Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

CAMPANYA FORESTAL 2013 CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’AJUDANTS/ES D'OFICI FORESTAL (AOF)

1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL A OCUPAR Denominació de lloc: Ajudant/a d’Ofici Forestal (AOF) Categoria laboral: E Llocs de treball: 620 Modalitat contractual: contractació laboral temporal d’obra o servei determinat Durada del contracte: 2 mesos Jornada: 273 hores Ubicació dels llocs de treball: Als parcs de Bombers que es relacionen a l’annex 2 Funcions del lloc de treball: Realització de tasques auxiliars d’ajut als membres del cos de Bombers, sota la seva tutela, en el cas d’incendis forestals. A més, de la funció d’ajut en la seva extinció, realitzaran tasques de vigilància i prevenció (suport a les cremes, estassades, infraestructures preventives, etc).

2. SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES PROVES DE SELECCIÓ Les persones interessades en aquests llocs de treball poden presentar la sol·licitud d’admissió telemàticament o en suport paper en el termini de 4 dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria. En la presentació de la sol·licitud, sigui telemàtica o en suport paper, s’ha de fer constar UNA ÚNICA Regió d’Emergències, que serà per la qual s’opta. En qualsevol cas si es presenta més d’una sol·licitud per aquesta categoria la sol·licitud que s’entendrà vàlida serà l’última presentada, que substituirà les anteriors. 2.1 Presentació de sol·licitud telemàtica L’obtenció, la formalització i presentació de sol·licituds es pot realitzar telemàticament a les adreces següents: 1. A l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat al web www.gencat.cat seguint el camí següent: Per temes > Administració pública > Oposicions > Col·lectius específics. 2. Al web del Departament d'Interior seguint el camí següent: > Inici > Tràmits > Per temes > Administració pública > Oposicions > Col·lectius específics En aquestes adreces també es podrà consultar l’estat de la sol·licitud. 2.2 Presentació de sol·licitud en suport paper Per presentar la sol·licitud en suport paper cal adreçar-se a la Regió d’Emergències/Unitat per la qual s’opta i presentar l’imprès de sol·licitud (annex 1).

1


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments • DEPARTAMENT D’INTERIOR C/ de la Diputació, 355 08009 Barcelona. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES METROPOLITANA NORD Ctra. de la Universitat Autònoma, s/n. 08290 Cerdanyola del Vallès. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES METROPOLITANA SUD Av. Mare de Déu de Núria, 24 08830 Sant Boi de Llobregat. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES CENTRE Ctra. C-16-c km. 0,500 “El Guix” 08240 Manresa. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE GIRONA C/ de Joan Torró i Cabratosa, 15 17005 Girona. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE LLEIDA C/ dels Bombers, s/n 25198 Lleida. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE TARRAGONA C/ dels Pagesos, 2 43204 Reus. • REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE LES TERRES DE L’EBRE Av. de Jesús, 27 – 33 43500 Tortosa.

3. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ I CONTRACTACIÓ a. Haver complert 18 anys l’últim dia de presentació de sol·licituds de participació. b. Tenir nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors. Els estrangers hi poden participar en els termes que determina l'article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12.01.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, de 11 de desembre (BOE 299, de 12.12.2009). c. Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent. Si es tracta d’un títol acadèmic obtingut a l’estranger, caldrà disposar de l’homologació corresponent del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. d. No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o d’òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els 2


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen. e. No patir malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir amb normalitat les funcions de les places a cobrir, d’acord amb l'annex 3. Per justificar aquest requisit les persones participants hauran de presentar un certificat mèdic que justifiqui els requeriments continguts en l'annex 3 d'aquestes bases. Només s’acceptaran certificats mèdics amb el contingut establert per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en endavant DGPEIS). Així mateix, l’Òrgan Tècnic de Selecció podrà sol·licitar les proves mèdiques complementàries que es considerin oportunes per acreditar les esmentades condicions físiques i psíquiques. f.

