Page 1

Nr 6 Juli 2010

Åpne Dører

EGYPT abia

Et levende

vitne om Herren Side 4


Bladet Åpne Dører

Fra lys til mørke

og fra mørke til lys

• «Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!» Matt 6,23 • «Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første ­gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte min lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg.» Åp 2,5 • «... han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» 1 Pet 2,9

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind Flå Opplag: 15 300 ISSN 1504-8985

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

E-mail til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Flekkefjord: flekkefjord@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Women to Women: kvinner@od.org

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: Telefax: E-post: Internett:

38 00 80 90 38 00 80 91 norway@od.org www.opendoors.no

Generalsekr.: Stig Magne Heitmann Inform. ansv.: Eivind Flå Styreleder: Kristine Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Trykk: Kristiansand Trykkeri AS

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, SørAfrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Mann fra Egypt

I

sraels tabernakel hadde én lyskilde, og den kom fra menoraen, eller den syvarmede lyssestaken. Denne utgjorde det eneste lyset prestene hadde for sin ­tjeneste. Alt naturlig lys var stengt ute.

L

ysestakens oppgave er å opplyse. Blir derfor lysestaken tatt bort, overtar mørket. I Salme 36,10 står det: «Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.» Jesus er for oss hva menoraen var for Israels tabernakel. Bare i Jesu lys ser vi lys! I Joh 8,12 sier Jesus: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Stenges derimot Jesus ute, blir mennesket værende i sitt mørke.

D

et er gripende å lese om kristendommens utbredelse i Apostlenes gjerninger. Da gikk det fra mørke til lys. Det så smått ut, og menneskelig talt umulig, da Jesus ga disiplene misjonsbefalingen. Hvordan kunne de få utføre et så stort oppdrag – å gå med evangeliet til jordens ende? Det gis bare én eneste forklaring: Han som har skapt himmel og jord, og som også har all makt i himmel og på jord, det var Han som gav dem oppdraget. Den kristne tro bredte seg så utover hele Lille-Asia like til Europa, og den bredte seg vestover til store deler av Nord-Afrika og østover like til India. I løpet av kort tid ble svært mange mennesker vunnet for Herren. Ordet gikk frem med ånds og


Til ettertanke

krafts bevis. Midt i trengsel, motgang og martyrium vokste kristenflokkene.

av Eivind Flå Informasjonsleder i Åpne Dører

Å

rene gikk – og noe fatalt skjedde. Forskjellige vrange lærdommer fikk grobunn i forsamlingene. Spesielt utbredt ble gnostisismen, en fellesbetegnelse for ulike vranglæreretninger, som har til felles at de satte sin hemmelige «kunnskap» i motsetning til den enfoldige tro på Jesus, som de betraktet som underlegen. Ved Konstantin den store ble kristendommen gjort til statsreligion, noe som også på mange måter ble til stor ulykke for de troende. Saltet mistet sin kraft. Kristendommen ble verdsliggjort.

I

nn i en slik åndsatmosfære ble islams grunnlegger, Muhammed, født i 570. Fra 622 til 632 klarte han å underlegge seg hele Arabia. Deretter ble på kort tid både Lille-Asia og stor deler av Nord-Afrika, de områder der kristendommen sto sterkest, underlagt den voksende halvmåne. Like til i dag har den store majoritet her levd under «islams lenker». Mange av de områder der lyset rådet i den første kristne tid, opplever i dag et stort åndelig mørke. Tyrkia (tidligere Lille-Asia) er et land med svært få evangeliske kristne – ca 3 000. Advarselen til menigheten i Efesus om at lysestaken kunne bli flyttet, er ikke bare blitt til virkelighet i denne tyrkiske byen, men på de fleste steder der kristendommen sto sterkest i den første kristne tid. Dette burde fylle oss med hellig alvor og ettertanke.

E

t spørsmål som jeg ofte stiller meg i forlengelsen av det som skjedde etter Muhammed, er om vi er i ferd med å oppleve noe av det samme i den vestlige verden i dag. Forskjellen er bare den at nå er det ikke islam som i første rekke undergraver Guds ord, men den bibelfornektende teologi. Det er alvorlig når spørsmålet fra ’den første liberale teolog’ i Edens hage: «Har Gud virkelig sagt?», er blitt en del av grunnlaget for bibelforskningen, representert ved den såkalte ’historiskkritiske metode’.

