Page 1

Enquisa sobre a Sociedade da Informaci贸n en Galiza: Poboaci贸n xeral ano 2007 Resumo executivo


Enquisa á Poboación Galega Resumo executivo Equipamentos TIC e servizos da sociedade da información nos fogares ➢ Ordenador e acceso a internet ➢ Equipamento electrónico ➢ Gasto en tecnoloxías Utilización das TIC e servizos da sociedade da información a nivel persoal ➢ Uso do ordenador ➢ Uso de Internet ➢ Comercio electrónico


Nota metodolóxica Este documento presenta os principais resultados da “Enquisa á Poboación Xeral sobre a Sociedade da Información en Galiza”, realizada polo Observatorio Galego da Sociedade da Información. O obxectivo desta enquisa é facilitar información sobre a situación actual de Galiza no escenario da sociedade da información, desde a perspectiva do acceso e utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación por parte da cidadanía galega. O traballo de campo realizouse entre o 18 de setembro e o 15 de outubro de 2007, respondendo aos seguintes criterios técnicos: Ámbito: Galiza. Universo: Poboación galega de 16 a 74 anos. Tipo de enquisa: Entrevista presencial. Tamaño da mostra: 1.600 entrevistas, distribuídas proporcionalmente por estratos de hábitat -definidos polo tamaño demográfico dos concellos de residencia e a súa posición xeográfica-, sexo e grupos de idade. Erro mostral: Para un nivel de confianza do 95,5%, e considerando a variabilidade de proporcións máxima, o erro estatístico global é do 2,5% no suposto dunha mostraxe aleatoria simple para unha variable de proporcións. Ao longo desta presentación ofrécense tamén datos correspondentes aos anos 2005 e 2006, ben procedentes da Enquisa que realiza o Instituto Nacional de Estadística -INE-, ben, da realizada polo Observatorio Galego da Sociedade da Información -OGSI- en 2006. Cómpre advertir, que debido a cuestións metodolóxicas, a comparanza entre resultados e a conseguinte evolución dos datos debe interpretarse con cautela e como ilustrativa de tendencias.


Equipamento das TIC e servizos da sociedade da información nos fogares

Ordenador persoal e acceso a Internet

Equipamento de ordenador persoal 100

Dato Galiza Dato do Estado

80 60

48,1

43,2

38

40

50,6

50,1

57,2

56,3

60,4

20 0 Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas (OGSI); total de vivendas (INE) Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 INE. Ano 2007,dato INE para o indicador do Estado, e e elaboración propia a partir dos datos da enquisa para Galiza

O 56,3% dos fogares galegos dispón dalgún ordenador no ano 2007. Esta porcentaxe supera en 6,2 puntos a do ano pasado e en 18,3 a do 2004. O ordenador de sobremesa está presente no 49,6% dos fogares, séguenlle os portátiles cunha porcentaxe do 17,2% e no último lugar, cunha porcentaxe do 1,1% outro tipo de ordenadores (PDA, axenda electrónica ou similar).

Acceso a Internet contratado 30,2 29,6

SI 22

O 30,2 % dos fogares galegos teñen contratado acceso a Internet, fronte ao 29,6 % do ano anterior e o 22% de hai tres anos.

66,1 70,4

NON

78 3,7

Ns/c

Ano 2007 Ano 2006 Ano 2005

0 0

0

20

40

60

Base: total de persoas (OGSI); total de vivendas (INE)

Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 INE: ano 2007 elaboración propia a partir dos datos da enquisa (N=1.601)

80

100

4


Equipamento das TIC e servizos da sociedade da información nos fogares

Conexión a Internet

Conexión a banda larga Ano 2007

23,1

Ano 2006

Obsérvase unha progresiva penetración da banda larga nos fogares galegos: 14,4 puntos porcentuais por riba do valor rexistrado polo INE para Galiza no 2004.

19,4

Ano 2005

12,6

Ano 2004

8,7 0

20

40

60

80

100

Base: total de persoas (OGSI); total de vivendas (INE) Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE; ano 2007,elaboración propia a partir dos datos da enquisa (N=1601)

Modalidade contratada de acceso a internet 100

Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

80

As principais formas de conexión a Internet son a través de Dixital ADSL (41,9%) e a rede de cable (32,0%).

