Page 1


1

Mục lục CHƢƠNG I: THIẾT LẬP HỆ THỐNG........................................................................................................................................................................................... 4 1.Thông tin cửa hàng................................................................................................................................................................................................................... 5 2. Cài đặt lựa chọn ...................................................................................................................................................................................................................... 7 3. Quản lý mẫu in – hóa đơn...................................................................................................................................................................................................... 12 4. Thêm mới và phân quyền nhân viên ...................................................................................................................................................................................... 17 5. Thêm mới chi nhánh.............................................................................................................................................................................................................. 21 6. Gửi ảnh phiếu thanh toán phí sử dụng .................................................................................................................................................................................... 25 CHƢƠNG II: KHỞI TẠO DỮ LIỆU ............................................................................................................................................................................................ 29 1.Tạo nhóm hàng hóa ................................................................................................................................................................................................................ 30 2. Tạo hàng hóa ......................................................................................................................................................................................................................... 32 3.Tạo nhà cung cấp ................................................................................................................................................................................................................... 48 4. Tạo khách hàng ..................................................................................................................................................................................................................... 52 CHƢƠNG III: BÁN HÀNG .......................................................................................................................................................................................................... 60 1.Tạo phiếu hàng....................................................................................................................................................................................................................... 61 2. Chiết khấu trên phiếu hàng .................................................................................................................................................................................................... 67 3. Tính năng phòng / bàn ........................................................................................................................................................................................................... 71 4. Tạo đơn đặt hàng................................................................................................................................................................................................................... 77 5. Thêm phiếu hàng................................................................................................................................................................................................................... 78 6. Xem danh sách phiếu hàng .................................................................................................................................................................................................... 79 7. Ghi nợ ................................................................................................................................................................................................................................... 83 8. Xem báo cáo tồn kho trong ngày ........................................................................................................................................................................................... 85 9. Quản lý các đơn hàng đã tạo .................................................................................................................................................................................................. 88 10. Quản lý các đơn hàng đã trả................................................................................................................................................................................................. 94


2 CHƢƠNG IV: QUẢN LÝ HÀNG HÓA ..................................................................................................................................................................................... 101 1.Xem thông tin hàng hóa ....................................................................................................................................................................................................... 102 2.Xem lịch sử bán hàng ........................................................................................................................................................................................................... 103 3.Xem lịch sử nhập hàng ......................................................................................................................................................................................................... 105 4. Cập nhật sản phẩm .............................................................................................................................................................................................................. 107 5. In mã vạch .......................................................................................................................................................................................................................... 109 6. Xóa sản phẩm...................................................................................................................................................................................................................... 112 7. Nhập hàng ........................................................................................................................................................................................................................... 115 8. Cập nhật phiếu nhập hàng.................................................................................................................................................................................................... 122 9. In phiếu nhập hàng .............................................................................................................................................................................................................. 124 10. Hủy phiếu nhập hàng ......................................................................................................................................................................................................... 126 CHƢƠNG V: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG ................................................................................................................................................................................. 128 1.Xem thông tin khách hàng .................................................................................................................................................................................................... 129 2. Cập nhật thông tin khách hàng ............................................................................................................................................................................................. 130 3. Theo dõi công nợ khách hàng .............................................................................................................................................................................................. 132 4. Chốt sổ nợ ........................................................................................................................................................................................................................... 135 5. Xem lịch sử mua hàng ......................................................................................................................................................................................................... 138 6. Phiếu mua hàng ................................................................................................................................................................................................................... 140 CHƢƠNG VI: QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP ............................................................................................................................................................................. 151 1. Xem thông tin nhà cung cấp ................................................................................................................................................................................................ 152 2. Cập nhật thông tin nhà cung cấp .......................................................................................................................................................................................... 153 3. Theo dõi công nợ nhà cung cấp ........................................................................................................................................................................................... 155 4. Chốt sổ nợ ........................................................................................................................................................................................................................... 158 5. Xem lịch sử nhập hàng ........................................................................................................................................................................................................ 161 CHƢƠNG VII: QUẢN LÝ KHO ................................................................................................................................................................................................ 163


3 1.Tạo yêu cầu kiểm kho .......................................................................................................................................................................................................... 164 2. Kiểm kho ............................................................................................................................................................................................................................ 167 3.Cân bằng kho ....................................................................................................................................................................................................................... 172 CHƢƠNG VIII: QUẢN LÝ CHI PHÍ ......................................................................................................................................................................................... 184 1. Thêm loại chi phí ................................................................................................................................................................................................................ 185 2. Thêm mẫu chi phí ............................................................................................................................................................................................................... 188 3. Thêm chi phí ....................................................................................................................................................................................................................... 192 4. Xem báo cáo chi phí ............................................................................................................................................................................................................ 197 CHƢƠNG IX: BÁO CÁO .......................................................................................................................................................................................................... 201 1. Biểu đồ ............................................................................................................................................................................................................................... 202 2. Báo cáo bán hàng ................................................................................................................................................................................................................ 203 3. Báo cáo mua hàng ............................................................................................................................................................................................................... 206 4. Báo cáo kho hàng ................................................................................................................................................................................................................ 209 5. Báo cáo công nợ .................................................................................................................................................................................................................. 211 6. Báo cáo tài chính ................................................................................................................................................................................................................. 214


4

CHƢƠNG I

THIẾT LẬP HỆ THỐNG


5

1.Thông tin cửa hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn thiết lập thông tin cửa hàng

B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập


6

B2: Chọn “Thông tin cửa hàng”


7

B3: Điều chỉnh thông tin cửa hàng và chọn “Lƣu” để hoàn tất

2. Cài đặt lựa chọn Click tại đây để xem video hướng dẫn cài đặt lựa chọn

Bạn có thể tùy chọn để kích hoạt các tính năng mà mình mong muốn, phù hợp với mục đích sử dụng của cửa hàng.


8

B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập


9

B2: Chọn “Cài đặt lựa chọn”


10

B3: Tùy chỉnh các lựa chọn: - Kích hoạt tính năng mở rộng - Tùy chỉnh hàng hóa - Tùy chỉnh bán hàng Tham khảo ý nghĩa từng mục bằng cách click vào biểu tƣợng dấu hỏi chấm cạnh mỗi mục


11

B4: Đối với các toàn khoản sử dụng tính năng Phiếu mua hàng. Sau khi Kích hoạt tính năng Phiếu mua hàng, hệ thống sẻ hiển thị các thông tin để Tùy chỉnh phiếu mua hàng

B5: Chọn Lƣu để hoàn tất


12

3. Quản lý mẫu in – hóa đơn Bạn có thể tùy chọn các thông tin mong muốn hiển thị trên hóa đơn: B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập


13

B2: Chọn “Quản lý mẫu in”


14

B3: Chọn “Mẫu hóa đơn”


15

B4:Tùy chỉnh các lựa chọn . Có 2 loại mẫu in hóa đơn, mẫu đơn giản(thƣờng áp dụng cho các đơn hàng bán lẻ), và chi tiết (thƣờng áp dụng cho các đơn hàng lớn), lựa chọn mẫu hóa đơn phù hợp bằng cách click vào biểu tƣợng mũi tên trong mục Chọn mẫu hóa đơn