D

en liberale og bibelfornektende teologi fremstår som kristendom uten å være det, akkurat som islam fremstår som den sanne guds­åpenbaring uten å være det. Begge deler handler om at det blir forkynt en annen Jesus og et annet evangelium enn det Bibelen lærer. (Se de viktige versene i 2 Kor 11,3-4.) Både når det gjelder islam og den bibelfornektende teologi blir konsekvensen at det går fra lys til mørke.

V

i kan glede oss over at vi flere steder opplever at lyset overvinner mørket. Evangeliet går igjen frem i de områdene der den kristne tro sto sterkest i den første kristne tid, men som i dag er dominert av islam. Dette gjelder bl.a. Egypt og Tyrkia (tidligere Lille-Asia).

F

lere har blitt vunnet for Herren i Tyrkia de senere årene. De kristnes frimodige vitnesbyrd blir virkelig lagt merke til. Ikke minst skjedde dette i april 2007. Da ble tre kristne drept i Tyrkia som martyrer. To tyrkiske og en tysk statsborger ble funnet drept i et trykkeri, sør i det sentrale Tyrkia, hvor de trykket og solgte kristen litteratur. De tre martyrene var Necati Aydin, Ugur Yuksel og Tilmann Geske. I begravelsen proklamerte ti tyrkiske kristne ledere åpent evangeliet foran ulike TV-kameraer. Uten frykt delte hver av disse sin tro på Kristus og brakte ord om tilgivelse til drapsmennene. Spontant ba så enken til en av de avdøde om å få tale. Med ansiktet fullt av tårer talte hun om tilgivelse for mennene som hadde torturert og drept hennes dyrebare mann og far til dere tre barn. Det er slike vitnesbyrd som gir håp om at det igjen kan gå fra mørke til lys i det som var urmenighetens kjerneområder.

Mange av de områder der lyset rådet i den første kristne tid, opplever i dag et stort åndelig mørke. Tyrkia (tidligere Lille-Asia) er et land med svært få evangeliske kristne – ca 3 000.

3


Egypt Achmed: Jeg ønsker å vitne om Herren

«De vil ta barna ifra meg. Vi må flykte, men hvordan skal vi klare å gjemme oss for dem?» I september 2008 var egyptiske Achmed på ­nippet til å flykte fra landsbyen sin sammen med sin kone og deres fire små barn. Like før hadde Achmed blitt en kristen. Fordi han hadde konvertert, mottok han alvorlige trusler fra sin familie og lokale ekstremister. Til tross for farene bestemte Achmed seg for å bli i landsbyen sin i håp om å være i stand til å vitne om Guds kjærlighet. Før han konverterte til kristen tro, var Achmed en muslimsk fundamentalist. Han ble til og med imam (muslimsk åndelig leder) og etablerte en koranskole for små barn. Fra tidlig alder hadde Achmed vært fiendtlig overfor kristne. «Jeg hatet kristne fordi de ikke var muslimer.» Kjærlighet Achmed kom til tro på Jesus etter en samtale med en kristen kollega. Fra det øyeblikket forandret livet hans seg radikalt. Fra den ene dag til den neste var han ikke lenger en respektert samfunnsborger. Han kunne ikke en gang være trygg for sitt liv. Til og med hans kone Hafsah gjorde det vanskelig for Achmed. I et helt år gjorde hun ikke annet enn å provosere og såre sin mann, inntil hun forsto at Achmed virkelig var forvandlet.


Fra imam og muslimsk fundamentalist til en levende kristen

«Før jeg konverterte, behandlet jeg Hafsah som en slave,» sier Achmed. «Noen ganger slo jeg henne til og med. Men etter at jeg hadde bestemt meg for å følge Jesus Kristus, gjorde jeg ikke det lenger.» Da Hafsah så hvor forvandlet Achmed var blitt, begynte hun å stille ham spørsmål om Bibelen og om Jesus. Til slutt kom også hun til tro.

Barna Achmed er fremdeles under sterkt press. Han kan ikke fortelle barna sine at deres foreldre er kristne. «Jeg vil så gjerne fortelle barna mine om Jesus, men de er for små. De ville fortelle det til andre mennesker og komme i store vankeligheter. Jeg kjenner meg ansvarlig for familien min. Dersom det bare hadde berørt meg selv, ville jeg ha vært langt mer åpen, men jeg vil ikke at noe skal skje med dem. Barna mine er min største bekymring.»

