Page 1

overhoop m e i

2 0 1 1

ex-woordvoerder Hans Geybels Humo-journalist Jan Antonissen

maandelijks · verschijnt niet in juli en augustus · AFGK Brussel X · erkenningsnr P708439

professor-emeritus Gabriël Ringlet

media,

een 4de macht e r v a r e n · o n t m o e t e n · g e l o v e n


thema  xxxxxxx

De abdij van Blanden Ik ga niet akkoord met al de uitspraken van Monseigneur Léonard. Voilà, nu weet u het. Ikzelf weet het sinds vrijdag 11 maart. Toen stond het in Gazet Van Antwerpen. Als een kleinere kop onder de grote titel “Bezoek Léonard verdeelt Mechelse parochianen”.

Affiche van de maand

In mei bidden we met de wereldkerk opdat wie in de wereld van de media werkt, altijd de waarheid, de solidariteit en de waardigheid van iedere mens respecteert.

V.U.: Ludo Vangilbergen - Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen

Gebedskaarten Maandelijks een gebed bij het thema, een morgengebed, een gebed op een rustig ogenblik, een kindergebed en een avondgebed. Een reeks (12) gebedskaarten voor 2011 kost € 4,00. Wie een abonnement plus (zie p. 38) neemt, ontvangt om de twee maanden een gebedsstaander als bijlage bij overhoop. De gebedsstaander van vorige maand moet nu binnenstebuiten geplooid worden.

Viering en gebedsmoment Een viering bij het thema van de maand en een gebedsmoment om een vergadering of bijeenkomst te openen, kun je downloaden via: www.overhoop.be. Je kunt ze ook ontvangen in je mailbox na aanvraag via info@kerkenwereld.be

Internet www.overhoop.be Reacties op dit nummer reacties@overhoop.be

2  overhoop 05/11

De dag voordien had ik inderdaad telefoon gekregen van een journalist van die krant. Aanleiding was het pastoraal bezoek van de nieuwe aartsbisschop aan de dekenij Mechelen. De journalist had gezien dat Léonard ook bij ons zou langskomen en hij wilde weten of hij welkom was. Tot drie keer toe heb ik herhaald dat wij blij waren met dat bezoek, dat wij het op prijs stelden dat de aartsbisschop een hele voormiddag had uitgetrokken om naar ons te komen luisteren. Het was voor ons een unieke kans om te tonen wie wij zijn en wat wij doen. Of ik dan niet tegen zijn uitspraken was, vroeg de journalist. “Dat doet er niet veel toe”, had ik in eerste instantie gezegd, maar dat antwoord voldeed kennelijk niet. Ik voegde eraan toe dat ik de meeste van zijn uitspraken vooral ongelukkig vond omdat ze de aandacht afwenden van waar het in het geloof werkelijk om draait, nl. de hoop. Ik was redelijk trots op deze schijnbeweging, want plots lag de hele flank voor mij open. De buitenspelval ontweken! Ik spurtte door met de bal aan de voet: over ons magazine overhoop, de dubbele betekenis van de titel, dat juist in de ervaring van “alles ligt overhoop” nieuwe hoop ontkiemt. Ik dacht dat ik gescoord had, maar in het krantenartikel werd het doelpunt niet vermeld. Sterker nog: in het krantenartikel leek het erop alsof ik een owngoal had gemaakt. Ik had mijn gast op voorhand in het openbaar tegengesproken. Hoe kon de journalist mijn woorden zo verdraaien! Ik had het nochtans kunnen weten. De priester van onze gezinsgroep had nog niet zo lang geleden uitvoerig verteld over zijn gevecht met de pers. Volgens de kranten woont hij bijvoorbeeld in de abdij van Blanden. In dat prachtig gerestaureerde middeleeuwse gebouw zullen wij deze maand samenkomen. De abt zal ons zoals gewoonlijk in een van zijn geheime vertrekken ontvangen. Daar zullen we dan weer kunnen genieten van dat heerlijke donkerbruine trappistenbier, waarvan normaal gezien alleen de monniken uit Blanden mogen van drinken. Ludo Vangilbergen hoofdredacteur


4

thema

4

Uit het leven gegrepen WIE GRIJPT DE TROON?

8

11

inspiratie

18

Relatie en gezin FAIR PLAY

20

Notenkraker TWITTER SONG

Natuur ALLE GEKHEID IN EEN KASTJE

26

Film

25

THE KING’S SPEECH

30

De wijnstok IN VOLLE BEWUSTZIJN

34

Open ogen EEN HUISHOUDEN VAN JAN STEEN

Cursiefje LOONSVERHOGING

40

Tips voor spiritrips

bijbel

22

Vrouwen aan het woord LOONTJE KOMT OM ZIJN BOONTJE

35

22

Beleefd EEN GOED INTERVIEW VANAVOND IN TELEFACTS Blikopener GEZOCHT WAARHEID

14

Te gast DE YOGHURT VAN HANS GEYBELS

14

12

thema  xxxxxxxxx

Een verhaal dat voortleeft HET BEGON IN ALLE STILTE

31

Studio 1000 seconden

DE LEERLINGEN UIT EMMAÜS

33

Het woord EERLIJKE COMMUNICATIE

28

overhoop 05/11  3


thema ď ś uit het leven gegrepen

Wie grijpt de troon?

sant in eigen s w u e i het n van g i d r o o w n e g te

4 ď ś overhoop 05/11


thema  uit het leven gegrepen

land n e r e jk ri r e t rd o w ie w Media, machtiger van?

jouw De krant van t op de trein? an kr zaal je ht ns ac ge w of in de Je leest ’s mor j de kapper bi t er t ze ad da bl m or O g leest? keuze? Je do ine dat je graa az teag in m je t at he , over w bij de dokter je aanspreekt at w eG er t? ov aa en k achter st daarin schrijv aar je zelf oo w e en tg da resseert, over t! lukkig kan da vertluisterend, te k al is het on oo nk, de rij ei ng ch la rs zijn ve Maar het is be iawereld, in al ed in m , e ng di vi le el ze samen nemen dat he d heeft in on oe le vl in ke el en ve n zo va jen en heid, en die maatschappi le d ke el en be n or va vo t Om een de handen zi ee verdienen. m n, ld ge ge or of M gr e s, D families die er Laatste Nieuw lkranten Het de : Trouw (NL), A en , L) em (N no l te , Het Paroo jd n Ti le e al D n , re ho ho (NL) be Vacature, L’Ec De Volkskrant , en L) nd (N ha ad in bl g lledi gemeen Dag iabedrijf is vo n ep n.v. Dit med ro sg t deze krante er as P e na D e t di to Van Thillo, , e rs ili de m fa en ez se si m o- en televi van de Vlaa di ra , es in az l, Geniedene mag . Dag Allemaa ook verschei .a (o t ef he eigendom oef, enz.). drukkerijen in amilie, Blik, W -F TV , ie ep ctie en evoel, Jo n eigen reda ten, Goed G ze bladen hu de al t moet en he bb e: voorwaard Natuurlijk he n éé r de on r het laatste hting, maa zers worden hun eigen ric le al nt aa en ijkcijfers opbrengen! K indelijk: geld! ite criterium. U sblad, De rd, Het Nieuw aa nd ta S e (D azet van k Corelio ), Concentra (G En zo is er oo ut to ar -P se as veel meer) Avenir, P rg, en nog zo Gentenaar, L’ bu m Li n va g et Belan , Bodytalk, Antwerpen, H Vif/L’Express Le , ds en Tr (Knack, en Roularta z). en z. Grande, en

Nick Davies luidt in zijn boek Flat Ea rth News de nood klok over de sta at van de journali sti ek. Journalisten kunnen volgens he m hun werk niet go ed doen vanwege grootschalige bezu inigingen en tijdsg eb rek. Feiten worden niet meer na getrokken waardo or er steeds meer pr-materiaal in kr antenartikelen ve rschijnt. De manne van de cabaretgro n ep Neveneffecten vroegen zich af of de Vlaamse pers in hetzelfde bedje ziek was en namen de proef op de so m. Ze richtten het fic tieve onderzoeksb ureau Data Driven op en verzonden van daaruit de re su ltaten van neponderzoekjes naar de krantenredactie s. Het resultaat konden we begin dit jaar zien in de eerste aflevering van het satirische tv-programma ‘B asta!’. Koppen als ‘VLD-kiezers hebb en de beste seks ’, ‘Kiezer langer in het stemhokje’ en ‘Niet Belgen, maa r Vlamingen waren de dapperste n aller Galliërs’ ve rsc he nen in diverse Vlaamse kranten. De ironie van het lot wil dat het VR T-journaal uitpakte met het nieuws dat Woestijnvis, he t productiebedrijf van Basta!, met de regelmaat van ee n klok een jaar lang valse bericht en had verstuurd . Oo k dat was fout. In werkelijkheid ha dden de Neveneffe ct en slechts een zestal valse beric hten verstuurd. He t gin g niet om een echt onderzoek. Ze wilden alleen he t pr obleem aankaarten. Als het wa ar is dat 60% van de ar tikels in een kwaliteitskrant ge heel of hoofdzak elijk uit materiaa van persbureaus l of uit pr-tekst besta at, wat is dan een krant? Een verede ld reclameboekje?

utsend, niet?

Toch wel onth

overhoop 05/11  5


thema  uit het leven gegrepen

Italië: het kan nog erger Of mogen we in Vlaanderen nog niet klagen? In Italië zijn de belangrijkste com van den han in ns merciële tv-statio één zakenman: Silvio Berlusconi. ent Diezelfde man is op dit mom land het van ier prem nog steeds de e en heeft in die functie ook grot . oep omr lieke pub invloed op de bede visie tele r In een land waa is, langrijkste bron van informatie van ie opin de man bepaalt die ene r90% van de bevoking. Enkele voo beelden. ns Op de commerciële tv-statio PieDi nio Anto ten noemen journalis er’. tro steevast ‘de beul’ of ‘de dors e elfd dez ens telk ze n Daarbij tone usBerl rop waa ’s onflatteuze foto oconi’s meest strijdvaardige opp e kort in am licha e lijvig nent met zijn was Ooit zit. tor trac broek op een Di Pietro voor miljoenen Italianen de held van het land, in zijn func rijke ang omv de in er tie van aanklag anti-corruptieoperatie Schone Han een g enti neg n jare in den die beg tici hele generatie sjoemelende poli e Twe de. vaag weg s en ondernemer held e elfd diez kt maa r decennia late van het land het mee dat hij wande-

6  overhoop 05/11

ken op de publieke omroep RAI aan banden te leggen. Aanleiding was ma een uitzending van het program behad ht Annozero, dat aandac steed aan Rubygate, het zoveelste de Tijdens het conflict in Irak, dat ndaal - seks- en machtsmisbruikscha steun had van de vorige regering op ma ram rond de premier. Het prog Berlusconi, mochten RAI-journaen miljo n zeve de RAI 2 trok meer dan listen de tegenstanders van en miljo zes - kijkers, meer dan de oorlog niet aanmerken als ‘vre de r naa rtijd n’, mensen die tegelijke desdemonstranten’ of ‘pacifiste op ma -Ro - bekerwedstrijd Juventus maar moesten hen ‘ongehoorza RAI 1 keken. men’ noemen.

lend over de Piazza Duomo in Miorlaan door twee jongens voor ‘mo denaar’ wordt uitgemaakt.

Met ‘Jij bent een werknemer van de overheid!’, riep Berlusconi een tvpaar jaar geleden tijdens een list uitzending de kritische tv-journa Michele Santoro tot de orde. San tetoro wilde Berlusconi, die zich rd lefonisch had gemeld, het woo erde ontnemen omdat deze weig te antwoorden op de vragen van e de journalist en alleen kritiek wild De leveren op Santoro’s werkwijze. de RAI verlengde het contract van n journalist niet en Santoro verdwee van het scherm. tijIn januari gaf Silvio Berlusconi ister dens een kabinetsraad aan min van Telecommunicatie Paolo Romani de opdracht om kritische uitiezendingen van actualiteitenrubr

e Daarnaast probeert de Italiaans ke kelij fhan ona premier ook de kranten de mond te snoeren met die rechtszaken.Van la Repubblica, ang omg oni’s berichtte over Berlusc en met escortdames, eist hij 1 miljo istimun com euro. De voormalige sche partijkrant l’Unità, die berichtaite over Berlusconi’s corruptieaff een r doo n gaa res, dreigt failliet te schadeclaim van 3 miljoen euro. te Geen wonder dat Italë pas 50s pers de van staat op de ranglijst rs orte Rep r doo vrijheid, die jaarlijks eZonder Grenzen wordt sameng sco en land e steld. Van de Europes land ken Grie en ren alleen Croatië nog slechter.


thema  uit het leven gegrepen

Maar het kan ook anders Op 1 maart vierde DeWere ldMorgen.be zijn eer- dit als een zeer boeiende tijd ste verjaardag. Iinitiatiefnem . De hele wereld lijkt ers Han Soete en Dirk in bew eging en de nieuwe com Barrez maakten bij die gel municatiemiddeegenheid een positieve len bieden ongekende mo balans op van het jonge init gelijkheden. DeWereldiatief en ze herhaalden Mo rgen.be wil daar volop op hun ambitie om beweging inspelen en brengt te brengen in het mediadaa rom een mix van professio landschap. Ze werken vol nel e journalistiek en vertrouwen verder aan bur gerjournalistiek. Op die ma een nieuw algemeen mediu nier is de nieuwssite m dat in handen is van nie t zomaar een internetkrant. journalisten en dat gedrag Het is veeleer een en is door de samenlepla ats voor ontmoeting en dialoo ving. g. Nieuws is niet langer éénrichtingsverkeer.

