpooe.O ot6rcog xoipetot,0uptilvel,novdet, ouyrctveirot, 'ueroprilver ro nporoyevi. ft' our6 rot lre rou lre rtg r6xvegeivot on6 oWn euo<pri oe eivot <pr<rlx6g rropKTn<tlgeut6epprr<ri' nopoordoelqKor6ev 6ro0riretro e<p66ro (rpion xot ouvoio0npo)ylo vo oupper6dwotegeixer.Or r66eqKotot o<pnpnpdveg vor uepinouo),opnoupvâ&#x201A;Ź(rro'ouvfi0og r<or0oupd(etuoo6rnreg, ovur)"olrpdverol omd peyti0n,xtlporlooud: 6peq6ou).erdg rcot ror 6xr ouord}eopo,peydln opxt'roupo peyo).ooniu, 6xr dr<ouolto'uotr).oLe<pro, no).ri<poi,peyotropu(td.


AIONYEHE XAPITONOYAOI

49

37. H ovonoioeivoronriOpevn,<xoipepd0ogop6rpnrov).A6rivorovvo uno),oyrorei.our6onlroiveru<ogorhen eu<puio perpr6ror,nopd ro 6rd<popo rror vonlroorl-

vnqoroonoiouuopd.tr),ovror rord r<orporlg poOnrdg, rporrnr6g xor drdqopolunovfitptot.Koveig6evpuopeivo ret pâ&#x201A;Ź olyouprd u ono6erKvtouvol poOpo),oyieg rcor TooKop.pdtr),ov6xouvr6on pdil,ovnxri o(io don Korn oerpdeurruxiogoug llove),).o6rr<dg. Aev eivor douoxoro yvcoor6 6npooroypo<prr<6 epdlrnporou penoptd( rou ouxvd enovdpxrrot:Tl oudyrvovouroi nou pnt'l<ovnpdlrorong oxo)dqrouq Kol 01updlrorrcrrvnpcilrov.ouo<poiTnoov r<orupcilror,eivororipepoupdlrororov x),d6orouq;'Oroveivcro6fvorovvo opioerg6ou<o xqr ).eKrxdu eivorn eurpuio,ro ro),6wo,or r6deg,eivorevre),6so6uvorov Kolvo ro perpfoerg.lkilg vo upop),eqOei n oni0a rou vou rou qurooxedrd(er r<or pernv npororurrio,rnv eupneKn),t'tooel porx6mro Kol m povo6rK6rnrqrng ori),-


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

trnqnq.i\)trc'loreeivornoofyvooro6n om veovu<rin),rxionou yivovror ouroro reot or peropo)"€g orn or<6rpn eivor 16ooouxvdg,<ilorenoD,€gr<oronldgpeyd,o<puieg (n.x. Aivordrv,Ewroov r<.d.)oro oxo),eio t'rrovpdM,ovor<pdneg.

38. To puo),66ev€xer(uyro. Exouvnopouolooreixordr<orporlg 6rdeopeqr)Jpoxegpdrpnong,pero{rlrov onoitovKorro neprp6nroIQ (Intelligence Quotient),ilou qr),o6o(orivvo (uyioouv Tnvonpootvn pag.H dro<popti enidoong oe ourd Tor€or <ypfyopngovri),nEng> onorundlverpdD,ovro uopil06v rov e(ero(6pevov uopd ro p6))ov rouq. il,),n erorp6rnro6ro0drerto uor6i TnqpeyoIorJno),ngr<ord)r-trn rnq n€ple+iperog, rou ovtilrepour<rird,ou an6 rou epyonr<ori ouruori. KaroeKd0enepimroono 6eircrng zu<puiog(ro orop) nou e{dyerolpe ourd ro reor eivor€vopdrpopey60ougmg oxo)u-


AIONYEHE XAPITONOYAOE

51

rng txov6Tnroqrcr rinoro uoponov<1. <ordpro(uyro>6n}o6ri, oqori xopor<rfpog,r<pion,neipoKol rrporopou).io,nou eivot6porenrruxiogoun(<ori,6w poOoivovrol oro prptrio.O <perpnpâ&#x201A;Źvo> e(unv6repogrngrd(ng, rou oxo),eiou,mg n6),ng,rng x<ilpog,rou r<6opoueivorxdna4 oov rov rir),or<ovxoD,roreiov.Tnv6uoro o(io rou 6rornpeip6vo pero{ri ereivcov (oenou Otoyroviomxov. fi'our6 p),6uerq vtr<dpto nal)lirpro rorooriporoq nou pupoordrng oprivouv6leg or MrgKol ol Irop rng 6er<oeriog.

39. To uro ox),np6v6propoorov owoyarvtop6 pero(ri roxuprilv nyep6vcovror r<por<ilv rcdOeenoxrigeivor or peyotro<puieg, or genius.Exeivegor Ordvoreq rou pe uq ooupoordgou).)riryrlsrouq ornv entort'rpn,m qr)tooo<pio r<orrnv rdxvn puopotiv vo o),).d(ouvrov ouoxenop6 roxriogri vo npoo6dloouvr<ripog xor qri-


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

Me6ir<oug. Iro np6Fn oe qrtr66o{oug oeoro uopd,06veixopero peyd),oooyrc mv opuoyriTcoverromp6v<ov <pdpr TnqvlKnpdvngfeppoviogon6 ug vu<riTpleqHIIA r<ornpdlnvEIIA, orov rUuxp6 ll6),epo eixolre6ou),e1r6veg onoorcprfloelqenlornp6vrov,ouyypo<pdrov r<orro),).trexvd)von6 ro evc pn),or<oro d-tr).o, rov <ppevroopdvo oyrilvoyorirpoupero(rJrov 6rio uuepOuvdpecov ylo rnv rordrrnon rou AroorfiporoqKol p€Bcrorov ooiyoouo Kol luoodl6n erxetpnForx6 n6).epo 6nou pro v€o <166o> puopeivo ono6erxrei xpuootp6po(Viindows, Viagra).To ruvt'rp rov ov<irov r6opo geniuson6 ug toxupdgxrilpege(cr<o),ou0ei ror oripepo pe 66),eopunorpo<pieg, xopnyieg,ro0nyntrr6g d6peqKol eroyyd,pour<t're(oorpd);on.

40. Orpuoupnoriveg 6w unrip{ovnordpri),ovrng€pr6og.Or ercurpt'roelq ylo mv npo-


AIONYIHTXAPITONOYAOE

o<popri rougeivot ovrlKpou6peveg. Kdilolol rouq owlFeroni(ouv ileplqpovnn-

rcdr<o0tilg roug0eoporiv6uopdoroKroKorpdpoSKol rpoxon66nornv ovv<ovrr<6 Opdlnrvne(6trr(n.(n roxfTnroploqvnonopnngeivorn rqxtrnro rou nro opyori d\oiour. Yndpxouv6poqKot01owiOeror (rovrd oe lilortovq KotAproror6),n)nou unoornpi(ouv6tr xdpn ornv n),n0rbpo r<ovptror<cirv €yrveduvqrfi n ovdnru{n. rcduorornpdnervo r<dvouv Kol TnoKoro6ou),erdeireorn <pdpnprrco eireornv uoLue0vrxri.Oetrlpotlv,p<ihouo,16ooxoOoptomt'r rn ouvsloqopdrov p),orcilv,nou roxupi(ovror6u xopig ouror3g ouoxounrd o uo),ruop6q6xr p6vo 0o eixeKq0uoreprioeruolu, oDd 0o t'trovrcr ovri<pucog. fiq mvAprorepdn ouompour<t'r onop).dKoon r<Dv)tqd)v(mo orpoyyulqrwo: n 6nproupyicuEeudorig ouvei6nong>) eivoro ).6yognou €nlrp6neroro er<1rero),),eurx6 oriotnpovo 6rqr<ovi(eror. Av 6ev ilpooqripovrovor p),dr<eq ylo vo rouqeKFero)},zurofv,n erpad)-Lzuon0o dnoueou-


54

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

ropdrtogvo undpxer.d}-),ooue, to (firnpo eivotn6re<0o(unvrioouvor or)dBor>.

4L. H p),oxeioeivor r<orv6gr6nog ouvownonq. I(oveig6eve{orpeiror.<opoprdvrl Tolr<oroo<pori ooq6repog>. M6vo nou o puotr<optivog rnv norderror' e(oipeon rqr 6xr xor' e(oro),ori0non.Aroupdrrer Tnvovonoio,oxe66vergyvrilonrou, urro-

ruurowogoro(rinvnpordnoroupoOurepouevonKTou, ploqewowrqilopopFnonq nou roud\dlverro puo).6Korro erupoxrd(et. Kdntoqoov ro xd\r66vrnou ro oilo6npnrtr<6rou dvorrKroquoOerrvteror roxup6repoor<6poror ourot Toupnrpl-

rcori<pitrrpou: 6rovâ&#x201A;ŹpOer n orrypt'rmqonoOnpicg6evpnopeivo owroloOeiror or<oLou0eiro d).),oxe)l66vro eyrordleinowoq ro prxpdTou,rou 6evpnoporivor<6po vo nerd(ouv,vo neOdvouvorn qal)ld on6 ootrio. Mo ov o eucpurig eivor6vra4 euqurigdxerrn ofveon vo pnv rnv (ovo-


AIONYEHE XAPITONOYAOE

nouioer,rou}dxrorovoro i6ro 06po.fr' our6 or ),oyor<pororipevot opxoiot 6ev duorpvovr<e<pdlro Fr rnv uprilrn,6rovov ro orpopdpouo ror nepipâ&#x201A;Źvov.6norog pro <popd 6w onpoivernolgeior<6vuorfie ug vor Korxouro6g.B6poro,ov ouvdxr(eg pnoporlqegoerordrooooverei 6nouovrixeg:u6rge{opopreivrour6v our ov6p6g r<orxdu xerp6repo. oorpoti>

42. noi(ernoxvi6to. Koro rlruxrop6g Ewoeirar rroq rov dv0ptono6ev r<op6voro 6vonruo,ro puc).6rot rzuOrivouv or enr0upieg, o)-LdKolro ouvotoOflporo' eniong6or6dl66n Kol 6uoe(riynro,nopd Mto ouvotTlqWxovdluur<dgzur<o),ieg. oOnlrorrxrirorpor<ri),o,6vo rinou),oBporou rlruxropori(nd0oq,n60og, xur<0r<trolpo eyorop6g,opyli, orroorpoqri,evoxri),ro epsvoondveror o rorrieopoqeivotpnpoord. ll6oo pucp6ri peydto0o eivotro o),iKql uq oOnpce(oprdrcron6 rn ouyr<upio


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

6uvopergnou 0o ouyr),ivouv:on6 pro orpopopdponou pno),titveroltoqro Boprl or6nnpouou 6evnoipvetoruio<o.To puo),6xotrupnderoepro ouvolo0npour<n o).r<o6),n nou rorti nepinroon ro o(river,ro oroprbver, ro omwdper,ro 0o)dlver,ro rotr* )der, ro ncpon),ovd,ro 6orpovi(er.Kq),frepoon6 6),ougro eineorc9/g o 6pn),eog noOdlvAr<ngfldvou, nplv Koropd),er xor o i6rogro uovdxprporfpnporou r[ruxropori Tou:(To0o),o1rwopoupuo),6p' dxernpo6dloernpo noD,ou,rou)do o-trtrori ror rprixel o),),ot).

