Page 1

Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013

2011 OLAZABAL BHI DBH – 2. maila 2010-2011ko Ikastetxeko Txostena 2011-2013rako Hobekuntza Plana

1


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013

IKASTETXEA: HERRIA: IKASTURTEA:

OLAZABAL BHI LEGAZPI 20230 2011-2012

KODEA:

012117

I. IKASTETXEKO TXOSTENA -

Ikastetxeko txostenaren alderdi desberdinetan, ondorengo helburuak dituzten galderak egiten dira: diagnostiko-ebaluazioaren azterketari laguntzea, puntu indartsu eta ahulak zehaztea eta hobekuntza-jardueren eta proposamenen hasierako aurreikuspenari buruz erabakitzea. Ikastetxearen, haren gelen eta ikasleen ebaluatutako gaitasunen analisien proposamen eta ondorio guztiak testuinguruan sartu behar dira

1.- EMAITZEN ANALISIA. Ebaluatutako gaitasun desberdinetan baloratuko dira emaitzak. Ikastetxearen emaitza globalak eta talde bakoitzarenak, ikastetxeak,espero zuen tokian al daude ISECaren arabera? Eta ebaluatutako gaitasunen emaitzak? Taldeen arteko desberdintasunak ba al daude? Talderen batek, gainontzekoekiko ezberdintasun nabarmenak al ditu? Gaitasunen bat? Desberdintasunak badaude, zergatik gertatzen dira? Zeintzuk dira lortutako emaitzen alderdi esanguratsuenak? • Lortutako emaitzak konpetentzia eta dimentsio bakoitza ISEC bereko ikastetxeekin alderatzen ditu.). Euskara eta Matematika erdi erdian agertzen dira, eta Gaztelera zertxobait gainetik eta ingelesen nabarmen gainetik. B taldea A taldea baino emaitza dexente hobeagoak lortzen ditu. • Lortutako emaitzak konpetentzia estrato (eredua eta sarea) bereko ikastetxeekin alderatzen ditu. Euskara eta Matematika erdian zertxobait azpitik agertzen dira, eta Gaztelera erdi erdian eta Ingelesen nabarmen gainetik.

2


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013

• Lortutako emaitzak, ISEC kontutan hartuta espero zitekeen konpetentzia mailarekin alderatzen du. Matematika erdian agertzen da, euskara eta gaztelera erditik zertxobait gainetik eta ingelesen nabarmen gainetik. • Ikastegiko bi taldeen artean emaitzak desberdinak dira, konpetentzia guztietan eta ISEC kontutan hartuta ere, (B taldekoak hobeagoak dira). Honen arrazoia taldeen eraketan bilatu behar dira. Laguntza eta indartze neurriak behar dituzten ikasleak A taldean kokatzen dira, baliabideak optimizatzeko asmoz.

Gizarte-, ekonomia eta kultura egoera bereko beste ikastetxe batzuekin, hezkuntza-sarea + hizkuntz eredua, alderatua, behar den maila lortzen al dute ikastetxearen emaitzek? Espero ziren ISEKaren emaitzak eta azken atal honetakoak aztertu ondoren, ondorioak atera al daitezke?

• Lortutako emaitzak konpetentzia geruza (eredua eta sarea) bereko ikastetxeekin alderatzen ditu. Euskara eta Matematika erdian zertxobait azpitik agertzen dira, eta Gaztelera erdi erdian eta Ingelesen nabarmen gainetik.

Orokorrean emaitzak espero zitekeenen tartean daude, konpetentzia guztietan. Euskaran baxuagoak dira, eta Gaztelania hobeagoak eta Ingelerakoak nabarmen hobeagoak.

