Page 1

P O R T A V E U

D E L

P A R T I T

S O C I A L I S T A

U N I F I C AT

D E

C AT A L U N Y A

novembre

www.

2009

psuc.

n¼ 94

org

V I U

RELLAN‚AR L'ALTERNATIVA COMUNISTA El Partit Comunista d'Espanya, amb la participaci— del PSUC-Viu, ha celebrat el seu XVIII CongrŽs en un moment de greu crisi econ˜mica i pol’tica a tot l'Estat espanyol, amb la plaga de l'atur i la corrupci— de nombrosos cˆrrecs pœblics dels partits majoritaris mostrant els l’mits d'una democrˆcia merament formal que traeix els seu sentit original de Ògovern del pobleÓ. Per aix˜ el PCE i el PSUC-Viu aposten per: 1. Un nou model productiu basat en un treball estable i de qualitat, que reflecteixi el protagonisme de la classe treballadora en la creaci— de riquesa de manera social i ambientalment sostenible. Cal per aix˜ una planificaci— pœblica de l'economia que faci

real la democrˆcia, entesa com democrˆcia econ˜mica i social. 2. Un sistema financer al servei del nou model productiu, amb la creaci— d'una banca pœblica especialitzada, la subjecci— del Banc d'Espanya al control democrˆtic i la reorganitzaci— de les caixes d'estalvis per tal que serveixin als territoris on operen. 3. L'impuls d'un pla de reindustrialitzaci— basat en el desenvolupament tecnol˜gic i que fomenti la cogesti—, tot posant fre als processos de deslocalitzaci— i de regulaci— de plantilles en empreses amb beneficis. Pla que ha de promoure, al mateix temps, l'economia social i el petit teixit industrial vinculat al territori, en estreta colálaboraci— amb un sector pœblic

enfortit gestionat democrˆticament. Cal revertir drˆsticament la tendncia a reduir els drets laborals, amb mesures com: imposar per llei la jornada de 35 hores setmanals, suprimir les ETT, reduir la precarietat comenant per les administracions pœbliques, elevar el salari m’nim a 1.000 euros mensuals, prohibir els expedients de reducci— d'ocupaci— en empreses amb beneficis durant els dos darrers anys, etc. 4. Un sistema pœblic de pensions per a tothom, tot paralitzant i donant marxa enrere a la descapitalitzaci— del sistema contributiu i augmentant la despesa social fins arribar a la mitja de la UE-15. 5. Desenvolupar el medi rural, donant-li la continua en la pˆgina segŸent

1-2 RELLAN‚AR L'ALTERNATIVA COMUNISTA 2-3 LA MUERTE DEL ÒCHƒÓ GUEVARA, 42 A„OS DESPUƒS 4-5 ENTREVISTA A ERASTO REYES, LêDER DE LA RESISTéNCIA AL COP A HONDURAS 6 DIE LINKE O LA NUEVA BATALLA DE BERLêN 7 ƒS D'ESQUERRES PUJAR ELS IMPOSTOS? 8-9-10 MAPA DE LOS CONFLICTOS LABORALES DE CATALUNYA 11 CREO QUE POCOS DêAS VAN A MANEJAR ELLOS... 12-13 PROSTITUCIî, POSICIONS DE PARTIT 13 PSUC VIU DE SANTA COLOMA DAVANT L'OPERACIî "PRETñRIA" 14 CONGRƒS DEL PCE: EL PSUC ES PREPARA 15 NOU BLOC DE BARCELONA


EDITORIAL

2

consideraci— de sector estratgic. Fomentar la seguretat alimentˆria.Afavorir l'agricultura ecol˜gica i aplicar una morat˜ria a la introducci— dels transgnics. 6. Una fiscalitat progressiva que possibiliti l'expansi— de la protecci— social als nivells del nostre entorn. 7. Expandir la despesa social en la direcci— d'acabar amb les desigualtats, tot tornant el seu carˆcter plenament pœblic als serveis bˆsics. Garantir, concretament: a) Un ensenyament pœblic, laic i democrˆtic de qualitat. b) Una universitat pœblica de qualitat, gratu•ta, democrˆtica i al servei de les necessitats socials. c) Una xarxa pœblica de centres sanitaris suficient per atendre totes les necessitats de la poblaci— en matria de salut. 8. Una morat˜ria urban’stica que permeti una ordenaci— territorial racional i sostenible. 9. Una pol’tica protectora del medi ambient, que promogui l'estalvi dels recursos i el reciclatge dels residus. 10. Un Estat federal, participatiu, solidari i republicˆ, on quedi expl’citament reconeguda la diversitat nacional. 11. Un adequat finanament dels ajuntaments que garanteixi llur autonomia financera. 12. Una igualtat jur’dica i social efectiva entre homes i dones, que acabi amb la discriminaci— salarial i la violncia de gnere. Respecte del fenomen de la prostituci—, una l’nia d'actuaci— de carˆcter abolicionista, que persegueixi els explotadores de les dones i cre• les condicions per a la reinserci— social d'aquestes. 13. La creaci— d'una xarxa pœblica d'habitatges en rgim de lloguer a preus assequibles. 14. Mesures efectives en favor de la plena integraci— dels immigrants, en colálaboraci— amb els pa•sos d'origen. 15. Respectar la diversitat d'orientacions sexuals i desenvolupar programes educatius al respecte. 16. Foment i defensa de la cultura i de les diferents manifestacions art’stiques. 17. Garantir la transparncia, la regeneraci— democrˆtica i la recuperaci— de l'tica en la vida pol’tica, mitjanant el combat a fons contra la corrupci— i el clientelisme. 18. Promoure un nou ordre mundial democrˆtic, equitatiu i solidari, basat en la pau i el respecte a la sobirania dels pobles. Al llarg d'aquestes l’nies d'acci— se situarˆ a partir d'ara l'activitat del PCE i del PSUCViu, tant en la seva esfera d'actuaci— aut˜noma com en tant que participants en el projecte estratgic de convergncia de les forces que aspiren a superar el sistema capitalista, concretat avui dia en Izquierda Unida i Esquerra Unida i Alternativa.

INTERNACIONAL

LA MUERTE DEL ÒCHƒÓ GUEVARA, 42 A„OS DESPUƒS Un 9 de octubre de 1967 ca’a en combate Ernesto Guevara de la Serna, el ÒCheÓ, capturado y ejecutado en la escuela de La Higuera por el ejŽrcito Boliviano y la CIA, en lo que ser’a el final de su lucha en la Guerrilla del „acahuanzœ. Contrariamente a lo que ocurri— unos a–os antes en Cuba, la recepci—n de los hombres armados por parte del pueblo fue m‡s fr’a de la esperada pese a los indicios y la historia reciente boliviana, y la esperanza de una revoluci—n latinoamericana iniciada a partir de ese foco, qued— apartada por el

doblegar ni vaciar. A fuerza de recordar su memoria, la foto inmortalizada por Alberto Korda de Ernesto Guevara y que es ya una imagen universal de nuestra historia, va ’ntimamente ligada al concepto de rebeli—n contra las injusticias sociales, coherencia del pensamiento con las acciones y honradez Žtica. Es esa imagen la que va acompa–ada con esas consignas de valor incalculable: ÒHasta la Victoria SiempreÓ, ÒPreferible morir de pie antes que vivir de rodillasÓ. Es esa imagen la que nos traslada, por contextualizaci—n hist—rica, al entierro de las v’ctimas del estallido del vapor LeCoubre, primer gran atentado

