Page 1


∫ƒeCÉŸG ƒªædG QɶàfG ‘

QôëŸG áª∏c

∫hC’ ådÉãdG ó«©dÉH (ƒ«ØjQ ∂«eƒfƒμjEG ¿ÉªY) á∏› øe ôu`«°ShO ∫ÉØàMG ™e Oó©dG Gòg QGó°UEG øeGõàj QGó°UE’G øe ±ó¡dG ¿Éch 2007 ΩÉY ‘ ∫hC’G Oó©dG ¿Éc å«M ∫ɪYC’G ∫É› ‘ á°ü°üîàe áYƒÑ£e

äÓ«∏–h ∫ɪYC’G ´É£b øY á≤ª©àe äÉeƒ∏©e ⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d áeÉg á∏«°Sh áYƒÑ£ŸG √òg ¿ƒμJ ¿CG ƒg

‘ ºgóYÉ°ùJh ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb IôμàÑe k GQÉμaCG É¡FGô≤d Ωó≤J »àdG IóFGôdG áYƒÑ£ŸG ¿ƒμJ ¿CGh á≤«ªY äÉeóN øY hCG ∂JÉeóN hCG ∂JÉéàæŸ øjΰûe hCG OóL øjOQƒe øY åëÑJ âæc Ak Gƒ°Sh .º¡dɪYCG §«°ûæJ ⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d á«dÉãŸG áYƒÑ£ŸG »g ƒ«ØjQ ∂«eƒfƒμjEG ¿ÉªY øe Ò°ShO á∏› ¿EÉa á°ü°üîàe ájQÉ°ûà°SG u

áaÉc ôμ°ûf ¿CG ÉæJƒØj ’ ájÉ¡ædG ‘h . É¡«dEG ⋲©°ùJ »àdG ±GógC’G ≥«≤– ⋲∏Y ∑óYÉ°ùJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG

. É¡d k ÓgCG ¿ƒμf ¿C’ k ÉehO ⋲©°ùf »àdG á«dɨdG º¡à≤K ⋲∏Y Éæd ÚªYGódG AÉcöûdGh AGô≤dG

∫ƒ°UƒdG ¤EG áæ£∏°ùdG ‘ äGQÉ≤©dG ´É£b ™∏£àj å«M ,»∏NGódG QƒμjódGh QÉ≤©dG ´É£b »£¨j Oó©dG Gòg 2009 ΩÉY ∫ÓN QÉ©°SC’G ‘ í«ë°üàdG ácôM ó©Ña πÑb øe É¡«dEG π°üj ⁄ πÑ≤à°ùŸG ‘ IójóL ¥ÉaBG ¤EG

. á«°VÉŸG á∏«∏≤dG Qƒ¡°ûdG ióe ⋲∏Y QGô≤à°S’G Gòg ⋲∏Y â¶aÉMh QGô≤à°S’G ‘ äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG äCGóH

Ú«∏ëŸG øjôªãà°ùŸG ÚH ÒÑc OGó©à°SG ∑Éæg ¿CG ⋲∏Y ºgÉfQhÉM øjòdG QÉ≤©dG AGÈN ÚH ¥ÉØJG ∑Éæg ¿Éc

øe ójó©dG ΩÉ“EGh äGQÉ°ùØà°S’G OóY IOÉjR ¤EG iOCG …òdG ôeC’G ƒgh iôNCG Iôe ¥ƒ°ùdG ‘ Qɪãà°SÓd Ú«ŸÉ©dGh ´É£b ‘ Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÚH ¿RGƒJ ΩóY ∑Éæg ¿Éc âbƒdG ¢ùØf ‘ . øcÉ°ùŸG ´É£b ‘ á°UÉN äÉ≤Ø°üdG

. »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ∫DhÉØJ ∑Éægh ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ∫ÓN äOGR QÉ≤©dG äÉ©«Ñe ¿EÉa ΩÉY πμ°ûHh ÖJÉμŸG

πªY ¿Éc »°VÉŸG ‘ . k Éë°VGh k GQƒ£J ó¡°ûj áæ£∏°ùdG ‘ »∏NGódG QƒμjódG ´É£b ¿EÉa âbƒdG ¢ùØf ‘

™°VƒdG Gòg øμdh OGƒŸGh ¿GƒdC’G QÉ«àNGh ∫õæŸG πNGO ‘ ºàJ »àdG äGQƒμjódG ⋲∏Y k Göüà≤e »∏NGódG QƒμjódG

Ú°ü°üîàŸG AGÈÿÉH áfÉ©à°SÓd √ÉŒG ∑Éæg CGóHh »∏NGódG QƒμjódG ᫪gCÉH »YƒdG IOÉjR ™e ÒÑc πμ°ûH Ò¨J âªgÉ°S ó≤a ∂dP ⋲∏Y IhÓY .äGQƒμjódG Oô› §≤a ¢ù«dh º«ª°üàdG á«∏ªY ‘ º¡cGöTEGh ∫ÉéŸG Gòg ‘ . º«ª°üàdG º«gÉØe Ò«¨J ‘ É¡H á£ÑJôŸG äGQƒ£àdGh ájöü©dG IÉ«◊G

¥OÉæØdG á°UÉîHh »∏NGódG QƒμjódG ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG äÉeóÿÉH ¿ƒæ«©à°ùj øjòdG ¢SÉædG øe ÒãμdG ∑Éæg

. º¡d áÑ°ùædÉH IÒÑc ᫪gCG øe ∂dP πãÁ ÉŸ á∏eÉμàŸG á«MÉ«°ùdG äÉ©ªéŸGh

¢Uôa Qƒ¡X É¡æeh ¬éFÉàf ¬d »∏NGódG QƒμjódG ´É£bh QÉ≤©dG ´É£b √ó¡°ûj …òdG Qƒ£àdG ¿CG ∂dP øe ºgC’G Iô¶ædG ¿EÉa ΩÉY πμ°ûH . IÒãc πªY ¢Uôa ÒaƒJ ⋲∏Y ´É£≤∏d ÈcCG IQób »æ©j …òdG ôeC’G ƒgh IÒÑc πªY

. πeC’G ΩÉY ¿ƒμj ±ƒ°S 2010 ΩÉY ¿EÉa ó«cCÉàdÉH . á«HÉéjEG QÉeƒc …QÉg …OÉ°üàbG Qôfi óYÉ°ùe

١٣

٢

‫اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫ا ﺟﻬﺰة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ‬R‫ﺷﺒﻜﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ا‬

‫ﻋــﺎم اﻣـــﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﺳﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺑﺪأ ا ﻣﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻮق‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬

‫ﻳﻮﻧ‬

‫ ﺩﻭﺳﻴﱢﺮ‬OER

ádƒ≤©e

‫ﻫﻲ‬ ‫داﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫وﻳﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻧﺘﺮﻧﺖ‬R‫ا‬ ‫ا ﺟﻬﺰة‬ ‫ﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮ‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤ‬ ‫ﻔﺴﻪ وﻫﻮ‬ ‫ﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌ‬ ‫ﻨﺘﻈﺮ أن ﺗ‬ ‫ ﺩﻭﺳﻴﱢﺮ‬OER ‫ا ﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﻀﻬﺎ ﻋﻦ‬ ٢٠١٠ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬ ‫ﺸﻴﻊ ﻫﺬه اﻟ‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ اﻟ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫ﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻤﻨﺎزل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ا ﻣﻮر ﺳﻬﻠﺔ‬ . ‫اﻟﻘﺮﻳﺐ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬

١٢

μJ â°†ØîfG ÊÉÑŸG ∞«dÉ Éa QC’G QÉ©°SGC h ©dG QÉ©°SCG ¿E ‹ÉàdÉHh »°VG ‘ âëÑ°UCG äGQÉ≤ ΩÉ©H ŸG . 2008 áfQÉ≤e ∫hÉæà ‫ﻳﻧ‬

‫ ﺩﻭﺳﻴﱢﺮ‬OER

√ÉcöTh

Ö«Ñ◊G ácöûd

ΩÉ©dG ôjóŸG

áªLÎdG πeÉc ≈Ø£°üe èàæŸG ôjóe ¢û«eGQ GQóæaƒL ôjƒ°üàdG ¿ÉeQƒH ¢û«LGQ ¢SGO É«JÉ°S …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éé¡«°S ÖjófÉ°S …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áÑFÉf …hQ ÉfÉÑdCG ájQÉéàdG ∫ɪYCÓd ∫hCG ôjóe ¿ÉeGQ ‘GQ ájQÉéàdG ∫ɪYCÓd ºYO ájò«ØæJ QÉeƒc GOGQ

ô`°TÉ`` `ædG Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d IóëàŸG äÉeóî∏d á°†¡ædG äÉcô°T ióMEG 112 :…ójÈdG õeôdG , …hQ , 3305 :Ü.¢U ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe :¢ùcÉa ,(968) 24700896 :¿ƒØ«∏J (968) 24707939 editor@oeronline. :ÊhÎμdE’GójÈdG

á∏éŸ ¢UÉN ≥ë∏e

äGAÉ°ûf

‫اﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ‬

¿hQôëŸG ôéæJÉH …É°ûcCG QÉeƒc …QÉg …O É૪°Sƒ°S …QƒØdG ˆGóÑY øj ÖdÉZ ÖLQ »ª¡a óªfi äÉéàæŸG ôjóe QÉeƒc ∞«°T ∫hCG »æa ôjóe ôμ«æ‚Q ¢SCG ¢ûjóæ°S »æØdG ôjóŸG QÉμ«fó«H ∫Éæ«e º«ª°üàdG ¬«Ñ«gƒdG ó°TGQ âæH ¬dƒN øjódG »fi Òª°S

IOÉYEG hCG ï°ùf Rƒéj ’ ` áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªL ∫ƒ°ü◊G ¿hO IQƒ°ûæŸG ™«°VGƒŸG øe …CG ™ÑW πªëàj ’h .ô°TÉædG øe á«£N á≤aGƒe ≈∏Y äÉjƒàfi ¢Uƒ°üîH á«dhDƒ°ùe ájCG ô°TÉædG .äÉfÓYE’G

äGQÉ≤Y

Ö«Ñ◊G √ÉcöTh ¥ƒ°ùdG ‘ ¿B’G ó¡°T óbh á∏Môe 2008 ΩÉY QGô≤à°SG G QÉéØfG QÉ©°SC’G G ô¶ædÉH áYÉ≤Ød ô©°S ¤E øμdh Égó©H §Ñ¡àd ¿EÉa h ¢VQC’G G ¿EÉa ¤EG ô¶ædÉHh k É©LGôJ ∑Éæg äGQÉéjE’ E’G ∞«dÉμJ 2008 ΩÉY G IóFÉ°ùdG k Xƒë∏e äGƒæ°ùd øμdh É äÉcöûd óFGƒY ≥≤– ôjƒ£àdG ¤EG ô¶ædÉH øμÁ á«°VÉŸG ÉeCG . …QÉ≤©dG ¿CÉH ∫ƒ≤dG á«MÉf øe ¢Vô©dG . ó«L ¥ƒ°ùdG ⋲∏Y Ö∏£dGh ¿RGƒJ ∑Éæg ” ±É°VCGh ∂dòc ÚH í°VGh ¿EÉa ≥≤°ûdG áfQÉ≤Ãh ¢Vô©dG á«dÉ◊G ∑Éæg ∫Gõj Ö∏£dGh G ä’ó©e ΩÉY ™e G ‘ IOÉjR ’ øμdh äGQÉéjE’ øμÁ 2008 æe øe ¢Vhô©Ÿ á°†Øî . äÓ«ØdG G ¿CÉH ∫ƒ≤dG ¢ù«d øμdh äGQÉéjE’ øe ÉeCG 2010h . ¥QÉa ∑Éæg å«M ÚH ó¡°T 2009 ΩÉY fG ó≤a ô©°ùdG ‘ ¥ƒ°ùdG QÉ©°SC’G â°†Øî …ójQ ≥∏Y 2009 ΩÉY ‹GƒëH E’G ∞«dÉμJ ” ÓFÉb ™LGôJ Ω %20‐15 äGAÉ°ûf ¢ùØf ƒgh πμ°ûH ΩÉ©H áfQÉ≤e H ∫É◊G ®ƒë∏e . Ω 2008 G áÑ°ùædÉ øe ÉeC ¿EÉa ‹ÉàdÉHh G QÉ©°SC’ ÒaƒJ å«M »°VGQC’ ‘ QÉ©°SC’G ø°ùM »∏Y G âbh πjƒªàdG ⋲°Sƒe ájQÉ≤©d ¿B’G ∫hÉæàŸG ∏d ΩRÓdG øμdh ⋲°†e ôcP ó≤a …CG øe ÌcCG ™jQÉ°ûª ΩÉ©dG ôjóŸG ¿CG ∑Éæg ¢ù«d ¿CÉH …ójQ QÉ©°SC’G ∑ƒæÑdG Å°T …CG ácöT ΩRÓdG πjƒªàdG §Ñ¡à°S ⋲∏Y ∫ój ´É£≤∏d ÒaƒàH Ωƒ≤J ∫hÉJ ¿ÉLQC’G øe ÌcCG …QÉ≤©dG ¿CÉH ∫ƒ≤dG øμÁ ácöT πH ∂dP ¿CG ÉŸÉW QÉ©°SC’G ÊÉμeEÉH ¢VÎ≤ŸG h É¡H ¥ƒKƒdG CG á«dÉ◊G ¿EÉa áfQÉ≤ŸÉH áÑ°ùædÉH ΩÉ©dG øe ‘ âëÑ°U πjƒªàdG AÓª©∏d ∫hÉæàŸG πÑb ™°VƒdÉH . »°VÉŸG ó©j ⁄ øjó«÷G øe ÚeÉY QÉ°TCG ɪc G ó¡°ûJ k É°†jCG ∑ƒæÑdG ∑Éæg . øμdh á∏μ°ûe »àdG ¢SÉædG G ¿CG ¤EG h GQGô≤à°S ÒãμdG ædG ∫ƒ“ Å°ûæJ ó©J ⁄ Gh äGQÉéjE’ G ‘h ¬fCG ∑Éæg äGQÉ≤©d »àdG äÉWÉ°û âbƒdG G øe ójó©dG Öéjh .áHQÉ°†Ÿ ‘ ±ÓN øcÉ°ùŸ ùe ∞∏àîà ⋲∏Y óªà©J ¢ù«d ‹É◊G ¿CG ∂«∏Y AÉæÑdG øY ‘ ɪY ¥ƒ°ùdG É¡JÉjƒà° G GPE Ωó≤J ´höûŸG å«M ¿Éc IQƒ°U ¤EG ¥ƒ°ùdG §≤a öüà≤j ó©j ⁄ G ójôJ …òdG áë°VGh áLÉM ∑Éæg G ⋲∏Y ‘ ¢VGÎb’ ójó– QGôªà°SG ™Hôe ∑Éæ¡a äGQÉ≤©d ΩCG QÉéjE’G . ¬∏LCG øe ágQÉØdG øe πeÉc IOÉjõdG ∞≤°S ∂dòc .’ ™«H ºàj ‘ ÊÉÑŸG ,AÉ£¨dG ‫ا ﺳﻌﺎر اﻟ‬ IóMƒdG ídGƒŸG ∫óL ∑Éæg iôjh ‫ﻮاﻗﻌﻴﺔ‬ ¬«a ∫ƒM π«◊Gh ∂ÄdhCG Gòg ô©°ùH ÉeCG j øjòdG . IóMƒ∏d Gòg ádGREG 90 ¤EG 80 ¿ƒ∏°†Ø ø°ùM »∏Y AÉ£¨dG ∫ÉjQ ∞dCG ¿CÉH AÉ£¨dG ,⋲°Sƒe G j ¿CG øμÁ ¤EG …ODƒ ∫hÉJ ¿ÉLQC’G ΩÉ©dG ôjóŸG ÉeCG äGQÉéjE’ ácöûd ‘ ºî°†J iôj dG ó°V øjòdG ¿CÉH{ ∫É≤a ∂dP ¿CG AÉ£¨dG øe Òãc ‘ á«æμ°ù G QÉ©°SCG π©éj ±ƒ°S äGóMƒd ¿CÉH Ú∏∏ëŸG §≤°ùe ¤EG ¿ƒdƒ≤«a G ⋲∏Y G »μdÉe ∑Éæg äGQÉéjEG ÉH ±É°VCGh k ¿B’G Èà©J ’G ¿Éμ°SE’ j äGQÉ≤©d ∑Éæg ¿C ‘ á«dÉY k GójGõàe ÉÑ∏W á«≤£æe …OÉ°üàb ¿ƒ°VôØ ájGóÑdG ¤EG GC ìhGÎJ ‘ k GQGô≤à°SG G á°UÉN G IOÉjR ™e ÉgQÉ©°S á°ûbÉæe ¥ƒ°ùdG äGóMƒd øëæa ∂dòdh ÚH »àdG ’G Gòg á°UÉN áLÉëH G øe ¢Vhô©Ÿ ¤EG 80 d à°SÉH ôeC äGóMƒd øe ÒãμdG ∞dCG 90 G äGóMƒ∏ “á°VÉØ H ÉeCG . ∑Éægh ∫ÉjQ b’G ≥≤°ûdG áÑ°ùædÉ ¿EÉa ájQÉéàd ‘ ‘ Égô©°S e ∑Éæg ‘ á«dÉN »àdG ájOÉ°üà ¬ãjóM QÉWEG G ∫hÉæàe ŸG áÄØdG íÑ°UCG IÒÑc äÉMÉ°ù ôaƒJ ∫ƒM . øjÒãμd . ᣰSƒà QÉ≤©dG ΩRÓdG πjƒªàdG ⋲°Sƒe ôcP ´É£≤d ‘h ¬fCÉH iôj É≤«∏©J G ⋲∏Y øe ΩÉéMEG , 2009 ΩÉY ÉH ¿hÒãc ∑Éæg ¿C G äGQÉ≤©d ∑Éæg ¿Éc ùŸG ÖfÉL äGQÉéjEG ájQÉéàd π≤àfG ≠dÉÑŸG ‘ ∫ƒ– øjôªãà° ôcP áeRÓdG fG ÖJÉμŸG øe õ«cÎdG ¿CÉH …ójQ å«ëH Ö∏£dG Òaƒàd ∑ƒæÑdGh øμdh ´É£≤∏d â°†Øî dG ÊÉÑŸG »g πH á«còdG ‘ Ò¨J ΩÉY πμ°ûH ɇ πbCG G ájó«∏≤à ôcP óbh É°ûdG Gòg ®ƒë∏e ÊÉÑŸG ¤E ó¡°T 2010 ¬«∏Y âfÉc å«M ¿C ¿CÉH ⋲°Sƒe H á°UÉÿG ΩÉY ‘ ùe ∑ƒæÑdGh ŸG áaÉc ùŸG íÑ°UCG ‘ áFõéàdÉ . 2008 äÉMÉ°ù ¿hôªãà° Òaƒàd ¿hó©à° ÉgQÉéjEG ™jQÉ°ûŸ h ≠dÉÑŸG ≥FGóM ´höûe QÉ≤©dG . πeÉμdÉH ” ób Ωô≤dG ΩRÓdG πjƒªàdG ‘ »àdG ¢SÉædGh G …ΰûJ ‹É◊G âbƒdG äGQÉ≤©d ùŸG ºg ócCGh ◊G ¿hôªãà° øjòdG ∂ÄdhCG G ⋲∏Y ∂dòc G ¿hΰûj ÉeCG ¿ƒ«≤«≤ É≤ahh{ ¬fC G IQGRh ¿B’G äGQÉ≤©d ¿hójôj øjòdG »àdG ΩÉbQCÓd ‘ ¿Éμ°SE’ øμ°ùdG É¡àæ∏YCG ∂ÄdhCG º¡a G ™HôdG .z É¡«a IOÉjR ∑Éæg øe ∫hC’ %62 ΩÉ©dG øe a É ¿E ᪫b %11 äÉ©«Ñe ºéM ‘ ‫ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗ‬ IOÉjRh QÉ≤©dG äÉ©«ÑŸG ‫ﺼﺤﻴﺢ آﺧﺮ‬ áfQÉ≤ŸÉH óªfi ôcP ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ‬ , ¢VÉ«Y IÎØdG ¢ùØæH ΩÉ©dG ôjóŸG ” ¿CÉH á«dhódG ácöûd ¿ƒàÑeÉg QÉ≤©dG QÉ©°SCG â©ØJQG ¤EG â∏°Uhh …ójQ QÉcOƒ°S

