Page 1

CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -1-


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -2-

k

GarmÖkfa esovePACIvRbvtþiRBHGsItimhasav½k 80 rUb PaK 6 enH manxøwmsarCaRbvtþierOgr:avsav½k nasm½yBuT§kal Edlelak )anTTYltMENgCaÉtTKÁ³ ehIymaneQµaHl,Il,aj nasm½y enaH EfmTaMgCaGñkCYypSBVpSayRBHsasna [)anrIkceRmIn rugerOg dl;BuT§bris½TenAkñúgsm½yenaHpgEdr . kñúgsm½yenaH BuT§bris½Td¾eRcIn suT§Et)ansÁal;tMENg b¤PaBGs©arüénRBHefr³TaMgGs;enaH edayfa GñkxøH )ansþab; RBHFm’rbs;elak GñkxøH )aneFVIFmµsakcäa GñkxøH k¾)anRbeKn cgðan;biNÐ)atdl;elakCaedIm . bu:Enþ \LÚvenH RBHnamrbs; RBHefr³xøH² BuT§bris½Tnasm½yenH

esÞIrEtElgsÁal;Gs;eTA

ehIy edaysarehtuenH esovePAenHnwg)anCaBnøWCMnYy [dl; BuT§bris½T

)ansÁal;c,as;nUvRBHnam tYnaTI criya GFüaRs½y

vtþbdibtþi nigkarsEmþgRBHFm’epSg² rbs;RBHefr³TaMgGs;enaH EdlmansEmþgTukenAkñúg

Km<IrefrKafa nigkñúg Km<IrGbTan

CaedIm


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -3-

x eRBaHfa

RBHBuT§sasnaEdlrugerOgceRmIn k¾GaRs½ymanGñk

cgcaM bdibtþitam nigecHsEmþgRBHFm’ [dl;GñkdéT)ansþab; minEmnedayRbkardéTeT dUecñH RBHefr³TaMgGs;enaHCaskçIPaB bBa¢ak;fa RBHBuT§sasna EdlrugerOgenAkñúgsm½yenaH k¾eday sarelakpgEdr eTIb´RBHkruNa GatµaPaB xMRbwgERbgEsVgrk k,Ünc,ab;mkcgRkg TukCaBnøWdl;BuT§bris½Tkñúgsm½yenH . esovePAenH ´minGacdak;Pasa)alIpg)aneT eRBaHfa manesckþIBisþareBk ebIGñksikSaRtÚvkarPasa)alI cUrtamrk emIlkñúg

Km<IrRBHéRtbidk

nig

Gdækfa

kñúgcMNucEdlelIkeLIg

mknImYy² cuH eRBaHRKb;cMNucEdlelIkeLIgmkenaH suT§Et )anR)ab;BI

Km<Ir

b¤c,ab;edIm CamUldæanrYcGs;ehIy .

´sgÇwmfa esovePAenH nwg)anCaRbeyaCn_ cMeBaHbuKÁl GñkR)afñakarecHdwgkñúgRBHBuT§vcn³ ebIminéRkElg k¾RbesICag Gt;pgEdr ´ nigsRBhµcarI xMRbwgERbgGs;BIkmøaMgkay kmøaMg citþ BinitüepÞógpÞat;y:aghµt;ct; eTaHbIy:agenaHk¾eday

k¾Kg;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -4-

K nUvmanxusminxan CYnedayecHmindl; CYnedaykarePøcPøaMg Ca BiessenaH KWGkçraviruT§ dUecñH eyIg´ sUmsgÇwmnUvelIelak GñkCabNÐit Casb,úrs CYyEklm¥ [dl;eyIg´pg edIm,I CaRbeyaCn_dl;Cati sasna rbs;eyIgTaMgGs;Kña . sUmGs;mitþGñkGan )anTTYlnUvkarecHdwg Caekrþ×mt’k pÞal;xøÜn edIm,I)anCakic©Rbtibtþi b¤)anCa]bnisS½yRbharbg;nUv Gasvkáiels )ancUldl;GclnbT b¤snþibT KWRBHniBVan . cMeBaHbuNüFmµTanenH nigbuNükusldéT² eTot dUc CabuNüfñak;karsEmþgRBHFm’ enAkñúgkmµviFIbuNüepSg² eTAtam extþ

Rkúg

CaeRcInenAkñúgRbeTskm<úCaenH

eday´RBHkruNa

GatµaPaB )ansEmþgRBHFm’nUvkEnøgNa² k¾EtgEt)anTukdak; R)ak;bUCaRBHFm’nUvkEnøgenaHvij RKb;² kEnøg edaysrubR)ak; enAkñúg 645

B>s 2550 R)ak;Exµr)an 18>495000 erol

duløarshrdæGaemrik .

nig

R)ak;duløar

enAbuNükuslmYyEpñkeTot KWbuNü

Edl´RBHkruNa GatµaPaB )aneTAfVaybgÁMenABuT§sßannana enA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -5-

X kñúg

RbeTs\NÐa EdlmanBuT§bris½TeTARbmaN

k¾man

RBHsgÇ

10

65

nak;

kñúgenaH

EdlmanelakRKÚ GKÁbNÐit

RBHGgÁpgEdr

Fmµacarü

bu‘t savgS

CaRbFankñúgkardwknaMKN³FmµyaRtaenaH

edayeTA

fVaybgÁM)an

51

Lay suxum

nig])asika

kEnøg

»m lkçNa enAkñúg B>s 2550

enAmanbuNükuslenAkñúg RBHFm’ dUcenAkñúg

2551 R)ak;Exµr)an

)ankar]btßmÖmkGMBI])ask

B>s 2550

15>831000 15>831000

.

EpñkxagsEmþg

B>s 2551

Edr edaysrubR)ak;enAkñúg

erol

nig

R)ak;duløar

45

B>s

duløar .

enAbuNükuslmYyEpñkeTot KWbuNükusl Edl´RBHkruNa GatµaPaB )aneTAfVaybgÁMenABuT§sßannana enAkñúg EdlmanelakRKÚGKÁbNÐitFmµacarü

bu‘t savgS

CaRbFankñúgkar

dwknaMKN³FmµyaRtaenaH )ankar]btßmÖBI])ask nig])ask

esam rtn³ ])asika siub vNÑa

RbeTsRsIlgáa

enAkñúg

Lay suxum

B>s 2551 .

ehtudUecñH edaybuNükuslenH ´RBHkruNa sUm]TÞis mhakuslTaMgGs;enH CUncMeBaHejamRbús

yg; sug ¬ søab; ¦


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -6-

g nigejamRsI

Qwm hy

¬ søab; ¦ mü:ageTot jatikaenAkñúg

sgSarvdþ CaBiessenaH sUmelIkmhakuslTaMgGs;enH CUn cMeBaHelakRKÚGKÁbNÐitFmµacarü

rs; supat

nigelakRKÚFmµacarü

bu‘t savgS KaM GIuv

elakRKÚFmµacarü

CaedIm

cMENkbuNükuslenH esµInwgGatµaPaBpgEdr

sUm[)an

sUmGnuemaTna ¡¡¡

k¾sUm[mitþGñkkMBugEtkan;esovePAenHGan [)anbuNükusl RKb;² Kña sUmGnuemaTnanUvcMENkénbuNükuslenH [)an esµInwg´RBHkruNa GatµaPaBpgEdr . mü:ageTot edayGMNacbuNükuslTaMgGs;enH k¾sUm[ )anCa]bnisS½ykñúgkarGs;eTAénGasvkáiels kñúgGnaKtkal sUm[RBHBuT§sasnarugerOgceRmIn sUm[RBHBuT§sasnapSay TUeTAeBjsklelak

sUm[elakTaMgmUl

)anRbkbeday

snþiPaB sBV² kal Gs;kalCayUrGEgVgterogeTAehag . GaRsmRBHKn§kudi éf¶ 15 erac ExplÁún B>s 2551

eday´RBHkruNaGatµaPaB yg; supat


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -7-

c

eQµa¼GñkCYyEksRmÜl nigBinitüGkçraviruT§ -Y,

sameNr Guwm suCan

enAGaRsmRBHKn§kudi

elakRKÚFmµacarü KaM GIuv

enA)at;dMbg

])ask Cim CMnit

enA)at;dMbg

])ask Gwum ér:y:a

enA)at;dMbg

])ask rwm suemF

enA)at;dMbg

])ask sn m:arDI

enA)at;dMbg

rrr o sss


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -8-

q

matikaerOg l>r

TMB½r

1 RBHnamGsItimhasav½k 80 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

C

2 CIvRbvtþirbs;RBHKvm,tietßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

16

4 CIvRbvtþirbs;RBHKyaksSbetßr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

38

5 CIvRbvtþirbs;RBHPKÁúetßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

54

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

62

7 CIvRbvtþirbs;RBHmhacunÞetßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

75

8 CIvRbvtþirbs;RBHGCitetßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

136

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

178

10 CIvRbvtþirbs;RBHemtþKUetßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

189

11 CIvRbvtþirbs;RBHeFatketßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

203

12 CIvRbvtþirbs;RBHbuNÑketßr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

216

3 CIvRbvtþirbs;RBHnTIksSbetßr

6 CIvRbvtþirbs;RBHkim<iletßr

9 CIvRbvtþirbs;RBHtisSemetþyüetßr


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -9-

C

RbvtiþRB¼GsItimhasav&k 80 rUb RBHefr³TaMg 80 rUb manRBHGBaØaekaNÐBaس RBHsarIbuRt RBHmhaemaKÁløanCaedIm suT§swgEtCamhasav½kEdlmanCMnaj ÉkeTs EdlKµanGñkdéTRbdUc)an )alIehAfa

ÉtTKÁ³

KW)an

dl; PaBCakMBUlrbs;PikçúmYyrUb² dUcCaRBHGBaØaekaNÐBaس Ca kMBUlEpñkxagCaGñk)anbYsmuneK nig)anRtas;dwgRBHFm’muneK RBHsarIbuRt CakMBUlEpñkxag CaGñkmanbBaØaKµansav½kNapÞwm )an

RBHmhaemaKÁløanCakMBUlEpñkxagb£T§i

Kµansav½kNaesIµ

pÞwm)anEdr y:agenHCaedIm . dUecñH mhasav½krbs;RBHbrmRKÚéneyIgman 80 rUb dUc manRBHnamrbs;elakxageRkamenH KW ‹ 1- RBHGBaØaekaNÐBaس

2- RBHsarIbuRt

3- RBHemaKÁløan

4- RBHksSb³

5- RBHGnuruT§

6- RBHPTiÞykaLieKaFaybuRt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -10-

Q

7- RBHlkuNþkPTiÞy³

8- RBHbieNÐalParTVaC³

9- RBHbuNÑmnþanIbuRt

1010- RBHmhakc©ayn³

1111- RBHcULbnßk³

1212- RBHmhabnßk³

1313- RBHsuPUti

1414- RBHervtxTirvniy³

1515- RBHkgçaervt³

1616- RBHesaNekalivis³

1717- RBHesaNkudikNѳ

1818- RBHsIvlI

1919- RBHvkáli

2020- RBHrahul

2121- RBHrdæ)al

2222- RBHkuNÐFan

2323- RBHvgÁIs³

2424- RBH]besnvgÁnþbuRt

2525- RBHTBVmløbuRt

2626- RBHbilinÞvcä³

2727- RBHBahiyTarucIriy³ 2828- RBHkumarksSb³ 2929- RBHmhaekadæit³

3030- RBHGannÞ

3131- RBH]ruevlksSb³

3232- RBHkaLúTayI

3333- RBHBakul³

3434- RBHesaPit³

3535- RBH])ali

3636- RBHnnÞk³


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -113737- RBHnnÞskü³

j

3838- RBHmhakb,in

3939- RBHsaKt³

4040- RBHraF³

4141- RBHemaXraC

4242- RBHmhanam

4343- RBHGsSCi RBHGsSCi

4444- RBHys

4545- RBHviml

4646- RBHsuBahu

4747- RBHbuNÑCi

4848- RBHKvm,ti

4949- RBHnTIksSb³

5050- RBHKyaksSb³

5151- RBHPKÁú

5252- RBHkim<il³

5353- RBHmhacunÞ

5454- RBHGCit³

5555- RBHtisSemetþyü

5656- RBHbuNÑk³

5757- RBHemtþKU

5858- RBHeFatk³

5959- RBH]bsIv³

6060- RBHnnÞketßr

6161- RBHehmk³

6262- RBHetaeTyü

6363- RBHkb,³

6464- RBHCtukNIÑ

6565- RBHPRTavuF

6666- RBH]Tyetßr


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -126767- RBHe)asal³

t

6868- RBHbigÁiy³

6969- RBHnaKit³

7070- RBHnalk³

7171- RBHbuNѳ

7272- RBHemXiy³

7373- RBHyesaC³

7474- RBHsPiy³

7575- RBHesl³

7676- RBH]TayI

7777- RBH]bvaN³

7878- RBHGg<úlimal_

7979- RBHvb,³

8080- RBHPTÞiy³ .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -13-CIvRbvtþirbs´RB¼Kvm,tietSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHKvm,tietßr elakCaRBHefr³mYyrUb EdlCaGñkman nUvGriyiT§anuPaB EfmTaMg)anTTYlkarelIktemáIgBIRBHsm<úT§ [ CaGñkRbesIrEpñkxagsEmþgnUvb£T§i minEmnRtwmEtbu:NÑwgeT elak GacmansmtßPaB eLIgeTAkan;eTvelak)an ehIynaMdMNwg BI eTvelak mkR)ab;dl;mnusSelakTaMgLayvij TaMgelakk¾ )anse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½k KWCasav½k FMrbs;RBHmanRBHPaK 80 rUb EdlCaGñkCYypSBVpSay

nUv

RBHBuT§sasnaenH . CIvRbvtþirbs;RBHKvm,tietßrkñúgbc©úb,nñCatienH mansEmþg TukenAkñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ayesckþI )alIkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ RBHKvm,tietßr CabuRtrbs;esdæI enAkñúgRkúgBaraNsI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -14eQµaHedImfa Kvm,ti ERbfa m©as;énvaca elak)anCasmøaj; CamYyKñanwgRBHysetßr . eRkaymk ysecjbYsCaPikçúkñúg RBHsasna ehIyelak)anRCabdMNwgenaH eTIbKitBicarNa fa

kñúgFmµvin½yEdlysCasmøaj;

rbs;eyIgecjbYsenaH

R)akdCaRbesIrehIy smKYrdl;eyIgeTAbYstamEdr . kal elakKitBicarNadUecñHehIy eTIbRBmKñaCamYynwgsmøaj; 3 nak;eTot KW viml³ 1 suBahu 1 nigbuNÑCi 1 naMKñacUleTArk RBHysetßr²

)annaMsmøaj;TaMgenaH

RkabTUlGaraFna[RBHGgÁ

cUleTAKal;RBHsm<úT§

RTg;sEmþgRBHFm’eR)asdl;esdæI

buRtenaH . RKaenaH RBHmunI RTg;sEmþgGnubuBVIkfa nigGriysc©³ [BYkeK)ansþab; .

kalRBHviCitmarRTg;Rtas;eTsnaenHcb;

Kvm,tiesdæIbuRtk¾)annUvFmµckçú

edayeXIjfavtßúNamYyman

karekItCaFmµta vtßúTaMgGs;enaH mankarrlt;eTAvijCaFmµta . kalKvm,tikulbuRtdwgc,as;nUvFm’dUecñHehIy sUmbBVC¢a]bsm,TakñúgFmµvin½yenH RBHmunId¾ceRmIn

eTIbRkabTUl

cMeBaHRBHPKvafa bBiRt

sUm[´RBHGgÁ)anbBVC¢a]bsm,Takñúgsmñak;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -15RBHelaknafpg . RKaenaH RBHsymÖÚ RTg;Rtas;GnuBaØat[ Kvm,tibYsCaPikçú edayviFIÉhiPikçú]bsm,Ta

viFIbYsEbbenH

CaviFIEdlRBHmanbuNüRTg;RbTanbMbYs edayRBHGgÁÉgpÞal; bu:eNÑaH . eRkayBIRBHKvm,tietßrbYsrYcehIy rhUtdl;man \®nÞIy_cas;køa

eTIbRBHmaneCaKRTg;sEmþgFmµIkfa[sþab;mþg

eTot citþrbs;elakk¾putcakGasvkáiels minman])aTan KW minmankarRbkan;maMteTAeToteLIy . manesckþIfa

elak)anseRmcCaRBHGrhnþ

KWCaRBH

GriybuKÁlfñak;x<g;x<s;bMputenAkñúgRBHsasnaenH . kalRBH Kvm,tietßr)anCaRBHGrhnþehIy elak)aneTAsñak;GaRs½yenA GBa¢nv½v½n enAkñúgRkúgsaekt . RKaenaH RBHmaneCaK RBmeday PikçúsgÇCaeRcIn esþcyageTAkan;Rkúgsaekt RBHGgÁ)ancUl eTAKg;Rbfab;enAkñúgGBa¢nv½n bu:EnþkEnøgenaHGasn³minRKb;RKan; dl;PikçúTaMgLay PikçúBYkxøHminmanesnasn³ eTIbnaMKñaeTAsig r:btameqñrénTenøsrPU Ek,rnwgTIKg;Rbfab;rbs;RBHsasþaEdr . luHmkdl;Bak;kNþalGRFaRt Twkk¾)anCn;eLIgliceqñrénTenø


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -16srPUenaH PikçúTaMgLayk¾)aneRkakeLIgrt; eFVIsMeLgkuHkreLIg y:agxøaMg . RKaenaH RBHmunI)anRtas;CamYynwgRBHKvm,tietßr fa mñalKvm,ti cUrGñkeTAXat;TwkEdlkMBugeLIgkuM[eLIg edIm,I [Pikçú)ansigtamsb,aypg kñúgeBl\LÚvenHcuH . eBlenaH RBHKvm,tietßr)aneTAXat;TwkTuk edaykmøaMgb£T§irbs;elak Twk EdlkMBugEtCn;eLIgenaH k¾Qb;enABIcm¶ay KWq¶ayBIkEnøgEdl PikçúTaMgLaysig TwkEdlQb;enABIcm¶ayenaH eLIgx<s;hak; bIdUcCakMBUlPMñ . cab;BIeBlenaHmk \T§anuPaBrbs;elak k¾ )anl,IpSBVpSayeTAdl;bris½TCaeRcIn . éf¶mYy eRcIn

RBHsuKt

RTg;Kg;Rbfab;enAkNþalRbCMuCnCa

)anTteXIjRBHKvm,tietßrkMBugsEmþgFm’

RBHGgÁRTg;

manbMNgnwgRbkasKuNrbs;elak nigedIm,IRTg;GnueRKaHdl; mhaCn eTIbRTg;Rtas;RBHKafa EdlmansEmþgR)akdenAkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ PikçúNa bgVilTenøsrPU edayb£T§i)an PikçúenaH KWKvm,ti CaGñ CaGñkminGaRs½y minjab;j½r ¬ edaytNða nigTidæi ¦ eTvta


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -17TaMgLayEtgn LayEtgnmsáarnUvRBHefr³enaH faCamhamunI CaGñkknøg nUvsgç çtFm’TaMgBYg CaGñkdl;nUveRtIyénPB . sgtFm’ erOgkarXat;Twk

tamEdleBalrYcmkehIyenH

CavKÁ

EdlsEmþgdl;karmanb£T§irbs;elak RBHefr³CaTIeBjRBHT½y rbs;RBHbrmRKÚeTotpg . cMENkerOgkarecHdwg kñúgEpñkxagGFib,ayFm’vijrbs; RBHKvm,tietßr eTotpg

eFIV[shFmµik)anyl;cUlcitþ

)any:agl¥

tamEdlmanerOgeBalTukenAkñúg Km<IrsMyutþnikay

mhavarvKÁ énekadiKamvKÁ kñúgKvm,tisURt dUcmanesckþIfa ‹ sm½ymYy BYkPikçúCaefr³eRcInrUb enAkñúgRkúgshCniy³ kñúgEdnectiy

.

k¾sm½yenaHÉg

kalPikçúCaefr³CaeRcInrUb

RtLb;mkBIbiNÐ)atkñúgeBlbcäaPtþ )anGgÁúysnÞnaKñaenAkñúg eragmUl k¾ekItmanBaküCacenøaHeLIgfa mñalGavuesa buKÁl NaeXIjesckþITukç eLIgénTukçpg

buKÁlenaHeQµaHfa

eXIjTIrMlt;énTukçpg

eXIjehtuCaTIekIt

eXIjbdibTaCadMeNIr

eTAkan;TIrMlt;Tukçpg . kalebIPikçúTaMgenaHeBaly:agenHehIy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -18RBHKvm,tietßr k¾eBalnwgBYkPikçúTaMgenaHdUecñHfa mñalGavuesa TaMgLay Bakünu+H´)ansþab;mkkñúgTIcMeBaHRBHP®kþRBHsm<úT§ ´ )anTTYlkñúgTIcMeBaHRBHP®kþRBHelaknayk mñalPikçúTaMgLay buKÁlNaeXIjTukç

buKÁlenaHeQµaHfa

eXIjTukçsmuT½ypg

eXIjTukçnieraFpg eXIjTukçnieraFKaminIbdibTapg . buKÁlNa eXIjTukçsmuT½y buKÁlenaH eQµaHfa eXIjTukçpg eXIjTukçnieraFpg eXIjTukçnieraFKaminIbdibTapg . buKÁlNaeXIj TukçnieraF buKÁlenaHeQµaHfa eXIjTukçpg eXIjTukçsmuT½y pg eXIjTukçnieraFKaminIbdibTapg . buKÁlNa eXIjTukçnieraFKaminIbdibTa TukçsmuT½ypg

buKÁlenaHeQµaHfa

eXIjTukçpg

eXIj

eXIjTukçnieraFpg .

dUcmanerOgEdlTak;Tg nwgPaBGg;Gacrbs;RBHKvm,ti kñúgkarnimnþeTAkan;sßansYK’ ehIynaMykdMNwgBITIenaHmkR)ab; dl;sßanmnusSvij

[)anRCabGMBIbuBVkmµrbs;eTvtanImYy²

Edl)aneFIVrYcmkehIy tamEdlmanerOgsEmþgTukenAkñúg Km<Ir TIXnikay mhavKÁ én)ayasiraCBaØsURt dUcmanesckþIfa ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -19CYnsm½yenaHÉg RBHKvm,timanGayu )annimnþeTAkan; esrIskviman

EdlCavimans¶at;

edIm,IenAsRmakkñúgevlaéf¶

CaerOy² . RKaenaHÉg )ayasieTvbuRt k¾)ancUleTArkRBH Kvm,timanGayu

ehIysßitenAkñúgTId¾smKYr

.

luH)ayasi

eTvbuRtsßitenAkñúgTId¾smKYrehIy RBHKvm,timanGayu )ansYr dUecñHfa mñalGñkmanGayu GñkCaGVI ? )ayasieTvbuRttbfa bBiRtelakm©as;d¾ceRmIn ´Caesþc)ayasiraCBaس . RBHKvm,ti sYrfa

mñalGñkmanGayu

elakdéTminman kmµTaMgLay

ERkgGñkFøab;yl;eXIjy:agenHfa

BYkstVCa»b)atik³minman

plvi)akrbs;

EdlstVeFVIl¥eFVIGaRkk;minman

edayehtuenH

dUecñHb¤ ? bBiRtelakm©as;d¾ceRmIn

´manesckþIyl;eXIj

y:agenHfa elakdéTminman BYkstVCa»b)atik³minman pl vi)akrbs;kmµTaMgLay EdlstVeFVIl¥eFVIGaRkk;minman eday ehtuenHBitEmn EtCYnsMNagl¥ )anelakm©as;RBHnamkumar ksSb³

)anedaH´[rYccakTidæiGaRkk;enaHehIy . EnGñkman

Gayu cuHcMENk]tþrmaNB CaGñkcat;EcgkñúgTanrbs;GñkenaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -20etIeTAekItkñúgTINa ? bBiRtelakm©as;d¾ceRmIn ]tþrmaNB EdlCaGñkxVl;xVaykñúgTanrbs;´

)an[TanedayeKarB

[

TanedayédxøÜnÉg [Tanedayp©itp©g; [Tanedaymin)ane)aH [ luHEbkFøayragkay bnÞab;GMBImrNPaBeTA k¾)aneTAekIt kñúgsßansuKtieTvelak CamYynwgBYkeTvtaCan;tavtþigS bBiRt elakm©as;d¾ceRmIn cMENkxag´[TanedaymineKarB [Tan min)an[edayédxøÜnÉg [Tanedayminp©itp©g; [Tanedaye)aH [ luHEbkFøayragkay bnÞab;GMBImrNPaBmk k¾)anmkekIt kñúgesrIskviman Cavimans¶at; CamYynwgBYkeTvtaenAkñúgCan; catumµharaCik³ bBiRtelakm©as;d¾ceRmIn ebIdUecñaH ¬ dl; ¦ elak m©as;nimnþRtLb;eTAÉsßammnusSelakvij sUmR)ab;Gs;TaMgBYk mnusSy:agenHfa GñkTaMgLay cUr[TanedayeKarB cUr[Tan edayédxøÜnÉg cUr[Tanedaycitþp©itp©g; cUr[Tanedaymine)aH [ ¬ d,it ¦ esþc)ayasiraCBaس [TanedaymineKarB [Tanmin )an[edayédxøÜnÉg [Tanedayminp©itp©g; [Tanedaye)aH[ luHEbkFøayragkay bnÞab;GMBImrNPaBeTA k¾eTAekItenAkñúg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -21esrIskvimans¶at; ehIy

CamYynwgBYkeTvtaCan;catumµharaCik³eTA

cMENkÉ]tþrmaNB

)ayasiraCBaسenaH

CaGñkcat;EcgkñúgTanrbs;esþc

)an[TanedayeKarB

[TanedayédxøÜn

Ég [Tanedayp©itp©g; [Tanedaymin)ane)aH[ luHEbkFøay ragkay bnÞab;GMBImrNPaBeTA k¾eTAekItkñúgsuKtisYK’eTvelak CamYynwgBYkeTvtaCan;tavtþigSeTAehIy . RKaenaH RBHKvm,ti manGayu RtLb;mkmnusSelakvij ehIy)anR)ab; ¬ Gs;TaMg BYkmnusS ¦ y:agenHfa GñkTaMgLay cUr[TanedayeKarB cUr [TanedayédxøÜnÉg cUr[Tanedayp©itp©g; cUr[Tanedaymin e)aH[ ¬ d,it ¦ esþc)ayasiraCBaس )an[TanedaymineKarB [Tanmin)an[edayédxøÜnÉg [Tanedayminp©itp©g; [eday e)aH[ luHEbkFøayragkay bnÞab;GMBImrNPaBeTA k¾eTAekIt kñúgesrIskvimans¶at; eTAehIy

CamYynwgBYkeTvtaCan;catumµharaCik³

cMENkxag]tþrmaNB

CaGñkcat;EcgkñúgTanrbs;

esþc)ayasiraCBaسenaH )an[TanedayeKarB [Tanedayéd xøÜnÉg [Tanedayp©itp©g; [Tanedaymine)aH[ luHEbkFøay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -22ragkay bnÞab;GMBImrNPaBeTA k¾eTAekItkñúgsßansuKtisYK’eTvelak CamYynwgBYkeTvtaCan;tavtþigSeTAehIy . mUlehtuEdlRBHKvm,tietßr cUlcitþeLIgeTAsRmakkñúg eBléf¶kñúgesrIskviman kñúgsßancatumµharaCik³CaerOy² enaH mansEmþgenAkñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ay esckþIRBH)alI

Km<IrxuTÞknikay

efrKafa

sUmelIkykmk

sEmþgrYmCamYynwgCIvRbvtþikñúgGtItCatirbs;elakpgEdrfa ‹ RBHKvm,ti

elak)anFøab;ksagesckþIl¥kñúgGtItCati

Tukkñúgsmñak;RBHBuT§TaMgLay EdlRtas;dwgrYcmkehIy . luH mkdl;kb,TI 31 edayrab;fyBIPTÞkb,enH RtÚvnwgBuT§sm½y rbs;RBHsixIsmµasm<úT§ elak)anmkekItCamnusS CaGñkman esckþIRCHføakñúgRBHBuT§sasna

eday)annaMykpáaCaeRcInmk

bUCaRBHsixIsm<úT§edayesckþIeKarB

kalebIGs;CIvitGMBICati

enaHeTA k¾)aneTAekItkñúgeTvelak . luHmkdl;BuT§kalénRBH ekanaKmnsm<úT§

elakcuticakeTvelakmkekItCamnusSeTot

EfmTaMgCaGñkmansT§aRCHføakñúgRBHsasnaeTot elak)aneFVI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -23esVtcäRt nigh‘ågbUCadl;RBHectIy_ . luHmkdl;RBHsasna RBHnamksSbsm<úT§ elak)anmkekItkñúgRtkUlénnayeKa)al KWGñkciBa©wmeKa Etelak)anCaRbFanénBYkeKa)al . kñúgsm½y enaH manRBHxINaRsBmYyrUbcUleTAbiNÐ)atenApÞHmYy ehIy RtLb;ecjmkKg;qan;cgðan;enAxageRkARsúk enARtg;kEnøgmYy kEnøg tamsmKYrdl;smNPav³rbs;elak . RKaenaH nay eKa)al)aneXIjRBHxINaRsB

mkeFVIPtþkic©enARtg;TIkEnøg

enaHCaRbcaM k¾Kitfa elakm©as;R)akdCalM)akehIy eRBaHRtÚv kemþAéf¶ KiteXIjdUecñHehIy eTIb)aneTArkkab;EmkeQImkeFVI CamNÐbRbeKnelak bu:EnþEk,r² mNÐbenaH nayeKa)al)an daMedImb£sSITukmYyedIm

ehIyRBHxINaRsBrUbenaH

k¾EtgEt

nimnþeTAqan;enAkñúgTIkEnøgenaHCaerogral;éf¶ . kñúgerOgkareFVIesckþIl¥rbs;RBHKvm,ti enAmansEmþgTuk enAkñúg

GdækfasumgÁlvilasinI EdlCaGdækfaGFib,ayRBH

)alI )ayasiraCBaØ raCBaØsURt dUcmanesckþIfa ‹ kñúgGtItCatirbs;RBHKvm,ti

elakFøab;)anekItCanay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -24eKa)alCaRbFaneK éf¶mYy elak)aneTAe)assm¥atenAeRkam edImb£sSIFMmYyedIm[s¥atehIy k¾eTAykdIxSac;mkcak; rYcvac [esµI bnÞab;mk eTIbnimnþRBHxINaRsB[mkKg;enAeRkamedIm b£sSIenaH ehIyyknUvGaharrbs;xøÜnykeTARbeKnRBHxINaRsBenaHeTotpg . kalnayeKa)alenaHsøab;eTAehIy eday GanuPaBénbuNükuslenaH eFVI[nayeKa)aleTAekItCaeTvbuRt kñúgsßancatumµharaCika edayeTAenAkñúgesrIskviman nigkñúgTI kEnøgCitTVaresrIskvimanenaH manedImb£sSI bribUN’eTAeday snøwk nigpáa EfmTaMgmanBN’d¾Rss;s¥at TaMgmankiønRkGUb minecHdac; TaMgGs;enHedayGanisgSénkuslsucrit Edlnay eKa)al)aneFVITukrYcmkehIyenaHÉg EdlmanedImb£sSIduHeRcIn Ek,rvimanenaH eTIbeQµaHfa esrIsk³ . mYyeTot edImb£sSI EdlenAsßancatumµharaCikaenaH kalknøgeTA)an 50 qñaM eTIb ecjEpømþg

kalb£sSIecjEpømkehIy

eTvbuRtk¾søútcitþfa

\LÚvenH knøgeTA)an 50 qñaMeTotehIy . edaybuBaØkmµepSg² )aneFVI[eTvbuRtenaH

ekItCamnusS

nigeTvta rhUtGs;mYy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -25BuT§nþr luHmkdl;BuT§kal énRBHsmNeKatmbrmRKÚéneyIg RTg;]b,tþieLIgkñúgelak . eTvbuRtenaH RtLb;mkekItenAkñúg RkúgBaraNsI nigmaneQµaHfa Kvm,ti EfmTaMg)anCasmøaj; CamYyKñanwgRBHys nig)anecjbYstamRBHysetßrEdr . kalEdlRBHKvm,ti )anCasmøaj; CamYy nwg RBHys EfmTaMg)anecjbYstamRBHysetßrpgEdrenaH elakFø ab;eFVI buNürYmCamYyKñaBIGtIt Cati

TaMgenHeRBaH

tamEdlmanerOg

sEmþgCIvRbvtþikñúgGtItCati rbs;elakTukkñúg Gdækfa ttiy smnþb,asaTika nig GdækfaKm<IrFmµbT én ymkvKÁ kñúgerOg sBa¢½y

dUcRBHmanRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgdl;buBVkmµrbs;

buKÁlTaMg 55 nak; EdlmanRBHysetßrCaRbFan nigman RBHKvm,tirYmpg [PikçúTaMgLay)ansþab; dUcmanesckþIfa ‹ buK ÁlTaMg 55 nak;enaH

)antaMgesckþI R)afñ a[)an

seRmcmKÁpl enAkñúgsmñak;énRBHBuT§GgÁNanImYy nakalCa GnaKt

ehIyxMeFVIbuNükuslTukCaeRcIn kaltmk Cakal

EdlminmanRBHBuT§RTg;]b,tþieLIgkñúgelakenaH CnTaMg 55 nak;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -26enaH )anCasmøaj;nwgKña EfmTaMg)aneFVIbuNürYmKñaeTotpg . dUckñúgéf¶mYy

BYkeK)anedIreTACYbsaksB®sþImanépÞeBaHmñak;

søab;TaMgEm:TaMgkUn eTIbnaMKñaCYycat;EcgbUCasaksB®sþIenaH . edaynaMKñaEsgykeTAkan;TI):aqa luHeTAdl;TI):aqaehIy BYk eK[mnusS 5 nak; enAeFVIkarbUCasaksB®sþIenaH edayenA sl;bu:nµaneTot k¾naMKñaRtLb;eTApÞHvij . bu:EnþenAkñúgcMeNam 5

nak;enaH

k¾manysenAkñúgenaHpgEdr

saksB®sþIenaH

kñúgxN³EdlbUCa

ysk¾)anykeQIcak;RbemolsaksBcuH

eLIg² k¾)annUvGsuPsBaØa ehIyk¾)anR)ab;dl;smøaj; 4 nak; eTotfa Gñkd¾ceRmInTaMgLay GñkTaMgGs;Kña cUremIlsaksB ®sþIenHcuH Carbs;mins¥at mankiøns¥úy KYr[ex<ImreGIm RKaenaH buKÁlTaMg 4 nak;enaH )anBicarNatamBaküENnaMrbs;ys k¾)anekItnUvGsuPsBaØadUc² Kña . ehtuEdlRBHKvm,tiecj bY stamRBHysetß renaH BIe RBaHelakFøa b;) aneFVI buNükusl rYmCamYyKñaTukmk dUcEdl)aneBalrYcmkehIyenaHÉg . pll¥rbs;RBHKvm,tietßrenAmaneTot BIeRBaHelak)an