Estar en possessió del coneixement de nivell bàsic de llengua catalana (A2) d'acord amb els certificats de coneixements que estableix la Secretaria de Política Lingüística, o els declarats equivalents a aquests, d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i posterior modificació (Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola també hauran de tenir coneixements de llengua castellana, nivell inicial. Equival aquest nivell el Diploma d’espanyol (A2) d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, o equivalent així com altres títols acadèmics oficials que acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a la seva obtenció en aquesta llengua. Restaran exempts de realitzar la prova de llengua castellana aquelles persones participants que tinguin la nacionalitat d’un país en el qual l’idioma oficial sigui el castellà o espanyol. L’Òrgan Tècnic de Selecció determinarà el moment per a la presentació de la documentació acreditativa d’aquest requisit. Per raons d’economia procedimental resten exemptes de l’acreditació d’aquest requisit totes aquelles persones que van superar la prova de llengua catalana i/o llengua castellana, del mateix nivell o superior, corresponent a la campanya forestal dels anys 2011 i/o 2012. La comprovació esmentada es realitzarà d’ofici. Les persones participants que no acreditin el coneixement de llengua catalana i/o llengua castellana seran convocades a una prova de coneixements, de conformitat amb l’establert al punt 7.1.1.b).

Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins la finalització del procés selectiu. Les persones participants que incorrin en inexactituds o falsedats, podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així mateix, en qualsevol moment l’Òrgan Tècnic de Selecció pot requerir a les persones participants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació del document identificatiu. Les persones participants hauran de presentar, quan se’ls requereixi, la documentació acreditativa corresponent als requisits. Així mateix, en cas que s’opti a processos selectius de diverses categories de la mateixa Regió d’Emergències poden presentar la documentació acreditativa dels 3


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments requisits coincidents una sola vegada.

4. ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ L’Òrgan Tècnic de Selecció competent per a l’organització i resolució del present procés de selecció estarà format per: Membres titulars: ƒ 2 Membres de la Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS. ƒ 2 Membres Subdirecció General Operativa de la DGPEIS. ƒ 1 representant dels/de les treballadors/es. Membres suplents: ƒ 2 Membres de la Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS. ƒ 2 Membres Subdirecció General Operativa de la DGPEIS. ƒ 1 representant dels/de les treballadors/es. L’Òrgan Tècnic de Selecció podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació de persones assessores i especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les persones participants en les proves o exercicis que creguin pertinents. En funció del nombre d’aspirants i per a la millor gestió de les proves, l’Òrgan Tècnic de Selecció podrà acordar que aquestes siguin realitzades de manera descentralitzada, tot garantint la confidencialitat i objectivitat en el seu desenvolupament. Els òrgans de selecció auxiliars no tindran funcions qualificadores, sinó únicament de custòdia, vigilància i seguiment del desenvolupament correcte de les proves. L’Òrgan Tècnic de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria. S’estendrà una acta de cada una de les sessions de l’Òrgan Tècnic de Selecció.

5. LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES PARTICIPANTS ADMESES I EXCLOSES A LES PROVES. DATA I LLOC ON ES REALITZARAN LES PROVES La llista provisional de persones participants admeses i excloses a la convocatòria es publicarà amb detall dels motius d’exclusió a les diferents Regions d’Emergències, en els Serveis Centrals de la DGPEIS (ctra. de la Universitat Autònoma, s/n de Cerdanyola del Vallès), a la seu del Departament (c. de la Diputació, 355 de Barcelona) i a la pàgina web de la Generalitat www.gencat.cat seguint el camí següent: web del Departament d'Interior > Àrees d'actuació > Bombers > Convocatòries > Campanyes forestals. 5.1 Esmenes a la llista provisional de persones participants admeses i excloses a les proves Les persones participants excloses disposaran del termini de 2 dies per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial. Les que figurin com a excloses en aquesta llista 4


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments provisional i no esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició. A la llista provisional s’indicarà la data, hora i lloc de les proves i l’ordre de participació de les persones participants.

6. LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES PARTICIPANTS ADMESES I EXCLOSES A LES PROVES Finalitzat el termini d’al·legacions, es publicarà la llista definitiva de persones participants admeses i excloses a la convocatòria, a les dependències referides en el punt 5è. Es considerarà elevada a definitiva la llista provisional de persones participants admeses i excloses, i no es publicarà una nova llista en el supòsit que les al·legacions no modifiquin la llista provisional.

