Page 1

ISBN 978-86-84657-84-0

ISBN 978-86-84657-84-0


[aramo i stvaramo Prona|i u dodatku i pravilno rasporedi ove ~etiri sli~ice u poqa.

Na listu bloka nacrtaj veliki ki{obran. Napravi pe~ate od krompira, na wih nanesi boju, a zatim ih otisni na crte`.

Crtaj linije kao {to je zapo~eto.

7


Radovi Qudi u jesen Spoj ta~kice linijama i dobi}e{ sli~icu.

Jana je po{la u vo}wak da bere jabuke. Izgubila je korpu. Pomozi joj da na|e put. Oboj ga.

U jesen se ostavqa zimnica. Nacrtaj u ovim teglicama svoju zimnicu.

Deda i unuk spremaju drva za ogrev. Oboj sliku.

Organizovati akciju sakupqawa opalog li{}a u dvori{tu. Prikupqeno li{}e mo`e se upotrebiti za pravqewe kruna.

8


BADWE VE^E Doneli smo jutros badwak ja i deda pa nam ku}a sada sve~ano izgleda.

Nacrtaj badwak.

Deda se osmehuje s {ubarom na glavi – za bo`i}ne praznike on je majstor pravi. Pe~enicu sprema, vatru razbuktava, Bo`i} nam je draga i najlep{a slava. I baka se trudi, ~esnicu nam pe~e... Ba{ }e divno biti na{e Badwe ve~e. Branko @ivkovi}

Oboj drvo od koga se se~e badwak.

Pozovite bake i deke u vrti}. Neka vam ispri~aju kako su oni kada su bili mali slavili Badwe ve~e i Bo`i}.

23


BO@I} Polo`ajnik je prvi gost koji dolazi ujutru, na Bo`i}. To je obi~no dobar ~ovek i pravi prijateq porodice. Ovo je wegova zdravica. Ti nacrtaj polo`ajnika.

BO@I] Pe~enica miris {iri dok bo`i}no jutro svi}e, a ja mislim: onaj nov~i} iz ~esnice, kome li }e?

Koliko varnica, toliko parica, koliko varnica, toliko sadnica, toliko beri}eta i idu}eg leta, koliko varnica, toliko sre}e!

Za doru~kom svi sedimo po{tuju}i obi~aje... Svako sebi komad lomi. Gde je nov~i}, kod koga je?! Majka mi se toplo sme{i: „Na mla|ima svet ostaje!” Svi pa`qivo pretra`uju. Jo{ ga nema! Kod koga je?! I ja listam svoj komadi}. Gle kod mene on se sjaji! Bi}u zdrav i bi}u bogat, tako ka`u obi~aji.

^esnica je poga~a koju qudi spremaju za Bo`i}. Nacrtaj ono {to se u wu stavqa da bi uku}ani:

Da je ovo dukat zlatni kupio bih pola grada! Pro{ao bih pola sveta i do{ao gde sam sada.

a) bili zdravi;

Radmila Tomi}

b) imali novca.

Na listu bloka nacrtati postavqen sto za bo`i}ni ru~ak.

24


Gde @ive biqke Zalepi sli~ice biqaka u prazna poqa. WIVA

VO]WAK

POVRTWAK

Nacrtaj neku biqku koja raste:

[ta je plod vinove loze? Nacrtaj.

a) u {umi;

Oboj biqke koje qudi gaje.

b) na livadi.

LALA

RU@A

Nastavi zapo~eti niz. Crtaj biqke iz bare.

Praviti stra{ilo od krpica, vunice, dugmi}a, sena...

33

KOPRIVA \UR\EVAK ^I^AK


Delovi biqke

Prona|i ove sli~ice u dodatku. Zalepi ih u prazna poqa prate}i razvoj biqke.

Po ~emu se razlikuju? Docrtaj delove biqke koji nedostaju.

Sipaj u ~a{u vodu i stavi jedan beli cvet (visibabu, karanfil...). Dodaj tu{ za crtawe u ~a{u i posmatraj promene.

Nacrtaj deo biqke kojim ona: a) upija vodu iz zemqe;

b) pravi hranu i di{e;

v) provodi vodu do svih delova. Kakve je boje postao cvet? Oboj istom bojom visibabu na slici. Brati i presovati biqke za pravqewe zajedni~kog herbarijuma.

34


ISBN 978-86-84657-84-0

ISBN 978-86-84657-84-0

Pcelica u vrticu son  

Knjige za decu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you