3


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 Ebaluatutako oinarrizko gaitasun bakoitzean lortutako emaitzen balorazio espezifikoa. ISEI-IVEIk emandako txostenean zehazten diren gaitasun bakoitzerako hiru mailak eta hauen dimentsioei buruzko ikastetxearen hausnarketa, oso lagungarriak izan daiteke balorazio hau egiteko. Gaitasunen batean sistematikoki lortzen al dira gainontzekoetan baino emaitza txikiagoak edo handiagoak?Zergatiei buruzko hipotesirik egin al daiteke?

a) Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: • Iazkoak baino puntuazioak hobeagaoak dira. • Nahiz eta konpetentzia hau euskaraz, ISECen arabera espero zitekeena lortu, konpetentzia bera hiru hizkuntzetako baxuena da. • Neurtutako dimentsioen artean emaitza kaxkarragoak ahozko ulermenean lortzen dira eta altuenak idatzizko adierazpenean. Ikasleen emaitza tartea/eremua ez da hain zabala (puntuazio homogeneoagoak). • Nabaria da A taldea emaitza kaxkarragoak lortzen dituela hiru dimentsioetan.

b) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: • Iazko emaitzak baino zertxobait hobeagoak.

• ISEC eta geruzaren arabera espero zitekeena baino hobeagoak dira (emaitza altuagoak). • Hiru dimentsioen artean idatzizko ulermena da altuen puntuatzen duena; idatzizko adierazpena ondoren eta puntuazio baxuena ahozko ulermenean ematen dira, nahiz eta hauek grafikaren erdian egon. Ikasleen emaitza tartea/eremua ez da hain zabala Bi taldeen arteko desberdintasuna ere, nabaria da A taldea emaitza kaxkarragoak lortze ditu hiruretan Ikasleen emaitza tartea/eremua zabala da.

4


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013

c) Matematikarako gaitasuna: • Iazkoarekin aldenduta emaitzak baxuagoak dira. • Frogaren berezitasuna kontutan hartuta tendentzia indikadoretzat bezala ulertu behar dira, ze frogak ez omen ditu nahiko item, balidezia eta fiabilitatea ziurtatzeko. Kasu honetan alderaketa Euskadiko emaitzekin egiten da. • Orokorrean erdi mailan puntuatu dute, marrari itsatsita: marrari azpitik itsatsita kantitatea eta problemen ebazpenean eta

marrari goitik

itsatsita espazio- forma dimentsioa.

d) Ingelerazko hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: • Urteko konpetentzia izan da. • ISEI-IVEI txostenaren arabera (5.orr) ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan partzen hartzen ikasleen ehunekoa 76,9koa da. • Orokorrean erdi mailaren goiko aldean kokatzen dira emaitzak.

Hiru dimentsioen artean idatzizko ulermena da altuena, idatzizko

adierazpena eta ahozko ulermenean emaitza berdintsuekin agertzen dira. • Dimentsioen arteko alderaketan metodologiak eragina izan dezake, zeren, idatzizkoaren pisua

nabaria da, atzerriko hizkuntzen

irakaskuntzan.

5


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 Aldeak ba al daude ebaluatutako talde desberdinen emaitzen artean? Ba al dago sistematikoki beste batzuek baino emaitza txikiagoak edo handiagoak lortzen dituen talderik? Ba al dago ikastetxearen hezkuntza esku-hartzean desberdintasun hauek justifikatzen dituen arrazoirik? Zergatik gerta daitezke desberdintasun horiek?

Neurtu diren konpetentzia eta gaitasuneko dimentsio guztietan pauta bera errepikatu da. B taldeak, A taldeak baino puntuazio altuago lortu dute. Gure iritziz honen arrazoia, kurtso hasieran egiten den taldekatzean datza. Erabiltzen den irizpidea, laguntza eta indartze neurriak betetzeko erabiltzen diren errekurtsoak optimizatzeko. baliabide hauek behar dituzten ikasleak A taldean kokatzen dira. Gogoratu behar da,

laguntza neurriak bereziki hizkuntza konpetentzia euskaraz eta gaztelaniaz eta matematika konpetentzia bereziki

indartzen direla. Horregatik irizpide honek eragin zuzena du A taldeko puntuazio orokorretan.

