Page 1

Nr 9 Oktober 2008

Åpne Dører

De forfulgte:

Hva kan vi lære av dem?

1983-2008

25 år i Norge

Se side 4

Søndag for forfulgte kristne. Se side 15


Bladet Åpne Dører

«Jeg vinner uansett»

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å fullføre misjonsoppdraget ved at vi: •

Skaffer til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtter kristen mediemisjon, utdanner nasjonale kristne ledere og yter humanitær hjelp.

Forbereder og utruster kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kaller og utruster kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Johan Companjen Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: Telefax: E-post: Internett:

38 00 80 90 38 00 80 91 norway@od.org www.opendoors.no

Generalsekr.: Stig Magne Heitmann Inform. ansv.: Eivind. Flå Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Trykk: Kristiansand Trykkeri AS Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind. Flå Opplag: 15 000 ISSN 1504-8985

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Konto nr.: 1199 389 - 4622 Giro nr.: 389 - 4622 Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Konto nr.: 1220 01 20427 Giro nr.: 5951 - 8464 Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, SørAfrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Forfulgt jente

U

nder kommunisttiden i Sovjetunionen stormet politimenn inn i leiligheten til en evangelistfamilie som hadde samlet seg ved bordet for å spise, lese i Bibelen og be. Deres oppdrag var å arrestere evangelisten. «Å, takk for at dere kommer,» utbrøt evangelisten. «Dere oppfyller Guds ord for oss! Vi har nettopp lest Salme 23 der det står: «Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Vi hadde mat på bordet, men vi hadde ingen fiender her.»

D

et fortelles om noen menn i Kina som fikk besøk av en av Åpne Dørers representanter en mørk kveld. Han hørte sang og latter som fra en fest da han ankom. Han lurte på hva det var, og de fortalte at de feiret i takknemlighet over den mannen som hadde betydd mest for evangeliets utbredelse i Kina. «Hvem var det?» undret gjesten seg. «Mao Zedong,» svarte de. Gjesten trodde han hadde hørt feil, så han måtte få dem til å gjenta svaret. «Mao,» fortalte de, «hadde først fått folket bort fra alt de hadde trodd på tidligere og vendt dem bort fra alle de verdier de hadde. Så hadde ham lært dem å tilbe seg selv, lese «Maos lille røde» som en hellig bok, og han hadde lovet dem paradis.» Nå var Mao død, og landet var lengre unna paradis enn noen gang. Men han hadde lært dem å tilbe. Så nå vendte skarer av mennesker seg til Jesus; bønder og intellektuelle, studenter og universitetslærere,


Til ettertanke av Stig Magne Heitmann

forretningsfolk og til og med medlemmer i kommunistpartiet! I boken «Jesus in Beijing» skriver David Aikman at han tror at en tredjedel av Kinas befolkning vil være kristne i løpet av én til to generasjoner! Den største forfølgelsen i nyere tid har ført til den største vekkelsen!

Bretagne, den arabiske halvøy, India og til og med Kina.

E

I

n kvinne i Latin-Amerika forteller på en av Åpne Dørers filmer om dem som truet henne på livet. Hun svarte dem omtrent slik: «Om dere lar meg leve, vil jeg leve for Jesus. Om dere dreper meg, vil jeg for alltid være sammen med Jesus. Jeg vinner uansett!»

F

esto Kivengere som var biskop under det fryktelige regimet til Idi Amin i Uganda og opplevde titusener av kristne, blant dem noen av sine bispekolleger, bli drept av Amins soldater, sa: «Djevelen slår og slår. Til sist slår han oss så kraftig at han slår oss like til himmelen. Da ser han oss aldri mer igjen.»

J

uristen og apologeten Tertullian sa om de kristne i oldkirkens Romerrike: «Martyrenes blod er den kristne kirkes sæd. Jo mer de dreper oss, jo flere blir vi.» Om Johann Huss ble det sagt etter at han i 1414 ble brent på bålet som et Jesu vitne: «Flammene fra bålet brakte det sanne evangeliums ild ut i verden.» Evangeliets ild tok til å brenne i Uganda for noe over hundre år siden som et resultat av at noen unge menn som hadde tatt imot evangeliet, ikke bøyde av da de ble truet med sverd og bål. På veg til retterstedet sang de frimodig sangene om Jesus, og for første gang fikk skarer av mennesker høre evangeliet.

E

tter at Stefanus hadde lidd martyrdøden, brøt det løs en allmenn forfølgelse. Det førte til at de kristne ble spredt vidt omkring. Deres tro ble ikke knekket. Frimodig forkynte de evangeliet hvor de enn kom. I løpet av kort tid nådde det helt til Etiopia, Svartehavet, Vest-Afrika,

Generalsekretær i Åpne Dører

en fengselscelle i Filippi sang Paulus og Silas lovsanger. Den natten ble fangevokteren og hans familie frelst.