43. I(dnorornpoo6pxovrotorn p),or<eio e0e).owncdlg. Eivor qopdsnou dvogvoripcovdv0porroq,nporcerlrâ&#x201A;Źvou vo enrBrdloerfl vq pnv pil,6(er oepne).d6eg, nporlpd vo uopoonioerrov xo(6.rdvernog 6ev rord),ope,(TnvKdvfl yopydpo>,<r<dver ro xop6r6o>,<r<<ivel rnv ndnro>(<noreirnv vriooov>),<rdverrov Krv6(o>ror rov <{16-


AIONYEHT XAPIONOYAOT

rptorcopr6r.Iug 6uur<69 xorvr'lviegnptorc0).nrdgourfigrnq Kouronovnprdg eivar o xoxriuonroqxoplK6gr<oro Kpulpivouq nolrru<69.o up6rog 6ev ovoiyeroruor6 oe (6voug,nord6ev<ei6e),nord6ev<{€per>,nor66ev<dt<ouot), Koto 6eurepog uord6evonowdereu0dog,d),),orov p<otdve ror dtrtroavr' d).),<ov rooprouvder. Iug ox€oergoup<p6powoq xor e{dprnong n rcrru<rieivorovd),oyn:noloq ocpondlrng 6xer).6yopilpoq orov o(rtoporrr6, uudi.trn),oqorov 6rzu0urrni,<pormnig orov ro0nynrf , ntolnrflq orov ne),orn.pouyr<o Kol ro oxriprolro Boup6.ll6oor o6nyoi, ooporoqrl),oreg, ypolrporeiqKol Bon0oi eurqov<ilveivfl6xrp6vo nro 6{uuvorou6 Tooeevrtr6 roug,dtrd enrntrdov6xouv rnv np6votovo pnv ro 6eixvouv.

44. Iro xp6vrornqyuvolKeiogrcrouieong, or yuvoir<eq pnxovetovrovxi)"roug6uo rp6nougyro vo rpdpouvB6Lrorov oorpd-


58

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

nn ori(uyo.H poorxriouvroyriflrov 6rorpn on6 ng udlr6r€p€q:<roverovp).oro>, (pnv o[owdg>,<0ouer, <oo'rovvo ).6etu, 0o ner,0o rou nepdoer>, <0oor<ori(el Kol 0o oxdoer>. To roOnlreprvd reprinraouppfcoong firov oro i6ro poripo:6rov xuv6rcv liyog r<o<pdg on6 ro <p).lr(dvr oro nlordrr rou rtpowou ovcgovoriocv op€ocog <),egrdu ylo vo y),rrdloouvrnv oyprd6o, evtilyro ro r<pooinou xrj0nKrort'Torrort'rpr<yoripryorlpr>,eniongyto vo 6roodloouvmv ro)li 6rd0eonrou rpore(rorit'r vo onorpriyouv ro vupdpo).o6<proryov 6ev €<prcryov. fio vo rou (nrrioouvrou 6npere vo rov nrdoouv(ouq xq).€qrou>ti <ouo rcpepdrr>. Kfl ndwo vo rou unopd).ouv mv 166oil,oyicog,drornou vo volri(er6u eivor 6ncfrou:<6,unergeof>,<eorl(dperg>, <eoteiooro dvrpogrou ornrlori>,ourdeixov r<iro on6 rn y)dlooorouq.r<op6ov6rov o r<dupog r<ordxoveour6 or<prptilg nou riOe),ov.'Eror upooOouoavug uno06oerg Touorrlnori r<orr<pororioov rn p6rornq 01roy€verog.


AIONY'HI XAPITONOYAOE

45. H p),or<eio eivoronp6B).enrn. 'Exet r6on non<il,ioer6il.dloecov6oor (exoprord Kol ol pldreg rou o r<o06vog eivqrpro ooreipeurnnnyfi epnvefoe<ov. Ilord 6ev(6pergudlg0o ovn6pcoerdvog p)dr<oq.eivot oov ro (ov6nro xotv6>oro <ypd<perg eniypopporou lr<6r<ou: 6pd1roro ye}oriv,ypd<perg r<opol6ieg x),oivo ri ro no),or6roroqe)d o p<op6g Kovu pnys),oiovn>.Or n)J0roreivoruro onp6p),enrol Kl ort'rov ApodvAoun6v,yrori pnopei vo xovouvrnv yr6),oetor,x<opiqKopio ).oyu<t'r, xopig ro rropopu<pd 6<pe}og. (otpvncd oov ro or<u),inou oe 6oyr<dlver ndvo oro rrorxviOrr<r6rov ro po)dloerg oe rorrd(erpe onopio. Iov ro n),i0ronou yrco(rilver oro r6rruvo Korperdxuunrdror neproo6repo Krou'rougouyyeveig ourori uou ndrnoe.Ouorr<d ror u6evro riOe),o. oI-Ldro drcove. Or oni),egrt'lv â&#x201A;ŹenFepi6orv ppi0ouvon6 roropOtillrcrop).oxrilvrpoyr r<dfi qor6pd:6utrlgeKeivourou 6toxerptourinotruxoroxiogornv Kurfe]no onoiog


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

ornv ropuqoon rou 0ovorng6pour<oriotovorngA0fivcq(r<d,or<oipr l9B7) dvope ro peonpdprrnv Kewprxri06ppovon oro 6ropepiolrorcylo vo e),dy(erov ),erroupyorlvro r<d,opr<pdp.

46. To onp6p),emorou pnorl<pou eivorn rpo<pri rnq K<opto6iog. H r<ouropdpo nou orn (<orievox),eiri e(opyi(el, orn ornvfi Kolotnv o06vnuporcc-trei ydho, rdprynrcor ev66puxnovorcougron, yrori ro06vogoroOdveror nro d(uuvogon6 rov p),or<6wro fiou ouroye],oronoreirol oro dpyo.An6rnv orurf r<opol6iotoqTnvenr0e<ilpnon ro eivor6n n uneppolnror ro e(olruouu<6 qpevn<6yivovror 6ercrdon6 rov Oeort'r, enerOt'r yvtopi(er6u qn6 rov ov6nro 6),o pnopeigvo ro neprlr6verq: vo ilupopo)orotl ro n66r rou ri vo pyerorov 6p6pope ro o6ppoxo.I(orovd),oycu6oo0o ro rpcr<orn0onoroi,dxoupe Bfi(ouvouyypoqeig e),ocppd r<opoldfope Kopy6qroroouooerg


AIONYTHE XAPITONOYAOE

61

puou).pdp(on6to rouooriprorov zuun6),nmov) KorKolrsvrf(ouvfiOtogepourdg roropiegpe xloupoproutrri6rd0eon),pd(r<top<o6io xpr <pdpoc uope{nyrioetov) Kqr oe(ortop<o6io puorogm xowpor<opp6rrn ).o<pdpo Kol rn or<oro),oyio. H r<opo6io eivordroxpovu<d uepr(nrnrnener6rieivor ),urp<'rur<ri. 6),orye),dveFe rlq ptroreieg rov dM,ov, Kol r6iog or p),tir<eg. Aev eivor ruxoio 6u or6po Koln nopndl6ng6nepc 6ro0erer ro ovo),oeporopox).d6rrng, Tnv(6nepopnor3qo>.

47. Iro eporncdlerroupyeiOroqopeuKd. Evog etroqprigdwpog,6oo ep<poviorpoqKl ov eivor,onoyonrerier ro 0n),ur6, 6evroueprnrâ&#x201A;Źer rnv ovoyKoiooioOnonoryouprdg.exr6gov rn xo(opdporou owtoroOpi(ern omovoprr<t'r ri rorvrovmirrou Odon,on6reronoll<dpreivortroxeio. Awr 06ro9,pro veopfir<or6pop<pn xc(opr6l,o eivor oucOepriovupn<f<povrooitoon: Tnv


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

6xouvrnv rdon or ovupegvo poodveornv <o0to6mroKolro pnepnsdoForo,ouvrnv ewfn<oon6u pe our6ro n)dopo 0o rcpordvero y<dpro(peyo)d0oq).'Onogourooopxo(6rovr<dnorog <6),o1 uoO<ilv, 1uollovcyio novrpzurfKolro.fevuctilg,oro eptortxd or yuvoir<eg rftixvouvro peyo],o,or dvrpegro prrpd Kol n onoro),orcrjvOoon r<dd rporei (6ravro ouvoio0qro (exerX(er, <{epuo},i(ovuor> Kol ol puo},opdvor, n6oo pd)J,ovouroi nou 6evrouqreplooeter).Me m Orogopd6u o ntriOroq 6rov r<qu),6oer volri(er6u eptoreriTnKr Koln xo(n nroreuer6n 6oo10e).ouvvo rnv nn6ri(ouv 06),ouvvo rnv nowpeurorlv.

48. O oouori6oxroq6ev eivorrcorop6peoroq. Or ovOponor6evnoipvouv(lrop<pfi>, 6ev6ron),d0ovror p6vo pe rnv (rKnqi6euon)oro oxo).eio.r6ronr<dpa0riporo, r<orpfltroro uo),rionore}eoporncd, nopo6i6ouvn oKoydvero,o r<orvrovu<6g


AIONYEHE XAPITONOYAOE

rrir),oq, ro enoyyd,po,n ourop6prpolon, n ouvdqero,n epnrlpior<orBdBoro ro rovo rofi6drUerqr. {i6to. <ov6evonoriOooeg Av ror <ppdoerg 6nog <eydl6pyo),oro ro<eydleiporKolvovenrouipromq (<ofiSu, vrr<dpop<pop6vog> ).eyovrorpe neproori euro).io,evrotrotgundpxouvr<dupuoIopdvor nou 6evn€pooovon6 ro Opovio, o),),dperop6),roovrlq epnerpiegoe Fro npooonrr<fqilooo<pioxor euydvero uou rov€vo ernor6eurrr6i6pupo 6ev pnopeivo rpooqdper.Kou 0up6oocpor pdoooe nou oe otprivouvovou6or<oO<ilq )tiyeg)d(ergouvorfi(ouvpe (dteurri opeo6mrorot ro0op6mrotr6youvot'rlrorouou dD.ot0o xpero(owovoe),i6eg mi oe),i6ov on),tilgylo vq ro 0i(ouv. Exr6gourot, n ouD,oyrr6mrortov oonori6oxrovexer66oerdpyordnmg no),riurfn-trriq nor6rnrog: peyotrorrexvirego Kopdrpng,o le<pdpng, o E),rirng,oD,d n noinon rou 6nporxori rpoyou6rorieivoron),noiaorn'popcpdg o Oeo6opdKnqKol o Xor(r6drrg,o)),d rn <Iuwe<ptoopdvn rnv sypoqeo Kupror<rb Torrodvnq.


64

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

49. H r<orvrrlvrrt'r npororo),nrynxpe6ver evudl6gd6rxornv 6)J"elpnpuo),ouoxe66v onod,eronrcdoe 6ooug6ev o(rdl0nxov r<riuoro xopri ouou6dlv.o oypdppo(oroupvdpr> rog eivor<r<otrooupo), xor <(u),oone),6rnro>. Irov eyypdpporo,nd),r,pnopeiva roro).oyroreionoro6riuore d),),orouooripr,o).).dov6nrog6ev Oe<opeirorenouOevi. or rir),oronou6drvKorro xripogrnqKolvovrr<fiq Odonguou rou e(o-

ogotri(ouvOcpurirvouvrov o6oriuepiourd ror 6rioxo),oOror<piver rov xdxo nioto Touq.H oou),iorou onou6oypdvou eivor Koroxupopwn:o pnoi).vuolrdvog oeppr

r6pognoupudp6s{re rnv nopoyyetrio rorordoosrorcuropdrorgoro (<ow6po}o,ev<ir o oopopo<povrig yrotp6gnou dpyo).e).d-

0og6rdyvoon6xr.ro notrrjvo Er0upioouv 6u <6eveivorKo),6gyrorp6g>. Mo ov n il,).erEnonou6drvri e(orxei<oonq pe ug vtiegrexvo}oyieged,oppdverora4 vonrucri uordpnon,pi(re ro roorcdllrou xpnlrou-


AIONYEHE XAPITONOYAOI

odrprouoroxopdrprr<or0o ovoxnpuxrei o ilJ0rog rou x<oprori.

