Page 1

overhoop n o v e m b e r

2 0 1 1

Spiritualiteit uit het oosten Is dit nu later?

maandelijks · verschijnt niet in juli en augustus · AFGK Brussel X · erkenningsnr P708439

Het rechte pad van Katy Perry

Oud is in e r v a r e n · o n t m o e t e n · g e l o v e n


Nee, meisje

‘Nee, meisje’. Had ik dat goed verstaan? Mijn vrouw en ik waren opgestaan uit de zetel. Het was tijd om te gaan slapen, maar onze zoon Klaas dacht daar anders over. Hij bleef nog even zitten, want hij hoefde de dag nadien niet zo vroeg uit zijn bed. ‘Niet te lang blijven hangen’, had mijn vrouw gezegd. En daarop het antwoord waarmee mijn oren de grootste moeite hadden. Ik wachtte in de gang tot mijn vrouw me had bijgebeend en vroeg wat Klaas had geantwoord. ‘Nee, meisje’, zei mijn vrouw met een verontschuldigend lachje. En toen ze een vraag- met bijhorend uitroepteken boven mijn hoofd had zien verschijnen, voegde ze er vertederend aan toe: ‘Het is soms toch een grapjas!’ Ik had alle zestien treden van onze trap nodig om mijn gevoel voor humor enigszins bij te stellen en mijn leestekens weer in te trekken. Het had allicht niets te betekenen. Te weinig in ieder geval om het gesprek daarover verder te zetten.

V.U.: Ludo Vangilbergen - Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen

Maar het bleef in mijn oor hangen. Ik werd alerter voor de manier waarop onze kinderen ons als mama en papa aanspreken. Welk woord gebruiken ze? Wanneer? En op welke toon? En ik kwam tot de verrassende vaststelling dat ik op de leeftijd die mijn kinderen nu hebben mijn moeder niet langer aansprak met ‘mama’, maar met ‘moeder’. Die kleine aanspreekvormen hebben blijkbaar toch iets te maken met volwassen worden en loslaten. Zou de manier waarop wij God of Jezus tegemoet treden en aanspreken ook iets zeggen over de mate waarin we volwassen zijn geworden in ons geloof? Kunnen we wat dat betreft iets leren van de oosterse katholieke kerken?

Ludo Vangilbergen

2  overhoop 11/11

inspiratie 12

Notenkraker FAITH WON’T FAIL

22

Relatie en gezin GROOT RESPECT

24

Te gast VIERMAAL STILVALLEN

32

de wijnstok HET IS NIET OMDAT ZIJN BLADEREN VALLEN DAT DE BOOM DOOD IS!

35

Boekbespreking GROEIEN IN GODS LIEFDE

36

Open ogen ICOON VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS

37

De kerktoren voorbij DE TARTARUGA

thema 4

Uit het leven gegrepen BEELDSPRAAK

8

Blikopener WEES HIER AANWEZIG

14

Beleefd STILLE AANWEZIGHEID

bijbel 26

De Jezuscode GOED NIEUWS!

28

Het woord OP HET RITME VAN DE ADEM

30

Oeroude verhalen IS DIT NU LATER?

33

Studio 1000 seconden DE TALENTEN


overhoop deze maand in

8

rijke traditie

‘I

Wees een heer in het partnerverkeer

32

Is dit nu later?

s het niet door de iconen dat er iets van de oude rijkdom uit het oosterse christendom naar ons toe is gekomen?’ Bart D’Huyvetter getuigt.

22

30

24

‘E

tweede jeugd

r moet toch meer zijn in het leven!’ Soms kan deze gedachte een mens overvallen, of zich stilaan laten voelen. Het begin van een nieuw avontuur.

Kris en Yves gaan viermaal stilvallen

26

‘Z

e denken dat wij die oude liedjes graag zingen! Daar zijn wíj nog te jong voor! Wij gaan naar echte muziek luisteren!’ Jazz, zo bleek later.