R

ebekka, Eti og Ratna ble for tre år siden fengslet i Indonesia fordi de hadde latt barn fra muslimske hjem komme til den populære søndagsskolen de drev. Men i fengslet fikk de vitne om Jesus. Flere titalls andre fanger ble frelst. Fengselsledelsen og fangevokterne ble grepet av deres vitnesbyrd. Noen muslimske familier i landsbyen deres ble kristne.

M

artin Luther har sagt et klokt ord om dette: «Hvis djevelen var klok nok til å stå stille og se på at evangeliet ble forkynt, ville han få atskillig mindre problemer. For når det ikke er noen strid for evangeliet, så ruster det og finner ikke noen anledning til å vise hvor levende og kraftig det er. Derfor er det ikke noe bedre som kan skje evangeliet enn at verden prøver å bekjempe det med makt og list.»

D

et store vitnesbyrdet om at «vi vinner uansett» handler om Jesus. Fiendene – både den åndelige fienden og mennesker som stod ham imot – trodde de hadde tatt knekken på ham på Golgata. Men Gud hadde en større plan. Han reiste ham opp fra de døde! Han vant seier over døden for alle. Om forfølgelsene i kirkens tre første århundrer er det sagt: «Det var som en langvarig korsfestelse som endte i en kraftfull oppstandelse!» Og Paulus skriver: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse…? … I alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss» (Rom 8,35ff).

Det store vitnesbyrdet om at «vi vinner uansett» handler om Jesus. Fiendene – både den ­åndelige fienden og mennesker som stod ham imot – trodde de hadde tatt knekken på ham på Golgata. Men Gud hadde en større plan.

3


Syv xx lærdommer fra den

forfulgte menighet Opplæring av pastorer er en viktig del av Åpne Dørers arbeid. Et av styremedlemmene i Åpne Dører Nederland var nylig i «Islamistan» (et land i Midt-Østen som vi ikke kan oppgi) for å undervise pastorer og ledere. Mens han var der, lærte han også selv mye fra sine studenter. På et forkynnerseminar i Nederland i sommer underviste han om hva vi kan lære fra våre forfulgte trossøken: Syv lærdommer fra den forfulgte menighet».

Lærdom 1: Etterfølgelse har ­konsekvenser Dersom du blir en samvittighetsfull disippel av Jesus Kristus, enten du lærer ham å kjenne fra du er liten eller du kommer til tro senere i livet, så har det konsekvenser. Jeg har ærlig talt aldri tenkt så nøye over disse konsekvensene. Om du er en kristen i Islamistan, vet alle om det. Du skiller deg ut fordi du har andre skikker og vaner, du ber annerledes og det er mange ting i samfunnet du av samvittighetsgrunner ikke deltar i. Alle legger merke til om du er en kristen. Og dette har konsekvenser. For arbeidet ditt, for eksempel. Blir du spurt

om du er muslim, og du sier nei, har du automatisk langt færre muligheter for arbeid. Eller for å studere. Som en kristen er det svært vanskelig å oppnå en god universitetsutdannelse. Når mennesker i Islamistan innser at du er en kristen, vil dette i de fleste tilfeller lede til to reaksjoner: mistro – han ønsker ikke å få meg til å konvertere, gjør han? – og nysgjerrighet. De fleste kristne med islamsk bakgrunn var en gang selv nysgjerrig på motivene til de kristne i sine områder. Vekker vi den samme mistro og nysgjerrighet? Er vi villige til å betale prisen for vår tro, eller tilpasser vi oss verden rundt oss.

Lærdom 2: Å vitne om Jesus er et valg Dette var en svært ransakende lærdom for meg. Å vitne er et valg. Å vitne om Jesus er en grunnleggende holdning. I Islamistan oppdaget jeg skamfullt at kristne er villige til å vitne til tross for


xx.

konsekvensene. Da deltakerne kom frem til seminaret som ble holdt, hadde mange av dem reist to eller tre dager i eselkjerrer, tog eller 20 personer i minibusser som var beregnet på 10. Og i slike minibusser ba de: – «Herre, vær så snill å gi meg en mulighet til å vitne om deg.» Mange forfulgte kristne er så fylt av tro og av Herren Jesus at de til enhver tid lengter etter å vitne om ham.

Lærdom 3: Verdien av å samles med andre troende Hva betyr det å være en kristen når man virkelig er i mindretall? Jeg lærte for alvor viktigheten av felleskap med andre troende. Jeg snakket med mennesker som var gift med muslimer. Ensomheten dette medfører, er ubeskrivelig. Det som ofte skjer i Islamistan, er at det kristne fellesskapet begynner å fungere som en familie. Menigheten er også viktig for praktisk hjelp. Slektningene lever enten langt borte, eller er ikke kristne. Som en kristen

er du ofte ikke lenger regnet med i familien. Så også i det praktiske må medlemmene i menigheten stole på hverandre.

