Page 1

Nr. 1 Januar 2011

Åpne Dører

Spesialnummer med k ­ alender og ­daglige ­bibelvers for 2011


Bladet Åpne Dører

Bibelen og de forfulgte «Sannheten er så tilsløret i vår tid, og løgnen står seg så godt at man ikke kan kjenne sannheten igjen, med mindre man elsker den.»

- Blaise Pascal

«Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» - Joh 10,35 Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind Flå Opplag: 16 300 ISSN 1504-8985

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

E-mail til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Flekkefjord: flekkefjord@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Women to Women: kvinner@od.org Åpne Dører Ung: ung@od.org

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: 38 00 80 90 Telefax: 38 00 80 91 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Generalsekr.: Stig Magne Heitmann Inform. ansv.: Eivind Flå Styreleder: Kristine Eiken Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Trykk: Kristiansand Trykkeri AS

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Mann fra Latin-Amerika

Å

pne Dører har siden arbeidet startet opp i 1955, vært en bibelbevegelse. Gjennom mer enn 50 år har mange titalls millioner av bibler og kristne bøker blitt bragt inn til kristne i land der myndighetene er fiendtlig innstilt overfor kristen tro. Mest kjent er det berømte Perleprosjektet i 1981, hvor ca 1 million bibler ble smuglet inn i Kina i løpet av ei natt.

D

et er ett av Åpne Dørers hovedmål å bringe bibler til forfulgte kristne, som ofte ingen Bibel har. Det er nemlig gjennom Bibelen Gud har åpenbart seg til frelse. Det er gjennom den vil lærer Gud å kjenne. Bibelen er og blir vår mest dyrebare skatt. Og Jesus, Guds sønn, er Bibelens perle og kjerne.

I

Åpne Dørers statutter gis det utrykk for skriftsynet gjennom å bekjenne: «Troen på den guddommelige inspirasjon av Den Hellige Skrift og dens absolutte og fulle pålitelighet, og som øverste autoritet i alle saker som angår tro og liv.» Dette er også det bærende i hva vi har å formidle til den forfulgte. Om Herrens Ord ikke er til å stole på, hva har vi da å sette vår lit til i forfølgelsens belgmørke natt?

M

ange forfulgte kristne går i døden for den sannhet som er åpenbart i Guds ord. Deres vitnesbyrd er at Bibelen er til å stole på i alt den uttaler seg om. Bibelen er uavkortet Guds ord. Og sum-


men av Guds ord er sannhet, sier Salme 119. Og Salme 12,7 gjør det klart: «Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - sju ganger renset.». Det forholder seg ikke slik som den liberale teologi vil fortelle oss at Bibelen bare inneholder Guds ord. Nei, Bibelen er Guds ord fra 1 Mos til Joh Åp. Menneskets ord kjennetegnes på at de ofte ikke er til å stole på. Guds ord er derimot alltid sant, både når det taler om synd og nåde, om dom og frelse.

F

or meg har møtet med forfulgte kristne vært et møte med mennesker som har en klippefast tro på Bibelens ufeilbarlighet. Jeg tror vi gjør klokt i å lytte oppmerksomt til de mange forfulgtes vitnesbyrd og bekjennelse. I dag opplever vi nemlig at Guds ord blir satt under press som aldri før.

D

et er ingen tvil om at den liberale teologi og dens bibelkritikk er et av de store, religiøse endetidstegn. Millioner blir forført, verdsliggjøres og blir likegyldige til Herren som følge av denne teologi. Professor Carl Fredrik Wisløff har en gang sagt: «Den dag et kirkesamfunn slutter å stole på Bibelen som Guds ord, den dag begynner frafallet.» Jeg tror han har helt rett. Frafallet fra troen er nemlig ett og det samme som frafall fra Guds ord. Og ved frafallet fra Guds ord kommer i neste omgang forfallet i folket.

M

artin Luther uttrykte følgende om Guds Ord: «Vi skulle klynge oss til Ordet, vi skulle svøpe oss selv inn i det. Hvis vi hadde vært i stand til å finne fram til frelsende sannhet gjennom vår egen tankegang, hadde det ikke vært nødvendig for Gud å tale fra himmelen, og la Ordet ringe ut, og inneslutte og binde alt i Ordet. Utenfor hans guddommelige ord har Gud ikke gitt noe annet middel hvorved Kristus kan bli hørt. La det menneske som vil høre Gud tale, lese den Hellige Skrift.» Ja, dette er altså reformatorens syn på Bibelen. Enten man er lutheraner eller ikke, bør vi alle bekjenne oss til Luthers

Til ettertanke av Eivind Flå Informasjonsleder i Åpne Dører

syn på Ordet. For det Luther her gir utrykk for, er intet mindre enn Skriftens selvvitnesbyrd.