2009ko eta 2010eko diagnostiko-ebaluazioen emaitzak konparatuz gero, zein ondorio atera daiteke?

ISEI-IVEI-n txostenean hiru ikastaldietako emaitzak alderatzen dira bai ikastetxean baita ere Erkidegoan. Horrela hizkuntza konpetentzian,bai euskaraz, bai gaztelaniaz eta konpetentzia Matematikan, erdiko maila/tartea ez da aldatu, eta nahiz eta tartea mantendu, emaitzak hobetu dira.Gorakako tendentzia mantenduz,(nahiz eta matematikakoa iazko ikastaldirekiko jaitsi den). Erkidegoan,hizkuntza konpetentzian(euskaraz eta gazteleraz) maila ez da aldatu baina emaitzak hobetu dira. Aldiz, matematikarako konpetentzian jaitsi egin da modu esanguratsuan,bai maila, baita lortzen den puntuazioan ere.

6


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 2.- 2010-2011 IKASTURTEKO HOBEKUNTZARAKO ESKU HARTZE-PLANAREN JARDUEREN JARRAIPENA. 2009/10 ikasturteko hobekuntzarako esku hartze-planetik, zein ekintzak mantenduko dira? Zeintzuk galtzen dute balioa? Ikastetxeak esku hartzeko ahalmena duen arlo edo alderdiak azpimarratu.

Aipaturiko hobekuntza planetatik honako hauek mantenduko dira: 1.- Hobekuntza-ekintza: Euskaraz, entzumena maila igo. 2.- Hobekuntza-ekintza: Bizikidetza barruan elkarlana bultzatu. Plan horietan aipatzen zen hirugarren hobekuntza ekintzak bere balio galdu du, aurten emaitzak ahulagoak lortu direlako: Matematikako Mintegiaren praktika onak aditzera eman ikas komunitatean. 3.- EGOERAREN DIAGNOSTIKOA: INDARGUNEAK ETA AHULEZIAK. Ebaluatutako gaitasun desberdinen emaitza globalen analisitik eta joan den ikasturteko emaitzekin egindako konparaziotik abiatuz, Zein puntu indartsu identifikatuko zenituzke mantentzeko?

Emaitzak ISEC-ari dagokionarenak baino altuagoak dira. Dimentsio guztien artean emaitza baxuena ere, erdi mailako tartean dago. Hiru urteeetako emaitzen joera gorakoa da, neurtu diren konpetentzia guztietan. Zein puntu ahul identifikatuko zenituzke hobetzeko

Ahultasunen artean matematika konpetentziaren emaitza gorabeheratsuak. Hizkuntza konpetentzia euskaraz, entzumen dimentsioan hobekuntza esanguratsuago lortu behar da.

7


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 Lortutako emaitzak argitu ditzakeen edo ditzaketen arrazoiaren edo arrazoien azterketa. Ikastetxeak esku hartzeko ahalmena duen arlo edo alderdiak azpimarratu.

Esku hartzea Ebaluazio Diagnostikoko Batzordeak diseinatuko du, Pedagogi Batzordearekin elkarlanean; ekarpenak eta praktikak zehazte desberdinetan saiatuko gara indarrean jartzen: bata ikasgelei dagokienez (hobekuntza jarduera orokorrak ezarriaz, edota zehar lerro bezala ikasgai guztietan landuaz; eta bestea, berriz, banakako txostenetan agertzen diren inkoherentziei dagokiena izango da, eta lokalizatu ondoren Plan Berezia egingo zaie, banakakoa hain zuzen ere. 4.- EGIN DAITEZKEEN HOBEKUNTZA-JARDUEREN ETA PROPOSAMENEN HASIERAKO AURREIKUSPENA. Zeintzuk dira egindako diagnostikotik eratortzen diren hobekuntza-ekintzak? Zeintzuk dira jarraitzen duten aurreko ikasturteko hobekuntza-ekintzak? Zeintzuk dira gehitzen diren hobekuntza-ekintza berriak? 1. hobekuntza-ekintza: Hizkuntza konpetentzia ingelesean, Ingelesa Mintegiaren praktika onak aditzera eman ikas komunitatean. 2. hobekuntza-ekintza: Bizikidetza bultzatu. 3. hobekuntza-ekintza: Hizkuntza konpetentzia euskaraz, entzumen dimentsioaren emaitzak hobetu. 4. hobekuntza-ekintza: Hizkuntza konpetentzia gaztelanian, entzumen dimentsioaren emaitzak hobetu. 5. hobekuntza-ekintza: Matematikako konpetentzian, problemen ebazpena dimentsioaren emaitzak hobetu. 2012-01-16an aurkeztu/aurkeztuko zaio Ikastetxeko txostena Klaustroari eta 2012-01-16an OOGri/Eskola Kontseiluari.

