Page 1

vo ovoj broj prilog

ЖивОТ и здрАвјЕ НЕиспоЛНЕТи вЕТувАњА

2-3

www.den.mk

Егејците му се налутија на Груевски 14 o

Среда, 28 март 2012, Година 1, број 13

цена

8-9

во МАКЕДоНијА ќЕ сЕ бАрА ЦрНо ЗЛАТо

Овче Поле има нафта за Катар? Освен информацијата дека „Катар петролеум“ ќе копа низ Македонија за да најде нафта, шеиците од оваа земја најавиле дека сакаат да откупат и 49 проценти од државната компанија за производство на електрична енергија - ЕЛЕМ

Изберете: власт или медиуми Последно предупредување од Советот за радиодифузија

АКТУЕЛНО: 4-5

вести

Љубчо Георгиевски ќе го урива црно-белиот свет 4-5 свет

оргиите на строс-Кан завршија во судница

16-17

спорт

Кошаркарот Антиќ чека второ дете

24-25


2

ВЕСТИ

Среда, 28 март 2012 година

ВЛАСТА ГО ЗАБОРАВИ ВЕТУВАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИМОТИ

КОМЕНТАР

Игор ЧАВЕСКИ

Невозможна мисија Министрите за одбрана и за надворешни работи деновиве се растрчаа по европските центри во мисија која однапред се знае дека е невозможна. Она што јасно и гласно ни беше кажано уште во Букурешт, а тоа е дека додека не го решиме спорот со Грција за името нема да добиеме покана за влез во НАТО, Поповски и Бесими се обидуваат да го променат со две-три протоколарни средби. Навистина е нејасно што очекуваа дека ќе добијат нашите министри на средбите со шефот на британската дипломатија, Вилијам Хејг, или, пак, со министерот за одбрана на Италија, освен охрабрување и поддршка. Охрабрувањето, во нашиот случај, значи сериозно да се зафатиме со решавање на спорот, а не да бараме споредни патчиња кои треба да нè донесат пред портите на НАТО. Се виде дека главниот џокер на кој играше Груевски, а тоа е пресудата од судот во Хаг, нема да биде доволен за да ги убеди челниците на алијансата да нè примат во нивно друштво. Уште потешко, пак, ќе успееме да се протнеме под референцата ФИРОМ, од која безуспешно се обидуваме да се ослободиме речиси две децении. И премиерот како да е во очекување какви вести ќе му донесат неговите министри, па сè уште не се изјаснил дали ќе патува во Чикаго. Ако таму нè чека само охрабрување, без конкретни вести, се знае дека во Чикаго ќе патува шефот на државата, слично како на ланското генерално собрание на ОН. Доколку спорот со Грција се одолговлекува во недоглед, од НАТО ќе ни остане само Јадранската група, само како што тргнала работата, повторно ќе бидеме специфичен случај, како единствена земја од Јадранот која не успеала да се приклучи во јатото за НАТО. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Владимир Димовски Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk marketing@den.mk pretplata@den.mk Контакт: 02/3211 - 551

Егејците му с Сè уште нема ништо од владината најава дека ќе ангажира познати адвокати од САД кои се експерти за враќање на одземените имоти, велат оштетените Игор ЧАВЕСКИ

З

друженијата на Македонците родени во Грција реагираат што Собранието три години нема расправано за резолуцијата, според која, државата требаше да им помогне да дојдат до своите имоти во со седната земја. Тие се незадоволни што помпезно најавуваниот документ со кој власта се задолжи да ја турка целата процедура, не профункционира на дело. Тоа што било нивна обврска, да направат попис на имотите што ги по седуваат, е завршено и сега останува Владата да го исполни тоа што го ветила и да обезбеди врвни адвокати што ќе треба да ја туркаат по стапката во грчките судови. - Не знаеме зошто Собранието сè уште нема расправано за оваа тема. Сметам дека проблемот е на релација меѓу Владата и Собранието бидејќи координативното владино тело редовно се со станува. Без проблеми тече и по стапката за аплицирање на

Робертсон бара флексибилност за името Македонија досега требаше да биде дел од НАТО, рече поранешниот генерален секретар на алијансата, Џорџ Робертсон, кој, сепак, порача дека официјално Скопје треба да биде пофлексибилно во спорот. Ро бертсон тоа го из ја ви вче ра во Лон дон на де бата по све те на на Ма кедонија, на која во рамки на по сетата на Велика Британија присуствуваше македонскиот министер за надворешни работи, Никола Попо ски. Министерот истакна дека Македонија заслужува да оди напред потенцирајќи ги во целост исполнетите реформи за влез во НАТО и добиените препораки за почнување преговори за влез во ЕУ. Попо ски потсети дека судот во Хаг пресуди во полза на Македонија, по тужбата за Грција за ветото за прием на Македонија во НАТО во Букурешт во 2008 година.

луѓето што по седуваат имоти во Грција вели Методија Тошевски, претседател на Здружението на децата-бегалци. Здруженијата на Македонците од Грција велат дека неколкупати биле опоменати од Владата јавно да не истрчуваат со изјави за тоа до каде е по стапката со нивните имоти бидејќи во нивните изјави се насетувало дека власта е таа што ја кочи целата процедура. Резолуцијата за заштита на правата на Македонците во Грција беше доне сена во август 2009 година. На неа à претходеше писмо на премиерот Никола Груевски до тогашниот грчки премиер Ко стас Караманлис со барање за враќање на имотите. Но, од Грција експресно стигна одговор дека тоа е внатрешно прашање и дека не дозволува никој да à се меша во одлуките. До сега околу 4.000 лица поднеле документ со податоци за имотот што го по седуваат во северна Грција, но според оценките на правните експерти, тоа нема многу да им помогне да дојдат до нив би-

Џафери се попр Вицепремиерот за спроведување на Охридскиот договор, Муса Џафери, ре агира дека неговата изјава дадена на една ко совска телевизија, дека Ко сово ги поттикнува Албанците во Македонија, е извадена од контекст и погрешно е интерпретирана. Аген ци јата ИНА, по ви ку вај ќи се на ко совската те ле ви зи ја, завче ра пре не се де ка Џа фе ри ја об ви нил по ли тич ката ели та на Ко со во де ка ги пот тик ну ва Ал бан ци те во Ма кедо ни ја ка ко ре зул тат на внатреш ни фру стра ции во по кра и ната. Џа фе ри, спо ред ова, им по рачал на ко сов ски те по ли ти ча ри да се за ни ма ва ат со се ве рот на по кра и ната и со дру ги внатреш ни пра ша ња на ме сто со Ма кедо ни ја. Но, Секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор реагира дека Џафери во ниеден момент ја нема обвинето политичката елита во Ко сово за поттик-


ВЕСТИ

Среда, 28 март 2012 година

3

ТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ РОДЕНИ ВО ГРЦИЈА

е лути на Груевски

дејќи речиси никој од нив не по седува тапии со кои ќе докаже дека навистина е сопственик. Дополнителен проблем претставува тоа што тие не по седуваат ни документи дека се родени во Грција. Не помогнаа ни поединечните тужби пред Су-

ави за Косово нување на Албанците во Македонија. „Доколку некоја изјава е малку порадикална во врска со настаните тука, таа може да биде последица на внатрешните фрустрации таму. Би било среќна околност доколку Ко сово успее да го стабилизира и интегрира својот северен дел, потоа ќе имаше легитимна можност и право да се заинтере сира за ситуацијата овде“, гласела изјавата на Џафери дадена за ко совската телевизија. Претходно објавената изјава на Џафери предизвика лавина реакции кај овдешните и ко совските Албанци. Од ДПА оценија дека изјавата на Џафери зборува за катастрофалната позиција на ДУИ во оваа влада, а ко совските политичари изјавуваа дека не знаат на кого се одне суваат обвинувањата на Џафери, како и дека легитимно право на Албанците во Македонија е да се организираат за да ги заштитат своите права.

дот за човекови права во Стразбур. Судот ги отфрли сите како неосновани и ги повика најпрво да ги исцрпат сите правни мерки во Грција, па дури потоа да се обратат кај нив. Поради тоа македонската Влада најави

дека ќе ангажира познати адвокати од САД, кои се експерти за оваа проблематика бидејќи, како што се зборуваше, ниту еден адвокат од Грција не сакал да се нафати за овие предмети поради страв за својата безбедност.

Македонија нема администрација за ЕУ Македонија, заедно со Црна Гора и со Албанија, за разлика од Србија и од Хрватска, нема административен капацитет за приклучување кон Европската Унија. Ова констатација, како што пренесе МИА, ја изнел Мартин Витек, заменикот на генералниот директор на Секторот за европски прашања на чешкото МНР, во анализа на порталот „Евроактив“. Во дискусијата за Србија, која, исто така, се приклучи кон кандидатските земји и покрај економската криза и нерешените односи со

Косово, таа доби пофалба дека, за разлика од другите балкански земји, има административен капацитет. - Ако се изразам лошо, Црна Гора, Албанија и Македонија немаат доволно администрација, што не е случај со Србија, како што не беше и со Хрватска - објаснил Витек. Во дискусијата било кажано дека Хрватска, која ќе à се приклучи на Европската Унија во 2013 година, може долго време, дури до 2020 година, да биде единствена нова членка на ЕУ.

Грчката полиција запрела камион со МК Во граничната полициска станица кај Стар Дојран, возач на „сканија“ од Кавадарци завчера вечерта пријавил дека грчката полиција претпладнето го запрела во близина на градот Катерини и по извршената проверка на камионот, му ги одзела документите. Камионџијата објаснил дека полицијата реагирала бидејќи на приколката од товарното возило имал налепница со ознака МК. Грчките полицајци го исклучиле превозникот од

сообраќај и му кажале дека ќе му бидат вратени документите откако ќе залепи налепница ПЈРМ. Како што соопшти МВР, камионџијата соработувал со грчка шпедиција со која телефонски стапил во контакт, им го образложил проблемот и оттаму направиле налепница на која пишувало ПЈРМ. Грчката полиција му ја ставила налепницата на камионот и му ги вратила сообраќајните дозволи на возачот.


4

ВЕСТИ

Среда, 28 март 2012 година

ЕКСПРЕМИЕРОТ ТРГНУВА ВО ОПЕРАЦИЈА ПРОТИВ ВМРО-ДП

Албанското знаме ќе се слави, ама нема да се празнува Собранието, по тридневна жестока расправа, вчера ја усвои Предлог-програмата за одбележување настани и личности во 2012 година. Владеачкото мнозинство го изгласа предлогот, според кој, ќе се одбележува стогодишнината од албанското знаме и од именувањето на првиот министер Албанец во Македонија. Отфрлен беше предлогот на опозициската ДПА денот на албанското знаме да се слави како државен празник. Собранието треба да донесе одлука да се одвојат 5.000 евра на Институтот за културно и духовно наследство на Албанците за одбележување на денот на албанското знаме со тоа што овој Институт ќе организира едночасовна академија. А.А.

Старата лустрација денеска на Уставен Уставниот суд денеска ќе решава за спорните одредби од Законот за лустрација за кои речиси пред два месеца одреди привремена мерка, со која ги стави во мирување. Спорни се 13 члена од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, со кои е предвидена лустрација на поранешните функционери, новинари, членови на организации, адвокати и посредници, како и невладини организации, фондации и верски заедници. Спорен е и периодот на кој се однесува лустрацијата. Според последните измени на Законот, лустрацијата требаше да го опфати периодот и по 1991 година, а Уставниот суд веќе еднаш се изјасни дека тоа е спротивно на Уставот, по што Собранието повторно изгласа слична измена на Законот. Минатата недела, без воопшто да ја чека одлуката на Уставниот суд, владејачките партии понудија нов закон за лустрација, со кој лустрацијата би требало да важи до 2006 година. Т.А.

Љубчо сака да црно-белиот св

Во игра се опциите за обединување на десницата но и за формирање на трета сила на политичката сцена независна од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ Ана Анастасовска

Е

кс пре ми е рот Љубчо Ге ор ги ев ски поч ну ва опе ра ци ја за соз да ва ње трет блок на ма кедон ската поли тич ка сце на, дви же ње што ќе функ ци о ни ра над вор од цр но-бе ли от свет на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Ана ли ти ча ри те што ги ан ке ти ра ше „Ден“ сме та ат де ка се ма ли шан си те тре ти от блок да им на не се по се ри о зен удар на ВМРОДПМНЕ и на СДСМ. Во фрон тот на Ге ор ги ев ски би влегле дес ни чар ски те ОМ и До сто инс тво и ли бе рал де мо крати те од цен та рот. Тре ти от блок сам не би имал шан са да ја освои вла ста. - Од ре зултатите на парламентарните избори се виде дека овие партии, како политички субјекти, се маргинализирани. По случувањата во ВМРО-НП, со отцепувањето на едно

крило предводено од Марјан Додовски, како и со апсењето на лидерот на ОМ, Љубе Бошко ски, она што останува нејасно е како сега овие партии функционираат внатрешно и дали воопшто може да стане збор за некаков сериозен трет блок. Она што со сигурност можам да го кажам е дека гласачите на овие партии никогаш нема да прифатат коалиција со Бранко Црвенковски, а Георгиевски веќе се перцепира како негов партнер – смета ана литичарот Владимир Божиновски. Првиот либералдемократ Андреј Жернов ски и ли де рот на ВМРО-НП, Љубчо Ге ор ги ев ски, ве ќе до го во ри ја за ед нич ка соработка во пре срет на локалните избори. Според Жерновски, оваа соработка би би ла над вор од цр но-бе ли от свет на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, односно ќе се напра ви обид за форми ра ње трет блок, она што веќе подолго време не успева да се направи во Македонија иако има ло не-

СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА Г

Или власт ил

Советот за радиодифузија им даде рок од шест месеци на двата најголеми национални медиуми, телевизиите „Сител“ и „Канал 5“, во целост да ја сменат сопственичката структура. Оваа обврска произлегува од член 11 од Законот за радиодифузија, со кој се забранува политички функционери и нивните семејства да бидат сопственици на медиуми. Во член 11 од За ко нот се на ве ду ва де ка по ли тич ки пар тии, др жав ни ор га ни, ор га ни на др жав на упра ва, јав ни прет при јати ја, еди ни ци на ло кал на са моу пра ва, но си те ли на јав ни функ ции и чле нови на нив ни те се мејс тва не може да вр шат ра ди оди фуз на деј ност, ни ту да би дат ос новачи, со ос новачи или да стек ну ва ат учес тво во сопс тве но -


ВЕСТИ

Среда, 28 март 2012 година

5

МНЕ И ПРОТИВ СДСМ

го обои ет колку обиди. Сепак, не се исклучува можно ста овој трет блок подоцна да вле зе во ко а ли ци ја со обеди не ти от опо зи ци ски фронт, предводен од социјалдемократите. Ова прашање останува да лебди во воздух имај ќи пред вид де ка членс твата на ОМ, ВМРО-НП и на До стоинство вршат силни притисоци врз раководствата на партиите да не се ко а ли ци ра со Бран ко Цр вен ков ски. Ветувањето дека нема да дојде до таква коа лиција е основата врз која сега се обединија овие три партии. - Засега имаме некаква визија како би функционира ла коа лицијата меѓу ВМРОНП, ОМ и До стоинство. Начелно, имаме подготвено и платформа за идна соработка, но, сепак, сè уште е рано да се прецизира нешто бидејќи во наредниот период ќе почнат да се остваруваат средби меѓу партиите и да се преговара за тоа како би функционира ле и како би настапиле на следните локални избори. За коалиција со СДСМ до сега не станало збор – вели Ване Цветанов од ВМРО-НП. Сепак, дел од аналитичарите се сигурни дека, ако дојде до формирање широка коа лиција против ВМРО-ДПМНЕ, владејачката партија на следните избори ќе до-

живее пораз. - Обединувањето на десницата не е за занемарување. Тука станува збор за бројка од околу 50.000 гласови. Ако овој дел од десницата се обедини со ЛДП и со СДСМ, тогаш таквиот блок би имал повеќе гласови од ВМРО-ДПМНЕ. Во иднина сигурно ќе се намали и рејтингот на владејачката пар-

И УСЛОВИ ЅИНГО И СТОЈМЕНОВ

и телевизии!