Lærdom 4: Støtt menigheten med ammunisjon til kampen Det pågår en konstant åndelig kamp, og du kan være sikker på at den også angår oss. Selv om kampen er mindre synlig for oss, må vi forsikre oss om at den åndelige utrustningen er god. Dette er de svært opptatt av i Islamistan. En del av oppdragelsen i kristne familier er inngående bibelopplæring. Videre finnes det ungdomsgrupper som bruker mye tid sammen i kirken. De er avhengige av hverandre og underviser hverandre om hvordan du kan stå fast som den eneste kristne i klassen for eksempel. Katekismeklasser er svært viktig. Men også ellers i forkynnelsen må vi være bedre ­rustet til kampen. Her hos oss går vi ofte ut av gudstjenesten med bare en god klapp på skulderen. I Islamistan er

De fleste kristne med islamsk bakgrunn var en gang selv nysgjerrig på motivene til de kristne i sine områder. Vekker vi den samme mistro og nysgjerrighet?

5


Våre liv er i Guds hånd, og selv om det til sist skulle koste deg livet på jorden, vil aldri Gud si: – Å, er du her allerede? Det hadde jeg ikke planlagt.

f­ orkynnelsen mettet med innhold og opplæring om trosforsvar og åndsutrustning. Jeg mener vi må få dette tilbake i vår egen forkynnelse. Vær med og utrust din menighet. Bidra med ammunisjon. Og hvordan kan vi i gudstjenestene lære menigheten hvordan vi skal møte kritikk, spørsmål og andre ting vi står overfor? Jeg tror vi kan veilede hverandre ved god og solid undervisning. Dette lærte jeg av pastorene i Islamistan: du støtter menigheten med ammunisjon til kampen.

Lærdom 5: Den forfulgte menighet er heller ikke perfekt Det skuffet meg å oppdage at selv i en slik prøvet og presset situasjon finnes det partier innenfor menigheten. Også forfulgte kan konkurrere med hverandre og vise usunne holdninger. Jeg lærte virkelig mye av disse mine brødre og søstre og jeg satte stor pris på å være sammen med dem. Men det er sannelig ingen ideell situasjon de lever i. Det er ikke noe paradis der heller. Likevel bruker Gud dem. Men de trenger lærdom om grunnleggende regler og sannheter i Guds rike.

Lærdom 6: Kjærlighet til Guds Ord For meg er Bibelen noe ganske vanlig. Den har alltid ligget på nattbordet på pulten min. Jeg bærer også en liten utgave av boken i ­lommen. Jeg har alltid Bibelen for hånden. Men i Islamistan så jeg hvordan de troende behandlet sine bibler. Til tider fikk ikke de kristne tak i nok bibler, og det betydde at de ofte bare hadde kopier av bibeldeler. Jeg snakket med en pastor som sa at av denne grunn hadde han i lengre tid

kun vært i stand til å tale ut fra en del av Guds Ord. Til slutt forsøkte han å få byttet sin bibeldel med en som hadde en annen del. Kjærligheten til Ordet var gripende, hvordan de leser det og studerer det sammen med hverandre. Det gjorde inntrykk at de satt sammen på et lite jorde, da temperaturen var 45 grader, og fortsatte å samtale og studere sammen. Denne iveren, det er den jeg hadde mistet. Iveren etter å studere Ordet, iveren etter å lese, iveren etter å oppdage. Jeg fikk se dette igjen hos disse kristne. Og siden da har mitt forhold til Bibelen vært et annet.

Lærdom 7: Å leve i avhengighet Fra en forkynnerkollega lærte jeg den syvende – og viktigste – leksjonen. Han arbeidet på en kristen utpost i et muslimsk område. Et år tidligere hadde en av hans kolleger blitt myrdet av ekstremister på en svært brutal måte. Liket av ham var blitt dumpet foran huset til kona med en beskjed til min kollega: – Vi kommer ikke til å være mindre skånsom med deg! Han flyktet. Jeg møtte ham sammen med hans kone og datter, og han sa: – Jeg drar tilbake igjen. Da jeg overrasket spurte hvorfor, var svaret hans: – De trenger meg der, og Gud kaller meg. Da sa hans kone noe jeg aldri vil glemme: – Det kommer ikke til å bli noen overraskelse for Gud om min mann plutselig står for hans trone. Dette er den viktigste lærdommen. Våre liv er i Guds hånd, og selv om det til sist skulle koste deg livet på jorden, vil aldri Gud si: – Å, er du her allerede? Det hadde jeg ikke planlagt. Dette er hovedlærdommen jeg fikk fra den forfulgte Guds menighet: å leve i total avhengighet av Herren. (OD)


legg den alenderen og Riv ut bønnek oka sb kt da an i Bibelen eller

Be hverbønnekalender dag... Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra meg! Salme 66,20

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Ett år i bønn for Iran

Somalia Se også side 13.

