Page 1

10

«ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ» ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΟΠΟΡΗΣ

Ρεκόρ καταθέσεων πινακίδων

Καµία έκπτωση στον πολιτισµό

Τ Η Σ ∆∏™

Σελίδα 13

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ ∫Àƒπ∞∫∏™

Σελίδα 9

Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38515 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ ΟΙΚΩ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ «Εκφράζοµαι µε την ψυχή µου...» Σελίδες 24-25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡ. ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑ Γεωργικά µηχανήµατα για όλες τις ανάγκες Σελίδα 26

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ «Σκίζουµε τις σάρκες µας...» Σελίδα 17

» Τι έχει γίνει µέχρι τώρα και τι απαιτείται από εδώ και στο εξής » Η γραφειοκρατία στο υπουργείο και στον ΕΟΤ αποτελούν τα µεγάλα εµπόδια

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σήµερα η έναρξη στο θέατρο «Απόλλων»

Σελίδα 10

Ταχεία εξυπηρέτηση Άµεση διάθεση ελαιολάδου συµβεβληµένο µε τη ∆.Υ.Ω για βιολογικό λάδι

10

Σελίδα 5


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

2η σελίδα

Είπαν...

Χρονολόγιο 4 ∆εκεµβρίου 1962 Υπό της Χωροφυλακής Ηλείας

∆ΙΚΤΥΟΝ ΖΩΟΚΛΕΠΤΩΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΟΡΕΙΝΗΝ ΗΛΕΙΑΝ

«Αν εξαιρέσουµε κάποιους οφειλέτες για τους οποίους οι υπηρεσίες µας δεν µπορούν να κάνουν κάτι γιατί έχουν πτωχεύσει, η εντολή που δίνουµε στις υπηρεσίες µας σήµερα είναι να πάρουν άµεσα αναγκαστικά µέτρα εναντίον όλων αυτών για τους οποίους µέχρι σήµερα δεν έχουν πάρει, προκειµένου να επιτύχουν την άµεση είσπραξη των εισφορών»

Είχον διαπράξει περί τας 20 ζωοκλοπάς

Νέαν µεγάλην επιτυχίαν εσηµείωσεν η χωρ/κη Ηλεία εις την προσπάθειάν της δια την καταπολέµησιν της ζωοκλοπής εις την ορεινήν Ηλείαν και Άνω Πηνείαν. Τα νέα µέτρα του δ/του της χωρ/κης Ηλείας, αντ/ρχου κ. Κατσούλη απεδείχθηκαν λίαν τελεσφόρα ήδη δε αι υπηρεσίαι χωρ/κής ευρίσκονται εις πλειονεκτικήν θέσιν και έθεσν υπό τον απόλυτον έλεγχον των όλας τας αποµεµακρυσµένας περιοχάς τας οποίας µέχρι τούδε ελυµαίνοντο οι ζωοκλέπται.

ΠΑΝΘΕΟΝ

Από 5.30µ.µ Η κορυφαία συγγραφεύς της εποχής µας, µε την µαγική πέννα ΦΑΝΝΥ ΧΕΡΣΤ σας προσφέρει το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΝ Η ιστορία µιας µεγάλης αγάπης που παρέσυρε στο διάβα της τα πάντα! Η ιστορία µιας γυναίκας που η καρδιά της παραδέρνει ανάµεσα στην έκστασι και στην απελπισία! ΣΟΥΖΑΝ ΧΑΙΗΓΟΥΩΡΝΤ ΤΖΩΝ ΓΚΑΒΙΝ-ΝΕΡΑ ΜΑΪΛΣ

∆ιονύσιος Πατσούρης, υποδιοικητής ΙΚΑ

« Το πρόγραµµα LIFE (INFOIL έχει ως στόχο να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους εµπλεκόµενους σχετικά µε τα µέτρα που µπορούν να λάβουν προκειµένου να µειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις προωθώντας την οικολογική παραγωγή λαδιού. Σκοπός του είναι η ενηµέρωση µαθητών για την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης του ελαιολάδου» Παναγιώτης Πλατανιάς, πρόεδρος της νέας Αναπτυξιακής εταιρίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

«Πράγµατι έχουµε καταγγελίες ότι µεγάλες ποσότητες πορτοκαλιών «φεύγουν» νύχτα από την Ηλεία και έχουµε εγγράφως ζητήσει από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους. Μας καταγγέλλουν εξαγωγείς ότι γίνονται νύχτα µετακινήσεις φορτίων µε πορτοκάλια για Βουλγαρία και Ρουµανία» Μπέκυ Σπυροπούλου, ∆ντρια στην ∆νση Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Τ

ρεις µάχες, τρεις νίκες- των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Η µία στο Κλειδί Κάτω Σαµικού, η άλλη στον Αγιάννη και η Τρίτη στα Μπογάζια της λίµνας Αγουλινίτσας (1821-1825). Ρισσοβαίοι πολεµιστές, Βριναίοι και Μακρισαίοι υπό τον Παπακολοβό, Βωλατζαίοι υπό τον Κινά, Πυργιώτες υπό τον Παπασταθόπουλο και Κυπαρίσσιοι υπό το ∆ονά κατατρόπωσαν τους 1500 Τούρκους που, πανικόβλητοι, κατέφυγαν στο φρούριο της Πάτρας. Ο γενναιότατος στρατηγός ∆ηµήτρης Πλαπούτας (Παλούµπα Γορτυνίας, 1786-1864) γράφει στον αρχηγό του στρατού Θεόδωρο Κολοκοτρώνη από τη Γαράντζα, την 1η Ιουνίου 1825: «... Έγραψα του κυρίου Μοσχούλα, οπου ευρίσκεται εις Κλειδί, µε περίπου από 500 στρατιώτας, ότι να µείνει εκεί και έβαλεν και άνοιξαν ταµπούρια, έκοψαν και τα πεύκα και ασφάλισεν τον δρόµον, έµαθον ότι ο γραµµατικός του κ. Σισίνη ήλθεν εις Αγουλινίτζαν µε 600 στρατιώτας, έγραψα του κ. Μοσχούλα να τον αλληκουδήσει εκεί, να είναι η θέσις εκείνη οχυρωµένη έως διαταγήν σας...». Στις 6 Ιουνίου 1971, στο Κλειδί Κάτω Σαµικού, σε µια πανηγυρική εκδήλωση, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου Ολυµπίων αγωνιστών του ’21, που ανήγειρε ο ιστορικός σύλλογος Ολυµπίων, ύστερα από πρόταση του προέδρου του Γεωργίου Κανελλάκη. Προέστη της επιµνηµόσυνης δέησης ο µακαριστός Μητροπολίτης Ολυµπίας και Τριφυλίας Στέφανος. Πολλά τα δάφνινα στεφάνια που κατατέθηκαν. Ενθουσιώδεις και φλογεροί οι λόγοι που εκφωνήθηκαν. Παρέστησαν οι Αρχές της περιοχής, εκπρόσωποι φορέων, τα σχολεία και πολλοί Ολύµπιοι. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011 + Ι’ ΛΟΥΚΑ, Βαρβάρας µεγ., Ιωάννου ∆αµασκηνού, Σεραφείµ επισκ. Η αγία Βαρβάρα αποτελεί κόσµηµα του 3ου αιώνα µ.Χ. Καταγόταν από την Ανατολή και µεγάλωσε µέσα σε ειδωλολατρική οικογένεια. Ο πατέρας της, που ονοµαζόταν ∆ιόσκορος, ήταν πλούσιος, αλλά και φανατισµένος ειδωλολάτρης. Η θυγατέρα του ήταν καλοπροαίρετος άνθρωπος και κατηχήθηκε στην πίστη του Χριστού από µία ευσεβή γυναίκα. Μετά την βάπτισή της ζούσε, µέσα στον πύργο που την είχε κλεισµένη επειδή ήταν πολύ όµορφη, µε άσκηση και προσευχή. Οι δυσκολίες ήσαν πάµπολλες, αλλά η αγία Βαρβάρα είχε µάθει να αναθέτη µε εµπιστοσύνη στον Θεό όλα τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε. ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2011 +Σάββα Ηγιασµένου, ∆ιογένους µάρτυρος Σελήνη: 10 ηµ. Aν. Hλίου: 07:25 ∆ύση Hλίου: 17:06

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Τ

Το νόµιµο είναι και ηθικό; Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

ο ερώτηµα είναι απλό και σαφές. Ποιος είναι µεγαλύτερος κλέφτης; Αυτός που δεν έχει να ζήσει και κλέβει µία κότα ή ένα αρνί ή αυτός που έχει τη δύναµη να νοµοθετεί και να κάνει νόµιµη την «κλοπή» που διαπράττει; Στο πρόσφατο παρελθόν το ερώτηµα αυτό έχει διατυπωθεί πιο ευγενικά. Αν δηλ. «το νόµιµο είναι και ηθικό;». Επί του προκειµένου τώρα για να καταλάβετε. Αυτές τις ηµέρες αποστέλονται τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων και για µια ακόµα χρονιά είναι αυξηµένα. Στα 1400 κυβικά 240 ευρώ Στα 1600 κυβικά 265 ευρώ Στα 1800 κυβικά 300 ευρώ

Στα 2000 κυβικά 660 ευρώ Στα 2400 κι άνω 880 ευρώ Στα 3000 κι άνω 1100 ευρώ Στις κατηγορίες από 1929 κυβικά κι άνω µπαίνει το τέλος πολυτελείας 280 ευρώ δηλ. για ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών ο κάτοχός του θα πληρώσει 940 ευρώ ετησίως. Ένας κάτοχος αυτοκινήτου 2.000 κυβικών θα πληρώσει τα ίδια χρήµατα µε έναν άλλο κάτοχο αυτοκινήτου ιδίου κυβισµού. Μέχρι εδώ όλα φαίνονται σωστά και δίκαια. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ. Υπάρχουν δίλιτρα αυτοκίνητα η αξία των οποίων κυµαίνεται από 22-23.000 ευρώ. Και υπάρχουν δίλιτρα η αξία των οποίων

ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Αν δει κάποιος τις τιµές στις αντιπροσωπείες θα διαπιστώσει ότι υπάρχει αυτοκίνητο µόλις 1.600 κυβικών που είναι ακριβότερο από άλλης µάρκας 2.000 κυβικών. Επίσης το κόστος συντήρησης του πρώτου είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο του υποτίθεται «µεγάλου» αυτοκινήτου. Πώς γίνεται λοιπόν ένας που αγόρασε δίλιτρο αυτοκίνητο µε 23.000 ευρώ να πληρώνει περισσότερα χρήµατα από έναν που αγόρασε αυτοκίνητο µε 50.000 ευρώ; Και πού πάει η διάταξη του Συντάγµατος που ορίζει ότι κάθε φορολογούµενος θα συνεισφέρει αναλογικά στα δηµόσια βάρη; Είναι αναλογική συνεισφορά αυτή;

Από τη στιγµή που στη φορολογική δήλωση του καθενός αναγράφεται η αξία απόκτησης του οχήµατος γιατί δε φορολογείται µε αυτή; Τώρα θα µου πείτε... Είναι η πρώτη ή η τελευταία αδικία του κράτους; Θα συµφωνήσω. Όµως, Γιατί δεν παρεµβαίνουν κάποιοι θεσµικοί φορείς ώστε να πάψουν αυτές οι αδικίες σε βάρος των πολιτών; Για παράδειγµα γιατί δεν κάνουν µια προσφυγή οι δικηγορικοί σύλλογοι; Και µη µου πείτε ότι δεν είναι στην αρµοδιότητά τους. Γιατί δεν παρεµβαίνουν οι ίδιοι οι βουλευτές; ∆εν ελπίζω ότι θα πάρω απαντήσεις.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Στηρίζει το «Χαµόγελο του Παιδιού»

Το Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ για δεύτερη συνεχή χρονιά στηρίζει έµπρακτα το σηµαντικό έργο του συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» συγκεντρώνοντας γάλα για όλα εκείνα τα παιδιά που φροντίζει το «Χαµόγελο» της περιοχής της Ηλείας, τόσο στο σπίτι Φιλοξενίας στην Κυλλήνη όσο και στο Σπίτι Ηµερήσιας Φροντίδας στον Πύργου. Στον χώρο του ΤΕΙ στον Πύργο υπάρχει ειδικός χώρος, στον οποίο µπορούν οι σπουδαστές, οι καθηγητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Τµήµατος αλλά και όποιος άλλος το επιθυµεί και µπορεί, να προσφέρει ένα κουτί γάλα – µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου - µε στόχο την υποστήριξη και βοήθεια των παιδιών που έχουν πραγµατική ανάγκη και αυτή τη χρονιά!

2Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΟΝΝΕ∆

«∆ίνουµε αίµα, δίνουµε ζωή» Τη 2η Εθελοντική Αιµοδοσία της, διοργανώνει αύριο ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου η Οργάνωση Νέων Νέας ∆ηµοκρατίας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS. Η αιµοδοσία, θα πραγµατοποιηθεί από τις 4:00 έως τις 7:00 το απόγευµα της ∆ευτέρας, στην αίθουσα της Αποστολικής ∆ιακονίας (έναντι Αγίου Νικολάου Πύργου) ύστερα από ευγενική παραχώρηση της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας. Σκοπός της προσπάθειας αυτής, που θα γίνει πράξη µε τη συνδροµή της Κινητής Μονάδας του Σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου, είναι η ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος για νέους ηλικίας έως 32 ετών. Ν.Σ

Νέα... ρουκέτα Μάθαµε (και ευχόµαστε να είναι µόνο φήµη)

ότι το θέµα τελωνείου Κυλλήνης, τελικά κάποια

φωτεινά µυαλά των Αθηνών σκέφτονται να το λύ-

σουν µε τη µέθοδο της... καραµπόλας.

Για να λύσουµε το γ ρίφ ο σας λέµε ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι σκέφτονται να «τελειώσουν» άλλο τελωνείο στο νοµό µας. Για κοπιάστε κύριοι!

∆ΙΟΓΕΝΗΣ

[

ΣΧΟΛΙΑ

Παντού παράγει έργο

ε συνηθίζω – και δεν πρέπει- να κολακεύω δηµόσια πρόσωπα όταν από το φορέα που υπηρετούν κάνουν αυτό για το οποίο τοποθετήθηκαν ή εκλέχθηκαν σ’ αυτόν. ∆υστυχώς όµως στην εποχή µας είναι τόσο πολλοί αυτοί που δεν κάνουν τίποτα ώστε να προκαλεί εντύπωση όταν κάποιος κάνει κάτι. Στην προκειµένη περίπτωση θα αναφερθώ στον Παναγιώτη Πλατανιά ο

οποίος όπου κι αν βρέθηκε προσέφερε έργο. Και γι’ αυτό ο λαός τον τίµησε αναδεικνύοντάς τον πρώτο σε ψήφους περιφερειακό σύµβουλο. Τώρα από το «µετερίζι» της ΗΛΕΙΑΚΗΣ βάζει σε ενέργεια ένα πρόγραµµα για τη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια και την αξία του ελαιολάδου σε συνεργασία µε την Α/θµια εκπαίδευση.Πιστεύω ότι έχει πολλά ακόµα να προσφέρει. Ζ.Μ.

Μ

Ο Θαν. Πολυκανδριώτης στο λύκειο Βαρθολοµιού

ια σπουδαία εκδήλωσηαφιέρωµα στο συνθέτη Θανάση Πολυκανδριώτη και λέκτορα στο πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας ετοιµάζει το λύκειο Βαρθολοµιού και θα την παρουσιάσει στις 9 ∆εκεµβρίου. Στην εκδήλωση δήλωσε ότι θα παραστεί ο ίδιος ο µεγάλος συνθέτης που θα κάνει µάλιστα και σεµινάριο πάνω στο µπουζούκι. Η παρουσία του κ. Πολυκαν-

δριώτη στο Βαρθολοµιό και µάλιστα σε µια χρονική περίοδο που έχει βεβαρυµένο πρόγραµµα αποτελεί τιµή και επιτυχία για το λύκειο που φαίνεται ότι δεν περιορίζεται µόνο στο να µάθει «γράµµατα στα παιδιά» αλλά και να πλάσει την ψυχή τους. «Ζ»

3

]

Τρία βασικά ζητήµατα Τρία βασικά ζητήµατα έθεσε ο Σύλλογος εργαζοµένων του νοσοκοµείου Αµαλιάδας στη διοικήτρια των τριών νοσοκοµείων του νοµού κα Ελένη Φιλιπποπούλου, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής της επίσκεψης στην Αµαλιάδα. Το ∆.Σ. των εργαζοµένων ζήτησε να τεθεί σε προτεραιότητα η λειτουργία της νέας πτέρυγας του νοσοκοµείου, ενώ έθεσαν και το πρόβληµα που έχει ανακύψει µε τα χρήµατα για τα νυχτερινά και τις αργίες. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης τα χρήµατα που απέστειλε το υπουργείο δεν επαρκούν και η κα Φιλιπποπούλου είπε ότι θα κάνει προσπάθειες µέσω της 6ης ΥΠΕ, ενώ αναφορικά µε το θέµα της διασύνδεσης των νοσοκοµείων που έθεσε ο Σύλλογος, ανέφερε ότι δεν είναι στις προθέσεις της να κάνει µετακινήσεις προσωπικού. Μ.Κ.

Προκλήσεις…

Βίλα στη Μύκονο – ελιές, σηµειώσατε 2! Μεγάλη τράπεζα έβγαλε στο σφυρί πριν από µερικές ηµέρες για ένα εκατοµµύριο ευρώ βίλα επώνυµου µόδιστρου στη Μύκονο αξίας τριών εκατ. ευρώ. ∆εν παρουσιάστηκε ούτε ένας ενδιαφερόµενος. Αντίθετα, σε πλειστηριασµό ελαιώνα 500 στρεµµάτων στη γειτονική Μεσσηνία παρουσιάστηκαν οκτώ ενδιαφερόµενοι! Να κι ένα καλό µήνυµα από την κρίση. Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα πρότυπα της υπερκατανάλωσης και στρέφονται στην πραγµατική οικονοµία και στην παραγωγή. Θα σωθεί η Οικονοµία αν χίλιοι ή δύο χιλιάδες συµπατριώτες µας ασχοληθούν µε την παραγωγή και εξαγωγή ελαιολάδου; Ασφαλώς και όχι! Είναι µια επιχειρηµατική δραστηριότητα, όχι η πρόταση της εξόδου από την κρίση. Πρόκειται, όµως, για πραγµατική εργασία και όχι για µία τυχοδιωκτική πράξη, σαν τις τόσες και τόσες που µας οδήγησαν τελικά στην κρίση της κοινωνίας και της Οικονοµίας. Γ.Ρ

Βραδιά για το Ν. Γκάτσο στο «Νηπιαγωγείο»

Σηµαντική πρωτοβουλία Μια σηµαντική και ουσιαστική πρωτοβουλία, από αυτές που ο αείµνηστος Γιώργος Κοσµόπουλος θα στήριζε και θα επαινούσε, ανέλαβε η οικογένειά του, η σύζυγός του Άννα και τα παιδιά του Αγγελική και Αλέξανδρος. Τα χρήµατα τα οποία το δηµοτικό συµβούλιο Αρχαίας Ολυµπίας οµόφωνα αποφάσισε να διαθέσει για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας του πρώην δηµάρχου, η οικογένεια εξέφρασε την επιθυµία να διατεθούν για τα παιδιά της περιοχής, ισοµερώς στο νηπιαγωγείο, το δηµοτικό και το γυµνάσιο Αρχαίας Ολυµπίας. Η οικογένεια του Γιώργου Κοσµόπουλου, µε επιστολή της στο δήµο, εκφράζει τη βαθιά της εκτίµηση για την οµόφωνη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ωστόσο, επειδή τα έξοδα της κηδείας του καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από την οικογένεια, εκφράζει αυτή την επιθυµία, στη µνήµη του, µια που και ο ίδιος ο εκλιπών έτρεφε µεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά και την µόρφωσή τους. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το γυµνάσιο Αρχαίας Ολυµπίας, η οικογένεια επιθυµεί τα χρήµατα να διατεθούν για την αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του σχολείου… Π.Μ

Μια εκπληκτική βραδιά διοργανώθηκε την Πέµπτη στο ρακοµελάδικο «Νηπιαγωγείο» στον Πύργο που ήταν αφιερωµένη σε ποιήµατα του Νίκου Γκάτσου που µελοποιήθηκαν από το Χατζιδάκι, το Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο και το Μούτση. Πρωταγωνιστές (για µια ακόµη φορά) ο Νίκος Μάστορας µε την κιθάρα του και ο Μπάµπης Μουλάς µε το µπουζούκι του. Και οι δύο τους τραγούδησαν τραγούδια που όλοι µας κατά καιρούς έχουµε τραγουδήσει όπως την «Αθανασία», τον «Λευτέρη», το «Πήρες το µεγάλο δρόµο», το «Έβαλε ο Θεός σηµάδι», το «Καίγοµαι», το «Πρακτορείο», «Στου Όθωνα τα χρόνια», «Κεµάλ», «Μάνα µου Ελλάς», «Μπουρνοβαλιά» κ.α., τριανταπέντε συνολικά. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι κατά καιρούς στο «Νηπιαγωγείο» διοργανώνονται τέτοιες βραδιές (παλαιότερα για τον Καββαδία) πάντα µε επιτυχία. Μάλιστα η προχθεσινή βραδιά µεταδόθηκε ζωντανά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο www.boxradio.gr Και για όσους επιθυµούν οι Ν. Μάστορας και Μπ. Μουλάς κάθε Σάββατο εµφανίζονται στο «Πυθάρι».

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

«Ζ»

Νέος µήνας, ο τελευταίος του χρόνου… Νέες προκλήσεις, ανατροπές, προσµονές... και ένα νέος χρόνος, που πλησιάζει. Και εµείς εδώ, να προσπαθούµε να ζήσουµε το σήµερα, καθώς το αύριο φαντάζει τόσο δύσκολο που δε θέλουµε πολλές φορές ούτε καν να το σκεφτόµαστε. Σήµερα θα «µείνω» στις προΠέλυ κλήσεις, τις ανατροπές της ζωής, Μπεβούδα τις προσµονές… Όλα αυτά που µπορεί να συνοδεύουν µια µεγάλη αλλαγή, µια αλλαγή ζωής. Από εκείνες που έρχονται ξαφνικά, «κόβουν» κάθετα και µε ακρίβεια χιλιοστού και βάζουν στη ζωή µας το «προ» και το «µετά»… Μια αλλαγή σε οποιονδήποτε τοµέα, επαγγελµατικό, συναισθηµατικό, προσωπικής θεώρησης των πραγµάτων. Ακόµη και σε πιο «απλά» πράγµατα, αν θέλετε. Μια αλλαγή που αν δεν αποτελεί επιλογή µας, σίγουρα ξαφνιάζει, εννοείται ότι πληγώνει, δυσκολεύει το σήµερα και προκαλεί ανάµεικτα συναισθήµατα για το αύριο. Μήπως όπως, µετά το αρχικό ξάφνιασµα, κάποιες αλλαγές µας βοηθούν να δούµε πράγµατα που ως τώρα αγνοούσαµε ή –ακόµη χειρότερα-προσπερνούσαµε, θεωρώντας τα ίσως δεδοµένα; Ή µήπως δεν αξιολογούσαµε; Καταστάσεις, συνθήκες, σχέσεις, φιλίες, συναισθήµατα, πράγµατα καθηµερινά, ακόµη και συνήθειες χρόνων, µπαίνουν πλέον κάτω από ένα άλλο πρίσµα. Άλλοτε «διογκώνονται», άλλοτε «µικραίνουν», αλλά το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το άλλο πρίσµα µας κάνει να βλέπουµε πιο καθαρά και σίγουρα διαφορετικά, σε πραγµατικές διαστάσεις. Και µας βοηθά να κρατήσουµε όσα πραγµατικά γεµίζουν την ψυχή µας, κεντρίζουν το µυαλό µας, «κινούν» τους εσωτερικούς µας καταρράκτες, όσα µας κάνουν να χαµογελάµε. Μικρά ή µεγάλα, δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει ότι όταν στη ζωή µας αλλάζουν κάποια βασικά δεδοµένα, εµείς είµαστε αυτοί που θα φτιάξουµε τα καινούρια. Αυτά τα θεµέλια πάνω στα οποία θα στήσουµε το νέο οικοδόµηµα, το «µετά». Σας φοβίζει το «µετά»; Ίσως επειδή δεν έχετε ακόµη βρει το θάρρος να το κοιτάξετε κατάµατα. Κοιτάξτε το και τότε θα δείτε ότι βρίσκεστε µπροστά σε µια πρόκληση. Εσάς περιµένει… Άλλωστε, µερικοί άνθρωποι είναι φτιαγµένοι γι’ αυτά. Για να κυνηγούν την τύχη και να αλλάζουν τα δεδοµένα. Ακόµη και τα πλέον αρνητικά…


4

Απόψεις

[

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Η γνώµη του

Ο

Νίκος Μιχαλόπουλος, γεωπόνος- Περιφερειακός Σύµβουλος

Οι κτηνοτρόφοι µας βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης…

ι κτηνοτρόφοι του νοµού µας βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης λόγω της παρατεταµένης ξηρασίας . Ο τρόπος που η ξηρασία «σκοτώνει τα ζώα» τους οδηγεί σε απογοήτευση και οι συνέπειές της µεταφέρονται στον οικονοµικό τοµέα και στις δοσοληψίες που έχουν µε τις τράπεζες και τα εργοστάσια ζωοτροφών. Καθώς την εποχή που ο βοσκότοπος έλυνε το πρόβληµα της διατροφής των ζώων, οι κτηνοτρόφοι έχουν

αναγκαστεί να εξαντλήσουν τα όποια αποθέµατα είχαν και να αγοράζουν ζωοτροφές παράκαιρα. Η ξηρασία έχει άµεση επίδραση στην παραγωγή - επάρκεια ζωοτροφών, στη σύνθεση των βοσκοτόπων σε φυτικά είδη και στην απόδοση σε χορτοµάζα και στην αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της υψηλής τιµής απόκτησης ζωοτροφών που αυτή τη περίοδο είναι και πανάκριβες και δυσεύρετες. Έτσι λοιπόν λόγω των σχεδόν µηδενικών βροχοπτώσεων το φθι-

νόπωρο και χειµώνα η κατάσταση είναι αβάσταχτη και απαιτεί άµεσα και ουσιαστικά µέτρα στήριξης. Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που περνάει η χώρα µας και εφ’ όσον πραγµατικά πιστεύετε ότι η επανεκκίνηση της χώρας µπορεί να γίνει µε τον πρωτογενή τοµέα, θα πρέπει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αναζητήσει λύσεις για τη στήριξη των κτηνοτρόφων από τα ακραία φαινόµενα . Πιστεύω πως υπάρχουν λύσεις που δεν κοστίζουν αλλά και

Πρόσωπο

Ο

]

λύσεις που κοστίζουν λιγότερο ή περισσότερο, όµως µε δεδοµένο ότι τα περιθώρια διάσωσης του κτηνοτροφικού κλάδου έχουν στενέψει σηµαντικά και έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος, τα πολλά και συσσωρευµένα προβλήµατα των κτηνοτρόφων επιζητούν άµεση και ουσιαστική αντιµετώπιση γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι ολέθριες και µε µαθηµατική ακρίβεια ο κλάδος θα οδηγηθεί στον αφανισµό.

Ένας Έλληνας στους βασιλικούς στάβλους του Οµάν

Ηλίας Νικολακόπουλος- κτηνίατρος

∆ρ. Ηλίας Νικολακόπουλος είναι Έλληνας οµογενής, κτηνίατρος στο επάγγελµα, ο οποίος εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στους βασιλικούς στάβλους του Σουλτάνου του Οµάν. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, µε ρίζες από την πλευρά του πατέρα του από το Μελιγαλά και τη Σµύρνη και από την πλευρά της µητέρας του από την Κρήτη, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τη Νάξο και την Κωνσταντινούπολη. Αποφάσισε να γίνει κτηνίατρος σε ηλικία πέντε ετών, αφού από τότε είχε εξαιρετική σχέση µε τα ζώα. Τελείωσε το Κολέγιο Αθηνών το 1987 και αφού δεν πέρασε µέσω

των Πανελλαδικών εξετάσεων στην Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης που ήταν ο στόχος του, επέλεξε να σπουδάσει στην Κτηνιατρική σχολή της Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία. Μετά από ένα χρόνο ταχύρυθµων µαθηµάτων γλώσσας και εξετάσεων στο Μπουργκάς, πάνω στη Μαύρη θάλασσα, µετακόµισε στο κέντρο της Βουλγαρίας, από όπου αποφοίτησε το 1994. Μετά τις σπουδές του ακολούθησε ένα ταξίδι µερικών µηνών στην Τανζανία, όπου πήγε να δει τα άγρια ζώα στο βόρειο κοµµάτι της χώρας και στη συνέχεια, το Σεπτέµβριο του 1994, µετακόµισε στο Εδιµβούργο της Σκοτίας, όπου

και ολοκλήρωσε ένα κλινικό διδακτορικό στην αναπαραγωγή των ίππων µέχρι το 1999. Τα χρόνια των σπουδών και του διδακτορικού, απέκτησε άλλες εµπειρίες και γέµισε µε ιδέες, παραστάσεις και γνώσεις. Το Μάρτιο του 1999 παρουσιάστηκε στο Πολεµικό Ναυτικό και όταν ολοκλήρωσε τη θητεία του είχε ήδη αποφασίσει να ψάξει για δουλειά σε κάποια αραβική χώρα, αφού οι αρχηγοί των Αραβικών κρατών συντηρούν τεράστιους στάβλους. Παρά τις επαφές του, τελικά κατέληξε για λίγους µήνες και πάλι στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, αυτή τη φορά ως ερευνητής

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Χωρίς δώρο, αλλά µε φόρο ∆ώρο το ονοµάζανε κι έκλεινε κάποιες τρύπες Τώρα αυτό κατήργησαν κι έµειναν οι λύπες. ∆εκάδες χρόνια έπαιρναν µισθό και στις συντάξεις ∆έκατο τέταρτο µισθό χαρτιά όπου να ψάξεις. Το Πάσχα ήδη κόπηκε καθώς και καλοκαίρι Και γω ψηφίζω κόµµατα µε φάκελο στο χέρι. Είχε κι αυτό το νόηµα τρύπες πολλές να κλείσει Ρούχα, παπούτσια στα παιδιά έδινε µία λύση. Κάποια που κάνεις αγορά το δώρο εµετρούσε Βάρος σου φεύγει πάνω σου, πολλά δεν σου στερούσε. Αυτός ο µήνας παγερός ο τελευταίος χρόνου ∆ε λέγεται ∆εκέµβριος, µήνα τον λένε πόνου. Απλά τα γράφω µ’ αριθµούς και τις υποχρεώσεις Πεθαίνω είµαι µισθωτός στο κράτος τι θα δώσεις. Η προθεσµία για ∆ΕΗ σπίτι, χωριό και πόλη Εικοσιένα θύµησε και Τούρκου έχω βόλι. Πετρέλαιο για θέρµανση εβγήκανε µε δίσκο ∆ύο-τρεις µας εχαθήκανε, ψάχνουµε και δε βρίσκω. Έχουµε αυτοκίνητο τα τέλη για το σήµα Της ∆ΟΥ βλέπω φάκελο, κλαίει µαµά στο µνήµα. Αν έχεις κι ασφάλεια κατάβρεξε βενζίνη Και καφ’ το σ’ ολοκαύτωµα µια ζωή να δίνει. Εδώ µας ήρθε στο χωριό και το νερό πληρώσω Μία φορά κάθε χρονιά πρέπει να ανταποδώσω.

Κι η Εφορία στη γωνιά µ’ όπλο µε περιµένει Η δόση για το φόρο µου, µην πάει και χαµένη. Το άλλο που το είπανε το ειδικό το τέλος Έκτακτη είπαν εισφορά στο στήθος το βέλος. Ανάθεµά σας άχρηστοι σκουριά και τενεκέδες Ελλάδα σε κατάντησαν ως πόρνη σε τεκέδες. Τσίπα δεν έχετε εσείς φιλότιµο αντρίκιο Το χρέος ποιος το έφτιαξε, λαός δεν έχει δίκιο. Το αίµα µας το ήπιατε δράκουλες και κλεφτρόνια Σκάκι στην πλάτη παίζετε και είµαστε τα πιόνια. Έναν µονάχα να’βλεπα που φταίει κι έχει κλέψει Όλοι αθώοι βγαίνουνε και πνίγοµαι στη σκέψη. Κι ένας, που πείνασε πολύ, σε φούρνο µία φρατζόλα Σε πρωτοσέλιδο θα βγει, αυτός τα φταίει όλα. ∆ώρα παιδιά και κουµπαριές κι αν έχει βαπτιστήρια Όλα αυτά κοπήκανε και άδεια τα ποτήρια. Γυναίκα µου που έψαχνε εβρήκε σε συρτάρι Φωτογραφίες οι παλιές τραπέζι και κουµπάροι. Αυτό το είδος χάθηκε θα βλέπουν τα εγγόνια Της γαλαπούλας το ταψί και δέντρο µε τα χιόνια. Γλυκά, µελοµακάρονα και κουραµπιέ η ζάχαρη Φτερά κι αυτά εβγάλανε πρωτοχρονιά η άχαρη. Νέα χρονιά κι αν θα µπει, θα είναι µία ίδια Το χρέος εις τους ώµους µας και πάνω τα βαρίδια.

και κλινικός. Στα 30 του επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα. Το 2004 συµµετείχε ως κτηνίατρος στην κτηνιατρική οµάδα των Ολυµπιακών Αγώνων. Ωστόσο, το 2005 αποφάσισε να ψάξει εκ νέου για δουλειά στα Αραβικά κράτη και τον Αύγουστο του 2005 µετακόµισε στο Σουλτάνο του Οµάν ως κτηνίατρος στη Βασιλική αυλή του Σουλτάνου Καµπούς Μπιν Σαϊντ Αλ Σαϊντ. Ο ίδιος δηλώνει πολύ ευχαριστηµένος και µε την Ελλάδα έχει συνεχή επαφή, καθώς παρακολουθεί δορυφορικά όλα τα κανάλια, επικοινωνεί µε τους φίλους του µέσω Facebook και είναι σε συνεχή εγρήγορση.

Μία που γέννησε µωρό, στο σπίτι της λεχώνα Κατσίκα δώρο κάνανε, κουτί για το χειµώνα. Τροφή να έχει το µωρό, κι αυτή να πίνει γάλα Άλλες φορές χρυσαφικό, Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ τώρα για την κουτάλα. Άσχηµες είναι εποχές γυναίκα να γκαστρώσεις Για γέννα και για το γιατρό σκέφτεσαι τι θα δώσεις. Θα επανέλθει η µαµή αβάστακτοι οι φόροι Σεντόνι προίκας το λευκό και σπρώξε για αγόρι. Εργάτες θέλει δυνατούς η Μέρκελ Γερµανία Βλέπει του Χίτλερ σκηνικό να πάρει τα ηνία. Μες τις στοές να σκάβουνε οι Έλληνες εργάτες Κι αφεντικά οι Γερµανοί παλτά να έχουν βάτες. Καλά σας είπε Πάγκαλος στους ώµους σας τα δέρµατα Χιτώνες είχαµε εδώ, συναλλαγές µε κέρµατα. Κι όταν εσείς ετρώγατε µούρα και βελανίδια Χοληστερίνη είχαµε και στο λαιµό στολίδια. Έτσι η τύχη το’φερε και άδικη κατάρα Οι σκλάβοι στα αφεντικά µάς κάνετε λαχτάρα.

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, αρχαιοτέρα εφηµερίδα της Ηλείας και της Ελλάδος, µέσα στην αγωνία της για την κατρακύλα της πατρίδας µας και τον αγώνα της να συνδράµη τους συµπολίτες της Ηλείας να στηριχθούν στις δυσκολίες τους, να τις ξεπεράσουν και να προχωρήσουν στην ανάπτυξι. ∆ια να τους φύγη ο πόνος και να ξανάρθη η χαρά και η πρόοδος του τόπου µας, καθιέρωσε τούτη τη νέα στήλη της Κυριακής. Είναι η στήλη του άλατος... Ο τίτλος της δηµοσιογραφικής αυτής στήλης είναι πολλαπλώς συµβλικός. Πρώτον. Είναι µία στήλη. ∆ηλαδή ένας δηµοσιογραφικός στύλος, που θα επιδιώξει να στηρίξει το ραγισµένο από τα γεγονότα κοινωνικό οικοδόµηµα, για να µην καταρρεύσει. Και εµείς στην Ηλεία έχοµε πείρα αυτού. Γιατί µετά από κάθε σεισµό ή νεροποντή στηλώνουµε τα σπίτια µας, ώστε να µην καταρρεύσουν. Να, πρόχειρο παράδειγµα. Το παλαιό ιστορικό ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟ νοσοκοµείο Πύργου είκοσι χρόνια έµεινε µισογκρεµισµένο. Τώρα επισκευάζεται... Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η στήλη τούτη. Μας χρειάζεται λοιπόν η στήλη... Να στηριχθούµε τώρα και να σταθούµε. Αργότερα βλέπουµε. Έχει ο Θεός... ∆εύτερον. Ο τίτλος περιέχει το αλάτι. Και το αλάτι συντηρεί από τη σήψη, αλλά και νοστιµίζει τα φαγητά. Είναι τώρα στις ιώσεις καλό φάρµακο για γαργάρες, ώστε να µη χάσουν οι άνθρωποι και τη φωνή τους... Και αλλοίµονο τότε! ∆ε θα µπορούν οι άνθρωποι ούτε να επικοινωνούν µεταξύ τους, να συσκέπτωνται και να διαβουλεύονται. Να ανταλλάσσουν απόψεις και να ζητούν συγγνώµη, ώστε να συµφιλιώνονται. Αλλά και δε θα µπορούν να τραγουδάνε τη ζωή ούτε να δοξάζουνε το Θεό, που δια τους Έλληνες αυτά ήσαν ανέκαθεν αναγκαία, ψωµοτήρι στη ζωή τους. Αλλά θα συνεχίσουµε...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5 ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ

Συστράτευση για το λιµάνι Τι έχει γίνει µέχρι τώρα και τι απαιτείται από εδώ και στο εξής Η γραφειοκρατία στο υπουργείο και στον ΕΟΤ αποτελούν τα µεγάλα εµπόδια

Σ

την τελική ευθεία – επί των διαδικα™ όµως – φαίνεσιών ται ότι µπαίνει η υπόθεση µε τα έργα εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης στο λιµάνι Κατακόλου. Ωστόσο η πρόσφατη έγκριση του «µάστερ – πλαν» δεν προσφέρεται για πανηγυρισµούς αλλά για εγρήγορση και αύξηση των προσπαθειών προκειµένου να ολοκληρωθούν άµεσα οι απαιτούµενες µελέτες και να χρηµατοδοτηθούν τα έργα. Να το κάνω πιο απλό και κατανοητό. Αν σήµερα µας έδιναν π.χ. 100 εκ. ευρώ για το λιµάνι δε θα µπορούσαµε να δηµοπρατήσουµε ούτε ένα έργο γιατί δεν υπάρχουν µελέτες. Άρα χρειάζεται προσπάθεια, όχι µόνο από τους τοπικούς φορείς αλλά και τους φορείς της περιφέρειας και τους βουλευτές. Κι όταν λέµε προσπάθεια εννοούµε ΑΓΩΝΑ. Ας δούµε όµως πού βρίσκεται το θέµα «λιµάνι Κατακόλου»: Υπάρχουν δύο κατηγορίες έργων που πρέπει να γίνουν. - Τα λιµενικά έργα. - Τα έργα στη χερσαία ζώνη.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ Είναι τα πιο δύσκολα. ∆εν υπάρχουν µελέτες αλλά µόνο η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα η Περιφέρεια µπορεί να ανα-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

θέσει τις µελέτες ύψους 430.000 ευρώ (330.000 από Περιφέρεια, 65.000 από το Λιµενικό ταµείο και 35.000 από το δήµο Πύργου). Εκτιµάται ότι θα υπάρξει και µια έκπτωση 20% τουλάχιστον τώρα που οι µελέτες είναι ελεύθερες. Ωστόσο απαιτείται διεθνής διαγωνισµός και δηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που θα καθυστερήσει την υπόθεση για 2 µήνες περίπου από τη στιγµή που θα προκηρυχθεί ο διαγωνισµός. Αντίθετα για την επέκταση του παραλιακού δρόµου η µελέτη θα είναι έτοιµη σε 20 ηµέρες (ανατέθηκε από το λιµενικό ταµείο). Για να γίνει αυτό το έργο όµως µε τις σηµερινές συνθήκες είναι ασύµφορο αφού απαιτούνται µπάζα για επιχωµάτωση της θάλασσας και στην Ηλεία δεν υπάρχει λατοµική ζώνη. Τα βράχια τα φέρνουν από λατοµείο στους Γαργαλιάνους και η τιµή τριπλασιάζεται. Επίσης υπάρχει και το

πολύ σοβαρό και δύσκολο θέµα των θαλασσίων γεωτρήσεων. Φυσικά για την εκτέλεση των λιµενικών έργων θα απαιτηθούν πολλά εκατοµµύρια (θα προσδιοριστούν από τις µελέτες).