ста на ра ди оди фу зи ја. Доколку „Канал 5“ и „Сител“ во рок од шест месеци не ја испочитуваат одлуката на Советот за радиодифузија, им се заканува одземање на лиценцата за вршење радиодифузна дејност. Сопственици на „Сител“ и „Канал 5“ се синови на актуелни пратеници. Горан Ивановски, сопственикот на „Сител“, е син на лидерот на Соција листичката партија, Љубисав Иванов- Ѕинго, а Емил Стојменов, сопственикот на „Канал 5“, е син на пратеникот од владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ, Борис Стојменов. Медиумската концентрација во Македонија е сериозен проблем што секоја година е забележан во извештаите на Европската комисија.

тија, пред сè, поради лошата економска со стојба во државава, што дополнително може да влијае врз изборните резултати и би дошло до многу неизвесна борба – вели профе сорот Јове Кекеновски, кој е сигурен дека најавите за обединување на опозицијата доаѓаат како резултат на лекцијата која опозициските партии ја научиле од минатите парламентарни избори.

ДПА ја избрка Мируше Хоџа од партијата Поранешниот втор човек на ДПА, кандидатката за претседател на државата, Мируше Хоџа е исклучена од својата партија, јави агенцијата ИНА. Веста ја потврдуваат извори од ДПА, но нема информација за причините за нејзиното исклучување. За кус период ова е трето заминување на висок партиски функционер од партијата на Мендух Тачи по отстранувањето на поранешниот генерален секретар Метин Изет и на поранешниот потпретседател Ваљон Беља.


6

ВЕСТИ

Среда, 28 март 2012 година

СУПСТАНДАРДНИ УСЛОВИ ВО МАКЕДОНСКОТО ЗДРАВСТВО

Дијабетичарите од стара во постара барака Менче А. ТОЧИ

Ц

ентарот за дијабет, кој е сместен во дотраен објект што беше затворен од инспекциите, најверојатно, ќе се сели во уште постара барака. Според плановите, напуштената барака, каде што порано беа амбулантите на клиниките, треба да се реновира, но нема да се гради нова. Санитарната инспекција пред две недели го затвори Центарот поради катастрофалната состојба, но подоцна го отвори бидејќи немаше каде да се вршат прегледите на болните. Постои опасност бараката да им падне врз глава на пациентите и медицинскиот персонал, тоалетите се извор на зарази, а меѓу пациентите шетаат стаорци, велат од персоналот. Бараката што сега ја нудат не е решение, велат вработените, кои се шокирани затоа што сметаат дека селидбата нема да значи и подобри услови за работа.

Раководството одговара дека работи на ургентно решение за надминување на проблемите. - Идејата да се реновира оваа барака потекна од мене, но тоа е најбрзото решение за излез од состојбата. Сега чекам министерот за здравство, Никола Тодоров, да се изјасни за мојот предлог - изјави проф. д-р Славица Шубевска, директорка на Клиниката за ендокринологија, под чии ингеренции е Центарот за дијабет. Центарот за дијабет во сегашните простории функционира речиси четири децении, но објектот е уште постар. Таму во супстандардни услови дневно се прегледуваат од 100 до 150 пациенти. - Чекам повеќе од два часа, но има луѓе што доаѓаат уште кога ќе се раздени за да фатат ред. Лекарите добро работат, но има многу пациенти, задушливо е, па од чекање ми се слоши бидејќи мора да бидам гладна - рече редовна пациентка на Центарот.

Од Клиниката веќе подготвиле проект како треба да изгледа нивната зграда и кои услови им се потребни за да ги задоволат стандардите. Но, додека се реализира изградбата на новата зграда, ќе поминат неколку години.


ПАРИ

Среда, 28 март 2012 година

7

КОМПАНИИТЕ ШТО ОТКУПУВААТ И ИЗВЕЗУВААТ ОТПАД ГИ ЗАТВОРИЈА ПОГОНИТЕ

Стопен бизнисот со старото железо П

Мишко ИВАНОВ

огубни ќе бидат последиците што ќе ги предизвика забраната за вршење дејност на цел еден витален дел од македонската економија, кој значително учествува во производството и во извозот, тврдат од Здружението на црна и обоена металургија при Стопанската комора на Македонија. Оттаму и апелот власта повторно да се позанимава со наредбата за забрана за вршење внатрешен промет, откуп и извоз на отпад и остатоци на производи од метали, која е во сила од вчера. - Формиран е Комитет за решавање на проблемите поврзани со состојбата со управување со отпад при Владата, со кој управува премиерот лично. Овој Комитет заседавал пред една недела, тогаш не ни било споменато дека има проблем. Не држи објаснувањето дека Министерството за животна средина го прави ова за да ги намали кражбите. Министерот може да санкционира одреден производител или трговец што го загрозува здравјето, но никако не може да ја суспендира целата дејност - вели Митко Кочовски од Здружението на црна и обоена металургија. Металуршките компании учествуваат со 12 проценти во структурата на индустриското производство и со повеќе од 30 проценти во извозот на државата. А, во моментот немаат други алтернативни извори на суровини.

Почна „Мебел 2012“ Скопски саем од вчера е домаќин на 38. Меѓународен саем на мебел, опрема за домаќинства и за јавни објекти, репроматеријали и машини за индустрија за мебел „Мебел 2012“. Преку понудата на повеќе од 400 домашни и странски изложувачи, се презентира модерниот дизајн и стил во индустријата за мебел, актуелните бои и најновите линии во уредувањето и на внатрешниот и на надворешниот простор. Оваа специјализирана изложбено-комерцијална саемска манифестација на едно место ги собра производителите и трговците од Македонија, од Балканот и пошироко. Вообичаено, овој меѓународен саем бележи посетеност од повеќе од 50.000 лица.

Повеќе од 2.500 вработени од 216 компании, како и 40.000 собирачи, ќе останат без егзистенција поради шестмесечната забрана за откуп и за извоз на отпад

- За шест ме сеци Македонија ќе се соочи со еколошка катастрофа доколку Владата не ја укине забраната за вршење откуп и извоз на отпадоци и остатоци на производи од метали. Ќе нема кој да го собира и рециклира отпадот - алармира Владо Момиров-

ски од Асоцијацијата на секундарни суровини при СКМ. Деловниот сектор бара од надлежните институции да ја преиспитаат и укинат наредбата за да се избегнат огромни штети врз дејно ста и врз стопанството во целина.

Затворена бензинска станица што точела црвена нафта

Бензиска станица во Скопје, која точела црвена нафта како погонско гориво за автомобили, од Државниот пазарен инспекторат доби забрана за вршење дејност во траење од 30 дена. Забраната, како што изјави директорката на Пазарниот инспекторат, Елизабета Чингаровска, е издадена пред три дена, а контролата е извршена на бензинските станици по изве стување од Царинската управа дека во одредени возила е утврдено дека како погонско гориво се користи нафта за домаќинство. Покрај забраната, бензинската станица се соочува и со па-

рична казна од 9.000 евра, од кои со 7.000 евра е казнето правното лице, со 1.500 евра - одговорното лице и со 500 евра се казнува вработениот што го точел горивото. Ако казната се плати во рок од осум дена, сумата се преполовува. По истекот на забраната за вршење на дејност од 30 дена, бензинската станица ќе може да работи, но ќе биде подлежна на контрола дали ќе го почитува законот или не. Екстра лесното гориво на бензинските станици се продава од 15 октомври до 15 април, но само како гориво за греење, а не за погонско гориво.


8

ПАРИ

Среда, 28 март 2012 година

Власта и опозицијата на различен колосек за МЖ

Влезот на приватен оператор во железничкиот сообраќај само ќе доведе до отпуштање на стотици вработени од „МЖ – Транспорт“, рече министерот за транспорт и врски, Миле Јанакие ски. - Извршивме анализа и увидовме дека Македонија сè уште не е подготвена за влез на нов оператор во железницата, а тоа значи дека треба да се зајакне позицијата на националната железничка транспортна компанија за да стане конкурентна на пазарот. За таа цел, во тек со разговори со ЕБОР за обнова на дел од возниот парк, преку набавување нови патнички гарнитури и околу 150 товарни вагони. Дозволувањето влез на нов оператор во железницата во овој момент само ќе значи дека стотици вработени во АД „МЖ – Транспорт“ ќе треба да бидат отпуштени - нагласи Јанакие ски. Според него, на овој начин се остава про стор за дополнително подобрување на со стојбата во националниот желез-

нички оператор кој треба да стане конкурентен, а чие финансиско функционирање во изминатиот период не беше добро заради намалениот обем на сообраќај. Наспроти ова, од СДСМ реагираат на катастрофалната со стојба во „Македонски железници“, која наме сто да ја санира, власта ја оптоварила со вработување на 280 партиски војници. Затоа, СДСМ à порача на власта дека треба итно да се спроведе заедничка деловна политика за „МЖ – Транспорт“ и за „МЖ – Инфраструктура“, односно да се интегрираат во една компанија, да се подготви единствена транспортна политика, да се набават нови вагони - патнички и товарни, да се набават нови локомотиви, електромоторни и дизелмоторни гарнитури со што би се намалиле трошоците за гориво и да се измени третманот на Царинската управа кон товарните вагони, кои стоката ја прене суваат транзитно.

Исплата на субвенциите до 30 јуни

Не треба да се драматизира околу исплатата на субвенциите зашто ре ализирањето на планираната финансиска поддршка за земјоделците е законска обврска и ќе заврши во согласност со утврдениот рок, 30 јуни 2012, изјави ре сорниот министер Љупчо Димовски. - Земјоделското производство е процес кој не почнува на први јануари, ниту завршува на 31 декември. Од тие причини, но и по барање на земјоделците, се продолжија роковите за апликација, што повлече и оддолжување на контролите. Сепак, сите прео станати средства од 2011 година пре фрлени како обврска во 2012

година ќе бидат исплатени заклучно со законски предвидениот рок, 30 јуни - подвлече министерот. Тоа, според Димовски, е дел и од решенијата на европската легислатива, со која македонската е речиси целосно хармонизирана. Исто така, тој рече дека нема про стор за компензација или за евентуално одобрување средства за т.н. зелена нафта во годинешната програма за финансиската поддршка на земјоделството. Според него, до сегашните искуства се крајно негативни зашто кога постоела таква можност, многу че сто се злоупотребувала.

Шпаркасе банка: За НВО 30 проценти пониски тарифи

Невладините организации ќе може да ги реализираат своите плаќања поефикасно и со помалку трошоци преку Шпаркасе банка. Банката креираше пакет на услуги и производи за невладини организации за да ги поддржи организациите чија мисија е соција лен ангажман и да биде нивен партнер во создавањето и развојот на општествените добра. Пакетот нуди попусти и предности при користењето на услугите од доменот на бан-

карството – 30 проценти пониски тарифи за услугите во домашниот и во странскиот платен промет, 30 проценти намаление на месечен надомест за одржување сметка, 30 проценти помали тарифи за пакетите „бизнис нет“ и „бизнис нет плус“; издавање дебитна картичка без надомест, поволности при купопродажба на девизи, стимулативен фиксен додаток од 0,25 проценти п.а. над важечките камати за орочени депозити за правни лица и бизнис-кредитна картичка без надомест во првата година.

„КАТАР ПЕТРОЛЕУМ“ ЌЕ ГО БАРА

Овче По

Ова е можност компанијата од Катар да утврди дали Овче Поле лежи на два милиони барели нафта и дали се точни некогашните југословенски процени за македонскиот нафтен потенцијал вреден минимум 500 милијарди долари

К

Маја АНАСТАСОВА

омпанијата „Катар петролеум“ ќе истражува дали Македонија лежи на нафта. Компанијата најави дека ќе трага по наоѓалишта на нафта и на природен гас. Ова е главната вест што пристигна од Доха по дводневниот пре стој на македонската владина делегација, предводена од премиерот Никола Груевски. Заинтере сирано ста на Катарците да ги детектираат неиспитаните природни потенцијали, веројатно, има подлога, пред сè, во информациите што се пласираа токму последниве неколку години дека Македонија има и такви капацитети. Притоа, се споменуваше Овче Поле, во контекст на тоа дека под него има наоѓа лиште со два милиони барели нафта. Познавачите на со стојбата велат дека на тој терен истражувања имало уште во 60-тите години од минатиот век, кога експертски тим на „Нафтагас“ од Нови Сад издупчил две дупки кај селото Ерџелија. Притоа, наводно, пробила и нафта, а се појавил и гас, но приказната завршила со пломбирање иако кај првата дупнатина

ВО ЗЕМЈА „ЗАКОПАНИ“ 500 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ Од податоците што датираат од времето на поранешна СФРЈ, упатените по сочуваат на тие со кои располагал некогашниот југословенски Геолошки институт, според кој, во Македонија има сурова нафта со вредност од околу 500 милијарди долари. Со рафинирање, пак, и со производство на нафта и на нафтени деривати, би се дошло до трипати поголема заработка.


ПАРИ

Среда, 28 март 2012 година

9

МАКЕДОНСКОТО ЦРНО ЗЛАТО

ле има нафта за Катар?