»`` ` ` ` ` YÉ`` ` ` ` ` ` ` ` ` `æ` `°U ô`` jô`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ≤` ` ` J

com www.oeronline.com :ÊhÎμdE’G ™bƒŸG

∫É`````≤`e

√òg ‘ ∫RÉæŸG ¿ƒμà°S å«ëH áLÓãdG G ∑QóJ á›Èe ∑Éæg ¿C IOƒLƒŸG Ée ¢ü≤f G øe áæ«©e ∫õæŸG ‘ ´GƒfCG ‘ G hCG äGhö†ÿ πª©J áæ«©e hCG ¬cGƒØd øe ójó©dG G πμ°ûH Ö«∏◊Éc ™∏°S ‘ …ODƒJh ‹B øY å«M ΩÉ¡ŸG àdG Ëôc ¢ùjC’Gh G ≥jôW ‫ﻏﺮف‬ §HQ ºà«°S °ùŸG äÉ≤«Ñ£ H ∫É°üJ’ Ωƒ≤J ‹ÉàdÉHh áeóîà âfÎf’É ‫ ﻣﻌﻴﺸﺔ ذﻛﻴﺔ‬Éæg áaÉc ™FÉH ¤EG áμÑ°T ∫õæŸG ‘ G ∫É°SQEÉH QÉ°†ÿG á«dõæe AGöT ôeC ¿ƒμ«°S OƒLƒŸG ≥jôW øY . âfÎfGh Gòg ¢ùØf ‘ °S Éæjód Iõ¡LC’G . ¢ü≤ædG É¡fEÉa ∂dòc äÉgƒjÎ ájOÉ©dG à°Sh IójóL ó°ùd ´QÉ°ûdG øμªà°S dG øe ¿EÉa ∂dòc ∏àdG …ODƒ RÉØ∏J Iõ¡LCGh π°UGƒà ¤EG áLÉëH É¡°†©H ∂àLhR ΩÉ«≤dG §Ñ°V ¢†©ÑdG ΩÉ¡ŸG äÉfƒjõØ ¿ƒμJ ød ÚHh ɪ¡æ«H øe É¡H S’ É¡æ«Hh dGh πªY RÉ¡L øμÁ »àdG …CG ÖfÉL Iƒ¡≤dG G äÉcöû °ùŸG ÚHh ∞°Shh QGó≤e ΩGóîà° á©æ°üŸ Ωƒj πc T ôJƒ«Ñªc Úeóîà øe Ú©e É°†jCG êôîJ . Iõ¡LCG Ωó≤J »°üî° Iƒ¡≤dG ∏d G RÉØ∏àdG H Iƒ¡≤dG ógÉ°ûª ⋲àM AÉŸGh G º©£dÉ H á∏°UƒŸ ºàj âfÎf’É ΩÉ«≤dG QÉ«N OGóYEÉH RÉ¡÷G å«M ܃∏£Ÿ AGöûdÉH ‘ QR ⋲∏Y ∫õæŸG ∞jô©J G ôjOÉ≤ŸG Ωƒ≤«°S G Oôéà äƒÁôdG »còdG §¨°†d §HGÎJ øe áHƒ∏£Ÿ ‘ AóÑdGh . ∫hÎæc ¬fCG ⋲∏Y AÉ≤∏J πªY ∫õæŸG ¬JÉfƒμe ¬°ùØf G …òdG E’ Iƒ¡≤dG .܃∏£Ÿ »£©j ƒgh áμÑ°ûH ÉeCG H É¡LGôN ¬æWÉb Iõ¡LCG ¿EÉa ∂dòc º©£dÉ …òdG ∫õæŸG ∫ÉÑdG áMGQ dG RÉ¡L dG RÉØ∏àdG á©HÉàŸ ∑Éæg ¿ƒμj ∏d ¿ƒjõØ∏à ¬∏©éjh á«∏YÉØà ógÉ°ûª ¬«a π∏N ÉeóæY k ÉZôØàe iôNC’G ¬dɪYCG ±ƒ°ùa . Ωƒ≤«°S ¥ƒ°ùàdG ⋲∏Y G í«àJ G ∫É°SQEÉH øe Gh ød »còdG a ∫ÉM ájC óMCG ‘ G πªY ôeC ¬°ùØf AÉ≤∏J G hCG á«∏°ùàd ∫õæŸG ¿EÉ õcôe ¤E èeGÈdG √QhO öüà≤j ácQÉ°ûŸ ±ƒ°S áeóÿG e ™e ∂dP ⋲∏Y ∂°T’h . »∏ëŸG ÚcQÉ°û ‘ ºgÉ°ùj πH §≤a S πFÉ°Sh IOÉjR IÉ«◊G π©L »gh øjôNBG √Éæ∏b Ée ¢ù«d π¡°SCG IAÉØμdG G ±ôZ π©éà° πÑ≤à°ùŸG ‘ jh Oô› ∂dòch á°û«©Ÿ ¤EG …ODƒ ógÉ°ûe ÌcCG á«còdG G ¢†ØN êÈ∏«Ñ°S ød º∏«a øe h k ÉYÉàeEG . äÉ≤Øæd öüà≤j øØ«à°S âeÉb ÉeóæY É≤jƒ°ûJ dG QhO ΩÉ¡e ±ƒ°Sh Iõ¡LC’G ∫õæŸG á«≤J hCG á≤FÉa ⋲∏Y ¿ƒjõØ∏à ª∏d RÉ¡L AGOCÉH á«còdG J »còdG ób ÉŸ π«îJ πH IógÉ°û ¬fƒc Oô› Ωóîà°ù ¿ôb ó©H G Èà©Jh G ¬«∏Y ¿ƒμj á«æ≤àdG äÉ«æ≤àd ŸG ø쪫°S øeõdG øe ™°VƒdG ŸG ‘ ∑GΰT’ á«dÉ◊G G óMCG á«còdG øμdh øe ÚcQÉ°û G äÉ≤HÉ°ù §Ñ¡j ÉeóæYh àjh AÉ°†Ød ¥QÉØdG Iõ¡LC’G . áØ∏àîŸ øe ¢SÉfCG ‘ ¿ƒªμë ájOÉ©dG ÚHh É¡æ«H ájDhôdG É¡fCG Öcƒc G Iõ¡LC’G »àdG ÉeC ¿ƒμà°S G »gh ¢VQC’G Égó°ùL »g iôNC’G G äÉØ«μŸ RÉ¡éH á≤ë∏e .¬ª∏«a ∑Éæg øØ«à°S H á£ÑJôŸ É¡jód ôJƒ«Ñªc ¿CÉH äÉ©bƒJ ‘ èæcƒg a âfÎf’É . Qƒ£àe 䃫ÑdG ⋲∏Y IQó≤dG ¿ƒμ«°ù G QƒeC’G §≤a √òg §Ñ°V S á«còdG C’G OóY á©FÉ°ûd ¢†©H »g ⋲∏Y É¡JQób øe íÑ°üà° ¢UÉî°T øeõdG ‘ IOÉjR Ö°ùM É¡H Ωƒ≤J Öjô≤dG »àdG ∫ɪYC’G ÌcCG QÉ°ûàfG ¿ƒμJ ±ƒ°Sh Iõ¡LC’G á«dÉ©a ¿CG øμÁ . âfÎf’G dG á«∏ªY ™e á°UÉN á«còdG à°S’ ôeC’G ƒgh ∂dòc ∞««μà G á«còdG SG É¡eGóî õ¡éj »àdG S …òdG ¿ÉμeEÉH πª©J ¿C ∑Ó¡à° AÓª©dG óYÉ°ù«° á«æ≤àdG ÉæJÉ«M π©÷ G IóYÉ°ùà ÓdG ⋲°†e ÒaƒJ ‘ π¡°SCG . ∫ÉŸGh ábÉ£dG øe ∑Éæg . G hCG çƒJƒ∏Ñd iôNC’G á«μ∏°S âbh …CG äÉ«æ≤àd ‘ ±ƒ°S . á«cP Iõ¡LCG ¢SÉ°SC’G ¥ƒ°ùdG dG ¿ƒμJ äô¡X ّ‫اﻟﺤﻤ‬ πª©J ÉŸ π©ØdÉH G ∂dP øeh ‫ﺎﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ‬ »g äÉμÑ°û äÉLÓãd ∫RÉæŸG ¬«∏Y É¡fCG ºZôdG ⁄ á«còdG . á«còdG ¿ƒμJ ±ƒ°S öûàæJ qª◊G ‫∏⋲ اﻟ‬Yh É¡fCG IQOÉb äÉeÉ øe ™°SGh πμ°ûH G ‘ IOƒLƒe ‫ﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﺬﻛﻴﺔ‬ ò«ØæJ ⋲∏Y ⋲∏Y ΩÉ¡ŸG ’EG ó©H à°SG ójó©dG øeh ¥Gƒ°SC’ G Ö°ùM dG iód É¡eGóî ±ƒ°Sh G ô¶àæŸG äÉ«æ≤à °ùŸG äÉLÉ«àM G ºàj ™«°ûj ¿C ødh ÓjƒW GE á«còdG ŸG ºμëàd ⋲àM Úeóîà Gh πÑ≤à°ù âbh ⋲°†Á áLQO ‘ IÒÑc äÉfÉμe √òg ºgÉ°ùJ πjƒW ⋲∏Y §¨°†d ïHÉ£Ÿ G πãe Iõ¡LCÉa Iõ¡LC’G √É«ŸG IQGôM G Ö°ùM á«còdG á«cP ÉædRÉæe ™æ°U Iõ¡LCGh jÉŸGh äÉLÓãd ¿EÉa ∂dòc äÉLÉ«àM . É°†jCG π©L ‘ ΩÉ ∞jhhôμ à°S Iƒ¡≤dG . OGôaC’G »còdG qª◊G ⋲∏Y âeÉb óbh ¿ƒμ«°S √òg Ωóîà°ù ∫EG ácöT á«æ≤àdG ¬°ùØf ∞«¶æJ IQó≤dG ¬jód G dEÓd »L ¿CÉH ∫É≤oj ¬°ùØæH ≥jƒ°ùàH äÉ«fhÎμ §Ñ°Vh äÉLÓK °T ∑Éæg ⋲∏Y áHƒ∏£Ÿ π©ØdÉH äÉ«°üî ∂∏“ AÉŸG ᫪c ’G Ö°ùM øμÁ á«cP IQOÉb »gh π«H πãe G äÉLÉ«àM H É¡£HQ á«cP ∫RÉæe ¢ùà«L Ëó≤J ⋲∏Y âfÎfE’É .á«∏©Ød π©ØdÉH ‘ G ¿C øe ójó©dG Å°T πc G ºàj å«M G ÚH øe ¿ƒμJ áLÓãdG ºμëàd ‹BG πμ°ûH å«M ΩÉ¡ŸG G C’G äɪ°ùd IAÉ°VE’ ⋲∏Y IQOÉb É¡fCG ¿Éc AGƒ°S á«°SÉ°S Jh ΩÉ©£dG øeC’G hCG 𫪖 Iõ¡LCÓd Ωɶf ∂dP ºFGƒb IQOÉb ¿ƒμà°S ô©°S ≠∏Ñjh ⋲∏Y É¡°Vô© ⋲∏Y á«còdG ∫õæe ¢Vô©Jh J ⋲∏Y ±ÉØ°V á°TÉ°T É¡∏NGO e J ∂dòc Gògh Gh IÒëH G ¢ü«î°û »còdG â«L á룰ù π«°UÉØ ôeC’G ∫É£YC’ . Q’hO πNGO ‹GƒM ø£æ°T OGƒŸG áªFÉb h áLÓãdG ¿ƒμj ÉeóæY °ùŸG ¬Ñæ«°S ¿ƒ«∏e 113 IOƒLƒŸG . É¡JÉ«ªc Úeóîà π£Y ∑Éæg ºà«°Sh k É«FÉ≤∏J áeóÿG ¿B’G õcôe ÆÓHEG ∫ÓN øe ∂dòc øY Gó«©Hh . RÉ¡÷G ¿ƒμà°S øeC’G Iõ¡LCG Iõ¡LC’G ‹õæŸG …òdG ¿EÉa ∂dòc ÉŸG Iõ¡LCG ‹ÉàdG ìô£j ¿EÉa á«còdG ∞jhôμj G Iõ¡LCG dÉH Ωƒ≤à°S IQOÉbh á«cP ¬°ùØf ∫GDƒ°ùdG ∞JGƒ¡d π«÷G ‘ G dG ⋲∏Y ™e ≥«°ùæà »g Ée øμÁh ɇ H dGh ádÉ≤ædG π°UGƒà É¡fEG ?á«còd á«æ≤J G ™e É¡à›ô ∂«£©j G ôJƒ«Ñªμ ∫RÉæŸG äÉLÓãd »àdG á«æ≤àdG GC óÑJ »μd ∫ƒªëŸ ⋲∏Y IQó≤dG ∂dòc ∂dõæe áaÉc π©J äÉbhCG ‘ ÑdG ¿EÉa Ée áÑbGôe Iõ¡LC’G . áæ«©e äGRÉLÉJƒ ô¶ædG ¢†¨H ‘ çóëj a G ¢ùØæH óbGƒŸGh ¿Éμe øY √òg ¿EÉ ±ƒ°S á≤jô£d ∑óLGƒJ ‘ . ∫RÉæŸG ŸG πª©J ∂dòc ¿ƒμà°S . πÑ≤à°ù äÉ£fi áWƒHôe ácöûdG ™e áμÑ°ûH ’G ƒgh ∫õæŸG …òdG ôeC »còdG π©é«°S . k ÉfÉeCG ÌcCG