F

orfulgte kristne får erfare hva Mika skriver: «Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg.» (Mika 5,8) Også her kan vi hente inspirasjon fra de forfulgte. De praktiserer den kristendom der det står om død eller liv. Den forfulgte Guds menighet setter ikke sin lit til liberal teologi. Den holder kort og godt ikke i prøvelsens stund. Det er ett som holder: Løftene som ikke svikter, i Guds ufeilbarlige Ord!

D

et er viktig at ikke bibelsynet blir en «fanesak», noe vi skryter av og vifter med. Det er nødvendig at det blir en «rorsak»; at det blir det som styrer oss. Bibeltro er man først når man bøyer seg for hva Ordet sier. Ja, i samme grad som man er villig til å bøye seg for Ordet, er man bibeltro. Bibelen skriver om å være sannheten tro i kjærlighet. Det er viktig at læren følges opp med sant og rett liv. Teori og praksis går alltid hånd i hånd i Bibelen. Uten «den sunne lære» blir det heller ikke noe «sunt liv». Vi har sett det i de siste år, at når troen på Bibelens troverdighet svikter, så går det ikke lang tid før også moralen svikter. Da blir det ikke så nøye. Man gir etter for snart det ene og snart det andre.

M

åtte derfor Gud gi at vi som menigheten i Tessalonika tar imot Guds ord «som det i sannhet er» (1 Tess 2,13). Bibelen er til å stole på. Hva den sier, kan du stole på i liv og i død. Han som der taler, er han som er «det troverdige vitne» (Åp 1,5). Jesus er allmektig. Det er kun én ting han ikke kan – han kan ikke lyve! Tro derfor Herren på hans ord – og lev etter det!

«For meg har møtet med forfulgte kristne vært et møte med mennesker som har en klippefast tro på Bibelens ufeilbarlighet. Jeg tror vi gjør klokt i å lytte varlig til de mange forfulgtes vitnesbyrd og bekjennelse. I dag opplever vi nemlig at Guds ord blir satt under press som aldri før.» 3


Januar

Hovedstad: Abuja Befolkning: 149 millioner Språk: Engelsk, arabisk, ­stammespråk Styreform: Føderal republikk Religion: Islam og kristendom. En del av landets 70 millioner kristne er under sterkt press fra ­muslimene.

Nigeria

Ordsp 16,20

Den som akter på O ­ rdet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til ­Herren, er salig.


uke 2

uke 1

L 1 S 2 M 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15

Nyttårsdag

folk 3 Mos 26,12

elske 3 Mos 19,18

hellige 3 Mos 19,2

tilbe 2 Mos 34,14

barmhjertig 2 Mos 34,6

innflytter 2 Mos 23,9

hviledagen 2 Mos 20,8

frelser 2 Mos 14,13-14

tjene 2 Mos 8,20

er 2 Mos 3,13-14

rettferdig 1 Mos 15,6

velsigne 1 Mos 12,1-3

vokte 1 Mos 4,9

ett 1 Mos 2,24

begynnelsen 1 Mos 1,1-3

uke 5

uke 4

uke 3

www.opendoors.no

Besøk vårt innholdsrike nettsted:

S 16 M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 31

2011

modig Josva 1,9

ord 5 Mos 33,3

Velg 5 Mos 30,19

spåmann 5 Mos 18,10-13

fattige 5 Mos 15,11

følge 5 Mos 13,4a

hjemme 5 Mos 11,18-20

veier 5 Mos 10,12-13

glemme 5 Mos 8,11-14

elske 5 Mos 6,4-7

vite 5 Mos 4,39

budene 5 Mos 4,2

kjempe 5 Mos 3,22

Gud 4 Mos 23,19

forakte 4 Mos 14,11

bevare 4 Mos 6,24-26


Februar

Salme 79,11

La den fangnes sukk komme for ditt åsyn! La dødens barn bli i live, etter din arms styrke. Hovedstad: Teheran Befolkning: 76 millioner Språk: Farsi, luri, baluchi, kurdisk Styreform: Islamsk republikk Religion: Shia-islam. Mange fengsles, trak­asseres og diskrimineres på grunn av kristen tro

Iran


uke 7

uke 6

T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M 14 T 15 må 1 Kong 22,14

susing 1 Kong 19,11-13

pakten 1 Kong 8,22-23

lys 2 Sam 22,19-31

ingen 2 Sam 7,22-23

hjertet 1 Sam 16,7

villighet 1 Sam 15,22

gagnløse 1 Sam 12,20-21

Tal 1 Sam 3,10

kraft 1 Sam 2,9

skille Rut 1,16-17

elsker Dom 5,31

velg Josva 24,15

løfter Josva 23,14

tjener Josva 22,5

uke 9

uke 8

www.opendoors.no

Besøk vårt informative nettsted:

O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28

2011

vanære Neh 1,3-6

fastet Esra 8,23

granske Esra 7,10

menneskemakt 2 Krøn 32,7-8

profeter 2 Krøn 24,19

hva 2 Krøn 20,12

finne 2 Krøn 15,2

kraftløs 2 Krøn 14,11

ydmyker 2 Krøn 7,14

storheten 1 Krøn 28,9

helhjertet 1 Krøn 28,9

advarslene 2 Kong 17,15

flere 2 Kong 6,16-17


Hovedstad: Dhaka Befolkning: 159 millioner Språk: Bengali Styreform: Parlamentarisk demokrati Religion: 86 % muslimer, 12 % ­hinduer, ca 1 million kristne. Økende forfølgelse av kristne.

Bangladesh

Mars 2 Sam 22,28

Elendige folk frelser du, men dine øyne er mot de overmodige, dem fornedrer du.


uke 11

uke 10

T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M 14 T 15

Fastelavnssøndag

salig Salme 1,1-3

underfullt Job 42,2-6

vent Job 35,14

veier Job 34,21-22

velge Job 34,4

gjenløser Job 19,25-27

avslører Job 12,22

dyp Job 9,4

sukk Job 3,24

naken Job 1,21

dø Ester 4,16

utryddes Ester 3,8-9

hovmodige Neh 9,29-31

opphøyet Neh 9,5-6

gleden Neh 8,10

uke 13

uke 12

www.opendoors.no

Besøk vårt oppdaterte nettsted:

O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28 T 29 O 30 T 31

2011

kast Salme 55,23

trofasthet Salme 51,3-4

utfri Salme 50,15

styrke Salme 46,2-4

omsorg Salme 40,16-18

forgjengelig Salme 39,5

smigret Salme 36,2-3

nedbrutt Salme 34,19

dans Salme 30,11-13

vandre Salme 25,4-5

skinne Salme 18,29-31

befrier Salme 18,2-3

mennesket Salme 10,17-18

tilflukt Salme 5,12-13

glede Salme 4,8

tomhet Salme 4,3-4


April

Ordsp 23,18

Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.

Hovedstad: Sana Befolkning: 23 millioner Språk: Arabisk Styreform: Republikk Et av de fattigste og minst ­evangeliserte land i ­verden. Grunnloven garanterer religionsfrihet, men erklærer at islam er statsreligion. Konvertitter møter stor motstand

Jemen


uke 15

uke 14

F 1 L 2 S 3 M 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S 10 M 11 T 12 O 13 T 14 F 15 tilgivelsen Salme 130,3-6

tårene Salme 119,133-136

ord Salme 119,89-91

ydmyket Salme 119,71-72

håp Salme 119,49-51

gjengjelde Salme 116,12-16

barmhjertig Salme 103,11-14

hyrde Salme 95,6-7

evighet Salme 90,2-4

lær Salme 86,11

vitne Salme 73,28

stor Salme 70,4-5

svar Salme 69,17-19

bærer Salme 68,20

makter Salme 62,12-13

uke 17

uke 16

2. Påskedag

Påskedag

Langfredag

Skjærtorsdag

Palmesøndag

www.opendoors.no

Les inspirerende vitnesbyrd på:

L 16 S 17 M 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T 26 O 27 T 28 F 29 L 30

2011

evigheten Fork 3,11

tid Fork 3,1-8

rikdom Ordsp 30,8-9

krokveier Ordsp 28,6

undergang Ordsp 16,18-20

oksestek Ordsp 15,16-17

mild Ordsp 14,31

trives Ordsp 11,24-25

visdom Ordsp 9,10

bevar Ordsp 4,23

godt Ordsp 3,27-28

tenk Ordsp 3,5-7

forstå Ordsp 2,1-5

forbinder Salme 147,1-3

ærlig Salme 145,17-18


Hovedstad: New Delhi Befolkning: 1.1 milliarder Styreform: Føderal republikk Religion: 80 % hinduer, 13 % muslimer, minst 2,5% ­kristne og 5 % andre religioner. Økende motstand mot kristne fra ytterliggående hinduer.

