Page 1

² ²¯ ² ²

² ²¯ · ²¯ À Ì Ì Ü Ì ² ² h Ü ³ ü Ì ¸ ² ì²

Ì 1h ² 2ü ³ 3h d ²ô ² 4h d ²ô ³ Œ 5h d ²³ô ³ Œ 6 Œ ³ 7h d ³ô ²Å Ì 8 Œ ²³ 9ü ²³”

Ì


10h Õ ¸² 11h Õ <l 12h @ Õ Æ 13 ô @ 14 Œ Æ 1 5 0³ü Å 16Ð R

5 0 0Å •Ì

4Œ Æ •

Gð²•ö ¸ ±

Ð

Œ Æ • 17 @ ø •ù ô 18@ Õ •h ð ³ù: ‰ Ìa 1 9@ Õ •h ð ³ù: G ð²ö ¸• Ç ± Ü Å • 2 0@ Õ •h ð ³ù: •Ð ²Õ ³a ð š 2 1@ Õ •h a ³ù:

Nð²± ¸ö• Ç •L Œ Æ •

“Æ

Å •Ì Å •Ì Å •Ì Ü Å

N

a |Ü [N Å • Å •Ì Å w •Ì Ü q ;N Å • Å •R ÌL wœ ÌÅ • ÜÅ [N • @ ôÆ [Æ p •F ŒÆ • wœ ÌÅ • ÜN O h Å L • Œ R Æ L•Æ ³• ÜNÅ ke •² ÜN X Å •

RL• Æ


Ì N •Ø Ì• Ì• Ì•° Ì•° •¯a Ì•ö • Ü

`³ u •R Œ Ì•° •¡ Ü •l Ü •¡p Ü •lp Ü Ì•u •;N Ü a`Œ ‘ •R

³

¡a •Ü Ì•°Æ• aÜ •l Ì•°Æ• ¡a •Ü Ì•°Æ• Ì•ua

a € ³¯•˜Â a% Ì

u

Ü

N ' Â%

ÌLö

r

³ra¯ ,

€L ÌÅ•³

.

dÂÆ % 1Ø N •³1N² èR Üa L Å N ¯•³ w °

ÌÅ•³• Æ P Õ ô Æ : •³ Æ Ô ô 1 @ [•v³a N ²¯ Œ § Æ R Ð•Æ RL•³²`Æ•³ üÅ ³Ç 0 •³ð•³KN² üÅ ³Ç 0 •³ð•³KN² @ h Íø 1 ù ôN Õ •2²: @ h Íø ¢ ù ôa Õ •2²: @ h Íø 1 ù ôN Õ •2²:

,L ÌÅ•³

, àN Ü L 'h²Å•³


d ô h ° ³ @ ü Ì Ì° Ì 8 Ü d ¯ ù à Ì ° Œ 8 Ü

Ì 1

Ì

Ì°

2

Ì

3

Ì

4

Ì °

Ü

5 °Œ 6 °•Œ 7 (a Ü

Ì

8 °•Œ (Ü Ì Ì

w œ

°a Ì Ì °Ì Ì

°a

°a Ì Ìw œ

R •Œ a ³° R •Œ a ³° d% a¯d ¡[•@² Ä ¯ a •(0 d% •a¯d R •Œ a ³° 8a V Ü d% N²ä

/ Ì


² Ä Ì ²G < @ Ü Ü Ì° Ì ¯` ³•Œ ² È Ü |0 •³¯0 ÀG d² Èa d¯ ³h ¯Æ p ü Ì °w Ì ¯`³ R •Œ ¯`³ R •Œ [³@²8 < a [³@²° G °w Ì Ì¸ °w •Ìœ ² È Ü °w Ì ¯`³ R •Œ °w Ì ¸²`³ R •Œ ¯ð ø Ü w °œ Ì @ [³²`N D Õ 0N²( @ [dVa¯<Va¯¡ ¯`ÆÆ R Œ •³ •³ w °œ Ì w °Ì •²ðž Ü w °œ ÌÆ Ì @ l[³²8œa¯( Õ Õ |Æ ¯•³0•³„ T ¯`ÆÆ R Œ •³ •³ ̳ö ̳ Æ @ ¯[G ³< ²°²(