Zuzendaria: Juan Aztiria Legazpi, 2011-01-25

8


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 Ikastetxea: Herria: Ikasturteak:

OLAZABAL BHI LEGAZPI 20230 2011-2013

Kodea:

012117

II. HOBEKUNTZA EKINTZAK HOBEKUNTZA-EKINTZAK SELEKZIONATZEA ETA LEHENTASUNA EMATEA HOBEKUNTZA –EKINTZAK

Lotura duten OINARRIZKO GAITASUNAK

ESPARRUA

LEHENTASUNA

1. Ingelesako Mintegiaren praktika onak aditzera eman ikas komunitatean.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

Ikas-komunitatea.

1

2. Bizikidetza bultzatu. (*)

Gizarteratze eta herritartasunerako konpetentzian.

Metodologia eta antolaketa.

1

3. Euskaraz, entzumena-maila igo. (*)

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

Metodologia.

2

4. Gaztelaniaz, entzumena-maila hobetu.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

Metodologia

2

5. Matematikako konpetentzian, buruketaebazpena dimentsioaren emaitzak hobetu.

Matematikarako gaitasuna

Metodologia

2

9


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013

1. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Ingelarako praktika onak ikas komunitatean aditzera eman EKINTZA

1. Ingelerako praktika onak ikas komuitatera ateratzea.

Atazak edo jarduerak (5) -Ahozko nahiz idatzizko adierazpen eta ulermen gaitasunak indartzeko erabilitako prozedura beste departamentuetara zabaltzea.

Lortu beharreko Helburua (6)

Ekintzaren arduradunak (7)

-Ingelerazko Mintegi Burua. hizkuntzakomunikaziorako gaitasuna lantzean lortutako emaitza onak beste departamentuetan islatzea.

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturteko hirugarren hiruhilabetean hasita.

Baliabideak (9)

Egokitutako ariketak eta prozedurak. Mintegiko esperientziak.

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak Identifikatu praktika onak zeintzuk diren eta kontrol-orri batean jaso.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin. Amaierako memorian ebaluatu kontrol orrian jasotakoaren arabera.

10


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 2. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Bizikidetza bultzatu (*) EKINTZA

1. Herritartasunarekiko testuak aukeratzeko irizpideak finkatzea, ikasgai guztietarako.

Atazak edo jarduerak (5) - Herritartasunarekin zerikusia duten testuak lantzea. - Kultura aniztasunarekin zerikusia duten testuak lantzea.

Lortu beharreko Helburua (6) - Landutako testuen inguruan hausnarketa eragitea. - Joera positiboak bultzatzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Ikasgaiko irakaslea eta Bizikidetza arduraduna.

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

Baliabideak (9)

Egokitutako testuak (Filosofia mintegiarekin adostuak).

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

Lorpenaren adierazleak

- Mailaz maila testuak Programazioan aukeratzeko txertatu. irizpideak finkatu. Ebaluazio bakoitzean -Testuei buruzko jarraipena galdetegiak edo egin. kontrol orriak. Amaierako memorian ebaluatu kontrol orrian jasotakoaren arabera.