DeWereldMorgen.be toont op een bescheiden maBovendien trekt DeWere nier aan dat niet alles kom ldMorgen.be voluit de mer en kwel is in mediakaa rt van het gratis nieuws. Nie land. Het is in essentie nie uws moet vrij kunts meer en niets minder nen bewegen. Het moet ied dan een webpagina waar ere en kunnen bereiken je elke dag terecht kunt die daar behoefte aan hee voor het echte nieuws, het ft. Ze schrijven geen arnieuws dat ertoe doet. tike ls voor een select publiek. Je zal er geen zoveelste uitw Hoe meer lezers hun eiding vinden over een arti kel s kopiëren en vermenigvul tv-programma van Woestijnv digen, hoe liever. is. Je zal er ook niets De vraag is dan: hoe houden te weten komen over het ze het project leefwonderbaarlijke leven baa r? van Justin Bieber. DeWereldMorgen.be staat niet ten dienste van één of andere commerciële me diagroep. Er is geen mediamagnaat die over de sch ouders van de journalisten meekijkt terwijl ze hun bijdragen intikken en online plaatsen. De websi te is volledig in handen van een groep journalisten die zich willen concentreren op wat echt belang rijk is, op wat mensen moeten weten om de com plexe wereld te begrijpen. In hun berichtgeving laten ze zich leiden door drie vragen: Hoe is onze wereld eraan toe? Waar moet het naartoe met onz e wereld? En hoe geraken we daar? Terwijl mediabedrijven afs lanken en bekwame journalisten aan de deur zet ten, terwijl de meeste kranten hun oplage zien dal en en alle commerciële trucs uit de kast halen om hun product verkocht te krijgen, zien de mensen van DeWereldMorgen.be

Ze kiezen voor een mix van inkomsten. Aan de ene kant verkopen ze advertentie ruimte. Aan de andere kant kloppen ze aan bij de overheid voor subsidies. Ze vinden immers dat me dia net als cultuur of onderwijs niet uitsluitend aan de markt mogen worden overgelaten. Bij elk arti kel vragen ze ook een bijdrage van de lezer, indien hij of zij het artikel de moeite waard vond. Ze sug geren een kleine maandelijkse bijdrage te storten . Tenslotte rekenen ze op de steun van sociale bew egingen. DeWereldMorgen.be moet het redden zonder riant startkapitaal en kan alleen maar groeien dankzij de steun van lezers en sympat hisanten. Hun lot ligt dus volledig in onze handen .

Met bijdragen van Marc De la Marche sj en Ludo Vangilbergen

overhoop 05/11  7


inspiratie  te gast

De yoghurt van Hans Geybels

de vreugde is H

ans Geybels werd geboren in een katholiek arbeidersgezin. Hij studeerde geschiedenis en later godsdienstwetenschappen. Van 2005 tot 2010 was hij Nederlandstalige woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie en van kardinaal Danneels. In die functie heeft hij zich ontpopt tot een van de mediaspecialisten in de katholieke kerk. Hij stelt zijn expertise nu ten dienste van een ambitieus audiovisueel communicatieproject. Daarnaast is hij gastdocent aan de KU Leuven. Hoe kijkt u terug op uw periode als woordvoerder van kardinaal Danneels? Met veel vreugde. Het was een ongelooflijk rijke periode op een bevoorrechte plaats. Zeg maar: in het midden van de keuken. Wat je dan vooral leert is de enorme complexiteit van alles. Hoe vaak krijgt de kerk niet het verwijt naar haar hoofd geslingerd dat er geen vooruitgang geboekt wordt, dat dit en dat veranderd moet worden. Aan de top komen al die draadjes samen, ziet men alle perspectieven en tja, dan moeten er knopen doorgehakt worden. De ervaring leert al snel dat je dan niet iedereen gelukkig kan maken. Je kunt er wel inkomen dat de job vaak heel wat stress heeft teweeggebracht.

“Het geheim zit in de yoghurt”

8  overhoop 05/11

Kardinaal Danneels heeft altijd getracht om de dingen op te lossen met een consensus en vooral met heel veel geduld. Vooral dat laatste is een bijzondere gave, zeker in deze tijd waarin alles altijd sneller moet gaan. Geduld en wijsheid vormen trouwens een uitstekende tandem en allebei typeren ze de kardinaal ten voeten uit.


inspiratie  te gast

besmettelijk Wat hebt u kunnen verwezenlijken? Dat is een bijzonder moeilijke vraag. Trouwens, je verwezenlijkt de dingen nooit alleen. Zelf moest ik voortbouwen op de realisaties van Toon Osaer. Je bent dan al snel een dwerg op de schouders van een reus. Maar de tijd stond niet stil en er kwamen nieuwe noden. Naar kinderen toe is bijvoorbeeld de website nabbi.be ontwikkeld. Er is een samenwerking tot stand gekomen met de Franstaligen in de uitwerking van Mediazondag. Mediazondag zou ook concreter worden: de pastoraal bijstaan en helpen in de omgang met media. En zo zijn er nog wel dingen. Wat vooral belangrijk is, is dat ik ontdekt heb dat het niets baat om angstig te zijn voor de media. Integendeel zelfs: als kerkgemeenschap moeten we er veel meer in participeren! De media viseren de kerk helemaal niet (of je moet zeggen dat ze iedereen viseren). Ze werken gewoon volgens hun eigen logica. Als je bereid bent om je in die logica wat in te leven, komen we als kerk heel wat meer op een positieve manier in de media. Daar ben ik echt van overtuigd.

Wat zou u anders aangepakt hebben? Niets. Anders had ik het wel gedaan. Of toch: geprobeerd. Het feit dat alle bisdommen autonoom zijn, speelt ook een rol op mediavlak. De diverse bisdommen hebben soms verschillende prioriteiten en ook verschillende karakters van medewerkers. Het is heus niet eenvoudig om dan alle violen gelijk te stemmen. Die autonomie siert de kerk. Ze laat een enorme vrijheid en creativiteit toe, maar op mediavlak werkt het eerder contraproductief. Hedendaagse media zijn duur en alleen om die reden al is een versnippering niet langer houdbaar. Ik zie in de toekomst wel meer samenwerking op dat vlak, al was het maar omdat de feiten de kerkgemeenschap daartoe dwingen. De crisis laat zich overal voelen en de middelen zullen veel efficiënter moeten ingezet worden.

Wat hebt u uit de omgang met de media in het algemeen en met journalisten in het bijzonder geleerd? Ik heb vooral geleerd dat er - zoals ik al zei - nog veel kansen liggen. In de eerste plaats mogen we journalisten niets verwijten. Zij hebben tegenwoordig een erg moeilijke stiel. Hoewel ze een degelijke opleiding hebben genoten, moeten ze vele principes meteen afleren onder tijdsdruk en werkdruk. Voor zoiets als een double-check is er gewoon geen tijd meer. Elk medium wil als eerste het bericht geven. Dat is pijnlijk voor ons, want daardoor worden we soms verkeerd geïnformeerd (hoeveel keren is Fabiola al doodgegaan?). Maar ook voor de journalist. Die zou gegarandeerd ook veel liever meer tijd en onderzoek in een artikel willen steken. Ik heb ook geleerd dat de media de kerk helemaal niet viseren, ook al leeft die gedachte bij vele gelovigen. De media zijn een economisch product. Ze vissen naar zoveel mogelijk lezers of kijkers. En dus onderzoeken ze wat de doorsnee lezer of kijker wil: sensatie, conflicten, slecht nieuws, curieuze dingen en dies meer. En dus: als de kerk in een van die categorieën valt, komt ze in het nieuws. Net zoals de politiek of de economie of elke andere vereniging. De kerk is het slachtoffer van wat de doorsnee mediaconsument wil hebben. En de media bieden dat natuurlijk aan.

Waar liggen in het huidige medialandschap kansen om de Blijde Boodschap ter sprake te brengen? Aggiornamento. Alle deuren en vensters open! Het geheim zit in de yoghurt. Wie ’s morgens een potje yoghurt eet, ligt niet wakker van het bedrijf Danone en denkt niet aan de bedrijfscultuur, de vakbonden, de cao’s, de transportproblemen enzovoort. Die geniet gewoon van dat potje yoghurt. In de kerk gebeurt net het tegenovergestelde. Iedereen is bezig met de fabriek - de kerk - en niemand praat nog over de yoghurt - het evangelie. We moeten per se

overhoop 05/11  9


inspiratie  te gast

terug alle aandacht leggen op ons ‘product’. De wereld heeft zo’n behoefte aan een stukje Blijde Boodschap. Het wordt dringend tijd dat wij als christenen onze vreugde terugvinden.

In uw nieuwste boek pleit u ervoor om de Kerk of het katholieke geloof beter te verpakken? U spreekt zelfs over marketing. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het geloof is toch geen product? Geloof is geen product, dat is waar. Maar het helpt wel om het eventjes als een product te bekijken en dan te zien wat er marketinggewijs mee kan gebeuren. Ik heb daar helemaal geen schrik van. Gewoon omdat al die marketeers en communicatiemensen hun mosterd bij Jezus gehaald hebben. Want is Jezus niet de beste communicator? Als we terug zouden leren hoe Jezus communiceert (authentiek, open, doelgroepgericht …) dan zouden we veel verder komen dan nu. Ik denk dat we over een ding sterk moeten nadenken nu: hebben we in de kerk het evangelie niet te veel vervangen door de catechismus en het kerkelijk recht? Die laatste twee hebben zeker hun waarde, maar deze tijd hunkert naar iets anders: bevrijding, vreugde, hoop…

Ligt het geheim van een aanstekelijke verkondiging niet veeleer in een authentieke beleving? Aan alle verkondiging gaat authenticiteit vooraf. Iemand die niet authentiek is (ook al gaat dat met vallen en opstaan), mag geen getuigenis afleggen. Dat is ronduit dodelijk. ‘Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.’ Net dat is ook de kern van de pedofiliecrisis. Mensen kunnen niet begrijpen dat wie preekt over het opkomen voor zwaksten, net aan die zwaksten raakt. Dat is zo flagrant in tegenspraak, dat vele mensen al het goede in de kerk ook niet meer kunnen zien. Dat is jammer, maar wel de realiteit. Maar ik wil eindigen op een positieve noot. Aanstekelijke verkondiging begint als we ons als christenen bewust worden van de vreugde die in ons zou moeten leven. De vreugde van de verlossing, de vreugde van de vrijheid van de kinderen Gods. Die vreugde is besmettelijk. Zeker weten! Ludo Vangilbergen

Kruis over de kerk? Uittocht uit de crisis: de marketing van de Blijde Boodschap De kerken lopen al vele jaren leeg en daarbovenop kwamen dan nog de pedofilieschandalen: de katholieke Kerk in België verkeert in crisis. Hans Geybels, nog altijd woordvoerder van Godfried Danneels en theoloog aan de Leuvense universiteit, wil een nieuwe wind laten waaien doorheen de Kerk. Met de ‘Blijde Boodschap’ is in se niets verkeerd, zegt hij, maar ze moet op een totaal andere manier naar de mensen gebracht worden. Terug naar de bron, weg van het misbruik, met eigentijdse middelen en methodes. 192 blz - € 19,95 bestellen op p 39

10  overhoop 05/11


thema  beleefd

Een goed interview

niet wat je doet, maar hoe je ‘t doet I

n principe zijn wij beleefde jongens en meisjes. We vragen of het okay is dat we een gesprek opnemen, we laten de schriftelijke neerslag daarvan vóór publicatie nalezen, en na overleg voeren we nog enkele correcties door. Dat is niet alleen beleefd, dat is ook bijzonder edelmoedig, al zeg ik het zelf: al die handelingen druisen namelijk in tegen de essentie van een goed interview.

je in de ander verplaatsen: je zo opstellen dat je denkt dat de ander zich daar het beste bij voelt. Want het is weer hetzelfde: als je niks geeft, kun je ook niks krijgen. Meestal doe ik het zo: ik bereid me goed voor, steek in mijn hoofd wat ik zeker wil vragen en bij voorkeur wil vernemen, maar ik ga toch in de eerste plaats luisteren. En daar speel ik dan op in. Geïnterviewden zijn verstandig genoeg om zich niet een bepaalde richting te laten uitdrijven. Als het toch gebeurt, en ze krijgen het in de gaten, blokkeren ze, en is het over - misschien niet het interview, zeker wel het gesprek. En dan kun je vergeten om met iets gedenkwaardigs naar huis te komen. Iets waarvan de geïnterviewde niet had verwacht dat hij het ook maar tegen iemand zou vertellen.