India

Rom 15,13

Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Mai


uke 20

uke 19

uke 18

S 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15

Frigjøringsdag 1945

Offentlig høytidsdag

nådig Jes 30,18

ro Jes 30,15

menneskebud Jes 29,13-14

dyrebar Jes 28,16

lengter Jes 26,8

oppslukt Jes 25,8

Fredsfyrste Jes 9,6

lys Jes 9,2-3

hvem Jes 6,8

urene Jes 6,5

ve Jes 5,20-21

snø Jes 1,18

kjærligheten Høys 8,6

frykt Fork 12,13-14

glad Fork 5,9

uke 22

uke 21

Grunnlovsdag

www.opendoors.no

Les om forfulgte kristne på:

M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M 30 T 31

2011

gledesbud Jes 52,7

hån Jes 51,7

støtte Jes 50,10

glemme Jes 49,14-16

trøster Jes 49,13

fred Jes 48,17-18

bære Jes 46,4

frelse Jes 45,22-24

rikdommer Jes 45,3

nytt Jes 43,18-19

kjenne Jes 43,10-11

frelserhånd Jes 41,10

kraft Jes 40,29-31

hyrde Jes 40,11

gagn Jes 38,17

frimodige Jes 35,3-4


Sef 3,17

Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjĂŚrlighet, han jubler over deg med fryderop..

Juni Hovedstad: Kairo Befolkning: 83 millioner SprĂĽk: Arabisk Styreform: Republikk Religion: 86 % muslimer og 13 % kristne. Forbundet med stor fare ĂĽ konvertere fra islam til en annen tro.

Egypt


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender

På den tid som behager meg, ­bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jes 49,8

Bangladesh 1. januar - Lokale ledere er blitt opplært i å undervise i Stå sterke i Stormen-seminar for pastorer og troende på grasrota. Vær med å be for dem som deltar på seminaret. Bønneord: Salme 71,17. 2. januar - Litteraturprogrammet så rike re-

sultater i fjor. Be om at Gud reiser opp nye frivillige til å undervise i skrive- og leseopplæring. På denne måten kan flere troende få de nødvendige ferdighetene til å studere Guds Ord. Bønneord: Jak 1,22-23.

Indonesia 3. januar - Arbeidere og organisasjoner som

jobber med muslimer som har konvertert til kristen tro, mottar liten eller ingen støtte fra menighetene på grunn av høy risiko. Be om at Gud må åpne veier og muligheter for samarbeid dem imellom til støtte og oppmuntring. Bønneord: 1 Tess 5,14.

4. januar - Troende på Java lider under

forskjellig former for forfølgelse. Be om styrke fra Herren midt i vanskelighetene. Bønneord: Jes 33,13.

Laos 5. januar - Kirken i Laos ser mer og mer viktigheten av arbeid blant kvinner, barn og ungdom. Be om at dette arbeidet må lykkes. Bønneord: Jes 45,11.

Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

6. januar - Mangel på disippeltrening blant kristne på grasrota fortsetter å sinke veksten i kirken i Laos. Be om at Herren må utruste flere ledere. Bønneord: Jes 50,4.

Vietnam 7. januar - Takk Herren for et familieutviklingsprogram i en husmenighet. Pastoren forteller at mange i denne menigheten har satt av fast tid for familien til tilbedelse og andakt. Be om at dette programmet kan gjennomføres i andre lokale menigheter. Bønneord: Fil 2,12. 8. januar - Takk Herren for alfabetiseringsprogrammet. Be om at dette årets undervisning må nå enda flere mennesker i områdene der religiøs forfølgelse eksisterer. Bønneord: 5 Mos 11,18.

Sør-Sudan 9. januar - På denne dato skal det etter pla-

nen holdes en folkeavstemning i Sør-Sudan for første gang i landets historie. Det skal stemmes over om Sør-Sudan skal løsrives fra Nord-Sudan eller ikke. Be for alle de involverte. Bønneord: Salme 72,3.

10. januar - Khemis, en konsulent med muslimsk bakgrunn, kom nylig til tro på Jesus mens han arbeidet blant kristne ved Emmanuel Christian Training Centre. Så snart onkelen fikk høre om omvendelsen, kastet han ut Khemis fra hjemmet. Be om Herrens beskyttelse. Bønneord: 2 Tim 2,19.


Be hver dag...

Bønnekalender

11. januar - Be om ledere som er overgitt til

Gud i dette sensitive politiske området der det lett blir slik at enhver tar våpen i sine hender for å løse politiske uenigheter. Be for de kristne i det øvre Nilområdet om at de må sette sin lit til Gud midt i diskriminering og vanskeligheter. Bønneord: 2 Pet 3,18.