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 7.1 Fases del procés selectiu El procediment de selecció constarà de dues fases: fase de proves i fase de concurs. La puntuació màxima d’ambdues fases serà de 20 punts, dels quals el 50% correspondrà a la fase de proves i el 50% a la fase de concurs. 7.1.1 Primera fase: fase de proves Aquesta fase consistirà en la realització d’una prova física i d’una prova de llengua catalana i/o castellana, si escau. a) 1a prova: prova física Les persones que optin simultàniament a la selecció de la categoria d’Ajudant/a d’Ofici Forestal i de la categoria d’Oficial/a de 1a Equip Prevenció Activa Forestal (EPAF), realitzaran les proves físiques una única vegada i la puntuació obtinguda computarà en els dos processos selectius. L’ordre de realització dels diferents exercicis d’aquesta prova es determinarà en funció dels criteris establerts per l’organització de les persones participants en funció dels grups que determini l’Òrgan Tècnic de Selecció. Aquesta prova consta de tres exercicis obligatoris i eliminatoris. No està permès provar cap element o material abans de la realització dels exercicis, ni tampoc es podrà utilitzar calçat esportiu amb claus per realitzar l’exercici de resistència general. L’incompliment d’aquesta norma pot suposar l’exclusió del procés. a.1) Flexió de braços: les persones participants hauran de mantenir la flexió de braços agafant-se a una barra metàl·lica de 3 cm de diàmetre col·locada horitzontalment amb els palmells de les mans mirant cap endavant. La persona participant s’agafarà a la barra amb els dits dirigits cap endavant. Es penjarà d’ella de manera que la barba quedi per sobre la barra. Normes per a la realització de l’exercici: 5


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments a) No es podrà balancejar el cos, ni fer moviments d’impuls per mantenir la postura. b) No es podrà tocar la barra amb cap part del cos que no siguin les mans. c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra. S’oferirà la possibilitat d’utilitzar magnèsia. d) No és permesa la utilització d’elements que, a judici del controlador de l’exercici, suposin avantatge en la realització de la prova. e) No s’informarà de cap interval de temps durant l’execució de l’exercici des de la posada en marxa del cronòmetre. La valoració d’aquest exercici s’efectuarà d’acord amb la taula següent:

Temps dones <=5,65 5,66-16,60 16,61-22,49 22,50-27,54 27,55-30,77 30,78-36,38 36,39-39,81 39,82-44,66 44,67-49,29 49,30-53,96 53,97-58,78 58,79-63,43 63,44-68,22 68,23-72,86 72,87-77,60 ≥77,61

Temps homes <=7,07 7,08-20,75 20,76-28,12 28,13-34,43 34,44-38,46 38,47-45,47 45,48-49,76 49,77-55,82 55,83-61,61 61,62-67,45 67,46-73,48 73,49-79,29 79,30-85,28 85,29-91,08 91,09-97,00 ≥97,01

Punts 0 1 2 3 4 5 5,50 6 6,50 7 7,50 8 8,50 9 9,50 10

Es registrarà el temps total (en segons i dècimes de segon) durant el qual, la persona participant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del nivell de la barra. Es realitzarà un únic intent. a.2) Aixecament de pesos: les persones participants hauran d'aixecar 40 kg les dones i 50 kg els homes, en forma d'una barra d'halterofília reglamentària, per sobre del nivell del cap amb els dos braços estirats. La persona participant disposarà de dos intents per aixecar el pes, podrà agafar la barra de pesos de la manera que vulgui, però la posició final que s'ha de mantenir un mínim de tres segons ha de ser estable. Com que la realització d'aquest exercici comporta un cert risc de lesió, caldrà que la persona participant realitzi els exercicis d'escalfament que cregui oportuns. Així mateix, haurà d’utilitzar un cinturó, per evitar lesions, el qual es facilitarà abans de l’inici de l’exercici. La qualificació d’aquest exercici serà de 10 punts en cas d’aixecar el pes en el primer intent i de 5 punts en cas d’aixecar-lo en el segon intent. Si la persona participant no 6