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -27se®gÁ aHcU lenAkñ úgcMeNamRBHGsIti mhasav½ k KW Casav½k FM Edl)anCYypSBVpSaynUvRBHsasnakñúgbzmeBaFikal KWkal EdlRBHTsBl RTg;bBa¢Únsav½k[eTARbkasRBHsasnatam CnbTnana edIm,I[mhaCn)anRCabyl;dwgRBHFm’vin½yrbs; RBHsm<úT§ edayehtuenH GñkxøHk¾ekItmansT§aRCHføaeCOsþab; nig RbRBwtþRbtibtþitam seRmcmKÁpleTAtam]bnisS½yerog² xøÜn . luHelakRTRTg;Gayusgçar

mkdl;kald¾smKYrehIy

elakk¾)anrMlt;xn§briniBVaneTAehag >ë

¬ CIvRbvtþirbs;RBHKvm,tietßr cb; ¦ **************** *************** *********


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -28-CIvRbvtþirbs´RB¼nTIksßbetSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHnTIksSbetßr elakCaGñkRTRTg;nUvKuNd¾RbesIr Ca Gñkminmankiels nigtNðaCab;enAkñúgsnþancitþ BIeRBaHelak manbriBaØaCaeRKÓgraraMg nigCaGñkmansmtßPaBkñúgkarRKb;RKg nUvbrivar[)anesckþIsux TaMgelakk¾)anse®gÁaHcUlkñúgcMeNam RBHGsItimhasav½k 80 rUb KWCasav½kFMrbs;RBHmehsI . CIvRbvtþikñúgGtItCatirbs;RBHnTIksSb³ mansEmþgTuk enAkñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ayesckþI)alI kñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ RBHnTIksSbetßr

elakFøab;)ansnSMbuNü)armITukkñúg

smñak;RBHBuT§epSg² EdlRtas;dwgknøgrYcmkehIy CaeRcInGgÁ kñúgCatimYy elak)anekItenAkñúgRtkUlmYy kñúgBuT§kalénRBH bTumutþr³ kalenaH elak)anfVayEpøsVaymYy EdlCaEpøsVay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -29dMbUgdl;RBHbTumutþr³Cam©as; edaysT§aRCHføa edayGanuPaB énbuNükuslEdlfVayEpøsVayenaH )aneFVI[elakRtac;rgÁat; ekItCamnusS nigeTvtaGs;kald¾yUrGEgVg . enAmanCIvRbvtþikñúgGtItCati

nigbc©úb,nñCatirbs;elak

eTot tamEdlmansEmþgenAkñúg GdækfaFmµbT énerOgsBa¢½y nigkñúg GdækfamenarfbU famenarfbUrNI nigkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan Edl)aneBalrYmCamYynwgerOg rbs;RBH]ruevlksSb³fa ‹ PikçúTaMgLay )anRkabTUlsYrRBHsm<úT§fa bBiRtRBHGgÁ d¾ceRmIn etItabsTaMg 3 nak;bgb¥ÚnenaH man]ruevlksSb³ CaedIm Føab;eFVIkmµGVIrYmKña eTIbeFIV[BYkeK)anbYsTaMgGs;Kña ? RKaenaH RBHskümunIRtas;tbfa edaysarBYkeK)anFøab;snSM buNü)armITukmkehIyBIGtItCati [)anseRmcmKÁpldUcKña

edayesckþItaMgR)afñasUm

edayrab;fyBIPTÞkb,enHeTA)an

92 kb, kñúgBuT§sm½yénRBHsmµasm<úT§pusS³ b:uEnþkñúgkb,enaH manRBHBuT§RTg;]b,tþieLIgkñúgelakBIrRBHGgÁ KW ¬ RBHtisS³mYy RBHGgÁ RBHpusS³mYyRBHGgÁ ¦ RBHpusS³RBHGgÁRbesIrrkbuKÁl


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -30eRbóbpÞwmBMu)an \tmanbuKÁlesµI Canayk CakMBUlénelak . lMdab;enaH

elakekItCaRBHGnuCmataepSgKña

bitarYmCamYy

RBHpusSsm<úT§ enAkñúgRkúgBaraNsI RBHnamelakminR)akdfa maneQµaHGVIeT . bu:EnþRBHraCbitarbs;elakRBHnamfa

mhinÞ³

manRBHeCdæa nigRBHGnuCrYmRBHmataEtmYy 3 GgÁ mYyGgÁ² RTRTg;ysCaraCGamatü enAkñúgRkúgBaraNsIenaH . CaGñk manBüayamGg;Gac mankmøaMgQñHkñúgs®gÁam RKamYy RBHraC »rsTaMg 3 RBHGgÁenaH cUleTARkabbgÁMTUlsUm»kasnwgRBH raCbitafa bBiRtRBHraCbita TUlbgÁMTaMgLay nwgsUmRkabTUl nimnþRBHpusSsm<úT§ RTg;CaesþcRBHeCsþaFiraCCam©as;

[RBH

GgÁTTYlPtþ´RBHGgÁxøHpg k¾RTg;minRBmGnuBaØat[ sUm,IRkab TUlGgVrCaerOy² y:aghñwgk¾eday k¾EtgEtGs;sgÇwm eday RTg;minRBmGnuBaØat . TaMgenHBIeRBaHRBHmhinÞ³ RTg;CaRBHraC bitaénRBHsm<úT§pusS³

RTg;EtgEtsBVRBHT½y

cMeBaHRBHBuT§

Edl)anRtas;dwgnUvsmµasem<aFiBaØaNenaH mü:ageTot RBHraC »rstUcrbs;RBHraCa )anCaGKÁsav½kTI 1 TaMgbuRtrbs;buerahit


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -31)anCaGKÁsav½kTI

2

ehtuTaMgenHehIy

eTIbeFVI[RTg;hYg

Ehgy:agéRkElgcMeBaHRBHBuT§ . RBHmhinÞraC esþcEtgEtyageTAkan;smñak;énRBHpusSsm<úT§ edayRTg;BinitüemIledayKitfa »rsc,grbs;eyIg)an CaRBHBuT§ »rstUcrbs;eyIg)anCaGKÁsav½kTI 1 nigbuRtrbs; buerahit)anCaGKÁsav½kTI

2

ehIyRTg;bnøW]TaneLIg

eday

RTg;rIkraykñúgRBHT½yrhUtdl; 3 dgfa RBHBuT§Carbs;eyIg RBHFm’Carbs;eyIg

RBHsgÇCarbs;eyIg ´RBHGgÁsUmfVay

bgÁMRBHPKva RTg;CaRBHGrhnþ Rtas;dwgedayRBHGgÁÉg eday RbéB eTIbRTg;RkabcuHeTobRBH)aTmUl rbs;RBHmaneCaK RTg; TTYlebþCJafa

bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn

ebI´RBHGgÁenAmanCIvit

drabNa ´RBHGgÁmin[RBHmanbuNüeTAkan;TVarpÞHrbs;CndéT eLIy ´RBHGgÁsUmTMnukbRmúgbc©½yTaMgLay 4 cMeBaHRBHmunI rhUtGs;mYyCIvit . sm½ymYy Rsúkbc©nþRKamekItkarbHe)ar eLIg eTIbRBHraCaCam©as;EpndI k¾)anRtas;ehARBHraCbuRtTaMg 3 RBHGgÁ [cUlmkKal; ehIyRtas;fa En)aTaMg 3 RBHGgÁ


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -32\LÚvenH GñkTaMgGs;Kña cUrnaMKñaeTAkan;bc©nþRKam edIm,Ib®gáab sRtÚvEdlbHe)arenaH[s¶b;rMgab; RbsinebIRBHbitanwgelIkkg T½BeTAb®gáabsRtÚvedayxøÜnÉg cUrbuRtTaMgGs;KñaRbtibtþiTMnuk bRmúgRBHsasþaCMnYsbita [)anl¥pgNa . eBlenaH RBH raC»rsTaMg 3 GgÁ RBmKñaRkabbgÁMTUleLIgfa bBiRtRBHraC bita ehtuEdlekIteLIgkñúgTIenaH TUlRBHbgÁMTaMg 3 GgÁsUm TTYlnUvPar³enaH edIm,IeTAkm©at;sRtÚvCMnYsRBHraCbitavij ehtu dUecñH sUmRBHraCbitaRTg;RBHraCanuBaØat [RBHraCbuRtTaMg 3 GgÁeTAvij . RBHmhinÞraCa RTg;sBVRBHhbJT½ycMeBaHRBHraCbuRtTaMg 3 GgÁenaHy:agxøaMg k¾)anRtas;GnuBaØat [RBHraCbuRtTaMg 3 GgÁ eTAb®gáabPaBclaclkñúgbc©nþRKamenaH . RKaenaH RBH raC»rsTaMg 3 GgÁ )anRBmKñaRkabTUllaRBHraCbita eday esþcelIkcturgÁeyaFaeTAkan;bc©nþRKam

b®gáabsRtÚv[s¶b;

rMgab; smtambMNgehIy eTIbesþcelIkcturgÁeyaFaRtLb; cUlmkkan;RBHnKrvij

.

bu:Enþ

kñúgxN³EdlelIkkgT½BeFVI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -33dMeNIrRtLb;mkvij kñúgrvagpøÚv RBHraC»rsTaMg 3 GgÁ RTg; )anRbwkSaKña

RBmCamYynwgBYkGamatüfa

EnelakTaMgLay

kalebIBYkeyIgeTAdl;RBHnKrehIy ebIRBHraCbitaRTg;RbTan Brdl;BYkeyIg BYkeyIgKYreRCIserIsykBrmYyNaeTIbl¥hñ+ . cMENkGamatüBYkxøHRkabbgÁMTUlfa

bBiRtRBHraCbuRt

minfa

RBHraCsm,tþiNa² k¾eday EdlRBHraCbitanwgRbTanenaH min sMxan;esµIKñanwgkar)anbdibtþi

TMnukbRmúgRBHelaknaf

Edl

RTg;CaRBHeCsþaFiraCenaHeLIy . RBHraC»rsTaMg 3 GgÁ RTg; )anRBHsNþab;BaküRkabTUlenaHehIy eTIbRTg;sBVRBHT½y ehIyRtas;fa

BaküEdlBYkelakniyaymkenH

BYkeyIg´

yl;fa CakarRbéBNas; . kalRBHraC»rsTaMg 3 GgÁ esþcyagcUleTAdl;RBHnKrehIy k¾)annaMKñacUleTAKal;RBH raCbita RBmTaMgRkabTUlGMBIC½yCmñH [RBHGgÁRTg;RCabsBV RKb; . lMdab;enaH RBHmhinÞraC RTg;sBVRBHT½yBn;eBk eTIb RTg;Rtas;fa buRtbita RBHbitaRbTanBr[dl;buRt etIbuRteBj citþBrmYyNa cUrmanRBHbnÞÚlmk ? eBlenaH RBHraC»rs


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -34TaMg 3 GgÁRTg;RkabTUlfa ´RBHGgÁ sUmfVaybgÁMRBHraCbita edayt,Úg

cMeBaHBrEdlRBHraCbita

RTg;RbTan[eRCIserIs

enaH minTan;RkabTUlPøam² eT edaycaMBIrbIéf¶eTotsincuH RBH raCbita . RBHraCaeTIbRtas;fa RbsinebIdUecñaH cUrbuRtTaMg Gs;KñanaMKñaeTAeRCIserIsBrsincuH . luHdl;eBlkMNt;ehIy RBHraC»rsTaMg 3 GgÁ RTg; RkabTUlfa bBiRtRBHraCbita karR)afñacg;)annUvvtßúNa² y:ag déTrbs;TUlRBHbgÁMTaMgLay

minmaneT bu:EnþTUlRBHbgMÁTaMg

Lay cg;sUmkarbdibtþiTMnukbRmúgRBHsymÖÚ ehtuenHsUmRBH raCbita RTg;RBHraCTanBrenHdl;TUlRBHbgÁMTaMgLaypgcuH . RKaenaH RBHmhinÞraCRtas;bdiesFfa buRtTaMgLay BrenH RBHbita[min)aneT . eBlenaH RBHraC»rsTaMg 3 GgÁRkab TUlfa ebIRBHraCbitaminRBHraCTaneTArhUteT k¾sUm[RBHraC TanRtwmEt 7 qñaMk¾)anEdr . RBHraCaRtas;fa RBHbita[dl; BYkbuRtmin)aneT . RBHraC»rsTaMg 3 GgÁRkabTUlsUmbnßy cuHmkedaylMdab;fa ebIdUecñaH sUmRBHraCbitaRBHraCTanRtwm


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -35Et 6-5 qñaM rhUtcuHmkdl; 1 qñaM k¾enAEtRTg;minRBmeTot eTIb RTg;sUmbnßycuHmkdl; 7 Ex rhUtmksl;RtwmEt 3 Ex . RBHmhinÞraCRtas;fa RBHbitaminGacGnuBaØat[dl;buRt)aneT . RBHraCbuRtTaMg 3 GgÁ RTg;)anRBHsNþab;RBHraCbnÞÚl Edl Rtas;bdiesFdUecñHehIy eTIbRTg;RkabTUleTotfa bBiRtRBH raCbita tamEdlTUlRBHbgÁMTaMgLay RkabTUlsUmmkehIy CaeRcInhUrEh k¾enAEtRBHraCbita minRBmGnuBaØateTot eNðIy cuH sUmRBHraCTandl;TUlRBHbgÁMTaMg 3 GgÁ mñak;² EtmYyEx )anehIy . lMdab;enaH RBHraCaRTg;RBHsNþab;RBHbnÞÚlEdl RBHraC»rsTaMg 3 GgÁ RTg;TUldUecñHehIy mindwgfabdiesF dUcemþc eTIbRTg;Rtas;GnuBaØatfa EnbuRtTaMgLay RBHbitaRBH raCTanBr

tamEdlbuRtTUlsUmmkehIyenH ehtudUecñH cUr

buRtnaMKñaeTATMnukbRmúgRBHPKvacuH EtfaRBHBuT§ man]bmadUcCa esþcraCsIh_ manRbRktI RbRBwtþenAEtmYyRBHGgÁÉg dUecñH kalebIbuRtTaMg 3 GgÁ )ankarTMnukbRmúgRBHmanbuNüehIy cUrkuMRbEhseFVseLIy .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -36eBlEdlRBHraCbuRtTaMg 3 GgÁ )anTTYlRBHraCTan BrsmtamesckþIR)afñaehIy eTIbRTg;RbwkSaKñafa etIBYkeyIg nwgRbtibtþiTMnukbRmúgRBHmaneCaKy:agNa eTIbCakarl¥ sm ehtupl k¾naMKñaKiteXIjfa manEtBYkeyIgsmaTansIl 10 nigEtgtaMgburs 3 nak; edIm,I[CaGñkemIlkarxusRtÚvcMeBaH eragTan nigGñkcat;EcgeTyüFm’

fVaydl;RBHPKvaCMnYsBYk

eyIg . karKiteXIjdUecñH k¾Ékcä½nKñafanwgeFVI mü:ageTot RBH raCbuRtTaMg 3 GgÁ RTg;manrdæm®nþIhirBaØvtßúmñak; mansmuh_bBa¢I CaedImmñak; nigmanbursRbmaNmYyEsnBIrmuWnnak;Cabrivar . RBHraC»rsTaMg 3 GgÁ )anRtas;ehAbrivarTaMgenaHmkehIy Rtas;R)ab;fa ´TaMg 3 nak;smaTannUvsIl 10 esøókdNþb; nUvsMBt;kasavB®sþBIrpÞaMg enArYmCamYynwgRBHsasþarhUtGs; mYyéRtmas GñkTaMgLay cUrTTYlR)ak;cMNaymanRbmaN bu:eNÑHTuk

ehIynaMKñaCYycat;Ecgrbs;EdlKYrTMBa

nigrbs;

EdlKYrbriePaKRKb;y:ag [RKb;RKan;TUeTAdl;PikçúsgÇ 9 muWnrUb nigkgT½Brbs;BYkeyIg mYyBan;nak;eTotpg cab;BIéf¶enHteTA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -37BYk´minniyayGVI² eToteT . ehIyRTg;EtgtaMgburs 3 nak; [CaGñkRKb;RKgcaMemIleragTan nigCaGñkCYycat;EcgeTyüFm’ fVaydl;RBHbrmRKÚCam©as; RBmTaMgPikçúsgÇTaMgLay eday naMKñaEbgEckeFVItamtYnaTIerog² xøÜn KW[bursmñak;CaGñkemIlkar xusRtÚvxagrkFBaØahar

[bursmñak;eTot

EpñkxagRtÜtemIl

kargarTUeTA nigbursmñak;eTot [CYycat;EcgxageTyüFm’ . tBIenHeTA nwgsUmeBaldl;pll¥rbs;bursTaMg 3 nak; enaH

Edl)anBüayamCYyeFVIkñúgkic©kargarenaH

eTAtamtYnaTI

Edl)anRbKl;[edayl¥ luHmkdl;bc©úb,nñCatienH . burs EdlCYycat;Ecg EpñkxagrkFBaØahar b¤smuh_bBa¢I)anmkCa RBH)aTBim<isarbrmkSRténEdnmKFrdæ . CYyemIlkic©kargarTUeTA

b¤rdæm®nþIhirBaØvtßú

bursmñak;eTotEdl )anmkCavisax-

])ask . cMENkbursEdlCYycat;EcgEpñkxageTyüFm’)an mkCaRBHrdæ)aletßr . cMENkRBH»rsTaMg 3 GgÁ eRkayBI )anRbKl;Parkic©epSg² erobryehIy RTg;k¾)annaMbursEdl CabrivarmYyBan;nak; eTAsmaTansIl 10 . RTg;)anesøók


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -38dNþb;sMBt;kasavB®sþ

edayRTg;Kg;Rbfab;enAkñúgRBHvihar

rhUtGs;mYyéRtmas KWbIEx edayRTg;taMgRBHT½yeKarBRbtibtþi bUCaRBHsmµasm<úT§y:agl¥ . luHmkdl;eBlecjvsSa ehIy RBHraCbuRtTaMg 3 GgÁ RTg;)anfVayeTyüFm’edayRBH GgÁÉg nigRTg;)anbMeBjRBHraCkusl rhUtGs;RBHCnµayu . kaltmk RBHsm<úT§pusS³ EdlRBHGgÁRTRTg;nUvKuNd¾RbesIr kñúgelak esþcrMlt;xn§briniBVaneTAehIy RBHraC»rsTaMg 3 GgÁ k¾RTg;enAEteFVIskáarbUCaRBHbrmsarIrikFatueTot cMENkÉ RBHraCbuRtTaMg 3 GgÁenaH luHesayTivgÁteTAehIy RBmTaMg bursCabrivarmYyBan;nak;k¾Gs;CIvitdUcKña )aneTAekItkñúgsßan tavtþigS

esayTiBVsuxedayGMNacénBuT§bUCa

)anRtac;rgÁat;

kñúgeTvelak enArhUtGs; 92 kb, . luHknøgmkdl;bc©úb,nñEdlCabcäaCati KWCaticugeRkay enH RBHraC»rsTaMg 3 GgÁenaH )anmkekItkñúgEdnmKF³ enA kñúgRtkUlRBahµN_ksSbeKaRt nig)anCabgb¥ÚnbegáItKñaeTot . cMENkbursEdlCabrivar

)anmkekItkñúgRtkUlepSg² kal


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -39tmk k¾)anCabrivarrbs;elakTaMg 3 nak;eTot dUcKñakñúgkal mu nenaHEdr . karekI teLIg rbs; RBHraCbuRtTaMg 3 nak;enaH )anmkekIt mu nRBHbrmRKÚé neyI g nigmaneQµa HdUcKña TaMg 3 nak;fa ksSb³ EtmanBakünaMmuxeQµaHepSgKña TaMgenHeday GaRs½yeQµaHTI kEnøgEdlelaksña k;e nA pSMK ña nw geQµ aHedIm rbs;elak eTIbmaneQµaHfa ]ruevlksSb³ k¾eRBaHelaksñak; GaRs½yenAtMbn;]ruevlaesnaniKm . EdleQµaHfa nTIksSb³ ksSb³ enaH BIeRBaHelak)ansñak;GaRs½yenAeqñrénsÞwgmhaKgÁanTI . EdleQµaHfaKyaksSb³enaH

BIeRBaHelak)ansñak;GaRs½y

enAtMbn;KyasIs³ . kalelakTaMgbInak;manv½yceRmInFMdwgkþIehIy )aneTA eronviC¢aéRtevT kñúgsasnaRBahµN_rhUtdl;cb; EfmTaMgCaGñk mansmtßPaB GacbeRgónviC¢aéRtevT dl;maNBCaeRcInnak; eTotpg rhUteFVI[manmaNBCabrivary:ageRcIn TaMgkitþiys k¾l,Ix©rx©ay TaMgCaTIeKarBrbs;mhaCnCaeRcIn . kalEdl elakTaMg

3

nak;

taMgcitþbeRgónviC¢aéRtevTenaH

k¾manGñk


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -40RCHføa

esµaHs½µRKmkCabrivary:ageRcIn

dUcmanR)akddUecñHfa

cMENk]ruevlksSb³manbrivar 500 nak; cMENknTIksSb³ manbrivar 300 nak; cMENkKyaksSb³manbrivar 200 nak; . tGMBIenaHmk elakTaMgbInak; )anBicarNaeXIjfa lT§iEdl BYkeyIgkMBugeKarBenH minmanxøwmsar TaMgCIvitEdlrs;enACa bc©úb,nñenH k¾KµanRbeyaCn_Edr [Ety:agenH minGaceFVI[Ca RbeyaCn_eTACatixagmuxeTot)aneLIy dUecñHehIy eTIbeFVI[ ]ruevlksSb³bgb¥ÚnBIrnak;eTot RBmTaMgbrivarTaMgGs;naMKña eTAbYsCaCdil nigbMeBjpñÜsedaykarbUCaePIøg b¤ehAGñkbYs EbbenHmü:ageTotfa \sI ERbfa GñkEsVgrknUvKuNd¾RbesIr . karecjbYsRKaenaH GñkTaMgbInak;)aneRCIserIsTIkEnøgepSg² Kña KW]ruevlksSb³ )antaMgGaRsmenAtMbn;]ruesnaniKm rIÉ cMENknTIksSb³)antaMgGaRsm enARtg;eqñrénsÞwgmhaKgÁanTI cMENkKyaksSb³vij)antaMgGaRsm enAtMbn;KyasIs³ kalebICdilbInak;bgb¥Ún )antaMgcitþbMeBjpñÜstamc,ab;rbs; tabsenaHGs;k ald¾yUr mkehIy rhUteFVI[ manPaBl,aj


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -41l,IpSayeBjEdnmKF³ . ehtuE dlnTIk sSbCdil lT§irbs;xøÜnecj

ni gbriv arrbs;e laklHbg;

mkbBVC¢a]bsm,TakñúgRBHsasnaenH

edaysar]ruevlksSb³ EdlCabgRbúsrbs;elak RtÚvRBH manRBHPaKRTg;TUnµanedayBuT§anuPaBepSg² elak)andwgxøÜnfa

TaMgRtas;R)ab;[

elakminTan;)anCaRBHGrhnþeT

TaMgpøÚv

bdibtþirbs;elakk¾Xøatq¶ay minEmnCapøÚvEdlnwgeFVI[seRmc mKÁpl elakkuMRbkan;xøÜnfa CaRBHGrhnþ edaykuhkxøÜnÉgt eTAeToteLIy . RKaenaH ]ruevlksSbCdil)ansþab;BuT§»vaT dUecñHehIy k¾dwgxøÜn ekItkareGonxµas

)anRkabcuHeTobRBH-

yuKl)aTrbs;RBHmunI EfmTaMgRkabTUlsUmbBVC¢a]bsm,Ta kñúgsmñak;RBHBuT§Cam©as; RBmKñanwgbnøWnUvvaca sUmdl;RBHBuT§ RBHFm’ nigRBHsgÇCaTIBwg CaTIrB£k TaMg)anniyaybbYlBYk CdilEdlCabrivar[mUlmitþKña mkbBVC¢a]bsm,Takñúgsmñak; RBHBuT§ ehIyCdilTaMgGs;enaH )annaMKñabENþteRKÓgbrikçar nigeRKÓgtak;EtgsBVRKb;

cuHeTAtamsÞwg

ehIynaMKñabBVC¢a


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -42]bsm,TaeTA . karEdlnTIksSbCdil nigbrivar)aneTACYbRBHmunI dUc manerOgeBalTukenAkñúg Km<IrmhavKÁ RBHvin½ybidk fa ‹ eRKÓgbrikçarrbs;]ruevlksSb³ nigbrivar)anGENþteTA tamRkEsTwk rhUteTAdl;eqñrénsÞwgmhaKgÁanTI EdlCaTIkEnøg brievNGaRsmrbs;nTIksSb³ . eBlenaH

nTIksSb³)an

eXIjeRKÓgbrikçar nigeRKÓgbrikçarbrivarrbs;bgRbús Edl)an GENþttamRkEsTwkmkehIy edayyl;fa GnþrayR)akdekIt maneLIgdl;bgRbúsrbs;eyIgehIy eTIbelakRBmTaMgbrivar EdlCasisSTaMgGs; 300 nak; )annaMKñaeTAkan;smñak;rbs; ]ruevlksSb³ luHeTAdl;ehIy )aneXIjCnTaMgenaHmanePT CaPikçúeTIbsYrehtupl kalebIdwgfa sasnRBhµcriyFm’enH CadMeNIrd¾brisuT§ R)ascaknUvesckþITukç k¾ekItesckþIRCHføa eTIbnaMKñabENþtnUveRKÓgbrikçar rbs;tabseTAtamsÞwg rYcehIy RBmTaMgbrivarnaMKñacUleTAKal;RBHmhavIr³ EfmTaMgRkabTUl sUmbBVC¢a]bsm,Ta kñúgRBHsasnaenH . RKaenaH RBHPKva


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -43)anRbTanbBVC¢a]bsm,Tadl;nTIksSb³ RBmTaMgbrivareday viFIÉhiPikçú]bsm,Ta dUcKñanwgBYkCdilmun² Edr man]ruevlksSb³CaRbFan . karseRmcmKÁpl kñúgRBHBuT§sasnaenH rbs;RBHnTI ksSb³ nigPikçúEdlCabrivarrbs;elakenH KWkalebIBYkelak man\®nÞIy_cas;køaehIy . RBHmanbuNü

RTg;naMPikçúRbmaN

1003 rUb TaMgenaHeTAkan;tMbn;KyasIs³ ehIyRTg;Kg;Rbfab; elIpÞaMgfµ lMdab;enaH RBHmaneCaKRTg;RtiHriHfa RBHFm’eTsna y:agNa eTIbsmKYrdl;GFüaRs½yPikçúTaMgenH RBHGgÁk¾)andwg fa PikçúTaMgenHFøab;bUCaePøIgmkBImun smKYrdl;tfaKtsEmþgnUv PBTaMg 3 KWkamPB rUbPB GrUbPB [dUcCapÞHEdlePøIgkMBug EteqHsen§asen§A [R)akddl;BYkPikçúTaMgLayenaH ehIyeTIb RTg;sEmþgGaTitþbriyaysURt

KWRBHsURtEdleBalGMBIrbs;

ekþA tamEdlmansEmþgR)akdenAkñúgKm<IrTIXnikay mhavKÁ . manesckþIénGaTitþbriyaysURt edaysegçbfa mñal


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -44PikçúTaMgLay vtßúTaMgBYgCarbs;ekþA vtßúTaMgBYgenaH)andl;GVI ? EdlfaCarbs;ekþAenaHekþAedayGIV ? vtßúTaMgBYgenaH )andl; Gaytn³xagkñúg 6 KW EPñk Rtecok RcmuH GNþat kay citþ nig Gaytn³xageRkA 6 KW rUb sMeLg køin rs epadæBV³ nigFmµarmµN_ . EdlfaCarbs;ekþAenaHekþAedayePøIg )andl; raK³ eTas³ emah³ nigplénesckþIekþATaMgenaH )andl; Cati Cra mrN³ esak brieTv³ TukçeTamnsS ])ayas . karyl;cUlcitþkñúgerOgenH RBHGriysav½ keXIjfa CaePø Ig dut taMgEtBIbdi sn§i mk dU ecñH ehIy eTIbRBHGriysav½kTaMgLay ekItkarenOyNaycMeBaH sgçar .

kñúgxN³EdlRBHPKvaRTg;eTsnaenaH

PikçúTaMgenaH

RBmTaMgRBHnTIksSb³ )anBicarNaeTAtamRkEsRBHFm’ Edl RBHsm<úT§RTg;Rtas;sEmþgenaH citþrbs;elakk¾rYcputRsLHcak GasvkáielsTaMgBYg edayminman])aTanRbkan;maMcMeBaHsgçar TaMgLay

elak)anseRmcRBHGrhtþpl CaRBHxINaRsB

RBmTaMgbdismÖiTa . kalRBHnTIksSb³ )anseRmcCaRBHGrhnþehIy Efm


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -45TaMg)anlHbg;nUvlT§irbs;xøÜnecj elakeTIbeBalKafa 5 Kafa tamEdlmansEmþgenAkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa fa ‹ GatµaGj)ansþab;Fm’ rbs;RBHBuT§Na ehIyevorbg;mi mc i äa Tidæi RBHBuT§enaH yagmkehIykan;sÞwgenrBa¢ra edIm,IRbeyaCn_ dl;GjEmnBit . GatµaGj)anbUCayBaØTaMgLay Lay x<s; nig Tab )anbUCaePøIg kalenACabufuC¢n ggwtggl; smÁal; al;fa kar bUCaenHÉg aenHÉg CaesckþIbrisuT§i . GatµaGjsÞúHeTAkan;éRBs,at KWTidæi RtÚvesckþIsÞabGEg¥l ¬ xus ¦ [dl;nUvesckþIvegVg ggwtmindwg smÁ al;pøÚvmi vminbrisuT§ faCapøÚvbri vbrisuT§ . micäaTidæi smÁal; GatµaGj)anlHbg;ehIy PBTaMgBYg

GatµaGj)anTmø ay Gj)anTmøúHTmøay

ehIy GatµaGjbUCaePøIg KWRBHsmµasm<úT§ CaTkçieNy NyübuKÁl fVaybgÁMnUvRBHtfaKt . emah³TaMgBYg GatµaGj)anlHbg; ehIy PvtNða GatµaGj)anTmø HTmøayecjehI ayecjehIy CatisgSar Gj)anTmøúHTmø HT gSar Gs;rlIgehIy \LÚvenHPBfµIeTot énGatµaGj minmaneT . eRkayBIRBHnTIksSbetßr )aneBalnUvKafaenHrYcehIy edayGMNacénesckþIRCHføa cMeBaHRBHBuT§Cam©as; k¾)aneBal


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -46CIvRbvtþirbs;xøÜnÉgTukeTot

tamEdlmansEmþgR)akdenAkñúg

Km<IrxuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹ RBHnTIksSbetßr)aneBalTukfa ´Føab;)anfVayEpøsVay manrsd¾RbesIrdl;RBHbTumutþr³

RBHGgÁCaGKÁbuKÁlkñúgelak

esþckMBugcarikbiNÐ)at k¾ekItesckþIRCHføaeLIg edayGMNac énbuNükuslenaH ´RBHGgÁ)anCabuKÁl dl;nUvPaBminjab;j½r CaGñkmincalcaj;eTotpg . cab;taMgBIenaHmk rhUtmYy Esnkb, ´RBHGgÁminEdlsÁal;TuKÁti enHCaplénkarfVayEpø sVay Edlmanrsd¾RbesIrenaH . luHmkdl;\LÚvenH ´RBH GgÁ)andutkiels[Gs;eTA )andknUvPBTaMgBYg )anbMpøajnUv eRKÓgcgTaMgBYgGs;ehIy karEdl´RBHGgÁcUlmkkan;smñak; RBHBuT§Cam©as;enH CakarmkehIyedayl¥ eRBaHCYy[´RBHGgÁ )anseRmcviC¢a 3 bdismÖiTa 4 viemakç 8 GPiBaØa 6 RBmTaMg )aneFIVtamBaküeRbónRbedA rbs;RBHelaknafehIyeTotpg . esckþIl¥rbs;RBHnTIksSbetßr )aneBalrYmTukCamYy nwgesckþIl¥ rbs;RBH]ruevlksSb³ tamEdlmanerOgsEmþg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -47TukenAkñúg Km<IrmhavKÁ RBHvin½ybidk énerOgRBH)aTBim<isar kñúgRKaEdlRBHmanbuNü esþcyageTAkan;RkúgraCRKwHfa ‹ kalenaH

RBHmunIRTg;sñak;GaRs½yenAtMbn;KyasIs³

smKYrdl;BuT§GFüaRs½yehIy

RTg;)annaMRBHGrhnþCasav½k

1003 rUb esþcyagecjcaktMbn;KyasIs³ eTAkan;ldæiv½n KWsYnetñatCMTg;EdlenAEk,rnwgRkúgraCRKwH

RBHGgÁKg;sRmak

Rtg;kEnøgldæiv½nenaH TaMgenH BIeRBaHRBHGgÁRTg;manbMNgnwg edaHnUvbdiBaØarbs;RBH)aTBim<isar CabrmkSRténEdnmKF³ RTg; eFIVkarebþCJacMeBaHRBHBuT§munkarRtas;dwgCaRBHsmµasm<úT§ . RKa enaH RBH)aTBim<isar RTg;RCabdMNwgfa RBHPKva RTg;naMPikçú sgÇsav½k mkkan;rdæsImarbs;RBHGgÁ eTIbRTg;RBmTaMgbrivar RbmaN 1 Esn 2 mWunnak; esþcyagcUleTAKal;RBHsuKtCa m©as; EfmTaMg)ansþab;RBHFm’eTsnaBIRBHsasþa ehIyk¾)an seRmcCaRBHesatabnñ cMENkbrivarrbs;RBHGgÁ k¾)anseRmc mKÁpl eTAtamvasna)armIerog² xøÜn . RBHnTIksSbetßr nigPikçúEdlCabrivarrbs;xøÜn kñuúgGtIt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -48Føab;Cam©as;smñak;manGñkdéTeKarBrab;GanCaeRcIn eTIb)anCa GgÁRbkbmYytamRBHmhamunImk edIm,ICaskçIPaBbgðaj[eXIj kñúgTIRbCuMCnfa RBHBuT§sasnaCasasnaEdlmansarxøwmsar manRbeyaCn_y:agéRkElg TaMgenHbgðaj[eXIjfa lT§ibUCa ePøIgrbs;elakminmanxøwmsar CapøÚvxus eTIbrab;fa RBHnTIksSb³ CaGñkCYy[mhaCn EdlmkRbCuMKñaenaH ekItkaryl;cUlcitþ fa RBHBuT§sasna)anRtwmRtÚv nig)anCYydak;mUldæanRBHBuT§sasna

enAkñúgEdnmKFrdæ

[)anseRmctamRBHBuT§bMNg

eTotpg . eRkAGMBIenH elak)anenARbCuM kñúgéf¶cturgÁsnñi)at KWkarRbCuMRbkbedayGgÁ 4 manRBHsgÇ 1250 rUb nig)ansþab; RBH»vaT)adiemakç KWCaBaküeRbónRbedA rbs;RBHskümunI Ca BiessenaH KWRBHGgÁ)ansEmþgedayRBHGgÁÉgpÞal; eTIbrab; fa CakarRbCuMEdlKYr[Gs©arüéRkElg eRBaHmanehtukarN_ EbøkxusBIFmµta KÅmanEtRBHGrhnþ EdlCaÉhiPikçú]bsm,Ta nimnþmk min)ac;kMNt;cMnYn 1250 rUb éf¶enaH RtÚvnwgéf¶ 15 ekIt ExmaX karRbCuMEbbenHmanEtmþgbu:eNÑaH kñúgRBHsasna