60 43,6

40,8 41,9

40 30,2

29,8

20

32 24 25,3

15,3 4,1 2,7 1,7

0 Analóxica con módem

Dixital ADSL

Cable

Dixital RDSI

3,5

4 2,5

Rede de telefonia móbil

1 1,7 2,1

Outras modalidad es

0 0,3

4,5

Ns/Nc

Base: persoas (OGSI), vivendas (INE) con acceso a Internet. Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE. Ano 2007, dato INE para o indicador do Estado; elaboración propia a partir dos datos da enquisa (n=491)

5


Equipamento das TIC e servizos da sociedade da información nos fogares

Equipamento electrónico Equipamento electrónico Equipamentos

Equipamento de teléfono móbil

Dispoñibilidade no fogar

Televisión

99,4%

Telefono fixo

79,1%

Teléfono móbil

88,1%

Fax

10,9%

TDT

30,5%

Vídeo

58,0%

DVD

74,0%

Vídeoconsolas

32,8%

Radio

84,8%

Cadea de música

64,0%

Cámara de fotos dixital

56,8%

Cámara de vídeo dixital

24,2%

GPS

16,2%

PDA

10,7%

Sistema domótico

7,4%

100 80

Dato Galiza Dato do Estado

70,2

76,9

73,4

82

80

88,1

88,1 90,9

60 40 20 0 Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006, dato INE. Ano 2007, dato INE para o indicador do Estado; dato OGSI para o indicador de Galiza

Equipamento en tecnoloxías de comunicación 100

Base : total persoas. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da enquisa 80

O equipamento tecnolóxico en sentido amplo está cada vez máis presente na sociedade galega, especialmente o relacionado con actividades de lecer. A televisión e o teléfono móbil amosan un elevadísimo nivel de penetración na poboación.

88,1

79,1

60

40

30,2 16,7

20

0

Teléfono fixo

Internet

TV de pago

Base: total de persoas Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa

Teléfono móbil

6


Equipamento das TIC e servizos da sociedade da información nos fogares

 Gasto en tecnoloxías Gasto nos últimos doce meses en equipamento electrónico

Gasto mensual en tecnoloxías Servizo

Gasto mensual en euros

Teléfono fixo

39,7 €

Internet TV pago

Equipamentos

Investimento medio últimos doce meses

Televisión

519,5 €

34,8 €

Teléfono móbil

91,4 €

38,8 €

Fax

120,0 €

TDT

65,6 €

Gasto total para paquete de servizos fixos de telecomunicacións

60,5€

Teléfono móbil

43,1 €

Gasto total paquete de servizos móbiles de telecomunicacións

51,6 €

Base: persoas que dispoñen destas tecnoloxías Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa

O gasto mensual en telefonía móbil supera ao da telefonía fixa. A conexión a Internet custa, por termo medio, 34,8 euros. Cando se dispón dun paquete de servizos fixos de telecomunicacións, o gasto é de 60,5 euros e no caso de servizos móbiles, o gasto sitúase nos 51,6 euros de media. Loxicamente, o custo dos paquetes é máis elevado que o dos servizos contratados individualmente, pero inferior ao que suporía a suma do gasto medio mensual en dous deles.

Vídeo

114,4 €

DVD

105,6 €

Vídeoconsolas

217,3 €

Radio

28,1 €

Cadea de música

202,5 €

Cámara de fotos dixital

244,0 €

Cámara de vídeo dixital

361,0 €

GPS

240,0 €

PDA Sistema domótico

nos

227,0 € 1.009,0 €

Base: investimento medio;total de persoas que investiron nese/s equipamento/s no citado período Fonte:Elaboración propia a partir dos datos da enquisa

7


Utilización das TIC e servizos da sociedade da información a nivel persoal

Ordenador Uso do ordenador nos últimos tres meses

100

80 60

48,7 40

47,7

41

36,7

Idade

20 0 Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 INE: ano 2007,elaboración propia a partir dos datos da enquisa

100 80

Uso do ordenador nalgunha ocasión Dato Galiza Dato do Estado

60

53,5 44,1

Elaboración propia: Dato Galiza

INE: Dato do Estado

De 16 a 24 anos

87,5

89,3

De 25 a 34 anos

74,2

78,0

De 35 a 44 anos

51,6

64,9

De 45 a 54 anos

39,3

52,1

De 55 a 64 anos

21,5

25,7

De 65 a 74 anos

4,5

7,5

Base: total de persoas Fonte: dato do Estado: INE; dato Galiza: Elaboración propia a partir dos datos da enquisa

55,8 47,7

54,5

60,5

58

63,6

40 20 0 Ano 2004

Un 47,7% da poboación galega usou o ordenador nos tres últimos meses, porcentaxe que superou en 11 puntos á correspondente ao ano 2004. Convén destacar de modo significativo a porcentaxe da mocidade galega (87,5%) que durante este período utilizou o ordenador, resultado moi semellante á media do Estado.