Den arabiske halvøy 12. januar - Teltmakere forteller at de i løpet av de siste ti årene har hørt mange vitnesbyrd fra lokale som har kommet til tro. Be Herren om et gjennombrudd for kirkene i de syv landene i regionen: Saudi-Arabia, Jemen, Qatar, Kuwait, Oman, Emiratene og Bahrain. Bønneord: Jes 50,10. 13. januar - Be om beskyttelse for de involverte i tjenesten med distribusjon av kristen litteratur. Be om at biblene og bøkene må gi mange et kall om å komme til Jesus. Bønneord: Salme 119,41. 14. januar - En lokal mann delte med oss at han har en Bibel og at han besøkte ei kirke da han var på reise. Han er åpen for å høre bibelfortellinger og ønsker å møte utenlandske kristne. Be for denne mannen om at Ånden må oppmuntre ham til å lese Ordet. Bønneord: 2 Kor 5,11.

Iran

Libya 17. januar - Mange kristne i Libya kjemper

mot frykt. Be om at de må være i stand til å takle denne frykten og om at Herren må beskytte dem. Bønneord: Åp 1,18.

18. januar - Det er mange kristne immigranter i landet. De har det tøft. Hovedsakelig dreier det seg om afrikanere. Be om Guds beskyttelse og trygghet for disse. Bønneord: Salme 146,9. 19. januar - Be om åndelig oppmuntring og fornyelse for lederskapet i Libya. Be om at landet må åpnes opp for kristen tro og at libyerne vil finne sannheten om Jesus. Bønneord: Fil 2,1-2.

Algerie 20. januar - Be for kirken som er under oppbygging i byen Tizi Ouzou. De har fått beskjed fra borgermesteren om å rive ned det de til nå har bygget. Hovedpastoren gikk til politiet og saken er nå på vent, så be om en positiv utgang for kirken. Bønneord: Jud 20. 21. januar - Det pågår en rettsprosess

mot fire troende. De er tiltalt for «illegalt å ha åpnet et sted for tilbedelse». Be om en positiv utgang av denne rettssaken. Bønneord: Salme 95,6.

22. januar - Vi er takknemlige for en god av15. januar - Shiraz er et vanskelig sted for

troende å bo på grunn av presset fra muslimene. Be for de troende her, spesielt om visdom i det å dele evangeliet i sine omgivelser. Bønneord: Jes 12,4.

16. januar - Iran er under sterkt press fra det internasjonale samfunnet. Be om at dette ikke må føre til ytterligere vanskeligheter for de kristne. Bønneord: Joh 17,11.

slutning på prosessen mot de to troende som var tatt for å spise under Ramadan. Be for de ti andre rettssakene som har pågått siden 2008. Bønneord: 1 Joh 5,4.

23. januar - I løpet av de siste månedene har kirken støtt på noen problemer med regjeringen. Be om at dette ikke må være starten på en ny bølge av forfølgelse. Bønneord: 1 Joh 5,5.


Ord om bønn Historien er taus om vekkelser som ikke har begynt med bønn. J Edwin Orr

Kina

Turkmenistan

24. januar - Be for Anna og Tanya (pseudonym), to uighurske kvinner i Xinjiang provinsen i Kina. De er begge svært aktive i tjenesten blant uighurene. Gjennom dette tar de store risikoer. Be om beskyttelse for dem. Bønneord: Hos 6,3.

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

25. januar - Husk på Peter (pseudo-

nym) som også gjør tjeneste i Xinjiang. Han har tidligere blitt slått og torturert for å få ham til å fornekte Kristus, men nå er han involvert i å disippelgjøre troende i denne utkanten av Kina. Av sikkerhetsgrunner kan han ikke bo hjemme og han møter sin familie kun hver tredje måned. Bønneord: Rom 12,11.

26. januar - Fortsett å be for Alimjan, som sitter i fengsel i Urumqi. Han er blitt overført til en ny avdeling der han er blitt dårlig behandlet. Anken hans er nå innfor en høyere rettsinstans, men det er ikke kjent når saken hans vil komme opp. Bønneord: Kol 4,3. 27. januar - Be for et opplæringsteam

som skal arbeide med utvalgte husmenighetsledere og ungdomsledere. Be om visdom for mentorene og åndelig våkenhet for kursdeltakerne. Fortsett å be for vår leting etter et passende sted å etablere et opplæringssenter. Bønneord: 2 Tess 2,15.

28. januar - Be for provinsen Heibei i det nordlige Kina. Hit kom protestantiske misjonærer i 1873, og katolikkene har vært til stede i området i enda lenger tid. I dag er både katolikker og protestanter under streng kontroll. Be om at dette presset må letne og at både protestanter og katolikker må få tilgang på bibler og bibelopplæring. Bønneord: Luk 4,18.