16

1.Đối với mẫu đơn giản, bạn có thể - Tùy chọn ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), cỡ giấy phù hợp (cỡ giấy nhỏ, A4 hoặc A5 phù hợp với mục đích sử dụng) - Tích hoặc không để lựachọn hiển thị Logo, ghi chú, thông tin cửa hàng, tên phòng/bàn, mã vạch, thông tin khách hàng, chi nhánh, thu ngân, nhân viên bán hàng. - Đặc biệt, bạn có thể nhập thêm các thông tin liên quan đến cửa hàng nhƣ Slogan, chú thích trên hóa đơn (vd: đã bao gồm VAT hay chƣa…), Lời nhắn cuối (vd: cám ơn, các quy định về đổi trả hàng…) Chọn “Lƣu” để hoàn tất


17

2.Đối với mẫu chi tiết, bạn có thể - Tùy chọn hiển thị Logo, chữ ký của giám đốc / thủ kho / kế toán trƣởng / thông tin khách hàng - Thêm vào đó, bạn có thể nhập thêm các thông tin liên quan đến cửa hàng nhƣ tên cửa hàng, mã số thuế, số tài khoản. Chọn “Lƣu” để hoàn tất

4. Thêm mới và phân quyền nhân viên Click tại đây để xem video hướng dẫn thiết lập nhân viên


18

B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập


19

B2: Chọn “Nhân viên”

B3: Chọn “Thêm nhân viên”


20

B4: Nhập các thông tin về nhân viên và chọn “Thêm mới” để hoàn tất


21

B5: Để phân quyền cho mỗi nhân viên, click vào tên đăng nhập của nhân viên. Chọn “Phân quyền truy cập”. Sauk hi lựa chọn chi nhánh của nhân viên, chọn Tên quyền và “cập nhật” để hoàn tất

5. Thêm mới chi nhánh Click tại đây để xem video hướng dẫn thiết lập chi nhánh


22

B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập


23

B2: Chọn “Chi nhánh”


24

B3: Chọn “Thêm chi nhánh”

B4: Nhập các thông tin về chi nhánh và chọn “Thêm mới” để hoàn tất


25

6. Gửi ảnh phiếu thanh toán phí sử dụng Trong trường hợp tài khoản của bạn sắp hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo hết hạn sử dụng tài khoản (vào lần đăng nhập đầu tiên trong ngày) Cảnh báo sẽ được xuất hiện nếu thời hạn còn dưới 1 tuần (đối với tài khoản dùng thử), và dưới 2 tuần (đối với tài khoản chính thức) Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn cần tiến hành thanh toán. Trong trường hợp thanh toán của bạn vẫn chưa đổ vào tài khoản của Citigo (do chậm trễ ngân hàng chuyển phí), bạn có thể chụp / scan lại chứng từ thanh toán, để nhân viên phụ trách nắm được khoản thanh toán, và điều chỉnh thời hạn sử dụng tài khoản của bạn.

B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập


26

B2: Chọn “Gửi ảnh thanh toán phí sử dụng”


27

B3: Chọn “Thêm chi nhánh”

B4: Nhập các thông tin về chi nhánh và chọn “Thêm mới” để hoàn tất


28


29

CHƢƠNG II

KHỞI TẠO DỮ LIỆU


30

1.Tạo nhóm hàng hóa Click tại đây để xem video hướng dẫn khởi tạo hàng hóa

B1: Chọn menu Cửa hàng/ Hàng hóa

B2: Trong cửa sổ hàng hóa, chọn biểu tƣợng “+”

Để khởi tạo nhóm hàng hóa, ta thực hiện các bƣớc sau:


31

B3: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới nhóm hàng; Nhập các thông tin về nhóm hàng cần tạo

B4: Chọn “Thêm mới” để hoàn tất hoặc chọn biểu tƣợng “X” để hủy.


32

2. Tạo hàng hóa Click tại đây để xem video hướng dẫn khởi tạo hàng hóa

Có 2 cách để khởi tạo hàng hóa mới: 1.Tạo hàng hóa bằng cách thêm từng mặt hàng (với danh mục hàng dưới 10 sản phẩm). B1: Chọn menu Cửa hàng/ Hàng hóa

B2: Trong cửa sổ hàng hóa, chọn “Thêm mới”


33

B3: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới hàng hóa; Nhập các thông tin về hàng hóa cần tạo


34

3.1.Chọn Loại hàng cho sản phẩm tƣơng ứng với mục đích sử dụng: - Hàng sản xuất: Các sản phẩm sẵn bán (quần áo, đồ đóng gói, vật dụng, các sản phẩm đã đƣợc chế biến / pha chế sẵn) - Hàng nhập về: Hàng hóa sẵn có sẵn, t heo dõi tồn kho hoặc Các sản phẩm cấu thành sản phẩm hoàn chỉnh hoặc các nguyên vật liệu dùng để chế biến / pha chế sản phẩm - Hàng dịch vụ: Các dịch vụ gia tăng, phụ thu, không theo dõi số lƣợng, sản phẩm đƣợc làm trực tiếp khi có đặt hàng của khách hàng


35

3.2.Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này đƣợc hiển thị trên màn hình bán hàng


36

3.3.Chọn “Choose File” để tải lên ảnh đại diện cho sản phẩm


37

3.4.Thiết lập giá bán cho sản phẩm với 3 mức: Giá bán, giá sỉ và giá VIP


38

3.5.Nhập thuế VAT, hệ thống sẽ tự động tính toán giá bán sau thuế


39

3.6.Nhập giá vốn (giá nhập sản phẩm)


40

3.7.Nhập đơn vị nhập, và quy đổi đơn vị bán


41

3.8.Nhập số lƣợng ban đầu (số lƣợng nhập vào ban đầu)


42

3.9.Định mức tồn tối thiểu và tối đa mong muốn


43

B4: Chọn “Thêm mới” để hoàn tất, chọn “Lƣu và Thêm mới” để hoàn tất và tiếp tục thêm mới, hoặc chọn biểu tƣợng “X” để hủy.


44

B5: Định mức nguyên vật liệu (Chỉ áp dụng với Hàng sản xuất và dịch vụ, không áp dụng với Hàng nhập về) 5.1. Chọn Mã hàng / Tên mặt hàng muốn định mức nguyên liệu

5.2. Chọn Định mức nguyên liệu


45

5.3. Nhập tên / mã hàng làm nguyên liệu cho sản phẩm

5.4. Nhập số lƣợng


46

5.5. Chọn biểu tƣợng “+” để hoàn tất việc thêm 1 nguyên liệu vào sản phẩm

2.Tạo hàng hóa bằng cách thêm nhiều mặt hàng từ file excel (theo mẫu chung) B1: Chọn menu Cửa hàng/ Hàng hóa


47

B2: Trong cửa sổ hàng hóa, chọn “Import nhiều mặt hàng”

B3: Nhấn nút “Chọn file” và chọn file dữ liệu hàng hóa cần nhập, sau đó nhấn nút mũi tên

B4: Hệ thống sẽ thông báo việc nhập dữ liệu từ file thành công hay không.