ô`` `«u ` ` °ShO

‫اﻣـــﻞ‬

‫ﻋــﺎم‬

‫ﺑﻌﺪ أﻳﺎم‬ ‫ﺳﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ا‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻮق‬ ‫ﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪأ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴ‬ ‫ﻟﻢ ﻳ‬ ‫ا ﻣﻞ ﻳﻈﻬﺮ‬ ‫و ﻈﻬﺮا ﺑﻌﺪ إﻻ‬ ‫ ﻋﻠﻰ ا‬. ‫ﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫أن ﻫﻨﺎك ﻧ‬ ‫ﻟﺮﻏﻢ أن اﻟ‬ ‫ﻫﻨﺎك اﻟ‬ ‫ واﺿﺤﺎ‬5‫ﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜ ﺸﺎﻃ‬ ‫ﻄﻔﺮة واﻟﺮواج‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫ﻤﺎرات‬ ،‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬ ∑Éæg á£≤f ‫ﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ‬ IóMGh ¥ÉØJG . ‫اﻟﺴﻮق‬ ôjƒ£àdG áaÉc ÚH

äÉcöT dG ‘ …QÉ≤©dG ÉH ájGóH ¿ÉªY áæ£∏°ù ’G ¿Éμ°SE’ 2010 ΩÉY ¿CG ƒgh …OÉ°üàb Gò¡d á©é°ûe …òdG ¥ƒ°ùdG ∫ÉÑbEG ∑Éægh G √òg AGöT ¢Vô©J äÉéàæŸ ¿CGh ´É£≤dG G ⋲∏Y ÒÑc Iõg ¤EG G OôJ . QGô≤à°S’ à°SG ∑Éægh ¿B’G πNO AÓch ¤E ióe ⋲∏©a á∏Môe äÉcöT IÒÑc äGQÉ°ùØ Qƒ¡°ûdG G QÉ©°SCG QÉ©°SCG ôjƒ£àdG G á«°VÉŸG Gh äGQÉ≤©d ƒeh äGõ«‡h äô≤à°S G ¿CÉ°ûH …QÉ≤©dG äGQÉéjE’ G √òg äÉØ°UG â©ØJQGh ¢ùØf ‘ ‘ äGQÉ≤©d . äGóMƒd ¿EÉa âbƒdG ∫hC’G ™HôdG ¥ƒ°S óFGƒY ób ΩÉY øe CÉ£ÿG øe OÉ©à°SG . Ω2010 ¿CÉH ∫ƒ≤dG ¬à«aÉY ¥ƒ°ùdG πμ°ûH ΩÉ©H πbC’G ⋲∏Y øμdh ΩÉJ ¿EÉa 2009 ¢†©H ‘h áfQÉ≤ŸÉH ™°VƒdG äÉYÉ£b ¿EÉa ÚH k ÉfRGƒJ Éa QÉ≤©dG ÒãμH π°†aCG ¢Vô©dG áfÉ£H ∑Éæg ∑Éæg ¿E ™Ñ£dÉHh Ö∏£dGh . á«°†a ⋲∏Y ¿CG ɪc ¥É°Sh Ωób …ôéj πª©dG ¢†©H ‘ ‫اﻧﻔﺠﺎر‬ G ™jQÉ°ûŸG ‫اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ وﻣﺎ‬ á≤∏©àŸ . ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ G ôcP π°VÉØd …ójQ QÉcOƒ°S ΩÉ©dG ôjóŸG ácöûd

٢٠١٠ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

‫ﺩﻭﺳﻴﱢﺮ‬

OER

2010 ™Ñ£dG ¥ƒ≤M Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d IóëàŸG ‘ ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ áYÉÑ£dG â“ Ω.Ω.¢T ¿ÓY’Gh ô°ûædGh áYÉÑ£∏d ¿hõe


äGQÉ≤Y

‫ﻋــﺎم اﻣـــﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﺳﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪأ ا ﻣﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن اﻟﻄﻔﺮة واﻟﺮواج‬. ‫ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ،‫ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات‬5‫ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮا ﺑﻌﺪ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻧﺸﺎﻃ‬ . ‫وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬ ⋲∏Y ÒÑc ∫ÉÑbEG ∑Éægh …OÉ°üàb’G ¿Éμ°SE’ÉH

äÉcöT áaÉc ÚH IóMGh ¥ÉØJG á£≤f ∑Éæg

¿CÉ°ûH …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcöT AÓch ¤EG OôJ

¿CGh ´É£≤dG Gò¡d á©é°ûe 2010 ΩÉY ájGóH

¥ƒ°ùdG ¿CÉH ∫ƒ≤dG CÉ£ÿG øe ¿EÉa âbƒdG ¢ùØf ‘

äô≤à°SG á«°VÉŸG Qƒ¡°ûdG ióe ⋲∏©a . QGô≤à°S’G

IÒÑc äGQÉ°ùØà°SG ∑Éægh äÉéàæŸG √òg AGöT . äGóMƒdG √òg äÉØ°UGƒeh äGõ«‡h QÉ©°SCG

áfQÉ≤ŸÉH øμdh ΩÉJ πμ°ûH ¬à«aÉY OÉ©à°SG ób

™Ñ£dÉHh ÒãμH π°†aCG ™°VƒdG ¿EÉa 2009 ΩÉ©H . á«°†a áfÉ£H ∑Éæg ¿EÉa

. ‫اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ ácöûd ΩÉ©dG ôjóŸG …ójQ QÉcOƒ°S π°VÉØdG ôcP

¿CG ƒgh ¿ÉªY áæ£∏°ùdG ‘ …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG á∏Môe ¿B’G πNO Iõg ¤EG ¢Vô©J …òdG ¥ƒ°ùdG ¥ƒ°S óFGƒY â©ØJQGh äGQÉéjE’Gh äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG

. Ω2010 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG ‘ äGQÉ≤©dG

∑Éæg ¿EÉa QÉ≤©dG äÉYÉ£b ¢†©H ‘h πbC’G ⋲∏Y …ôéj πª©dG ¿CG ɪc Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÚH k ÉfRGƒJ

á≤∏©àŸG ™jQÉ°ûŸG ¢†©H ‘ ¥É°Sh Ωób ⋲∏Y ٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

٢


äGAÉ°ûfE’G ∞«dÉμJh ¢VQC’G ô©°S ¤EG ô¶ædÉH

QGô≤à°SG á∏Môe ‘ ¿B’G ¥ƒ°ùdG √ÉcöTh Ö«Ñ◊G

. …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcöûd

2008 ΩÉY ¤EG ô¶ædÉHh øμdh Égó©H QÉ©°SC’G

ádƒ≤©e óFGƒY ≥≤– IóFÉ°ùdG äGQÉéjE’G ¿EÉa

äGQÉéjE’G ä’ó©e áfQÉ≤Ãh ∂dòc ±É°VCGh

äGQÉéjE’G ¿CÉH ∫ƒ≤dG øμÁ 2008 ΩÉY ™e á«dÉ◊G

2009 ΩÉY ÚH ¥QÉa ∑Éæg ¢ù«d øμdh á°†Øîæe

⋲°Sƒe ø°ùM »∏Y ΩÉ©dG ôjóŸG

∫hÉJ ¿ÉLQC’G ácöT

äGQÉéjE’G ¿CG ¤EG QÉ°TCG ɪc . »°VÉŸG ΩÉ©dG øe

¢ù«d ‹É◊G âbƒdG ‘h ¬fCGh GQGô≤à°SG ó¡°ûJ áLÉM ∑Éæg ¿Éc GPEG ɪY ¥ƒ°ùdG ‘ ±ÓN ∑Éæg

IOÉjõdG ∞≤°S ójó– QGôªà°SG ¤EG ¥ƒ°ùdG ‘

Gòg ∫ƒM ∫óL ∑Éæg ∂dòc .’ ΩCG QÉéjE’G ‘

¿CÉH AÉ£¨dG ¿ƒ∏°†Øj øjòdG ∂ÄdhCG iôjh ,AÉ£¨dG ‘ ºî°†J ¤EG …ODƒj ¿CG øμÁ AÉ£¨dG Gòg ádGREG

¤EG ¿ƒdƒ≤«a AÉ£¨dG ó°V øjòdG ÉeCG äGQÉéjE’G

™LGôJ Ω 2009 ΩÉY ‘ ¥ƒ°ùdG ó¡°T . 2010h . Ω 2008 ΩÉ©H áfQÉ≤e %20‐15 ‹GƒëH QÉ©°SC’G

¤EG ô¶ædÉH øμdh k ÉXƒë∏e k É©LGôJ ∑Éæg ¿EÉa

. ó«L ¥ƒ°ùdG ¿CÉH ∫ƒ≤dG øμÁ á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ¿EÉa ≥≤°ûdG ⋲∏Y Ö∏£dGh ¢Vô©dG á«MÉf øe ÉeCG

’ øμdh Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÚH í°VGh ¿RGƒJ ∑Éæg . äÓ«ØdG øe ¢Vhô©ŸG ‘ IOÉjR ∑Éæg ∫Gõj

” ÓFÉb …ójQ ≥∏Y ó≤a ô©°ùdG å«M øe ÉeCG

™jQÉ°ûª∏d ΩRÓdG πjƒªàdG ÒaƒJ å«M øe ÉeCG

®ƒë∏e πμ°ûH äGAÉ°ûfE’G ∞«dÉμJ â°†ØîfG

¢VÎ≤ŸG ¿CG ÉŸÉW …QÉ≤©dG ´É£≤∏d ΩRÓdG πjƒªàdG

…CG øe ÌcCG ¿B’G ∫hÉæàŸG ‘ QÉ©°SC’G ¿EÉa ‹ÉàdÉHh

ÒaƒàH Ωƒ≤J ∑ƒæÑdG ¿CÉH …ójQ ôcP ó≤a ájQÉ≤©dG

øjó«÷G AÓª©∏d áÑ°ùædÉHh É¡H ¥ƒKƒdG øμÁ ácöT

»°VGQC’G QÉ©°SC’ áÑ°ùædÉH ∫É◊G ¢ùØf ƒgh ⋲∏Y ∫ój Å°T …CG ∑Éæg ¢ù«d øμdh ⋲°†e âbh

ó©J ⁄ øμdh á∏μ°ûe ó©j ⁄ πjƒªàdG ¿EÉa

ÊÉμeEÉH πH ∂dP øe ÌcCG §Ñ¡à°S QÉ©°SC’G ¿CG

áë°VGh IQƒ°U Ωó≤J ¿CG ∂«∏Y Öéjh .áHQÉ°†ŸG

ÒãμdG ∑Éæg . ÚeÉY πÑb ™°VƒdÉH áfQÉ≤ŸÉH

⋲∏Y óªà©J »àdG äÉWÉ°ûædG ∫ƒ“ k É°†jCG ∑ƒæÑdG

. ¬∏LCG øe ¢VGÎb’G ójôJ …òdG ´höûŸG øY

‫اﺳﻌﺎر اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ‬

¿ƒ°VôØj äGQÉ≤©dG »μdÉe π©éj ±ƒ°S ∂dP ¿CG

ácöûd ΩÉ©dG ôjóŸG ,⋲°Sƒe ø°ùM »∏Y ÉeCG

“á°VÉØà°SÉH ôeC’G Gòg á°ûbÉæe ¤EG

á«≤£æe ¿B’G Èà©J §≤°ùe ‘ á«æμ°ùdG

áLÉëH øëæa ∂dòdh ájGóÑdG ‘ á«dÉY äGQÉéjEG

§Ñ¡àd áYÉ≤ØdG QÉéØfG 2008 ΩÉY ó¡°T óbh

äGóMƒdG QÉ©°SCG ¿CÉH{ ∫É≤a ∫hÉJ ¿ÉLQC’G

á°UÉN ¥ƒ°ùdG ‘ k GQGô≤à°SG ∑Éæg ¿CÉH ±É°VCGh

∫hÉæàŸG ‘ âëÑ°UCG á«dÉ◊G QÉ©°SC’G ¿CÉH ∫ƒ≤dG

øcÉ°ùŸG øe ójó©dG Å°ûæJ »àdG ¢SÉædG øe ó©j ⁄ å«M É¡JÉjƒà°ùe ∞∏àîà äGQÉ≤©dGh ágQÉØdG äGQÉ≤©dG ⋲∏Y §≤a öüà≤j AÉæÑdG

π«◊Gh ídGƒŸG ‘ ÊÉÑŸG øe πeÉc ™Hôe ∑Éæ¡a

∫ÉjQ ∞dCG 90 ¤EG 80 ô©°ùH ¬«a IóMƒdG ™«H ºàj . IóMƒ∏d

´É£≤d ΩRÓdG πjƒªàdG ôaƒJ ∫ƒM ¬ãjóM QÉWEG ‘

áÑ°ùædÉH ÉeCG . äGóMƒdG øe ¢Vhô©ŸG IOÉjR ™e

k GójGõàe k ÉÑ∏W ∑Éæg ¿CÉH Ú∏∏ëŸG øe Òãc iôj

Òaƒàd ∑ƒæÑdGh øjôªãà°ùŸG ÖfÉL øe ΩÉéMEG

. ᣰSƒàŸG áÄØdG ‘ á«dÉN

∑Éægh ∫ÉjQ ∞dCG 90 ¤EG 80 ÚH ÉgQÉ©°SCG ìhGÎJ

∑Éæg ¿Éc , 2009 ΩÉY ‘h ¬fCÉH ⋲°Sƒe ôcP QÉ≤©dG

ó¡°T 2010 ΩÉY øμdh ´É£≤∏d áeRÓdG ≠dÉÑŸG

IÒÑc äÉMÉ°ùe ∑Éæg ¿EÉa ájQÉéàdG äGóMƒ∏d

»àdG äGóMƒdG á°UÉN …OÉ°üàb’G ¿Éμ°SE’G ⋲∏Y

íÑ°UCG »àdG ájOÉ°üàb’G ≥≤°ûdG øe ÒãμdG

¿hôªãà°ùŸG íÑ°UCG å«M ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Ò¨J

å«ëH Ö∏£dG ‘ ∫ƒ– ∑Éæg ¿CÉH ¿hÒãc iôj

äGQÉ≤©dG …ΰûJ »àdG ¢SÉædGh QÉ≤©dG ™jQÉ°ûŸ

äÉMÉ°ùŸG áaÉc ¿CÉH ⋲°Sƒe ôcP óbh á«còdG

¿CÉH …ójQ ôcP ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG ⋲∏Y É≤«∏©J

. πeÉμdÉH ÉgQÉéjEG

. 2008 ΩÉY ‘ ¬«∏Y âfÉc ɇ πbCG »g πH

ΩRÓdG πjƒªàdGh ≠dÉÑŸG Òaƒàd ¿hó©à°ùe ∑ƒæÑdGh

ÉeCG ¿ƒ«≤«≤◊G ¿hôªãà°ùŸG ºg ‹É◊G âbƒdG ‘

∂ÄdhCG º¡a ¿B’G äGQÉ≤©dG ¿hΰûj øjòdG ∂ÄdhCG

.z É¡«a øμ°ùdG ¿hójôj øjòdG

‫ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﺼﺤﻴﺢ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ‬ ¿ƒàÑeÉg ácöûd ΩÉ©dG ôjóŸG , ¢VÉ«Y óªfi ôcP

¤EG â∏°Uhh â©ØJQG QÉ≤©dG QÉ©°SCG ” ¿CÉH á«dhódG

ÊÉÑŸG ¤EG ájó«∏≤àdG ÊÉÑŸG øe õ«cÎdG π≤àfG

” ób Ωô≤dG ≥FGóM ´höûe ‘ áFõéàdÉH á°UÉÿG

®ƒë∏e πμ°ûH â°†ØîfG ÖJÉμŸG äGQÉéjEG

É¡àæ∏YCG »àdG ΩÉbQCÓd É≤ahh{ ¬fCG ⋲∏Y ∂dòc ócCGh ¿EÉa ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ‘ ¿Éμ°SE’G IQGRh IOÉjRh QÉ≤©dG äÉ©«Ñe ᪫b øe %62 IOÉjR ∑Éæg

IÎØdG ¢ùØæH áfQÉ≤ŸÉH äÉ©«ÑŸG ºéM ‘ %11

‹ÉàdÉHh »°VGQC’G QÉ©°SCGh ÊÉÑŸG ∞«dÉμJ â°†ØîfG áfQÉ≤e ∫hÉæàŸG ‘ âëÑ°UCG äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG ¿EÉa . 2008 ΩÉ©H ٣ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

. øjÒãμdG ∫hÉæàe ‘ Égô©°S

…ójQ QÉcOƒ°S √ÉcöTh Ö«Ñ◊G ácöûd ΩÉ©dG ôjóŸG


á«MÉ«°ùdG ᫪æà∏d ÉjQƒe :Qó°üŸG

äGQÉ≤Y ¢VÉØîfÓd ¢Vô©àJ É¡fCGh 2008 ΩÉY ‘ IhQòdG

. Ú◊G ∂dP òæe

Égó¡°T »àdG í«ë°üàdG á∏Môe ” ±É°VCGh øëfh π©ØdÉH â¡àfG 2009 ΩÉY ‘ ¥ƒ°ùdG

‘ hCG QÉ©°SC’G ‘ ôNBG ™LGôJ …CG ™bƒàf’