1. oktober - Be om at enda flere kenyanske og etiopiske kristne når ut til sine somaliske naboer, med kjærlighet, ydmykhet og forståelse. Bønneord: Mika 6,8. 2. oktober - Afrikanske kristne som ønsker å nå somaliere ­møter liknende problemer som andre: Kultursjokk, vanskeligheter med å lære språket og kulturell arroganse. Be om at de, med Guds hjelp, klarer å overkomme disse vanskelighetene. Bønneord: Jes 25,4. 3. oktober - Be om at kristne som bor i

somaliområder, får være lys og salt i sine samfunn, og at Herren gir dem muligheter til å dele evangeliet. Be om visdom for de som lager somaliske radioprogram, og at Gud taler til lytternes hjerter. Bønneord: Matt 5,13.

4. oktober - Be om at troende somaliere

som bor utenlands, får nød for de fortapte blant sitt eget folk, og at de kommer tilbake for å være vitner for sine landsmenn. Bønneord: Esek 34,16.

5. oktober - Be for kristne som har et

hjerte for å nå ut til somalifolket i Kenya og Etiopia. Be om at de er kulturelt sensitive, forberedt på å ­tjene, og lar seg rettlede av Guds Hellige Ånd. Bønneord: 5 Mos 11,2.

6. oktober - I løpet av våren og som-

meren er mange arrestert for kristne aktiviteter. Be for sikkerheten til dem som fortsatt sitter i fengsel. Be om at de ikke må bli mishandlet og at de blir løslatt. Bønneord: Jes 43,2.

7. oktober - Be for Tina Rad, Makan Arya og deres lille datter (s.12). Be om Guds beskyttelse og ledelse. Be om at de må stå sterke i troen på sin Frelser selv under det tunge presset fra politi og myndigheter. Bønneord: 2 Pet 4,14. 8. oktober - Distribusjon av kristent materiell i landet er en pågående prosess. Dette er livsviktig for kirken å motta, men alltid svært farlig. Be om beskyttelse for alle som er involvert og for nye muligheter i dette ­arbeidet. Bønneord: Hebr 11,30.

Unge iranske kvinner

Nigeria 9. oktober - Takk Gud for det som hendte i rettssalen i forbindelse med arrestasjonen av pastor Gamba (s.10) . Be om at Gambas urokkelige tro på Herrens løfter og Guds inngripen i denne saken må bli til ­vitnesbyrd for de involverte. Bønneord: Apg 12,5. 10. oktober - I Nigeria er de tolv nordlig-

ste delstatene styrt etter sharia (islamsk lov). Be om at de hardt pressede troende i disse tolv statene vil sette sin lit til Gud for ledelse og en utvei fra forfølgelsen. Bønneord: Salme 91,1-2.

7


Be hverbønnekalender dag... 11. oktober - Kristne i Nord-Nigeria opple-

ver et stadig økende press fra islam mot sine barn. Særlig opplever jentene verbale angrep på sin kristne tro. Be om visdom til troende foreldre når de skal veilede sine barn ut fra Bibelen. Be om Guds ledelse og beskyttelse fra å presses inn i muslimske ekteskap. Bønneord: Salme 37,4-5.

Libanon 12. oktober - Forrige sommer ble det spådd

ny borgerkrig i Libanon, men libaneserne er takknemlige for at Gud holdt sin trofaste hånd over landet. Be om at de troende må holde ut i vedvarende bønn for landet og ­folket. Bønneord: Salme 37,3.

13. oktober - Takk Gud for kirken, som har

gjort et fremragende arbeid disse sommermånedene med å arrangere leirer og samlinger for barn og unge. Be om at disse må bli ordentlig kjent med Jesus og få erfare hans trøst og styrke i sin vanskelige hverdag. Bønneord: Salme 119,9.

14. oktober - Fortsett å be om visdom for

kirkens ledelse. I Libanon står kirken daglig overfor store utfordringer når det gjelder å vitne sin tro. Be om Den Hellige Ånds renselse av Kristi brud også i dette landet. Bønneord: Salme 25,4-5.

15. oktober - Be om at menneskene i landet må kunne legge hat og bitterhet mellom ulike grupper bak seg, og at de må kunne leve fredelig sammen uten fordommer og

­fiendskap. Bønneord: Kol 3,13.

16. oktober - Be om et nytt år med gode aktiviteter innenfor kirken. Der er så mye å utrette og kort tid før Jesus kommer. Bønneord: Ef 5,15-16.