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE. Ano 2007, dato INE para o indicador do Estado, dato OGSI para o indicador de Galiza

Máis da metade da poboación galega (58,0%) utilizou o ordenador nalgunha ocasión en 2007, o que supón un forte incremento, de case 14 puntos, desde o ano 2004.


Utilización das TIC e servizos da sociedade da información a nivel persoal

Internet Utilización de Internet nos últimos tres meses 100 80 60 40

42,7

41,9 34,6

29,5

20

Un 42,7% da poboación galega accedeu a Internet nestes tres últimos meses, porcentaxe que superou en 13 puntos á correspondente ao ano 2004. A principal razón deste especial ascenso ten que ver co aumento significativo da porcentaxe de mozas/os galegas/os que se veñen conectando nos últimos anos a Internet coa finalidade de acceder a determinados servizos e contidos tales como: busca de información sobre bens e servizos (82,4%), correo electrónico (81,5%); chats, conversación ou foros (41,8%); resultados moi semellantes á media do Estado, e nalgúns casos algo superiores. Idade

Elaboración propia: Dato Galiza

INE: Dato do Estado

De 16 a 24 anos

85,1

86,3

Utilización de Internet nalgunha ocasión

De 25 a 34 anos

68,5

72,6

100

De 35 a 44 anos

44,5

57,1

De 45 a 54 anos

33,8

45,9

De 55 a 64 anos

18,0

21,1

De 65 a 74 anos

3,16

6,4

0 Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 INE: ano 2007,elaboración propia a partir dos datos da enquisa

80

Dato Galiza Dato do Estado

60 40

43,1 32,5

46,7 38,8

45,8

52,7

50,1

57,3

20 0 Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE. Ano 2007, dato INE para o indicador do Estado, dato OGSI para o indicador de Galiza

Base: total de persoas Fonte: dato do Estado: INE; dato Galiza: Elaboración propia a partir dos datos da enquisa

Obsérvase un elevado e progresivo aumento do acceso a Internet por parte da poboación nos últimos anos, tanto en Galiza, como no conxunto do Estado. Especialmente significativo é o dato de acceso a Internet por parte da poboación galega, onde se constata que existe unha diferenza de 17 puntos 9 entre os anos 2004 e 2007.


Utilización das TIC e servizos da sociedade da información a nivel persoal

Comercio electrónico Adquisición de produtos ou servizos nos últimos tres meses 100 80 60

Un 8,5% da poboación galega adquiriu algún produto ou servizo nos últimos tres meses, porcentaxe que aumentou en 5 puntos desde o ano 2004. A porcentaxe máis elevada atópase entre a poboación de 16 a 34 anos tanto en Galiza como no conxunto do Estado.

40

Idade

Elaboración propia: Dato Galiza

INE: Dato do Estado

De 16 a 24 anos

12,4

16,5

De 25 a 34 anos

16,4

21,0

De 35 a 44 anos

9,6

15,1

De 45 a 54 anos

5,8

11,6

De 55 a 64 anos

1,9

4,4

De 65 a 74 anos

0,0

1,3

20

3,5

4,4

Ano 2004

Ano 2005

7,6

8,5

Ano 2006

Ano 2007

0 Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 INE: ano 2007, elaboración propia a partir dos datos da enquisa

Adquisición de produtos ou servizos nalgunha ocasión 100 80

Base: total de persoas Fonte: dato do Estado: INE; dato Galiza: Elaboración propia a partir dos datos da enquisa

Dato Galiza Dato do Estado

60 40 20

6,4

8,7

8,5

12,3

14

17,5

16,7

21,1

0 Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Base: total de persoas Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE. Ano 2007, dato INE para o indicador do Estado, dato OGSI para o indicador de Galiza

Destaca o continuo e considerable aumento da porcentaxe da poboación galega que comprou algún produto ou servizo a través de Internet, desde o ano 2004 ao 2007, cunha diferenza de 10 puntos.