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments aixeca el pes en cap dels dos intents serà declarada no apte de la prova física. a.3) Resistència general: consisteix a valorar la capacitat cardiovascular i la resistència. L'ordre de sortida la donarà el controlador, i a la veu de "als llocs" les persones participants es situaran darrera de la línea de sortida, a la veu de "preparats" les persones participants adoptaran una postura estàtica i a la veu de "ja" les persones participants començaran a córrer una distancia de 1000 metres. Seran qualificats amb 0 punts les persones participants que no acabin la cursa, no corrin pel camí senyalitzat o les que efectuïn tres sortides falses, entenent per sortida falsa començar a córrer abans de l'ordre de sortida. La valoració d’aquest exercici s’efectuarà d’acord amb la taula següent:

Temps dones >5' 50 5' 50 5' 40 5' 30 5' 25 5' 10 4' 55 4' 40 4' 25 4' 10 3' 55 3' 45 3' 40 3' 35 3' 30 3' 25 3' 20 3' 15 3' 11 3' 07 3' 03

Temps homes >5' 25 5' 25 5' 10 4' 55 4' 40 4' 25 4' 10 3' 55 3' 45 3' 40 3' 35 3' 30 3' 25 3' 20 3' 15 3' 11 3' 07 3' 03 2' 59 2' 57 2' 55

Punts 0,00 0,50 1 1,50 2,00 2,50 3 3,50 4 4,50 5 5,50 6 6,50 7 7,50 8 8,50 9 9,50 10

L'Òrgan Tècnic de Selecció podrà establir la realització de proves antidopatge. La no presentació en un dels exercicis de la prova física i/o el resultat positiu de les proves antidopatge implicarà l'exclusió del procés de selecció. La puntuació total de la prova física s'obtindrà dividint entre 3 la suma de la puntuació directa obtinguda en l’exercici de flexió de braços, en el d’aixecament de pesos i en el de resistència, sempre que en cada exercici la puntuació hagi estat igual o superior a 5 punts. La puntuació màxima que es pot obtenir és de 10 punts. 7


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

La puntuació mínima per superar la prova serà l’obtinguda per la persona situada per ordre de puntuació en el número que determini l’Òrgan Tècnic de Selecció. En cas d’empat en la nota de l’última persona participant aprovada, seran aptes totes les persones participants que coincideixin amb aquesta nota. b) 2a prova: prova de llengua catalana i/o castellana L’Òrgan Tècnic de Selecció determinarà el moment en què les persones hauran d’acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana i/o castellana. L’Òrgan Tècnic de Selecció farà pública, si escau, la llista de persones participants convocades a realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i castellana. El contingut de cada prova consisteix en l’assoliment per part de la persona participant dels coneixements idiomàtics adequats a la categoria del lloc de treball a ocupar. La qualificació de cada prova és d’apte/a o no apte/a. 7.2 Segona fase: concurs Els mèrits es computaran en referència a la data de publicació amb una puntuació màxima de 10 punts d’acord amb el barem següent : a) Formació i perfeccionament (fins a 1 punt) a.1 Formació específica en l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals: fins a 0,85 punts, d’acord amb el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de prevenció. - Disposar de la formació necessària per al desenvolupament de les funcions del nivell intermedi: 0,45 punts. Per acreditar aquest mèrit caldrà estar en possessió de la formació següent: o Formació de nivell intermedi (durada no inferior a 300 hores del programa referit a l’annex V del Reial decret). o Tècnic superior en prevenció de riscos professionals. - Disposar de la formació necessària per al desenvolupament de les funcions del nivell superior: 0,85 punts. Per acreditar aquest mèrit caldrà estar en possessió de la formació següent: o Formació de nivell superior (durada no inferior a 600 hores del programa referit a l’annex VI del Reial decret). Es valorarà el nivell de formació més alt assolit per la persona participant i no es valorarà la formació de contingut coincident. Per a la seva acreditació caldrà presentar còpia compulsada de la formació corresponent. a.2 Haver superat el curs de formació bàsica per a bombers voluntaris: 0,15 punts. Aquesta formació es comprovarà d’ofici. b) Experiència professional: El temps de serveis prestats en llocs de treball d’igual o similar categoria, a la Generalitat de Catalunya, en altres administracions públiques i/o en el sector privat fins a 7 punts, segons el còmput següent: Experiència amb vinculació de tipus laboral en funcions iguals: 0,1 punts per mes i en 8