Syria 17. oktober - Be for ungdommene som var til stede på en stor ungdomsfestival nylig. Be om at Ordet som ble forkynt, må finne grobunn, og at det må bli tatt valg om å leve helhjertet for Jesus. Bønneord: 2 Krøn 17,6. 18. oktober - Den syriske kirken fortsetter å feire sitt «Paulinske år». I dette landet møtte apostelen Paulus ham som var sterkere enn ham selv. Be om at Paulus’ liv må bli en oppfordring til å følge Jesus. Bønneord: Apg 9,9-11. 19. oktober - Be om at Jesu disipler i det-

te landet må innse materialismens fare for ­deres åndelige liv. Bønneord: Luk 16,13.

20. oktober - Det har i mange år blitt holdt søndagsskole i menighetene i Syria. Be om at lærerne må bli berørt av Den Hellige Ånd, slik at de ikke gir opp. De fortjener våre ­bønner og støtte. Bønneord: Gal 6,9. 21. oktober - I løpet av dette året har tusenvis av mennesker besøkt «hellige» steder i dette landet. Flere steder deles det ut NT til de besøkende. Be om at disse må bli lest og lede til sjelers frelse. Bønneord: Luk 8,8.


Ord om bønn Bønn er den kraft som får det til å skje som ellers ikke ville skjedd. Andrew Murray

Bhutan 22. oktober - Bhutan står på femte-

plass på listen over de land der kristendomsforfølgelsen er størst. Omtrent halvparten av den kristne befolkningen i Butan er analfabeter. Av respekt og kjærlighet til Guds Ord bringer de likevel sine bibler med seg til kirken. Be om til­rettelegging for lese- og skrive­ opplæring. Bønneord: Jak 1,5.

23. oktober - Be om direkte hjelp og støtte til arbeiderne i dette landet, som mangler ressurser. Be om muligheter til å plante nye menigheter og midler til å støtte og oppmuntre disse. Bønneord: Mal 3,16. 24. oktober - Be for kirkens enhet.

Det finnes en sammenslutning av hus­ menigheter som skulle arbeide for samhold og fellesskap, men noen ledere vil dessverre heller følge sine egne programmer. Bønneord: 2 Kor 13,11.

Turkmenistan 25. oktober - Be for Vyacheslac Kalataevsky og hans familie. Siden han ble deportert fra landet har hans hustru gjentatte ganger prøvd å få ­saken omgjort. Dette har ikke lykkes og familien er nå gjenforent i Ukraina. Be om Guds velsignelse over dem. Bønneord: 2 Pet 4,12-13. 26. oktober - Be for regjeringen i landet når de nå overveier endringer i grunnloven. Turkmenske kristne håper på og ber om bedringer i deres forhold. Bønneord: 1 Tim 2,1-2.

ske språket. Arbeidet med dette pågår for fullt. Be om beskyttelse, visdom og helse for dem som er involvert i denne tjenesten. Bønneord: 2 Krøn 15,7.

Mexico 28. oktober - Be for en kristen ­ elsestasjon som ble etablert i ­august. h Be om at helsemessige behov må bli ivaretatt på en bedre måte enn før for våre brødre og søstre. Be for ­legene som er knyttet til arbeidet. Bønneord: 1 Kor 12,25-26. 29. oktober - Fortsett å be for Sergio de Javier, som leder forsvaret av våre brødre i saken i Acteal. De blir konstant truet, så be Gud om beskyttelse og vern for dem og familiene. Bønneord: Salme 77,14. 30. oktober - Be for brødrene i Zopi-

lotepec og Guerrero om at Gud må beskytte dem der de lever midt iblant fiendtlige katolikker. Be også for pastor Manuell Acuna og hans medarbeidere, som lever under stadige trusler. Bønneord: Hebr 10,35 .

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

Hjemmefronten 31. oktober - Be for alle som

arbeider på Åpne Dører-kontoret i Kristiansand, og våre andre deltids­ansatte i Rogaland og Bergen. Be også for arbeidet med å etablere lokale nettverk av Åpne Dører-­kontakter rundt om i landet. Bønneord: Jes 26,12.