Η πολιτική παρέµβαση και πίεση (επί της ουσίας και όχι µε τις ερωτήσεις στη βουλή µόνο) είναι απαραίτητη για να προχωρήσει το θέµα µε το λιµάνι Κατακόλου. Κι όταν λέµε πίεση εννοούµε αφόρητη πίεση. Στα Χανιά για παράδειγµα ασκήθηκαν πιέσεις και πήραν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 480.000 ευρώ για να εκπονήσουν µελέτη για µια νέα προβλήτα.

ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ Εδώ τα πράγµατα είναι θεωρητικά πιο δύσκολα και

όντως τα έργα αυτά θα αλλάξουν την όψη του λιµανιού και θα το καταστήσουν πιο σύγχρονο και λειτουργικό. Όµως το θέµα κολλάει στον ΕΟΤ που έχει αναλάβει την εκπόνηση των µελετών και καθυστερεί. Προχθές ήρθαν εκ νέου στελέχη του ΕΟΤ για να πάρουν κάποια τεχνικά στοιχεία και ανέφεραν ότι ίσως µέχρι το τέλος

του χρόνου ετοιµαστούν οι µελέτες. Κανείς όµως δεν µπορεί να είναι σίγουρος. Ο µεγάλος φόβος είναι οι καθυστερήσεις. Κι αν συνεχιστούν τότε είναι βέβαιο ότι το προγραµµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προ ηµερών θα καταστεί ανεπίκαιρο. Ζαχαρίας Μαντάς

Η Ηλειακή δίπλα στους µαθητές…

Μ

ε επίσκεψη αύριο το πρωί στο δηµοτικό σχολείο του Αγίου Γεωργίου ξεκινούν οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράµµατος LIFE INFOIL στα πέντε δηµοτικά σχολεία στα πλαίσια του προγράµµατος µε τίτλο «Προώθηση της οικολογικής παραγωγής και κατανάλωσης: Το παράδειγµα του ελαιολάδου». που υλοποιεί η Ηλειακή Αναπτυξιακή Α.Ε. Αναλυτικά το πρόγραµµα επισκέψεων που έχει καθοριστεί σε συνεργασία µε την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ηλείας καθώς και τους διευθυντές των δηµοτικών σχολείων έχει ως εξής: • ∆ευτέρα, 5 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου • Τρίτη, 6 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδαµά • Τετάρτη, 7 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Επιταλίου

• Πέµπτη, 8 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βαρβάσαινας • Παρασκευή, 9 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βροχίτσας Στα προγράµµατα που έχουν ως αντικείµενο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος η νέα γενιά, οι µαθητές των σχολείων αποτελούν τον πρώτο στόχο. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται δράσεις – εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για το βιολογικό – οικολογικό ελαιόλαδο σε πέντε δηµοτικά σχολεία αγροτικών περιοχών του νοµού µας. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στα σχολεία που στοχεύει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για το βιολογικό – οικολογικό ελαιόλαδο περιλαµβάνει: Επίσκεψη στο σχολείο στελεχών του προγράµµατος και ενηµέρωση τις πρώτες σχολικές ώρες των µαθητών για την

Ξεκινούν αύριο οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράµµατος LIFE INFOIL βιολογική καλλιέργεια της ελιάς και τα οφέλη στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσκεψη σε κοντινό ελαιώνα όπου θα πραγµατοποιείται συλλογή ελαιοκάρπου. Μετά την επίσκεψη στον ελαιώνα θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη σε ελαιοτριβείο του χωριού. Επίσης το απόγευµα της ∆ευτέρας ξεκινούν και τα εκπαιδευτικά σεµινάρια στο Γούµερο όπου καλλιεργητές ελαιολάδου θα ενηµερωθούν για την οικολογική -

Από την πορεία διαµαρτυρίας των εκπροσώπων των Πρωτοβάθµιων Σωµατείων του ∆ηµοσίου, χθες στον Πύργο, µε πανό και συνθήµατα.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

«Καµία περίοδος χάριτος...» Ο πρόεδρος της νέας Αναπτυξιακής εταιρίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Παναγιώτης Πλατανιάς

βιολογική παραγωγή του. Εκπαιδευτές του προγράµµατος θα είναι γεωπόνοι της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ηλείας, στελέχη της ΕΑΣ Ηλείας – Ολυµπίας, της Ηλειακής Α.Ε. και της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Ηλείας «η ∆ήµητρα».

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Σ

Συνεδριάζει την Πέµπτη για τις λαϊκές αγορές

υνεδριάζει την Πέµπτη στις 19.00 µ.µ. το απόγευµα µε βασικό θέµα τη λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών πλανοδίου εµπορίου και µικροπωλητών στις λαϊκές αγορές. Επίσης για τον καθορισµό χώρων λειτουργίας, την ίδρυση, µετακίνηση, κατάργηση των Λαϊκών Αγορών του δήµου Πύργου. Τα άλλα θέµατα τα οποία

θα συζητηθούν είναι: *Ενηµέρωση επί της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄τριµήνου 2011, για τον έλεγχο υλοποίησης του τριµηνιαίου προϋπολογισµού, που υπέβαλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 137/11 απόφασή της. *Λήψη απόφασης αποδοχής και κατανοµής ποσού 95.693,69€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης, προερχόµενο από πιστώσεις του ΥΠΕΣ∆∆Α& Η.∆, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. *Λήψη απόφασης έγκρισης κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινοχρήστων χώρων δήµου Πύργου. *Λήψη απόφασης: α. έγκρισης της υπ’ αριθ. 30/08 µελέτης του έργου «Τεχνικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας δήµου Πύργου στην Τ.∆ Σκαφιδιάς και

*Λήψη απόφασης έγκρισης της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος του δήµου οικ. έτους 2011. *Λήψη απόφασης έγκρισης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του δήµου Πύργου και της ∆ΕΥΑΠ για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης τοπικής κοινότητας Λαστεΐκων και σύνδεση µε το δίκτυο πόλης».

*Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής χρηµατοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης τοπικής κοινότητας Λαστεϊκων και σύνδεση µε το δίκτυο πόλης» π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3.567.000,00€ καθώς και άλλα.

«Καµία περίοδο χάριτος για την κυβέρνηση αστικής σωτηρίας» δεν θα δώσουν οι εκπρόσωποι των Πρωτοβάθµιων Σωµατείων ∆ηµοσίου του Πύργου, όπως διαδήλωσαν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους µε αφορµή τη χθεσινή 24ωρη πανελλαδική απεργία. Στο µήνυµά τους προς εκπαιδευτικούς αλλά και τα µέλη του Κινήµατος «∆εν Πληρώνω» ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλείας Γιάννης Γιαννόπουλος, σηµείωσε πως «…γίνεται ξεκάθαρο πως η συγκυβέρνηση του µαύρου µετώπου ΠΑΣΟΚ-Ν∆ΛΑΟΣ ήρθε για να συνεχίσει το «έργο» της καταπάτησης των δικαιωµάτων εκπαιδευτικών, της νεολαίας και των εργαζοµένων, ως ένας ακόµα εκτελεστής των εντολών της ΕΕ και του ∆ΝΤ προς όφελος του Κεφαλαίου, των τραπεζών και των µεγαλοεπιχειρηµατιών». Αναφερόµενος ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης µίλησε για «ήδη χρεοκοπηµένο σχολείο», µε αφορµή την κατάργηση του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, του κλεισίµατος των 700 Σχολικών Βιβλιοθηκών, την κατάργηση του Οργανισµού Σχολικών Βιβλίων, του θεσµού της Π∆Σ και της ενισχυτικής διδασκαλίας, την κατάργηση δεύτερης ξένης γλώσσας στα γυµνάσια και την υποβάθµισή της στο λύκειο. Μίλησε επίσης για την κατάργηση της διδασκαλίας των καλλιτεχνικών, της πολιτικής αγωγής, της πληροφορικής στο λύκειο, για την λειτουργία τµηµάτων µε 28-30 µαθητές, για την υποβάθµιση των αθλητικών και µουσικών σχολείων, για την κατάργηση 1.000 περίπου σχολικών µονάδων κ.α. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

5.046 εκλογείς θα βγάλουν τη νέα διοίκηση!

ΗΛΕΙΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Κωνσταντίνος Λεβέντης Υποψήφιος µε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Ηλείας- Κωνσταντίνος Νικολούτσος- Τµήµα Υπηρεσιών •Από τη στιγµή που αποφάσισα, για πρώτη φορά, να εκτεθώ ως υποψήφιος στις εκλογές του κλάδου µου, είµαι έτοιµος να προσφέρω. Την ετοιµότητα της προσφοράς µου, την παρέχει η πολυετής επαγγελµατική µου εµπειρία σε έναν υπερβολικά ανταγωνιστικό κλάδο, όπως είναι τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα η οικονοµία µας, τις έχουµε αντιµετωπίσει πολύ νωρίτερα και ίσως, επειδή ακριβώς έχω αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία θέλω να καταθέσω όλες µου τις δυνάµεις για τη συνολική και συλλογική κρίσιµη προσπάθεια. Ανήκω σ’ αυτούς που δεν πιστεύουν ότι µπορείς να ευηµερείς ανάµεσα σε ερείπια. •Ως Ηλείος πρώτα και µετά ως επιχειρηµατίας, χρειάζοµαι ένα επιµελητήριο που δεν θα είναι απλώς συνδικαλιστικό όργανο. Χρειαζόµαστε ένα επιµελητήριο ικανό να παίξει το ρόλο του πολιορκητικό κριού της ανάπτυξης, η οποία επί 10-ετίες παραµένει µια σφραγισµένη πύλη απροσπέλαστη από τους Ηλείους. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε ως θεµέλια του νέου επιµελητήριου, τα οργανωτικά κεκτηµένα και επάνω τους να δηµιουργήσουµε έναν εξωστρεφή οργανισµό που πέραν του στενού οφέλους των µελών του, θα υλοποιήσει επιθετικές στρατηγικές δηµιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήµατος, ώστε να διασώσουµε τον κοινωνικό ιστό , δηλαδή τους πελάτες µας. Χρειαζόµαστε ένα επιµελητήριο που θα είναι εισηγητής της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα •Το ερώτηµα αυτό το απάντησα πριν θέσω Υποψηφιότητα, όταν συζήτησα την προοπτική ενός νέου ξεκινήµατος για το επιµελητήριο Ηλείας µε τον Κώστα Νικολούτσο. Έναν ενεργό επιχειρηµατία, ικανό να συνθέσει κάθε ∆ηµιουργική ∆ύναµη µέσα στο επόµενο διοικητικό συµβούλιο, ικανό να ανταποκριθεί στο κάλεσµα των καιρών. Όµως, το µεγάλο ζητούµενο δεν είναι µόνο η εµβληµατική προσωπικότητα του Προέδρου, είναι και η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου . Τα µέλη µε την ψήφο τους θα πρέπει να οπλίσουν το νέο πρόεδρο µε συνεργάτες, οι οποίοι θα γνωρίζουν και θα µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κρίσης. Προσωπικά δεν θα ζητούσα ποτέ την ψήφο των συναδέλφων εάν δεν ένιωθα έτοιµος, αν δεν ένιωθα ότι είµαι σε θέση να ανταποκριθώ, προσφέροντας όλες µου τις γνωριµίες, τις δυνατότητες και τη σχέση µου µε τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Εκλογές ΕΒΕΑ- Μεταποιητικό Τµήµα Αγαπητοί φίλοι, Όπως γνωρίζετε, από σήµερα και µέχρι τη ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2011 είναι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ΕΒΕΑ όπου είµαι υποψήφιος στο Μεταποιητικό (Βιοµηχανικό) Τµήµα µε το µοναδικό υποψήφιο συνδυασµό «Ενωµένη Επιχειρηµατικότητα» (http://www.enomeni.gr) µε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μίχαλο. Την τελευταία 5ετία αναβάθµισε και ενίσχυσε το ρόλο του και έδωσε δυναµικό παρών στα οικονοµικά και κοινωνικό δρώµενα υποστηρίζοντας µε σθένος και αποτελεσµατικότητα την επιχειρηµατικότητα. Είµαι περήφανος που συµµετείχα σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να συνεχίσω να συµµετέχω δίνοντας τον καλύτερο εαυτό µου όπως έπραξα και κατά την τελευταία θητεία µου. Προσβλέπω στη συµµετοχή και την υποστήριξή σας. Με φιλικούς χαιρετισµούς, ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΩΝ ΗΛΕΙΩΝ

Η Χαραλαµπία Ρόρρη νέα πρόεδρος Την Κυριακή 27/11/2011 και από ώρα 11.00 π.µ.-24.00µ.µ. πραγµατοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του «Συλλόγου Φιλοπροόδων Πυργίων Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», στην αίθουσα της Αποστολικής ∆ιακονίας στον Πύργο. Η συµµετοχή των πολιτών που ψήφισαν ήταν αθρόα, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο και την αναβάθµιση της πόλης του Πύργου. Ψήφισαν συνολικά 109 πολίτες. Η πρώτη σε σταυρούς προτίµησης πλειοψηφίσασα Σύµβουλος (έλαβε 33 σταυρούς) κα Ρόρρη Χαραλαµπία, προσκάλεσε τα υπόλοιπα εκλεγέντα µέλη και υπό την προεδρία της έγινε συγκρότηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας ψηφίστηκαν οµόφωνα ως εξής: Πρόεδρος: Ρόρρη Χαραλαµπία Α’ αντιπρόεδρος: Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης Β’ αντιπρόεδρος: Μαραγκού Παναγιώτα Γενικός γραµµατέας: Αντωνακοπούλου Ευτυχία Αναπληρωτής γραµµατέας: Κούτρα Γεωργία Ταµίας: Λυµπερόπουλος Γεώργιος Έφορος Μ.Μ.Ε. & δηµοσίων σχέσεων: Ηλιοπούλου Ανδριάνα Μέλη: Μπίρµπας ∆ηµήτριος & Σµυρνής Σταύρος Τα νεοεκλεγέντα µέλη του ∆.Σ. δεσµεύτηκαν ότι σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, θα συµβάλλουν στην πνευµατική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του Πύργου, καθώς και στην επίλυση των προβληµάτων της πόλης µας.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές στις 9-10 ∆εκεµβρίου στο Επιµελητήριο Ηλείας Τα « λουκέτα» στην αγορά και η µη τακτοποίηση των οφειλών «έριξαν» τον αριθµό των εκλογέων κατά 610 από τον Ιούνιο του 2006!

Σ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

την τελική ευθεία έχουµε µπει για τις εκλογές του Επιµελητηρίου Ηλείας, που θα πραγµατοποιηθούν στις 9 – 10 ∆εκεµβρίου στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΟΝ στον Πύργο. Οι πέντε συνδυασµοί που έχουν επιδοθεί στο κυνήγι του σταυρού είναι : Η «Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη της Ηλείας» µε επικεφαλής τον Κώστα Νικολούτσο, η «Ανανεωτική Επιµελητηριακή Κίνηση για την Ανάπτυξη και Πρόοδο» µε επικεφαλής τον Πέτρο Παπαδάτο, η «Ενότητα-Ανάπτυξη-∆ηµιουργία» µε επικεφαλής τον Αθανάσιο Σκορδαλή, η

«Αγω νιστική Αντιµονοπω λιακή Συσπείρωση» µε επικεφαλής τον Γιώ ργο Κα ρα πάνο και η «Ανεξάρτητη Επιµελητηριακή Κίνηση Νέων Επιχειρηµα τιών Νοµού Ηλείας» µε επικεφαλής τον Γεράσιµο Γιαννάτο. Χθες το απόγευµα ολοκληρώθηκαν από τη ∆νση του Επιµελητηρίου οι εκλογικοί κατάλογοι που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την εκλογική αναµέτρηση τον Ιούνιο του 2006. Όπως τόνισε στην εφηµ.«ΠΑΤΡΙΣ» ο ∆ντης του Επιµελητηρίου Γιάννης Αντωνόπουλος οι διαφορές στους εκλογείς ανά τµήµατα οφείλονται στις αλλαγές σύµφωνα µε την Επιµελητηριακή νοµοθεσία καθώς και στην οικονοµική κρίση που έχει πλήξει

την αγορά: « Υπάρχουν διαφορές από τις εκλογές τον Ιούνιο του 2006 και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι και η οικονοµική κρίση που έχει σοβαρές επιπτώσεις µε τη λειτουργία καταστηµάτων σε πόλεις της Ηλείας.»

Σηµαντική αύξηση στο Εµπορικό!

Σύµφωνα µε τους εκλογικούς καταλόγους εγγεγρ αµµένοι για να ψηφί σουν στις 9-10 ∆εκεµβρίου είνα ι 5.046 εκλογείς ενώ το 2006 εγγεγραµµένοι ήταν 5.756. Αναλυτικά ανά τµήµα: Εµπορικό 1.246 (1.004 το 2006), Μετα ποιητικό 750( 1.324 το 2006), Υπηρ εσιών 2.856( 3.189 το 2006), Εξαγω-

γικό 79( 80 το 2006) και Τουριστικό 115( 159 το 2006). Πρέπει να τονιστεί ότι το 2006 το σηµερινό τµήµα Μεταποιητικό έφερε την ονοµασία «Βιοτεχνικό» και το Εξαγωγικό την ονοµασία «Βιοµηχανικό». Σε ό,τι αφορά τις έδρες στο Εµπορικό εκλέγονται 4, στο Μεταποιητικό 4, στο Υπηρεσιών 11, στο Εξαγωγικό 1 και στο Τουριστικό 1.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΟΛΟΦΟΝΟ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

Ε

ντός της εβδοµάδας αναµένεται να αποφανθεί η δικαιοσύνη για τον δολοφόνο του οµογενή Γιώργου Κουτρουµπή στο Τορόντο του Καναδά. Την περασµένη Πέµπτη ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των µαρτύρων, αύριο ∆ευτέρα θα γίνουν οι τελευταίες αγορεύσεις και αναµένεται πλέον η ετυµηγορία των ενόρκων. Για την εν ψυχρώ δολοφονία του Γιώργου Κουτρουµπή τον Φεβρουάριο του 2009 κατηγορείται ο Andrew Campbell που ήταν

Η ώρα της ετυµηγορίας υπάλληλος καθαριότητας σε ένα κτίριο κοντά στο εστιατόριο Six Steps restaurant που είναι στο Colbourne St το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του Γιώργου Κουτρουµπή, ενώ κατηγορούνται ως συνεργοί του η γυναίκα και ο γιος του Campbell. Πάντως η σύζυγος και ο γιος του κατηγορούν τον Campbell ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Όπως προκύπτει από την ακροαµατική διαδικασία, ο Campbell έπαιζε στοιχήµατα προγνωστικά µε οµάδες του

Αµερικανικού και Καναδικού football αλλά και άλλα αθλήµατα. Όµως δεν τα πήγε καθόλου καλά και µαζεύτηκε ένα ποσό της τάξεως των 27.000 δολαρίων να χρωστά στον Γιώργο Κουτρουµπή. Τελικά ο Campbell έκλεισε ραντεβού να πάει ο Γιώργος Κουτρουµπής να πάρει τα χρήµατα από το σπίτι του Andrew Campbell στο προάστιο Whitby. Ανυποψίαστος ο Γιώργος Κουτρουµπής πήγε στο ραντεβού όπου τον περίµενε ο Andrew Campbell και πυροβόλησε το

Γιώργο τέσσερις φορές. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου αναµένεται να είναι καταδικαστική, αλλά αυτό που περιµένει η οικογένεια του Γιώργου είναι εάν θα είναι για έγκληµα Α’ ή Β’ βαθµού, γιατί αν κριθεί ότι το έγκληµα ήταν προµελετηµένο να είναι πιο βαριά η ποινή για τον κατηγορούµενο, ο οποίος δεν απολογήθηκε στο ∆ικαστήριο για να µην επιβαρύνει τη θέση του. Μ.Κ.

Ο άτυχος οµογενής Γιώργος Κουτρουµπής

4 ΧΙΛ. ∆ΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ∆. ΠΗΝΕΙΟΥ

Τ

ην αναδάσωση της περιοχής των Θινών αλλά και άλλων περιοχών του δήµου Πηνειού µε 4 χιλ. δενδρύλλια, αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της περασµένης Τρίτης οι περιβαλλοντικοί και εκπαιδευτικοί σύλλογοι του δήµου. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Την σύσκεψη συντόνισε ο αντιδήµαρχος περιβάλλοντος ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος, ο οποίος µετέφερε το αίτηµα της δενδροφύτευσης που έχει ζητήσει το Ελ-

Στο δάσος των Θινών µε το Ελληνο-αµερικανικό ίδρυµα ληνο – Αµερικανικό ίδρυµα που εδρεύει στο Σικάγο µε σκοπό την αναδάσωση του δήµου Πηνειού. Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη είναι σηµαντική όχι µόνο η αναδάσωση των περιοχών του δήµου αλλά και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. «Στην σύσκεψη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας όλοι οι σύλλογοι του δήµου µας και ιδιαίτερα οι σύλλογοι γονέων των µαθητών των σχολείων. Συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της δενδροφύτευσης και για την προσφορά που κάνει το ίδρυµα και τονίστηκε ο εκπαιδευ-

τικός σκοπός της δενδροφύτευσης – αναδάσωσης καθώς και η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων και ιδιαίτερα των µαθητών», επεσήµανε σε δηλώσεις του στην Εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», ο αντιδήµαρχος, ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος. Τα δέντρα που θα παραλάβει ο δήµος Πηνειού από το φυτώριο στο Λάππα αποφασίστηκε να φυτευτούν στο δάσος των Θινών, στις δηµοτικές κοινότητες και τα τοπικά διαµερίσµατα του δήµου ενώ την όλη διαδικασία της αναδάσωσης θα αναλάβουν µαθητές από τα δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια καθώς και οι σύλλογοι της πε-

ριοχής που ταυτόχρονα δεσµεύτηκαν για την υιοθέτηση των περιοχών αυτών. Όπως επεσήµανε ο κ. Βασιλόπουλος, το ίδρυµα που εδρεύει στο Σικάγο των Ηνωµένων Πολιτειών, έχει µια δωδεκάχρονη παρουσία στην Ελλάδα και ασχολείται µε οικολογικές αναζητήσεις και περιβαλλοντικούς σκοπούς. «Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέµα του περιβάλλοντος το ίδρυµα προσφέρει στο δήµο Πηνειού το ποσό των 10 χιλιάδων δολαρίων εάν φυτευτούν περίπου στα 4 χιλιάδες δενδρύλλια στις περιοχές που θα υποδεί-

ξουν οι γεωπόνοι του δήµου καθώς και το δασαρχείο. Για εµάς βασικός σκοπός δεν είναι τα χρήµατα αλλά η οικολογική ευσυνειδησία των πολιτών. Εµείς θα προµηθευτούµε από το φυτώριο του Λάππα τα δενδρύλλια αυτά και θα προβούµε µετά στην δενδροφύτευση. Σε όλη αυτή την διαδικασία θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του ιδρύµατος και τα χρήµατα που θα πάρουµε θα διατεθούν µέσω του δηµοτικού συµβουλίου για εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και αθλητικούς σκοπούς», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του ∆εκεµβρίου 2011 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30 ∆εκεµβρίου Τελευταία ηµέρα για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήµατος που βεβαιώθηκε τον Οκτώβριο 2011. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30 ∆εκεµβρίου α)Τελευταία ηµέρα για την καταβολή της τρίτης δόσης(3/8) του φόρου εισοδήµατος των π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν εταιρειών(ΟΕ,ΕΕ,κλπ) που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας και έκλεισαν ισολογισµό την 30/06/11. β) Τελευταία ηµέρα για την δεύτερης καταβολή της δόσης(2/8) φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων (ΑΕ. ΕΠΕ κλπ) που έκλεισαν ισολογισµό την 30/06/2011 καθώς και της όγδοης δόσης (8/8) του φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων (ΑΕ,ΕΠΕ κλπ) που έκλεισαν ισολογισµό την 31/12/2010. 2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ

15 ∆εκεµβρίου Υποβολή δηλώσεων και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήµατος κατά το µήνα Νοέµβριο 2011: α) Από κινητές αξίες που προκύπτουν στην Ελλάδα η προέρχονται από την αλλοδαπή. β) Από τόκους δανείων, πιστώσεων η καταθέσεων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στους δικαιούχους το Νοέµβριο. γ) Από αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών του ∆.Σ. που βαρύνουν την ΑΕ και αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της και καταβλήθηκαν η πιστώθηκαν στους δικαιούχους το Νοέµβριο. δ) Από έσοδα εργοληπτών τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών η λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκαν η πιστώθηκαν στους δικαιούχους κατά το Νοέµβριο. ε) Από αµοιβές δικηγόρων για εργατικές η αυτοκινητιστικές υποθέσεις, που καταβλήθηκαν το Νοέµβριο 2011. στ) Από 20 ∆εκεµβρίου µέχρι 4 Ιανουαρίου 2012 ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ υποβολή προσωρινής δήλωσης και καταβολή του παρακρατη-

Γράφει ο συνεργάτης µας ΝΙΚΟΣ ∆ΟΥΦΕΞΗΣ Σύµβουλος επιχειρήσεων

θέντος φόρου εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών για τις αποδοχές των µισθωτών που καταβλήθηκαν κατά το µήνα Νοέµβριο. 3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. Μέχρι 20 ∆εκεµβρίου ΑΦΜ 1,2 Μέχρι 21 « ΑΦΜ 3-4 Μέχρι 22 « ΑΦΜ 5,6 Μέχρι 23 « ΑΦΜ 7,8 Μέχρι 27 « ΑΦΜ 9,0 *Υποβολή περιοδικής δήλωσης για τις συναλλαγές του Νοεµβρίου από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας του

ΚΒΣ. *Υποβολή δήλωσης intrastate για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις που έγιναν το µήνα Νοέµβριο από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α,Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ *Μέχρι 27/12/11 υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Listing) ενδοκοινοτικών συναλλαγών(αποκτήσεων ή παραδόσεων) που έγιναν το µήνα Νοέµβριο. * Μέχρι 27/12/11 υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ηλεκτρονικά όλοι οι υπόχρεοι. Αν η δήλωση είναι πιστωτική ή µηδενική υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέχρι 30 ∆εκεµβρίου. Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου Οι επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. (Εφηµερίδες, περιοδικά τηλεοράσεις, ραδιόφωνα) υποχρεούνται να υποβάλουν αντίτυπο του ηµερολογίου διαφηµίσεων της περιόδου Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. Μέχρι 30 ∆εκεµβρίου Οι επιχειρήσεις των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στη ∆.Ο.Υ. τιµοκατάλογο διαφηµίσεων του έτους 2011 για τον υπολογισµό του αναλογούντος αγγελιοσήµου.

Μέχρι 30 ∆εκεµβρίου Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου από τις ασφαλιστικές επιχ ειρήσεις, για τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα του τρίτου τριµήνου 2010 (1/730/9/2011)

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ Προθεσµία: Για τους υποκείµενους στο ΦΠΑ, µέσα στις προθεσµίες των δηλώσεων ΦΠΑ, άλλως µέχρι 10 ∆εκεµβρίου. α) Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο ∆ήµο του τέλους παρεπιδηµούντων για τα έσοδα του Νοεµβρίου των επιχειρήσεων Κάµπιγκ, ενοικιαζοµένων δωµατίων , ξενοδοχείων κλπ. β) Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο ∆ήµο του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του Νοεµβριου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, ζυθοπωλείων, µπάρ κλπ. γ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο ∆ήµο του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του Νοεµβρίου των επιχειρήσεων νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού κλπ καταστηµάτων που διαθέτουν ποτό και θέαµα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

Η

Ποιες προτάσεις εξετάζει η ∆ηµοτική Αρχή

αξιοποίηση του παλιού νεοκλασικού κτιρίου του Μανωλοπούλειου και η µετατροπή του σε χώρο πολιτισµού είναι µία από τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ∆ηµοτική Αρχή Πύργου. Στα πλαίσια των προτάσεων που εξετάζει για την µεταµόρφωση του σπουδαίου από αρχιτεκτονικής πλευράς κτιρίου, έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση µελέτης για τις παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε το κτίριο αυτό να αποκτήσει την

αίγλη που απαιτείται σε ένα διατηρητέο µνηµείο. Ο εργολάβος που έχει αναλάβει την αποκατάσταση της στατιστικής επάρκειας των τοιχίων και του φέροντα οργανισµού έχει πιάσει ήδη δουλειά. Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι η χρηµατοδότηση για το έργο αυτό να προέλθει από το Υπουργείο Πολιτισµού ώστε να µετατραπεί σε χώρο πολιτισµού. Μία από τις µελετητικές προτάσεις που έχει στα χέρια του σήµερα ο ∆ήµος είναι να προ-

στεθεί ένα τρίτο αέτωµα στην µπροστινή όψη προκειµένου να δηµιουργηθεί εξώστης για την αίθουσα κινηµατογράφου 480 θέσεων που προβλέπεται να γίνει σε αυτό. Επίσης θα δηµιουργηθεί ένα συνεδριακό κέντρο 500 θέσεων ενώ από κάτω χώροι για εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς επίσης και εστιατόριο. Η πρόταση αυτή ανήκει σε µηχανικό ο οποίος έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο στον ∆ήµο µε όλα τα σχέδια και τις µελέτες που απαιτείται για την

Η µελέτη που έχει εκπονηθεί προβλέπει τη δηµιουργία θεάτρου εστιατορίων, συνεδριακού κέντρου κι άλλα.

υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, την οποία η δηµοτική αρχή εξετάζει µε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Μέσα στο προσεχές διάστηµα

ΑΠΟ F-4 ΤΗΣ 338 ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ 117 Π.Μ

Βολές µε βόµβες κατεύθυνσης λέιζερ

Μ

ε απόλυτη επιτυχία παγµατοποιήθηκαν την εβδοµάδα που µας πέρασε, βολές µε βόµβες κατεύθυνσης λέιζερ και ηλεκτροοπτικής καθοδήγησης από αεροσκάφος της 338 Μοίρας της 17 Π.Μ. Ανδραβίδας. Όπως αναφέρει στο διαδίκτυο το Diffence, οι αφέσεις όπλων εντάσσονται στο πλαίσιο της υφιστάµενης επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Μοίρας η οποία έχει ως πρωτεύοντα ρόλο τις προσβολές αέρος – εδάφους. Τα όπλα µε τα οποία η 338Μ πραγµατοποίησε τις βολές ήταν µε κατευθυνόµενες βόµβες GBU-8 Hobos, και GBU12. Οι βολές πραγµατοποιήθηκαν στα πεδία βολής Κρανέα στην Καλαµπάκα και Καράβια, στη Μονεµβασιά. Η κατάδειξη των “GBU-” πραγ-

µατοποιήθηκε από ατρακτίδιο LITENING ΙΙ ALD που διαθέτει η Μοίρα. Το ατρακτίδιο εκτός α πό τον καταδείκτη λέιζερ διαθέτει µονάδα FLIR µε µεγάλο και στενό πεδίο θέας, για την αναγνώριση στόχων και κάµερα υψ ηλής ευκρίνειας CCD για την αναγνώριση της περιοχής προσβολής κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Εποµένως εκτός των βοµβών κατεύθυνσης λέιζερ το ατρακτίδιο προσφέρει εγκλωβισµό τόσο µέσω της µονάδας CCD για τις βόµβες HOBOS όσο και µέσω του FLIR για βλήµατα AGM-65G Maverick. Τόσο η άφεση των όπλων όσο και η κατάδειξή τους πραγµατοποιήθηκε από το ίδιο αεροσκάφος το οποίο µετέφερε τον καταδείκτη λέιζερ και το φορτίο των βοµβών σε εσωτερικό φορέα το πρώτο και σε υποπτερυγικό το δεύτερο. Η

άφεση των βοµβών πραγµατοποιήθηκε από µια ποικιλία υψών που κυµαίνονταν από 8000 έως και 12000 πόδια. Η βόµβα GBU-8 έχει βάρος 2000 λιβρών, και η GBU-10

επίσης 2000 λιβρών.

* Οι φωτογραφίες είναι από το αεροσκάφος F-4 που έφυγε από την 117 Π.Μ. και από τη στιγµή της προσβολής του στόχου.

θα έχουν εξεταστεί όλοι οι παράµετροι για την υλοποίηση του έργου αυτού και η δηµοτική αρχή θα προχωρήσει σε

ανακοινώσεις για τον τρόπο που επέλεξε να αξιοποιήσει το κτίριο αυτό.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Ώρα για δράσεις- το οικονοµικό επιτελείο ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες τους. Το επιµελητήριο όχηµα ανασυγκρότησης του νοµού Ηλείας. Εδώ και αρκετούς µήνες δεχόµαστε µηνύµατα από τους εταίρους µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνή Τύπο ότι η ελληνική οικονοµία οδηγείται στο χάος. ∆ραµατική µείωση των εσόδων και επιβολή νέων φόρων. Αύξηση της ανεργίας. Έλλειψη ρευστότητας, πάγωµα της αγοράς, κλείσιµο επιχειρήσεων. Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων δεν υπάρχει. Αντίθετα υπάρχουν οφειλές σ’ όλους τους φορείς(δήµους-περιφέρειες-εργολάβους-προµηθευτέ ς-ασφαλιστικά ταµεία κτλ). Ισχυρή τάση για µετακίνηση επιχειρήσεων σε άλλες γειτονικές χώρες και γενικά µια κατάσταση σοβαρού κινδύνου υγιείς επιχειρήσεις να καταστούν προβληµατικές. Στο νοµό Ηλείας µετά τις φυσικές συµφορές πυρκαγιών-σεισµών πιστεύαµε ότι οι εξαγγελίες για την αποκατάσταση των υποδοµών θα ξεκινούσαν άµεσα. Τα χρήµατα των δωρεών συγκεντρώθηκαν στο ταµείο Μολυβιάτη και προέρχονται από ιδιώτες οργανισµούς, σωµατεία κ.τ.λ. φθάνοντας σήµερα τα 118.000.000 ευρώ, περίπου, δεν διατέθηκαν για την ανασυγκρότηση του νοµού. Ζούµε σε µια δύσκολη εποχή όπου οι επιχειρήσεις µας εξοντώνονται. ΟΙ ΜΜ επιχειρήσεις είναι το εργαλείο που θα βοηθήσει στην ανάκαµψη της οικονοµίας και θα διαχειριστεί πολλαπλασιαστικά τις πιστώσεις που θα χορηγηθούν. Η αποκατάσταση σχέσεων εµπιστοσύνης κράτους-φορολογούµενων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που θα στηριχτούµε για να υπάρξει αποτέλεσµα από τις θυσίες που έχει υποστεί ο επιχειρηµατικός κλάδος. Σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη και δύσκολη εποχή που καλούµαστε σαν επαγγελµατίες να επιβιώσουµε, θα πρέπει να ενωθούµε σε µια κοινή προσπάθεια. Μια προσπάθεια που µε όχηµα το σύγχρονο επιµελητήριο θα µας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Ο νοµός έχει δυνατότητες, όλοι µαζί µε το κύρος και τη βοήθεια του επιµελητηρίου να τις αξιοποιήσουµε. Υπάρχει ελπίδα, χρειάζεται συνεργασία και δράση. Η παράταξη µας µε επικεφαλής τον Κώστα Νικολούτσο δεσµεύεται ότι θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

Ανοιχτή συνάντηση από το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών Ανοιχτή συνάντηση µελών και φίλων πραγµατοποιεί σήµερα το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών, από τις 5:30 έως τις 7:30 το απόγευµα στην Παπαχριστοπούλειο Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει απολογισµός δράσεων του προηγούµενου τριµήνου και θα γίνουν παρουσιάσεις από την Οργανωτική Οµάδα για το πώς οργανώνεται µία δράση από το Α ως το Ω, πώς οργανώνεται µία δράση εξωτερικού χώρου, ενώ θα γίνει και προσδιορισµός δράσεων για το τρίµηνο ∆εκέµβριος 2011 και Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2012, µε τη συµµετοχή των παρευρισκοµένων. Περισσότερα για τη δράση του ∆ικτύου στο: http://www.citizenalertnetwork.gr/framework/organotikidomi.html

«ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ» ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Πώς θα αντιµετωπίσετε τις ιώσεις στα παιδιά Ι

διαίτερα ευαίσθητα στις ιώσεις είναι τα παιδιά, καθώς, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών, από επιστήµονες γιατρούς, ένας ενήλικας πέφτει δύο µε τέσσερις φορές το χρόνο στο κρεβάτι µε κρυολόγηµα , ενώ στα παιδιά η συχνότητα εµφάνισης µιας ίωσης είναι διπλάσια. ∆ιανύοντας το χειµώνα, την εποχή των ιώσεων, η γρίπη, το κρυολόγηµα και οι εποχια κές ιώσεις που αφορούν κυρίως στο αναπνευστικό σύστηµα, ταλαιπωρούν µικρούς και µεγάλους.

Τα παιδιά είναι πιο ευπαθή στο συχνό βήχα, στις ιώσεις και τη γρίπη, σε σχέση µε τους ενήλικες, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστηµα δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί πλήρως. Εποµένως, εκτιµάται ότι θα αρρωστήσουν από οκτώ έως δώδεκα φορές κατά τη διάρκεια του έτους, συνήθως επειδή θα κολλήσουν κάτι από τους φίλους τους στο σχολείο. Όπως τόνισε, µιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς», η παιδίατρος Ευγενία Καπετάνιου, κάθε χειµώνα οι ιώσεις ταλαιπωρούν όλα σχεδόν τα µικρά αλλά και τα µεγαλύτερα παιδιά. «Υπάρχουν ορισµένοι απλοί αλλά βασικοί κανόνες που βοηθούν στην προστασία των παιδιών µας από τις χειµερινές ιώσεις. Κάθε παιδί πρέπει να είναι πλήρως εµβολιασµένο σύµφωνα µε την ηλικία του. Ιδιαί-

Η παιδίατρος Ευγενία Καπετάνιου.

τερα απαραίτητο είναι το εµβόλιο του πνευµονιόκοκκου που προφυλάσσει από ωτίτιδες, πνευµονίες και άλλες σοβαρές παθήσεις του αναπνευστικού καθώς επίσης και το εµβόλιο της γρίπης για τα παιδιά από 6 µηνών και πάνω, ειδικότερα για όσα πάσχουν από σοβαρά νοσήµατα όπως βρογχικό άσθµα, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια κ.α».