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments funcions similars: 0,05 punts per mes. - En el cas que la persona participant tingui experiència professional a la DGPEIS, aquesta es comprovarà d’ofici. - En el cas d’experiència en altres departaments de la Generalitat i/o altres administracions públiques s’acreditarà mitjançant certificat de l’òrgan competent en matèria de personal que farà constar els períodes de contractació i les funcions realitzades. - En el cas d’experiència en el sector privat s’acreditarà mitjançant certificat de l’empresa acreditatiu de les funcions desenvolupades acompanyat d’un informe de vida laboral de la Seguretat Social. c) Per l’acompliment de la clàusula addicional 9a dels contractes laborals de la campanya forestal 2012 que es comprovarà d’ofici, si és el cas: 1 punt. En el cas de no acomplir aquesta clàusula es podrà exigir la responsabilitat administrativa, d’acord amb la regulació establerta a la normativa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. d) Pel correcte desenvolupament de les funcions objecte d’aquesta convocatòria atenent a la puntualitat, l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès i la iniciativa d’acord amb els informes dels/de les caps de Regions d’Emergències de la campanya forestal de l’estiu 2012, si és el cas: 1 punt. L’Òrgan Tècnic de Selecció determinarà el moment en que les persones participants han d’acreditar els mèrits.

8. PUBLICACIÓ DE RESULTATS La llista de puntuacions i la valoració provisional de mèrits es publicarà a les dependències indicades al punt 5è. Les persones participants disposaran del termini de 2 dies a comptar des de la publicació de la llista provisional de mèrits per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Amb la publicació de les llistes de resultats de les proves, la llista definitiva de mèrits i la llista amb la puntuació total obtinguda en tot el procés selectiu, les persones participants seran oportunament convocades a un acte públic per escollir el lloc de treball, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut, fins a cobrir el total de vacants ofertades. En cas d'empat en la puntuació total s'atendrà en primer lloc a la puntuació obtinguda en la fase de proves, en segon lloc en la fase de concurs, i en cas de mantenir-se l’empat, per la major puntuació per exercici en la fase de proves en l’ordre establert en la convocatòria i si persisteix, per la major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre que apareguin en la convocatòria. En el cas que resulti desert algun lloc de treball com a conseqüència d’una renúncia, o per una altra causa, es podrà proposar una altra persona participant que hagi superat el procés selectiu i hagi acreditat els requisits exigits, tenint en compte l’ordre de puntuació.

9


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 9. CURS DE FORMACIÓ A l’inici de la contractació es realitzarà un curs de formació teòrica sobre les nocions bàsiques sobre les funcions de la categoria, que inclou la part de Prevenció de Riscos Laborals. La no assistència al 90% del curs serà motiu de rescissió del contracte de treball, i serà imprescindible per poder incorporar-se a la feina efectiva en el centre de treball corresponent on hauran de realitzar les sessions pràctiques que es considerin pertinents. Les persones que hagin estat contractades en les dues campanyes immediatament anteriors, restaran exemptes de realitzar el curs de formació teòrica, i per tant s’hauran d’incorporar al centre de treball al formalitzar la contractació, on hauran de realitzar un reciclatge pràctic.

10. TEMPS DE TREBALL El total d'hores previstes a realitzar durant el període de contractació és de 273 hores de treball efectiu per als contractes de 2 mesos, d’acord amb el quadrant horari que es lliurarà. En aquest quadrant horari estan descomptades la part proporcional de vacances, els dies festius i el descans setmanal corresponent a cada contracte, segons el que estableix el VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, es respectarà el descans setmanal que determina la legislació vigent i els acords aplicables.

11. RETRIBUCIÓ i CONTRACTACIÓ 1.153,17 euros bruts al mes (sou base i complement de grup), supeditats a tota aquella normativa que afecti a les retribucions del personal laboral del sector públic. Per cada dia de treball s’abonarà un complement de perillositat, d'acord amb l'art. 35.2 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Per cada festiu o diumenge treballat s'abonarà un plus de diumenges i festius d'acord amb l'art. 32 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Per tal de contractar a les persones candidates es comprovarà el compliment de tots els requisits de l’apartat 3 de les bases de la convocatòria. Les persones contractades en les places objecte de la convocatòria hauran de respectar el descans previst a l’article 34.3 de l’Estatut dels Treballadors per a qualsevol tasca incompatible o de col·laboració, sens perjudici dels supòsits d’emergència oficialment declarats o en funció de les instruccions que ordeni l’autoritat corresponent en la gestió d’aquesta emergència. Barcelona, 8 de maig de 2013.

