__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) 2011 Ivan Kunstmüller, Pavel Hobza, Tomáš Skříček, Vojtěch Kodet listopad 2011

Tento projekt byl v roce 2011 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.


Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ivan Kunstmüller, Pavel Hobza, Tomáš Skříček, Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. listopad 2011

Obsah Úvod...................................................................................................................................... 2 Metodika ............................................................................................................................... 3 Výsledky................................................................................................................................ 4 Závěr..................................................................................................................................... 6

Úvod Moták lužní (Circus pygargus) je u nás legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Úspěšnost jeho hnízdění však závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí na zemědělských pozemcích. Například na Českomoravské vrchovině, kde je jeho největší hnízdní subpopulace v ČR, by byla bez aktivní ochrany vyvedena mláďata jen na 20 - 30 % hnízd, ale díky individuální ochraně jeho hnízd bývají mláďata vyváděna na 50 - 70 % hnízd. V současnosti se provádí ochrana hnízd na zemědělských pozemcích buď pomocí oplůtků anebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda. Ponechání větší nesečené plochy se ukazuje jako vhodnější i z hlediska druhotných pozitivních dopadů na lokální biodiverzitu zemědělské krajiny. Konkrétní opatření je vždy závislé i na dohodě s hospodařícím subjektem.

2


Metodika U dohledaných hnízd motáka lužního byla zjišťována potřeba jejich ochrany před ohrožením zemědělskými pracemi. Nejprve bylo zapotřebí lokalizovat hnízda, kde bývá seč nejdříve (vojtěška, louky). V tomto období hnízdění je dohledání časově nejnáročnější, a proto zde bývá nejvíce hnízd zničeno, neboť se nestihnou všechna nalézt. Dohledávání končí v obilninách, kde podle vývoje počasí někdy stačí na Vysočině i jen domluvit se zemědělci týdenní posun sklizně, aby mohla být mláďata zdárně vyvedena. Leckdy však zahnízdí motáci lužní v obilovinách náhradně (např. po vysečení ve vojtěškách), a při takto opožděném hnízdění nestihnou mláďata před sklizní vyvést. V tomto případě je zapotřebí zajistit obsečení hnízda a nechat dostatečně velkou plochu kolem neposečenou anebo hnízda oplotit proti savčím predátorům (nejlépe obojí). U dohledaných hnízd na zemědělských pozemcích je vždy nutné zjistit vlastníka, sehnat na něj kontakt a pokusit se s ním domluvit na ochraně hnízda, což není vždy jednoduché a ne vždy se setkáme s pochopením. Nezřídka je pak třeba požádat o spolupráci příslušné úřady, někdy i Českou inspekci životního prostředí, případně realizovat záchranný transfer hnízda. Prioritně se však snažíme o domluvu s hospodařícím subjektem a v případě nároku jim pomáháme vyřídit žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření z důvodu ochrany přírody. Ochrana každého hnízda vyžaduje osobní jednání se zemědělci. Podle charakteru porostu bývá volen i způsob ochrany. Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích byla snaha ve spolupráci s hospodařícími zemědělci zajistit obsečení nebo posunutí sklizně na dostatečné ploše, tzn. snahou bylo domluvit plochu min. 50 x 50 m. Proti savčím predátorům byla hnízda také oplocována. Po vyhnízdění byly oplůtky odstraněny. Kde nebylo zapotřebí domlouvat obsečení hnízd, ale stačilo se domluvit třeba jen na posunu termínu sklizně nebo se ujistit, že daný pozemek nebude v daném roce posečen, tam byly aplikovány odpuzující prostředky proti savčím predátorům. Podkladem pro realizaci ochranářských opatření byly výsledky z projektů Mapování motáka lužního na Jihlavsku 2011 a Mapování motáka lužního na Třebíčsku 2011, neboť už vlastní dohledávání hnízd je časově velmi náročné. Dohledaná hnízda byla během sezóny kontrolována opakovaně. Dohledávání hnízd, jejich kontrola i jednání se zemědělci znamenají nemalé náklady na cestovné. Projekt byl realizován v kraji Vysočina. Obr. 1: Poloha Kraje Vysočina v rámci ČR.