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -49enH . mü:ageTot esckIþl¥rbs;elak EdlCabuNükuslenA maneTot dUcCaelak)anCYyRbkasRBHFm’vin½y EdlCaBakü eRbónRbedArbs;RBHTsBl [dl;mhaCn)ansþab; EfmTaMg )anseRmcmKÁpl eTAtam]bnisS½yerog² xøÜn RBHnTIksSb³ elakCaRBHGrhnþsav½kmYYyrUb

enAkñúgsm½ybzmeBaFikal

sUm,Ielakmin)anTTYltMENgCaÉtTKÁ³ CaeRKÓgRbdab;k¾eday EtelakminFøab;rYjra kñúgkareFIVnUvGMeBIl¥ EdlCaRbeyaCn_dl; RBHsasnaenHeLIy Casasna )anRbTanesckþIsux[dl; elak dUecñHehIy )anCaelaktaMgcitþCYypSBVpSayRBHFm’vin½y rbs;RBHsm<úT§ edIm,ICakartbsñgcMeBaHKuNénRBHsasnaenH . kalRBHnTIksSbetßr elak)anRTRTg;Gayusgçar mk dl;kald¾smKYrehIy elakk¾rMlt;xn§briniBVaneTAehag > ¬ CIvRbvtþirbs;RBHnTIksSbetßr cb; ¦ *********************************************************** *************************************************************** *********************************


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -50-CIvRbvtþirbs´RB¼KyaksßbetSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHKyaksSb³ elakCabuKÁlRTRTg;GriyFm’d¾viess kñúgRBHsasnaenH nigCamhaefr³mYYyrUb EdlrYmenAkñúgKN³ sgÇedImdMbUg

kñúgkardak;mUldæanRBHBuT§sasna

enAkñúgEdn

mKF³

TaMgelakk¾se®gÁaHcUlenAkñúgcMeNam

sav½k

KWCasav½kFMrbs;RBHmhamunI 80 rUb TaMgenHrab;faCa

kikþiyssRmab;RBHKyaksSbetßr

RBHGsItimha

Edlelak)aneFIVTuk

rYc

mkehIyenAkñúgsasnmNÐlenH . CIvRbvtþikñúgGtItCati

nigbc©úb,nñCatirbs;elak

man

sEmþgR)akdenAkñúg GdækfaKm<IrFmµbT énymkvKÁ kñúgerOg sBa¢½y nigkñúg GdækfamenarfbUrNI EdlCaGdækfaGFib,ay esckþI)alI Km<IrGgÁútþrnikay Ékni)at nigkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan Edl)aneBalrYmCamYyerOgrbs;RBH]ruevlksSbetßr


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -51nigkñúg

Km<IrmhavKÁ

RBHvin½ybidk

EdleBalkñúgerOgCdil

dUcmanesckþIfa ‹ kñúgkb,TI 92 RtÚvnwgBuT§kal énRBHsmµasm<úT§pusS³ kñúgCatimYy RBHKyaksSb³)anekItCaRBHGnuCrbs;RBHpusS³ sm<úT§ manmataepSgKña enAkñúgRkúgBaraNsIelakmanRBHraC bitaRTg;RBHnamfa

RBHmhinÞ³

manbgb¥Ún

3

nak;

nig)an

tMENgCaGamatü enAkñúgRkúgBaraNsI . karbMeBjbuNü)armI rbs;RBHKyaksSb³ kñúgBuT§kalénRBHsm<úT§pusS³enaH man RbvtþierOgra:vdUcKñanwgRBHnTIksSbetßr dUcEdl)aneBalrYcmk ehIy enAkñúgCIvRbvtþirbs;RBHnTIksSb³enaHÉg . CIvRbvtþikñúgGtItCati rbs;RBHKyaksSb³ mansEmþg TukenAkñúg Gdækfabrmtß fabrmtßTIbnI EdlGdækfaGFib,ayesckIþ)alI Km<IrxuTÞkniikay efrKafa mYyvKÁeTot dUcmanesckIþfa ‹ RBHKyaksSb³ enAkñúgsmñak;RBHBuT§

elakFøab;)anbMeBjbuNükuslTuk

Edl)anRtas;dwgrYcmkehIy eTIbeFVI[

elak)an Ca]bnisSybc©½yénRBHniBVan . enAkñúgCatimYy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -52elak)anekItenAkñúgRtkUlmYy RtÚvnwgBuT§kalénRBHsixIsm<úT§ ebInwgrab;knøgeTA)an 31 kb, . eBlenaH elak)anbYsCa tabsrs;enAkñúgéRBmYy éf¶mYyelak)aneXIjRBHsixI esþc yagmkEk,rGaRsmrbs;xøÜn

kalebIRkeLkeXIj

RBHsixI

ehIy k¾ekItsT§aRCHføa eTIbnaMykEpøRke)AmkfVaydl;RBHsixI kalebIelakGs;CIviteTAehIy )anRtac;rgÁat;ekItCamnusS nig eTvtaGs;kald¾yUrGEgVg . luHmkdl;bc©úb,nñCatienH elak )anRtLb;mkekItkñúgEdnmKF³

kñúgRtkUlRBahµN_

ksSb-

eKaRt kñúg 92 kb,munenaH elakmanbgb¥Ún 3 nak; luHmk dl;bc©úb,nñCatienH )anmkekItCabgb¥ÚnnwgKñaeTot elakTaMg 3 nak; )anmkekItmunRBHbrmRKÚéneyIg . cMENkbrivarmYy Ban;enaH mñak;² )anmkekItkñúgRtkUlepSg² kalCaxageRkay mk k¾)anCabrivarrbs;elakTaMg 3 eTot dUcKñakñúgGtItCati . karekIteLIgrbs;elakTaMg eQµaHdUcKñaTaMgGs;fa rbs;elakTaMg

3

ksSb³

3

nak;bgb¥ÚnenaH

EtCaxageRkaymk

man eQµaH

manBakünaMmuxeQµaHEdlEbkepSg²

Kña


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -53ehtuTaMgenH

eRBaHGaRs½yeQµaHTIkEnøg

GaRs½yenA

naMykmkpSMKñanwgeQµaHedImrbs;elak

ksSb³EdlCab¥ÚneBA

EdlelakKg;sñak; dUecñHfa

Edl)ansñak;GaRs½yenAkñúgtMbn;Kya

sIs³ eTIbmaneQµaHR)akdfaKyaksSb³ . ksSb³EdlCa b¥ÚnTI 2 Edl)ansñak;GaRs½yenAeqñrénsÞwgmhaKgÁanTI eTIb maneQµaHR)akdfa nTIksSb³ . ksSb³EdlCabgeK )an sikSaviC¢aéRtevT EdlCaviC¢aRbcaMenAkñúgsasnarbs;RBahµN_ ehIy)antaMgcitþeronsUFürhUtdl;cb; ehtuEdlelakTaMg 3 nak;

mancMeNHdwgGacRbRBwtþxøÜn[l¥

maNBCaeRcIncUlmkr:ab;xøÜnCakUnsisS

dUecñHehIy

eTIbman

[elakCYybeRgón

viC¢aéRtevTdl;BYkeK . edayehtuenHÉg kitþis½BÞrbs;elak TaMg 3 nak; )anB¤x©rx©ayeTAsBVTisTI sÁal;eRcIn

nig)anTTYlkareKarBrab;Gan

EfmTaMgmanGñkdéT BImhaCnCaeRcIn

rhUtdl;mñak;² manbrivar dUcCa]ruevlksSb³ manbrivar 500 nak; nTIksSb³manbrivar 300 nak; KyaksSb³ manbrivar 200 nak; . GMNwHBIenaHmk elakTaMg 3 nak;)anBicarNa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -54eXIjfa lT§irbs;BYkeyIgeKarBenH dUcminmanxøwmsar )anCa RbeyaCn_xøHkñúgbc©úb,nñCatienHbu:eNÑaH minGac)anCaRbeyaCn_ eTACatixagmuxeTot)aneLIy dUecñH ]ruevlksSb³eTIbbbYl bgb¥ÚnTaMgBIrnak; RBmTaMgbrivarecjeTAbYsCaCdil . kñúgkar ecjbYsRKaenaH

)aneRCIserIsTIsñak;GaRs½yenAeqñrénsÞwg

enrBa¢ra tMbn;]ruevlaesnaniKm edaymanTItaMgerogtamlMdab; KñaeTA . nTIksSb³ )antaMgGaRsmenAsÞwgKgÁabnÞab;BITIlMenA rbs;]ruevlksSb³ . cMENkKyaksSb³ )antaMgtMbn;enA KyasIs³ bnÞab;BIlMenArbs;nTIksSb³ . mü:ageTot KYrEt eFVIkaryl;cUlcitþBaküfa GaRsmkñúgTIenHCamunsin . Bakü fa GaRsm PaKeRcInk¾dwgfa CaTIenArbs;GñkeRkARBHBuT§sasna GñkcUlcitþGaRs½yenAkñúgéRB b¤q¶ayBITIRbCMuCn dUcRBHevsSnþr Edl)antaMgGaRsmenAkñúgéRBKirIvgÁt . GaRsm nigbNÑsala Caesnasn³ EdlksagedayeQI Rbk;edaysøwk RbsinebI eRbIsñak;enA)anEtmñak; ehAfa bNÑsala ebIGaRs½yenArYm Kña)aneRcInnak;

ehAfa

GaRsm .

bgb¥ÚnTaMg

3

nak;enaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -55eRkayBI)anbYsCaCdilrYcehIy

)antaMgcitþbMeBjpñÜstam

c,ab;rbs;tabs rhUtmankitþiKuNpSBVpSayx©rx©ayeBjkñúg EdnmKF³ . mUlehtuEdlKyaksSb³ nigbrivarrbs;elakecjbYs kñúgFmµvin½yenH

tamEdlmanerOgsEmþgTukkñúg

Km<IrmhavKÁ

RBHvin½ybidk edayeBalrYmnwgkarbBVC¢a rbs;BYkCdilTaMg enaH dUcmanesckþIfa ‹ KyaksSb³ nigbrivarrbs;elak Edl)anlHbg;lT§i rbs;xøÜncUlmkbBVC¢akñúgRBHsasnaenH k¾edaysarmkBI]ruev lksSb³CabgRbúsTI 1 nignTIksSb³CabgRbúsTI 2 )an bENþteRKÓgbrikçarCatabs

eTAtamRkEsTwkcuHmkxageRkam

kalKyaksSb³ )aneXIjeRKÓgbrikçarTaMgenaHehIy k¾caM)an smÁal;fa GnþrayR)akdCamandl;bgRbúsrbs;eyIgTaMg 2 ehIy eTIbelakRbjab;naMbrivarTaMgGs;rbs;xøÜn mkkan;smñak; bgRbúsTaMg 2 kalebImkdl;)anRkLkeXIjbgRbúsTaMg 2 manPaBCaPikçúehIy eTIbsYrrkehtuplk¾dwgfa Cakarl¥ karmk


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -56kan;RBHsasnaenH CakarRbesIrNas; k¾ekItesckþIRCHføa Efm TaMgbbYlbrivarbENþteRKÓgbrikçarCarbs;tabs rYcehIyelak RBmTaMgbrivarRbmaN 200 nak; naMKñacUleTAKal;RBHsm<úT§ RkabTUlsUmbBVC¢a]bsm,Ta . lMdab;enaH RBHmaneCaK RTg; RbTankarbBVC¢a]bsm,Tadl;KyaksSb³ RBmTaMgbrivareday viFIÉhiPikçú]bsm,Ta dUcKñanwgbgRbúsTaMg 2 nak; munenaH . kar)anseRmcGriypld¾RbesIr enAkñúgRBHBuT§sasna enHrbs;RBHKyaksSb³ RBmTaMgbrivarrbs;elakenaH bnÞab;BI RBHmanbuNü RTg;RbTankarbBVC¢a]bsm,Tadl;BYktabsTaMg enaH enAnwgGaRsmrbs;]ruevlksSb³ dUceBalrYcmkehIy enaH

kalRBHPKvaRBmedayPikçúEdlCabrivar

GaRsmenaH

smKYrdl;BuT§bMNgehIy

)anKg;enAkñúg

eTIbRTg;naMPikçúTaMg

1003 rUb eTAkan;tMbn;KyasIs³ EdltaMgenAxageRkamtMbn; ]ruevlaesnaniKmenaH . RbsinebInwgsYrfa RBHskümunI RTg; naMPikçúsgÇTaMgenaH eTAtMbn;KyasIs³eFIVGIV ? tamBuT§Rbvtþi)an eBalTukfa RBHGgÁyageTAkñúgTIenaH edIm,IRTg;sEmþgFm’eTsna


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -57GaTitþbriyaysURt eR)asdl;BYkPikçúEdlCaCdil Edlesþc yageTAkñúgTIenaHmanehtuRtwmEtb:ueNÑHb¤ ? KitemIleTAhak;bI dUcCaminsmKYresaH eRBaHBYkPikçúTaMgenaH enArYmCamYyKñakñúg GaRsmrbs;]ruevlksSbehIyetI ? ebIRTg;manbMNgnwgsEmþg GaTitþbriyaysURtenaH hak;bIdUcCaminmanGIVCMTas; etIehtuGIV )anCaRBHsm<úT§

eTIbesþcyageTAkan;tMbn;KyasIs³enaHeTA

vij ? kalebIelIkykerOgRBHBuT§GgÁ esþcyageTAsEmþgFm’ eR)asdl;BYkPikçú EdlCaCdilTaMgenaHGs;ehIy KYrEtnwgEbr mkBicarNanUvBaküfa sMevCnIydæan enAkñúgRbeTs\NÐa)an eBalTukfa

eQµaHfaKyaenH

manBIrkEnøg

KÅBuT§KyamYy

kEnøg nigKyasIs³mYykEnøgeTot . BuT§KyaCatMbn;tUc² enAtameqñrsÞwgenrBa¢rak¾man nig kEnøgedImmhaeBaF× EdlRBHGgÁRTg;)anRtas;dwg . cMENk KyamYykEnøgeTotenaH

CaTIlMenArbs;KyaksSb³

nigCa

kEnøgEdlRBHmhamunI esþcyageTAsEmþgGaTitþbriyaysURt . Baküfa sIs³ kñúgTIenH sMedAdl; k,alpøÚv b¤edImpøÚv b¤mü:ag


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -58eTot RbCuMpøÚvk¾)an eRBaHtMbn;KyasIs³enaH manpøÚvEbkCa 3 CapøÚvEbkeTAkan;RkúgsMxan;² )andl;Rkúg 3 KÅ 1 RkúgBaraNsI 2 RkúgraCRKwH 3 Rkúg)atlIbutþ . kic©EdlRBHmaneCaK esþc yageTAsEmþgGaTitþbriyaysURtenAkñúgTIenaH

edIm,IgayRsÜl

kñúgkaryageTAkan;EdnmKF³ edayRTg;bMNgfa TIkEnøgenaH CitnwgEdnmKF³pg eTIbesþcyageTA enHCaRbkarmYy . cMENk RbkarmYyeTot RBHmanRBHPaKRTg;manbMNgfa BYkCdilTaMg bIRkúmenH CaRBHGrhnþehIy Gac[CaTIcab;GarmµN_rbs;mha CnCaeRcInfa elakTaMg 3 CaRBHGrhnþ CabuKÁlviess )an lHbg;lT§irbs;xøÜnecj Ebrmkkan;BuT§Fm’vij TaMghak;bIdUc CaR)ab;[dl;GñkEdnmKF³)andwgfa

Fmµvin½yEdlxøÜnmkkan;

enH CapøÚvRtwmRtÚvy:agBitR)akd . kalRBHmhamunI RBmeday PikçúTaMgenaH mkdl;tMbn;KyasIs³ehIy RTg;Kg;Rbfab;enATI kEnøgenaH smKYrdl;BuT§GFüaRs½yehIy eTIbRTg;Rtas;ehA[ RbCMuBYkPikçúTaMgenaH ehIyRTg;BicarNaRBHFm’ EdlsmKYrdl; GFüaRs½yrbs;BYkPikçúTaMgenaH

RBHGgÁk¾)anRCabehIy

RTg;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -59sEmþgGaTitþbriyaysURt Edl)aneBalenAkñúg Km<IrTIXnikay mhavKÁ . ehtuEdlRBHsm<úT§

RTg;sEmþgGaTitþbriyaysURtenaH

edayRTg;manbMNg 2 Rbkar KWRbkarTImYy edayRTg;elIk ykerOgePøIgmkTUnµan . RbkarTIBIr edayRTg;R)afñanwgbkRsay kñúgerOgRBHGaTitü EdlCakareKarBbUCarbs;lT§iRBahµN_BIburaN mkehIy . esckþIénGaTitþbriyaysURtenaHmanesckþIfa vtßú RKb;y:agCarbs;ekþA

rUbEdleXIjedayEPñk

sMeLgEdlB¤

edayRtecok køinEdldwgedayRcmuH rsEdldwgedayGNþat epadæBV³Edldwgedaykay nigFmµarmµN_Edldwgedaycitþ suT§ EtCarbs;ekþATaMgGs; . EdleBalfaekþA² eRBaHGIV ? GVImk dut[ekþA ? ekþAeRBaHePøIg ePøIgEdlRBHsm<úT§RTg;Rtas;sEmþg kñúgTIenH minEmndUcKñanwgePøIgrbs;lT§idéTeT ePøIgKWesckþIeRtk RtGal esckþIeRkaF nigkarvegVg plénesckþIekþATaMgenH )an dl; Cati Cra mrN³ esak³ brieTv³ TukçeTamnsS nig])ayas³ . viFIEdlGacedaHRsaynUvPaBekþATaMgGs;enaH)an KW


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -60karjúaMgcitþ[putRsLHcakGMBI])aTan . rYmesckþImkfa GaTitþbriyaysURtenaH RBHGgÁsEmþg rYmTaMgrbs;ekþA nigkarbUCaePøIgrbs;BYklT§idéTeTotCaeRcIn . kñúgxN³EdlRBHskümunI cb; PikçúTaMgenaH edIm

RTg;Rtas;sEmþgRBHFm’eTsnaenH

manRBHKyaksSb³

nigbrivarrbs;elakCa

)anBicarNaeTAtamRkEsénRBHFm’ citþk¾putRsLHcak

GasvkáielsTaMgBYg

CaGñkminman])aTan

KW)anseRmcnUv

RBHGrhtþpl . manerOgtMNaldl;RBHKyaksSbetßr

eRkayBIelak

)anseRmcCaRBHGrhnþehIy elak)aneBalKafa 5 Kafa fa ‹ GatµaGjcuHTwkkñúgkMBg;eQµaHKya kñúgmYyéf¶ 3 dg KW eBlRBwk éf¶Rtg; l¶ac kñúgkalmehaRsBeQµaHKypKÁú )ab NaEdlGatµaGjeFIVehIy kñúgCatiTaMgLaydéT GMBIkalmun \LÚvenH

GatµaGjbENþtecalnUv)abenaH )abenaH

kñúgkMBg;eQµaH

KyaenH KyaenH Tidæiy:agenH manehIykñúgkalmun . GatµaGjsþab; vacaCasuPasit CabTRbkbedayFm’ ngGtß igGtß ehIyBicarNa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -61nUvesckþItamKY tamKYrdl;karBit eday])ayénR)aCJa . GatµaGj man)abTaMgBYglagecjehI lagecjehIy minmanmnÞil mankielslag ecjehIy CaGñks¥atbrisuT§ CaBuT§TayaT ¬ GñkKYrTTYlnUv mt’kénRBHBuT§ ¦ CakUnekItGMBIRBH]r³énRBHBuT§ . GatµaGj cuH kan;ExSénmKÁRbkbedayGgÁ RbkbedayGgÁ

8

ehIy

bENþtecalnUv)ab

TaMgBYg dl;nUvviC¢a 3 ehIy sasnarbs;RBHBuT§ GatµaGj )aneFIVehIy . RBHKyaksSb³ eRkayBI)anseRmcCaRBHGrhnþ nig )aneBalKafa 5 KafaehIy elak)aneBalGMBICIvRbvtþirbs; xøÜnÉgTukeTot mansEmþgTukenAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹ ´RBHGgÁ)anesøókBak;sMBt;Es,k )ankan;dgErk Erk Rtac;EsVgrkEpøeQIenAkñúgéRB )annaMykEpøRke)AeTAkan;GaRsm écdnükñúgeBlenaH RBHBuT§Cam©as;

RTg;CabuKÁlÉk

minman

buKÁlNaeRbóbpÞwm)an RTg;)anyagmkkan;GaRsmrbs;´RBH GgÁ ´)aneXIjehIy k¾)anekItesckþIRCHføa )anRTEpøRke)A


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -62edayédTaMgBIr

beg¥ancUleTAdak;)aRtRBHBuT§GgÁ . cab;taMg

BIenaHmk 31 kb,

rhUtmkdl;bc©úb,nñCatienH ´RBHGgÁmin

EdlsÁal;TuKÁtieLIy enHCaplénkarfVayEpøRke)A . luHmk dl;bc©úb,nñCatienH ´RBHGgÁ)andutbMpøajkiels EdlCaeRKÓg cgstVelak[Gs;ehIy dUcKñanwgstVdMrIEdl)ankat;pþac;nUv TnøIg[dac;dUecñaHEdr karEdl´RBHGgÁcUlmkkan;smñak;RBHBuT§ Cam©as;enH CakarmkehIyedayl¥ ´RBHGgÁEfmTaMg)anseRmc viC¢a 3 GPiBaØa 6 viemakç 8 nigbdismÖiTa 4 TaMg)aneFIVtam BaküeRbónRbedArbs;RBHBuT§ehIyeTot . esckþIl¥rbs;RBHKyaksSbetßr

)aneBalrYmCamYy

nwgesckþIl¥rbs;RBH]ruevlksSb³ EdlmansEmþgTukenAkñúg Km<IrmhavKÁ RBHvin½ybidk énerOgRBH)aTBim<isar nigkaryag mkkan;RkúgraCRKwHrbs;RBHelaknaf dUcmanesckþIfa ‹ RBHmanbuNüRTg;sRmakenAkñúgtMbn;KyasIs³ smKYr dl;BuT§GFüaRs½yehIy

RTg;)annaMRBHGrhnþsav½kRbmaN

1003 rUb ecjBItMbn;KyasIs³ eTAkan;ldæiv½n enAEk,rnwg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -63RkúgraCRKwH EdlRKb;RKgedayRBH)aTBim<isar nigRTg;Kg;sRmak enAkñúgldæiv½nenaH TaMgenH

BIeRBaHRBHGgÁ)anTTYlkarbdiBaØa

cMeBaH RBH)aTBim<isar munRBHGgÁRtas;dwgCaRBHsmµasm<úT§ . RKaenaH RBH)aTBim<isarRTg;)anRCabdMNwgfa RBHmaneCaKRTg; naMPikçúsgÇsav½kmkkan;Ednrbs;RBHGgÁ eTIbnaMraCbrivarRbmaN 1 Esn 2 muWnnak; esþcyagcUleTAKal;RBHmhavIr³ Efm TaMgRTg;)ansþab;RBHFm’eTsnaBIRBHmunIehIy )anseRmcGriy Fm’

fñak;RBHesatabnñ

cMENkbrivark¾)anseRmcmKÁpleTA

tamvasna)armIrbs;xøÜnerog² xøÜn . ehtuplEdlekIteLIg kñúgeBlenaH RBHKyaksSbetßr RBmTaMgPikçúEdlCabrivarrbs; elakTaMgGs;

)annimnþmktamRBHPKvaenaH

)anCaGgÁRbkb

mYy edIm,ICaskçIPaBbgðaj[mhaCneXIjfa RBHBuT§sasna enH

CasasnaEdlmanBaküeRbónRbedA

manxøwmsar

man

RbeyaCn_d¾éRkElg esµIKñanwgGHGagfa kñúgzan³EdlelakBI edIm Føab;manGñkdéTeKarBrab;GanCaeRcInkñúgsasnaRBahµN_ EdlmanlT§ibUCaePøIgrbs;elakenaH minmanxøwmsar Edlelak


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -64Føab;RbRBwtþbdibtþimkehIy enaHCapøÚvxus eTIbcat;)anfa RBH KyaksSbetßr

CaGñkeFIV[mhaCn

yl;cUlcitþkñúgRBHBuT§-

sasna)anRtwmRtÚv nigCYydak;mUldæanRBHsasna enAkñúgEdn mKF³ [)anseRmctambMNg enHmYycMENkeTotpg . RBHKyaksSbetßr sþab;RBH»vaTb,atiemakç

CaPikçúmYyrUb

Edl)anTTYlkar

BIRBH»særbs;RBHviCitmar

kñúgeBl

RbCMusgÇmhasnñi)at manPikçúsgÇRbmaN 1>250 rUb enAkñúg RBHsasnaenH manEtmþgKt;kñúgkarRbCMuEbbenH ehAfa cturgÁ snñi)at KWkarRbCMuRbkbedayGgÁ 4 rab;fa CakarRbCMud¾KYr[ Gs©arüéRkElg enAkñúgRBHsasnaenH . enAmanesckþIl¥rbs;RBHKyaksSbetßr eFVIEtmYyRBHGgÁÉg

Edlelak)an

edayelak)anbMeBjeTAtamtYnaTIrbs;

xøÜn )ancarikeTAtamCnbTnana edIm,IRbkasRBHFm’vin½yrbs; RBHmunI [mhaCn)ansþab; yl;dwgkñúgkarRbRBwtþbdibtþi [ )anTTYlnUvGmtFm’eTAtam]bnisS½yerog² xøÜn kñúgzan³Edl elakCaRBHGrhnþsav½kkñúgsm½ybzmeBaFikal

Edlelak


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -65CYypSBVpSayRBHsasna

RBmTaMgelak)anlHbg;nUvesckþI

suxpÞal;xøÜnÉg edayR)afñaedIm,I[CaRbeyaCn_ nigesckþIsux ekItmandl;sgÁm

edayehtudUecñHehIy

eTIbeFVI[elak)an

TTYlnUvkitþiys se®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½k KWCasav½kFMrbs;RBHBuT§Cam©as; 80 rUb kitþiysTaMgenH Edl elakTTYl)anseRmcmkBIbuNürbs;elak . kalelakRTRTg;nUvGayusgçar

mkdl;kald¾smKYr

ehIy elakk¾)anrMlt;xn§briniBVaneTAehag >ë

¬ CIvRbvtþirbs;RBHKyaksSbetßr cb; ¦ ddddddddddd


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -66-CIvRbvtþirbs´RB¼PK:úetSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHPKÁúetßr elakCaRBHGrhnþsav½k EdlRTRTg;nUvkar ecHdwg

EfmTaMgCaGñkmansmtßPaB

nigCatYy:agrbs;GñkRT

RTg;enAkñúgvNѳkSRt edayRbkan;faCavNѳx<s; Etelakmin )anRsvwgvegVgenAkñúgvNѳx<g;x<s;enaHeT

elak)anlHbg;nUv

vNѳx<s;EbbenaHecj cUlmkbYskñúgRBHsasnaenH EfmTaMg elak)anTTYlnUvkitþiys

se®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsIti

mhasav½k KWCasav½kFMrbs;RBHmhavIr³Cam©as; . CIvRbvtþirbs;RBHPKÁú mansEmþgkñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ayesckþI)alIkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa edayeBalTukTaMgCIvRbvtþiGtItCati nigbc©úb,nñCatifa ‹ kñúgry³kalRbmaNmYyEsnkb,knøgmkehIy naBuT§ kalrbs;RBHbTumutþr³

RBHPKÁúetßr)anekItCakulbuRtenApÞHGñk


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -67manFnFanmñak; enAkñúgRtkUlmYy . kñúgéf¶mYy kemþAéf¶kMBug EtekþAEcs RBHbTumutþrsm<úT§ RTg;carikkat;eRkamkemþAéf¶Edl ekþAEcsenaH . RKaenaH kulbuRt ¬ PKÁú ¦ )anRkeLkeXIjRBH bTumutþr³kMBugRbsBVnwgkemþAéf¶enaH k¾KitnwgCYy[RBHGgÁRTg; putBIkemþAéf¶

eTIbnaMykqRtbeg¥ancUleTAfVaydl;RBHbTumutþr³

RBHGgÁk¾RTg;TTYlqRtrbs;kulbuRtenaH

k¾)aneFVI[kulbuRt

enaHmankarsb,aycitþd¾éRkElg . kalebIkulbuRtenaHGs; CIvitGMBICatienaHeTAehIy

edayGMNackuslectnaEdl)an

fVayqRtdl;RBHbTumutþr³enaH eK)aneTAekItCaeTvta nigmnusS Gs;kald¾yUrGEgVg . rhUtknøgeTA)anmYyEsnkb, luHmk dl;PTÞkb,enH

CakalénRBHsm<úT§brmRKÚéneyIg

kulbuRt

enaH)anmkekItCasküraCRtkUl enAkúñgRkúgkbilBsþú nigman namfa PKÁúraCku raCkumar . mUlehtuEdlPKÁúraCkumar

ecjbYskñúgRBHBuT§sasna

enH BIeRBaHelakmankarTMnak;TMngCamYynwgRBHGnuruT§etßr dUc manerOgtMNalTukenAkñúg Km<IrculøvKÁ KÁ RBHvin½ybidk kñúgerOg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -68RBHeTvTtþ dUcmanesckþIfa ‹ nakalRBHelaknaf enaH

esþcyagmkeR)asRBHjativgS

esþcecjcakRkúgkbilBsþú

eTAKg;Rbfab;enAGnubiy-

Gm<v½n kñúgEdnmløkSRt . kñúgRKaenaH BYkskükumar CaGñk bribUN’eTAedayekrþ×eQµaH )anecjsagRBHpñÜsCaeRcIn TaMg enHmkBIRBH)aTsueT§aTnmharaC

RTg;CaRBHBuT§bita

RTg;man

RBHT½ykruNaeR)asR)aN [RbCMuBYkskükumarTaMgGs; nig RTg;Rtas;fa RbsinebIbuRtrbs;eyIgenARKb;RKgpÞH k¾nwg)an Caesþc cRkBtþi

CaGñk bribUN ’eTAedayrtn³TaM g

7

Rbkar

cMENkrahulecArbs;eyIg k¾nwgmanBYkkSRtEhhm BYkelak cUrdwgesckþIenaHcuH ehIy

\LÚvenH

buRtrbs;eyIg

KYrEtmanBYkskü³ecjbYsCabrivar

[RBHraCkumarmYyRtkUlmñak;ecjbYs mharaCRtas;dUecñHehIy

)anCaRBHBuT§

sUmBYkelakcUr

kalRBH)aTsueT§aTn

)anmanxtþiykumarmYyBan;GgÁecj

bYsRBmKña . éf¶mYy GnuruT§skükumar manesckþIR)afñanwg ecjbYstamRBHsymÖÚ eTIbecjeTAbbYlmiRtsñiT§sñal . mun


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -69dMbUgGnuruT§skükumar )aneTAbbYlPTÞiy³² )aneTAbbYlskü kumardéT² eTot dUcCaGannÞ kim<il³ rYmTaMgPKÁúskükumar Efm TaMgmanEpñkxagekaliyvgSmYyGgÁeTot KWeTvTtþ

nig])ali

EdlCanayxµan;RBHeks k¾)anecjbBVC¢a]bsm,Ta rYmCamYy nwgskükumar 6 GgÁeTot rYmTaMgxøÜnpg RtÚvCa 7 nak; . skü³TaMg 6 GgÁenaH nig])alixµan;RBHeksmñak;eTot enaH

)anesaymhasm,tþienAGs;

esayTiBVsm,tþidUecñHEdr

7

éf¶

hak;bIdUceTvta

ehIyRTg;yagecjeTAedaycturgÁ

eyaFa bIdUcfa esþcyageTAkan;RBHraC]Tüan . kalesþc yageTAdl;EdnkSRtGgÁdéT eTIbbBa¢ÚnkgT½BEdltammk [ RtLb;eTAvijTaMgGs; ehIyesþcyagcUleTAEdnkSRtGgÁdéT edayRBHGgÁÉg

minmankgT½BeTACamYy edaymincg;[man

karP½yxøacekIteLIg b¤minCaTITukcitþdl;kSRtCam©as;EpndIkñúg RbeTs EdlesþcyagcUlmkdl;enaH . kSRtTaMg 6 GgÁ enaH

)anedaHGaPrN³rbs;xøÜnecj

evcCabegVc ehIyRTg;

huc[dl;])alixµan;RBHeks RBmTaMgRtas;fa En])ali elak


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -70GeBa¢IjRtLb;eTAvijcuH RTBübu:eNÑH lµmciBa©wmGñk )anGs; mYyCIvitehIy . eBlenaH ])alixµan;RBHeksnenol yMerob rab;enAeTobRBH)aTkSRtTaMg 6 GgÁenaH . bu:EnþminGacnwgelµIs knøgRBHraCGaCJarbs;kSRtTaMgenaH)an

eTIbRkabfVaybgÁMTUl

la kan;begVcsm<ayGaPrN³enaHRtLb;mkvij . ehtukarN_ EdlKYr[Gs©arü )anekIteLIgkñúgxN³EdlkSRtTaMg 6 GgÁ enaH manPKÁúskü³CaedIm )anEbkBI])alixµan;RBHeksehIy . cMENk])alixµan;RBHeksedIreTA)anbnþic k¾PñkKiteLIgfa ebI RBHjativgS

rbs;RBHskükumarTaMgenH

eyIgsmøab;deNIþmykeRKÓgGaPrN³ enaH

ekItkaryl;xusfa rbs;RBHraCkumarTaMg

eyIgR)akdCaTTYleTasdl;søab;minxan

eKk¾KitteTA

eTotfa y:agdUcemþcskükumarTaMgenH RTg;lHbg;sm,tþiRKb; y:ag)an cMENkeyIgminmansm,tþiGVIesaH ehtuGVIk¾lHbg;kar ecjbYsmin)an KitdUecñHrYcehIy eTIblHbg;begVcEdldak; GaPrN³enaHecj edayykeTABüÜrTukenARtg;EmkeQI eday eBalfa ebIbuKÁlNaR)afñaRtÚvkarRTBüsm,tþienH cUrykeTA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -71cuH ehIyvilRtLb;eTArkskükumarTaMgenaHvij . lMdab;enaH skükumarTaMgenaH

)anRkeLkeXIj])alixµan;RBHeks

vil

RtLb;mkrkvij eTIbRtas;sYrfa eRBaHehtuGVI)anCaGñkRtLb; mkvij ? ])aliRkabfVaybgÁMTUltambMNgrbs;xøÜn [RBHraC kumardwgsBVRKb; .

kñúgTIbMputskükumarTaMgenaH

RTg;)annaM

])alieTAkan;smñak;RBHBuT§ CamYynwgxøÜnenAGnubiyGm<v½n kñúg Ednmlø³ )anRkabbgÁMTUlsUmGnuBaØatfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sUmRBHelaknayk RTg;RbTankarbBVC¢adl;])ali munsincuH edIm,ICakarbnßyxtþiymanH KWkarRbkan;xøÜnfaCakSRt ehIy´ RBHGgÁTaMgLay

nwg)aneFVIsamIcikmµ KWmankarGPivaTCaedIm

dl;eK karRbkan;xøÜnrbs;´RBHGgÁTaMgGs;Kña k¾nwg)anFUrRsal Gs;eTAEdr ehIyRTg;GnuBaØat[])alibYsmun RBHraCkumarTaMg 6 GgÁenaH kal])alibYsrYcehIy eTIbRBHGgÁ[RBHraCkumar TaMg 6 GgÁenaHbYsCaxageRkay . RBHPKÁúskü³ kal)anbYs rYcehIy CabuKÁlminRbmaT ]sSah_Büayam taMgcitþceRmIn vibsSnakmµdæan minyUrbu:nµanelakk¾)anseRmcRBHGrhtþpl