á°UÉîHh ¥ƒ°ùdG ¢û©àæj ¿CG ™bƒàf πH äGQÉéjE’G

. §≤°ùe á¶aÉfi ‘

ôcP , á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG ⋲∏Y ¬≤«∏©J QÉWEG ‘

§≤°ùe á¶aÉfi ‘h ‹É◊G âbƒdG ‘ ” ¢VÉ«Y ¢ùªÿG áÄa ¥OÉæØdG øe ójõŸG ⋲∏Y Ö∏W ∑Éæg

ióŸG ⋲∏Y . ¢Vô©dG ‘ í°VGh ¢ü≤f ∑Éægh Ωƒ‚

á°UÉN á©é°ûe äGQɪãà°S’G √òg ¿EÉa ó«©ÑdG ™jQÉ°ûe ‘ ¢UÉN πμ°ûHh »eƒμ◊G ºYódG ™e

ójGõàe »eƒμ◊G ¥ÉØfE’Éa á«°SÉ°SC’G á«æÑdG á«æÑdG ™jQÉ°ûeh ÅfGƒŸGh äGQÉ£ŸG ™jQÉ°ûe ⋲∏Y ‘ äGQÉéjE’G QÉ©°SCG ‘h äÉ©«ÑŸG ᪫b ‘ ¥ƒ°ùdG CGóH iôNCG Iôe øμdh Ω 2008 ΩÉY ôNGhCG

≥aóàJ äGQɪãà°S’G äCGóHh ¬WÉ°ûf ó«©à°ùj

•É°ûf ∑Éægh IójóL øe ´É£≤dG Gòg ⋲∏Y

. ¥ƒ°ùdG ‘ äÉ©«ÑŸG ‘ í°VGh

äÉeóÿG ¢ù«FQ , êGQÉØ∏°S ¢ù«°ùfGôa ÉeCG

¿B’G É¡jód ∑ƒæÑdG ¿CÉH ôcòa õfƒà∏c ‘ á«æ¡ŸG

êGQÉØ∏°S ¢ù«°ùfGôa

‘ IOÉjR ∑Éæg ¿ƒμj ±ƒ°Sh iôNC’G á«°SÉ°SC’G

º¶©e ó¡°ûJ ±ƒ°Sh OGôaC’G á°û«©e iƒà°ùe πª°û«°S ƒªædG Gògh k Éë°VGh k Gƒ‰ äÉYÉ£≤dG

. k É°†jCG QÉ≤©dG ´É£b

‫اﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ¿CÉH ¿ÉªY õfƒà∏c ácöT øe , âjGQ ƒ«JÉe ôcP

k ÉXƒë∏e k É°VÉØîfG ó¡°T äGQÉ≤©dG ´É£b

´É£≤d áHƒ∏£ŸG ¢Vhô≤dG Ëó≤àd OGó©à°S’G

á«æ¡ŸG äÉeóÿG ¢ù«FQ

IOÉjR »g §≤°ùe ¬LGƒJ »àdG á∏μ°ûŸGh QÉ≤©dG

õfƒà∏c

¿Éc ó≤a ‹É◊G âbƒdG ‘ QÉ≤©dG øe ¢Vhô©ŸG

∫É› ‘ á°UÉîHh ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG ∑Éæg

QÉ≤©dG ´É£b ¿C’ Gòg ¿CÉ°ûH ≥∏b …CG ∑Éæg ¢ù«dh

.á°†Øîæe QÉ©°SCÉH É¡°UÉ°üàeG øμÁh ÖJÉμŸG ™jQÉ°ûà áªà¡e ∫GõJ ’ ¢SÉædG ¿EÉa ∂dòc

âëÑ°UCG ¿B’G ¢SÉædGh áÑ∏°U ¢VQCG ⋲∏Y ∞≤j

äÉ°SGQO ádCÉ°ùe ‹ƒJ É¡æμdh …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG

¿ƒãëÑj øjòdG øjôªãà°ùŸG ¿CG ó≤àYCGh á«°VÉŸG

. Qɪãà°S’G ⋲∏Y

äGƒæ°S çÓãdG ¥ƒØj πμ°ûH ™°Vƒ∏d k ÉcGQOEG ÌcCG

∫ÉéŸG Gòg ‘ óeC’G á∏jƒW Qɪãà°S’G ¢Uôa øY

óFÉY ≥«≤– øª°†J ⋲àM k GÒÑc k ÉeɪàgG ihó÷G

´É£b ¿CÉH ó≤àYCGh GÒÑc k ÉMÉ‚ ¿ƒ≤≤ë«°S

¢†©H á«æμ°ùdG äGóMƒdG äGQÉéjEG äó¡°T

.܃∏£ŸG

¥ƒ°ù∏d í«ë°üJ á«∏ªY ¬«∏Y ≥∏£f ¿CG øμÁh

è°†ædG ≥≤ë«d ¬≤jôW ‘ áæ£∏°ùdG ‘ QÉ≤©dG

í°VGƒdG ÊóàdG ¤EG ⋲bôj ’ …òdG ¢VÉØîf’G

¢VÉ«Y óªfi ΩÉ©dG ôjóŸG

á«dhódG ¿ƒàÑeÉg ácöT

»àdG ¢SÉædG øμdh IÒÑc IôWÉfl ∑Éæg ¿EÉa ™jöS íHQ ≥«≤– øY åëÑJ âæc GPEG ‘ QÉ≤©dG ¥ƒ°S ¿CÉH ó≤àYCGh kÉMÉ‚ ≥≤ëà°S óeC’G á∏jƒW äGQɪãà°S’G øY åëÑJ . ܃∏£ŸG è°†ædG ≥≤ë«d á≤jôW ‘ áæ£∏°ùdG ٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

٤


º«eÉ°üJ ¬fCÉH º«ª°üà∏d …O …CG ácöT √ôaƒJ …òdG çÉKC’G õ«ªàj

¬fCG ÖfÉL ¤EG ¿GƒdC’G QÉ«àNG å«M øe ÜÉéYEÓd Òãe

äɪ°ùdG óMCG »gh IOƒ÷G á«dÉY OGƒe øe ´ƒæ°üe . ‘Éæjóæμ°S’Gh »cô‰ódG çÉKC’G ‘ á«°SÉ°SC’G

õcôe ‘ ‘Éæjóæμ°S’G çÉKC’G Gò¡d ¢Vô©e ìÉààaG ”

ôaƒàJ ¢Vô©ŸG Gòg ∫ÓN øeh 2008 ΩÉY ‘ áé¡ÑdG

øμÁh ïHÉ£ŸGh ‹õæŸG çÉKC’G øe á©°SGh á∏«μ°ûJ IójóY äÉéàæe ÚH øe QÉàîj ¿CG ¢Vô©ŸG Gò¡d ôFGõ∏d Aɪ°SC’G óMCG ¿hR ácQÉe Èà©J .ΩhOƒHh ¿hR πãe

ïÑ£ŸG äGó©Ã á°UÉÿG äGõ«¡éàdG ⁄ÉY ‘ IÒÑμdG õ«ªààa ΩhOƒH äÉéàæe ÉeCG IÒ¨°üdG ∫õæŸG ™£bh

äGQGƒ°ù°ùcE’G øe IôμàÑe á∏«μ°ûJ ôaƒJ É¡fCÉH

º«ª°üà∏d …O …CG

‫ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ا ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ا ﺛﺎث ﻓﺈن ﻫﻨﺎك‬ .‫ﻛﻠﻤﺘﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺘﺎن ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ا ﺛﺎث وﻫﻤﺎ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺠﻮدة‬ ‫ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ID design ‫ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ أي دي ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ‬ . ‫واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ا ﺛﺎث ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ áæ£∏°ùdG √ó¡°ûJ …òdG ÒÑμdG Qƒ£àdG πX ‘h

øe äÉ°Vhô©ŸÉH ¢UÉÿG êƒdÉàμdG Gòg OGóYEG ºàj

ÖfÉLC’G øe AÓª©dG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ɪæ«H Ú«fɪ©dG

IóFÉ°ùdG äÉgÉŒ’G ⋲∏Y k GOɪàYG QGô≤dG PÉîJG ºàjh

øe º«ª°üà∏d …O …CG ácöT AÓªY º¶©e ¿EÉa

¤EG É¡JÉéàæe ™«ÑJ ácöûdG ¿CG ÖfÉL ¤EG %40

. iôNC’G á«bGôdG øcÉeC’Gh ¥OÉæØdG

á«ŸÉ©dG ¢VQÉ©ŸG ¿hö†ëj Ú°ü°üîàe ¢UÉî°TCG

Ωƒ¡Øe ‘ ójó÷G Qƒ£àdG øY ÈY ɪc ¬«dEG ô¶æj

. IójóL äÉgÉŒG Qƒ¡X ¤EG iOCGh º«ª°üàdG

º«ª°üà∏d …O …CG ácöT øe Úªª°üe ∑Éæg

ƒg ¿ƒàfÉH ôfôjhh º«ª°üàdG ‘ õFGƒL ⋲∏Y Ó°üM áØ«ØÿG äÉÑ«cÎdG º«ª°üàH ΩÉb …òdG ƒgh ºgóMCG øª°†J

»àdGh IOƒ÷G á«dÉY OGƒe øe áYƒæ°üŸG . IOƒ÷Gh áMGôdG øe Qób ⋲°übCG ÒaƒJ

‫ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬ Úà°ùd óà“ »àdG É¡JÈN ⋲∏Y óªà©J çÉKC’G ™«Ñd ∂jOQƒf ÜC’Gh ¿ÉHQE’G »g º«ª°üJ äÉYƒª› ™HQCG

ájöü©dG IÉ«◊G πãÁ ¿ÉHQE’Éa ∫ÉHƒ∏÷Gh ¢ùcƒ∏jódGh

ΩÉ©dG ôjóŸG ,Ú°ùÑL º«c ôcP ∂dP ⋲∏Y É≤«∏©J

øY IQÉÑY ¢ùcƒ∏jódGh á«aÉfóæμ°S’G ó«dÉ≤àdG πãÁ

. ∂°SɪàdG ¿Gó≤a ‘ §«N …CG CGóÑj ¿CG πÑb Iôe

٥ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

øe πc ÜÉéYEG ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ܃∏≤dG öSCG ⋲∏Y

äQƒØμfGôah ¿Ó«e ¢Vô©e πãe çÉKB’G ∫É› ‘

45,000 øY π≤j ’ Ée ¬μjQC’G ⋲∏Y ¢üî°ûdG ¢ù∏éj

kimjepsen@albahja.com :ÊhÎμdE’G ójÈdG

¬JQó≤H »cô‰ódG º«ª°üàdG õ«“ …òdG IÎØdG »gh

¤EG É¡ª«°ù≤J ó©H äÉéàæŸG ¢VôY ºàj å«M k ÉeÉY

¿CG øª°†j …òdG ΩɶædG ƒgh πjO øJQÉe ⋲ª°ùj Ωɶf

24545658 :∫É°üJÓd

»°VÉŸG ¿ô≤dG øe äÉæ«°ùªÿG RGôW ⋲∏Y »cô‰ódG

ÖfÉL øe É¡æY ôjô≤J OGóYEG ºàj »àdGh ¥ƒ°ùdG ‘

πÑb øe IÈàfl ÉæμFGQCG ¿CG ɪc áëjôe ádhÉ£dG

º«ª°üà∏d …O …CG

çÉKC’G øe á©°SGh áYƒª› ôaƒJ º«ª°üà∏d

IójóL á≤jôW º«ª°üà∏d …O …CG ácöT äôμàHG

»°SGôch ∂FGQC’G áaÉc º«ª°üà∏d …O …CG ácöûd

ΩÉ©dG ôjóŸG

. iôNC’G øcÉeC’Gh ¥OÉæØdG ‘ …É°Th Iƒ¡b

…O …CG ¿EÉa áãjó◊G äÉéàæŸG ÒaƒJ ÖfÉL ¤EG

º«ª°üà∏d …O …CG ácöT ‘ QÉ«àN’G áæ÷ ≥jôa πÑb

. AÉjRC’G ¢VhôY ∂dòch

Ú°ùÑL º«c

äÉ°ù∏éc ΩGóîà°SÓd í∏°üJ »àdG á«aÉæjóæμ°S’G

∂jOQƒf ÜC’Gh ¿óædh ∑Qƒjƒ«f πãe IÒÑμdG ¿óŸG ‘ »àdGh áªYÉædG ¿GƒdC’Gh »ÑgòdG ¿ƒ∏dG ÚH èjõe

∂ÄdhC’ ƒ¡a ∫ÉHƒ∏÷G ÉeCG Ωƒ‚ ¢ùªÿG ¥OÉæa Ö°SÉæJ ΩGóîà°SG ºàj ∂dòdh Qôμàe πμ°ûH ¿hôaÉ°ùj øjòdG

√òg Ö°SÉæJ OGƒeh áØ∏àfl ∫Éμ°TCÉH áÄaGO ¿GƒdCG

. ¢SÉædG øe áÄØdG

¢Tɪ≤dG øY Iôμa ∂«£©j QÉ«àN’G øe ´ƒædG Gòg

êƒdÉàμdG Ëó≤J ºàj , ¢Vô©ŸG ¢üî°ûdG Qhõj ÉeóæY

⋲∏Y á≤«bO äGQÉÑàNG AGôLEG ” ¬fCG »æ©j Gòg .É¡æe

§FGƒ◊G ¿GƒdCG QÉ«àNG ‘ AÓª©dG IóYÉ°ùe øμÁ

çÉKC’G ™æ°U ” »àdG OGƒŸG IOƒL Ö°SÉæ«d Ωóîà°ùŸG

Öéjh IOƒé∏d ôªà°ùe í°ùe ∑Éæg ¿CGh çÉKC’G IOƒL

πeÉ©àdG ºàj ¿CG πÑb IOƒ÷G äGQÉÑàNG OQƒŸG RÉàéj ¿CG .OQƒe 500 øe ÌcCG É¡jód ácöûdG ¿CGh ɪ«°S ’ ¬©e

¤EG âbh øe ájöü◊G ™£≤dG ¢†©H º«ª°üJ ºàj

∂dòdh ÚjQɪ©ŸG Ú°Sóæ¡ŸGh Úªª°üª∏d ôNBG

∂dòch äÉÄØdG √òg øe …CG QÉ«àNG ¬æμÁh ¬d

Oƒ«≤dG öùμf ¿CG ∫hÉëf øëfh äGQGƒ°ù°ùcE’Gh

ÒãμdG ¿C’ Éæ©e åjó◊G ⋲∏Y ¢Vô©ŸG QGhR ™é°ûfh

√ójôj ɪY ÒÑ©àdG ⋲∏Y IQó≤dG ¬jód â°ù«d º¡æe á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ¤EG º¡àLÉM Qó≤f øëfh k Gójó–

. º¡d É¡eó≤fh »∏NGódG º«ª°üàdÉH


AÉ```````≤d

´höûe íÑ°UCGh ´höûŸG ‘ π©ØdÉH ¢û«©J »°SÉ°SC’G º¡àeÉbEG ¿Éμe ƒg §≤°ùe ꃟG

.∫hC’G ºgQÉ«àNGh

‫ﻧﺠﺎز‬R ‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﻜﻢ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ؟‬ ꃟG ´höûe ᫪gCGh ºéëH ´höûe ™e

ájDhQ Éæjód ¿ƒμj ¿CG …Qhö†dG øe , §≤°ùe

ájDhôdG √òg ≥«≤– ⋲∏Y πª©fh óeC’G á∏jƒW

‫ﻧﻤــﻮ ﺣــﺜـﻴـﺚ‬ ‫ اﻟﻤﺪﻳﺮ‬, ‫ﻓﻲ ﺣﻮاره ﻣﻊ ﻫﺎري ﻛﻮﻣﺎر ذﻛﺮ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻴﻨﺎردوزي‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻮج ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻘﺪم‬ ‫ ﻓﻲ‬f‫ ﻛﺒﻴﺮ‬f‫ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜﻴﺜﺔ وأن اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن إﻧﺠﺎز‬ . ‫ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت‬

óbh ÉjOÉ°üàbG áÑ«°ü©dG äÉbhC’G πX ‘ ⋲àM

πª©dG RÉ‚EG ‘ ôªà°ùe Qƒ£J ∑Éæg ∂dòc

ò«ØæJ ‘ Éeób »°†ŸG ⋲∏Y ßaÉMh áeRC’G ºZQ

á«¡«aÎdG ≥aGôŸG ó«L πμ°ûH Ωó≤àdG É¡«a ºàj

‫ﻧﺠﺎز ﻓﻲ‬/‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺴﺘﻮى ا‬ ‫ن وﻣﺎ ﻫﻮ‬4‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮج ﻣﺴﻘﻂ ﺣﺘﻰ ا‬ ‫ ؟‬٢٠١٠ ‫ﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم‬/‫ا‬

…Qɪ©ŸG RGô£dG ÜÉ°ùM ⋲∏Y ∂dP ¿ƒμj ¿CG ¿hO

ájGóH ‘ ¬JÉ«∏ªY ÜQÉb 400 `d ™°ùàj …òdG

ájôjƒ£àdG ≥aGôŸG RÉ‚EG ‘ GÒÑc k ÉMÉ‚ Éæ≤≤M

k ÉflÉ°T ±ƒbƒdG øe §≤°ùe ꃟG ´höûe øμ“

»àdG ≥aGôŸG ÚH øeh ó«L πμ°ûH Ò°ùj …òdG

á«ŸÉY ÒjÉ©Ã äÉéàæe ÒaƒJh óeC’G á∏jƒW ájDhôdG

ÉæjQÉŸG CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh ájöü©dG äÓëŸGh

. »∏ëŸ G ™HÉ£dGh Êɪ©dG

∞dƒé∏d ¿ÉeQƒf èjôL Ö©∏e ÉeCG . ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG

‫ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ن ؟‬4‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ ا‬ ‫ﺷﻐﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ؟‬/‫وﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ا‬

2011 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ¬dɪYCG íààØj ¿CG ™bƒàŸG øe

¥óæa ∫hCG ‘ ¥É°Sh Ωób ⋲∏Y πª©dG …ôéj ɪc ™HôdG ‘ QGhõdG ∫ÉÑ≤à°S’ k GõgÉL ¿ƒμ«°S …òdGh ¢ùªN ¥óæa ∫hCG ¿ƒμ«°Sh 2013 ΩÉY øe ∫hC’G

IóMh 900 øe ÌcCG ™«H ” Gòg Éæeƒj ⋲àM

. ´höûŸG Gòg ‘ Ωƒ‚

. äGóMƒdG √òg øe É¡ª«∏°ùJ ” IóMh 443 øe

øe ¢ù«∏a ´höûŸG ‘ áeÉbE’G å«M øe ÉeCG

ÌcCG ∑Éægh ≥≤°Th ∫RÉæeh äÓ«a º°†J á«æμ°S ¥É°Sh Ωób ⋲∏Y πª©dG …ôéj ∂dP ⋲∏Y IhÓY

IöSCG 300 ∑Éæg ¿CÉH ôcòf ¿CÉH ∫ƒ≤dG á∏aÉf

ó≤a ÒÿÉH öûÑjh k GóL ÒÑc ≥≤– …òdG RÉ‚E’G

áÑ°ùædÉH ÉeCG . ´höûŸG ‘ á«æμ°ùdGh á«¡«aÎdGh

∫ɪYC’G RÉ‚EÉH Ωƒ≤f ¿CG ™bƒàf øëæa 2010 ΩÉ©d ∞dƒ÷G Ö©∏e ∫ɪcEG ™e á«°ù«FôdG á«FÉ°ûfE’G ìÉààaG ºàj ¿CG ô¶àæŸG øeh äGôØM 9 ‹hC’G

´höûŸG øe ‹Éª°ûdG Aõ÷G ‘ áFõéàdG äÓfi

” »àdG äGóMƒdG ™«H ‘ ìÉéædG ó©Hh ∂dòc .