Pese a los intentos por vaciar su pensamiento y su acci—n, el Che es un icono que no conseguir‡n nunca doblegar

De las noches de charlas en el exilio con Fidel se fraguar‡ una amistad profunda y un proyecto de revoluci—n para Cuba

momento. Sin embargo, una vez fallecido, sus ideas cobraron un impulso tan enŽrgico que todav’a hoy d’a se enarbolan en los cuatro confines del planeta por parte de aquellos que sientan en lo m‡s profundo como propia cualquier injusticia ajena. Una muestra obvia de esto es la cantidad de homenajes y actos de recuerdo que, a–o tras a–o, se realizan alrededor del mundo cada vez que llega el mes de octubre.

terrorista cometido contra la muy joven revoluci—n cubana. Es un gesto de demostraci—n de que, pese al triunfo revolucionario, el camino no ser‡ nada f‡cil. La figura del Che es inagotable, y cualquier pasaje de su vida muestra fascinantes elementos de los cuales se puede siempre aprender, incluso de sucesivas relecturas.

Toni Esteban

Y pese a los intentos por vaciar su pensamiento y su acci—n, su ejemplo Žtico y pr‡ctico conforme siempre a la justeza de las ideas, el Che es un icono que no conseguir‡n nunca

Nacido en una familia de extracci—n acomodada argentina, su carrera apuntaba ser un profesional mŽdico m‡s. Pero el cultivo por la lectura y por el conocimiento, unido a lo que ser‡ una constante en su vida como es la pasi—n por los viajes como los que realiz— con su ’ntimo


INTERNACIONAL amigo Alberto Granado por AmŽrica, le encarrilar’an de manera decisiva en una senda de la que el Che acab— siendo consecuente hasta el œltimo de sus d’as: la liberaci—n de los pueblos del imperialismo y la lucha contra la injusticia social y por el socialismo. Dicho viaje puede leerse en las Notas de Viaje de Granado, que sirvieron de base para la esplŽndida pel’cula de Walter Salles Diarios de Motocicleta. Del contacto con la realidad latinoamericana, un continente incre’blemente rico pero dominado por la bota estadounidense y generador de incre’bles diferencias sociales, explotador de los trabajadores, el campesinado y los ind’genas; as’ como del vivir de primera mano diversos procesos de luchas sociales y sindicales y conocer a diferentes l’deres de la izquierda marxista y popular emanar‡ la voluntad de dedicar su vida a defender sus ideales hasta las œltimas consecuencias. As’, en Perœ se encontrar‡ con el dirigente comunista y mŽdico Hugo Pesce, destacado disc’pulo de Mari‡tegui, del que tomar‡ una influencia ideol—gica muy grande basada en la originalidad latinoamericana del marxismo del te—rico peruano. TambiŽn en Bolivia vivir‡ muy de cerca la revoluci—n capitaneada por los mineros y el entonces progresista y popular Movimiento Nacionalista Revolucionario. De estas vivencias llegar‡ una culminaci—n que se dar’a de manera completa durante su estancia

Durante sus a–os en Cuba, Ernesto Guevara ser‡ el principal embajador mundial de la revoluci—n en Guatemala, donde experimentar’a el proceso de auge y derrocamiento del gobierno progresista y antiimperialista de Jacobo Arbenz, adem‡s de su simpat’a abierta por el Partido Guatemalteco del Trabajo -comunista-. De la experiencia guatemalteca, Guevara sacar’a como lecciones las limitaciones y peligros que cualquier proceso de transformaci—n social conlleva teniendo como adversario al peligroso vecino del norte. Ser‡ en MŽxico cuando contactar‡ con un grupo de exiliados cubanos, vinculados en su mayor’a antiguamente al nacionalismo progresista del Partido Ortodoxo y dirigidos por un jovenc’simo Fidel Castro, todos ellos fogueados en el fracasado asalto al cuartel de Moncada en 1953, fecha del cual el nuevo movimiento de liberaci—n nacional tomar‡ su nombre. De las noches de charlas en el exilio no solo se fraguar‡ una amistad profunda entre ambos dirigentes, sino tambiŽn un proyecto de revoluci—n para Cuba en el cual la lucha guerrillera tendr’a un papel destacado. Es despuŽs de tomar parte en la tropa embarcada en el buque Granma y el desembarco en tierras cubanas cuando adquiere importancia y se gana autoridad en el combate, en la discusi—n pol’tica y en el ejemplo cotidiano, tanto como Comandante militar al frente de su columna como ayudando en tareas mŽdicas siempre,

a–os de lucha en Sierra Maestra, de agrupamiento de fuerzas y de negociaciones con otras organizaciones en las que har‡ de mediador, con la toma de Santa Clara como golpe casi decisivo a la dictadura de Batista. Este periodo de la vida del Che Guevara ser‡ ampliamente explicado de su pluma en el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria, en el cual se inspirar‡ el excelente film Che - El Argentino. Tras el triunfo del Ejercito Rebelde y su entrada en La Habana, Che representar‡ con Raœl Castro el ala m‡s a la izquierda del Movimiento 26 de Julio. En este sentido, har‡ especial hincapiŽ en la necesidad de una profunda reforma agraria como parte del programa revolucionario a llevar a cabo de manera inmediata, dado el alto componente campesino de las filas revolucionarias que ingresaron a lo largo de los a–os de combate. Asimismo promover‡ la revista Verde Olivo, desde donde se difundir‡n las voces m‡s izquierdistas de la revoluci—n, as’ como la agencia Prensa Latina junto con los periodistas argentinos Jorge Masetti y Rodolfo Walsh. Las discusiones sobre la reforma agraria, en la que el Che ped’a una eliminaci—n del latifundio y expropiaciones a la gran propiedad sin indemnizaci—n, y la presi—n constante de Estados Unidos frente un proceso que amenazaba las importantes posesiones de multinacionales y de los terratenientes en la isla caribe–a, el impulso popular producto de la efervescencia social de los primeros meses de la joven revoluci—n, as’ como las posiciones pœblicas del Che, ser‡n fundamentales en la profundizaci—n del proceso y la definici—n de su car‡cter socialista. Durante sus a–os en Cuba, Ernesto Guevara ser‡ el principal embajador mundial de la revoluci—n y adem‡s pieza te—rica y pr‡ctica fundamental en la organizaci—n de la nueva econom’a y del desarrollo del pa’s. Durante una primera gira entrar‡ en contacto con diferentes realidades del mundo de car‡cter progresista y antiimperialista, como es el caso de sus encuentros con Nasser, Sukarno, Nehru o Tito. Posteriormente entrar‡ tambiŽn en contacto con China, la URSS, y los pa’ses del campo socialista, as’ como diferentes repœblicas africanas reciŽn liberadas del dominio colonial. De todas estos viajes, como en su papel en las oficinas de planificaci—n central y de reforma agraria, emanan reflexiones sobre econom’a, Žtica y socialismo de las que emanar‡ una discusi—n con el economista Charles Bettelheim acerca el c‡lculo econ—mico, el uso de las categor’as mercantiles y la ley del valor bajo la transici—n socialista, y la creaci—n de est’mulos de tipo no material ni individual por encima de otros en la construcci—n de una nueva conciencia, conocida por el concepto del Òhombre nuevoÓ, cuyo cambio de mentalidad subjetiva se formula mientras se transforma la base material y Žste actœa en ese proceso. DespuŽs de otra gira por pa’ses del mundo, en los que destaca una visita a Argelia cŽlebre por el discurso que all’ pronunci—, y otra en las Naciones Unidas en Nueva York, el Che redacta