Επίσης, όπως τόνισε, στο χώρο του σχολείου αλλά και του σπιτιού µας πρέπει να τηρούνται σχολαστικά βασικοί κανόνες υγιεινής αλλά και να µάθουµε τα παιδιά µας να τους εφαρµόζουν, όπως καλός αερισµός των χώρων , σωστό και συχνό πλύσιµο των χεριών µας. «Όσο είναι εφικτό, αποφυγή των κλειστών και πολυσύχναστων χώρων

όπου ευνοείται η µετάδοση των ιώσεων λόγω του έντονου συγχρωτισµού, ειδικά όταν τα παιδιά µας είναι πολύ µικρά σε ηλικία (παιδότοποι, εστιατόρια). Τέλος, πολύ σηµαντικό ( αν και δύσκολο στην εφαρµογή του) είναι να κρατάµε στο σπίτι το παιδί µας όταν εµφανίσει κάποιο σύµπτωµα ίωσης όπως βήχα, καταρροή και πυρετό ώστε να του δώσουµε χρόνο να αναρρώσει και να δυναµώσει πριν ξαναγυρίσει στο σχολείο. Η παραµονή του παιδιού στο σχολείο ενώ είναι άρρωστο αλλά και η γρήγορη επάνοδός του δυσκολεύουν πολύ το να γίνει γρήγορα καλά και βοηθά στην εύκολη διασπορά των ιώσεων στα άλλα παιδιά της τάξης». Πέλυ Μπεβούδα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1. Ένα µικρό συνάχι δεν είναι ανησυχητικό. Όµως, αν το παιδί βήχει και έχει πυρετό, πρέπει να εξεταστεί από τον παιδίατρό του. Γιατί όσο απλή και αν ακούγεται η λέξη ίωση, δεν µπορείτε να βγάλετε µόνοι σας διάγνωση. Μια πνευµονία, για παράδειγµα, ξεκινάει µε τον ίδιο τρόπο. 2. Μη ζητάτε από τον παιδίατρό σας να σας δώσει από το τηλέφωνο µια συνταγή για το βήχα του παιδιού σας. Παρόλο που ο βήχας αυτός τις περισσότερες φορές είναι ένας απλός ερεθιστικός βήχας, µπορεί συχνά να είναι και µια κρίση άσθµατος ή κάτι άλλο. Να θυµάστε επίσης ότι αν δοθεί ένα φάρµακο στην τύχη, από τύχη και µόνο θα περάσει και ο βήχας του παιδιού. 3. Μη χορηγείτε απερίσκεπτα και σε µεγάλες δόσεις τα φάρµακα που σας έγραψε ο γιατρός. Ακόµα χειρότερα, µη δίνετε στο παιδί σας το αντιβηχικό που σας έγραψε

7. Προσέξτε περισσότερο όσοι έχετε στο σπίτι νεογέννητα και βρέφη. Μην αφήνετε να µπαίνουν άρρωστοι και µην αφήνετε να τα πιάνουν όσο δεν είναι υγιείς και δεν έχουν πλύνει τα χέρια τους. Μην ξεχνάτε ότι τα βρέφη, εάν κολλήσουν µια ίωση του ανώτερου αναπνευστικού, για παράδειγµα συνάχι, µπορεί να κινδυνεύσει ακόµα και η ζωή τους.

την προηγούµενη φορά ή αυτό που σας έδωσε ο γείτονας!

πολύ συχνά βήχα και ιώσεις, λοιµώξεις του αναπνευστικού, ωτίτιδες και άσθµα.

4. Μη θεωρείτε κανένα φάρµακο ακίνδυνο. Υπάρχει πιθανότητα, µερικές φορές, τα φάρµακα να κάνουν µεγαλύτερο κακό παρά καλό στο παιδί σας.

6. Το παιδί σας δεν κρυολόγησε, όπως πιστεύετε. Απλώς κόλλησε κάποια ίωση. Το κρύο δεν αποτελεί παρά ένα µικρό επιβαρυντικό παράγοντα για την εµφάνιση της ίωσης. Συνεπώς, µην τα ντύνετε βαριά από φόβο µήπως κρυολογήσουν, γιατί έτσι ιδρώνουν και είναι πιο εύκολο να αρρωστήσουν.

5. Μην καπνίζετε µέσα στο σπίτι. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που µεγαλώνουν µέσα σε ατµόσφαιρα από καπνούς τσιγάρων παθαίνουν

8. Μην πηγαίνετε τα βρέφη σε κλειστούς χώρους, όπως σούπερ µάρκετ, καφετέριες, εστιατόρια κ.ά. Σκεφτείτε την πιθανότητα να κολλήσει το µωρό σας κάτι ιδιαίτερα σοβαρό (π.χ., µηνιγγίτιδα) από κάποιον άρρωστο που βρέθηκε στον ίδιο χώρο µαζί σας. 9. Αν το παιδί σας συναχωθεί και παραπονεθεί για πόνο στο αυτί, θεωρήστε πολύ πιθανό να έχει πάθει ωτίτιδα. Οι περισσότερες από αυτές συµβαίνουν αφού το παιδί µπουκωθεί ή έχει καταρροή. Αν αυτό συµβεί στη µέση

της νύχτας, µην πανικοβάλλεστε και µην τρέχετε στα νοσοκοµεία βραδιάτικα. ∆ώστε του λίγο παυσίπονο αντιπυρετικό φάρµακο και βάλτε ένα πανί (ελαφρά ζεσταµένο µε το σίδερο) πάνω στο αυτί του. Με αυτόν τον τρόπο ο πόνος συνήθως σταµατά. Την εποµένη το πρωί επισκεφθείτε τον παιδίατρο. 10. Τα δεύτερα παιδιά αρρωσταίνουν συχνότερα. Μην αναρωτιέστε τι έχει το παιδί σας. Απλώς κολλάει από το µεγαλύτερο αδερφάκι του, που του κουβαλάει διάφορες ιώσεις στο σπίτι από το σχολείο. 11. Αν ο βήχας του παιδιού σας θυµίζει γάβγισµα σκύλου, µάθετε ότι η λαρυγγίτιδα είναι η πιο πιθανή διάγνωση αυτούς τους µήνες. 12. Ελέγξτε το βιβλιάριο µε τα εµβόλια του παιδιού σας και µην ξεχνάτε να κάνετε τους επαναληπτικούς εµβολιασµούς.

ΚΙΝΗΜΑ «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

∆εν παρελήφθη το εξώδικο Ά

καρπη απέβη η προσπάθεια των µελών του κινήµατος «∆εν πληρώνω» να επιδώσουν εξώδικη δήλωση στην προϊσταµένη του Εµπορικού Τµήµατος της ∆ΕΗ περιοχής Πύργου, για τη µη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα σπίτια καταναλωτών που δεν έχουν πληρώσει το ΕΕΤΗ∆Ε.

οδό Χαλκοκονδύλη Αθήνα.

στην

Το εξώδικο «Η επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους επί του ακινήτου

και η εντολή περί διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο ακίνητο, σε περίπτωση µη πληρωµής του, είναι ενέργειες παράνοµες και αντισυνταγµατικές», αναφέρεται

στην εξώδικη δήλωση µε την οποία τονίζεται ότι σε περίπτωση που η ∆ΕΗ προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, οι αιτούντες-υπογράφοντες το εξώδικο σηµειώνουν «…επι-

Η προϊσταµένη του εµπ. καταστήµατος ∆ΕΗ δεν παρέλαβε το εξώδικο, αφού όπως εξήγησε βάσει εντολών της διεύθυνσης νοµικών υπηρεσιών της ∆ΕΗ, τα τοπικά καταστήµατα δεν µπορούν να παραλάβουν εξώδικα.

Τα µέλη του κινήµατος «∆εν πληρώνω» βρέθηκαν χθες το πρωί στο εµπορικό κατάστηµα της ∆ΕΗ στον Πύργο προκειµένου να επιδώσουν εξώδικο για τη µη διακοπή της ηλεκτροδότησης, κάτι όµως που δεν κατέστη δυνατό.

Τα µέλη του κινήµατος επέλεξαν την προχθεσινή ηµέρα να επιδώσουν το εξώδικο και για συµβολικούς λόγους, λόγω της έναρξης της συζήτησης στο ΣτΕ για το εν λόγω «χαράτσι». Ο δικαστικός επιµελητής, απευθύνθηκε στην προϊσταµένη του καταστήµατος Γεωργία Παλαιολό-

γου προκειµένου να επιδώσει το εξώδικο, χωρίς όµως η ίδια να το παραλάβει τελικά, αφού βάσει των εντολών της διεύθυνσης νοµικών υπηρεσιών της ∆ΕΗ, τα τοπικά καταστήµατα δεν παραλαµβάνουν εξώδικα και θα πρέπει να απευθυνθούν στην κεντρική υπηρεσία, που εδρεύσει στην

Βασιλική Καλατζή «Με την εξώδικη δήλωση προς τη ∆ΕΗ, θέλουµε ουσιαστικά να προειδοποιήσουµε ότι αν προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης διαφορετικά, θα προβούµε κι εµείς σε νοµικές διαδικασίες ζητώντας αποζηµίωση για ηθική βλάβη. Οι αγώνες µας δεν τελειώνουν εδώ, γιατί µαθαίνουµε ότι θα µπει χαράτσι και στο λογαριασµό ύδρευσης, αναδροµικά από το 2011».

Παναγιώτης Σταθάς «Οι οικοδόµοι βρίσκονται σε απόγνωση γιατί δεν έχουν δουλειά και έχουν να πάρουν µεροκάµατο τουλάχιστον 4 µήνες. Είµαστε αντίθετοι σε αυτό το χαράτσι που έρχεται µέσω της ∆ΕΗ αλλά και σ’ αυτό που λένε ότι θα µπει για τα νερά. Ο κόσµος πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από το κίνηµα «∆εν πληρώνω» για να µπορέσουµε όλοι µαζί να ανατρέψουµε αυτά τα χαράτσια».

Μαίρη Κτίστη «Θέλουµε να παρακαλέσουµε τον κόσµο, να ξεσηκωθούν, να βγουν στους δρόµους και να αγωνιστούν για να σταµατήσουν τα χαράτσια. «Πολεµάµε» µια ζωή να φτιάξουµε 2 πράγµατα και έρχονται να µας τα πάρουν µε το έτσι θέλω. Πρέπει να αντισταθούµε».

φυλασσόµαστε να ασκήσουµε εναντίον σας δικαιώµατα και αξιώσεις µας σε αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης καθώς και να ζητήσουµε την ποινική σας δίωξη» και καλούν τη ∆ΕΗ «…να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής και ιδίως είσπραξης του ανωτέρω φόρου- «τέλους» για λογαριασµό του Κράτους, όπως και από κάθε ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης των ακινήτων µας». Νέα συνάντηση τη Τρίτη 6/12 Τα µέλη του Κινήµατος,

µετά την παράσταση στη ∆ΕΗ και τη µη επίδοση τελικά του εξωδίκου, ανανέωσαν το ραντεβού για την προσεχή Τρίτη 6 ∆εκεµβρίου, όπου στις 6:00 το απόγευµα στο 2ο λύκειο Πύργου θα πραγµατοποιηθεί νέα γενική συνέλευση στην οποία θα εξεταστεί το ενδεχόµενο επίδοσης του εξωδίκου στην κεντρική υπηρεσία της ∆ΕΗ αλλά θα συζητηθεί και το θέµα των νέων χαρατσιών που φαίνεται ότι θα επιβληθούν στο προσεχές χρονικό διάστηµα. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9

Ρεκόρ καταθέσεων πινακίδων… Ρ

Στην Εφορία του Πύργου µέχρι τέλος Νοεµβρίου είχαν καταγραφεί 238 περιπτώσεις ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2010 µόλις 162!

ΠΛΑΤΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέα στοιχεία για το φοινικό Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά µε τη συγκλονιστική υπόθεση της δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού υπηκόου και του 3χρονου γιου, στο Πλατύ Μεσσηνίας. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα eleftheriaonline της Καλαµάτας, από τα στοιχεία και την αυτοψία στο χώρο του εγκλήµατος, προκύπτει ότι ο δολοφόνος βρισκόταν µέσα στο αυτοκίνητο όταν πυροβόλησε µε καραµπίνα στο κεφάλι τον 35χρονο. Επίσης, φαίνεται να τον πυροβόλησε εν κινήσει, µε συνέπεια το αυτοκίνητο να πέσει στο αρδευτικό κανάλι, µαζί µε το δράστη, το νεκρό από τον πυροβολισµό, Φιλίπ Μεζάι και το αγοράκι του. Το παιδί κατά πάσα πιθανότατα ήταν ζωντανό. Ο δράστης ή οι δράστες όµως, αφού απεγκλωβίστηκαν από το µισοβυθισµένο αυτοκίνητο, το έσφαξαν µε µαχαίρι. Από την ιατροδικαστή έρευνα, προκύπτει ότι αιτία θανάτου του 35χρονου ήταν “οι κακώσεις κεφαλής από βολίδες κυνηγετικού όπλου” και του παιδιού “η κάκωση δια τέµνοντος οργάνου στη λαρυγγική χώρα”.

ΣΤΟ ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ο Γ. ΒΑΡ∆ΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

«Χρειάζονται σαφή µέτρα προστασίας»

εκόρ αναµένεται να καταγραφεί φέτος στην κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας στην Ηλεία από ιδιοκτήτες ΙΧ που αναγκάστηκαν σε προσωρινή ακινησία των οχηµάτων εξαιτίας των υπέρογκων Τελών Κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε στοιχεία από την Εφορία Πύργου µέχρι τέλος Νοεµβρίου είχαν κατατεθεί 238 πινακίδες ενώ αντίθετα το 2010 µόλις 162, δηλαδή µια αύξηση της τάξεως του 46%. Οι υπάλληλοι των ∆ΟΥ εκτιµούν πως φέτος τον ∆εκέµβριο θα καταγραφεί ρεκόρ καταθέσεων πινακίδων εξαιτίας των υψηλών Τεκµηρίων αλλά και των Τελών Κυκλοφορίας τα οποία σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα ασφάλιστρα και την τιµή των καυσίµων κάνουν τη χρήση του ΙΧ απαγορευτική! Παράλληλα το κράτος αναµένεται να χάσει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ εξαιτίας των χαρατσιών όπως ακριβώς έγινε και µε τη θέσπιση του Φόρου Πολυτελείας στα ΙΧ που αντί να αυξηθούν τα έσοδα αντίθετα κοντεύουν να εκµηδενιστούν. Ριζικά εξάλλου έχουν αλλάξει τα δεδοµένα στην αγορά αυτοκινήτου και πέραν των ιδιοκτητών ΙΧ µε κινητήρες άνω των 2 λίτρων χιλιάδες ιδιοκτήτες οχηµάτων µε µικρότερους κινητήρες φαίνεται πως θα καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

Η ∆νση Μεταφορών

Από τη χθεσινή συνέντευξη Tύπου στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών

Σύµφωνα µε στοιχεία που διαθέτει η ∆ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διαπιστώνεται µία τεράστια πτώση στην έκδοση πινακίδων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αφορούν την έκδοση αδειών κυκλοφορίας καινούριων οχηµάτων, αφού συµπεριλαµβάνονται σε αυτές η αλλαγή αριθµών κυκλοφορίας λόγω φθορών και απώλειας. Παράλληλα αυξάνεται

Ο ∆ντής της ∆νσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Μένης Μανιάτης

η κατάθεση πινακίδων οριστική και προσωρινή που µπορεί να είναι από ένα χρόνο έως δεκαετίες ολόκληρες καθώς επίσης και οι οριστικές διαγραφές οχηµάτων. Επίσης παρουσιάζεται αύξηση στις µεταβιβάσεις επαγγελµατικών αυτοκινήτων σε συγγενικά πρόσωπα των πρώτων ιδιοκτητών και την µετατροπή τους σε αγροτικά λόγω παύσης του επαγγέλµατος που ασκούν γεγονός που τους στερεί το δικαίωµα να τον διατηρήσουν ως επαγγελµατικό. Για αυτό το µεταφέρουν στο όνοµα της γυναίκας τους που συνήθως έχει στο όνοµά της κτήµατα και το µετατρέπουν σε αγροτικό. Παράλληλα παρουσιάζεται αύξηση στην έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας σε τρίκυκλα γεγονός που σηµαίνει ότι η κρίση έχει αναγκάσει τον κόσµο να στραφεί στις φθηνές λύσεις µε χαµηλό κόστος λειτουργίας. Το τελευταίο τρίµηνο του 2011 (Σεπτέµβριος, Οκτώβριος και Νοέµβριος) έχουν εκδοθεί 168 νέες άδειες που σε αυτές συµπεριλαµβάνονται και αυτές που είναι για αλ-

λαγή πινακίδων λόγω φθοράς ή απώλειας. Μάλιστα το ποσοστό των δύο τελευταίων περιπτώσεων είναι ιδιαίτερα αυξηµένο. Το Σεπτέµβριο του 2011 παραδόθηκαν 50 πινακίδες, το 2010 έφθασαν τις 67, το 2009 άγγιξαν τις 85 και το 2008 τις 121. Όπως φαίνεται υπάρχει από το 2008 έως και το 2011 υπάρχει µία µείωση που ξεπερνά το 60%. «Από πέρυσι υπάρχει µία αυξητική τάση στην κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας των οχηµάτων γεγονός που φαίνεται πως θα παρατηρηθεί και φέτος. Μέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου που λήγει η προθεσµία θα αυξάνονται συνεχώς οι πολίτες που θα έρχονται για να καταθέσουν τις πινακίδες», τόνισε ο ∆ιευθυντής Μένης Μανιάτης. Ρεπορτάζ: Γιώργος Κ.ΡοζήςΠαναγιώτης Παυλόπουλος

Οι υπάλληλοι των ∆ΟΥ εκτιµούν πως µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου ο αριθµός θα αυξηθεί εξαιτίας των υψηλών τεκµηρίων και των τελών κυκλοφορίας τα οποία σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα ασφάλιστρα και την τιµή των καυσίµων κάνουν τη χρήση του ΙΧ απαγορευτική!

Με αφορµή την Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, επισκέφθηκε χθες το µεσηµέρι το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Στα πλαίσια της ηµέρας της 3ης ∆εκεµβρίου ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.µε.Α. µίλησε για τα ζητήµατα που απασχολούν τα άτοµα µε αναπηρία ενώ όπως τόνισε επέλεξε το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών καθώς πρόκειται για ένα κέντρο το οποίο έχει συµβολίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς το ιδρυµατικό σύστηµα της χώρας. Στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κ. Βαρδακαστάνης στα γραφεία του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, παρουσία της διοικήτριας, Άννας Μαζαράκη καθώς και εκπροσώπων ΑΜΕΑ, του συλλόγου της Ηλείας, Γιάννη Παπαδάτου και του προέδρου της περιφερειακής συνοµοσπονδίας ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, Αντώνη Χαροκόπου, αναφέρθηκε στην ενηµέρωση που έχει ο ίδιος για τα προβλήµατα που ταλανίζουν το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, εκφράζοντας την άποψη πως πρέπει να ενισχυθούν µε σαφή µέτρα προστασίας φορείς σαν το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών. «∆εν µπορεί στην πρόνοια και στα ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης να ισχύουν περιορισµοί και ρυθµίσεις που αφορούν το άλλο δηµόσιο. Σηµαντική είναι η ενίσχυση µε ειδικά µέτρα προστασίας των χώρων, η στήριξή τους, η ανανέωσή τους, η ανάπτυξή τους και ένα σύστηµα που θα σέβεται τις δυνατότητες της κοινωνικής ένταξης των ατόµων που ζουν στα ιδρύµατα», τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης. Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.µε.Α., αναφέρθηκε εκτενώς στα θέµατα που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστηµα τα άτοµα µε αναπηρία και αυτά δεν είναι άλλα από το ζήτηµα του ΚΕΒΑ που τον χαρακτηρίζει «προκρούστη» της αναπηρίας, καθώς και τις αναφορές για τους αναπήρους «µαϊµού» που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Με σκοπό να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους στην κοινωνία τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πραγµατοποιήσουν συλλαλητήριο στην πλατεία Οµονοίας στην Αθήνα.

«Ενδείξεις-Αποδείξεις»: Με αντιπαραθέσεις… αλλά κι εξεύρεση κοινής λύσης στο τέλος!

Ο

ι αντιπαραθέσεις µεταξύ του ∆ηµάρχου Ηλιδας Γιάννη Λυµπέρη και του Περιφερειακού Συµβούλου Παναγιώτη Πλατανιά, δεν έλειψαν στη χθεσινοβραδινή εκποµπή της ΟΡΤ, «Ενδείξεις-Αποδείξεις», µε τον Γιώργο Φάκο, που είχε ως κύριο θέµα το Φράγµα Πηνειού. Ο ∆ήµαρχος Ηλιδας υποστήριξε πως η σύµβαση για το Φράγµα έγινε λόγω αδιαφορίας ετών της Νοµαρχίας παλαιότερα και σήµερα της Περιφέρειας, τονίζοντας προς τον Παναγιώτη Πλατανιά, πως µπορούν να την πάρουν και να την τροποποιήσουν. Αρκεί το έργο να προχωρήσει πριν το Φράγµα διαλυθεί τε-

λείως. Ο Περιφερειακός Σύµβουλος Παναγιώτης Πλατανιάς ανέφερε πως δεν µπορεί ένας δήµος να προχωράει σε τέτοιου είδους συµβάσεις, που ίσως να… περιέχουν και σκοπιµότητα, για να διαµαρτυρηθεί έντονα ο Γιάννης Λυµπέρης εκτοξεύοντας βολές προς όλες κατευθύνσεις για όποιον παρασκηνιακά µιλάει για εντιµότητα και ηθική. Με τον δήµαρχο Ηλιδας συντάχθηκαν και οι δήµαρχοι Πηνειού Αλέξης Καστρινός και Ανδραβίδας-Κυλλήνης ∆ηµήτρης Αρβανίτης. Ο κ. Καστρινός ανέφερε πως παρά τις όποιες διαφωνίες έχει µε τον Γιάννη Λυµπέρη, στέκεται δίπλα του στην προσπάθεια που κάνει, το-

νίζοντας ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει. Ο κ. Αρβανίτης αναρωτήθηκε από πότε είναι µεµπτό ένας δήµος να προχωράει σε ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση έργων στην περιοχή του και συντάχθηκε, επίσης, µε τον δήµαρχο Ηλιδας στο συγκεκριµένο θέµα, αφού το έργο αφορά άµεσα και τον δικό του δήµο. Πριν την συζήτηση για το Φράγµα Πηνειού, συζητήθηκε το θέµα που έχει προκύψει µε το κλείσιµο του Τελωνείου Κυλλήνης, όπου όλοι οι παριστάµενοι στην εκποµπή εξέφρασαν την αντίθεσή τους και πως θα σταθούν δίπλα σε όποιες ενέργειες αποφασιστεί να γίνουν. Τέλος, ο δήµαρχος Πηνειού

Αλέξης Καστρινός, αναφέρθηκε στο κλείσιµο της ∆.Ο.Υ. Γαστούνης , τονίζοντας πως το µεσηµέρι της ∆ευτέρας υπάρχει

συνάντηση µε τον Γ. Καπελέρη, Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.

ΣΤΟ ΚΕΣΥΠ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ενηµέρωση µαθητών του 2ου Γυµν. Πύργου

Τ

ο Κέντρο Συµβουλευτικής κ αι Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) Ηλείας επισκέφθηκαν µαθητές της Γ΄ τάξης του 2ου Γυµν. Πύργου, στα πλαίσια του Σχ ολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, συνοδευόµενοι α πό την καθηγήτρια του ΣΕΠ Νίκη Μπουροπούλου. Οι µαθητές ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς του ΚΕΣΥΠ, τον τρόπο λειτουργίας του και τις δυνατότητες παροχής Συµβουλευτικής στήριξης και Πληροφόρησης προς το κοινό, µαθητές, γονείς και

καθηγητές, καθώς και για τους δύο νέους τύπους λυκείων: Νέο Λύκειο και Τεχνολογικό Λύκειο. Ο Σύµβουλος ΣΕΠ Γιώ ργος Κοµιώτης, αναφέρθηκε στο ρόλο που καλείται να παίξει σήµερα το σχολείο, στις αδυναµίες του και στις ελλείψεις του καθώς και στην υποστηρικτική ψυχολογική βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους σε κάθε φάση της σχολικής ζωής τους. Aαναφέρθηκε επίσης στην σκοποθεσία αλλά και στους στόχους που πρέπει να βάζουν οι νέοι όταν λαµβάνουν εκ-

παιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις, ιδίως σήµερα που βρισκόµαστε σε συνθήκες εθνικής και ευρωπαϊκής κρίσης στον οικονοµικό τοµέα. Ο καθηγητής Πληροφορικής Αντώνης Μαρίτσας, µίλησε στους µαθητές για την κοινωνία της πληροφορίας και για τις εκπαιδευτικές διεξόδους µετά το Γυµνάσιο. Πιο συγκεκριµένα µίλησε για τους δυο νέους τύπους Λυκείων, δηλ. για το Νέο Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο και σε τι θα διαφέρουν από τους υπάρχοντες τύπους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τους οποίους αντικαθιστούν

από φέτος στην Α΄ τάξη. Τέλος, ο καθηγητής Οικονοµικών ∆ιονύσιος Κάσσαρης, µίλησε για τις οικονοµικές παραµέτρους της αγοράς εργασίας. Τόνισε ότι στην σηµερινή ρευστή εποχή των έντονων οικονοµικών διακυµάνσεων και της µεγάλης οικονοµικής ύφεσης καλό είναι η όσον το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση και κατανόηση των οικονοµικών στοιχείων της αγοράς η οποία αλλάζει µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Από την επίσκεψη των µαθητών της Γ’ 2 τάξης, 2ου Γυµνασίου Πύργου, στα γραφεία του ΚΕΣΥΠ, στον Πύργο.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

10 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 14ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Ολυµπίας για Νέους και Παιδιά

Ο Πύργος κατακλύζεται από µικρούς σινεφίλ… Σ

υνεπές και φέτος στο ραντεβού του µε τους µικρούς, και µεγάλους, λάτρεις του ποιοτικού σινεµά το 14ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Ολυµπίας για Νέους και Παιδιά, όπως και το παράλληλο πρόγραµµα της 11ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio ανοίγει επίσηµα τις πύλες του σήµερα, µε πολλές εκδηλώσεις στον Πύργο και σε άλλες πόλεις και χωριά του νοµού. Οι κινηµατογραφόφιλοι µαθητές του Πύργου αλλά και από σχολεία της γύρω περιοχής, και από την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι έτοιµοι να υποδεχτούν µία ακόµα διεθνή κινηµατογραφική συνάντηση που τους αφορά. Η Ολυµπία επιµένει ακράδαντα, εδώ και 14 χρόνια, να υπερασπίζεται τον κινηµατογράφο που έχει ως θέµα του τον παιδικό κόσµο, κλείνοντας κάθε ∆εκέµβρη τον κύκλο των κινηµατογραφικών συναντήσεων στη χώρα µας.

Το 14ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, διεξάγεται φέτος από τις 2 έως τις 10 ∆εκεµβρίου 2011, στον Πύργο, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στην Αρχαία Ολυµπία, την Αµαλιάδα, τα Λεχαινά, τη Γαστούνη, στη Ζαχάρω καθώς

Στο 14ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για παιδιά και νέους

Σ

τη διοργάνω ση του 14ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για παιδιά και νέους καθώς και της 11ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio, συµµετέχει – για πρώτη φορά φέτος – το τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ του Πύργου, στα πλαίσια της εξω στρέφειάς του και της διασύνδεσης µε την τοπική κοινωνία. Στα πλαίσια της διοργάνωσης, οι σπουδαστές του τµήµατος, έχουν τη δυνατότητα ενεργής συµµετοχή στις παρακάτω ενότητες: 1. ∆ιαγωνιστικό πρόγραµµα 14ου Φεστιβάλ (θέατρο «Απόλλων», 5-9 ∆εκεµβρίου, ώρες 11:00-13:00 και 18:00-22:30) µε «δωρεάν» είσοδο για τους σπουδαστές. 2. ∆ιαγωνιστικό πρόγραµµα 11ης Camera Zizanio (Συνεδριακό κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (πρ. Νοµαρχία), 3-9 ∆εκεµβρίου, ώρες 10:30–13:30) µε «δωρεάν» είσοδο για τους σπουδαστές. 3. Κριτικές Επιτροπές Νέων 14ου Φεστιβάλ και 11ης Camera Zizanio. Αποτελούνται από σπουδαστές του Τµήµατος Πληροφορικής και ΜΜΕ οι οποίοι µπορούν

να «εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους» συµπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση συµµετοχής την οποία θα παραδώσουν στα γραφεία του Φεστιβάλ. 4. Εφηµερίδα Zιζάνιο & Zizanio Radio. Ανοιχτή συµµετοχή των «σπουδαστών του Τµήµατος µε δικά τους κείµενα» που θα αποστέλλουν στο Φεστιβάλ καθηµερινά. Τα µέλη της συντακτικής επιτροπής θα επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης µεταξύ των σπουδαστών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον µέσω αντίστοιχης αίτησης συµµετοχής την οποία θα παραδώσουν στα γραφεία του Φεστιβάλ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι σπουδαστές µπορούν να επικοινωνούν µε τα Γραφεία του Φεστιβάλ, 28ης Οκτωβρίου, Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, τηλ.: 2621031615, email: olympiaiff@gmail.com & antoniskork@yahoo.com - Αντώνης Κορκόντζηλας. Το αναλυτικό πρόγραµµα των εκδηλώσεων καθώς και υλικό του Φεστιβάλ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.infomm.teipat.gr και στο site του Φεστιβαλ στο olympiafestival.wordpress.com.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»

«

Γι’ αυτό φροντίζουν καλά, κάθε χρόνο, οι δυο σκηνοθέτες και καλλιτεχνικοί διευθυντές των δυο παράλληλων προγραµµάτων της. Ο ∆ηµήτρης Σπύρου επιµελείται το κυρίως πρόγραµµα του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, από το 1997 και ο Νίκος Θεοδοσίου έχει την οργάνωση του παράλληλου φεστιβάλ Camera Zizanio από το 2001, το οποίο επενδύει στα κινηµατογραφικά εργαστήρια και την προετοιµασία των αυριανών σινεφίλ και, γιατί όχι, αυριανών κινηµατογραφιστών.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

Σήµερα στο «Απόλλων» η τελετή έναρξης

και σε χωριά της περιοχής. Στο διαγωνιστικό πρόγραµµα της φετινής διοργάνωσης προβάλλονται στο τµήµα µυθοπλασίας και κινουµένου σχεδίου 10 ταινίες µεγάλου µήκους και 22 µικρού µήκους από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο. Για πρώτη φορά φέτος καθιερώνεται το Kids & Docs, το ξεχωριστό τµήµα ντοκιµαντέρ, όπου θα προβληθούν ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους από όλο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων και 6 ελληνικές. Το διαγωνιστικό πρόγραµµα του 14ου Φεστιβάλ θα προβληθεί στο θέατρο Απόλλων από αύριο ∆ευτέρα, ενώ το διαγωνιστικό πρόγραµµα της 11ης Camera Zizanio διεξάγεται ήδη, από χθες Σάββατο, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Κατά τη διάρκεια της φεστιβαλικής εβδοµά-

δας, προβολές βραβευµένων ταινιών σε κορυφαία διεθνή κινηµατογραφικά φεστιβάλ για νέους και παιδιά, θα γίνονται στον κινηµατογράφο Cine Cinema της Αµαλιάδας, στο ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο της Γαστούνης, στον κινηµατογράφο Άστρον των Λεχαινών και στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Ζαχάρως. Καθηµερινά 9-11 το πρωί θα πραγµατοποιούνται στο θέατρο Απόλλων προβολές ταινιών του διαγωνιστικού προγράµµατος για σχολεία. Η τελετή έναρξης του 14ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Ολυµπίας για Νέους και Παιδιά και της 11ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio θα γίνει σήµερα στο θέατρο Απόλλων, µε ώρα έναρξης στις 8 µ.µ. Αµέσως µετά, θα ακολουθήσει συναυλία των Νότη Μαυρουδή - Μίλτου Πασχαλίδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις και προβολές ταινιών του Φεστιβάλ.

Ξ

Χριστουγεννιάτικο παζάρι εχωριστές χειροποίητες δηµιουργίες, που θα εκτεθούν προς πώληση στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, έχουν ετοιµάσει και φέτος οι φιλοξενούµενοι του Ξενώνα «Ψυχαργώς» στον Πύργο. Το «παζάρι» θα πραγµατοποιηθεί – όπως κάθε χρόνο – στο Αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου Πύργου και θα ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου, στις 5:00 το απόγευµα. Αν και δεν έχει προγραµµατιστεί εκδήλωση εγκαινίων, οι φιλοξενούµενοι του ξενώνα θα βρίσκονται στον χώρο του παζαριού και υποδεχθούν τους επισκέπτες – ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν - µε γλυκά και ευχές για τις γιορτές. Τα έσοδα από την πώληση των Χριστουγεννιάτικων στολιδιών και διακοσµητικών, που έφτιαξαν µε µεράκι και όρεξη, µε την πολύτιµη βοήθεια και υποστήριξη του ειδικευµένου προσωπικού του ξενώνα, θα διατεθούν για το ψυ-

χαγωγικό τους πρόγραµµα. Το παζάρι θα λειτουργήσει το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου από τις 5:00µ.µ µέχρι τις 9:00 µ.µ, την Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου από τις 10:00 π.µ έως τη 1:00 µ.µ και από τη ∆ευτέρα 12 έως την Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου θα λειτουργεί από τις 10:00 π.µ έως τη 1:00 µ.µ. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΜΙΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Υποψήφιος στο εµπορικό τµήµα µε την παράταξη

Η δυνατή φωνή στο Επιµελητήριο

Ταχεία εξυπηρέτηση Άµεση διάθεση ελαιολάδου συµβεβληµένο µε τη ∆.Υ.Ω για βιολογικό λάδι

ΚΟ ΥΠΟ Ν Ι

Νο 4

∆ ε κ ε µ βρ ί ο υ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

11 Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Από τα µπουζούκια στις χειροπέδες ο Λάκης Γαβαλάς Αθήνα Για µια εβδοµάδα, ο Λάκης Γαβαλάς ήταν ο πιο... καταζητούµενος Έλληνας για χρέη προς το ∆ηµόσιο. Τελικά, τα στελέχη της ∆ίωξης Ναρκωτικών και όπλων κατάφεραν να τον εντοπίσουν, όχι σε κάποιο από τα σπίτια του ή στο γραφείο του, άλλα στο πρώτο τραπέζι νυχτερινού κέντρου, να διασκεδάζει παρέα µε επώνυµους Αθηναίους. Έτσι, αφού ο Λάκης Γαβαλάς έφυγε από το «∆ιογενής Παλλάς», µε κατεύθυνση το Κολωνάκι, έγινε επιχείρηση και συνελήφθη, χωρίς φυσικά να φέρει την παραµικρή αντίσταση. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορηµένες πηγές, ο γνωστός επιχειρηµατίας δήλωνε άλλες

διευθύνσεις κατοικίας και αλλού έµενε, µε αποτέλεσµα να... εξαφανίζει τα ίχνη του, καθώς, όπως φαίνεται, γνώριζε ότι είναι στο στόχαστρο του Σ∆ΟΕ, αφού δεν είχε καταβάλει ΦΠΑ, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Τελικά το βράδυ της Παρασκευής έφτασε µια πληροφορία που έλεγε πως ο Λάκης θα πήγαινε για διασκέδαση... Τα στελέχη του Σ∆ΟΕ τον εντόπισαν στο πρώτο τραπέζι µαζί µε επώνυµους επιχειρηµατίες να διασκεδάζει. Έτσι, όταν στις 6 τα ξηµερώµατα του Σαββάτου έφυγε από τη λεωφόρο Συγγρού για το Κολωνάκι, το κλιµάκιο τον ακολούθησε και, µόλις πήγε να µπει σε ένα από τα σπίτια του, έκαναν έφοδο και τον συνέλα-

βαν. Λίγο µετά τη 1 χθες το µεσηµέρι, ο Λάκης Γαβαλάς, φορώντας χειροπέδες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργηµα, για µη απόδοση ΦΠΑ. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του θα οδηγηθεί σε τακτικό ανακριτή, προκειµένου να απολογηθεί. Έχει όµως το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει προθεσµία, προκειµένου να ετοιµάσει την υπερασπιστική του γραµµή. Μέχρι να απολογηθεί αφέθηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους . ∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται να εκδοθεί ένταλµα για τη σύλληψη της αδερφής του

Γνώριζε ότι είναι στο στόχαστρο του Σ∆ΟΕ, αφού δεν είχε καταβάλει ΦΠΑ, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Λάκη Γαβαλά, καθώς και του αντιπροέδρου της εταιρείας του. Ο κ. Γαβαλάς φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του εισαγγελέα ότι ο ίδιος έχει ζητήσει την υπαγωγή της εταιρείας του στις διατάξεις του άρθρου 99.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ.ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Από άνεργος… µικροµεσαίος µε ένα ευρώ! Αθήνα Τη δική τους εταιρία για να δουλεύουν θα µπορούν πολύ σύντοµα να δη-

µιουργήσουν όσοι έχουν ιδέες και όρεξη για δουλειά, αλλά δεν έχουν τα κεφάλαια που κανονικά θα απαιτούνταν σύµφωνα

µε το νόµο. Πρόκειται για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, µια µικρή ΕΠΕ δηλαδή, για τη σύσταση της οποίας δε θα απαιτείται να συγκεντρωθεί κεφάλαιο 18.000 ευρώ που προβλέπει ο νόµος για τις Περιορισµένης Ευθύνης εταιρίες. Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που ετοίµασε το υπουργείο Ανάπτυξης και ενδεχοµένως να συµπεριληφθεί στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών, θα πρόκειται για ένα ευέλικτο σχήµα για τη δηµιουργία του οποίου, ένας ή περισσότεροι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να εισφέρουν «σε είδος», αν δεν έχουν τα χρήµατα. Το νέο σύστηµα δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγµα, σε κάποιο νέο να ανοίξει επιχείρηση, µόνος του ή µε συγγενείς και φίλους, καταβάλλοντας τουλάχιστον 1 ευρώ, τουλάχιστον ένας εξ αυτών. Ευνοεί κυρίως τη δηµιουργία οικογενειακών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ως κεφάλαιο της εταιρίας θα συνυπολογίζεται επιπλέον: η εργασία που θα προσφέρει όποιος συµµετέχει

το ακίνητο το οποίο παραχωρεί στην εταιρία κάποιο (πχ ο πατέρας) η εγγύηση που παρέχει κάποιος για λήψη δανείων κλπ. Η ευθύνη των µελών της εταιρίας εξαντλείται στο εταιρικό κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί. Έως τώρα το εταιρικό δίκαιο επικεντρώνεται επί δεκαετίες στην ανώνυµη εταιρεία (µε το νόµο 2190 του 1920) ενώ και ο νόµος για την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ο 3190 του 1955), εξακολουθεί να ισχύει αναλλοίωτος εδώ κι µισό αιώνα. Η ΕΠΕ ως ενδιάµεσος εταιρικός τύπος, δηλαδή µεταξύ ανώνυµης και προσωπικής εταιρείας, δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλικός για τις µικρές επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν ένα πρώτο άνοιγµα στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα είναι κεφαλαιουχική (δηλ. εµπορική), η ανάµειξη συµβολαιογράφου θα απαιτείται µόνο σε περιπτώσεις εισφοράς ακινήτων, η ίδρυσή της θα γίνεται µέσω των υπηρεσιών µιας στάσης, ενώ θα είναι κατάλληλη να λειτουργήσει σε διεθνές περιβάλλον.

Φιρί φιρί για διάσπαση της ευρωζώνης πάνε οι «Μερκοζί»!