50. To xopri 6ev eivorilroronolnux6 eu<puiog. Av ro puo),6xriuorouqrdveryro vo ndper6in).opoo6riynong,rord ndoo nr0qv6rnrorproverKorylo vo udpet6vo 6in),crlpoonouOdlv.ro vonrn<donotrotipevoeivoruepiuouroo6rivopo.Ano( r<or pnopeivo oilopvnpoveuoet rov KOKt<ot ro ot'rporo,ro p6vo uou xperd(eroryro ro <xopri>efvorvo orpriloerrdltro ornv onootfl0ron,vo pou}opriloer6e6vrog,rcor opdupouxopdu,doro ror <Wxror,0o ro udperro orpoB6xopro. Trirpo,yroriro potirpo ro(rr(ng6eveyrveporitpo 6rxny6pog, ro (ntnpo 6eveivarvonru<6,qI-LdKorvovrx6:6xr orevdoKovoprK6,oLLdKolepe0ropdrovrou ueprpdMovrog. eivorno),),oi ouroi uou onofOooovpe xi).reg6uo nou 6evro eixerdorept'roeig, oI-Ldr<oveig po. Ewoeirotu<rlgor y6vorrolv er3nopov


BAAKEIAE ETXEIPIAIO

oxoyeveldlvonoudd(ouvono(dnovreg r6pripororou Kcr opKeroioe <pnprop€vo e(orepn<ori'ro entrooofl Toneprpd)-I'ov. Aeveivot ondvroro svotowov€rou puotl)m vo no(dpelpe rnv rfrBewo tou XdpFopwKolro rmtxio po)t6ouox6ptorou vo pnv (6pernot vo to Billet.

51. M6vo oov etptovtx6ox6trtoPnoPeivo yiver 6er<r6log 6notoqoropvnlr6veuoe pro wdvo prp),iot<otto€utooe€voxopri sylveoutopdttogentorfip<ov.iUJropvripn xor notruyvtloioror evre)dlqd),)'on o16qrn.To<ptovd(ouv ordlvegot opxoiot(Hpdro L€eryouot6Qro r),etrog,Anp6r<prroS), x<rlpiqpuoKorn (evnnoporlrio,<1rudloetg 16 eivorydr6opogEoprop€vogprplfo>. e(nyrioflqyloAw xpero(ovrotnepottdp<o upoq€oopoq(6pet ri o rou<prordqdtog on€(o rov oplqp6rng riypngoM'dddxr oroyrornvi6rq.Memv ouooniOrononoovdtruon,rorov6nonror rpion' r<),eiovtot


AIONYTHE XAPITONOYAOI

ro p6vo rdp6ogeivorvo erooxOeig, 6ncog ouv6porveoulv ouroKporopu<n Kivo, orov nird,o rtov orevox6<po),ov pov6opiv<ov.. 'Onog uuoornpi(erpra opd6oepzurmrdlv nou pe),6rnoe ro 0d1rooe psydttro novrrlompror<d r6pripcrorov HIIA, ew6nroero i6ro or<prpdlg noooor6xovrpox6<po).ov ovdpeooourgr<oOopiorpleq, Touq6roxnuxoriguilo)r'trfi),ouq, Touqeolmr€SKotrouq (C.nn. roOnynrdg Cipolla).Ilporpovtilg, ov n dpeuvoorpeg6rcvKotrpoq rougi6roug rouq€peuvnrdg 0o ovoxdtrumovKolro 6r16 rouguoooor6pnorigolv.

52. O uolruop6g euvoeirov p)dxo. Imv npor6yovn rordoroon ro npdyquporo t'rrovono).rlr<og {er<o0opropdvo. r6v nou opyorioevo r<oro),oBer yrori rpd.

H p6vn 6oxrpooioornv onoio unopdtrLovrov pcv6opivor ( repopxioypog€loot unorpri<pror rpor<ilv) rirov n q),dv0oorn onooui0ron 0npro6dlv xerlr6v<'rv.


68

ETXEIPIAIO BAAKEIAI

xouvor dtr),or rov eixeopnd(ern oprou6o. Irnv enoxt'lpoqo r<dOe Ko0uorepnp6voqpnop€ivq eivorrupepvnrrx6ore),exog fi our6grou oe 6xervopr<ropdvo oro xet-

poupyrr6r<pepdu. Orrexvn<69 xor6rou<nurdg uno6opdgnou dnproupyriOmovpe rn ytyovrolonrtovr<orvrovrilvdgnoovpeyill,o nepr0dlprovo r<oro),oppdvouv uqm),69Odoergornv KolvtovlKf d,iporo r<or r<d0e).oyfiqonou6oypdvor<pe).troi.'Eror rohinrerot plo rpoyponrfi ovdyrn dxr p6voyrori or d(unvor6evenopr<oriv ri 6sv ouou6d(ouv6),or,oM.dxor yrori 01r1o ove(dpmroron6 ourorignpouporivvo oup€rpovuor oereploo6repoe),eriOepeg ror Onproupyrrdg ooxo),iegon6 ro vo eyrJo-

prororlvoe€voorsyv6enoyyetrlrour6 xdlpo.fto oprolr6vo etreriOepo uverSporo eivol npoup6repovo ovoi{ouvpucpdr<r oe rdnoto vnoi nopd vo r),erororivpe xoorouprd,rodvrorcoryuo),i oil'Tonptoicog rn vfxro omv no),ue0vrr<fl.


AIONYEHE XAPITONOYAOI

53. O enuuxnpevogp),oxog6w eivorovdx6oro.Eivorlnq npoytlom6rnroyupo poq xor 6evupdnervo nporo),eiew6n<oon pro oprolrevneniOoonri 6e(rorexviorolv ou6xtov. Or prpnrxdg u<ov6rnreq rou 6ino6ou eivqr eyyeypoppdveg orov yeveur6 rou rcir6moKoleKrtorderieror ocvrov orcri).o,rnv opr<ori6o, ro d),oyo,ro 6e).rpivr.H rvrurrtrlolor<iroxrirnro rrouro ovfiIrra pe ro n},errpovrrdr<orro e{on<ertilvowol pinci(ouvoco6onu),oeivorouore),eopo pnonqror 6xr or6ryng(oe aurfi rnv n)lppior<oxio or prpnur<69 rougu<ov6mreq wor oro <p6pre roug).AevriOeror0{ro 6u peydl,op€poqrng 6rovonurt'rgepyooiog oqei).erororn pipnon Kol 6xr orn or<6ryn. O roypdvoqFlo€1rero ovdtoyo roripwr oFo Fnopeivo r<<iver Ocriporo:vo 6reu0riverpro opxriorpo,vo o6nyrioeroeponlovo, vo 6r6d{erqillooorpio,voyupioer pro rolio, vo ovd\dperuuoupyeio,vo nopouordoerpro rdleonrtt<fiexnopnfi,vo ypdgeroeeqryrepi6o,vo Odloer6ro)d(erg.


ETXEIPIAIO BAAKEIAI

M6vouou 6rovouppeivoyv<rlpioerg on6 t<owo6vovrdtorooorâ&#x201A;Źpon ouoyoritzuon eivot ovopev6pam.

54. Or enrruxnpdvoreivcr uolun),n0doueporrtov zu<pucilv. O prprou6(ognroviorog, o 6nporpr),t'r9 rpcyou6rorrigri n0onor6g 6ev eivoronoporrfrorgrov6vo ooivr. H Oe{rorexviot'rto xdprolro6evexouvdpeon oxrlonpern v6non. Eivoryvrooroir<oilorol oprioregrov ynnd6ov nou dr<ovov poyxd pe rnv pno),oxo}-),npwnoro u66t, nepvotioovoov dvepog6),nmv ovuinotrndpuvo,po ovuivo prrouvoro d6ero rdppo6pyorvov Kolol i6rordour.'Orov16oot or<ri),or ror d),oyoilp<oroyt,rvrorotvoe rorvieg,yrori vo pn yivern0onor6gn Pu(oporlf ro nor6oBoriBotro. 6ntogr<opoideriopeno)ld, n Toirq 6nor(exc),rirepo qu6 rov T(6u Boiolri),epnou nopiouove rov Top(dvKotoro youdorepv oprcerd d),oyo Kooupr6n6cov dneqrovrnooourioury-


AIONYEHE XAP|TONOYAOE

pn rou nupopo)uopou, oeovri0eonFerouq ovopdregrouq.O xoroordlcyp6vogI(orpdr<ng 6evewunooro(6rov6r6lou Fero oou{6 rdnor<ovrperivov ouvo6€},qolv <Korm poirou' flleyexopoKTnproru<d: ppd6uro por3pou vo pd),<ovo r<dverr<dOe i6ro npdypo,oro rdlog 0o ro rdverro),fu.

55. pldr<ognpdnervo O nro euruxrolrdvog eivor o er6u<69. H enoxflrng ou6lumg e(er6ir<euong eivotro r6ovu<6epyooror<6 neprpdt),ovrou pdno. eivorilopornpnpwo 6u 6oo nro n),i0roro dropo16ooneproo6repo),orper3ouv rn pourivoKolrnv enovd}nEnr<ovi6uov npd(eov. O orepnopei enovo).o1rpdvor<dgdloger6rr<69 vowoq6ropxrilgro i6ro nptiylrorovc <prdoelrpd.d. rord rov MndpvopvuIo, <p6vo €vogorev6pudlogpldrog yiverorno)trircdl6ger6n<69>.'Eror ru olJ'rdlg,psyd).ogopr0p6gnpd(eov eKrd\eirorour6lroro, xropigorcdEn.6nog o e(oorcnp6vog


72

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

ntoviorognoroerro n).rirrpoxrrlpigvo ord<preior t'ro <ppoi6rr<69 nepmommqerovrl orov rpooplop6 rou xrrlpigvo ox6qrerolrolouq 6p6poug0o qKo),ou0floer. Orireo er6u<6g or<6<preror, exerdrorpegtrrlo€lq.eqopp6(erro ew6grou ono0nKeupdvo<np6ypoppo)Kol 6w ovrrperalni(er r<d0eileplorour<6{exoprord. Edpoupe nt'lq o xerporipyoq rnv <ilpouou ovoiyer dvooropdxrpuopeivo ou(nrdflylo ro rro).tur<dt'rro uo66oqolpolrerouqponOorig rou. 6pr'lgo xopronoixmg 6ev ),derop),oripnegndvo oro nolxviOryrori or<dqreTol.

56. O povoofrpowoqer6n<69 eivqrrovnyupl. Eror ru otrhdlg,ndoxeron6 yevrxfi rrigla:on xo0<ilgdxerouyrcewpdroer 6vo peyd),o6yr<oyv<iloeoveni ev6gono),trcog neploplop€voune6iouKol oyvoeiro uu6),omo.Eivoroneipognro efrco),ovq 6noouofpnov> lnoupyrioelqro (npooornu<6


AIONYEHE XAPITONOYAOE

ono ro vo onorcnoetqronolo lKovoilolnuxt'r 0edlpnonKoreni d),),ovne6iov yro rouqovoyKoioug ouoxeuroporig. Ordvervq 0upnOoripeuq flrovertrnppdveg uoroydl6ergOrorperioâ&#x201A;Źlq oplolrdvov<6re0vorig <pt'rpnq) Texvoxpordlv(ou<ovopo),6yrov, ouyKotvovlol6yov, no)lru<dlvovo),urcilv, peueopo)t6y<ov, orro),6yrov,oeropo),6yov rcordl),<ov)nou ononpooovoro)J(ouvri penq p),oxcil6erg rpopoKporotvrov r<6opo npop).6Eerq rouq.Aiyo nprv ou6 ro psydtrorpox rou xpnpouoniploumq N6oqY6prnS (29/L0/L929),ro onoio npord),eoe rot ndvcoon6 20.000ourorcrovieg, or orKovoplKoieyrdrpo).ol rnq opeprrovrxrig r<updpvnong drprpovro xdprorouqpernv oxovoptrt'r dv0non.I(or p6)lg rdooeprg Fdpegnptv on6 rn <Mctpn Tpitn>o np6ylo e6pogXotpep 6ri),cove unept'rqovoq ug uyreigrcoroudpeeg Bdoergrnq omovopiaq.perddpxroovvonn6dveon6 ro uopdOupo.