“Een goed interview is een gesprek waarin de geïnterviewde op een bepaald moment vergeet dat hij geïnterviewd wordt.”

Een goed interview is een gesprek waarin de geïnterviewde op een bepaald moment vergeet dat hij geïnterviewd wordt. Ervaring leert dat die momenten schaars zijn. In het beste geval een minuut of vijf: mensen praten honderduit, luchten hun hart, zijn verontwaardigd of boos en vergeten dat er een opnametoestel voor hun neus ligt. Het is, met andere woorden, heel even een écht gesprek, waarin je plotseling een inkijk krijgt in de ziel van degene die tegenover je zit. En dat is in deze tijden van contracten en woordvoerders en managementkantoren geen sinecure. Een interview is, laten we wel wezen, handelswaar geworden. Donnant donnant: een tijdschrift geeft een geïnterviewde ‘exposure’, een gesprekspartner geeft een tijdschrift in ruil enkele overtuigingen of zielenroerselen prijs. Zo werkt het: voor niks gaat de zon op.

Dat klinkt cynischer dan ik bedoel. Als je in een beetje comfortabele omstandigheden met iemand kunt spreken die niet om de haverklap een blik op zijn horloge werpt, blijft het spannend. Je hebt alles zelf in handen. Er ligt, bij wijze van spreken, een groot wit blad voor je op tafel dat je naar eigen goeddunken kunt volschrijven. Vertrouwen is het sleutelwoord. En een hoge vorm van empathie. Je moet

Zijn de beste interviews dan de gesprekken waarover mensen achteraf spijt hebben? Soms wel, maar niet noodzakelijk. Van een goed gesprek steken beide partijen wat op - over gelijk welk onderwerp: geluk in de huiskamer of een drama in de geopolitiek, het maakt niet uit. It ain’t what you do, it’s the way that you do it. Zolang je maar een zenuw raakt. Jan Antonissen Jan Antonissen interviewde voor Humo heel wat bekende mensen. Hij werkte ook mee aan een aantal sportdocumentaires van het tv-programma Belga Sport. Sinds 1 september maakt hij deel uit van de hoofdredactie van Humo.

overhoop 05/11  11


thema  beleefd

Vanavond in Telefacts

Intimiteit in het

I

n 2007 hadden Deckers en Ornelis al de weg naar het klooster van de Don Bosco-zusters in Heverlee gevonden. De aanleiding was toen de internationale Vrouwendag. Op 7 maart nam Evi Hanssen ‘s avonds haar intrek in het klooster om er één nacht door te brengen en er de daaropvolgende ochtend samen met de zusters en de gewone dj’s het ochtendprogramma van de popzender Q-music te maken. Het werd voor zuster Hilde en haar gemeenschap een bijzondere belevenis waaraan de zusters niets dan goede herinneringen overhielden.

12  overhoop 05/11


thema  beleefd

klooster Begin januari van dit jaar. Opnieuw telefoon uit Vilvoorde. Nu was het zuster Hilde die ze moesten hebben. De aanleiding was deze keer de eerste melding van kindermisbruik door nonnen in een Kortrijks weeshuis. Ze wilden in Telefacts een positief beeld van vrouwelijke religieuzen schetsen. Of zuster Hilde in die context voor de camera over haar seksualiteitsbeleving binnen het klooster wilde getuigen. Zuster Hilde reageerde in eerste instantie geprikkeld. Ze kaatste de vraag terug. ‘Ik vraag toch ook niet aan u hoe u uw relatie tussen de lakens beleeft?’ Maar al snel zag ze ook de enorme kans die haar werd geboden. Het ging om een programma op VTM, een zender waar heel gewone mensen naar kijken, ook de tienermeisjes die zij in hun gemeenschap opvangen. Waarom zou ze het er niet op wagen om aan de honderdduizenden VTM-kijkers te vertellen hoe zij als religieuze vreugde vindt in het leven van elke dag? ‘Kom maar eens langs,’ zei ze, ‘dan kun je later nog zien wat je ermee doet’. Dat eerste gesprek zonder camera duurde twee uur. De interviewer had veel respect getoond. Hij had open vragen gesteld en vooral goed geluisterd. Toen hij wegging, zei hij: ‘Het is lang geleden dat ik nog zo’n open gesprek over seksualiteit heb gevoerd’. Daarnaast verzekerde hij nog eens dat An Vroom, de journaliste die het ‘echte’ interview zou afnemen, een fijne vrouw was en het zeker goed zou doen. Met de morele steun van haar medezusters en van haar provinciale overste was zuster Hilde klaar om de opnameploeg te ontvangen. En Toch was het nog even schrikken toen An Vroom die maandagochtend voor de deur stond en samen met haar cameraman en haar geluidsman het gewone ochtendritueel van gebed en ontbijt binnendrong. Zuster Hilde kwam echter weer tot rust toen ze een mooie plek hadden uitgekozen en An Vroom aan het interview begon. De journaliste stelde de goede vragen en kon zich goed inleven. Aan haar wilde zuster Hilde haar verhaal wel kwijt. En hoewel zuster Hilde achteraf een goed gevoel aan het gesprek had overgehouden, bleef ze op haar hoede: wat gaan ze ervan maken? Haar geduld werd op de proef gesteld, want het programmaonderdeel werd omwille van een dringende actualiteit een week uitgesteld.

Een dag voor het programma op antenne kwam, kreeg zuster Hilde zoals afgesproken het scenario per e-mail toegestuurd. Het verraste haar dat haar getuigenis niet op zichzelf stond. Het was gemixt met het getuigenis van een andere vrouw, een uitgetreden zuster. Daarover had niemand haar iets gezegd. Maar zo gaat het nu eenmaal in dergelijke actualiteitenprogramma’s: het één moet tegenover het andere gezet worden. Het gevolg was dat er een aantal overgangen in zaten waarmee zuster Hilde niet helemaal gelukkig was. Maar over het algemeen was ze wel tevreden over het resultaat. Het enige wat ontbrak, was het waarom van haar celibatair leven. Nochtans had ze in het gesprek met de journaliste herhaaldelijk de spiritualiteit van waaruit ze leeft ter sprake gebracht. En dan kwam het grote moment: de uitzending zelf. Nog voor die goed en wel afgelopen was, kreeg zuster Hilde al telefoon. Een eerste positieve reactie. Later volgden er nog, soms uit onverwachte hoek. Ook per e-mail kwamen vele positieve reacties binnen. Deze geeft de algemene teneur mooi weer: ‘In een flits meende ik gisterenavond je gezicht te herkennen in een voorstukje. Dus: nam ik Telefacts op. Wat een megaknap getuigenis. Heel erg sterk van je! Je durft dingen bij hun naam noemen. Ook over je vriendschap en het geweten van diegene die er ‘andere’ dingen achter zoekt! Ik vond het ontroerend sterk van je en wilde je daarvoor danken!’ De reportage over zuster Hilde kan je bekijken op de website van overhoop: www.overhoop.be. Ludo Vangilbergen

overhoop 05/11  13


thema  blikopener

Gezocht

journalisten met

Er bestaat geen christelijke wiskunde en ook geen christelijke journalistiek. Dat heb ik al vaak gezegd en geschreven. Denk niet dat ik pleit voor een neutrale journalistiek. Want die bestaat niet! Net zo min als neutrale wiskunde! Je moet uitkomen voor je keuzes en engagementen, je mag geen mist optrekken. Voor mij hebben woorden een betekenis. Ben ik naïef? Er is voor mij een wezenlijk onderscheid tussen een uitgeverij, een medewerker en het beroep dat hij er uitoefent. Woorden als krant, journalist en journalistiek hebben ieder hun eigen specifieke betekenis. Vandaag worden ze door de mangel gehaald. Dat is een teken aan de wand. En het is zeker niet zo onschuldig als het lijkt.

14  overhoop 05/11


thema  blikopener

een identiteit Uitkomen voor je identiteit Kerken laten zich meer en meer in de media zien. Prima! Al lang heb ik hen ook aangemoedigd om minder bang deze risicovolle weg op te gaan. Bisdommen zetten persdiensten op, ze onderhouden public relations en ze lanceren kranten en weekbladen. Daardoor zou informatie beter moeten doorstromen. De communicatie zou moeten verbeteren. Als een bisschop een radiozender een geschikt instrument voor evangelisatie vindt, is dat zijn goed recht. Net zo goed mogen de mensen van zijn bisdom zich afvragen of ze willen deelnemen aan dit avontuur. Families, instituten, partijen, financiële groepen ... lanceren een publicatie rond een project, een filosofie, een spiritualiteit. Ze zetten een lijn uit en ze bekennen daarbij kleur. En dat is prima. Het tegenovergestelde zou pas onrustwekkend zijn: hergroeperingen, ‘akkoorden’ geen verscheidenheid en een zwak debat. Er bestaan dus goed en wel kranten en universiteiten die refereren naar het christendom en het katholicisme. En in die kranten nemen mannen en vrouwen het Evangelie soms au sérieux. Noem ze christelijke journalisten als u wil. En socialistische journalisten als ze werken voor hun partij. Ik spreek liever van christenen die aan journalistiek doen.

Met open vizier Hoe oefen je je beroep uit? Daar ligt de uitdaging! Het katholieke karakter van een universiteit doet geen afbreuk aan haar universitaire opdracht. Wat is een katholieke universiteit? In elk geval verrichten een vorser in Gent en in Leuven beiden onderzoek. Dat is identiek hetzelfde voor journalistiek. Je mag informatie niet verwarren met propaganda.

Je mag journalistiek niet verwarren met public relations. Een journalist is geen missionaris. Niet in een christelijk magazine en niet in een ander. Er bestaat geen christelijke manier om het ‘grote theorema’ van Fermat te bewijzen. Waarom zou er een christelijke manier bestaan om een goede vraag te stellen aan de aartsbisschop van Mechelen-Brussel? Ik geef u een voorbeeld. Enkele jaren geleden hoorde ik een journalist op een persconferentie Monsigneur Gaillot interpelleren. Hij nam stelling in. Hevig nam hij de keuzes van de bisschop van Partenia op de korrel. Zo hoopte hij een beter journalistiek antwoord uit te lokken. Hij zette zijn persoonlijke overtuiging zo in de verf dat het eerder op een debat leek tussen een bisschop en een van zijn gelovigen. Dat was geen journalistiek meer! Men heeft vandaag de mond vol over deontologie. En terecht. Deontologie heeft ook alles te maken met een correcte rolverdeling. Begrijp me niet verkeerd, journalisten moeten stelling innemen. Ik zou wensen dat kranten en journalisten zich engageerden. In alle duidelijkheid. In de globale visie van hun blad. Met open vizier. Ze mogen daarbij hun informatieopdracht niet in het gedrang brengen. Dat is een grote uitdaging. Het is een opdracht die veel verder reikt dan de christelijke journalistiek. De lezer heeft het recht te weten wie hem informatie verschaft, met welk doel en met voordeel. De lezer mag weten welk vlees hij in de kuip heeft. Gabriël Ringlet vertaling Mia Verbanck

Gabriël Ringlet is priester, schrijver, journalist. Hij was hoogleraar en vice-rector aan de UCL. Hij is lid van l’Académie Royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

overhoop 05/11  15


thema  blikopener

Waarheid

de onmacht van de

Woord en beeld, ze beheersen onze menselijke samenleving. Hoe komt dat toch? Wij mensen spreken elkaar tot mens. Het begint reeds bij onze geboorte. Moeder laat haar zorg voor de noden van het hulpeloze kind samengaan met een stroom van woorden. De aard van die zorg en die woorden zullen bepalen of het kind er zich goed of slecht bij voelt. Het gebeurt nog allemaal onbewust maar het zal blijvende sporen nalaten. Het kind leert zelf stilaan spreken. Taal is echter niet alleen maar communicatie. De eerste functie van de taal bestaat in het bemeesteren van de eigen noden door ze uit te drukken met woorden. Worden de woorden van het kind gehoord? Worden ze verworpen? Neemt het kind zelf de woorden van de ander op, of verwerpt het ze, zodat ze ondergronds gaan en onbewust blijven nawerken? Die aanvaarding of verwerping zullen weer blijvende sporen nalaten in de ontwikkeling van het kind. Want de tweede functie van de taal is de eigen persoons- en identiteitsvorming van het kind. Als een ik-in-wording start het kind als een lege doos. Het moet zijn inhoud krijgen van de Ander, namelijk van concrete mensen, van de leefomgeving en de cultuur waarin het leeft. Menswording is een talig gebeuren. Ieder mens is een verhaal, een verhaal dat op hem of haar wordt gelegd door de Ander en dat hij of zij dan zelf begint mee te schrijven. Beseffen wij voldoende hoe belangrijk het verhaal is dat door de omgeving op een kind wordt gelegd, ten goede of ten kwade? Het bepaalt hoe het zelf zijn verhaal schrijft. En dit proces zal ons leven lang duren. We zijn nooit volledig meester in eigen huis. We spreken elkaar tot een mens die voortdurend in evolutie is. Wanneer die evolutie stilvalt, komt onze identiteit in de problemen. Pas de derde functie van de taal is communicatie in de letterlijke zin van het woord. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het accent niet op de eerste plaats ligt op de boodschap, maar op de verhouding tussen boodschapper en ontvanger. Want een positieve of negatieve verhouding zal bepalen of de boodschap wordt aanvaard of verworpen.