48

*Lƣu ý: file hàng hóa mẫu có thể xuất ra từ hệ thống bằng cách chọn “Tải xuống file mẫu” từ màn hình tải dữ liệu hàng hóa.

3.Tạo nhà cung cấp Click tại đây để xem video hướng dẫn khởi tạo nhà cung cấp

Có 2 cách để tạo mới nhà cung cấp 1. Tạo trực tiếp từng nhà cung cấp B1: Chọn menu Nhà cung cấp


49

B2: Trong cửa sổ nhà cung cấp, chọn “Thêm mới”

B3: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới nhà cung cấp; Nhập các thông tin về nhà cung cấp

B4: Chọn “Thêm mới” để hoàn tât hoặc “Thoát” để hủy.


50

2.Tạo nhà cung cấp bằng cách thêm nhiều nhà cung cấp từ file excel (theo mẫu chung) B1: Chọn menu Nhà cung cấp


51

B2: Trong cửa sổ nhà cung cấp, chọn “Import NCC”

B3: Nhấn nút “Chọn file” và chọn file dữ liệu nhà cung cấp cần nhập, sau đó nhấn nút mũi tên

B4: Hệ thống sẽ thông báo việc nhập dữ liệu từ file thành công hay không.


52

*Lƣu ý: file nhà cung cấp mẫu có thể xuất ra từ hệ thống bằng cách chọn “Tải xuống file mẫu” từ màn hình tải dữ liệu NCC.

4. Tạo khách hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn khởi tạo khách hàng

Có 2 cách để tạo mới khách hàng 1.Tạo trực tiếp từng khách hàng 1.1. Tạo trực tiếp khách hàng từ menu Khách hàng B1: Chọn menu Khách hàng


53

B2: Trong cửa sổ khách hàng, chọn “Thêm mới”

B3: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới khách hàng; Nhập các thông tin về khách hàng nhƣ mã khách hàng (lƣu ý, mã này là duy nhất cho mỗi khách hàng), tên khách hàng, và các thông tin liên quan khác. Riêng mục “Thiết lập định mức công nợ” sẽ đƣợc hiển thị khi khách hàng đã chọn Kích hoạt tính năng Giới hạn định mức công nợ trong phần Thiết lập -Tick để chọn sử dụng Thiết lập định mức công nợ - Nhập định mức công nợ cho khách hàng. Đây là khoản tiền tối đa khách hàng có thể ghi nợ khi mua hàng. Nếu không nhập, hệ thống sẽ tự mặc định công nợ = 0 Trong trƣờng hợp không chọn tick Thiết lập định mức công nợ, hệ thống sẽ không giới hạn mức công nợ của khách hàng


54

B4: Chọn “Thêm mới” để hoàn tât hoặc “Thoát” để hủy.


55

1.2. Tạo trực tiếp khách hàng bằng cách thêm mới từ màn hình bán hàng B1: Chọn menu Bán hàng / Tạo đơn hàng


56

B2: Trong cửa sổ bán hàng, chọn biểu tƣợng thêm mới khách hàng


57

B3: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm mới khách hàng; Nhập các thông tin về khách hàng Chọn “Lƣu” để hoàn tât hoặc chọn biểu tƣợng „Thoát” để hủy.

2.Tạo khách hàng bằng cách thêm nhiều khách hàng từ file excel (theo mẫu chung)


58

B1: Chọn menu Khách hàng

B2: Trong cửa sổ khách hàng, chọn “Import khách hàng”

B3: Nhấn nút “Chọn file” và chọn file dữ liệu khách hàng cần nhập, sau đó nhấn nút mũi tên

2.Tạo khách hàng bằng cách thêm nhiều khách hàng từ file excel (theo mẫu chung)


59

B4: Hệ thống sẽ thông báo việc nhập dữ liệu từ file thành công hay không.

*Lƣu ý: file khách hàng mẫu có thể xuất ra từ hệ thống bằng cách chọn “Tải xuống file mẫu” từ màn hình tải dữ liệu khách hàng.


60

CHƢƠNG III

BÁN HÀNG


61

1.Tạo phiếu hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn tạo đơn hàng

Có 2 cách để tạo đơn hàng: Cách 1: Vào trực tiếp từ màn hình bán hàng

Cách 2: Chọn menu Bán hàng / Tạo đơn hàng


62

Trong cửa sổ tạo đơn hàng, ta thực hiện các bƣớc sau: B1: Chọn sản phẩm bằng cách gõ tên / mã sản phẩm vào ô tìm kiếm hàng hóa hoặc chọn trực tiếp từ danh mục hàng hóa


63

B2: Điều chỉnh số lƣợng sản phẩm bằng cách click vào mũi tên tăng / giảm cạnh số lƣợng sản phẩm


64

B3: Chọn khách hàng bằng cách gõ tên / số điện thoại vào ô tìm kiếm khách hàng. Trong trƣờng hợp không nhập tên khách hàng, hệ thống sẽ tự mặc định là Khách vãng lai


65

B4: Chọn phƣơng thức thanh toán phù hợp. Hệ thống cho phép bạn lựa chọn 1 trong 4 hình thức thanh toán: Chuyển khoản, Tiền mặt, Thẻ hoặc ghi nợ Lƣu ý: Ghi nợ chỉ áp dụng cho khách hàng đã có trên hệ thống, không áp dụng trong trƣờng hợp Khách vãng lai


66

B5: Chọn “TT & In” để in kèm hóa đơn hoặc chỉ chọn “Thanh toán” Thao tác nhanh trên bàn phím bằng cách chọn “F1” để “Thanh toán”, hoặc “F2” để “Thanh toán và In”


67

Để hủy phiếu hàng đã tạo, chọn “Hủy phiếu” Thao tác nhanh trên bàn phím bằng cách nhấn “F5” để hủy phiếu

2. Chiết khấu trên phiếu hàng


68

B1: Thao tác các bƣớc 1-3 của mục Tạo phiếu hàng B2: Chọn chiết khấu cho từng sản phẩm bằng cách click vào giá của sản phẩm. Chọn hình thức chiết khấu theo % hoặc theo số tiền bằng cách chọn biểu tƣợng % hoặc VNĐ, rồi lƣu lại


69

Giá trị chiết khấu của sản phẩm sẽ đƣợc hiển thị ngay dƣới phần giá của sản phẩm đó


70

B3: Chọn chiết khấu cho cả phiếu hàng bằng cách click vào mục Chiết khấu. Chọn hình thức chiết khấu theo % hoặc theo số tiền bằng cách chọn biểu tƣợng % hoặc VNĐ, rồi lƣu lại


71

Giá trị chiết khấu của phiếu hàng sẽ đƣợc hiển thị tại phần chiết khấu

3. Tính năng phòng / bàn


72

B1: Từ màn hình tổng quan, chọn Thiết lập

B2: Chọn “Cài đặt lựa chọn”


73

B3: Chọn “Kích hoạt tính năng quản lý phòng / bàn”