Dobbeltliv Achmed tenker ikke lenger på å flykte. Han drømmer om å være Guds vitne på det stedet der han bor. Men for å beskytte barna sine lever Achmed og Hafsah et dobbeltliv. I landsbyen tror alle at Achmed er blitt muslim igjen. Hver dag går han til moskeen. «Det var en vanskelig avgjørelse,

men vi er under et utrolig sterkt press. Min kones bror fortalte henne at hun måtte bli muslim igjen. Hvis ikke, ville de komme og drepe meg og ta barna våre bort fra henne. Hvilket valg har jeg?» Tilsynelatende lever også Hafsah igjen et liv som muslim. Hun bærer slør, slik som alle de andre kvinnene i landsbyen, og hun går også til ­moskeen.

Kirken I den ytterste hemmelighet møtes Achmed hver uke med andre skjulte troende i en nabolandsby. De er bare en liten gruppe, men for Achmed er gruppen en stor velsignelse. Achmed innser at han fremdeles har mye å lære fra Bibelen og at han trenger mer undervisning. Likevel taler han av og til i kirker og deler evangeliet med andre. «Jeg blir invitert gjennom kristne som kjenner venner av meg. Jeg tar bare imot invitasjoner til landsbyer som ligger langt bort fra min egen, der ingen kjenner meg. Og jeg drar kun én gang til hvert sted. Dersom de spør meg om å komme tilbake, avslår jeg. Risikoen for at det hemmelige politiet oppsporer meg og at de andre i landsbyen finner ut om troen min, er altfor stor.» >>

5


Vitne På grunn av de påtvungne omstendighetene kan ikke Achmed stå åpent fram med sin tro. Men i sitt hjerte forblir han trofast mot Jesus, og han har et brennende ønske om å få dele evangeliet i frihet med sine barn og med menneskene rundt seg. Sitt viktigste ønske uttrykker han slik: «Vær så snill og be for barna mine om at de må komme til tro. Be for min kone at hun må holde ut i troen. Troen hennes er veldig skjør. Hun kan ikke lese Bibelen og hun kjenner ingen andre kristne kvinner. Be om at jeg må få være et vitne for Kristus og et åpent vitne, ikke et taust vitne.»

Egypts skjulte virkelighet Kristne må kjempe med en stor grad av diskriminering fra lokale myndigheter og ikke-kristne grupperinger. Kirker er under streng bevoktning. Spesielt i landsbyene er det vanskelig for kristne, siden fremveksten av islamsk fundamentalisme er sterkest der. I tillegg kan kristne fra muslimsk bakgrunn regne med sterk motstand fra sine muslimske familier. Utstøtelse og overgrep skjer kontinuerlig. I 2009 økte presset på kirken. I juni 2009 måtte en konvertitt gå i dekning etter at søknaden hans om å konvertere fra islam til kristendom offisielt ble avslått. I juli 2009 angrep muslimer koptiske samfunn etter drapet på en muslimsk student. Minst 25 kristne ble skadet og mange hus ødelagt. Så langt i år har allerede minst sju kristne blitt drept og ti andre såret. (OD)

Landprofil

Egypt Leder: President Hosni Mubarak Styreform:

Republikk

Befolkning: 83 millioner. Ca 8 millioner kristne. De fleste er koptiske kristne, men de evangeliske kristne er i vekst. Også noen katolske kristne. Plassering på Åpne Dørers ­forfølgelsesliste for 2010: Nr 20


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender

Vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. 2 Kor 1,7

Egypt 1. juli - Achmed (se s. 4-6) kom til tro på Je-

sus etter en samtale med en kristen kollega. Fra det øyeblikket forandret livet hans seg radikalt. Men troen på Jesus innebar også store vanskeligheter. Be om Herrens vern for Achmed. Be om at hans kone må holde ut i troen. Bønneord: Salme 37,39.

2. juli - Kristne i Egypt opplever i stor grad diskriminering fra lokale myndigheter og ikke-kristne grupperinger. Kirkene i landet er under streng bevoktning. Be om Herrens beskyttelse for Guds menighet i Egypt. Bønneord: Nah 1,7. 3. juli - Be om at de kristne i Egypt med muslimsk bakgrunn er utholdende når de møter press for å vende tilbake til islam. Bønneord: Fil 1,6-7. 4. juli - Be om at de svært få qatariske troende i Egypt må få tilgang til et kristent fellesskap. Be om at de som kommer til tro i Egypt og ande land, vil bringe evangeliet tilbake til Qatar. Bønneord: 1 Kor 1,9.

Kina 5. juli - Våre bønner er viktige for Alimjan Yimit, en kristen uighur som er blitt holdt i varetekt i den selvstyrte provinsen Xinjiang i Kina siden januar 2008 og som i 2009 tapte ankesaken sin i retten i Xinjiang. Han er dømt til 15 års fengsel, anklaget for å ha «avslørt statshemmeligheter». Bønneord: Jak 1,5.