10


Enquisa sobre a Sociedade da Informaci贸n en Galiza: Empresas Resumo executivo 2007


Enquisa ás Empresas Resumo executivo ➢

Equipamento Tecnolóxico

Acceso a Internet

Tecnoloxía contratada e páxina web

Xestión empresarial

Software Libre e Seguridade

Compravenda en Internet

Persoal e investimento TIC


Nota metodolóxica A enquisa a Empresas sobre a Sociedade da Información en Galiza, realizouse entre o 2 de outubro de 2007 e o 29 de febreiro de 2008. O deseño e execución da enquisa responde aos seguintes criterios técnicos: Ámbito: Galiza. Universo: Empresas con establecementos en Galiza, cunha actividade principal que corresponda aos epígrafes CNAE do 10 ao 32, 37, 40 e 41, 45, do 50 ao 52, 55, do 60 ao 63, do 64 ao 67, do 70 ao 74, do 80 ao 85, 90, 93, 92,1 e 92,2, definindo así un conxunto convencional de actividades industriais e de servizos; un universo cifrado en 77.896 unidades. Tipo de enquisa: Por medios postais, con reforzo electrónico e telefónico. Tamaño da mostra: 984 entrevistas para o conxunto do tecido empresarial de Galicia Mostra: estratificada por 21 grupos de CNAE; por 6 estratos determinados polo número de empregados e por 5 estratos xeográficos – as 4 provincias e 1 máis correspondente ás empresas con domicilio social da sede principal situado fóra de Galiza. Erro mostral: Para un nivel de confianza do 95,5%, e considerando a variabilidade de proporcións máxima -p= q=50%-, o erro estatístico máximo global é do ±3,2% no suposto dunha mostraxe aleatoria simple para unha variable de proporcións.

Para compensar as desviacións entre o tamaño dos estratos no deseño mostral e na mostral real resultante, realizouse unha ponderación dos datos.


Equipamento Tecnolóxico A gran maioría das empresas de Galiza dispoñen de ordenador (88,3%) e fax (79,9%). Máis da metade teñen rede de área local (LAN) e telefonía móbil para comunicacións de voz. Preto do 40% das empresas galegas contan con centraliña telefónica e con servidores para bases de datos, aplicacións e arquivos. Os equipamentos que presentan un menor nivel de penetración nas empresas galegas son a Intranet corporativa, a rede de área local sen fíos, a telefonía móbil para comunicacións de datos e viodeoconferencia.

100

88,3

79,9

80 60

52,8

51,6 15

14,6

20 0

39,1

37,7

40

Ordenador

Rede de Área Local (LAN)

Rede de Área Local Sen Fíos

Base: Total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Servidores para bases de datos,

Intranet corporativa

12,4

3,5 Videoconferencia

Centraliña telefónica

Fax

Telefon. móbil comun.voz

Telefon. móbil com. datos


Acceso a Internet Acceso a Internet contratado Total empresas SI NON

Acceso a Internet

22,9

100 80 60 40 20 0

77,1 Base: Total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

93,2 74,3

Empresas con menos de 10 empregados

Empresas con 10 e máis empregados

Base: Total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

O 77,1% das empresas galegas dispón de acceso a Internet, proporción que ascende ata o 93,2% entre as de 10 e máis empregados. O 52,3% do conxunto do tecido empresarial galego ten acceso a Internet a través de banda larga. Esta porcentaxe modúlase significativamente segundo a dimensión das empresas. Nas empresas de menos de 10 empregados/as a 1 10 e máis traballadores/as ascende ata o 70,9% proporción sitúase no 49,1% e nas de

Acceso a Internet mediante banda larga 100 80 60 40 20 0

70,9 52,3

49,19

Empresas con menos de 10 empregados

Empresas con 10 e máis empregados

Base: Total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

1

Aplicase o termo “banda larga” ás conexións de datos permanentes cunha taxa de transferencia igual ou superior a 512 Kbps nalgúns dos dous sentidos.

Total de empresas


Tecnoloxía contratada e páxina web Modalidade de acceso a Internet contratada 100

A conexión ADSL é claramente predominante no sector empresarial de Galiza: o 55% das empresas dispón desta tecnoloxía e, en segundo lugar, sitúase o cable (10,1%). A telefonía básica e o RDSI teñen xa escasa presenza, 6,5% e 4,4% respectivamente.

80

55

60 40

22,9

20 0

10,1

6,5 Analóxica con módem

Dixital ADSL

Cable

4,4

1,1

Dixital RDSI

Outras tecnoloxías de banda

Non ten Internet

Base: total empresas

Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Un 29,4% das empresas galegas dispón de páxina web. Constátase un aumento moi significativo da porcentaxe de empresas con páxina web a medida que aumenta o tamaño da empresa. Só un 25% das compañías de menos de 10 traballadores/as teñen páxina web mentres que todas as compañías de 100 ou máis traballadores/as dispoñen dela.