се дошло до ниво од 1.755 метри, а кај втората до 1.925 метри под земја. Сепак, додаваат упатените, за да се најде нафта, мора да се дупчи најмалку 5.000 метри зашто свет ските искуства велат дека се оди во длабочина од 8.000 до 10.000 метри. Во прилог на тоа дека овој терен треба да се истражи, беше посочуван и фактот дека Овче Поле граничи со општина Пробиштип, каде што се утврдени големи резерви на нафтени шкрилци. Тие, пак, во повеќе држави се користат за добивање нафта. Освен во Овче Поле, упатените велат дека нафтени ре зерви има и во пелагонискиот, полошкиот и во охридско-струшкиот регион, кој е на патот на таканаречената „албанска нафтена жица“. Пред неколку години имаше најава дека Канаѓани, поточно компанијата „Банкерс петролеум“, ќе инвестираат во наоѓање извори на нафта и на природен гас во источниот

дел на земјава. Претставници на компанијата, која вршеше испитувања во Албанија, на оваа тема разговараа со тогашниот министер за економија, Фатмир Бесими. Сепак, ова немаше конкретна завршница. Инаку, „Катар петролеум“ е катарска владина компанија за нафта и за природен гас, која манифе стирала интерес и за инве стиции во трговијата со нафта и со нафте-

ни деривати, конкретно, за отворање 20 бензински пумпи во Македонија, за кои веќе се обезбедени дел од локациите. Исто така, од „Катар петролеум“ најавиле и учество во изградбата на секундарниот и терцијарниот систем за гасификација, преку разни модалитети на инвестиција, партнерство или докапитализација на гасоводните или на електро-енергетските објекти.

КАТАРЦИ ЌЕ ВЛЕЗАТ ВО ДРЖАВНАТА ЕЛЕМ Катар ќе има удел и во докапитализацијата на ЕЛЕМ. Дури се споменува можно учество од 49 проценти во оваа државна компанија. Воедно, претставници на „Катар енергија и води“ планираат посета на Македонија за да учествуваат во анализата на економските и на техничките перформанси за унапредување на процесните дејства.

Исто така, владината делегација имаше средба и со катарската компанија „Катар ервејс“, на која стана збор за опциите за воспо ставување директна линија Доха – Скопје, но во игра е и можно ста Скопје да биде придружна де стинација кон крајната цел на летовите на катарскиот авиопревозник.


ПАРИ

Среда, 28 март 2012 година

9

МАКЕДОНСКОТО ЦРНО ЗЛАТО

ле има нафта за Катар?

се дошло до ниво од 1.755 метри, а кај втората до 1.925 метри под земја. Сепак, додаваат упатените, за да се најде нафта, мора да се дупчи најмалку 5.000 метри зашто свет ските искуства велат дека се оди во длабочина од 8.000 до 10.000 метри. Во прилог на тоа дека овој терен треба да се истражи, беше посочуван и фактот дека Овче Поле граничи со општина Пробиштип, каде што се утврдени големи резерви на нафтени шкрилци. Тие, пак, во повеќе држави се користат за добивање нафта. Освен во Овче Поле, упатените велат дека нафтени ре зерви има и во пелагонискиот, полошкиот и во охридско-струшкиот регион, кој е на патот на таканаречената „албанска нафтена жица“. Пред неколку години имаше најава дека Канаѓани, поточно компанијата „Банкерс петролеум“, ќе инвестираат во наоѓање извори на нафта и на природен гас во источниот

дел на земјава. Претставници на компанијата, која вршеше испитувања во Албанија, на оваа тема разговараа со тогашниот министер за економија, Фатмир Бесими. Сепак, ова немаше конкретна завршница. Инаку, „Катар петролеум“ е катарска владина компанија за нафта и за природен гас, која манифе стирала интерес и за инве стиции во трговијата со нафта и со нафте-

ни деривати, конкретно, за отворање 20 бензински пумпи во Македонија, за кои веќе се обезбедени дел од локациите. Исто така, од „Катар петролеум“ најавиле и учество во изградбата на секундарниот и терцијарниот систем за гасификација, преку разни модалитети на инвестиција, партнерство или докапитализација на гасоводните или на електро-енергетските објекти.

КАТАРЦИ ЌЕ ВЛЕЗАТ ВО ДРЖАВНАТА ЕЛЕМ Катар ќе има удел и во докапитализацијата на ЕЛЕМ. Дури се споменува можно учество од 49 проценти во оваа државна компанија. Воедно, претставници на „Катар енергија и води“ планираат посета на Македонија за да учествуваат во анализата на економските и на техничките перформанси за унапредување на процесните дејства.

Исто така, владината делегација имаше средба и со катарската компанија „Катар ервејс“, на која стана збор за опциите за воспо ставување директна линија Доха – Скопје, но во игра е и можно ста Скопје да биде придружна де стинација кон крајната цел на летовите на катарскиот авиопревозник.


10

ДОСИЕ

Среда, 28 март 2012 година

ТУРБУЛЕНЦИИ ПО НАЗНАЧУВАЊЕТО РАКОВОДИТЕЛИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Мајор ќе командува со полковници

Новиот шеф на секторот за меѓународна соработка е со чин мајор, а ќе треба да комуницира со воените аташеа, кои се полковници

M

ајор Беким Максути, неодамна унапреден од капетан, бил поставен на позицијата шеф на Секторот за меѓународна соработка во Министерството за одбрана, дел од овој ре сор кој директно комуницира со во ените аташеа во земјава, а кои имаат чинови не помали од полковник. Новото назначување во Министерството за одбрана има потенцијал да предизвика меѓународни инциденти, коментираат пензионирани генера ли и извори од ова министерство, додека од кабинетот на министерот тврдат дека сè е според законот. - Девалвирани се сите вредно сти во АРМ. Случаи понизок чин да му командува на повисок имаше и во ЈНА и наме сто да се поправат работите во АРМ, тие уште повеќе се влошуваат. Во војската хиерар-

Истрага за децата жртви на трговија Не може да се утврди потеклото на две од четирите деца што беа жртви на трговија со луѓе на почетокот од март во Хрватска. Интерпол завчера доцна попладнето побарал од македонската полиција да провери податоци за две малолетни лица. Според изводите од матичната книга на родени, кои биле најдени кај лажната мајка, децата биле од Тетово. По направените проверки , МВР утврдило дека такви податоци не се евидентирани во матичната книга на родени во Тетово. Истрагата во Хрватска и понатаму продолжува. Две лица беа фатени на хрватската граница во обид да влезат во земјата нелегално пренесувајќи четири деца. Децата се згрижени во Хрватска. Изводите од матичната книга на родени со кои сакале да ја поминат границата се фалсификат, а на нив стои дека по националност се Албанци. Треба да се утврди дали децата биле продадени и од која држава се. Хрватските истражни органи се на трага да откријат синџир на трговија со малолетници од балканскиК.Г. те земји кон европските метрополи.

хијата мора строго да се почитува - вели еден пензионираниот генерал. И негови колеги ре агираа барајќи да останат анонимни. - Ова е срамота. Па, на Максути сега ќе му биде подреден и Здравко Поповски, наш прет ставник во НАТО во Брисел, а Поповски е бригаден генерал! За жал, ова не е првпат. Пред де сетина години, кога јас бев на команда, дојде делегација од НАТО на чело со генерал, а нашиве му партија мајор да разговара со него. Генера лот не сакаше да чуе, бараше офицер од негов ранг. Ова назначување ќе предизвика инциденти - коментира уште еден пензиониран генерал. Мајорот Максути четири години претходно бил капетан. Немало ништо спорно во неговото унапредување, а од Мини-

стерството велат и дека бил човек со големо искуство. Максути е присутен и со негови текстови во списанија на МО и на АРМ. Сепак, и покрај понискиот чин од сите во ени аташеа во Македонија, како и од сите македонски во ени аташеа во странство, од Министерството за одбрана убедуваат дека сè било според закон. - Во МО, по ставувањето на мајор Максути на функцијата вршител на должност на Сектор за меѓународна соработка е направено во согласност со Законот за одбрана и заштита и со Законот за служба во АРМ. Во согласност со дипломатскиот протокол се одвива комуникацијата и други активно сти со странските воени аташеа во земјава - вели Селвет Барути, портпарол на МО, во телефонска изјава за „Ден“. А.Б

Скандал убиствот

На неодредено време е одложено судењето на Тони Денковски, обвинет за тројното убиство во ре сторанот „Биг фиш“ што се случи во септември 2010 година. Причина за одлагање на судењето е кавгата меѓу адвокатот на обвинетиот, Звонко Давидовиќ, и судијката Љубинка Баше ска која го води случајот. На вчерашното судско рочиште адвокатот Давидовиќ се противеше на одлуката на судијката психијатри да ја оценуваат психичката со стојба на обвинетиот според стари вештачења. - Врховниот суд во својата


ДОСИЕ

Среда, 28 март 2012 година

11

Крадел струја од зграда и предизвикал експлозија Страотна експлозија вчера попладне ги вознемирила жителите во зградата на улица Емин Дураку, во скопски Чаир. Станарите околу 16.30 одвај извлекле жива глава од пожарот што настанал по експлозија на електричната инсталација. Прво се случил краток спој, а потоа оган ја зафатил развод-

ната кутија која експлодирала и поч на ла да го ри. Жртви и по вредени нема, а интервенцијата на пожар ната спречи ла по голе ма мате ри јал на ште та. Згра дата ка де што се слу чи ла експ ло зи јата би ла ста ра са мо две годи ни. При чи на за пожа рот би ло кра де ње стру ја од еден од станарите.

Лажни полицајци ограбиле Пакистанци во Куманово

ИСКЛУЧОЦИ САМО ВО ВОЕНА МЕДИЦИНА Експертите за „Ден“ додадоа дека е бесмислено офицер со понизок чин да разговара со некој дури две скалила погоре во хиерархијата. Вакви исклучоци имало само во воената медицина. Тие предупредуваат дека може да дојде до воено-дипломатски скандали ако некој од странските аташеа одбие да седне на маса со мајорот Максути.

на судењето за о во „Биг фиш“ одлука наведе дека психијатриските вештачења не се подготвени како што треба, односно не е по светено доволно време за да се подготви адекватно вештачење што би ја одразувало психичката со стојба на обвинетиот. Психијатрите вршеа вештачење во мигот кога обвинетиот се бранеше со молчење, а дополнителниот наод го подготвија само врз основа на записникот од главниот претрес, а не и во разговор со обвинетиот - вели адвокат Звонко Давидовиќ. Токму поради вештачењата што беа направени од лекарите врз основа на пишани иска-

зи што Денковски ги давал во истражна по стапка, а не во личен контакт со обвинетиот, Врховен суд ја поништи доживотната затворска казна за Тони Денковски и случајот го врати на повторно судење. Давидовиќ побара из земање на судијката, а судењето е одложено на неодредено време. Денковски пред Кривичниот суд призна дека пред две години ги застрелал Јордан Јорданов-’Ркулот, Влатко Андревски и Владо Милошев. Причина за убиството, според Денковски, биле смртните закани од убиените кон неговите деца. К.Г.

Двајца државјани на Пакистан биле ограбени на автобуска станица во Куманово од две лица што им се претставиле како полицајци. Пакистанците во Македонија влегле илегално од Србија. На автобуската станица во Куманово сакале да купат билети за Скопје, но им пришле две лица, кои им побарале документи претставувајќи се дека се поли-

цајци. Четворицата почна ле расправија, а потоа еден од лажните полицајци удрил еден од Пакистанците со тупаница во глава. Од ударот Пакистанецот паднал во бе сознание, а напаѓачите заканувајќи се со нож, од другиот од зеле 260 евра и два мобилни телефони. Полицијата уапсила еден од двајцата напаѓачи, а трага по другиот сторител.


12

СКОПЈЕ

Среда, 28 март 2012 година

ПРОПАДНА ТЕНДЕРОТ ЗА РЕ

Двокат возат с

Одземени четири такси-возила

Поради непоседување лиценца за превоз на патници, Град Скопје привремено одзеде четири такси-возила. Против прекршителите се поднесени прекршочни пријави, а предвидената глоба за ваков прекршок е 500 евра. Одредбата за привремено одземање возила, според Законот за превоз во

патниот сообраќај, Градот, во соработка со Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за управување со одземен имот, почна да ја применува од вчера. Од Градот велат дека активно стите за доследно спроведување на Законот ќе продолжат и во наредниот период.

Проработи Куклениот театар во Ѓорче Со премиерната изведба на претставата „Јазовецот и светулката“, во изведба на вработените од градинката „Ро сица“, почна сезоната во Куклениот театар во Центарот за култура во општина Ѓорче Петров. Претставата ја напишаа наставничките и воспитувачките на градинката, кои ги изработија и куклите. Во текот на неделава прет ставата ќе биде репризирана и за првоодделенчињата од сите основни училишта во општината. Планирани се и го стувања во неколку градови во земјава, а Куклениот те атар работи во склоп на Центарот за култура „Ѓорче Петров“.

Дератизација во општина Карпош Од дене ска почнува пролетната дератизација, која ќе се спроведува на територијата на општина Карпош. Со оваа активност, која редовно се извршува напролет и нае сен,

ќе бидат опфатени де сетте основни училишта и четирите градинки со своите клонови во Карпош. Дератизација ќе биде спроведена и во 3.600 шахти на нејзината територија.

Ќе има нов тендер за закуп на рекламен про стор на автобусите, а ни за оној на жичарницата нема заинтере сирани поради високата почетна цена која ја побара ЈСП „Скопје“

Н

Соња Т. ЈАНКОВСКА

иту една компанија до сега не се заинтере сира ла за закуп на рекламниот про стор на кабините и столбовите од жичарницата на Водно или за рекламирање на двокатните автобуси. Тендерот за жичарницата завршува за два дена, а до сега до јавното претпријатие за сообраќај „Скопје“ нема пристигнато ниту едно барање. Сè поизвесно е дека тендерот ќе биде неуспешен, а од ЈСП „Скопје“ причината за незаинтере сирано ста на компаниите ја гледаат во високата почетна цена на јавниот оглас, која изне суваше околу 25.000 евра. Велат дека доколку и овие два дена не пристигне барање од некоја компанија, ќе распишат нов тендер во кој почетната цена ќе ја намалат за 20 проценти. Поради истата причина, минатата недела пропадна и тендерот за закуп на рекламен про стор на 40 двокатни автобуси на ЈСП бидејќи во предвидениот рок не се јави ниту една фирма. На јавниот оглас беше побарана најниска цена од околу 120.000 евра за сите 40 или по 3.000 евра за автобус, цена што, очигледно, е висока за компаниите. Управниот одбор на ЈСП ќе расправа за распишување нов тендер, кој е можно да се објави до крајот на неделава или почетокот на следната. Од ЈСП најавуваат дека ќе ја намалат почетната цена на јавното наддавање, со што очекуваат поголема заинтере сираност. Можно е да има измени и во другите услови, односно да се продолжи рокот за закуп на рекламниот про стор, кој во стариот тендер беше 14 ме сеци.