74

ETXEIPIAIO BMKEIAE

57. An6 r6re rroum <prionowucordomoeo v6pog,n <guoxri c{ror<porio> fyrveporplt'r ovdprmon.ol Kolvtllvrr<69 e),iroxnpcri(ovror6xr ouoporuittogon6 roug6(urvouq ror n<ovorig, cD,<ion6 pro d\uoi6o ro(uctilvKorrrxvrKdlvonicrrvr<orpepoiog (nou p6vo on6 ro <r<Inpovoprr<6 6ir<oro> Oixaro6ev eivor).K<inororruxepdrn6eg puopeivo x),npovopt'roouv pro enxeipnon, dvonpoooOocp6po 6vopo,Flo olKovolmcr,no)luci, r<oD,texvncrOuvooreio. pe ouvduero,n),iOrorr<orord),owory6vor rotroworixrovfi r<ondroovyovrtilv,xropig t<ovdvo ilpoocornK6 evonpo,vo uponyor3wol euqutbvror nponcopdv<ov. Briporo, rcr ouroi opydri ypriyopcun6Kerworoe 6vodD,o ei6ogOuou<rig Enil,oyrig,roug riyprougv6pougrng oyoprisrou 6xr liyeg qopdqrp6pvouvro udvrororo. ('Orqvo Mop(eypo<pe 6u orpeyd),eg neprouoiegrd0e 100xp6vrouepinouotr),d(ouvx6pro, ioog, er<r6q rov dD,ov, vo eixerord vou Korm plor<eio).'Orov a<),eirper o xoptopo-


AIONYEHE XAPITONOYAOE

ur6guou€<puo{e ro 6vopot'rro xpripo,6w eivotxo06trou oiyoupo6u o ),ry6repo npolKlqpevoq on6yovog6ev0oro xdoer.Krov ro ).e<prd eivorno}-Ldt'rn <pripnpoprdr<or 6woxopui(ovror eriro),o, r6re0odp0erro p),oppwoeyy6vrvo pnvotpfioer rinoro.

58. H xovrpfl p),or<eio eivoropo6u<ri. pro opd6oov0priln<ov Aur6 nou Evdrver eivorro i6ro nou evrirver Kol6vonln0og: (0pnro ouvoroOfiporo Korol nmorOt'roerq oreio, r6eo),oyio, n0n<fi,exOpoi,qitror, orlppoxor),ev6 o p6log rnqvonpoorivng reivervo e(cqovrorei.Ie pro errovoorour<nri 0pnor<zuruan opydvoonouppadxouv e(ioouo roOnynrfgror o ox0oq6poqKol pe rov oe pro owporopdo o rexvor<pdrng pnodpKorro pepdlr.Onorogewoooerot oe plo ovOpdrnrvn opd6oo<pfiver err6g, evouveidnrofi 6xr, €vopdpogrou eourot Tou.n orolru<6mroKorn (exorprorfivonpoorivnnopopepi(owor.I6i<oqorlqlro(r-


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

t<69ouyrevrpdloerg, ouvou),ieg,reprideg oyrilvrov,nopeiegror 6ro6dtdloerq,6),or yivowor €vor<oOcilq (To€Tepoyevdg 6rotrrierorpdoooro oFoloyevdg>. To nlnOoq 6w or<d<preuor, on)dlgoroOdveror, morefer ror dyercr.<rotrd0oq6ev dvooe),ry6repeggopdgrougov0p6nougon' 6oegroug dvoloen ohiOero (Xoprocdtprp). Kdu nou v6proe6u ei6edvogourolrdra4ro ei6ov 6),or.rcdutog droror lrouporp6pordp),errovrov Ai-firilpyn riqmno ndvcooro reixn rnq IepouoohipKotol A0nvoiorrn 6exoeriqrou 1960rnv llovoyio oro r(dprc..

s9. H opo6rxriuiq),rooneivor6e6o1r6vn. Evogxoptopoux6goprtrntt'rg, npopd),),owcgro 6xd rou ouvotoOfporo,puopei vo pero6tirofloro nln0og ev0ouoroop6, .

Tn po(rxri uorepfo eixe nporo),€oerpro e).orrtopourt'r nopd6o r(oprtiv ylo ro nopdOupo nou rpi6r(ov oro qcllqrou ri)lou.


AIONYTHIXAPITONOYAOE

77

opyfi,Iunn, pe rov i6ro rp6no nou lrero6i6eroron6 ovOpcoilo oedv0pcono ro y6)ro, n 6uo0upioi ro xoolroupnr6.Kd0e dv0ponog0o unooreiourri rn <perd6oon) Kol 0o ouwoxrefpeug 6ro06orlqrou n),t'r0oug, oqorin opd6oopoysvororeiro 6rorpopeux6 enine6ov6nong.fi'our6 0q npâ&#x201A;Źnervo eivqrr<oveig eforperncd snreu).orcrx6gperlq opodxdgpoprupiegyror<dnoroyryov6q.6oo nro peyotrog o opr0p6g r(l)v olroqc'rvotw<ov16ooprrp6repor<o)d0r vo r<pcrog. To dxerypdryero l(avdrr rot uoh6Tepoo Aepu6v:<orov0ptonor nou ovf,r<ouvos Fo(eSreivouv ilpoq rn 6rovonurt'rrouge{io<oon>. Iug erd.oydg tou 1974n 6e(rduopdro(nvirnoe pe ro npctrdxouoro54o/o Ttov{rnqtrlv.rnv opdo<ogen6pevnKuprorrieyrveKorn npdlrn rcorpeyotrr3Tepn nopeioyroro flotrurexveio pe 1.000.000 r<6opo orov 6p6po.Or 6ro6n).or6gqdlvo(cv, pero(rio),),<rrv, unorcoriovrog ornv oprorepriouv0nporo}oyio, t<otro o}),6r<oro n),o6,vupont'roouyro mv ex).oyrioou>,ov Korylo rouqproorig


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

t'rrovorivOnpc-xop or<ipr ro0dlg ovrixov oe ourorignou dnpenevo <vrp6[owot>.

60. A6venog <exeinou oropordern ),oyrrt'r opxi(ero orpor6g>,Kdrl nou xdtrhouo 0o puoporiorvo enovo),n<p0ei r<oryro d),Io peyd).oouort'rporo,er<x),noroourcd, rolrpourd, ypoqeloKponr<d, oro6npoird. To nepr0dlpronpootonrr<flg nopdppoong ew6qrougeivcr on6 pn6oprvodrogoWnopKTo,ro0<ilgor peyd),egono<pdoerg 6xouvInq0ei Kot ro dropo ro),orivror on),<ilg vo uq unnperrioouv.er6epri,<ro up6poronou pyoivrl or'ro powpi ro rpcirero ),rir<og>. O veo6roproprivog 6n1r6orog und)rln).ogur0ov6vvc eivqrdfunrrogr<or pe 6rd0eonnpooeopdg,6ptogo<popordlvrror rdxroroou6 ro n),iOroypoqeroKpoux6 ueprpd),).ov r<orperdro npcilro6r<iompo oupnepledperor 6nog or<prpdlg or uo)ldgr<opopdveq. To 0doportovKoupqttt<tilvopd6covoro Kolvoporitrroeivoror-


AIONYTHE XAPITONOYAOI

rrp6: or ewunt'loro0nptr€goyopetoerg, ro peyd).ol6yro, or e(unvorropoi,or Lor 6opiegKol01Oeolrour€q owmopo0doerg eivor uopdoroondveuvoriporog,ro0<ilg n r<ordln{neivornpoonoeoorop€vn. (Korqorrd, 6),oondrn>,6nog 6l,eyedvo no),r6oriv0nporou roixou ri 6nog ypdqfl EVoqno)l69 dyy).oqnohur6g, (eri ilrvtiwo xp6vro nou ouveOpio(ooro Oueorlrivouep,dr<ouoo xr)ld6eg),6youg,e).dxlorol d).),o{ovrn yvdrpnpou, r<ov6vog 6lrtoq6evilr),o(e rnv Vfqo Fou).

6L. KoNtrepyeiror n ewtnoon 6u 6riopuotrd eivor xo),rirepoon6 6va ror rdooepo xol,rirepoou6 6rio. 6rornri{ope on6 eurrpondg,ouppori),ro, executiveboard, brainstorming,opd6egepyooiogror eoxoToq,Fern <ppowi6orou OHEr<orrng Eupouoirflg Korv6rnrog,ou6 xtinoregEur rpondglo<prilv(6eveivor),iyovrponrin oupperoxt'r uu6 our6rov rir),o;).'Oprog or


BAAKEIAE ETXEIPIAIO

ourero o6rdBlnro 6rdqoporouyr<trnrn<oi Kol Tn6rorpoveroe(ooqotri(ouv(d0ttcilq 6ev 0o unfipxe6roq0opo)orirerdn vdo r<opi(ouv'<6oo16ev or6movrol ouot<â&#x201A;Źrrowot) tr6veor ),oircoi.To oiyoupoeivot 6n r<opiav6o166o6evyewriOmeoeentOdqrtr.ovexei' o p6rponri, evd:no)r-),6g ),ogrougpnopeivo eivotp6vo enxouplr6q, roOdlgm 6ou),etdmv Kdvetudwo ro ondvto,povoxtx6nouX: rduorogovoKoloopPo),rinretndlgpnopeigvo r<tvn0eig ndlvuognov<rloe6to rpoxorigrot perdot d),),oropxi(ouvug petrrr6oelq:Torppdvo, ro )dotxo, to tptilto,ro rou6ouvorq'np6ro ro eineo Xpror6gr<orperdntdoovEot Au6oro),otro rponopr.Me upoiin60eon, p6poro,ro np6otpoponeprBdiltov'pto opropbrnm:rv6rnroeivatonopoimrnyto n onoio eu<puiog, rn 6pdonrng oropu<t'rg 6evpuopeivo avulrioeloropovtrlpdvnrot ro Google ou6 ro pnOEV'6Evovaxotrrimerq ri orn loPo)'fo. oro A<pyovtotdv


AIONYEHT XAPITONOYAOI

62. Or ovOpouor,nopo Ttqqolvopevu<d onpowrxdg6rorpop6g pero(rlTouq,pord(ouv oe nolJ,d. peyd),opdpoq6oorvnroreuouvxor 6oorvrtivouv pooi(eroroe rorvdgyvtiroerg, epnerpieg ror oupg6powo Eou6rzur<o),rivouv orpdwoorouSnqpdegr<orug opo6ciloerg. Kd0eopd6o,xolrporn<fl, oO),nrxri,ro)-Lrrexvn<ri, o<pei}er vo dxer<opo6m6nvefpo>(teamspirit), vo eivorevolr6vn(oov lrlo ypoOrdr.H neprBdnrn<puxrimg opo6og>eivorn rorvri niorn oe dvooxon6ilou onolTeion6 xd0e pd),ogvo unordooerolornv n),eroqnrpiori ong ewo).6grou opxnyorior6po xr qv 6evouprpovei.To ofiolpo xdOen),i0rou ornv repopxfoeivqr<r<),opivo orouq qn6 ndvo, r.Lorordorouqon6 r<qrto). Euruxcirgundpxouvndwo rduoror epilveuqFrvol oo)Joregnou ondveug rp6ppeg r<cr ro Ororeroypdvo ror ro qdpvouv6),ororjpno pepto eprvsuonrnqouypt'rg,pto rpootonrrfl urvehd nou dJ,d(erro 6e6opdvo. llp6oqoro nopd6fllTlo,rco06),ou e),o-


82

ETXEIPIAIO BMKEIAI

qp6,n re<pohd rouZrwrivorovrto),6opuwu<6,nou dOeoe dva6proorn orourp6rnro Kol rnv opa6rxriuuorcyt'r6rov OiyeTorro npooonrK6.or il,iOrorro ouo6oripooov,po ol voripovegrcord).apov: <Mog "peydi,ol" d6er(e6u eivor6),ors<eivolilou 6ev6xouvsuvouxlorei>(f.X. flqnooornpiou).