d ¨ Ü Ì ÀÌ ¸Œ ÀŒ Ü Ìw Ì

¸

ÀŒ ³

̳w

œ

ÐÜ ³ ̳°w œ ̳

°w œ

¸Ì³L À³`•Œ § d²P ³²L L Ì

³°w œ

Ì•³ L Ì•³œÆ °w

•³ Ü ð L Ì•³œ °w Æ a¯ à ³|0

³²

Ì

L

ÜÅ

Æ d a•³

¯ô F

I°a¯

¨ýa ܯŕ³ L ÌÅ•³ L ÜÅ•³

]øL

ÌÅL•³

¸‹

ÀŒÆ§•³

³`ÆÆ •³

G³`Œ ÆÆ •³ §•³ ˆlÌÅL•³ a

C H I N L¸•ÌÅ ³

•ÅÌ

¸‹

L

À0N

dÂ%Æ •³ p]L]²l

ô[²

•Å ³½ LÌö Æ •³

˜Ìa¯”Ì

`Œ §Æ R ¸‹•@ ³

Æ •³ •³

GaL•Å ³Ì •Å ³Ì ]a¯à•Ü Å ³V L Ê

ô[¯

w °œÆ•

CHINA


Ì ¸¯³Æ Œ ÌÆ ¯ ð Ü Ì Æ Ìw Œ

¯

Ì

•³ Æ

°w Æ

VL •¯Ü Ü

VL

̳½L

¯à ð a ³(VL ˆ²Ü

°w ̳ L̳ L̳ °w ̳ Æ °w ̳ Æ ³Vd Ü ²È L ³V²L Ü ð ¯a ̳½ ³dÂ

N² fÀ

L¸Ì³p §j¯Œ ³R

•³ Æ

°w ̳ Æ §Œ ³R

•º¯`³ Æ

Æ ²¡ô[ ¼

@ U ³²

L¸Ì³‹ ³2 ˆÜ a V¯N L²à ̳½Lö ‰ L̳ a¯ ³d¯Â% a ‘ô X ³ Ü

¨L ýA²

³d N ô 0 ²% ̳½Lö §¸Œ ³‹R @²`

Æ

Æ ´²@ U ¡ô[•³² ̳½Lö ³ ³ Œ

dÂ% ô U ¸Ua¯ aÆ j§¯`Æ R•³

w ° Æ Ì³ ̳½Lö ¸pL̳ ³ L̳ ³V Ü ¨ýA L²0

dÂ% ha‘¯

ô‘


Ü Ð Œ

³

Œ

³ ˆÆ

³ Æ R Œ ¯ô Ð Â Ì øT Ü

¯

¸ºa¯ R ³Œ Æ Ì

Æ

Ìö Ì ÐÌ ¸Ì Ì

Æ

Ʋ`Œ [•³ R ³Œ Æ ¸pa¯

Æ Â% ¯ô ¡? <?

Æ •§R ³Œ Æ ¸ºa¯ øq •L Ü Ta¯ dÂ`¡% `²•ô Ì

a ˆl¯

¨ýA L² •Ü œ Ì• Æ •§R ³Œ Æ aj¯

€Ì•L `œ •L Ü

¨ýA •L² Ü `œ •La¯•f ¯Ü ¨ýA •L²( Ü Ì• Ì• 0R LÌ•N² § Æ •¸ºa¯`Æ Œ ³R aj LÌ• § Æ G • a¯`Æ Œ ³R § Æ •¸pa¯`Æ Œ ³R Ì•½Lö dÂ% (?¡¯•ô $? Æ ¡È[G a ²ô (Õ •³ § Æ G • a¯`Æ Œ ³R °

œ Ì• Æ § Æ •0RN²`Æ Œ ³R

° œÆ °

Ϯ


€ Œ Ìð Ì Ì ÌP Ü Ì Ì Ü x² Ì d ̽ XÌ– Ì °Ì ̽ Ì ]Ü V HÜ V I ̽

ÈÌ

̽ € Ì Ì Ì 0¶ ¯Œ Ƴ|¡ Ì dÂ% °^Ì Ì £a V¯ Ü ÈÌ `uÌ H E Ì Ì½ Ì £a V¯ Ü HÜ V IL² X•Œ –a¯ È

̽


0 Œ Ì °a Œ ¸a Ü Ì° Ì Ì E ÌH 0 Ì

15~20

Vè Ü a ³Å •

V¸a Ü ³Å • ¯a¸° VN Ü X ³Å • ½ ³Å •Ì ½ ³Å •Ì ³Å •0 Ì ½ ³Å •Ì Æ ³•d ð % Æ ³•d Æ X % ³Å •°a Ì ½ ³Å •Ì ³Å •°Ì ³Å •P Ì a ³Å •0 Ì a ½ ³Å •Ì ³Å •È ̯ a °³Å •Ì ³Å •°a Ì V¸a Ü ³Å •¯ Æ ³•¯d % ð ³Å •Ì