B4: Chọn “Lƣu” để bắt đầu sử dụng tính năng quản lý phòng / bàn


74

B5: Trong màn hình tổng quan, chọn Menu Cửa hàng / Phòng bàn

B6: Chọn “Thêm mới” để thêm mới một Phòng / bàn


75

B7: Nhập thông tin về Phòng / bàn và chọn “Thêm mới” để hoàn tất

B8: Click vào tên Phòng / bàn để có thể Cập nhật / Xóa thông tin


76

B9: Chọn Menu Bán hàng / Tạo đơn hàng để tạo một đơn hàng mới


77

B10: Chọn Phòng / bàn tƣơng ứng và tiến hành các thao tác bán hàng nhƣ bình thƣờng Thao tác nhanh trên bàn phím bằng cách nhấn “F6” để xem danh sách Phòng/Bàn

4. Tạo đơn đặt hàng


78

B1: Thao tác các bƣớc 1-3 của mục Tạo phiếu hàng B2: Chọn “Đặt hàng” để lƣu lại phiếu đặt hàng, Hoặc “Đặt hàng và in” để lƣu và in phiếu đặt hàng

Thao tác nhanh trên bàn phím bằng cách nhấn “F3” để “Đặt hàng”, hoặc “F4” để “Đặt hàng & In”.

5. Thêm phiếu hàng Trong trường hợp bạn muốn thêm một phiếu hàng mới khi đang thanh toán dở một phiếu hàng, có thể chọn Thêm phiếu hàng từ màn hình bán hàng. Ví dụ: tại cửa hàng, khách hàng A đang thanh toán, nhưng quay lại chọn thêm đồ. Bạn có thể chọn “Thêm phiếu” để thêm mới phiếu, tiến hành thanh toán cho các khách hàng khác


79

B1: Thao tác các bƣớc 1-3 của mục Tạo đơn hàng B2: Chọn biểu tƣợng “+” để thêm một phiếu mới.

6. Xem danh sách phiếu hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn lưu phiếu tạm

Tất cả các phiếu tạo ra luôn đƣợc tự động giữ tạm tới khi thực hiện một hành động nhƣ bán hàng hay đặt hàng


80

B1: Chọn menu Bán hàng / Tạo đơn hàng


81

B2: Chọn “Phiếu hàng”


82

B3: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu hàng. Chọn các phiếu hàng muốn xem theo khoảng thời gian đƣợc tạo, hoặc chọn danh sách phiếu hàng bạn muốn xem theo loại phiếu


83

7. Ghi nợ Click tại đây để xem video hướng dẫn ghi nợ

Việc ghi nợ chỉ đƣợc áp dụng đối với các khách hàng đã lƣu trên hệ thống B1: Thao tác đầy đủ các bƣớc 1-5 của mục Tạo đơn hàng B2: Chọn phƣơng thức thanh toán “Ghi nợ”


84

B3: Nhập số tiền khách hàng thanh toán trƣớc (nếu có)


85

B4: Chọn “TT & In” để in kèm hóa đơn hoặc chỉ chọn “Thanh toán”

8. Xem báo cáo tồn kho trong ngày Click tại đây để xem video hướng dẫn xem báo cáo tồn kho trong ngày


86

B1: Chọn menu Bán hàng / Tạo đơn hàng


87

B2: Chọn “Tồn kho”


88

B3: Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo tồn kho hiện tại. Để tra cứu nhanh tồn kho của một mặt hàng, nhập Tên / Mã hàng hóa vào ô tìm kiếm

9. Quản lý các đơn hàng đã tạo Click tại đây để xem video hướng dẫn quản lý đơn hàng


89

B1: Chọn menu Bán hàng / DS Đơn hàng

B2: Chọn đơn hàng muốn xem bằng cách click vào Mã hóa đơn tƣơng ứng. Click để xem “Chi tiết đơn hàng” hoặc “Thông tin Khách hàng”


90

B3: Đối với các đơn hàng có trạng thái “Chờ thanh toán”, bạn có thể chọn thao tác Xem, Hủy, In, Xóa vĩnh viễn hoặc Thanh toán hóa đơn (Chi tiết tại bƣớc 4) Đối với các đơn hầng trạng thái “Đã giao hàng” Bạn có thể thao tác “Trả hàng” (chi tiết tại mục III.10)


91

B4: Đối với các đơn hàng có trạng thái “Chờ thanh toán”, click vào “Thanh Toán” để tiến hành thanh toán cho đơn hàng đã đặt


92

B5: Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán cho đơn đặt hàng. Chọn hình thức thanh toán phù hợp. Lƣu ý, mục thanh toán “Ghi nợ” chỉ xuất hiện trong trƣờng hợp khách đặt hàng đã có trên hệ thống


93

B6: Thay đổi mức chiết khấu nếu muốn và nhập số tiền thanh toán của khách hàng


94

B7: Chọn “Thanh toán” hoặc “Thanh toán và In” để in đơn hàng, hoặc “Bỏ qua” để hủy thông tin vừa nhập. Sau khi đã thanh toán, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái “Đã giao hàng”

10. Quản lý các đơn hàng đã trả Click tại đây để xem video hướng dẫn trả hàng

Đối với các đơn hàng có trạng thái Đã giao hàng, bạn có thể tiến hành thao tác “Trả hàng”


95

B1: Chọn menu Bán hàng / DS Đơn hàng

B2: Chọn đơn hàng cần trả bằng cách click vào Mã hóa đơn tƣơng ứng


96

B3: Chọn “Trả hàng” để cập nhật danh sách hàng trả


97

B4: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình phiếu trả hàng, nhập số liệu hàng trả và hệ thống sẽ tự động tính toán giá trị hàng trả (đã bao gồm chiết khấu nếu có)


98

B5: Nhập số tiền sẽ trả lại cho khách hàng (có thể căn cứ theo giá trị hàng trả hoặc chính sách của cửa hàng để nhập số liệu phù hợp) Thêm ghi chú về phiếu trả hàng (nếu có)


99

B7: Chọn “Trả hàng” để cập nhật số liệu vào hệ thống, hoặc Hủy bỏ để bỏ thông tin đã nhập Khi hoàn tất trả hàng, số lƣợng hàng trong đơn hàng đã bán sẽ giảm, đồng thời số lƣợng hàng hóa trong kho sẽ tăng lên tƣơng ứng


100

B8: Để xem lại danh sách các phiếu trả hàng, trong màn hình tổng quan chọn menu Cửa hàng / Trả hàng

B9: Click vào mã phiếu trả hàng để x,m Chi tiết phiếu trả hàng, Thông tin Khách hàng, hoặc thao tác Xem / Hủy / In phiếu trả hàng. Trong trƣờng hợp chọn Hủy phiếu trả hàng, thông tin trả hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Hàng hóa trong phiếu trả hàng sẽ đƣợc cập nhật lại đơn hàng, đồng thời số lƣợng hàng hóa trong kho sẽ giảm đi tƣơng ứng