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -72CaRBHGrhnþ )andl;buKÁlseRmcFm’viess

d¾x<g;x<s;bMput

enAkñúgRBHBuT§sasnaenH . RBHPKÁú )anseRmcGriyFm’d¾x<g;x<s; enAkñúgRBHsasna enHehIy )aneBalKafa 4 KafaeLIg EdlmansEmþgTukenA kñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ ´RBHGgÁRtÚ RtÚvmiT§³RKbsgát;ehIyecjGMBIvtþ eLIgkan;TI c®gám k¾dYlcuHelIEpndIkñúgTIc®gámenaHÉg . ´RBHGgÁmancitþ tmálmaM ;maMl¥xagkñúg ehIye)assm¥ atxøÜn eLIgkan;TIc®gám edIr e)assm¥atxø c®gámkñúgTIc®gámmþgeTot . lMdab;enaH kareFVITukkñúgcitþeday ])ayénR)aCJa

k¾ekIteLIgdl;´RBHGgÁ ´RBHGgÁ

niBViTajaNk¾ ajaNk¾taMgenARBm

.

eTask¾ eTask¾ekItR)akd

citþrbs;´RBHGgÁ

k¾rYcRsLH

¬ cakki cakkiels ¦ eRBaHvibsSnajaNenaH GñkcUremIlnUvPaB énFm’

CaFm’l¥

viC¢a

3

´RBHGgÁ)andl;edaylMdab;ehIy

sasnaénRBHBuT§ ´RBHGgÁ)aneFVIehIy . RBHPKÁúetßr )anTTYlnUvkitþiys CaGñkse®gÁaHcUlenA kñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kmYyrUbEdr CaGñkmancMeNHecH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -73dwg

nigesckþIs¥atbrisuT§

[dl;mhaCn)ansþab;

smrmüCaGñkRbkasRBHFm’vin½y

edayehtuenH

CnEdlminTan;man

sT§aRCHføa k¾mansT§aRCHføa cMENkGñkmansT§aRCHføaehIy k¾rwgrwtEtmansT§aRCHføaeLIgeTot TaMgenHrab;)anfa elak)an CakmøaMgd¾sMxan; kñúgkarRbkasRBHBuT§sasna . RBHPKÁúetßr

elakkalRTRTg;Gayusgçarmkdl;kald¾

smKYrehIy elakk¾)anrMlt;xn§briniBVaneTAehag >€ ¬ CIvRbvtþirbs;RBHPKÁúetßr cb; ¦ ********************************************************** **********************************************************


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -74-CIvRbvtþirbs´RB¼kim<iletSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHkim<il³ elakCaGriysav½k EdlRTRTg;nUvGrhtþFm’ manKuNKWCaesckþIl¥ EdlKYrdl;TkiçNaTan TaMgelakk¾)an TTYlnUvkitiþys se®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½k KWCasav½kFMrbs;RBHmanbuNüCam©as; 80 rUb . CIvRbvtþikñúgGtItCatirbs;RBHkim<il³

mansEmþgTukenA

kñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ayesckþIRBH)alI Km<IrxuTkni Þknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ RBHkim<iletßr elakFøab;)aneFVIbuNükuslTukmkehIy CaeRcIn

Tukkñúgsmñak;RBHBuT§Edl)anRtas;dwgrYcmkehIy

kñúgkalEdlelaksnSMbuNü)armIknøgmkehIyenaH

.

kñúgCati

mYy elakekItenAkñúgRtkUlGñkmanFnFanmñak; RtÚvnwgBuT§kal énRBHkkáúsen§asm<úT§

EfmTaMgelakk¾CaGñkmansT§aRCHføakñúg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -75RBHBuT§sasna CaGñkbribUN’edaycriyavtþy:agl¥ . kal tmk

RBHkkáúsen§asm<úT§

esþcrMlt;xn§briniBVaneTAehIyenaH

kulbuRt ¬ kim<il³ ¦ )annaMykeRKÓgskáar³CaeRcIneTAbUCaRBH brmsarIrikFaturbs;RBHkkáúsen§a edayesckþIeKarB nigeday esckþIRCHføad¾éRkElg . luHkulbuRtenaH Gs;CIviteTAehIy )aneTAekItkñúgsßantavtþigS cab;epþImBICatienaHmk )anekItCa mnusS nigeTvtaTaMgminEdlsÁal;TuKÁtieTotpg . GMNwHBIenaH mk mkdl;BuT§sm½yRBHbrmRKÚéneyIg kñúgCatibc©úb,nñenH kulbuRtenaH )anmkekItenAkñúgRtkUlsküraC kñúgRkúgkbilBsþú mannamfa kim<il³ CaGñksMbUredayePaKsm,tþiy:ageRcIn . karEdlkim<ilkumar

cUlmkbYskñúgRBHsasnaenH

edaysarmanerOgTMnak;TMngCamYynwgRBHGnuruT§etßr R)akdkñúg

Km<IrculøvKÁ

RBHvin½ybidk

Edlman

EdleBalenAkñúgerOg

sgÇePT nigkñúg GdækfaFmµbT énymkvKÁ kñúgerOgRBHeTvTtþ )aneBaldl;esckþIRCHføa bYs dUcmanesckþIfa ‹

rhUtQaneTAseRmccitþnwgecj


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -76RKamYy RBHmanRBHPaK esþcyagmkKg;Rbfab;enAkñúg GnubiyGm<v½n EdnmløkSRt . kñúgeBlenaH bNþaskükumar epSg²

)anecjbBVC¢aCaeRcIn

TaMgenaHk¾edaysarEtRBH)aT

sueT§aTnmharaC RTg;CaRBHBuT§bita[RbCMuRtkUlskü³TaMgGs; nigRtas;fa ebIbuRtrbs;eyIgenARKb;RKgpÞH k¾nwg)anCaesþc cRkBtþi Rbkbedayrtn³ 7 Rbkar cMENkrahulCaecArbs; eyIgvij k¾nwgmanBYkkSRtEhhmCaeRcInEdr dUecñHBYkelakcUr dwgesckþIenHcuH \LÚvenH buRtrbs;eyIg)anCaRBHBuT§ ehIy KYrnwgmankSRtCabrivar sUmBYkelak[RBHraCkumarkñúgRtkUl nImYy² mñak;ecjbBVC¢a . kalRBH)aTsueT§aTnmharaCRtas; dUecñHehIy

manxtþiykumarmYyBan;GgÁ

ecjbBVC¢aRBmKñakñúg

eBlenaHÉg . lMdab;enaH GnuruT§kumar)anseRmccitþecjbYs kñúgFmµvin½yenH EfmTaMg)aneTAbbYlPTÞiy³ [ecjbBVC¢apg Edr tBIenaHeTA )aneTAbbYlskü³GgÁdéT² eTot)an 3 GgÁ KWGannÞ PKÁú kim<il³ nigekaliyvgSmYyGgÁeTot KWRBHeTvTtþ nig])aliEdlCaxµan;RBHeksmñak;eTotEdr rYmTaMgGs; 7 nak; .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -77enHeTIbCaehtu eFVI[CaGñkmansT§a

)anCakmøaMgcitþd¾sMxan;rbs;kim<ilskü³ eBjcitþkñúgkarbBVC¢a]bsm,Ta

kñúgRBH

BuT§sasnaenH . karseRmccitþRBmKñafanwgbBVC¢a k¾mandl; buKÁlTaMg 7 nak;enaH dUecñHehIy k¾)anrk»kasesaysux sm,tþiGs; 7 éf¶ karesayEbbenH eRbóbbIdUceTvtaesay TiBVsm,tþidUecñaHEdr

eRkayBIkaresaysuxsm,tþi

smtam

RBHraCbMNgehIy eTIbesþcecjRBmedaycturgÁesnaRbkb edayGgÁ 4 dUcKñanwgesþceTARbBatRBHraC]Tüan kalebIesþc yageTAdl;EdnkSRtGgÁdéTehIy k¾)anR)ab;cturgÁesna [ RtLb;mkvij ehIyesþcyagcUleTAkan;raCFanI énkSRtGgÁ déTeTA . kSRtTaMg 6 GgÁenaH RTg;)anedaHeRKÓgGaPrN³ ecjehIy )anevcdak;kñúgbegVc huc[dl;])ali

RBmTaMg

Rtas;fa En])ali elakcUrnaMykeRKÓgGaPrN³TaMgGs;enH RtLb;eTARBHnKrvijcuH

RTBüsm,tþiTaMgGs;enHmantémøeRcIn

lµmGacciBa©wmCIvitrbs;elak )anmYyCIvitehIy . eBlenaH ])ali)anRkabsirsacuHeTob)aTmUlénkSRt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -78TaMg 6 GgÁenaH edayERskyM eRBaHPaBRsLaj;Gal½y TaMg mincg;RBmTTYlykGaPrN³TaMgGs;enaH

enHCabBa¢aminGac

bdiesF)an eTIbTTYlykbegVcdak;GaPrN³TaMgenaH ehIy k¾fVaybgÁMlaedIrRtLb;eTAvijEtmñak;Ég . kñúgxN³Edl])ali edIrecjmk k¾Kitxøacdl;karyl;xus rbs;BYkRBHjativgSfa RbsinebIkSRtTaMgenaH RTg;)aneXIjeyIgnaMykeRKÓgGaPrN³ TaMgenaHRtLb;mkvij BYkeKR)akdCaKitfa eyIgCaGñksmøab; BYkskükumar

ehIynwgdeNþImykeRKÓgGaPrN³enaHminxan

ehtudUecñH R)akdCaRTg;dak;RBHraCGaCJa dl;xøÜneyIgy:agF¶n; F¶rminxan

eKeTIbKiteRbóbeFobemIlfa

RBHraCkumarTaMgenaH

eRBaHehtuGVI

RTg;suxcitþlHbg;raCsm,tþi

)anCa

nigeRKÓg

GaPrN³EdlmantémøeRcInEbbenH)an EfmTaMgRTg;minGal½y eRtkGresaH cMENkeyIgvij sUm,IRTBüsm,tþibnþicbnþÜc k¾ minman ehtuGVIk¾minGacecjbBVC¢a)an . kalebIeKKitdUecñH ehIy

eTIbseRmccitþlHbg;begVc

dak;eRKÓgGaPrN³enaH

edaynaMykeTABüÜrTukenARtg;EmkeQI EfmTaMgeBalRbkasfa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -79ebIbuKÁlNa

R)afñaeRKÓgGaPrN³TaMgenH

esckþIR)afñacuH

ehIyeKRbjab;

TaMgenaHvij

kalBYkkSRtTaMgenaH

.

])aliRtLb;mkvijehIy

cUrkan;ykeTAtam

eFVIdMeNIrRtLb;eTArkkSRt RTg;)anRkeLkeXIj

eTIbRtas;sYrfa

En])ali eRBaH

ehtuGVIelakeTIbRtLb;mkvij mkeFVIGVI ? RKaenaH ])ali)an RkabbgÁMTUlR)ab;dl;bMNg

rbs;xøÜn[RTg;RCabehIy

BYk

kSRtTaMgenaH k¾yl;RBm . bNþakSRtTaMg 6 GgÁenaH man kim<ilskü³k¾CakSRtmYyGgÁ kñúgcMeNamkSRtTaMgenaHEdr Edl RTg;lHbg;sm,tþi nigesckþIsuxedayminmankarGal½yeLIy edayelak)antaMgcitþy:agmaM kñúgkarbBVC¢a]bsm,Tabu:eNÑaH . kñúgTIbMputbuKÁlTaMg 7 nak;enaH )annaMKñaeFVIdMeNIreTA kan;mlørdæCnbT

edIm,IcUleTAKal;RBHbrmRKÚ

EdlRTg;Kg;

Rbfab;enAkñúgGnubiyniKm kñúgEdnmlø³ luHeTAdl;ehIy )an fVayGPivaT EfmTaMg)anRkabTUlsUmbBVC¢a]bsm,TakñúgFmµvin½yenHeTotpg . kñúgkarbBVC¢a]bsm,TaeBlenaH bNþaBYk kSRtTaMgenaH )anRkabTUlcMeBaHRBHbrmsasþa [RTg;RbTan


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -80karbBVC¢a]bsm,Tadl;])alimun

ehIyRBHPKvak¾RBmRbTan

karbBVC¢a]bsm,Tadl;])alimun rYcehIy eTIbRTg;RbTankar bBVC¢a]bsm,Tadl;BYkkSRtTaMg 6 GgÁenaHCaxageRkay man kim<ilskü³CaedIm

)anbBVC¢a]bsm,TakñúgeBlCaxageRkay

enaHEdr EdlBYkskü³TaMgenaH[])alibBVC¢amun k¾edIm,Ibnßy xtþiymanHrbs;xøÜncuHmk . bu:EnþehtuEdlRBHkim<iletßr nwgecjbBVC¢a]bsm,Takñúg RBHsasnaenH

tamEdlmanerOgsEmþgTukenAkñúg

Gdækfa

brmtßTIbnI n EdlCaGdækfaGFib,ayesckþI)alIkñúg Km<IrxuTÞk nikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ kalkim<ilskü³ RTg;manRBHCnµayuceRmInFMdwgkþIehIy eBlEdlelakman]bnisS½ycas;køaehIy RBHsmµasm<úT§RTg; RCabkarRbRBwtþeTArbs;elak eTIbRTg;nimiµtrUb®sþIs¥atmñak; sßit enAkñúgbzmv½y [R)akdeLIgenAxagmuxrbs;kim<ilskü³ . kñúg kalEdlRBHmhamunI

RTg;BicarNaeXIjfa

kim<il³kalebI

)aneXIjrUb®sþIenHehIy RBHGgÁk¾RTg;nimµit[rUb®sþIenaH pøas;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -81bþÚrPøam² BIsPaBs¥at

v½yekµg

mkCasPaB®sþIcas;

man

eFµj)ak; sk;sáÚv ehIyk¾søab;enAkñúgTIbMput . kim<ilskü³ )anBicarNaemIlrUb®sþIenaH

edaylMdab;

cab;taMgBIv½yekµgmkdl;cas; QW nigsøab; ehIyk¾ekItesckþI segVK

KWkartk;søútcitþeLIg

eTIb)aneBalKafa

Edlman

sEmþgR)akdenAkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa fa ‹ v½y ¬ rbs;stV ¦ rEmgFøak;cuH hak hak;dUcCaRtÚveTvta beNþj rUb ¬ rbs;eyIg ¦ kalmanenA edayRbkardUecñaH Ethak;dUcCarUbGñkdéT xøÜn´enaH kalmanBit Ethak;dUcCa minman ´rB£keXIjxøÜn ¬ rbs;´ ¦ hak;dUcCarB£keXIjxøÜn rbs;Gñ Gk ñ déTEdr . kalelakekItesckþItk;søútkñúgcitþ eRBaH)aneXIjPav³ énrUbEdlmankarERbRbÜldUecñHehIy eTIbelakseRmccitþecj bBVC¢akñúgRBHsasnaenH nigeRkayBIelak)anbBVC¢a]bsm,Ta ehIy )antaMgcitþBüayamceRmInvibsSnakmµdæan rhUtdl;)an seRmcGriyFm’fñak;x<g;x<s;bMput kñúgRBHBuT§sasnaenH KW)an


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -82CaRBHGrhnþ . kalRBHkim<iletßr)anCaRBHGrhnþehIy elak)aneBal GMBICIvRbvtþirbs;xøÜnÉgpÞal;

EdlmansEmþgTukenAkñúg

Km<Ir

xuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹ kñúgBuT§kalénRBHkkáúsen§asm<úT§

esþc)anrMlt;xn§bri-

niBVan eBlenaH ´RBHGgÁ)anyknUvpáaRss;eTARbk;Ca)araM elI RBHectiy EdlbBa©úHRBHbrmsarIrikFatu . edayGMNacbuNü kuslenH

kalebI´RBHGgÁGs;CIviteTAehIy

)aneTAekItkñúg

sßantavtþigS ´RBHGgÁCaGñkbribUN’edayrsµI pSayeTARKbsgát; elIrsµIrbs;eTvbuRtdéT edaybuNükusl Edl)anbUCaBuT§ectiyenaH

minfa´RBHGgÁedIr b¤QrkñúgTINaeT

EtgEtman

páaRss;mk)aMgenAelIk,alrbs;´RBHGgÁCanic©kal . cab;BI CatienaHmk ´RBHGgÁminEdlsÁal;TuKÁtieLIy enHCaplénkar eFVIBuT§bUCa . luHmkdl;bc©úb,nñCatienH ´RBHGgÁ)andutkiels EdlCaeRKÓgcgstVTukkñúgvdþ³enH EfmTaMg)anseRmcviC¢a 3 GPiBaØa 6 viemakç 8 nigbdismÖiTa 4 ´RBHGgÁ)aneFVItamBakü


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -83eRbónRbedArbs;RBHBuT§ehIy . kalRBHkim<iletßr

)anseRmcGriyFm’fñak;CaRBHGriy

buKÁlehIy elakk¾)anepþImsEmþgkarmineTogénsgçar eTIb)an eBalKafa EdlelakekItkartk;søútcitþenaHeLIgeTot . Kafa enH CaKafabBa¢ak;[)andwgfa elakCaRBHGrhnþehIy . eRkABIKafaEdlRBHkim<iletßr EdlelakeBalkñúgxN³ EdlelakekItkartk;søútcitþehIyenaH elakk¾)aneBalKafa bgðajGMBIKuNFm’rbs;elak

CamYynwgskübuRtTaMgLay

EdlmansEmþgTukkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa manesckþIfa ‹ skübuRtTaM tTaMgLay Casmøaj;nwgKña )anlHbg;nUvePaKsm,tþiCaeRcIn ¬ eTAenA ¦ kñúgéRBeQµ éRBeQµaH)acI H)acInvgSTay³ eRtkGr cMeBaHvtßúEdltaMgenAkñúg)aRt

edaykarEsVgrk

manBüayam

x¢ab;x¢Ün mancitþsøúg mankarxµIXµatmaMGs;kalCanic© lHbg;nUv teRmkkñúgpøÚvelak ehIyeRtkGredayteRmkkñúgpøÚvFm’ Fm’ . kñúgRBHefrvacarbs;RBHkim<il³enH manBaküGFib,ayfa Baküfa skübuRtTaMgLay EdlCamiRtsmøaj;nwgKñaenaH sMedA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -84dl;skükumar manRBHGnuruT§etßrCaedIm EdlRBmeRBógKñaecj mkbYs nigsuxcitþlHbg;sm,tþiCaeRcInmkbBVC¢a . Baküfa )acIn³ )andl; TisbUB’a b¤TisxagekIt . Baküfa vgSTay³ vgSTay³ sMedAdl; éRBEdlmanKum<b£sSIB½T§CMuvij . CIvRbvtþirbs;RBHkim<il³ manmYyEpñkeTot EdlCaEpñk xagtaMgbBaðaRkabTUlsYrRBHmanRBHPaK kñúgerOgkarvinas nig kartaMgmaMénRBHsT§mµ EdlCaBaküeRbónRbedAkñúgRBHsasna enH dUcmanerOgtMNalTukkñúg Km<IrGgÁútþrnikay bBa©kni)at énki énkim<ilvKÁ dUcmanesckþIfa ‹ kñúgsm½ymYy RBHsm<úT§RTg;Kg;Rbfab;enAkñúgvtþevLúv½n CitRkúgmifila .

lMdab;enaH

RBHkim<il³)ancUleTAKal;RBH

sm<úT§dl;TIKg;Rbfab; k¾RkabfVaybgÁM rYck¾GgÁúykñúgTId¾smKYr ehIy eTIbRkabTUlsYrfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn etIGVIhñ+ Caehtu Cabc©½y

EdleFVI[RBHsT§mµminGactaMgenA)anyUr

eRkayBI

RBHskümunIbriniBVaneTAehIy ? eBlenaH RBHviCitmar RTg; Rtas;tbfa mñalkim<il³ kaltfaKtbriniBVaneTAehIy BYkPikçú


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -85PikçúnI ])ask ])asika kñúgFmµvin½yenH CaGñkmineKarB min ekatERkgkñúgRBHsasþa 1 CaGñkmineKarB minekatERkgkñúgRBH Fm’ 1 CaGñkmineKarB minekatERkgkñúgRBHsgÇ 1 CaGñkmin eKarB minekatERkgkñúgsikça 1 CaGñkmineKarB minekatERkg dl;KñanigKña 1 . mñalkim<il³ enHÉgCaehtu Cabc©½y Edl eFVI[RBHsT§mµ minGactaMgenAyUrGEgVg)an eRkayGMBItfaKt briniBVaneTAehIy . RKaenaH RBHkim<iletßr )anRkabTUlsYrteTAeTotfa bBiRt RBHGgÁd¾ceRmIn etImanGVICaehtu manGVICabc©½y EdleFVI[RBH sT§mµtaMgenAyUrGEgVg)an eRkayBIRBHCinRsIesþcrMlt;xn§briniBVaneTAehIy ? lMdab;enaH RBHmhavIr³ RTg;Rtas;tbfa mñalkim<il³ PikçúnI

])ask

eRkayBItfaKtbriniBVaneTAehIy ])asika

kñúgFmµvin½yenH

manBYkPikçú

CaGñkeKarBekat

ERkgkñúgRBHsasþa 1 CaGñkeKarBekatERkgkñúgRBHFm’ 1 CaGñk eKarBekatERkgkñúgRBHsgÇ 1 CaGñkeKarBekatERkgkñúgsikça 1 CaGñkeKarBekatERkgdl;KñanigKña 1 . mñalkim<il³ enHÉg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -86Caehtu Cabc©½y EdleFVI[RBHsT§mµtaMgenAyUrGEgVg)an eRkay BItfaKtbriniBVaneTAehIy . ehtuplénRBHsT§mµEdltaMgenA yUr)an nigminyUr)anenaH EdleyIg)anRCabenaH k¾eRBaHGaRs½yRBHkim<il³ CaGñk)anRkabTUlsYrRBHelaknaf eTIb)an CabTBicarNafa RBHsT§mµEdlceRmIn nigvinaseTAenaHy:ag enHy:agenaH enHCaerOgmYyKYr[cab;GarmµN_ EdlekIteLIgBI eRBaHRBHkim<iletßr)anTUlsYrRBHsymÖÚ TaMgenHk¾CaKuNsm,tþi rbs;elakEdr . kalelakRTRTg;Gayusgçar mkdl;kald¾smKYrehIy elakk¾)anrMlt;xn§briniBVaneTAehag >€ ¬ CIvRbvtþirbs;RBHkim<iletßr cb; ¦ ********************* ***********************


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -87-CIvRbvtþirbs´RB¼mhacunÞetSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHmhacunÞetßr elakCamhasav½k Edlrab;cUlenAkñúg cMeNamRBHGsItimhasav½k KWCasav½kFM 80 rUb rbs;RBHmunI EdlCaGñkmannUv]bkarKuN kñúgkarpSBVpSayRBHFm’vin½yrbs; RBHBuT§

minEmnRtwmEtbu:eNÑaH

elakk¾Føab;CaBuT§úb,dæakrbs;

RBHelaknaykpgEdrkñúgkalxøH TaMgenHk¾Cakitþiysd¾x<g;x<s; rbs;elakpgEdr manKm<IrxøH)ansEmþgfa elakk¾CaFmµkfik mYyrUbd¾eqñIm kñúgRBHsasnaenHpgEdr . CIvRbvtþibc©úb,nñCatienHrbs;RBHmhacunÞetßr mansEmþg TukenAkñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ayesckþI )alI Km<IrxuTÞknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ RBHmhacunÞetßr ekItenAkñúgtMbn;nalk³ b¤nalnÞa Edl taMgenAminq¶ayBIRkúgraCRKwH

EdlsßitenAkñúgEdnmKF³

bita


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -88eQµaHfa vgÁnþRBahµ BahµN_ mataeQµaHfa nagsarI nagsarIRBahµNI bita rbs;elakmantMENgCaemRsúkkñúgtMbn;enaH

eQµaHedImrbs;

elakfa cunÞ elakKWCab¥ÚnRbúsbegáItrbs;RBHsarIbuRt . kar ecjbYsrbs;cunÞkumarenH eRBaHelakecjbYstamRBHsarIbuRt EdlCabgRbúsrbs;elak edaymanRBHGannÞ

CaRBH]bCÄay_

¬ enHeBaltamGdækfasamKÁasURt Km<IrbbBa©sUTnI ¦ . EdlelakbYsrYcehIy

PikçúTaMgLay

kal

niymehAelakeday

Baküfa mha naMmuxeQµaHrbs;elak eTIbmaneQµaHfa mha cunÞ . sUm,IerOgrbs;elak EdlmansEmþgenAkñúgKm<IrepSg² k¾EtgEtnwgeRbIBaküfa Gaysµa mhacuenÞa ERbfa RBHmhacunÞ d¾manGayu EtkEnøgxøHehAelakfa cunÞsmNueTÞs . kalRBH mhacunÞ)anbYsrYcehIy

k¾taMgcitþRbwgERbgBüayam

ceRmIn

vibsSnakmµdæan minyUrbu:nµan elakk¾)anseRmcGPiBaØa 6 Ca RBHGriybuKÁlmYyrUbkñúgRBHBuT§sasnaenH )anesckþIfa elak )anseRmcCaRBHGrhnþ xYbmkemø:H .

taMgBIenACasameNr

manGayu

7


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -89kalelak)anseRmcGPiBaØaehIy elakmanbMNgcg; rs;enAkñúgTIs¶b;s¶at;

EdlCa]bnisS½yénKuNsm,tþi

Edl

elak)anmkehIy eTIb)aneBalKafaTukBIrKafa dUcEdlman sEmþgTukenAkñúg Km<IrxuTÞknikay efrKafa manesckþIfa ‹ karsþab;edayl¥

CakarceRmInénGñksþab;

karsþab;Ca

karceRmInénbBaØ énbBaØa ¬ eRBaH ¦ buKÁl rEmgyl;esckþI)aneday sarbBaØa esckþIEdlyl;ehIy rEmgnaMsuxmk[ . buKÁl KYresBesnasn³s¶ esBesnasn³s¶at;

KYrRbRBwtþFm’

EdlCaehturYcRsLH

caksMeyaCn³ ebImin)anesckþIeRtkGrkñúgTIs¶at;enaHeT Kb,I CaGñkmansti rkSaxøÜnenAkñúgBYkcuH . manehtuplEdlsnñidæanfa RBHmhacunÞetßrCaFmµkfik enaH mansURtEdlKYrBicarNaBIrsURt KW seløxsURt Edl CaRBHsURteBaldl;kardusxat;kiels 1 nig mhacunÞsURt EdlCaRBHsURtsEmþgdl;Gñk eBjcitþtiHedolKñanigKña 1 . RBHmhacunÞ elakFøab;)anRkabTUlRBHmanbuNücMeBaH viFIEdllHbg;Tidæi

tamEdlmanerOgsEmþgR)akdenAkñúg Km<Ir


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -90mCÄimnikay mUlbNÑask³ én seløxsURt fa ‹ sm½ymYy

RBHmaneCaK

Kg;enAkñúgvtþeCtBn

rbs;

GnafbiNÐikesdæI CitRkúgsavtßI . RKaenaHÉg RBHmhacunÞ manGayu ecjGMBITIBYnsMgM kñúgsayNðsm½y ehIycUleTA Kal;RBHmunI luHcUleTAdl; k¾fVaybgÁMRBHPKva ehIyGgÁúy kñúgTId¾smKYr . luHRBHmhacunÞmanGayu GgÁúykñúgTId¾smKYr ehIy eTIbRkabTUlRBHsuKty:agenHfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn TidæiTaMgLay ¬ )andl;micäaTidæi ¦ eRcInRbkarNa

EdlCaTidæi

RbkbedayGtþvaTxøH ¬ RbkbedayskáayTidæi 20 ¦ Rbkb edayelakvaTxøH ¬ RbkbedaymicäaTidæi 8 mankareXIjfa xøÜnkþI elakkþI Carbs;eTogCaedIm ¦ ekIteLIgkñúgelak bBiRtRBHGgÁ d¾ceRmIn kalebIPikçúeFVITukkñúgcitþCadMbUg etIlHbg;TidæiTaMgenaH eday])ayy:agenH

ecalTidæiTaMgenaH

eday])ayy:agenH

)anb¤eT ? RBHGgÁRtas;tbfa mñalcunÞ TidæiTaMgLaymaneRcIn Rbkar EdlCaTidæiRbkbedayGtþvaTxøH RbkbelakvaTxøH ekIt eLIgkñúgelak k¾TidæiTaMgLayenaH ekItkñúgbBa©kçn§Na edksMgM


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -91enAkñúgbBa©kçn§Na

puspuleLIgkñúgbBa©kçn§Na

eXIjc,as;nUvbBa©kçn§enaH

tamesckþIBit

kalebIPikçú

edayR)aCJad¾RbéB

y:agenHfa enHminEmnrbs;Gj enHminEmnGj enHminEmnxøÜn rbs;GjdUecñH karlHbg;nUvTidæiTaMgLayenH Kg;maneday])ay y:agenH)an karrlas;ecalnUvTidæiTaMgLayenaH Kg;maneday ])ayy:agenH)an . mñalcunÞ

ehtuenH

EtgmanCaR)akd

KWPikçúBYkxøHkñúg

sasnaenH s¶at;cakkamTaMgLay s¶at;cakGkuslFm’TaMg LayehIy cUlbzmCÄan Rbkbedayvitká vicar³ manbIti nigsuxEdlekItGMBIvievk

PikçúenaHmanesckþIRtiHriHy:agenHfa

GatµaGj enAedayesckþIpUrpg;dUecñH mñalcunÞ EttfaKtmin Tan;[eQµaHFm’TaMgenaH

faCaesckþIpUrpg;kñúgvin½yrbs;RBH-

Griy³eT RKan;Et[eQµaHFm’TaMgenaHfa CakarenAsb,aykñúg bc©úb,nñ kñúgvin½yrbs;RBHGriy³ ¬ bu:eNÑaH ¦ . mñalcunÞ ehtu enHEtgmanCaR)akd

KWPikçúBYkxøHkñúgsasnaenH

cUlTutiy-

CÄanEdlekItkñúgsnþanénxøÜn RbkbedayesckþIRCHføa KWsT§a


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -92mansPaBCacitþx<s;Ék minmanvitká minmanvicar³ manbIti nig suxekItGMBIsmaFi eRBaHs¶b;rMgab;vitká nigvicar³ PikçúenaHman esckþIsmÁal;fa cunÞ

GatµµaGjenAedayesckþIpUrpg;dUecñH

EtfatfaKtminTan;[eQµaHFm’TaMgenaH

pg;kñúgGriyvin½yeT

mñal

faCaesckþIpUr-

RKan;Et[eQµaHFm’TaMgenaHfa

CakarenA

sb,aykñúgbc©úb,nñ kñúgGriyvin½ybu:eNÑaH . mñalcunÞ ehtu enH

EtgmanCaR)akd

RBegIykenþIy

KWPikçúBYkxøHkñúgsasnaenH

eRBaHenOyNaycakbIti

TTYlesckþIsuxedaynamkay

ttiyCÄan

EtmansµartIdwgxøÜn

RBHGriy³TaMgLay

sresIrbuKÁlRbkbedayttiyCÄanenaHfa mancitþRBegIykenþIy

mancitþ

EtgEt

buKÁlRbkbeday

mansµartIenACasuxdUecñH

edayttiyCÄanNa ¬ PikçúenaH ¦ k¾)ancUlttiyCÄanenaH Pikçú enaHmanesckþIsmÁal;fa GatµaGjenA edayesckþIpUrpg;dUecñH mñalcunÞ

EttfaKtminTan;[eQµaHFm’TaMgenaH

faCaesckþI

pUrpg;kñúgGriyvin½yenHeT RKan;Et[eQµaHFm’TaMgenaH faCakar enAsb,aykñúgbc©úb,nñ

kñúgGriyvin½ybu:eNÑaH

.

mñalcunÞ


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -93ehtuenH EtgmanCaR)akd KWPikçúBYkxøHkñúgsasnaenH mancitþ RBegIykenþIy eRBaHenOyNaycakbIti mansµartIrB£kdwgxøÜn TTYlesckþIsuxedaynamkay

RBHGriy³TaMgLay

sresIrbuKÁlRbkbedayttiyCÄanenaHfa ttiyCÄan

mancitþRBegIykenþIy

EtgEt

buKÁlRbkbeday

mansµartIenACasuxdUecñH

edayttiyCÄanNa ¬ PikçúenaH ¦ k¾)ancUlttiyCÄanenaH Pikçú enaH dUecñH

manesckþ IsmÁ al;f a mñalcunÞ

Gatµa GjenAedayesckþI pU rpg;

EttfaKtminTan;[eQµaHFm’TaMgenaH

faCa

esckþIpUrpg; kñúgGriyvin½yenHeT RKan;Et[eQµaHFm’TaMgenaH faCakarenAsb,aykñúgbc©úb,nñ kñúgGriyvin½ybu:eNÑaH . mñal cunÞ

ehtuenH

EtgmanCaR)akd

KWPikçúBYkxøHkñúgsasnaenH

cUlctutßCÄan manstid¾brisuT§ eday]ebkça minTukç minsux eRBaHlHbg;nUvesckþIsuxpg

lHbg;nUvesckþITukçpg

vinas

eTAénesamnsS nigeTamnsSTaMgLay kñúgkalmunpg Pikçú enaHmanesckþIsmÁal;y:agenHfa GatµaGjenAedayesckþIpUr pg;dUecñH mñalcunÞ EttfaKtminTan;[eQµaHFm’TaMgenaH faCa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -94esckþIpUrpg; kñúgGriyvin½yenHeT RKan;Et[eQµaHFm’TaMgenaH faCakarenAsb,aykñúgbc©úb,nñ kñúgGriyvin½yenHbu:eNÑaH . mñalcunÞ PikçúcUlGrUbQan

ehIynwkfa eyIgkMBugEt

dusxat;kiels dUecñH k¾enAminTan;ehAfa Cakardusxat;kiels kñúgGriyvin½yenH

ehA)anRtwmEtfa Fm’CaeRKÓgs¶b;rMgab;

.