¿CG ∫RÉæŸG …ΰûŸ øμÁ IÒNC’G IÎØdG ‘ É¡MôW É°†jCG ™«Ñ∏d äGóMƒdG øe OóY Éæ°VôY ¿ƒ©bƒàj

. ΩÉ©dG Gòg ájÉ¡æH

٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

٦


ºàj ¿CG ™bƒàŸG øeh iôNCG IóMh 350 ò«ØæJ ‘ . ΩÉ©dG ájÉ¡æH ÉgRÉ‚EG

∫hCG §≤°ùe ꃟG ´höûe íÑ°UCG ó≤a ∂dòc

§£fl äGóMh ™«ÑH Ωƒ≤j …QÉ≤Y ôjƒ£J ´höûe ìô£dG á«∏ªY ‘ ∂dP ¿Éch áæ£∏°ùdG ‘ É¡d

á«∏ª©dG »gh 2010 ΩÉY ôjGÈa ‘ á©HÉ°ùdG øe ÌcCG ™«H ”h k É«FÉæãà°SG k ÉMÉ‚ â≤≤M »àdG

%60 ™«H ”h , ™«Ñ∏d á°Vhô©ŸG äGóMƒdG øe %95 ‘ IóMh 169 ÉgOóY ≠∏H »àdG äGóMƒdG øe . §≤a ÚdhC’G Úeƒ«dG

,´höûŸG ‘ π©ØdÉH ¢û«©J IöSCG 300 ∑Éæg º¡àeÉbEG ¿Éμe ƒg §≤°ùe ꃟG ´höûe íÑ°UCGh ∫hC’G ºgQÉ«àNGh »°SÉ°SC’G ≥aGôŸGh ¥OÉæah ôLÉàŸ á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©°SƒàdG . ᪰UÉ©dG ‘ á«¡«aÎdG

‫ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﻢ إﺣﺮازه ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮج؟ وﻣﺎ ﻫﻲ‬ ‫اﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈدارة اﻟﻌﻘﺎرات؟‬ ™HQCG ¥OÉæa 4 á«°ù«FôdG ôjƒ£àdG á£N º°†J

‫ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫اﺷﺘﺮوا اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ؟‬ IóFGôdG …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcöT ™e ¿hÉ©àf øëf ™«H ‘ ÚÑZGôdG øjΰûŸG IóYÉ°ùe πLCG øe

OôéÃh ¬fC’ ´höûª∏d ΩÉg ÜòL õcôe ájô≤dG

π«¡°ùàH Ωƒ≤fh É¡FGöûH GƒeÉb »àdG äGóMƒdG

òaÉæŸGh ºYÉ£ŸGh ôLÉàŸG º°†à°Sh á«ŸÉY ÒjÉ©Ã

. ójó÷G

IÒÑc ájQÉŒ äÉMÉ°ùe ôaƒJ ±ƒ°ùa É¡dɪàcG

. iôNC’G ≥aQÉŸGh áFõéàdÉH á°UÉÿG

…ΰûŸG ¤EG IóMƒdG π≤f ΩÉ“E’ áeRÓdG ¥GQhC’G

¿CG ô¶àæŸG øeh . Ωƒ‚ ¢ùªN ¥óæah ´Göû∏d

‫ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺷﺮاء‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮوع؟‬

⋲°SôŸG ájôb ´höûe øe ‹Éª°ûdG Aõ÷G ‘

∂dPh ´höûŸG πNGO ™ªàéŸG ôjƒ£J á£N ‘

≥aGôŸG øe k GOóY ájô≤dG º°†à°S ∂dòc

™°ùàj ÉæjQÉe ∂dP ‘ ÉÃ á«MÉ«°ùdGh á«¡«aÎdG

™«bƒàH Éæªb ‹É◊G âbƒdG ‘ . Ωƒ‚ ¢ùªNh

á«ÁOÉcCGh ä’ÉØàMÓd IÒÑc áYÉbh ÜQÉb 400 `d

k Gójó– »gh áaÉ«°†dG ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG

§«ëª∏d á¡LGƒŸG äÓëŸG øe ÒãμdG CGóÑJ

á«°ù«FôdG äÉfƒμŸG óMCG …QÉéàdG ÖfÉ÷G Èà©j

Ú∏¨°ûŸG á©LGôe Oó°üH øëæa ‹É◊G âbƒdG

2010 ΩÉY ájÉ¡æH Qƒ¡ª÷G ∫ÉÑ≤à°SGh πª©dG

»àdGh ôëÑdG ⋲∏Y á∏£ŸG ⋲°SôŸG ájôb ∫ÓN øe

äÉcöûdG øe ÚæKG ™e ¥OÉæØ∏d IQGOEG ó≤Y ‘h âfƒeÒa äÉ©éàæeh »μ°ùæѪc äÉ©éàæe ∫hCG íàØd §£îfh Ωƒ‚ ™HQCG ¥OÉæØ∏d Ú∏ªàëŸG

٧ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

§≤°ùe ꃟG ´höûe ¿ƒμj ¿CG ô¶àæŸG øeh

¿ƒμJ ±ƒ°ùa ∂dòc . É¡æe ÒÑc AõL RÉ‚EG ”


AÉ```````≤d á«ÑæLC’G äGQɪãà°S’G ÜòLh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG Gòg ≥«≤– ¤EG äOCG ‐QÉ≤©dG ∂∏“ ájôM áMÉJEGh . ÒÑμdG ƒªædG

äÉ©ªéŸG ™jQÉ°ûe ¿EÉa ¬«a ∂`°T ’ ɇ

äÉfƒ``μŸG øe È`à©J á`∏eÉμàŸG á«MÉ`«°ùdG ¿CG ™bƒàŸG øe É¡fC’ ÚYÉ£≤dG ƒ‰ ‘ á«°ù«FôdG ‘ á«MÉ«°ùdG ᫪æàdG AGQh ∑ôëŸGh ™aGódG ¿ƒμJ

õaGƒ◊G øe áeõM ÒaƒJ ™eh ∂dòc .πÑ≤à°ùŸG »eƒμ◊G ºYódG πX ‘h áÑjö†dG äGAÉØYE’Gh

IQGRh ÖfÉL øe á°UÉN ™jQÉ°ûŸG √ò¡d í°VGƒdG áæ£∏°ùdG ¿CÉH á≤K πμH ∫ƒ≤dG øμÁ ,áMÉ«°ùdG ä’ó©e ∞YÉ°†àd í«ë°üdG ≥jô£dG ‘ Ò°ùJ

ƒgh ΩÉ©dG Gòg »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ‘ ƒªædG

¢Uôa ‘ IOÉjR ¤EG ∂dòc …ODƒj …òdG ôeC’G .Ú«fɪ©dG ∞«XƒJ

á«MÉ«°ùdG äÉ©ªéŸG ™jQÉ°ûe ¿EÉa ∂dòc

Iôªà°ùe §≤°ùe ꃟG ´höûe πãe á∏eÉμàŸG ájóéŸG ájQɪãà°S’G ¢UôØdG øe ÒãμdG ÒaƒJ ‘

øjôªãà°ùŸG ΩÉeCG á©°SGh äGQÉ«N Ωó≤J É¡fC’

hCG á«¡«aÎdG hCG á«æμ°ùdG äGóMƒdG ‘ AGƒ°S

. ájõcôe á≤£æe ‘ Èà©J É¡∏ch ájQÉéàdG

ÚH á«é«JGΰS’G ácGöûdG √òg ∫ÓN øe º«£ØdG óLÉe áYƒª›h áæ£∏°ùdG áeƒμM

ÒjÉ©e ⋲∏YCG ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊G øe Éææμ“ á«JGQÉeE’G

øY Éæ°ùØf õ«‰ ¿CG ⋲∏Y IQó≤dGh õ«ªàdGh IOƒ÷G . óFGQ …ôjƒ£J ´höûªc øjôNB’G

‫ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ ﻓﻤﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؟‬.‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‬ äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG ‘ π°UGƒàŸG ƒªædG øe IÎa ó©H

äAÉL »àdGh á∏eÉμàŸG á«MÉ«°ùdG äÉ©ªéŸG ‘

ÚfGƒb ø°S ” óbh áæ£∏°ùdG AÉMCG ∞∏àfl ‘

. Ω 2012 ΩÉY ôNGhCG ‘ ¥óæa

ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG øe ójó©dG ∫ƒNO π¡°S

ΩɪàgG º¡jód øjòdGh äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe

‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ؟‬

. º¡àeÉbEG ¿Éμe

ÚæcÉ°ùdG áaÉc á«gÉaQh áeÓ°S ¿Éª°†d

ÉgÉæ«≤∏J »àdG äÉYÉÑ£f’G âfÉc ó≤a ∂dòc

áWöT É¡H Ωƒ≤J äÉjQhO ∫ÓN øe áYÉ°ùdG QGóe

…òdG ôeC’G ƒgh ÖfÉLC’ÉH á°UÉÿG äGÒ°TCÉàdG

ƒg §≤°ùe ꃟG ´höûe ¿ƒμj ¿CG ‘ áÑZQh

âaÉ°VCG É¡fC’ ÒÑc πμ°ûH á«HÉéjEG øjΰûŸG øe

ÒãμdG â©é°Th π©ØdÉH IOƒLƒŸG ÉjGõŸG ¤EG Iõ«e

¢û«©dG ⋲∏Y º¡JÓFÉYh ∫RÉæŸG …ΰûe øe . ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ QGô≤à°S’Gh

⋲∏Y πª©J øeCG áeóN ôaƒf ÉæfEÉa ´höûŸG ‘ ⋲∏Y ÚYRƒe øeCG ¢SGôMh á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY

ójó©dG ∑Éæg ∂dòc . á«æμ°ùdG ≥WÉæŸG áaÉc ôªà°ùf ±ƒ°Sh á©HÉàŸGh áÑbGôŸG ᪶fCG øe

äÉYƒªéŸG ™e ≥«°üd πμ°ûH πª©dG ‘

ÚæcÉ°ù∏d øeBG ñÉæe ≥∏N πLCG øe á«©ªàéŸG . AGƒ°S óM ⋲∏Y QGhõdGh

äOCG »àdG ácô◊G »gh 2008 ΩÉY ‘ QÉ©°SC’G

‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ رأﻳﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ؟‬

√ò¡d áeGóà°ùe äÉjƒà°ùe OƒLh ⋲∏Y á¶aÉëŸG

ä’ó©e ≥≤–h πH IÒÑc QGô≤à°SG á∏Môe ó¡°ûJ

ô¶àæŸG øe ¿EÉa á∏eÉμàŸG á«MÉ«°ùdG äÉ©ªéŸG

iód IOƒLƒŸG IÒÑμdG á«MÉ«°ùdG äÉfÉμeE’ÉH

äGAGôLEG PÉîJÉH áæ£∏°ùdG áeƒμM âeÉb

â°SQCG »àdGh áæ£∏°ùdG áeƒμM Égò«ØæàH Ωƒ≤J

í°VGh ó¡L ∫òH ‘ Iôªà°ùe »gh Qɪãà°S’G

ÒÑμdG ƒªædGh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG á«Ø∏N ⋲∏Y

‘ í«ë°üJ ácôM ∑Éæg âfÉc á≤£æŸG ‘

¤EGh á«©«Ñ£dG É¡J’ó©e ¤EG QÉ©°SC’G IOƒY ¤EG

´É£b ‘ π°UGƒàŸG ƒªædG πX ‘ . QÉ©°SC’G

É¡J’ó©e óæY äÉÑãdG ‘ QÉ©°SC’G ôªà°ùJ ¿CG

∂dòdh ¿B’G QÉ©°SC’G äô≤à°SG óbh á«©«Ñ£dG

. πÑ≤à°ùŸG ‘ ƒªædG ≥«≤– ¤EG ™∏£àf øëf

»ŸÉ©dG »YƒdG IOÉjR ¤EG ∂dòc . Ió«L ƒ‰

‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮاﺗﻬﻢ ؟‬ ‫وﻫﻞ ﺗﺮى أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؟‬

»àdG óeC’G á∏jƒW á«é«JGΰSE’Gh áæ£∏°ùdG

¢Uôah áMÉ«°ùdG §«°ûæàd á«HÉéjEGh á°Sƒª∏e

á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸGh QÉ≤©dG ¥ƒ°S ¿CÉH iôf øëf

≥aGôe ÒaƒàH

≥∏©àj ɪ«a – áæ«àŸG ¢ù°SC’G

ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûª∏d øjôªãà°ùŸG ÜòL πLCG øe ٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

٨


QƒμjO

‫ﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻟﺪﻳﻜﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﺑﺪأ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ‬ . ‫ ﻫﺎري ﻛﻮﻣﺎر أﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت‬. ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت‬ è«∏ÿG á≤£æe ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G á«∏μdG

á«MÉ«°S äÉ©ª› πª°ûJ »àdG IóFGôdG ™jQÉ°ûŸG

ΩɪàgÉH ⋲¶ëj »∏NGódG º«ª°üàdG ´É£b CGóH

áLQO á«∏μdG íæ“ . ¿ƒæØdGh º«ª°üàdG ∫É›

óæ°ùojh á«∏NGódG º«eÉ°üàdG ∫É› ‘ iƒà°ùe ÖfGƒ÷ÉH Ωɪàg’G á«dƒÄ°ùe ¥ôØdG √òg ¤EG

äGQƒμjódG ⋲∏Y GQƒ°ü≤e »∏NGódG º«ª°üàdG

‘ á°ü°üîàe ᫪«∏©J á°ù°SDƒªc »Hô©dG

º«ª°üàdG ∫É› ‘ Éeƒ∏HódGh ¢SƒjQƒdÉμÑdG

á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ∂dòch »μ«aGô÷Gh »∏NGódG

¿ÉæÑd ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷ÉH á£ÑJôe »gh å«M QôëàŸG øØdG êPƒ‰ ⋲∏Y è¡æŸG óªà©jh ájô¶ædG ègÉæŸG á°SGQódG èeÉfôH πª°ûj

. º«ª°üàdG ¢TQhh á«∏ª©dGh á«æØdG äGQhódGh

á¡L É¡H ¢ù«d áæ£∏°ùdG ¿CG ºZôdG ⋲∏Y

hCG QƒμjódG »ªª°üŸ á«©ªL hCG á°ü°üîàe »∏NGódG º«ª°üà∏d áYƒ°Vƒe ÒjÉ©e ∑Éæg ¢ù«d ٩ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

⋲∏YCG ⋲∏Y º«ª°üJ ≥jôa É¡jód á∏eÉμàe

. ´höûª∏d »∏NGódG º«ª°üàdÉH á≤∏©àŸG

‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ‬ øcÉeC’G óMCG º«ª°üà∏d ᫪∏©dG á«∏μdG Èà©J