101

CHƢƠNG IV

QUẢN LÝ HÀNG HÓA


102

1.Xem thông tin hàng hóa Click tại đây để xem video hướng dẫn quản lý hàng hóa

B1: Chọn menu Cửa hàng / Hàng hóa

B2: Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các hàng hóa có trong hệ thống. Click trực tiếp vào hàng hóa hoặc nhập Mã hàng / Tên hàng hóa cần xem vào ô Tìm kiếm rồi ấn biểu tƣợng tìm kiếm


103

2.Xem lịch sử bán hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn xem lịch sử bán hàng

B1: Chọn menu Cửa hàng / Hàng hóa

B2: Nhập Mã / Tên hàng hóa cần xem vào ô Tìm kiếm rồi ấn biểu tƣợng tìm kiếm


104

B3: Click vào Mã hàng / Tên hàng hóa để xem thông tin sản phẩm

B4: Chọn “Lịch sử bán hàng” để xem chi tiết lịch sử bán hàng của sản phẩm


105

3.Xem lịch sử nhập hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn xem lịch sử nhập hàng

B1: Chọn menu Cửa hàng / Hàng hóa

B2: Nhập Mã / Tên hàng hóa cần xem vào ô Tìm kiếm rồi ấn biểu tƣợng tìm kiếm


106

B3: Click vào Mã hàng / Tên hàng hóa để xem thông tin sản phẩm

B4: Chọn “Lịch sử nhập hàng” để xem chi tiết lịch sử nhập hàng của sản phẩm


107

4. Cập nhật sản phẩm Click tại đây để xem video hướng dẫn cập nhật sản phẩm

B1: Chọn menu Cửa hàng / Hàng hóa

B2: Nhập Mã / Tên hàng hóa cần xem vào ô Tìm kiếm rồi ấn biểu tƣợng tìm kiếm


108

B3: Click vào Mã hàng / Tên hàng hóa để xem thông tin sản phẩm

B4: Chọn “Cập nhật” để cập nhật thông tin sản phẩm


109

B5: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin sản phẩm, cập nhật và chọn “Lƣu” để hoàn tất

5. In mã vạch Click tại đây để xem video hướng dẫn in mã vạch


110

B1: Chọn menu Cửa hàng / Hàng hóa

B2: Nhập Mã / Tên hàng hóa cần xem vào ô Tìm kiếm rồi ấn biểu tƣợng tìm kiếm


111

B3: Click vào Mã hàng / Tên hàng hóa để xem thông tin sản phẩm

B4: Chọn “In Mã vạch”


112

B5: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình In nhãn mặt hàng, chọn biểu tƣợng Lƣu để lƣu thông tin mã vạch

6. Xóa sản phẩm Click tại đây để xem video hướng dẫn xóa sản phẩm

B1: Chọn menu Cửa hàng / Hàng hóa


113

B2: Nhập Mã / Tên hàng hóa cần xem vào ô Tìm kiếm rồi ấn biểu tƣợng tìm kiếm

B3: Click vào Mã hàng / Tên hàng hóa để xem thông tin sản phẩm


114

B4: Chọn “Xóa”


115

B5: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn xóa mặt hàng này?”, Chọn “OK” để xóa sản phẩm

7. Nhập hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn nhập hàng

Có 2 phƣơng pháp nhập hàng 7.1.Thêm phiếu nhập hàng (Áp dụng đối với các mặt hàng nhập trực tiếp về kho)


116

B1: Chọn menu Cửa hàng / Nhập hàng

B2: Chọn “+ Thêm phiếu”


117

B3: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình phiếu nhập hàng. Nhập Mã / Tên hàng hóa cần nhập vào ô Tìm kiếm và chọn


118

B4: Điều chỉnh số lƣợng sản phẩm bằng cách click vào mũi tên tăng / giảm cạnh số lƣợng sản phẩm hoặc ô đơn vị

B5: Điều chỉnh giá và chiết khấu bằng cách click vào ô đơn giá


119

B6: Chọn “Lƣu phiếu” để hoàn tất

B7: Lúc này màn hình bán hàng sẽ hiển thị một phiếu nhập hàng mới với trạng thái “Đã nhập hàng”


120

7.2.Nhập hàng bằng cách thêm nhiều hàng hóa từ file excel (theo mẫu chung) B1: Chọn menu Cửa hàng / Nhập hàng

B2: Chọn “Import”


121

B3: Nhấn nút “Chọn file” và chọn file dữ liệu hàng hóa cần nhập, sau đó nhấn nút mũi tên

B4: Hệ thống sẽ thông báo việc nhập dữ liệu từ file thành công hay không.


122

*Lƣu ý: file nhập dữ liệu hàng hóa có thể xuất ra từ hệ thống bằng cách chọn “Tải xuống file mẫu” từ màn hình Import hàng nhập.

8. Cập nhật phiếu nhập hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn cập nhật phiếu nhập hàng

B1: Chọn menu Cửa hàng / Nhập hàng


123

B2: Chọn phiếu nhập hàng muốn xem bằng cách click vào Mã đơn hàng tƣơng ứng

B3: Chọn “Cập nhật”


124

4: Cập nhật các thông tin trên phiếu nhập hàng. Hệ thống cho phép bạn thay đổi các thông tin nhƣ thêm hàng hóa/ thay đổi số lƣợng / thay đổi đơn giá nhập / thêm ghi chú / thay đổi ngày nhập hàng. Chọn “Lƣu phiếu” để hoàn tất

9. In phiếu nhập hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn in phiếu nhập hàng

B1: Chọn menu Cửa hàng / Nhập hàng


125

B2: Chọn phiếu nhập hàng muốn xem bằng cách click vào Mã đơn hàng tƣơng ứng

B3: Chọn “In” để in phiếu nhập hàng


126

B4: Hệ thống hiển thị màn hình in phiếu nhập hàng, chọn “Print”

10. Hủy phiếu nhập hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn hủy phiếu nhập hàng

B1: Chọn menu Cửa hàng / Nhập hàng


127

B2: Chọn phiếu nhập hàng muốn xem bằng cách click vào Mã đơn hàng tƣơng ứng

B3: Chọn “Hủy” để hủy phiếu nhập hàng


128

CHƢƠNG V

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG


129

1.Xem thông tin khách hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn xem thông tin khách hàng

B1: Chọn menu Khách hàng

B2: Chọn khách hàng muốn xem bằng cách click vào Mã khách hàng tƣơng ứng


130

2. Cập nhật thông tin khách hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng

B1: Chọn menu Khách hàng

B2: Chọn khách hàng bằng cách click vào Mã khách hàng tƣơng ứng


131

B3: Chọn “Cập nhật”

B4: Cập nhật thông tin và chọn “Lƣu” để hoàn tất


132

3. Theo dõi công nợ khách hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn cập nhật công nợ khách hàng

B1: Chọn menu Khách hàng

B2: Chọn khách hàng bằng cách click vào Mã khách hàng tƣơng ứng


133

B3: Chọn “Công nợ”