su famosa carta de despedida y vuelve a la lucha Òen aquellos lugares que requieran de mi modesto concursoÓ. El emocionante texto es una conmovedora mezcla de humildad con la amistad y a la vez, admiraci—n que profesa por Fidel Castro, as’ como una reafirmaci—n por el compromiso con la revoluci—n a nivel latinoamericano y mundial. Algunos medios de comunicaci—n internacionales difunden de manera intoxicadora supuestas teor’as en las que realmente el Che habr’a sido encarcelado e incluso eliminado por discrepancias con Fidel o con alguno de las grandes referencias del socialismo en el mundo, como China y la URSS, pa’ses en los que hab’a estado y se hab’a relacionado a alto nivel tanto en el recabamiento de solidaridad como a nivel de establecimiento de relaciones comerciales. Finalmente, el Che reaparecer’a en el Congo, pa’s del que sigui— muy de cerca el proceso de emancipaci—n iniciado por Patrice Lumumba y saboteado, como en el caso de Arbenz, por Estados Unidos y esta vez el concurso de BŽlgica. En la œltima etapa de su periplo vital, en lo que ser‡ un ejemplo de persona con profunda vocaci—n patri—tica a la par que internacionalista, partir‡ clandestinamente a Bolivia, pa’s del que recuerda una gran combatividad en los primeros a–os 50 y que considera podr’a ser el nœcleo desde el que

Hoy, en esas tierras que vieron caer al Che, el despacho del presidente exhibe su retrato con orgullo lanzar una revoluci—n latinoamericana por su ubicaci—n geogr‡fica estratŽgica en el continente. Las malas lenguas dicen que ha sido apartado por Fidel, otras que realmente su vocaci—n es la guerra de guerrillas y no la pol’tica. En realidad se trata de una promesa cumplida y enunciada por Che en los lejanos d’as de MŽxico, cuando al aceptar unirse a la expedici—n del Granma solicita a Fidel poder volver a su pa’s a iniciar una revoluci—n como la que preparaban en Cuba. De la historia de la guerrilla en Bolivia ya sabemos el final, que encumbr— a Che al ejemplo y referencia que es hoy. No todo fue en vano: en los a–os 70 AmŽrica Latina conoci— un enorme impulso a las luchas de liberaci—n, con diferentes especificaciones segœn el pa’s, y que salvo un duro recodo en forma de sangrientas dictaduras militares, el ‡rea se ha recuperado de nuevo en forma de las victorias electorales de diferentes candidatos patri—ticos y progresistas. Hoy, en esas tierras que vieron caer al Che, el despacho del presidente exhibe su retrato de manera orgullosa. Quedando mucho por hacer todav’a, a inicios del siglo XXI podemos decir que el pensamiento y la praxis del Che siguen m‡s vigentes y vivas que nunca, y que tiene mucho sentido que conmemoremos cada aniversario de su ca’da en combate y de afirmar m‡s que nunca que las ideas, aunque heridas, jam‡s mueren.

3


INTERNACIONAL

Entrevista a Erasto Reyes

ÒA PESAR DE LOS MçS DE 100 DêAS DE RESISTENCIA AL GOLPE, LA POBLACIîN PERMANECE EN REBELDêAÓ El l’der de la resistencia al golpe en Honduras, Erasto Reyes, estuvo de visita por Barcelona explicando la situaci—n actual en su pa’s Eduardo Luque Erasto Reyes es uno de los dirigentes del Frente Nacional de resistencia contra el golpe militar en Honduras, que estuvo recientemente de visita por Barcelona donde realiz— diversos actos coordinados por la 'Assemblea de solidaritat amb el poble hondureny'. A pesar de su juventud es el coordinador de su organizaci—n en San Pedro Sula, la segunda ciudad del pa’s. Abogado laboralista, tiene tambiŽn una larga experiencia en la defensa de los derechos de los trabajadores en su pa’s. La visi—n que nos han ofrecido los medios de comunicaci—n en nuestro pa’s es la imagen de Manuel Zelaya como un caudillo populista. ÀQuiŽn es Manuel Zelaya? Zelaya es el representante del partido liberal hondure–o, uno de los partidos pol’ticos que se han sucedido en el poder durante a–os. Es un hombre que, aœn procediendo de la oligarqu’a, ha tomado medidas a favor de la clase trabajadora como la subida del 60% del salario base, la donaci—n de tractores a campesinos pobres, el aumento de las inversiones en capacitaci—n tŽcnica y, finalmente, la incorporaci—n de Honduras a los pa’ses del Alba o Alternativa Bolivariana de las AmŽricas (espacio impulsado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros). El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado es hoy en d’a una de las claves para entender el rechazo a la asonada militar ÀC—mo se ha constituido? ÀSobre quŽ bases pol’ticas? ÀQuŽ grupos lo integran?

4

El Frente Nacional es fruto de la experiencia de dŽcadas de resistencia popular, un

El Frente se integra en un proceso de lucha de clases en toda LatinoamŽrica y busca desterrar el modelo neoliberal impuesto


INTERNACIONAL bloque popular que ha abarcado desde comunistas al movimiento feminista, sindicatos o el movimiento ecologista. Un movimiento que ha crecido en la lucha contra la privatizaci—n del agua, por la reforma agraria, la lucha indigenista o la del Magisterio. TambiŽn componen este Frente una parte del Partido Liberal a favor del presidente Zelaya. Pretende no œnicamente restituir al presidente Zelaya sino refundar el estado en una lucha que va m‡s all‡ de Honduras y que se integra dentro de un proceso de lucha de clases en toda AmŽrica Latina; pretende, en definitiva, desterrar el modelo neoliberal impuesto. Los medios de comunicaci—n alternativos se han hecho eco de la presencia de miembros de la CIA y otras agencias de seguridad en la embajada de EEUU en Tegucigalpa en los d’as del golpe. ÀPuedes confirmarlo? Hay efectivamente muchos rumores, aunque no los hemos podido confirmar. Es cierto que el se–or Negroponte, autŽntico cerebro gris de la administraci—n Bush, fue embajador de EEUU en Honduras. En esa misma Žpoca el nœmero de detenidos desaparecidos fue de 187 en total. El golpe militar ha pretendido cortar de ra’z la movilizaci—n popular que ven’a desarroll‡ndose. De triunfar, nuevas formas de intervenci—n en LatinoamŽrica se desarrollar‡n con la vista puesta en Venezuela, Ecuador o Bolivia. ÀCu‡l es la posici—n del gobierno Obama en este golpe? ÀY quŽ opinas de la insistencia de la prensa internacional en la injerencia de Venezuela en el conflicto? La de Obama ha sido una actitud estŽtica. Se esperaba mucho m‡s de un presidente que ha hecho del respeto a los derechos humanos bandera en la campa–a electoral. Por otro lado, el pueblo hondure–o es mucho m‡s que Ch‡vez, aunque evidentemente ha ejercido un papel positivo en todo este proceso. En general, la resistencia al golpe no hubiera sido posible sin el apoyo internacional que han proporcionado los pa’ses del Alba, Nicaragua, Ecuador... La llegada de incognito del presidente Zelaya a la embajada de Brasil dio un nuevo giro a la situaci—n. ÀCu‡les son los objetivos del Frente en este momento y cu‡les son los primeros pasos a dar?