63.

p).or<eio H o1ro6u<t'r Od)r-),er. Av ro roro<priyro rou ovOpdlnoueivor n xorvrrlvio,ToKoro<puyro rou ptrdroeivol n opd6o,n ououeipoonlre dtr),ouq

An6 ro npdlropt'rporo rou 6p0r B),drceq. ou 6ino6oun ou}).oyrxt'r6pdon6evovr ordOpr(ep6vo rn <puoxt'roOuvolriorou, dr-).dendrprnrKol ro xuvt'ryrpeyd),ov(rirov-Onpopdrorvuou rircv o6rivorovvo ro ruvnyfoer rduorogp6vogrou. O i6rog ).6yogouonerpcilvel Kol rougovir<ovouq evowiovrov u<ovtirv: or npdlrornou 0o rpdfouvvo ewoxrorivoe otoporeio,ou],-


AIONYTHT XAPITONOYAOE

83

),6youg,opyovtiloerg, rurtrdlporoeivoror p),or<eq Kol or ord),ovror.or 6(unvorKol rd\ovrorlxorro pyd(ouvn6popovol rouq, 6evOdtrouv rexoyrdoro xe<pdllroug.Kcr enet6ri,6nog ).dveor fdD,or, uorB).dreg rcrvouvrorpo(i>, no),riypriyopoop66q ouorelB).ordlvnviyouv e),ur6o<p6peq pdloergrot rrvfporo Kol n ovOpdlnrvn ov<iyxnyro ou),),oyrr6rnroverpdlveror. ou6 rougxoD.trexvn<orig roqrouqno},uurorig oxnpouolrorlgor p),drceg u),eroqrnpeyo),n rpouv.Aoxdrog ropu6),o9,r<dOe opdOoonopydri ypriyopor<oro),t'ryer 6vo ypoeeloKporn<6 rourot),r nou ru pi<og npoororetern}i0rouq.KoIo onoroo6finorex6nqvoqFrropeivo pnoup6o),oyei peyotronpendlg oxup<opâ&#x201A;Źvog uio<oqn6 ro <epeig>qvti tou usyd),xtopig vq Krv6uverietdpeoo on6 yrooripuo.

64. O ye),oiogeivorilil,ou eiOougtopoxri. Eivorp).drogpednopon.n peyoln166o


84

ETXEIPIAIO BAAKEIAI

nou €xeryto rov eour6Tourov xoworctirvel Kolyiverorgar6p6g,ypogrr<6g, r<opaInp6vog,6fi0ev,rlr6vro,06orpo,xo)dpr, votpepoKol rlo poprd(ov ro lroorcopdg, (e<pd),og, uopor<dver) pe(Inq, pewfxo),o,

r<opoyr<r6(ng, ooripyd.o,p6puo.To poor r<6xoporrnprorrr6 rouyetroiou eivor6rr <6evsivol oun 0rionrou>.yl' qur6 6rqv Kdnoroq opxi(er vo roourooupi(er Kol vo ne-

ptouro).oyei ovor6dlg,n np6yr<o eivol (KdToeoro ru)d oou>,<xdroeouarcuprrcd oou>, <6eoe uoipver>.O xpuo6gr<ovdvcg rolv no),rdlv<rinorol,ry6reporor rinoro ueptoo6repoou6 our6nou 6n<ororioor> 6ev toxriErylo ro rfdlvro nou (er ev ovopovri rou Oprdppou rou Kol gowoorrilveroryro rov eour6rou 6oo 6eveivqrror 6oo 6ev 6rivoror.I(or6oo nro uneppo),rr<fi eivorn nou npopd),).er npoq eqwoorlKf err<6vo rougdD,oug16ooneproo6repo 6rgderyro enrpepoitoon Kol ovoyvrilpron.Bdporo, o,TrKol vo fi€lq yro rov eour6 oou, o d].),og oe p),dner.r<orener6fl o rcopnoop6g

Kol n operpodnero exr6gon6 p),or<eio ei-


AIONYEHE XAPITONOYAOE

vol Kol oupdnero,rov ye}oior<orpo)dr<o

vo rov nerg6eveivortrd0os.

65.

O yetroiog 6evpo(erieror. Av eixer<onorog rn 6uvor6rmovo ropcrnpfloerKqro).enrcig rnv xoOnpeprvfi (roriev6geu<puorig ov0pdrnou,or nr0ov6rnreqvo 6rqnrortiroer rn vonpoofvn rou eivore).dxloreq. Merov ouvnOropdvo rp6no wfveror, rptiler,o6nyei,uepnorder, ou-

(nrder,ro niverFerouq<pitroug rou.I(drr ovd}oyo ouppoivelKot ps tov ouvfi0n 6Evro 6xerypcppâ&#x201A;Źvooro rotreB)tdr<o, Io. ov 6evrov yvropfoerg, not vq Koro-

trdperq 6u ro puo).6rourixeruepov6onopo. Avu06rog,o ye),oiog6ev ewoei vo nepdoeronoporripnroq, 6evro eurrp6ner ouoveour6Tou.Tovoripepo0opupei,r<<iva ro ),e<prd rou Er),dylo vo <poivovror (Topduc uo).).d.Enr(nreiro <Oeo0rivol), rou r<6o1rou>, oov vo ppior<eror Oropr<rilg eni ornvng: n rivnon, ro fqog, o r6vog


86

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

mg qovt'rg,ro rdp6opo onzuOrivowor nqwo oeevoxorv6uohi zuprjrepo rou rrpoyportxori,orn ofpnooo Kolvovio.Ax6po Korouq r6ui(ouoegneprm<iloelq nou uro6rierorrov oepv6,ovr6rore),frcorlow profile, n dnoponodrlvorovvo KouKou),oOei.n<ih vo rwuntooldoerOdl,er, vq <noult'roer potpn>, eivor<noul poup), 6ncog)dvero nrrorpir<ro.

66. H e(ouoioeivorro crppoOrorcr6 rngye)tor6rnrcg.Mro rohi opepn<dvu<n xoupâ&#x201A;Źwo l6er nog 6norovOiler vo rcuBepvrioer npduernpdlrovo rov 6err[ruxiorpog. H oup),oreicgKol poroloOofioqeivor vd<pero ovop<propfrnrn: o <pog),ordg no)lur6g pe ug u6(egKol ro r<ori<pro l6yto 6r6trou6ev w6roq6perolylo ro ovru<eipevo rnq opl),iogrou, oD,oyroro u ewtntoon 0o oxnporioeryr' our6vro oKpoorripro. H o)liOeroeivor 6u 6norogovdperorn ornvri npduervo uno6u0ei,ol-)ldrgro rorv6 0o


AIONYEHE XAPITONOYAOE

rou yupioerrnv iltdrn: d),),oquoi(er quoopp6vn<o,dD\ogxopeterroro6erru<d <rontrotg) xopofq, d),),ogr<oupdlder m Oouporoupyri eu<6voornv ueprcpopd, dtrpe rn )tog<proroypogi(eror Kolropt,l16g orotno oro xâ&#x201A;Źprr<or<rd0ep),dr<og dxer 6voox66roylo vo oriloerrn x<ilpo>. fio ro uo)urx6 roipxo rng euoxriqrnv e{riynon 6iverpro ilJm (Foprd)opepn<dvrKn Koupe*o nou (er<o0opi(er vdro or6ro roroq rpoylrorxd eivorrooqewm6:<curoinou dxouvmv r6rorcnoioouroi npdnervo KUpepvdveKorrn xtilpo>.flou onpoivet6rt n ntrripngunotoyt'rmg nohnrfig ornv or rovopio oqt'rvernepr0dlprop6vo ylo novnporig,eouoKtopevo dwepo,)l1ra66poug ror oepol6youg.<d6ereg rovtireg,nop66g yelrdteg>.

67. Or on),oi dvOptonornpdnervo opqrpdM.ouvneproo6repoKl ou6 rnv rovnpri rdouorcovuonddov ounye),oioxdoro


88

EFXEIPIAIO BAAKEIAT

rov 6rovoorlpevtov nou, evdl0eoporiv 6u (ouv oe €vo rveuFonKriovrirrepooriprov, poger<nhiooouvr<dOe 16oope ng op),oripneqrou erro{eriouv.O ),6yogeivor 6u, eru6grou fioooororin],rOiovrou ovo),oyeiorn ouwexvioroug,ol nprpovu6vegrng 6rov6nonqomv n),erov6rnrd rougdxouvorroKorrei au6 rnv rorvtovio, replepovorivtov on),6),q6Koroyvooriv 6u undpxouvKt d),).eg popedq(<rlrigxor peripcrono).ruoporinou 6ropopgcirvovrorepfipnvrouq.Oxupopdvornioo on6 enrorfipegror Oetopnrxdoxt'rporonou rlxouvovoydyeroe 0pnorceio, npoono0orlvvo ooxt'roouv rnv nro ouexOripop<pirefouoiog:rou poprptopdvou eni rou op6prpotou.Kor p€ Toroun6rng ou0ewfog, vo enrpd).ouvorlq Fd(eSr6degrcor rp6uougo).),6rprouq ilpoq rnv o).nOrvri (<ofl.6,u npdner6d,o6ri ylo vo 6rd,u0ei n ouvoxriproqKolvorviog.Mq 6oo ovqxpovropdgeivorn oreipo),orpeurn<ri mg nopdOoonq Korrov ),oir<dlv nportnov dtrtro16oontrr0r6rnroKot or<oro6rop6g


AIONYEHE MPITONOYAOT

89

Kol n eivorn oyv6non,n 6ror<opdl6non 6roypogriTouq.6ev pnopei,rdrt rpuxo<prop6vepr(6rovo Hlurng 6rov eypocpe po ro ucpe),06v0o pogor<pvt6tdoet>.

68. ydtoirrlvEivoror KoMro poor<cpdro yro vo letroupyrioet, oprr<oi.H rcorvcovio, porpd(erorc peln rngp6),oug.<oxnvriuog o pioqxot noiyvtov>.Ko06vogerceinou rou opp6(er,ovo).oyopero err6nlopoKol ro dorporou. ol xoopu<oi6rd),e{ovon6 p6vorrouqro rpouoytd, eKei6nou6w ouppoiverrinoro, otr),d0o roug6ouv 6),or. Av ro rrrg eivot n oileyvoopdvnnpo6evundpxouvnto ond0erovo opdooupe, rrrg gryoripegon6 Touqrrnvor6qdLoug rcoopn<orig. oyopd(ouv,oro),i(owor,ouuo(dpouv voOpoi(owor,enr6eu(v0owol, yrori our6 orptpdlgenr6rtiltcouv: vo yirnv [povouv opeoroi,vo upot<dtdoouv r<orr6icogrn (dtro ooxri, rov 0oupoo1r6 rov dM.ov (n euruxionou unooxowol To


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

updypoto eivor n euruxiovo o€ (n),eriouv).H Onpooronoinon rngriuop(riqrouq eivor dopeorn6irpoyto ro r<ooprxd Edlvto nou xoprewi(owol ouq ooupoqrepdg (6e€r6oerg, ne6rd6eg rnq B),or<eioq ep<oivto, [prpldpeq,gala,ndpu, vernissages, cocktail,events),6xr yrori enr0uporiv dm0rvri vo eivor erei, otre ylo rn xcpd rng ovOpcilntvnq enorpt'rg. n 6rr<riTouqxopri eivorndwo smpoxpovtopsvn: r6renou 0o eprpovrorei n eil(6vorouqos nepro6rrd ror o06vegylo (vo Filouv oro pou> rtov d),).<ov.

69. H p),orceio 6eveivoroOrilo. Eivorpro xardouconBoprdgo6uvopiog xor,6nog (dpouvKolol ndrpeg,n o6uvopio (ovonnpio,xo(opdpo,ovopo),io)eivor 6nlnmpto omv r[u>or:n oduvolriorord 6ev (exvder,nor66evouyxropef.O prrcpovoir6gnou oroOdveuor ouipnopoqvo rpoy1toronouioer ug em0upiegror ro <06-


AIONYTHIXAPITONOYAOE

91

Io> rou orpdqerorrord r<ovd),),tov:ov on6 r6roouyr<pooio eivordrotrpoqKol eotoorpegt'rg0o yiverpvnoir<or<oq, oov oKoput6gxdro on6 rnv n6rponou neprpdver ufioFoveur<<i va Bo).erq ro xâ&#x201A;Źproou. ov ei-

vot 6uvopu<69 ror e(<oorperprig 0o yiver oprpiorog, rdOoppodrorpoyro6).onporerp6vouvo ovon),npciloer rnv ovnpn6plo rou. O updlrog0o e{u<poiver fuoulo <vo6o{rperoloq 0o yeox66rqer<6ixnong, trdoerre),zuroiog>,<ner6irnon eivcr r<prlo nloro>, u6),oe6dlnlnpdlvovrol>, ri 0o zuxfiol uoII'Touototd rou vo ro Bper>,<on'

ro Oe6>. O 6erirepoq 0oytreiEer, 0o ortryet,0c pou<provdrper Kol0oxdEer16o1ro. orov opropdvorovoptorlorivror yro rdrolov n),i0rope ur[n],ri06on<ndrgppd0nrceour6qeKei;> n ondwnon 6xer6o0ei y)teitpowoq cn6 xp6vrc:<dpuowog, Kollre TOKepOTOTOU).