Dispoñibilidade de páxina web Páxina web segundo o número de empregados SI NON

Total empresas

100 80 60 40 20 0

29,4

70,6 Base: Total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

100 81,3 43,5

52,7

25 De 0 a 9 empreg.

De 10 a 19 empreg.

Base: Total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

De 20 a 49 empreg.

De 50 a 99 empreg.

De 100 ou máis empreg.


Xestión empresarial Emprego de ferramentas informáticas de xestión Os sistemas informáticos destinados á xestión contable e financeira, seguidos polos de xestión de clientes e fornecedores son os máis frecuentes no conxunto do tecido empresarial, 66,5% e 62,4% respectivamente. Un 58,9% das empresas dispón tamén de sistemas para a xestión administrativa de vendas e compras, sendo menos habituais os sistemas para a xestión de produción e de loxística, ambos os dous situados en torno a un 29%. 100 80

66,5

60

62,4

58,9

40

29,2

28,7

Xestión de produción

Xestión de loxística

20 0

Xestión contable e financeira

Xestión de clientes e provedores

Xestión administrativa de vendas e compras

Base: total de empresas con ordenador Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Emprego de facturación electrónica 100

Existe unha reducida implantación da facturación electrónica: só o 5% das empresas galegas empregan a factura electrónica, proporción que ascende lixeiramente ata o 7,3% nas empresas de 10 e máis empregados.

80 60 40 20 0

4,6

7,3

5

Empresas con menos de 10 empregados

Empresas con 10 e máis empregados

Total de empresas

Base: total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.


Software Libre e Seguridade Emprego de software libre Un 13,1% do total das empresas de Galiza empregan software libre nos seus sistemas operativos. O 12,8% fai uso deste tipo de software nos paquetes de ofimática.

100 80 60 40 20 0

13,1

12,8

9,3

9,5

Postos de usuario (sistema operativo)

Postos de usuario (paquete/s ofimática)

Servidores(sistema operativo,bases datos)

Aplicacións de xestión

A implantación de software libre nos servidores e aplicacións de xestión sitúase no 9%.

Base: total de empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Emprego de elementos de seguridade actualizados Elementos de seguridade

Empresas con menos de 10 empregados/as

Empresas con TOTAL DE 10 ou máis EMPRESAS empregados/as

Software antivirus ou similar

92,7

96,8

93,4

Devasa (firewall)

55,8

68,3

58

Servidor seguro

32,5

56,4

36,6

Mecanismos de copia de seguridade off-site

45,9

61,7

48,7

Encriptación de datos

13,6

24,9

15,6

Mecanismos de autenticación mediante sinatura electrónica

26,5

33,0

27,6

Outros mecanismos de autenticación (nº PIN ou usuario/a contrasinal)

51,0

59,4

52,5

Arquivos informáticos con datos de carácter persoal rexistrados na Axencia de Protección de Datos

25,1

44,5

28,5

Base: total empresas que dispoñen de acceso a Internet

Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Entre os distintos elementos de seguridade, a práctica totalidade das empresas ten actualizado o antivirus (93,4%); observándose unha menor presenza doutros mecanismos, como a devasa (58%).


Compravenda en Internet Compras a través de Internet Un 25,5% das empresas realizou compras a través de Internet nos últimos doce meses. Nas empresas de 10 e máis empregados a porcentaxe sitúase no 32,1%. As compras a través da Rede representan o 17,8% do total das compras que realizan as empresas galegas. 100 80

Realización de compras a través de Internet nos últimos doce meses

Porcentaxe media de compras realizadas a través de Internet sobre o total de compras

60 40

32,1

24,4

25,5

17,8

20 0

Empresas con menos de 10 empregados

Empresas con 10 e máis empregados

Total de empresas

Base: empresas que realizaron compras a través de Internet nos últimos doce meses Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Base: total empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Vendas a través de Internet Máis reducida é a porcentaxe que emprega Internet para efectuar vendas (9,6%), as cales representan o 17,5% da facturación total da compañía. 100

Vendas a través de Internet Porcentaxe media das vendas realizadas a través de Internet sobre a facturación total da compañía

80 60 40 20 0

17,5 9,4

10,9

9,6

Empresas con menos de 10 empregados

Empresas con 10 e máis empregados

Total de empresas

Base: total empresas Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Base: empresas que venden a través de Internet nos últimos doce meses Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007


Persoal e investimento TIC Distribución dos postos de traballo directamente relacionados coas TIC segundo o xénero

Empresas que empregan persoal TIC 100

Homes Mulleres

80 60

25,8

40

20,6

20 0

8,2

6,1 Empresas con menos de 10 empregados

Empresas con 10 e máis empregados

Total de empresas

74,2

Base: total empresas

Base: total empresas con persoal propio con funcións TIC

Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Un 8,2% das empresas contan con persoal que desenvolve funcións TIC, sendo esta porcentaxe superior (20,6%) no caso das empresas de máis de 10 empregado/as. Pode constatarse a persistencia da fenda de xénero neste sector: 3 de cada 4 postos de traballos directamente relacionados coas TIC están ocupados por homes.