16  overhoop 05/11

Merken we welke manipulaties hier mogelijk zijn vanwege de media en met welke gevolgen? Wanneer de boodschappen van de media in woord en beeld klakkeloos worden aanvaard door de luisteraars of de kijkers, dan krijgen die media de kans om een enorme macht uit te oefenen op de mensen. Wat ze zeggen en tonen wordt als waarheid geslikt en dit is uit de aard van de taal onmogelijk. Een boodschap draagt altijd een tekort in zich. Ze is nooit bij machte om de waarheid ten volle te vatten. Onbewust drijft het de luisteraars of de kijkers om steeds opnieuw te kijken en de luisteren. Hun verlangen is nooit voldaan. Daarom is de vierde functie van de taal de meest belangrijke. Ze kan voor de mens de weg openen naar een reflexief bewustzijn dat zelf kan oordelen en kiezen. Maar die reflexie, dat oordeel en die keuze zijn zo gevoelig voor het gesprek tussen ik en Ander. Op dit punt blijven we als het ware levenslang als kinderen. Sommige boodschappen nemen we op, of ze nu goed of slecht zijn. Andere verwerpen we, eveneens of ze goed of slecht zijn. Maar deze laatste verdwijnen niet. Ze gaan onbewust ondergronds en kunnen vroeg of laat de kop weer opsteken. Zo vormen we ons een inwendig zelfbeeld, een min of meer vastliggend patroon, deels bewust, deels onbewust, van waaruit we steeds geneigd zijn spontaan te oordelen, te kiezen en te handelen. Men noemt het ons basisfantasma. Het is en blijft steeds aanwezig. Het komt erop aan zich ervan bewust te zijn dat het er is en niet alléén vanuit gevoel, maar ook met verstand onze menselijke verhoudingen te beleven. De media maken meesterlijk gebruik van heel dit taalproces. Ze spelen in op het gamma van onze menselijke verlangens, van de meest hoogstaande tot de laagste. Voorbeelden zijn er genoeg te geven. Een uitgesproken geval is de sfeer die er op het ogenblik heerst in de samenleving van de Verenigde Staten. Sommige republikeinen gebruiken alle middelen van de media om een duivels beeld op de democraten te leggen. Sommige individuen verinwendigen dit beeld zozeer dat ze de wapens bovenhalen en dat ze onschuldige mensen gaan neerschieten. De sociale band tussen de mensen wordt er helemaal door verziekt.


thema  blikopener

taal We kunnen hetzelfde zeggen over de media in eigen land, die een volkomen vertekend beeld leggen op alles wat Kerk heet of met Kerk te maken heeft. Van liefde voor de waarheid is hier geen sprake meer. Niemand bezit die waarheid, ook de Kerk niet. We zijn allen blijvend op zoek naar waarheid, dat wat goed of slecht is voor de verhoudingen tussen mensen. De menselijke werkelijkheid is altijd een door mensen geschapen werkelijkheid. Wat we vinden zal altijd onvolkomen zijn. Het enige gezonde principe is eerlijk blijven in dat zoeken, en niet zomaar te oordelen en te handelen vanuit een verdrongen, onbewust denkpatroon. Want het is nu eenmaal zo dat heel wat mensen bepaalde uitingen van de Kerk niet hebben aanvaard, ten dele terecht, ten dele onterecht. Die niet aanvaarde uitingen zijn ondergronds gegaan en vanuit die ondergrond kunnen ze onbewust en ongecontroleerd weer oprispen. De media zijn uit op kijk-, luister- en leescijfers en spelen maar al te graag in op die oprispingen. Ze leggen hun beeld op de mensen die er in feite ook om vragen. De normale houding van ons mensen blijft immers

“De vierde functie van de taal is de meest belangrijke” ook steeds: ‘Zeg ons wat we moeten denken, zeg ons wat we moeten doen!’ Het heft een groot deel op van het gewicht om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Hoeven we voorbeelden te geven uit alles wat met reclame te maken heeft? Mensen zijn geneigd te kopen vanuit de spiegel die hen door de reclame wordt getoond. Wat de media betreft zijn eerlijke verslaggevers een zegen. Ze gaan het gesprek aan met de toehoorder als gelijke, met respect voor zijn waardigheid, en niet vanuit een meesterpositie. Ze laten zich bewust of onbewust sturen door de fundamentele principes van een volwaardige boodschap. Ten eerste ontsnapt de volle waarheid steeds aan onze menselijke onderneming. Tweedens zijn we steeds bezig met een menselijk geschapen werkelijkheid. Ten derde maken we elkaar in het gesprek tussen ik en ander tot wie we zijn, ten goede of ten kwade. Daarom zijn we aangewezen op respectvolle, ethische regels. En ten vierde is wat we bereiken nooit volmaakt. Het dekt de waarheid niet. Er zit altijd tekort in, wat maakt dat we moeten blijven zoeken. Robert Ceusters sj

overhoop 05/11  17


inspiratie  relatie & gezin

Fair play

vergelijken brengt

Wie als koppel samenleeft, kan het niet laten! We vergelijken onszelf voortdurend met de partner.

Het is alsof we in het samenleven niet anders kunnen dan voortdurend vergelijken met elkaar.

‘Ik doe deze inspanning en wat doe jij? Ik moet de kinderen disciplineren en jij speelt de goede, gezellige papa! De kinderen zijn meer dankbaar tegenover jou dan tegenover mij! Ik heb weinig vrije tijd en jij hebt er zoveel! Jij kunt op je werk nog tenminste doen wat je graag doet, ik moet de hele tijd tegen mijn zin bezig zijn! Jij kunt na je werk uitrusten in de trein, ik kom met de fiets uitgeput thuis! Ik zorg voor de rekeningen en de papieren en jij hoeft je daar niets van aan te trekken. Erger nog, jij verliest dan nog een rekening die zo nodig moet betaald worden! Jij hebt veel vriendinnen waaraan je alles kwijt kunt,maar ik heb geen vrienden! Jij hebt minder slaap nodig dan ik. Ik moet vroeger opstaan dan jij! Ik moet de kinderen elke morgen naar school brengen en jij hoeft je daarvan niets aan te trekken. Maar ik moet er wel om half vier staan aan de school om ze op te halen! Jij kunt de krant lezen terwijl ik sta te koken!’

Vanwaar zou die behoefte om steeds te vergelijken komen? Ze lijkt wel te steunen op een ingebouwd rechtvaardigheidsgevoel. We moeten toch samen ongeveer evenveel lasten en evenveel plezier delen? Wat is fair? Maar ook daarin verschillen we: in wat ieder fair vindt.

18  overhoop 05/11

Dit was ondenkbaar in het huwelijk van vijftig jaar geleden. Toen waren in onze streken gevende liefde en opoffering de regel. We komen dus uit een achtergrond waarin het geven belangrijker was dan het krijgen. Het geven stond vooraan en vergelijken was zelfs ongepast.


inspiratie  relatie & gezin

niets op! Vijftig jaar geleden was het huwelijk ook een relatie waarin de één boven stond en de ander onder. In zo een hiërarchisch huwelijk heeft vergelijken weinig zin. Dat wie boven staat het beter heeft dan de ondergeschikte lijkt evident. Wie onderaan stond, moest zich maar wat meer opofferen. Maar het huwelijk is recent veranderd in een verhouding waarin we ervan uitgaan dat beide partners evenveel waard zijn. Die ‘gelijkwaardigheid’ is nu vooraan komen te staan. Dat betekent natuurlijk niet dat we aan elkaar volledig gelijk zouden zijn. Het betekent dat we verschillend zijn, maar evenveel in waarde. Dat we verschillen is een feit. Gelijkwaardigheid is een optie. We nemen aan dat we beiden evenveel waard zijn. En dat laatste kunnen we maar afwegen door te vergelijken. Dus de moderne samenleefrelatie brengt het vergelijken mee. De rechtvaardigheid krijgt voorrang op de liefde. De verdeling van de lasten moet fair zijn. Maar… we verschillen ook in wat we nu fair vinden. Vroeger was die verdeling van buitenaf bepaald, door wet en godsdienst: jij bent een man en dus heb jij die rechten en plichten, jij bent een moeder en dus… Nu moeten we met twee de regels van onze relatie zelf maken en dan wordt de gevoeligheid voor een faire verdeling groter en moeilijker. Hoe kun je taken met elkaar vergelijken? Ieder beleeft het gewicht van een taak immers anders. Meestal hebben we de neiging de lasten van de partner lichter in te schatten en onze eigen taken als zwaarder te zien. Dat lijkt een constante bij alle huwelijksproblemen. De partner schijnt de oorzaak te zijn van het verschil tussen ons beiden. Ieder heeft de neiging eigen lasten groter in te schatten en die van de ander te minimaliseren.

Ook als het tussen ons beiden slecht gaat, wordt de meetlat bovengehaald. ‘We hebben al drie avonden iets gedaan wat jij leuk vond, maar de laatste maanden hebben we niet één keer gedaan wat ik leuk vond!’ Als alles tussen ons goed gaat, dan loopt alles ‘vanzelf’. Dan geldt de oude spreuk: ‘Doe wel en zie niet om!’ Maar als het moeilijk wordt, beginnen we te vergelijken. Wanneer partners vinden dat de balans niet meer in evenwicht is, moet de relatie bijgesteld worden. Eerst moet erover gesproken worden. Ieder moet de kans krijgen de eigen vergelijking te toetsen aan die van de partner. Dan moeten er eventueel dingen veranderd worden. Veranderingen in relaties zijn steeds moeilijk. Ze vragen een enorme inspanning. Liefhebben is ook de partner helpen ontlasten. Wanneer het echt te ver gaat, wordt scheiding overwogen. En misschien zal ik het door een scheiding moeilijker krijgen dan jij. Ook hier wordt er vergeleken. Een ander punt is het vergelijken met andere paren! ‘Die man die zorgt tenminste voor zijn vrouw! Heb je gezien hoe hij haar jas aannam en hoe elegant hij haar die goede plaats aanbood in het restaurant! Dat is nog eens een echte minnaar! Dat doe jij al jaren niet meer!’ Meestal zien we bij andere paren slechts de buitenkant, de façade en in gezelschap zijn de meeste mensen erg beleefd en voorkomend. Wanneer de lasten en de lusten rechtvaardig verdeeld zijn, komt er plaats voor de liefde. Want echte liefde vergelijkt niet. Alfons Vansteenwegen

Wanneer ik sterk ben, heb ik minder behoefte om te vergelijken. Wie zich goed voelt in de relatie zal minder vergelijken. Wie zich slecht voelt, zal sneller de meetlat bovenhalen.

overhoop 05/11  19


thema  uit het slop xxxxxxx

20 20 overhoop overhoop 05/11 05/11 


inspiratie uit het slop thema  xxxxxxxxx  notenkraker

Do (do), do (do) Do (do), do (doo) Is that you recording me? Oh I can’t hear the snare Count me in... Twitter! Where do I go When I don’t have a friend? Where do I go at another day’s end? Nobody loves me, somebody loves me on... Twitter! I think I’m a big big loser Then I go to my computer Turn it on, and I feel grand All because of... Twitter! Damn right, message me Please, please message me Or at least reply to my... Twitter! Tweet, tweet, tweet, tweet Tweet, tweet, tweet… Twitter!