70. O p),dr<oq 6evrdver on),cilgp).or<eieg.


92

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

Tq dvOnrng p),or<eiog 6ev eivorp6vo ol sFqov€igovonoieq,yKdq€S, ).dOnr<or op),oripneg, our<ieivorn oporf Kol ovopev6pevnn),rupo.ro oopopd,6norgouppoiverndvuo,eivorro rpugri, ro rjnou),o xor 6n),nrnprcil6n. H onpio rou p)lircoeivor 6e6op€vn.uiorrton6 rn pvnou<or<io, rnv rorofOero,rov cp06vo, rn ouKoqowio, rn pourprovrd, rnv epnd0ero,rn xu6or6rnrc,rn xo)ll, rnv xo),oxeio,rn 6ou)"x6rnrc, rnv rinopon,rn pu<ponp6nero rpriBerorndwo 6vopeyd).orouooupr.ov 6eveivorr<dnepqavdgoopour<6t'rUuxr 16, r6re np6rerroroo<pc).dlg yro rnv n).r 0t6rnronou per€pxerolro p6vopdoonou 6ra0drer.Av yupiooupero pdood(torou nd,rdv0p<onou, r<ordndoam0ov6rnro0o pporiper<puppdvo €vovdfeorontriOro.n nopotripnonrou Aelrn6ondxernponyn0ei: <nqvn0x6rnq eivoronoK),erorx6v npoi6v rcovp),or<cilv>. fl' our6,6rov )dve uvogopdoolrov p)drcodv0po:uo>Oevevvoorivp6vong ovonoirqrou, nou Oevefvor ndwo yro cp6po,qtr-)dener6riefvor16-


AIONYIHI XAPITONOYAOE

oo pox0np6gxor r6rore),fgnou pnopei (vo oou rdrfierto ouin ylo vo myovioer 6uoopyd>.

7L. M6vo orirmrogy),rrdlverg or' To<pi6ro. Eivoryv<oor66u rn qripn Kol rnv ernruxio or<o),ouOei n ouxorpovriq.6rorpor eivoror d),),or,omp6vnrnv dxouvvo pi{ouv ro Od,nrt'rpro,vo ndpouvro re<pd},r nou (exdlplor,vo o<prioouv oroxpounovooupevo.unovOpdlnrvn <pfonproeirco(Oouru6i6ng).fio ro Oerinou unep€xer> q0ovep6(rovr6po),o n ouKoeowioeivor oKqroviKnrn 6(n. upoog6perpro ourondrn peyd),ngcvororiqlonq,r<oOdlq rou 6iv€rrnv rpeu6oio0non6u 6rorefiodlverol pe our6vnou ppi(er:<o<p06vog eivorouwerprppdvog0oupoolr6q,(Kipr<eyrcop ). I(ordrav6vo ol p)dr<eq Kol 01etr),erppour<oitruoorivexor pyd(ouvo<pporig r6i<ogyr' our6 nou rpoBdverpooornK6 (6pr, nou rp<iletrq 6rxd rougooOrrcd:o no),rur<6g


ETXEIPIAIO BAAKEIAE

Odperrov uo)lur6, o ouyyporp6oq KoKoIoyei Tovouyyporpdo, o updrnvepoorfig Tovvuv Kot ol e{ enoyy6}.porog novroyvriloueg Onpooroyprigor 6w oqfvouv r<ovfvov oKouoKouooripzuro. Ilio<rlon6 r<d0e6n-trnmprtil6n eni0eonrcr oroxp6unovoofpevo rpouyd(erro u),nyoptivoeydl rou ovenopr<orig n)J0rou:<Mnopd:vo ouyxroptio<o ro ndwo. er<r6g on6 ro vq eioor our6uou eioor.ercu6g on6 ro vo pnv eipor qur6uou eiooreot>(I6),ep).

72. O o(roq6ev dxerouvriO<og ntrripneniyvtoonrng o{iogrou. florderyepdoro n66ro rou, 6evvr60ervo oueil,eirotxor eivot unepdvrrl.6evooxo),eirorp'ourd, <o onr6g6evmdverlruyeqr.O 6eitr6qror ovripropoq p)dr<oqro uno),oyi(er6Lo,To(n),erler6),o,o q06vogrori rpdlerrnv Euxri 6n<ogn orcouprd ro oi6epo.I(or 6ncog<o 6rdpo).oq rov poriptoveivor),eur6g>, r<ov dfOrov eivfl o zu<purig. 6w xperd(erolvo


AIONYEHIXAPITONOYAOT

rdverron evox),nrn<6, rcorp6von 06orou ro).oworixou,Touxoploporlrcot,n or<drpn rng riuop(t'rqrou u),nycilver rov rperivo, ouvrordpro 1ro1r<pri oronnpf Kol ovopoI6ynm yrorov i6ro.To nopd6o(oeivor6u ourdnou nporiorcoge(oyprdlvouvrousxopepneigKotrlq <popporolliregeivorro yevetxd xopoKmptoru<d, n opop<prd, n e{umrd6o,ro rq),ewo,xor 6zurepzu6vrrog ourd nou rororrfi0nKov,n 06on,ro xpfi1ro, n p6p<prrlon.'Orov ro <ixopoyuvoroperd,Itennrcr omln ),or6topeimv rofr).o nOouot6 oqrivowoqunovootpwo vonpoorivnqt'1t'r0oug, on),<ilg eurpepor<ilvrl TovKov6vo6u udwo pnpoqounvo(iomq oFop<prdg o il,iOrogn0rr<o),oyei.

73. I(oveig6eveivorrto rovnp6g on6 rov O uovnp6gnepvrdroryro 6(uuvog, Btrdr<o. drtrd 6eveivor.ro owi0eropd),roro,n rovnptd eivordvder(nreploplolrdvngeurpuiog.Au)dlg,ro 6ropr<â&#x201A;Źg petrnporou rro-


ETXEIPIAIO BAAKEIAT

vnpoueivorurilgvo e(onouioerfi vo pnv ror r<oOdlg rcororptxerar ou6 e(onornOei. rn 6uouuxiorou rferirnuou 6evpuopeivo nroudrlrer rov€vov,uuoureterottougndrougetrryvreg,eoi(erolorq nioo or€r1,retg, poriq,ug qr6rdgKormv nopoonovdio.i\tr(O6uoo6oq) ),o 6(unvoqKor€qeuperu<69 po6rr<ord}tro rinoulog, r<oxrinonrog, oripyog,rfeilrng,xorepydpng,6rupoortrprrcp6puo),og nou nonoqKorunorprrt'rg por<otrou0ei Oroprcdlq rousytiptorou rtplpsvowogrn ouylni rng o6uvopiogt'rtou H novnpioeirevouyro vo euo<pe),n0ei. on6 rnv opvor r6r6rnroouvde6ep6vn (n ptopiopd).roto xor6rnro1rern p),or<eio: o6etrgriTnqrowrpiog 6<pn,.Kot 6eveivqt 6r6).ouupnru<6yro onotov6rinore6(urwo (ilovnror 6vnpodv0pouo vo Oeorpeirol <vep6rdro or'Tnv i[d0o>,<otpori),ng>, <poipor3>, <t<ou<pdlo>, yov6 noropdt<t>, (ilovrrKolropri> rot u<pi6r rotrop6>,rlouro puo),6rou 6ou).erier Otoprcdlg ovdnoOorot pn un6yero,yt' our6np€nervc qu),<iyeool oe urdoerpn6orr<ori oe nou}t'roet.


AIONYEHT XAPITONOYAOE

97

74. O uovnp6goe 6orcrpd(er ouvexdlg. llerderpro on6wo, plo Flooeoyopdvn rcouB6wo, 6vq 6f0ev o6rd<popo ox6)lo yro vo 6erov rorputig,p6xprnori puopei vo ro rpopfi{er.I(orounvnp<ilrnovti6poon rqver npoot,lplvti uiotrl: <drorro eito>, <yron),dro ro 'no>r,<6evro ewoorioo>, (ppe, 6ev rcord),opegr, <pnv roDdg oe pro r<ouBdvro>. H ror<uxfleivor vo rporder

dropr<dlg ovoxrt'r rnv uio<on6proylo rnv nepinroon rou yiver ovu).nnr6g,yrori np60eorirou 6ev eivorn xord pdrono ovnuopo0eon,o),),ti,oov 6919rng Ayfog fporpflg<ououpeg6pryoq) r<or<).o(o6p6ItoS),vo ovIxvefoerro 6pro.Or novnpoi 6npooroyprirpor ong ouvevrzu{erg uou 0d),ouvvo r<op<ptiloouv rov ouvoprlnm roug o}trd6ev0d),ouvxfl vo n<ipouvudvroroug ro Bopogxdnorov xopoKTnproprilv, protdven),oyi<og r<orelrrpovrilg rcouron6rmpo: <rdnorortr6veuoq eioue)ri <6xrrloxotoer yto eodg>.Moipou6rdgxerp6repeg t<rcu' rnq qoppor<opfrog yerr6vroooqrou oou


98

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

peroqepelperpuqi n<ovonoinonro Kouroopnohd nou oxoriornKovyro o€vo.ov eioorxo),69xprourov6gro (opr<i(erg, <o),Io prioor(odloe)npdqon6 rou normpot>. ov 6xr, rcorepd(erg rowfi),ro.

75. O nro novnp6gp),dr<oq eivoro oopop6g.To uoreprxdruun<6ror ),ry6),oyoov0pondxr fiou oxupdrveror roxtnonro rpoq 6}ougnioo ou6 evonpoooueiooopop6rnroqKol onou6or6Tnroq. Aurri n ltopr<onovnpcirvBou)dlverrprlneg.nowo

rdnou0o Oroprouoriv np6e6por, 6rorrn169,prrpivoyto vo xdvouvon6 uioo ro roord).rorn 6ou).erd roug.'Evog rftorog €qrooevo yiverror npcoOunoupy6g' 6ev 6rd0erercopiodprpurnrorvrovmt'reurppof (Iopqn, zu<puic, nopdornpo,yonreio,zuqpd6ero),orxorv6rovrn ouvd<pelo lrerov x6opo (perdTlqovoyKoouxdg x€rpo{rieq eixeoro ouroxivnro €vo puour<o),dKl 01v6rveupc ylo vo ouo}upoivetro xdpro


AIONYEHE XAPITONOYAOE

rou)ror frov16oo oopop6g,nouyrv6rov ooreiog.'Olroq6evxpelo(6rovvo neioet

o i6rogyrotinoro,rn 6oulerdeixovovoro xovdhoKoror sqn)dperepyo),opio pepi6eg. rqr 6norero erilerpotoe,Tooo0p6 r<oro)tiyrorop6oorou rov e(60erov. A)mop6vnrneivor n ornvri Tourv l6yro 6rov perdTouqoelopofqrcu 1999nfye vo rilloKe<p0eirougKoroulre rlq r<dlrepeg rtov oerop6n),nr<ralv. roiro(e (r ).ropor3g vd ro nor6dr<ro nou n),qrooripr(ov(un6truroourgldoueg ovdpeoooro rowdrvep npooutiOero vo gep0eiovrcr, r<dvowog <Ilorieivarnrc Ko0pdlurvo,rc p<brnoe: Id, 466 fl ouoouirt;>.