27. oktober - Bibelen i sin helhet er ennå ikke tilgjengelig på det turkmen-

9


Stå sterke i stormen

Mirakel i rettssalen Nigeria - Pastor Gambo Boka fra Nigeria var urettmessig blitt beskyldt for å ha kidnappet sin svigerinne Lois Garba. Hun hadde flyktet for å unnslippe tvangsekteskap med en muslim. Gambo ble av den islamske domstolen dømt til 3 års fengsel. Da han ble satt inn i fengselet sammen med fem andre kristne, som også var tiltalt og dømt på falskt grunnlag, sa han: – Gud har en hensikt med alt dette. Min sjel er rolig. Fysisk gikk det ikke godt i det hele tatt for pastor Gambo. Han mistet vekt og ble svak, men hans tro bare økte i styrke. Han delte evangeliet med mange av sine medfanger, som nesten alle var muslimer. – Jeg opplever trøst på dette forferdelige stedet, sa Gambo, jeg vet at Guds løfter er sanne. Herren vil åpenbare sin herlighet for meg. Den muslimske domstolen ga pastor Gambo tretti dager til å anke. Som en kristen fra det sharia-styrte NordNigeria hadde han så godt som ingen mulighet til å vinne en sak mot muslimer. Men, mens medlemmer av pastor Gambos menighet ba, utførte Gud et mirakel. Både Gambo og de fem andre kristne ble frikjent ved annen gangs behandling av den muslimske retten på grunn av mangel på bevis. – Dette er Guds nåde, sa et av medlemmene i menigheten. – Våre bønner er hørt og min tro er styrket. Guds ­løfter er så vidunderlige! Pastor Gambo og de andre fem forlot rettssalen syngende, mens de ­takket Gud for at Han grep inn. (OD)


Forfulgt men ikke glemt Elina Da s fra Ba nglades h

Voldtatt på

grunn av sin

tro

2. mai 2008 var 13 år ga mle Elina Das liens enkle la rett utenfor ndsbyhus, da famifem muslim overfalt henn og latterliggj ske ungdom e. Ungdomm ort av ungmer ene grep ta henne med dommer i na k i Elina, og seg til et isol bolaget og tok ert område henne flere på skolen. Pa der de voldto ganger. Ette stor Motilal k rpå ble bevi foran hjemm Das valgte å sstløse Elina et sitt. ikke gjøre la gt Da hun våkn noe med de et klarte hun t i frykt for dekket mun å ta vekk skje at situasjone nen, og hun rfet som n skulle bli fik k ropt om hj pastor Motila vanskeligere. elp. Elinas fa l Das, kom ut – Men jeg r, av huset idet perne løp ve tr odde ikke m kk. De to men to av kidnap uslimer nene advart anklage dem ville gå så la e Das mot å , og de gav ngt som ham trusler huset og få å be gå slike brut om å brenne familien utvi ale ned st fra distrik Samme kvel handlinger, tet. d prøvde Pa sa han etter på den loka st or vo M ot ld ila te kten. Selv l å melde sa le politistasj ken onen ham uten at overbevist om er han han gav dem , men de ville ikke hjelpe at ugjerninge penger. Mot penger, men familien, så n ble begått ilal hadde ik insisterte på de flykter fra for å skremm ke at politiet sk skyldige som området. e Lo kale aviser og ulle arrester fortsatt var e de re i landsbyen. kt nær venn fik or på Elinas skol forbrytelsen Ved hjelp av k Motilal mel e fordømmer som er begå en dt saken på lov mot mis tt, og sympa lien. Likevel grunnlag av bruk av kvin tiserer med mottar Past en ner og barn famior I forkant av M og ot ilal regelmes Elina lider av . angrepet på sige ­trusler, traumer ette Elina, har hu r overgrepet n blitt mobbe . t

Når du sender et Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksemka brev er best. Du lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Elina Das c/o Åpne Dører Barstølveien 50F d 4636 Kristiansan

brev/kort:

rt. t/kortet blir sensure Regn med at breve tikk av kri m kan oppfattes so Skriv ikke noe som det. myndighetene i lan m. r til, at du ber for de ive Fortell dem du skr • rikt postkort. Bruk gjerne et farge • tt. en lukket konvolu i Send brevet/kortet • på engelsk. Skriv kortfattet – og • land. i brev til muslimske ” Unngå ordet “islam • er fra, du d et ditt og hvilket lan Skriv gjerne navn • adresse. men ikke din fulle ! asjonen Åpne Dører nis Nevn ALDRI orga •

• •

11


Nytt

om forfulgte kristne

Iran arresterer, torturerer og truer ektepar Iran -

Tina Rad etter mishandlinger i fengslet

I juni ble et iransk kristent par anholdt av politiet og fysisk og psykisk torturert i fire dager. Myndighetene truet også med å låse deres fire år gamle datter inn på institusjon. Hun var disse dagene overlatt til seg selv. Tina Rad (28) fra Teheran ble beskyldt for «aktiviteter mot den hellige religionen Islam», fordi hun leste fra Bibelen for muslimer. Hennes 31 år gamle ektemann, Makan Arya, ble beskyldt for å ha truet nasjonal sikkerhet.

De hadde begge to bare vært kristne siden begynnelsen av dette året. Da de ble løslatt etter fire dager, var Tina så syk og mishandlet at hun ikke lenger kunne gå. Paret ble tvunget til å betale kausjon på 50 000 dollar og til å signere et dokument som sa at de aldri mer skulle ha kontakt med kristne. Tina ble fortalt: – Dersom dere ikke stopper med «deres Jesus» vil dere neste gang bli tiltalt for frafall.