INGRID MICHAELSON - Twitter Song Praat voor de vaak Telkens als ik eraan twijfel, proberen mijn vrienden me er hartstochtelijk van te overtuigen dat ik echt nog wel een jonge kerel ben, met een heel leven voor mij. Meestal duurt het dan niet lang voor ik weer opgelapt ben en de fleur des levens omarm, maar deze keer was er geen lievemoederen aan. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me écht oud: ik zat naar ‘De Wereld Draait Door’ te kijken (dat lekkere programma op Nederland 3) en gastheer Matthijs van Nieuwkerk had er een horde fans van Justin Bieber over de vloer. Met open mond aanschouwde ik de collectieve hysterie voor het Amerikaanse tieneridool, dat nu al ‘bigger’ is dan z’n leven naast de bühne ooit zal worden. Nu heb ik best een brede muzieksmaak, maar de verblinding voor Bieber was voor mij klaarblijkelijk de stap te ver. Bij alle vorige golven van puberale tienerliefde had ik me nochtans wel nog wat kunnen voorstellen. Ik beken zelfs ootmoedig dat ik ooit zelf in Vorst Nationaal stond voor een concert van… The Backstreet Boys, godbetert. Geen Bieberfever dus voor mij, en ik kan dat enkel verklaren met de bedenking dat ik… euh… oud word, zeker. En zo verglijdt de tijd, en zo zullen er meer en meer innovaties, rages en ‘trending topics’ voorbijkomen, die ik vaker en vaker aan mij zal laten voorbijgaan. Neem Twitter. Over het statuut van dat ‘nieuwe’ sociale medium bestaat nog discussie: wordt het een blijver? Een omwenteling die media en nieuwsvoorziening blijvend zal bepalen? De studenten journalistiek aan wie ik lesgeef, zijn ‘digital natives’ en voor hen is dat laatste alvast een vanzelfsprekendheid. Zozeer echter dat ze de essentie - de basisregels van hun stiel - als niet meer dan vervelende bijkomstigheden zijn gaan beschouwen. Onlangs had een van mijn pupillen er niets beters op gevonden dan een sappig bericht over zijn docent - u raadt al wie - via Twitter wereldkundig te maken. Hij had zijn bronnen niet gecheckt én hij had de betrokkene - u weet dus wie - op generlei moment om een reactie gevraagd. Geen woord en wederwoord, geen check en dubbelcheck: twee keer ging hij de mist in, want zijn bericht raakte kant noch wal en was dus zo ontkracht door u-weet-wel-wie. Tweet, tweeter, tweetst: soms is het slechts (Twitter)praat voor de vaak. Michel Vermeersch

overhoop overhoop 05/11 05/1121 21


bijbel  vrouwen aan het woord (14)

loontje komt om zijn boontje

22  overhoop 05/11


bijbel  vrouwen aan het woord (14)

N

a de dood van Salomo scheurden de noordelijke stammen zich los van het Zuidrijk Juda en vormden samen het Noordrijk Israël. Een van de belangrijke koningen was Omri die op de Semerheuvel de stad Samaria liet bouwen. Maar het is vooral zijn zoon Achab die in de schijnwerper loopt. ‘Achab, de zoon van Omri regeerde tweeëntwintig jaar in Samaria. Achab deed wat slecht is in de ogen van de HEER; zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Alsof het nog niet erg genoeg was nam hij Izebel tot vrouw, de dochter van koning Etbaäl van Sidon en begon hij Baäl te vereren. Hij liet in Samaria een tempel voor Baäl bouwen en richtte er een altaar voor hem op. Ook maakte hij een Asjerapaal. Zo deed hij allerlei dingen waarmee hij de HEER, de God van Israël, tergde, meer nog dan de vorige koningen van Israël gedaan hadden.’ (1Koningen 16,29-33)

Izebel Voor de ontrouw van Achab wordt steevast naar zijn buitenlandse vrouw gewezen. Als koning erkent hij de dienst aan Baäl als staatsgodsdienst en laat de profeten van de HEER doden. Slechts één rest er nog: Elia, de Tisbiet. Daartegenover staan de 400 profeten van Baäl plus de 400 van Asjera die door Izebel royaal worden onderhouden. Het zijn deze profeten die het tegen Elia zullen opnemen bij het beroemde offer op de berg Karmel waar de HEER zich als ware God laat kennen en Elia de profeten van Izebel in het Kisondal met het zwaard laat doden (1 Koningen 18). Waarop Izebel naar Elia de boodschap stuurt: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij’. En Elia vlucht naar de woestijn. Of hoe één vrouw, meer dan achthondervijftig profeten samen, erin slaagt de Tisbiet het land uit te jagen.

Nabot ‘Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jizreël bezat. ‘Sta mij uw wijngaard af’, zei Achab tegen Nabot. ‘Hij ligt naast mijn paleis; ik kan

hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen.’ Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan’. Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en teneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt?’ ‘Ik heb met de Jizreëliet Nabot gesproken’, antwoordde hij. ‘Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan.’ Daarop zei Izebel: ‘Wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt.’ Uit naam van Achab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende: ‘Kondig een vastendag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen.’ Nabots stadsgenoten, de oudsten en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vastendag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurden Izebel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht. Toen Izebel hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen Achab: ‘Je kunt de wijngaard die de Jizreëliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Nabot leeft niet meer, hij is dood’. Toen Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Jizreël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen. De HEER richtte zich tot de Tisbiet Elia met de woorden: ‘Kom, ga Achab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Nabot gekomen om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem: ‘Dit zegt de HEER: Je hebt een moord gepleegd en je het bezit van een ander toegeëigend. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben

overhoop 05/11  23


bijbel  vrouwen aan het woord (14)

opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken.’ En over Izebel heeft de HEER gezegd: ‘De honden zullen Izebel opvreten onder de stadsmuur van Jizreël’. Niemand heeft zich er meer dan Achab op toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de HEER. En het was zijn vrouw Izebel die hem daartoe aanzette. (1 Koningen 21) Zo, dat weten we dan weer. In een oorlog tegen de Arameeërs raakt Achab gewond en sterft. En de honden likten zijn bloed op zoals de HEER had voorzegd.

Toen hij gegeten en gedronken had zei hij: ‘Ga eens naar die vervloekte vrouw kijken en begraaf haar, tenslotte is ze een koningsdochter’. Maar de mannen die haar gingen begraven vonden alleen nog haar schedel, haar voeten en haar handen. Toen ze terugkwamen om het aan Jehu te vertellen zei deze: ‘Zo is in vervulling gegaan wat de HEER bij monde van de Tisbiet Elia heeft voorzegd: De honden zullen het lichaam van Izebel op de akkers van Jizreël opvreten.’ (2 Koningen 9,3036)

Loontje komt om zijn boontje

Zijn zoon Achazja volgde hem op en na zijn dood komt zijn broer Joram op de troon. Profeet van dienst is nu Elisa. Die geeft een van zijn leerlingen uit de profetengemeenschap de opdracht om Jehu, de bevelhebber van Joram, op te zoeken en hem tot koning te zalven. Tegelijkertijd moet hij hem bevelen: ‘Ruim het koningshuis van Achab uit de weg, want Ik wil het bloed wreken van de profeten en van al mijn andere dienaren die door Izebel ter dood zijn gebracht. Zij zal door de honden worden opgevreten, niemand zal haar begraven’. (2 Koningen 9)

Wie wat wegwijs is in de bijbel zal deze spreuk moeten beamen. Zoek maar eens op: Jakob die zijn oude vader de aartsvaderlijke zegen ontfutselt, wordt later door zijn oom Laban bij de neus genomen. (Genesis 27 tegenover Genesis 29,16-30)

Jehu laat er geen gras over groeien. Met zijn gevolg rijdt hij naar de stad Jizreël waar koning Joram hem persoonlijk met zijn wagen tegemoetkomt. Jehu spant zijn boog en treft de koning in het hart. ‘Pak hem op en gooi hem op de akker van Nabot’, gebiedt hij zijn adjudant en herinnert hem eraan hoe de HEER had gezegd dat het bloed van vergelding op die akker zou vloeien.

En bij de tiende plaag sterft in ieder Egyptisch gezin de oudste zoon. Had Farao eerder niet het bevel gegeven dat elk Hebreeuws jongetje bij de geboorte moest sterven?

De dood van Izebel ‘Toen Izebel hoorde dat Jehu onderweg was naar Jizreël, zette ze haar ogen aan, maakte haar kapsel op en ging bij haar venster op de uitkijk staan. Toen Jehu bij de stadspoort aankwam verwelkomde ze hem met de woorden: ‘Gaat het goed met je, Zimri de Koningsmoordenaar?’ Jehu keek omhoog en vroeg: ‘Is daar iemand die aan mijn kant staat? Niemand?’ Twee, drie eunuchen verschenen aan het venster en Jehu beval hun: ‘Gooi haar het raam uit!’ Ze wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed tegen de stadsmuur en tegen de paarden opspatte. Jehu vertrapte haar lichaam. Daarna trok hij de stad binnen en liet zich een maaltijd voorzetten.

24  overhoop 05/11

Hagar, de Egyptische slavin die met haar zoon de woestijn wordt ingestuurd, huwelijkt Ismaël uit aan een Egyptische vrouw. Hun nakomelingen zullen het Hebreeënvolk vier eeuwen lang verknechten.

Agnes Lameire


inspiratie  natuur

alle gekheid in een kastje ‘O

m bieboer te worden moet je gek zijn’, zegt mijn collega imker. ‘Bieboeren’ noemen imkers zichzelf hier. Het is één van de mooiste hobby’s. Elke dag opnieuw krijg je wonderbaarlijke dingen te zien, Gods schepping op z’n best. Maar hij heeft gelijk, je moet er ook een beetje gek voor zijn. Dat realiseer ik me, nu we hier zo midden in de nacht samenkomen om onze bijenvolken te gaan verplaatsen van de koolzaadakkers in de Ardennen naar een lindendreef in Waals-Brabant. Het is koud en we horen eigenlijk te slapen, dat voelen we in elke vezel van ons lijf. Maar wat ons straks te wachten staat, trekt ons probleemloos over alle ongemakken heen. We rijden via Leuven door het Meerdaalwoud naar de andere kant van de taalgrens. Wallonië is echt een ander land. Rustige wegen, massa’s open ruimte en de nachten zijn er nog donker en stil. Ergens halverwege stoppen we even om bij een beker koffie te genieten van zo’n ongerepte nacht. Het zachte fluisteren van de bries en het schreeuwen van een uil verbreken de stilte niet. Ze maken er deel van uit, ze leggen het juiste accent. Ook de lucht is stil en toch in beweging: vol sterren, zo vol als hij bij ons nooit meer staat. Wat een schouwspel! Minutenlang staan we er samen naar te staren zonder een woord te zeggen. Nu pas besef ik welke prijs we betalen voor onze lichtvervuiling. Zo’n sterrenhemel breekt vanzelf je hart open en vult het met bewondering en dankbaarheid. Maar we moeten verder. In Saint-Gérard wachten onze bijen niet om bij het allerprilste ochtendgloren erop uit te vliegen. En bij het verhuizen van zo’n volk nemen we liever het hele volk mee dan een paar duizend bijen achter te laten in het veld. Wanneer we aankomen, is het nog behoorlijk donker en stil. Slechts een dun oranje schijnsel aan de horizon verraad de nakende ochtend. Toch staan er al enkele snoodaards van bijen startklaar op de vliegplanken. Vlug afsluiten dus en dan elke kast reisklaar maken. We snuiven de typische

geur van overvolle bijenkasten. Die is niet makkelijk te omschrijven, maar laat ik zeggen dat het één van de heerlijkste geuren is die ik ken. Een menggeur, enerzijds van nectar die door verdamping ingedikt wordt en onder invloed van de enzymen uit ‘des bijen speekselklieren’ langzaam tot honing rijpt. Vul aan met de geur van harsen die tot propolis verwerkt worden om er kieren mee te dichten of vreemde lichamen in de kast mee in te kapselen. En de geur van was die bijen uitzweten en vervolgens bewerken tot fraaie geometrisch perfecte cellen. Voeg daarbij nog de geur van de afgescheiden feromonen die als regulator en communicatiemiddel het volk aansturen, en je krijgt die buitengewoon heerlijke geur die in de buurt van zo’n weelderig tierend bijenvolk alle omgevingsgeuren overstijgt. Intussen begint het al te lichten en in de schemering worden de contouren van het landschap zichtbaar. Witte nevelslierten versieren de heuvels en de dalen en in de verte gaat er hier en daar een lichtje aan. Mensen worden blijkbaar als laatste wakker. Jammer, want zo missen we dat prachtige schouwspel dat zich elke ochtend ontvouwt bij het ontwaken van de schepping. Eerst is er dat dun oranje schijnsel. Dan beginnen een paar vroege vogels zich te roeren. Hier en daar kraait een haan. En intussen zwelt met het licht ook het vogelconcert in een zacht crescendo aan. Een overweldigende beleving waarnaar ik lang van te voren uitkijk. Bloemen ontluiken pas bij de eerste warme zonnestralen. Dan komt de zware zoete geur van de laatste koolzaadbloemen vrij. Maar die laten we achter, want die geven niet zoveel nectar meer. Zo’n plant steekt nu haar sappen liever in het vormen van de eerste zaden uit de vroegste bloemen. En straks komen de lindebomen in bloei. Onze bijen zijn verzot op lindebloesem. Die druipt soms letterlijk van de nectar en daar zijn ook imkers verzot op. Johan Pauwels

overhoop 05/11  25


inspiratie  film

The king’s speech It takes leadership to confront a nation’s fear. It takes friendship to conquer your own.