ehIyRTg;Rtas;ENnaM[dusxat;kielsteTAeTotfa GñkdéTeK eFVIGaRkk; eyIgnwgeFVIGMeBIl¥ ¬ edayRTg;)ansEmþgkarebotebon nigGkuslkmµbf 10 mankarsmøab;stVCaedIm

nigmankar

eXIjxuscakKnøgFm’CaTIbMput micätþ³ ¬ kareXIjxus ¦ 10 y:ag mankareXIjxusCaedIm mankarputRsLHedaykarxus CaTIbMput nigRTg;sEmþgeTasdéTeTot dUc]bkáielsCacMENk GaRkk; EdlpÞúyKñanwgcMENkl¥ rYmcMENknImYy² 44 x ¦ . mñalcunÞ

dUcCapøÚvminesµI

manpøÚvesµIdéTsRmab;ecosvagpøÚv

minesµIenaH mñalcunÞ BMuenaHesat dUckMBg;minesµI mankMBg; esµIÉeTot sRmab;ecosvagkMBg;minesµIenaH man]bmay:agNa mñalcunÞ dUckarminebotebon

k¾edIm,InwgecosvagGMeBIGaRkk;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -95mankarebotebonCaedIm . mñalcunÞ Gkuslkmµbf mankarebotebonCaedIm man karcuHGn;fyeTA

kuslFm’TaMgBYg

mankarminebotebonCa

edIm mansPaBx<s;eLIg . mñalcunÞ buKÁlEdlliceTAkñúg Pk;

nwgbIRtkgbuKÁlEdlliceTAkñúgPk;pgKñaeLIgmk)anenaH

rEmgRbRBwtþeTAmin)aneT ¬ minEmnCazan³Edlnwgman ¦ buKÁl EdlminliceTAkñúgPk; eLIgmk)an

mñalcunÞ

eTIbnwgbIRtkgbuKÁlliceTAkñúgPk;[ buKÁlEdlminTUnµanxøÜn

min)anENnaM

xøÜn min)aneFVIxøÜn[rlt;PaBekþARkhayedayxøÜnÉg nwgTUnµan ENnaMbuKÁldéT [rlt;PaBekþARkahay rEmgRbRBwtþeTAmin )aneT EtbuKÁl)anTUnµan )anENnaMxøÜn )aneFVIxøÜn[rlt;PaB ekþARkhayedayxøÜnÉgehIy [rlt;PaBekþARkhay)an ebon

eTIbnwgTUnµanENnaM esckþIenHy:agNa

k¾manTuksRmab;rMlt;karebotebon

buKÁldéT karminebot

karevorcaksmøab;

CIvitGñkdéT manTuksRmab;rMlt;karsmøab;CIvitGñkdéT karevor cakkarkan;ykRTBüEdlm©as;eKmin)an[ manTuksRmab;rMlt;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -96karkan;ykRTBü

Edlm©as;eKmin)an[enaH

rhUtdl;karmin

Rbkan;maMnUvTidæi

manTuksRmab;rMlt;karRbkan;maMnUvTidæiCaTIbM

put . mñalcunÞ RbkarEdltfaKt)ansEmþgseløxbriyay KWeRKÓgdusxat;kiels eFVIkarKit[ekIteLIg eLIg

nigehtuénkarrlt;

dUecñHehIy

.

ehtuénkarx<s;

kalRBHsmµasm<úT§RTg;Rtas;

RBHmhacunÞetßrmanesckþIeRtkGrcMeBaHBuT§Pasit

enaHy:agéRkElg . manerOgEdlsEmþgfa RBHmhacunÞetßr )an[»vaTdl; PikçúTaMgLayedayRtg; Edlrab;faCaesckþIl¥rbs;elakmYy Edr dUcmanerOgtMNalTukkñúg Km<IrGgÁútþrnikay qkáni)at én mhacunÞsURt dUcmanesckþIfa ‹ sm½ymYy sBa¢ati

RBHmhacunÞd¾manGayu

CitEdneQµaHectI

.

kñúgTIenaH

enAkñúgniKmeQµaH RBHmhacunÞd¾man

Gayu manefrvacaehAPikçúTaMgLaymkfa elakGñkd¾manGayu TaMgLay . PikçúTaMgenaH)anTTYlsþab;efrvaca RBHmhacunÞ³d¾ manGayufa Gavuesa dUecñH . RBHmhacunÞ³ manefrvacadUecñH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -97fa elakGñkd¾manGayuTaMgLay BYkFmµeyaKPikçú ¬ PikçúGñk BüayamkñúgFm’ ¦ kñúgsasnaenH bnþúHbg¥ab;BYkQayIPikçú ¬ Pikçú GñkmanQan ¦ fa

PikçúTaMgenHriHKitfa

eyIgCaGñkmanQan

eyIgCaGñkmanQan cuHPikçúTaMgenHKitGVI PikçúTaMgenH KitedIm,I GVI PikçúTaMgenH KitedayehtuGVI . bNþaPikçúTaMgenaH ÉBYkFmµeyaKPikçú

k¾minRCHføa

BYkQayIPikçúk¾minRCHføa

RbtibtþiedIm,ICaRbeyaCn_dl;CneRcIn

TaMgmin)an

edIm,IesckþIsuxdl;Cn

eRcIn edIm,IesckþIceRmIn edIm,ICaRbeyaCn_ edIm,IesckþIsux dl;CneRcIn dl;eTvta nigmnusSTaMgLay . elakGñkd¾man GayuTaMgLay ÉBYkQayIPikçúkñúgsasnaenH rEmgbnþúHbg¥ab; FmµeyaKPikçúfa PikçúTaMgenH CaGñkmancitþe):ageLIg mancitþx<s; eLIg mancitþeXøgeXøag manmat;rwg manvacaerayray man stiPøaMgPøat; min)andwgRBm mancitþmintmál;maM mancitþrevIrvay man\®nÞIy_taMgenACaRbRktI Kitfa eyIgCaGñkmanBüayamkñúg Fm’ PikçúTaMgenH CaFmµeyaK³GVI PikçúTaMgenHCaFmµeyaK³edIm,IGVI PikçúTaMgenH CaFmµeyaK³edayehtuGVI bNþaPikçúTaMgenaH ÉBYk


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -98QayIPikçú k¾minRCHføa BYkFmµeyaKPikçú k¾minRCHføa TaMgmin)an RbtibtþiedIm,ICaRbeyaCn_dl;CneRcIn

edIm,IesckþIsuxdl;Cn

eRcIn edIm,IesckþIceRmIn edIm,ICaRbeyaCn_ edIm,IesckþIsux dl;CneRcIn dl;eTvta nigmnusSTaMgLay . elakGñkd¾manGayuTaMgLay

BYkFmµeyaKPikçúkñúgRBH-

sasnaenH rEmgniyaysresIr EtBYkPikçúCaFmµeyaK³dUcKña minniyaysresIrBYkQayIPikçúeLIy . bNþaPikçúTaMgenaH É BYkFmµeyaKPikçú k¾minRCHføa BYkQayIPikçú k¾minRCHføa TaMg min)anRbtibtþi edIm,ICaRbeyaCn_dl;CneRcIn edIm,IesckþIsux dl;CneRcIn edIm,IesckþIceRmIn edIm,ICaRbeyaCn_ edIm,IesckþI suxdl;CneRcIn dl;eTvta nigmnusSTaMgLay . elakGñk d¾manGayuTaMgLay

ÉBYkQayIPikçú

niyaysresIrEtBYkQayIPikçúdUcKña

kñúgsasnaenH

rEmg

minniyaysresIrBYk

FmµeyaKPikçúeLIy . bNþaPikçúTaMgenaH ÉBYkQayIPikçú k¾min RCHføa

BYkFmµeyaKPikçú

CaRbeyaCn_dl;CneRcIn

k¾minRCHføa

TaMgmin)anRbtibtþiedIm,I

edIm,IesckþIsuxdl;CneRcIn

edIm,I


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -99esckþIceRmIn edIm,ICaRbeyaCn_ edIm,IesckþIsuxdl;CneRcIn dl;eTvta nigmnusSTaMgLay . elakGñkd¾manGayuTaMgLay eRBaHehtuenaH PikçúkñúgsasnaenH Kb,IsikSay:agenHfa eyIg CaFmµeyaKPikçú nwgniyaysresIrBYkQayIPikçú . elakGñk d¾manGayuTaMgLay GñkTaMgLayKb,IsikSay:agenHcuH . erOg enH eRBaHehtuGVI ? elakGñkd¾manGayu eRBaHfa buKÁlNa )anBal;RtÚvnUvFatu eQµaH Gmt³ edaynamkayehIy buKÁl enaHCabuKÁlGs©arü rk)anedaykRmkñúgelak . elakGñkd¾ manGayuTaMgLay eRBaHehtuenaH PikçúkñúgsasnaenH KYrsikSa y:agenHfa

eyIgCaBYkQayIPikçú

nwgniyaysresIrBYkFmµ-

eyaKPikçú . elakGñkd¾manGayuTaMgLay GñkTaMgLay Kb,I sikSay:agenHcuH . erOgenaH eRBaHehtuGVI ? elakGñkd¾man GayuTaMgLay eRBaHfa buKÁlNaRtas;dwg eXIjnUvcMENk énGtßd¾RCaleRCA edayR)aCJaehIy buKÁlenaHCabuKÁlGs©arü rk)anedayRkkñúgelak . cb;erOgkñúgmhacunÞsURt

Edlcat;fa

enHCaesckþIl¥


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -100rbs;elak

Edlelakbu:nb:gGb;rM

eBalsresIrdl;KñanigKña

[PikçúTaMgBIrcMENkecH

nigmin[emIlgaybuKÁldéTeTot

pg . RBHmhacunÞetßr elakmancMeNHecHdwgy:agCak;c,as; )any:agl¥ kñúgeBaCÄgÁ KWGgÁénFm’CaeRKÓgRtas;dwg man 7 Rbkar rhUtdl;elak)anTTYlkitþiysGMBIRBHmhavIr³ eday elak)anTTYlkarGnuBaØatBIRBHBuT§GgÁ Rbkar

[sEmþgeBaCÄgÁ

kñúgRKaEdlRBHmanRBHPaKRTg;RbQYn

7

tamEdlman

erOgcarwkTukenAkñúg Km<IrsMyutþnikay mhavarvKÁ énKiløanvKÁ kñúg KiløansURt dUcmanesckþIfa ‹ sm½ymYy RBHmanRBHPaK RTg;Kg;Rbfab;enAvtþevLúv½n CaklnÞknivabsßan eTobRkúgraCRKwH . k¾kñúgsm½yenaH RBH mhamunI

RTg;manGaBaFCaTm¶n;

.

RKaenaH

RBHmhacunÞetßr

)ancUleTAKal;RBHskümunIdl;TIKg;Rbfab; fVaybgÁMRBHPKva rYcGgÁúykñúgTId¾smKYr . eBlenaH RBHCinRsI RTg;Rtas;nwg RBHmhacunÞetßrfa mñalcunÞ GñkcUrsEmþgeBaCÄgÁ 7 Rbkar [ tfaKt)ansþab;pgemIl .

lMdab;enaH

RBHmhacunÞetßrRkab


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -101TUlbgðajfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn eBaCÄgÁ 7 RbkarTaMgenaH EdlRBHsymÖÚRTg;)ansEmþgTukl¥ehIy ehIy

eFVI[eRcInehIy

EdlbuKÁlGb;rMl¥

rEmgRbRBwtþeTAedIm,Ikardwgd¾éRkElg

edIm,IkarRtas;dwg edIm,IRBHniBVan

.

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾

ceRmIn eBaCÄgÁ 7 RbkarenaH KWGVI ? 1- stisem<aCÄgÁ GgÁ énFm’CaeRKÓgRtas;dwg KWsti ERbfa karrB£k . 2- Fmµvicysem<aCÄgÁ GgÁénFm’CaeRKÓgRtas;dwg KWFmµvicy³ ERbfa karykcitþTukdak;nUvFm’

. 3- vI i sem<aCÄgÁ GgÁénFm’Ca vriIry

eRKÓgRtas;dwg KWvIriy³ ERbfa karBüayam

.

4-

bIti-

sem<aCÄgÁ GgÁénFm’CaeRKÓgRtas;dwg KWbIti ERbfa karEq¥t citþ

.

5-

bsST§isem<aCÄgÁ

GgÁénFm’Ca

eRKÓgRtas;dwg

sem<aCÄgÁ GgÁénFm’ KWbsST§i ERbfa kars¶b;citþ . 6- smaFisem< CaeRKÓgRtas;dwg KWsmaFi ERbfa kartaMgcitþmaM . 7- ]ebkça sem<aCÄgÁ

GgÁénFm’CaeRKÓgRtas;dwg

KW]ebkça

ERbfa

kar

RBegIykenþIy . eBaCÄgÁ 7 RbkarenHÉg EdlRBHsm<úT§RTg;sEmþgTuk


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -102ehIy EdlbuKÁlGb;rMl¥ehIy eFVI[eRcInehIy rEmgRbRBwtþ eTAedIm,Ikardwgd¾éRkElg edIm,IkarRtas;dwg edIm,IRBHniBVan . RKaenaH RBHskümunI eTIbRTg;Rtas;fa mñalcunÞ eBaCÄgÁTaMg 7 Rbkar rEmgmany:agenHÉg . kalRBHmhacunÞetßr )an sEmþgeBaCÄgÁ

7

RbkardUecñHehIy

RBHbrmsasþaRTg;sBV

RBHT½y )at;BIRbQYnenaH . manesckþIfa GaBaFenaH RBH elaknaf RTg;lH)anehIyedayRbkardUecñH . enAmanesckþIl¥rbs;RBHmhacunÞetßrmYyerOgeTot Edl CaesckþIl¥ eFVI[)andwgnUvFm’ edIm,IlHbg;nUvTidæiepSg² tam EdlmansEmþgTukenAkñúg Km<IrmCÄimnikay mUlbNÑask³ én seløxsURtTI 8 dUcmanesckþIfa ‹ enAmanesckþIl¥rbs;RBHmhacunÞetßr sMxan;éRkElg pg

EdlCaesckþId¾

Edlmanplbnþmkdl;kareFVIsgÁaynaeTot

dUcCaesckþI l¥ rbs;e lak

EdlmansEmþgenAkñ úg sU Rt

rhUtdl;BIrsURtenaH KW samKÁ ÁamsURt nig )asaTiksURt . samKamsU RBHmhacunÞetßr elakCaGñkmankarKiteXIj cMeBaHFm’


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -103vin½yfamanRbeyaCn_ tamEdlmanerOgeBalR)akdTukenAkñúg samKÁ samKÁamsU msURt enAkñúg Km<IrmCÄimnikay ]bribNÑask³ fa ‹ RKamYy RBHmanbuNü RTg;Kg;Rbfab;enAsamKÁam³ kñúg Ednská³ . kñúgRKaenaH niKNænadbuRt ¬ m©as;lT§iGnütirIßy_ mñak;kñúgcMeNam 6 nak; ¦ )ansmøab;xøÜneTAfµI² enAkñúgRkúg)ava kalniKNænadbuRtsøab;eTA BYkniRKnßEdlCakUnsisS)anEbk KñaCaBIrBYk EfmTaMgmankarekItvivaTdl;KñanigKña eRBaHEtBakü ENnaMlT§irbs;xøÜnfa elakmindwgFmµvin½yenHeT cMENkeyIg eTIbCaGñkdwgkñúgFmµvin½yenH elakbdibtþixus

elakdwgFmµvin½yenH

eyIgbdibtþiRtÚv

y:agNa

BaküsmþIrbs;eyIgmanRb-

eyaCn_ rIÉBaküsmþIrbs;elakminmanRbeyaCn_ BaküEdlKYr eBalmun

elakRtLb;ykmkeBalxageRkay

BaküEdlKYr

eBalxageRkay EtelakRtLb;naMmkeBalmun elak)anRbRBwtþ xusmkehIy eyIgminykeTaselakeT elakRtÚveKsgát;sgáin ehIy cUrRbRBwtþedIm,IedaHxøÜnBIkareBalenaH cUrdkxøÜnecj ebI elakGaceFVI)an . BYkniRKnßTaMgenaH )aneQøaHRbEkkKñay:ag


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -104enH eFVI[BYkRKhsßEdlesøóks Casav½krbs;niKNænadbuRt k¾mankarenOyNaycMeBaHesckþIeKarB BYkniRKnßTaMgenaH dUc KñanwgbuKÁlTaMgLay

EdlenOyNaykñúgFmµvin½yEdleBal

Tukminl¥ EdlmineFVI[Gs;Tukç minCYy[s¶b; minEmnCaBakü eRbónRbedArbs;RBHsmµasm<úT§

EdlCaFmµvin½yminGacTIBwg

)andUecñaH . ehtuEdlBYkbrivarrbs;niKNænadbuRt

ekItvivaTdl;Kña

nigKña rhUteFVI[Ebk)ak;KñaenaH mansEmþgTukenAkñúg Gdækfa brmtßTIbnI én samK ÁamsURt GFib,ayehtuplkñúgerOgenaH samKamsU dUcmanesckþIfa ‹ kñúgeBlEdlniKNænadbuRt eKKitfa

lT§irbs;eyIgCalT§iminEmnCYy[stVGs;Tukç)aneT

CalT§iR)ascakxøwmsar xøÜneyIgenH ehIy

EdlCaGacarüCitnwgsøab;

EtebIeyIgR)ab;fa

CaGñkdl;nUvesckþIvinas

lTi§rbs;eyIgminEmnCYy[Gs;Tukç

)aneT R)akdCaminmanbuKÁlNaeCÓ eRkayBIeyIgsøab;eTAehIy BYkeKR)akdCaEbk)ak;Kña enHCa])aymYy eFVI[RBHBuT§Cam©as;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -105RTg;)an»kassEmþgFm’dl;BYkeK BYkeKR)akdCadwgfa RBHBuT§ sasnaeT eTIbCasasnadwknaMstV[rYcBIesckþITukç)an . bnÞab; mk kUnsisSmñak;² )ancUleTArkniKNænadbuRt )aneBalGgVr fa

sUmelakGacarü

R)ab;kic©Edlmanxøwmsar

kñúglT§irbs;

elakdl;xJúMpgcuH . niKNænadbuRteBaltbfa kalebIeyIgsøab; eTAehIy sUmGñkTaMgGs;KñaRbkan;fa xøÜneyIgCarbs;eTog . t mk mankUnsisSmñak;eTot )ancUleTArkniKNænadbuRt² eTIb [sisSmñak;enaHeron]ecäTTidæi KÅ[Rbkan;fa

xøÜnsøab;eTAehIy

sUnü ehtudUecñH eTIbeFVI[kUnsisSEbkKñaCaBIrBYk ehIyeKk¾ søab;eTA . RKaenaH BYkkUnsisSnaMKñaeFVIsrIrkic©bUCasBniKNænadbuRtrYceRscehIy

mkRbCuMsaksYrKñafa

Gacarü)anR)ab;kic©

Edlmanxøwmsardl;nrNay:agNaxøHb¤ ? eBlenaH mansisS mñak;)aneRkakeLIgeBalfa elakGacarü)anR)ab;´fa xøÜneyIg Carbs;eTog .

k¾mansisSmñak;eTot

eRkakeLIgeBalCMTas;

nigR)ab;fa elakGacarü)anR)ab;fa stVsøab;eTAehIysUnü .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -106kñúgTIbMputsisSTaMgGs;enaH

k¾ekItmankareQøaHvivaTKñanigKña

edayminRBmsþab;Kña rhUtdl;Ebk)ak;Kña eTAkan;TisepSg² . cMENkesckþIkñúgRBH)alIén samKÁ ÁamsURt )ansEmþg samKamsU teTAeTotdUcmanesckþIfa ‹ sm½ymYy

RBHmanRBHPaK

RTg;Kg;kñúgsamRKam kñúg

Ednská³ . sm½yenaHÉg niKNænadbuRt eTIbEtnwgeFVImrNkal kñúgEdn)ava . eRBaHkalkiriyaénniKNænadbuRtenaH BYkniRKnß ¬ CaGenþvasik ¦ k¾Ebk)ak;KñaCaBIrBYk ekItkarRbkYtRbkan; eQøaH Tas;ETgKña cak;edatKñanigKñaedaylMEBg KWmat;fa GñkÉgmin dwgFm’vin½yenHeT eyIgeTIbdwgFm’vin½yenH GñkÉgnwgdwgFm’vin½y enHdUcemþc)an GñkÉgRbRBwtþxus eyIgeTIbbdibtþiRtÚv Bakürbs; eyIgRbkbedayRbeyaCn_ RbeyaCn_eT

Bakürbs;GñkÉg

BaküEdlKYrniyaymun

minRbkbeday

GñkÉgEbrCaniyay

eRkay BaküEdlKYrniyayeRkay GñkÉgEbrCaniyaymun Gñk ÉgsnSMEtvtþEdlxus²

ebIGñkÉgelIkvaT³eLIg

eKrEmgtiH-

edol)an ebIGñkÉgGac cUrRbRBwtþ[rYccakvaT³cuH . BYkniRKnß


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -107TaMgenaH )anjúaMgnUvCemøaH[dl;KñanigKñay:agenHÉg . esckþI søab;Etmñak;

Ethak;dUcCaRbRBwtþeTAkñúgBYkniRKnß

rbs;niKNænadbuRt

.

CaGenþvasik

BYksav½krbs;niKNænadbuRtNa

Ca

RKhsß esøókBak;s BYksav½kTaMgenaH mansPaBenOyNay R)ascakesckþIeRtkGr mansPaBrYjrakñúgFmµvin½y EdlBYk niKNænadbuRtsEmþgxus

Rbkasxus

minEmnCaniyüanikFm’

minEmnRbRBwtþeTA edIm,IesckþIs¶b;rMgab; minEmnRBHsmµasm<úT§ sEmþg CasþÚbEbkFøay minEmnCaTIBMnak;eLIy . RKaenaH smNueTÞs eQµaHcunÞ enAcaMvsSakñúgEdn)ava cUleTArkRBHGannÞmanGayu EdlKg;enAkñúgsamRKam luHcUl eTAdl;ehIy KYr

.

k¾GPivaTRBHGannÞmanGayu

rYcGgÁúykñúgTId¾sm

kalcunÞGgÁúykñúgTId¾smKYrehIy

niyaynwgRBHGannÞ

manGayu dUecñHfa bBiRtelakd¾ceRmIn niKNænadbuRt eTIbEt nwgeFVImrNkal

kñúgEdn)ava

eRBaHkalkiriyarbs;niKNænad

buRtenaH BYkniRKnßk¾Ebk)ak;KñaCaBIrBYk . eb . CasþÚbEbk Føay minEmnCaTIBMnak;eLIy . kalcunÞniyayy:agenHehIy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -108RBHGannÞmanGayu Gayu

cunÞ

niyaynwgcunÞy:agenHfa

BaküenHCaBakümanmUl

elakGñkd¾manGayu

cunÞ

elakGñkd¾man

KYrnwgeTAKal;RBHsm<úT§

mkeyIgnwgcUleTAKal;RBHTsBl

luHcUleTAdl;ehIy nwgRkabbgÁMTUlesckþIenHcMeBaHRBHmunI . cunÞ³k¾TTYlBaküRBHGannÞmanGayufa RBHkruNaelakm©as; . lMdab;enaH RBHGannÞ nigcunÞ)ancUleTAKal;RBHTsBl luHcUleTAdl;ehIy RkabfVaybgÁMRBHsm<úT§ ehIyGgÁúykñúgTI d¾smKYr . kalRBHGannÞKg;kñúgTId¾smKYrehIy k¾RkabbgÁMTUl RBHCinRsIdUecñHfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn cunÞenHÉg)anniyay y:agenHfa bBiRtelakd¾ceRmIn niKNænadbuRt eTIbEtnwgeFVI mrNkalkñúgEdn)ava eRBaHkalkiriyarbs;niKNænadbuRtenaH BYkniRKnßk¾Ebk)ak;KñaCaBIrBYk ekIteTACaRbkYtRbkan;eQøaHTas; ETg cak;edatKñanigKñaedaylMEBg KWmat;fa GñkÉgmindwgFm’ vin½yenHeT eyIgeTIbdwgFm’vin½yenH . eb . dUcCasþÚbEbk Føay minEmnCaTIBMnak;eLIy bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁ manesckþIRtiHriHy:agenHfa GMNwH\tGMBIRBHsasþaeTA sUmkuM[


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -109vivaTekIteLIgkñúgsgÇeLIy eRBaHfa vivaTenaH nwgRbRBwtþeTAmin edIm,ICaKuNdl;CneRcIn minCasuxdl;CneRcIn minCaRbeyaCn_ minCaesckþIceRmIndl;CneRcIn CaTukçdl;eTvta nigmnusSTaMg Lay . RBHelaknafRTg;Rtas;fa mñalGannÞ Gñkyl;eXIj esckþIenaHdUcemþc

Fm’TaMgLay

EdltfaKtRtas;dwgehIy

sEmþgehIy dl;GñkTaMgLay dUcCastib,dæan 4 smµb,Fan 4 \T§i)aT 4 \®nÞiy 5 Bl³ 5 eBaCÄgÁ 7 mKÁd¾RbesIrRbkb edayGgÁ 8 mñalGannÞ GñkEdleXIjPikçúBIrrUb manvaT³epSg Kña kñúgFm’TaMgLayenHEdrb¤eT ? bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn Fm’TaMg Lay EdlRBHelaknaykRtas;dwgehIy sEmþgehIy dl;´ RBHGgÁTaMgLay dUcCastib,dæan 4 CaedIm ´RBHGgÁminEdl eXIjPikçúBIrrUbmanvaT³epSgKña kñúgFm’vin½yenHeLIy bBiRtRBH GgÁd¾ceRmIn manEtBYkbuKÁlEdlCaGñkEGbGbRBHmanbuNüeT luHGMNwH\tGMBIRBHmaneCaKeTA RBHsgÇ

eRBaHGaCIv³CaehtuxøH

vivaTenaHnwgRbRBwtþeTA

nwgjúaMgvivaT[ekIteLIg

kñúg

eRBaHGFib,atiemakçCaehtuxøH

edIm,IminCaKuNdl;CneRcIn

minCasux


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -110dl;CneRcIn

minCaRbeyaCn_

minCaesckþIceRmIndl;CneRcIn

CaTukçdl;eTvta nigmnusSTaMgLay . mñalGannÞ karvivaTNa ekIteLIg eRBaHGaRs½yGaCIBCaehtu b¤eRBaHGaRs½yGFib,atiemakçCaehtu vivaTenaH RKan;EtCakarbnþicbnþÜceT mñalGannÞ mYyeTot kalvivaTNaekIteLIgkñúgsgÇ eRBaHGaRs½ymKÁ b¤ GaRs½ybdibTa vivaTenaHnwgRbRBwtþeTA edIm,IminCaKuNdl;Cn eRcIn

minCasuxdl;CneRcIn

minCaRbeyaCn_

minCaesckþI

ceRmIndl;CneRcIn CaTukç dl;eTvta nigmnusSTaMgLay . mñalGannÞ

vivaTmUlenaHman

6

Rbkar

vivaTmUl

6

RbkardUcemþc ? mñalGannÞ PikçúkñúgsasnaenH CaGñkeRcIneTA edayesckþIeRkaF CaGñkeRcInedaykarcgeBor . mñalGannÞ PikçúNaCaGñkeRcInedayesckþIeRkaF CaGñkeRcInedaykarcgeBor PikçúenaHeQµaHfa mineKarB minekatERkgcMeBaH

RBHsasþapg

mineKarB minekatERkgcMeBaHRBHFm’pg RBHsgÇpg mineFVI[ eBjeljkñúgsikçapg . mñalGannÞ PikçúNamineKarB minekat ERkgcMeBaHRBHsasþa cMeBaHRBHFm’>>> mineKarB minekatERkg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -111cMeBaHRBHsgÇpg mineFVI[eBjeljkñúgsikçapg PikçúenaHeQµaH fa begáItvivaTkñúgsgÇ . vivaT ¬ EdlekItkñúgsgÇ ¦ EtgRbRBwtþ eTAedIm,IminCaKuNdl;CneRcIn

minCasuxdl;CneRcIn

minCa

RbeyaCn_ minCaesckþIceRmIndl;CneRcIn CaTukçdl;BYkeTvta nigmnusSTaMgLay

.

mñalGannÞ

ebIGñkTaMgLayBicarNa

eXIjvivaTmUl mansPaBy:agenH B§d¾xagkñúgkþI B§d¾xageRkAkþI mñalGannÞ kñúgerOgenaH GñkTaMgLay KYrBüayamlHvivaTmUl d¾lamkenaHecj mñalGannÞ ebIGñkTaMgLayBicarNamineXIj vivaTmUlmansPaBy:agenH B§d¾xagkñúgkþI B§d¾xageRkAkþI mñal GannÞ kñúgdMeNIrenaH GñkTaMgLay KYrRbtibtþiedIm,IkuM[vivaTmUl d¾lamkenaHÉg hUrehorteTAeTot karlHbg;vivaTmUld¾lamk enaH rEmgmanedayRbkary:agenHÉg . mñalGannÞ

mYyeTot

PikçúCaGñkeRcInedaykarlb;KuN

eK CaGñkeRcInelIkxøÜn>>> CaGñkeRcInRcENn CaGñkkMNaj;>>> CaGñkGYtGag CaGñkmanmaya>>> CaGñkmanR)afñad¾lamk CaGñk manesckþIeXIjxus>>> CaGñkRbkan;tamesckþIyl;eXIjrbs;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -112xøÜn CaGñksÞabGEg¥l ¬ nUvsIl nigTidæi ¦ CaGñkRbkan;maM Ca GñklHbg;)anedaykRm

.

mñalGannÞ

PikçúNaCaGñkRbkan;

tamesckþIyl;eXIjrbs;xøÜn CaGñksÞabGEg¥l CaGñkRbkan; maM

CaGñklHbg;)anedaykRm

PikçúenaH

eQµaHfa

mineKarB

minekatERkgcMeBaHsasþapg mineKarB minekatERkgcMeBaHRBH Fm’pg

minekatERkgcMeBaHsgÇpg

CaGñkmineFVI[eBjelj

kñúgsikça . mñalGannÞ PikçúNa mineKarB minekatERkgcMeBaH RBHsasþa RBHFm’>>> RBHsgÇ>>> CaGñkmineFVI[eBjeljkñúg sikça PikçúenaH eQµaHfa begáItvivaTkñúgsgÇ . vivaT ¬ EdlekIteLIg ¦ rEmgRbRBwtþeTA edIm,IminCaKuNdl;CneRcIn minCasuxdl;Cn eRcIn

minCaRbeyaCn_

minCaesckþIceRmIndl;CneRcIn

CaTukç

dl;BYkeTvta nigmnusSTaMgLay . mñalGannÞ ebIGñkTaMgLay BicarNaeXIjvivaTmUl mansPaBy:agenH B§d¾xagkñúg kþI B§d¾xageRkAkþI mñalGannÞ kñúgdMeNIrenaH GñkTaMgLay KYr BüayamlHbg;vivaTmUld¾lamkenaHecj . mñalGannÞ ebIGñk TaMgLayBicarNamineXIjvivaTmUl mansPaBy:agenH B§d¾xag


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -113kñúgkþI B§d¾xageRkAkþI mñalGannÞ kñúgdMeNIrenaH GñkTaMgLay KYrRbtibtþiedIm,IkuM[vivaTmUld¾lamkenaHÉg ratt,atteTA kar lHbg;vivaTd¾lamkenH rEmgmanedayRbkary:agenH karmin[ vivaTmUld¾lamkenH

ratt,atteTA

rEmgmanedayRbkary:ag

enH . mñalGannÞ enHÉgvivaTmUl 6 y:ag . mñalGannÞ

GFikrN_enaHman

4

y:ag

GFikrN_

4

y:agdUcemþcxøH GFikrN_ 4 y:agKW vivaTaFikrN_ 1 GnuvaTa FikrN_ 1 GabtþaFikrN_ 1 kic©aFikrN_ 1 mñalGannÞ enH ÉgCaGFikrN_ 4 y:ag . mñalGannÞ GFikrNsmf³enH man 7 y:ag KWsmµúxavin½y 1 stivin½y 1 GmUL`vin½y 1 bdiBaØatkrN³ 1 eyPuyüsika 1 tsS)abiysika 1 tiN vtßark³ 1 EdlsgÇKb,I[ edIm,IrMgab;GFikrN_EdlekIteLIg ehIy . mñalGannÞ cuHsmµúxavin½yetIdUcemþc ? mñalGannÞ PiikçúkñúgsasnaenH CECkKñafa enHCaFm’ b¤fa enHminEmnCaFm’ faenHCavin½y b¤fa enHminEmnCavin½y . mñalGannÞ PikçúTaMg Gs;enaHÉg Kb,IRBmeRBógKña RbCMueRbóbeFobtamEbbEdlCa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -114Fm’

luHeRbóbeFobtamEbbEdlCaFm’rYcehIy

Kb,IrMgab;GFi-

krN_enaH edayviFIEdl[rMgab;tamEbbEdlCaFm’enaH . mñal GannÞ smµúxavin½yy:agenHÉg . karrMgab;GFikrN_BYkxøH kñúg sasnaenH rEmgmanedaysmµúxavin½yy:agenHÉg . mñalGannÞ cuHeyPuyüsikaetIdUcemþc ? mñalGannÞ ebI PikçúTaMgenaH minGacrMgab;GFikrN_enaH kñúgGavasenaH)aneT . mñalGannÞ kñúgGavasNa manPikçúeRcIn PikçúTaMgenaH Kb,IeTA kan;GavasenaH . PikçúTaMgGs;enaH KYrmkRbCMuKñakñúgGavasenaH luHmkRbCMuKñaehIy KYreRbóbeFobtamEbbEdlCaFm’ luHeRbób eFobtamEbbEdlCaFm’ehIy

Kb,IrMgab;GFikrN_enaHedayviFI

Edl[rMgab;tamEbbEdlCaFm’enaH . mñalGannÞ eyPuyüsika y:agenHÉg . karrMgab;GFikrN_BYkxøH kñúgsasnaenH rEmg manedayeyPuyüsikay:agenHÉg . mñalGannÞ

cuHstivin½yetIdUcemþc

?

mñalGannÞ

kñúg

sasnaenH PikçúTaMgLay ecaTPikçúedayKrukabtþi mansPaB y:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþIfa elakmanGayu


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -115rB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH

KWGabtþi)araCikkþI

Gabtþirg

)araCikkþI EdlelakRtÚvehIy eXIjb¤eT ? PikçúenaH niyay y:agenHfa mñalGavuesa ´rB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl´RtÚvehIy mineXIj eT . mñalGannÞ stivin½yy:agenHÉg . karrMgab;GFikrN_ BYkxøH kñúgsasnaenH rEmgmanedaystivin½yy:agenHÉg . mñalGannÞ GmUL`vin½y etIdUcemþc ? mñalGannÞ kñúg sasnaenH

PikçúTaMgLay

ecaTPikçúedayKrukabtþimansPaB

y:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþIfa elakmanGayu rB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH

KWGabtþi)araCikkþI

Gabtþirg

)araCikkþI EdlelakRtÚvehIy eXIjb¤eT ? PikçúenaHniyay y:agenHfa mñalGavuesa ´rB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl´RtÚvehIy mineXIj eT . PikçúenaHjúaMgPikçúenH EdlkMBugbeNþaHbéNþ min[beNþaH béNþ)anfa elakd¾manGayu eNðIy elakcUrTTYldwgeday RsÜlcuuH

ebIelakrB£keXIjnUvKrukabtþimansPaBy:agenH

KW


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -116Gabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI EdlelakRtÚvehIy . Pikçú enaHniyayy:agenHfa

mñalGavuesa

´CamnusSqáÜt

mancitþ

vibløas ERbRbÜl kalEdl´qáÜt mancitþvibløas ERbRbÜl enaH )anRbRBwtþGnacar )aneBal )anBüayamelµIs nUvkic© EdlminEmnCarbs;smN³CaeRcIn ´rB£kmineXIjGMeBIenaHeT GMeBIenaH´)aneFVIedayesckþIvegVg . mñalGannÞ y:agenHÉg sgÇKb,I[GmUL`vin½ydl;PikçúenaH . mñalGannÞ GmUL`vin½y y:agenHÉg . karrMgab;GFikrN_BYkxøH kñúgsasnaenH rEmg manedayGmUL`vin½yy:agenHÉg . mñalGannÞ cuHbdiBaØatkrN³ etIdUcemþc ? mñalGannÞ PikçúkñúgsasnaenH RtÚveKecaTkþI minRtÚveKecaTkþI EtgrB£k Etg ebIk EtgeFVI[rak;nUvGabtþi . mñalGannÞ PikçúenaH KYrcUlmk rkPikçúcas;CagxøÜn ehIyeFVIcIvreqogsµamçag fVaybgÁM)aTa GgÁúy RcehagpÁgGBa¢lIrYc KYreBaly:agenHfa bBiRtelakd¾ceRmIn ´RtÚvGabtþieQµaHenH ´sUmsEmþgnUvGabtþieQµaHenaH . Pikçúcas; enaHeBaly:agenHfa elakeXIjb¤ ? Pikçúx©IeqøIyfa ´eXIj .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -117Pikçúcas;eBalfa elakRtÚvsRgÜmteTA . Pikçúx©IeqøIyfa ´nwg sRgÜm . mñalGannÞ bdiBaØatkrN³y:agenHÉg . karrMgab; GFikrN_BYkxøH kñúgsasnaenH rEmgmanedaybdiBaØatkrN³ y:agenHÉg . mñalGannÞ cuHtsS)abiysikaetIdUcemþc ? mñalGannÞ kñúgsasnaenH PikçúTaMgLay ecaTPikçúedayKrukabtþi mansPaB y:agenH Gayu

KWGabtþi)araCikkþI

Gabtþirg)araCikkþIfa

cUrrB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH

elakd¾man

KWGabtþi)araCikkþI

Gabtþirg)araCikkþI EdlelakRtÚvehIy . PikçúenaHniyayy:ag enHfa mñalGavuesa ´nwknUvKrukabtþimansPaBy:agenH KWGabtþi )araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl´RtÚvehIy mineXIjeT . PikçúenaHjúMagPikçúenH EdlkMBugbeNþaHbéNþ min[beNþaHbéNþ )anfa mñalelakd¾manGayu eNðIy elakcUrTTYldwgeday RsÜlcuH

ebIelakrB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH

)araCikkþI

Gabtþirg)araCikkþI

niyayy:agenHfa

EdlelakRtÚvehIy)an

mñalGavuesa

KWGabtþi .