Αθήνα Η συζήτηση περί εφαρµογής εφεδρείας στους εκπαιδευτικούς αποσκοπεί στη δηµιουργία σύγχυσης και ανασφάλειας, δηλώνει το υπουργείο Παιδείας, σχολιάζοντας το δηµοσίευµα που θέλει την κυβέρνηση να µελετά την εφαρµογή του µέτρου από το τέλος του σχολικού έτους. Το υπουργείο υπενθυµίζει ότι η εξαίρεση των εκπαιδευτικών αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο µετά την κατάθεση των στοιχείων για την οµαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και αφορά όλες τις βαθµίδες. «Σε ό,τι αφορά στη µισθολογική αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών, αυτή ακολουθεί τις γενικότερες ρυθµίσεις του ενιαίου µισθολογίου. » Οι εκπαιδευτικοί, ως ανήκοντες στην κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης), έχουν ίδιες αποδοχές µε όλους τους συναδέλφους τους, της ίδιας κατηγορίας, στο υπόλοιπο δηµόσιο» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

Αποκαλυπτικό δηµοσίευµα στο Focus

Βερολίνο ∆ιατεθειµένες να ρισκάρουν µια διάσπαση της ευρωζώνης, συνάπτοντας ξεχωριστές συµφωνίες µε µεµονωµένα κράτη εκ των «17», προκειµένου να διασφαλίσουν -και ενισχύσουν- την αξιοπιστία του νέου Συµφώνου Σταθερότητας που προωθούν, φέρονται η Γερµανία και η Γαλλία. Το γνωστό περιοδικό Focus, επικαλούµενο πηγές από το Βερολίνο, γράφει ότι η Γερµανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος είναι αποφασισµένοι να προχωρήσουν σε αυστηροποίηση των όρων, ακόµα και αν τα υπόλοιπα κράτη - µέλη της ευρωζώνης αρνηθούν αυστηρότερους ελέγχους των προϋπολογισµών τους. Αν δεν εγκριθούν οι όροι τους σε ολόκληρη την ευρωζώνη, Μέρκελ και Σαρκοζί

προτίθενται να συνάψουν διµερείς συµφωνίες µε Αυστρία, Ολλανδία, Φινλανδία και άλλες ενδιαφερόµενες χώρες, καθώς το Βερολίνο ανησυχεί ότι κάποιες χώρες που µαστίζονται από την κρίση θα µπλοκάρουν ενδεχόµενη συµφωνία, ελπίζοντας σε ευνοϊκότερη παρέµβαση της ΕΚΤ. Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα ότι ο Γάλλος οικονοµολόγος Ζακ Αταλί εκτίµησε στο περιοδικό Focus ότι, αν δεν υποχωρήσει στις αξιώσεις της η Γερµανία, το ευρώ δεν έχει ζωή ούτε µέχρι τα Χριστούγεννα.

ΕΝΑ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ «ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΚΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ!

∆ισεκατοµµύρια… στέλνουν οι µετανάστες στις χώρες τους Αθήνα Στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ υπολογίζεται το ποσό που φεύγει σχεδόν κάθε χρόνο από Ελλάδα µε προορισµό τη γειτονική Αλβανία από µετανάστες Αλβανούς που ζουν και εργάζονται στη χώρα µας, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεκάδες Έλληνες εργοδότες εξακολουθούν να φοροδιαφεύγουν και πληρώνουν το προσωπικό τους µε «µαύρα». Τα νούµερα είναι συγκλονιστικά: Το ένα δισ. ευρώ που πήγε

Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί από την εφεδρεία

στην Αλβανία µε τη µορφή εµβασµάτων πέρυσι αντιστοιχεί σχεδόν στο 13% του ΑΕΠ της χώρας και στο 65% του εµπορικού ελλείµµατος. Τα χρήµατα αυτά στο µεγαλύτερο ποσοστό τους µεταφέρονται χωρίς καµία φορολογική επιβάρυνση, ενώ την ίδια ώρα οι ελληνικές τράπεζες και οι Εφορίες χρεώνουν µεγάλες προµήθειες και φόρους στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το ένα «χαράτσι» µετά το άλλο.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

Σχέδιο «Πολυτεχνείο 2011» και για την 7η ∆εκεµβρίου Αθήνα Στα πρότυπα που σχεδίου που εφαρµόστηκε φέτος στον εορτασµό του Πολυτεχνείου, προκειµένου να αποφευχθούν επεισόδια, βανδαλισµοί και καταστροφές, κινείται η Ελληνική Αστυνοµία για την επέτειο των τριών χρόνων από τον θάνατο του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Οι πληροφορίες της Αστυνοµίας λένε πως η κατάσταση δε δείχνει «εκρηκτική», ωστόσο ο κίνδυνος κάποιοι να προσπαθήσουν να προκαλέσουν επεισόδια είναι ορατός. Όπως πέρυσι που, ενώ αρχικά όλα έδειχναν ήρεµα, τελικά σηµειώθηκαν εκτεταµένα επεισόδια, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιηθούν 96 προσαγωγές και 42 συλλήψεις. Σε συνεχείς συσκέψεις των επιτελών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφασίστηκε να «οχυρωθεί» το κέντρο της Αθήνας. «Με δεδοµένο ότι το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο θα ξεκινήσει από τα Προπύλαια µε αρχικό προορισµό τη Βουλή, απόσταση σαφώς µικρότερη από αυτή της πορείας του Πολυτεχνείου, θα απαιτηθούν και µικρότερες αστυνοµικές δυνάµεις...» τονίζει αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ. και προσθέτει ότι «αποφασίστηκε να αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός αστυνοµικών δυνάµεων που ξεπερνά τις 5.000, να περιοριστεί όσο περισσότερο γίνεται σε περίπτωση εκτρόπων η χρήση δακρυγόνων και χηµικών και να εφαρµοστεί το δόγµα της ανοχής και της ψυχραιµίας».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

12 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Ο Μιχάλης Κατρίνης για τον προϋπολογισµό του 2012 «Ο προϋπολογισµός του 2012 συµβολίζει τη µετάβαση από την απαισιοδοξία του παρελθόντος σε µια νέα αφετηρία σταθερότητας, ευθύνης και ανάπτυξης. Είναι ένας προϋπολογισµός πραγµατικά ιστορικός. Ιστορικός λόγω της πρωτοφανούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα, λόγω της ιστορικής συναίνεσης που αντικατοπτρίζει η κυβέρνηση Παπαδήµου, αλλά και λόγω των παρεµβάσεων και των τοµών που επιχειρούνται ώστε το ελληνικό κράτος, από παραγωγός ελλειµµάτων και διαχειριστής χρέους, να γίνει δηµιουργός πλεονασµάτων και φορέας αξίας». Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, στην Ολοµέλεια της Βουλής ο κ.Μιχάλης Κατρίνης, Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για τον προϋπολογισµό. ∆ίνοντας έµφαση στην ανάγκη να διατηρήσει η Ελλάδα την ευηµερία της και να παραµείνει ασφαλής, αποφεύγοντας µε κάθε τρόπο τη χρεοκοπία και εξασφαλίζοντας την παραµονή της στην Ευρωζώνη, ο κ. Κατρίνης είπε χαρακτηριστικά: «Σε αυτή τη συζήτηση, όλοι θα θέλαµε να ήµασταν σε θέση να πούµε ευχάριστα πράγµατα αντί να µιλήσουµε ξανά για δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις. Ωστόσο, στην προετοιµασία των οικονοµικών στοιχείων για το 2012 βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τη σκληρή πραγµατικότητα. Μια πραγµατικότητα που µπορούµε να υπερβούµε και σταδιακά να ανατρέψουµε µόνον στη βάση της αλήθειας». Αποδίδοντας την κατάρρευση του οικονοµικού περιβάλλοντος στα σαθρά του θεµέλια και σε µια οικονοµία που επί χρόνια στηρίχθηκε σε δανεική και επίπλαστη ευηµερία, επεσήµανε την επιτακτική ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό και δηµοσιονοµικό µοντέλο που θα οδηγήσει τη χώρα µε αξιώσεις σε µια νέα εποχή. Καθώς ο προϋπολογισµός του 2012 είναι ο πρώτος µετά από χρόνια που θα οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσµατα, ο κ. Κατρίνης µίλησε για τις καίριες παρεµβάσεις και τοµές που προηγήθηκαν προκειµένου η χώρα µας να µπορεί να διεκδικήσει µε αξιώσεις την έξοδό της από την κρίση και να µετατραπεί από παραγωγό ελλειµµάτων και διαχειριστή χρέους σε δηµιουργό πλεονασµάτων και φορέα αξίας. «Τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι νέα. Από τη δεκαετία του 1950, εκθέσεις σπουδαίων επιστηµόνων για την ελληνική οικονοµία και τη ∆ιοίκηση θυµίζουν έντονα όσα διαβάζουµε σήµερα τόσο στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ όσο και σε αυτές της τεχνικής βοήθειας των εταίρων. Μιλούν για µια ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που λειτουργεί µε όρους πελατειακούς. Για ένα πολιτικό σύστηµα που διαχρονικά παράγει πληθωρισµό ρυθµίσεων, µε ταυτόχρονο έλλειµµα λύσεων. Για µια οικονοµία που, παρά τις αναλαµπές, δεν αγκάλιασε ποτέ την καινοτοµία, ούτε προσέλαβε χαρακτηριστικά που θα της επέτρεπαν να ξεπεράσει γρήγορα τους καθοδικούς κύκλους. Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε την έλλειψη στρατηγικού προσανατολισµού σε δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας, κατανοούµε την αιτία του προβλήµατος». Επεσήµανε πως χάρη σε µια µεγάλη συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και στηρίχθηκε έµπρακτα και µε θυσίες από τον ελληνικό λαό, η χώρα κατόρθωσε να ξεπεράσει µια οριακά κρίσιµη κατάσταση και να αποφύγει τα χειρότερα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τα δύο τελευταία χρόνια έγινε µια πολύ δύσκολη προσπάθεια, µε τεράστιο πολιτικό, ιδεολογικό και προσωπικό κόστος για τον λαό µας αλλά και για την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Μια προσπάθεια επώδυνη αλλά αποτελεσµατική, που οδήγησε τελικά στη διακοµµατική στήριξη ενός νέου πολιτικού πλαισίου». Χαρακτηρίζοντας τις στιγµές ιστορικές, ο κ. Κατρίνης είπε πως: «Με τον προϋπολογισµό αυτό η Ελλάδα επιλέγει να παραµείνει στο ευρώ και στην ενωµένη Ευρώπη, υπερασπίζοντας τις πιο πετυχηµένες στρατηγικές επιλογές της» στην κατεύθυνση της διαφύλαξης της κοινωνικής ειρήνης, της σταθερότητας και της εθνικής ακεραιότητας. Προδιαγράφοντας τα επόµενα βήµατα της χώρας ως επώδυνα αλλά όχι αδιέξοδα, τόνισε πως µπροστά µας έχουµε «.. έναν δρόµο γεµάτο δοµικές αλλαγές που κλονίζουν στερεότυπα, γεµάτο από µεταρρυθµίσεις που ανατρέπουν παγιωµένες αντιλήψεις. Έναν δρόµο που πρέπει να διασχίσουµε µε σοβαρότητα, εθνική ευθύνη και συνεννόηση».Ο κ. Κατρίνης έκανε ιδιαίτερη µνεία στην Ηλεία, όπου, καθώς είπε, θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε οδικούς άξονες όπως η Ολύµπια Οδός και τα υπόλοιπα µεγάλα έργα υποδοµής, που αλλάζουν την οικονοµία και τη ζωή ολόκληρης της περιφέρειας και των κατοίκων της. Τέλος, αναφερόµενος στις δωρεές τρίτων που περιλαµβάνονται στο όριο πληρωµών του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος για τους πυρόπληκτους, τόνισε πως «οι πυρόπληκτες περιοχές, που δοκιµάστηκαν και δοκιµάζονται, περιµένουν -και θα περιµένουν- ισχυρότερη στήριξη από την πολιτεία. Οι πολίτες της Ηλείας πρέπει να νιώσουν ότι θα έχουν κι εκείνοι ίσες ευκαιρίες, ότι δεν θα µείνουν πίσω. Κι αυτό είναι ένα στοίχηµα και για την παρούσα αλλά και για τις επόµενες κυβερνήσεις. Ένα στοίχηµα που οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν το κέρδισαν.»

«∆εν ψηφίζω,εάν δε δοθούν στην Ηλεία οι δωρεές για τους πυρόπληκτους»

εν κάνει πίσω στο αίτηµα του ο βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος, όσον αφορά την απόδοση στους Ηλείους των χρηµατικών δωρεών που κατέθεσαν χιλιάδες πολίτες για τους πυρόπληκτους. Ο βουλευτής εδώ και µέρες έχει ενηµερώσει µε επιστολή του τα ανώτερα κοµµατικά όργανα, ότι δε θα ψηφίσει τον προ-

ϋπολογισµό, εάν δεν προβλεφτεί ειδικός κωδικός, σε αυτόν, ο οποίος θα περιγράφει συγκεκριµένο σκοπό και θα αναφέρει συγκεκριµένη χρηµατοδότηση για τη σεισµόπληκτη και πυρόπληκτη Ηλεία. Το θέµα αυτό το έχει θέσει εδώ και ένα χρόνο ο βουλευτής µε γραπτές ερωτήσεις και αναφορές στους εκάστοτε υπουργούς Οικονοµικών

Νοµοθετικές παρεµβάσεις Τάκη ∆ηµητρουλόπουλου για προβλήµατα ∆ήµων της Ηλείας *Με δύο παρεµβάσεις του προς τους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης, ο βουλευτής Ηλείας Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος ζήτησε να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση ουσιαστικών προβληµάτων τα οποία αντιµετωπίζουν οι ∆ήµοι της χώρας, και πολλοί της Ηλείας, τα οποία παρακωλύουν την αγωνιώδη προσπάθειά τους για επιβίωση. Το πρώτο σηµαντικό θέµα αφορά στην απελευθέρωση της δυνατότητας δανεισµού τω ν δήµων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων(ΤΠκ∆)- το κατεξοχήν πιστωτικό ίδρυµα που είναι o σταθερός αρωγός στους ΟΤΑ- η οποία εδώ και αρκετό καιρό φαίνεται να αναστέλλεται από ακυρωτικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος στην παρέµβασή του υπογραµµίζει ότι σε µια εποχή κατά την οποία η ρευστότητα και η εύρεση χρηµάτων είναι το ζητούµενο για την εύρυθµη λειτουργία και βιωσιµότητα των δήµων, δεν νοείται να αποκλείεται η δυνατότητα δανεισµού τους ο οποίος προορίζεται στην κάλυψη ζωτικών και διαρκών αναγκών τους, όπως καταβολή δεδουλευµένων σε εργαζοµένους και συµβασιούχους, άµεση αποπληρωµή οφειλών προς προµηθευτές, πληρωµές εργολάβων, ασφαλιστικά ταµεία, κλπ., Τέτοιες πρωτοφανείς ενέργειες, τονίζει στην παρέµβασή του ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος αναστέλλουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δυσχ εραίνουν το ήδη βεβαρηµένο έργο της εξυγίανσης των δήµων και ειδικά όλων όσοι έχουν συνενωθεί µε υπερχρεωµένους δήµους και προσπαθούν να ρυθµίσουν υπό αντίξοες συνθήκες τις οικονοµικές τους εκκρεµότητες. *Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των οικονοµικών των δήµων, ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος ζήτησε επίσης από τους αρµόδιους Υπουργούς να επιληφθούν του προβλήµατος που δηµιουργείται όσον αφορά στην παραχώρηση µε Υπουργική Απόφαση του 2009 του δικαιώµατος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στους δήµους, η οποία λήγει τέλη του 2012. Η απ’ ευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού έγινε για την άσκηση αρµοδιοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση καθισµάτων, οµπρελών, θαλασσίων µέσων αναψυχής κ.λ.π.).

(Μέρος Ενενηκοστό)

Από ένα σηµείο και πέρα όµως ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην αντίπερα όχθη, και όχι µόνο δεν λειτούργησε εξισορροπητικά προς τους κοινωνικά κατά καιρούς «αδικηµένους», αλλά υπονόµευσε βαρύτατα τους θεσµούς καλλιεργώντας την αναξιοκρατία, το δόγµα της ήσσονος προσπάθειας και γεµίζοντας το δηµόσιο µε στρατιές ανικάνων και µη παραγωγικών ανθρώπων, που συνέβαλαν στην θεσµική και διοικητική του αποσάθρωση. Παράλληλα ο Α. Παπανδρέου, που ήταν πρότυπο πολιτικής πανουργίας, εκµεταλλεύτηκε αυτή την στρέβλωση, για να χειραγωγήσει χιλιάδες έλληνες πολίτες, να τους φαλκιδεύσει τις πολιτικές πεποιθήσεις µε τον πολυθρύλητο διορισµό στο δηµόσιο και να τους καταστήσει έτσι µόνιµο κοµµατικό στρατό του ΠΑΣΟΚ. Γατί αλήθεια τι δηµοκρατικό φρόνηµα και τι ποιότητα πολιτικού ήθους θα είχαν οι πολίτες που εγγράφονταν στα κοµµατικά κονκλάβια του ΠΑΣΟΚ, µε

µοναδικό κριτήριο την εξασφάλιση του χρυσού διορισµού; Σύνδροµη και διαπλαστική εδώ είναι η εικόνα που διαµορφώθηκε στα πολιτικά ήθη της ελληνικής κοινωνίας, µε τις περιβόητες κλαδικές και τα πράσινα καφενεία, να κανοναρχούν την πολιτική και κοινωνική µας ζωής και να αποτελούν το κοµβικό σηµείο για την εξέλιξη και αναβάθµιση κάθε έλληνα δηµόσιου λειτουργού. Οι θεσµοί υπονοµεύτηκαν τα µέγιστα, η αναξιοκρατία σκέπασε τα πάντα και ο στυγνός κοµµατισµός αναγορεύτηκε στην κυρίαρχη κοινωνική µας κουλτούρα, δηλητηριάζοντας γενιές ελλήνων µε ταπεινά κοινωνικά και πολιτικά πρότυπα. Σ΄ αυτό το πλαίσιο και στο όνοµα της ανεξέλεγκτης αποκατάστασης των παλιών θιγέντων και περιθωριοποιηµένων πολιτών, δηµιουργούνταν τώρα, µια επίσης νέα γενιά αποκλεισµένων από το φάσµα της κεντροδεξιάς παράταξης, που προφανώς υιοθετώντας αντίθετες ή και διαφορετικές ακόµα πολιτικές

Καλεί και τους υπόλοιπους βουλευτές

στο σχέδιο του προϋπολογισµού στον κωδικό 7300(µε τίτλο συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων Π.∆.Ε.), έχουν ενταχθεί τα υπόλοιπα χρήµατα του Ε.Τ.Α.Ε.Α., χωρίς αναφορά στην Ηλεία. Έτσι από τον κωδικό αυτό θα χρηµατοδοτηθούν διάφορα έργα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αντιπεριφεριάρχης κ. Καφύρας, µε συνέντευξή του τις τελευταίες ηµέρες ουσιαστικά κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε το βουλευτή, ενώ στέλνει και αυστηρή επιστολή στον κ. Βενιζέλο.

∆εν κάνει πίσω ο βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος λίγες ώρες πριν την ψήφιση του προϋπολογισµού στη Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

και Ανάπτυξης. Πρόσφατα στη συνεδρίαση του Κ.Τ.Ε. οικονοµικών του Π.Α.Σ.Ο.Κ. το έθεσε και στον υπουργό Οικονοµικών κ. Βενιζέλο. ∆υστυχώς

ιδέες και απόψεις, από τις κυρίαρχες του ΠΑΣΟΚ, έβλεπαν την πόρτα του δηµοσίου ερµητικά κλειστή για αυτούς, εµπεδώνοντας νέες στρεβλώσεις και ανισότητες της πολιτείας. ∆υστυχώς ένα παλαιότερο σοβαρό λάθος, που αν ακτινοσκοπήσει κανείς την πολιτική και κοινωνική µας εκπόρευση, θα διαπιστώσει ότι αίρει τις ρίζες του, όχι µόνον στις αποφύσεις της µετεµφυλιακής Ελλάδος, µα πολύ πιο πίσω στον αλήστου µνήµης «διχασµό» µεταξύ Βενιζελικών και Κωνσταντινικών, που περιγράψαµε στα πρώτα µας κεφάλαια, προσπαθούσε να διευθετηθεί, µε τον ίδιο στρεβλό τρόπο, δηµιουργώντας ένα ακόµα µεγαλύτερο. Μεγάλος χαµένος προφανώς ο τόπος, που αντί η πολιτική του ηγεσία µε εύτολµες πολιτικές µεταρρυθµίσεις και βαθιές µεταρρυθµιστικές τοµές, να δηµιουργήσει θεσµικές δοµές που θα αποτελούσαν το υπόστρωµα για την οµαλή µετάβασή του, στην νέα σκληρά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, επιχειρούσε να αλώσει κοµµατικά το κράτος, για να το καταστήσει προπύργιό του και προνοµιακό πολιτικά πεδίο, παραµονής της στην εξουσία. Συνεχίζεται …

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

Σε αυτή την τακτική , ο κ. Αντωνακόπουλος καλεί και τους υπόλοιπους βουλευτές της Ηλείας, λέγοντάς τους πως τώρα είναι η ώρα να φανούµε χρήσιµοι και όχι µόνο ευχάριστοι. Προχθές στη Βουλή, ο βουλευτής ενηµέρωσε για άλλη µια φορά τον αν. υπουργό κ. Σαχινίδη, καθώς και το γραµµατέα της κοινοβουλευτικής οµάδας κ. Έξαρχο. Να θυµίσουµε ότι η πρόταση του Βουλευτή είναι ταυτόσηµη µε την πρόταση της περιφερικής αυτοδιοίκησης να διατεθούν στην Ηλεία το 50% του εναποµείναντος ποσού στο Ε.Τ.Α.Ε.Α. δηλαδή 50 εκατοµµύρια ευρώ. Αναµένεται µε µεγάλο διαφέρον η οµιλία του βουλευτή στην ολοµέλεια στη Βουλή για τον προϋπολογισµό. Επίσης αναµένεται µε ενδιαφέρον και η στάση των υπολοίπων βουλευτών, απέναντι στην επιστολή που έχουν λάβει από τον κ. Καφύρα για το συγκεκριµένο θέµα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Να δοθούν στη δηµοσιότητα τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από το πρώην Ταµείο Μολυβιάτη Να δοθούν στη δηµοσιότητα τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από τα ταµειακά διαθέσιµα του πρώην Ταµείου Μολυβιάτη, ζητεί µε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλο, ο Βουλευτής Ηλείας της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Γιώργος Κοντογιάννης. Ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης σε προηγούµενη Ερώτηση που είχε καταθέσει στις 23.8.11 µε αριθµ. πρωτ. 21660 έλαβε την ακόλουθη απάντηση από τον Υπ. Οικονοµικών: «Το ταµειακό υπόλοιπο ύψους 118.324.384,80 ευρώ του Ε.Τ.Α.Ε.Α. θα διατεθεί αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση έργων αποκατάστασης και υποδοµής στις πυρόπληκτες περιοχές. Σε πρώτη φάση χρηµατοδοτούνται τα έργα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε) και µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού τους. Για την ολοκλήρωση των έργων αυτών θα διατεθούν 70.469.236,05 ευρώ». Με βάση την παραπάνω απάντηση ο Γιώργος Κοντογιάννης ζήτησε να ενηµερωθεί σχετικά µε το ποια έργα θα χρηµατοδοτηθούν από το ποσό των 70.469.236,05 ευρώ καθώς επίσης και τους λόγους για τους οποίους ενώ τα έργα έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΑΕΑ κι όχι από τα κονδύλια του Προγράµµατος.

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ

Για τις συντάξεις και επιδόµατα των ατόµων µε αναπηρία Επιστολή διαβίβασε ο Πολιτευτής στον Υπουργό Εργασίας

Σε κατάσταση απόγνωσης αλλά και σε συνθήκες εξαθλίωσης υποχρεούνται να ζουν τους τελευταίους µήνες τα άτοµα µε αναπηρίες, αφού εκτός των συνεχών µειώσεων που δέχονται στο εισόδηµά τους καλούνται να στερηθούν πλέον ακόµη και τα πενιχρά προνοϊακά επιδόµατα και τις συντάξεις που δικαίως ελάµβαναν.Την παραπάνω δήλωση έκανε ο πολιτευτής της Ν∆ κ. Θόδωρος Βλαγκούλης αναφερόµενος στους πραγµατικά αναπήρους που έπαιρναν συντάξεις για την αποδεδειγµένη αναπηρία τους.Τόνισε ακόµη ο κ. Βλαγκούλης ότι µπορεί το Υπουργείο Εργασίας να αποφάσισε και µάλιστα πολύ καλά έπραξε να σταµατήσει τις συντάξεις «Μαϊµού» αλλά δυστυχώς δεν µερίµνησε για τους πραγµατικούς αναπήρους έτσι ώστε να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία πιστοποίησης καθ’όσον ανοίχθηκε λίστα αναµονής για τον Ιανουάριο του 2012 και µόνο για την κατάθεση δικαιολογητικών των δικαιούχων. Ακόµη χειρότερο, µετά την κατάθεση δικαιολογητικών να ακολουθήσει άλλη λίστα αναµονής για να ελεγχθούν από επιτροπές που δεν έχουν συσταθεί ακόµη. Σκέφθηκαν όµως οι υπηρεσιακοί παράγοντες µαζί µε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, που αποφάσισαν την χρονοβόρα αυτή διαδικασία, πως θα ζήσουν οι πραγµατικοί δικαιούχοι ανάπηροι, που έχουν στερηθεί ολοκληρωτικά τις συντάξεις και προνοϊακά επιδόµατα, επεσήµανε ο κ. Βλαγκούλης ; Καταλήγοντας ο κ. Βλαγκούλης δήλωσε ότι το µόνο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας που υπάρχει είναι αυτό που λειτουργεί στο ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα για τους τρεις Νοµούς (Αχαΐα – Ηλεία – Αιτ/νία) και δεν αρκεί µε αποτέλεσµα να παραταθεί ακόµη περισσότερο η χρονοβόρα διαδικασία και αυτό είναι απαράδεκτο και εξωφρενικό, που θέτει σε µεγάλη ταλαιπωρία µια ευπαθή κοινωνική οµάδα την οποία θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε όλοι µας µε ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το πολιτικό γραφείο του κ. Βλαγκούλη ανακοινώνεται ότι σήµερα Κυριακή και ώρα 12:00 π.µ. ο κ. Βλαγκούλης θα παρευρεθεί σε συνάντηση των Μελών του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηλείας στο Καρδιακαύτη στο Πολιτιστικό Κέντρο όπου θα συζητηθούν ζωτικά προβλήµατα που βιώνουν οι κτηwww.vlagoulis.gr νοτρόφοι.

Ευθέως Μέρος δεύτερο: Η αλήθεια για τη στάση του Αντώνη Σαµαρά Τι ακολούθησε µετά την οµολογία Ευρωπαίων και Αµερικανών ότι είναι λάθος τα µνηµόνια, ότι είναι λάθος το φάρµακο που δίνει η τρόικα στον ασθενή; Μετά την τρίτη αλλαγή του Μνηµονίου, την οποία αποδέχτηκε δηµόσια και δεσµευτικά ο Γ. Παπα νδρέου ακολούθησε µια προ- του Παναγιώτη Αδρακτά µελετηµένη από τον ίδιο και τους εντολείς του προβοκάτσια. Πρώτα είπε ναι στη συµφωνία και µετά δήλωσε προσφυγή σε δηµοψήφισµα! Αυτή η δήλωση Πα πανδρέου τίναξε στον αέρα όποιο υπόλοιπο αξιοπιστίας είχε αποµείνει στη χώρα και την πολιτική της ηγεσία. Παράλληλα η προβοκάτσια Παπανδρέου έδωσε το δικαίωµα στις ύαινες των περίφηµων «αγορών» του κοπανιστού χρηµατοπιστωτικού αέρα, να ολοκληρώσουν την επίθεση σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία! Αυτόν τον ρόλο διεκπεραίωσε ο Παπανδρέου. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι η Ευρωζώνη από µια νέα ικανή ευρωπαϊκή ηγεσία, που σήµερα δεν την διαθέτει, ή διαλύεται! Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά την απειλή περί δηµοψηφίσµατος, το σύνολο της Ευρώπης και της παγκόσµιας κοινότητας έβαλε την Ελλάδα και το λαό µας µε την πλά τη στον τοίχο. Άρχισε ο χορός των πιο χυδαίων εκβιασµών. «Υπογράψτε όλοι ό,τι σας λέµε»! «Προσκυνείστε όλοι, δηλώστε υποταγή»! Και φυσικά συντεταγµένα, επιτέθηκαν όλοι στο µόνο προασπιστή της προσωπικής και της εθνικής µας αξιοπρέπειας, στον Αντώνη Σαµαρά. Αυτήν την κρίσιµη στιγµή για όσους µπορούν να καταλάβουν από πολιτική εκείνο που συνέβη είναι ότι αναδείχθηκε η πολιτική γενναιότητα αλλά και επάρκεια του Αντώνη Σαµαρά! Και όπως πράττω πάντα θα τεκµηριώσω την διαπίστωση αυτή. Άλλαξε έστω και µία στιγµή στάση ή συµπεριφορά επί της ουσίας ο Σαµαράς; Όχι, ποτέ! Συγκεκριµένα: -επέµεινε στο δεν συνυπογράφω µε άλλους και το επέβαλε. -επέµεινε στο δεν υπογράφω το δικό σας κείµενο αλλά το δικό µου και το επέβαλε. Αυτή είναι η αλήθεια και θα την αποδείξω. Σήµερα, όλοι οι συµβιβασµένοι εθελόβουλοι του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και της Ντόρ ας, µε την υποστήριξη όλων των Μ.Μ.Ε. επιχειρούν να πείσουν τους Έλληνες ότι «και ο Σαµα ρά ς συµβιβάστηκε» αφού έστειλε τελικά επιστολή. Τι λέει όµως τελικά αυτή η επιστολή; Και πού συνίσταται η επιτυχία του Αντώ νη Σαµαρά; Η επιστολή λέει: διατηρώ τις ενστάσεις µου για την πολιτική που µας επιβάλλεται γιατί είναι λανθασµένη και η συµφωνία πρέπει να τροποποιηθεί! ∆ηλαδή; Να τροποποιηθεί σηµαίνει να αλλάξει στα σηµεία που πάσχει! ∆ηλαδή; Να δοθεί προτερα ιότητα στην ανάπτυξη! Και πώς γίνονται οι τροποποιήσεις στις διεθνείς συµφωνίες; Ασφα λώς µε διάλογο και επαναδιαπραγµά τευση! ∆ηλαδή; Αυτό που επίµονα ζητά από την αρχή ο Σαµαράς. Αλλά πώς αντέδρασε το ∆.Ν.Τ., που µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι παραλήπτες της επιστολής Σαµαρά; Απέκλεισαν µήπως τον όρο που τους έβαλε περί τροποποιήσεων; Κάθε άλλο! Είναι η πρώτη φορά µε την υπεύθυνη και υπερήφανη στάση του Α. Σαµαρά που το ∆.Ν.Τ. από την προηγούµενη εβδοµάδα και οι Ευρωπαίοι σήµερα αποδέχονται εγγράφως την δυνατότητα τροποποιήσεων! Μήπως αυτά τα λέω εγώ; Όχι! Τα δηλώνει επισήµως µε α νακοίνωση του το ∆.Ν.Τ.! ∆υστυχώς, την ανακοίνωση «έθαψαν» όλα τα Μ.Μ.Ε. που εξακολουθούν αναίσχυντα να διακινούν την άποψη περί δήθεν συµβιβασµού του Σαµα ρά. Το πραγµατικό δυστύχηµα όµως είναι ότι πολλοί Έλληνες πολίτες, έπεσαν και πάλι θύµατα της απάτης και πιστεύουν ότι ο Σαµαράς άλλαξε, δήθεν, στάση! Παραθέτω ατόφια τα επίµαχα σηµεία της δήλωσης του ∆.Ν.Τ.. Ιδού το κείµενο: «Καλώς ορίζουµε το ότι η Ν.∆. εξέφρασε την υποστήριξη της για τους βασικούς αντικειµενικούς στόχους και τις πολιτικές του προγράµµατος σταθεροποίησης, το οποίο περιλαµβάνει και τα 110 δις € σε οικονοµική υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους της και το Ταµείο. Το ∆.Ν.Τ. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός πως η Ν.∆. δεσµεύτηκε ότι οι οποίες αλλαγές στις πολιτικές που ενδεχοµένως προτείνει, θα είναι συνεπείς µε το βασικό πλαίσιο αυτού του προγράµµατος». ∆ηλαδή; ∆ηλαδή το ∆.Ν.Τ. δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται προτάσεις για αλλαγές! Ποιος άλλαξε λοιπόν στάση; Ο Σαµαράς ή µήπως οι δανειστές; Ασφαλώ ς οι δανει στές! Και αυτό είναι το τεράστιο επίτευγµα της πολιτικής Σαµαρά. Αυτό που οι νενέκοι της πολιτικής και τα ΜΜΕ προσπαθούν να κρύψουν ή και να διαστρέψουν. Συµπέρασµα: µόνο α υτοδύναµη κυβέρνηση της Ν.∆. µε πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµα ρά , µπορεί πλέον να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα της χώρας και του λαού, να προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραµµα υπέρ της Ελλάδας και του λαού. Κάθε Έλληνας πατριώτης και δηµοκράτης, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση που είχε µέχρι χθες πρέπει να δώσει τη µάχη για το καλό της πατρίδας του ίδιου και τον παιδιών του. Για θριαµβευτική νίκη του Αντώνη Σαµα ρά στις εκλογές που έρχονται. Γιατί οι εκλογές, όσα τερτίπια και αν κάνουν οι συµβιβασµένοι –ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΛΑ.Ο.Σ., τώρα και Κουβέλης- έρχονται. Εµείς οι πολίτες στις εκλογές να πράξουµε το πατριωτικό και δηµοκρατικό µας καθήκον.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

13 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

“Καµία έκπτωση στον πολιτισµό”

Έ

Με το Γρηγόρη Πόπορη

-Συµπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκλογή σας στις πρώτες Καλλικρατικές εκλογές και ένας χρόνος “ζωής” της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης. Ο «Καλλικράτης» είναι τελικά α υτό που περιµένατε;

πριν ασχοληθώ µε τα κοινά και θα συνεχίσω να πιστεύω.

Καταρχήν, αυτή είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχωρώ από την ηµέρα της εκλογής µου, οπότε θα µου επιτρέψετε µέσα από αυτή να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στο δήµαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη, που µου έκανε την τιµή να µε βάλει στο ψηφοδέλτιό του, αλλά και στον κόσµο που µε στήριξε µε την ψήφο του. Από εκεί και πέρα, πιστεύω στον «Καλλικράτη» παρά τις όποιες αντιξοότητες, οι οποίες οφείλονται στη γενικότερη οικονοµική κρίση της χώρας µας και όχι καθαρά στη διοικητική µεταρρύθµιση. Πίστευα στον «Καλλικράτη» και

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

-Φαντάζοµαι ότι ο κόσµος έρχετα ι καθηµερινά µε πολλά αιτήµατα, τα οποία κά ποιες φορές δεν είναι εφικτό να λυθούν εξαιτί ας της έλλειψης πόρων και άλλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι δήµοι. Σας κουράζει αυτό; Έχετε µετανιώσει για την εµπλοκή σας στα κοινά;

∆εν το έχω µετανιώσει καθόλου και σαφώς δεν µε κουράζει. Απεναντίας, επιδιώκω να έρχοµαι κάθε µέρα σε επαφή µε τον

Επιδιώκω να έρχοµαι κάθε ηµέρα σε επαφή µε τον κόσµο

χει αναλάβει ένα δύσκολο “πόστο” που η γενικότερη οικονοµική κρίση της χώρας αλλά και τα προβλήµατα του “Καλλικράτη” το έχουν κάνει ακόµα δυσκολότερο. Παρόλα αυτά όµως, ο ίδιος συνεχίζει να πιστεύει

κόσµο και προσπαθούµε, στο µέτρο του δυνατού, για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτησή του. -Έχ ετε αναλάβει ένα δύσκολο “πόστο” που λέγεται πολιτισµός και παιδεία. Κατά πόσο ο «Καλλικράτης» και η σηµερινή κατάσταση της χ ώρας βοηθούν τον πολιτισµό. Μήπως είναι πλέον πολυτέλεια; Βοηθάει όσο µπορεί η πολιτεία αλλά από την άλλη, έχουµε κάθε

ότι ο “Καλλικράτης” έχει να δώσει κάτι, αρκεί να ξεπεραστούν τα οικονοµικά του προβλήµατα. Ο λόγος φυσικά, για τον αντιδήµαρχο Πολιτισµού – Παιδείας του δήµου Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. Γρηγόρη Πόπορη.

δυνατή στήριξη από το δήµο και το δήµαρχο. Είναι ρητή εντολή και επιθυµία του ότι στο κοµµάτι του πολιτισµού δε θα κάνουµε εκπτώσεις. Ό,τι γινόταν, θα συνεχίσει να γίνεται. Μάλιστα, µέσα από τη συνεργασία µας, το 2012 αναµένεται στο δήµο µας πλουσιότερο πολιτιστικά.

λέγεται είτε ιστορία, είτε φυσικό κάλλος κ.α. τα διαθέτουµε. Οργάνωση και υλοποίηση χρειάζεται.

Πώς ονειρεύεστε το δήµο σας; -Π

Η χώρα µας θα τα καταφέρει αλλά χρειάζεται ψυχραιµία, υποµονή και δουλειά. Είµαι σίγουρος ότι θα καταφέρουµε γιατί είµαι και από το χαρακτήρα µου αισιόδοξος.

Ένα δήµο µε µεγάλες δυνατότητες. Στον τοµέα του τουρισµού, των πολιτιστικών, παντού. Τα πάντα όµως είναι θέµα οργάνωσης. Τη βασική υποδοµή, η οποία

-Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει τελικά να βγει η χώρα µα ς από αυτή την οικονοµική “δίνη” στην οποία βρίσκεται εγκλωβισµένη;

Ο Γρηγόρης Πόπορης γεννήθηκε στο Νεοχώρι της Κυλλήνης το 1947. Ολοκλήρωσε το σχολείο στο Νεοχώρι και στα Λεχαινά ενώ στη συνέχεια έζησε στην Αθήνα, όπου επί 37 συνεχόµενα χρόνια ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε τις εισαγωγές µηχανηµάτων θέρµανσης. Είναι παντρεµένος µε τη Ζωή Κολλιοπούλου από τη Μυρσίνη και έχουν 2 κόρες τη Σοφία που έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Ψυχολογία και τη ∆ήµητρα που έχει σπουδάσει επίσης ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Ισπανική Φιλολογία. Επέστρεψε στο Νεοχώρι πριν από περίπου 2 χρόνια, όπου και ασχολείται µε επαγγελµατικά κτίρια, ενώ στις προηγούµενες ∆ηµοτικές Εκλογές αποφάσισε, µετά από κάλεσµα του δηµάρχου Ανδραβίδας Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη, να ασχοληθεί µε τα κοινά και µετά την εκλογή του ορίστηκε αντιδήµαρχος πολιτισµού και παιδείας.

Who is Who

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο Βιογραφικό σηµείωµα Η Έφη Αιλιανού - Κυριλλοπούλου, ποιήτρια, δοκιµιογράφος και µουσικός, γεννήθηκε το 1924 στην Ανδρίτσαινα Ολυµπίας. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του πανεπιστηµίου Αθηνών, Γαλλική Φιλολογία και πήρε δίπλωµα βιολιού του Εθνικού Ωδείου Αθηνών και του Γαλλικού Ινστιτούτου (Cours Special). Εργάστηκε στη Συµφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφωνικού Σταθµού της Αθήνας (1948 -1986) και δίδαξε Μουσική στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ασχολήθηκε µε την ποίηση και τη µουσική και έγραψε επίσης πεζογραφήµατα και δοκίµια. Συνεργάστηκε µε πολλά λογοτεχνικά έντυπα (“Λογοτεχνικές Τοµές”, “Νέα Εστία” κ.ά.) και δηµοσίευσε ποικίλα κείµενα της. Υπήρξε µέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Το σύνολο του ποιητικού της έργου, που τύπωσε σε δύο ογκώδεις τόµους, τίµησε η Ακαδηµία Αθηνών το 1990 µε το Βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη. Βραβείο επίσης της απένειµε και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Ποιήµατα της καταχωρήθηκαν σε Ανθολογίες και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις. Πέθανε στην Αθήνα στις 27 Νοεµβρίου 1993.

