Page 1


Pametni ma~ak je smislio plan kako da pomogne svom gospodaru. Oti{ao je u obli`wu {umu i pomo}u xaka je uhvatio zeca.

Ti mi treba{, zekane!

4


Ma~ak je oti{ao u kraqev dvor i zamolio stra`are da ga puste da poseti kraqa.

Va{e viso~anstvo, moj gospodar, markiz od Karabasa, {aqe vam ovog zeca na poklon.

Markiz od Karabasa? Nikad ~uo!

5


Ma~ak je po`urio do zamka u kome je `iveo stra{ni xin. Zamolio je qude koji su radili na xinovom imawu da mu pomognu, a on }e ih zauvek osloboditi xinove vlasti.

Uskoro }e nai}i kraq. Ako vas pita ko je vlasnik ovog imawa, recite da je to markiz od Karabasa.

Vrlo rado }emo to re}i. Ali, ~uvaj se, xin je veoma opasan! 12


Kraq se sa svojom }erkom i mladi}em uputio prema zamku. Usput su sreli qude koji su radili na imawu. Oprezni kraq je ipak `eleo da proveri ko je mladi} sa kojim putuje.

Dobri qudi, sre}an rad! ^ije je ovo veliko imawe?

Va{e viso~anstvo, to je imawe na{eg gospodara, markiza od Karabasa. 13


Macak u cizmama  

Bajke u stripu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you