134

B4: Chọn “Thanh toán” để thêm mới 1 phiếu thanh toán

B5: Nhập giá trị thanh toán


135

B6: Chọn “Thêm phiếu thanh toán” để hoàn tất

4. Chốt sổ nợ Click tại đây để xem video hướng dẫn chốt sổ nợ khách hàng

B1: Chọn menu Khách hàng


136

B2: Chọn khách hàng bằng cách click vào Mã khách hàng tƣơng ứng

B3: Chọn “Công nợ”


137

B4: Chọn “Chốt sổ nợ”

B5: Nhập giá trị thanh toán


138

B6: Chọn “Thêm phiếu thanh toán” để hoàn tất

5. Xem lịch sử mua hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn xem lịch sử mua hàng

B1: Chọn menu Khách hàng


139

B2: Chọn khách hàng bằng cách click vào Mã khách hàng tƣơng ứng

B3: Chọn “Lịch sử mua hàng”


140

6. Phiếu mua hàng Đối với những tài khoản đã kích hoạt tính năng Phiếu mua hàng, bạn có thể quy đổi điểm thưởng như sau:

B1: Tham khảo Chƣơng I.2: Thiết lập – Cài đặt lựa chọn. Hệ số mặc định quy đổi doanh thu => điểm. Ví dụ: hệ số = 10.000 nghĩa là với mỗi 10.000 tiền mua hàng, khách hàng nhận đƣợc 1 điểm Bƣớc điểm cơ bản cho một phiếu mua hàng. Ví dụ: bƣớc điểm = 200, nghĩa là khi khách hàng tích lũy đủ 200 điểm, khách hàng có thể quy đổi 1 phiếu mua hàng cơ bản. Dƣới mức điểm này, khách hàng chƣa thể quy đổi phiếu mua hàng Mệnh giá 1 bƣớc điểm: Ví dụ: Mệnh giá 1 bƣớc điểm = 30.000, nghĩa là mỗi khi tích lũy đủ 1 bƣớc điểm, khách hàng sẽ nhận đƣợc một phiếu mua hàng mệnh giá 30.000 Cho phép quy đổi phiếu sang tiền mặt: Chọn tick chức năng này, khách hàng có thể quy đổi giá trị phiếu sang tiền mặt. Ví dụ giá trị phiếu mua hàng là 30.000, nhƣng khách chỉ mua hết 20.000. Nếu bạn chọn tick chức năng này, khách hàng sẽ đƣợc nhận lại 10.000 tiền mặt. Nếu tắt lựa chọn này, cửa hàng sẽ không cần trả lại trong ví dụ trên Chính sách phiếu mua hàng: các thông điệp trên phiếu mua hàng


141

Chọn „Lƣu” để hoàn tất B2: Xác định điểm thƣởng cho từng mặt hàng (đối với các mặt hàng đặc biệt, bạn muốn quy định mức điểm thƣởng riêng để khuyến khích các khách hàng mua nhiều sản phẩm này hơn) Nhập điểm thƣởng cho mặt hàng (Lƣu ý: Nếu bạn không nhập số điểm thƣởng, hệ thống sẽ tự động quy đổi theo doanh thu và hệ số quy đổi đƣợc quy định trong phần Thiết lập)

Đối với những tài khoản đã kích hoạt tính năng Phiếu mua hàng, bạn có thể quy đổi phiếu mua hàng cho khách hàng như sau:


142

B1: Chọn menu Khách hàng

B2: Chọn khách hàng bằng cách click vào Mã khách hàng tƣơng ứng


143

B3: Chọn “Phiếu mua hàng”


144

B4: Chọn “Tạo Phiếu” để tạo mới 1 phiếu


145

B5: Điền các thông tin về phiếu mua hàng cần tạo: -Mệnh giá 1 phiếu mua hàng: số bƣớc điểm của phiếu mua hàng sẽ tạo. Ví dụ: mệnh giá =2, phiếu mua hàng sẽ có giá trị 2 bƣớc điểm. Nếu thiết lập mỗi bƣớc điểm có mệnh giá 20.000, phiếu mua hàng sẽ có mệnh giá 40.000 - Số lƣợng phiếu: Số lƣợng phiếu sẽ tạo. Lƣu ý, số lƣợng phiếu sẽ không vƣợt quá số lƣợng phiếu tối đa cho phép tạo - Giao dịch tối thiểu: Quy định giá trị hóa đơn tối thiểu để đƣợc sử dụng phiếu mua hàng - Đƣợc phép sang nhƣợng: nếu chọn tính năng này, khách hàng có quyền sang nhƣợng cho ngƣời khác sử dụng phiếu mua hàng này - Xác định thời hạn: nếu chọn tính năng này, phiếu mua hàng sẽ có giá trị sử dụng trong một thời gian nhất định (quy định ở mục Có giá trị sử dụng trong … ngày). Nếu không chọn tính năng này, phiếu mua hàng có giá trị vô thời hạn - Mô tả: mô tả về phiếu, thông điệp muốn nhắn gửi qua phiếu mua hàng…


146

B5: Để thêm mới, chọn “Thêm mới” và “Thêm mới và in” hoặc “Thoát” để hủy bỏ thông tin phiếu mua hàng vừa tạo.


147

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu mua hàng đã tạo. Mỗi phiếu mua hàng sẽ có một mã phiếu riêng biệt, cùng các thông tin kèm theo nhƣ Ngày hết hạn (nếu có quy định), Giá trị, Giao dịch tối thiểu và ngày tạo.


148

B6: Để cập nhật phiếu mua hàng, click vào mã phiếu và chọn “ Cập nhật”


149

B7: Để hủy bỏ một phiếu mua hàng, click vào biểu tƣợng “X” cạnh phiếu mua hàng đó


150

B8: Để sử dụng phiếu mua hàng, trong màn hình bán hàng, chọn “Phiếu mua hàng”, nhập mã phiếu mua hàng của khách hàng, chọn “Lƣu” để hoàn tất Giá trị thanh toán của khách hàng sẽ đƣợc trừ tƣơng ứng với giá trị phiếu mua hàng. Đồng thời, phiếu mua hàng này sẽ không còn giá trị sử dụng,và đƣợc cập nhật trạng thái đã đƣợc “sử dụng trong giao dịch”


151

CHƢƠNG VI

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP


152

1. Xem thông tin nhà cung cấp Click tại đây để xem video hướng dẫn xem thông tin nhà cung cấp

B1: Chọn menu Nhà cung cấp

B2: Chọn nhà cung cấp muốn xem bằng cách click vào Mã nhà cung cấp tƣơng ứng


153

2. Cập nhật thông tin nhà cung cấp Click tại đây để xem video hướng dẫn cập nhật thông tin nhà cung cấp

B1: Chọn menu Nhà cung cấp

B2: Chọn nhà cung cấp bằng cách click vào Mã nhà cung cấp tƣơng ứng


154

B3: Chọn “Cập nhật”

B4: Cập nhật thông tin và chọn “Lƣu” để hoàn tất


155

3. Theo dõi công nợ nhà cung cấp Click tại đây để xem video hướng dẫn theo dõi công nợ nhà cung cấp

B1: Chọn menu Nhà cung cấp

B2: Chọn nhà cung cấp bằng cách click vào Mã nhà cung cấp tƣơng ứng


156

B3: Chọn “Công nợ”