76. Or v6or6eveivoror<6po d(unvor. Mnopeioe €vonoooor6Touqvo eivot uporr<rop€vor r<oruoDd unoox6pwol,otr),d d{unvorpe rnv u}lipn dwoto 6ev eivor. I(o0dlgo eyr<€rpo),og eivoror<6po un6 6rop6pcparnKor6rovriouvro ocd6torng


100

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

rrporopxlrt'rgup6olnrynqKolrnqyvoonxt'rgepnerpioq,eivor16oonopoppnurcoi

xor euperdB).nror, rou ro p6vooro0ep6 rougyvrilprolroeivor or owr<pdoetq rouq. r6iog ornv ecpnpeio pero{ri oyr<olroxdve €nougr<or<pripoog. Aevundpxeroopop6g evfi)lxog uou, ovoro),dlvroqro veovmd rou oupoponouiporo, vo pnv opo),oyeinog <eixero puo).dndvto ort'To re<pdh>,<firov

vtiogxor 6evfi(epo, <6eveixenri{erro puo),6rou>ri (oKeer6Tovpe ro rdrcore<pd),r>. Ar6po Kot o oopoKoqoyolp€vog vopoO€rng 6fvere),oqpuwxdounveqn-

prr<rir<orpereqnprr<t'r uopopour<6rnro, ovoyvrrlpi(ovrog ro (oqplqpwo xripo>p6oo rouqrou rouqpixverOropr<rilg oro ppdxto. lkiwrog, 6oor(ovnouxoriv> yro roug v6ougefvoron).dlgxovrpor<dqd\,or: o vdoqnou npooopp6(eror up60upoomv Kporotoo loyu<ri6ev eivor r<o),6onpo6r. ro ovnouxnur<6 6eveivorol (ouyKpotoerg>, o),).dn onouoiorouq.


AIONYEHE XAPITONOYAOE

l0l

77. H nolltt'r oydnnyro rouqv6ougeivor tnourn. H o<p6pnrn Ko).oKeio rnq veo),oiogon6 xdnorougour6r),nrougouvny6pouqmq urroKptmerxord rcov6vooro),rirogoroxpdr<ivnrpo.6trorr<drrenr6ttilKouvvo rouqopud(ouv.E6d)roD,det ro <u oy<inn,u ondrn>.Ot v6otuou oov vd01(To06),ouv6),o,rdlpo) orort),ouv ro yto r<upirog targetgroup (r<orv6-or6xog) r6pporo,Opnor<eieg, rdoreq,opyovriloetg, r<ol)lr6xv€qKol propnxoviegrorydprov, porixorv,nor<bv,0edporog,ouroruvt'rrov r<.trn.Av rougrep6ioergon6 ro vonrtrd to ouvoroOnpoondpyovo,6nproupyeig nr<6un6po0porotuong rot 6xetg6ep€vougue)dr€qylo xp6vro.Aoenou r<ep6i(ovrogrn vsoloio rfrivergKol TouqUsyonou onef6ouvvo rn ptpn0oriv. trrirepoug, 6),o106),ouvvo <poivoworKol vo oro0dvovrol v6or,€ouco r<orromri(ovrogmv i6to pdprcororydpoupemv rnrorprKopio. Kovovtr<dn veo),oio0o €npenevo dxetornv np6yr<o6).ougourorlgrouqKopnorivoug


102

ETXEIPIAIO BAAKEIAT

nou oxi(ovror 6npooitogyro ndprn rng. 6pcoq v6oreivoror6por<or,nop6u <ro{6pouv6),ou('Oor<op Oudrtrw),rorlrndvepe rougr<6Loreg.

78. To 6ropxdgovOp<irnrvo uopopriOr06,).er ro puo),6vo pyoivervn<ndrgoe r<dOe 6or<rpooio. r<opio6rivopn6evpuopeivo nopoptrnOei omv euquior<orro 0oppog.To puo),6rororpourilvrlKol rouqilto 6uvororigr<rlvOuvardlv:o AoBi6vn<derpe Flo onlt'r orpew6vcrov fo);d0, o O6uoo6og peOder ror ru<ptrdlvrl rov l(tx),ono, o T(or< p<pepf(eron6 rn gooo).rdrov fiyovrq Kol ro poor),6nou),o oxordrverndwo rov 6pdrco.Tn ),oir<npeBor6mro ntoqro puotr6ppioKrl orroo6rinoreug ),rioerg,uovx),eioer pro n6pro0'ovoi(ouv 6â&#x201A;Źr<o uopd0upo>, porpd(ovrcror L6yro1,<eKrinou n (toriopOcirver wo epu66to,n euguioovoiyer6io6o>(llpouor), ror or ovoro).rr6g<pil.ooo<pieg rng p66ognepi ouroouyr<dwpoong,


XAPITONOYAOI AIONYEHT

103

0errKnqor<6rlrnq, 0eurr<ng ev6pyerog ror ).or no qoxrpt)Jrcro. Aur6 nou 6ev 6xern)liptoqorrorlpn0eieivorn ox6onvou rcororilporoq(n otrtrntreni6poon ueprexopdvou ror neprtlxowog),nop6u pro oerpdorrlporu<dg xopoKTnpi(ovror ri6n ooOdvereg rou tllq ilruxoorrlporx€q.H ep<pdvron placebo(ryzuuroxdnr)Korn (oWnoprcrn) 6pdonrou nou e{oqovi(erro ouFrrr6pov6oepo:mporoKol€rroro ooOsverdlv Oerer nro ev6ro<p6pov ro no),r6<6ev vo<pdper

rinoro,6troeivororopuo),6oou). 6xerg

79. Evo ouo0nrx6 ei6og(rovu6po),ou eivol o <B),drcog oe oroorohi). O r<o(dvoq du<oorflg, rcoOnynrfiq, ooruvoprr<69, 6nrepop6voq,Koppour<6 o16lrooroyprirpog, nou 6ir<nv ),exog,r<pour<69 und),),n}"oq Ko1(n),ornr<oprd(er6u ev oroupo<p6pou rou Oeof, rng 6u<otoov6pourou ),oor1, otvng, rou r6pporoq,Tou,Tou,Tou,(6tv xopi(etorofre orn pdvorou), ((otovo6ep-


104

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

q6 rou>,(ornv flovoyio rnv i6ro>.Imv nepinroon rrou6ev eivorrdnorogninr(og nou Eer36eror, eivorrpoypouKoenr xiv6uvog.6xr p6vo yrori rord xov6vo or nro creyr<ror eivor or peyo),urepolnolldv0p<onor,dl),d xupirogyrorf ro dxapmo, ro qn6luro, eivfi udvroon'6trod6rro: jus summumsaepesummaestmalitia (ro ou6luro 6irro ouore),eion6),umq6rria). Mro prrpri 66on uopc),oyrolrori ef-

vol oropoimrnylo rnv rorvtovxt'rlooppouio.eivorn ),inovonnou6reuKotruver ro ypovti(ro,6ncog or v6porrnqolKovopiog ).erroupyorlv r<d,rirepope wo prrcp6 noooor6 ilopoolKovopiog.To eine Kol o

unepdvro unor[iognp6e6pog Aivrotrv:<Or oopopdgcpxdgpnoporivxcr npdnervo eiVol â&#x201A;ŹUKolrIITeq).

80. O p)dr<oq6ev xopdet omv ilpoyllonr6rnro. To 6ino6o eivorro povo6rx6ov uou (dper6n undpxrtKol{dper6u 0o ne-


AIONYEHIXAPITONOYAOE

0over.ro ),erE6puo).6<n6ono)liOero pnopeivo ovrd(er;).Asvpnopeivo 6tiloer ylo ro nenepootre vo 6exreie(nyfroerg opdvorng rinop(nqKol ouvfO<og clyKlorpcilveroroe r<iu rou uneppoiverrnv eyr<6opro rd{n. oe rduoro Oe6,oe pro ovtilrepn6rivopn fl oro orirpnovnou ouvtoporeiyto xdpnrou.H zunrouiorou Kou<proreqdldrneivqr noporprril6ng:yonreueror,ovonopoyer fi ecpzupiorer o i6rog 0pnorzuur<d0ouporo,opdporo,e{royfrrpaol),oy1r€voug, vo 6wo, perepEuxritoerg, )reiEovooyitov,rooyrdpegnou ueprorpdqowol ouoAroornpo,npoioropn<oug yiyoweq,vepdtOeg, Iur<dv0ptoilouq, rlruxds yripropog.Kor B€poro nou Boup),i(ovuor eivot npdlrogne),drngyro rd0e ei6oug toop),ordvouqKoronoretirveg uou pixvouv ro xopud,p)mouvro q),rr(dvr,6ropd(ouv poyrolir<rc,I6vem poiro oorpo,r<dvouv po (pdr),ov),puOpi(ouvro qevyKoorjr,6i vouv 0erxfi evdpyero,6ropd(ouveux6g Kol puonKdprp)Jo,dild ornv rpoyporlr6rnro 6ropd(ouvrn <pdroo rou n),i0rou


106

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

nou dxouvondvovriTouqyro vo ypo6opouvrn B).or<eic uour<ouBd.del Kolvo rou r<6Eouvro ovd),oyor<oororipr.

BI. To puo),66ou),erier t<tqvduo6o. To {6pouvrcror pndrool, ilou pnopei vo Fn xopi(ovrororo rorpdr<ro, oI-Ldovo(eyKdqo),o> (nroriv ndwo rov niocoon6 rcdOe notrun),6r<opn eyr<)npouxriw6pyero (r<oror 6n<oordg rori <pu),dve rnv nro poprdnorvri).Aur6qeivoro peyil.ogr<iv6uvoqKol6xr or ovdt<ilorpornroro)dporou. eKre),eorxd6pyovo0o undpxouvnowo, po p6vo o <rOtv<ov vouq))pnopeivo pnxovzureipeyoles6ou),erdg. Tn xoril6n6roKol exte),eord)v Eopd pero(ri eyr<erptitrou B),moupeomv Ynri0eonTopaqKgriouv(mv no).rdrorvio,6xr rn oofuo pepor6vrng). O lup Mor<I(ouiv upoo).opBdver ndwe porirporngnrdrooqKolro r<o0o6nyei oun Inoueioprogrpdue(ogyro),oyoproop6 rou, x<opignordvo rov dxouvowu<pioer. IIp6-


AIONYIHEXAPIONOYAOE

107

Kelrolyto 6vo un66erypo(tovrovrigor<orouqKlveipe poeorpiotcoton6 r<r€pog: on6oroonoov nt6vto, dxowognpop)r6ryer6),egrrg nr0ov6govrr6pdoetgr<ov rngrpdue(og6oo Korrtov evourppouprirv epzuvtilvylorov swoverceioooruvolru<dlv nrop6rou.'Erot,6rovouoooruvopx64tnpo rov rp6pvouv oeowmopooroonpeevo eKeivo6evrov nr6vr rou nou <donooe>, ovcyvrtlpi(eryro vo rov r<op<priloer.

82. To puo),6eivor(uporpt. 'Ooo ro orovi(erg16oor<6pelKl n r<6ryn rouyiveror<o0dpog(),em6rorn),rorornv E6dleyxerrotKol n 6rono).ro6r<rppoon. qopd rou d(unvouon6 rov roNfepynpdvo. opxu<dpnopeivo 6to0ftouv ovdloyn vo ou€6p<,:g vonu n 6oped,r<orohiyouv xouv uotorn<d.O d€unvoqr<otu<ov6gporng 0oivetro 0eopnurd rot ro npoKTtKd rou,ilopoxo}ou0eiug e(e}i{erg 6ou),erdg Kol, ov 6evrorowfioer oruyvti xpnparo-


108

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

pnxovi, eivorzu),oyiovo ouvepyd(eoor pe ronorov nou 6eva<erp6vo MdorepoDd Kol ro 1rud,6orn O€onrou. O ro)-hepynp€vog6ev nepropiornreornv ri),nrtov 6nor<ovououOdlvrou Kolro xpnonr<dyro vo rep6ioerxprilrorot'rrorvrrlvrr6r<ripog, d0rd 6r<ove ro peyd),onorour6 dtrpc:(deuyeon6 ro cvoyr<oio.Me nriOog,pe),ftn r<oroydun <Edxmr<e> evr6qrou Koryripto TouKoron6Krnoeeuprirepnnor6eioror <6ncirou>uporoyevriordrlm,dlorevoptrdnerrdro on6 rnv enr<povero rtov npoypdTo)v,vo ei.roni(erpo0rlrepooino. fiori n (r<outrroripo) rcoDldpyero 6eveivqrouoo<ilpeuonyv<ilong, o})d ro ou6ouoylrd rng ri, 6nogro 60eoeo Motrp6,<eivotour6nou pdver6rov {exdoerg6oc dpoOegr.