Ha sido evidentemente un golpe de efecto contra los golpistas. Se ha podido hacer dado el apoyo popular con el que cuenta el presidente Zelaya. En este momento puede pasar cualquier cosa. La violencia se generaliza cada vez m‡s en la medida que los golpistas est‡n m‡s y m‡s aislados. Pero la resistencia a pesar de la represi—n no cede, a pesar de los m‡s de 100 d’as de resistencia al golpe, la poblaci—n permanece en rebeld’a. El propio Presidente Zelaya ha hecho menci—n a la utilizaci—n de armas muy sofisticada contra los ocupantes de la embajada (gases neurot—xicos de origen israel’, ca–ones s—nicos utilizados en Cisjordania contra el pueblo Palestino. ÀQuŽ puedes contarnos sobre esto? Est‡ comprobada la utilizaci—n de ca–ones s—nicos contra la embajada brasile–a, los mismos que han sido utilizados en la franja de Gaza contra el pueblo palestino. Se utilizan armas qu’micas contra la poblaci—n, como bombas lacrim—genas compuestas de cianuro-amon’aco, responsables de la aparici—n de hemorragias nasales y bucales.

Fue el propio Obama quien lo propuso de mediador. El acuerdo de restituci—n del presidente Zelaya no incluye la formalizaci—n de una asamblea constituyente sino la permanencia del propio statu quo. Hay una propuesta de elecciones generales para el 29 de noviembre. ÀC—mo veis la situaci—n? La propuesta de elecciones en este momento no garantiza lo m’nimos derechos democr‡ticos; las propias Fuerzas Armadas que han dado el golpe son las encargadas de custodiar las urnas y las responsables de la represi—n. En estas condiciones, la comunidad internacional no puede garantizar el m’nimo desarrollo democr‡tico. ÀCu‡l ha sido la posici—n de la UE en el conflicto? Las declaraciones del presidente Zapatero, a favor de la restituci—n democr‡tica, han sido un elemento positivo. Por el contrario, la posici—n tibia de la UE no ha contribuido como demasiado a resolver el conflicto.

Zelaya, aœn procediendo de la oligarqu’a, ha tomado medidas a favor de la clase trabajadora como la subida del 60% del salario La violencia se generaliza cada vez m‡s en la medida que los golpistas est‡n m‡s y m‡s aislados La propuesta de elecciones en este momento no garantiza lo m’nimos derechos democr‡ticos La actuaci—n del presidente de Costa Rica îscar Arias como mediador en el conflicto, al intentar alcanzar un acuerdo, fue apoyada por la comunidad internacional y los EEUU, aunque rechazada por los golpistas ÀC—mo valor‡is la mediaci—n? Ha sido un instrumento en manos de los EEUU. Su mediaci—n siempre ha sido bajo el control del gobierno norteamericano.

ÀC—mo veis el futuro pol’tico el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado? El objetivo es ir m‡s all‡ de la lucha por la restituci—n democr‡tica; es constituir una fuerza pol’tica a medio/largo plazo. El Frente est‡ desarrollando un aprendizaje, tambiŽn en el campo electoral, que le permita presentar una alternativa pol’tica en un futuro inmediato.

5


INTERNACIONAL

DIE LINKE O LA NUEVA BATALLA DE BERLêN Eloy Pardo

propone cosas concretas para superarlo, como trabajo pœblico, reparto de las horas de trabajo, fin de los privilegios bancarios, fin de los sueldos directivos y, en d e f i n i t i v a , c re a c i — n d e condiciones para un mundo m‡s sostenible.

La victoria de Die Linke en los distritos orientales de Berl’n en las œltimas elecciones generales alemanas supone, sin duda, una irrefutable prueba de resistencia ante quienes afirmaron, en 1989, que la historia hab’a terminado. En un presente muy presente, que no mira precisamente al pasado, Žsta victoria de Die Linke en los barrios populares de la capital alemana -el bello coraz—n de Europa- viene a certificar algunas verdades: ƒticamente, Berl’n se divide en dos: en el Oeste --anta–o para’so de diferentes izquierdismos-- gana hoy la CDU (el PP alem‡n). Ganan las ganas de continuar la guerra en Afganist‡n, ganan las "bondades" del capitalismo y gana una enorme "ceguera consciente", ajena a los terribles efectos provocados por el actual sistema comercial (imperialista) en el mundo y en Alemania. Gana, en suma, la visi—n hegem—nica ofrecida por los medios, una realidad precocinada y aplastantemente llena de prejuicios. El votante de la CDU, a c o m o d a d o , n o q u i e re renunciar a lo que Žl o ella califica como "estilo de vida". Pues que no renuncie.

En efecto, la victoria de Die Linke en el Este de Berl’n quiz‡ tenga algo de resistencia de clase El SPD ha demostrado que puede pactar hasta con el diablo para conservar el poder

Pero que tampoco se extra–e de convivir con la inquietud de que, muy cerca de su casa, en el mismo Berl’n, millones de personas siguen organizadas entorno a otra idea del mundo y de la vida. En efecto, la victoria de Die Linke en el Este de Berl’n quiz‡ tenga algo de resistencia de clase. Pero tiene, sobretodo, mucho de resistencia moral. Es un voto que no tiene ganas de seguir con la guerra de Afganist‡n, que est‡ harta de que Europa se siga paseando por el mundo de la mano de los "se–ores de la guerra" norteamericanos. Una deseable futura victoria de Die Linke en Alemania llevar’a m‡s r‡pido la paz al Oriente Medio que cualquier falsa iniciativa promovida por quienes llevan dŽcadas proponiendo guerra.

6

Un voto, el de Die Linke, modesto pero que puede cambiar seriamente el mundo, que habla de frenar los desmanes (financieros, laborales, ecol—gicos) que el capitalismo est‡ creando, y que, lo m‡s importante,

Die Linke es una alternativa al SPD. El SPD ha demostrado que puede pactar hasta con el diablo para conservar el poder y de jugar al juego "financiero" y ÒturbocapitalistaÓ. Los cuatro a–os de gobierno de SPD con la derecha han demostrado, adem‡s, una falta de escrœpulos en toda clase de cuestiones, como la mencionada guerra de Afganist‡n (promovida, tambiŽn, por los Verdes), la ayuda extra con dinero pœblico a las ruinas de la gran banca subprime y a la gran empresa privada endeudada alemana -que ha generado malas condiciones de trabajo y despidos en sus filiales espa–oles, por ejemplo (SEAT) y divisi—n entre la clase obrera. El voto a Die Linke no transige con tal divisi—n entre los de abajo, sean del pa’s que sean y manda a perseguir con la justicia los sobresueldos "rescatados" con dinero pœblico.