B4: Chọn “Thanh toán” để thêm mới 1 phiếu thanh toán


157

B5: Nhập giá trị thanh toán

B6: Chọn “Thêm phiếu thanh toán” để hoàn tất


158

4. Chốt sổ nợ Click tại đây để xem video hướng dẫn chốt sổ nợ nhà cung cấp

B1: Chọn menu Nhà cung cấp

B2: Chọn nhà cung cấp bằng cách click vào Mã nhà cung cấp tƣơng ứng


159

B3: Chọn “Công nợ”

B4: Chọn “Chốt sổ nợ”


160

B5: Nhập giá trị thanh toán


161

B6: Chọn “Thêm phiếu thanh toán” để hoàn tất

5. Xem lịch sử nhập hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn xem lịch sử nhập hàng

B1: Chọn menu Nhà cung cấp


162

B2: Chọn nhà cung cấp bằng cách click vào Mã nhà cung cấp tƣơng ứng

B3: Chọn “Lịch sử nhập hàng”


163

CHƢƠNG VII

QUẢN LÝ KHO


164

1.Tạo yêu cầu kiểm kho Click tại đây để xem video hướng dẫn thêm mới phiếu kiểm kho

Chỉ duy nhất nhân viên quản trị / quản trị chi nhánh có quyền tạo yêu cầu kiểm kho. Sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị, tiến hành các thao tác: B1: Chọn menu Cửa hàng/ Kiểm hàng

B2: Trong cửa sổ kiểm hàng, chọn “Yêu cầu kiểm kho” để tạo một yêu cầu kiểm kho


165

B3: Thêm hàng hóa vào “Yêu cầu kiểm kho” bằng cách nhập mã số/ tên sản phẩm, hoặc chọn biểu tƣợng “+” để thêm cả nhóm hàng vào phiếu kiểm kho

B4: Chọn “X” để loại hàng hóa khỏi Yêu cầu kiểm kho


166

B5: Chọn “Tạo yêu cầu” để thêm yêu cầu kiểm kho, “Lƣu nháp” để tạm lƣu lại yêu cầu hoặc “Thoát” để hủy

B5: Sau khi chọn “Tạo yêu cầu”, một phiếu kiểm kho với trạng thái Đang kiểm kho sẽ đƣợc tạo mới, và yêu cầu kiểm kho này sẽ đƣợc chuyển yêu cầu tới nhân viên kho


167

2. Kiểm kho Click tại đây để xem video hướng dẫn thêm mới phiếu kiểm kho

Chỉ duy nhất nhân viên kho có quyền kiểm kho. Sau khi đăng nhập vào tài khoản nhân viên kho, tiến hành các thao tác:

B1: Chọn menu Cửa hàng/ Kiểm hàng. Hệ thống sẽ hiển thị các phiểu kiểm kho với trạng thái đang chờ đƣợc kiểm kho

B2: Trong cửa sổ kiểm hàng, click vào mã phiếu kiểm kho để xem thông tin phiếu kiểm kê và Danh sách hàng hóa trong phiếu


168

B3: Chọn “In danh sách sản phẩm” để in ra danh sách các sản phẩm cần kiểm kho


169

B4: Sau khi hoàn tất kiểm đếm, click vào “Kiểm kho” để cập nhật thông tin phiếu kiểm kho


170

B5: Nhập số lƣợng hàng hóa tồn thực tế vào Phiếu kiểm kho


171

B6: Chọn “Hoàn thành” để hoàn tất việc kiểm kho, “Lƣu nháp” để tạm lƣu phiếu kiểm kho, hoặc “Thoát” để hủy Trong trƣờng hợp chọn “Lƣu nháp”, Phiếu kiểm kho sẽ vẫn ở trạng thái đang kiểm kho


172

B7: Đối với phiếu kiểm kho đã đƣợc lƣu nháp, bạn có thể hoàn tất bằng việc click vào phiếu kiểm kho và chọn “Hoàn thành”. Sau khi “Hoàn thành”, phiếu kiểm kho này sẽ đƣợc chuyển tới nhân viên quản lý, phiếu kiểm kho lúc này có trạng thái “Chƣa cân bằng kho”

3.Cân bằng kho Click tại đây để xem video hướng dẫn cân bằng kho

Chỉ duy nhất tài khoản quản trị / quản trị chi nhánh có quyền cân bằng kho. Đăng nhập vào tài khoản quản trị. Có 2 cách để cân bằng kho. Cách 1: Để cân bằng kho (áp dụng với các phiếu có trạng thái “Chƣa cân bằng kho”), ta thực hiện các bƣớc sau:


173

B1: Chọn menu Cửa hàng/ Kiểm hàng

B2: Trong cửa sổ kiểm hàng, chọn phiếu kiểm kho cần cân bằng bằng cách click vào Mã phiếu kiểm kho tƣơng ứng. Lƣu ý: Chỉ tiến hành cân bằng kho đƣợc đối với các phiếu có trạng thái “Chƣa cân bằng kho”


174

B3: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin phiếu kiểm kho. Chọn để xem thông tin của phiếu, xem danh sách hàng hóa hoặc “Xóa” / “In phiếu kiểm kho”

.


175

B4: Để cân bằng kho, chọn “ Cân bằng kho”


176

B5: Trong màn hình cân bằng kho, nhập số lƣợng hàng muốn điều chỉnh trên hệ thống, và Lý do nếu có


177

B5: Chọn “Lƣu” để lƣu lại thông tin, “Cân bằng kho” để lập tức cập nhật số lƣợng hàng hóa trên hệ thống hoặc “Thoát” để hủy thông tin vừa nhập.


178

*Phiếu kiểm kho sẽ chuyển sang trạng thái “Đã cân bằng kho”

Cách 2: Cân bằng kho trực tiếp, không cần tạo yêu cầu kiểm kho, ta thực hiện các bƣớc sau:


179

B1: Chọn menu Cửa hàng/ Kiểm hàng

B2: Trong cửa sổ kiểm hàng, chọn “Cân bằng kho”


180

B3: Thêm hàng bằng cách nhập mã số/ tên sản phẩm, hoặc chọn biểu tƣợng “+” để thêm cả nhóm hàng vào phiếu cân bằng kho. Chọn biểu tƣợng “X” để xóa hàng hóa khỏi phiếu

.


181

B4: Trong màn hình cân bằng kho, nhập số lƣợng hàng muốn điều chỉnh trên hệ thống, và Lý do nếu có


182

B5: Chọn “Cân bằng kho” để lập tức cân bằng kho, hoặc “Thoát” để hủy.


183

*Một phiếu kiểm kho với trạng thái “Đã cân bằng kho” đƣợc tạo mới.


