Page 1


Curs de Mediació Curs de formació a càrrec de Maria Agrado (tagrado@gmail.com) 6, 7 i 8 de juliol de 2011 15 hores.


Competència social La competència social és la capacitat de relacionarse assertivament amb tothom.

Un desenvolupament suficient de la intel·ligència intrapersonal i interpersonal Hàbits d’interrelació

Control emocional adequats a les circumstàncies.


Habilitats socials Millorar la satisfacció personal, professional i les relacions en la comunitat educativa. Fomentar la creació de climes emocionals constructius i de benestar a l’escola. Saber buscar les solucions adequades als problemes, sobretot als problemes interpersonals, amb altres nens i nenes, amb el professorat i amb els seus pares. Donar resposta als problemes que es poden plantejar al centre: agressivitat, manca de respecte, desmotivació... Mantenir una autoestima ajustada. Construir uns valors autèntics: no solament pensats, sinó sentits.


Algunes Habilitats Socials • DONAR LES GRÀCIES • SABER ELOGIAR • DEMANAR UN FAVOR

• ESCOLTAR • DEMANAR DISCULPES • NEGOCIAR • RESPONDRE AL FRACÀS

• ENFRONTAR-SE A LES PRESSIONS • ENFRONTAR-SE A L’ENUIG D’ALTRES • MANEJAR LA POR


Intel·ligència Emocional Les intel·ligències intrapersonal i interpersonal són les que formarien la intel·ligència emocional, es a dir:

“la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions propis i dels altres, de discriminar entre elles i fer servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions.”


Com la desenvolupem ? Desenvolupant les habilitats cognitives o pensaments, el creixement moral, la gesti贸 de les emocions i les habilitats socials.


La Tutoria És imprescindible una planificació i programació de la tutoria per treballar totes aquestes habilitats socials.

Això assentarà les bases per enfocar els futurs conflictes de manera racional i adequada. Fomentarem la participació de tot l’alumnat en la resolució dels conflictes. L’alumne, en definitiva, adquirirà autonomia en la resolució de conflictes.


Qu猫 treballarem? Emocions

Comunicaci贸 Empatia


Emocions

Comunicaci贸

Empatia


No és una tasca exclusiva del tutor Necessita de la implicació de tot el professorat És constant en el temps i no es limita a l’aula


Conflicte

És una situació́ en què dos o més persones entren en oposició́ o desacord perquè̀ les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos o valors són incompatibles, o són percebuts com incompatibles. Exerceixen un paper molt important les emocions i sentiments.

La relació́ entre les parts en conflicte pot enfortir-se o deteriorarse en funció́ de com sigui el procés de resolució́ del conflicte.


Pixar


Conflicte

Els conflictes conviuen a diari amb tots nosaltres.

Es normal que aquests apareguin en les relacions humanes. Educar en la resoluci贸 no violenta del conflictes 茅s un tema important i digne de prestar-hi tota la nostra atenci贸.


Conflictes Es tracta de no ignorar ni evitar el conflicte sinó d’aprendre habilitats per gestionar-ho de forma constructiva, creativa i no violenta. Es primordial transmetre als alumnes uns mètodes no violents per gestionar els seus conflictes, no tan sols amb continguts sinó, fonamentalment, amb vivències.


Resolució dels conflictes Mitjançant

LA MEDIACIÓ


• Intenta articular el diàleg entre els protagonistes del problema, convidant-los a explicar-se l’un després de l’altre, sense ofendre’s i respectant el torn de paraula. • Escolta activament, formula preguntes obertes, mostra empatia i, en cap cas, emet un judici ni tan sol manifesta una opinió. • Procura esbrinar quins són els interessos en joc i què significa per a cadascú la situació produïda.


El mediador/a • • • • • • • •

FACILITA LA TROBADA CREA UN CLIMA APROPIAT PER AL DIÀLEG GENERA CONFIANÇA MITJANÇANT LA SEVA ACTITUD PERSONAL MOSTRA EMPATIA I RESPECTA LES PERSONES FOMENTA EL PENSAMENT CREATIU NO INFLUEIX EN LES DECISIONS EQUILIBRA L’INTERCANVI COMUNICATIU


Procés de mediació TROBEM-NOS PARLEM-NE QUÈ TENIM ENTRE MANS FEM PROPOSTES POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR JUNTS VIURE I CONVIURE EN PAU


Material a la web www.lamiranda.info/professors http://www.xtec.cat/lic/convivencia mac-agrado.blogspot.com Aulaice.uab.cat www.solomediacion20.com


Moltes grĂ cies i benvinguts!!

Pere Mas

Mediació escolar  

Resum sobre les jornades formatives de mediació escolar.