Die Linke es un buen experimento que podr’a cundir en Europa. Descontentos con los partidos socialistas oficiales, socialdem—cratas radicales, comunistas antiguos y, sobretodo, comunistas nuevos, con buen discurso, una militancia inteligente, sin estridencias y anclados en el presente, no en el pasado. Tres o cuatro excelentes figuras pœblicas (Lafontaine, Gisy, Sahra Wagenknecht), caras no muy ajadas por la pol’tica, un ascendente moral impoluto (Rosa Luxembourg), una baza (Berl’n Este) y ciudadanos que conf’an en ellos porque ofrecen diferencia y rompen con el "consenso". Die Linke ha subido m‡s de tres puntos respecto a las anteriores elecciones, pasando de, 8,7% a 11,9%, y de 53 a76 diputados en el Bundestag. Adem‡s, en el Sarre tienen el 21,6%, en Turingia el 27% y en Brandenburo el 27,2%. En Berl’n, donde ha empatado con el SPD como segunda fuerza (22,2%), ha registrado apoyos de hasta el 41,2% en el Este.


ECONOMIA / LABORAL

ƒS D'ESQUERRES PUJAR ELS IMPOSTOS? David Rodriguez El debat sobre els impostos torna a estar d'actualitat. I, com normalment succeeix quan un tema destaca als mitjans de comunicaci—, existeix una gran confusi— entorn al mateix, sobretot quan es tracta de determinar si la pol’tica fiscal Žs de dretes o Žs d'esquerres. El PP tŽ un discurs clar: pujar els impostos Žs dolent; baixar els impostos Žs bo. Tot queda redu•t als conceptes del bŽ i del mal, com sol passar en aquests tipus de partits. La reflexi— no interessa que vagi mŽs enllˆ.

volem pujar els impostos?, i 2) amb quina finalitat? Per exemple, elevar els tributs als mŽs pobres per finanar despesa militar no sembla massa d'esquerres. Una pol’tica fiscal d'esquerres consisteix en elevar els impostos als mŽs rics (incrementant la progressivitat del sistema), amb l'objectiu de finanar un increment de la despesa social que ens situ• en la mitjana dels pa•sos de la UE-15. Segons les darreres dades disponibles, la pressi— fiscal espanyola estˆ 4,3 punts percentuals per sota de la mitjana de la UE-

aquesta pol’tica representa una continu•tat respecte a la que estan aplicant PSOE i PP durant els darrers anys. El tipus mˆxim de l'IRPF, que paguen els mŽs rics, ha anat baixant del 56% al 43%. L'Impost de Societats ha passat del 35% al 30%. L'Impost del Patrimoni ha desaparegut i l'IVA ha augmentat. Pol’tica fiscal de dretes de manual. Els discursos de PSOE i PP, per tant, no fan sin— emmascarar una realitat que perjudica a la majoria de la poblaci—. Malgrat la

Una pol’tica fiscal d'esquerres consisteix en elevar els impostos als mŽs rics per incrementar la despesa social

El PSOE tŽ un discurs mŽs entretingut. Zapatero va dir en el seu dia que 'baixar els impostos Žs d'esquerres'. Fa poc, Blanco ha dit que 'pujar els impostos Žs d'esquerres'. Com es pot veure, Žs dif’cil treure conclusions l˜giques, i mŽs si en el debat incloem les opinions de Castells, Sevilla, Solbes o Salgado. Discurs confœs, per˜ prˆctica pol’tica i fiscalitat de dretes, com desprŽs veurem.

15, mentre que la despesa social estˆ a 6,1 punts de diferncia. Per tant, el marge d'increment d'ambd—s variables Žs fora important. Com veiem, no Žs tan dif’cil d'explicar, per˜ davant tanta confusi— de vegades sembla complicat trobar all˜ que de vegades Žs evident.

confusi— que s'intenta sembrar, per˜, hi ha dades per a l'esperana. Segons la darrera enquesta del CIS sobre pol’tica fiscal, de juliol de 2008, un 76,5% de la poblaci— respon negativament a la frase de que Òels impostos es paguen amb just’cia, Žs a dir, paga mŽs qui mŽs tŽÓ.

Des d'una perspectiva d'esquerres, determinar si pujar els impostos Žs d'esquerres resulta una mica simplista si no ens fem alhora dues preguntes mŽs: 1) a qui

Per˜ la darrera reforma fiscal del PSOE no Žs precisament d'esquerres, ja que el 90% de la recaptaci— total addicional procedeix d'un impost indirecte regressiu com Žs l'IVA. I

ƒs el moment d'explicar la nostra proposta i de fer-la arribar al conjunt de la poblaci—. Una pol’tica fiscal mŽs justa Žs necessˆria.

7


ECONOMIA / LABORAL

MAPA DE LOS CONFLICTOS LABORALES DE CATALUNYA Septiembre - octubre 2009 Pedro Luna Inauguramos a partir del presente nœmero de Nou Treball un espacio bimensual dedicado a los conflictos laborales de Catalunya con el prop—sito de dar a conocer las luchas sindicales en defensa del empleo y de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora catalana.

suspensi—n temporal de contratos durante seis meses afectando a 490 trabajadores y trabajadoras de un total de 536. Ante la falta de acuerdo entre la empresa y los sindicatos, los trabajadores de Sharp se concentraron el 29 de septiembre en la Plaza Sant Jaume de la capital catalana a la vez que representantes sindicales se entrevistaron con miembros del gobierno de la Generalitat para expresarles su preocupaci—n de que la multinacional aproveche los seis meses de ERE para deslocalizar producci—n hacia la factor’a de Sharp en Polonia. En paralelo, las organizaciones sindicales de Sharp denunciaron la inexistencia de un plan industrial de futuro para la planta de Sant Cugat y la escasa voluntad negociadora demostrada por la direcci—n de la empresa.

DESPIDOS EN EL GRUPO IVECO

ERE EN SUN ROLLER

A mediados de septiembre la direcci—n de Iveco despidi— a 15 personas de la planta de Ingenier’a de Motores en la Zona Franca. Sorprende que tras llegar a acuerdos en Iveco Madrid e Iveco Irisbœs (Barcelona), la multinacional recurra de nuevo a los despidos y al conflicto permanente con la plantilla. Desde las organizaciones sindicales se ha emplazado al gobierno de la Generalitat que exija al Grupo Iveco el futuro industrial y la estabilidad en el empleo de las tres plantas catalanas, Iveco Irisbœs, Comesa e Ingenier’a de Motores.

La direcci—n de la empresa Sun Roller, dedicada a la fabricaci—n de caravanas y m—dulos situada en Fogars de la Selva, anunci— a principios de septiembre un ERE para despedir a 64 personas de las 200 que trabajan en la planta. La plantilla de Sun Roller ya est‡ afectada por un ERE temporal de 61 d’as hasta el 15 de octubre y ante tal situaci—n de inestabilidad laboral la federaci—n de industria de CCOO-Catalunya ha exigido a la multinacional eslovena Adria, propietaria de Sun Roller, que realice inversiones y asegure el futuro industrial de la f‡brica catalana, ya que se trata de una planta rentable econ—micamente.