Wat is voor jou ‘goed nieuws’?

zit meer in een 36 Ericoon dan je denkt

overhoop 11/11  3


bijbel  de Jezuscode (1)

Die man uit Nazaret 1 Z

oals in ons septembernummer werd aangekondigd, start bij deze een reeks over Jezus van Nazaret. Die zal volledig gebaseerd zijn op het boek van Schillebeeckx: ‘Jezus, het verhaal van een levende’. Dat boek is het eerste van een trilogie waarvan het tweede luidt: ‘Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding’ om af te sluiten met nummer drie: ‘Mensen als verhaal van God’.

Waarom deze reeks ? Toen ik vorig jaar bij het overlijden van pater Schillebeeckx zijn meesterwerk ‘Jezus, het verhaal van een levende’ ter hand nam, werd ik als gelovige, zoekende, denkende vrouw met vragen geconfronteerd waarop ik hoofdstuk na hoofdstuk bevredigende antwoorden vond. Als kind, en ook als jongere, werd mij een Jezusbeeld aangereikt waarmee vandaag niet meer te leven valt. Met deze reeks wil ik dan ook een eerlijke poging doen om jullie, lezers, in eenvoudige taal de visie van Schillebeeckx op Jezus van Nazaret aan te reiken. Mocht die verfrissend, bevrijdend en geloofsbevorderend zijn. En dat ‘de Levende’ om wie het allemaal gaat, mij daarbij terzijde mag staan.

34  overhoop 10/11


bijbel  de Jezuscode (1)

De oudste getuigen

Heil van Godswege

De toestand in Syrië liet ons de laatste maanden niet onberoerd en hopelijk is, bij het verschijnen van dit nummer, de situatie er intussen ten goede gekeerd. Maar weten jullie dat zich vanuit dit land de beweging rond Jezus van Nazaret een weg heeft gebaand ?

Pas vanuit een situatie van lijden, miserie en onheil gaan mensen hunkeren naar heil. Vanuit onheil groeit een verlangen naar verlossing, naar bevrijding en ontstaan er visioenen over een nieuwe wereld waar het eindelijk voor iedereen goed om leven moet zijn.

Amper drie jaar na de gebeurtenissen omtrent Jezus van Nazaret, leefde in Syrië al een gemeenschap van christenen. Het was namelijk nabij Damascus dat de farizeeër Saulus door het licht van de Heer werd gegrepen, zich naar de stad liet leiden en zich daar bekeerde tot volgeling van Jezus van Nazaret. Hij werd er opgevangen door de oerchristelijke beweging die verkondigde dat alleen in ‘Jezus Christus, de Nazarener’, van Godswege heil was te vinden. Dat is de echo van de belijdenis die Petrus hen had doorgegeven, een belijdenis waar hijzelf, doorheen twijfel en ongeloof, naartoe was gegroeid. In nieuwtestamentisch taalgebruik verwijst ‘Nazarener’ altijd naar ‘de gekruisigde verrezene’. Het woord Nazarener werd in nieuwe bijbeluitgaven ‘Jezus Christus uit Nazaret’, terwijl wij het nu gewoon over ‘Jezus van Nazaret’ hebben. Hem zo benoemen, houdt altijd een geloofsbelijdenis in.

De geschiedenis van het joodse volk - het volk waartoe Jezus van Nazaret behoorde - was een geschiedenis van verdrukking, overheersing, oorlog en ballingschap. Niet te verwonderen dat onder de zoveelste overheersing, deze keer door de Romeinen, gaandeweg een hernieuwde kreet om bevrijding was gegroeid. Een bevrijding, niet door mensen, want dat was op een fiasco uitgelopen, maar een bevrijding door tussenkomst van de God met wie het volk naar eigen zeggen zijn geschiedenis beleefde. Die bevrijding werd uitgetekend in verschillende, grootse, apocalyptische beelden en verwachtingen. In Jezus’ tijd waren die in volle ontplooiing en de confrontatie met Hem bracht velen tot de overtuiging: Hij is het. Hij komt ons redden! Die overtuiging werd op zijn tijd ook een gegeven in de groep van eerste christenen. Ook zij leefden met heilsvoorstellingen van uiteenlopende aard en zagen die nu, weliswaar herijkt, vervuld in Jezus van Nazaret. Ze voelden zich waarlijk nieuw en legden daarvan getuigenis af; in Hem werd hun heilsverwachting vervuld, Hij was er het antwoord op.