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

6. juli - Be for Alimjans kone, Gulnur, og

for deres to sønner. Nylig fikk de lov til å se hverandre igjen, etter mer enn to års tvungen atskillelse. Alimjans mor lider også stort på grunn av situasjonen. Husk på hele familien i bønn. Bønneord: 1 Tess 5,25.

7. juli - To internasjonale ungdomsleirer

vil bli holdt denne måneden. Be om at programmet kan gå som planlagt og om lærdom fra Ordet og fra hverandres kulturer. Bønneord: Salme 119,9.

8. juli - En kristen gruppe distribuerte nylig 50 MP3-spillere som inneholdt den kinesiske Bibelen til to bibelskoler i det sørvestlige Kina. De lærer opp studenter fra minoritetsgrupper. Be om at Guds Ord på denne måten vil nå ut til mange som ennå ikke kan lese. Bønneord: Kol 4,3. 9. juli - Be for Jilin, en provins nordøst i Kina, hvor det råder stor forvirring på grunn av religionsblanding og kulter/sekter som hevder at Messias alt er kommet tilbake i form av en kvinne. Be om at de demoniske kreftene bak dette vil bli brutt. Bønneord: Joh 14,6.

Tyrkia 10. juli - Kirken i Tyrkia har bedt oss om å stå sammen med dem i bønn for landet og for tyrkiske troende. Be om fornyelse, styrke, beskyttelse og oppmuntring. Be for enhet mellom menighetene, og for deres åndelige vekst og modning. Bønneord: Hebr 13,18.

7


Be hver dag...

Bønnekalender

11. juli - Rettssaken etter drapene i Malatya

i april 2007 pågår fremdeles. Be om at Gud, som gjør mirakler, vil gjøre to ting mulig: en avslutning av saken og en avsløring av sannheten. Bønneord: Ef 5,9.

Usbekistan

India 17. juli - Det har nylig vært tilfeller av forfølgelse av kristne i Madhya Pradesh og Chhattisgarh. Be om at lov og rett må bli gjenopprettet her og at de kristne kan stå sterke i sin tro i prøvelsens tid. Bønneord: Joh 14,1. 18. juli - Be for familien til Amit Gilbert.

12. juli - Be for Aimurat Khayburahmanov

i Karakalpakstan. Han satt mer enn tre måneder i fengsel i 2008 og ble ille behandlet. I april 2010 ble han kalt inn til avhør av politiet i Nukus, som ville ha ham til å undertegne en erklæring om at han ikke skal ha kontakt med andre kristne eller ha noen kristne bøker i hjemmet sitt. Aimurat nektet å underskrive. Politiet truet på nytt med fengsel. Bønneord: Salme 116,6.

13. juli - Kristne i Karakalpakstan kjen-

ner det økende presset fra myndighetene. Flere er truet med fengsling dersom de ikke fornekter sin tro. Be om utholdenhet og beskyttelse for kristne i dette området. Bønneord: Fil 4,1.

14. juli - En del medlemmer i Greater Grace Church i byen Samarkand har trukket seg fra møter og bibelundervisning etter sterkt press fra politi og myndigheter. Be for denne kirken og for kristne i Samarkand som står overfor konstant press i denne gamle byen. Bønneord: Ef 6,20.

Han ble myrdet av hindufundamentalister. Bønneord: Salme 116,15.

Somalia 19. juli - Beregninger sier at befolkningen i Somalia er 99,95% muslimsk, og de få somaliske kristne er tvunget under jorden. Vi har mottatt rapporter om et økende antall skjulte troende som søker tilflukt i flyktningeleirer ved den somaliske grensen. Be om Guds beskyttelse i deres liv. Bønneord: Åp 3,2. 20. juli - I et forsøk på å bygge opp relasjoner til somaliske kristne som lever i skjul, planlegger Åpne Dører å møte lokale kristne ledere på et trygt sted. Be om et velsignet fellesskap for å bygge opp tillit blant deltakerne i møtet. Bønneord: Jes 58,11.

Bangladesh

15. juli - I april raidet politiet en kristen ung-

21. juli - Samad, tidligere muslim, blir presset av lokalsamfunnet til å gå tilbake til islam. Fordi han nekter, møter Samad og familien hans store problemer. Be om Herrens vern for ham. Bønneord: 1 Sam 26,23.