СКОПЈЕ

Среда, 28 март 2012 година

КЛАМИРАЊЕ НА НОВИТЕ АВТОБУСИ

ните автобуси капи реклами

13

Казни за дивите продавачи на Зелен пазар

Општина Центар ќе ги казнува дивите трговци и неправилно паркираните автомобили и камиони во близина на Зелен пазар. Ваквите засилени контроли ќе се спроведуваат по иницијатива на граѓаните што живеат во непосредна близина на пазарот. На вчерашната средба на станарите со градоначалникот на Центар, Владимир Тодоровиќ, тие му се пожалиле за лошата состојба околу пазарот, поточно за неможноста за пристап до своите гаражи, блокирани улици, нехигиена и незаконско вршење трговија, со поставување импровизирани тезги на улиците и на тротоарите околу пазарот. На средбата, на која присуствувале и претставници од Државниот пазарен инспекторат, Агенцијата за храна и ветеринарство, МВР-ПС Центар, Комунална хигиена и директорот на „Скопски пазар“, претпријатието што е надлежно за стопанисување со Зелен пазар, Општината донела одлука итно да се решат проблемите, во што ќе се вклучат сите надлежни органи.

За крпење дупки 150 тони асфалт

Условите во тендерот ги избркаа фирмите кои сакаа да се рекламираат на автобусите

- Најверојатно на компаниите им беше висока цената. Сега во новиот тендер планираме да ја намалиме почетната цена за 20 проценти и се надеваме дека тоа ќе ги привлечи фирмите да конкурираат за закуп на рекламниот про стор на двокатните автобуси. Моделот за рекламирање останува ист и во новиот тендер ќе се понуди само на една фирма, која ќе ја врши маркетиншката работа, односно ќе го изнајмува про сторот на други фирми - вели Мишо Николов, директор на ЈСП „Скопје“. Со изнајмување на про стор за реклами на новите автобуси, јавното претпријатие

почна од октомври минатата година, но тогаш договори за реклами се склучуваа поединечно со секоја фирма. Сега тоа право ќе го има само една компанија, која ќе одлучува на кого ќе му го изнајмува про сторот за реклама на автобусите. До сега, според процените, претпријатието од реклами собира од 5 до 10 милиони денари годишно. Планот е со парите да се покриваат тековните трошоци, но од ЈСП тврдат дека до сега едвај покриваат дел од основните трошоците, особено ако се има предвид дека годинава се потрошени 450 милиони денари за набавка на мазут.

Околу 150 тони асфалт се потрошени за санирање на ударните дупки на улиците низ Скопје, кое во изминатите денови го вршеа екипи на Град Скопје и на јавното претпријатие „Улици и патишта“. Санирани се оштетувањата на коловозите и прекопите на булеварите АСНОМ, Видое Смилевски-Бато и Водњанска, како и на улиците Перо Наков, Волковска, Февруарски поход, Салвадор Алјенде, 11 Октомври, Трета македонска бригада и на патот кон Матка. Од Град Скопје најавуваат дека акцијата за санација на ударните дупки на сообраќајниците, според потребите, ќе продолжи и во наредниве денови.

Весникот има потреба од комерцијалисти на процент. marketing@den.mk


14

Свет

Среда, 28 март 2012 година

ГОЛЕМА дОнАтОрскА АФЕрА ЈАтрЕсЕбритАниЈАиПАртиЈАтА нАдЕЈвидкАМЕрОн

Со 300.000 евра до пре Партијата на Камерон преку тајни ручеци и вечери инкасирала 30 милиони евра

Б

ританскиот премиер Дејвид Камерон призна дека 15 донатори, кои давале пари за неговата Конзервативна партија, присуствувале на „тајни вечери“ во Даунинг стрит 10, како и на ручеци и приеми во владината резиденција во Чекерс. Донаторите на партијата на Камерон à имаат подарено околу 30 милиони евра. На листата на гостите на Камерон, според „Телеграф“ се наоѓаат некои од најбогатите луѓе во Британија, а барем еден од нив јавно се залагаше за укинувањето на данокот против богатите, што беше сторено минатата недела и што предизвика бурна реакција и негодување кај опозицијата и во поголемиот дел од британската јавност. Според весникот, Камерон бил домаќин на банкари, претседатели на нафтени компании, луѓе кои поседуваат синџир маркети, градежници итн. На ручеците тие најчесто доаѓале со нивните сопруги, а за своите донации барале услуга од партијата која гласала закони и донесувала одлуки од кои тие профитирале. Признанието на Камерон беше изнудено откако првично Даунинг стрит 10 одби да говори за вечерите со донаторите, како и да го објави списокот на гостите тврдејќи дека станува збор за приватни средби. Самиот премиер претходно изјави дека вечерите

Разгален син ја подели Кина Поранешниот кинески функционер Бо Силај, чија смена предизвика гласини за државен удар во Кина е исфрлен од Комунистичката партијата поради својот размазен син, плејбојот Бо Гуагуа, пренесува британскиот печат. Ценетиот кинески политичар официјално е исфрлен од партијата поради корупција, откако се дознало дека неговиот син Гуагуа(24) се расфрла со пари по Британија, каде се школувал. Смената на Силај доведе до раздор во кинескиот врв до таа мера што на интернет се појавија драматични извештаи и шпекулации за државен удар.Додека младиот Бо студирал филозофија, политика и економија на Оксфорд, бил суспендиран бидејќи не учел доволно. Според неовите пријатели Бо повеќе го знаеле по забавите отколку по учењето.Еднаш на Оксфорд организирал „Бал на патот на свилата“ во склоп на кој монасите од храмот Шаолин во Кина демонстрирале кунг фу вештини. Своите колеги ги импресионирал со тоа што, тогаш ја довел филмската ѕвезда Џеки Чен кој оддржал предавање, кој дури и запеал со малиот Бо. - Беше познат како плејбој. Се сеќавам дека уште во прва година купи шампањско за сите и направи забава за сите. Кога беше суспендиран во втора година од студиите кинескиот амбасадор во Британија дојде на факултетот со луѓе од тајната служба и му кажа дека ова е срам за неговиот татко. Меѓутоа Бо не издржал на колеџот – вели еден колега на малиот Бо.

Синот му донесе оставка од сите функции: Бо Силај


Свет

Среда, 28 март 2012 година

миерот сеодржувале вонеговите приватни простории идека биле организирани соприватни пари. Таквото објаснување небеше прифатено одглавните лондонски весници,аособено одбританските опозициски лабуристи, коипобараа независна истрага заслучајот. Лидерот наопозицијата, ЕдМилибанд, изјави дека аферата јастава подсомнеж способноста напремиерот Камерон заправење иносење реална процена воопределени ситуации. Истрага заслучајот содавање парични донации завечери иручеци соКамерон,побара имедиумскиот тајкун Руперт Мардок, којсмета дека едоведен вопрашање интегритетот напремиерот,падека тојможе да поправи сèсоедна истрага која ќегирасчисти сите работи. Случајот сопартиските донации наториевците беше обелоденет откако новинари нанеделникот „Сандеј тајмс“,штогоиздава компанијата наМардок „Њузинтернешнел“, лажно претставувајќи се како потенцијални донатори, изнудија признание одфункционерот напартијата заприбирање средства, Питер Крудас, дека задонација од 300.000 евра може да им обезбеди средба соКамерон.Поизбивањето нааферата, Крудас беше принуден да поднесе оставка.

15

ВоВинчаизбегната нуклеарнанесреќа Во српскиот нуклеарен институт Винчаконкрајотнафевруарисеизлиле 300-400литриводавоподрумотвокојсе чувал ураниумскиот „жолт колач“, пишувасрпска„Политика“. „Жолтиотколач“всушностесомелен ураниум подготвен за збогатување и понатамошно користење во нуклеарен реактор. Но јавноста се уште нема информацијадалирадиоактивностабила зголемена или не. Различните мерења далеразличнирезултати. Имено,неофицијалнитерезултатиод проверката на водата од подземниот складсеконтрадикторни:воизвештајот на Нуклеарни објекти на Србија(НОС) нема забележано зрачење, додека во соопштението на Лабораторијата за заштита од зрачење пишува дека тоа било 1.000 пати поголемо од тоа во водатазапиење. По излевањето  меѓу вработените настаналапаника,аделодтрудницишто работат таму одтогаш воопшто не се појавиленаработнитеместа. ВомеѓувремевоВинчапристигнале иекспертиодМеѓународнатаагенцијаза нуклеарнаенергија(IAEA)одВиена. Од целиот инцидент, заклучува Политика,остануваанеколкунеодговорени прашања,каконапримерзошто„жолтиот

колач“ не бил порано добро засолнет, бидејќи е преостанат од проектот „Втора нуклеарна програма“ од пред 40 години, зошто НОС нема ниту една одговарачка лиценца за работа со радиоактивен материјал,којсмеедаграѓанитеда имго скрати правото на благовремено и вистинитоизвестување,особенопривакви инциденти;иштобибилокоганаправената грешкабиималапострашнипоследици?

Таткото наубиецот од Тулуз ќејатужи Франција Таткото наубиецот одТулуз,Мохамед Мера, Беналел, најави дека ќе ги тужи француските власти заубиство насинот кој беше ликвидиран во неговиот стан откако одби даàсепредаде наполицијата,пренесува МИА. -Планирам дагиангажирам најдобрите адвокати иќеработам докрајот наживотот задагиплатам -истакна Беналел Мера. Тојсмета дека француската специјална единица имала можност дагоостави неговиот синжив,во32-часовната опсада настанот,акокористела специјален гас.

-Тиесеопределија дагоубијат -вели Мера,чијпостар син,истотака, еобвинет заповрзаност воубиствата воТулуз. Францускиот министер занадворешни работи Ален Жипе мупорача наБеналел дека муеподобро дамолчи бидејќи неговиот синемонструм којубил седум луѓе воТулуз. -Дасумтатко натаков монструм, би молчел одсрам -рече Жипе. Мера беше убиен одснајпер прискокот од прозорецот од неговиот стан, во момент кога специјалците влегоа востанот.Замуџахединот којзадесет дена уби

седум луѓе воФранција сезнае дека бил женет идека серазвел еден денпред полицијата данаправи опсада нанеговиот стан.Сепак, сеработи заверски, анеза регистриран брак.Исламистот којнаправи масакр во еврејско училиште и уби тројца војници во Тулуз, снимките од убиствата ги испратил до телевизијата „АлЏезира“ воПариз.Откако епрегледан материјалот, àбилпредаден наполицијата.Муџахединот којвелеше дека ечлен на Ал Каеда и натаму е централна тема во предизборната кампања запретседател на Франција.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ВО ДНЕВНИОТ ВЕСНИК „ДЕН“

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ, МАЛИ ОГЛАСИ, ТАЖНИ ПОМЕНИ... www.den.mk

marketing@den.mk

тел. 02/3211 551


16

Свет

Среда, 28 март 2012 година

НОВИ ГЛАВОБОЛКИ ЗА ПОРАНЕШНИОТ ШЕФ НА ММФ

Кан на суд поради оргии Доколку биде осуден, Кан може да добие 20 години затвор

П

оранешниот директор на ММФ, Доминик Строс-Кан, е обвинет за вмешаност во организиран синџир на проституција, соопштија неговите адвокати. Обвинението, кое гласи „подведување во организирана банда“ и „злоупотреба на јавни средства“, следува откако му беше извршен распит пред судот во Лил. Тој е пуштен да се брани од слобода откако платил кауција од 100.000 евра. Доколку биде осуден, Кан може да добие 20 години затвор. - Доминик Строс-Кан е ставен под правна контрола и забрането му е да контактира со обвинетите, цивилните обвинители, сведоците и медиумите во врска со постапката – се вели во соопштението од обвинителите. Ришар Малк, еден од адвокатите на Кан, истакна дека неговиот клиент цврсто тврди дека не е виновен и оти никогаш немал ни најмало чувство дека жените со кои се среќавал биле проститутки. Кан се гони во рамките на аферата наречена „Карлтон“, според името на хотелот од Лил каде што биле организирани приватни „забави–оргии“ на кои учествувал и поранешниот ди-

ректор на ММФ. Вакви забави со проститутки се организирале и во елитни хотели во Белгија и во САД, а името на Кан се поја-

вило кога полицијата почнала да го истражува синџирот. Кан признал дека учествувал на некои

од тие забави, а на една од нив биле и жени што биле праќани во Вашингтон за да го забавуваат додека бил директор на ММФ. Кан преку својот адвокат негираше дека знаел оти таквото друштво било платено. Користењето услуги на проститутките не е противзаконско во Франција, но обвинителите сакаат да докажат дека Кан бил свесен за фактот дека забавите ги организирала мрежа на макроа, злоупотребувајќи ги финансиските средства на компанијата. Неколку бизнисмени и полицајци од Лил веќе се обвинети дека се членови на таа мрежа, а Кан се брани дека не знаел оти тие жени биле проститутки бидејќи нив ги запознавал преку полициски службеници. Кан денес треба да се појави и во Њујорк, пред Врховниот суд во Бронкс, каде што е закажано првото сослушување за цивилната тужба против собарката на еден хотел во Њујорк, Нафисато Дијало, која го обвинува за силување, а чии обвиненија во кривичната тужба биле отфрлени минатото лето. Според француските медиуми, Кан би можел да се договара со Дијало во врска со плаќање на оштетата за да може да ја избегне одлуката на поротата која би можела да застане на страната на „фамозната“ собарка поради која мораше да ја напушти функцијата директор на ММФ. Пред избивањето на скандалот со собарката, Кан беше главен кандидат за претседател на социјалистите во Франција и имаше огромна предност пред Никола Саркози.

Си ја исекол ногата за да не работи

„БМВ“ повлекува 1,3 милион автомобили

Еден невработен Австриец си го исекол стопалото за да не го прогла сат спо собен за работа, прене сува ав стрискиот печат. Откако во својот двор, со еле ктрична пила за дрва си ја исекол но гата, за да се осигура дека нема да му ја зашијат, ја фрлил в печка, па дури потоа повикал брза помош. Австриецот ова го направил пред закажани от лекарски преглед, стравувајќи да не биде прогласен за работноспо со бен, па поради тоа да мора да почне да работи. Лекарите кои сè уште се чудат за бизарниот инцидент, велат дека хос питализираниот е надвор од животна опасност.