Die Jezus werd door de officiële overheid terechtgesteld, wat in toenmalige turbulente tijden niet méér was dan een ‘fait divers’. Velen immers ondergingen hetzelfde lot en ook op de kruispunten van onze heirwegen hingen terechtgestelden soms dagenlang te sterven aan een kruis. Hoe kwam men er dan toe om juist die ene gekruisigde te gaan benoemen als de Christus, de Heer, de Zoon van God? Hoe kon in een schandelijk terechtgestelde man heil van Godswege te vinden zijn? Het is een feit dat degenen die met Jezus waren opgetrokken, Petrus en de anderen, zich niet konden vinden in het lot dat Jezus was beschoren. Dat klopte niet met wat zij, en velen met hen, in Hem hadden ‘gezien’. Dat de ‘rabbi’ die weldoend rondging, door eigen geloofsoversten aan de dood werd overgeleverd, zette hen aan het denken. De geloofsbelijdenis die Petrus uitsprak, werd door ‘de twaalf’, vanuit eigen geloofservaringen, solidair beaamd en verkondigd. Ze heeft ‘geschiedenis gemaakt’ en doorheen de eeuwen bereikte ze ook ons. Maar wij, wat doen wij ermee?

overhoop 10/11  35


bijbel  de Jezuscode (1)

Ons heilsverwachten

Wereldliteratuur

Ons heilsverwachten is vanzelfsprekend anders dan dat van het joodse volk twintig eeuwen geleden. Wij verwachten geen ‘Zoon van David’ noch een bevrijder die ons zou moeten verlossen van welke overheersing dan ook. Wij leven ook niet in de verwachting van het einde der tijden zoals de eerste christenen dat deden, en ook geloven we niet in een hemelse mensenzoon die weldra komt om ons te oordelen. Bij het lezen van het evangelie worden we dus geconfronteerd met de religieuze voorstellingen van Jezus’ tijd en de antieke joodse cultuur waarin Hij leefde. Enerzijds is in het evangelie de historische Jezus bijna onherkenbaar gemaakt, terwijl het anderzijds tóch zijn ware identiteit, die van heilbrenger, aan het licht moet brengen.

In de eerste eeuw werd Jezus van Nazaret door de groep christenen als de Christus erkend. Ze verzamelden stukken op schrift gestelde verhalen die ze bemediteerden, bestudeerden en bundelden tot hun eigen boek, het Evangelie. Dankzij die overgeleverde geschriften is Jezus tot wereldliteratuur, tot ‘gemeengoed’ geworden en kunnen ook niet-gelovigen Hem bestuderen. Wij mogen Jezus niet angstvallig voor onszelf houden, Hij is niet ons monopolie. ‘Rendez-le nous’, zei de marxistische filosoof Garaudy en de hindoe Gandhi getuigde wat Hij in zijn leven betekende. Ook vele humanisten vinden inspiratie in Jezus van Nazaret. Hebben christenen en buitenkerkelijken elkaar iets te vertellen?

Maar dat alle heil enkel van Jezus van Nazaret zou komen, doet ons op zijn minst toch de wenkbrauwen fronsen. Wij zoeken ons heil in wetenschap en techniek, in therapie, in onderwijs, in ontspanning in welness en sport. Maar zelfs als we in dat alles ruim aan onze trekken komen, zijn we dan met onze eindigheid verzoend, voelen we ons bevrijd van angst, van kwaad en van schuld? Heeft Jezus het niet over een bevrijding die voert naar een blije verbondenheid met een vrij-stellende, levende God? Wijst Jezus ons als heilbrenger daar de weg toe aan?