Tina Rad, Maken Arya og deres datter Frafall fra islam kan føre til henrettelse. Iran ønsker å endre lovgivningen, slik at henrettelse blir eneste straff for frafalne menn, mens kvinner får livsvarig ­fengsel. (OD)

Kristne ungdommer stengt inne i containere Eritrea - Tirsdag 5. august stengte eritreiske myndigheter åtte ungdommer inne i skipscontainere av metall på en militær treningsskole. Det skjedde fordi ungdommene protesterte mot et bokbål av flere hundre Bibler. De åtte guttene fra Sawa militære treningssenter ble stengt inne, etter at militære myndigheter konfiskerte mer enn 1500 private Bibler fra ungdommer som kom til skolen for et års undervisning. «Mens Biblene ble satt i brann, advarte kommandanten, oberst Debesai Ghide studentene med å fortelle dem at Sawa er et sted for patriotisme, ikke et sted for ’pentes’ [pentecostals, pinsevenner],» ­forteller en kilde til nyhetsbyrået Compass

Direct. «Åtte mannlige studenter som Gud ga mot til å protestere mot brenning av Biblene, er blitt satt i varetekt i en av skipscontainerne. Ledelsen ved Sawa benytter containerne som fengselsceller for kristne som er blitt oppdaget i å praktisere sin tro mens de er på senteret.» Ved senteret er det forbudt å lese i Bibelen, diskutere den kristne tro med andre studenter og å be før og etter måltid alene eller i grupper, sa kilden. Det er også forbudt å eie en Bibel eller noe annen kristen litteratur. Studenter som er involvert i slike aktiviteter, blir satt i fengsel og underlagt streng militær straff. (CD)


Ett år i bønn for

Somalia

Somaliere på Afrikas horn Somalia - På Somalias flagg finner vi en stjerne med fem spisser. Disse punktene representerer de fem forskjellige stedene hvor somalifolket bor: Somalia, Nordøst-Kenya, Øst-Etiopia, Djibouti og Somaliland. Det bor mange somaliere på Afrikas Horn, også utenfor Somalia. Noen er flyktninger, mens andre er blitt borgere av Somalias naboland. Region fem er somaliområdet øst i Etiopia. Det har en lokal somaliregjering med Jigjiga som hovedstad. På samme måte er nordøstprovinsen i Kenya etnisk somalisk. Mer enn halvparten av innbyggerne i det lille landet Djibouti er somaliere. Somaliland utgjør det norvestlige området av Somalia. De har sin egen separate regjering som ikke er internasjonalt anerkjent.

Flyktninger Somalia har en del flyktninger som lever i de omkringliggende landene, spesielt i de to hovedstedene Nairobi i Kenya og Addis Abeba i Etiopia. I Addis Abeba er det over 40 000 somaliske flyktninger, og i Kenya er det over 100 000. Etiopia og Kenya har etablerte kirker, og er land med mange kristne, mens Djibouti er et muslimsk land. Kirker i Etiopia og Kenya har mulighet til å nå ut til somaliere. Noen gjør også det,

selv om det er vanskelig for en kristen å leve i somaliområder. Det er vanskelig for utenlandske arbeidere å bo i Somalia, men man kan nå ut til somaliere i de omkringliggende landene gjennom ulike former for bistand. Somaliland er mer politisk stabilt enn resten av Somalia, noe som gjør det lettere for hjelpe-organisasjoner å være der.

Mobilisering av lokale kirker Både Etiopia og Kenya grenser til Somalia og har et stort antall somaliere. I begge disse landene er det mange levende og rettroende kristne og mange kirker. De afrikanske kristne har mye til felles med somalifolket. Det ligger et stort potensiale hos disse brødre og søstre til å kommunisere de gode nyhetene om Jesus Kristus på en måte som ærer Gud. Mange av kirkene og de troende er allerede aktivt involvert i misjon blant somalifolket. De har mye å lære bort og mye å lære. Vi må mobilisere flere trofaste kristne og skape en større innsats for misjon blant somalifolket. Gud bringer somaliere nærmere både kenyanske og etiopiske kristne. Det kan se ut til at man delvis lykkes i å bryte ned den lange historien av fiendskap mellom kristne i Kenya og Etiopia og de muslimske somalierne som er bosatt her. (OD)

Hovedstad Mogadishu (800.000 innb.) Areal 637.660 km2 Innbyggertall 8,85 mill. (2006) Befolkning Somali 85%, andre, herunder bantu og arabere 15% Språk Somali (offisielt), arabisk, italiensk og engelsk.