Salme 122,6

29. januar - I oktober ble pastor Ilmu-

rad Nurliev dømt til fire års fengsel for påstått svindel. Det er reist en anke, og kirkemedlemmer hevder at pastoren er uskyldig. Be om rettferdighet i denne saken. Be også for pastorens helse, siden han lider av diabetes. Vær så snill også å be for kona Maya som er svært bekymret. Bønneord: Salme 71,2.

30. januar - Be om beskyttelse og fremgang for dem som oversetter Det gamle testamente til turkmensk språk. Be om at de troende må få mot når de blir trakassert av myndighetene. Bønneord: 1 Tess 5,14.

Hjemmefronten 31. januar - Vær med og be for de ansatte i Åpne Dører i Norge og ikke minst om lydhørhet for Herren og hans ledelse. Bønneord: 2 Tess 3,1.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.


Bladet

Sang i natten

Åpne Dører

Bok av Anneke Companjen

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Mange historier fra den forfulgte kirke er aldri blitt fortalt - historier om modige kvinner som følger Jesus til tross for høye omkostninger. Sang i natten følger livene til elleve kvinner i ni forskjellige land. Måtte de inspirere også deg til å synge i natten!

norway@od.org eller besøk nettbok­handelen vår på www.opendoors.no.

Anneke Companjen fra Nederland har tidligere skrevet boken Skjult sorg - varig glede.

Fiskebrygga Kristiansand Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo

Boken koster kr 235,(+ eventuell porto). Ring 38 00 80 90, send e-post: ­

Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no

Åpne Dører på TV Åpne Dører er nå i gang igjen med produksjon av TV-sendinger på Visjon Norge. Du finner programoversikten i enkelte kristne aviser, og på internett: www. visjonnorge.com


uke 24

uke 23

O 1 T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15

2. pinsedag

Pinsedag

Unionsoppløsningen 1905

Kristi himmelsfartsdag

ung Jer 1,5-8

hjelpeløse Jes 66,1-2

rettferdighet Jes 61,10-11

lovsang Jes 61,2-3

budskap Jes 61,1

misgjerninger Jes 59,1-2

lenker Jes 58,6-7

Den Høye Jes 57,15

brød Jes 55,10-11

høyere Jes 55,8-9

søk Jes 55,6

tørster Jes 55,1-2

rettferdige Jes 53,11

skylden Jes 53,6-7

legedom Jes 53,4-5

uke 26

uke 25

Sankthans

www.opendoors.no

Les siste nytt om forfulgte kristne på:

T 16 F 17 L 18 S 19 M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M 27 T 28 O 29 T 30

2011

pakten Jer 31,31-34

finne Jer 29,12-13

fredstanker Jer 29,11

rettferd Jer 22,3

velsignet Jer 17,7-8

styrke Jer 16,19-21

ord Jer 15,16

stor Jer 10,6-7

forstand Jer 9,23-24

regnskap Jer 8,11-12

forkastet Jer 8,9

ryggen Jer 7,23-24

ulykke Jer 7,4-7

veien Jer 6,16-17

brønner Jer 2,13


Juli

Hovedstad: Mexico City Befolkning: 111 millioner Språk: Spansk Styreform: Forbundsrepublikk Religion: Kristendom. De evangeliske kristne er i noen områder under sterkt press fra katolikker.

Mexico

Rom 8,35

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? ­Trengsel eller angst e ­ ller forfølgelse eller sult ­eller nakenhet eller fare eller sverd?


uke 28

uke 27

F 1 L 2 S 3 M 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S 10 M 11 T 12 O 13 T 14 F 15 bønnfaller Daniel 9,18-19

menneskesønn Daniel 7,13-14

løvehulen Daniel 6,20-24

lovprisning Daniel 6,11-12

visdommen Daniel 2,20-22

forskrifter Esek 36,26-27

bortkomne Esek 34,15-16

vend om Esek 33,11

advarer Esek 33,7-9

bygge Esek 22,30-31

leve Esek 18,21-23

steinhjerte Esek 11,19-20

venter Klag 3,25-26

trofasthet Klag 3,19-23

rop Klag 2,18-19

uke 31

uke 30

uke 29

Olsok

www.opendoors.no

Fortell venner og kjente om nettstedet:

L 16 S 17 M 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 S 31

2011

skatter Matt 6,19-21

skrevet Matt 4,4

minnebok Malaki 3,16-18

stivnakket Sakarja 7,9-13

frimodig Haggai 2,4-5

jubler Sefanja 3,17

trengselsdagen Hab 3,16-19

vern Nahum 1,7

miskunn Mika 7,18-19

krever Mika 6,8

kraftløs Jona 2,8-10

ørnen Obadja 4

hunger Amos 8,11

søk Amos 5,14-15

angeren Joel 2,12-13

vårregn Hoesa 6,3


Salme 91,11

For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.