Een uitdaging

e gend l o v f vana d nieuwe n maa van Marc j s reek Marche s De la

Laten we samen op zoek gaan. We nemen Jezus, de mens Jezus, als uitgangspunt. Nooit liepen er verklede goden op dit ondermaanse rond. Het is de mens Jezus die een religieuze beweging heeft losgeslagen die wereldgodsdienst werd. Die beweging zag Hem als de persoonlijke openbaringsgestalte van God. In die Jezus was God zichtbaar aan het werk en gaandeweg ging men Hem belijden als Christus, Zoon van God en Mensenzoon. Als ‘heil van Godswege’. Terecht? Agnes Lameire naar Edward Schillebeeckx Reageren kan op: jezuscode@overhoop.be

‘oeroude verhalen’ Oeroude verhalen uit de bijbel, eeuwenlang bewaard en doorverteld. Verhalen uit reeds lang verdwenen culturen. Vreemde verhalen. Verhalen vol geweld en bedrog. Aangrijpende verhalen ook over liefde en trouw, over angst en vertrouwen. Verhalen over leven en dood, over het leven zoals het is. Nog altijd. Verhalen over de mens op zoek naar God en over God op zoek naar de mens. Sprankels openbaring, herkenbaar, ook vandaag. Ja, meer dan dat: inspirerend, revelerend. Vertrekkend vanuit onze hedendaagse menselijke ervaring opent Marc De la Marche s.j. de boeiende wereld van deze oeroude verhalen.

36  overhoop 10/11


p o thema o  xxxxxxx h r e v o shop

kerst- & nieuwjaars kaarten Kerst-Nieuwjaar Zinvolle kaarten Een set van 5 kerst- en nieuwjaarskaarten met mooie, sfeervolle foto’s en een ‘christelijke’ wens. Op de keerzijde staat een mooie bezinningstekst. Daarnaast is veel schrijfruimte voorzien. De kaarten passen in een gewone (langwerpige) enveloppe en kunnen met het gewone posttarief verstuurd worden. De kaarten worden aangeboden in pakjes van 10 (2 sets van 5 kaarten mét enveloppen). kerst- en nieuwjaarskaarten - 21 x 10,5 cm per pakje: € 5,00

Dubbele kerstkaart Een dubbele kaart met een bezinningstekst en veel schrijfruimte voor persoonlijke wensen aan de binnenzijde. Deze kaart wordt aangeboden in pakjes van 5 kaarten mét enveloppen. dubbele kerstkaart - 21/42 x 10,5 cm per pakje: € 3,00

42  overhoop 10/11


bijbel  de Jezuscode (2)

Goed nieuws! V

roeger ging men zich in christelijke kringen vooral beroepen op het gezag van ‘de Kerk’. Vandaag beroept men zich op ‘het evangelie’ en dat getuigt op zijn minst van een veranderde christelijke levenshouding. Die veranderde tendens is zeker toe te juichen, zolang het maar geen vage slagzin wordt waarachter men zich naar believen kan verschuilen. In de vier evangeliegeschriften komt het woord ‘kerk’ niet voor, terwijl ‘eu-aggelion’ - wat evangelie of blijde boodschap betekent - erin centraal staat. Marcus, die het oudste evangelie schreef, gebruikte het zelfs als titel: ‘Begin van het evangelie van Jezus Christus’. Schreef hij een blijde boodschap over Jezus van Nazaret of het evangelie van Jezus Christus? Marcus gebruikt ‘het’ evangelie altijd in absolute zin, dus zonder toevoeging. Matteüs daarentegen voegt wél een bepaling toe en heeft het over ‘evangelie van het koninkrijk’ terwijl Lucas het woord evangelie absoluut vermijdt.