Djibouti

13


Bladet

onten

Åpne Dører

Hjemmefr

Åpne Dører Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Vi besøker bl.a. disse stedene i oktober: Ons 01. okt 02. - 04. okt Søn 12. okt Ons 15. okt Fre 17. okt Fre 17. okt Søn 19. okt Fre 24. okt Lør 25. okt Søn 26. okt Søn 26. okt Ons 29. okt

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Lye Drammen, Festival, Ny Generasjon Lyngdal, Frikirken Kristiansand, Frikstad Tau, Ungdomslaget Kristiansand, Frikstad bedehus Sandnes, Baptistmenigheten Riska, Misjonshuset, ungdomsmøte Stavanger, Salem Stavanger, Salem Rystad Jørpeland, Bedehuset

kl. 20.00 kl. 11.00 kl. 19.30 kl. 20.30 kl. 19.30 kl. 11.00 kl. 20.00 kl. 19.30 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 19.30

For flere møter, se: www.opendoors.no Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

– når hjemmet skal fornyes Skibåsen 52, 4636 Kristiansand Telefon: 38 04 88 00

Fast givertjeneste Føler du noen ganger at du har litt for mye å tenke på, og altfor mange avtaler å følge opp? Dersom du føler det slik, kan det være lurt å gjøre som mer enn tusen av Åpne Dørers givere har gjort: De har valgt å la Åpne Dører holde orden på giver­tjenesten via AvtaleGiro. AvtaleGiro gir deg mange fordeler:

• • •

Du unngår høye gebyrer Du slipper å huske på innbetalingene Du får god oversikt over givertjenesten

Kontakt oss, så sender vi deg skjemaet du må fylle ut. Ring 38 00 80 90 eller send en e-post til norway@od.org

Urs Wenk-Wolff

Bli velkledd!

Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Henrik Wergelands gate 24 4612 Kristiansand Telefon: 38 12 20 80

Husk å melde flytting til Åpne Dører når du skifter adresse.


Søndag for forfulgte kristne 9. november 2008 Alternativt 2. eller 16. november

Søndag for forfulgte kristne blir markert den andre søndagen i november hvert år. Flere hundre tusen menigheter over hele verden deltar. Stadig flere kristne oppdager hvor viktig det er at vi står sammen med våre trossøsken som betaler en høy pris for sin tro. De trenger vår forbønn og støtte. Vi trenger deres åndskraft, eksempel og perspektiv. Dersom datoen ikke passer for menigheten eller fellesskapet ditt, er det ikke noe problem å markere dagen på søndagen før eller etter. Ressurser Hvert år utarbeider Åpne Dører diverse materiell som vi tilbyr gratis til alle som er interessert.

Menigheter og grupper som ber om det, får tilsendt ressursmappe med informasjon, filmer, powerpoint­ presentasjon etc. Mye av materialet finnes også på nettstedet vårt. Vi anbefaler at du tar en titt på det! Bli med! Snakk med andre i menigheten din eller fellesskapet ditt og bestem dere for å bli med søndag 9. november 2008. Dere kan regne med at det blir en annerledes søndag som folk vil huske og bli berørt av. Kontakt Åpne Dører for å få tilsendt gratis ressursmappe. Telefon: 38 00 80 90 E-post: norway@od.org Materiell kan også lastes ned fra Åpne Dørers hjemmeside:

Åpne Dører på TV Åpne Dører er nå i gang igjen med produksjon av TV-sendinger på Visjon Norge. Du finner programoversikten i enkelte kristne aviser, og på internett: www. visjonnorge.com

www.opendoors.no

• Hva om du ble nektet skolegang og videre utdanning, fordi du er kristen? • Hva om du ble utstøtt av din egen familie og mistet mange venner, fordi du er kristen? • Hva om du ikke fikk lov til å eie din egen Bibel? • Hva om du på grunn av din tro ble satt i fengsel uten rettssak?

Hvis du gir en gave på 30 kr eller mer, får du et par av disse grønne skolissene. For bestilling ring 38 00 80 90 eller www. opendoors.no. Pengene du bidrar med, vil støtte ”secret believers” i ­muslimske land.

Walk in Their Shoes-kampanjen er lansert av Open Doors inter­ nasjonalt, og ungdom fra Norge i tillegg til ungdommer fra bl.a. Australia, New-Zealand, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Sveits, Sør-Afrika, USA og Brasil viser sin støtte til kristne som blir undertrykt og diskriminert for sin tro!

15


Å leve i avhengighet av Herren Stå sterke i stormen: I 2007 mottok over 100 000 kristne i ulike land en eller annen form for undervisning i regi av Åpne Dører. Alt fra weekend-seminarer til teologisk utdannelse over flere år. Uten undervisning ville kirken i land som India, Kina, Sudan og Iran stått mye svakere. Også dette året ønsker vi å kunne undervise over 100 000 mennesker. Det er deres sterke lengsel å kunne nå ut til sitt eget folk med evangeliet. Vil du

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000

«Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.» Salme 25,14.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i nesten 50 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et spesielt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet oktober 2008  

Bladet oktober 2008

Bladet oktober 2008  

Bladet oktober 2008