Hovedstad: Khartoum Befolkning: 41 millioner Språk: Arabisk (offisielt) Styreform: Midlertidig maktfordeling mellom regjeringen i nord og SPLM i sør. Religion: 65 % muslimer, 23 % kristne, 10 % tradisjonell folketro. • Muslimsk dominans i nord og kristen dominans i sør. • Straffbart for muslimer å konvertere fra islam til en annen tro.

Sudan

August


uke 33

uke 32

M 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M 15 synet Mark 10,51

løsepenge Mark 10,43-45

kveler Mark 4,18-19

minste Matt 25,37-40

lovløsheten Matt 24,9-14

mangedobbelt Matt 19,29-30

enige Matt 18,19-20

barn Matt 18,3-4

miste Matt 16,24-26

Messias Matt 16,13-16

strever Matt 11,28

fornekter Matt 10,32-36

husbonden Matt 10,24-25

ulver Matt 10,16-18

gjøre Matt 7,12

uke 35

uke 34

www.opendoors.no

Finn nyttige ressurser på nettsted:

T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M 22 T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M 29 T 30 O 31

2011

fri Joh 8,31-32

livet Joh 5,24

dommen Joh 3,17-19

alle Joh 1,11-12

oppfyllelse Luk 18,31-34

festen Luk 15,21-24

spurver Luk 12,4-7

grunnmuren Luk 6,46-48

fiender Luk 6,27-28

salige Luk 6,22-23

ryktet Luk 5,15-16

soloppgang Luk 1,76-79

forkynn Mark 16,15-16

Menneskesønnen Mark 14,60-65

frelst Mark 13,12,-13

neste Mark 12,28-31


September

Hovedstad: Beijing Befolkning: 1.3 milliarder Språk: Mandarin Styreform: Kommunistisk • 650 millioner ateister • Ca 100 millioner kristne • Begrenset trosfrihet

Kina Salme 118,25

Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes!


uke 37

uke 36

T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 T 13 O 14 T 15 mennesker Apgj 4,12

gods Apgj 2,42-47

kraft Apgj 1,8

Faderen Joh 20,21

konge Joh 18,37

glede Joh 17,13-15

sagt Joh 17,133

navn Joh 16,24

verden Joh 15,18-21

frukt Joh 15,5

angst Joh 14,27

lære Joh 14,26

far Joh 14,21

hus Joh 14,2-3

bud Joh 13,34-35

uke 39

uke 38

www.opendoors.no

Bli bedre kjent med Åpne Dører:

F 16 L 17 S 18 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30

2011

gav Rom 8,31-32

kalt Rom 8,28

herlighet Rom 8,18-19

barn Rom 8,14-15

gave Rom 6,23

kjærlighet Rom 5,8

overbevist Rom 4,20-21

ufortjent Rom 3,23-24

reis Apgj 26,15-18

vitnet Apgj 20,21-24

styrket Apgj 14,22

svaret Apgj 9,4-5

steinet Apgj 7,59-60

vanæret Apgj 5,41-42

Peter Apgj 5,29-32


Oktober

Hovedstad: Jakarta Befolkning: 240 millioner Språk: Indonesisk (offisielt) Statsform: Republikk. Kristne blir i deler av landet utsatt for forfølgelse

Indonesia

Jud 24

Han er m ­ ektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ­ulastelige fram for sin ­herlighet i fryd.


uke 41

uke 40

L 1 S 2 M 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 fremgang 1 Kor 15,58

Skriftene 1 Kor 15,3-6

hemmeligheter 1 Kor 13,1-3

hedret 1 Kor 12,26-27

overmenneskelig 1 Kor 10,13

kjøpt 1 Kor 6,19-20

livberge 1 Kor 4,11-13

verden 1 Kor 1,26-29

oppfylte Rom 15,3

lever Rom 14,8

hjelpe Rom 12,12-14

forvandle Rom 12,2

ufattelige Rom 11,33-36

oppreist Rom 10,9-10

skrevet Rom 8,35-39

uke 44

uke 43

uke 42

Bots- og bededag

FN-dagen

www.opendoors.no

Bestill materiell til Søndag for forfulgte på:

S 16 M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 31

2011

frukt Gal 5,22-24

barnekår Gal 4,4-7

lever Gal 2,20

kraft 2 Kor 12,9

vettløs 2 Kor 11,22-30

gave 2 Kor 9,8

sparsomt 2 Kor 9,6-7

fattig 2 Kor 8,9

alt 2 Kor 6,10

kraft 2 Kor 6,4-9

forsoningen 2 Kor 5,19-20

skapning 2 Kor 5,17

skatten 2 Kor 4,7-10

stråler 2 Kor 4,4-6

takk 2 Kor 2,14

rik 2 Kor 1,3-4


November

Hovedstad: Islamabad Befolkning: 176 millioner Språk: Urdu (offisielt) Styreform: Føderal republikk Religion: 96 % muslimer, 2.3 % kristne, 1.5 % hinduer. Landets blasfemilover krever dødsstraff for å krenke profeten Muhammed

