Page 1

พื้นฐานทางศิลปะ Basic of Art

1

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ


การสร้างงานศิลปะด้วยเส้นและน้ าหนัก กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) นักการศึกษาได้ประมวล กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั ต่อไปนี้ ขั้นที่ 1. การค้นหาความจริง ขั้นที่ 2. การค้นหาปั ญหา ขั้นที่ 3. การตั้งสมมติฐาน ขั้นที่ 4. การค้นหาคาตอบ ขั้นที่ 5. การยอมรับผลจากการค้นพบ ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ทศั นะไว้ พอสรุป ได้ 9 ประการดังนี้ 1. เป็ นตัวของตัวเอง 2. รักที่จะห้าวไปข้างหน้า 3. ไวต่อปั ญหา 4. มีความสามารถในการใช้สมาธิ 5. มีความคิดริเริ่ม 6. ยอมรับในสิ่งที่ไม่แน่นอน 7. ไม่ชอบทาตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ 8. มีอารมณ์ขนั 9. ควรมีพนฐานหลายอย่ ื้ างดังต่อไปนี้ 9.1 ความรูพ้ นฐาน ื้ (Knowledge) 9.2 จินตนาการ (Imagination) 9.3 วิจารณญาณ (Judgment) การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นัก การศึกษาหลายท่านได้ให้ทศั นะว่าความคิด สร้างสรรค์เป็ นสิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มพูนได้ท้งั ทางตรงและทางอ้อม

2

ทางตรงกระทาได้โดยการสอนและฝึ กอบรม ส่วนทางอ้อมเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้เวลาและ ความมานะพยายาม ดังนี้ 1. ยอมรับคุณค่าและความสามารถของบุคคล อย่างไม่มีเงื่อนไข 2. แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามี คุณค่า และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 3. ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวบุคคลที่มี ความคิดแหวกแนวจากผูอ้ ื่น 4. อย่าพยายามกาหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมี ความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน 5. อย่าสนับสนุ นให้รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู้ ทดลองทาเป็ นที่ยอมรับกันแล้ว ควรให้ผลงาน แปลกใหม่มีโอกาสบ้าง 6. ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง โดยยกย่อง ชมเชยเมื่อมีจินตนาการแปลกและมีคุณค่า 7. กระตุน้ และให้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง 8. ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจต่อคาถาม รวมทั้งชี้ แนะแหล่งคาตอบ 9. ตั้งใจและเอาใจใส่ความแปลกๆของบุคคล และยอมรับว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ต้องการเวลาอุปสรรคที่สกัดกั้นความคิด สร้างสรรค์ 1. การต้องการคาตอบถูกเพียงคาตอบเดียว 2. การจากัดความคิดตนเอง 3. ความเคยชิน 4. การไม่สนใจสิ่งที่ทา้ ทายความคิด

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ


การสร้างงานศิลปะด้วยเส้นและน้ าหนัก การสร้างสรรค์ภาพแยก เพื่อให้เกิดความงามและความ กลมกลืนของงานการสร้างสรรค์ภาพแยก การทางานจึงควรยึดหลักการในการ ออกแบบไว้เบื้ องต้น ในการที่จะสร้างงาน ดังนี้ 1. เส้นควรให้มคี วามสัมพันธ์กนั 2. ความกลมกลืนของทิศทางใน การแยกภาพ 3. ความกลมกลืนของรูปร่างและ รูปทรงที่ปรากฏ 4. ความสมดุลในการแยกภาพ 5. ความรูส้ ึกเป็ นเอกภาพในภาพ แยก 6. พิจารณาเลือกสรรวัสดุให้ เหมาะสม

3

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

ภาพแยกจากรูปร่างสี่เหลี่ยม

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ


การสร้างงานศิลปะด้วยเส้นและน้ าหนัก โครงสร้างสามเหลี่ยม ภาพแยกจากรูปสามเหลี่ยมชนิ ดต่างๆ

สร้างสรรค์ควรใช้กระดาษทารูปที่มสี ีตดั กันเพื่อให้เกิดความเด่นชัดในภาพ

ภาพแยกจากรูปร่างสามเหลี่ยม ภาพแยกจากรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ภาพแยกจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ภาพแยกรูปร่างสามเหลี่ยมแบบบิดงอ 4

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ


การสร้างงานศิลปะด้วยเส้นและน้ าหนัก

ภาพแยกจากรูปสามเหลี่ยม

โครงสร้างวงกลมภาพแยก จากรูปลงกลมลักษณะต่างๆ

ภาพแยกจากรูปลงกลมลักษณะต่างๆ

การสร้างสรรค์ภาพแยกเป็ นรูปที่มี ความหมาย

หน้าคน 5

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ


การสร้างงานศิลปะด้วยเส้นและน้ าหนัก

ภาพแยกเลียนแบบธรรมชาติ

หน้าสัตว์

ภาพใบไม้ ต้นไม้

รูปปลา

ภาพเลียนแบบธรรมชาติเป็ นใบไม้แบบ ต่างๆ รูปหน้าคนด้านข้าง 6

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ


แหล่งข้อมูล

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 9 กระบวนความคิด. ออนไลน์. (เข้าถึงได้จาก) http://www.firefara.org/krirk-mc2102.html. มหาวิทยาลัยเกริก นิ เทศศาสตร์(ภาคสบทบ) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

7

BASIC OF ART : พืน้ ฐานทางศิลปะ

อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ

BASIC OF ART_2  

พื้นฐานทางศิลปะ (หน่วยที่2)