Εργογραφία α) Ποίηση: «Τα τραγούδια του Μαύρου Καπετάνιου και της Ηλιογέννητης», 1952. «∆ώδεκα παραλλαγές στο γιοφύρι της Άρτας», 1958. «Ελεγείες», 1965. «Θάλασσα του ζόφου», 1973. «Κατοπτρισµοί», 1976. «Η Ευρυδίκη στο φως», 1980. «Θάλασσα Κυθήρων», 1983. «Το βλέµµα της Μέδουσας», 1987. «Άπαντα: Τα Ποιήµατα 1952 -1973», τόµ. 1 1984. «Άπαντα: Τα Ποιήµατα», τόµ. 2 1990. β) ∆οκίµιο: «Ψηφίδες», 1995. Βιβλιογραφία Σ. Σκίπης., Ραδ. Σταθµός Αθηνών 20 Νοεµβρ. 1952. Γ. Θεοτοκάς., περ. “Νέα Εστία” 15 Ιούν. 1952. Α. Καραντώνης., Ραδ. Σταθµός Αθηνών 4 Μαΐου 1952. * Περ. “Νέα Εστία” 26 Νοεµβρ. 1952. * Ραδ. Σταθµός Αθηνών 26 Απρ. 1969. Π. Χάρης., εφ. “Ελευθερία” 10 Μαΐου 1952. Απ. Σαχίνης., εφ. “Έθνος” 19 Ιούν. 1952. Μπ. Κλάρας., εφ. “Βραδυνη” 17 Ιούν. 1952. Ν. Καζαντζάκης., (Επιστολή Αντίµπ) 20 Ιούν. 1952. Β. Βαρίκας., εφ. “Τα Νέα” 26 Νοεµβρ. 1952. Ν. Καράµπελας., «Μοραΐτικη Ποιητική Ανθολογία 1708-1958», 1958 σσ. 430-431. Άλκ. Θρύλος., περ. “Καινούργια Εποχή” Χειµώνας 1958 σ. 391.0. ∆ιοµατάρη., ΜΕΝΛτόµ. 1 σσ. 239-240. * Περ. “Ηώς” τεύχ. 1031071967. * «Πιερίδες Μούσες», 1988 σσ. 153-156. «Ποντική Ανθολογία Άγκυρας”» 1971 σσ. 17-20. ∆. Κωστελένος., ΒΕΛ τόµ. 1 σ. 37. ∆. Σι,ατόπουλος., «Ελλην. Γραµµατολογία» τόµ. 2 σ. 16. «Ποιητική Ανθολογία» τόµ. 1, επιµ. Ρ. Αποστολίδη. Κ. Μιχαήλ., περ. “Νε’α Πορεία“ 227-2301974 σσ. 32-33 Θεσσαλονίκη. Ε. Ν. Μόσχος., περ. “Νέα Εστία” 1370 (1 Αυγ. 1984) σσ. 10371038. * «Θέµαΐα και Μορφές» 1989. * Περ. “Νέα Εστία”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΦΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΥ - ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ποιήτριας, µουσικού, χρονογράφου, κριτικού 1924-1993 1519 (15 Οκτ. 1990) σσ. 1241-1242. · Περ. “Νέα Εστία” 1596 (1 Ιαν. 1994) σσ. 53-54. «Παγκ. Ποιητική Ανθολογία ‘Αυλού’» τόµ. 3 σσ. 1167-1169. Μ. Μερακλής., «Σύγχρονόι Ελλην. Λογοτεχνία. Α’ Ποίηση 1945-1980» 1987 σ. 179. «Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ποίησης 1945-1985» πανεπιστηµίου Πατρών 4-6 Ιουλ. 1987 σσ. 398-400. Μ. Σταφυλάς., ∆ΙΝΛ τόµ. 1 σ. 16, τόµ. 2 σσ. 30,42, τόµ. 3 σ. 149, τόµ. 5 σ. 45, τόµ. 6 σσ. 41-42, τόµ. 8 σσ. 14,40, τόµ. 9 σ. 20. ∆. Σταµέλος., εφ. “Ελευθεροτυπία” 17 Ιαν. 1990. ∆. Τσάκωνας., «Ιστ. Νεοελλ. Λογοτεχνίας» τόµ. 91992 σσ. 8-14. «Who’s Who?» 1993-1994 έκδ. Μέτρον σ. 30. Α. Αναγνώστης., εφ. “Νουµάς” Πύργου 36 (Μάιος 1995). «Πελοποννησιακή Λογοτεχνική Ανθολογία» τόµ. 1 σσ. 16-22. «Ανθολογία Θαλασσινής Ποιήσεως» 1996 σ. 13, επιµ. ∆. Γιακουµάκη. Κριτικά σηµειώµατα για το έργο της “... Η Αιλιανού δε στέκεται στα εξωτερικά συµβάντα, τα πραγµατικά καθέκαστα, αλλά στις βαθύτερες απηχήσεις τους στο εσωτερικό του ανθρώπου όπως είναι οι µεταβολές, που έφερε ο πόλεµος στην ανθρώπινη συνείδηση και τα ερωτηµατικά που ύψωσε µπροστά του, φέρνοντας τον πλησιέστερα στη µοίρα του...” (Β. Βαρίκας., εφ. “Νέα” 26 Νοεµβρ. 1952). “... Η Αιλιανού κάνει τη γνώση ποίηση. Κεντρίζεται από την αισθητική αντίληψη του δράµατος της ζωής, όχι για να το αντιµετωπίσει µε καρτερία φιλοσοφική, καθώς εδίδαξε ο Έρασµος ή ο Λακορνταίρ, αλλά για να το αναλύσει και να το χαλυβδώσει. Βασίζεται σε ωκεανούς ιδεών, ψαχουλεύει, βρίσκει και, µε ποιητικές µεταφορές, ερµηνεύει τα βάθη της εσώψυχης ανθρώπινης τραγωδίας...” (Ο. ∆ιοµατάρη., ΜΕΝΛ τόµ. 1 σ. 239). “... ∆εν διαπιστώσαµε µιαν αντίστοιχη αναπροσαρµογή και στην εσωτερική της διάθεση, µια δεύρυνση του ουσιαστικότερου προβληµατισµού της. Ίσως γιατί τα θέµατα, που κατά κύριο λόγο δεσπόζουν στην ποίηση της, ο έρωτας και ο θάνατος, είναι θέµατα µεγάλα και ανεξάντλητα, που κατέχουν µια σηµαντική θέση και στη σηµερινή ποίηση, ως έκφανση ενός γενικότερου υπαρξιακού προβλήµατος. Και το υπαρξιακό πρόβληµα διαπιστώνουµε ότι εµφανίζεται στην ποίηση της κ. Αιλιανού εντονότερα από κάθε άλλη φορά, πιο απαιτητικά και πιο δραµατικά... Η ποιήτρια είναι πλούσια σε πείρα ζωής, πού αποκρυσταλλώνει µε διαύγεια και λιτότητα στους στίχους της... Αλλά το καταστάλαγµα της πείρας της αρνητικό. Ένα κατακάθι πικρίας, ένας πνευµατικός κάµατος, ένα µυστικό ρίγος απογοήτευσης, αναδύεται µέσ’απ’τα ποιήµατα της «Θάλασσας Κυθήρων»...” (Ε. Ν.

Μόσχος., περ. “Νέα Εστία” 1370 (1 Αυγ. 1984) σ. 1038). . “... Εµπνέεται από τα καυτά γεγονότα, τα τοπία και τις µνήµες. Και οι εµπνεύσεις της, ακόµη κι όταν ξεκινάνε από γεγονότα συγκλονιστικά (Γιαν Πάλλαχ, Βιετνάµ κλπ.) δε γίνονται κραυγές διαµαρτυρίας µόνο, αλλά εκφράζουν ταυτόχρονα και τον πόνο των ανθρώπων, την οµορφιά της ζωής, τους βαθύτερους οραµατισµούς...” (Μ. Σταφυλάς., ∆ΙΝΛ τόµ. 1 σ. 16). “... Με τη ρυθµικότητα, τη διαύγεια και τη σοφή απλότητα του στίχου της, η Αιλιανού µας βεβαιώνει πως ‘ακόµα και τον .θάνατο ο ποιητής έχει το προνόµιο να τον αλλάζει σε ζωή’, θυµίζοντας µας τον πάντοτε σύγχρονο και αξεπέραστο Ηράκλειτο: ‘ωυτός δε Αΐδης και ∆ιόνυσος’...” (Α. Γιάκος., περ. “Νέα Σκέψη” 309, Μάρτιος 1990). “... Τα τραγούδια της Αιλιανού είναι ωδές. Κι όταν ακόµη η µορφή του στίχου είναι στροφική, µέσα του έχει ύφος και το ύψος της ωδής. Της ωδή ς µε την έννοια τη λυρική κάποτε, τη θρηνητική άλλοτε, και συχνά την ηρωική...” (Α. Τσάκωνας., «Ιστ. Νεοελλ. Λογοτεχνίας» τόµ. 91992 σ. 13). Η ΙΘΑΚΗ Μακρύς δεν ήταν κι άσωστος ο δρόµος· µα, έτσι βαθιά που επλάτυνε η ψυχή σου µε τους ανέµους, τα στοιχειά, και τις αγάπες, τι να την κάνεις, τώρα πια, λέω, την Ιθάκη. Κι αν ήρθες, για να φύγεις είναι πάλι. Μια άλλη κανάκευες βαθιά σου Ιθάκη που τώρα έχει ανεπίστροφα βουλιάξει... Τι νά’γινε η ορµή και τα φτερά σου κ’εκείνη η εξαίσια λάµψη των ονείρων που αχνόφεγγε στου γυρισµού το δρόµο! Το βλέπεις τώρα πια πως δεν υπάρχει µήτε γυναίκα, µήτε γιος, µήτε σύντροφοι. Όλα, καπνός που σβήνει στον αιθέρα. Κάλλιο κ’εσύ να βούλιαζες µαζί της· τι αιώνια τώρα πια θε ν’αρµενίζεις στο πέλαο της πίκρας τ’αφρισµένο: ∆εν έχει άλλη φυγή για σε, Οδυσσέα. Ένας µονάχα ο γυρισµός: στο χώµα. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ Ερευνώντας το αρχείο των Ηλείων πνευµατικών δηµιουργών, που κρατώ εδώ και χρόνια, την προσοχή µου τράβηξε µια γυναικεία γλυκύτατη µορφή, που αναδίνει

Το γλωσσάρι των εννοιών Βία Η χρησιµοποίηση σωµατικής, πνευµατικής και ψυχολογικής δύναµης, που αποβλέπει στην επιβολή της θέλησης ενός ατόµου ή συστήµατος. Ακόµα νοείται ως το σύνολο των µέσων καταναγκασµού (ψυχολογικός , πολιτικός, οικονοµικός, στρατιωτικός κλπ) που χρησιµοποιείται από πρόσωπα ή οµάδες συνειδητά ή ασυνείδητα εις βάρος άλλων µε απώτερο στόχο την επιβολή της δικής τους θέσης. Ετυµολ. : Προέρχεται απο το ρ. βιάζω που σηµαίνει χρησιµοποιώ, επιβάλλω δύναµη. Η βία αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης σε κάθε χρονική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Σύµφωνα µε τις κοινωνιολογικού περιεχοµένου απόψεις που έχουν διατυπωθεί η βία θεωρείται επαρκές µέσο για την πραγµατοποίηση κοινωνικών αλλαγών και εξελίξεων καθώς και κοινωνική αναγκαιότητα. Πολλές είναι οι απόψεις για το διαχωρισµό της βίας σε είδη. Οι πιο σηµαντικές κατηγορίες αφορούν στη νόµιµη βία και την άτυπη βία, τη συνειδητή και την ασυνείδητη βία. Στη νεότερη εποχή η βία συνυφαίνεται µε το έγκληµα και υποδηλώνει την άτυπη και απροκάλυπτη άσκηση της υλικής - σωµατικής δύναµης για επιβολή και καταναγκασµό. Τέλος, όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι η βια είναι πολύπλευρο φαινόµενο, αποτέλεσµα κάθε έκρυθµης πραγµατικότητας και έχει πάρει τη µορφή κοινωνικού προβλήµατος. Τα βασικότερα αίτια της βίας είναι : α. Οι γενετικές καταβολές, ένστικτα, ορµέφυτα του ανθρώπου. β. Ψυχολογικά προβλήµατα του ανθρώπου γ. Οι κοινωνικές αντιθέσεις και αδικίες, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των ανθρώπων που οδηγούν σε βίαιες αντιπαραθέσεις. δ. η κρίση θεσµών και αξιών που οδηγεί στην έκλυση των ηθών, στην ηθική αναλγησία των ανθρώπων έστι ώστε η βία να θεωρείται «επαρκές» µέσο για την επίλυση κάθε προβλήµατος. ε. οικονοµικά αίτια, όπως είναι η άνιση κατανοµή του εισοδήµατος, τα φαινόµενα παρασιτισµού και παραοικονοµίας, η επιθυµία των ανθρώπων για εύκολο πλουτισµό. στ. τα πολιτικά προβλήµατα συχνά ευθύνονται για την άσκηση βίας και την επιβολή του «δικαίου της πυγµής». Κατερίνα Μαχαίρα

* Αριστούχ ος γαλλικής φιλολογίας-φιλοσοφικής Αθηνών και Κοινωνιολογίας Παντείου, κάτοχος Maitrise και D.E.A. πανεπιστηµίου Σορβόννης Γαλλίας πνευµατικότητα, ευαισθησία και ευγένεια: το πορτρέτο της σπουδαίας Ηλείας ποιήτριας Έφης Αιλιανού. ∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα, τις µέρες της χειραφέτησης των Γυναικών, το άλλο µισό τους, άµεσα ή έµµεσα αξιώνει να τις κρατά σε πολιτική και εποµένως σε δηµόσια και ιδιωτική δουλεία. Η Γυναίκα πρέπει να πάψει να παρακαλεί, να υποκρίνεται, να καταπνίγει τις ιδέες και τις επιθυµίες της. Ωστόσο, ακόµη και στις µέρες µας είναι τόλµηµα να βγει και να φωνάξει. Να εκθέτει και να εκτίθεται. Το δικαίωµα του «λέγειν» εξακολουθεί να είναι δυσπρόσιτο στις γυναίκες. Ελάχιστοι άντρες ανέχονται να γράφει µια γυναίκα. Τρανταχτή απόδειξη τα κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία!!! Η γυναίκα – δηµιουργός πρέπει να καταβάλλει διπλάσια και τριπλάσια προσπάθεια από έναν οµότεχνο της µε τους πολλαπλούς ρόλους που έχει επωµισθεί για να τα βγάλει πέρα. Με όλα αυτά, οι Ηλείες γυναίκες συγγραφείς, παραµένουν κατά κάποιον τρόπο αθέατες. Σοβαρή βοήθεια και υποστήριξη προσφέρει η «Πατρίς» µε την καθιερωµένη εβδοµαδιαία φιλολογική σελίδα των, «Πνευµατικών Οριζόντων» που φέρνει στο φως και αναδεικνύει τον Ηλειακό Πολιτισµό και τους – τις δηµιουργούς του. Από το αρχείο µου αλίευσα αρκετές αξιολογώτατες Ηλείες δηµιουργούς, τις οποίες θα παρουσίασοµε σύντοµα. Μετά τη Νίνα Κοκκαλίδου – Ναχµία, ανάµεσα στις σπουδαίες Ηλείες δηµιουργούς συγκαταλέγεται η Ποιήτρια Έφη Αιλιανού, που κατάγεται από την ιστορική Ανδρίτσαινα. ∆εν είχα την τιµή να την γνωρίσω εν ζωή. Η γλυκύτατη µορφή της αναδίνει ευγένεια, καλωσύνη, καλλιέργεια, πνευµατική και Ανθρωπιά. Εντυπωσιάστηκα από το πολύπλευρο Λογοτεχνικό έργο που µας άφησε η Αιλιανού. Η Λογοτεχνία είναι εκείνη η τέχνη που συνεχίζει ακόµη να καταπιάνεται µε τον Άνθρωπο και τα πάθη του. Η τελευταία εστία αντίστασης που µας απόµεινε στην εποχή του µοναχικού ηλεκτρονικού πολιτισµού των spreds και των CDS… Έχω εντυπωσιασθεί από την ποικιλία και την ποιότητα του έργου της Έφης Αιλιανού. Υπήρξε µαχήτρια του Πολιτισµού. Μια προσωπικότητα ευαίσθητη και ταυτόχρονα δυναµική, ακούραστη δηµιουργός ενός αξιολογώτατου έργου. Υπήρξε φίλη του Νικηφόρου Βρεττάκου. Σαν γυναίκα δηµιουργός, µπορώ να φανταστώ πόσες προσπάθειες θα κατέβαλλε εκείνη την εποχή γύρω στο µεσοπόλεµο, η Έφη Αιλιανού, για να επιβιώσει ως δηµιουργός στην ανδροκρατούµενη αρένα… Ζητήσαµε από τον συγγραφέα και συµπατριώτη της Έφης Αιλιανού Στάθη ∆άγλαρη, που την γνώρισε πριν φύγει, να µας µιλήσει για το έργο και την προσωπικότητα της ποιήτριας. Σηµειωτέον ότι το Γενάρη πρόκειται να κυκλοφορήσει σε βιβλίο, πολύσέλιδη µελέτη του Σ. ∆άγλαρη για την Έφη Αιλιανού. Ας τον ακούσοµε. Ζωή Θ. Σπυροπούλου Συνεχίζεται...


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

14

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΡΒΕΛΑ

ΕΤΩΝ 64 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 11.30 π.µ. από την οικία µας και τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Γαστούνης και παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ευάγγελος, Χαράλαµπος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Ιωάννα, Ιωάννης και Ελένη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΦΩΤΙΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 63 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 4/12/11 και ώρα 4.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 4/12/11 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Έλενα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σπύρος και Ελένη, Σοφία και Γιώργος, Αγγελική, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γιώργος και Αθηνά Σπυροπούλου, Παναγιώτα και Αθανάσιος Κατσαούνης, ∆ηµήτριος και ∆ήµητρα Σπυροπούλου, Αλεξάνδρα και Γιώργος Γαϊτάνης, Ιωάννης και Έφη Σπυροπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας και Ελένη Παράκληση: Συλλυπητήρια θα δεχθούµε µόνο στον Ιερό Ναό Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

Τον προσφιλή µας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΤΗ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 4 Τηλ.: 2621022749

Ο ιατρός Πνευµονολόγος Τσαρούχης Γεώργιος θα απουσιάσει από σήµερα Παρασκευή 2/12 έως και Παρασκευή 8/12 λόγω συµµετοχής στο Παγκόσµιο Αλλεργιολογικό συνέδριο.

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσα οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4), θα οµιλήσει η θεολόγος κα Γεωργία Ζαχαροπούλου-∆ηµακοπούλου καθηγήτρια, µε θέµα: «Η αναζήτηση του νοήµατος της ζωής µέσα στο σύγχρονο κόσµο». Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτήν οµιλία.

Το µικροβιολογικό εργαστήριο του κ. Τόγια Ιωάννη θα παραµείνει κλειστό από Πέµπτη 8/12 έως και Παρασκευή 16/12.

Την προσεχή ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου, εορτή του αγίου ενδόξου Σάββα του ηγιασµένου, εορτάζει και πανηγυρίζει µετά πάσης µεγαλοπρεπείας ο φερώνυµος Ιερός Ναός Αγ. Σάββα Βυτινεΐκων Πύργου. Την κυριώνυµον ηµέραν της εορτής θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου. Παρακαλούνται οι φιλακόλουθοι χριστιανοί της ενορίας και των περιχώρων να παρακολουθήσουν τας ως άνω Ιεράς Ακολουθίας προς ψυχική και σωµατική των ωφέλεια.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση της προµήθειας του έργου αυτεπιστασίας «Εγκατάσταση συστήµατος ψύξης-θέρµανσης νέου διοικητηρίου ΚΕΑΤ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. Προϋπολισµός υπόψη δαπάνης είναι 31.365 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των νόµιµων κρατήσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 9-12-11 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο τµήµα εγκαταστάσεων της µονάδας. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην κεντρική γραµµατεία της µονάδας το αργότερο µέχρι την 8-12-11, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00. Κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά µε τον ανωτέρω διαγωνισµό θα παρέχεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2623065075.

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Πένθη

Σµήναρχος (Ι) Ε. Χαραλαµπίδης ∆ιοικητής 117 ΠΜ

∆έσποινα χα ∆ηµ. Φουσκαρίνη ετών 89

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Αληθινά ο κόσµος γίνεται πιο φτωχός όταν µορφές οι οποίες τον τίµησαν µε τον ακέραιο χαρακτήρα τους φεύγουν για την αιώνια ζωή. Πολλή η λύπη και βαθιά η συγκίνηση για την εκδηµία ενός υπέροχου ανθρώπου, µιας στοργικής µάνας, µιας υποδειγµατικής ορθόδοξης χριστιανής όπως έλαµψε στην επήγεια ζωή της. Η πολύτιµη συµπολίτισσα ∆έσποινα χα ∆ηµ. Φουσκαρίνη, µητέρα του εκλεκτού συµπολίτη εµπόρου επίπλων κ. Νίκου ∆ηµ. Φουσκαρίνη και της επίσης εκλεκτής συµπολίτισσας οδοντιάτρου κ. Τρισεύγενης Κ. Μυλωνάκη - Φουσκαρίνη. Η καλοσύνη, η σοβαρότητα, η ευπρέπεια της µακαριστής ∆έσποινας ήταν οι αρετές της. Η ιερά εξόδιος ακολουθία ετελέστη στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης, χοροστατήσαντος και οµιλήσαντος κατάλληλα του Αιδεσιµολ. Αρχιερατικού Επιτρόπου πρωτ/ρου θεολόγου π. Κων/νου Π. Καπατσούλια. Πλήθος κόσµου αποχαιρέτησε τη σεβαστή µας ∆έσποινα, παρέστησαν και οι εντιµότατοι πρ. δήµαρχοι κ.κ. ∆ιονύσιος Γ. Βατσής και ∆ηµ. Κ. Καγκελάρης. Γαλήνια υπήρξες επήγεια και σήµερα γαληνεύεις στους ουρανούς, αγαπητή και αξέχαστη ∆έσποινα. Αιωνία σου η µνήµη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟIΗΣΗ Σας ενηµερώνουµε για τη σωστή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων θέρµανσης (καύσιµα – λέβητα- αυτονοµία). Γίνεται µόνο από αδειούχους συντηρητές καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων βάσει Π.∆. 511/10-6-75 και εκδίδουν φύλλο ελέγχου καλής λειτουργίας. Μέλη µας που εδρεύουν στο νοµό Ηλείας είναι: Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Αµαλιάδα 6972723724 Θεοφίλης Γεώργιος Αµαλιάδα 6977968727 Λαµπρόπουλος Λεωνίδας Πύργος 6972224044 www.kausi.gr

Α.∆.Α.

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ:

TΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 ΕΩΣ 14:30 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 ΕΩΣ 13:30 17:00 ΕΩΣ 20:30

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ): ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΚΤΕΛ ΟΣΕ ΟΤΕ

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ

Κ.Ε.Π.

210/7793777 1056

2621020600-020601 2621020607 2621022525-022576

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404

ΕΤΩΝ 52 θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου και ώρα 11.00 π.µ. από την οικία µας και από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου ∆ουνεΐκων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος ΟΙ ΚΟΡΕΣ: Μαρία, Όλγα, Ηλιάνα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN: «ΜΟΥΣΧΟΣ» Eλευθερίου Bενιζέλου 30 (Eναντι Eνώσεως) AMAΛIA∆A Tηλέφωνα Γραφείου 26220-22102, 22266 Kιν. 6979047238 24ωρη Εξυπηρέτηση

ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ:

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΦΟΣ

Έφυγε από κοντά µας. Χθες Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου στον ιερό ναό Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο Πύργου) τελέσαµε µνηµόσυνο για τον άνθρωπό µας που θα µας συντροφεύει πάντα στις σκέψεις και στην καρδιά µας. Ευχαριστούµε θερµά τους συγγενείς και φίλους που µοιράστηκαν µαζί µας το µεγάλο µας πόνο. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επιτυχηµένη η συνεργασία της µε την ING Μεσιτική στην Υγεία

Η

Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

2006

ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΟΣΑΚΑ

Πέρασαν 40 ηµέρες που ο αγαπηµένος µας

Θρησκευτική πανήγυρις

∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 1/11

Την πολυαγαπηµένη µας

ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΒΥΤΙΝΕΪΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 81 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 4/12/11 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βρίνας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Βρίνα 4/12/11 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλης - Ελένη και Γιάννης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

συνεργασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2009 η INTERAMERICAN µε την ING Μεσιτική για τη διάθεση νοσοκοµειακών προγραµµάτων, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο και µετουσιώνεται, πλέον, σε αποτελέσµατα. Όπως αποδεικνύεται, για την INTERAMERICAN αναπτύχθηκε ουσιαστικά µία ακόµη δυνατότητα διανοµής στον τοµέα υγείας, ο οποίος αποτελεί “κορµό” των δραστηριοτήτων της, ενώ για την ING, η συνεργασία αυτή αποτέλεσε ευκαιρία διάθεσης προϊόντων δεδοµένης αξιοπιστίας και ποιότητας. Πριν λίγες ηµέρες σε µια πανηγυρική εκδήλωση εορτάστηκαν τα 2,5 χρόνια συνεργασίας των δύο µεγάλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την οποία βραβεύθηκαν οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι του δικτύου ING που ξεχώρισαν µε τις επιδόσεις τους στις πωλήσεις προγραµµάτων υγείας Medisystem κατά το εννεάµηνο Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2011. Κατά την εκδήλωση µίλησαν ο Ι. Πολλάλης, καθηγητής οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο Πειραιά µε εξειδίκευση σε θέµατα διοίκησης της υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε στις διανοιγόµενες ανάγκες ασφάλισης της υγείας και περίθαλψης υπό τις σηµερινές συνθήκες, καθώς και ο Γ. Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, που έδωσε το στίγµα της ασφαλιστικής αγοράς στον κλάδο υγείας, της ηγετικής θέσης της INTERAMERICAN και της οργάνωσης των υπηρεσιών της. Με το µότο “Μαζί πρώτοι στην Υγεία” o Γ. Μαυρέλης, γενικός διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της INTERAMERICAN υπογράµµισε την αναγκαιότητα του ρόλου των ασφαλιστικών συµβούλων στην ασφάλιση υγείας και τη µοναδικότητα των προγραµµάτων και υπηρεσιών της εταιρείας που έχουν αποδώσει στο εννεάµηνο του 2011 νέα παραγωγή υγείας 13,8 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας ότι το 9,4% της νέας παραγωγής προέρχεται από το δίκτυο της ING. Όπως τόνισε ο κ. Μαυρέλης «σήµερα, µέσα σε αυτό το περιβάλλον των ραγδαίων µεταβολών οι συνεργασίες αυξάνουν την αξία που παρέχουµε στους καταναλωτές και αποτελούν µονόδροµο για την ανάπτυξη των φερέγγυων

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

Οι βραβεύσεις Για τις επιδόσεις τους σε νέα παραγωγή ασφαλίσεων υγείας Medisystem βραβεύθηκαν οι εξής συνεργάτες της ING, κατά σειρά επιτυχίας: Agency Managers: Ευαγγελία Πιτόγλου-Ζαφείρη, Αθανάσιος Κατσιγιάννης και Γρηγόρης Παλαµίδας. Assistant Agency Manager: Θεόφιλος Τσιολέκας. Unit Managers: Ιωάννης Κουτσουράκης, Κωνσταντίνος Καβαλάρης και Νικόλαος Τσόκας. Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι: Παναγιώτης Φούντας, Πολύδωρος Σταµούλης, Ιωάννης Περσίδης, Κωνσταντίνος Κασσελούρης, Ζουάν Κάρλος ∆ιγενάκης, Χαράλαµπος Κατσαβός, Άγγελος Παπαλεβυζάκης, Ιωάννης Καλκάνης, Νίκος Ραγκούσης και Ειρήνη Παπαδάκη. Τιµητική διάκριση απονεµήθηκε στον Άρη Μελισσουργό, Unit Manager.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Κυριακές και αργίες

Πύργος: Κορκολής ∆ηµ. (Μανωλοπούλου 1, τηλ. 2621026800) Aµαλιάδα: Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Τσουκαλά (2623032584) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

εταιρειών που βλέπουν µπροστά», αναφέροντας ως χαρακτηριστικά επιτυχηµένο το παράδειγµα της συνεργασίας INTERAMERICAN – ING.

Κυλλήνης – Ζακύνθου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 18300 2621025000

2622022392

Οι βραβευθέντες από την INTERAMERICAN συνεργάτες του δικτύου της ING επί σκηνής, µε τους Σοφία Ρατσιάτου, γενική διευθύντρια πωλήσεων ING Ελλάδος και Γιώργο Μαυρέλη, γενικό διευθυντή Πωλήσεων και Marketing INTERAMERICAN.

166

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη Από Πόρο Κεφαλονιάς

08.00,11.45,16.00,18.00 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ 4/12/11 Βρυνιώτης Χαράλαµπος 2621031373 , 6977874149 Ερµού 13 Αµαλιάδα Κ 4/12/11 Πετρόπουλος Αριστοτέλης Ελ. Βενιζέλου 14 τηλ. 26220 24690-κιν. 6971966162

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ƥƧƺƸƩƮƫƬƩ ȋǾȂǿȀȅ ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅ ǻǿǹȆǿȈȉǼȊȂǼȃȅ ǹȆȅ ȉȅ Ǽ.ȈȊ.ǻ.

ƲƭƩƳƧƫƴ ƸƩƮƫƬƧƴ & ƮƫƬƳƱƤƫƱƭƱƥƫƬƧƴ ƣƯƣƭƶƴƧƫƴ ƯƧƳƱƶ - ƣƯƣƭƶƴƧƫƴ ƧƦƣƷƱƶƴ - ƣƲƱƤƭƩƵƺƯ - ƵƳƱƷƫƮƺƯ

ȉȐțȘ ȆİIJȡȠʌȠȪȜȠȣ 23Ǻǯ ȆȪȡȖȠȢ, ȉǾȁ & FAX: (26210) – 35165


Νέα της Ήλιδας 15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Οι καταναλω τές ψωνίζουν για να αλλάξουν τη διάθεσή τους

Τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα όπως πάντα έχουν την τιµητική τους

Η ποικιλία σε Χριστουγεννιάτικα στολίδια είναι πολύ µεγάλη και οι τιµές για όλα τα βαλάντια

Οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράσουν έστω και ένα Χριστουγεννιάτικο, για να αλλάξει η διάθεσή τους

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ∆ΕΙΛΑ- ∆ΕΙΛΑ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Χριστουγεννιάτικα για όλα τα βαλάντια!

«Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ύρισαν» Χριστούγεννα και µπορεί τα προβλήµατα και τα οικονοµικά µέτρα να κυριαρχούν στη ζωή µας, οι πολίτες ωστόσο της Αµαλιάδας φέρονται αποφασισµένοι να πάνε κόντρα στην κατήφεια των ηµερών και να προσαρµοστούν το εορταστικό κλίµα, όπως άλλωστε το απαιτεί ο ∆εκέµβριος. Ήδη, αρκετοί είναι αυτοί που άρχισαν τις εξορµήσεις τους στα καταστήµατα µε εορταστικά είδη, προκειµένου να προµηθευτούν Χριστουγεννιάτικα δένδρα και στολίδια για να διακοσµήσουν τα σπίτια τους. Μπορεί βέβαια η κίνηση να µην είναι στο επίπεδο προηγουµένων ετών, το θετικό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και µάλιστα αρκετοί καταναλωτές όταν πηγαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους, δηλώνουν αποφασισµένοι να αγοράσουν έστω και ένα και-

νούργιο στολίδι για τα φετινά Χριστούγεννα γιατί έτσι θα νιώσουν καλύτερα και θα αλλάξει η ψυχολογία τους.

Ποικιλία σχεδίων και τιµών

Οι καταστηµατάρχες περιµένουν αύξηση της κίνησης εντός της εβδοµάδας, καθώς ξεκινούν και οι ονοµαστικές εορτές, οπότε οι περισσότεροι καταναλωτές µέχρι το επόµενο Σαββατοκύριακο θα στολίσουν και τα σπίτια τους. Τα νέα ζευγάρια, που έχουν ανοίξει το καινούργιο σπιτικό τους, είναι αυτά που τα φετινά Χριστούγεννα θα κάνουν και τις περισσότερες αγορές, αφού εκ των πραγµάτων δεν έχουν δένδρα και στολίδια. Οι υπόλοιποι, επιχειρούν να κάνουν µία ανανέωση στα παλιά τους στολίδια ή να συµπληρώσουν κάτι που τους λείπει. Πάντως, αυτό που γινόταν παλαιότερα χρόνια, να αλλάζουν εξ ολοκλήρου το στολισµό των σπιτιών τους, είναι πλέον παρελθόν.

Οι καταναλωτές αναζητούν φθηνά στολίδια και καλαίσθητα, τόσο για το εσωτερικό όσο και για τα µπαλκόνια των σπιτιών τους και οι καταστηµατάρχες της Αµαλιάδας έχουν φροντίσει να προµηθευθούν τα πάντα, η ποικιλία είναι µεγάλη, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών, αλλά και όλα τα βαλάντια. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι για τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα οι τιµές κυµαίνονται από 5 ευρώ τα πολύ µικρά, µέχρι και 130 ευρώ το 2,40 ύψος. Οι µπάλες ξεκινούν από 2,90 ευρώ το πακέτο µέχρι και 8,50 ευρώ, τα διάφορα στολίδια ξεκινούν από 90 λεπτά και τα φωτάκια από 3 ευρώ. Ο τζίρος βέβαια µπορεί να έχει πέσει για τους καταστηµατάρχες, αυτοί ωστόσο αισιοδοξούν ότι οι καταναλωτές θα γιορτάσουν και φέτος και για να τηρήσουν τα ήθη και έθιµα, αλλά και για να νιώσουν καλύτερα…

Νίκος Κίντος

«Η δουλειά έχει ξεκινήσει δειλά- δειλά και ελπίζουµε να καταφέρουµε να βγάλουµε τα έξοδα, γιατί φέτος τα έσοδα είναι 70% κάτω. Ωστόσο, παρά την οικονοµική κρίση οι καταναλωτές ψωνίζουν κάτι για να αλλάξει λίγο η διάθεσή τους και επικεντρώνονται σε συµπληρώµατα, είτε για να αλλάξουν κάτι είτε για να συµπληρώσουν κάτι που τους λείπει. Οι εποχές που πετούσαν τα παλιά και αγόραζαν καινούργια, έχουν περάσει. Πάντως η περισσότερη κίνηση ξεκινά από τη γιορτή του Αγίου Νικολάου και εµείς έχουµε τα πάντα και όσο πιο φθηνά γίνεται, για να µπορέσουν να αγοράσουν όλοι οι πολίτες».

Γιώργος ∆ούλος

«Η κίνηση έχει ξεκινήσει σιγάσιγά και εµείς έχουµε ήδη προµηθευθεί και διαθέτουµε µεγάλη γκάµα σε Χριστουγεννιάτικα , ενώ στις τιµές έχουµε κάνει ότι καλύτερο µπορούµε για τους καταναλωτές και ακόµη πιο φθηνές από πέρυσι. Οι καταναλωτές θέλουν να στολίσουν και γενικά θέλουν να αγοράσουν κάτι καινούργιο, για να αλλάξουν και την ψυχολογία τους και γι’ αυτό µέσα στην επόµενη εβδοµάδα περιµένουµε να κορυφωθεί η κίνηση. Από την εικόνα που έχουµε µέχρι στιγµής, είναι ότι οι πολίτες αγοράζουν και για τα σπίτια και για τα µπαλκόνια τους, αφού θέλουν να δώσουν εορταστικό κλίµα».

Ο µικρός Χρήστος έδειξε ενδιαφέρον για το χιονάνθρωπο των Χριστουγέννων, αφού τα Χριστούγεννα είναι για τα παιδιά


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

16

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1

Πιστεύετε ότι στις δύσκολες εποχές που ζούµε µπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του ρόλου του Επιµελητηρίου και στις προσδοκίες των µελών του;

ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Υποψήφιος µε Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Ηλείας- Κωνσταντίνος Νικολούτσος- Μεταποιητικό Τµήµα

Επιµελητηριακές εκλογές 2011

2

Το Επιµελητήριο θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ένα απλό διεκδικητικό όργανο ή ένας οργανισµός που θα διατυπώνει τεκµηριωµένες προτάσεις για θέµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις και έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη του νοµού;

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΙ∆Η

Υποψήφια µε την ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΡΑΣ

Υποψήφιος µε Ενότητα- Ανάπτυξη – ∆ηµιουργία- Αθανάσιος Σκορδαλής - Τµήµα Υπηρεσιών

•Η άµεση επίλυση των προ•

Πιστεύω ότι

µπορώ να ανταποκριθώ πάντα µε τη βοήθεια και των επαγγελµατιών. Ότι χρειάζεται η αγορά, αν δε µας βοηθήσει δε µπορούµε να τη βοηθήσουµε. Εµείς θα κάνουµε κάθε τι δυνατόν τόσο ο συνδυασµός µας όσο και εγώ προσωπικά για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε και να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις των καιρών αλλά θα πρέπει να έχουµε τη βοήθεια και µετά τις εκλογές και τη συνεργασία των επαγγελµατιών ώστε να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε τις προτάσεις µας που στόχο έχουν την ανάπτυξη.

•Το Επιµελητήριο που θέλουµε είναι να

βοηθά ουσιαστικά, να φέρνει προτάσεις, εισηγήσεις και νέα προγράµµατα ώστε να µπορέσουµε να βοηθήσουµε όσο µπορούµε στην ανάπτυξη του νοµού και αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ψήφο των συναδέλφων µου. Οι επαγγελµατίες του νοµού µας έχουν ανάγκη από ένα Επιµελητήριο που θα βοηθήσει µε κάθε τρόπο στην ανάπτυξη του τόπου.

•Η νέα διοίκηση θα πρέπει να αποτε-

λείται από άτοµα που έχουν πείρα αλλά και αντίληψη όπως και όρεξη για δουλειά. Τα µέλη του νέου διοικητικού συµβουλίου του Επιµελητηρίου θα πρέπει να είναι µαχητικά και να διεκδικούν µε στόχο την αρωγή στους επαγγελµατίες της Ηλείας, ενώ παράλληλα δε θα πρέπει να έχουν κορεστεί αλλά και κουραστεί από τη συνεχή ενασχόληση τους µε το αντικείµενο.

•∆ιανύοντας το τριακο-

στό έτος της επιχειρηµατικής µου καριέρας, και ζώντας από πολύ κοντά τις αγωνίες για την Ανάπτυξη και την Πρόοδο µέσα από την βιωσιµότητα των µικρών µας επιχειρήσεων , αγωνίες που πολλές φορές έπαιρναν τη µορφή έντονων αλλά εποικοδοµητικών αντιπαραθέσεων µε την απερχόµενη ∆ιοίκηση, αποφάσισα να συµβάλλω µε αυτή την εµπειρία µου σε µια µεταρρύθµιση που επιβάλλεται στα Επιµελητηριακά δρώµενα του Νόµου µας.

•Η λειτουργική αυτή µεταρρύθµιση επιβάλ-

λει αλλαγή νοοτροπιών και λογικών αλλά και προσώπων που θα στελεχώσουν την νέα ∆ιοίκηση. Όσοι συνέπλευσαν µε την απερχόµενη ∆ιοίκηση δε νοµίζω ότι έχουν θέση σε µια τέτοια µεταρρύθµιση. Αντίθετα αυτοί που είπαν ΟΧΙ σε κάποιες αθέµιτες λειτουργίες και πρακτικές, είναι αυτοί που θα αναλάβουν το µεγάλο βάρος της αλλαγής.