Германскиот производител на автомобили „БМВ“ соопшти дека повлекува околу 1,3 милион автомобили насекаде во светот поради проблем со акумулаторот, што во исклучителни случаи може да предизвика пожар. Околу 290.000 автомобили, исто така, ќе бидат повлечени и во Германија. - Како превентивна мерка, „БМВ“ ги повлекува сите модели од серија пет и шест на претходната генерација, произведени меѓу 2003 и 2010 година и кои сè уште се на пазарот, на поправка кај авторизираните дилери се наведува во соопштението на компанијата. Компанијата тврди дека се можни проблеми со каблите за акумулатор, за кои постои можност да не се правилно поставени. - Утврдениот недостаток може да предизвика дефект на електричниот систем прекин на работата на автомобилот, а во некои случаи

може да предизвика пожар - се наведува во соопштението. Германскиот гигант најави дека за проблемот ќе испрати писмо до сите сопс-

Свет

Среда, 28 март 2012 година

17

Глобалниот арсенал брои 20.000 боеви глави Иако Студената војна заврши пред повеќе од 20 години, во светот и натаму постојат околу 20.000 илјади нуклеарни боеви глави, од кои најголем дел се во рацете на Русија и на САД. Паралелно со Самитот за нуклеарна безбедност во Сеул, Федерацијата на американски научници објави листа на земји што поседуваат нуклеарно оружје. Според нивните податоци, девет нуклеарни сили поседуваат повеќе од 20.000 илјади боеви глави. Се проценува дека од вкупниот број, околу 5.000 илјади се оперативни, додека за отприлика 2.000 боеви глави се верува дека многу бргу може да се лансираат. САД поседуваат околу 8.500 боеви глави, но само 1.950 се оперативни. Во оваа бројка влегуваат и стратегиските проектили, кои се многу појаки, а се правени за напади на градови и на воени бази. Во оваа пресметка предвид треба да се земат и околу 200 американски боеви глави со голема разорна моќ, распоредени во неколку европски НАТО-земји. Во овие земји спаѓаат Белгија, Германија, Италија, Холандија и Турција. Од вкупно 10.000 илјади проектили, колку што поседува Русија, се смета дека околу 2.430 би можеле брзо да бидат подготвени за лансирање. Се смета дека остатокот повеќе не е распореден по силоси, туку се наоѓа во складишта или чека размонтирање во

рамките на договорот со Вашингтон за намалување на нуклеарното оружје. Трета на листата е Франција со 300, додека по неа следува Кина со 240 боеви глави. Петта е Британија со 225, а по неа е Израел со 80 боеви глави. Други земји кои можат да се пофалат со нуклеарен арсенал се Пакистан(90), Индија (80) и Северна Кореја(околу 10). Федерацијата на американските научници ја направи листата откако Барак Обама на самитот во Сеул најави ново кастрење на нуклеарниот арсенал кое би се направило заедно со Русија. Повеќе од 50 лидери на самитот во Сеул потврдија дека се потребни повеќе напори за побезбеден свет. Тие упатија заеднички апел за „осигурувањето на безбедноста на сите ризични нуклеарни материјали за четири години“ и ја нагласија важноста на улогата на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) за олеснување на меѓународната соработка. - Нуклеарниот тероризам и натаму е една од најголемите закани за меѓународната безбедност. За да биде отстранета таа закана, потребни се строги мерки на национално ниво и силна меѓународна соработка ако се имаат предвид евентуалните глобални, политички, економски, социјални и психолошки последици - се вели во заедничката декларација.

твеници на овие возила и дека проверките ќе траат околу 30 минути и за нив нема да се наплаќа.

Шепот дипломатија Претседателите наСАДинаРусија,Барак Обама иДмитриј Медведев,воСеул имаа 90-минутен разговор накоибеаснимени како шепотат незнаејќи дека нивниот разговор сеснима.Обама побарал одрускиот колега Русија дамуостави простор иданего притиска заамериканскиот антиракетен штит воЕвропа бидејќи гочекаат избори. -Тоасемоипоследни избори.Кога ќемеизберат,ќебидам пофлексибилен -рече Обама,наштоМедведев муодговорил дека целосно горазбира идека информацијата ќе мујапренесе наВладимир Путин.


18

КУЛТУРА

Среда, 28 март 2012 година

Македонски уметници „Нови сведоци на холокаустот“ Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија во соработка со Меморијалниот центар „Јад Вашем“ од Еруса лим, Израел, ја организира изложбата „Нови сведоци на холокаустот” што утре ќе биде отворена во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија. Изложбата ќе ја отвори госпоѓа Сара Ајник, уметник од Израел и директорка на проектот. - Проектот „Нови сведоци на холокаустот“ е придизвикувачки, специфичен и комплексен, не само според темата, туку и според неговата содржина и реализација - вели Викторија Саркисјан од Фондот на холокаустот на Евреите. Таа додава де-

ка изложбата „Нови сведоци на холокаустот“ ги претставува различните пристапи, доживувања и толкувања на една од најголемите човечки трагедии. Иако сите дела носат единствена порака, во секое од нив е присутен личниот авторски ракопис на учесниците на оваа изложба: Сара Ајник од Израел, која е и идеен творец на проектот, Бурхан Амети, Нехат Беќири, Атанас Ботев, Ненад Ѓорѓевиќ, Христина Зафировска, Верим Зендели, Татјана Манева, Никола Пијанманов, Наташа Божарова-Пијанманова, Маријета Сидовски, Анета Ивановска-Симјановска, Тања Таневска, Денис Танев и Орхан Ќамилов, сите од Македонија.

ПРОМОВИРАНА „РЕЛИГИЈАТА И

Религиј на разб

Обновувањето на заемната доверба и воспоставувањето меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог треба да помогнат светот да се ослободи од предрасудите и од заблудите од минатото

Невена ПОПОВСКА

Д Реакција на Дарко Башески По повод текстот со наслов „Се бара казна за Дарко Башески”, објавен на 24 март, во кој беа цитирани и делови од писмото упатено до нашата редакција од извесен Крис Иванов, кој го обвинува за новодни малверзации, директорот Дарко Башевски реагира и вели дека не е вистина оти тој ја спречил инвестицијата на „Кодак“ во Македонија. - Најголема лага е дека сум ја спречил инвестицијата на „Кодак“. Зад таканаречената инвестиција со отворање лабораторија на „Кодак“ стоеше фирмата „Свет филма“, која инвестираше во изработка на метална табла со натпис за лабораторијата и евентуално неколку метри црвена лента. Доколку инвестирале повеќе, можеби ќе може да ви докажат (доколку можете да ја лоцирате нивната адреса). Доколку таа компанија, пак, беше успешна и способна да инвестира, денес немаше да биде во стечај ниту во Македонија ниту во Словенија - вели во писмената реакција Дарко Башески.

Александар Стефаноски со Филхармонијата на Ливерпул Во улогата на Маурицио од операта „Четворицата грубијани“, в сабота во Ливерпул ќе настапи нашиот оперски пејач Александар Стефаноски. Операта е дело на композиторот Емануел Волф Ферари и ќе биде изведена во салата на Филхармонијата на Ливерпул, Англија. Гостувањето на Стефаноски во Ливерпул е производ на неговите претходни настапи низ Италија, особено гостувањето во најпознатата оперска куќа, Миланската скала. Како што информира „Баги комуникации“, оперската претстава ќе биде снимена на цеде, кое веќе од мај ќе биде достапно во музичките продавници низ Европа.

вете верски конференции за меѓурелигиски и за меѓуцивилизациски дијалог што се одржаа во Република Македонија го афирмираат фактот дека културата може да одигра клучна улога во надминувањето на религиозните и расните предрасуди и на меѓународните нетрпеливо сти, негувајќи го вековното традиционално разбирање во меѓуетничките одно си. - Република Македонија е земја што прави навистина големи чекори во унапредувањето не само на коегзистенцијата, туку и на синергијата на нашиот народ и граѓанството, на православното и католичкото христијанство, на исламот и муслиманството, на проте стантизмот и јудаизмот и на сите други помали конфе сии - рече министерката за култура, Елизабета КанческаМилевска, на вчерашната промоција на петјазичното издание на публикацијата „Религијата и културата - нераскинлива врска меѓу народите“ и дивиди со документарен филм, по светени на Втората свет ска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог. Таа потсети дека „токму во контекст на заложбите за одржување на континуитетот на дијалогот, Република Македонија беше домаќин на претходните две светски верски конференции, кои обединија повеќе од 550 мисионери, вистински верски и религиски лидери, културни и научни авторитети, истражувачи и мислители од духовното, социјалното и од културното поле“.


КУЛТУРА

Среда, 28 март 2012 година

КУЛТУРАТА - НЕРАСКИНЛИВА ВРСКА МЕЃУ НАРОДИТЕ“

ата во служба ирањето

19

Промоција на „Фасадата ги јаде темелите“

Книгата „Фасадата ги јаде темелите” од Никола Гелевски, вечерва, во 20 часот, ќе биде промовирана во клубот на ГЕМ во Старата скопска чаршија. Книгата е дел од едицијата „Градот“ во издание на издавачката куќа „Темплум“.Во предговорот, Гелевски објаснува дека оваа книга е резултат на неговиот мотив да се занимава со временски-просторно изместениот проект „Скопје 2014“, да даде прилог кон разбирањето како можеше сето ова да ни се случи, како на култура, како на нација и како на држава.- Последиците на тој потфат веќе денеска се алармантни, на многу рамништа, но вистинските димензии на штетите допрва ќе се појавуваат - пишува Гелевски.Текстовите застапени во оваа студија се напишани во периодот меѓу мај 2010 и март 2012 година, а дел од нив се објавени во неделникот „Глобус“ и на порталот „Окно“.

Конференциите имаат цел да ги доближат поларизираните светови низ призма на религијата. Конкретните настани треба да ги доближат теоретските претпо ставки кон праксата, а присуството на претставниците на верските заедници од повеќе земји во светот да даде доволна потенцијална енергија да веруваме дека на следната ваква средба, која ќе се одржи во 2013 година, многу проблеми и јазови меѓу нас ќе бидат премо стени со рационално ста на дијалогот. Обновувањето на заемната доверба, воспо ставувањето на меѓурелигискиот и меѓуцивилизацискиот дијалог треба да помогнат светот да се ослободи од предрасудите и од заблудите од минатото. Изданијата и филмот се подготвени со финансиска поддршка на УНЕСКО, во рамки на заедничката програма на Обединети-

те нации „Подобрување на меѓуетничкиот дија лог и соработка меѓу заедниците“ за остварување на милениумските развојни цели, а ги промовираше претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, кој истакна дека општеството може да се промени, но само ако се променат луѓето. - Духовно обновениот човек е мечтата на секоја епоха. Слободно општество можат да изградат духовно слободни луѓе. Верувам дека овој вид конференции се патоказ што ја води нашата генерација кон градење духовно слободни луѓе - подвлече Иванов. Директорката на Комисијата за одно си со верските заедници и религиозни групи при македонската Влада, Валентина Божиновска, ја нарече Конференцијата колосален собир на знаењето и на сове ста.

Изјава на денот

„На Бахами живеам во приколка на плажа, јадам она што ќе наберам од градината или она што ќе уловам во морето... Рај“. Лени Кравиц


20

ЗАБАВА

„Браво бенд“ тајно подготвува соработка со македонска ѕвезда По осум месци од излегувањето на вториот албум „Познат рефрен“, момците од „Браво бенд“ продолжуваат со активности и остануваат константни на македонската забавана сцена со многубројни настапи во земјава. Тие најавуваат дека наскоро треба да излезе новата песна со наслов „Ало“, чија музика е дело на нивниот гитарист Драган Илиeв, кој беше автор и на песната „Познат рефрен“. Текстот за „Aло“ е на Огнен Неделковски и, како што велат од групата, ќе биде дуетска нумера, испеана со некој од пејачите на забавната естрада. Засега не откриваат кој од пејачите ќе пее заедно со нив, но изјавија дека периодов имаат многу работа, а покрај настапите работат и на друг материјал што треба да се најде на следниот албум. - Мора да се остане активен во континуитет, се радувам на вишокот креативност и инспирација што ги имам во моментов така што сакам комплетно да се насочам на творење на она што планираме да à го понудиме следно на нашата публика - изјави гитаристот Драган Илиев. Пред извесен период басистот Живко беше првиот од групата што се сврши. Негова избраничка е неготинката Ана Колева, која работи како полицајка.

статус: МАРТИН ФИЛИПОВСКИ

Уште 178 дена, па ќе славам роденден! Добра најт :)

Среда, 28 март 2012 година

Актерот Гораст Цветковски рипна в тавче И зми нати от ви кенд ма кедон ски от актер, еден од водеч ки те мла ди македонски актери, најверојатно го ка жал суд бо нос ното „да“. Го раст Цве тковски не ги откри ва де та ли те за сво јата из бра нич ка за да ја за шти ти неј зи ната при ват ност. Иа ко офи ци јал ни от дел пред матичар го завршил како што е редот, на сво јот про фил на „Фејс бук“, тој го сме нил стату сот од „во вр ска“ во „комп ли ци ра но е“, се раз би ра, са мо на ше га. На овој начин, се пак, тој не ус пеа да ги зат скрие тра ги те и сè е јас но би деј ќи не го ви те при јате ли и коле ги од те ата рот му че сти та ат.

- Уживам во бракот - кратко изјави новопечениот сопруг и додаде дека не сака да открива повеќе детали од својот приватен живот. Неговата сопруга не е позната во јавно ста и тој решил така и да остане. Во меѓувреме, Гораст Цветковски се подготвува да почне со снимање на новиот филм на Столе Попов „Приказна од Дивиот Исток“, но и да игра во претставата „Подемот и падот на кабарето“ во режија на Владимир Милчин, за која веќе почнуваат пробите. - Со нетрпение очекувам да изле зе играта „дијабло 3“ и да уживам - вели Гораст кој е познат и како страствен играч.

„Беј д фиш“ со концерт во „Хавана“ Скопскиот бенд на 6 април ќе одржи повеќечасовен концерт пред скопската публика. Овој култен музички со став е создаден пред 10 години, а од тогаш имаат сработено четири студиски албуми и многубројни издадени и неиздадени материјали за театарски претстави и филмови. Планирано е да се реализира повеќечасовен концертен настап, на кој ќе имаме можност да ги слушнеме: „When He Was Young“, „French Cheese“,

„True Stops“, „Livin’in a Box“, „Ideal woman“. „Беј д фиш“ беше дел од 30-те изведувачи што се натпреваруваат за наградата најдобар регионален изведувач на доделувањето на европските музички награди „Ем-Ти-Ви“ на 7 но ември 2010 година во Мадрид. Исто така, може да се пофали со турнејата низ де сет европски земји и 19 реализирани концерти. „Беј д фиш“ е автор на музиката за филмот „Скопје ремикс“.


ЗАБАВА

Среда, 28 март 2012 година

21

Песната на Калиопи најдобра во регионот Според анкетата на порталот „Македонска музичка мрежа“ спроведена на 18 март, евровизиската песна на Калиопи „Црно и бело“ е најдобра во регионот. На анкетното прашање кој од поранешните југословенски простори има најдобра песна за „Евровизија 2012“, за Калиопи гласале вкупно 53,75 проценти од посетителите на веб-страницата. На втората позиција е српскиот композитор Жељко Јоксимовиќ со 33,59 проценти, а третопласиран е црногорскиот претставник Рамбо Амадеус со 4,39 проценти. Според гласовите, следат Нина Бадриќ од Хрватска со 3,62 проценти, Ева Бото, словенечката претставничка со 2,58 проценти и последна е Маја Сар од Босна и Херцеговина со2,07 проценти од гласовите на посетителите на порталот „Македонска музичка мрежа“.