10


ANNEX 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Sol·licitud d’admissió en una convocatòria de campanya forestal Dades generals Dades d'identificació de la persona sol·licitant Nom

Primer cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Segon cognom

Nacionalitat

He nascut fora de l'Estat espanyol Província de naixement

Municipi de naixement

Sexe

Data de naixement

Número d'afiliació a la Seguretat Social

Adreça Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Número

Pis

Província

Telèfon fix

Porta

Codi postal

Població

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Avisos Si voleu rebre avisos marqueu la casella següent: Correu electrònic

Tota la informació relativa al procés de la campanya forestal (convocatòria a proves, llistes de resultats, notes informatives, diligències, etc.) en el qual participeu, la podeu consultar a l'adreça següent: www.gencat.cat > interior > bombers > campanyes forestals

11


Generalitat de Catalunya Departament d'Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments Procés selectiu campanya forestal 2013 Dades de la convocatòria Sol·licitud i declaració de dades per a la categoria: AJUDANT D'OFICI FORESTAL (AOF) CAMPANYA FORESTAL 2013

Regió d'Emergències i/o unitat a la qual s'opta (Marqueu una única opció):

Tarragona

Metropolitana Nord

Metropolitana Sud

Terres de l'Ebre

Girona

Lleida

Centre

Tinc el nivell de coneixements de llengua catalana exigit a la convocatòria. SÍ NO Nivell d'estudis

SOL·LICITO ser admès/esa a prendre part en el procés de selecció de personal referit en aquest document i DECLARO que són certes totes les dades que hi consigno, que compleixo les condicions exigides per treballar i que reuneixo els requisits assenyalats especialment a la convocatòria. AUTORITZO l'òrgan convocant perquè sol·liciti, en nom meu, les comprovacions oportunes que acreditin el compliment dels requisits d'aquesta convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE ES REQUERIRÀ DURANT EL PROCÉS SELECTIU Fotocòpia compulsada del DNI o NIE. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida i l'homologació corresponent, si escau. Fotocòpia compulsada del certificat de coneixements de la llengua catalana. En cas necessari, fotocòpia compulsada de l'acreditació de coneixements de llengua castellana. Fotocòpia del document en què consti el número d'afiliació a la Seguretat Social.

Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i només es podran cedir de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l'article 5 de la Llei esmentada.

DIRECTOR/A GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS

12


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ANNEX 2 (PLACES CAMPANYA FORESTAL 2013) El nombre màxim de places de la categoria d’Ajudants/es d’Ofici Forestal a cobrir, és el següent:

620

Ajudant/a d’ofici forestal (AOF)

2 mesos

REGIÓ D'EMERGÈNCIES CENTRE Regió

Parcs

RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre RE Centre Total RE Centre

Berga Calaf Columna Mòbil 2 Calaf Cardona Guardiola de Berguedà Manresa Columna Mòbil 3 Manresa Moià Prats de Lluçanès Solsona Torelló Vic Columna Mòbil 1 Vic

Contractes de 2 mesos

6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 82

REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE GIRONA Regió

Parcs

RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona RE Girona

Amer Banyoles Columna Mòbil 2 Banyoles Calonge Cassà de la Selva Columna Mòbil 1 Cassà de la Selva Figueres Girona Columna Mòbil 3 Girona Hostalrich / Sant Feliu Buixalleu La Jonquera La Pera La Vall d’Aro Llançà Llançà esquadra Vilajuïga Lloret de Mar Maçanet de la Selva Olot Olot esquadra Cabanelles Palafrugell

Contractes de 2 mesos

6 6 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments RE Girona RE Girona RE Girona Total RE Girona

Roses Santa Coloma de Farners Torroella de Montgrí

6 6 6 142

REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE LLEIDA Regió

Parcs

RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida RE Lleida Total RE Lleida

Balaguer Columna Mòbil 1 Balaguer Cervera La Seu d’Urgell Lleida Columna Mòbil 4 Lleida Mollerussa Columna Mòbil 2 Mollerussa Sort Tàrrega Columna Mòbil 3 Tàrrega Tremp