11


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 3. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Euskaraz, entzumen-maila igo (*) EKINTZA

1. Euskarari dagokion entzumena lantzea.

Atazak edo jarduerak (5) -Euskarazko entzumenekin jarraitzen den prozedura beste departamentuetara zabaltzea.

Lortu beharreko Helburua (6) - Euskarazko entzumenulermen maila departamentu guztietan hobetzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Mintegi burua.

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

- Gaiei buruzko euskarazko bideoak (CDak, Youtubeko loturak etab), ikusentzutekoen edo informatikako gelak.

- Euskaraz entzumena hobetzeko egiten dena kontrol-orri batean jaso.

- Egokitutako audizioak.

Beste mintegiekin egindako bilera eta elkarlanen arteko kontrol orriak edo txantiloiak. Jarraipena adierazleak jasotzen duen kontrol orria sortu.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin, kontrol orrian jasotakoaren arabera. Amaierako memorian ebaluatu, jarraipen orrian jasotako adierazleen arabera.

12


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 3. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Euskaraz, entzumen-maila igo (*-II) EKINTZA

2. BiologiaGeologiari dagokion euskarazko entzumena lantzea.

Atazak edo jarduerak (5) -Gaiari dagozkion bideoak ikusi eta galderen bitartez landu. - Irakasleak testuak irakurri (hasieran errazak) eta galderak edo aukera ezberdinak proposatu. - Testuak eman eta laburtu.

Lortu beharreko Helburua (6) - Euskarazko entzumena hobetzea. - Ahozko adierazpenen ulermena hobetzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Mintegia, planifikazioa egiterakoan, eta ikasgaia ematen duen duen irakaslea.

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

- Gaiei buruzko euskarazko bideoak (CDak, Youtubeko loturak etab), ikusentzutekoen edo informatikako gelak.

- Ikus-entzundako bideoei buruzko galdetegiak edo kontrol orriak sortu, mailaz maila

- Egokitutako audizioak.

Jarraipena adierazleak jasotzen duen kontrol orria sortu.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin, kontrol orrian jasotakoaren arabera. Amaierako memorian ebaluatu, jarraipen orrian jasotako adierazleen arabera.

13


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 3. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Euskaraz, entzumen-maila igo (*-III)

EKINTZA

3. Gizarte Zientziei dagokion euskarazko entzumena lantzea.

Atazak edo jarduerak (5) - Irakasleen ahozko azalpenei prozedura batzuk lotu. - Testuei buruzko azalpenei ariketa sorta bat lotzea. - Ikasleen artean ahozko ariketak egitea.

Lortu beharreko Helburua (6) Euskarazko entzumena hobetzea. - Ahozko adierazpenen ulermena hobetzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Ikasgaiko Mintegi Burua

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

- Gaiei buruzko euskarazko bideoak (CDak, Youtubeko loturak etab), ikusentzutekoen edo informatikako gelak.

- Galdetegia, hutsuneen bitartezko ariketak eta ahozko galderak.

- Egokitutako audizioak.

- Ariketak ahoz zuzentzea.

- Testuei buruzko azapenak ahoz.

Jarraipena adierazleak jasotzen duen kontrol orria sortu.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin kontrol orrian jasotakoaren arabera. Amaierako memorian ebaluatu, jarraipen orrian jasotako adierazleen arabera.

14


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 3. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Euskaraz, entzumen-maila igo (*-IV) EKINTZA

4. Gorputz Hezuntzari dagokion euskarazko entzumena lantzea.

Atazak edo jarduerak (5) -Gaiari dagozkion bideoak ikusi eta galderen bitartez landu. - Ikasleen artean ahozko ariketak egitea.

Lortu beharreko Helburua (6) -Euskarazko entzumena hobetzea. - Ahozko adierazpenen ulermena hobetzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Ikasgaiko Mintegi Burua.

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

- Gaiei buruzko euskarazko bideoak (CDak, Youtubeko loturak etab), ikusentzutekoen edo informatikako gelak.

- Ikus-entzundako bideoei buruzko galdetegiak edo kontrol orriak.

