Page 1


Kraq je odlu~io da izda proglas i pomogne sinu da prona|e devojku za sebe. Pozvao je svoje sluge i izdao naredbu.

Objavite da se na dvoru organizuje prijem za sve devojke iz kraqevstva.

Razumem, va{e viso~anstvo!

4


Ubrzo se po celom kraqevstvu pronela vest da princ tra`i `enu. Mnoge devojke su se nadale da }e ba{ one biti izabrane.

Uh, koju li }e devojku izabrati?

Ah, na{ princ je tako lep i mlad.

Oh, mo`da }e izabrati ba{ mene!

5


Slede}eg jutra princ je prolazio hodnikom i za~uo neko {u{kawe u sobi za goste. Radoznalo je u{ao u sobu...

Oh, izvinite, nisam znao da imamo goste u dvoru. Ah, vi ste sigurno princ. Kraq i kraqica su mi dozvolili da preno}im ovde.

14


U sobu su zatim u{li kraq i kraqica i po`eleli devojci dobro jutro. Bili su nestrpqivi da saznaju kako je ona spavala.

Du{o, da li si lepo spavala no}as?

Ah, celu no} nisam mogla da zaspim. Ne{to me je `uqalo u krevetu. 15


Princeza na zrnu graska  

Bajke u stripu

Advertisement