Pikçú

´rB£knUvKrukabtþimansPaB


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -118y:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl´RtÚvehIy mineXIjeT

mñalGavuesa

mansPaBy:agenH

Et´rB£keXIjxøH

Edl´RtÚvehIy

EdlkMBugbeNþaHbéNþ

.

nUvGabtþitictYc

PikçúenaHjúMagPikçúenH

min[beNþaHbéNþ)anfa mñalelak

manGayu eNðIy elakcUrTTYldwgedayRsÜlcuH ebIelakrB£k nUvKrukabtþimansPaBy:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCik kþI EdlelakRtÚvehIy)an . PikçúenaHniyayy:agenHfa mñal Gavuesa Gm,al´ RtÚvGabtþibnþicbnþÜcb:ueNÑH sYresaH

k¾Kg;teTAdwg)an

y:agenH

KWGabtþi)araCikkþI

Edlelakmin

cMNg;ebI´RtÚvKrukabtþimansPaB Gabtþirg)araCikkþI

EdlelaksYr

ehIy nwgminTTYldwgdUcemþc)an . PikçúGñkecaTenaH niyay y:agenHfa b:ueNÑH

mñalGavuesa

Gm,alelakRtÚvGabtþibnþicbnþÜc

Edl´minsYrk¾nwgminTTYldwg

cMNg;ebIelak

RtÚv

KrukabtþimansPaBy:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl´min)ansYr nwgTTYldwgdUcemþc)an mñalelakmanGayu eNðIy elakcUrTTYldwgedayRsÜlcuH ebIelakrB£knUvKruka-


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -119btþimansPaBy:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl RtÚvehIy)an . PikçúenaHniyayy:agenHfa mñalGavuesa ´rB£k eXIjnUvKrukabtþi mansPaBy:agenH KWGabtþi)araCikkþI Gabtþirg )araCikkþI Edl´RtÚvehIy BaküenH´niyayelgeT BaküenH´ niyayEkøgeT

´rB£knUvKrukabtþimansPaBy:agenH

KWGabtþi

)araCikkþI Gabtþirg)araCikkþI Edl´RtÚvehIy mineXIjeLIy . mñalGannÞ tsS)abiysika y:agenHÉg . karrMgab;GFikrN_BYk xøH kñúgsasnaenH rEmgmanedaytsS)abiykay:agenHÉg . mñalGannÞ cuHtiNvtßark³etIdUcemþc ? mñalGannÞ kñúg sasnaenH PikçúTaMgLaynaMKñabgáehtu eQøaHTas;ETgKña ehIy )anRbRBwtþGnacar )aneBal )anBüayamelµIs nUvkic©minEmn Carbs;smN³CaeRcIn mñalGannÞ PikçúTaMgGs;enaHÉg Kb,I RBmeRBógRbCMuKña luHRbCMuKñaehIy PikçúmYyrUbEdlCaGñkQøas CagPikçúEdlCabkçBYkCamYyKña

Kb,IeRkakGMBIGasn³

eFVIcIvr

eqogsµamçag RbNmüGBa¢lIepþógsgÇfa bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn sUmsgÇsþab;´ eyIg´TaMgLaykñúgTIenH naMKñabgáehtu eQøaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -120Tas;ETgKña ehIy)anRbRBwtþGnacar elµIs

)aneBal )anBüayam

nUvkic©minEmnCarbs;smN³CaeRcIn

ebIkmµmankald¾

smKYrdl;sgÇehIy ´sUmsEmþgGabtþirbs;elakGñkmanGayu TaMgenHpg CMnuMsgÇ

Gabtþirbs;xøÜn´pg

edaytiNvtßark³kñúgkNþal

CMnYselakmanGayuTaMgLayenHpg

evorElgEtGabtþiEdlmaneTasF¶n;

edIm,IxøÜn´pg

nigGabtþiEdlCaKihib,di-

sMyutþ . lMdab;enaH PikçúmYyrUb CaGñkQøasCagPikçúTaMgLay EdlCabkçBYkKñadéTeTot Kb,IeRkakGMBIGasn³ eFVIcIvreqogsµa mçag RbNmüGBa¢lIepþógsgÇfa bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn sUm sgÇsþab;´ eyIg´TaMgLaykñúgTIenH naMKñabgáehtu eQøaHTas; ETgKña )anRbRBwtþGnacar )aneBal )anBüayamelµIs nUv kic©minEmnCarbs;smN³CaeRcIn

ebIkmµmankald¾smKYrdl;

sgÇehIy ´sUmsEmþgGabtþirbs;elakmanGayuTaMgLayenH pg

Gabtþirbs;´pg

edaytiNvtßark³

kñúgkNþalCMnuMsgÇ

CMnYselakGñkmanGayuTaMgLayenHpg edIm,IxøÜn´pg evorElg EtGabtþiEdlmaneTasF¶n; nigGabtþiCaKihib,disMyutþ . mñal


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -121GannÞ tiNvtßark³ y:agenHÉg . karrMgab;GFikrN_BYkxøH kñúg sasnaenH rEmgmaneday tiNvtßark³ y:agenHÉg . mñalGannÞ Fm’ 6 RbkarenH CasaraNIyFm’ ¬ Fm’naM [rB£krkKña ¦ CaFm’eFVInUvesckþIRsLaj;[dl;KñanigKña CaFm’ eFVIesckþIeKarBKña RbRBwtþeTAedIm,IesckþIse®gÁaHKña edIm,IminTas; ETgKña edIm,IRBmeRBógKña edIm,IesckþIs¶b;s¶at; Fm’ 6 Rbkar etIdUcemþcxøH ? mñalGannÞ PikçúkñúgsasnaenH )antaMgkaykmµ Rbkbedayemtþa kñúgBYksRBhµcarIbuKÁl TaMgkñúgTIcMeBaH mux TaMgkñúgTIkM)aMgmux enHÉgeQµaHfa saraNIyFm’ CaFm’eFVI nUvesckþIRsLaj;dl;KñanigKña CaFm’eFVIesckþIeKarBKña RbRBwtþ eTAedIm,IesckþIse®gÁaHKña edIm,IminTas;ETgKña edIm,IRBmeRBóg Kña edIm,IesckþIs¶b;s¶at; 1 . mñalGannÞ mYyeTot Pikçú)an taMgvcIkmµRbkbedayemtþa . eb . RbRBwtþeTAedIm,IesckþIs¶b; s¶at; 1 . mñalGannÞ mYyeTot Pikçú)antaMgmenakmµ Rbkb edayemtþakñúgBYksRBhµcarIbuKÁl TaMgkñúgTIcMeBaHmux TaMgkñúgTI kM)aMgmux

enHÉgeQµaHfa

saraNIyFm’

CaFm’eFVInUvesckþI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -122RsLaj;[dl;KñanigKña

CaFm’eFVIesckþIeKarBKña

RbRBwtþeTA

edIm,I esckþIse®gÁaHKña edIm,IminTas;ETgKña edIm,IRBmeRBógKña edIm,IesckþIs¶b;s¶at; 1 . mñalGannÞ mYyeTot laPTaMgLay Na EdlRbkbedayFm’ )anmkedayFm’ edayehaceTA sUm,I RtwmEtGaharbiNÐ)at PikçúminCaGñkhYgEhg briePaKlaPman sPaBdUecñaHeLIy CaGñkbriePaKCasaFarN³ ¬ CamYy ¦ nwg sRBhµcarIbuKÁl GñkmansIlTaMgLay enHÉgeQµaHfa saraNIyFm’

CaFm’eFVInUvesckþIRsLaj;[dl;KñanigKña

CaFm’eFVI

esckþIeKarBKña RbRBwtþeTAedIm,IesckþIse®gÁaHKña edIm,IminTas; ETgKña edIm,IRBmeRBógKña edIm,IesckþIs¶b;s¶at; 1 . mñal GannÞ mYyeTot sIlTaMgLayNa Edlmindac; minFøúH min Bal minBRBúH CasIlEdlGñkR)aCJsresIr CasIlEdltNða nigTidæimin)anb:HBal;

CasIlRbRBwtþeTAedIm,IsmaFi

PikçúCaGñk

mansIlesµIKña kñúgsIlTaMgLay mansPaBdUecñaH ¬ CamYy ¦ nwgsRBhµcarIbuKÁl

TaMgkñúgTIcMeBaHmux TaMgkñúgTIkM)aMgmux enH

ÉgeQµaHfa saraNIyFm’ CaFm’eFVInUvesckþIRsLaj;[dl;Kña


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -123nigKña CaFm’eFVIesckþIeKarBKña RbRBwtþeTAedIm,IesckþIse®gÁaHKña edIm,IminTas;ETgKña

edIm,IRBmeRBógKña

edIm,IesckþIs¶b;s¶at;

1 . mñalGannÞ mYyvijeTot TidæiNad¾RbesIr CaTidæinaMstV ecjcakvdþ³ edayRbéB

EtgdwknaMbuKÁlGñkeFVItamenaH

[Gs;nUvkgTukç

PikçúRbkbedayesckþIyl;eXIjesµIKña

edayTidæi

mansPaBdUecñaH ¬ CamYy ¦ nwgsRBhµcarIbuKÁl TaMgkñúgTIcMeBaH mux TaMgkñúgTIkM)aMgmux enHÉgeQµaHfa saraNIyFm’

CaFm’eFVI

nUvesckþIRsLaj;dl;KñanigKña CaFm’eFVIesckþIeKarBKña RbRBwtþ eTAedIm,IesckþIse®gÁaHKña edIm,IminTas;ETgKña edIm,IRBmeRBóg Kña edIm,IesckþIs¶b;s¶at; 1 . mñalGannÞ saraNIyFm’ 6 RbkarenHÉg CaFm’eFVInUvesckþIRsLaj;[dl;KñanigKña CaFm’ eFVIesckþIeKarBKña

RbRBwtþeTAedIm,IesckþIse®gÁaHKña

edIm,Imin

Tas;ETgKña edIm,IRBmeRBógKña edIm,IesckþIs¶b;s¶at; . mñalGannÞ

ebIGñkTaMgLay

)anRbRBwtþsmaTan

nUv

saraNIyFm’ 6 RbkarenH [RbéBehIy mñalGannÞ etIGñk TaMgLay manEdlCYbKnøgBakü CaBakütUc b¤CaBaküeføas


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -124EdlKYr[GñkTaMgLay Gt;sgát;min)an Edrb¤eT ? bBiRtRBH GgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁTaMgLay minEdlCYbBaküenaHeT . mñal GannÞ

eRBaHehtuenaH

GñkTaMgLay

KYrEtRbRBwtþsmaTannUv

saraNIyFm’TaMg 6 RbkarenH [RbéBcuH eRBaHfa karRbRBwtþ smaTannUvsaraNIyFm’rbs;GñkTaMgLay

nwgmanRbeyaCn_

manesckþIsuxGs;kalCaGEgVg . luHRBHmanRBHPaK sEmþg RBHsURtenHcb;ehIy

RBHGannÞmanGayu

k¾mancitþeRtkGrrIk

ray cMeBaHPasitrbs;RBHmhamunI . manerOgtMNalGMBIRBHmhacunÞ

)anBicarNaemIlkar

sßitenAénRBHsasna kñúgkalCaGnaKt dUcmansEmþgenAkñúg Km<IrTIXnikay )adikvKÁ én)asaTiksURt manesckþIfa ‹ sm½ymYy RBHmanRBHPaK RTg;Kg;Rbfab;enAkñúgGm<v½n rbs;esþcskü³ eQµaHfa evFBaس GñkCMnajkñúgviC¢a)aj;RBÜj . RKaenaH niKNænadbuRtEdlCam©as;lT§irbs;BYkniRKnß eTIbEteFVI mrNkal enAkñúgRkúg)ava ehtuk¾)anekIteLIg eFVI[BYkniRKnß EdlCabrivar ekItkarEbk)ak;KñaCaBIrBYk eRBaHEtkaryl;xus


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -125Kña . eBlenaH RBHmhacunÞetßr )anKg;caMvsSaenAkñúgRkúg)ava k¾)ancUleTArkRBHGannÞ EdlelakKg;enARsúksamRKam luH cUleTAdl;ehIy

k¾)antMNalerOgrbs;BYkniRKnß

)ak;Kña[RBHGannÞ)ansþab;fa

EdlEbk

edayehtumkBIFm’vin½yrbs;

niKNænadbuRteBalTukminl¥ EfmTaMgminEmnCaFm’vin½y Edl naMGñkbdibtþiecjcakTukç)an

lMdab;enaH

RBHGannÞeTIbbbYl

RBHmhacunÞetßrcUleTAKal;RBHTsBl luHcUleTAdl;ehIy k¾ )anRkabfVaybgÁM rYck¾GgÁúykñúgTId¾smKYr ehIyk¾)antMNal erOgTaMgenaH RkabTUlRBHsm<úT§[RBHGgÁ)anRCab . RKaenaH eTIbRBHskümunIRtas;ehtu EdleFVI[brivarEbk )ak;KñadUecñHfa mkBIsasþaminl¥ Fm’vin½yminl¥ nigsav½kmin l¥ ehtuTaMgbIenH buKÁlNabdibtþitam rEmgmin)anbuNü . RbsinebIsasþaminl¥ Fm’vin½yminl¥ Etsav½kl¥ CaGñkbdibtþi tam EfmTaMgeFVIesckþIBüayamtam k¾rEmgmin)anbuNü . Et fa sasþal¥ Fm’vin½yl¥ bu:Enþsav½kminl¥ cMeBaHsasna nig Fm’vin½yvij

rEmg)anTTYlnUvkarsresIr

cMENksav½kvij


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -126rEmgTTYlnUvkartiHedol buKÁlNabdibtþitamsasna Fm’vin½y enaH rEmg)anbuNüeRcIn . RbsinebIsasþak¾l¥ Fm’vin½yk¾l¥ sav½kk¾l¥ rEmg)anTTYlnUvkarsresIr ebIbuKÁlNaBüayam bdibtþitam rEmg)anbuNüeRcIn . Etfa sasþal¥ehIy Fm’ vin½yl¥ehIy cMENksav½kminyl;Gtßn½yénFm’TaMgenaH kal sasþasøab;eTAehIy sav½kTaMgenaH k¾rEmgmankarekþARkhay kñúgkalCaxageRkay . eBlenaH RBHmanRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgteTAeTotfa mñalcunÞ

RbsinebIRBhµcriyFm’

RbkbedayGgÁTaMgn+uHehIy

sasþaminEmnCaefr³ CaGñkdwgraRtIyUr CaGñkbYsyUr taMgenA CaGEgVg

CaGñkceRmInv½yedaylMdab;eT

RBhµcriyFm’enaH

eQµaHfa minbribUN’edayGgÁenaH y:agenHeLIy . mñalcunÞ ebIRBhµcriyFm’RbkbedayGgÁy:agenHehIy TaMgsasþak¾Caefr³ CaGñkdwgraRtI bYsyUr taMgenACaGEgVg ceRmInv½yedaylMdab; kñúgkalNaehIy

RBhµcriyFm’enaH

edayGgÁenaH y:agenH kñúgkalenaH .

eTIbeQµaHfa bribUN’


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -127mñalcunÞ RbsinebIRBhµcriyFm’ RbkbedayGgÁTaMgn+uH TaMgsasþak¾Caefr³ CaGñkdwgraRtIyUr CaGñkbYsyUr taMgenACa GEgVg

CaGñkceRmInv½yedaylMdab;ehIy

EtminmanBYkPikçúCa

sav½krbs;sasþaenaH Caefr³ CaGñkQøasév dwknaMekøóvkøa )an dl;Fm’ekSmcakeyaK³ GacnwgR)ab;nUvRBHsT§mµ)an Gacsgát; sgáinnUvbrb,vaT EdlekIteLIgehIy [CaBaküEdlxøÜnsgát; sgáinerobry edayBaküRbkbedayFm’ ehIysEmþgFm’RBm TaMg)adihariy_

RBhµcriyFm’enaH eQµaHfa

minbribUN’eday

GgÁenaH y:agenH . mñalcunÞ ebIRBhµcriyFm’RbkbedayGgÁ TaMgn+uH

TaMgsasþak¾Caefr³

CaGñkdwgraRtIyUr

CaGñkbYsyUr

taMgenACaGEgVg CaGñkceRmInv½yedaylMdab;ehIy TaMgBYkPikçú Casav½krbs;sasþaenaH k¾Caefr³ CaGñkQøasév dwknaMekøóv køa )andl;Fm’ekSmcakeyaK³ GacnwgR)ab;nUvRBHsT§mµ)an Gac sgát;sgáinnUvbrb,vaT EdlekIteLIgehIy [CaBaküEdlxøÜn sgát;sgáinerobry edayBaküRbkbedayFm’ ehIysEmþgFm’ RBmTaMg)adihariy_kñúgkalNa

RBhµcriyFm’enaH

eTIbeQµaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -128fa bribUN’edayGgÁenaH y:agenH kñúgkalenaH ¬ ebIcg;)an esckþIBisþarkñúgerOgenHteTAeTotenaH

cUremIlenAkñúgKm<IrTIX-

nikay )adikvKÁ PaK 18 TMB½r 249 eTotcuH ¦ . lMdab;enaH RBHsm<úT§)anRtas;ENnaMRBHmhacunÞetßr [ eRbóbeFobFm’ BicarNaGtß

EdlRBHGgÁeXIjehIy

edaybBaØad¾RbéB

edIm,IeFVI[RBhµcriyFm’taMgenAsßitesßr

KW

RbRBwtþ

eTAedIm,IRbeyaCn_ nigesckþIsuxdl;BYkCneRcIn KWedIm,IGnueRKaH dl;eTvta nigmnusSTaMgLay . ehIyRBHGgÁRTg;Bnül;eTot fa

Fm’EdlRBHGgÁsEmþgehIy

edaybBaØad¾RbéBenaH

man

stib,dæan 4 CaedIm mKÁRbkbedayGgÁ 8 d¾RbesIr CaTIbMput Tukç . RBHGgÁ)anRtas;ENnaM[sikSaeBaFibkçiyFm’TaMg 37 RbkarTaMgenH

edaykarRBmeRBógKña

mineQøaHvivaTKña

ehIy

RTg;Rtas;viFIsaksYrRBHFm’ kalebIRBHsgÇ b¤mitþsRBhµcarI EdlCaGñksEmþgRBHFm’ . 1- kalebIdwgfa Rbkan;ykGtßxus elIkBüBa¢n³xus EdlminGacyl;)an

b¤Kb,IeBalCMTas;dl;GñksEmþg

RBm


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -129edayBüBa¢n³enH

nigBüBa¢n³mYyeTotrbs;GtßenH

nigGtßenH

b¤GtßmYyeTotrbs;BüBa¢n³enH y:agNanImYyedayRtwmRtÚv ebI GñksEmþgenaHeBalfa BüBa¢n³enH GtßenH RtwmRtÚvehIy k¾min Kb,IeBalCMTas; nigkan;ykedayGtß nigBüBa¢n³enaH² ¬ Bakü fa BüBa¢n³ sMedAdl; tYGkSr b¤Bakü/ Baküfa Gtß sMedA dl; esckþIrbs;tYGkSr b¤Bakü ¦ . 2- ebIdwgfa kan;ykGtßxus elIkBüBa¢n³RtÚv k¾Kb,I saksYrGtßrbs;BüBa¢n³TaMgBIrcMENk facMENkNanImYyRtÚv Cag ehIyBicarNadUcKñanwgx>TI 1 cuH . 3- ebIdwgfa kan;ykGtßRtÚv elIkBüBa¢n³xus k¾Kb,I saksYrGtßrbs;BüBa¢n³TaMgBIrcMENkrbs;GtßenaH

facMENk

NanImYyRtÚvCag ehIyBicarNadUcKñanwgx>TI 1 cuH . 4- ebIdwgfa kan;ykGtßRtÚv elIkBüBa¢n³RtÚv k¾Kb,I GnuemaTna ehIyRtas;fa RTg;min)ansEmþgFm’edIm,IsRgÜm Gasv³ ¬ kielsEdledkRtaMenAkñúgsnþan ¦ bc©úb,nñ b¤edIm,I[ TmøayGasv³kñúgkalCaGnaKty:agNanImYybu:eNaÑH

EtedIm,I


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -130TaMgBIrcMENk nigkarEdlRTg;sEmþgkarGnuBaØatbc©½y 4 fa k¾edIm,IbM)at;bg;PaBekþA nigRtCak; edIm,IjúaMgCIviti®nÞIy_[RbRBwtþ eTA)anRsÜlCaedIm . RBHGgÁ)anbeRgónBIkareqøIyqøg

CamYynwgm©as;lT§idéT

dUcmanesckþIfa mñalcunÞ³ ebIGñkbYskñúglT§idéT )aneBalCa mYysmNskübuRt

CaGñkRbkbxøÜn[esIm

enAedayesckþI

sux GñkKb,IsYrfa RbkbxøÜnEbbNa ebImaneRcIn KW ‹ 1- mnusSxøHsmøab;stV 2- mnusSxøHlYcRTBü 3- mnusSxøHniyaykuhk 4- mnusSxøHbeRmIxøÜnedaykamKuN ¬ KW rUb sMeLg kiøn rs epadæBV³ ¦ EdlKYrR)afñaRsLaj;eBjcitþ y:agenH eQµaHfa RbkbxøÜn[esIm enAedayesckþIsux EbbGñkRsúk minRbRBwtþeTAedIm,IRBHniBVan . ebIGñkbYskñúglT§idéTsYrGñkfa

smNskübuRtRbkb

xøÜn[esIm enAedayesckþIsux 4 y:ag dUcEdleBalmkehIy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -131enaH k¾Kb,IbdiesFfa minCakarBiteLIy ehIyRTg;sEmþgkar RbkbxøÜn[esIm enAedayesckþIsux EdlRbRBwtþeTAedIm,IRBH niBVanfa )andl; esckþIsuxkñúgQan 4 . ebIGñkbYskñúglT§i déTeBalfa

smNskübuRt

RbkbxøÜn[esIm

enAeday

esckþIsuxkñúgQan 4 y:agenaH k¾Kb,IeBalFanafa RtwmRtÚv . ebIGñkbYskñúglT§idéTsYrdl;pl nigGanisgS EdlGñk RbkbxøÜn[esIm

enAedayesckþIsuxkñúgQan

4

y:agenaH

etIKb,IsgÇwm)anGVI Kb,Itbfa man 4 y:agKW ‹ 1- CaRBHesatabnñ

2- CaRBHskTaKamI

3- CaRBHGnaKamI

4- eFVI[Cak;c,as;nUvecetavimutþ .

mñalcunÞ ebIGñkbYskñúglT§idéTsYrfa smNskübuRt manFm’EdlmintaMgmaM

Kb,IBnül;fa

Fm’EdlRBHmanRBHPaK

RTg;Rtas;dl;sav½k min[QanknøgrhUtdl;Gs;CIvit manenA eTot )andl; PikçúEdlCaRBHGrhnþGs;Gasv³ehIy nwgmin Qanknøgzan³ 9 y:ag rhUtdl;Gs;CIvit KW ‹ 1- minsmøab;stVedaykartaMgcitþ


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -1322- minlYcRTBüeK 3- minesBemfunFmµ 4- minniyaykuhkTaMgEdlkMBugdwgxøÜn 5- minsnSMGaharTukbriePaK dUcmnusSEdlFøab;CaGñk RKb;RKgpÞH b¤XøaMg 6- minlMeGogeRBaHRsLaj; ¬ qnÞaKti ¦ 7- minlMeGogeRBaHs¥b; ¬ eTasaKti ¦ 8- minlMeGogeRBaHvegVg ¬ emahaKti ¦ 9- minlMeGogeRBaHxøac ¬ PyaKti ¦ . mñalcunÞ ebIGñkbYskñúglT§idéTsYrGñkfa smNskübuRtbBaØtþjaNTsSn³ ¬ KWkareXIjedaybBaØa ¦ Edlminman RBMEdn rab;ry³eBlyUr EdlCaGtIt minR)arB§ry³eBlyUr EdlCaGnaKt Kb,IBnül;fa jaNRbQmmuxdwgkarRbRBwtþeTA kñúgCatimun² R)arB§GtItkalyUrrbs;RBHtfaKtmanenA R)afña nwgrB£kbu:nNa k¾rB£k)anbu:eNÑaH . cMENkjaN

EdlekItBIbBaØaRtas;dwg

EdlR)arB§


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -133GnaKtkalyUrGEgVg)an rEmgekIteLIgdl;RBHtfaKtfa Cati enHCaCaticugeRkay . mñalcunÞ GtIt GnaKt bc©úb,nñ Edl minBit minR)akd minmanRbeyaCn_ tfaKtk¾minBüakrEdr . GtIt GnaKt bc©úb,nñ EdlBit EdlR)akd EdlmanRbeyaCn_ tfaKtrEmgdwgkal ehIyrEmgtbbBaðakñúgerOgenaH . tfaKt CaGñkeBal[smrmüdl;kal eBalkarBit eBalesckþIEdl Bit eBalesckþIEdlmanRbeyaCn_ eBalCaFm’ eBalCavin½y kñúgFm’TaMgLay EdlCaGtIt GnaKt nigbc©úb,nñ eRBaHdUecñaH CnkñúgelakeTIbehAfa tfaKt . tfaKtCaGñkRtas;dwgeday RbéB dwgnUvkic©TaMgBYgrbs;eTvta mar RBhµ RBmTaMgsmNRBahµN_ EdlseRmcehIy nigminseRmc eRBaHdUecñaH eTIb ehAfa tfaKt . tfaKt)anRtas;sEmþgnUvkic©Na kñúgrvag EdlRtas;dwgnUv

Gnutþrsmµasem<aFiBaØaN

rhUtdl;briniBVan

edayGnu)aTiessniBVanFatu kic©enaHrEmgmany:agenaHTaMgGs; minmanCay:agdéT dUecñaH eTIbehAfa tfaKt . tfaKt)an eBaly:agNa )aneFVIy:agenaH )aneFVIy:agNa )aneBaly:ag


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -134enaH eRBaHdUecñaH eTIbehAfa tfaKt . tfaKtCaFM minmanGñk déTFMCag CaGñkeXIjtamesckþIBit EfmTaMgCaGñkmanGMNac kñúgmnusSelak eTvelak marelak RBhµelak nigkñúgBYksBV stVTaMgGs; eRBaHdUecñaH CnkñúgelakeTIbehAfa tfaKt . mñalcunÞ

ebIGñkbYskñúglT§idéTsYrfa

stVsøab;ehIy

ekIt b¤minekIt b¤faTaMgekItTaMgminekIt b¤faekItk¾minEmn min ekItk¾minEmn Kb,Itbfa esckþIenaH RBHelaknaykRTg;min)an BüakrTukeT . ebIGñkbYskñúglT§idéTsYrfa ehtudUcemþc eTIbRBH sm<úT§RTg;minBüakresckþIenaH ? Kb,Itbfa eRBaHminRbkbeday RbeyaCn_ minRbkbedayFm’ minCaxagedIménRBhµcriyFm’ min RbRBwtþeTAedIm,IesckþIenOyNay edIm,IlHbg;nUvteRmk edIm,I karrlt;Tukç edIm,IesckþIs¶b;rMgab; edIm,IesckþIdwgd¾éRkElg edIm,IRtas;dwg edIm,IRBHniBVan . ebIeKsYrfa eRBaHehtuGVI eTIb RBHGgÁBüakr ? Kb,IeqøIyfa Tukç ehtu[ekItTukç karrMlt;Tukç nigx>bdibtþi[dl;TIrMlt;Tukç ebImaneKsYrfa ehtuGVIeTIbRBHBuT§ GgÁRTg;BüakrcMeBaHGriysc©³ 4 enaH ? Kb,Itbfa eRBaHRbkb


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -135edayRbeyaCn_

RbkbedayFm’ RbRBwtþeTAedIm,IRBHniBVanEt

mYycMENkbu:eNÑaH . RKaenaH

RBHsymÖÚ

RTg;Rtas;nwgRBHmhacunÞteTAeTot

fa mñalcunÞ Tidæi ¬ kareXIj ¦ EdltfaKtBüakr k¾RTg;Büakr minKYrBüakr

k¾RTg;minBüakr

ehIyRTg;sEmþgTidæiEdlRbkb

edaycMENkxagedIm TaMgTidæiEdlRbkbedaycMENkxagcug nig Rtas;fa RTg;minGnumtitamBaküeBalrbs;BYksmNRBahµN_ TaMgenaH

eRBaHkalEdlBYksmNRBahµN_

eBalGHGageTA

epSg² Kñafa xøÜn nigelakeTog xøÜn nigelakmineTog xøÜn nig elakeTogk¾man mineTogk¾man xøÜn nigstVelakekItÉg² xøÜn nigelakmanGñkdéTeFVI[ xøÜn nigelakminmannrNaeFVI[ Et ekIteLIgÉg² sux nigTukçeTog sux nigTukçmineTogCaedIm . rhUtdl;sux nigTukçminmannrNaeFVI[ EtekIteLIgÉg² . mñal cunÞ

BYksmN³

b¤RBahµN_)aneBalGHGageTAepSg²

Kñafa

kalebIsøab;ehIy xøÜnmanrUbminmaneraK/ kalebIsøab;ehIy xøÜn minmanrUb/ xøÜnmanrUbk¾man minmanrUbk¾man/ xøÜnmanrUbk¾rkmin


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -136)an minmanrUbk¾rkmin)an/ kalebIsøab;ehIy xøÜnmansBaØa xøÜn minmansBaØaCaedIm rhUtdl;xøÜnrEmgdac;sUnü . ehtuplEdlRBHelakviTU RTg;minGnumtitamBaküeBal GHGagrbs;smNRBahµN_TaMgenaH

eRBaHenAmanRbePTstV

déTeTot EdlmansPaBCay:agdéT min)ansøab;xøÜn dUcBakü EdlsmNRBahµN_)aneBalGHGagTaMgenaH . RBHPKva RTg; sEmþgstib,dæanTaMg 4 edIm,I[lHbg; b¤QanknøgnUvTidæiTaMgBIr RbePTenaH )andl; TidæiEdlRbkbedaycMENkxagedIm nigTidæi EdlRbkbedaycMENkxagcug . eBlenaH RBH])aTn³Edl enAQrbk;pøitfVayRBHmhamunIenABIeRkay k¾)aneBalsresIr RBHFm’eTsnaenaHfa

KYr[Gs©arü

KYr[RCHføaéRkElg

Fmµ-

briyayenaHmaneQµaHGVIRBHGgÁ ? RBHmanbuNüRtas;fa mñal ])aTn³ GñkcUrRTRTg;caMnUvFmµbriyayenHTukfa )asaTik³ ERb fa naMmknUvesckþIRCHføa . smtßPaBEpñkxagmanb£T§i rbs;RBHmhacunÞk¾manEdr dUc EdlmanerOgtMNalTukenAkñúg GdækfaFmµbT én BuT§vKÁ kñúgerOg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -137ymkb,adihariy_ dUcmanesckþIfa ‹ kñúgbNþaBuT§bris½T )anRkabTUlsUmeFVInUv\T§i)adihariy_ CMnYsRBHviCitmarkñúgcMnYnBuT§bris½TTaMgGs;

k¾manRBHmhacunÞ

mYyrUbEdr kalenaHelakenACasameNrmanGayu 7 xYb Et )anCaRBHxINaRsBehIy

CaGñkdl;RBmedaybdismÖiTaeTot

pg k¾)ancUleTARkabTUlnwgRBHPKvafa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁsUmeFVI)adihariy_CMnYsRBHGgÁvij . eBlenaH RBHmunI Rtas;sYrfa GñkeFVIy:agNacunÞ sameNrcunÞ RkabTUlfa ´ RBHGgÁnwgGRgÜnedImRBIgFM EdlCaTg;énCm<ÚTVIb[jab;j½r ehIy naMykEpøRBIgFM[mhaCn EdlRbCMuKñakñúgTIenH)anbriePaK nig naMykpáa)ariCat ¬ páazansYK’ ¦ mkehIy fVayRBHGgÁ . lMdab; enaH RBHmanRBHPaKRtas;fa tfaKtRCabdl;GanuPaBrbs;Gñk ehIy EttfaKtminGnuBaØat[eFVI)adihariy_enaHeLIy . teTAnwgnaMykerOgrbs;RBHmhacunÞetßr EdlmanesckþI Tak;TgnwgkarbriniBVanrbs;RBHFmµesnabtIsarIbuRt eRBaHelak CabgRbúsbegáItrbs;RBHcunÞ tamEdlmanerOgeBalTukenAkñúg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -138Km<IrsMyutþnikay mhavarvKÁ én nalnÞavKÁ kñúg cunÞsURt fa ‹ sm½ymYy RBHmhavIr³ RTg;Kg;Rbfab;enAkñúgvtþeCtBn eTobRkúgsavtßI . RKaenaHÉg RBHsarIbuRt ekItmanGaBaFCa Tm¶n;enAkñúgRsúknalnÞa kñúgEdnmKF³ EdlCaRsúkkMeNItrbs; elak . eBlenaH RBHcunÞsmNueTÞsCaGñkbdibtþiRBHsarIbuRt ¬ edaykarcat;EcgTwklubmux eQIsÞn; e)assm¥atbrievN Kk;Rc)ac; erobcM)aRt nigcIvr[ . esckþIenAkñúg GdækfaKm<Irsartßb,kasinI EdlCaGdækfa GFib,ayesckþI)alI Km<IrsMyutþnikay dUcmanesckþIfa ‹ RBHmhacunÞ )annimnþCab;tamRBHsarIbuRt enAcaMRbtibtþi enARsúknalnÞaenaH kñúgeBlEdlRBHsarIbutþetßrCitbriniBVan . RBHsarIbuRt)ansYrRBHmhacunÞetßrfa EncunÞ eBlenH CaeBl efµIrNa . RBHmhacunÞ manefrvacatbfa CaeBleTobPWøehIy RBHsarIbutþetßr)anR)ab;RBHmhacunÞetßrfa cUr[RbCMuPikçúsgÇ kal EdlPikçúsgÇmkCMuKñaGs;ehIy RBHmhacunÞetßrmanefrvacafa RBHPikçúsgÇnimnþmkCMuKñaGs;ehIy

elakeTIbR)ab;fa

EncunÞ


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -139GñkcUrCYyRKah_´eRkakeLIgbnþicemIl_ . RBHmhacunÞetßr