πeÉμàe »°SGQO èeÉfôH Ωó≤J »àdG á«°ù«FôdG

⋲∏Y ÖjQóàdG ºàjh »∏NGódG º«ª°üàdG ∫É› ‘

¿Éc ó≤a ⁄É©dG AÉëfCG º¶©e ‘ ∫É◊G ƒg ɪch QÉ«àNG ‘ öüëæJ ádCÉ°ùŸG âfÉch á«∏NGódG

º«ª°üàdG ¿EÉa ∫ÉM ájCG ⋲∏Yh ΩÉÿG OGƒŸGh ¿GƒdC’G

á«aGÎM’G ÇOÉÑŸG øe áYƒª› ∞°üj »∏NGódG

⋲∏Y õcôJ »àdGh »∏NGódG º«ª°üàdÉH á≤∏©àŸG

ÌcCG »∏ª©dG º«ª°üàdGh »°SÉ°SC’G §«£îàdG

. º«ª°üJ ¬fƒc Oô› øe

.∫ÉéŸG Gòg ‘ Ú°ü°üîàŸG øe áYƒª› ój

GôNDƒeh ÒÑc πμ°ûH Ò¨àdG ‘ ∞bƒŸG Gòg CGóH

Èà©J á«∏μdG ¿CÉH »∏NGódG º«ª°üàdG º°ùb

øe ójó©dG ∑Éægh ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ ΩɪàgGh

á°ù«FQ π«Yɪ°SG ∫ɪc ⋲æe IQƒàcódG ôcòJ

∫ƒÑ≤H ⋲¶ëj »∏NGódG º«ª°üàdG º∏Y CGóH ó≤a


QƒμjO …CG π©éH »∏NGódG º«ª°üàdG á«∏ªY ºà¡J

¿CG »LQÉÿG πμ°ûdG ⋲∏Y Öéj å«M §≤°ùe

øe ±ó¡dGh á«fÉ°ùfE’G äÉWÉ°ûædG øe ójó©dÉH

í°VGh ÒKCÉJ ∑Éæg ¿CÉH ⋲æe IQƒàcódG äôcP

∂dòdh áeÉ©dG øcÉeC’G hCG πª©dG ¿Éμe hCG ∫õæŸG

.¿ÉªY áæ£∏°S ‘ »∏NGódG QƒμjódG äÉgÉŒG

. ¿ÉªY áæ£∏°S ‘ ∫ÉéŸG Gòg ‘

IÒãc äGQÉ°†Mh äÉaÉ≤ãH ÉgôKCÉàHh áYƒæàe

ΩÉ«≤∏d áÑ°SÉæeh á∏YÉa Iôaƒàe áMÉ°ùe ‘ AGƒ°S IÉ«◊G IOƒL Ú°ù– ƒg º«ª°üàdG Gòg

ÒÑc Qƒ£J ∑Éæg ôcòf ¿CG ∫ƒ≤dG á∏aÉf øe ¢ù«d

»∏NGódG QƒμjódG ∫É› ‘ IÒÑÿG ôbÉH ⋲æe ÉeCG

⋲¶ë«°S »∏NGódG º«ª°üàdG ∫É› ¿CÉH äôcòa

áæ£∏°ùdG ‘ áeOÉ≤dG IÎØdG ∫ÓN ÒÑc QÉ°ûàfÉH ,¢üî°T Ωƒ≤j ÉeóæYh ¬fCG Éæg ™FÉ°ûdG ¿CG å«M

QGôμJh IQhÉéŸG ∫RÉæŸG IQÉjõH Ωƒ≤j ¬fEÉa ∫õæe AÉæÑH . »∏NGódG QƒμjódÉH á°UÉÿG QÉμaC’G

¿CG ô©°ûJ ’ ∫RÉæŸG øe …CG ¤EG πNóJ ÉeóæY

»g äÉ«°VQC’Éa ∫RÉæŸG √òg ÚH ÒÑc ¥QÉa ∑Éæg

¢†«HC’G ¿ƒ∏dG á°UÉîHh ¿GƒdC’G ¢ùØfh É¡°ùØf

‘ ∂dP ≥≤ëàj ¿C’ IÒÑc á°Uôa ∑Éæg ¿CG ’EG

. »∏NGódG º«ª°üàdG ¢ùμ©j

øe GƒLôîJ øjòdG áÑ∏£dÉa Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG

⋲∏Y É«°SBG ¥öT ܃æLh ájƒ«°SC’G äÉgÉŒÓd

ÖJÉμŸGh çÉKC’G äÓfi πãe §≤°ùe á¶aÉfi

‘ áØ∏àîŸG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ¿ƒ∏ª©j á©eÉ÷G ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG äÉcöûdGh ájQÉ°ûà°S’G

É¡fCÉH áæ£∏°ùdG ‘ áaÉ≤ãdG õ«ªàJ{ âaÉ°VCGh

ÖJÉμe íàØd §£îj º¡°†©Hh º«ª°üàdG

âbƒdG ‘ zá«°SQÉØdGh ájóæ¡dG IQÉ°†◊G á°UÉNh

»YƒdG IOÉjR ¤EG …ODƒ«°S …òdG ôeC’G ƒgh

Éjõ«dÉe øe çÉKC’G º¶©e OGÒà°SG ºàj ‹É◊G

áæ£∏°ùdG ‘ »∏NGódG QƒμjódG ∫É› ‘ á°UÉN

. Ió«©ÑdG ≥WÉæŸG ‘ ⋲àM º«ª°üàdÉH

. ¿ƒ∏dG øcGO çÉKC’G á°UÉîHh Ú°üdGh

Ú«fɪ©dG øe áYƒª› ∑Éæg ‹É◊G âbƒdG ‘

‘ ΩɪàgG ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG ô¶àæŸG øe ¿EÉa ∂dòc

±ƒ°Sh Qƒμjó∏d Úªª°üªc ¿ƒ∏ª©j øjòdGh

á«∏μdG øe GƒLôîJ øjòdG Ú∏gDƒŸG äÉ«fɪ©dGh

áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG äÉgÉŒ’ÉH Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG

QƒμjódG áYÉæ°U ⋲∏Y ÒÑc ÒKCÉJh QhO A’Dƒ¡d ¿ƒμj

¢ù«dh §FGƒë∏d äÉfÉgódG ¿ƒeóîà°ùj ¢SÉædG

Qƒa á©eÉ÷G áÑ∏W ™e óbÉ©àJ »àdG äÉcöûdG

∫Gõj ’ å«M ¢Tɪ≤dGh äÉfÉgódG QÉ«àNG óæY

ÉeCG . §FÉ◊G ¥Qh ΩGóîà°S’ ™°SGh QÉ°ûàfG ∑Éæg

öûàæJ ⋲æe IQƒàcódG äôcP ó≤a äÉ«°VQC’G øY

Ú∏°SQƒÑdGh ΩÉNôdG øe äÉ«°VQC’G ÒÑc πμ°ûH

øe ójó©dG ∑Éæg ¿EÉa ∂dP ⋲∏Y IhÓY . »∏NGódG . ìÉéæH º¡LôîJh »°SGQódG èeÉfÈdG º¡dɪcEG

‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻜﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ QƒμjódG hCG º«ª°üàdG ᫪gCG øY É¡ãjóM QÉWEG ‘

º«ª°üàdG ¿CÉH ⋲æe IQƒàcódG äôcP »∏NGódG

πÑ≤à°ùŸG ‘ ΩɪàgG ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG ô¶àæŸG øe QÉ«àNG óæY áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG äÉgÉŒ’ÉH Öjô≤dG ¿ƒeóîà°ùj ¢SÉædG ∫Gõj ’ å«M ¢Tɪ≤dGh äÉfÉgódG ™°SGh QÉ°ûàfG ∑Éæg ¢ù«dh §FGƒë∏d äÉfÉgódG §FÉ◊G ¥Qh ΩGóîà°S’

√ò«ØæJ ájQÉŒ á°ù°SDƒe hCG ∫õæe …C’ »∏NGódG . á«∏YÉah á«ë«jQCG ÌcCG ¢SÉædG π©éj πμ°ûH

¢†©H óYÉ°ùj ¿CG øμÁ »∏NGódG º«ª°üàdÉa øe ¿ƒfÉ©j øjòdG hCG OGôaC’G πãe äÉYƒªéŸG

á¶aÉëŸG ⋲∏Y ø°ùdG QÉÑc hCG »æ©e ÊóH Qƒ°üb »æà©j øe ¤EG áLÉ◊G ΩóYh º¡à«dÓ≤à°SG ⋲∏Y

. âbƒdG ∫ƒW º¡H

, ∫ɪYC’G ´É£b ‘ á«◊G á∏ãeC’G ÚH øe á©jöùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£Ÿ »∏NGódG º«ª°üàdG

»°SGôch áÄaGódG ¿GƒdC’G ΩGóîà°SG ºàj å«M ∫hÉæJ ¿ƒ¡æj ¢SÉædG π©éàd k ÉeÉ“ áëjôe ÒZ

äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG ∑Éæg . áYöùH º¡JÉÑLh πNGO äÉMÉ°ùŸG º«¶æàH Ωƒ≤J »àdG á«dÉŸG πª©dG ⋲∏Y Úeóîà°ùŸG IóYÉ°ùŸ ÖJÉμŸG ¿GƒdC’G øe ÒãμdG ¿ƒeóîà°ùj ∂dòdh á«∏YÉØH

…òdG ôeC’G ƒgh áeó≤ŸG äÉeóÿG ÚH õ««ªà∏d

⋲∏Y ¿ÉμŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG óæY ¢SÉædG óYÉ°ùj ⋲∏Y ¬æe π°üë«°S …òdG ¿ÉμŸG ⋲∏Y ±ô©àdG

QƒμjódG º«ª°üJ ¿EÉa ∂dòc . áHƒ∏£ŸG áeóÿG

⋲∏Y ßaÉëj áæ£∏°ùdG ‘ ∫RÉæª∏d »∏NGódG

á∏°üØæŸG ¢ùdÉéŸG πãe …ó«∏≤àdG º«°ù≤àdG »LQÉÿG …Qɪ©ŸG º«ª°üàdG ÉeCG .AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d ¿CG Öéjh ¬£HGƒ°V ¬∏a §≤°ùe ‘ ÊÉѪ∏d

ájó∏H ÖfÉL øe áYƒ°VƒŸG ÒjÉ©ŸG ¬«a ôaƒàJ ٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

١٠


ó¡°ûj ¿CG ô¶àæŸG øe ∂dòc . á«∏ªY º«eÉ°üJh

¿CG GóHh ÖJÉμŸÉH á°UÉÿG äGQÉ≤©dGh ¥OÉæØdG

∂dòc . ΩGóîà°S’G ‘ ÖdɨdG ¿ƒ∏dG Èà©j …òdG

áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ‘ äÉeɪë∏d »∏NGódG

∑Éæg ¿ƒμj ⋲àM çÉKC’Gh IAÉ°VE’G ᪶fCGh

¿ÉgódG ™«H äÓfi ¤EG ¿ƒÑgòj ¿É«MC’G ¢†©H

º«ª°üàdG ∫É› ‘ äGQƒ£àdG øe ójó©dG ¥ƒ°ùdG ìô£d §£îJ »àdG äÉcöûdG øe ÒãμdG ∑Éægh

. ΩÉ©dG Gòg ´É£≤dG Gòg ‘ IójóL äÉéàæe

á«ë°üdG äGhOC’G QÉ«àNG ⋲∏Y í°VGh õ«côJ ∑Éæg ⋲°übCG ÒaƒJ ºàj ⋲àMh É¡æ«H ≥°SÉæJh ºZÉæJ

⋲∏Y í°VGh πμ°ûH »°ùfôØdG RGô£dG ô¡¶j

∫ÓN ≥«°ùæàdÉH ¿ƒeƒ≤j á«ë°üdGh á«FÉHô¡μdG

OôéÃh »°ùfôØdG RGô£dG ⋲∏Y IóªYC’Gh òaGƒædÉa

äÉeóÿG »eó≤eh »∏NGódG º«ª°üàdGh ÊÉÑŸG

⋲¶ëj √ÉŒ’G Gòg CGóH óbh áÄ«Ñ∏d á≤jó°U

äGQÉ≤©dGh ¥OÉæØdGh ÖJÉμŸGh ÊÉÑŸG AÉæH á«∏ªY

.Úeóîà°ùŸG ÚH ®ƒë∏e QÉ°ûàfÉH

. áØ∏àîŸG

√ÉŒ π«ŸG ƒg ¿B’G ™FÉ°ûdG √ÉŒ’G ¿CG ºZôdG ⋲∏Y

ó¡°ûJ »àdG ≥WÉæŸG ÚH øe äÉeɪ◊G Èà©J

áHGòL º«eÉ°üJ Qƒ¡X ™e áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ‘

AÉNΰSÓd ‹ÉãŸG ¿ÉμŸG áãjó◊G äÉeɪ◊G

Ò¨àj ¿CG øμÁ ܃∏°SC’G Gòg ¿CG ’EG §FGƒ◊G ¿ÉgO ó¡°ûJ ¿CG ô¶àæŸG øeh §FÉ◊G ¥Qh ∫É› ‘ ¢ü°üîàe ôéàe ∫hCG ìÉààaG §≤°ùe á¶aÉfi

á∏«μ°ûJ Ωó≤«°S …òdG ôéàŸG ƒgh §FÉ◊G ¥Qh ‘

.áæ£∏°ùdG ¥ƒ°S ‘ §FÉ◊G ¥Qh øe á©°SGh

º«ª°üàdG ádCÉ°ùà ¢SÉædG ΩɪàgG ójGõJ ™e äÉcöûdG øe ójó©dG ô¡¶J äCGóH »∏NGódG

âëÑ°UCG ó≤∏a QÉμàH’Gh §«£îàdG øe ÒãμdG

äGhOC’G AÓch óMCG ôcòj . Ωɪéà°S’ÉH Qƒ©°ûdGh

GC óH »YƒdG IOÉjR ™eh ¬fCÉH øjRQÉÑdG á«ë°üdG

¿ƒÑgòj äGQÉ≤©dGh ∫RÉæŸG ÜÉë°UCG øe ÒãμdG

⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d á«ë°üdG äGhOC’G »ªª°üe ¤EG . º«eÉ°üàdGh äÉeÉÿG OƒLCG

∑Éæg ¿CG å«M ó◊G Gòg óæY ∞bƒàj ’ ôeC’G

ÖJÉμŸGh

¿ƒμJ ¿CG ‘ ÖZôJ »àdG øFÉHõdG øe ÒãμdG

á°TÉ©àfG ó¡°û«°S Êɪ©dG ¥ƒ°ùdG ‘ »∏NGódG

õ«côJ ∑Éæg íÑ°UCG Gò¡dh ájöüMh øjôNB’G

QƒμjódG

∫É›

á°ü°üîàŸG

º«ª°üàdG ´É£b ¿EÉa hóÑj Ée ⋲∏Yh »∏NGódG . áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ‘ áë°VGh

١١ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

. §≤a IôaƒàŸG ´GƒfC’Gh ¿GƒdC’G øY ¿ƒdCÉ°ùjh

⋲∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ¿EÉa ∂dòc . áMGôdG øe Qób

í°VGh πμ°ûH Ωɪàg’G CGóH ôNB’G ÖfÉ÷G ⋲∏Y

äÉÑ«côJh äÉéàæe ΩGóîà°SGh á«Ä«ÑdG ÖfGƒ÷ÉH

‘h ¥ƒ°ùdG ‘ áMÉàŸG OGƒŸG ¢SÉædG Ωóîà°ùj

øY áØ∏àfl º¡JGQÉ≤Y ‘ IOƒLƒŸG äÉeɪ◊G äÉMÉ°ùe ÒaƒJ ÖfÉL ¤EG á«dɪ÷G ÖfGƒ÷G ⋲∏Y

áæ£∏°ùdG ‘ ∫RÉæª∏d »∏NGódG º«ª°üàdG ¿CG óŒ ±ƒ°S á«fɪ©dG 䃫ÑdG óMCG πNóJ ¿CG

¢UÉN ¢ù∏›h ∫ÉLô∏d ¢UÉN ¢ù∏› ∑Éæg

™HQCG ¤EG áKÓKh êQOh iôNCG ádÉ°Uh ô‡h AÉ°ùædÉH √ÉŒ’G ƒg Gòg . IÒ¨°U á°û«©e áaôZh ±ôZ

º«ª°üàdG ÉeCG . ¿É«MC’G º¶©e ‘ óFÉ°ùdG πμ°ûH ôKCÉàe ƒ¡a IÒÑμdG ¥OÉæØdG ‘ »∏NGódG

⋲∏Y ∫Éãe ÒNh Êɪ©dG …Qɪ©ŸG RGô£dÉH ÒÑc ¿EÉa ∫ÉM ájCG ⋲∏Y . á°ü÷G ôH ™éàæe ∂dP

»∏NGódG º«ª°üàdG ¿CÉ°ûH »YƒdG iƒà°ùe ™aQ IÒÑc ᫪gCG ‹ƒJ ¢SÉædG ¿CG áé«àf É°†jCG ƒg