83. O xorv6gvougundpxer. Eivor our6gnou (6per6oo o<pei),ouv 6),orvo {€pouv,ro poorrd tng r<orvfig epnepiog:ro po0ripororou nripeou6 vri-


AIONYIHEXAPITONOYAOE

109

rrlo, Tlqmov6rnreqnou ovdmu{e,TonoOriporo,ug nporm6g trrloetg,ug ovoyr<oieg rooppouieq,Tlqrotvoronf€q,Ttq<popieg, Tlqourolrorononpduq flpoKoro],irEetg, TouqKor<orev€pyeleq, veqouprrept<pop6g rolv rov6vtov. O v6vegKorrlq e(orpdoerg rorv6gvougeivotot pdyegnou ndvo roug po}dpern rotvt'rvio, ytori puopeivq pnv eivorylo ropondvo updylrorc,o}}d tou).dxrorovoro npoKrtrdrot oto ovoyt<oio p),orceieg xot xo6ev pdueto€ orrov<,lrdg vup<i6eg. Avopeooong xr)ld6egrtoOtilvro rng OAME,rou Arrnyopu<otiluNl6you, rou IKA,rngEIHEA,rngAAEAY,rou EIY, rng Tvalongluyypo<p6ov,rou Iotptt<oti tou AtIuNl6you,rc,lvfloventornpror<tilv, raouxori l<ilporog,mg Aoruvopiogrcordtr),ov oou rpoiverotovd\nroto6rov ovoro),rimergrduotov dvOpclnop€ (Kotv6vou) r6roto yrovo ouvswon0eig,oounporco).ei oro rou tpovud(er oio0npoovoxori<ptonq, pduo oou <6rdvorq).


It0

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

84. I(orvfi fv<ilpn6evuuripxer. Or an),oidv0polnor6eveutpdneiotvo dxouv6u<nrougyvrilpn.ol ou6 udvo rorlg 6xouvogorpfoerrcd0e6uvar6rnro,dr),uilq iloloq0o pnopouoevo roupovuoper dvcv t<6opoilou o r<oOdvog ).derro row6 rou Kol ro lror<prirou. To o),d),roo1ro rou n6no),oueivor6ou),erdrcovxolrlrdrov,ocpori <nohurmeivorn t€nm vo epno6i(ergroug ov0pdlnouqvo pn),6rovrotor 6oo roug (IIo), Bo),epi),pe novioxupoug ocpoporiv> opr'lyorigro MME,nou Oroxerpi(ovror wx0npep6v<p6poug, npoxoro),fi{retq, or€* pe6runorcorouvfiOrleq.r€q uegro i6ro npdylroroo r<6opog 6xr p6vo ennped(eror poOrd,oDd r<oro).riyer vo ro eyxo),ncirveTolt'lqOrrdgrourpioerqKotnenorOfioerg. Iuppoiver n)dov uqwof cur6 nou eineo Mdr),ep:<rnvouop),droronrou ),oot nou 6evnr{uxeeni7oxp6vron oopreurnnyeoio pemv Koronieon,mv u€ruxovro MME ornv Apepxt'r>.'Eror, n I(oryt'rfv6pn 6ev eivor rinoro d).).oon6 pro <ouvt'rxnon>


AIONYEHE XAPffONOYAOT

il1

o6odrv,6n<,:gldyetcr orn pouotrt'rn rou6ro<pope* r6xpovn ouWnop(n notr),<ilv rdlv rixov (opydvtov)uou nopdyouv6vo dt<our<orupooxe6roopdvo ouyKeKplp€vo opo. I(or rpuorrd6voupdlrngrd{eog npeprortr6 rov opvtilv eivot n qevdxn rng rgri<pou'p6vo rou n eut).oyneivotnpoxo0oprop6vnoro 6i),nppo:r<priori (eold or<ord.

85. rou p)dr<oeivot dner Or perolrgr6oetg peg.'Erorru ctrhdrg,o roolrogo)r6xtrnpog tco* eivor €vogxop6qF€Topqteop6vtov, 06voquuo6terot r<drtdD,oon6 our6nou npoyporlKdeivot' <6dlorerou lrto pdor<o (Oudillvr). Kor0q ooquer mv o).riOero> rov O dvOpouogo6uvoreivo r<oro)dper oM.odv0pono, or<6poKl ov rov yvtopi(errcorp6.Aev eivotou)dlq06povonpootvng, pogLeinouv01onopoirnreqropoordoetg.6utogor dvOp<onol rnqn6lng nou 6rov ppe0orivornv tnotOpo6w pno-


112

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

pouvvo ovoyvCIpioouv 66vrpor<orq uTo. To nor6i peyo),dlver ov<ipeoo oro up6otofiornq ott<oydverog Kol orn ouv6xero oe 6vo orev6ror oopo)li rcrid,oopoirov Touylo ouou6dgKqr6ou),erd.Aevdxeruq eurorpiegvo ouvovoorpocpei npdoolno 6ro<poperrxrig rorvrovrxrignpo6),euong rcor6ro6popriquou 0o ro npoircr(ovpe 6rc9opeur<dg epnerpieg r<orr<dnoreg xpriorlreq66oergcvOponoyvrooiog. yr' our6 eivoreud),oroorn p),or<eio, rnv unoKptoio, rnv novnprd Kol rnv ondrn. Iuvt'r0og orpoBovdpoore on6 emcpcverord xor 6eureperlovro yvtopiolroroxor ncwo ex rov uorfpov ovoKohimoupernv o).n0rvfl qrion rou o).).ou.pdxpronpeiouvo noipverxp6vroylo vo r<orddperg 6u uowpefrmeg ovixovoriwpo ri nopOolriyuvoixo.

86. To ov0pcirnlvo iloprpdroeivorro np6ooro. To up6oronopil,<ierylo poqox6po


XAPITONOYAOE AIONYEHE

r13

Kl ov 6evovoi(etro ot6porou' Kl 6rotrot ro ovoi{errq eine6}'o.fi' our6n r1o ouverri npd(n rou n),iOtou0o titov vo rprifio per),6yro'6oo piltdet16ooercuiOeror. rov rorp6 vo oou)det,ro ororxeiorou oou 6iver.<6tdvotor<or)r6yogrour6v>(n ordVn Kol o l,6yogeivotro i6ro npdypo)ti' 6uoq trdveor Ayy),or,rov ydr6oporov yvopi(ergor'ro outtdKol TovBldro on'

tou dtr),ou,YpdFpo ro )r6yro.Mern <pdroo ovoxr6 pnpoordpog,0o 6upenevo lrurt ronv6 qoupopet'ro pr(6pooreop6otog proypo<pu<6 rou Kot016ro06oergrou eivot ypoppdvoorn poripnrou. A)-I'diloloq vo 6uvor6rnreg ro 6ropdoel'reploo6repeg on6rov dxeto 0up<'lp6g ovOponoyvtooiog vopne),ioro.Irnv ov0pouoyvtooio6ev

nrdvoupeotre rn pdonxor n6<proupe uot6vrou d(toyroro rpoylrorn<6 Oropr<dlg nowoo6rdpoIu)Jtoppov6poote otr).ou. oro yvtoord<6ev oror Kol r<oro<periyoupe ro nepipevoon6 out6v>,<6evqotvorov râ&#x201A;Źrotog>ri rou xpedlvoulteKdtt uou 6ev 6xerouppef:<d)").o{tr,u6eveivot our6g


114

ETXEIPIAIO BMKEIAE

nou fitov>.Tinoro 6w oD,o{e,pnop drove, p6vo nou eof 6evro dp),eneg.

87. To np6o<oropoqowlrpootoneter. Afverrnv nepf<pnpn <uprilrnewfnoon), rou ouvri0ogeivorKorn re).eurqio. ov rtinoroqpoq<pdvrree(opxrig(oulrro(yonreurx6g>,<uovn0nux6g>,<p<inog>, p6qr,<{rimnogr,out6 6rjor<otro ovooKEUd(eror.'Orovovo<pep6poore ornv (rpooorntr6rnro>xdnotou,ewooripeto ueprex6pevorou xego),rorjrou Korro KUpfopxoEuxrrd rou yvropioporq,rrouKotri r<ov6vqowovox),drwoloro np6otouo: p),or<eio, e(unvd6o,orprppdOo,pr(dpro, ror6rnro, oyo0oorivneyypdgovrolov€{frn}.o.To p6oopog pyoiv€torn poripn <oiopopgri, Foqp€ rp6no o6rdryeuoro. ror<i6eVuxri, exr<),noroourr<d ri <r<6Ee qoTooKor pyd).eoupndpaolro>troir<d.Kor ener6t'1to pdoopog 6ev nofpvererirco),q ytcrperd(ox6po6ev e<peup60nxav (Kot-


XAPITONOYAOT AIONYTHE

115

horoi>y1oro puotr6xot ovcBohroroeivot out6 nou <eixeiogr<d$l6pyetog), vol Korqoiveror>,6tror<otneptoo6repot hion xoroqeriyouvornv eppo),olpour<t'r ro odlporouq.'Opogn vo pe),rr<iloouv npootoruK6rnro6ev eivot ooporxri, nowo (Tonp6oono eivotouoOi>rcotxep6i(er fi xdvetyto troyoproop6rou ouv6),ou' outrdlg,oro yuFvooniproo otryxpovoqil'i0rogulnoro(etro t6ovu<6tou.

88. M6vo ol reprlornp6votoori pyd(ouv Or opxoiotOetlporloovnto cKuvoypotpio. tov <6ortpodvOp<ono o),or<),nptopdvo op6vo>,rov Enpdvooe no),),d'<npodyet Kotyto yop n r<ovrrpoypdttovepnetpio>. rov Avr),ep,rou (66erpepro (oti ornv ov<Av0p<lnoyvtooio>Tou,rto €yt<upog 0p<lnoyvrilornq,or<6porat on6 Touqst-

olroprto6rxorJg,eivot o (lrerovonpdvog tr6qr,our6gnou 6(noern veKpovdoroon: yto rcrp6 otov Kotvovrr6 pur<otrripnnoe


116

ETXEIPIAIO BAAKEIAE

06 r<orrcor6p0ooevo pyernd),rornv enrqovero.'Exeryvropioerrn (corion6 6),eg ug dleupdg,n€pooem rcop6rovri 6ir<povo Kol dxsronou6doermv ovOpdlnlvn gfon orr'TnvovdnoOnKl orr'rnv ro],fi. Eivar <no06g-pc06g> yrorf on}otororo (ov 6evnd0erq,6ev0o pdOerg>. (H avrforpoen nopeio6ev eivorro i6ro. our6g nou yevrt'r0nxeF€Toxpuo6 xourd)l oro or6po 6ev (end<prer ouropori),c,lg. or'To En),doro xopil\d undpxerndwo rdnoro 6pdponfoco.)Tov <noltrporrov),rov (eoro),rop6vooro ovOpdlnrvoo),ropepior 6evrov ye),dqpe oLenou6r6g. <dxouv6er no)Jrdro pduo rou>,noi(eroua6dxrulo rn ),ey6pevn<e(o).ernrt'renrxorvcoviq> (p)dppo,etrlvi, rivnon) Koloou rmpep6Tpolrern pio.

Διονύσης Χαριτόπουλος Εγχειριδιο Βλακειας  

Πολυ καλο βιβλίο περί βλακειας