- Egokitutako audizioak.

Jarraipena adierazleak jasotzen duen kontrol orria sortu.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin kontrol orrian jasotakoaren arabera. Amaierako memorian ebaluatu, jarraipen orrian jasotako adierazleen arabera.

15


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 3. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Euskaraz, entzumen-maila igo (*-V) EKINTZA

Atazak edo jarduerak (5)

5. Plastika eta Ikusentzutekoei dagokion euskarazko entzumena lantzea.

-Gaiari dagozkion bideoak ikusi eta galderen bitartez landu. - Irakasleak testuak irakurri (hasieran errazak) eta galderak edo aukera ezberdinak proposatu. - Testuak eman eta laburtu.

Lortu beharreko Helburua (6) -Euskarazko entzumena hobetzea. - Ahozko adierazpenen ulermena hobetzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Ikasgaiko Mintegi Burua.

Denborak (8)

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

- Gaiei buruzko euskarazko bideoak (CDak, Youtubeko loturak etab), ikusentzutekoen edo informatikako gelak.

- Ikus-entzundako bideoei buruzko galdetegiak edo kontrol orriak.

- Egokitutako audizioak.

Jarraipena adierazleak jasotzen duen kontrol orria sortu.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin kontrol orrian jasotakoaren arabera. Amaierako memorian ebaluatu, jarraipen orrian jasotako adierazleen arabera.

16


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 4. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Gaztelaniaz, entzumen-maila igo EKINTZA

2. Gaztelania-ri dagokion ahozko adierazpena eta entzumen ulermena lantzea.

Atazak edo jarduerak (5)

-Gaztelaniazko entzumena hobetzeko jarraituko den prozedura bereziki beste hizkuntz departamentuetara zabaltzea.

Lortu beharreko Helburua (6)

Ekintzaren arduradunak (7)

- Edozein - Mintegi burua. departamentuari dagozkion gaietan gaztelerazko audizioen bitartez landutako entzumen ulermena, hobetzea.

Denborak (8)

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

2011-2013 2011-2012 ikasturtean hobekuntza plana indarrean jartzen denetik, hurrengoa egiten den arte.

- Gaiei buruzko gaztelaniazko bideoak (CDak, Youtubeko loturak etab), ikusentzutekoen edo informatikako gelak. - Egokitutako audizioak.

- Gaztelanian entzumena hobetzeko egiten dena kontrolorri batean jaso.

Jarraipena adierazleak jasotzen duen kontrol orria sortu.

Lorpenaren adierazleak Programazioan txertatu. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin, kontrol orrian jasotakoaren arabera. Amaierako memorian ebaluatu Amaierako memorian ebaluatu, jarraipen orrian jasotako adierazleen arabera.

17


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 5. HOBEKUNTZA-EKINTZA: Matematikako konpetentzian, buruketa-ebazpen dimentsioaren emaitzak hobetu. EKINTZA

1. Buruketa matematikoen ebazpena Mintegia guztietan landu

Atazak edo jarduerak (5)

Ahozko nahiz idatziz planteatutako buruketa matematikoen ebazpenaren indartzeprozedura beste departamentuetara zabaltzea.

Lortu beharreko Helburua (6)

Buruketa matematikoen ebazpen egokiak eskatzen duen prozedura barneratzea.

Ekintzaren arduradunak (7) Mintegiburua

Denborak (8)

Baliabideak (9)

Ebaluazioa (10) Jarraipenaren adierazleak

2011-2013 2011-2012 ikasturteko hirugarren hiruhiletean hasita.

Egokitutako ariketak eta prozedurak.

Lorpenaren adierazleak

Identifikatu prozedura Programazioan onak zeintzuk diren txertatu. eta orri batean jaso. Ebaluazio bakoitzean jarraipena egin. Amaierako memorian ebaluatu gertatutakoaren arabera.