Empresas que facilitaron formación TIC ao persoal no último ano 100 80 60 40 20 0

21,8 10,7

8,8 Empresas con menos de 10 empregados

Base: total empresas

Empresas con 10 e máis empregados

Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Total de empresas

Un 10,7% das empresas indica que os/as seus/súas traballadores/as asistiron no último ano a actividades formativas relacionadas coas TIC, proporción que entre as de máis de 10 empregados/as ascende ata o 21,8%. A cantidade media anual que o tecido empresarial destinou á formación TIC o ano pasado foi de 1.480 euros.


Enquisa sobre a Sociedade da Informaci贸n en Galiza: Empresas TIC Resumo executivo ano 2007


Enquisa ás Empresas TIC Resumo executivo Equipamento tecnolóxico ➢ Dispoñibilidade de: Rede de área local (LAN), Rede de área Local sen fíos, Servidores para bases de datos e Intranet corporativa ➢ Emprego de software libre

Internet e Páxina Web ➢ Acceso a Internet e tecnoloxía contratada ➢ Páxina Web e dominio propio

Compravenda e seguridade en Internet ➢ Empresas que realizan compras e vendas a través de Internet ➢ Emprego de elementos de seguridade actualizados

Magnitudes económicas ➢ Distribución cifra de negocios: actividade principal, emprazamento cliente ➢ Evolución da cifra de negocios 2004-2006

Persoal e Innovación 2004-2006 ➢ Número medio de traballadoras/es das empresas TIC ➢ Formación TIC ➢ Introdución de bens e servizos novos ou mellorados de maneira significativa

I+D+i ➢ Empresas que realizaron proxectos de I+D+i no último ano

Certificacións de calidade e patentes


Nota metodolóxica Este documento presenta os principais resultados da enquisa a Empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galiza, iniciada o 2 de outubro de 2007 e rematada o 31 de xaneiro de 2008. O deseño e execución da enquisa responde aos seguintes criterios técnicos: Ámbito: Galiza. Universo: Empresas con establecementos en Galiza, cunha actividade principal que corresponda aos epígrafes CNAE : 30, 31, 32, 64.2 e 72, definindo así un conxunto de actividades industriais e de servizos Tipo de enquisa: Por medios postais, con reforzo electrónico e telefónico. Tamaño da mostra: A mostra é de 348 unidades, das que 241 corresponden a empresas TIC con empregados Mostraxe: Automática, ao considerar que o total do universo debe ser abordado como mostra autorepresentada, co que a mostraxe resulta tamén autoestratificada. Como marco de mostra tomouse o Directorio de Empresas 2007 do IGE. Erro mostral: Co tamaño de mostra actual, para un nivel de confianza do 95,5%, e considerando a variabilidade de proporcións máxima -p= q =50%-, o erro estatístico máximo global é do 4,8%, no suposto dunha mostraxe aleatoria simple para unha variable de proporcións.


Equipamento tecnolóxico Rede de área local (LAN) SI NON NS/NC

1,2 4,6

Rede de área local sen fíos SI NON NS/NC

5

24,9

Un 70,1% das empresas galegas do sector dispón de rede de área local sen fíos, proporción que ascende ata o 94,2% cando se trata da rede de área local convencional (LAN).

70,1 94,2 Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Servidores para bases de datos, aplicacións ou arquivos SI NON NS/NC

0,9 6,6

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

A Intranet corporativa sitúase no 61,4%, mentres que a porcentaxe de empresas TIC con servidores para bases de datos, aplicacións ou arquivos, é do 92,5%.

Intranet corporativa SI NON NS/NC

4,1

34,4

61,4

92,5 Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.


Equipamento tecnolóxico Emprego de software libre 100 80

A maior porcentaxe de emprego de software libre rexístrase nos servidores (41,9%). Nos postos de usuario, un 33,2% das empresas TIC empregan software libre nos paquetes de ofimática e un 27,8% no sistema operativo.