T

he King’s Speech is de grote winnaar geworden van de oscars 2011. De film won 4 oscars (12 nominaties), maar dan wel in de meest begerenswaardige categorieën: beste film, beste mannelijke hoofdrol (Colin Firth), beste originele script (David Seidler) en beste regisseur (Tom Hooper). Wat maakt van The King’s Speech zulk een succesprent? Niet de meeslepende plot vol met onverwachte wendingen en spectaculaire scènes zoals bij Inception. Niet de hippe setting en onwaarschijnlijke verhaallijn zoals bij The Social Network. Neen, The King’s Speech blinkt uit door de doorleefde acteerprestaties, fijnzinnige humor en onversneden dialogen die de prent onderdompelen in een Brits royalistische sfeer met zin voor menselijkheid. Dit waar gebeurd verhaal gaat over Koning George IV van Engeland (Colin Firth). George is pas koning wanneer Hitler Europa de oorlog verklaart. De dochter van George (later de huidige Queen Elisabeth) vraagt aan haar vader wat die man met dat snorretje in die vreemde taal op tv zegt. Hitler is een geboren redenaar. George is een geboren stotteraar, en dat knaagt. Is George geboren als stotteraar? Neen, George stottert pas vanaf zijn vijfde. Dus het kan geen fysisch gebrek zijn. George stottert al sprekend omdat hij ook als mens stottert, hapert en vol met opgekropte frustraties leeft. Dat is althans de overtuiging van zijn onorthodoxe logopedist Lionel Logue. De glazen kooi van het koninklijke leven heeft George heel afstandelijk gemaakt. George kan niet goed om met mensen. Hij vertrouwt niemand, tenzij zijn vrouw. Hij vertrouwt ook zichzelf niet. Wie vervreemdt van anderen, vervreemdt uiteindelijk van zichzelf. Wanneer George moet speechen, klapt hij steevast dicht. Pijnlijk. Zeer pijnlijk voor iemand die zijn volk moed moet inspreken in één van de donkerste perioden uit de Europese

26  overhoop 05/11

geschiedenis. De nazi’s kwamen aan de macht in Duitsland en de oorlogseconomie was volop aan het draaien. De Tweede Wereldoorlog loerde om de hoek en het volk zocht naar leiders en helden om zijn moraal op te krikken en de strijd aan te binden. De koning is niets meer dan de stem van het volk. Dat is alles. En net dat kan George niet. Hij stottert. Het ontbreekt George nochtans niet aan moed. ‘George is moediger dan al zijn broers tesamen’, zegt zijn vader, George III. Het ontbreekt George niet aan leiderschap om de angst van zijn volk voor de oorlog te trotseren. Het ontbreekt George aan vriendschap om zijn eigen angst te overwinnen. De film komt echt op kruissnelheid wanneer George, na alle alternatieve therapieën, besluit om zich voor zijn spraakgebrek te laten behandelen door de Australische en lichtjes alternatieve spraaktherapeut Logue. Logue noemt de koning niet Majesteit, maar - dik tegen zijn zin - bij zijn bijnaam ‘Bertie’. Logue spot met het protocol. Logue relativeert alle hoogdravend gedoe. Voor hem zijn hij en de koning volledig gelijk, net als vrienden, het is zijn ontwapenende persoonlijkheid en onverholen eerlijkheid die hem het vertrouwen van de toekomstige koning doen winnen.


inspiratie  film

Logue (Geoffery Rush, bekend van Pirates of the Carribean en Shakespeare in Love) dwingt Geoffrey te graven tot in het diepste van zijn ziel. Hij dwingt de prins te kijken naar wie hij is, naast zijn functie en al het protocol. Deze innerlijke zoektocht gaat gepaard met humoristische taferelen en scherpzinnige dialogen. Hier wordt The King’s Speech briljant in de ontluikende vriendschap en vertrouwensband die beiden met elkaar ontwikkelen. Geoffrey Rush acteert zelfs op sommige momenten oscarwinnaar Colin Firth van het doek. Wanneer George de avond voor een belangrijke radiotoespraak uit vertwijfeling ineenzakt, zegt zijn vrouw (Helena Bonham Carter): ‘Ik heb twee keer geweigerd met je te trouwen. Niet omdat ik je niet graag zag, maar omdat ik niet de vrouw van de toekomstige koning wou zijn. De derde keer heb ik toch ‘ja’ gezegd, omdat ik dacht die stotteraar wordt wel nooit koning’. Zijn gebrek had hem gered.

tongriem, ik maakte er mijn handelsmerk van’. Van elk nadeel kan je ook een voordeel maken. Zo krabbelt George langzaam uit de diepe put van gebrek aan zelfvertrouwen. Wie grote overwinningen wil behalen, moet eerst de moeilijkste overwinning behalen, die op zichzelf. Stap voor stap voor stap overwint George zijn spraakgebrek en zijn persoonlijke demonen. George moet bij het begin van de oorlog een live radioboodschap inspreken. Logue laat de micro in een gezellige huiskamer plaatsen. Enkel George en Logue zijn in de kamer toegelaten. George wankelt op zijn benen, voelt zijn hart bonken in zijn hoofd. Zal het lukken zonder stotteren? Het rode licht dat het begin van de opname aangeeft, begint te knipperen. Logue zegt tegen George: ‘Forget everything. Just say it to me’. Niet veel later wordt Logue geridderd …

Ook de toenmalige Secretary of Defence - Churchill - zegt tegen hem: ‘Ook ik heb een spraakgebrek, een te korte

Thomas, Peter Van Rompuy

“Because I have a right to be heard. I have a voice! “

overhoop 05/11  27


bijbel  een verhaal dat voortleeft

Het begon in alle stilte, ongezien en ongehoord… Vele jaren na de kruisdood en de verrijzenis van Jezus waagt Lucas zich eraan het mysterie van Jezus’ persoon in een subliem en onvergetelijk verhaal op te roepen: Jezus, geboren uit een vrouw, en toch geheel en al uit God geboren! Hij vertelt het ‘onmogelijke’ verhaal van wat wij de ‘Menswording van God’ noemen. En dat gebeurt in alle stilte, ongezien en ongehoord… In de zesde maand (van de zwangerschap van Elisabeth, een verwante van Maria) zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. De ‘aartsengel’ Gabriël (net zoals de andere engelen) is altijd beeld van God zelf in zijn toegekeerdheid naar de mens, hier van God zelf in zijn ‘spreken’ tot de mens. Hij wordt door God gezonden naar Nazaret! Naar een klein stadje (dorp) in Galilea! Niet naar Rome, eeuwenlang het centrum van de politieke en militaire macht. Niet naar Athene, het centrum van het Griekse denken. Niet naar Alexandrië, het centrum van de hellenistische cultuur. Niet naar Jeruzalem, het religieuze centrum van Israël. Neen, naar Nazaret! Een klein plaatsje in Galilea, een godvergeten gat in een uithoek van het grote Romeinse Rijk. En naar wie? Naar een meisje, uitgehuwelijkt aan een zekere Jozef, een verre afstammeling van David. Verder helemaal onbekend. Hoe oud zou ze geweest zijn? Vijftien, zestien jaar? Hij trad bij haar binnen Ik probeer Fra Angelico en alle afbeeldingen van dit gebeuren door de Vlaamse Primitieven te vergeten (hoe prachtig die schilderijen ook zijn!); ik probeer die mooie ingetogen biddende vrouwen met hun schitterende kleren en mantels en die grootse engelen met hun grote wijde vleugels even uit mijn geest te bannen. Ik probeer integendeel de woorden ‘te smaken en te proeven’ zoals

28  overhoop 05/11

ze daar staan in al hun eenvoud en kracht: ‘Hij trad bij haar binnen’. Bij dat jonge onbekende ‘gewone’ meisje. ‘God kwam bij haar binnen.’ God kwam binnen! Hoe komt God binnen bij een mens? en zei: ‘Verheug u, Begenadigde, De Heer is met u’. Hij kwam binnen. Met een woord! Hij sprak! Hoe is dat als God spreekt in ons hart? En welk woord spreekt Hij hier? ‘Verheug u, Begenadigde. De Heer is met u.’ Het klinkt zo anders dan vele zogenaamde ‘hemelse’ woorden die men ons als van God komend wil voorschotelen en die het alsmaar hebben over zonde en boete en vasten en bidden en weet ik veel. Ik probeer het te beluisteren alsof het de eerste keer is dat ik dit woord hoor. Zoals dat jonge meisje Maria het heeft gehoord. ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Wat zou er in mij leven als God dit woord tot mij zou spreken? En Hij spreekt het, sinds mijn doopsel! Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Schrikken! Je zou van minder. Wat gebeurt er? Is dit echt? Versta ik dit goed? Wat betekent dit? Begenadigde? Ik? De Heer is met mij? Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, gij hebt genade gevonden bij God. Bij elk verhaal van een godsontmoeting, de hele Schrift door, klinken deze woorden: ‘Wees niet bang!’ En ze klinken daar omdat de mens, iedere mens, ‘bang’ wordt, huivert, als God in zijn of haar leven binnenkomt. Ook in het mijne! Meestal lopen we van deze woorden weg van zodra ze maar zouden kúnnen uitgesproken worden. Durf ik naar deze woorden ‘echt’ luisteren? Want in de stilte van het hart klinkt dan een totaal onverwachte, verrassende, overrompelende boodschap: Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God,


bijbel  een verhaal dat voortleeft

de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen’. Ik herlees rustig deze woorden, eenmaal, tweemaal. Heel de Messiaanse verwachting van Israël wordt hier verwoord. Aan dat ‘gewone’ meisje van Nazaret. Ook naar mij toe klinkt de vraag: ‘Mag Ik mens worden in u? Mag mijn goddelijke liefde gestalte krijgen in uw menselijke liefde?’ Hoe is mijn reactie? En wat is de reactie van Maria?

vallen in elkaar. ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’, zal Jezus zeggen. ‘Hij is het beeld van de Onzichtbare God’, zal Paulus zeggen. Maar…

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad’. Zo nuchter! Hoe kan dat nu? Bij Maria: ‘Hoe kan ik zwanger worden als ik geen gemeenschap heb met een man?’ Bij mij: ‘Hoe kan uw goddelijke liefde gestalte krijgen in mijn povere, kleine mensenliefde?’ Dat kan toch niet!

Marc De la Marche sj

Daarna liet de engel haar weer alleen. Er is uiterlijk niets veranderd! De mensengeschiedenis gaat gewoon verder. Alsof er niets gebeurd is. Zo verkondigt Lucas het ons in het vervolg van zijn grote ouverture op zijn evangelie.

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Stil luister ik naar deze woorden. Woorden vol belofte. Woorden van Gods scheppende, levenwekkende genade. Ik herlees ze. Meerdere keren. Heel rustig. Laat ze binnendringen in mij. Is dit werkelijk Gods woord?! Kan ik dat geloven? Durf ik dat laten gebeuren? Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk’. Een teken! Elisabet, zij die onvruchtbaar heette, is nu in haar zesde maand. Maar vooral dat woord: ‘voor God is niets onmogelijk!’ En ik denk aan de duizenden mannen en vrouwen die in de loop der eeuwen, als antwoord op Gods uitnodiging, geloofd hebben dat zijn goddelijke liefde gestalte kon krijgen in hun menselijke liefde, hoe pover en hoe klein hun liefde in hun eigen ogen ook was. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd’. Overgave. In alle eenvoud. In alle stilte. Ongehoord en ongezien. In dat godvergeten gat van Nazaret. ‘Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd’: het is het belangrijkste mensenwoord dat in de hele mensengeschiedenis gesproken is. Het woord waardoor het ondenkbare en het onmogelijke gebeurt: God wordt mens in de schoot van die jonge vrouw. Alle mens- en wereld- en godsbeelden

Ga rustig zitten  leef je in  neem je tijd  laat het jouw verhaal worden  durf het aan  het doet je leven! 

overhoop 05/11  29


inspiratie  de wijnstok

In volle bewustzijn V

andaag werd mijn zus begraven. Na een operatie luidde de diagnose: ‘darmkanker’ en daarmee braken haar laatste drie levensmaanden aan.