Дејвид Бекам ја продава својата колекција автомобили Фудбалерот Дејвид Бекам ја продава својата колекција автомобили, која чини повеќе од 790.000 долари. Во колекцијата се наоѓаат два „бентли“, „бе-ем-ве 645“, „ренџ ровер спорт“ и неговиот „ламборџини га лардо“ што беше купен за 268.872 долари, како и три мотори „харли дејвидсон“. Колекцијата на Бекам е неверојатна и секој од овие автомобили вреди цело богатство.

Исто така, Бекам планира да ја продаде и луксузната вила во лондонскиот крај Хертфоршир што британските медиуми ја нарекоа Бакингамска палата, а се шпекулира дека чини околу 28,4 милиони евра. На продажба ќе биде и вилата во Франција вредна околу 3,9 милиони долари, за семејството да се фокусирале на животот во Лос Анџелес со синовите Бруклин, Ромео, Круз и со ќерката Харпер.


22

ЗАБАВА

Лејди Гага без шминка

Среда, 28 март 2012 година

Ќерката на М „фатена“ как

Секогаш ексцентричната Лејди Гага ги изненади своите обожаватели на социјалната мрежа „Твитер“, поставувајќи фотографија на која таа нема шминка. - Ви посакувам убав ден - напишала таа под фотографијата која предизвика лавина реакции на социјалните мрежи. Таа се фотографирала со собрана коса и со еден бел цвет, како единствен минимален моден додаток. Ретко кој е навикнат на вакво издание од оваа пејачка. Речиси и да не соодветствува фотографијата со нејзиниот лик затоа што таа секогаш е со „неколку тони“ шминка и со ексцентрични фризури и костими. Во меѓувреме Лејди Гага е во забрзани подготовки за концертната турнеја која почнува идниот месец, насловена „Born this way“.

„Дјуран Дјуран“ налето со нов албум

Шајло Џоли-Пит сака машка облека Ќерката на славната холивудска двојка Анџелина Џоли и Брет Пит, Шајло сака панталони, сакоа и се она што носат машките. На прошетките со семејството кога ја фотографираат таа најчесто може да се види облечена во модни парчиња кои им доликуваат на припадниците на спротивниот пол, а ретко е облечена на начин кој им доликува на девојчињата на нејзина возраст.

Концертот на „Дјуран Дјуран“ одржан во Манче стер во декември минатата година ќе излезе како албум ова лето. Музичкото цеде беше снимано во текот на турнејата „All I Need Is Now“, на која оваа група го сними и својот последен студиски албум. Воедно, на дивиди-изданието ќе се најде и документарниот филм снимен минатата година. Автори се Гевин Елдер и Џејмс Тон-

кин. „Дјуран Дјуран“ ја почна кариерата во да лечната 1978 година. Групата е една од оние што ги одбележаа 80-тите години од минатиот век и, генерално, се смета за дел од новата романтична сцена. Во текот на кариерата сними 14 албуми. Првиот беше „Duran Duran“ во 1981 година, додека последниот студиски албум е „All I Need Is Now“ од 2010 година.


ЗАБАВА

Среда, 28 март 2012 година

П

етнаесетгодишната Лурдес Леон е во своите тинејџерски години и веќе е зависник од никотин, таа била фотографирана во друштво на своите пријатели како пуши цигара на улица во Њујорк, но се труди да ја сокрие цигарата за случајно некој да не ја улови.Според законот во Америка пушењето е дозволено за помлади од 18 години. Лурдес ги следи чекорите на својата славна мајка вклучувајќи ја пасијата за мода, како креативец во ланисирањето на нивната брендирана линија на облека „Материјални девојки“. Единствената ќерка на Мадона од бракот со Гај Ричи, по се изгледа, учи од лошите навики на својата 53 годишна мајка. Мадона е активен пушач иако во 2010 даде изјава дека се откажуваа од таа лоша навика. Инаку во месец мај,Лурдес за прв пат на концерт во Израел,ќе се појави на сцена заедно со мајка и, и ќе игра со екипата танчери.

Безжичните мрежи се штетни за сперматозоидите Аргентинските научници констатирале дека приклучувањето на компјутерите на безжичните мрежи, познати како „вајфај“, може да има штетни последици врз квалитетот на спермата на корисниците. Тие дошле до тој заклучок изведувајќи испитувања врз група здрави мажи, чии примероци сперма биле ставени пред компјутери, пренесуваат француските медиуми. Истражувањето е објавено во списанието „Плодност и стерилитет“ и во него се вели дека кога примероците четири часа биле ставени пред компјутери приклучени на „вајфај“, било констатирано дека, во просек, една четвртина од сперматозоидите престанале да пловат, а девет отсто од нив имале оштетена ДНК. Причината е во електромагнетните зрачења што се продуцираат во текот на комуникацијата преку безжичната мрежа, сметаат аргентинските научници.

Боби Браун уапсен Поранешниот сопруг на неодамна починатата дива Витни Хјустон во понеделникот вечер бил уапсен во Лос Анџелес. Причината била што тој управувал со возило под дејство на алкохол. Како што прене суваат американските медиуми, во моментот на сопирање од страна на поли-

цијата Бран не само што бил во алкохолизирана со стојба, туку и зборувал на мобилен телефон. Му бил направен алко-тест, по што веднаш бил и приведен. Музичарот бил спроведен во затворот „Вен Најс“, каде што ја поминал ноќта, но вчера веќе бил пуштен од притвор со кауција.

Нова турнеја на Леонард Коен Новата турнеја насловена „Олд идеас ворлд тоур 2012“, легендарниот Леонард Коен ќе ја почне во август и ќе опфати неколку градови низ Европа, а наесен ќе продолжи низ центрите во Северна Америка. Турнејата е најавена по излегувањето на неговиот најнов албум „Old ideas“, кој е одлично прифатен од публиката насекаде во светот. За жал, на листата концерти во Европа не се најде Македонија ниту, пак, нашите соседни земји. Најблиската дестинација за евентуална посета на негов концерт е Верона, Италија, на 25 септември.

КОМЕРЦИЈАЛЕН ОГЛАС

адона опуши

23

Согласно со препораките на Советот на Европа, Препорака (94)13 за мерките за промовирање и транспарентноста на медиумите и Препорака (2007)2 за плурализмот на медиумите и разновидноста на медиумските содржини, и член 20 од Законот за радиодифузната дејност, трговското радиодифузно друштво Радио МЕФФ - Прилеп ги објавува следните податоци: 1. Сопственик на ТРД Радио МЕФФ - Прилеп Јовеска Билјана. 2. Во текот на 2011 година, во ТРД Радио МЕФФ Прилеп, се направени статусни промени во сопственичката структура. - претходен сопственик – Јовески Димитар до 14.02.2011; - сегашен сопственик – Јовеска Билјана од 14.02.2011. 3. Управител на ТРД Радио МЕФФ - Прилеп е Јовеска Билјана. 4. Извори на финансирање на ТРД Радио МЕФФ Прилеп: Во 2011 година остварени се вкупни приходи во износ од 355.110,00 денари, од кои: 80% од реклами, 20% од останати приходи.


24

СПОРТ

sport@den.mk

Среда, 28 март 2012 година

РАКОМЕТАРИТЕ ПОЧНУВААТ СО ПОДГОТОВКИ

Со провер во битка з Антиќ чека второ дете Капитенот на македонската кошаркарска репре зентација, Перо Антиќ, очекува принова во своето семејство. Најпопуларниот македонски кошаркар во текот на вчерашниот ден дозна дека неговата сопруга Ружица е во блажена со стојба и дека нивното семејство ќе добие нов член. Антиќ радосната вест ја прене се преку својот профил „Фејс бук“ и тоа во свој стил, објавувајќи фотографија од позитивниот тест за бременост на неговата сопруга. Веднаш почнаа да стигнуваат че ститки од сите страни до на-

шиот кошаркар. Ружица Антиќ е во втората седмица од бремено ста, па сè уште не се знае дали кошаркарот ќе добие ќерка или, пак, втор син. Перо и Ружица до сега имаат едно дете, петгодишниот Лука. Кошаркарот на Олимпијакос се подготвува со својот тим за денешниот трет четвртфина лен меч од Евролигата со Монтепаски Сиена, а радосната вест сигурно уште повеќе ќе го крене неговиот морал во пре срет на новиот дуел со својот репре зентативен колега Ле стер Бо Мекејлеб.

Мекејлеб посакува брејк Ле стер Бо Мекејлеб не крие дека со својот тим Монтепаски Сиена ќе се обиде да му се одмазди на Олимпијакос на вечерашниот трет натпревар од четвртфиналната серија во Евролигата. Плејмејкерот на македонската репре зентација против себе ќе го има капитенот Перо Антиќ, но Мекејлеб е целосно фокусиран на реванш за поразот во првиот меч во Сиена. - Атмо сферата во тимот по првиот пораз беше многу ло-

ша. Со триумфот на втората средба го вративме победничкиот дух, но јасно ни е дека мораме да продолжиме во ист стил и да славиме барем еднаш во Атина. Нема да биде лесно, но лани покажавме дека знаеме што е потребно за да го совладаме Олимпијакос на го стински терен. Овојпат ќе треба да го повториме тоа - изјавува Мекејлеб, кој со про сек од 18 по ени на натпревар е трет стрелец во четвртфиналето од Евролигата.

На познатиот список од ЕП во Србија се приклучени рековалесцентот Мите Стоилов и третиот голман Никола Митревски Билјана Б. ПЕТРУШЕВА

В

о познат со став, со проверени сили, машката ракометна репре зентација на Македонија од дене ска влегува во погон пред олимписките квалификации во Гетеборг од 6 до 8 април. Селекторот Звонко Шундовски на со ставот од 17 играчи што го освоија петтото

ме сто на ЕП во Србија во јануари ги додаде реконва лесцентот Мите Стоилов, кој го пропушти континенталниот шампионат поради операција на коленото, Милан Левов и Никола Митревски како трет голман. - Нема измени, со истиот со став што настапивме на ЕП ќе играме и на прет стојните ква лификации за ОИ во Лондон. Приклучени се дополни-


СПОРТ

Среда, 28 март 2012 година

ени сили а Лондон

телно Митревски, Левов и Стоилов, кој ни е потребен особено во одбраната. Но, дополнително ќе видиме каква ќе биде ситуацијата со него поради новата повреда на стапалото поради која ги пропушти последните мечеви со Мета лург - вели селекторот Шундовски. Собирот на ракометарите е дене ска во 14 часот, а според најавите, поради клупските обврски со ден-два задоцнување ќе се приклучат капитенот Кире Лазаров, Борко Ристовски и Влатко Митков. Во подготовките пред квалификациите за ОИ, македонската репрезентација на 1 и на 2 април во Скопје ќе

одигра два контролни натпревари со Романија. Два дена пред почетокот на ква лификациските натпревари, на 4 април, македонските ракометари заминуваат за Шведска. - Нè очекува многу тежок турнир, но имаме шанси и верувам дека ќе го оствариме сонот за пласман на Олимписките игри во Лондон. Влогот е голем - истакнува македонскиот селектор. На ква лификацискиот турнир во Гетеборг, Македонија ќе игра со Унгарија, домаќинот Шведска и со Бразил за едно од првите две ме ста во групата што обезбедуваат пласман на Олимписките игри во Лондон.

Лазаров преку Копер до завршницата во ЛШ Ки ре Ла за ров со Атле ти ко Ма дрид ќе игра против сло ве неч ки от Ци мос Ко пер за плас ман на за врш ни от тур нир на четирите најдобри екипи во Лигата на шампионите. Првиот меч ќе се игра во Копер, а ре ван шот е во Ма дрид. Шпанскиот тим е апсолутен фаворит во овој дуел и има ре ално голе ми шан си тре та годи на по ред да игра во завршницата на ЛШ. Со оглед на дру ги те че твртфинални двојки, тимот на Лазаров имаше најмногу среќа во вчерашната ждрепка во Виена. За раз ли ка од актуел ни от европ ски шам пи он Бар се ло на, која за противник во четвртфина лето го доби данскиот дримтим Копенхаген. Дан ци те пред ждре бот беа убедени дека годинава сигурно ќе би дат во голе мата че твор ка во ЛШ и нај а ви ја де ка че твр-

за спорт

ЗА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ВО ГЕТЕБОРГ

25

тфина лето ќе го играат на стадион пред 18.000 гледачи во голем ракометен спектакл. Немаше многу среќа ни Загреб КО, кој по елиминацијата на Ме та лург во че твртфи на ле то на лета на германскиот Кил. Во единс тве ното шпан скогерман ско че твртфи на ле ќе игра ат Аде мар Ле он и Фу ксе Берлин. Првите четвртфинални натпревари ќе се играат во периодот 18-22 април, а реваншите се на 25-29 април. Че твртфи нал ни двој ки во ЛШ: Ко пен ха ген – Бар се ло на, Адемар Леон – Берлин, Загреб КО – Кил, Цимос Копер – Атлетико Мадрид.

Во утрешниот број прочитајте се за спортот


26

СПОРТ

Среда, 28 март 2012 година

ДУЕЛ НА ЕВРОПСКИТЕ ГИГАНТИ НА „САН СИРО“

Може ли Милан да ја сопре Барса?

Каталонците важат за фаворити не само во ова четвртфинале, туку и во трката за пехарот во ЛШ

Ф

удбалерите на Барселона го продолжуваат походот по новата европска титула со вечерашниот дуел на „Сан Сиро“ против ита-

лијанскиот првак Милан. Овие две екипи се сретнаа во првата фаза од ЛШ сезонава, па Каталонците ќе се обидат да ја повторат добрата игра од пред неколку месеци кога триумфираа среде Милано со 2-3. Одбраната на Милан, која ќе биде ослабена поради неиграњето на Тијаго Силва, ќе биде пред сериозен предизвик да го запре атомскиот напад на Барселона ако се знае дека Каталонците по стигнаа најмалку по два гола на секој од последните девет средби во Лигата на шампионите. - Знаеме дека Барселона создава по двае сетина шанси на натпревар, нам ни прео станува најдобро што можеме да ги искористиме можно стите што ќе ни се укажат. Против себе го имаме актуелниот европски првак предводен од најдобриот фудбалер на светот, но мислам дека Барселона не е непобедлива - изјави голманот на Милан, Кристијан Абијати. Во последниот четвртфинален дуел, Олимпик М. ќе го пречека составот на Баерн Минхен. Францускиот тим примил само два гола на последните седум меча во Марсеј во ЛШ, но дефанзивците на оваа екипа ќе имаат тешка задача да го запрат Марио Гомез, кој сезонава веќе по стигна де сет погодоци во елитното европско натпреварување.