Contractes de 2 mesos

6 8 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 76

REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE TARRAGONA Regió

Parcs

RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona RE Tarragona Total RE Tarragona

Cambrils Columna Mòbil 1 Reus El Vendrell Columna Mòbil 2 El Vendrell Falset L'Hospitalet de l'Infant/Vandellòs Montblanc Reus Tarragona Tarragona esquadra Torredembarra Valls Columna Mòbil 3 Valls

Contractes de 2 mesos

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 74

REGIÓ D’EMERGÈNCIES DE TERRES DE L’EBRE Regió

Parcs

RE Terres de l'Ebre RE Terres de l’Ebre RE Terres de l'Ebre RE Terres de l’Ebre RE Terres de l'Ebre RE Terres de l'Ebre RE Terres de l'Ebre

Amposta Columna Mòbil 1 Amposta Ascó Benifallet Gandesa L'Ametlla de Mar Mora d'Ebre

Contractes de 2 mesos

6 8 6 6 6 6 6

14


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments RE Terres de l’Ebre RE Terres de l'Ebre RE Terres de l'Ebre RE Terres de l'Ebre Total RE Terres Ebre

Columna Mòbil 2 Mora d’Ebre Tortosa Tortosa- regió Ulldecona

8 6 2 6 66

REGIÓ D’EMERGÈNCIES METROPOLITANA NORD Regió

Parcs

REM Nord REM Nord REM Nord REN Nord REM Nord REN Nord REM Nord REM Nord REM Nord REM Nord REM Nord REM Nord REM Nord REM Nord REN Nord Total REM Nord

Badalona Cerdanyola Granollers Columna Mòbil 3 Granollers Mataró Columna Mòbil 1 Mataró Mollet del Vallès Mollet esquadra Sant Feliu de Codines Pineda Rubí Sabadell Sant Celoni Santa Coloma de Gramenet Terrassa Columna Mòbil 2 Terrassa 92

Contractes de 2 mesos

6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6

REGIÓ D’EMERGÈNCIES METROPOLITANA SUD

Regió

Parcs

REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud REM Sud Total REM Sud

Cornellà de Llobregat Columna Mòbil 3 Cornellà de Llobregat Gavà Igualada L’Hospitalet de Llobregat Martorell Prat de Llobregat, El Sant Boi Columna Mòbil 2 Sant Boi Sant Feliu de Llobregat Columna Mòbil 1 Sant Feliu de Llobregat Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès esquadra l'Ordal Vilanova i la Geltrú 88

Contractes de 2 mesos

6 8 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6

15


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ANNEX 3 El certificat mèdic haurà d'acreditar que la persona participant no està incursa en cap de les següents exclusions mèdiques: 1. Constitució física: Serà excloent un índex de corpulència (pes en kg dividit per talla en decímetres) superior a 5 i inferior a 3,3. 2. Oftalmologia Disminució de l'agudesa visual inferior a 0,5 a l'ull millor i 0,3 a l'ull pitjor, mesura sense corregir (agudesa visual pel test de Snellen). Retinopatia (s'admet la còrio-retinitis central serosa). Retinosi pigmentària. Hemeralopia. Hemianòpsia. Diplopia. Discromatòpsies importants. Glaucoma. Afàquies, pseudoafàquies. Subluxació del cristal·lí. Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa. Queratitis crònica. Alteracions oculomotores importants. Dacriocistitis crònica. Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeixi la protecció de l'ull a la intempèrie. Tumors oculars. Amputació important del camp visual en ambdós ulls. 3. Otorinolaringologia Mesurament de l'agudesa auditiva: No s'admetrà audiòfon. L'agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua global binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia. Trauma acústic o sordesa professional; no s'admetran pèrdues superiors a 22 decibels en la freqüència de 4.000 hertz una vegada s'ha descomptat la pèrdua normal per l'edat segons les normes ELI (early loss index). Vertigen. Dificultats importants de la fonació. Perforació timpànica. Quequesa acusada. Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeixi la respiració nasal). 4. Aparell locomotor Malalties i limitacions de moviments: no s'admetran graus de mobilitat inferiors a: A) Extremitats superiors: Espatlla: Elevació progressiva fins a 180 graus. Abducció fins a 120 graus. Dinamometria escapular menor de 25 quilos. Colze: Flexió fins a 100 graus. Extensió fins a 0 graus. Supinopronació de 0 a 180 graus. Canell: 16