°³

°³Å •Ì Œ ³`N ²Æ `³• °³Å •Ì ³Å •`a ̯ ³Å •°Ì Œ a ³ð ¯`Æ ³• Œ A ³€ ²`Æ ³•

¯0 a € ³Å •0 ̯ a 1 2

VÜ ³Å • Œ R Æ ³•

L²À 8 ³a¯`


3

Ü

ˆ8 Ü Ì° 8 Ü Ì Ì Ì °` Œ Ì Ì Ì Œ

` È

`Ì 0Ì °Ì 0a Ì Ì

°

Ì

°

Ì° •xÜ L Ü

xL

`Ì L Ì°w Ì°w Ì°w ``•Œ § Ì°w Ì 0Ì L •¸Ü V ÌL VºL Ü 8 ÈÌ L ̽L w Ì° ̽L 0`Œ § Æ• 0Ì L P`Œ § Æ• •xÜ VW La 0Œ §

°

w


Ì Ì

Ì

(

0

³ ð ü Ì Ü p Ü ÌP Ü a d سL ÜÅ HÌÅ ³L

³L ÌÅ ³w ÌÅ P•³§ ŒÆ ÜÅ ³L wÌÅ ³ wÌÅ ³ wÌÅ ³ ÜaÅ q ³L 0ÌÅ ³L PÌÅ ³L pq ÜÅ ³L ÜÅ q ³L ˜ÌÅ ³L HÌÅ ³L ³ ÌÅ wÌÅ ³ P³§ ŒÆ

ð•Æ Œ•Æ ³§ p³L ÜÅ ÜÅa W ³L H³§ ŒÆ

•Æ•

³L ÌÅ ³ÜÅ ³Ü VÅ

pL

q ÷

ð Lp ³ ÌÅ °LY ³ ÌÅ ³Ü VL Å 0 L€ ³ ÌÅ w ³° •ÌÅ w ³° ÌÅ

pÉ Ð


Ì Ì Ì0 Ì ( Ü ( Ü Ì Ì d% ³ M d% ‚³ Ì (b Ü Ì ða Œ Æ

È Ì

(

0Ì•L Ì• 0a Ì•L Ì•L ða Ì•L Ì• Ì• øb •L Ü •§ Œ

Æ a

(Ü •L

b

ø bÜ •L ULÜ •L 0 dM •% Â °a

GDP

•Åx²a Ì L

ø b•Å Ü L UL •Å Ü L •ÅÌ

Æ

•ÅL Ì •Å°Æ Ì •

1 0 €Æ Œ `§ <N Æ ••

ÌÅ L • ÜÅ L •

b


Ü

·

Rg Ü °Y Œ Æ Ì

0,

Ì

Ì ˆµ¯g Ü °²g Ü `'²Æ ³Œ ˆ[Ì Ì Ì (î¯Æ § ³Œ Ì HÌL 0 Ì Ì ðæ ÌL ] ²Ü L Ì

°Æ

0³Æ § ¯Œ € `Æ (×¯Ü L xW Ü

ÐL ¯x·W

LÌ °Ì ( Ì

°Æ

È °Æ ̳ 0 L̳ ˆL̳ ˆµ¯Ü ³˜VL °²Ü ³˜VL ³VL Ü Ð¯Ü ³˜V ·L R²Ü ³˜VL °Ì³ ̳½L ð LÆ Ì³ ̳½L (L̳ ð Lp ̳ ̳½

¯(˜×


Ìð Ì0

Ì€ Ì0 d Œ

0

Æ

Ì

Æ w

Ì• • Ü

a Ð h

•a Ü Ì•0 Æ Ì•°w Ì•° Ì•

a

Ì•

Æ °w

• Ü

a ø h

Ì•ö • Ü

]•

•¸q Ü xa •

a T

Æ ³@

[³ T a ø X

•8 ¯Ü €Ï ¯° •h Ü Ì• ¯Ì•0k °w Ì• Æ œ °w Ì• Æ œ °w Ì• Æ œ Ì•

° w œÆ

Ì•ö ¨•a¯°Ü • °

Ì• Æ œ w 0Ì• b¯xÜ h • °^aÌ• ¸qaÜ •¯Ð Ì•

°

œ w


Ì° Ì

0

L Ü

¨L

% d à ¨a L Ü Ì

