Page 1

PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS ALBELDA / LA LLITERA. PAISATGES EN LA FRANJA Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) Univesritat Politècnica de Catalunya (UPC)

FORMES DEL TERRITORI

SISTEMES DE GESTIÓ DE L’AIGUA

TRACES, CAMINS I PANORÀMIQUES ALBA

MATÍ

MIGDIA

TARDA

POSTA DE SOL

NIT

SECCIONS DEL TERRITORI

Professor responsable Carles Llop Professors col·laboradors Josep Maldonado, Sigrid Muñiz, Francesca Leder Col·laboradors Laura Font, Eduard Antorn, Núria Bisbal, Paula Purroy, Victor Bertran, Erik Herrera, Gavina Corbetta Tutors de camp Ester Sabaté, Javi Llop, Juan Rovira, Mª Ángeles Roca, Alba Chesa, Ramón Chesa, Nestor Felis, Marta Oriach, Paula Purroy, José Purroy

L’assignatura optativa “Projectes en paisatges culturals” de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès es va desenvolupar a Albelda, durant els dies 25, 26 i 27. Es basà en l’anàlisi dels projectes que a l’entorn de la cultura i del desplegament dels valors naturals configuren paisatges d’interès patrimonial que serveixen per promoure el desenvolupament de les nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral. Així a l’entorn d’Albelda s’estudiaren els elements de la gestió de l’aigua, tant històrics com actuals, les diferents transformacions de l’activitat agrària i industrial, i les costums i les tradicions dels habitants del territori.

Tallers d’experiències de paisatge Nora Arias i Borja Fe- Seixanta alumnes van conèixer de primera mà el seu pamoselle, Aurora Balasch i Jordi Mas, Marta Carrasco i Sergi trimoni, els nous projectes que s’estan desenvolupant i els Selva, Clara Nubiola seus habitants. En aquests dies es varen visitar els aljubs de Pedreula, les Sies, el Sifó, els Castellassos, les Piles i el molí Alumnat Adriana Fernández Riera, Marta Ventura Rubio, d’oli de la Cooperativa i es varen realitzar diferents conferènTicià Sàrries López, Pedro Manuel Belona Serra, Francesco cies per aprofundir el coneixement del territori: Manolo SirQuaranta, Josep Rovira Tolosa, Joan Bubé Oller, Elisabet vent (Cap de l’Oficina Comarcal d’Agricultura i Alimentació), Bagué Povedano, Marta Arnan Peña, Helena Valls Fígols, Josep Pàmies , Ramón Brualla (President de la cooperativa Laura Pons Vilalta, Albert Serra Vergés, Joan Lluc Pinya Actel), Jose Luís Pérez (President Canal Aragó i Catalunya), Flaquer, David Jo Carbonell, Carme Garau Aulet, Marc Cal- Noelia Valero (Enginyera tècnica obra de modernització dels vo Torras, Helena Llop Alvarez, Gabriela Ortega Madarieta, regs a Albelda), Paula Purroy Rodríguez presentant el ProJose Victor Peña Moran, Guillem Ramón Pernau, Núria Sa- jecte de fi de carrera i el fotògraf Joan Oriach. batés Blasi, Oriol Serra Ureta, Xavier Requena Muñoz, Francisco Javier González Comín, Alfonso González Aguado, Després d’aquestes sessions els alumnes en set grups de Angela Peris Alonso, Silvia Miralles Pérez, Santiago Pérez treball, van elaborar un llibre per cadascun dels següents Huertas, Gerard Carreras Porta, Alba Guillén Capell, Bernat temes: formes del territori, sistemes de gestió de l’aigua, Ardèvol Ribalta, Júlia Salvia Salvia, Genís Plassa Domin- traces, camins i panoràmiques, seccions del territori, les go, Alba Domínguez Ferrer, Elisabeth Serra Santasusag- veus del territori, elements i components del paisatge, els na, Mònica Martinez Murillo, Laura Millán Rodriguez, Alicia paisatges de la producció i projectes per la transformació del Mallarach Palos, Joan Torrens Sabaté, Juan Carlos Merino territori. Aquests materials, a disposició del municipi, volen Villanueva, Laura Sancho Ferrer, Iago Pineda de Ignacio- contribuir a la gestió del patrimoni de l’aigua i al desenvoluSimo, Borja Gracia Simón, Pablo Benítez Jiménez-Ugarte, pament local per tal d’obrir noves perspectives de futur per Manuel Hazañas Saenz, Julia Moreno Campos a un territori històrica i patrimonialment molt ric.

LES VEUS DEL TERRITORI

Refranys i frases fetes Despusdemà Ditxosos los ulls! Quan tu hi vas jo ja he tornat Si la gana fos música, ballaríem tots Espavil, que ve l’agutzil! Dimarts en calçada, pluja a la matinada

ELEMENTS I COMPONENTS DEL PAISATGE

ELS PAISATGES DE LA PRODUCCIÓ

PROJECTES PER LA TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI

Article - revista Albelda  

Article publicat a la revista d'albelda