•Η ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙ-

ΝΗΣΗ για την Ανάπτυξη και την Πρόοδο, µε επί κεφαλής σήµερα τον ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟ υπήρξε η Κίνηση που επί 25 χρόνια έδινε τις µάχες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, µιας καθ΄όλα πιστεύω εποικοδοµητικής αντιπολίτευσης. Σήµερα ήρθε η ώρα να αναλάβει την ∆ιοίκηση. Η θέση της για τόσα χρόνια στη µεριά της αντιπολίτευσης ήταν καθαρά αποτέλεσµα άνισης κατανοµής εδρών ανά τµήµα, κάτι που απερχόµενη ∆ιοίκηση διαχειριζόταν µε ακρίβεια προς το συµφέρον της επανεκλογής της . Σήµερα όµως που όροι άλλαξαν και επήλθε µια αναλογικότητα µεταξύ εδρών και µελών ανά τµήµα, η ΑΝΕΚ είναι έτοιµη να αναλάβει τη ∆ιοίκηση έχοντας πλήρη ΓΝΩΣΗ του αντικειµένου. ∆ώστε µας αυτή την ευκαιρία.

βληµάτων υψηλής κρισιµότητας που αναµφίβολα βιώνει σήµερα η Ελληνική Οικονοµία και ειδικότερα ο νοµός Ηλείας θα πρέπει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητά µας. Ενώ υπάρχει µεγάλο απόθεµα δυναµικής στην τοπική οικονοµία εντούτοις παραµένει αναξιοποίητο. Οι παθογένειες είναι πολλές. Το µεγάλο στοίχηµα για εµάς αποτελεί η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Πρέπει να κατανοήσουµε ότι οι επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο είναι κάτι που πραγµατικά χρειαζόµαστε, προκείµενου να βγούµε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι θα εργασθώ σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση και θα διεκδικήσω όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια για πολλά θέµατα των επιχειρήσεων του νοµού µας, την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να ελευθερωθούν από τα βάρη και να ανασάνουν οικονοµικά. Πιστεύω πως µε πολλή δουλεία και µε ένα κλίµα συνεργασίας µπορούµε να τα καταφέρουµε.

•Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται αντιµέτωπη µε

µια βαθιά, παγκόσµια, οικονοµική κρίση που όξυνε, ακόµη περισσότερο, τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήµατά της. Σε κάθε κρίση, οι ασθενέστεροι υφίστανται, πάντοτε, τις περισσότερες απώλειες και, κατά συνέπεια, έχουν ανάγκη µεγαλύτερης προσοχής και ενίσχυσης, εκ µέρους της πολιτείας, προκειµένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη, για όλους, ύφεση. Το Επιµελητήριο στη νέα εποχή θα πρέπει να είναι ένα διεκδικητικό όργανο απέναντι στην πολιτεία και να διακατέχεται από µία τεχνοκρατική αντίληψη που µε τεκµηριωµένες προτάσεις θα προτείνει και θα διεκδικεί λύσεις στα προβλήµατα της τοπικής οικονοµίας.

•Η νέα διοίκηση του Επιµελητηρίου Ηλείας που θα

προκύψει από τις εκλογές θα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που έχουν τη διάθεση αλλά και τη γνώση να σταθούν στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για την επιχείρηση και τον επιχειρηµατία. Η νέα διοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να προτείνει, να διεκδικήσει και να εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο επιχειρηµατικής ανάπτυξης του νοµού µας στηριζόµενη στα πιο πάνω συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Μόνο τότε θα µπορέσουµε να τονώσουµε την τοπική οικονοµία και να παράγουµε νέες θέσεις εργασίας δίνοντας διέξοδο και ελπίδα σε εµάς και τις οικογένειες µας.

3

Η νέα διοίκηση ποια στοιχεία πρέπει να έχει για να µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας; Αυτοί που θα συµµετάσχουν πρέπει να είναι άτοµα απλά που έχουν µία επιχείρηση ή που παράλληλα διαθέτουν γνώση, αντίληψη, πείρα, κατάρτιση και µαχητικότητα ώστε οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούν στα κέντρα εξουσίας να είναι αποτελεσµατικές;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΕΛΟΣ

Υποψήφιος µε την Ανεξάρτητη Επιµελητηριακή Κίνηση Νέων Επιχειρηµατιών Ηλείας- Γεράσιµος Γιαννάτος- Εµπορικό Τµήµα

•Ζούµε µια κοµβική στιγµή

στην ιστορία του είδους- άνθρωπος. Μια εποχή όπου µε τον πιο βίαιο τρόπο ανατρέπονται κεκτηµένα δικαιώµατα στο χώρο της εργασίας και εξυφαίνεται η διάλυση της µεσαίας τάξης. Σε µια τέτοια συγκυρία λοιπόν είναι έγκληµα για τη νέα γενιά να µείνει άπραγη παρακολουθώντας απλά τις εξελίξεις. Υπό αυτό το πρίσµα όντας κοινωνικός επιστήµονας αλλά και µέλος του ηλειακού επιχειρηµατικού κόσµου- εγώ τα τελευταία 10 χρόνια η επιχείρηση Ρέβελος από το 1973- διεκδικώ την εµπιστοσύνη των συναδέλφων Ηλείων εµπόρων, έχοντας συνεργαστεί µε ένα µεγάλο µέρος εξ αυτών γνωρίζουν τη µεθοδολογία, λειτουργία και πιστότητά µου ως πρόσωπο και ως επιχείρηση.

•Όσον αφορά το δεύτερο ερώ-

τηµά σας είναι φωτογραφικά ο τρόπος δόµησης της κίνησής µας. Πρώτη η ΑΝ.Ε.ΚΙ.Ν.Ε κατέβηκε µε συγκεκριµένες προτάσεις- δράσεις για τη λειτουργία του Επιµελητηρίου. Σας θυµίζω ότι µιλήσαµε: Για αποκέντρωση της λειτουργίας του Επιµελητηρίου µε την παρουσία επιµελητηριακού προσωπικού στους 7 καποδιστριακούς δήµους (αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση- έντιµη διαχείριση των προσδοκιών τους) Επιβοηθητικά την παροχή νοµικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από ανεξάρτητους ειδικευµένους επιστήµονες σε συµβάσεις καθ’ έργον ∆ηµιουργία δικτύων επιχειρηµατικότητας (Συνένωση οµοειδών επιχειρήσεων χωρίς αλλοίωση ιδιαίτερων ατοµικών χαρακτηριστικών για την αποτελεσµατικότερη και φθηνότερη προµήθεια πρώτων υλών και την τελική διάχυση προ-

ϊόντων στην αγορά) ∆ηµιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού καταλόγου επιχειρήσεων που θα κινείται στην πιο πάνω κυκλική δοµή µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση µιας καταναλωτικής παιδείας στον Ηλείο πολίτη όπου τα χρήµατα θα µένουν στον τόπο µας και το ηλειακό προϊόν θα αποκτήσει αναγνωσιµότητα, ευκολότερη διάχυση και για αυτό προστιθέµενη αξία (η πιο πάνω σχέση όπως προειπώθηκε είναι αµφίδροµη και κυκλική) Αυτές είναι µόνο λίγες από τις προτάσεις µας οι οποίες και κινούνται, κατά το ερωτηµατολόγιο, στο χώρο της µικροοικονοµίας, δηλαδή στο πλαίσιο της καθηµερινής από τα µέσα ιδωµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Ποιοι όµως θα µπορέσουν να οδηγήσουν τα πράγµατα, ποιοι θα διεκδικήσουν τα προφανή και αυτονόητα, ποιοι θα παλέψουν στην πιο πάνω λογική της συνδιαµόρφωσης προτάσεωνπρογραµµάτων και της οριζόντιας συνεργασίας των ηλειακών επιχειρήσεων; Μα µόνο όσοι είναι ή αισθάνονται νέοι άνθρωποι, απροσχηµάτιστοι, µακριά από βέβηλες κοµµατικές αποχρώσειςπου τόσο πολύ έχουν στιγµατιστεί αυτόν τον τόπο- µε τεχνογνωσία και διάθεση ξεκάθαρης αλληλεγγύης. Η ΑΝ.Ε.ΚΙ.Ν.Ε δεσµεύεται για όλα τα παραπάνω γιατί υπό αυτό το πλάνο δηµιουργήθηκε.

•∆ιεκδικώντας για τις επιχειρή-

σεις µας διεκδικούµε για όλους και εναντιωνόµαστε στην αποτελµάτωση από τη µία και τη σωτηρολογία από την άλλη. Και µην ξεχνάµε πως οι λύσεις- µέσω δηµοκρατικών κοινωνικών δικτύων- δίνονται από τα µέσα µέσω της αλληλεγγύης και της συναδέλφωσης. Όταν απλά παγιώνονται εκ των άνω καταλήγουν -ισµοί. Ο νοών νοήτω.


Με τον καφέ της Κυριακής 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ

«Όλοι οι πολιτικοί είναι χοντρόπετσοι!» Μέµος Μπεγνής αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιµα πρόσωπα στην Ελληνική Showbiz! Η καριέρα του ως ηθοποιού ξεκίνησε όταν έπαιζε πιάνο σε µια παράσταση της Κάτιας ∆ανδουλάκη, µε την ίδια να τον προτρέπει να ασχοληθεί µε την υποκριτική... Έγινε γνωστός µέσα από την κωµική σειρά «Άκρως οικογενειακόν» (σ.σ. έπαιζε το γιο του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη) και καθιερώθηκε πρωταγωνιστώντας στη δραµατική σειρά «Μη µου λες αντίο» (όπου και υποδυόταν τον Τούρκο Μουράτ που

Ο

Φέτος κάνετε κάτι διαφορετικό… «Κόντρα στην Κρίση» … τι µπορεί να δει κανείς εκεί; Είναι µια καθαρά µουσική παράσταση, κάθε Κυριακή, στο TAS Stage στην Ιερά Οδό στην οποία συµµετέχουµε πέντε ηθοποιοί, η Τζένη Μπότση, ο ∆ηµήτρης ο Βλάχος και δυο νέα κορίτσια, η Χριστίνα η Ποµώνη και η Στεργία Μιχαήλου. Το ονοµάσαµε «Κόντρα στην κρίση» γιατί θέλαµε να κάνουµε κάτι που να είναι κάτι πάρα πολύ εύθυµο, παρά πολύ κεφάτο, ώστε όταν ο κόσµος έρχεται εκεί να περνάει καλά και να ξεχνά για µερικές ώρες τα προβλήµατα του και να τραγουδάει µαζί µας, να χορεύει µαζί µας και να νιώθει αυτό το… πάρτι που θέλουµε να βγάλουµε εµείς προς τα έξω! Αυτή η παράσταση µε κείµενα του σεναριογράφου Πάνου Αµαραντίδη, έχει και κάποια θεατρικά στοιχεία, σχολιάζουµε αστεία την επικαιρότητα και την κρίση που περνάµε. Επίσης το κοινό βλέπει βίντεο µε σκηνές από σίριαλ που έχουµε κάνει παλιότερα κατά τη διάρκεια των οποίων αυτο-

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

είχε ερωτική σχέση µε την Ελληνίδα Χριστίνα-Θάλεια Ματίκα). Έχει παίξει σε σειρές όπως , «Ο φάρος», «Στον ήλιο του Αιγαίου», «Πάλι απ’ την αρχή», «Εντιµότατοι κερατάδες», «Επτά Θανάσιµες Πεθερές», «Οι ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα», «Λατρεµένοι µου γείτονες»… Αυτό το διάστηµα πρωταγωνιστεί στη µουσικοθεατρική παράσταση «Κόντρα στην Κρίση» στο TAS Stage που µας έδωσε την αφορµή για να συνοµιλήσουµε µαζί του και να πούµε αρκετά κι ενδιαφέροντα τόσο για τον ίδιο όσο και για την… κρίση!

σαρκαζόµαστε! Σκίζουµε τις σάρκες µας επί σκηνής!... (γέλια)

Φαντάζοµαι ότι αυτός ο αυτοσαρκασµός βοηθά κι εσάς και ταυτόχρονα είναι απολαυστικός για το κοινό… ∆εν το συζητώ… ο κόσµος γελάει πάρα πολύ και διασκεδάζει επίσης πολύ γιατί τα τραγούδια που τραγουδάµε είναι πάρα πολύ γνωστά και πιάνουν όλη τη γκάµα των γούστων των θαµώνων. Ακούγονται παλιά ελληνικά τραγούδια, καινούργια, σύγχρονα, new age που λένε ο ∆ηµήτρης µε τα κορίτσια, έχουµε Ιταλικά, ενότητα µε `80s, λαϊκά αλλά τα καλά όχι τα… σκληροπυρηνικά! Είµαι πάρα πολύ ικανοποιηµένος από την αποδοχή του κοινού γιατί όλοι ξέρουµε ότι τα πράγµατα είναι δύσκολα αλλά µπορώ να πω ότι κερδίζουµε συνέχεια έδαφος…

Το συγκεκριµένο είδος είναι κάτι που δεν έχ ετε ξα νακά νει και το λέω αυτό από την άποψη ότι τελικά η κρίση µα ς ω θεί όλους να προσαρµοστούµε σε κάποια άλλα δεδοµένα… µήπως αυτό είναι ένα από τα θετικά της κρίσης; Τα θετικά της κρίσης υπάρχουν ούτως ή άλλως, βέβαια τ` αρνητικά είναι πολύ περισσότερα αλλά εγώ θέλω πάντα να βλέπω στα πράγµατα τη θετική τους πλευρά. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει όλοι να καταλάβουµε πως είχαµε γίνει τόσο υλιστές, τόσο καταναλωτές και κοιτούσαµε µόνο την πάρτη µας και τίποτα άλλο… τώρα που όλο αυτό τελείωσε είναι σαν να ξυπνήσαµε ξαφνικά από έ ν α

όνειρο και να προσγειωθήκαµε στην πραγµατικότητα! Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να είµαστε λιγότερο υλιστές, να σεβόµαστε τα χρήµατα που βγάζουµε. Γιατί όσο πιο δύσκολα βγάζεις χρήµατα τόσο περισσότερο τα σέβεσαι και γενικότερα να πάρουµε ένα µάθηµα για όλα τα προηγούµενα χρόνια…

Θα το πάρουν οι Έλληνες το µάθηµα ή θα περάσει και… δε θ` ακουµπήσει; ∆εν µπορούν να µην το πάρουν γιατί όπως βλέπετε τα πράγµατα χειροτερεύουν και το ακόµα πιο χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουµε πότε θα τελειώσει και αν θα τελειώσει αυτή η κρίση… η αβεβαιότητα που επικρατεί είναι αυτή που µας σκοτώνει όλους! Γιατί αν ξέραµε ότι έχουµε πιάσει πάτο αυτό θα ήταν κάτι, θα δηµιουργούσε µια ελπίδα για άνοδο! Αλλά τώρα δεν βλέπουµε κάτι κι έτσι το µάθηµα το παίρνουν όλοι καθηµερινά ακόµα κι αυτοί που έχουν αργήσει… Κάποιο πάντως και αναφέροµαι στους πολιτικούς δείχνουν να µη θέλουν ή να µην µπορούν να πάρουν αυτό το µάθηµα… Καλά αυτοί είναι χοντρόπετσοι όλοι! Πρέπει όλο το σύστηµα να γκρεµιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή! Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί µέσα (σ.σ. προφανώς εννοεί τη Βουλή), είναι άχρηστοι, είναι παρτάκηδες και δεν αντιλήφθηκαν ποτέ τα προβλήµατα του λαού και µου θυµίζουν τη… Μαρία Αντουανέτα που προέτρεπε τους αυλικούς της να δώσουν παντεσπάνι στο λαό αφού δεν υπήρχε ψωµί να φάει! Μόνο αν αυτά τα λαµόγια φύγουν µπορεί η Ελλάδα να δει µια άσπρη ηµέρα!

Και µάλλον θα πρέπει, όπω ς αναφέρατε και πριν, να ανα θεω ρήσουµε τη σχέση µας µε το χρήµα … ο Μέµος Μπεγνής τι σχέση είχε µε το χρήµα;

∆εν ήµουν ποτέ τρελός µε τα χρήµατα για να γίνω ζάµπλουτος, ούτε κρατούσα ποτέ λεφτά! Μου άρεσε τα χρήµατα που έβγαζα να τα ξοδεύω για απλά και καλά πράγµατα όπως ένα ταξίδι. ∆εν ξόδευα χρήµατα για ρούχα… γενικότερα θα έλεγα ότι δεν είχα αυτό που λένε καλή σχέση µε το χρήµα, να το µαζεύω, να είµαι… Σκρούτζ!

Παρ΄ όλη τη µαυρίλα που µας περιτριγυρίζει, υπάρχουν πράγµατα που σας κάνουν να νιώθετε καλά και να χαµογελάτε; Ναι σίγουρα υπάρχουν! Με κάνει να χαµογελώ το γεγονός ότι έχω δουλειά, ότι έχω την υγεία µου, τους δικούς µου ανθρώπους που είναι καλά. Πάντα έβλεπα τα πράγµατα µε αισιοδοξία. ∆εν το βάζω κάτω ακόµα κι αν πέφτω ψυχολογικά γιατί ξέρω πάντα ότι η επόµενη ηµέρα θα είναι διαφορετική! Προσπαθώ να είµαι καλά και να κάνω τα πράγµατα αξιοπρεπώς ανοίγοντας κι ένα παράθυρο αισιοδοξίας… Όσον αφορά σε κάποια επαγγελµατικά σχ έδια για το µέλλον, κοντινό ή µακρινό, υπάρχουν; Τον ερχόµενο Φεβρουάριο θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1 µια σειρά, κωµωδία, που έχει γυριστεί πριν ενάµιση περίπου χρόνο και λέγεται «Ελεύθερος κι ωραίος» στην οποία συµµετέχουν η Θάλεια Ματίκα, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Άννα Πηλιχού, ο Γιώργος Βλάχος, η Κάρµεν Ρουγγέρη, ο Γιώργος Κωνσταντίνου… µεγάλο κι ωραίο κάστινγκ! Για του χρόνου ετοιµάζω ένα µιούζικαλ… …που είναι και η µεγάλη σας αγάπη! Πάντα! Κι επίσης µε το «Κόντρα στην Κρίση» ετοιµαζόµαστε να κάνουµε 3ήµερα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σαν περιοδεία.


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Αύριο είναι η παγκόσÌια ηÌέρα εθελοντισÌού για την οικονοÌική και κοινωνική ανάπτυξη... πόσο διατεθειÌένος είσαι να βοηθήσεις την Ελλάδα να ορθοποδήσει;

Πάνος Μπεχλιβανόπουλος (20) «Αρχικά δε θα εργαζόµουν εθελοντικά για µια επιχείρηση µόνο και µόνο για να ορθοποδήσει η Ελλάδα. Γιατί δε θα είναι τρόπος αυτός να ορθοποδήσει αφού τα κέρδη της επιχείρησης θα πάνε αλλού και όχι προς όφελος της χώρας.»

Βαθµολογία

8

Γιώργος Ντέρας (21)

My name is Marnera…

… Vanessa Marnera! Α

πό τις παρουσίες που εντυπωσιάζουν η Βανέσσα Μαρνέρα που µας επιφυλάσσει την πιο όµορφη υποδοχή στο Club Gallerie στον Πύργο- µας µιλά σήµερα για τη µέχρι στιγµής εµπειρία της στο χώρο του nightlife… Κάποιοι υποστηρίζουν ότι λειτουργούν καλύτερα τη νύχτα… α νήκεις σ’ αυτή την κατηγορία; Προσωπικά, θεωρώ πως ο κάθε ένας από εµάς λειτουργεί καλύτερα όταν διασκεδάζει µε ό,τι κάνει... στην προκειµένη περίπτωση για εµένα ''νύχτα'' σηµαίνει διασκέδαση για εµάς που δουλεύουµε αλλά και για τον κόσµο που βγαίνει έξω! Θυµάσαι πώς ξεκίνησες και σε ποιο µαγαζί; Ξεκίνησα επαγγελµατικά την επαφή µου µε τη νύχτα το περασµένο καλοκαίρι στο «ΘΕΑ» στην Κουρούτα όταν µου το πρότεινε ένας καλός µου φίλος καθώς άνηκε ήδη στο προσωπικό του συγκεκριµένου µαγαζιού. Επέµενε να το δοκιµάσω και ας µην είχα την εµπειρία. Ύστερα από πολλή συζήτηση... είπα το ναι! Κι έτσι πήρα το βάπτισµα του πυρός... -

Οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα

έχουν πάντα κάτι να σου πουν; Η αλήθεια είναι ότι όταν επικοινωνείς µε τόσο πολύ και… τόσο διαφορετικό κόσµο, αποκτάς και διαφορετικά ερεθίσµατα. Βλέπεις πολλά… ακούς ακόµα περισσότερα… αλλά οφείλεις να είσαι πάντα διακριτικός! Ποιο είναι το αγαπηµένο σου ποτό και τι σε εκνευρίζει να σου ζητάνε; Η βότκα-φράουλα… τρελαίνοµαι! ∆εν µ’ εκνευρίζει ακριβώς, µε προβληµατίζει θα έλεγα όταν µου ζητούν ποτό µε “υποκοριστικό” που ορισµένοι το χρησιµοποιούν σαν κοινό κώδικα επικοινωνίας µε την παρέα τους κι εγώ θα πρέπει να µαντέψω ποιο είναι… -

Τι σε κάνει να χαµογελάς;

«Είµαι αρκετά διατεθειµένος για να βοηθήσω τη χώρα αλλά όχι εθελοντικά. Γι’ αυτό χρειάζονται ριζικές αλλαγές των κοινωνικών µέσων παραγωγής, ώστε ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του µε κεντρικό σχεδιασµό, εργατικό και λαϊκό έλεγχο. Με αυτόν το τρόπο µπορεί να ανέβει ο δείκτης της ανάπτυξης στην Ελλάδα.»

Βαθµολογία

8

∆ονάτος Τζούνιας (20)

«Πλέον όπως έχουν τα πράγµατα δεν µπορούµε να κάνουµε και πολλά για την οικονοµική κρίση, καθώς έχει εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό φαινόµενο. Όµως µπορούµε να προσπαθήσουµε για την κοινωνική κρίση που επικρατεί. Εγώ προσωπικά θα µπορούσα να συµµετάσχω εθελοντικά σε οποιαδήποτε οργάνωση που θα είχε ως σκοπό την στήριξη ανθρώπων οι οποίοι είναι καταβεΒαθµολογία βληµένοι από τα οικονοµικά δεδοµένα που επικρατούν για τους περισσοτέρους.»

10

Η κόρη µου! Πες µας δύο αλήθειες κα ι ένα ψέµα για εσένα και άφησε τους αναγνώστες να βρουν ποιο είναι το ψέµα!... Είµαι πολύ καλή στα µαθηµατικά και στα διαγωνίσµατα έγραφα πάντα άριστα… φοράω τα ίδια ρούχα µε την κόρη µου που είναι 3 ετών… όταν βλέπω ποδόσφαιρο δεν τσακώνοµαι ποτέ και δε φωνάζω στους διαιτητές…

And the winner is...

…and the winner is… … ο ∆ονάτος προσεγγίζει την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί πιο ρεαλιστικά και δηλώνει προθυµία να βοηθήσει εθελοντικά. ∆είχνει πιο συνειδητοποιηµένος από την πλειοψ ηφία των Ελλήνων που φα ίνεται -ότι ακόµα και τώ ρα- δεν έχουν αντιληφθεί την πραγµατική κατάσταση πιστεύοντας ότι µπορούν να εξακολουθήσουν να ζουν µε τον τρόπο που ζούσαν και πριν την κρίση… από την Ελευθερία Κατσίκα – φοιτήτρια στο τµήµα Πληροφορικής & ΜΜΕ Πύργου


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Smartphone σε τέσσερις ρόδες από την Toyota!

EPSON MG-850HD

Βιντεοπροβολέας µε υποδοχή iPod Η Epson παρουσίασε τον πρώ το HD-Ready 3LCD home cinema προβολέα µε υποδοχή για iPod, iPhone και iPad. Έχει ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία και µπορεί να αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό απευθείας από τις φορητές συσκευές της Apple, σε µεγάλο κινηµατογραφικό κάδρο µέχρι και 300 ίντσες. Επιπλέον, διαθέτει υποδοχές σύνδεσης µε συσκευές Blu-ray, DVD, υπολογιστές, τηλεοράσεις και κονσόλες παιχνιδιών. Αξιοποιώντας όλες τις πρόσφατες τεχνολογίες της Epson, ο προβολέας MG-850HD υπόσχεται υψηλή φωτεινότητα στα 2.800 lumens και λόγο αντίθεσης 3.000:1, για εικόνες ποιότητας και στο φως της ηµέρας.

«Smartphone σε τέσσερις ρόδες» χαρακτηρίζεται το πρότυπο του οχήµα τος του µέλλοντος που έχει ήδη απεικονίσει στο χαρτί η Toyota. Σε µια προσπάθεια να κερδίσει τα βλέµµατα στην έκθεση αυτοκίνησης στο Τόκιο, η Toyota επιδεικνύει ένα όχηµα που µοιάζει µε γιγαντιαίο smartphone, όχι µόνο στην όψη αλλά και στη λειτουργικότητα.Το εξωτερικό του Toyota Fun-Vii είναι µια οθόνη στην οποία µπορούν να προβάλλονται µηνύµατα, όταν εσωτερικά τα χρώµατα θα προσαρµόζονται στη «διάθεση» της στιγµής. Το Fun Vii έχει φυσικά πολύ λογισµικό και είναι δικτυωµένο ώστε λειτουργικό και app να είναι πάντα ενηµερωµένες. Μπορεί να συνδέεται µε «φίλους» που κινούνται τριγύρω ενώ, η δικτύωση αξιοποιείται και για την επικοινωνία µε προηγµένα συστήµατα στους δρόµους, για παράδειγµα, για την αποφυγή συγκρούσεων.Το γιγαντιαίο smartphone δεν είναι έτοιµο να βγει στους δρόµους, η Toyota όµως επιµένει ότι το Fun-Vii ανήκει στο κοντινό µέλλον...

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ…

Ρ

Πουλάνε στην Ελλάδα ταµπλέτες και smartphones…

αγδαία ανάπτυξη των πωλήσεων smartphones, παρά τους τριγµούς και την περικοπή κάθε είδους καταναλωτικής δαπάνης, καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο και στη χώρα µας. Επίσης αυξητική είναι και η τάση των πωλήσεων ταµπλετώ ν, όπου -όπως και στον υπόλοιπο κόσµο- το iPad κυριαρχεί, κατέχοντας όπως υπολογίζεται το 55% της ελληνικής αγοράς. Περίπου πέντε χιλιάδες νέες ταµπλέτες όλων των εταιρειών (κυρίως µε οθόνη δέκα ιντσών) πωλούνται κάθε µήνα, µε τη χρήση τους να γίνεται περισσότερο µέσα στο σπίτι, σε σύνδεση µε ασύρµατα δίκτυα Wi-Fi. Οι πωλήσεις «έξυπνων» κινητών τηλεφώνω ν υπερδιπλασιάστηκαν µέσα στο 2011, µε το Android να αυξάνει µέχρι και δέκα φορές το µερίδιο του στο κοµµάτι των λειτουργικών συστηµάτων. Οπως και σε παγκόσµιο επίπεδο, το λειτουργικό της Google κατέχει πλέον ηγετική θέση. Φθάνοντας στο 38,5% επί των πωλήσεων νέων smartphones τη χρονιά που τελειώνει, το Android εκτιµάται ότι θα κυριαρχήσει και τα επόµενα χρόνια, αγγίζοντας το 49% το 2015. Παράλληλα, παρατηρείται συρρίκνωση του άλλοτε κρα-

19

ταιού Symbian, που φέτος βρίσκεται στην τρίτη θέση των πωλήσεων παγκοσµίως µε 19,2%. Το Symbian σταδιακά παραχωρεί τη θέση του στο Windows Phone, τα οποία υιοθετήθηκαν από τη Nokia στην ανώτερη και µέση κατηγορία τηλεφώνων της. Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατεί σήµερα στην ελληνική αγορά, λόγω της βαθιάς και παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, είναι η πόλωση και στις πωλήσεις smartphones. Το 80% αφορά σε συσκευές

αξίας κά τω τω ν 200 ευρώ και άνω των 500. Μάλιστα, στην οικονοµική κατηγορία συσκευών (κάτω των 200 ευρώ) τον Σεπτέµβριο σηµειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 60%. Συνολικά,, το τρίτο τρίµηνο του έτους στην ελληνική αγορά το 72% των πωλήσεων «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων αφορούσε σε συσκευές κόστους κάτω των 300 ευρώ και µόλις το 22% κινήθηκε στην premium κατηγορία προϊόντων, µε λιανικές τιµές άνω των 500 ευρώ.

Big Brother σε εκατοµµύρια Android κινητά! Εκατοµµύρια κινητά Android, Blackberry και Nokia τρέχουν µια κρυφή εφαρµογή που κατα γράφει τις επικοινωνίες και τη θέση του χρήστη χω ρίς τη συγκατάθεσή του, αποκαλύπτει ένας 25 χρονος Αµερικανός προγραµµατιστής. Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ο Τρέβορ Έκχαρτ δείχνει ένα κινητό Android που καταγράφει τους τηλεφωνικούς αριθµούς των εξερχόµενων κλήσεων, τα SMS και τις διαδικτυακές αναζητήσεις του χρήστη. Τα προσωπικά αυτά δεδοµένα µεταδίδονται στη συνέχεια στον κατασκευαστή του εν λόγω λογισµικού, την αµερικανική εταιρεία Carrier IQ. To «κρυφό» πρόγραµµα της Carrier ΙQ βρίσκεται προεγκατεστηµένο σε 130 εκατοµµύρια συσκευές Android, Blackberry και Nokia, αναφέρει το CNet.

Jorno… ένα διαφορετικό keyboard Το Jorno είναι ένα διαφορετικό keyboard από όσα ξέρετε καθώς βα σικός του σκοπός είνα ι η χρήση στις pda/smart phone συσκευές ώστε να επεκτείνουν τη χρησιµότητά και ευχ ρηστίας τους σε επίπεδα laptop ή netbook. Εκτός από το στυλ, που ξεχωρίζει σε αυτό το σικ πληκτρολόγιο, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά άξια σχολιασµού όπως το µικρό και βολικό του µέγεθος καθώς µπορεί να διπλωθεί ώστε να το βάλετε στη τσέπη σας, η δυνατότητα να συνδεθεί µε τη συσκευή σας µέσω bluetooth κάνοντας πιο εύκολη τη χρήση του και από απόσταση, η βάση στήριξης που µπορεί να “κρατήσει” τη συσκευή σας σε landscape ή portrait θέση και το µέγεθος των πλήκτρων το οποίο είναι µόνο 15% µικρότερα από τα πλήκτρα ενός συνηθισµένου πληκτρολογίου. Προς το παρών το πληκτρολόγιο είναι υπό παραγωγή, η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ανακοινώσει πως µπορεί να γίνει προπαραγγελία µε τιµή στα 79 δολάρια, µέχρι τις 24 ∆εκεµβρίου...

iFan… φορτίστε το κινητό σας µέσω της αιολικής ενέργειας! Το iFan είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για ένα µελλοντικό gadget το οποίο θα φορτίζει τα κινητά µας τηλέφω να µε τη βοήθεια της αιολικής ενέργειας, δηλαδή του αέρα. Ο εφευρέτης του υποστηρίζει πως η πρωτότυπη κατασκευή φόρτισε το iphone του µετά από 6 ώρες (αντίστοιχη φόρτιση µέσω ηλεκτρικής ενέργειας είναι µισή ώρα) ενώ υπόσχεται καλύτερη απόδοση στις επόµενες εκδόσεις όπου θα προσπαθήσει να βελτιστοποιήσει τα µηχανικά µέρη του iFan όπως τα πτερύγια του ανεµιστήρα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Ανακουφιστείτε από τον πονοκέφαλο

Π

ολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι το κεφάλι τους είναι έτοιµο να σπάσει και ψάχνουν τρόπους να ανακουφίσουν τον πονοκέφαλο που τους βασανίζει. Θυµηθείτε ότι ο πονοκέφαλος είναι εύκολο να αντιµετωπιστεί αρκεί να εντοπίσουµε τί τον προκαλεί!

Οι κυριότεροι πα ρά γοντες που οφείλονται για τους πονοκεφάλους είναι:

Το στρες Το 80% των περιπτώσεων ηµικρανίας τις προκαλεί το άγχος σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες. Οι ορµόνες Πολλές γυναίκες παραπονιούνται ότι έχουν πονοκεφάλους κατά τη διάρκεια της περιόδου, της εγκυµοσύνης και της εµµηνόπαυσης. Αυτό συµβαίνει λόγω της πτώσης των οιστρογόνων. Οι αλλαγές του καιρού Την περίοδο που αλλάζει ο καιρός είναι πιο συχνές οι ηµικρανίες λόγω της αλλαγής στις βαροµετρικές πιέσεις. Η έλλειψη ύπνου

Τα χαµηλά επίπεδα σοροτονίνης ενεργοποιούν το κύριο νεύρο που είναι υπεύθυνο για την ηµικρανία Κάποια «βαριά» µυρωδιά Το νεύρο που συνδέεται µε τη µύτη όταν εντοπίζει άσχηµες µυρωδιές (κολώνια, καθαριστικά κ.ά.), µπορεί να απελευθερώσει ουσίες που προκαλούν τους πονοκεφάλους Το ενοχλητικό φως Εξαρτάται από τον άνθρωπο και το πόσο ευαίσθητος είναι στο φως. Άλλοι έχουν ευαισθησία στον ήλιο, άλλοι στους υπολογιστές και άλλοι σε λάµπες φθορίου Λάθος διατροφικές συνήθειες Η µειωµένη κατανάλωση νερού και οι παραλήψεις γευµάτων κατά τη διάρκεια της ηµέρας µπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους. Για να αντιµετωπίσετε τους πονοκεφάλους, και να ανακουφιστείτε από τον ενοχλητικό πόνο µπορείτε να ακολουθήσετε µία σωστή και ισορροπηµένη διατροφή ενώ και η σωµατική άσκηση αποδεδειγµένα καταπολεµούν τους πονοκεφάλους. Εναλλακτικές θεραπείες είναι ο διαλογισµός, η γιόγκα και το µασάζ µπορεί να βοηθήσουν στη χαλάρωση.

Πρωτοποριακή θεραπεία για τη δισκοπάθεια

Μ

ια νέα πρωτοποριακή µέθοδος έρχεται να δώσει λύση στο πρόβληµα της αυχεναλγίας µε ένεση. Σύµφωνα µε τον Ορθοπεδικό Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης Νικόλαο ∆. Μπενάρδο MD, που παρουσίασε την µέθοδο αυτή, η έγχυση του ενδοδισκικού gel µπορεί να αναβάλει ή και να µαταιώσει ένα χειρουργείο σπονδυλικής στήλης. Η αυχεναλγία είναι όρος που αναφέρεται στον πόνο στην περιοχή του αυχένα. Μπορεί να έχει ποικίλες µορφές: να είναι µονόπλευρος ή αµφοτερόπλευρος, να προκαλεί κεφαλαλγία και περιορισµό των κινήσεων της αυχενικής µοίρας. Πολλές φορές αντανακλά στον ώµο ή ανάµεσα στις ωµοπλάτες, και άλλες φορές ακολουθεί κατανοµή κάποιας νευρικής ρίζας στα άνω άκρα. Ένα µεγάλο ποσοστό του πόνου οφείλεται σε δισκοπάθεια (δισκοκήλη) σε κάποιο σηµείο της αυχενική µοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ).Η πιθανότητα να παρουσιαστεί αυχεναλγία σε κάποια περίοδο της ζωής ενός ανθρώπου είναι πάνω του 50%, ενώ τουλάχιστον το 13% των ενηλίκων αναφέρουν αυχεναλγία σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή. Η συχνότητα αυξάνεται µε την ηλικία. Είναι συχνότερη στις γυναίκες από ότι στους άντρες, ενώ τα µεσοσπονδύλια διαστήµατα που εµπλέκονται πιο συχνά είναι τα Α4-Α5, Α5-Α6 της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Χρόνιος πόνος στον αυχένα (πάνω από έξι µήνες) έχει αναφερθεί στο 10% των ανδρών και 17% των γυναικών.Επιβαρυντικοί παράγοντες για εµφάνιση δισκοκήλης είναι η παχυσαρκία, το κάπνισµα, ιστορικό αυχεναλγίας, το άγχος, και η πολύωρη παραµονή σε καθιστή θέση σε συνδυασµό µε πρόσθια κάµψη και βαριά σωµατική εργασία. Αίτια και συµπτώµατα

Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από 33 σπόνδυλους. Χωρίζεται στην αυχενική (7 σπόνδυλοι), στην θωρακική (12 σπόνδυλοι), στην οσφυϊκή (5 σπόνδυλοι), στην ιερή (5 σπόνδυλοι) µοίρα και στον κόκκυγα. Ανάµεσα στους σπόνδυλους βρίσκεται ο µεσοσπονδύλιος δίσκος, η δοµή

του οποίου συνίσταται κατά κύριο λόγο από νερό και πρωτεϊνες. Ο µεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελεί το κύριο σταθεροποιητικό και στηρικτικό στοιχείο µεταξύ των σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης. Ο µεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον ινώδη δακτύλιο και τον πηκτοειδή πυρήνα. Ο ινώδης δακτύλιος περιβάλλει (αγκαλιάζει) τον πηκτοειδή πυρήνα, ο οποίος απορροφά κραδασµούς δηλαδή λειτουργεί σαν αµορτισέρ για τον σπόνδυλο. Όπως επισηµαίνει ο κ. Μπενάρδος, όταν καταστραφεί αυτή η δοµή και αλλάξει η σχέση µεταξύ του πηκτοειδούς πυρήνα και του ινώδους δακτυλίου, ο µεσοσπονδύλιος δίσκος χάνει τις µηχανικές του ιδιότητες δηλαδή αλλάζει µορφή και έτσι έχουµε την λεγόµενη δισκοπάθεια. Πολλές φορές λόγω της καταστροφής του ινώδους δακτυλίου ο πηκτοειδής πυρήνας εκβάλει προς τα πίσω ή προς τα πλάγια δηµιουργώντας τις κήλες µεσοσπονδυλίου δίσκου, οι οποίες ασκούν πιεστικά φαινόµενα στο νωτιαίο σάκο ή σε κάποιο νεύρο-ρίζα. Η πίεση στο νωτιαίο σάκο ή σε κάποιο νεύρο προκαλεί πόνο, αιµωδίες (µουδιάσµατα), παραισθησίες ή σε σοβαρότερες µορφές µυική αδυναµία ή ακόµα και πάρεση.

Πρω τοποριακή µέθοδος αντιµετώπισης της δισκοκήλης

Η νέα µέθοδος θεραπείας της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου –τονίζει ο κ. Μπενάρδος- επιτυγχάνεται µε έγχυση εµφυτεύσιµου gel υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και µε τοπική αναισθησία µε λεπτή βελόνα µέσα στο µεσοσπονδύλιο δίσκο, στην περιοχή που βρίσκεται ο κατεστραµµένος πηκτοειδής πυρήνας. Το ενδοδισκικό gel δρώντας ωσµωτικά (µε διαφορά πίεσης), συγκεντρώνει πάλι τον πηκτοειδή πυρήνα σε µια ενιαία µορφή και όλα τα αποσπασµένα τµήµατά του που έχουν δηµιουργήσει κήλες επαναδιοργανώνονται και τον επαναφέρουν, κατά το δυνατόν, στην αρχική του µορφή. Έτσι έχουµε έναν νέο πηκτοειδή πυρήνα σαφώς καλύτερο από τον κατεστραµµένο, δηλαδή µε καλύτερες µηχανικές

Το λεξικό των βοτάνων

20 υγεία-διατροφή

Μέντα Η µέντα έχει αντισηπτικές και αντισπασµωδικές ιδιότητες, ενώ παράλληλα συµβάλλει στην καλή λειτουργία του συκωτιού, στην παραγωγή χολής και στην αντιµετώπιση ιώσεων του πεπτικού συστήµατος. Συνιστάται επίσης σε περιπτώσεις ναυτίας, διάρροιας, τάσης για εµετό αλλά και σε εντερικούς σπασµούς, κολικούς, νευρόπονους, ρευµατισµούς, ρύθµιση εµµήνου ρύσης και πόνων περιόδου. Το λάδι της όπως και οι κοµπρέσες από φρέσκα φύλλα µέντας ενδείκνυνται για την αντιµετώπιση των νευραλγιών και του πονοκεφάλου.