Pakistan

Salme 59,17

Men jeg vil synge om din styrke, jeg vil juble om morgenen over din ­miskunnhet. For du er blitt min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.


uke 46

uke 45

T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M 14 T 15

Søndag for forfulgte kristne

Allehelgensdag

menneskeord 1 Tess 2,13

rikelig Kol 3,16-17

leve Kol 2,6

styrkes Kol 1,11

herlighet Fil 4,19-20

vennlige Fil 4,4-7

vinning Fil 3,7-10

lide Fil 1,29

fullføre Fil 1,6

veldige Ef 6,10-11

fornyet Ef 4,23-24

rotfestet Ef 3,16-19

verk Ef 2,8-10

rose Gal 6,14

trette Gal 6,9-10

uke 48

uke 47

1. søndag i advent

www.opendoors.no

Hold deg oppdatert ved å følge med på:

O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28 T 29 O 30

2011

prøvet Heb 4,15-16

virkekraftig Heb 4,12-13

innsikt Filemon 6

urettferdighet Titus 2,14

fullført 2 Tim 4,6-8

lyster 2 Tim 4,3-5

overbevist 2 Tim 3,14-17

forfulgt 2 Tim 3,12

stridsmann 2 Tim 2,3-4

motløs 2 Tim 1,7

rette tid 1 Tim 6,15-16

løsepenge 1 Tim 2,1-6

fullføre 2 Tess 1,11

uklanderlige 1 Tess 5,23-24

overbærende 1 Tess 5,14


Salme 107,10

De satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet og jern.

Desember

Hovedstad: Pyonyang Befolkning: 23 millioner Språk: Koreansk Styreform: Diktatur • Kristendom totalt forbudt • Mer enn 50 000 trosfanger • Stor mangel på bibler

Nord-Korea


uke 50

uke 49

T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 T 13 O 14 T 15 regnskap 1 Pet 3,14-15

eksempel 1 Pet 2,21-25

prøvelser 1 Pet 1,6-9

arv 1 Pet 1,3-5

gudstjeneste Jak 1,27

utholdenhet Jak 1,2-4

leiren Heb 13,13-16

fornøyd Heb 13,5

fengsel Heb 13,3

gjestfri Heb 13,1-2

korset Heb 12,1-3

kongeriker Heb 11,33-38

lønnen Heb 11,24-27

lidelse Heb 10,32-34

omtanke Heb 10,23-25

uke 52

uke 51

Nyttårsaften

2. juledag

Juledag

Julaften

www.opendoors.no

Besøk Åpne Dørers bokhandel på Internett:

F 16 L 17 S 18 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L 31

2011

morgenstjerne Åp 22,16-17

kilden Åp 21,5-7

konge Åp 15,3-4

salige Åp 14,12-13

seier Åp 12,10-11

måltid Åp 3,17-20

ære Judas 24-25

det gode 3 Joh 11

samfunn 2 Joh 9

visshet 1 Joh 5,11-12

seirer 1 Joh 5,4-5

brødrene 1 Joh 3,13-18

kjærligheten 1 Joh 2,15-16

tålmodighet 2 Pet 3,8-10

omsorg 1 Pet 5,7-11

ild 1 Pet 4,12-16


Forfulgt for sin tro Mer enn 100 millioner kristne blir forfulgt for sin tro. Dette gjelder ikke minst i muslimske områder. Pakistan er et av de landene der kristne opplever store problemer. Både kristne og andre minoriteter lever i konstant frykt for landets blasfemilover. Disse lovene krever at vanærende eller nedsettende omtale av profeten Muhammed straffes med døden. Vanærende eller krenkende behandling av Koranen straffes med 25 års fengsel. Falske anklager fra misunnelige naboer eller konkurrerende butikkeiere er ikke uvanlig. Forfulgte kristne i bl.a. Pakistan trenger vår forbønn, hjelp og støtte! Vi ønsker å oppforde til å praktisere formaningen i Rom 12,13-15: «Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet! Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende!» Stå sammen med oss i tjenesten for den lidende Guds menighet!

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid for forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavekonto: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte ­kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre på giroen.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Tlf: 38 00 80 90 – E-post: norway@od.org – Internett: www.opendoors.no

Bladet januar 2011  

Bladet januar 2011

Bladet januar 2011  

Bladet januar 2011