16. juli - Et «anti-terror»-raid fant sted da ti kristne kvinner feiret en bursdag i Tashkent. De ble alle funnet skyldige i å «holde et ulovlig møte» og ble ilagt store bøter. Be om Herrens beskyttelse over dem. Bønneord: 2 Kor 7,6.

22. juli - 56 troende deltar på seminaret vårt

domskonferanse. Halvparten ble tatt med til politistasjonen og registrert med foto, fingeravtrykk osv. Be om at de ikke gir opp å følge Jesus. Bønneord: Ordsp 22,6.

om å stå sterke i tider med forfølgelse. Siden de lever i muslimskdominerte samfunn, er mulighetene for å måtte lide for sin tro store. Be om at de må stå fast i Herren når de møter tøffe tider. Bønneord: Luk 11,49.


Ord om bønn Når nøden blir til bitterhet, blir den til kreft i sinnet. Men når nøden blir til bønn, blir den til en kraft i sjelen. Ukjent

Laos 23. juli - Dyktige ledere er en sjelden-

het, først og fremst fordi det finnes små muligheter for bibelsk opplæring blant de troende. Be om at Gud åpner en vei for kristne i Laos til å få undervisning i kristent og bibelsk lederskap. Bønneord: Luk 10,2.

styrke både åndelig, mentalt og fysisk. Bønneord: 2 Tess 3,3.

29. juli - Bare rundt 10 prosent av kir-

kene i Vietnam har fått registrert seg. Be for husmenighetne som møter mye motstand. Bønneord: Salme 28,7-9.

30. juli - Be om at mediekampanjene

mot de kristne i landet blir avsluttet. Bønneord: Jer 51,46.

24. juli - Kirken har måttet redusere sin

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

innsats når det gjelder å nå ut til den største folkegruppen – Lao. Må Herren gi pastorer og kirkeledere et hjerte for Lao-folket. Bønneord: 2 Kor 5,14.

Salme 122,6

25. juli - Husk på de troende i Hmong-

folket, som marginaliseres både på grunn av sin tro og sin etniske bakgrunn. Be om at de må forbli sterke i troen, spesielt når de står midt i en politisk konflikt. Bønneord: Salme 34,8.

Vietnam 26. juli - Rundt om i Vietnam arrangeres det barneleirer som velsigner hele familier, både kristne og ikke-kristne. Be om at lærerne som er involvert i disse aktivitetene må være fylt av Guds kjærlighet og nåde når de innprenter Hans sannhet i barnehjertene. Bønneord: Matt 5,9. 27. juli - Åpne Dører utdanner lokale lærere i de husmenighetene som viderefører programmene i vårt treningsprogram i Vietnam. Be for denne viktige tjenesten. Bønneord: Fil 2,13.

Hjemmefronten 31. juli - Be for alle som arbeider

på Åpne Dører-­kontoret i ­Kristiansand, og for våre områdeledere. Be også om at stadig flere vil være villige til å fungere som Åpne Dører-kontakter i sine lokale menigheter. Bønneord: Jud 20.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

28. juli - 50 arbeidere og lærere blant husmenighetene hjelper Åpne Dører å øke alfabetiseringsarbeidet blant troende fra de ulike stammene. De er sårbare for stress og utmattelse. Be om Guds

9


Mange kristne ungdommer blir forfulgt, men velger likevel hver dag å stå for sin tro, uansett hva det koster. Er du villig til å stå sammen med dem? Send en mail til guros@od.org for å motta månedlig nyhetsmail for ungdommer og studenter. Her kan du lese om flere ungdommer som betaler en høy pris for å tro på Jesus, og om hvordan DU kan bety en forskjell for dem. Hilsen Guro

Ebrahim FRA iran

Illustrasjonsfoto

«Jeg ble redd da de stoppet meg og sjekket papirene mine. Hjertet mitt slo hardt, men jeg prøvde å være rolig. Deretter sjekket de bagen min som jeg hadde Bibelen oppi. Hvis de hadde oppdaget den, hadde de antageligvis arrestert meg. Sannsynligvis hadde de spurt meg ut og torturert meg om nødvendig, for å få meg til å navngi kristne venner. Heldigvis fant de ikke Bibelen min.» Ebrahim er 23 år og bor i Iran, landet som står som nr 2 på Åpne Dørers Forfølgelsesliste. Dette året deltar han på et treningskurs som Åpne Dører har utviklet spesielt for kristne ungdommer i Iran. En dag da Ebrahim var på vei til kurset, ble han stoppet av politiet for å kontrolleres. Heldigvis fant de ingenting. Familien til Ebrahim er muslimsk. For noen år siden så Ebrahim et kristent program via satellitt-tv, og han ble nysgjerrig da han så hvordan de ba og lovpriste Gud. Det var så annerledes måten muslimene ba på. Han følte at de virkelig hadde et personlig forhold til Gud. En stund etter dette fikk Ebrahim en