Μοσχοκάρυδο

ιδιότητες. Γίνεται ανάπλαση-πλαστική του πηκτοειδούς πυρήνα µε αποτέλεσµα να σταµατήσει η πίεση που ασκείται στο νεύρο και ο πόνος στο χέρι, αφού το τµήµα που πιέζει το νεύρο έχει επανέλθει στην αρχική του θέση. Σταµατά, λοιπόν, ο πόνος στο άνω άκρο, ο εντοπισµένος πόνος στον αυχένα, και ο αντανακλαστικός πόνος στους ώµους ή ανάµεσα στις ωµοπλάτες που οφείλεται στην δισκοπάθεια. Πώς εφαρµόζεται και από ποιον

Σύµφωνα µε τον κ. Μπενάρδο η διαδικασία της έγχυσης διαρκεί, κατά µέσο όρο, 20 λεπτά, τα δε αποτελέσµατα εµφανίζονται από το πρώτο ηµίωρο και ολοκληρώνονται σε διάρκεια 3-5 εβδοµάδων. Το gel τοποθετείται από χειρουργό ορθοπαιδικό ή νευροχειρουργό υπό ακτινοσκόπηση, ο οποίος έχει εξειδίκευση στην χειρουργική σπονδυλικής στήλης και είναι εξοικειωµένος µε µικροεπεµβατικές και ενδοσκοπικές τεχνικές. Ο ασθενής φεύγει µετά από 2 ώρες από το νοσοκοµείο περπατώντας και επιστρέφει άµεσα στην οικία του και στις καθηµερινές του δραστηριότητες. Το βασικό πλεονέκτηµα της θεραπείας της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου-δισκοπλαστικής µε την έγχυση του εµφυτεύσιµου gel είναι πως πρόκειται για µια ελάχιστα επεµβατική µέθοδο, η οποία επιφέρει αποτελέσµατα µε µία µόνο έγχυσηένεση.

Βοηθάει την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, ειδικά των πλούσιων σε άµυλο και λίπος τροφών. Πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε σκόνη και µάλιστα σε µικρή ποσότητα. Βοηθάει την έκκριση γαστρικών υγρών, καταπολεµά τον µετεωρισµό και τα αέρια της κοιλιάς και γενικά «ανοίγει» την όρεξη. Επίσης ανακουφίζει από το φούσκωµα, τον εµετό και τη ναυτία. Χρησιµοποιείται σε πολλά γλυκά, αλλά και σε σάλτσες, µπεσαµέλ, κοκκινιστά και λαχανικά. Προσοχή! Το µοσχοκάρυδο είναι τοξικό και πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε µικρές ποσότητες.

Μοσχοπίπερο: (µπαχάρι)

Πολύτιµο συστατικό της ελληνικής κουζίνας που συνδυάζει αρωµατικούς τόνους πιπεριού, κανέλας, µοσχοκάρυδου και γαρίφαλου. Το αγγλικό όνοµα allspice επινοήθηκε τον 17ο αιώνα για να περιγράψει τη γεύση του. Ο καρπός του έχει συνδέσει δύο διαφορετικές κουλτούρες, τη δυτική και την ανατολίτικη κουζίνα. Καταπραϋνει από τον τυµπανισµό και τον πόνο από δυσπεψία.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής 21

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 2621027502,κ. Γ.Γουβιά. την Παγκόσµια ∆ιά σκεψη για το Κλίµα του ΟΗΕ που πραγµατοποιείται αυτή τη χρονιά στο Ντέρµπα ν της Νοτίου Αφρικής (28 Νοεµβρίου – 9 ∆εκεµβρίου), οι αποφάσεις για µία δίκαιη, φιλόδοξη και νοµικά δεσµευτική συµφωνία είναι µάλλον απίθανο να ληφθούν… H οικονοµική κρίση αποτελεί, όχι άλλοθι για αδράνεια, αλλά ευκαιρία για τη λήψη αποφάσεων που προστατεύουν τον πλανήτη και στρέφουν την παγκόσµια οικονοµία σε ένα σύγχρονο και αειφορικό µοντέλο ανάπτυξης µε εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας. Οι κυβερνήσεις του πλανήτη πρέπει να σταµατήσουν να βάζουν τα συµφέροντα της βιοµηχανία ς του ά νθρακα και του πετρελαίου, πάνω από το µέλλον της ανθρωπότητας. Τα χρονικά περιθώρια έχουν πλέον στενέψει επικίνδυνα! Η επιστηµονική κοινότητα προειδοποιεί ότι οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου θα πρέπει να κορυφωθούν

Σ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

Ντέρµπαν: Τελευταία ελπίδα για ουσιαστική πρόοδο!

ως το 2015, για να συγκρατήσουµε την αύξηση της πλανητικής θερµοκρασίας κάτω από τους +2°C. Πέρυσι, στο Κανκούν του Μεξικό, οι κυβερνήσεις κατάφεραν να επαναφέρουν τις κλιµατικές διαπραγµατεύσεις σε τροχιά, µετά το φιάσκο της Κοπεγχάγης το 2009 και την παρ’ ολίγο κατάρρευση των διαπραγµατεύσεων. Στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για το Κλίµα στο Ντέρµπαν, η Greenpeace τονίζει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν το χτίσιµο µίας δίκαιης, φιλόδοξης και νοµικά δεσµευτικής συµφωνίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως το 2015. Συγκεκριµένα, φέτος είναι απολύτως α παραίτητο να υπάρξει συµφωνία στα εξής πολύ κρίσιµα ζητήµατα: Κορύφωση των παγκόσµιων εκποµπών έως το 2015 Γεφύρωση του “χάσµατος άνθρακα” (giga-

tone gap) ώστε οι στόχοι µειώσεων των εκποµπών των κρατών να συµβαδίζουν µε τις υποδείξεις της επιστήµης.. ∆ιασφάλιση της συνέχισης του Πρωτοκόλλου του Κιότο που λήγει στο τέλος του 2012. Εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για την κλιµατική χρηµατοδότηση προς τις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες. ∆ηµιουργία ρυθµιστικού πλαισίου για την προστασία των δασών. Προστα σία των πιο ευάλωτων κρατών και κοινοτήτων. Προώθηση της παγκόσµιας συνεργασίας σε τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Θέσπιση µηχανισµών διεθνούς διαφάνειας, που θα παρακολουθούν και θα α ξιολογούν τις δεσµεύσεις των κρατών.

Η «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ…

Χηµικά… ένας αόρατος κίνδυνος (Β`)

ην προηγούµενη Κυριακή µιλήσαµε για τις χηµικές ουσίες που συνθέτουν τα χιλιάδες καταναλωτικά αγαθά που έχουµε στο σπίτι µας. Είδαµε τις συνέπειες που µπορεί να έχει η χρήση τους για τον άνθρωπο, το περιβά λλον αλλά και ορισµένες από τις βασικές τους κατηγορίες. Σήµερα θ` ασχοληθούµε και πάλι µε κάποιες από τις πιο επικίνδυνες χηµικές ουσίες που υπάρχουν στα προϊόντα καθηµερινής χρήσης αλλά και το τι µπορούµε να κά νουµε ώστε να ελα ττώσουµε την έκθεσή µα ς σ’ αυτές…

PVC. ∆ιαβάζουµε τα συστατικά. Προτιµάµε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τηρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές. ∆εν επιτρέπουµε στα παιδιά να τα βάζουν στο στόµα.

Τ

Αρώµατα (perfume) – Πάνω από 300 διαφορετικά χηµικά συστατικά χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία τους. Από αυτά, περίπου 100 είναι αλλεργιογόνα. Μπορεί να περιέχουν φθαλικούς εστέρες και συνθετικά musk. Τα αντηλιακά περιέχουν τουλάχιστον επτά επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Τα τατουάζ γίνονται µε συνθετικά χρώµατα που περιέχουν βαρέα µέταλλα. Αγοράζουµε φυτικά και βιολογικά καλλυντικά. Αποφεύγουµε την έκθεση µικρών παιδιών σε αρωµατισµένα προϊόντα.

Μπογιές, βερνίκια. Περιέχουν διαλύτες δηλ. πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), βενζόλιο κ.α. Όταν χρησιµοποιούµε διαλυτικά ή σπρέι ανοίγουµε τα παράθυρα. Οι παλιές βαφές µπορεί να περιέχουν µόλυβδο. ∆εν καίµε στο τζάκι βαµµένα ή βερνικωµένα ξύλα ή συµπιεσµένα υποκατάστατα ξύλου ή άλλα συνθετικά υλικά. Πλαστικά για τρόφιµα. Τα διάφορα είδη πλα-

στικών (PVC, PC, HDPE, PET.), οι διαφανείς µεµβράνες τροφίµων, φελιζόλ συσκευασίας , µπιµπερό, µπουκάλια νερού ή λαδιών κ.α., µπορεί να µεταφέρουν στα τρόφιµα τοξικές χηµικές ουσίες ( φθαλικά, αδιπικά).. Αγοράζουµε ποτά, αναψυκτικά, λάδια κλπ. σε γυάλινες φιάλες. Προτιµούµε τα γυάλινα σκεύη ιδίως για τα ζεστά τρόφιµα ή για να τα θερµάνουµε σε φούρνο µικροκυµάτων. ∆εν βάζουµε ζεστά ροφήµατα σε πλαστικά ποτήρια. ∆εν ξαναχρησιµοποιούµε τις πλαστικές συσκευασίες π.χ µπουκάλια νερού. Πλαστικά παιχνίδια Προσοχή στα πλαστικά παιχνίδια, τη γραφική ύλη και τους µαρκαδόρους που αγοράζουµε για τα παιδιά. Μπορεί να είναι από PVC που περιέχει φθαλικούς εστέρες, κάδµιο, µόλυβδο κ.α. ή να περιέχουν άλλες τοξικές ουσίες. Αποφεύγουµε τα παιχνίδια από

Πρόσθετα τροφίµων Ε. Τα έτοιµα γεύµατα και οι επεξεργασµένες τροφές, είναι φορτωµένες συνθετικές χηµικές ουσίες, µε τη µορφή χρωστικών, αρωµατικών και συντηρητικών, βιοσυσσωρεύονται και αυξάνουν επικίνδυνα την τοξικότητα του οργανισµού µας. Τα light προϊόντα περιέχουν τοξική ασπαρτάµη. Τα αντικολλητικά σκεύη ελευθερώνουν 15 τοξικές ουσίες από τη θέρµανση του τεφλόν. Αποφεύγουµε τα κονσερβοποιηµένα και τα επεξεργασµένα τρόφιµα. Επιλέγουµε τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας. Κάπνισµα. Υπάρχουν πάνω από 12.000 χηµικές ουσίες σε κάθε τσιγάρο. Ο καπνός περιέχει περίπου 4.000 τοξικές ουσίες όπως αµµωνία, πίσσα, µονοξείδιο του άνθρακα, νικοτίνη, βενζόλιο. Περίπου 40 από αυτές προκαλούν καρκίνο (βενζοπυρένιο κ.α). ∆εν καπνίζουµε, δεν επιτρέπουµε σε κανένα να καπνίζει µέσα στο σπίτι, δεν συχνάζουνε σε χώρους που καπνίζουν. Ατµοσφαιρικοί ρύποι, σπιτική σκόνη. Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των βιοµηχανιών δηµιουργούν χηµικούς ρύπους τους οποίους αναπνέουµε καθηµερινά. Αναθυµιάσεις από χηµικές ουσίες που υπάρχουν στο σπίτι από µικροβιοκτόνα και εντοµοκτόνα αναµιγνύονται µε τη σκόνη. Αποφεύγουµε τους πολυσύχναστους δρόµους τις

ώρες µεγάλης κυκλοφορίας. Καθαρίζουµε τη σκόνη µε υγρό ύφασµα ή µε σκούπα κενού και δεν τη διασκορπίζουµε. Το συχνό µπάνιο είναι απαραίτητο διότι το δέρµα µας είναι διαπερατό από τους ρύπους.

Νερό. Το χλώριο στο πόσιµο νερό, αντιδρά µε οργανικές ουσίες που υπάρχουν φυσιολογικά στο νερό. Η χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα, µπορεί να µειώνει την έκθεση των ανθρώπων στα τοξικά παράγωγα της χλωρίωσης αλλά και βαρέων µετάλλων που πιθανόν µολύνουν το νερό. ∆εν πίνουµε νερό από ψύκτες κτιρίων.

Πολυφαρµα κία. Τα φάρµακα αποτελούνται κυρίως από χηµικές ουσίες. Το 70% των ανθρώπων παίρνουν φάρµακα, χωρίς τη συνταγή ή την υπόδειξη του γιατρού. Το 20% απ’ αυτούς εισάγονται στα νοσοκοµεία λόγω ανεπιθύµητων παρενεργειών των φαρµάκων.

Χώροι εργασίας. Αγρότες εκτεθειµένοι σε εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, ηλεκτροσυγκολλητές σε αναθυµιάσεις µαγγανίου, κοµµώτριες σε βαφές µαλλιών και διαλυτικές ουσίες, ελαιοχρωµατιστές σε διαλύτες κ.α. Τηρούµε τους κανόνες ασφαλείας στην εργασία (µάσκες, φίλτρα κλπ). Απορρίµµατα. Τα χηµικά είναι επικίνδυνα απορρίµµατα. Αποθέτουµε τα χηµικά όπως χρώµατα, διαλύτες, φάρµακα, υλικά καθαρισµού και µπαταρίες µε ασφαλή τρόπο. Μερικά από αυτά τα επικίνδυνα υλικά, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Ακολουθούµε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης/ αποθήκευσης και ασφαλούς απόρριψης των χηµικών παρασκευασµάτων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

13 λόγοι για να µη ζευγαρώσετε το σκύλο σας! 1) Υπερπληθυσµός κατοικίδιων. ∆υστυχώς, ο αριθµός των κατοικίδιων είναι µακράν µεγαλύτερος από ότι ο αριθµός των διαθέσιµων οικογενειών παγκοσµίως. ΜΗΝ προσθέτετε και άλλα κουτάβια σε αυτόν τον κόσµο.

2) Ζήτηση. Αν σκέφτεστε να κάνετε γέννα από την οποία θα προκύψουν ηµίαιµα σκυλιά, ξανασκεφτείτε το! Επικρατεί η λανθασµένη άποψη ότι τα ηµίαιµα είναι κατώτερα κατοικίδια από τα καθαρόαιµα, µε αποτέλεσµα η ζήτησή τους να είναι περιορισµένη.

3) Κληρονοµικές παθήσεις. Αν σκέφτεστε να κάνετε γέννα από την οποία θα προκύψουν καθαρόαιµα κουτάβια, σκεφτείτε τις κληρονοµικές παθήσεις των καθαρόαιµων σκυλιών. Η επιλεκτική εκτροφή καθαρόαιµων σκύλων έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη πολλών σοβαρότατων κληρονοµικών παθήσεων, από τις οποίες ο σκύλος µπορεί είτε να υποφέρει µια ζωή είτε να πεθάνει πολύ σύντοµα.

4) Χαρακτήρας. Τι γνωρίζετε σχετικά µε την κληρονοµικότητα του χαρακτήρα; Είναι τα δύο σκυλιά κατάλληλου χαρακτήρα, ώστε να αναπαραχθούν; Είναι φιλικά; Έχουν αυτοπεποίθηση; Είναι κοινωνικά;

5) Γνώσεις σχετικά µε τον οίστρο, την εγκυµοσύνη, τον τοκετό, το θηλασµό, τον απογαλακτισµό, τις συνθήκες υγιεινής και πολλά άλλα. Μπορείτε να σώσετε ένα κουτάβι που µόλις γεννιέται δεν µπορεί να ανασάνει; Μπορείτε να αντέξετε το θάνατο της σκύλας σας κατά την εγκυµοσύνη; Μπορείτε να αναθρέψετε µόνοι σας τα κουτάβια για 2 µήνες; Ξέρετε ότι η σκύλα σας µπορεί να γεννήσει ακόµα και 14 κουτάβια, τα οποία δε θα µπορεί να θηλάσει; Σκεφτείτε το! Τα πράγµατα ∆ΕΝ είναι τόσο απλά όσο φαίνονται.

6) ∆ιαθέσιµες οικογένειες. Γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι είναι 100% σίγουροι ότι, αν κάνετε γέννα, είναι πρόθυµοι να υιοθετήσουν τα κουτάβια σας; Αν ναι, πόσοι είναι αυτοί; Αν η σκύλα γεννήσει 14 κουτάβια, τι θα κάνετε; Πώς θα βρείτε τόσα πολλά σπίτια; Είστε σε θέση να

κρατήσετε όσα κουτάβια σας µείνουν και να τους προσφέρετε ΟΛΑ όσα χρειάζονται; 7) Αρσενικός σκύλος. Αν έχετε αρσενικό σκύλο, τον οποίο σκέφτεστε να ζευγαρώσετε, ποιος είναι ο λόγος που σας οδηγεί σε αυτή τη σκέψη; Γνωρίζετε ότι µε το ζευγάρωµα αντί να τον βοηθήσετε, του δηµιουργείτε µεγαλύτερο πρόβληµα;

8) Πυοµήτρα. Πιστεύετε ότι η σκύλα πρέπει να ζευγαρώσει για να µην προσβληθεί από πυοµήτρα; Αν ναι, τότε είστε παραπληροφορηµένοι…

9) Μητρότητα. Αν νοµίζετε ότι η σκύλα έχει ανάγκη να νιώσει τη χαρά τη µητρότητας, όπως και ο άνθρωπος, λάβετε υπ’ όψιν ότι η σκύλα είναι πιθανό ακόµα και να αρνηθεί τα κουτάβια της ή να µην ξέρει πώς να τα περιποιηθεί λόγω απειρίας, µε κίνδυνο τη ζωή τους… 10) Έρωτας. Θεωρείτε ότι τα σκυλιά ερωτεύονται; Ότι έχουν ανάγκη να κάνουν σεξ; Ότι επιθυµούν να έχουν κάποιο µόνιµο ερωτικό σύντροφο; Αυτά δεν ισχύουν. Ενηµερωθείτε σχετικά µε τη φύση του ΣΚΥΛΟΥ!

11) Εισόδηµα. Θέλετε να συµπληρώσετε το εισόδηµά σας πουλώντας κουτάβια; Με βάση τους παραπάνω λόγους, αναρωτηθείτε πόσο ηθικό είναι αυτό… 12) Μαθήµατα ζωής. Θέλετε εσείς ή τα παιδιά σας να γνωρίσουν τη χαρά της αναπαραγωγής ενός ζώου, τη γέννηση και το µεγάλωµα των κουταβιών; Η λύση δεν είναι η αναπαραγωγή του δικού σας σκύλου.

13) Απόγονος του σκύλου σας. Επιθυµείτε να αποκτήσετε έναν απόγονο του σκύλου σας; Θα πρέπει να αναλογιστείτε το κατά πόσο έχει πράγµατι νόηµα αυτό. Οι απόγονοι του σκύλου σας µπορεί να µην έχουν τις οµοιότητες µε το δικό σας σκύλο, τις οποίες εσείς περιµένετε να δείτε. Κάθε σκύλος, όπως και κάθε άνθρωπος, έχει τη δική του µοναδική προσωπικότητα και αξία…

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

Νέο ραντεβού σήµερα στις 7 µ.µ. έα συνάντηση σήµερα για τα µέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου, (στη µικρή αίθουσα του ΚΤΕΛ)… Οι φιλόζωοι άκουσαν την περασµένη Τρίτη µε ευχαρίστηση το δήµαρχο του Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο να τους λέει ότι ο ∆ήµος έχει υπ` όψιν του δυο χώρους όπου θα µπορούσε να δηµιουργηθεί το Καταφύγιο-Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων…

Ν

Αγγελίες-Χαρίζονται Αυτά τα σκυλάκια ποιος θα τα πάρει;… Αυτό που αποµένει είναι να γίνει επίσκεψη στους συγκεκριµένους χώρους από αντιπροσωπεία µελών του συλλόγου και του αρµόδιου αντιδηµάρχου προκειµένου να επιλεγεί ο χώρος. Κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα συµβεί µέσα στην εβδοµάδα που

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Άγρια ζώα

Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6972 009804 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ,

έρχεται… Το συγκεκριµένο θέµα θα συζητηθεί ιδιαίτερα στην σηµερινή συνάντηση όπως και αυτό για την διαδικασία ανάδειξης νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα προκύψει µέσω των σχετικών αρχαιρεσιών… Τα µέλη αλλά και όσοι φιλόζωοι επιθυµούν να εγγραφούν καλούνται και σήµερα να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση που έχει ώρα προσέλευσης 7-7.30 µ.µ. Αγγελίες-χαρίζονται Φωτο 1) Χαρίζονται 2 BASSET HOUND. Ένα θηλυκό 15 µηνών στειρωµένο και ένα αρσενικό 7 µηνών, εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα… 6945 887780 Φωτο 2 και 3) Χαρίζονται 2 θηλυκά 2,5 µηνών περίπου, εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα… 6945 887780 Φωτο 4) Χαρίζεται ηµίαιµη γκέκας 1,5 χρόνου εµβολιασµένη και αποπαρασιτωµένη. Πολύ καλός χαρακτήρας… 6970 665310 6-9 µ.µ. Όλα τα σκυλάκια που θα υιοθετηθούν από κάποιον φιλόζωο θα έχουν δωρεάν εκπαίδευση από το «STAR DOG CLUB»! Ενηµέρωση: Η στήλη σας ενηµερώνει ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας της ΜΚΟ «ROMMEL» έχει αλλάξει. Το νέο τηλέφωνο είναι το 6972 009804

( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Στα υπόψ(in)! Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

2

3

«Σαν βροχή» στην Αθήνα από ένα «δικό» µας παιδί! «∆ικό» µας παιδί που δεν είναι άλλος από τον Αλέξιο Κοτσώρη που σκηνοθετεί –µαζί µε την Παναγιώτα Πανταζή- ένα θεατρικό project βασισµένο στο µονόπρακτο του Tennessee Williams «Μίλα µου σαν τη βροχή». Από τη ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου στο Θέατρο «ΒαφείοΛάκης Καραλής» (Αγ. Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως, Μεταξουργείο). Κρατήσεις θέσεων: 6982 396528

«Σειρήνες στη στεριά» στην Αµαλιάδα!

LIVE

Απολαύστε το sequel του «Σειρήνες Στο Αιγαίο», στον κινηµατογράφο «Σινεµά» στην Αµαλιάδα και προετοιµαστείτε για… κάτι διαφορετικό! Το «Σειρήνες Στη Στεριά» διατηρεί στις επάλξεις όλους τους βασικούς συντελεστές του «Σειρήνες Στο Αιγαίο», στους οποίους προστίθεται και η Τζένη Θεωνά. Οι ώρες προβολής είναι στις 8 και στις 10 µ.µ.

1

Πρόκειται για την αποχαιρετιστήρια συναυλία -µετά την τελετή λήξης και την απονοµή των βραβείων το Σάββα το 10 ∆εκεµβρίου- του 14ου Φεστιβάλ και της 11ης Camera Zizanio. Ο Γιώργος Μεράντζας (στο τραγούδι) και ο Dasho Kurti (ακορντεόν και πλήκτρα) συµπράττουν µουσικά στη σκηνή του ιστορικού θεάτρου µε τραγούδια από την πολύχρονη καριέρα του πρώτου καθώς και άλλων δηµιουργών και ερµηνευτών σε απρόβλεπτες διασκευές! Μην το χάσετε!

4 EVENT

ΕΞΟ∆ΟΣ

Ελληνική Παρασκευή στο White Bar! Και ετοιµάσου για… λουλουδοπόλεµο! Σε µια από τις πιο καθιερωµένες βραδιές, το White Bar στην Κρέστενα κάθε Παρασκευή βράδυ… «µιλάει» µόνο Ελληνικά και το κέφι… εκτοξεύεται στα ύψη! ∆ήλωσε συµµετοχή!

Γιώργος Μεράντζας Dasho Kurti Live στο «Απόλλων»!

5

Βραδιά Karaoke στο café Chantant!

Ένα από τα πιο γνωστά στέκια του Πύργου, το café Chantant στην παλιά δηµοτική Αγορά, αποαπό σήµερα- να δώσει φάσισε –α χρώµα στις Κυριακές µας… Προετοιµάστε τις… φωνητικές σας χορδές, πάρτε το µικρόφωνο στα χέρια ερµηνεύοντας το αγαπηµένο σας τραγούδι και νιώστε… star, σε ένα event µε πολύ κέφι κι ακόµα περισσότερες εκπλήξεις και guest συµµετοχές! Όλα αυτά γύρω στις 11 το βράδυ…

23


24

Εν οίκω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

«Εκφράζοµαι µε Η

Κατερίνα Τσαρµποπούλου, σύζυγος και µητέρα τριών παιδιών, είναι από εκείνες τις γυναίκες που ανακαλύπτουν τρόπους να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσµο, δηµιουργώντας όµορφα αντικείµενα, έργα τέχνης µοναδικά. Ένα «καταπιεσµένο» ταλέντο, µερικές αφορµές και πολλή διάθεση και µεράκι, ήταν αρκετές για να οδηγήσουν την Κατερίνα σε δρόµους δηµιουργικούς.

Σαν παιδί, η Κατερίνα Τσαρµποπούλου δεν είχε εκφράσει καµία καλλιτεχνική τάση. Απλά, θαύµαζε τους ανθρώπους που είχαν δηµιουργικές ανησυχίες και καλλιτεχνικές κλίσεις, τους ζήλευε µε την καλή έννοια, αλλά δεν είχε προσπαθήσει ποτέ να φτιάξει κάτι η ίδια. Λες και κάτι την φόβιζε. Ίσως επειδή είναι τελειοµανής και φοβόταν ότι κάτι µέτριο δεν θα της ήταν αρκετό. Έτσι, το είχε αφήσει στην άκρη του µυαλού της. Όταν η κόρης της, η Ρούλα, άρχισε να φτιάχνει κοσµήµατα µε χάντρες, αναζήτησαν στο διαδίκτυο υλικά. Τότε ανακάλυψε την τεχνική του decoupage. ∆ιάβασε γι’ αυτήν, σπατάλησε ώρες ατελείωτες, έµαθε πολλά, συνέλεξε πληροφορίες. Και αποφάσισε να κάνει την αρχή. Τον τελευταίο χρόνο, ο ελεύθερος χρόνος της είναι αφιερωµένος στα έργα της. Όσο ελεύθερο χρόνο µπορεί να έχει µια µητέρα τριών παιδιών. Και όµως, η Κατερίνα έχει καταφέρει και έχει βρει τις ισορροπίες εκείνες που της επιτρέπουν να κινείται τόσο στο χώρο της οικογένειάς της όσο και σε αυτό που επέλεξε για χόµπι. Όπως µας λέει η ίδια, την

Ο γιος της, ο ∆ηµοσθένης, φαίνεται ότι κληρονόµησε το ταλέντο της. ∆εν είχε ασχοληθεί ποτέ µε τη ζωγραφική αλλά όταν είδε τη µητέρα του, ασχολήθηκε και φτιάχνει γκράφιτι.

Στο µικρό εργαστήρι που έχει δηµιουργήσει στο σπίτι της.

οποία συναντήσαµε στο σπίτι της, στον Πύργο, «αν θέλεις κάτι το µαθαίνεις. Με ενθουσίασε αυτή η χειροτεχνία. Όταν θέλεις κάτι, θα κινήσεις γη και ουρανό αλλά θα το καταφέρεις». Τα πρώτα βήµατα έγιναν µόνο µε βάση όσα µάθαινε από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, παρακολούθησε και ένα σεµινάριο στη σχολή της Σίας Σωτηροπούλου, για τρισδιάστατες εικόνες και προσπαθεί συνεχώς να εµπλουτίζει τις γνώσεις και τις τεχνικές της.

Τι είναι το decoupage… Της ζητήσαµε να µας µιλήσει για το decoupage. Όπως µας είπε, είναι µια δηµιουργική, διακοσµητική και χωρίς τέλος µορφή τέχνης, οι ρίζες της οποίας βρίσκονται 300 χρόνια πριν στη Βενετία. Το decoupage του 18ου αιώνα είναι η πιο εκλεπτυσµένη και όµορφη από όλες τις µορφές του decoupage. Η λέξη ντεκουπάζ προέρχεται από τη γαλλική λέξη decouper που σηµαίνει «κόβω». Το ντεκουπάζ είναι η τέχνη του στολισµού επιφανειών µε κοµµάτια χαρτιού έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολόκληρο design ή να ειπωθεί µια ιστορία.

Όλες οι επιφάνειες είναι κατάλληλες για να εφαρµοστεί το ντεκουπάζ. Η ιδέα µπορεί να προκύψει είτε κρατώντας στα χέρια σας ένα σχέδιο και ψάχνοντας την κατάλληλη επιφάνεια για να το εφαρµόσετε είτε έχοντας την κατάλληλη επιφάνεια και ψάχνοντας το κατάλληλο σχέδιο. Το καλό κόψιµο του σχεδίου είναι πολύ σηµαντικό. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ψαλίδια που κόβουν πολύ καλά. Το σωστό κόψιµο είναι η καρδιά του ντεκουπάζ. Η ζωγραφική είναι ένα άλλο σπουδαίο µέρος του έργου. Το παν είναι το χρώµα του φόντου. Όπως µας λέει η Κατερίνα, είναι πολύ σπουδαίο να «δένουν» οι εικόνες χρονολογικά µε τα χρώµατα.

Μικτές τεχνικές… Το επόµενο βήµα ήταν οι µικτές τεχνικές, µε ύφασµα, χαρτοπετσέτες, µε πέτρες, µε κοχύλια, µε άµµο, µέταλλο, κεραµίδι, µε ό,τι υλικό µπορείς να φανταστείς. Τα µοτίβα µπορεί να είναι µοντέρνα, κλασικά ή ροµαντικά, οτιδήποτε την εκφράζει. Είναι κάτι πολύ δηµιουργικό που το εξελίσσει κάθε φορά. Οι φίλοι και οι γνωστοί, που


25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Εν οίκω

την ψυχή µου…»

Κλειδοθήκη µε την τεχνική του decoupage.

Καλοκαιρινή σύνθεση µε βότσαλα.

Ξύλα της θάλασσας σε µια καλοκαιρινή σύνθεση.

ξέρουν την αγάπη της γι’ αυτό που κάνει και βλέπουν τα έργα της να στολίζουν ξεχωριστά το σπίτι της, θαυµάζουν τις δηµιουργίες της και πολλοί της ζητούν να τους φτιάξει κάτι. Και η ίδια χαρίζει δικά της δώρα µε πολλή αγάπη.

Υποστηρίζοντας την επιλογή της… Οι ώρες που απορροφάται είναι τα βράδια, αφού κοιµηθούν τα παιδιά. Πολλές φορές κάθεται ως το πρωί. Αλλά αυτό δεν την κουράζει, καθώς γεµίζει την ψυχή της. Τώρα, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια καταπίεζε την τάση της να εκφραστεί δηµιουργικά. Τώρα κάνει µαθήµατα

αγιογραφίας και θα κάνει και µαθήµατα ζωγραφικής. «Είναι κάτι πολύ όµορφο, βγάζεις την ψυχή σου. Όπως αγαπάς τα παιδιά σου, αγαπάς και τα έργα σου. Και δύσκολα τα αποχωρίζεσαι. Και κάθε τι που φτιάχνω δεν είναι ίδιο µε το προηγούµενο». Πλέον, στο χώρο του σπιτιού, έχει διαµορφωθεί και µια γωνιά για να µπορεί να δουλεύει µε άνεση. Το όνειρό της είναι να κάνει ένα χώρο, εργαστήριο και έκθεση και να µπορεί να τα διαθέτει. Όπως µας λέει, θα δουλέψει πάνω σε αυτό και θα το υποστηρίξει. Ένα βήµα που δε θα µπορούσε να κάνει αν δεν είναι την απόλυτη και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Τόσο ο σύζυγός της, ο Πέτρος Μπε-

βούδας, όσο και τα παιδιά τους, η Ρούλα, ο ∆ηµοσθένης και ο Γιώργος, βρίσκονται πάντα δίπλα της και επιδοκιµάζουν την αγάπη της για να εκφράσει όλα όσα περνούν από τη σφαίρα της φαντασίας, σε κάτι χειροπιαστό.


26

Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑ Ο.Ε.

Υπερσύγχρονα µηχανήµατα για κάλυψη των αναγκών Το πρόσωπο

Μια εταιρεία ραγδαία εξελισσόµενη βρίσκεται για πάνω από τριάντα χρόνια στην κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων ποιότητας και πιστοποιηµένα για καλύτερα αποτελέσµατα

Υπεύθυνος παραγωγής της εταιρείας σήµερα είναι ο Χρήστος Καρκαβέλια ς, ένα πρόσωπο µε νέες ιδέες και εµπειρία στο χώρο της κατασκευής, ο οποίος έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την παραγωγική διαδικασία της µονάδας. Ο Χρήστος Καρκαβέλιας ξεκίνησε την επαγγελµατική του δραστηριόΟ υπεύθυνος παραγωγής της εταιρείας, Χρήστος τητα δίπλα στον πατέρα του, Καρκαβέλιας, µίλησε για τη χαµηλή τιµή του λαδιού ∆ιονύσιο και το θείο του, που φέρνει κύµα «µαρασµού» στον αγροτικό τοµέα, Γιώργο, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι ειδικά της Ηλείας. που ίδρυσαν την εταιρεία. Ο Χρήστος, µιλώντας στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για τη µονάδα παραγωγής ανέφερε ότι πρόκειται για µια ιδέα η οποία ξεκίνησε µε σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού κλάδου στον τοµέα της παραγωγής ενώ επεσήµανε ότι σήµερα η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη καθώς η τιµή του λαδιού είναι χαµηλή µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί τόσο της Ηλείας όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας να µην προβαίνουν στην αγορά µηχανηµάτων. «Η παραγωγή είναι σε κρίσιµο στάδιο αυτή την εποχή καθώς η τιµή του λαδιού βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα κάτι το οποίο οδηγεί τον αγροτικό τοµέα ειδικά στην Ηλεία, που είναι πλούσια σε ελαιόδεντρα, σε µαρασµό», τόνισε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο Χρήστος Καρκαβέλιας.

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Η επιχείρηση Με µια πορεία 30 ετών και πλέον στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας γεωργικών µηχανηµάτων, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΡ. ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑ Ο.Ε., σήµερα βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς, κατασκευάζοντας γεωργικά µηχανήµατα, πιστοποιηµένα και ελεγµένα ώστε να προσφέρουν το µέγιστο αποτέλεσµα στον επαγγελµατία και τον ιδιώτη. Η πλήρως εξοπλισµένη και συνεχόµενα αναπτυσσόµενη µονάδα κατασκευής που λειτουργεί η εταιρεία διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας ενώ το τελευταίο διάστηµα δύο νέα υπερσύγχρονα µηχανήµατα αναλαµβάνουν την κατασκευή και δηµιουργία των προϊόντων που εµπορεύεται η επιχείρηση. Ειδικότερα η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΧΡ. ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑ Ο.Ε. διαθέτει στη µονάδα παραγωγής της τα µηχανήµατα CNC PUNCHING (διατρητικό) και CNC ΣΤΡΑΤΖΑ, τα οποία µπορούν να παράγουν σε άµεσο χρόνο τη διπλάσια ποσότητα των γεωργικών µηχανηµάτων της µονάδας. Παράλληλα οι µεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής ανέπτυξαν την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας και σήµερα, εκτός από το ελαιοραβδιστικό µηχάνηµα η βιοτεχνία κατασκευάζει εξίσου πιστοποιηµένα γεωργικά µηχανήµατα 2 και 3 κυλίνδρων Ν.Τ. (µε τουρµπίνα), 2 κυλίνδρων µε 1 ρόδα καθώς και καροτσάκι γεννήτριας 12volt DC, τα οποία µπορούν να καλύψουν στο έπακρο κάθε ανάγκη για τον ιδιώτη και επαγγελµατία αγρότη.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ) ΤΗΛ. 26230 54183 ΚΑΙ 26230 55901 W: www.karkavelias.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Σ Π Ο Ρ 27

Α1 ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Σπουδαία νίκη του Λαµπετίου Σελ.31

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

∆ύσκολη αποστολή µε Ρούβα

Έ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

να ακόµη σηµαντικό παιχνίδι δίνει σήµερα ο Πανηλειακός για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής. Οι «ερυθρόλευκοι» στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής, αντιµετωπίζουν στις 3 µ.µ. την οµάδα του Ρούβα στην Κρήτη. Οι δυσκολίες του σηµερινού αγώνα είναι αρκετές, αφού η οµάδα της Κρήτης είναι

«σκληρό καρύδι» µέσα στην έδρα της, ενώ θα έχει σαν «σύµµαχο» και τον αγωνιστικό χώρο (συνθετικός τάπητας). Παρ’ όλα αυτά όµως, ο Πανηλειακός µπορεί να πάρει το θετικό αποτέλεσµα, αρκεί να είναι σοβαρός µέσα στο γήπεδο και παίξει µε δύναµη και µυαλό. Αγωνιστικά προβλήµατα δεν υπάρχουν για το Σωτήρη Αντωνίου, καθώς όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του. Στην αποστολή σε σχέση µε το παιχνίδι µε τα Χανιά ταξίδεψαν

οι Καπετανάκης και Νικολόπουλος, ενώ έµειναν στον Πύργο οι Θεοδωρακόπουλος και Μαζιώτης. Στα δύσκολα είναι ικανός για πολλά ο Πανηλειακός. Στην αποστολή συγκεκριµένα, ο τεχνικός Σωτήρης Αντωνίου πήρε µαζί του 18 παίκτες τσής, Γήττας Τοµαράς, Θωνιάτης, Κάλφας, (επικεφαλής είναι ο Παύλος Μυροφορίδης). Κολόκας, Κρυστάλλης, Κυριακίδης , ΜανιάΑναλυτικά στην Κρήτη ταξίδεψαν οι: Μανω- της , Λώττας Ταφαρλής, Καπετανάκης, λόπουλος, Ακπαρίδης Σωτηρόπουλος, Βα- Μπράβος, Καφαντάρης, Νικολόπουλος .

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΣΕΝΑΛ

Ο Σύνδεσµος Θύρα 7 Πύργου διοργανώνει εκδροµή στις 6-122011 στον κρίσιµο αγώνα µε την Αρσεναλ Πληροφορίες. στο τηλ. 6984798896


28 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Βρασιές… όπως Τσιλιβί!