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Flexo-extensió fins a 45 graus. Mà i dits: Dinamometria inferior a 30 quilos a qualsevol de les mans. Falta o pèrdua de més d'1/3 de la falange distal del primer dit d'una mà. Falta o pèrdua de qualsevol falange de qualsevol dit, excepte la falange distal del 5è. dit. Falta d'una mà o de qualsevol part d'aquesta, llevat dels dits descrits anteriorment. No tenir íntegra la pinça polze-índex. B) Extremitats inferiors: Maluc: Flexió fins a 130 graus. Extensió fins a 10 graus (més enllà de 0 graus). Tenir una extremitat inferior més curta que l'altra (superior a 1 centímetre). Genoll: Extensió completa. Flexió fins a 135 graus. Lesions articulars o lligamentoses no reparables. Turmell: Flexo-extensió dorsplantar fins a 45 graus. Peu: Peu garrell. Peu pla. Peu pla espàstic. Peu cavus. Dits: Limitació de moviments que dificulti caminar, córrer o saltar. Falta de qualsevol falange de qualsevol dit. Dits en urpa que impedeixin portar les botes de feina. Hallux valgus. C) Columna vertebral: Escoliosi major de 7 graus. Costella accessòria que produeixi robament de subclàvia. Hèrnia discal. D) Malalties diverses: Fractures que deixen seqüeles i dificulten la funció. Osteomielitis. Osteoporosi. Condromalàcia. Artritis. Luxació recidivant d’espatlla. Paràlisi muscular. Miotonia congènita. Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar les funcions de la categoria. 5. Aparell digestiu Cirrosi. Colitis cròniques i síndromes de malabsorció. Hepatopaties cròniques. Pancreatitis crònica. Úlcera sagnant repetitiva. Eventracions. 17


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin seqüel·les funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament per fer la seva feina. Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important. 6. Aparell cardiovascular Hipertensió arterial major de 155/95 mmHg, mesurada en repòs de cinc minuts. Insuficiència cardíaca. Haver patit infart de miocardi. Coronariopaties. Arítmies importants. Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut. Aleteig. Fibril·lació auricular. Síndrome de preexcitació. Blocatge auriculoventricular de 2 ó 3 graus. Extrasístoles patològiques. Valvulopaties. Portar pròtesis valvulars. Aneurismes cardíacs o de grans vasos. Insuficiència arterial perifèrica. Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques varicoses importants. Seqüeles posttromboembòliques. Defectes i deformitats dels dits i/o mans produïts per problemes de circulació que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina de la categoria a desenvolupar. 7. Aparell respiratori Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i a 3 l les dones. Disminució del VEMS per sota del 80%. EPOC. Asma. Atelèctasi. Emfisema. Pneumotòrax repetitiu. Altres processos respiratoris que incideixin negativament en les pràctiques físiques a realitzar i en les tasques específiques de la categoria a desenvolupar. 8. Sistema nerviós central Parkinson, corea o bal·lisme. Epilèpsia. Esclerosi múltiple. Atàxia. Arteriosclerosi cerebral simptomàtica. Vertigen d'origen central. Alteracions psiquiàtriques de base. Qualsevol grau d'hipoòsmia. 9. Pell i fàneres Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos patològics que a criteri del tribunal limitin o s'agreugin amb el treball de la categoria a desenvolupar.

18


Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 10. Altres processos patològics que impedeixin les normals funcions a desenvolupar. Diabetis tipus I o II. Diabetis insípida. Malaltia de Cushing. Malaltia d'Addison. Insuficiència renal crònica. Manca d'un ronyó. Malalties renals evolutives. Hemopaties cròniques greus. Proves analítiques compatibles amb patologia de base. Tumors malignes. Tuberculosi activa. Hèrnia inguinal. Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica i rebel al tractament. Anàlisi d'orina: albuminúria i/o cilindrúria importants. 11. Alcoholisme i/o drogodependència en patologia orgànica 12. Qualsevol altre procés patològic que a criteri del tribunal mèdic dificulti o impedeixi el desenvolupament de les funcions.

19

Campanya forestal 2013: contractació de personal  

6 places per a la Seu d'Urgell