)anCYyRKah_elak[eRkakeLIgGgÁúy

ehIyRBHsarIbuRt )ansUmxmaeTascMeBaHPikçúEdlCabrivarTaMg enaH RBmTaMgGt;eTas[dl;PikçúCabrivarTaMgenaHpgEdr bnÞab; mkelakk¾sigep¥ógxagsþaM ykcIvrbiTmux nig)anbriniBVankñúg eBlecjcakctutßCÄanehIy . cMENkmhaCn )anrYmKñaelg saFukILa RbKMt®nþI buNüsBenArhUt 7 éf¶ 7 yb; ehIy eTIbeFVIQabnkic©sB rbs;RBHsarIbuRtenAelIeCIgfáreQIRkGUb x<s;dl; 99 htß . RBHmhacunÞ

)anrkSaGdæiFatuRBHsarIbuRt

dak;kñúgsMBt;

tRmgTwk ehIyKitfa eyIgminKYrenAkñúgTIenHyUreBkeT eyIgKYr Rbjab;eTARkabbgÁMTUlRBHmanRBHPaK [RTg;RCabnUvkarbriniBVan rbs;RBHFmµesnasarIbuRt

KiteXIjdUecñHehIy

eTIbkan;yk

kBa©b;GdæiFatu RBmTaMg)aRt nigcIvr rbs;RBHsarIbuRteTAkan; RkúgsavtßI . erOgenAkñúgRBH)alIcunÞsURt maneBaldUcteTAfa ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -140RBHmhacunÞ

)annaMyk)aRt

nigcIvr

RBmTaMgGdæiFatu

rbs;RBHsarIbuRteTAdl;vtþeCtBnmhavihar )ancUleTArkRBH GannÞetßr sMBHehIy k¾GgÁúycuH nigmanefrvacafa bBiRtRBH GannÞd¾ceRmIn RBHsarIbuRtbriniBVaneTAehIy enH)aRtcIvrrbs; elak . RBHGannÞk¾eBalfa EncunÞ erOgEdlGñknaMmkR)ab; enH CaerOgEdlKYrnaMcUleTAKal;RBHmanRBHPaK ehIynaMKñaeTA Kal;RBHmanRBHPaK RkabTUlkñúgerOgenH[RBHGgÁ)anRCab . RBH mhacunÞ³tbTTYlfa l¥ehIy elakm©as;GannÞ . kalebIRBHGannÞ

nigRBHmhacunÞnaMKñaeTAdl;kEnøgKal;

ehIy fVaybgÁMrYc k¾GgÁúyenAkñúgTId¾smKYr tBIenaH RBHGannÞ )anRkabTUlerOgenaHfa bBiRtRBHmanRBHPaK

RBHsarIbutþetßr

briniBVanehIy RBHcunÞsmNueTÞsR)ab;´RBHGgÁfa enHCa)aRt cIvr nigGdæiFaturbs;elak ragkayrbs;´RBHGgÁ dUcCaRtÚvcak; edaylMEBg sUm,ITisTaMgLayminR)akddl;´RBHGgÁ ¬ ggwt 8 Tis ¦ Fm’TaMgLayk¾minR)akddl;´RBHGgÁ kal)ansþab; Baküfa RBHsarIbuRtbriniBVanehIy RBHGgÁ .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -141kalEdlRBHmhacunÞ CaGñknaMdMNwgkarbriniBVanrbs; RBHsarIbuRtmkR)ab; rhUtmanpledaysarEt [RBHsarIbuRt )anTTYlkarelIkTUlkitþiys BIRBHmanRBHPaKCam©as; manerOg eBalTukenAkñúg GdækfasumgÁlvilasinI dUcmanesckþIfa ‹ RBHGannÞ

)anRkabTUlRBHmanRBHPaKCam©as;

[RTg;

RCabkarbriniBVanrbs;RBHsarIbuRt eTIbRkabTUlfVayfa enHCa )aRtcIvr nigkBa©b;GdæiFaturbs;RBHsarIbuRt RBHGgÁ . RBHmunI RTg;laRBHhsþecj TTYlkBa©b;GdæiFaturbs;RBHefr³ nigRTg; dak;kBa©b;GdæiFatuelIRBHhsþ

ehIyRtas;sresIrRBHsarIbuRt

fa CaGñkRTRTg;KuN nigGg;Gac Rss;RsTn; RsedogKñanwg tfaKt nigRtas;[ksagsþÚb bBa©úHGdæiFaturbs;RBHefr³enACit exøagTVarvtþeCtBnmhavihar CitRkúgsavtßI . cMENkkñúg)alI kñúgcunÞsURtenH maneBaldl;RBHmanRBHPaKCam©as;fa RBHGgÁ RTg;)ansEmþgFm’ [dl;buKÁlmanxøÜnCaekaH manxøÜnCaTIBwg KW cUrmanxøÜnCaekaH manFm’CaTIBwg min[sgÇwmelIvtßúdéTeT nigGñk R)afñaykcitþTukdak;kñúgkarsikSa nwg)anseRmcpld¾RbesIr .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -142karRbRBwtþeTAkñúgGtItCatirbs;RBHmhacunÞetßr tamEdl eBalTukenAkñúg GdækfabrmtßTIbnI dUcmanesckþIfa ‹ RBHmhacunÞetßr RBHBuT§TaMgLay

Føab;)aneFVIbuNükuslTukkñúgsmñak;én

kñúgGtItCatiknøgmkehIy

EtkñúgeBlEdl

elakekIteLIgedIm,IksagbuNükuslkñúgPBepSg² enaH Cati mYyelak)aneTAekItenAkñúgRtkUlnaysµÚnqñaMg

kñúgRkúgBn§úmtI

EdlRtÚvnwgBuT§kalrbs;RBHvibsSIsmµasm<úT§ elak)anRTRTg; CIvit rs;enAedaykareFVIqñaMglk; tamvgSRtkUl . kñúgéf¶mYy elak)anfVay)aRtdIdl;RBHvibsSIsm<úT§ edayesckþIRCHføa nig edayGanisgSEdl)anfVay)aRtdIenaH

kalebIelakGs;CIvit

GMBICatienaHehIy )anmkekItCamnusS nigeTvelakGs;kal d¾yUrGEgVg . rhUtmkdl;BuT§kalénRBHsmNeKatmbrmRKÚ éneyIgenH elak)anmkekItCab¥ÚnRbúsrbs;RBHsarIbuRt nig)an cUlmkbYskñúgRBHBuT§sasnaenH

dUcEdl)aneBalmkehIy

kñúgvKÁxagedIm . mü:ageTot CIvRbvtþirbs;RBHmhacunÞetßr Edl)aneBal


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -143TaMgGtItCati nigbc©úb,nñCatienaH mansEmþgR)akdenAkñúg Km<Ir xuTÞknikay

GbTan

én

cunÞefraGbTan

EdlelaktMNal

CIvRbvtþiedayxøÜnÉgmYyvKÁ EtCakareBaleRkayGMBIelak )an seRmcCaRBHGrhnþehIy dUcmanesckþIfa ‹ ´eFVIectiy

eRsabedaypáamøiHTaMgLay

bUCacMeBaHRBH

manRBHPaK RBHnamsiT§tß Cacm,gkñúgelak RTg;minjab;j½r edayelakFm’

.

luH´erobcMeRscehIy

eTIbbeg¥anfVaypáa

enaH cMeBaHRBHBuT§ ehIyykpáad¾essbeg¥anfVayeTot . ´ mancitþRCHføa mancitþrIkray naMykectiypáaeTAfVay cMeBaHRBH BuT§ CaGKÁnaykkñúgelak RBHGgÁR)akdesµIedayectiymas . RBHsm<úT§ manesckþIsgS½yknøgbg;ehIy manBYkRBHxINaRsB EdlmanGnøg;qøgputecameramehIy

RBHGgÁKg;enAkñúgcMeNam

PikçúsgÇ ehIysEmþgnUvKafaTaMgenHfa . kulbuRtNa edaypáa

)anfVaydl;tfaKt

mankiøndUcCaTiBVpSayeTA

nUvectiyEdleFVI

tfaKtnwgsEmþgsresIr

nUvkulbuRtenaH GñkTaMgLaycUrsþab;tfaKtsEmþgcuH . burs


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -144enH luHcuticakGtþPaBenHeTA nwgeTAekItkñúgeTvelak manBYk eTvtaecameram CaGñkbribUN’edaypáamøiH . TIenArbs;kulbuRt enaH d¾x<s;Cavikarénmas nigEkvmNI R)asaTTaMgLay Edl buBaØkmµtak;EtgehIy nwgekItR)akd . kulbuRtenaH nwgesay eTvraCü nwgesayTiBVsm,tþi manBYkRsIGbSrecameram Gs; 74 dg . nwg)anesayraCsm,tþielIEpndI RKb;RKgEpndIGs; 300 dg nwg)anCaesþccRkBtþiGs; 75 dg . kulbuRtenaH nwgekItCakSRt CaGFibtIénmnusS mannamfa TuC¢y³ GaRs½y nUvbuBaØkmµrbs;xøÜn ehIyesaynUvplbuNüenaH .

kulbuRt

enaH nwgmineTAkan;kMeNItCavini)ateLIy kan;ykGtþPaBEtCa mnusS kulbuRtenaH )ansnSMR)ak;TukeRcInrab;ryekadi . kulbuRtenaH nwgekItkñúgkMeNItCaRBahµN_ CaGñkecHdwg manR)aCJa Ca»rsCaTIRsLaj;énvgÁnþRBahµN_ luHkalCaxageRkay

nignagsarIRBahµNI

.

kulbuRtenaHmannamfa culøcunÞ nig)an

bYskñúgsasnarbs;RBHsm<úT§ CaGgÁIrs nwg)anCasav½krbs; RBHsasþa . cUløcunÞenaH CasameNr mansnþans¶b;s¶at;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -145)anCaRBHxINaRsB kMNt;dwgnUvGasv³TaMgBYg CaGñkminman Gasv³ nwgbriniBVan . ´)anbeRmIRBHsm<úT§ manBüayamFMpg beRmIBYkPikçúGñk mansIlCaTIRsLaj;déTeRcInGgÁpg

beRmIRBHefr³Cabgén´

pg edIm,IseRmcRbeyaCn_ d¾x<g;x<s; . ´beRmIRBHefr³Cabg rbs;´rYcehIy erIsRBHFatudak;kñúg)aRt naMmkfVaydl;RBHmunI Cacm,gkñúgelak RbesIrCagnr³ . RBHBuT§ ¬ RBHGgÁRbesIr ¦ kñúgelak

RBmTaMgeTvelak

RTg;TTYledayRBHhsþTaMgBIr

ehIybgðajnUvRBHFatuenaHdl;PikçúsgÇ . Écitþrbs;´rYcRsLH ehIy sT§arbs;´tmál;x¢ab;ehIy ´kMNt;dwgnUvGasv³TaMgBYg CaGñkminmanGasv³ . bdismÖiTa 4 viemakç 8 nigGPiBaØa 6 enH ´)aneFVI[Cak;c,as;ehIy TaMgsasnarbs;RBHsm<úT§d¾mansirI ´k¾)anRbtibtþiehIy . mü:ageTot CaerOy² ehIy

RBHmhacunÞetßr

)aneFIVnaTI]bdæakRBHsm<úT§

eRkABIelakGs;Par³eTAbdibtþi

cMeBaHRBHsarIbuRt

elakk¾)anRtLb;mkCYyRBHGannÞ

kñúgkar]bdæakRBH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -146manbuNüCabnþeTAeTot . dUcmanerOgEdleBalTak;Tg

eFIVnaTICa]bdæakrbs;RBH

mhacunÞetßr cMeBaHRBHmhamunI EdlmansEmþgTukenAkñúg

Km<Ir

TIXnikay mhavKÁ én mhabriniBVansURt dUcmanesckþIfa ‹ RKamYy

RBHPKvaRtas;CamYynwgRBHGannÞetßr

EdlCa

]bdæakfa mñalGannÞ éf¶enHÉgtfaKtnwgbriniBVankñúgcenøaHedIm salRBwkSTaMgKU enAkñúgsalv½n]Tüan énmløkSRt Ek,rRkúg kusinara

mkGannÞ

eyIgnaMKñaeTAkan;sÞwgkkuFanTIenaHsin

.

RKaenaH RBHGannÞTTYlRBHBuT§dIkafa RBHkruNaRBHGgÁ . kal RBHviCitmarCam©as; RBHcunÞetßrpgEdr

RBmTaMgPikçúsgÇCaeRcIn EdlmanrYmTaMg kalebIesþcyageTAdl;sÞwgkkuFanTI

eTIb

esþcyagcuHeTARsg;Twk rYceRscehIyesþcyagRtLb;eLIg mkvij ehIyesþcyageTAKg;Rbfab;enAkñúgGm<v½n]Tüan k¾)an Rtas;CamYynwgRBHmhacunÞetßrfa

mñalcunÞ

cUrGñkRbjab;eTA

RkalsMBt;sgÇdI 4 Can;[tfaKt eRBaHtfaKtlðitélðNas; tfaKtcg;sigsRmak

.

RKaenaH

RBHcunÞTTYlRBHBuT§dIkafa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -147RBHkruNaRBHGgÁ ehIyk¾Rbjab;Rbjal;eTARkalsMBt;sgÇdI 4 Can;fVayRBHBuT§GgÁ . eBlEdlRkalrYcehIy RBHPKva RTg;eTApÞMedaysIhesyüas_ ¬ sigep¥ógxagsþaM ¦ RTg;tRmÜt RBH)aTelIRBH)aT manstism,CBaس . cMENkRBHmhacunÞetßr k¾)anGgÁúyKal;enAxagmuxRBHP®kþrbs;RBHmhamunI

edaymin

)annimnþeKceTATINaeLIy . erOgTaMgGs;enH EdleBal[eXIjfa eRkAGMBIRBHmha cunÞetßrCa]bdæakRBHsm<úT§ehIy k¾sEmþg[eXIjfa elakman GayuEvgrhUtdl;RBHmanRBHPaK esþcrMlt;xn§briniBVan . kal tmk KWeRkayBIRBHTsBlesþcrMlt;xn§briniBVaneTAehIyenaH elakk¾)anRTRTg;Gayusgçarmkdl;kald¾smKYrehIy eTIbrMlt;xn§cUlkan;GmtmhaniBVaneTAehag >~

¬ CIvRbvtþirbs;RBHmhacunÞetßr cb; ¦ **********************************

elak


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -148-CIvRbvtþirbs´RB¼GCitetSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHGCitetßr elakCaRBHGriymhasav½k enAkñúgKN³ esaLsPikçú nig)anTTYlkarelIktemáIg[cUlenAkñúgcMeNam RBHGsItimhasav½k KWCasav½kFMrbs;RBHBuT§Cam©as; 80 rUb cMENkCIvRbvtþirbs;elakvij k¾mansEmþgTukTaMgkñúgGtItCati nigbc©úb,nñCatipgEdr . CIvRbvtþikñúgGtItCatirbs;RBHGCitetßr

EdlmansEmþg

TukenAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan )ansEmþgdl;karksag snSMbuNükusl nigesckþIl¥epSg² Tukfa ‹ RBHCinRsI RBHnambTumutþr³ Caelaknayk RTg;dl;nUv eRtIy énFm’TaMgBYg esþccUleTAkñúgéRBhimBanþ ehIyKg;enA . ´minFøab;sÁal;RBHsm<úT§ TaMgminFøab;B¤sUrs½BÞeKR)ab;GMBIRBHGgÁ ´kMBugedIrEsVgrkPikça kñúgéRBedIm,IxøÜn´ . ´)aneXIjRBHsm<úT§


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -149RTg;manlkçN³d¾RbesIr

32

Rbkar

kñúgéRBenaH

luHeXIj

ehIy k¾manesckþIRtiHriHfa bursenH CaGVIhñ+ . ´xMBinitüemIl lkçN³TaMgLay

k¾)annwkeXIj

nUvviC¢arbs;´fa

suPasit

enH ´)anB¤mkBIsmñak; énRBHBuT§CaGñkR)aCJ . bursenH Cak; CaRBHBuT§ smdUcBaküénRBHBuT§TaMgenaH ebIdUecñaH GatµaGjKb,I eFVIskáar³cMeBaHRBHGgÁ

RBHGgÁnwgjúaMgKtirbs;Gj[s¥at

´)anRtLb;mkkan;GaRsm

edayrYsran;

.

ehIykan;ykTwkXµMú

eRbg nigføag edIrcUleTACitRBHelaknayk . ´)ankan;yk eQI 3 kMNat; mktmál;TukkñúgTIval ehIyGuCRbTIb fVay bgÁMGs; 8 elIk . RBHsm<úT§Cabursd¾]tþm Caelaknayk RTg;Kg;Gs; 7 yb; 7 éf¶ lMdab;GMBIenaHmk RTg;eRkakcak Gasn³ kñúgevlaCaTIGs;énraRtI . ´mancitþRCHføa mancitþrIk ray Gs;yb; nigéf¶TaMgGs; ´mancitþRCHføa fVayRbTIbdl; RBHBuT§ edayédrbs;xøÜn . eRKÓgRkGUbTaMgBYg EdlekItkñúgéRB manenAelIPMñKn§maTn_

k¾mkkñúgsmñak;énRBHBuT§

edayGanuPaB

énRBHBuT§ . eQINamYy EdlmanpáarIk ehIymanpáaRkGUb


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -150eQITaMgGs;enaH

RbCMuKñaehIykñúgkalenaH

edayGanuPaBén

RBHBuT§ . naK nigRKúDTaMgLay TaMgGm,alm:an ¬ EdlenA ¦ kñúg éRBhimBanþ stVTaMgBIrBYkenaH manR)afñaedIm,Isþab;Fm’ )annaM Kñamkkñúgsmñak;énRBHBuT§ . smN³eQµaHeTvl³ CaGKÁsav½k énRBHBuT§

)ancUlmkkan;smñak;énRBHBuT§

CamYynwgPikçúmYy

EsnGgÁ EdlCaGñksÞat;kñúgQan . RBHbTumutþr³ RTg;Cak; c,as;nUvéRtelak RTg;KYrTTYlnUvkarbUCa RTg;Kg;enAkñúgkNþal énBYkPikçú ehIy)anRtas;KafaTaMgenHfa bursNaRCHføa edIm,ItfaKt

ehIyjúaMgRbTIb[PWø

tfaKtnwgsresIr

edayédrbs;xøÜn

nUvbursenaH

GñkTaMgLay

cUrRbúgsþab; nUvBakürbs;tfaKtEdlnwgsEmþgcuH . bursenH nwgrIkraykñúgeTvelakGs; 6 muWnkb, nwg)anesayraCü Ca esþccRkBtþiGs;mYyBan;dg . bursenH nwg)anCaFMCageTvta nwgesayraCükñúgeTvelakGs;

36 dg nwgesayraCü d¾FM

TUlayelIEpndIGs; 7 rydg . nwg)anesayRbeTsraC d¾ FMTUlay rab;)anmYyGsegçyükb, nwg)anCaGñkmanckçúCaTiBV


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -151edayplénRbTIbenH . bursenH nwgemIleXIj Gs;TIknøH eRkasCMu vij sBVk al kalebI bu rsenH cüút cakeTvelak ehIymkekIt ¬ kñúgmnusSelak ¦ nwgmaneKRTRTg;RbTIb[ TaMgyb;TaMgéf¶ . kalebIbursGñkRbkbedaybuBaØkmµenH ekIt eLIg

TIRkúgRtwmNa

nwgPWørnÞalRtwmenaH

.

bursenH

cab;

kMeNItNa eTaHCaeTvta b¤CamnusS CnTaMgLay nwgbeRmI bursenH edayGMNacénTIbTanenaHpg edayplénRbTIb 8 pg enHCaplénTIbTan . knøgeTAmYyEsnkb,eTot RBH sasþa RBHnameKatm RTg;nwgsmÖBkñúgRtkUlénesþc»káak³ nwgRtas;dwgkñúgelak bursenH CaGñkTTYlmt’kkñúgFm’ rbs; RBHeKatmenaH

Ca»rsEdlFm’nimµit

nwgkMNt;dwgnUvGasv³

TaMgBYg CaGñkminmanGasv³ nwgbriniBVan . bursenH nwg)an Casav½kénRBHsasþa eQµaHGCit³ nwgjúaMgRBHsm<úT§ RBHnam eKatm Caskü³d¾RbesIr [eRtkGr . ´eRtkGrehIy RbTIbcMnYnmYyry

kñúgeTvelakGs;

EtgPWørugerOg

6

muWnkb,

´man

Gs;kalCanic©kñúgTIenaH

.


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -152rsµIrbs;´ EtgpSayeTA kñúgeTvelak b¤kñúgmnusSelak ´ rB£keXIj nUvRBHBuT§d¾RbesIr ehIyjúaMgesckþIrIkray d¾éRk Elg[ekIteLIg . ´cüútcakzantusitmkkan;épÞénmata kal ´kMBugekIt

BnøWd¾FMTUlay

ekItR)akdeLIg

.

´ecjcakpÞH

cUleTAkan;pñÜs rYccUleTArkBavrIRBahµN_ ehIydl;nUvPaBCa sisSénRBahµN_enaH . kal´enAkñúgéRBhimBanþ )anB¤nUvRBH elaknayk

kal´EsVgrkRbeyaCn_d¾]tþm

)ancUleTAKal;

RBHelaknayk . RBHsm<úT§RTg;CaGñkTUnµan )anTUnµan´ehIy RTg;qøg»X³ minman]bFikiáels RBHsm<úT§RTg;sEmþgRBHniBVan CaFm’jú aM gstV[rYccakTu kç TaMgBY g . dM eNIr mkrbs; ´enaH eRscehIy ´)anjúaMgRBHmhamunI [eRtkGrehIy viC¢a 3 ´ )andl;ehIy sasnaénRBHBuT§ ´)aneFVIehIy . kñúgkb,TI mYyEsnGMBIkb,enH kñúgkalenaH eRBaHehtuEdl´)an[RbTIb ´minEdlsÁal;TuKÁti enHCaplénTIbTan . kielsTaMgLay ´dutecalehIy PBTaMgBYg ´dkecalehIy ´CaGñkminman Gasv³ dUcdMrIkat;TnøIg . »hñ+ dMeNIrEdl´mk kñúgsmñak;én


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -153RBHBuT§ rbs;´ l¥Nas;hñ+ viC¢a 3 ´)andl;ehIy sasna énRBHBuT§ ´)aneFVIehIy . bdismÖiTa 4 viemakç 8 nigGPiBaØa 6 enH ´k¾)aneFVI[Cak;c,as;ehIy TaMgsasna rbs;RBHBuT§ ´k¾)anbdibtþiehIy . CIvRbvtþikñúgGtItCatirbs;RBHGCitetßr kñúgCatitmk man erOgeBalTukenAkñúg GdækfabrmtßTIbnI EdlCaGdækfaGFib,ay esckþI)alI Km<IrxuTÞknikay efrKafa dUcmanesckþIfa ‹ kñúgkb,TI 91 edayrab;fyeRkayeTABIPTÞkb,enH RBH GCit³ )anekIteLIgRtÚvnwgBuT§kalénRBHvibsSIsm<úT§ . éf¶mYy elak)aneXIjRBHvibsSICam©as; esþckMBugEtRtac;carikbiNÐ)at k¾ekItsT§aRCHføa eTAnaMykEpøxVit ykmkdak;)aRt kaltmk )aneFVIbuNüepSg² eTotCaeRcIn luHGs;CIvitGMBICatienaHehIy )ansøab;ekIt² kñúgmnusS nigeTvtaGs;kald¾yUrGEgVg . cMENkCIvRbvtþiGtItCatirbs;RBHGCitetßr

EdleBal

dl;karksagsnSMbuNü)armI rYmKñaCamYynwgBavrIRBahµN_ nig maNB 15 nak;eTot enAkñúgBuT§kalénRBHksSbsm<úT§ dUcman


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -154erOgR)akdenAkñúg GdækfabrmtßeCatika EdlCaGdækfaGFib,ay esckþI)alIkñúg Km<IrxuTÞknikay sutþni)at dUcmanesckþIfa ‹ kñúgGtItkal naBuT§sm½yrbs;RBHksSbsm<úT§Cam©as; RBHGCitetßr )anekItenAkñúgRkúgBaraNsI eday)anCakUnsisS RbFanemCageQImñak;

EdlCaGñ kmancMeNHdwg Epñ kxagCag

eQI minmannrNa² eRbóbpÞwm)anCaKRmb;BIr bu:EnþemCagenaH mankUnsisS 16 nak; kñúgsisSmñak;² mankUnsisSmñak;² 1 Ban;nak; rab;rYmTaMgkUnsisS nigGacarü man 1 muWn 6 Ban; 17 nak; . bNþaCageQITaMgGs;enaH )aneFVIkarrksuIciBa©wm CIvitenAkñúgRkúgBaraNsI edayRbkbmuxrbrCaCageQITaMgGs; edayBYkeKnaMKñaeTAtamTICitPMñ edIm,Irkkab;eQImkeFVICaR)asaT kñúgrUbPaBepSg² nigerobcM[rYceRscerobryl¥ehIy enAkñúg sßanTIenaH ehIyruHerIecjnaMykmkdak;pÞúkelIEp rYcbENþtcuH ykmklk;

enAkñúgRkúgBaraNsI

RbsinebIRBHraCa

RTg;RtÚv

karR)asaT 1 Can; b¤ 7 Can; BYkeKnwgCYyKñaksagfVay EtebIRBHraCaRTg;minR)afñaeT BYkeKnwglk;[dl;buKÁldéTeTot


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -155edIm,InaMykmasR)ak;mkciBa©wmbuRtPriya . éf¶mYy Gacarürbs;BYkCageQITaMgenaHKitfa eyIgmin GacciBa©wmCIvit

edayGaCIBCaCageQIenH)anCanic©eT

BIeRBaH

fa ebIeyIgcas;eTA kic©kargarCaCageQIenH minGacRbRBwtþeTA )an eRBaHCakic©kargarF¶n; EdleFVI)anedaylM)ak kalebIKit eXIjdUecñHehIy

eTIbehABYkkUnsisSTaMgenaHmkR)ab;fa

BYk

GñkTaMgGs;Kña BYkeyIgcUrnaMKñaeTArkeQIEdlminmanxøwm man edImlVaCaedImmk . RKaenaH BYkkUnsisSk¾TTYlyl;RBmfa )aT )aT ehIynaMKñacUleTArkeQIEdlminmanxøwmmk .

em

CageQIEdlCaGacarü )annaMykeQITaMgenaHmkeFVICastV nig eFVICaeRKÓgynþTukkñúgtYstVTaMgenaH . stVeQIenaH eBlehIr eLIgelIGakas manlkçN³dUcKñanwgesþchgS ehIyehIrcuH eTAkñúgéRB EdlCaTIbrievNrbs;BYksisSTaMgenaH . eBlenaH emCageQIEdlCaGacarü )anR)ab;dl;BYksisSTaMgenaHfa BYk eyIgGaceFVIBahn³stVeQIEbbenH

ehIyedIm,I)anCakmøaMgeTA

rwbGUsykraCsm,tþienAkñúgCm<ÚTVIbTaMgGs;[)an dUecñHBYkeyIg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -156cUrnaMKñaCYyeFVIstVBahn³y:agenH[)aneRcIn

edIm,IeTArwbGUs

ykraCsm,tþikñúgnKrdéT² eRBaHkarciBa©wmCIvit edaykargarCa CageQIenH lM)akNas; . BYkkUnsisSTaMgenaH

)annaMKñaeFVItamBaküENnaMrbs;

Gacarü kaleFVIrYceRscehIy k¾)anCRmaberOgr:avTaMgGs;enaH [Gacarü)anRCab . cMENkGacarü)ansYrkUnsisSfa etIBYk eyIgeTArwbGUsykraCsm,tþikñúgnKrNamuneTIbCakarl¥ . BYk kUnsisSeqøIyR)ab;fa BYkeyIgKYreTArwbGUsykraCsm,tþi enA kñúgRkúgBaraNsImuneTIbCakarl¥ . RKaenaH elakGacarü)an eBalhamfa kuM[esaHBYkGñkTaMgGs;Kña BYkGñkTaMgGs;Kña kuM eBjcitþkñúgkarrwbGUsykraCsm,tþi enAkñúgRkúgBaraNsIeLIy kalebIBYkeyIgrwbGUsykraCsm,tþi enAkñúgRkúgBaraNsI)an ehIy Baküfa CageQI nwgmandl;BYkeyIgeTAehIy R)akd CaCnd¾eRcInnaMKñaehAeyIgfa

RBHraCaCageQI

dUecñH

GñkTaMg

Lay cUrnaMKñaeTArwbGUsykraCsm,tþienAnKrdéTsincuH . eBlenaH BYkCageQITaMgenaHk¾)anRBmeRBógKñarYceRsc


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -157ehIy eTIbnaMbuRt nigPriyaeLIgCiHBahn³stVeQI RBmeday GavuFRKb;éd ehIynaMKñaeq<aHmuxeTAkan;éRBhimBanþ nig)ancUl eTAkan;RkúgmYyEdlenACitKñanwgéRBhimBanþenaH ehIy)ancUl eTAsRmakkñúgRBHraCnievsn_ . BYkeK)anrwbGUsykraCsm,tþi kñúgRkúgenaH)anehIy

eTIbGPieskGacarüEdlCaemCageQI[

eLIgCaRBHraCa mannamR)akdfa RBHraCakdævahn³ ERbfa RBH raCaBahn³eQI RkúgenaHmaneQµaHfa Rkúgkdævahn³ edaykan; ykRBHnamRBHraCaCaeKal . RBHraCakdævahn³ RTg;CaGñk taMgenAkñúgraCFm’ TaMg]braC b¤raCTahank¾dUcKña . cMENk kUnsisSTaMg 16 nak;enaH [TTYltMENgCaGamatüenAkñúg raCsmñak; . raCFm’ )andl; Fm’sRmab;esþcGñkRKb;RKgEpndI sMedA dl;KuNsm,tþirbs;GñkRKb;RKgd¾l¥

GacRKb;RKgnUvEpndI)an

edayFm’ nigjúaMgRbeyaCn_ RBmTaMgesckþIsux[dl;RbCaCn rhUt)anTTYlkarsresIrfa RBHraCaRbkbedayTsBiFraCFm’ TsBiFraCFm’enaH man 10 RbkarKW 1- Tan 2- sIl 3-


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -158bric©aK 4- GaC¢v³ ¬ kareTogRtg; ¦ 5- mTÞv³ ¬ PaBTn;Pøn; ¦ 6- tb³ 7- GekáaF³ 8- GvihigSa

9- xnþi 10- GvieraFn³

¬ karminXøatcakFm’ ¦ . kalRBHraCaRTRTg;TsBiFraCFm’enHehIy k¾)anse®gÁaH mhaCnedaysgÁhvtßúdéTeTot edayykcitþTukdak;TMnak;TMng RbCaCn man 4 Rbkar )andl; ‹ 1- ssSemF³ karqøatkñúgkarbRmúgFBaØahar[bribUN’ edayRTg;KaMRTEpñkekSRtkmµ . 2- burisemF³ karqøatkñúgkarbRmúgGñkraCkar nigRTg; elI kTwkcitþ KaMR TmnusSl¥ EdlmancMeNHecHdwg nig man smtßPaBkñúgkic©kargar . 3- smµa)as³ RTg;bM)at;Tukç bRmúgsuxdl;ra®sþ eday RTg;KaMRTGaCIBrbs;RbCaCn . 4- vacaebyü³ b¤ vaCebyü³ Rtas;vacaBIeraHEp¥mElðm CamYynwgRbCaCnRKb;Can;fñak; . edayRTg;manRBHraCtRmas; BaküNaEdlmanRbeyaCn_ nig[mansamKÁIPaB .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -159edayRBHraCaRTg;manRBHraCFm’

eTIbCYy[RbeTsCati

sm,ÚN’sb,ayminmanTukçP½y GnþrayNa² ekIteLIgeLIy dUecñH eTIbeFVI[GñkRkúg nigGñkCnbT EtgEtmancitþPkþIeKarB rab;GancMeBaHRBHraCakdævahn³ rhUtdl;raCbrivareBalfa BYk eyIg)anRBHraCaEdlelakRTRTg;nUvFm’ cMENkraCbrivarvij k¾ manKuNFm’dUcKñaEdr . enAéf¶mYy manBYkQµÜjnaMTMnijmkBI RkúgBaraNsI kdævahn³

EdlCaRkúgenAkñúgmCÄimRbeTs

mkkan;Rkúg

ehIynaMykeRKÓgbNÑakarcUleTAfVaydl;RBHraCa

kdævahn³ . RKaenaH RBHraCaRTg;Rtas;sYrfa BYkGs;elak mkGMBITINa ? eBlenaH BYkQµÜjRkabbgÁMTUlfa sUmetCH tmál;elIt,Úg TUlbgÁMTaMgLay mkBIRkúgBaraNsI RBHkruNa éføviess . RBHraCaRTg;saksYrdl;karmkrbs;BYkQµÜj nigRtas; fa BYkelakcUreFVICamitþemRtIPaBrbs;´ nigRBHraCarbs;BYk elak . lMdab;enaH BYkQµÜjmanesckþIeRtkGrNas; k¾)an RkabbgÁMTUlTTYlnUvPaB