LOS TRABAJADORES DE INDCAR SE MOVILIZAN El 7 de septiembre la plantilla de la empresa carrocera Indcar de Arbœcies (Girona) se manifestaron en la plaza del ayuntamiento contra el despido de 45 trabajadores de una f‡brica de 180 empleados. Segœn fuentes sindicales, la empresa prevŽ adem‡s ampliar un ERE temporal que ya est‡ en marcha y la deslocalizaci—n de parte de la producci—n a una factor’a en Macedonia con costes laborales inferiores.

ERE EN SHARP 8

El 10 de septiembre la direcci—n de la multinacional Sharp anunci— la presentaci—n de un ERE en la f‡brica de Sant Cugat del Valls de

MOVILIZACIONES EN ROCA En la empresa Roca de Gavˆ prosiguen las movilizaciones de la plantilla desde que la empresa anunciara a finales de julio un ERE que significar’a el despido de 713 trabajadores y trabajadoras y la suspensi—n temporal de 234 contratos m‡s de las f‡bricas de Gavˆ, Alcal‡ de Henares y Alcal‡ de Guadaira. Tras un proceso de presi—n sindical en la calle y en la mesa negociadora, el periodo de consultas del ERE se ha ampliado hasta el 29 de octubre. Desde la Federaci—n


ECONOMIA / LABORAL de Industria de CCOO-Catalunya se ha transmitido a la administraci—n que no admitir‡n soluciones de car‡cter traum‡tico en una empresa que cerr— su ejercicio econ—mico con unos beneficios de m‡s de 60 millones de euros.

NO AL CIERRE DE AISMALIBAR La primera semana de octubre la direcci—n de Aismalibar, empresa de Montcada i Reixach dedicada a la fabricaci—n de componentes de electr—nica de consumo, anunci— el cierre de la empresa y con ello, el despido de los 88 trabajadores y trabajadoras de la f‡brica del Valls Occidental. Aislamibar se encuentra actualmente inmerso en un proceso concursal y la plantilla afectada por un ERE temporal desde hace meses. Desde la Secci—n Sindical de CCOO en la empresa se ha denunciado a la direcci—n de la empresa por no haber garantizado el futuro industrial de la planta y por anunciar el cierre de la empresa antes de finalizar el proceso concursal.

SINIESTRALIDAD LABORAL EN SEAT El 22 de septiembre fue un d’a negro en Seat. Lakhdar Abbadt, trabajador de Barbesa, subcontrata de Emsa, encargada de las obras del futuro taller 6, falleci— mientras desarrollaba su actividad laboral. Una vez m‡s se pone de manifiesto la inseguridad laboral que sufren los trabajadores de las subcontratas y la precariedad de un entramado de relaciones laborales basado en la desregulaci—n y en elevados ’ndices de siniestralidad.

CONTRA EL CIERRE DE KAUFIL Al cierre de esta edici—n estamos aœn a la espera de la resoluci—n administrativa del Departament de Treball de la Generalitat respecto al ERE presentado por la direcci—n de Kaufil (antigua Pirelli) de Cornellˆ de Llobregat. Recordemos que el 30 de septiembre se present— ante la administraci—n un ERE para despedir a los 56 trabajadores/as de la f‡brica de Cornellˆ, hecho que significar’a el cierre de la empresa y el traslado de la producci—n a la planta que Kaufil, proveedora de Volkswagwen, posee en Navarra.

ÀMçS DESPIDOS EN TORRASPAPEL? De manera inconcebible y al cabo de nueve meses de presentar un ERE con acuerdo final (se redujeron m‡s de 200 puestos de trabajo mediante prejubilaciones a partir de los 54 a–os y recolocaciones de la plantilla m‡s joven), la direcci—n de Torraspapel de Sarriˆ de Ter (Girons) anunci— a finales de septiembre el despido de 24 personas del departamento comercial de la empresa papelera. Para CCOO los despidos representan una ruptura del di‡logo y el consenso en las relaciones laborales al no haber sido informados los representantes sindicales.

EL SECTOR DE LA LIMPIEZA SE ECHA A LA CALLE El 1 de octubre se convoc— una gran manifestaci—n en Barcelona de las trabajadoras del sector de la limpieza de Catalunya a favor de un convenio digno y por la mejora de las condiciones laborales. Bajo el lema ÒNetegem el salaris baixos i la precarietat del nostre sectorÓ se ha iniciado una campa–a que reivindica la necesidad de aplicar un mismo convenio para toda Catalunya para evitar as’ las desigualdades salariales que existen entre las trabajadoras de la limpieza de la provincia de Lleida y las del resto de Catalunya (el salario anual de una empleada del sector de la limpieza en Lleida es 1.500 euros inferior respecto al salario de una empleada en Barcelona, Tarragona y Girona).

9


ECONOMIA / LABORAL

HUELGA EN LA CONSTRUCCIîN Se ha iniciado un campa–a en el sector de la construcci—n de Girona para informar de la convocatoria de una huelga en protesta por la paralizaci—n de la negociaci—n colectiva al negarse la patronal a ratificar el incremento salarial del 3«5% firmado en el convenio estatal. De mantenerse la negativa de la patronal los sindicatos CCOO y UGT convocar‡n una huelga a principios de noviembre en la provincia.

HUELGA EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS CCOO y UGT convocaron para los d’as 29 y 30 de octubre una huelga en el sector del transporte de viajeros de la provincia de Barcelona a fin de desbloquear el convenio colectivo, el cual se comenz— a negociar hace ya un a–o y que fruto de la posici—n intransigente de la empresa a la hora de llegar a acuerdos en materia de descansos en conducci—n, jornada laboral o aplicaci—n de la ley de igualdad, se mantiene parado a la espera de reanudar el proceso de negociaci—n.

LEAR EN LA CUERDA FLOJA

SE FIRMA EL CONVENIO DE CAVAS Y VINOS

10

El convenio colectivo de Cavas y Vinos Espumosos de Catalunya que llevaba nueve meses bloqueado, debido a la negativa de la patronal del sector a sentarse a negociar, se firm— definitivamente a principios de octubre acord‡ndose un incremento salarial del 0«75% con car‡cter retroactivo desde el 1 de julio. Una vez firmado el convenio, desde CCOO se desconvocaron las movilizaciones que se iban a realizar coincidiendo con la Semana del Cava para protestar contra el bloqueo del proceso de negociaci—n.

En Roquetes (Tarragona) la direcci—n de la multinacional estadounidense de componentes Lear comunic— a los sindicatos a mediados de octubre el cierre de la f‡brica y con ello, el despido de los cerca de 520 trabajadores/as que forman la plantilla de la empresa de cableado. Lear, la mayor empresa de la comarca del Baix Ebre, lleva nueve meses afectada por un ERE temporal por falta de trabajo, entre otros motivos, porque œnicamente distribuye material a un solo cliente, Saab, y porque la multinacional ha ido deslocalizando en los œltimos a–os producciones hacia Marruecos y Hungr’a. Recordemos que Lear ya cerr— en 2001 la planta de Cervera (Lleida) que empleaba a un millar de trabajadores/as.