ny kamerat. De studerte på samme universitet og hadde vært venner noen måneder da han gav Ebrahim «en bok», Bibelen. Det viste seg at denne nye vennen var en kristen. Ebrahim startet å lese Bibelen, og etter hvert gav han sitt liv til Jesus. Da Ebrahim fortalte foreldrene sine at han var blitt en kristen, ville ikke moren prate med ham de første ukene. Faren sa: ”Hvis du vil følge Jesus, må du forlate huset.” Men foreldrene så en positiv forandring i sønnens liv og lot ham få bo hjemme på tross av det de tidligere hadde sagt. Treningskurset som Ebrahim er med på, er til stor hjelp for ham

som kristen. Gjennom kurset får han og andre kristne ungdommer muligheten til å møtes og oppmuntre hverandre. Kristne med muslimsk bakgrunn har vansker med å møtes utenfor hemmelige cellegrupper, og de føler seg ofte isolert. På kurset får de være sammen, lære om kristen tro, stille spørsmål og være til hjelp for hverandre. «Jeg er ikke redd for å være kristen eller bli satt i fengsel. Jeg tror på Jesus, og jeg vet at jeg kan straffes med døden. I Iran kan du fengsles bare for å ha en Bibel. Jeg føler meg virkelig privilegert, siden Gud elsker meg så høyt at han har satt meg i dette landet hvor det ikke er frihet,» sier Ebrahim. (OD)


Forfulgt men ikke glemt Helen og Samuel Ani 18. ja

Nigeria

nuar 2010 b le en vond ne i Bukuru, Nigeria. Musl dag for innbyggerimer gikk til og flere kris angrep, tne ble skad et og drept. Ekteparet H elen og Sam uel var to av ble angrepet dem som . Ekteparet va r foreldre til ter og syv je tre gutnter. Denne fatale dagen fikk familien i januar beskjed om at muslimer angripe kris plan tne i landsb ye n. Familien sa la å seg i bønn o mlet Døtrene til H g ba om Gu ds beskyttel elen Ani de var i bøn se. Mens n, hørte de p D a an g riperne had lutselig bråk og da de gik de forsvunn utenfor, k ut for å se døtrene til Sa et, prøvde en hva som skje muel å ringe oppdaget d av dde, e flere påten si so n m b ror. Personen sv ar te te hus. på telefonen , sa at eieren len var død. av mobiHelen vet fo Det banket rt på døren der satt ikke hva sk je d d m ed es som har Sa , og familien truet med at muel og de ble tre guttene huset ville b Nå er hun al d li satt fyr på en eres. ikke åpnet. En e om omsorg hvis de og har flytte nabo bønnfa en for sine d t til slektnin øtre lt mobben o få ta med fa ger fordi hu milien til sitt må er rasert. set hennes hus. Han fikk ta med kvin lov til å nene, mens mennene m igjen. Etter at åtte være kvinnene va Be for famili r dratt, ransa en, og send mobben hu brev eller ko ket set og fant fa o ppmuntring rt med ren og sønn er til Helen o hadde prøvd ene som g hennes å gjemme se syv døtre. g.

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka rs og minne lve be pel skrive et bi dem. om at du ber for Send brevet til: l Ani Helen and Samue c/o Åpne Dører Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand

Når du sender et brev/kort:

rt. t/kortet blir sensure Regn med at breve tikk av kri m so s tte kan oppfa Skriv ikke noe som det. myndighetene i lan dem. for r be du Fortell at • rikt postkort. ge far et Bruk gjerne • tt. i en lukket konvolu Send brevet/kortet • . lsk ge på en Skriv kortfattet – og • land. i brev til muslimske ” lam “is et Unngå ord • d du er fra, et ditt og hvilket lan Skriv gjerne navn • adresse. men ikke din fulle rer! isasjonen Åpne Dø an org I DR Nevn AL •

• •

11


Nytt

om forfulgte kristne

40

10

I gapet for forfulgte kristne «Bønn er nøkkelen» Enda en kristen er drept i Somalia. Kirker satt i brann og kristne angrepet og drept i Nigeria. En tilsynelatende evigvarende krise i NordKorea. Situasjonen til forfulgte kristne kan gjøre oss sinte eller til og med motløse. Hva kan vi i Norge gjøre med lidelsene til kristne så langt borte? Det finnes en nøkkel som er innenfor rekkevidde: Bønn!