Hobekuntzarako esku hartze-plan hau ikastetxearen Klaustroak 2012ko urtarrilaren 25-ean onartutako urteko planean sartu da eta, 2012ko urtarrilaren 25-ean aurkeztu zaio OOGri/Eskola Kontseiluari.

Zuzendaria: Juan Aztiria Legazpi, 2012-01-25

18


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 GLOSARIOA ETA TERMINOEN AZALPENA: (*) Asteriskoa jarri behar da jarraitzen duten eta 2009-2010 ikasturtetik datozen ekintzetan. (1) Aurrera eraman behar den hobekuntza-ekintzaren proposamena enuntziatzea, ahal izanez gero infinitiboan. (2) Ebaluatutako 5 gaitasunetako bat edo batzuk. (3) E)1-ean agertzen diren lau esparruetako edozein. (4) Ekintzaren garapenaren arabera: berehalakoa, epe erdira edo epe luzera. (5) Proposatutako ekintzarekin zerikusia duten ataza edo jarduera konkretuei buruzkoa. ‫ ־‬Ekintza bat ataza edo jarduera desberdinetan konkreta daiteke. Kasu honetan, ataza edo jarduera guztiek ekintza nagusiarekin izango dute zerikusia. ‫ ־‬Ikasteko prozesuak (kurtsoa, zikloa, maila…) edota irakastekoak, baita erabakiak hartzeko irakasleen koordinazioa ere, hobetzera zuzenduta dagoen adieraziko du ekintzak: materialen egokitzapena, lanaren antolaketa, egoera baten diagnostikoa, irakasleen prestakuntza…etab. (6) Helburua neurtu eta lortzeko modukoa izango da eta era zehatzean formulatuko da. ‫ ־‬Funtsean, ikasleek ikasteko prozesuaren alderdi bat hobetzeko definituko da helburua baina irakaskuntzaren beste helburu batzuei ere aurre egin diezaieke, erabakiak hartzeko irakasleen hausnarketari eta koordinaziori lotutakoei esate baterako. ‫ ־‬Helburu bat definituko da ataza edo jarduera bakoitzerako, jarduera bereko beste lan batzuenarekin bat etor daitekeen arren. (7) Ekintzaren arduradun edo koordinatzaileak pertsona edo kolektibo bat izan daitezke. ‫ ־‬Irakasle batzuk jarduera batean arduradun gisa agertzen badira, ekintzaren arduradun bakarra zehaztea komeni da. Irakasle arduradunak ekintzaren garapena eta ezarpena jarraituko ditu: esleitutako denborak betetzen diren, planifikatutako baliabideak lortu edo praktikan jarri diren… (8) Ekintza bakoitzerako denbora konkretatu behar da. ‫ ־‬Denborak ekintzaren hasiera, bukaera eta maiztasuna markatuko ditu. (9) Ahal izanez gero, ikastetxeak dituen baliabideak planteatu behar dira. ‫ ־‬Baliabideak aukeratutako helburua lortzera bideratuta egongo dira. ‫ ־‬Baliabide bakoitza konkretatzea eta era abstraktuan ez formulatzea inportantea da. (Adibidez: “Matematiketako 20 oinarrizko buruketen bilduma bat biltzea “, “Matematiketako buruketak biltzea “ esan beharrean).

19


Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013 (10) Lorpenaren adierazleak ekintza bakoitzaren azken helburua lortzearekin lotuta daude eta lortu nahi den azken mugarria markatzen dute; jarraipenaren adierazleak, aldiz, mugarri ertainak markatzen dituzten adierazleak dira eta ataza edo jarduera planifikatu zen moduan betetzen ari den zehazteko balio dute. ‫ ־‬Lorpenaren eta jarraipenaren adierazleak ahalik eta konkretuen formulatuko dira. Adibidez: “% 20ko gehikuntza du liburutegian maileguan utzitako liburuen kopuruak “.

20

Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013  
Ebaluazio Diagnostikoa 2011-2013  

Ebaluazio Diagnostikoa Ikastetxeko Txostena Emaitzen balorazioa Hobekuntza Plana