26  overhoop 11/11

Wat betekent het woord ‘evangelie’? ‘Eu-aggelion’ is een oudtestamentische profetische term die we terugvinden bij Jesaja. De profeet beschrijft hoe de vreugdebode aan de gedeporteerden in Babylon het goede nieuws brengt dat hun bevrijding nakend is. ‘Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt’ (Jesaja 52,7a). Wat is dat goede nieuws? Dat God zelf zijn volk komt bevrijden en naar eigen grond zal terugvoeren. Tegelijkertijd roept die bode op tot bekering, tot ommekeer. Vanuit deze joodse traditie mag het ons verwonderen dat het woord ‘evangelie’ intussen een christelijk begrip is geworden. De evangelist Marcus legt het woord ‘evangelie’ steeds in de mond van Jezus. Hij ziet Hem als degene die ons van Godswege het goede nieuws brengt. Daarom is evangelie de blijde boodschap over Jezus Christus. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was


bijbel  de Jezuscode (2)

wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Marcus 1,14). Maar er is meer. Volgens Marcus is Jezus’ boodschap bedoeld voor allen, joden en heidenen, en heeft het evangelie een wereldwijde betekenis. Hij verbond Jezus’ optreden, zijn verkondiging, zijn woorden en daden, zijn lijden, dood en verrijzenis, met het evangelie dat Jezus zelf bracht. Dat evangelie omvat de christelijke overtuiging dat Jezus verrezen is, dat Hij leeft. Dat maakt volgens Marcus het evangelie niet enkel over, maar evenzeer van Jezus als de Christus, de verrezen gekruisigde. Jezus zelf werd evangelie, Jezus zelf werd ‘goed nieuws’!

Evangelie van God Marcus legt de nadruk op de levenskruisweg die Jezus is gegaan. De interpretatie van zijn verwerping en schandelijke dood behoort tot de kern van het evangelie. Wat had God hiermee voor? Als ‘vreugdebode’ verkondigde Jezus van Nazaret Gods komende heerschappij tot heil van mensen, het zo vaak vernoemde ‘Rijk Gods’. Maar uiteindelijk stootten zijn optreden, zijn weldoend rondgaan, zijn omgaan met tollenaars en zondaars op weerstand en verzet. Ze werden de oorzaak van zijn lijden en dood. Maar over dat alles heen kwam Gods boodschap aan het licht: deze man is verrezen. Dat heeft de oerkerk van in het begin geloofd en verkondigd. Het evangelie van Jezus noemt Marcus dan ook terecht: ‘Het evangelie van God’. De vraag die we ons moeten stellen is dan ook niet enkel: ’Wat zegt Jezus ons over God?’ maar evenzeer: ‘Wat zegt God over Jezus?’

Hoe het groeide De term ‘evangelie’ drukt de band uit tussen de herinnering aan de gebeurtenissen rond Jezus van Nazaret en het Hem belijden als de verrezen Heer. Het woord vond zijn oorsprong in Palestijnse kringen van Grieks sprekende joden die christen werden. Hoogstwaarschijnlijk waren ze, na de dood van Stefanus, vanuit Jeruzalem weggevlucht zowel naar Egypte als naar de steden Damascus en Antiochië in WestSyrië.

Een zekere Filippus, ‘een van de zeven wijze mannen’, zette de zending onder de Samaritanen op en verrichtte ook zendingswerk aan de kust van de Middellandse Zee onder Grieks sprekende diaspora-joden. Het begrip ‘evangelie’ groeide dus vanuit de beperkte zending vanuit Palestina naar de ruime zending tot bij de heidenen. Zo werd het evangelie een blijde boodschap die zich gaandeweg tot alle mensen richtte.