Tabitha fra Nigeria snakker om denne nøkkelen. For henne er bønn nøkkelen til solidaritet med andre kristne. «I bønn sitter du ved siden av meg i kirken,» sier hun. «Bønn er nøkkelen som åpner dører.

Gjennom bønn er du ikke langt borte i det hele tatt, men du er her sammen med meg.» Støtte, styrke, trøst, tillit, tro, håp og kjærlighet er alle elementer som forfulgte kristne ber Herren om i bønn.

For Achmed (se side 4-6) betyr bønn nøkkelen som kan gi ham frimodigheten han trenger for å kunne stå åpent fram med sin tro. Han tror også at andres forbønn kan være den nøkkelen som vil åpne hans barns hjerter for Guds


10

Ord. Achmed vet at han trenger at andre kristne ber for ham, for han kan ikke kjempe alene. Han kjenner forbønnens kraft og betydning. For forfulgte kristne som Tabitha og Achmed er bønnen nøkkelen som åpner opp forbindelsen mellom et liv i kamp og ensomhet, og fellesskap med Gud og medkristne verden over.

Bønn utgjør forskjellen Også for oss er bønn nøkkelen som utgjør forskjellen – i våre liv og i deres liv. For Herren Gud lover å handle på sine barns bønner. Forfulgte kristne vet dette. «Be for oss,» er det aller første de spør oss om når vi besøker dem. Men hva bør vi be om? Det finnes noe som forfulgte kristne sjelden spør om: At forfølgelsene må stanse, eller at deres lidelser blir tatt bort. For de vet at kirken vokser gjennom motstand. I tider med lidelse og forfølgelse ser de at enheten og omsorgen for hverandre får fotfeste i kirken. De ønsker ikke å miste disse perlene. Kristne fra den forfulgte kirken spør oss heller om å be om mot og styrke til å stå fast og om ­frimodighet til å dele ­evangeliet med sine landsmenn.

Bønn forener Våre forfulgte trossøsken trenger forbønn. De blir ofte angrepet av frykt og tvil. Hver dag strever mange av dem med sorg, sinne og håpløshet. I sin nød er det eneste de kan gjøre, å vende seg til Ham som har all makt. Når de mister alt, vet de at Herren aldri vil slippe dem. Han er alltid der. Han gleder seg over dem som har mistet sin ære. Han står ved siden av dem som lider, og selv gjennomgikk Han den største lidelse.

å utgjøre en forskjell gjennom bønn? Stå sammen med oss i gapet for forfulgte kristne! (OD)

Bønn blir hørt Vi er ikke i stand til å bære alle byrder på våre skuldre. Vi kan ikke komme med løsningen. Men det er noe vi kan gjøre: være stille og søke Gud. Være i kontinuerlig og uavlatelig bønn. Gud hører våre bønner. Han lukker aldri sitt øre for en bønn som er rettet mot Ham. Hans svar er ikke alltid det vi har tenkt oss. Hans svar kommer ikke alltid så raskt som vi ønsket. Men det som står fast, er løftet fra Joh 15,7: «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Det er denne forskjellen bønn for forfulgte kan gjøre i våre liv. Ved å be for dem oppdager vi at vår himmelske Far aldri vil la vår tillit bli til skamme. Ønsker du

13


Åpne Dører

Bladet

Hjemmefronten Vi besøker bl.a. stedene i juli: Søndag fordisse forfulgte kristne Lør

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

1. mai

Bjerkreim, Bjerkreim ungdomslag

kl 11.00

Stadig flere menigheter i Norge markerer Søndag forFor ­forfulgte i løpet av november måned. flerekristne møter, se: www.opendoors.no Menighetene/­forsamlingene velger selv den ­søndagen i november som passer best. Hvert år tilbyr Åpne Dører gratis ressursmateriell til alle som vil være med på Søndag for forfulgte kristne. Taledisposisjoner, bønner, PowerPointpresentasjon, kortfilmer m.m. gjør det svært enkelt å arrangere en inspirerende og utfordrende søndag der vi tar Hebr 13,3 og 1 Kor 12,26 på alvor. Snakk med presten/pastoren/lederen din og ­planlegg en annerledes søndag i november. Følg med på www.opendoors.no og bestill ­ressursene våre ved å sende en e-post til norway@od.org.