60 40

33,2

27,8

41,9 22,8

20 0 Nos postos de usuario (sistema operativo)

Nos postos de usuario (paquete/s de ofimática)

Nos servidores (sistemas operativo, bases de datos)

Nas aplicacións de xestión

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Emprego de ferramentas informáticas de xestión Ferramentas

Si

Non

Ns/Nc

Xestión contable e financeira

81,3

16,2

2,5

Xestión administrativa de vendas e compras

79,7

15,8

4,6

Xestión de clientes e provedores

81,3

15,4

3,3

Xestión de produción

57,3

36,1

6,6

Xestión de loxística (almacén e distribución)

39,4

53,9

6,6

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Entre as distintas ferramentas informáticas para a xestión destacan as aplicacións destinadas á xestión de clientes e provedores e as de xestión contable e financeira, presentes ambas no 81,3% das empresas TIC.


Internet e páxina web Acceso a Internet contratado

Dispoñibilidade de banda larga 91,7

SI

SI

98,6

1,5

NON

NON

0,4

6,8

NS/NC

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

A práctica totalidade das empresas TIC dispón de acceso a Internet e banda larga.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Modalidade de acceso a Internet contratada 100

A conexión ADSL é a modalidade con maior presenza no conxunto de empresas TIC con acceso a Internet.

80 60

50,4 35,8

40 20 0

11,7 0,8 Dixital ADSL

Cable

Dixital RDSI

Outras tecnoloxías de banda larga

Base: total de empresas TIC con empregados que dispoñen de Internet Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Dispoñibilidade de páxina web 83,4

SI

Dominio propio 80,9

SI

17,4

NON NON

16,6

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

NS/NC

1,7

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Un 83,4% das empresas TIC dispón de páxina web e un 80,9% ten dominio propio


Compravenda e seguridade en Internet Empresas que realizan compras a través de Internet

SI NON NS/NC

Empresas que realizan vendas a través de Internet

Un 75,1% das empresas TIC realizan compras a través de Internet, que representan o 36,5% do total das compras.

5,4 19,5

SI NON NS/NC

75,1

Un 30,3% das empresas TIC realiza vendas a través de Internet, as cales representan o 25,5% do total das vendas.

9,5 30,3

54,2

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Emprego de elementos de seguridade actualizados Elementos de seguridade

Si

Non

Ns/Nc

Software antivirus ou similar

97,1

1,7

1,3

Devasa (cortafuegos, firewall)

82,1

11,7

6,3

Servidor seguro

74,2

19,2

6,7

Mecanismos de copia de seguridade off-site

74,2

20,4

5,4

Encriptación de datos

57,5

33,8

8,8

Mecanismos de autenticación mediante sinatura electrónica

42,5

48,8

8,8

Outros mecanismos de autenticación (nº PIN ou usuario/a contrasinal)

76,3

15,8

7,9

Arquivos informáticos con datos de carácter persoal rexistrados na Axencia de Protección de Datos

57,9

27,5

14,6

Base: total de empresas TIC con empregados que dispoñen de Internet Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Entre os distintos elementos de seguridade, a práctica totalidade das empresas TIC ten actualizado o antivirus (97,1%), seguido da devasa (82,1%) e doutros mecanismos de autenticación como o contrasinal ou o PIN (76,3%).


Magnitudes económicas Distribución da cifra de negocios segundo a actividade principal

Evolución da cifra media de negocios no período 2004-2006 segundo CNAE

Actividades

%

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Venda polo miúdo de informática e comunicacións

3,0

1.378.781€

1.649.523€

1.937.044€

Venda e instalación de hardware

5,0

Revenda de software

2,3

Desenvolvemento de produtos software

23,6

Servizos de software

8,6

Servizos de consultaría

9,3

Servizos de integración de sistemas de información

4,5

Servizo de mantemento e outsourcing

7,9

Servizo de publicación e presenza en Internet

5,2

Servizo de enxeñería de telecomunicacións

2,0

Servizo de telecomunicacións

5,7

Outro servizos

3,8

Fabricación de equipamento tecnolóxico

6,1

Produción de contidos multimedia

2,7

Produción de contidos audiovisauis

1,13

Comunicación en Internet

1,83

Outros productos

7,4

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa. Ano 2007

Se observamos as principais actividades das empresas TIC e a súa cifra de negocios, o desenvolvemento de produtos de software é a actividade máis significativa no conxunto do tecido empresarial TIC galego, cun peso do 23,6%. En canto á evolución do volume total da cifra de negocios de 20042006, constátanse uns resultados favorables, experimentando un crecemento do 17,4% no período 2005-2006.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa. Ano 2007

Distribución aproximada da cifra de negocios segundo o emprazamento do cliente Emprazamento cliente

Ano 2005

Ano 2006

Galiza

71,3%

71,1%

Resto do Estado

24,4%

23,9%

Resto da Unión Europea

2,7%

3,5%

Resto do mundo

1,6%

1,5%

Total

100%

100%

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: datos OGSI 2006 e 2007.