Zesentachtig was ze. ‘Ik heb een mooi leven gehad’, zei ze en wees daarmee resoluut elke behandeling van de hand die het heengaan alleen maar zou uitstellen. En tegen welke prijs? Relatief gauw mocht ze het ziekenhuis verlaten om thuis te sterven. Thuis, dat was het klooster met de haar zo vertrouwde medezusters die haar met liefdevolle zorg omringden.

Telkens ik op bezoek ging lichtten haar ogen op. Ze tuitte haar mond voor een kus, iets wat ze in haar hele kloosterleven nog niet had gedaan. ‘Ik ben content van mijn leven’, zei ze me meer dan eens. Samen zongen we liederen uit een verre kindertijd en herinnerden mekaar gedichten van lang, zolang geleden. Want ik was amper twaalf toen ze naar het klooster trok.

“Ik ben content van mijn leven” zei ze meer dan eens.

Ze kreeg een mooie ziekenkamer met alles erop en eraan. Ze had zicht op de tuin en bleef verbonden met de kapel om alle gebeden en gezangen te kunnen meevolgen. ‘Ik ben zo gelukkig dat ik hier mag sterven’, zei ze. Want ze wond er geen doekjes om en elke dag was een gewonnen dag.

Pas in haar ziekte leerde ik mijn zus echt kennen en samen beleefden we mooie, kostbare uren. Ze vertelde me dingen die ik als kind niet had kunnen vermoeden. Dat ons ma zoveel geweend had toen de oudste van haar vijf kinderen het nest verliet. En dat ik vertrouwen moet hebben, wat me ook overkomt. ‘Bid maar tot Sint-Jozef’, zei ze. Dat was haar lievelingsheilige bij wie ze, naar eigen zeggen, altijd verhoring vond. Zo moedig was ze. Op een keer hoorde ik haar luidop bidden: ‘Onzelieveheer, ge moet er iets aan doen, ik kan de pijn niet meer aan’. Ik verfriste haar voorhoofd, gaf haar te drinken, ving in nieuwe zakdoeken de fluimen op en streelde haar witgrijze haren. Ik was erbij toen ze stierf. ‘Moeder’ was er ook . We baden samen een Onzevader, nog een ‘Jezus, Maria, Jozef’... en toen gaf zus haar laatste adem. In volle bewustzijn is ze naar haar Heer teruggekeerd. Vol vertrouwen dat ze aan de overkant werd opgewacht. Ik sloot haar ogen en gaf haar een laatste kus. Dag zus! Groet pa en ma hierboven, ja? Agnes Lameire

30  overhoop 05/11


o i d u t s n e d n o c e s 0 0 10

bijbel  een thema verhaal datuitvoortleeft het slop

De leerlingen uit Emmaüs

Ze zeggen: ‘Blijf bij ons, want het is al laat’. Hij gaat mee naar binnen. Even later zitten ze aan tafel. Voor ze beginnen te eten, bidt de man tot God en deelt met hen het brood en de beker met wijn. Dan gaat de man weg. De vrienden kijken elkaar aan. De ene zegt: ‘Dat was Jezus die met ons praatte’. En de ander zegt: ‘Toen Hij brood met ons deelde, wist ik dat Hij Jezus was’. Meteen staan ze op en gaan terug naar Jeruzalem. Daar vinden ze de elf apostelen en nog andere leerlingen. Die zeggen: ‘Echt waar, de Heer is verrezen, Hij is verschenen aan Simon’. Dan vertellen de vrienden van Emmaüs wat er onderweg en bij hen thuis gebeurd is. En hoe ze Jezus herkend hebben bij het breken van het brood. Overal zeggen ze: ‘Wij geloven dat Jezus verder leeft. Hij heeft met ons gepraat, en het brood met ons gebroken’.

Zondag 8 mei 2011, 3e paaszondag, A-cyclus

Wanneer Jezus drie dagen dood is, gaan twee vrienden van Hem uit Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs, dat elf kilometer verder ligt. Ze praten over alles wat er de laatste dagen gebeurd is. Een man komt op hen af en vraagt: ‘Waarover praten jullie toch de hele tijd?’ Heel verdrietig blijven ze staan. Kleopas zegt: ‘Bent U dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de voorbije dagen gebeurd is?’ ‘Wat is er dan gebeurd?’ vraagt de man. ‘Onze leiders hebben Jezus ter dood veroordeeld. Ze hebben Hem zelfs gekruisigd. Hij was een profeet! Wij hadden zo gehoopt dat Hij Israël zou verlossen. Maar Hij is al drie dagen dood. Een paar vrouwen zeiden ons dat Hij weer leefde, maar wat moet je daar nu van denken?’ De man zegt: ‘Maar in de boeken van de profeten staat toch, dat Jezus zo moest sterven?’ En Hij begint hierover te vertellen. Intussen komen ze aan bij het huis van de twee vrienden.

(naar Lucas 24,13-35)

overhoop 05/11 10/10  31  31


s t u 1000 s dio

thema  uit het slop

econden

Lees eerst over de leerlingen van Emmaüs op de vorige bladzijde. Lees dan elk van de volgende zinnen en denk erover na of die juist of fout zijn. Omcirkel telkens het juiste antwoord Als je alles goed hebt, lees je van onder naar boven wat de leerlingen zeggen.

juist

fout

Jezus is al een hele week dood.

gedood

gebroken

Drie leerlingen gaan op weg naar Betanië.

hen

ons

Ze zijn bedroefd.

met

zonder

Jezus is naar Kafarnaüm gegaan.

lam

brood

Een man komt bij hen.

het

de

Hij vraagt de weg naar Jericho.

of

en

Petrus zegt: ‘Jezus werd gekruisigd’.

geweend

gepraat

Maar de vrouwen zeggen dat Jezus leeft.

ons

jullie

De man zegt dat de profeten zeggen dat Hij zo moest sterven.

met

samen

Het is bijna middag.

is

heeft

De leerlingen nodigen de man uit bij hen thuis.

Hij

ik

Aan tafel neemt de man brood, en bidt tot God

leeft

dood

Daarna eet Hij het brood helemaal alleen op.

dicht

verder

Als Hij weg is, zeggen de leerlingen: ‘Dat was Jezus’.

Jezus

Petrus

Ze gaan vlug naar Nazaret.

tot

dat

Daar zijn alle leerlingen bijeen.

geloven

denken

Ze zeggen: ‘De Heer is verschenen aan Simon’.

wij

zij

Ze zeggen

wist je dat? 32  overhoop 05/11

‘Het breken van het brood’ is de oudste benaming voor de eucharistie. Je vindt ook de belangrijkste delen van de eucharistieviering terug in het verhaal over de leerlingen van Emmaüs: De dienst van het woord - de leerlingen luisterden naar de uitleg over de bijbel. De eucharistie - later herkenden de leerlingen Jezus aan het breken van het brood.


bijbel  het woord

Eerlijke communicatie Kent u het nog, het onvergetelijke verhaal uit het evangelie over ‘de vader met zijn twee zonen’? Zijn jongste zoon, die we ‘de verloren zoon’ hebben genoemd, eist zijn erfdeel op. Hij krijgt het ook van zijn vader en trekt de wijde wereld in. Hij leeft erop los, verkwanselt heel zijn vermogen en komt in de miserie terecht. Uiteindelijk mag hij, om te overleven, enkel nog varkens hoeden, en ‘hij had graag zijn maag willen vullen met de schillen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem’. Uit pure ellende trekt hij terug naar zijn vader, om er als dagloner te werken en zo ‘tenminste iets te eten te hebben’. Maar de vader is zotgelukkig dat zijn zoon terug is. Hij haalt hem vol vreugde terug in huis, laat het gemeste kalf slachten, en er wordt uitbundig feest gevierd. Dan verschijnt de oudste zoon. Hij heeft altijd trouw voor zijn vader gewerkt. Hij heeft zelfs voor twee gewerkt toen de jongste verdween.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: ‘Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen’.

Is het je opgevallen, beste lezer, dat er in dit sterke verhaal ook een vierde persoon in het spel is? Hij valt niet onmiddellijk op, integendeel. Hij lijkt een toevallige randfiguur. Je bent hem ook meteen vergeten. Maar hij is het wel die het ‘nieuws’ aan de oudste zoon vertelt. En hoe vertelt hij het! Hij kent de gevoelige plek van de oudste en hij speelt er handig op in. Dat gemeste kalf, weet je wel, (dat jij nooit gekregen hebt!), uw vader heeft het laten slachten (jawel!), omdat hij hém gezond en wel heeft teruggekregen (ik heb er verder niets mee te maken, hoor, ik zeg het alleen maar omdat u er naar vraagt). Sluw insinueert hij datgene wat de oudste in zijn hart kan raken en kwetsen. Hij vertelt geen leugens, oh neen, hij verpest alleen de sfeer. Hij zet de oudste onopvallend tegen zijn vader op. En blijkbaar geniet hij daarvan. Ik moet hier spontaan denken aan Jago uit Othello van Shakespeare die door zijn sluwe en valse insinuaties er zelfs in ‘slaagt’ dat Othello zijn onschuldige geliefde doodt. Communicatie! Echte, eerlijke, transparante communicatie: hoe belangrijk is dat niet! Stel je eens voor dat de oudste zoon een andere knecht had aangetroffen toen hij van het veld kwam, die niet over dat gemeste kalf was begonnen, maar iets had gezegd als: ‘Uw broer is onverwacht teruggekomen, helemaal uitgehongerd en vol spijt, en je vader is zo gelukkig dat hij teruggekomen is. Hij zal blij zijn dat u er bent, want hij vroeg onmiddellijk naar u’. Misschien was het dan wel een heel ander verhaal geworden. Marc De la Marche sj

De oudste zoon werd woedend en wilde zelfs niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Wat volgt is een ontroerend gesprek van de vader met zijn zoon: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden’. Met deze woorden eindigt het verhaal.

overhoop 05/11  33


inspiratie  open ogen

Een huishouden van Jan Steen D

e Hollandse schilder Jan Steen (1626-1679) staat bekend om zijn komische voorstellingen van verlopen huishoudens, kwakzalvers en minzieke meisjes. In het Nederlands bestaat zelfs de uitdrukking ‘een huishouden van Jan Steen’ om een chaotisch gezin te omschrijven of een toestand waar orde ver zoek is. Maar Steen was vooral een rasverteller met een grote voorliefde voor het leven van alledag én een uitstekende schilder met een bijzondere techniek. We kijken binnen in het dagelijkse leven van onze voorouders. Wat ze aten en dronken, hoe ze met elkaar omgingen, zelfs hoe ze hun drankjes koel hielden zonder koelkasten. Een geliefd thema dat Steen meermaals uitbeeldde heet ‘soo voer gesongen, soo na gepepen’ of beter gezegd: ‘zo d’ouden zongen, zo piepen de jongen’. We zien oude mensen drinken en roken (en zingen), en de aanwezige kinderen doen dat na. Het zijn jolige scènes, waarbij Jan Steen zichzelf en zijn familie durfde afbeelden.

34  overhoop 05/11

Een heel mooie versie wordt thans getoond in het Mauritshuis in Den Haag waar verschillende schilderijen van hem hangen. Steen was - zo blijkt uit historisch onderzoek - helemaal geen schilderende losbol. Hij hield wel van toneelmatige scènes. Dat zien we hier ook. Een groot doek is opzijgeschoven. Het is alsof wij naar een toneelvoorstelling kijken. We zien een tafel waarrond een vrolijk gezelschap. Het is een rijke familie; dat zien we aan de mooie kleren, de schilderijen aan de muur en de kunstig afgewerkte haard. Er wordt wijn geschonken: in de zeventiende eeuw de drank van mensen die het konden betalen, de armen dronken immers bier. De oude grootmoeder zingt voor (‘zo d’ ouden zongen’), terwijl een jonge vrouw, die precies al wat te veel op heeft, nog wat wijn ingeschonken krijgt. Aan dezelfde tafel zit een jongetje ook al aan een beker, en een man helemaal rechts - blaast op een pijp. De oude vader zit er lachend op toe te kijken.


Marc Meirsman

Loonsverhoging Wie droomt er niet van, wie verlangt er niet naar? Een aantal studies van vermaarde Amerikaanse universiteiten zoals Harvard, Queensland en andere, tonen aan wat daarvoor nodig is. Mannen met een lengte van 1,80m verdienen zo’n 4 euro meer dan wie kleiner is. Vrouwen die enkele centimeter boven hun collega’s uitsteken, blijken vijf procent meer te verdienen. Blonde vrouwen strijken zeven procent meer op. Zelfs het gewicht van de dames heeft een invloed op het inkomen. Bij mannen oefenen een brede kin, kleine ogen en dikke wenkbrauwen een positieve invloed uit. Het loopt echter minder goed af wanneer je ene oor wat groter is dan het andere, want een symmetrisch gezicht bepaalt mee wat er op je rekening komt.