È

§R `Œ a ` ÌL |0

¯

§R Œ F ð

•³

¨a¯ L Ü §³R `•Œ a ð b 0 ˜a L Ü §³R `•Œ a Ì

0

§R Œ ô[ $

`•³ 0 a •@²

§³R `•Œ N € ˜a L Ü h ¨a L Ü 0 ¯ |0 ô[ ² ¤ •@ 0a ÌL Ì §R Œ a 0

•³

˜a L Ü a Ð Ì°w œ Ì°w œ Ü

˜a ø

§R `•Œ ³N ³Ì°w œ Ì

0a

ô[ ²˜ 4 ¯•@ Ì°w œ •´ô[

@ a ¯ ²˜

•Ì°w ³œ ¨a L¯ Ü ¨a §³R `Œ •a ð dô °¯¬ % ³a ¨a L ¨Ü •³ ¯|0 Ç hP • Æ §³R `•Œ F ð•³


I T ÌÅ Ø Ø

ù

²Ç

ÌÅ Õ

È

¸Æ ³ŒÆ dM Æ ²³

ÌÅ ÜÅ ³ŒÆ Æ ŒÆ

ˆ

³

[ŒL

¯Õ

ö ÌÅ Æ

¯

ÌÅ dÆ

¯L

@ÌÅ ÌÅ ÈH ÜÅ °Æ ÌÅ ÐÌÅ ÌÅ ö ÌÅ ÈH ÜÅ ³ °Æ ÌÅ ˆ ÌÅ Œ R `³Æ HÆ HÌÅ

Xg ° ÌÅ d8 Æ ¯ Èà ÜÅ ° ÌÅ àÌÅ ¸ ÌÅ Èa ÜÅ H •ü³@ b Å ÌÅ Èòð Ü aÅ Æ Œ ³`R hUÆ a

³


³ Œ ˜

²

Ü

ô

€Œ

³ Æ

P¯È Üô Ì è

Õ |

³²

Õ |0

³

²

Èôa¯ a Ü Ìa ˆa Üôa È ¸a Ì Ì

w °œ

w °œÌ w °œÌ a¯Èô Ü `N Œ

• `Æ•³

h•a Œ ¯`Æ•³ Ü

P

Ì

°w •œ

Ì t

¯

°w œ •³@²

b

³ù ² N ð @ %

² VN K

Ì• •V Ü

¯´¯ a

°w Ì• |Õ Æ ( N è 0

¯ ³4

³ù ²ø Ü b ø @ % b

³ ²Å K

€ °w Ì• |Õ Æ ( •³ N è ¯0 ³4 ³ù ²ø Ü b ø @ % b¯

³± ²Å K

¯ Ì•a •„ð ü ³Õ Æ ²P N |Õ Æ (• N è 0

Ì •½ ³ù ²øMN Ü N ø @ % 1 €Æ •` ²Œ N 2 b ¡•³@²èVN² 3 • 4 5Æ |Õ ( •³ N è 0

²•³ K

³ ²Å K

± Æ ³ •³

N²üVN² W ³% [Æ Ì•½ ²•³ K


d ̸ ù 8

²

X h Ü

Ì ÌØ ¸ Ì€ Ì ³ ø d Ì Ì¸ Ì ÌÐ Ìà Ì

°

ì

Õ

,

L Ü Ü

À b Ð °b L

L˜Ì LÌ Ì°³ ̽ % d

¯

Р̳°Æ L¸Ì³ L`N ̳

̳½Lö §Ð ³R Œ

³ `Æ

¯ÜÅ• :8 % ù

¯²dÇ

̳½Lö §Ð ³R Œ a

Æ ` •³

¯ÜbÅ à $ % ù ¯•

²dÇ

̳½L % ³d ð ¯ÜÅ• @ % ù

$b¯ Æ ²b K d¯

Ô


̸ ² Ø Ü ÌÆ

` Ì ¯ à Ü Ì Ì ¸ ¸ ̽ ` ˜

€ ¸

H

gerenbiji  

gerenbijigerenbiji

gerenbiji  

gerenbijigerenbiji