Zijn leven en verrijzenis We kunnen ons afvragen: gaat het in het Nieuwe Testament om Jezus van Nazaret in zijn aardse levensdagen, om zijn boodschap, zijn optreden en zijn trouw tot de dood of gaat het om zijn verrijzenis? Zonder het geloof in zijn verrijzenis wordt het aardse leven van Jezus in zijn diepste kern verminkt, gehalveerd. Dan wordt zijn levensweg eerder aanleiding tot troosteloze berusting dan tot waarachtige grond voor hoop. De lange rij van telkens weer vermoorde profeten en boodschappers van heil namens God, bevestigt het vermoeden dat de mensheid de opeenstapeling van onrecht en lijden niet neemt; dat het goede en niet het kwade het laatste woord moet hebben. Als echter het geloof in de verrijzenis ontbreekt, dan is zo’n hoop een utopie. Wij die leven met een bonte waaier aan kansen en mogelijkheden kunnen misschien leven met zo’n utopie, maar wat met degenen die in het leven mislukt zijn? Wie schenkt toekomst aan wie geen toekomst heeft? Wie schenkt toekomst aan onze doden? Deze vragen brengen ons bij de fundamentele vraag: waarvan en waartoe heeft Jezus ons bevrijd? Kunnen wij nu nog heil in Hem vinden? Wat is voor jou, lieve lezer, ‘goed nieuws’? Wat betekent voor jou vandaag ‘evangelie’ van Jezus Christus?’

Agnes Lameire naar Edward Schillebeeckx

Reageren kan op: jezuscode@overhoop.be

overhoop 11/11  27


p o thema o  xxxxxxx h r e v o shop

DE LEESHOEK

Bevrijd je verdriet Troost voor tijden van pijn en rouw - Henri Nouwen 123 blz - € 14,90 Terwijl Nouwen de vragen over lijden en rouw niet uit de weg gaat, richt hij zich op de diepere vraag: hoe kunnen we het leed een plaats geven, zonder het te ontkennen? Nouwen laat zien hoe we God in ons verdriet kunnen betrekken. Ook in moeilijke tijden kunnen we ons leven grondvesten in vreugde en hoop. Zo komt er ruimte voor troost en genezing.

Als je wereld instort Adviezen voor moeilijke tijden Pema Chödrön 172 blz - € 16,95 Geluk ligt voortdurend binnen ons bereik. Maar we lopen het vaak mis, omdat we constant bezig zijn met het ontwijken van pijn en lijden. Dit boek geeft maar één advies: daal af in je verdriet, want juist daarin ligt de sleutel tot geluk. Met behulp van de heldere adviezen in dit boek leer je moeilijke tijden en pijnlijke emoties gebruiken als sleutel tot wijsheid, zelfkennis en innerlijke vrede.

Als je me aanraakt voel ik me weer mens Gedachten en gebeden rond sterven - Rita Renema-Mentink 56 blz - € 6,30 In dit boek heeft de auteur geprobeerd de vragen en de strijd van rouwende en stervende mensen te verwoorden in gedachten en gedichten. Tevens heeft ze er de teksten in opgenomen die ze gebruikt tijdens herdenkingsbijeenkomsten. Het boek doet wat de titel suggereert: de lezer aanraken door bemoedigende woorden.

Als feest en verdriet elkaar raken Marinus van den Berg 192 blz - € 17,90 Een ingrijpend verlies zet je leven op losse schroeven, en dus ook je tijd voor ontspanning en de feest- en verjaardagen. Hoe kun je ze op een nieuwe manier beleven? Daarvoor reikt dit boek teksten en rituelen aan. Marinus van den Berg laat zien dat verdriet het feest kan insluiten.

COLOFON jaargang 91, nr. 9 Overhoop (voorheen Bezinningsblad) is een uitgave van Kleopas, Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen. Hoofdredacteur: Ludo Vangilbergen Redactie: Gaby Baum, Chris Blanckaert, Robert Ceusters sj, Hilde Dejonghe, Marc De la Marche sj, Walter Fabri sj, Agnes Lameire, Chantal Leterme, Marc Meirsman, Ludwig Van Heucke sj, Mia Verbanck. Medewerkers: Marie-Louise Bekemans, Marc Desmet sj, Erik De Smet, Sabien Hons, Luc & Bernadette Neels-Groenescheld, Anne Rotsaert, Peter en Thomas Van Rompuy, Urbain Vanspauwen, Alfons Vansteenwegen, Michel Vermeersch. Redactieadres: Korte Schipstraat 16, 2800 Mechelen, T 015 280702, redactie@overhoop.be Vormgeving: www.studiostraid.be V.U.: Ludo Vangilbergen