184

CHƢƠNG VIII

QUẢN LÝ CHI PHÍ


185

1. Thêm loại chi phí Chi phí được quản lý theo từng nhóm, ở đây gọi là loại chi phí, ví dụ như loại chi phí: Lương, Chi phí thuê cửa hàng, điện, nước, phí vệ sinh … và các chi phí hoạt động khác

B1: Từ màn hình quản lý, chọn menu Chi phí


186

B2: Chọn biểu tƣợng “+” cạnh loại chi phí để thêm mới một loại chi phí

B3: Thêm tên của loại chi phí và chọn “Thêm mới” để hoàn tất, hoặc click vào biểu tƣợng dấu “X” để hủy


187

B4: Để cập nhật thông tin về loại chi phí, Click vào biểu tƣợng bánh răng cạnh tên loại chi phí


188

B5: Cập nhật tên và chọn “Lƣu” để lƣu lại thay đổi Hoặc chọn “Xóa” để xóa loại chi phí đó khỏi danh sách chi phí Chọn biểu tƣợng “X” để hủy bỏ thay đổi

2. Thêm mẫu chi phí Mỗi loại chi phí bao gồm nhiều chi phí. Các chi phí này được gọi là mẫu chi phí. Ví dụ, Loại chi phí “Lương” bao gồm Mẫu chi phí “Lương nhân viên A”, “Lương nhân viên B”…


189

B1: Từ màn hình quản lý, chọn menu Chi phí

B2: Chọn “Mẫu chi phí” để vào màn hình quản lý mẫu chi phí


190

B3: Chọn “Thêm mẫu chi phí” để thêm mới một mẫu chi phí

B4: Thêm tên của mẫu chi phí Lựa chọn Loại chi phí Nhập Giá trị của chi phí Thêm chú thích nếu có chọn “Thêm mới” để hoàn tất, hoặc click vào biểu tƣợng dấu “X” để hủy


191

B5: Để cập nhật thông tin về mẫu chi phí, chọn “Sửa”

B6: Chỉnh sửa thông tin và chọn “Lƣu” để lƣu lại thay đổi hoặc Chọn biểu tƣợng “X” để hủy các thông tin vừa nhập


192

B7: Để xóa một mẫu chi phí, click vào biểu tƣợng “X” cạnh tên mẫu chi phí đó

3. Thêm chi phí Sau khi đã có sẵn các loại chi phí và mẫu chi phí của cửa hàng, bạn tiến hành thêm chi phí mỗi khi có một mẫu chi phí phát sinh

B1: Từ màn hình quản lý, chọn menu Chi phí


193

B2: Chọn “Thêm chi phí” để thêm mới một chi phí


194

B3: Lựa chọn Mẫu chi phí, Loại chi phí, ngày tạo và ngƣời tạo. Giá trị của chi phí sẽ đƣợc lấy tự động theo giá trị Mẫu chi phí đã chọn, trong trƣờng hợp muốn thay đổi, bạn có thể nhập trực tiếp giá trị để thay đổi giá trị của chi phí đó. (Lƣu ý, giá trị của Mẫu chi phí sẽ không bị thay đổi) Thêm chú thích nếu có Sau đó, chọn “Thêm mới” để hoàn tất, hoặc click vào biểu tƣợng dấu “X” để hủy


195

B4: Để xem và cập nhật thông tin về chi phí: -Chọn danh sách các chi phí muốn xem theo khoảng thời gian - Chọn “Sửa” tại dòng chi phí muốn cập nhật


196

B5: Chỉnh sửa thông tin và chọn “Lƣu” để lƣu lại thay đổi hoặc Chọn biểu tƣợng “X” để hủy các thông tin vừa nhập


197

B6: Để xóa một chi phí, click vào biểu tƣợng “X” cạnh tên chi phí đó

4. Xem báo cáo chi phí Chi phí được tổng hợp và báo cáo theo từng chi nhánh, từng loại chi phí. Để xem báo cáo chi phí ta thực hiện các bước sau:

B1: Chọn menu Báo cáo / Tài chính


198

B2: Chọn loại báo cáo chi phí muốn xem bằng cách click vào tên báo cáo tƣơng ứng


199

B3: Tùy chỉnh khoảng thời gian và các nhóm dữ liệu muốn xem báo cáo


200

B4: In báo cáo hoặc xuất báo cáo ra các định dạng Pdf, xls, xlsx, ảnh


201

CHƢƠNG IX

BÁO CÁO


202

1. Biểu đồ Menu biểu đồ sẽ hiển thị các số liệu thống kê dưới dạng biểu đồ, giúp bạn dễ dàng nắm bắt được các thông tin về doanh thu, công nợ, giáo trị kho hàng … một cách trực quan nhất.

B1: Chọn menu Báo cáo / Biểu đồ

B2: Chọn loại biểu đồ muốn xem bằng cách click vào tên biểu đồ tƣơng ứng


203

B3: Click vào biểu tƣợng ba dấu gạch ngang phía trên bên phải màn hình để chọn: - Print chart: In biểu đồ - Download biểu đồ dƣới dạng file ảnh PNG, JPEG, PDF hoặc Vector

2. Báo cáo bán hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn

B1: Chọn menu Báo cáo / Bán hàng


204

B2: Chọn loại báo cáo bán hàng muốn xem bằng cách click vào tên báo cáo tƣơng ứng


205

B3: Tùy chỉnh khoảng thời gian và các nhóm dữ liệu muốn xem báo cáo


206

B4: In báo cáo hoặc xuất báo cáo ra các định dạng Pdf, xls, xlsx, ảnh

3. Báo cáo mua hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn


207

B1: Chọn menu Báo cáo / Mua hàng

B2: Chọn loại báo cáo mua hàng muốn xem bằng cách click vào tên báo cáo tƣơng ứng


208

B3: Tùy chỉnh khoảng thời gian và các nhóm dữ liệu muốn xem báo cáo

B4: In báo cáo hoặc xuất báo cáo ra các định dạng Pdf, xls, xlsx, ảnh


209

4. Báo cáo kho hàng Click tại đây để xem video hướng dẫn

B1: Chọn menu Báo cáo / Kho hàng

B2: Chọn loại báo cáo kho hàng muốn xem bằng cách click vào tên báo cáo tƣơng ứng


210

B3: Tùy chỉnh khoảng thời gian và các nhóm dữ liệu muốn xem báo cáo


211

B4: In báo cáo hoặc xuất báo cáo ra các định dạng Pdf, xls, xlsx, ảnh

5. Báo cáo công nợ Click tại đây để xem video hướng dẫn


212

B1: Chọn menu Báo cáo / Công nợ

B2: Chọn loại báo cáo công nợ muốn xem bằng cách click vào tên báo cáo tƣơng ứng


213

B3: Tùy chỉnh khoảng thời gian và các nhóm dữ liệu muốn xem báo cáo


214

B4: In báo cáo hoặc xuất báo cáo ra các định dạng Pdf, xls, xlsx, ảnh

6. Báo cáo tài chính


215

B1: Chọn menu Báo cáo / Tài chính

B2: Chọn loại báo cáo chi phí muốn xem bằng cách click vào tên báo cáo tƣơng ứng


216

B3: Tùy chỉnh khoảng thời gian và các nhóm dữ liệu muốn xem báo cáo


217

B4: In báo cáo hoặc xuất báo cáo ra các định dạng Pdf, xls, xlsx, ảnh


218

Hdsd kiotviet ver10  

Hdsd kiotviet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you