O 71,1% da cifra de negocios das empresas TIC corresponde ao mercado galego.


Persoal e Innovación Nº medio de traballadoras/es de empresas TIC Constátase un claro predominio masculino nas empresas TIC.

15,52

11,45

Empresas que facilitaron formación TIC ao persoal no último ano SI NON NS/NC

Un 51,9% das empresas facilitaron formación TIC ao seu persoal no último ano.

6,2

51,9

41,9

O 62,6% das/os traballadoras/es destas empresas recibiu formación en novas tecnoloxías, das/os cales o 86,2% desenvolve habitualmente funcións TIC.

4,07 Homes

Mulleres

Total

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

A porcentaxe anual destinada a formación TIC, sobre o total do investimento en formación, foi de 26,6%

Introdución de bens e servizos novos ou mellorados de maneira significativa durante o período 2004-2006 Bens

Bens e servizos novos ou mellorados SI NON NS/NC

12,4

51,9

35,7

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Servizos SI NON NS/NC

11,6

53,5

34,9

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Si

Non

Ns/Nc

Métodos de fabricación ou produción de bens ou servizos

45,6

37,5

16,9

Sistemas loxísticos ou métodos de entrega ou distribución

16,9

61,9

21,3

Actividades de apoio para procesos: sistemas de mantemento, operacións informáticas, de contabilidade

50,6

32,5

16,9

Sistemas de xestión destinados a mellorar o intercambio de información

55,6

25,6

18,8

Na organización do traballo e na estrutura de xestión de integración de distintos departamentos

53,8

33,1

13,1

Nas relacións con outras empresas ou institucións públicas

37,5

43,8

18,8

Base: total empresas TIC con empregados que introduciron bens e servizos de forma significativa Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Máis da metade do tecido empresarial TIC galego introduciu bens -51,9%- e servizos -53,5%- novos ou mellorados de maneira significativa no período 2004-2006. Especialmente notables foron os progresos nos sistemas de xestión destinados a mellorar ou a intercambiar información -55,6%-, así como aqueles relacionados coa organización do traballo e a estrutura de xestión de integración dos distintos departamentos -53,8%-.


I+D+i Departamentos de empresa que realizaron máis actividades de I+D+i durante o último ano

Empresas que realizaron proxectos de I+D+i no último ano

O 47,7% das empresas TIC galegas realizou proxectos de I+D+i no último ano.

47,7

SI

O departamento técnico e o departamento de informática son os que máis actividades de I+D+i realizaron.

100 80 60

49

NON

NS/NC

42,6 31,3

28,7

27,8

20

3,3

0

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Empresas con persoal de dedicación específica a I+D+i SI NON NS/NC

48,7

40

1,2 39,8 58,9

Base: total de empresas TIC co empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Dpto.técni co

Dpto.infor mática

Dpto. deseño

Dpto.ou laboratorio específico de I+D+i

Dpto. de produción

4,3

4,3

2,6

Dpto. control de calidade

Dpto. marketing

Ns/Nc

Base: total de empresas TIC con empregados que realizaron actividades de I+D+i durante o último ano Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Media de postos de traballo directamente relacionados con I+D+i segundo o xénero 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6,6 5,1

1,5 HOMES

MULLERES

TOTAL

Base: total de empresas TIC con empregados e con persoal de I+D+I Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Un 39,8% das empresas TIC dispón persoal con dedicación específica a I+D+i, cunha media de 6,6 postos directamente relacionados con esta actividade.


Certificados de calidade e patentes Empresas con certificados de calidade 27

SI

67,6

NON

5,4

NS/NC

. Un 27% das empresas TIC de Galiza dispoñía o pasado ano de certificados de calidade. Un 7,9% das empresas TIC galegas solicitou patentes nestes tres últimos anos.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Solicitude de patentes nos últimos tres anos Tipo de patentes SI

7,9 86,3

NON

NS/NC

5,8

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Número medio de patentes solicitadas entre 2004-2006

OEPM

4,38

EPO

1,43

UPSTO

0,29

PCT

1,00

Base: total de empresas TIC con empregados e que solicitaron patentes nos últimos tres anos Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Resumo executivo 2007  
Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.