REDUCCIîN DE PERSONAL EN HONDA El 16 de octubre la direcci—n de Honda comunic— al ComitŽ de Empresa un excedente de personal de 180 trabajadores en la f‡brica de Santa Perpetua de la Mogoda (Valls Occidental), donde trabajan un total de 340 empleados. La representaci—n social de Honda ha expresado su rechazo a la decisi—n de la empresa ya que es el resultado de la deslocalizaci—n de volœmenes productivos a otras plantas europeas de la marca nipona.


CULTURA

CREO QUE POCOS DêAS VAN A MANEJAR ELLOS... El documental Humillados y Ofendidos registra el ataque de los sucrenses a los ind’genas bolivianos cuando se dirig’an a un acto con Evo Morales M» Soli–a Barreiro "Nos vamos a organizar m‡s hasta romper las cadenas. Porque ahora s’ sabemos. El sol ya est‡ saliendo. Poco le falta ya para resplandecer todo alrededor del continente latinoamericano. Creo que pocos d’as m‡s van a manejar ellos". Tras ser apedreados, arrastrados, abofeteados, humillados y ofendidos, los indios campesinos de Sucre no ten’an rabia, sino una certeza casi mesi‡nica: pese al miedo, sab’an que all’ llevaban 500 a–os esperando, que podr’an esperar otros 500 m‡s, pero estaban seguros de que ahora era su momento. Javier Horacio çlvarez y CŽsar y Pablo Brie documentaron en su pel’cula Humillados y Ofendidos (Bolivia, 2008) como los campesinos sucre–os acudieron a la ciudad a recibir de su presidente Evo Morales unas ambulancias, y como una turba de universitarios y urbanitas los acorralaron y arrodillaron, como penitencia por ser libres, por reclamar lo suyo, por ser revolucionarios. Este documental se proyect— en el Festival Internacional de Cinema Pobre Humberto Salas, que se celebr— en Barcelona entre el 26 y el 30 octubre. Y se puede encontrar asimismo en el local central del PSUC viu, pues fue editado con motivo de la Fiesta del PCE por la Secretaria de Comunicaci—n del PSUC viu. Es una pel’cula necesaria. Pese a la tŽcnica tosca, el inoportuno zoom sentimental que arruina la potencia de alguna declaraci—n y los ritmos confusos, es una pel’cula necesaria. No s—lo porque documente la lucha y registre el delito, sino porque muestra una fortaleza, una dignidad, una conciencia secular de pertenencia a los explotados que es inalienable y que les da la fuerza. Ellos saben, saben quienes son ellos mismos, y eso lo es casi todo, son ellos, desde siempre, los ind’genas, y desde siempre se respetan a s’ mismos; ellos son los que han aguantado los que no se han desintegrado en la integraci—n. Son naturaleza a la que unos ni–os bien de la ciudad oblig— a arrodillarse, y no les import— porque no los estaban doblegando, sab’an que se pondr’an otra vez en pie, que eso no significaba nada porque ellos sab’an c—mo levantarse y seguir, c—mo miles de veces ya lo hab’an hecho en su historia. Ahora sab’an que eran capaces de defenderse

con las armas que son œtiles, y sab’an que cuando se levantaran, su proyecto socialista seguir’a ah’, avanzando en Bolivia, en AmŽrica Latina. No importaba arrodillarse porque ya estaban en pie y no estaban solos. No se alcanza a comprender porquŽ tanta dignidad es tan tranquila si no se los ve as’, como resistentes seculares que saben que la redenci—n est‡ cerca. Es ahora que est‡ sucediendo, es ahora que se est‡n liberando y no hay prisa; los han hecho arrodillarse pero ya estaban en pie. Los sucrenses los hab’an apedreado, mientras les gritaban puto indio, les hab’an robado las carteras con los m’seros dineros, les hab’an golpeado la cabeza, los hab’an arrodillado y desvestido. Quemaron sus banderas del MAS, les gritaron a las mujeres putas, cholas. Pero daba igual. Es cierto que despuŽs lloraron un poco. Sin embargo cuando los obligaron cogieron la banderita de Sucre y la menearon como sus colonos les mandaron, diciendo lo que les forzaban

El film muestra una fortaleza, una dignidad, una conciencia secular de pertenencia a los explotados que es inalienable y que les da la fuerza a decir las patadas y el miedo: Viva Sucre, Viva Sucre, Muera el Mas, Muera Evo. El rector de la Universidad, la se–ora alcaldesa y sus cuadrillas hab’an convencido al ejŽrcito, que proteg’a a los indios, para que se fuera y que as’ sus hordas de universitarios y ciudadanos de bien pudieran humillar y arrastrar a los indios. Es necesario este documental porque nos permite ver una dignidad, una conciencia y una libertad tan inmensa que deslumbra; y esa su victoria es simplemente ser, ser y saber que son; esa victoria es una conciencia de s’ mismos que les impide negarse, ni por un momento, que les impide desesperar, que les impide lanzarse a la f‡cil integraci—n en una sociedad que los desintegrar’a. El sol ya est‡ saliendo. Son pocos los d’as que van a manejar los otros.

11


VIDA DE PARTIT

Conclusions de la jornada sobre prostituci— i abolicionisme el passat setembre

PROSTITUCIî, POSICIONS DE PARTIT Secretaria de la Dona del PSUC viu i de Joves Comunistes

12

Des de la Secretaria de Dona del PSUCviu, de manera conjunta amb la de Joves Comunistes, es va decidir organitzar una jornada el dia 26 de setembre de 2009 en el marc del pla de treball de la Secretaria de Dona, que s'ha centrat exclusivament en la prostituci— i la nostra posici— pol’tica cap a aquesta: l'abolicionisme. Es va considerar necessari aprofundir en el tema per poder aclarir el nostre posicionament i reforar els nostres arguments per poder defensar-lo en els fronts de masses. La ponncia va estar formada per Amparo Ardanuy, membre del Comit Executiu del PSUC viu, Maite Mola, responsable de la Secretaria Federal de Dona del PCE, i Lara Padilla, membre de la Plataforma Abolicionista Estatal a Catalunya i de Joves

Comunistes. Les conclusions que es van treure de la ponncia de les tres ponents van ser les segŸents: - La prostituci— ha de ser considerada com una forma extrema de violncia de gnere, en tant que s'ha de rebutjar com a tradici—, com a forma d'educaci— sexual, ja que perpetua i legitima la compravenda del cos de les dones, sent tractat com una mercaderia. - S'ha de vincular la prostituci— a la diferncia entre classes socials, ja que el perfil de la dona prostitu•da actual Žs pobre, immigrant i en situaci— irregular. - Cal distingir entre regulaci—, prohibicionisme i abolicionisme, i saber explicar la diferncia, ja que moltes vegades

es confonen. DesprŽs de tota la problemˆtica actual succe•da a Barcelona, la posici— regulacionista utilitza com a argument principal el de definir la prostituci— com a activitat econ˜mica que respon a l'oferta i la demanda, sense remarcar que l'oferta s—n les dones i l'activitat l'explotaci— sexual i la violncia. - Els t˜pics existents s—n poc fidels a la realitat. Per exemple, es creu que la regulaci— de la prostituci— acabarˆ amb les mˆfies, mentre que pa•sos on estˆ regulada, com Holanda i Alemanya, s—n dels primers receptors de dones v’ctimes de trˆfic de persones. Amb el model abolicionista, cas de Sucia, si es pot comprovar que es redueix l'activitat de les mˆfies, ja que la demanda baixa. Un altre t˜pic que cal discutir Žs que la prostituci— Žs lliure, quan normalment no Žs


VIDA DE PARTIT

aix’; qui ho fa voluntˆriament ho fa per falta absoluta d'opcions. Antigament qui es dedicava a la prostituci— tenia problemes de drogodependncia, era mare soltera, patia pobresa extrema, assumpci— d'abœs sexual, marginaci— i falta de reconeixement dels propis drets. Per entendre el que comporta la prostituci—, cal posar-se necessˆriament en el paper de la persona prostitu•da.