3


Výsledky Počet hnízdních párů Byl zaznamenán výskyt 31 hnízdních párů a dohledáno bylo 28 hnízd, z nichž u 4 bylo nutné realizovat ochranářská opatření. Ochrana hnízd: Několik hnízd bylo predováno ještě před tím, že se podařila realizovat ochranářská opatření před vysečením. Výhodou letošního roku byl vysoký podíl hnízd na neobhospodařovaných mokřinách, kde ochranářská opatření před vysečením nebyla zapotřebí. Ochrana tak byla nakonec poskytnuta 4 hnízdům (14,3 %, n = 28 hnízd), z nichž 2 byla nakonec úspěšná (50 %, n = 4 hnízda). Úspěšná hnízda s poskytnutou ochranou se na celkové úspěšnosti v roce 2011 podílela 7,1 % (n = 28 hnízd). Celkově bylo 11 hnízd úspěšných (39,3 %, n = 28 hnízd). V okolí hnízd byly aplikovány odpuzující prostředky (Invent) proti případným pozemním (srstnatým) predátorům. Reprodukční úspěšnost Z 11 úspěšných hnízd bylo vyvedeno 37 mláďat (průměr 3,36 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Ze 2 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou bylo vyvedeno 6 mláďat (tj. 16,2 %, n = 37 mláďat). Celková produktivita všech dohledaných hnízd (n = 28) byla 1,3 mláděte na jedno hnízdo.

Tab. 1: Přehled hnízd motáka lužního v Kraji Vysočina v roce 2011. Umístění hnízda

mokřiny celkem

pšenice

ječmen

jetel

řepka

ruderál

Počet hnízd

5

2

1

2

4

Chráněná hnízda

2

1

1

4

Způsob ochrany

oplocení

obsečení

obsečení

4

Úspěšných hnízd

0

0

1

4

0

3

14

7

28

11


Obr. 2: Katastrální území s dohledanými hnízdy motáka lužního v Kraji Vysočina podle jednotlivých okresů v roce 2011.

Hnízdům v zemědělských plodinách ohrožených vysečením při sklizni obilí byla z naší strany poskytována ochrana. Zvolili jsme způsoby ochrany používané již v předešlých letech, založené na oplocení ohroženého hnízda s mláďaty v zemědělských plodinách. Ohrožená hnízda s mláďaty byla před průběhem žní oplocena drátěným pletivem o rozloze 2 x 2 m, výška králíkářského pletiva byla 100 cm. Tímto způsobem jsme chtěli zamezit odrostlým mláďatům, ale ještě nevzletným, opuštění hnízda do jeho širšího okolí v obilovinách, kde by byla při žatvě projíždějící zemědělskou technikou usmrcena. Bohužel obě hnízda byla i přes ochranu predována divokými prasaty a oplocení bylo od prasat zničeno. V pícninách (jetel) a ruderálních porostech jsme po domluvě s hospodařícími zemědělci nechali ohrožené hnízdo obsekat. Byl ponechán dostatečně velký prostor neposečené plodiny kolem hnízd (600 m2). Obě takto ochráněná hnízda byla úspěšná.

5


Mimo výše uvedenou ochranu jsme pokládaly v okolí hnízd odpuzující prostředky (Invent) proti případným pozemním (srstnatým) predátorům. Avšak tato ochrana nebyla ve všech případech účinná.

Závěr V Kraji Vysočina bylo v roce 2011 dohledáno 28 hnízd motáka lužního, z nichž 4 byla bezprostředbě ohrožena zemědělskými pracemi a bylo nutné u nich realizovat ochranářská opatření. Potenciálně bylo ohroženo více hnízd, ale ta byla predována ještě před započatou sklizní plodin. Vzhledem k vysoké predaci by bylo žádoucí oplocovat všechna dohledaná hnízda motáka lužního již při jejich nalezení, a to nejen v zemědělských kulturách, ale i na ruderálech a mokřadech, neboť aplikace odpuzujících prostředků není příliš účinná. Na oplocování všech hnízd však chyběly finanční prostředky. V roce 2011 bylo v Kraji Vysočina úspěšně vyvedeno minimálně 37 mláďat, přičemž přímá ochranářská opatření se na této úspěšnosti podílela z 16,2 % (6 mláďat).

Fotodokumentace Foto: Ivan Kunstmüller

6


7


8

Profile for Vojtech Kodet

Moták lužní 2011  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního 2011" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.

Moták lužní 2011  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního 2011" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.

Profile for ornitolog