46  overhoop 10/11

ABONNEMENTSPRIJS Een proefabonnement op overhoop (3 nummers) kost in België 5 euro. In Nederland 8 euro. Een jaarabonnement op overhoop (11 nummers) kost in België 23 euro. Lezers in Nederland betalen 27 euro. Een jaarabonnement op overhoop plus (magazine plus gebedskaarten) kost 25,5 euro. Lezers in Nederland betalen 29,5 euro. U krijgt een korting als u meerdere abonnementen tegelijk koopt. Neem daarvoor contact op met onze abonnementenservice. ABONNEMENTENSERVICE De abonnementenservice van overhoop wordt verzorgd door Anne Vercauteren, Lut Massant en Hilde De herdt. U kunt hen op werkdagen bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op het nummer 015 280700 (e-mail: abonnementen@overhoop.be, fax: 015 280701). Bij correspondentie duidelijk naam en adres vermelden aub.


Bestelformulier naam: straat & nr: postcode & gemeente: klantennummer (zie adresetiket): Boeken

kerst- & nieuwjaarskaarten

€ 14,90

ex

€ 6,30

ex

als je wereld instort

€ 16,95

ex

DUBBELE kerstkaart

als feest en verdriet elkaar raken

€ 17,90

ex

pakje van 5ex. + enveloppen

Bevrijd je verdriet Als je me aanraakt voel ik me weer mens

Lichaamsverzorging

pakje van 10ex. + enveloppen

€ 5,00

ex

€ 3,00

ex

€ 5,00

ex

ex

woorden van troost

ecopakket

€ 19,50

ex

lentepakket

€ 19,50

ex

fantasiepakket

€ 19,50

ex

première

heidepakket

€ 19,50

ex

david, tegendraads (voor de lezers van overhoop) € 3,00

€ 8,00

ex

Light abonnement b-cyclus

€ 25,00

ex

combipakket b-cyclus

€ 52,00

ex

€ 100,00

ex

pakje van 10ex. + enveloppen

kalender feesten met de buren

bijbel in 1000 seconden

1000 seconden compleet

TERUGFAXEN NAAR: 015 28 07 01 OF VERZENDEN NAAR: KLEOPAS, KORTE SCHIPSTRAAT 16, 2800 MECHELEN

Volgende maand in overhoop oosterse kerken

oeroude verhalen een hoffelijke partner overhoop 10/11  47


even stilvallen In de vier weken voor Kerstmis kan je telkens op dinsdagavond de tijd even stilzetten, tot rust en tot jezelf komen in de parochiekerk van Keerbergen. Een avond samen zingen, samen bidden en samen luisteren naar Mia Leijssen, Kris Gelaude, Katrien Cornette en Mieke Van Hecke. Je kan ook van op afstand meedoen op www.viermaalstilvallen.be. (zie ook pagina 24)

advent met kleopas luistermomenten Niets doen en luisteren. Zo eenvoudig kan het zijn: even de drukte van de dag doorbreken om je opnieuw te verankeren in het ‘hier en nu’ van de eeuwigheid. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een digitale audiospeler. De luistermomenten kan je downloaden van www.overhoop.be. Elke week van de advent twee nieuwe afleveringen.

PROMO

Leesvoer Voor de mensen die honger hebben naar spirituele wijsheid, zetten we elke week een aantal interessante, recente boeken in de etalage voor een prikje. In de aanbiedingen zitten vast ook boeken die je aan iemand cadeau kunt doen. Wil je geen enkele aanbieding missen? Geef dan je e-mailadres door op de website: www.overhoop.be.

www.overhoop.be

40  overhoop 11/11

Jezuscode 1 & 2  
Jezuscode 1 & 2  

Eerste twee afleveringen van De Jezuscode in het magazine overhoop