∆ύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο…

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου ις Βρασιές της ΕΠΣ Αρκαδίας υποδέχεται σήµερα στις 3 µ.µ. στην έδρα του ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του 6ου οµίλου της ∆΄ εθνικής . Μία οµάδα που συµµετέχει για πρώτη φορά και αυτή στην ιστορία της στη ∆΄ εθνική, και απλά στο παρά – πέντε, συµπεριλήφθη στον 6ο όµιλο της κατηγορίας. Μοναδικός φυσικά στόχος των «πρασίνων» το τρίποντο, ώστε να µείνουν πίσω από τον πρωτοπόρο Να σκοράρει αρκετές φορές ώστε να βρεθεί στην κορυφή Παναιγιάλειο, τον οποίο ελ- των σκόρερ του 6ου οµίλου θα επιδιώξει σήµερα ο Κ. Βλαπίζουν να φτάσουν, ή χόπουλος κόντρα στις Βρασιές. ακόµα και να ξεπεράσουν την 10η αγωνιστική που θα λιόπουλος που αντιµετώπιζε ένα µικρό – συναντηθούν στο Πανόπουλο. Η ψυχολο- τραυµατισµό, θα δώσει κανονικά το γία στην οµάδα είναι αρκετά καλή µετά τη παρών. Πάντως ο τεχνικός Λάκης Αθανανίκη στον Πάµισσο, και την πρόκριση του σόπουλος, τους ζήτησε να συνεχίσουν τις κυπέλλου στα Λεχαινά, έχοντας στόχο καλές τους εµφανίσεις, βάζοντας και πάλι την ανάλογη συνέχεια! Το σηµαντικό για πολλά γκολ, παίζοντας µε τη «συνταγή» τους «πράσινους» για το µατς µε τις Βρα- του 7 – 0 µε το Τσιλιβί ! ∆ιαιτητής της συσιές , είναι ότι πέρα από τον τιµωρηµένο νάντησης θα είναι ο Ψηλοπαναγιώτης(ΚάΧρονόπουλο(θα εκτίσει τη δεύτερη αγω- τσας – Οικονοµόπουλος)Σ.∆.Π. νιστική της τιµωρίας του), δεν υπάρχουν Μεσσηνίας. αλλά προβλήµατα, καθώς και ο Αλ. Σπη-

Μ

Του Γιάννη Μουρούτη

Οι «βυσσινί» αντιµετωπίζουν εκτός έδρας στις 3 µ.µ τον πρωτοπόρο Παναιγιάλειο

ε αρκετά προβλήµατα, αλλά χωρίς φόβο και µε αισιοδοξία για κατάκτηση της νίκης ή του θετικού αποτελέσµατος θα αγωνισθεί σήµερα ο Αστέρας Αµαλιάδας στην έδρα του Παναιγιαλείου. Οι πρωτοπόροι του 6ου οµίλου της ∆΄ Εθνικής, έχουν 4 στα 4 µέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι άτρωτοι… Ο Αστέρας, έστω και αν δεν θα έχει διαθέσιµους τους Τριανταφύλλη, Μαγκαφά και Χρ.Παρασκευόπουλο, είναι ικανός για τη ζηµιά... Αρκεί οι παίκτες του να αντιληφθούν, ότι πρόκειται για ένα ντέρµπι και λάθη δεν συγχωρούνται. Θα µετρήσει σίγουρα και η δύναµη, αλλά και η ψυχή σε αυτό το µατς, διότι οι γηπεδούχοι έχουν πολύ καλό έµψυχο υλικό και φιλοδοξίες ανόδου. Αλλαγές στην εντεκάδα, σε σχέση µε την αναµέτρηση στο Λάππα, σίγουρα θα υπάρχουν και αυτές θα είναι δύο ή τρεις. ∆ιαιτητής θα είναι ο Ζαραβίνος από την Αθήνα, µε βοηθούς τους ∆ούρο και Φασουλή από την Αρκαδία.

∆’Εθνική-6ος όµιλος Το σηµερινό πρόγραµµα -5η αγωνιστική Παναιγιάλειος-Αστέρας Αµαλιάδας Ολυµπιακός Γυθείου-∆ιαγόρας Βραχνεΐκων Τσιλιβή-Ατρόµητος Λάππα Εράνη Φιλιατρών-ΑΟ Εικοσιµίας Αχαϊκή-Θύελλα Πατρών ΠΦΟ Πανόπουλου-Βρασιές Πάµισος Μεσσήνης-Τριταιικός


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

29

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 4 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Όλοι οι αγώνες του Πανηλειακού

Σ

Από το αρχείο του Τώνη Ρόζη www.tonisrozis.webs.com

ε 6 αγώνες έχει αγωνιστεί σαν σήµερα ο Πανηλειακός στη µακρόχρονη ιστορία του. Αναλυτικά οι αγώνες:

1965 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός-Αναγέννηση Άρτας 0-0 Χωρίς να µπορέσει να ξεπεράσει τη µετριότητα ο Πανηλειακός αναδείχθηκε ισόπαλος άνευ τερµάτων (00) µε την µετέπειτα πρωταθλήτρια Αναγέννηση Άρτας. Ο αγώνας ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής.

1978 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Πανηλειακός-Φοίνικας Λευκάδας 2-0 Μία πολύ καλή πορεία είχε ο Πανηλειακός τη χρονιά αυτή στο ερασιτεχνικό πρωτάθληµα, που στην ουσία ήταν η Γ’ Εθνική, ενώ οι 20 οµάδες

Το πρόγραµµα της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/12/11 ΑΕΚ - ΚΕΡΚΥΡΑ 15:00 novasports2 ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ - ΞΑΝΘΗ 15:00 novasports3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ 17:15 novasports2 ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17:15 novasports3 ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 novasports1

που συµµετείχαν ήταν από τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη σηµερινή Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Σαν σήµερα για τη 10η αγωνιστική οι Πυργιώτες υποδέχτηκαν το Φοίνικα Λευκάδας τον οποίο νίκησαν 2-0. Σκόρερ της οµάδας µας ήταν οι Μ.Πυλαρινός και Ν. Καβουρίνος.

1985 Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός-Πανελευσινιακός 2-1 Κάτω από άσχηµες καιρικές και γηπεδικές συνθήκες ο Πανηλειακός, για τη 14η αγωνιστική, πέτυχε µία µεγαλειώδη νίκη επί του Πανελευσινιακού µε 2-1. Οι Πυργιώτες στο 3ο λεπτό του β’ ηµιχρόνου άνοιξαν το σκορ µε κεφαλιά του Κ. Κωνσταντόπουλου. Στο 68’ µπήκε στον αγώνα ο Π. Κορωναίος και 5 λεπτά αργότερα µε βολίδα σουτ έγραψε το 2-0. Στην εκπνοή του αγώνα (89’) ο Μπάρκογλου µείωσε σε 2-1. 1988 ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ Ανατολή Κολιρίου-Πανηλειακός 0-4 Στην τελευταία συµµετοχή του στο πρωτάθληµα της ΕΠΣ Ηλείας ο Πανηλειακός έσπασε όλα τα ρεκόρ αφού είχε συνολίκα 26 νίκες και µόνο

µία ήττα στην τελευταία αγωνιστική. Θύµα της ανωτερότητας των «ερυθρολεύκων» υπήρξε η Ανατολή Κολιρίου, αφού σαν σήµερα ηττήθηκε στον πρωινό διεξαχθέντα αγώνα στο γήπεδό της µε 4-0.

1994 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός-Χαραυγιακός 1-0 Πραγµατοποιώντας τη χειρότερη ίσως φετινή του εµφάνιση ο Πανηλειακός πέτυχε δύσκολη νίκη επί του ουραγού Χαραυγιακού µε σκορ 1-0. Το µοναδικό γκολ σηµείωσε στο 53’ ο Γ.Στράντζαλης µε πέναλτι. Οι φιλοξενούµενοι έχασαν µοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσουν στις καθυστερήσεις του αγώνα όταν ο Παϊτέρης έπιασε καρφωτή κεφαλιά αλλά ο τερµατοφύλακας Κυριακούλης απέκρουσε σε κόρνερ.

2004 Β’ ΕΘΝΙΚΗ Πανηλειακός-Ατρόµητος Αθηνών 2-1 Η επιστροφή του Πανηλειακού στις νίκες ήρθε φυσιολογικά αφού οι Πυργιώτες είχαν την καθολική υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, µε τον Ατρόµητο Περιστερίου και πήραν µία άνετη νίκη µε 2-0. ∆ευτερόλεπτα πριν τη λήξη του α’ ηµιχρό-

* Πανηλειακός 1969-1970 ∆ιακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Θ. Θεοχαρόπουλος, Οδ. Μπατιστάτος, Κ. Λιακόπουλος, Αχ. ∆αββέτας, Ιωαν. ∆ουβίκας, προπονητής Κ. Στουραΐτης, Γ. Καλαθάς, Χατζηιωαννίδης, Ν. Γιαννακόπουλος. Καθιστοί: Κ. Χρονόπουλος, Θ. Κωνσταντάκης, ∆ιον. Σιδηροκαστρίτης, Χρ. Ψηµµένος, Ιωαν. Χρονόπουλος, Κωστ. Μαρίνος, Κωστ. Αντύπας. Η φωτό είναι από το αρχείο του Ιωάννη Χρονόπουλου.

νου (45’) ο Βαλαντάρες µε κεφαλιά έδωσε την µπάλα στον Σκοπιανό Μιτρόφ και αυτός µε νέα κεφαλιά έγραψε το 1-0. Στο 57’ ο Προβίδας σηµάδεψε τη δοκό. Στο 62’ ο Βαλαν-

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΕΡΡΟΙΟΣ

∆ύο σηµαντικά µατς σε Βάρδα-Παλαιοχώρι

Ο

Του Γιάννη Μουρούτη

ι αγώνες των πρωτοπόρων οµάδων της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος διεξάγονται σήµερα στις 3 µ.µ και µάλιστα δεν είναι εύκολοι. Η ∆όξα θα παίξει στο Παλαιοχώρι µε τον Ολυµπιακό Σαβαλίων, ενώ ο ΠΑΟ Βάρδας µε τον Ηλειακό Λεχαινών στο «Γρηγόριος Καλάκος» θα φιλοξενήσει τον Ηλειακό Λεχαινών. Ας δούµε και τις δυο συναντήσεις: Παλαιοχώρι: Ο Ολυµπιακός Σαβαλίων είναι αήττητος τους τελευταίους έξι αγώνες, αλλά σήµερα έχει πολύ δύσκολο έργο κόντρα στη ∆όξα Νέας Μανολά-

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

δας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσµα, αλλά η ποιότητα των «αετών» παίζει ρόλο σε τέτοια µατς. Αν όµως θεωρήσει δεδοµένη τη νίκη της, η οµάδα της Νέας Μανολάδας µπορεί και να την πατήσει… ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος Βάρδα: ∆εν κέρδισε στη δύσκολη έδρα του Χειµαδιού ο ΠΑΟ Βάρδας και έτσι έµεινε πίσω δύο βαθµούς από τη ∆όξα. Οι «πράσινοι» αντιµετωπίζουν σήµερα τον έµπειρο Ηλειακό Λεχαινών και ξέρουν ότι πρέπει να έχουν καλή απόδοση, για να επιστρέψουν στις νίκες. Οι φιλοξενούµενοι θα διεκδικήσουν βαθµό ή βαθµούς και χωρίς άγχος µάλιστα… ∆ιαιτητής ο Καλογεράκος

τάρες ύστερα από σέντρα του Καράµπελα έγραψε το 2-0. Όµως 6 λεπτά πριν το τέλος (84’) µείωσαν οι φιλοξενούµενοι µε το Γιαννόπουλο σε 2-1.

Το πρόγραµµα της Β’ Εθνικής ΚΥΡΙΑΚΗ 04/12 14:00 Πλατανιάς - Φωκικός 15:00 Λάρισα - Παναχαϊκή 2005 15:00 Πιερικός - Εθνικός Αστέρας 15:00 Πανθρακικός - Αγροτικός Αστέρας 15:00 Καλλονή Α.Ε - Ηρακλής Ψαχνών 15:00 Βέροια - Αναγέννηση Επανωµής 15:00 Βύζας - Αναγέννηση Γιαννιτσών 17:00 Πανσερραϊκός - ∆ιαγ όρας Ρόδου


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

30 Σ Π Ο Ρ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Θέλει την 5η νίκη στην έδρα του

∆ύσκολη έξοδος στο Χολαργό

Έ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ε κύριο στόχο να παραµείνει αήττητος στην έδρα του, ο Κόροιβος Αµαλιάδας υποδέχεται σήµερα στις 4 µ.µ. την Αναγέννηση Φλόγας. Η οµάδα της Αµαλιάδας θέλει τη νίκη στο σηµερινό αγώνα, προκειµένου να παραµείνει στην πρώτη πεντάδα της βαθµολογίας και µακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Πάντως το έργο του Κόροιβου δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αφού ο αντίπαλος του έχει εµπειρία από την κατηγορία (τα τελευταία τέσσερα χρόνια συµµετέχει ανελλιπώς στο πρωτάθληµα της Β΄ Εθνικής). Ο Κόροιβος θα επιδιώξει να εκµεταλλευτεί ακόµα µια φορά τη δυνατή έδρα του (έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθµα µατς) και σίγουρα χρειάζεται και τη βοήθεια των φιλάθλων του, που θα πρέπει να τον ενισχύσουν µε την παρουσία τους στο κλειστό της Αµαλιάδας. Ο Γιάννης Ελευθεριάδης δεν έχει αγωνιστικά κάποιο σοβαρό πρόβληµα , εκτός βέβαια από το στρατευµένο Γιάννη Αντωνιάδη, που δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµα στην οµαδα.

Μ

Την 5η νίκη στην έδρα του θέλει σήµερα ο Κόροιβος.

Το πρόγραµµα Κυριακή 4/12 ∆ιαγόρα -12.00: ∆ιαγόρας Ρ.-Αιγάλεω Ν.Ιωνίας Μαγν.- 13.00: Νίκη Β.-Ηράκλειο Ζωγράφου- 16.00: Φιλαθλητικός-ΜΕΝΤ Αµαλιάδας -16.00: Κόροιβος-Αναγέννηση Φλ. (Μαγκλογιάννης-Σιώκας) Κατσιδήµου- 17.00: Αίολος Τρ.-ΑΣΕ ∆ούκα Ιβανώφειο -17.00: Ηρακλής-Νήαρ Ηστ ∆ΑΚ Ευόσµου -17.00: Αίας Ευόσµου-ΣΑ Στρατωνίου Κοντόπευκου -17.00: Αγ. Παρασκευή- Χαλκηδόνα

να ακόµη δύσκολο παιχνίδι δίνει σήµερα ο Ολυµπιονίκης στις 5µ.µ. στο κλειστό του Χολαργού µε την οµώνυµη οµάδα. Ο αντίπαλος του Ολυµπιονίκη, είναι από τις οµάδες που έχουν στόχο την άνοδο και αυτή την στιγµή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθµολογίας µε συγκάτοικους το Μίλωνα και τον Αγ. ∆ηµήτριο, ένα βαθµό πίσω από τους πρωτοπόρους Έσπερο και Ιωνικό Ν. Φιλαδέλφειας. Η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας πάντως θα προσπαθήσει να παίξει καλό µπάσκετ και να κερδίσει ότι περισσότερο µπορεί, κυρίως στον τοµέα της ψυχολογίας. Ο Σταύρος Γρηγοριάδης δεν έχει Στο Χολαργό αγωνίζεται ο Ολυµπιονίκης. προβλήµατα τραυµατισµών για το Περιβόλας -17.00: Απολλωνιάδα-Πολύβιος σηµερινό αγώνα. Χολαργού -17.00: Χολαργός-Ολυµπιονίκης (Νάκας-Ζέρβας) Το πρόγραµµα Αγ. ∆ηµητρίου- 17.00: Κρόνος Αγ. ∆ηµ.-ΙωΚυριακή 4/12 ΕΑΝΚ Ιωαννίνων -17.00: Κρόνος Ιωαν.-Κε- νικός Ν.Φ. Παν. Αλεξιώτισσας- 18.00: Έσπερος -Ολυµραυνός Αιγίου πιάδα Π. Μίλωνα -17.00: Μίλων-Ποσειδών Λουτρ.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όλοι οι δρόµοι οδηγούν… στη Βαρβάσαινα!

Χωρίς το µεγάλο µατς!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε πέντε µατς, ολοκληρώνεται σήµερα η 12η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, η οποία ξεκίνησε χθες µε τρεις συναντήσεις. Από τα σηµερινά τώρα µατς, όλα τα «λεφτά» είναι η συνάντηση Ατρόµητου Βαρβάσαινας – Αναγέννησης Παλαιοχωρίου, καθώς είναι ντέρµπι κορυφής! Ξεχωριστό όµως ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα µατς, και ιδίως αυτά σε Πελόπιο και ∆ουνέικα! Αναλυτικά – παίζουν

ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 3 µ.µ.: Ντέρµπι κορυφής είναι η συνάντηση της έως τώρα πρωτοπόρου Αναγέννησης Παλαιοχωρίου , που φέτος δείχνει την πραγµατική της αξία, µε τον πάντα δυνατό ιδίως στην έδρα του Ατρόµητο Βαρβάσαινας. Καθώς οι γηπεδούχοι µπορεί να προέρχονται από υποβιβασµό, όµως έχουν βλέψεις επιστροφής στην Α1, και λόγο έδρας θεωρούνται το φαβορί, χωρίς όµως να αποκλείεται ιδίως το «Χ» . Το ντέρµπι «σφυρίζει» ο έµπειρος Βασ. Αποστολόπουλος ΠΕΛΟΠΙΟ 3 µ.µ.: Να συνεχίσει στις νίκες θα επιδιώξει σήµερα ο Α.Ο. Χελιδόνια µε τον Αγ. Παπαδόπουλο πλέον στον πάγκο του, παίζοντας µε την Αλφειονίδα Αλφειούσας που ναι µεν είναι φιλόδοξη, αλλά εκτός έδρας δεν τα πάει και ιδιαίτερα καλά, αλλά σίγουρα είναι ανώτερη και το φαβορί. Το µατς παίζει ο Γ. Κυριαζής. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 µ.µ.: Μετά την πεντάρα… στο Παλαιοχώρι την περασµένη αγωνιστική,

Ο

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

κτώ µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας, µε τα οποία ολοκληρώνεται η 12η αγωνιστική και των δυο οµίλων. Πάντως σε σχέση µε τα χθεσινά µατς, σήµερα δεν έχουµε το ντέρµπι κορυφής, αλλά όµως υπάρχουν κάποια γειτονικά µατς µε ενδιαφέρον, όπως αυτά των γηπέδων, Χάβαρι, και Λατζοίου. Αναλυτικά – παίζουν

Μόνο νίκη θέλουν σήµερα απέναντι στην πρωτοπόρο Αναγέννηση Παλαιοχωρίου οι παίκτες του Ατρόµητου Βαρβάσαινας για να πιάσουν και πάλι κορυφή.

ο «νεοφώτιστος» Άρης ∆ήµητρας θα προσπαθήσει για την πολύτιµη νίκη απέναντι στο σαφώς ανώτερο Α.Ο. Χάβαρι, που όµως έως τώρα τουλάχιστον δεν εµπνέει… εµπιστοσύνη στα εκτός έδρας µατς ! Το µατς «σφυρίζει» ο Γουργούρας . ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 3 µ.µ.: Για βαθµούς απευθείας παραµονής «καίγονται» τόσο ο γηπεδούχος Ν. Απόλλων ∆ουνείκων, όσο και ο ΠΑΟ Κακοβάτου. ∆υο οµάδες που ενώ έχουν πολύ καλό υλικό, έως τώρα τουλάχιστον δεν ικανοποιούν… Όποιος πάντως επικρατήσει, θα έχει την ευκαιρία να περάσει στη ζώνη της απευθείας παραµονής. Το µατς παίζει ο Κούλης. ΚΟΥΡΤΕΣΙ 3 µ.µ.: Την ανοδική του τελευταία πορεία θα επιδιώξει να συνεχίσει σήµερα στην έδρα του ο «νεοφώτιστος» ΑΠΟ Κουρτεσίου, µε αντίπαλο την έµπειρη όµως Α.Ε. Κανουλίων, που είναι ικανή για τα πάντα, ιδίως αν βρεθεί στην ηµέρα της. Το µατς παίζει ο Κούρτης.

1ος όµιλος ΕΝΩΣΙΑΚΟ 11 π.µ.: Α.Ο. Αγ. Γεωργίου – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου

ΛΑΤΖΟΙ 3 µ.µ.: Ενιπέας Λατζοίου – Άρης Λανθίου ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ.: Θρίαµβος Πύργου – Κεραυνός Καλλικώµου Β. ΠΥΡΓΟΥ 3µ.µ.: Ν. Ατρόµητος Λαστείκων – Απόλλων Ν. Φιγαλείας 2ος όµιλος

ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3 µ.µ.: Άρης Ξυλοκέρας – Εθνικός Αµπελοκάµπου ΓΕΡΑΚΙ 3 µ.µ.: Εθνικός Γερακίου - Φίλιππος Ανδραβίδας ΧΑΒΑΡΙ 3 µ.µ.: Εθνικός Αµαλιάδας – Θύελλα Καρδαµά ΑΛΠΟΧΩΡΙ 3 µ.µ.: Αετός – Κένταυρος Σωστίου

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - DALUZ

Ε

Ξεχωρίζει το Πάνθηρες - Κορυφή!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

πτά µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Γ΄ κατηγορίας, που θα γίνει πρωί και απόγευµα στα πλαίσια και των δυο οµίλων. Πάντως το σηµαντικότερο µατς θα γίνει στο γήπεδο «Μελιτσόπουλου» στην Αµαλιάδα, και έχει να κάνει µε τη συνάντηση των πρωτοπόρων του 2ου οµίλου Πανθήρων Αµαλιάδας, κόντρα στη φιλόδοξη Αναγέννηση Κορυφής . Το πρόγραµµα της ηµέρας

1ος όµιλος ΣΑΛΜΩΝΗ 11 π.µ.: Πρόοδος – Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 11 π.µ.: Α.Ο. Κουτσοχέρας – Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 3 µ.µ.: Α.Ο. Ανδρίτσαινας – Α.Ο. Μαγούλας 2ος όµιλος

ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 11 π.µ.: Αναγέννηση Αµαλιάδας – Ηρακλής Ρουπακίου ΓΕΡΑΚΙ 11 π.µ.: Α.Ο. Περιστερίου – Πήγασος Πρασίνου ΚΑΠΕΛΕΤΟ 3 µ.µ.: Κένταυρος Καπ. – Απόλλων Γαστούνης ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 3 µ.µ.: Πάνθηρες Αµαλιάδας – Αναγέννηση Κορυφής


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

31

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1-3

«Έφυγε» µε τους τρεις βαθµούς

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ε τους τρεις βαθµούς έφυγε από το Βούναργο ο Ξενοφών Κρεστένων, όπου επικράτησε µε 3-1 του τοπικού Ήφαιστου. Η νίκη για τους φιλοξενούµενους ήρθε δίκαια, χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Στ. Ζαπάντης στο 35’, ο Αγγ. Ζαπάντης στο 48’ και ο

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άρης Στρεφίου – Πανωλενιακός: 6–3 Αετός Κέντρου – Θύελλα Πύργου: 1 – 2 Πέλοπας Πύργου – Λευκός Αστήρ Σκ/ου: 3 – 2 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος όµιλος

Ζωγόπουλος στο 80’. Ο Ήφαιστος είχε ισοφαρίσει στο 46’, µε τον Ασηµακόπουλο, αλλά δεν µπόρεσε να πάρει κάτι από το χθεσινό αγώνα. Πολύ καλή η διαιτησία του Μ. Λαµπρόπουλου και των βοηθών του. ΗΦΑΙΣΤΟΣ : Γαλανόπουλος, Φραγκογιαννόπουλος,Πλατής, Αντωνέλος, Καλαϊτζής, Μπαρλέτης,

Ερµής Πλατάνου – Α.Ο. Αµπελώνας: 2 – 3 Ωλενιακός Ωλενας – Ολυµπιάδα Γουµέρου: 1 - 3 2ος όµιλος Μυρσιναικός – Λέοντες Αµαλιάδας: 5 - 0 Ν. Κόροιβος Κατσαρού – ∆όξα Αγ. Μαύρας : 5 - 1 Ατρόµητος Καβασίλων - Ελπίδα Βαρθολοµιού: 3 - 4

ΞΕΝΟΦΩΝ : Βασιλόπουλος, ∆ιονυσόπουλος Π., ∆ιονυσόπουλος Γ., Θεοφιλόπουλος, Μιχαλόπουλος, Ζαπάντης Στ., Κουτσογιαννάκης, Χρονόπουλος, Τσιλιβήτας, Ζωγόπουλος, ∆ρακόπουλος Σηµαντική νίκη χθες για την Κρέστενα.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 2-3

Α

Η αναρρίχηση συνεχίζεται…

ήττητος συνεχίζει από την 3η αγωνιστική ο Ολυµπιακός Λαµπετίου και χθες πέρασε και από τη Μαγούλα µε σκορ 3-2. Το 0-1 έγινε από το Σόλωµων στο 27’, ενώ το 0-2 από Κασκούτη στο 38’. Ο Κέναυρος µείωσε µε αυτογκόλ του Τζούλια στο 52’, αλλά ο Κασκού-

Κεραυνός Βρίνας – Α.Ο. Νεοχωρίου Ζαχάρως : 1 - 1 ∆όξα Ελαιώνα – Ηρακλής Πύργου : 2 - 0

Ασηµακόπουλος, Ντεβενέζος, Σταµατελάτος, Μακρής

της στο 56’ µε κεφαλιά έκανε το 1-3. Το τελικό 2-3 διαµόρφωσε στο 90’ ο Κωνσταντόπουλος. Ο ∆ιαιτητής Αποστολόπουλος απέβαλε τον Παναγιωτόπουλο στο 72’µε δεύτερη κίτρινη και στο 90’ το Ζέρβα για επικίνδυνο παίξιµο, επίσης παίκτη του Κένταυρου Μαγούλας.

Κένταυρος Μα γούλα ς: Λαµπρόπουλος, Κ.Κύτταρης, Μανοδήµος(52’Σαίνης), Ζέρβας, Χ.Κύτταρης(77’∆ιονυσόπουλος), Κλάδης, Παναγιωτόπουλος, Μπούζο, Ζαφείρης(42’ Κωνσταντόπουλος), Καλύβας, Αγριδιώτης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ: 2- 0

Σ

Σε επεισοδιακό… µατς!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

πουδαία νίκη µε σκορ 2 – 0 πήρε στην έδρα του επί της δυνατής Προοδευτικής ο Αχιλλέας Νεοχωρίου, και ανέβηκε στη βαθµολογία. Σκόρερ των νικητών ήταν στο 15΄µε πλασέ ο Χριστοφοράτος, και στο 70΄ ο Ψυχογιός µε δυνατό σουτ. Όµως το µατς είχε ένταση… και σηµαδεύτηκε από την αποβολή των δυο τεχνικών, Αλ. Γαλάνη και Γ. Γκουβίτσα, καθώς και των Κ. Παλούκου της Προοδευτικής (από τον πάγκο καθώς είχε γίνει αλλαγή), και Σκρέπα επίσης της Προοδευτικής που επίσης ήταν στον

Ολυµπιακός Μυρτιάς – Ηλειακός Βαρθολοµιού : 2 – 2

πάγκο της οµάδας του!

Αχιλλέας: Κολίντζας, Καλουτάς, Χάσα Α, Μπαρδούσης, Παναγόπουλος ∆, ∆ούµας, Ζαπάντης (56΄Χάσα Σ.), Παναγόπουλος ∆ιαµ, Χριστοφοράτος (89΄ Παναγιωτόπουλος), Παπουτσής, Ψυχογιός. Προοδευτική: Μαργαλιάς, Κατσιµιτσίρης , Ψηλοπαναγιώτης , Παλούκος Κ.(46 ΄ Σάµαρης Ε.), Βαλογιάννης Α(73΄Παλούκος Π.), Βαλογιάννης Β., Σάµαρης Π., Μπιτούνης, Μπενέτος, Καναβόγιαννης(62΄Παλούκος Ν.), Νικολετάκης.

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ: 3 – 1

«Καθάρισε» ο Π. Γαβριλόπουλος

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- DALUZ 1ος όµιλος

Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ηρακλή Π/Β – Α.Ο. Μακρισίων : 4–3 Γ.Π.

εσωτερική… αλλαγή του Αλ. Γαβριλόπουλου, ο αδελφός του Παναγιώτης, που πέρασε στην επίθεση όταν τραυµατίστηκε στο 70΄και αποχώρησε ο Καλοµοίρης, έδωσε τη νίκη µε δυο προσωπικά γκολ στο 85΄µε προβολή και στο 88΄µε κεφαλιά στον Αίαντα επί της Νίκης Τραγανού, κάνοντας το 1 – 1 έως τότε, στο τελικό 3 – 1. Με τον Αίαντα να είναι καλύτερος στην επανάληψη, και να έχει και δυο δοκάρια µε τους Καλοµοίρη και Π. Τσουκαλά. Σε σχέση µε το α΄ µέρος όπου το µατς ήταν µοιρασµένο, µε τον Καλοµοίρη να κάνει το 1 – 0 στο 30΄, ύστερα

από φάουλ του Π. Τσουκαλά, και τον Ν. Κολοτούρο να ισοφαρίζει στο 40΄µε µακρινό σουτ. Αίας Γαστούνης : Γελαδάς, Βετουλαδίτης , Σταµατάτος, Σταθάτος(84΄Κασιδιάρης), Π. Γαβριλόπουλος, Τσάµης, Μπουρούκης, ∆όσης, Καλοµοίρης(λ.τρ. 70΄Μαστροπαναγιωτόπουλος), Π. Τσουκαλάς, Χριστόπουλος (46΄Τσώλος ) Νίκη Τραγανού: Καµπάς, Κ. Κολοτούρος, Χ. Κολοτούρος , Βυθούλκας(55΄Μπίκος), Στ. Κολοτούρος, Μαρκόπουλος, ∆. Κολοτούρος, Βουρτσάνης, Τσιχλιάς(62΄Σταθόπουλος), Μπακιού, Ν. Κολοτούρος(75΄Καράµπελας).

Ολυµπιακός Λαµπετίου: Κουρλός, Ι.Ντάβαρης, Καραλής, Τζούλιας, Οικονοµίδης, Σόλοµων(88’Ακρίβος), Παπαγεωργίου, Κιούκς, Κασκούτης , Πετρόπουλος, Μπαρδάκης(78’Σανούσι)

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ 1-0

Νίκη έστω και δύσκολα

Έστω και δύσκολα η ∆άφνη νίκησε χθες µε 1-0 τον Κεραυνό Χειµαδιού και πήρε τρεις σηµαντικούς βαθµούς.Το µοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 85’ ο Μητροπανόπουλος, ενώ γενικά το παιχνίδι ήταν µέτριο, χωρίς πολλές φάσεις. Χωρίς προβλήµατα η διαιτησία του Χρ. Κούλη. ∆ΑΦΝΗ : Κουτσαβίτης, Χρόνης, Πανταζής (46’ Γότης), Μενίκου Γ., Μενίκου Ν., Τσελεπής, Σάκος (46’ Λογώνης), Μητροπανόπουλος, ∆ιαµαντόπουλος, Λούρµπας, Πετρόπουλος (46’ ∆ρακόπουλος) ΚΕΡΑΥΝΟΣ : Μπουλούµπασης Π., Μπουλούµπασης Ν., Χαραλαµπόπουλος, Ξουλεής, Κατσίκης, Κουτσογιαννόπουλος, Φωτακόπουλος, ∆ηµητρόπουλος, Καράµπελας, Ζαφειράκης Κωνσταντόπουλος . Χ.Κ

ΑΛΦΕΙΟΣ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 0-0

∆εν Χάρηκε κανείς…

Στο 0-0 έµειναν Αλφειός και Αργοναύτης και έτσι κανένας δεν µπορεί να αισθάνεται ικανοποιηµένος από αυτό το αποτέλεσµα, βάσει των στόχων που έχουν και οι δυο οµάδες. Οι φιλοξενούµενοι απώλεσαν περισσότερες ευκαιρίες και σπουδαιότερες µε τον Αλιµπέου στο πρώτο µέρος και µε τον Προκόπη στο φινάλε, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν δυο καλές στιγµές στην επανάληψη µε τους Αντ.Πρίφτη και Μπάρκα.

Αλφειός: Ξένος, Βαρβούνης(46’Πέρρας), Κουρής, Ψηλογιαννόπουλος, Γαλανόπουλος, Σεµπέκος, Κόττας, Παπακωστόπουλος, Μερτζάνης(46’Αντ.Πρίφτης), Μπάρκας, Αλ.Πρίφτης Αργοναύτης: Μουρούτης, Παπαγεωργίου, Καββαθάς(71’∆ηµητρακόπουλος), Ηλιόπουλος, Αβραµόπουλος, Τσάµπρας, Αλιµπέου, Μπηλιώνης(75’Αρβανιτίδης), Ράις(61’Κανελλόπουλος), Πεσκελίδης, Προκόπης


32

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2011

Εκατοµµυριούχος που ζει µε 1.200 ευρώ το µήνα! Ο Καρλ Ράµπεντερ επέστρεψε τα πλούτη του στους φτωχούς σε µια πράξη φιλανθρωπίας τεράστιου βεληνεκούς που αποτελεί αναµφισβήτητα µια εικόνα σπάνιας οµορφιάς. Για τον 49χρονο Αυστριακό εκατοµµυριούχο επιχειρηµατία, Καρλ Ράµπεντερ, υπήρξε µια απόφαση ζωής, η οποία του επεφύλασσε την αποκωδικοποίηση του υπαρξιακού γρίφου της αληθινής ευτυχίας. Ήταν πριν από περίπου µία διετία, όταν ο Ράµπεντερ αποφάσισε να προσφέρει τα πλούτη και την πλειονότητα των υπαρχόντων του σε όσους τα είχαν πραγµατικά ανάγκη και να επιλέξει για τον ίδιο µια λιτή ζωή, στρέφοντας την πλάτη του σε κάθε µη απολύτως χρειώδες υλικό αγαθό. Σήµερα διαβιεί σε ένα µικρό προκατασκευασµένο ξύλινο σπίτι, προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως σύµβουλος επιχειρήσεων, µε τις µηνιαίες αποδοχές του να µην υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ.

Το πρώτο πανεπιστήµιο του σεξ είναι γεγονός! Το µοναδικό στον κόσµο Πανεπιστήµιο του Σεξ δηµιουργήθηκε στη Βιέννη από την Ylva Maria Thompson. Η ∆ιεθνής Σχολή AISOS -όπως ονοµάζεται- προσβλέπει στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ενηλίκων «φοιτητών», οι οποίοι επιθυµούν να γνωρίσουν περισσότερα γύρω από το σεξ και να γίνουν καλύτεροι εραστές, συνδυάζοντας την τεχνική µε το συναίσθηµα. «Οι άνθρωποι συνηθίζουν να ξοδεύουν αρκετά χρήµατα για την καλλιέργεια του µυαλού τους και την επιστηµονική γνώση, επίσης για να έχουν καλή φυσική κατάσταση και ωραίο σώµα, αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην πρακτική εφαρµογή της αγάπης και του έρωτά τους προς το έταιρον ήµισυ… Η Σχολή µας έχει ως στόχο να βοηθήσει στους ανθρώπους να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους αλλά και να µάθουν µικρά και µεγάλα µυστικά που δεν γνωρίζουν γύρω από το σεξ», επισηµαίνει η διευθύντρια της Σχολής. Το Πανεπιστήµιο προσφέρει τάξεις µε θεωρητικά µαθήµατα αλλά και… πρακτική εξάσκηση µε πολλά εργαστήρια, ακολουθώντας πιστά τη ρήση: «από τη θεωρία στην πράξη». Οι τιµές είναι στα 1.400 ευρώ ανά εξάµηνο, ενώ όλα τα µαθήµατα διδάσκονται στα Γερµανικά. Οι εγγραφές ήδη έχουν αρχίσει και οι τάξεις των πρώτων µαθηµάτων που αρχίζουν τον Ιανουάριο αναµένεται να είναι… πλήρεις!

Το «Volcano House», όπως ονοµάζεται, είναι ένα εντυπωσιακό σπίτι που βρίσκεται κάπου στη µέση της ερήµου, µεταξύ Λας Βέγκας και Λος Άντζελες. Κατασκευάστηκε σε µια έκταση 60 στρεµµάτων… στην κορυφή ενός ηφαιστείου, όπου η µυρωδιά της στάχτης και το άγριο τοπίο ολόγυρα συµπληρώνουν κατά πολύ την… ιδιαιτερότητά του! Στην ουσία, όµως, είναι ένα σπίτι σαν όλα τα άλλα(!), µε γκαράζ, κεντρική θέρµανση, άνετους χώρους και το κυριότερο: εκπληκτική θέα 360 µοιρών. Αν είστε µοναχικός τύπος και σας αρέσει η αποµόνωση,

Στην Ελλάδα

Αν καθίσει πάνω σου ένα τεράστιο αρσενικό λιοντάρι θα πρέπει να θεωρήσεις τον εαυτό σου τυχερό, αν διαφύγεις τελικά… αλώβητος! Αυτά δεν τα υπολόγισε όµως το τσακάλι που βλέπετε στις φωτογραφίες, το οποίο δε δίστασε να επιτεθεί στο τεράστιο, για το µέγεθός του, ζώο! Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Κέντρο ∆ιατήρησης της Άγριας Ζωής Ongava Game Reserve στη Ναµίµπια. Ο ιδρυτής και διευθυντής του ερευνητικού κέντρου, Dr Ken Stratford, είπε ότι τέτοιου είδους συµπεριφορά από τσακάλι δεν έχει καταγραφεί άλλη φορά.

Πέθανε από υπερβολική δόση… µακιγιάζ!

Αυτό το σπίτι είναι για… µοναχικούς τύπους!

Στην Ηλεία

Τσακάλι επιτίθεται σε λιοντάρι

µην το πολυσκέφτεστε. Είναι η ιδανική κατοικία για όσους επιθυµούν να ζουν στην απόλυτη µοναξιά, απολαµβάνοντας την περιπέτεια, αφού η αδρεναλίνη θα… χτυπάει κόκκινο! Κι αν παρόλα αυτά σας φαίνεται το λιγότερο αποθαρρυντική η ιδέα να µείνετε σε ένα τέτοιο σπίτι, στην κορυφή ενός ηφαιστείου, σκεφτείτε τα πολλά πλεονεκτήµατά του: δεν υπάρχει ούτε ένας γείτονας να σας ενοχλεί, θα ακούτε τη µουσική… ακόµη δεν θα σας χτυπάνε το κουδούνι µε το παραµικρό!

Η Maria Gunning -ή Lady Coventry, όπως ήταν ευρέως γνωστή- γεννήθηκε το 1733 στο Λονδίνο και υπήρξε µία από τις ωραιότερες γυναίκες της εποχής, η οποία έµεινε γνωστή στην ιστορία για την εµµονή που είχε µε τη χρήση καλλυντικών, προκειµένου να καλύπτει τις ατέλειες του δέρµατός της. Η ίδια αφιέρωνε πολύ χρόνο καθηµερινά για τον καλλωπισµό της, χρησιµοποιώντας «τόνους» παχύρρευστου λευκού µεϊκάπ και κόκκινου ρουζ. Το 1752 η Maria γνώρισε και παντρεύτηκε τον 6ο Κόµη του Coventry, µε αποτέλεσµα να γίνει κόµισσα και να αρχίσει να συναναστρέφεται άτοµα της υψηλής κοινωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ενιχυθεί ακόµη περισσότερο η φιλαρέσκεια και η µαταιοδοξία της νεαρής κοπέλας, πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες µακιγιάζ που χρησιµοποιούσε. Ο σύζυγός της µισούσε την πρακτική αυτή και προσπάθησε πολλές φορές να την σταµατήσει, καθώς -εκτός από ενοχλητική- ήταν και επικίνδυνη για την υγεία της συζύγου του, αφού τα µεϊκάπ της εποχής περιείχαν ποσότητες µολύβδου. Ωστόσο, η άγνοια της κοντέσας και η άρνησή της να περιορίσει τη χρήση τους την οδήγησε αργά αλλά σταθερά στο θάνατο, ο οποίος επήλθε τελικά από δηλητηρίαση του αίµατος από µόλυβδο.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 04/12/2011 0 4/12/2011

008:00 8:00

1144 °°CC

776% 6% 3 ! !"#$%& "#$%& '

'()*+' ' ()*+' ,-..*/' ,-..* /'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 04/12/2011 0 4/12/2011

114:00 4:00

1188 °°CC

776% 6% 2 !"#$%& !"#$%& N

,,-..*/0',!*.1, -..*/0',!*.1,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 04/12/2011 0 4/12/2011

220:00 0:00

1177 °°CC

881% 1% 2 ! !"#$%& "#$%& 2

)'+'0302' ) '+'0302'

()"*+#% () "*+#% 05/12/2011 0 5/12/2011

002:00 2:00

1155 °°CC

992% 2%

1 !"#$%& !"#$%& NA N A

)'+'0302' ) '+'0302'

Νεφώσεις, τις απογευµατινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές . Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισµένη. Άνεµοι: µεταβλητοί 4 και τοπικά στα πελάγη βόρειοι µέχρι 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: µικρή πτώση στα βόρεια. Παγετός τοπικά στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

patris news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you