Џеко си оди, Јувентус на готовс Челниците на Јувентус почнаа да подготвуваат понуда за Един Џеко откако му беше ставено до знаење дека Манче стер сити ќе се обиде да го продаде во текот на летниот преоден рок. Тој е не задоволен од статусот на ре зерва во таборот на „граѓаните“, а минутажата дополнително ќе му биде намалена со враќањето на Карлос Тевез во тимот. - Тевез е голгетер од свет ска класа и сигурно ќе добива шанса пред Един Џеко. Јасно е дека Един е не задоволен бидејќи смета

дека заслужува поголема минутажа, но тој нема да биде стандарден првотимец во Сити. Доколку не е задоволен, слободно може да си замине ако добиеме интересна понуда за неговите услуги - истакна Роберто Манчини, менаџерот на Манче стер сити. Таквата изјава на италијанскиот стратег широко ги отвори вратите за заминување на Џеко од Манче стер, а водечките луѓе на Јувентус се подготвени да ја искористат ситуацијата и да го доведат поранешниот ас на

Волфс бург во своите редови. Најтрофејниот италијански клуб се интересираше за Џеко и пред повеќе од една година, кога Манче стер сити излезе како победник во трката за овој фудбалер. Сега кога тој повторно е достапен за трансфер, водечките луѓе на Јувентус се решени да не ја пропуштат можно ста да го ангажираат во своите редови, па за очекување е „старата дама“ да им понуди на „граѓаните“ 20 милиони евра за да го доведе Џеко како суперзасилување за следната сезона.

Клоца за Раниери Серијата слаби игри и резултати на Интер во последните два месеци придонесоа управата на овој клуб да му врачи отказ на тренерот Клаудио Раниери. „Нероаѕурите“ забележаа само една победа од 1 февруари, па во меѓувреме беа елиминирани и од Лигата на шампионите и од Купот на Италија, а чашата беше преполнета со поразот од Јувентус во големото дерби од Серија А. За нов стратег на италијанскиот гигант именуван беше Андреа Страмачони, кој ја доби довербата на сопственикот Масимо Морати откако го одведе младинскиот тим на Интер до титулата европски првак. Токму поради ова Морати реши да му даде шанса на Страмачони да работи со првиот тим на „нероаѕурите“, иако италијанските медиуми го најавуваат овој млад стручњак само како привремено решение. Имено, Масимо Морати за летово најавил целосен ремонт на тимот, што ќе значи и ангажман на нов тренер, а најблизу до клупата на „нероаѕурите“ во моментов се наоѓаат Лорен Блан и Андре Вилјаш-Боаш.

Фергусон: Имаше пенал за Фулам Манчестер јунајтед славеше со 1-0 на дуелот со Фулам во последниот меч од 30. коло во Премиер-лигата, со голот на Вејн Руни, по што „црвените ѓаволи“ обезбедија три бода предност на врвот на табелата пред градскиот ривал Манчестер сити. Но, триумфот ќе остане во сенка на недосудениот пенал за гостите во последните моменти од натпреварот. Мајкл Карик невнимателно стартуваше над Дени Марфи, но главниот судија не се реши да покаже на белата точка. Дека беше пенал, потврдува дури и менаџерот на Манчестер јунајтед. - Да, имаше пенал за Фулам. Судијата имаше добро видно поле. Но, во првиот дел имаше пенал и за нас кога еден гостински играч играше со рака, па можеби судијата компензираше изјави сер Алекс Фергусон. Менаџерот на Фулам, Мартон Јол, беше бесен по натпреварот, истакнувајќи дека неговиот тим е „ограбен“ од судијата.


СПОРТ

Среда, 28 март 2012 година

27

Забрана за голите газиња во одбојката на плажа Меѓународната одбојкарска федерација размислува за промена на спортската опрема што ја носат атрактивните одбојкарки

О

дбојката на плажа е еден од најатрактивните спортови за гледање. Жешките тела на убавите натпреварувачки апсолутно ги привлекуваат припадниците на машкиот пол, а и мажите имаат можност да ги покажат своите издефинирани мускули, па на трибините може да се најдат и многу девојки. Но, многу брзо тоа би можело да се промени затоа што Меѓународната одбојкарска федерација (ФИВБ) планира драстична промена на спортската опрема што ќе ја употребуваат натпреварувачките. До сега беше утврдено со строго прецизирани критериуми бикините на одбојкарките да бидат широки максимум седум сантиметри. Но, од религиозни побуди, ФИВБ размислува комплетно да ја промени концепцијата и натпреварувачките да настапуваат во хеланки со должина до три сантиметри над колената. Таква спорт ска опрема во моментов се користи во атлетиката, како и во одбојката во сала. Ставот е делумно да се задржи сексапилно ста, но да се покријат голите тела на убавите одбојкарки. Меѓународната одбојкарска федерација планира овој спорт да го развие и во земјите од арапскиот свет, но таму религи-

јата не дозволува девојките да настапуваат со разголени тела. Што се одне сува до горниот дел од спорт ската опрема кај девојките, наме сто кусото боди што ги покрива само најеротските делови од телото, ќе можат да се но сат пошироки маици со ракави, по избор на натпреварувачките. Голем дел од водечките натпреварувачки во овој спорт се противат на идејата за промена на облекувањето. Велат дека тоа драстично може да го нама-

ли публицитетот на одбојката на плажа, која е неверојатно гледана токму поради сексапилот што го нуди. - Да играм во бикини никогаш не било проблем за мене. Едно ставно во нашиот спорт, таква е спортската опрема и мислам дека тоа ни е заштитен знак. Со одредени промени, може да опадне интере сот за гледање на овој исклучително атрактивен спорт – вели германската одбојкарка Сара Голер.

Две сестри Австралијки на ОИ во Лондон Сестрите Кејт и Бронте Кембел ќе пливаат за Австралија во иста дисциплина на Олимписките игри во Лондон. Тие ги освоија првите две места на 50 метри слободно на првенството на Австралија и се квалификуваа за ОИ. Кејт и Бронте се првите се стри што ќе настапуваат заедно за Австралија на Олимписките игри во последните 40 години. Повозрасната, 19-годишната

Кејт Кембел веќе обезбеди учество на ОИ и на 100 метри слободно, а победи и во спринтот на 50 метри со 24,44 секунди. Нејзината 17-годишна се стра Бронте заврши на второто место со 24,61 секунди. - Навистина е неверојатно! Ова е најубавото нешто што ни се случило во животот. Лондон ќе биде незаборавно искуство за двете. Навистина е реткост да има двајца врвни спортисти во

едно семејство, а уште и да се натпреваруваат во иста дисциплина на Олимпијада, тоа ќе биде навистина особено доживување - изјави Кејт Кембел. Последни австралиски спортисти што биле роднински поврзани и настапиле на Олимписките игри се се стрите Карен и Нарел Морас, како и браќата Нил и Грег Роџерс. Тие беа во олимпискиот со став на Австралија на игрите во Мин-

хен во 1972 година. Трикратната олимписка шампионка Либи Трикет заврши четврта на 50 метри слободно и не ја исполни индивидуалната олимписка норма за учество на игрите во Лондон. Трикет на ОИ ќе плива само во штафетната трка. Редок успех постигна Лизл Џонс, која со второто место на 100 метри градно обезбеди настап на четврта олимпијада во кариерата.


28

СПОРТ

Среда, 28 март 2012 година

Чикаго се мачи без Роуз

Екипата на Чикаго булс се соочува со огромни проблеми за да го надополни отсуството на својот најдобар кошаркар Дерек Роуз. Извонредниот плејмејкер го пропушти седмиот меч во серија за „биковите“, кои го претрпеа третиот пораз, овојпат на домашен терен од Денвер нагетс со 91-108. Одбраната, која е заштитен знак на Чикаго, целосно потфрли на дуелот со Нагетс, што ре зултираше со најголем број примени поени на „биковите“ на домашен терен оваа сезона. Тај Ло сон беше во глав-

на улога на овој натпревар по стигнувајќи 27 по ени, а одличната партија на бековите на Денвер ја комплетираше Афало со 22 по стигнати поени. - Денвер е тим што игра многу бр за кошарка, а ако му дозволите да влезе силно во мечот, потоа едно ставно не можете да го запрете. Токму тоа се случи на оваа средба, направивме грешка што му дозволивме на противникот рано да влезе во својот препознатлив ритам – изјави Том Тибодо, тренерот на Чикаго. Со слаби игри на го стински терен продолжи и

со ставот на Мајами, кој неочекувано лесно и убедливо загуби од Индијана со 105-90. Двејн Вејд и Леброн Џејмс постигнаа по 24 поени, но немаа соодветна помош од соиграчите против мотивираниот противник. Резултати НБА: ЛА клиперс – Њу Орлеанс 97-85, Хјустон – Сакраменто 113106 (по прод.), Чикаго – Денвер 91-108, Њујорк – Милвоки 89-80, Њу Џерси – Јута 85-104, Индијана – Мајами 105-90, Торонто – Орландо 101-117, Шарлот – Бо стон 95-102, Вашингтон – Детроит 77-79.

Данкан не игра зашто е „стар“ Ветеранот од редовите на Сан Антонио спарс, Тим Дан кан, не игра ше на нат пре ва рот со Фи ла дел фи ја, а офи ци јалната веб-страница на НБА наведе дека при чи на за тоа е не го вата„ста рост“. Спарс играа трет нат пре вар во ни за во исто толку денови, па тренерот Грег Попо вич од лу чи да му да де мал ку по ве ќе одмор на својот центар пред натпревари-

те од пле јо фот. Ад ми ни страто ри те на сајтот на НБА немаа како да го објаснат не го вото не и гра ње, па напи шаа де ка е „стар“. - Нашиот центар треба повремено да добие и поголем одмор од останатите соиграчи, затоа што сезоната е долга и напорна - изјави тренерот на Сан Антонио спарс, Грег Попович.

Урната „Орландо арена“

НЕОБИЧНО БАРАЊЕ НА ТЕНИСЕ

Може ли татко ми А встра лискиот тенисер со хрват ско потекло, Бернард Томиќ, на турнирот на АТП во Мајами имаше поголем проблем на трибините отколку на теренот. По стојаните совети и суге стии на неговиот татко од трибините го вознемируваа 19-годишниот тенисер, па на крајот го загуби мечот со Давид Ферер. Откако го доби гемот на сопствен сервис за водство од 3-2 во вториот сет, Томиќ од главниот судија Седрик Мореира побара да го исфрли татко му од стадионот. Инаку, Џон Томиќ истовремено му е и тренер на Бернард. - Ве молам, дали можете да го исфрлите татко ми од стадионот? Непријатно ми е поради него и страшно ме нервира. Знам, тој ми е татко, но многу ме нервира. Би сакал да го тргнете од трибините, може ли да го сторите тоа? - го праша Томиќ збунетиот судија. Мореира затекнат од ситуацијата му кажа дека нема овластување да го стори тоа

Поранешниот дом на НБА-тимот Орландо меџик, „Емвеј арена“, позната и како „Орландо арена“, е урнат во контролирана експлозија на динамит. Челниците на Орландо проценија дека реновирањето на арената и нејзиното преуредување, според моменталните стандарди на НБА-лигата, би биле прескапи, па изградија нова, а потоа го урнаа стариот кошаркарски дом. „Емвеј арена“ е изградена во 1989 година, но ни тогаш не ги исполнуваше неопходните критериуми бидејќи немаше луксузни ложи за богатите клиенти. „Магичните“ од Орландо на 1 октомври 2010 година се преселија во новиот „Емвеј центар“ каде што сега ги играат натпреварите во НБА-лигата. Неговата изградба чинеше 500 милиони долари, а има капацитет од 18.846 места.


СПОРТ

Среда, 28 март 2012 година

29

ЕРОТ БЕРНАРД ТОМИЌ НА ТУРНИРОТ ВО МАЈАМИ

да го исфрлите од трибините?

Австралиецот побара од судијата да го отстрани неговиот татко од тенискиот стадион бидејќи го деконцентрирал со постојаните совети

што го бара од него, но австра лискиот тенисер беше упорен во своето барање. - Ако го видите да ми дава совети од трибините, можете ли барем да го предупредите да биде тивок? Ве молам, казнете го ако видите дека ме советува – замоли 35рангираниот тенисер на светската листа на АТП. На тоа судијата му одговорил дека може тој самиот да му каже, како на свој тренер, да не му пречи и да си замине од трибините. - Не, ако вие не го избркате, нема да си

замине - одговори Томиќ и конечно го убеди судијата да го заштити од гласниот татко. Сепак, планот на австра лискиот тенисер заврши безуспешно. Неговиот татко остана на трибините, а тој го загуби и вториот сет со 6-4 и испадна од турнирот во Мајами. За тоа време неговиот татко од ложата продолжи со иронично климање со главата да гледа како неговиот син влегува од грешка во грешка. Ова е прв случај во профе сионалниот тенис кога еден тенисер бара од судијата да го казни неговиот тренер за давање совети, но не е прв случај на испади на татковците во белиот спорт. Сво евремено драми на

трибините правеше Дамир Докиќ, таткото на српската тенисерка Јелена Докиќ, која, исто така, еден период настапуваше под знамето на Австралија.

Родик го најде лекот за Федерер

Енди Родик го приреди најголемото изненадување во осми на фи на ле то од тур ни рот во Ма ја ми, ус пе вај ќи да го ели ми ни ра голе ми от фа во рит Роже Федерер. Аме ри ка не цот во прет ход ни те 23 дуе ли во ка ри е рата има ше за бе ле жа но са мо две по беди над швај цар ски от фа ворит, но овојпат со нешто пои на ква та кти ка ус пеа да го надмудри големиот фаворит и да слави со 7-6, 1-6, 6-4. - Ова бе ше ка ко парти ја шах. Ре шив да играм де фан -

зивно и само да ги враќам неговите удари, што беше со сема различно од мојата тактика на прет ход ни те дуе ли со Роже. Мислам дека тој беше изненаден - изјави Родик. Од дру га стра на, Феде рер како причина за поразот го наведе заморот, а не тактиката на противникот. - Ова ми бе ше три е сет ти меч се зо на ва, се чув ству вав ис цр пе но. Не го во рам фи зич ки, туку ментално, не можев да останам фокусиран и затоа загубив - истакна 30-годишниот

СО ПРЕТПЛАТА НАЈЕДНОСТАВЕН НАЧИН ДА ДОЈДЕТЕ ДО ВЕСНИКОТ „ДЕН“ www.den.mk

pretplata@den.mk

тел. 02/3211 551

Швајцарец. Викторија Азаренка стигна до сен за ци о на лен пре сврт на дуе лот со Доме ни ка Ци бул ко ва откако ривалката од Словачка имаше предност од 6-1, 5-2 и сервис за да стави крај на изво нред ната се ри ја на Бе ло ру син ката од 25 по беди во серија. Се пак, Аза рен ка уште ед наш од го во ри на предиз ви кот пра веј ќи це ло сен пре сврт и до би вај ќи ги след ни те два се та со 7-6, 7-5 за својата 26. победа во низа во 2012 година.