Het meesterschap van Steen merken we ook aan het doorkijkje: we zien achteraan in de gang hoe een kind van een meid een mandje - wellicht met koeken - krijgt aangereikt. De schitterendste figuur is ongetwijfeld het jongetje links dat een kruik witte wijn uit het koelwater haalt. Daarbij kijkt hij ons, toeschouwers, schalks aan. Hij maakt ons medeplichtig: ouderen geven jongeren het slechte voorbeeld. De scène is zowel grappig als vermanend. We denken dat we het begrijpen, maar de onderliggende boodschap ontgaat ons. Daarom is alleen het langdurig bekijken van het tafereel de sleutel om het werk te verstaan. Maar je kunt er ook, zoals de figuren, gewoon van genieten. Erik De Smet

Lachen is onontbeerlijk, want het maakt een mens mooier waardoor hij/zij betrouwbaarder overkomt: een doorslaggevend element voor wie een leidersfunctie wil bekleden. Een aantrekkelijke uitstraling brengt ongeveer 5% meer premies op. En met een glad gezicht, zonder baard of snor, verdien je ook al meer. Dames die promotie willen maken, brengen best voldoende tijd door voor de spiegel. Ook de houding speelt een rol: benen gestrekt, borst vooruit, kin lichtjes omhoog en wat voorover leunen. Kassa, kassa! Eigenaardig genoeg lees ik in de resultaten van de uitgevoerde studies niets over beroepsbekwaamheid, collegialiteit, bedrijfsethiek en nog een reeks andere kwaliteiten die het samen leven en werken op een bedrijf mogelijk maken en die eigenlijk onbetaalbaar zijn. Maar misschien hadden de heren en dames onderzoekers geen tijd meer over na de zorg die ze dagelijks moeten besteden aan al die uiterlijke kenmerken. Dat moet ook vermoeiend zijn. Misschien zoeken zij beter een andere job, desnoods minder betaald...

overhoop 05/11  35


p o o h r e ov shop

lichaamsverzorging Door hun eenvoudig getuigenis in de tv-reeks ‘In Godsnaam’ draagt heel Vlaanderen de zusters trappistinnen van Brecht een warm hart toe.

plantaardige grondstoffen. De etherische lavendelolie zorgt voor een ontspannen begin of einde van uw dag.

De spreuk ‘Ora et labora’ (bid en werk) kenmerkt hun leven. Handenarbeid en zelfvoorziening zijn essentieel. Enerzijds is er het vele huishoudelijke werk, anderzijds willen zij, zoals iedere sterveling, voorzien in hun levensonderhoud. De monastieke arbeid heeft een eigen spirituele dimensie.

Het Lentepakket bevat naast toiletzeep (90 gr), fantasiezeep voor dagelijks gebruik en eiershampoo (300 ml) gemaakt volgens traditioneel recept, lente douchegel-badschuim (300 ml): geeft u een verfrissend en behaaglijk gevoel door zijn huidvriendelijke PH-waarde.

In hun abdij O.L.Vrouw van Nazaret worden verschillende ambachtelijke producten vervaardigd. Zo hebben de zusters onder andere een kleine zeepnijverheid  ontwikkeld onder de merknaam ‘Trapp’.

Het Fantasiepakket bevat naast toiletzeep (90 gr), transparante zeep met een speelgoeddiertje voor kinderen en groene shampoo voor frequent gebruik (300 ml), duo shampoo-douchegel (300 ml): een handig middel voor dagelijkse haar- en lichaamsverzorging.

Graag bieden wij via verkoop hun natuurproducten aan in 4 pakketten. Elk pakket is verschillend samengesteld. Het Ecopakket bevat naast toiletzeep (90 gr), vloeibare handzeep in een handig pompflesje (300 ml) en een kleurig washandje, eco-douchegel-badschuim (300 ml): gemaakt op basis van

36  overhoop 05/11

Het Heidepakket bevat naast toiletzeep (90 gr), een kleurig washandje en eco shampoo (300 ml), heidebadschuim (300 ml): een aangenaam badschuim met een zonnige geur. De toevoeging van olie voorkomt huiduitdroging en beschermt het vochtgehalte van de huid.


4 unieke pakketten Bestel nu een pakket voor slechts 15 euro, inclusief verzendingskosten (mandje niet inbegrepen) slechts

€15

slechts

€15

Ecopakket toiletzeep 90gr, artisanaal vervaardigd, zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen / vloeibare handzeep 300ml met etherische lavendelolie in een handig pompflesje / kleurig washandje / eco-douchegel-badschuim 300ml op basis van plantaardige grondstoffen, met etherische lavendelolie

Lentepakket toiletzeep 90gr, artisanaal vervaardigd, zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen / fantasiezeep voor dagelijks gebruik / Eiershampoo 300ml, voedend, gemaakt volgens traditioneel recept / lente douchegel-badschuim 300ml, verfrissend en behaaglijk gevoel door zijn huidvriendelijke PH waarde

slechts

€15

slechts

€15

Fantasiepakket toiletzeep 90gr, artisanaal vervaardigd, zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen / transparante zeep met speelgoeddiertje voor kinderen / groene shampoo 300ml, mild, voor frequent gebruik / duo shampoo-douchegel 300ml voor dagelijkse haar- en lichaamsverzorging

Heidepakket toiletzeep 90gr, artisanaal vervaardigd, zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen / kleurig washandje / eco shampoo 300ml op basis van plantaardige grondstoffen, verzorgt en versterkt het haar / Heidebadschuim 300ml, zonnige geur, met olie

Bestellen op www.overhoop.be of via het bestelformulier op p39 overhoop 05/11  37


p o o h r e ov shop

Alchemie van de liefde Het geheim van de strijd en hoe relatieconflicten je helpen om de steen der wijzen te vinden 144 blz - € 9,95 Waarom duren wittebroodsweken nooit lang? Waarom vechten we met elkaar, ook als we oprecht van elkaar houden? Waarom schuilt er een draak in elke vrouw en een gepantserde ridder - of een robot - in elke man? Omdat we zo in elkaar zitten; het is het ontwerp van de liefde. En dat is maar goed ook. Want juist het overwinnen van tegenstellingen levert de Steen der Wijzen op die van lood goud maakt, zelfs diamant. Conversio oppositorum noemden de alchemisten dat: het omkeren van tegendelen. Het mannelijke en het vrouwelijke hebben elkaar nodig om zelf tot volle ontplooiing te komen. Lisette Thooft vertaalde de eeuwenoude alchemistische principes naar hedendaagse liefdesrelaties. Alles is één, zo binnen zo buiten, haast je langzaam, los op en verbind, bid en werk… Wat hebben die klassieke regels ons nu te leren?

38  overhoop 05/11

DE LEESHOEK

De terugkeer van het gezAg Waarom kinderen niets meer leren 304 blz - € 19,95 Zowel ouders, leerkrachten als beleidsmakers maken zich zorgen over de vele problemen op scholen. Gebrek aan discipline, continue onderwijsvernieuwing en kinderen met leerproblemen zijn thema’ s die hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staan. Maar de echte onderliggende problematiek komt nooit aan bod. Wat is de rol van volwassen gezag, van de politiek, waar gaat het echt om bij educatie? Op heldere en intelligente wijze maakt Furedi het probleem van onderwijs duidelijk en breekt hij een lans voor datgene waar educatie werkelijk om draait: denken, kennen, reflecteren, observeren, ontwikkelen en beoordelen. Om scholen te laten bloeien moet de relatie tussen beleid en onderwijs, leerkracht en ouder, en ouder en kind veranderen.

Duetten Stukken voor stelletjes 170 blz - €14,95 In een huwelijk kan het soms moeilijk zijn om de muziek van een uniek duet te blijven horen. Er zijn zoveel andere geluiden die aandacht vragen. Soms is het nodig om de warboel van het leven even achter te laten en samen de tijd te nemen om opnieuw op elkaar afgestemd te raken. De stukjes in dit boek helpen om op deze momenten een goed gesprek op gang te brengen. Ze zijn gebaseerd op levensechte stelletjes uit de Bijbel, die soms mooie, maar vaak ook moeilijke momenten kennen.


Volgende maand in overhoop

Bestelformulier TERUGFAXEN NAAR: 015 28 07 01 OF VERZENDEN NAAR: KLEOPAS, KORTE SCHIPSTRAAT 16, 2800 MECHELEN

priesters aan het woord

naam: straat & nr: postcode: gemeente: klantennummer (zie adresetiket):

Boeken Alchemie van de liefde

€ 9,95

ex

Duetten

€ 14,95

ex

De terugkeer van het gezag

€ 19,95

ex

KRUIS OVER DE KERK

€ 19,95

ex

ecopakket

€ 15,00

ex

lentepakket

€ 15,00

ex

fantasiepakket

€ 15,00

ex

heidepakket

€ 15,00

ex

Stef Bos

Lichaamsverzorging

Missverkiezing in Perzië

COLOFON jaargang 91, nr. 5 Overhoop (voorheen Bezinningsblad) is een uitgave van Kleopas, Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen. Hoofdredacteur: Ludo Vangilbergen Redactie: Gaby Baum, Chris Blanckaert, Robert Ceusters sj, Hilde Dejonghe, Myrjam De Keyser, Marc De la Marche sj, Walter Fabri sj, Agnes Lameire, Chantal Leterme, Marc Meirsman, Johan Pauwels, Mia Verbanck. Medewerkers: Erik De Smet, Peter en Thomas Van Rompuy, Michel Vermeersch. Redactieadres: Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen, T 015 280702, redactie@overhoop.be Vormgeving: www.studiostraid.be V.U.: Ludo Vangilbergen

ABONNEMENTSPRIJS Een proefabonnement op overhoop (3 nummers) kost in België 5 euro. In Nederland 8 euro. Een jaarabonnement op overhoop (11 nummers) kost in België 23 euro. Lezers in Nederland betalen 27 euro. Een jaarabonnement op overhoop plus (magazine plus gebedskaarten) kost 25,5 euro. Lezers in Nederland betalen 29,5 euro. U krijgt een korting als u meerdere abonnementen tegelijk koopt. Neem daarvoor contact op met onze abonnementenservice. ABONNEMENTENSERVICE De abonnementenservice van overhoop wordt verzorgd door Anne Vercauteren, Lut Massant en Hilde De herdt. U kunt hen op werkdagen bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op het nummer 015 280700 (e-mail: abonnementen@overhoop.be, fax: 015 280701). Bij correspondentie duidelijk naam en adres vermelden aub.

overhoop 05/11  39


Tips voor Spiritrips Leesgroep ‘Handelingen van de Apostelen’ De paastijd, tijd van de Kerk en van de Geest, is bij uitstek geschikt om dit boek in groep te lezen. Tijdens zes namiddagen tussen Pasen en Pinksteren zullen we de Handelingen van begin tot einde doornemen. Deze zes namiddagen vormen een geheel. De commentaar is bedoeld als een hulp om thuis dieper op de tekst in te gaan. Meebrengen: een Nederlandse vertaling van de Bijbel of van het Nieuwe Testament. Woensdagen 4, 11, 18 & 25 mei, 1 & 8 juni 15.00-16.30 uur Inschrijven via 09 226 52 26 of info@oudeabdij.be en door 30 euro over te schrijven op rekening (BE11)447-8630601-48 (KREDBEBB) van de Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen, met vermelding: Leesgroep Handelingen.

Onze Vader We kennen het Onze Vader van buiten, maar kennen we het wel? Over de gehele wereld, alle dagen, wordt het gebeden, hoewel het allesbehalve een alledaags gebed is. Als we het onnadenkend meezeggen, lijkt het nochtans een onschuldig gebed, maar dat is het niet. Eveneens in de Oude Abdij van Drongen, op donderdagen 5, 12 en 19 mei, 19.30-21.30 uur.

Egied van Broeckhoven Elke zaterdag om 18 uur komen mensen vanuit verschillende achtergronden samen in de Sint-Annakerk (Goedendagstraat) van Borgerhout. Op zaterdagen 28 mei en 4 juni staat de spiritualiteit van Egied van Broeckhoven centraal. Info: www.devleugel.be

Vermaatschappelijking van de zorg Een Avond met Jo Vandeurzen 31 mei, 20.00-22.00 uur Inschrijven: 011/22 12 33 of  herkenrode.abdij.bezinningscentrum@skynet.be Contactpersoon: Ivonne Jansen, coördinator 

40  overhoop 05/11

overhoop mei 2011  

Meinummer van het magazine overhoop. Thema: media.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you