∫RÉæŸÉH á°UÉÿG º«eÉ°üàdG ò«ØæJ óæY – ócCÉà∏d

…òdG ¿ÉμŸG ¿CG øe ‐ iôNC’G äGQÉ≤©dGh ÖJÉμŸGh

. »∏ªY ¬ª«ª°üJ ºàj

‫ﺣﻠﻮل ﺻﺤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‬ ⋲¶–

»∏NGódG

º«ª°üàdG

ádCÉ°ùe

äCGóH

πãe IójóY äÉYÉ£b ÖfÉL øe ÒÑc ΩɪàgÉH


‫‪∫É`````≤`e‬‬

‫اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ا ﺟﻬﺰة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫داﺧﻠﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ا‪R‬ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ ا ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ا ﻣﻮر ﺳﻬﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬

‫‪OER‬‬

‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠١٠‬‬


‫ﻏﺮف ﻣﻌﻴﺸﺔ ذﻛﻴﺔ‬ RÉØ∏J Iõ¡LCGh äÉgƒjΰS Éæjód ¿ƒμ«°S Éæg

øμÁ »àdG ΩÉ¡ŸG äÉfƒjõØ∏àdG …ODƒà°Sh IójóL

»°üî°T ôJƒ«Ñªc …CG ÖfÉL øe É¡H ΩÉ«≤dG

…ODƒJh ‹BG πμ°ûH πª©J ∫õæŸG ‘ IOƒLƒŸG

á›Èe áLÓãdG ¿ƒμà°S ∫RÉæŸG √òg ‘

áaÉc §HQ ºà«°S å«M ΩÉ¡ŸG øe ójó©dG

´GƒfCG ‘ Ée ¢ü≤f ∑Éæg ¿CG ∑QóJ å«ëH

øμªà°S É¡fEÉa ∂dòc . âfÎfGh á«dõæe áμÑ°T

Ωƒ≤J ‹ÉàdÉHh Ëôc ¢ùjC’Gh Ö«∏◊Éc áæ«©e

Úeóîà°ùŸG ÚHh É¡æ«Hh ¢†©ÑdG É¡°†©H

ó°ùd ´QÉ°ûdG ¢ùØf ‘ OƒLƒŸG QÉ°†ÿG ™FÉH ¤EG

≥jôW øY ∫õæŸG ‘ áeóîà°ùŸG äÉ≤«Ñ£àdG

™∏°S ‘ hCG ¬cGƒØdG hCG äGhö†ÿG øe áæ«©e

âfÎf’ÉH á∏°UƒŸG RÉØ∏àdG Iõ¡LCG Ωó≤J ∞°Shh

ÚHh ɪ¡æ«H π°UGƒàdG øe ájOÉ©dG Iõ¡LC’G

. ∫hÎæc äƒÁôdG ‘ QR ⋲∏Y

. É°†jCG á©æ°üŸG äÉcöûdGh

í«àJ ±ƒ°ùa á«∏YÉØàdG RÉØ∏àdG Iõ¡LCG ÉeCG

…òdG ∫õæŸG ¬fCG ⋲∏Y »còdG ∫õæŸG ∞jô©J ºàj

⋲àM AÉŸGh Iƒ¡≤dG øe Ú©e QGó≤e ΩGóîà°S’

»gh øjôNBG ÚcQÉ°ûe ™e èeGÈdG óMCG ‘

k ÉZôØàe ¬∏©éjh ∫ÉÑdG áMGQ ¬æWÉb »£©j

¬°ùØf AÉ≤∏J øe áHƒ∏£ŸG ôjOÉ≤ŸG OGóYEÉH RÉ¡÷G

±ƒ°Sh É≤jƒ°ûJh k ÉYÉàeEG ÌcCG πÑ≤à°ùŸG ‘

πH §≤a ∂dP ⋲∏Y √QhO öüà≤j ød »còdG

§¨°†dG Oôéà AGöûdÉH ΩÉ«≤dG QÉ«N ógÉ°ûª∏d

ácQÉ°ûŸG hCG á«∏°ùàdGh ¥ƒ°ùàdG ógÉ°ûª∏d

…òdG ∫õæŸG ƒgh áμÑ°ûH ¬JÉfƒμe §HGÎJ

á«còdG á°û«©ŸG ±ôZ π©éà°S πFÉ°Sh ∂°T’h

∫õæŸG ¿EÉa ∫ÉM ájCG ⋲∏Y . iôNC’G ¬dɪYCG á©HÉàŸ

¬fƒc Oô› ⋲∏Y ¿ƒjõØ∏àdG QhO öüà≤j ød

¤EG …ODƒjh π¡°SCG IÉ«◊G π©L ‘ ºgÉ°ùj ±ƒ°S

øe ÚcQÉ°ûŸG ø쪫°S πH IógÉ°ûª∏d RÉ¡L

. áØ∏àîŸG äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ ∑GΰT’G

. äÉ≤ØædG ¢†ØN ∂dòch IAÉØμdG IOÉjR

AGöT ôeCG ∫É°SQEÉH âfÎf’ÉH ∫É°üJ’G ≥jôW øY

¿ƒμJ ød ∂àLhR ¿EÉa ∂dòc . ¢ü≤ædG Gòg Ωƒj πc Iƒ¡≤dG πªY RÉ¡L §Ñ°V ¤EG áLÉëH

Ωƒ≤«°S å«M ܃∏£ŸG º©£dÉH Iƒ¡≤dG êôîJ

º©£dÉH É¡LGôNE’ Iƒ¡≤dG πªY ‘ AóÑdGh ÉeóæY ¿ƒjõØ∏àdG RÉ¡L ¿EÉa ∂dòc .܃∏£ŸG ¬°ùØf AÉ≤∏J øe Ωƒ≤«°S ¬«a π∏N ∑Éæg ¿ƒμj

. »∏ëŸG áeóÿG õcôe ¤EG πªY ôeCG ∫É°SQEÉH

á«dÉ◊G á«æ≤àdG Ωóîà°ùJ »còdG ∫õæŸG á«≤J

øØ«à°S º∏«a øe ógÉ°ûe Oô› ¢ù«d √Éæ∏b Ée

Ö°ùM ⋲∏Y É¡JQób §Ñ°V ⋲∏Y IQó≤dG É¡jód

»g iôNC’G Iõ¡LC’G ÚHh É¡æ«H ¥QÉØdG øμdh

™°VƒdG ¬«∏Y ¿ƒμj ób ÉŸ π«îJ hCG á≤FÉa ΩÉ¡e

ÒaƒJ ‘ óYÉ°ù«°S …òdG ôeC’G ƒgh á«dÉ©a ÌcCG

øe íÑ°üà°S á«còdG 䃫ÑdG ¿CÉH äÉ©bƒJ ∑Éæg

¿ƒμ«°ùa âfÎf’ÉH á£ÑJôŸG äÉØ«μŸG ÉeCG

ájOÉ©dG Iõ¡LC’G óMCG á«còdG äÉ«æ≤àdG Èà©Jh

AGOCÉH á«còdG Iõ¡LC’G âeÉb ÉeóæY êÈ∏«Ñ°S

. Qƒ£àe ôJƒ«Ñªc RÉ¡éH á≤ë∏e ¿ƒμà°S É¡fCG

øe ¢SÉfCG §Ñ¡j ÉeóæYh øeõdG øe ¿ôb ó©H

. ∫ÉŸGh ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG

™e á°UÉN Öjô≤dG øeõdG ‘ á©FÉ°ûdG QƒeC’G

‘ èæcƒg øØ«à°S Égó°ùL »àdG ájDhôdG

‫اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ‬ ّ

äÉ«æ≤àdG hCG çƒJƒ∏ÑdG IóYÉ°ùà πª©J ¿CG á«còdG

¿CG øμÁ »àdG ∫ɪYC’G ¢†©H »g §≤a √òg

. á«còdG ∫RÉæŸG ¬«∏Y πª©J ÉŸ ¢SÉ°SC’G

âbh …CG øe π¡°SCG ÉæJÉ«M π©÷ É¡eGóîà°S’

∞««μàdG á«∏ªY ¿ƒμJ ±ƒ°Sh ¢UÉî°TC’G OóY

ójó©dG ò«ØæJ ⋲∏Y IQOÉb äÉeɪ◊G ¿ƒμJ ±ƒ°S q

Úeóîà°ùŸG äÉLÉ«àMG Ö°ùM ⋲∏Y ΩÉ¡ŸG øe

√É«ŸG IQGôM áLQO ‘ ºμëàdG ºàj ±ƒ°Sh . OGôaC’G äÉLÉ«àMG Ö°ùM ⋲∏Y §¨°†dGh

á«æ≤àdG ¿ÉμeEÉH ∂dòc . âfÎf’G QÉ°ûàfG IOÉjR

»g äÉμÑ°ûdG ¿ƒμJ ±ƒ°S . iôNC’G á«μ∏°SÓdG

‫اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﺬﻛﻴﺔ‬

IQó≤dG ¬jód ¿ƒμ«°S »còdG Ωɪ◊G ¿EÉa ∂dòc q

ïHÉ£Ÿ IÒÑc äÉfÉμeEG á«còdG äÉ«æ≤àdG iód

.á«∏©ØdG äÉLÉ«àM’G Ö°ùM ⋲∏Y áHƒ∏£ŸG

á«æ≤àdG √òg Ωóîà°ùà°S Iƒ¡≤dG ™æ°U Iõ¡LCGh

AÉŸG ᫪c §Ñ°Vh ¬°ùØæH ¬°ùØf ∞«¶æJ ⋲∏Y

á«còdG Iõ¡LCÓd á«°SÉ°SC’G äɪ°ùdG ÚH øe

∫É£YC’G ¢ü«î°ûJ ⋲∏Y IQOÉb ¿ƒμà°S É¡fCG

»gh ¢VQC’G Öcƒc ‘ ¿ƒªμëàjh AÉ°†ØdG .¬ª∏«a

AÓª©dG õ¡éj »àdG á«còdG Iõ¡LC’G É¡H Ωƒ≤J

π©ØdÉH äô¡X á«cP Iõ¡LCG ∑Éæg . ⋲°†e

⋲∏Yh á«còdG äÉLÓãdG ∂dP øeh ¥ƒ°ùdG ‘ ’EG ó©H ™°SGh πμ°ûH öûàæJ ⁄ É¡fCG ºZôdG

∞jhhôμjÉŸGh äÉLÓãdG πãe Iõ¡LCÉa πÑ≤à°ùŸG

™«°ûj ¿CG ô¶àæŸG øeh ¥Gƒ°SC’G ‘ IOƒLƒe É¡fCG

π©ØdÉH äÉ«fhÎμdEÓd »L ∫EG ácöT âeÉb óbh

π©L ‘ á«còdG Iõ¡LC’G √òg ºgÉ°ùJ ⋲àM

âfÎfE’ÉH É¡£HQ øμÁ á«cP äÉLÓK ≥jƒ°ùàH

å«M ΩÉ¡ŸG øe ójó©dG Ëó≤J ⋲∏Y IQOÉb »gh

πjƒW âbh ⋲°†Á ødh ÓjƒW É¡eGóîà°SG . É°†jCG á«cP ÉædRÉæe

õcôe ÆÓHEG ºà«°Sh π£Y ∑Éæg ¿ƒμj ÉeóæY

á룰ùe á°TÉ°T ⋲∏Y É¡°Vô©Jh ΩÉ©£dG

¢ùà«L π«H πãe äÉ«°üî°T ∑Éæg ¿CÉH ∫É≤o j ºμëàdG ºàj å«M π©ØdÉH á«cP ∫RÉæe ∂∏“

™e ≥«°ùæàdÉH Ωƒ≤à°S ‹õæŸG øeC’G Iõ¡LCG

. É¡JÉ«ªch áLÓãdG πNGO

â«L ∫õæe ô©°S ≠∏Ñjh øeC’G hCG IAÉ`°VE’G

Úeóîà°ùŸG

¬Ñæ«°S

ôeC’G

Gògh

É¡∏NGO

¿EÉa ∂dòc . RÉ¡÷G ∫ÓN øe k É«FÉ≤∏J áeóÿG ∫ƒªëŸG ôJƒ«ÑªμdGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG Iõ¡LCG

‘ çóëj Ée áÑbGôe ⋲∏Y IQó≤dG ∂«£©j ɇ

ºFGƒb 𫪖 ⋲∏Y IQOÉb ¿ƒμJ áLÓãdG ¿CG

IOƒLƒŸG OGƒŸG áªFÉb π«°UÉØJ ∂dòc ¢Vô©Jh

π«÷G ‘ ∞jhôμjÉŸG Iõ¡LCG ¿ƒμà°S ∂dòc

∂dòc . ∑óLGƒJ ¿Éμe øY ô¶ædG ¢†¨H ∂dõæe

äÉLÓãdG ™e π°UGƒàdG ⋲∏Y IQOÉbh á«cP ‹ÉàdG

π©é«°S …òdG ôeC’G ƒgh ácöûdG äÉ£fi

πª©J ±ƒ°S óbGƒŸGh äGRÉLÉJƒÑdG ¿EÉa ∂dòc

™e áμÑ°ûH áWƒHôe ¿ƒμà°S ∫RÉæŸG √òg ¿EÉa

. k ÉfÉeCG ÌcCG »còdG ∫õæŸG

١٣ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

Ωɶf ∂dP ¿Éc AGƒ°S ‹BG πμ°ûH Å°T πc ‘ ‹GƒM ø£æ°TGh IÒëH ±ÉØ°V ⋲∏Y »còdG . Q’hO ¿ƒ«∏e 113

. áæ«©e äÉbhCG ‘ CGóÑJ »μd É¡à›ôH øμÁh

∫GDƒ°ùdG ¿EÉa á«còdG Iõ¡LC’G øY Gó«©Hh ¿B’G

. πÑ≤à°ùŸG ‘ á≤jô£dG ¢ùØæH

Iõ¡LC’G áaÉc π©J »àdG á«æ≤àdG É¡fEG ?á«còdG

∫RÉæŸG á«æ≤J »g Ée ¬°ùØf ìô£j …òdG


AÉ```````≤d óM πbCG óæY É¡«∏Y á¶aÉëŸG ºàj ÊÉÑŸG πNGO ábÉW ∑Ó¡à°SG ¬æY èàæj …òdG ôeC’G ƒgh øμ‡

. ∞««μàdG ‘ πbCG

äÉ°ùfi ΩɶæH ÖJÉμŸG ójhõJ ºàj ∂dòc

¿ƒμj ’ ÉeóæY É«dBG QGƒfC’G AÉØWEÉH Ωƒ≤J IQƒ£àe äÉYɪàL’G ±ôZ hCG äGôªŸG Ωóîà°ùj øe ∑Éæg

⋲∏Y óà©J ÊÉÑŸG ‘ AÉŸG äÉfÉî°S ¿CG ɪc . á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ΩGóîà°SG

‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﻤﻴﺎه؟‬ ᪶fCGh IQƒ£àe äÉ«æ≤J Ö«cÎH Ωƒ≤f øëf Aƒ°†dG äÉ°ùfi ᪶fCG É¡æe áÄ«Ñ∏d á≤jó°U

‹ÉàdÉHh √OƒLhh ¿É°ùfE’G ácôM ∞°ûàμJ »àdG

É«dBG äÉYɪàL’G ±ôZh ÖJÉμŸG QGƒfCG ÅØ£J

. ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ÒaƒJ øe ócCÉà∏d

»àdG √É«ŸG Úë°ûJ ᪶fCG Ωóîà°ùf ÉæfEÉa ∂dòc

Úî°ùJ ‘ á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ⋲∏Y óªà©J

ÖæŒ ‘ óYÉ°S …òdG ôeC’G ƒgh ÊÉÑŸG ‘ √É«ŸG

. ájó«∏≤àdG √É«ŸG äÉfÉî°S ∑Ó¡à°SG

‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺨﻔﺾ‬ ‫اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻞ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ؟‬ øμÁ …òdG ¥Qƒ∏d áeɪb ∫Ó°S ™°VƒH Éæªb

∂dP ⋲∏Y ÚØXƒŸG ™é°ûf ∂dòch √ôjhóJ IOÉYEG

. º¡dRÉæe ‘

‫ُﻳﻘﺎل ﺑﺄن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ‬ ‫زﻳﺎدة ا@ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟‬ IOÉjR ¤EG …ODƒJ Éæ«fÉÑe ¿CG ÉfóLh óbh í«ë°U Gòg

ÊÉѪ∏d á«∏«¨°ûàdG äÉ≤ØædG ¢†ØNh á«LÉàfE’G . √É«ŸGh AÉHô¡μdG äÉ≤Øf ¢UÉN πμ°ûHh

‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺣﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ زﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻜﻴﻒ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻴﻜﻢ ؟‬

‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ‬ . ‫أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‬ . ÊÉÑŸG ‘ √É«ŸGh AÉHô¡μdG ∫Ó¨à°SG

‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أم ﻃﺮﻳﻘﺔ ا&ﻧﺸﺎء ؟‬

øëfh ∞«dÉμàdG ¢†ØN øe IÒÑc áLQO Éfó¡°T äÉ«æ≤àdG √òg ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿CG ™Ñ£dÉH º∏©f

‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ؟‬

‘ ôjƒ£à∏d π°T ácöûH á°UÉÿG ÊÉÑŸG

≥≤ëàj …òdG ÒaƒàdG øμdh Ée óM ¤EG ∞∏μe √òg ¢Vƒ©j Éæ«fÉÑe ‘ ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG øe

ÊÉÑŸG ójhõJ ⋲∏Y πª©f øëf , AÉæÑdG IÎa ∫ÓN

AGöT ‘ ÉgÉfóÑμJ »àdG ájƒdhC’G ∞«dÉμàdG

óëf ⋲àM áLhOõe òaGƒfh IQGôë∏d ádRÉY §FGƒëH

‘ Ée π©Øf øëfh ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG øe ó◊G

á≤jô£dG √ò¡Hh ÊÉÑŸG πNGO IQGô◊G ∫ƒNO øe

äÉKÉ©ÑfG øe ó–h áÄ«ÑdG ⋲∏Y ßaÉ– »àdG

. äÉ«æ≤àdG √òg

IQGô◊G äÉLQO äÉjƒà°ùe ¿CG øe ócCÉàf øëæa

øª°†J å«ëH á≤jô£H ᪪°üe áæ£∏°ùdG

IôμàÑŸG ∫ƒ∏◊G øe ójó©dG ÒaƒJ πLCG øe Éæ©°Sh ø°ùMh á«∏YÉØdG IOÉjRh ¿ƒHôμdG ó«°ùchCG ÊÉK ٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

١٤


¢VQÉ©e

‫أوراق ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرك‬ ‫ﻣﻌﺮض ﺣﺼﺮي ﻟﻮرق اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻘﺎدم‬ øe á©°SGh á∏«μ°ûJ AÓª©∏d ôaƒ«°S ¬MÉààaÉH

áKÓK iƒ°S ôaƒàj ’ ¬fCGh §≤a §FÉ◊G ¥Qh ‘

áæ£∏°ùdG ‘ §FÉ◊G ¥Qh ¥É°û©d ¿ƒμj ±ƒ°S

⋲∏Y ¿Éª°V äGƒæ°S áKÓK ácöûdG Ωó≤J ±ƒ°S

‘ á©fÉ°üdG äÉcöûdÉH ∫É°üJ’G ÉædhÉM ó≤d ”

∫ÓN øe º¡d ¥hôj Ée ⋲∏Y ∫ƒ°ü◊G ⋲àMh

. IOƒ÷G ‹ÉY §FÉ◊G ¥Qh

. ∑Éæg ¬©«H ºàj …òdG §FÉ◊G ¥Qh Ö«côJ

AÓª©∏d πëŸG É¡eó≤«°S »àdG äÉeóÿG ÚH øe

ø°ùM ±É°VCGh §≤°ùe ‘ §FÉ◊G ¥Qh øe ´GƒfCG

¥Qƒd á©æ°üŸG ∫hódG ÈcCG øe Èà©J »àdG Ú°üdG (1) »gh ´GƒfCG á«fɪK ∑Éæg ¿CG ÉfóLhh §FÉ◊G

ºgQÉ«àNG øe §FÉM ¥Qh AGöûd IÒÑc á°Uôa Ú«fɪ©dG OGhôdG øe ÚæKG É¡H ΩÉb »àdG IQOÉÑŸG .øjõ«ªàŸG

𫪩dG äÉLÉ«àMG Ö°ùM ⋲∏Y §FÉM ¥Qh ÒaƒJ

§≤a ¥QƒdG (2)h π«æ«ØdG øe ô¡¶dG hP ¥QƒdG

πëŸG ∂∏“ »àdG , »ªé©dG ¿ÉÁEG ¬JôcP ÉŸ k É≤ah

áYƒÑ£e áHƒ∏£ŸG IQƒ°üdG ⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d

´ƒædG (8)h ΩÓ¶dG ‘ ™ª∏j …òdG (7) ¢Tɪ≤dG

§≤°ùe á¶aÉfi ‘ §FÉ◊G ¥Qƒd …öüM ôéàe

äÉ°SÉ«≤dGh IQƒ°üdG AÉ£YEG 𫪩dG ¿ÉμeEÉHh øe ójó©dG ÚH øe QÉ«àN’G hCG §FÉM ¥Qh ⋲∏Y

(6) ꃰùæŸG ÒZ (5) »©«Ñ£dG (4) ∂dÉà«ŸG (3)

.𫪩dG Ö∏W Ö°ùM ⋲∏Y »JCÉj …òdG

¬ª°SG ¿ƒμ«°S πëŸG Gògh ΩOÉ≤dG ƒ«dƒj ‘

¥Qh OGÒà°SÉH Ωƒ≤f ¿CG ÉfQôbh º¡©e äGQhÉ°ûe

∫hCG ∂dòc ¿ƒμ«°Sh áÑjò©dG ‘ Iƒë°üdG êGôHCG

. º¡JÉLÉ«àMG Ö°SÉæJ »àdG êPɪædG

ÉæjôLCGh ™æ°üŸG IQÉjõH Éæªb ” ÓFÉb ⋲°†eh

ô©°S øe §FÉM ¥Qh ∑Éæg å«M äÉ«fGõ«ŸG áaÉc

‘ . º¡©e ó≤©dG ÉæeôHCGh ∑Éæg øe §FÉ◊G

Ö°SÉæj §FÉM ¥Qh ôaƒ«°S πëŸG ¿CÉH ¿ÉÁEG âdÉbh

. ™HôŸG Ϊ∏d ∫ÉjQ 24 ¤EG ∫ÉjQ 4

¬fCÉH ∫Éb §FÉ◊G ¥Qh äGõ«e øY √ÉædCÉ°S ÉeóæY

⋲∏Y ∫GóÑà°S’Gh ∞«¶æàdG π¡°S ¬fCÉH õ«ªàj

ìÉààaG ºà«°ùa É°†jCG ¬JQGOEÉH Ωƒ≤à°S »àdGh

¥hóæ°U øe ¢Vôb ⋲∏Y Éæ∏°üM âbƒdG ¢ùØf ‘ ¬MÉààa’ §£îf øëfh ¢Vô©ŸG íàØd óæ°S

. ΩOÉ≤dG ƒ«dƒj 17

‘ πëŸG Gòg ¿ƒμ«°Sh z§FÉ◊G ¥Qƒd äQBG hQƒj{

. §≤°ùe ‘ §FÉ◊G ¥Qh ‘ ¢ü°üîàe πfi

ìÉààaÉH »ªé©dG »∏Y âæH ¿ÉÁEG Ωƒ≤J ÉeóæY

‘ áHÉ°T ∫ɪYCG IóFGQ ô¨°UCG ¿ƒμà°ùa ôéàŸG Gòg

π°VÉØdG É¡LhRh ¿ÉÁEG âdÉb óbh ¿ÉªY áæ£∏°S

. É¡£°ûc ¤EG êÉà– »àdG äÉfÉgódG ¢ùμY

ôcP ó≤a ´höûª∏d áÑ°ùædÉH ¬JÉ©bƒJ øY ÉeCG

ΩRÓdG ¿ƒ©dG É¡d Ωó≤j …òdG – »ÑYõdG ø°ùM

§FÉ◊G ¥Qh Ö«côJ ‘ á°ü°üîàŸG äÉcöûdG

§FÉ◊G ¥Qh ΩGóîà°SG ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG ¢SÉædG øe

âaÉ°VCGh É¡Yhöûe AóH πÑb ¥ƒ°ùdG ⋲∏Y åëH

óMCÉH ójó÷G πëŸG Ú©à°ùj ±ƒ°S ájGóÑdG ‘ øe ≥jôa ÖjQóJ ºà«°S πÑ≤à°ùŸG ‘ øμdh

. §FÉ◊G ¥Qh Ö«côJ ⋲∏Y Ú«fɪ©dG

١٥ ٢٠١٠ ‫ ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬OER

ÒãμdG ∑Éæg ¿EÉa á°SGQódG Ö°ùM ⋲∏Y ” ø°ùM

‘ á°ü°üîàŸG äÓëŸG ¿hóéj ’ º¡æμdh

Ωƒ≤æ°S …òdG πëŸG ¿EÉa ∂dòdh ¿ÉªY áæ£∏°S

πª©H âeÉb É¡fCÉH – ójó÷G É¡Yhöûe ìÉààa’

™«ÑJ »àdG ¢VQÉ©ŸG øe π«∏≤dG ∑Éæg ¿CG ÉfóLh á°ü°üîàe ÒZ É¡fCGh §≤°ùe ‘ §FÉ◊G ¥Qh


AÉ```````≤d ∂∏J …OÉJôŸ á«LGõŸG ádÉ◊Gh ∑ƒ∏°ùdG ⋲∏Y ôKDƒJ

±hô©ŸG øªa ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ⋲∏Yh .øcÉeC’G

ƒ¡a ºK øeh á«¡°ûdG íàØj ôªMC’G ¿ƒ∏dG ¿CG

Úfƒ∏dG ɪæ«H ,ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ±ô¨d RÉà‡ ¿ƒd Ahó¡dG ¢ù«°SÉMCG ¿É°ùμ©«a ö†NC’Gh ¥QRC’G

ɪ¡a ºK øeh á©«Ñ£dG ¿GƒdCG »gh ,¢TÉ©àf’Gh

»àdG äÉMÉ°ùŸGh ΩƒædG ±ô¨d Ö°ùfC’G Úfƒ∏dG .IÒÑch á©°SGh ô¡¶J ¿CG Égójôf

πãe ábÉW É©°û«a ‹É≤JÈdGh ôØ°UC’G ɪæ«H

êÉà– »àdG ±ô¨∏d Ö°ùfC’G ɪ¡a Gòd ,¢ùª°ûdG π°†aCG ÊGƒLQC’Gh ‹É≤JÈdG Èà©j .ábÉ£∏d

áHƒ©°U ádÉM ‘h .∫õæŸÉH ÖàμŸG Iôé◊ QÉ«àNG

çÉKCÓd ô¶fG ,Ée áaô¨d √ójôJ …òdG ¿ƒ∏dG ójó–

øe ÒãμdÉa ,É¡eGóîà°SG ójôJ »àdG äGOƒLƒŸGh

á«fƒd º¶f QÉμàHG º¡æμÁ Ú«∏NGódG Úªª°üŸG ¿CG ≥Ñ°S Ée »æ©j ’ .§≤a óMGh óæH øe Ió≤©e ∫RÉæe øgóoJ å«M ,É¡d πfi ’ á«eGQódG ¿GƒdC’G

hCG ôØ°üŸG ¢†«HC’G ¿ƒ∏dGh è«ÑdG ¿ƒ∏dÉH IÒãc É¡©e ¢û«©dG π¡°ùj ¿GƒdCG »gh ,…OÉeô∏d πFÉŸG ¿CG π∏ŸGh áHÉJôdG …OÉØàd ∂«∏Y »¨Ñæj ¬fCG ÒZ

íàaG ¿ƒd áaÉ°VG ∫ÓN øe IÉ«◊G º¡d ∞«°†J .ó«æéàdG OGƒeh äGQGƒ°ù°ùcC’G ‘

⋲∏©a áÑ°SÉæe ¿ƒμàd ¿GƒdC’G §Ñ°V øμÁ

ôªMC’G ¿ƒ∏dG ΩGóîà°SG øe ’óHh ∫ÉãŸG π«Ñ°S

ΩGóîà°SG øμÁ , ΩÉ©£dG ∫hÉæJ áaôZ ‘ —ÉØdG

. ájƒ«◊Gh ∫ɪ÷ÉH ™°ûJ ⋲àM á©eÓdG ¿GƒdC’G

‫أﻟﻮان اﻟﺤﻴﺎة‬

‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮ‬ ،‫ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻘﺮاء »اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ا ﺧﺮﻳﻦ‬ «‫اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻘﻠﻚ وﻣﻬﺎرﺗﻚ وأﻓﻀﻠﻴﺎﺗﻚ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺰﻟﻚ‬

⋲∏Y á–ÉØdG AGôØ°üdG ¿GƒdC’G AÓW øμÁ ∂dòc

ôYÉ°ûe øY È©jh ∞∏àfl ÒKCÉàH ¿ƒd πc ™àªàj

á°UÉN IóFÉ°S äÉgÉŒG áæ£∏°ùdG ‘ óLƒj ’

á¶aÉëŸG ºà«°S ¿ƒ∏d á«°SÉ°SC’G á«°üî°ûdG ¿EÉa

áÄaGO ¿GƒdCG ΩGóîà°SÉH í°üæoj ,Ée áaô¨d áëjôe

ΩRÓdG »Yƒ∏d á∏μ°ûŸG ∂∏J ó≤àØJ å«M ,É¡H

ádÉ◊G √òg ‘h É¡æe ∞«Øîà∏d AÉ°†«H IóYÉb . É¡H ¢UÉÿG ¿É©ª∏dG øe ó◊G ºàjh É¡«∏Y

øe øa ƒg ¿GƒdC’G ΩGóîà°SG ¿EÉa QÉ°üàNÉH êõe á«Ø«c áaô©e ¤EG áLÉëH øëfh ¿ƒæØdG á«°üî°T ⋲∏Y ¿GƒdC’G øY É°VôdG óªà©jh ¿GƒdC’G . É¡∏°†Øj »àdG AÉ«°TC’Gh ¬bhòJh OôØdG

ÖfÉL ¤EÉa É¡JGQÉ¡e ´ƒæàH ôbÉH ⋲æe õ«ªàJ

á«LGõe ádÉM ≥∏ÿ ™ªà‚ ÉeóæY ∂dòd ,áØ∏àfl

øe .ôªMC’G ¿ƒ∏dG ∫ÓXh ‹É≤JÈdGh ôØ°UC’G πãe

É¡eGóîà°SG øμÁ ¿GƒdC’G øe ´GƒfCG óLƒJ ,ºK

OôØdG »©°S ádÉM ‘h ,ájQƒfi á£≤f ≥∏ÿ

∫ÓX QÉ«àNG øμÁ ,Ahó¡dGh áæ«μ°ùdG øe ádÉ◊ π«“ .√É«ŸG ìhQ Gó°ùéj å«M ,ö†NC’Gh ¥QRC’G

áaô¨dG π©éj ɇ áMÉ°ùŸG IOÉjR ¤EG ¿GƒdC’G ∂∏J

.á©°SGh hóÑJ

äGôé◊Gh 䃫ÑdG ¿ÉgO ‘ áeóîà°ùŸG ¿GƒdC’ÉH

º¡°ùHÓà ¢SÉædG ºà¡j å«M ,É¡d …Qhö†dGh ,ôNB’ º°Sƒe øe ÉgÒ¨Jh É¡fGƒdCG ≥°SÉæJh

Ö∏ZCG ‘h .º¡dRÉæe ¿GƒdCÉH ¿ƒªà¡j ’ ɪæ«H

¢†«HC’G ¿ƒ∏dG ¢SÉædG á«ÑdÉZ π°†Øj ,¿É«MC’G

√ÉŒG ƒgh áLQóàŸGh ¬H á°UÉÿG π¶dG äÉLQOh

™Lôj .áæ£∏°ùdG 䃫H º¶©e ‘ óFÉ°S ¿ƒdh »YƒdG ÜÉ«¨d ¿ƒ∏dG Ò«¨J øe º¡aƒÿ ∂dP

¿ƒ∏d »°ùØædG ôKC’Gh ¿GƒdC’G ∞«XƒJ á«Ø«μH

»¡a ∑ƒæÑdG óMCG ‘ ≥jƒ°ùJ Iôjóªc πª©dG

øe ±ƒÿG ⋲∏Y Ö∏¨à∏d ¤hC’G Iƒ£ÿG πãªàJ

⋲∏Y É¡H ∫É°üJ’G øμÁh ájQÉéàdG ™jQÉ°ûŸGh

Égójôf »àdG á«LGõŸG ádÉ◊G Oóëf ºK øeh ,Éæ«∏Y

hCG ¿GƒdCG …QÉ°ûà°SG IQÉ`°ûà°SG ‘ OOÎ∏d »YGO

munabaqer@yahoo.com.

¿GƒdCÉH IõgÉ÷G äÉÑLƒdG ºYÉ£eh á°SGQódGh

.º¡d á∏°†ØŸG ¿GƒdCÓd

∫RÉæª∏d »∏NGódG º«ª°üàdG πª©H Ωƒ≤J ⋲∏Y

ÊhÎμd’G

ójÈdGh

99229707

ºbQ

¿ƒ∏d »°ùØædG ÒKCÉàdG º¡a ‘ ¿ƒ∏dG ΩGóîà°SG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ±ôZ ¿ÉgO Öéj Óãªa ,áaô¨dG ‘

IOófi á«LGõe ádÉM øY ¿ƒd πc È©j ∞«ch

Óa ∂dòd .É¡æ«©H ¢ù«°SÉMCG hCG ôYÉ°ûe hCG

º¡JÉ¡«LƒJ ⋲∏Y ∫ƒ°üë∏d Ú«∏NGO Úªª°üe ٢٠١٠ ‫ﺩﻭﺳ ﱢﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

OER

١٦

Dossier Interior Property  
Dossier Interior Property  

dossier_interior_property_arabic