ПРОСПЕРА има потреба од искусни гипсер и монтер на ПВЦ за работа во Скопје. Аплицирајте најдоцна до 10 април 2012 година на vrabotuvanje@prospera.com.mk или во продажниот салон на Проспера во Скопје на Партизанска.


30

РАЗОНОДА

Среда, 28 март 2012 година

ХОРОСКОП

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 10.00 Дневник 10 10.30 Македонски народни приказни 11.00 Ѕвон-образовна програма 12.05 Документарна програма Дискавери 13.00 Вести 13.15 Образовна Програма Светот на тишината 13.45 Тротоар Лејт Најт шоу забавна програма

15.00 Вести 15.15 Документарна програма За Македонија 16.10 Без Рецепт 16.30 Сериски филм:Дарма и Грег 17.00 Дневник 1 17.40 Тротоар Њуз 18.00 Документарна програма За Македонија 18.30 Да Бидеме начисто -

информативна програма 19.00 Македонски народни приказни 19.30 Дневник 2 20.15 Документарна Програма 21.00 Без Пардон 22.00 Сериски Филм: Бостонските Адвокати 22.45 Дневник 3 23.15 Тротоар Њуз

23.35 Без Рецепт 23.50 Анплагд-музичка програма 00.35 Документарна Програма За Македонија 01.05 Сериски Филм: Нем Сведок 02.00 Сериски Филм: Дарма и Грег 02.20 Сериски Филм: Бостонските Адвокати 03.00 Музичка Програма 03.45 Документарна Програма

07:35 Проклетите планини на Елвира – игран филм 09:30 Закон и ред 10:15 Подземјето на Њујорк 11:00 5+ 11:50 Храна и вино 12:30 Дигитална зона 13:00 Почетно ниво-игран филм 14:35 Девици благороднички 15:30 Вести

15:4 Закон и ред 16:30 Цртан филм 17:00 5+ 17:45 Храна и вино 18:25 Метео 18:30 Вести 19:05 Спорт 19:07 Метео 19:10 Цртан филм 19:30 Ловечко око

20:00 Девици благороднички 21:00 Канцеларијата 21:32 Следува 21:33 Метео 21:40 Вести 22:15 Спорт 22:20 Засекогаш млади, музичка емисија 22:50 Културна хроника 23:00 Осамени срца-игран филм

01:00 Подземјето на Њујорк 01:45 Засекогаш млади, музичка емисија 02:05 Проклетите планини на Елвира - игран филм 03:25 Културна хроника 03:30 Вести 04:05 Ловечко око 04:35 Храна и Вино 05:05 Почетно ниво- игран филм

06.55 5 до 7 – утринска програма 08.30 Врати време 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата 09.20 Зајди, зајди талент 09.30 Пустолов 09.55 Ај ти замижи 10.15 Топ листа – Супер ѕвезда 10.45 Во прво лице 11.15 Пресинг

11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 К-15 12.30 Вкусот на традицијата 12.45 Зајди, зајди талент 13.00 Живот – информативна програма 13.40 Врати време 14.05 Патоказ -патеписна репортажа 14.30 Портик

15.00 Вести 15.10 Портик 16.15 Во прво лице 16.45 Фактор здравје 17.00 Вкусот на традицијата 17.15 К-15 17.30 Вести 17.45 Пресинг 18.15 Овде и сега 19.00 Вести

19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 К-15 20.10 Пулс – дебатна емисија 21.00 Зајди, зајди талент 22.00 Вести 22.45 К-15 22.55 Голи и смешни – еротска скриена камера 23.25 Бум, бум, мртов си – игран филм

07:00 Здраво Македонијо 09:00 Вести 09:10 Здраво Македонијо продолжува 10:00 Јунска ноќ -турска серија (р) 10.55 Метео 5 -временска прогноза 11:00 Вести 11:10 Скршено крило - серија 11:45 Бразди – емисија за земјоделството (р)

12:15 Каде е ќерка ми – серија 13:15 Џанан - турска серија (р) 14:00 Скршено крило – серија(р) 14:30 Имотот на дамата – турска серија (р) 14:55 Метео 5 -временска прогноза 15:00 Вести 15:25 Имотот на дамата – турска серија(р) 16:00 Величествениот – турска

серија (р) 17:00 Јунска ноќ - турска серија премиера 17:55 Екстра Ексклузив 18:15 Метео 5 -временска прогноза 18:20 Вести 19:00 Имотот на дамата – турска серија 2 сезона 20:00 Величествениот - турска серија

20:45 Лига на шампиони Милан Барселона фудбал 22:50 Метео 5-временска прогноза 22:55 Вести 23:25 Лига на шампиони – Преглед на денот 23:50 Екстра Ексклузив – (р) 00:10 Стрелец – игран филм 01:50 Автомагазин – емисија за автомобили (р)

06:15 Напуштен ангел 07:00 Нести 07:10 Журнал 09:00 Вести 09:10 Под сенката на врбите 09:40 Слушни ја мојата судбина 10:10 Топ шоп 10:40 Бекстејџ 10:50 Малечката невеста 11:15 Огнови на љубовта

12:00 Вести 12:10 Македонски стари приказни 12:40 Преживеан 13:40 Топ шоп 14:00 Езел 15:45 Љубов и казна 16:00 Вести 16:24 Временска прогноза 16:26 Љубов и казна 16:40 Лесни пари - квиз шоу

17:10 Огнови на љубовта 18:00 Малечката невеста 18:35 Бекстејџ 19:00 Дневник 19:30 Бизнис вести 19:40 Временска прогноза 19:45 Љубов и казна 20:00 Лото 20:08 Љубов и казна 21:35 Езел

22:30 Преживеан 23:30 Дневник 23:55 Временска прогноза 23:57 Преживеан 00:40 Некој да ме чува 01:30 Бекстејџ 01:40 Мојата ѕвезд 02:30 Кој те шиша 03:10 Журнал 05:00 Зора зори

21.03 19.04

Овен - Соработниците имаат голема доверба во вас, но вие го заслуживте тоа со напорна работа и дисциплина. Вистинско време е да го реализирате долгопланираното патување. Совет, ви претстои нов работен успех.

20.04 20.05

Бик - Постојано ги одложувате работите во очекување на погоден момент. Конечно, сфативте дека нема потреба за нервirawe, за работи кои не се од големо значење. Совет, забавувајте се со пријателите.

21.05 20.06

Близнаци - Во последниов период многу заборавate, пропуштате работи кои сте морале да ги извршите, вистинско време е да бидете поорганизирани. Совет, потребен ви е мир.

21.06 22.07

Рак - Уживате во атмосферата која е многу позитивна и на работа и дома. Бидејќи подолг период трае таа благосостојба, вие не сте ни свесни за тоа што го имате. Совет, ќе ви годи друштвото со една сакана личност.

23.07 22.08

Лав - Постојано правите планови, но дел од нив не ги реализирате иако сакате да бидете активни. Насочете ја енергијата само кон конкретни работи. Совет, на повидок е нова љубов.

23.08 21.09

Девица - Финансиите не се во најдобра состојба, но вие не се заморувате многу со тој проблем. Дури премногу смирено гледате на тоа. Совет, бидете поактивни, спортувајте.

22.09 23.10

Вага - Попасивни сте во последниот период на љубовен план, тоа вам не ве вознемирува, но го иритира партнерот. Бидете понежни кон партнерот. Совет, консумирајте витамини.

24.10 21.11

Скорпија - Ви претстои успех на сите полиња, вистински момент е да дојдете до посакуваната цел. Искористете го моментот за реализирање важен договор. Совет, пешачете.

22.11 21.12

Стрелец - Акти вен ра ботен ден, полн со нервози, но и со успех на крајот на денот. Иско ри стете го де нот во про шетка и до бро дру жење. Совет, одете на подолго патување.

22.12 19.01

Јарец - Почнете да се забавувате, излезете од својата маска. Тоа ќе ви годи. Финансиската состојба се подобрува и можете да се опуштите. Совет, покажете поголема толеранција кон партнерот.

20.01 18.02

Водолија - Денес ќе се забавувате, денот ќе тече спонтано и отпуштено. Работата ќе ја ставите во втор план. Совет, искористете го доброто расположение за да ги покажете своите емоции.

19.02 20.03

Риби - Ако сакате да имате успех, преминете на дела, а не само на зборови. Во последно време малку се запоставивте, посветете поголемо внимание на изгледот. Совет, јадете здрава храна.


Рецепт на денот

Полнети домати ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l 8 домати со средна

големина 100 г салама 100 г сирење 3 кисели краставички 150 мл павлака 2 лажици мајонез сол

l l l l l l

“SAGITTARIUS”

SRPSKI PEJA^ (BAJAGA)

MATERIJAL ZA IZRABOTKA NA AVIONI

RADIUS

IVAN PAVLOV

LI^NA ZAMENKA

MERKA ZA HARTIJA

NAPRAVA SO KOJA SE LETA

CRVENILO

NACIONALEN ISTORISKI PARK VO SAD

NAPOREDNA LINIJA IME ZA DVA KONTINENTA

OLEG VIDOV

OZDRAVUVA^ AMERIKANSKA PEJA^KA

ARTISTKATA FAROU

NAREDBA (MN.)

LUMEN PRA@ITELI NA ITALIJA

VID POLUPARAZITSKO RASTENIE

MERKA ZA TE^NOSTI UBAVINA AMERIKAN. KLADIVA[ HAROLD PRIBORI ZA RABOTA

GRAD VO VAJOMING (SAD)

VITE[KI NATPREVAR VO STARA ELADA NA[I PARI

LEKAR SPECIJALIST ZA U[NI BOLESTI SITNA MONETA VO ETIOPIJA GLASNA KAVGA

AZEMINA NAGALENO MARKA KOMOTNI ^EVLI

NUMIZMATI^KI ALBUM PRISVOJNA ZAMENKA

ISTOK VID MIRUDIJA

KAMION SO NOSIVOST OD TRI TONI VIKIN[KI BOG

JON ISAJA

DR@AVA VO EVROPA ARTISTKATA LUPINO EDEN OD TROJCATA MUSKETARI NA DIMA KONAK

ODVRATEN ^OVEK (MN.)

JAPONSKI POLITI^AR HAJATO ITALIJA

EP OD HOMER

6

MESAR KALIUM GRAD VO SEVEROZAPADNA AVSTRALIJA

EDNA OD SAD

24 - ta BUKVA

ATLETI^ARKATA PRIVALOVA

PUSTINSKI POVORKI IZVIK ZA NESTRPLIVOST

GRAD VO ZAMBIJA

VID PAPAGAL

DRVENI VLE^KI

9 1 8 6 4 2 7 6 7 8 3 1 2 7 5 2 8 5 3 6 9 4 2

PRAT, TOJAGA

5 6 3 1 4 8

7 3

5

2 7 8 4 5 9 8 2 5

1

4 3

4 9

2

8

9 4 1 9 8

7

4 6

6 7 7 3 1 8 7 5 5 3 4

6 9 5

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: MARIJA KALAS, OV, PARALELA, MIA, SANATOR, ^OMA, KARAVANI, IMELA, L, LITAR, LARAMI, KONOLI, OTIJATAR, AGON, BEKA, ALAD, AZA, ARA, KLASER, I, JI, TRITONEC, K, AJOVA, ITALIJA, GADOVI, ARAMIS, ILIJADA, IKEDA, ], NALANI, STAP; SUDOKU: 1) 649 213 587, 718 654 293, 253 879 614; 126 947 358, 835 162 749, 497 538 126; 372 481 965, 581 396 472, 964 725 831; 2) 271 389 546, 385 246 719, 946 517 823; 654 931 287, 193 728 654, 827 465 931; 562 193 478, 719 854 362, 438 672 195

Свежите домати се мијат убаво. Потоа се одсекува горниот дел кој подоцна служи за декорација како капак. Со лажичка се вади мекиот дел од доматот, кој може да се искористи заедно со останатите состојки. Во длабок сад ситно се сечкаат киселите краставички, саламата и сирењето, а потоа се додаваат и павлаката и мајонезот. Се заедно убаво се меша. Со добиената сме са се полнат доматите и се оставаат во фрижидер два часа. Може да се служат како ладно предјадење. Во декорацијата може да се користи свежа марула, босилок, магдонос или мали шери доматчиња.

PROKOP FRANCUSKA ZA NAVOD- BALERINA NUVAWE MARIJA

POZNATA SVETSKA OPERSKA PEJA^KA

STARA MERKA ZA TE@INA - 10 GERA (60 GRAMA)

ПРИГОТВУВАЊЕ:

31

РАЗОНОДА

Среда, 28 март 2012 година


зрнЦА нА мудрОсТА

ТИКЕТ сЕК ј

1 Милан Барселона 2 Олимпијакос Сиена 1 Инвернес С.Џонстон 0-2 Шефилдј. Честерфилд

Коефициент 5.8

Повеќевредизрноискуство, отколкукуптеории. Ниче

Најтежокнепријателепоранешниотпријател. Рускапоговорка

Победатаимастотицитатковци,апоразотесираче. НаполеонБонапарта

Победатасекогашимприпаѓа нанајупорните. Наполеон

Неслушајтегиониештолошозборуваатзадругите,а доброзавас. ЛавТолстој

Живототемост,неправикуќананего. Кинескапоговорка

ВИЦОТЕКА

13

l

14

l

13

11

l Кочани

14

14 l Штип

13

Велес l

13

l Радовиш

15

l Кичево

l Дебар

17

l Неготино

14

l Струмица

l Кавадарци

13 l Струга

13 12

l Охрид

l Прилеп

17 l Гевгелија

Битола

11 l Ресен

нов пријател! - Да, супер е, богат е и има автомобил - одго вара другата. - Како изгледа? - Металик зелен, спортски двосед. * * * Перица се вратил од село и на учителката à раскажува како си поминал.

Вотекотнаденешниот денќедуваслабумеренветеродсеверенправец,со брзинаод17километрина час.

l Делчево

15

Гостивар

13

14

Скопје l

Тетово l

Крива Паланка

Куманово

12

l

Му дошла смртта на Мујо на врата и му вели: - Дојдов по твојата душа. Мујо се врти и вели: - Фато, душо, некој те бара! * * * Разговараат две русокоси и едната вели: - Слушам дека имаш

l

12 1 чЕТВрТОК 16

3 ПЕТОК 14

Топлоистабилновреме ќеимамеиденеска.Во Скопјеминималната температураќебиде околувториотстепен,а максималнатаќебиде 14Целзиусовистепени. Влажностанавоздухот ќебиде36проценти. Топлотовремееидеалнозапрошеткавоприрода. 5 сАБОТА 15

- Па, видов гуска, коњ, крава и еден болен петел! - A, како знаеше дека е болен? - Па, кокошките цело време го носеа на грбот!

17

Барселона

14

Букурешт

17

Будимпешта

18

Загреб

11

Софија

18

Атина

16

Приштина

12

Сараево

15

Белград

Den 28 Mart  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you