Pa•sos on estˆ regulada, com Holanda i Alemanya, s—n dels primers receptors de dones v’ctimes de trˆfic de persones - La prostituci— estˆ molt vinculada a la sexualitat i a la concepci— de sexe que es tŽ en la societat. Cal rebutjar que la relaci— entre un prostitu•dor i la dona prostitu•da Žs la cerca de plaer, ja que aquesta ha de ser lliure per als dos subjectes. Amb la prostituci— es compra la submissi— de la dona, no sexe.

Defensem l'abolici— perqu estem a favor de les dones prostitu•des i en contra de la prostituci— - Segons el Conveni 49 de les Nacions Unides, el proxenetisme s'entŽn com a nova forma d'esclavitud, per tant, es descarta que sigui una activitat laboral. Es considera necessˆria

una legislaci— que parteixi d'aquesta norma, ja que ara mateix es castiga a les dones, reforant a les mˆfies. - El proxenetisme organitzat defensa la regulaci— per treure a les dones dels carrers i tenir-les a la seva disposici— en condicions favorables per a ells, exercint aix’ una major pressi— i control sobre elles. S'ha de tenir en compte les seqŸeles f’siques, psicol˜giques i emocionals que pateixen aquestes dones, condu•des a la destrucci— i dissociaci— mental per drogues o alcohol per poder suportar la situaci— en qu es troben. El problema no s—n les condicions en qu es dugui a terme l'activitat, sin— l'activitat en s’; per tant, no es pot consentir, Žs contrari als drets inalienables de les persones. - Cal remarcar que defensem l'abolici— perqu estem a favor de les dones prostitu•des i en contra de la prostituci—. No Žs estrany que es confongui, expressament, abolicionisme i prohibicionisme, per poder acusar els grups abolicionistes d'estar en contra de les dones i no dels prostitu•dors. - Entre les postures regulaci— i abolicionistes no es pot arribar a un acord, ja que es parteix de bases totalment contrˆries. - Per acabar, es considera imprescindible treballar el tema de la prostituci— en el marc del 25 de novembre, donant-li perspectiva de classe. A mŽs, cal participar en els fronts de masses feministes per portar el nostre posicionament i defensar-lo. Els resultats de la jornada van ser molt positius. Es van aclarir molts dubtes, enfortint el posicionament dels i les camarades que van participar.

PSUC VIU DE SANTA COLOMA DAVANT L'OPERACIî "PRETñRIA" PSUC viu de Santa Coloma de Gramenet Davant les detencions efectuades a Santa Coloma, entre els detinguts, l'Alcalde Bartomeu Mu–oz, el Regidor d'Urbanisme Manuel Dobarco i el Cap de Gabinet d'Alcaldia Pascual Vela, volem expressar el segŸent: - Volem recordar que la coalici— ICV-EUiA va decidir no participar en el Govern Municipal a la legislatura 2007-2011 entre altres qŸestions,per no coincidir, ni acceptar el model urban’stic del PSC. - Considerem que son fets grav’ssims i que, atesa la seva dimensi—, deuen ser investigats fins al fons i sÕha dÕactuar amb celeritat. - Hem d'esperar a que hi hagin imputacions i demanar a les formaci— pol’tica de la que formen part, el PSC Êque actu• sense cap ombra de dubte. - Cal, aix’ mateix, la intervenci— de la fiscalia anticorrupci— i una auditoria sobre tots els projectes urban’stics iniciats des de la presa de possessi— de Bartomeu Mu–oz com Alcalde. - Acabi com acabi calÊ un girÊ en les politiques, formes i actuacions del Govern del PSC que te majoria absoluta. Cal mŽs participaci—, democrˆcia i control de les tasques publiques per part dels Grups Municipals de la oposici— i de les entitats socials i la societat civil. - El Govern de Êmajoria absoluta del PSC ha quedat des legitimat per aquests fets, per la qual cosa cal endegar les actuacions que siguin necessˆries per restablir la confiana de laÊ ciutadania en el Govern Municipal.

13


VIDA DE PARTIT

CONGRƒS DEL PCE: EL PSUC ES PREPARA JSM Durant tot el mes d'octubre s'han celebrat plenaris a les agrupacions del Partit per tal de discutir els documents del CongrŽs del PCE (a la foto, la reuni— de Barcelona). El Comit Central del dia 17 va aprovar per ˆmplia majoria una resoluci— que fixa la posici— golbal del PSUC viu i va elegir els delegats i les delegades que aniran al CongrŽs.

14

Paralálelament amb aix˜ es van organitzar unes trobades amb JosŽ Luis Centella, secretari general del PCA i candidat a la Secretaria General del PCE. En aquestes trobades de Barcelona i Blanes hi va haver l'oportunitat de conixe'l per part de la militˆncia del PSUC viu. A la foto, JosŽ Luis Centella a la trobada de Barcelona, amb Mariano Arag—n i Albert Escofet.


VIDA DE PARTIT

NOU BLOC DE BARCELONA JSM El Partit no disposa de grans mitjans de comunicaci— ni de presncia habitual a la premsa. Per compensar aquesta realitat, ja des de fa un temps s'ha marcat l'objectiu d'utilitzar al mˆxim un dels mitjans

emergents: Internet. Des de fa un parell de mesos funciona el bloc de Barcelona, a on els i les militants de la capital catalana poden posar els seus comunicats, escrits i convocat˜ries. Per publicar-hi teniu a disposici— l'adrea barcelona@psuc.org. L'adrea del bloc Žs http://www.psuc.org/barcelona.

15


www.psuc.org

FRANQUEO CONCERTADO N¼ 02/0773

Redacci—: PSUC viu, C. Doctor Zamenhof 16-18, 08020. Tel.: 93 412 2195. Fax: 93 412 3207. Correo-e: noutreball@psuc.org. Dip. Legal: B-28994/99

Butlleta de subscripci— al Forma de pagament:

Gir Postal

Domiciliaci— Bancˆria

Nom i cognoms ....................................................................................... Adrea ..................................................................................................... Poblaci— ........................................................Codi postal....................... Dades Bancˆries: Titular ............................................... Banc o Caixa ................................. Oficina .......................................... DC ................ Compte.......................

IngrŽs en compte: 2100-3000-15-2201675359 12 euros un any Enviar a: Nou Treball C. Doctor Zamenhof 16-18 CP 08020 Tel. 93 412 21 95 93 412 04 73 Fax 93 412 32 07

Nou Treball 94  

Portaveu del PSUC viu - Novembre 2009