Testamentariske gaver

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

Åpne Dører er velsignet med mange generøse og ­trofaste givere. År etter år står de sammen med oss i arbeidet for våre forfulgte trossøsken. Noen misjons­ venner ønsker å videreføre støtten til dette arbeidet også etter at de selv er hjemme hos Herren – ved at en del av arven tilfaller Åpne Dører. Vi vil gjerne minne våre støtte­spillere på denne muligheten. Om du ønsker å få mer informasjon om ­hvordan et slikt testamente skal settes opp, er vi behjelpelige med dette. Ta eventuelt kontakt med Åpne Dører på telefon 38 00 80 90 eller via e-post norway@od.org

Åpne Dører på TV

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S. Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no

Bli velkledd!

Henrik Wergelands gate 24 4612 Kristiansand Telefon: 38 12 20 80

Åpne Dører har TVsendinger på Visjon Norge. Du finner programoversikten i enkelte kristne aviser, og på internett: www. visjonnorge. com


Hjemmefronten

Åpne Dører - Oppland Mitt navn er Toril. Jeg har tre voksne døtre, tre svigersønner og tre barnebarn, som jeg stortrives sammen med. Jeg har vært lærer siden 1972 og bodd mesteparten av livet på Gjøvik, men har også tilbrakt noen år i Oslo og Haugesund. Jeg ble frelst som 14-åring og ble raskt engasjert i kristent barne- og ungdomsarbeid. Jeg har også vært med i annet menighetsarbeid, fengselsarbeid og dessuten ivret for Israel. Var politisk aktiv i noen år. I den senere tid har jeg vært særlig opptatt av den lidende kristne kirke i verden. Gud har lagt det slik til rette at jeg har fått være med på flere ulike turer til land der kristne blir forfulgt for sin tros skyld. Jeg har sagt ja til å bli områdeleder for Åpne Dører i Gjøvik-Toten og distriktet rundt. Jeg kan gjerne komme på besøk til bedehus, menigheter og kristne

husgrupper og fortelle om noe av arbeidet til Åpne Dører for forfulgte kristne. Jeg kan vise kortfilmer, ha Power Pointpresentasjon og forkynne Guds Ord. Det er opp til de ulike stedene om det passer best at jeg enten bare har et lite innslag eller blir ansvarlig for mesteparten av møtet. Ta gjerne kontakt for eventuelt nærmere avtale. Jeg ønsker å hilse dere med Matt 25,40. Tel: 61 17 71 35, mobil: 926 53 674

Bønnetur

Feedback-weekend 2010

I november i år arrangerer Åpne Dører en bønnetur til et land der kristne blir forfulgt for sin tro. Vi søker åndelig modne personer som har tro på bønnens kraft og som har et medlidende hjerte for kristne som daglig lever under hardt press og forfølgelse på grunn av sin tro og kjærlighet til Jesus Kristus.

Har du noen gang vært bibelkurér eller deltatt på en av Åpne Dørers turer? Da er du hjertelig velkommen til Åpne Dørers feedback­ weekend.

Informasjon og søknadsskjema: norway@od.org eller 38 00 80 90. Begrenset antall plasser.

Temaet i år er: «Rett til å tro» Tid: 10.-12. september 2010 Sted: Dvergsnestangen, Kristiansand Egenandel: kr 750,Påmelding: norway@od.org eller 38 00 80 90 innen 25. august

Vi gleder oss til å treffe deg for en helg med fellesskap, inspirasjon og utfordringer!

15


Diskriminert for sin tro på Jesus Egypt: I Egypt er ca 10 % av befolkningen kristne, det vil si ca 8 millioner. Kristne egyptere blir diskriminert og undertrykt på mange forskjellige måter. I fjor erklærte en domstol at det ikke er lovlig for muslimer å konvertere til kristen tro. Både de koptiske og evangeliske kristne blir forfulgt og trakassert i Egypt. En egyptisk forsvarsadvokat har sagt det slik i ­fobindelse med at fire muslimer urettmessig ble frikjent for å ha drept 61 år gamle Farouk Attallah i oktober 2009: «Det er ikke trygt for koptere nå. Enhver muslim som vil bli kvitt en kopter, kan nemlig drepe ham og være trygg på at han til slutt kommer til å bli frikjent.» Evangeliske kristne opplever vanskeligheter fra muslimene og til dels også fra den koptiske kirke. De trenger virkelig vår forbønn og hjelp. Åpne Dører er engasjert i flere og ulike prosjekter i landet, særlig rettet mot de evangeliske kristne.

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000

PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Gavene vi mottar denne måneden vil bli benyttet der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet juli 2010  
Bladet juli 2010  

Bladet juli 2010