CamitþemRtIPaBenaHfa

RBHkruNaéfø


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -160viess . RBHraCakdævahn³ RTg;sBVRBHT½ynwgBYkQµÜjTaMg enaH

edayRTg;Rtas;[RBHraCTanes,óg

nigGahardl;BYk

QµÜjTaMgenaH kñúgeBlEdlBYkQµÜjRkabbgÁMlaRtLb;eTAvij RTg;)anR)aRs½yedayPaBeGIeBImþgeTot eFVI[BYkQµÜjTaMgenaH manesckþIeBjcitþ kñúgkarEdlRTg;manTwkcitþl¥ . luHkal BYkQµÜjRtLb;mkdl;RkúgBaraNsIvijehIy )ancUleTAKal; RkabbgÁMRBH)aTBaraNsI[RTg;RCab kñúgkarRTg;manmitþemRtIPaBnwgRBHraCakdævahn³ . RBH)aTBaraNsI RTg;RCabdUecñaH ehIy eTIbRTg;Rtas;[vaysÁrRbkaseLIgfa cab;GMBIéf¶enHteTA cUrelIkElgkarykBn§darBYkQµÜj EdlmkBIEdnkdævahn³ BI eRBaHRBHraCakdævahn³ RTg;)anCamitþrbs;´ . manesckþIfa RBHraCaTaMgBIrGgÁenaH RTg;)anCasmøaj; nwgKña edayRTg;minFøab;)anCYbeXIjKñaesaH edayRTg;GaRs½y BYkQµÜjdwknaMcgsm<n§emRtIPaB[ . cMENkRBHraCakdævahn³ k¾)anRtas;bBa¢a[vaysÁr RbkasdUcRBH)aTBaraNsIEdr . cMENkxagRBH)aTBaraNsI RTg;manRBHraCsarbBa¢ÚneTAfVay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -161dl;RBHraCakdævahn³fa

ebImanvtßúNanImYyEdlCavtßúGs©arü

smKYremIl b¤smKYrsþab;ekIteLIgkñúgRsúk b¤enAkñúgRkúgrbs; RBHGgÁ sUm[´RBHGgÁ)anman»kasemIl b¤sþab;pg . cMENk RBHraCakdævahn³k¾RTg;tbRBHraCsareTAfVayvij edayesckþI dUcKñaEdr . ¬ esckþIBisþarrvagRBHraCakdævahn³ nigRBH)aT BaraNsI

kñúgerOgenHcUremIlenAkñúgCIvRbvtþirbs;RBHemaXraC

EdlmansEmþgenAkñúgCIvRbtþiRBHGsItimhasav½k PaK 4 ¦ . kñúgerOgEdlBYkkUnsisSrbs;BavrIRBahµN_ )ancUleTA Kal;RBHmanbuNü

edIm,IRkabbgÁMTUlsYrbBaðaenaH

mansEmþg

enAkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs én )araynvKÁ fa ‹ kñúgeBlEdlBYkkUnsisSTaMgenaH cUleTAdl;)asaNk ectiyehIy kñúgxN³eBlenaH RBHmaneCaKRTg;bribUN’eday RBHKuNcMeBaHsBVstVTaMgBYg

RTg;manPikçúsgÇenACMuvij

RTg;

kMBugsEmþgRBHFm’dl;BYkPikçúsgÇTaMgLay edayGakarGg;Gac dUcKñanwgraCsIh_ EdlbnøWsMeLgenAkñúgéRB dUecñaH . RKaenaH GCitmaNB )anRkeLkeXIjRBHPKvaCam©as;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -162RTg;manRBHrsµIdUcdYgRBHGaTitü b¤dYgRBHc½nÞkñúgéf¶ 15 ekIt k¾mancitþrIkrayeRtkGr nigRkabTUlsYrbBaðaeLIgfa sUmRBH GgÁRTg;R)ab;CatiRtkUl RBmTaMglkçN³ nigkarseRmckñúgmnþ TaMgLayrbs;BavrIRBahµN_dl;´RBHGgÁpgcuH etIBavrIRBahµN_ mankUnsisSbu:nµannak;RBHGgÁ ? kalGCitmaNBRkabTUlsYr bBaðadUecñHehIy eTIbRBHTsBlRTg;edaHRsayfa BavrIRBahµN_ manGayu 120 qñaM EdleQµaHfaBavrICaeQµaHtameKaRt ekIt enAkñúgRtkUlRBahµN_ . BavrIRBahµN_manlkçN³mhaburs 3 RbkarenAkñúgxøÜn CaGñkseRmcviC¢aéRtevT CaGñkseRmckñúg Km<IrlkçN³Büakrsa®sþ nigKm<Ir\tihas³ b¤Km<IrniXNÐú nig Km<Irsekduk³ EfmTaMgmankUnsisS 500 nak; . kalebIGCit maNB)ansþa b; karbkRsaydU ecñH ehIy k¾ TUlsYrbBað ateTA eTotfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn RBHGgÁCaGñkx<g;x<s;bMput kñúg mnusSTaMgBYg ´RBHGgÁminEdlrmilemIllkçN³rbs;Gacarü ´RBHGgÁeT

dUecñH

sUmRBHGgÁRTg;kat;nUvesckþIsgS½yrbs;´

RBHGgÁ kuM[´RBHGgÁmanesckþIsgS½yteTAeTotfa etIGacarü


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -163BavrIRBahµN_rbs;´RBHGgÁenaH manlkçN³mhaburs 3 Rbkar enaH)andl;GVIxøH RBHGgÁ ? eBlenaH RBHviCitmar Rtas;tbfa BavrIRBahµN_manGNþatEvgFM GacelonGNþatbiTmux)an 1 maneramsEvg

sréstUcqµar

vildUcCaRkeyAédduHeLIg

enA

Rtg;cenøaHcieBa©Im 1 manrbs;Gaf’kM)aMgenAkñúgeRsam 1 Gñk cUrdwgy:agenHcuH . RKaenaH BYkmhaCnTaMgLaymin)anB¤BaküTUlsYrbBaða eT

)anB¤EtRBHBuT§dIka

EdlRBHGgÁRTg;edaHRsaybBaðaenaH

bu:eNÑaH k¾)aneFVI[ekItPaBGs©arükñúgcitþ mhaCnTaMgenaH mñak;² k¾)anRbNmüédeFVIGBa¢lIkmµ . lMdab;enaH GCitmaNB )an RkabTUlsresIreLIgfa elakGñkenHCaeTvta CaRBhµ b¤RBH \®nÞ y:agNahñ+ eTIbRTg;dwgc,as;nUvbBaðaEdleyIgnwkTUlsYr edaycitþ)an ehIynwkTUlsYrbBaðateTAeTotfa GacarüBavrIrbs; ´ elakepJITUlsYrbBaðaedaysirsa nigvtßúEdleFVI[sirsadac; Føak;cuH ehtudUecñH sUmRTg;Ekéx[´RBHGgÁGs;esckþIsgS½y pgcuH ? eBlenaH RBHmhavIr³RTg;edaHRsaybBaðaenaHdUecñHfa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -164GñkcUrdwgdUecñHfa sirsaenaH)andl;GviC¢a KWkarmindwg nigvtßú EdleFVI[sirsadac;Føak;cuHenaH )andl; viC¢a KWkardwg Edl RbkbedaysT§a sti smaFi qnÞ³ nigvIriy³ . kalebIGCit maNB)ansþab;nUvkarbkRsaydUecñHehIy k¾dkdegðImFM²eLIg RbkbedaybItiesamnsSrIkrayy:agxøaMg

k¾)aneFVIsMBt;Es,k

xøaeqogsµamçag

RkabcuHeTobRBHyuKl)aTrbs;RBHsm<úT§

RkabbgÁMTUlfa

bBiRtRBHGgÁRTg;nirTukç

nig

RTg;manRBHckçúBaØaN

BavrIRBahµN_ RBmedaykUnsisSTaMgGs;mancitþeRtkGrrIkray Nas;

ehtudUecñH

sUmRkabfVaybgÁMRBHyuKl)aTTaMgKUrbs;

RBHGgÁ edayesckþIeKarB nigedaycitþRCHføa . RKaenaH

RBHelaknaf

RTg;Rtas;RbTanBrfa

sUm[

BavrIRBahµN_ RBmTaMgkUnsisSTaMgGs; cUrmanesckþIsux nig GayuyWnyUr . ehIyRBHGgÁRTg;Rtas;GnuBaØatfa tfaKt[ »kasdl;GñkTaMgLayedIm,IsYrbBaða RbsinebIcg;sYrdl;esckþI sgS½yTaMgBYgrbs;BavrI nigrbs;Gñk b¤ bu KÁlTaM gLay cUr GñksYrtamesckþIR)afñacuH ebIGñkmanesckþIq¶l;kñúgx>Na cUr sYrkñúg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -165x>enaHmkcuH . lMdab;enaHÉg GCitmaNB eRkayBIkar)anTTYlnUvkar RbTanverakasBIRBHsm<úT§Cam©as;ehIy k¾)anRkabTUlsYrbBaða mundMbUgeK cMeBaHRBHelaknaykenaHfa k¾kñúgbBaðaEdlGCit³ elIkeLIgykmksYrCalMdab;lMedayenaH dUcmanesckþIfa ‹ ¬ GCitmaNBd¾manGayu TUlsYrfa ¦ stVelakRtÚvGVI biT)aMg rEmgminCak;c,as; eRBaHGVI RBHGgÁRtas;fa GVICaeRKÓg RbLak; GVICaP½yFM rbs;stVelakenaH ? ¬ RBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñalGCit³ ¦ stV elakRtÚvGviC¢abiT)aMg rEmgminCak;c,as; eRBaHesckþIkMNaj; nigesckþIRbmaT tfaKteBalfa tNð tNðaCaeRKÓgRbLak; TukçCa P½yFM rbs;stVelakenaH . cMeBaHBaküfa

elakkñúgTIenH

ebItamesckþIkñúgBüBa¢n³

ERb)anBIrn½y n½yTI 1 elak ERbfa PBEdleXIj )andl; TIkEnøgEdlR)akddl;stVelak . n½yTI 2 elak ERbfa sPaBEdlEbkFøayeTA . Baküfa elak eBaledayGtß )an


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -166dl; sPav³EdlmankarekIteLIgBIxagedIm nigmankarrlt;eTA vijenAxagcug . esckþIrbs;BaküfaelakenH

tamEdlmanmkR)akdenA

kñúg Km<IrsMyutþnikay sLaytnvKÁ RBHGannÞetßr)anRkabTUl sYrRBHbrmsasþafa ‹ bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn

BaküEdlehAfa

elak²

enaH

ehAedayehtuRtwmNa RBHGgÁ ? RKaenaH RBHCinRsIRtas;tb fa mñalGannÞ sPav³NamankarEbkFøayCaFmµta sPav³ enaHehAfaelakkñúgGriyvin½yenH . mü:ageTot Baküfaelak enH

mansEmþgTukenAkñúg

culønieTÞs

EdlCaBaküGFib,ay

rbs;RBHsarIbutþetßrfa elak )andl; elaknrk elaktircäan elakeRbtvis½y

elakmnusS

elakeTvta

elakxn§ elakxn§

Fatu

Gaytn³ elakenH elakdéT RBhµelak nig eTvelak . cMENkenAkñúg GdækfabbBa©sUTnI TutiyPaK EdlsEmþg dl;elak sMedAykTIGaRs½y 3 RbkarKW ‹ mnusSelak 1 eTvelak 1 RBhµelak 1 .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -167bu:Enþ Baküfa elak EdlmanR)akdkñúg Km<IrvisuT§imKÁ nig RBHGdækfacarü facarü )ansEmþgTukman 3 RbkarEdrenaH )andl; ‹ 1- sgçarelak elak KWsgçar sMedAdl;sPav³Edl tak;EtgeLIg bu:EnþkñúgKm<IrGgÁútþrnikay ctukáni)at RBHBuT§GgÁ RTg;Rtas;fa

sgçarelak

KWtYxøÜneyIgenH

EdlmanbeNþay

RbmaNmYyBüam TTwgRbmaNmYyhtß . 2-

stVelak

elak

KWBYkstV

sMedAdl;mnusS

eTvta nigstVtircäanEdlCab;CMBak;enAkñúgelakenH . 3- »kaselak elak KWEpndI sMedAdl;TIenAénBYk stV

bu:EnþkñúgGdækfa)ansEmþgfa

cRkvaLelak

elak

KW

cRkvaL )andl; brimNÐlFMTUlayminmanTIbMput . RBHBuT§dIka énRBHskümunI RTg;edaHRsayfa elakRtÚv GviC¢aRKbdNþb; ¬ cgrwt ¦ Baküfa GviC¢a ERbfa karmindwg . karmindwg manBaküGFib,ayTukenAkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs nigkñúg Km<IrFmµsgÁNI én RBHGPiFmµbidk )an sEmþgrhUtmandl; 8 RbkarKW ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -1681- karmindwgkñúgTukç 2- karmindwgkñúgtNðaCaehtu[ekItTukç 3- karmindwgkñúgkiriyarMlt;Tukç 4- karmindwgkñúgbdibTaCadMeNIreTAkan;TIrMlt;Tukç 5- karmindwgkñúgTIbMputxagedIm 6- karmindwgkñúgTIbMputxagcug 7- karmindwgkñúgTIbMputxagedIm nigTIbMputxagcug 8- karmindwgkñúgFm’EdlekIteLIgehIy GaRs½yFm’enH Cabc©½y kiriyamindwg karmineXIj karminRtas;dwgCaedIm . mü:ageTot

GviC¢a

KWkarmindwg

ebInwgEbgEckk¾nwgman

BIrRbkar )andl; ‹ 1- GviC¢apøÚvelak sMedAdl;karmindwgsnµti nigkarmin dwgbBaØtþi EdlCnkñúgelakniymeRbI . 2- GviC¢apøÚvFm’ vFm’ sMedAdl; karmindwgtamesckþIBit b¤ dwgEtminCak;c,as; dwgminsBVRKb; b¤dwgxus dwgTukç faCasux dwgehtu[ekItTukç faCaehtu[ekItsuxCaedIm .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -169GviC¢apøÚvelak

nigpøÚvFm’

CaeRKÓgRKbdNþb;

b¤cgrwt

stVelak . dUcGviC¢apøÚvelak GacRKbdNþb; b¤cgrwt min [rIkceRmIneTAmux)an dUctYy:ag GñksikSa b¤GñkeronsUFüenA kñúgsala

ebIenAeronsUFüminmancMeNHecHdwgtamkMNt;rbs;

fñak;eron k¾min)aneLIgfñak; karmindwgxøÜnnwgRtÚveronsUFü enAEt CaeRKÓgRKbdNþb; b¤cgrwtdEdl . cMENkGviC¢apøÚvFm’ k¾man GMNacRKbdNþb; b¤cgrwtstVelak [enAmansPaBdEdl KW min[rYcputcakelakenHeTA)aneLIy b¤cakPaBCastVelakeTA )anEdr [mankarvilvl;Rtac;rgÁat;enAkñúgvdþsgSar EfmTaMg)an TTYlnUvesckþITukçCaeRcInRbkar

enHCac,ab;rbs;stVelak

.

GviC¢aCabc©½y[ekItsgçar sgçarCabc©½y[ekItviBaØaN CaedIm enHbgðaj[eXIjfa eRBaHmanGviC¢aCaehtu . buKÁleFVIxus eRBaHmanraK³ b¤manelaP³CaedImehtuxøH eRBaHmaneTas³CaedImehtuxøH enaH

ehtuénkareFVIxusEdlBitR)akd

eRBaHmanGviC¢aCaedImehtu

Rtg;GviC¢a

CaEdnekIt

edayGviC¢aCabc©½y[ekItraK³

srub[xøImkenA b¤elaP³

eTas³


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -170emah³eTot karvilvl;y:agenH Cakielsvdþ³enaHÉg . kal mankiels

kielsk¾Cabc©½y[ekItkmµ

kmµk¾Cabc©½y[ekIt

vi)ak ¬ plrbs;kmµ ¦ vi)akk¾Cabc©½y[ekItkiels mankar vilvl;tCab;KñaeTAy:agenH TaMgenH k¾bgðaj[eXIjfa GviC¢a biT)aMgelak . cMENkkñúg Km<IrGgÁútþrnikay Tskni)at )aneBaldl; sMeyaCn³ KWCaeRKÓgcgrwt sMedAykkielsEdlcgstVelak TukkñúgvdþsgSar man 10 Rbkar )andl; ‹ 1- skáayTidæi 2- vicikicäa 3- sIlBVtbramas³ 4kamraK³ 5- bdiX³ 6- rUbraK³ 7- GrUbraK³ 8- manH 9]T§c©³ 10- GviC¢a . kielsTaMgenHsuT§EtCaeRKÓgbiT)aMg b¤ cgcitþrbs;stVelak [Cab;enAkñúgelakenH EtRKb;x>nImYy² kñúgkielsTaMgenaH suT§EtmanGviC¢aCaRbFan b¤Cab£sKl; ebI minmanGviC¢aeT kielsTaMgenaHk¾KµanEdr . enAkñúg Km<IrxuTÞknikay culønieTÞs )aneBalfa ‹ GCitmaNBRkabTUlsYrbBaðax>TI 2 teTAeTotfa bBiRt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -171RBHmanRBHPaK elakminPWøsVageRBaHehtuGVI ? RKaenaH RBHBuT§ GgÁRTg;Rtas;tbfa mñalGCit³ elakRtÚvGviC¢abiT)aMg elak minPWøsVag eRBaHesckþIR)afñaepSg² nigesckþIRbmaT b¤k¾kareFVs RbEhs . Baküfa evvicäa manesckþIfa karKitcg;[sm,tþi rbs;GñkdéT

dl;nUvkarvinas)at;bg;eTA

KWKitfa

sUm[man

EteyIgmñak;manRTBüsm,tþi GñkdéTkuMmandUceyIgeLIy . mü:ageTot enAkñúg Km<IrxuTÞknikay culø ln ø ieTÞs eBalfa evvicäa )andl; mcäriy³ KWesckþIkMNaj; man 5 RbkarKW ‹ 1 kMNaj;Gavas 2 kMNaj;RtkUl 3 kMNaj;laP 4 kMNaj;vNѳ 5 kMNaj;Fm’ . bmaTa b¤ bmaT KWkar RbmaTenaH manBaküGFib,ayfa karmYem:A karvegVg karxVHsti KitKUr karbeNþaycitþ[eRtkGr b¤manteRmkkñúgGarmµN_epSg² EdlCaTItaMgénesckþIteRmk nigmankarfñaMgfñak;enAkñúgGarmµN_ EdlCaTItaMgénkarfñaMgfñak; TItaMgénkarePIøtePIøIn

mankarePøItePIønkñúgGarmµN_EdlCa

mankarvegVgkñúgGarmµN_

EdlCaTItaMgén

karvegVg ePøccas; ePøcQW ePøcsøab; EfmTaMgmancitþsVahab;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -172eFVIEtGMeBIGaRkk; TaMgpøÚvkay vaca nigcitþ vegVgKitEtenAkñúg kamKuN 5 CaedImehturbs;GkuslFm’TaMgBYg TaMgenH Ca dMeNIrpøÚveTArkesckþIsøab; .

eRBaHdUecñaH

elak

minPWøsVag

eRBaHEtesckþIkMNaj; nigkarRbmaT . EdlGCitmaNB RkabTUlsYrbBaðafa GVICaeRKÓgRbLak; elak RBHGgÁ ? RBHmunIRtas;fa tNðaCaeRKÓgRbLak;elak . Baküfa tNða ERbfa esckþIR)afña k¾esckþIR)afñaenaH man 3 RbkarKW ‹ 1 kamtNða 2 PvtNða 3 viPvtNða . tNðaehAfa Cb,a manBaküGFib,aytamnieTÞsfa )andl; raK³ KWteRmk eRtkGr sraK³ KWteRmkeRtkGreRcIn Gnus½y KWkaredkRtaM GnueraF³

KWkarcak;edat

nnÞi

eRtkRtGaledaykarePIøtePIøn

KWkarePIøtePIøn citþraK³

nnÞiraK³

KWkar

KWteRmkeRtkGrrbs;

citþ \cäa KWkarR)afña mucäa KWkarxVl;xVay GeCÄasna KWkar RbQmcuH nigmaneQµaHehAeRcIny:ageTot . mü:ageTot EdlehAfa tNðaCb,a eRBaHCb,aCakiels


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -173eRKÓgRkesabcitþ

sMedAdl;briyudæan

)andl;

kielsEdl

GENþteLIg cUldl;citþRKb;RbkarehIy rYmTaMgraK³ eTas³ emah³

.

eRBaHBYkkielsTaMgenHmanraK³

kalebIekIteLIg

ehIy

rEmgcU leTARkesabcgci tþ Tuk )an

EfmTaMg[vegVg

RsLaj;rak;Tak; caMKaMRTfa vtßúenHKYrdl;elak elakGaceFVI )an ebIelak)anmkehIy nwgCaeRKÓgelIkmuxmat;y:agenaH . cMENkkielsBYkeTas³ xN³EdlekIteLIgehIy k¾)ancUl eTARkesabcitþ[ts‘U nigenAcaMdas;etOnCanic©fa eKnwgeFVIdl; eyIgy:agenHy:agenaH eyIgk¾CamnusSmñak; minKYrbeNþay[ eKemIlgayemIlefakdl;eyIgEdr . cMENkkielsBYkemah³ vij kalekIteLIgehIy k¾)ancUleTARkesabcitþ[vegVg ekþA Rkhl;Rkhay xøacERkgfa nwgecalGVI² epSg² eTA GFib,ay fa eyIgKYrmanmuxmanmat;eLIg TaMgenH CakarBitNas; Kit rhUtdl;briePaKmin)an

sRmanþminlk;

kalnwgeFVIkic©karGVI²

rEmgxitxMeTAkñúgpøÚvvegVg . kielsepSg² suT§EtCaeRKÓglab elak CaeRKÓgetagelak CaeRKÓgeFVIelak[esAhµgTaMgGs; .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -174EdlGCitmaNB RkabTUlsYrbBaðafa GVICaP½yFMrbs; elakenaH ? RBHBuT§GgÁRtas;tbfa Tukç )andl; sPaBEdlRTaM)an edaykRm man 2 RbePTKW ‹ 1- TukçRbcaM ehAfa sPav³Tukç )andl; ekIt cas; QW søab; eRsk Xøan . 2- Tukçcr ehAfa GaKnþúkTukç )andl; esak³ brieTv³ Tukç eTamnsS ])ayas³ . TukçTaMgenH rEmgRKbsgát;elak edayman]bmafa CatiTukç CraTukç mrNTukç . kalebIelak RtÚvsPav³Tukç RKbsgát;sBV² kalehIy buKÁleTIbRtÚvkar edaHRsayTukçKµaneBldac; dUcedk edIr Qr GgÁúy briePaK Gahar nigRtÚvbenÞabg;CaedIm TaMgenHedIm,IedaHRsayTukç Etk¾ enAminGacedaHRsay)an minecHcb;minecHehIy eRBaHTukçTaMg Lay minFøab;xøacbuKÁl RKb;Cati-vNѳNaeLIy . kalGCitmaNB)ansþab;RBHBuT§dIkaenHehIy )anRkab TUlsYrbBaðateTAeTotfa ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -175¬ GCitmaNBd¾manGayu TUlsYrfa ¦ ExStNða rEmg hUreTAkñúgGaytn³TaMgBYg GVICaeRKÓgTb;ExStNðaTaMgLay sUm RBHGgÁRtas;R)ab;nUvFm’ CaeRKÓgraMgnUvExStNðaTaMgLay ExS tNðaTaMgLay RtÚvbiTedayGVI ? ¬ RBHmanRBHPaKedaHRsayfa mñalGCit³ ¦ sti Ca eRKÓgTb;ExStNðaTaMgLayenaH EdlmanenAkñ EdlmanenAkñúgelak tfaKt eBalfa stiCaeRKÓgraMgExStNðaTaMgLay buKÁlKb,IbiTExS tNðaTaMgenaHedaybBaØa . manBaküGFib,ayfa enaH

stiCaeRKÓgraraMgnUvRkEsTaMgBYg

tfaKteBalnUvFm’CaeRKÓgraraMgRkEsTaMgLayfa

)an

dl;sti RkEsTaMgenaH nwgbiTraraMgeTA)anedaybBaØa . Bakü fa esata ERbfa RkEs CaBakükNþal² GacrYmKñanwgBakü EdlmanesckþIl¥

k¾CaeRKÓgR)ab;lkçN³l¥

dUcesatabnñ

EdlCaBaküsRmab;eRbIehA RBHGriybuKÁlfñak;dMbUg edayERb fa Gñkdl;RkEsénFm’ b¤RkEsénRBHniBVan . bu:Enþ ebInaMyk eTAtnwgs½BÞEdlmanesckþIminl¥ k¾køayCaeRKÓgbgðajlkçN³


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -176Edlminl¥ dUcBaküfa tNðaesata ERbfa RkEséntNða b¤ tNðaEdlhUrmk . cMENkkñúgTIenH RkEs sMedAykEpñkmin l¥ edayGFib,aytamnieTÞsfa RkEsenaH)andl; tNða Tidæi kiels Tuc©rit GviC¢a EdlmanenAkñúgG)ayelak mnusSelak eTvelak

xn§elak

Fatuelak

Gaytnelak

eTIbeQµaHfa

RkEsTaMgLayrEmghUreTA . cMENkkñúgBaküfa kñúgTITaMgBYg )andl; Gaytn³TaMg Gs; . rEmghUreTAenaH )andl; ekIteLIg hUreTACab;Canic© mindac;ExS . kalebIEPñkeXIjrUb tNðaGaRs½yrUb k¾hUrcUl mktampøÚvEPñk/ RtecokB¤sMeLg tNðaGaRs½ysMeLgenaH k¾ hUrcUlmktampøÚvRtecok/ RcmuH)anFMukiøn tNðaGaRs½ykiønenaH k¾hUrcUlmktamRcmuH/ GNþat)andwgrs tNðaGaRs½yrsenaH k¾hUrcUlmktampøÚvGNþat/

kaydwgepadæBV³

tNðaGaRs½y

epadæBV³enaH k¾hUrcUlmktampøÚvkay/ citþdwgFmµarmµN_ tNða GaRs½ynUvFmµarmµN_enaH k¾hUrmktampøÚvcitþ . kaltNðahUr cUlmkehIy k¾ekItGasvkáielsedkRtaMenAkñúgcitþ ehIybgÁab;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -177citþ[CaTas³ k¾)anFøak;eTAkñúgGMNacrbs;tNða KWkarxVl;xVay cMNg;k¾rEmgekIteLIg rEmgeFVIbuKÁlenaH[Gs;\sSrPaB b¤k¾ eFIV[buKÁlenaH minmanesrIPaBcMeBaHxøÜnÉgCaedIm . eRKÓgraraMg RkEsTaMgenaH RBHBuT§GgÁRtas;fa )andl; sti . esckþIrbs;stiEbgEckeTA rEmgmanlkçN³ 2 KW ‹ 1-

Gakarrbs;sti

)andl;

GakarEdlrB£k)an

caM

)an kMNt;)an . 2-

tYsti

)andl;

CaKrta

KWkardwgxøÜn

b¤karPJak;

EdlpÞúyKñaBIkaredklk; b¤karvegVg . Edlfa sti CaeRKÓgraraMgRkEsTaMgenaH stikarrB£k )an kalmanGarmµN_TaMgLaymkb:HxÞb; ebIbuKÁlmanstirB£k )anfa enHCarbs;xageRkA ekIteLIgehIyrlt;eTAvij mkb:H xÞb;EtmYyry³bu:eNÑaH ehIyk¾)at;eTAvij b¤dUcKñanwgeyIgGgÁúy enAelIyanBahn³ )anRkeLkeXIjvtßúepSg² EdlemIleXIj tamRkEsEPñkrbs;xøÜn

luHqøgputehIy

k¾)at;Gs;eTA

y:ag

Namij rUbEdleXIj k¾mansPaBCarUbenAxageRkA sMeLg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -178k¾mansPaBenAxageRkAdUecñaHEdr cMENkbuKÁlEdlRbmUlyk mknwkKitenaH k¾minEmnCatYxøÜnEdlCaGñknwkKitEdr RtwmEtCa RsemalénGarmµN_xageRkAEtbu:eNÑaH . kalbuKÁlrB£kdwg)andUecñHehIy

RkEstNðaTaMgLay

k¾hUrcUlmkmin)an kielsepSg² dUcCabuKÁlGaRkk; ebIm©as; rbs;PJak;Tan; nwgminh‘ants‘UTl;mux EtebIPøaMgPøat;sti kiels epSg² k¾nwghUrcUlmk k¾dUcKñanwgm©as;rbs;Edledklk; k¾ nwgRtÚvecarlYcykrbs;rbreTA dak;sti[enAcaMyamTVar

.

eRBaHdUecñaH

KWTVarTaMgLayTukcaM

eyIgnwgRtÚv edIm,IkarBar

kielstNða dUceyIgCYl[mnusSmkCYyyamrkSaRtg;TVarpÞH b¤kEnøgeFVIkar edIm,IkarBarbuKÁlGaRkk; min[cUlmklYcrbs; rbr

b¤bgáPaBclacl

kMu[ekIteLIg

.

stiCaeRKÓgraraMg

RkEsTaMgLay)anmYyry³ eRbóbdUcbuKÁl Edlpáab;fµsgát; esµAdUecñaHÉg

ebIbuKÁleFVsRbEhsePøcstiehIy

RkEsTaMg

LaynwghUrcUlmkeTot)an . viFIEdlnwgmin[RkEsTaMgLay

)andl;kiesltNða


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -179hUrcUlmk)anenaH

RtÚvGaRs½ynUvbBaØa

kardwgTan;mYyRbkar

eTot EtbBaØaEdlekIteLIg)an k¾eRBaHkarmansti . bBaØaCa eRKÓgbiTraraMgRkEsTaMgLay

)anedaydac;xatenaH

k¾RtÚv

GaRs½ybBaØafñak;x<s; Gacdwgc,as;cak;FøúH)ankñúgehtupl dwg Tan;ehtukarN_ dUcdwgl¥k¾dwgfal¥ GaRkk;k¾dwgfaGaRkk; )an RtwmRtÚvtamsPaBBit minvegVgl¶g;l¶Iel¶Iyl;xus Rbkan;yk RtÚvmkCaxus ykxuseTACaRtÚv . bBaØakardwgy:agx<s; Edl RbRBwtþeTAkñúgeKalFm’éRtlkçN_ las;yl;fa

KWlkçN³

sgçarTaMgLaymineTog

3

eXIjc,as;

sgçarTaMgLayCaTukç

Fm’TaMgLayCaGntþa . bBaØaGac[dwgyl;fa GviC¢aCabc©½y[ekItsgçar sgçar Cabc©½y[ekItviBaØaN

viBaØaNCabc©½y[ekItnamrUb

Cabc©½y[ekItsLaytn³ psS³Cabc©½y[ekItevTna

namrUb

sLaytn³Cabc©½y[ekItpsS³ evTnaCabc©½y[ekIttNða

tNða

Cabc©½y[ekIt])aTan ])aTanCabc©½y[ekItPB PBCabc©½y [ekItCati CatiCabc©½y[ekItCra nigmrN³ . bBaØa[yl;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -180dwgfa GviC¢arlt;eFVI[sgçarrlt; sgçarrlt;eFVI[viBaØaNrlt; viBaØaNrlt;eFVI[namrUbrlt;

namrUbrlt;eFVI[sLaytn³

rlt; sLaytn³rlt;eFVI[psS³rlt; psS³rlt;eFVI[evTna rlt; evTnarlt;eFVI[tNðarlt; tNðarlt;eFVI[])aTanrlt; ])aTanrlt;eFVI[PBrlt; PBrlt;eFVI[Catirlt; Catirlt;eFVI [Cra nigmrN³rlt; . bBaØayl;dwgeTotfa sPav³enHCaTukç sPav³enHCaehtunaM[ekItTukç sPav³enHCaTIrMlt;Tukç

sPav³

enHCapøÚveTAkan;TIrMlt;Tukç . RkEs KWkielstNða nwgbiTraraMg [)andac;xatenaH edaybBaØafñak;GriymKÁ . ¬

GCitmaNBd¾manGayu

TUlsYrfa ¦ bBiRtRBHGgÁ

niT’ukç bBaØapg stipg nam nigrUbpg Fm’nu+H Edl´RBHGgÁsYr ehIy sUmRBHGgÁsEmþg etIFm’nu+H rlt;eTAkñúgTINa ? mñalGCit³ Gñk)ansYrnUvbBaðaNa cMeBaHtfaKt² nwg sEmþgnUvbBaðaenaHdl;Gñk nam nigrUb rlt;minsl;kñúgTINa sti nigbBaØaenH k¾rlt;eTAkñúgTIenaH eRBaHrlt;viBaØaN . Baküfa nam )andl; evTna sBaØa sgçar viBaØaN nig


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -181rYmTaMgGsgçtFatu ¬ FatuEdlbc©½ytak;Etgmin)an ¦ . Bakü fa rUb )andl; mhaPUtrUb nig])aTayrUb . bu:Enþ rUbeday esckþIfa KWsPaBEdlmankarEbkFøayeTAedayRtCak; nigekþA CaedIm . bBaØa ERbfa kardwgTUeTA KWdwgehtupl EdlkMBug R)akd . sti ERbfa karrB£k KWkarPJak; b¤kardwgxøÜn . namrUb nigstibBaØarlt;eTA

eRBaHviBaØaNrlt;eTAenaHÉg

KW)andl;

buKÁlceRmInFm’ rhUtcUldl;PaBs¶b;s¶at; cakGarmµN_TaMg Lay enAsl;Etkardwg EdlCabBaØadwgc,as;cak;FøúHnUvsPavFm’enaH tamesckþIBit . sPavFm’BYkNaekIteLIgkñúgsgSarvdþ KWkarekItsøab;enA kñúgelakepSg² EdlrkxagedIm nigxagcugKµanTIbMput biT)aMg kMeNItTaMg 7 ecj ¬ esatabnñbuKÁl mankMeNIty:ageRcIn 7 CatieTot ¦ nam nigrUbrEmgrlt;eTAkñúgTIenaH KWdl;nUvPaBtaMg enAkñúgTIenaHmin)an eRBaHkarrlt;eTAénGPisgçarviBaØaN eday esatabtþimKÁBaØaN . sPav³BYkNaekIteLIgkñúgkMeNIt 5 elIk ElgEtkMeNIt 2 ecj ¬ skTaKamImkkan;elakenHmþgeTot ¦


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -182nam nigrUbrEmgrlt;eTAkñúgTIenaH KWdl;nUvkartaMgenAmin)an eRBaH karrlt;eTAénGPisgçarviBaØaN edayskTaKamimKÁBaØaN . Fm’ BYkNa KWnam nigrUbEdlekIteLIgkñúgnamFatu rUbFatu GrUbFatu elIkElgEtkMeNIt 1 ecj nam nigrUbrEmgrlt;eTAkñúgTIenaH KWdl;nUvkartaMgenAmin)an eRBaHkarrlt;eTAénGPisgçarviBaØaN edayGnaKamimKÁBaØaN . Fm’BYkNa KWnam nigrUbEdlekIt eLIg ehIyrEmgrlt;eTA KWdl;nUvkartaMgenAmin)an eRBaHkar rlt;eTAénGPisgçarviBaØaN edayGrhtþmKÁBaØaN . kalRBH GrhnþbriniBVanedayGnu)aTiessniBVanFatu KWkarrlt;edaymin mancMENkesssl; . kalviBaØaNcas;rlt;eTA sti nig bBaØa nignamrUbrEmgrlt;eTA KWdl;nUvkartaMgenAmin)an . bBaðaEdlGCitmaNBRkabTUlsYr nigBuT§BüakrN_Edl RTg;edaHRsayrYcmkehIyenaH suT§EtCaFmµaFidæan nigeqøIyCa Fm’suT§² min)aneBaldl;buKÁleLIy GCitmaNBRtÚvkarnwg dwglkçN³rbs;buKÁleTot eTIbRkabTUlsYrRBHmanRBHPaK Ca buKÁlaFidæanteTAeTotfa ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -183BYkGeskçbuKÁl GñkmanFm’BicarNaehIy nigBYkeskçbuKÁlCaeRcInNa kñúgsasnaenH bBiRtRBHGgÁniT’ukç ´RBHGgÁ sYrnUvesckþIRbRBwtþeTAénbuKÁlTaMgenaH RBHGgÁmanbBaØacas;køa sUmsEmþgR)ab;dl;´RBHGgÁ . buKÁlminKb,ICab;CMBak; mancitþminl¥k;

CaGñkQøasév

kñúgkamTaMgLay

Kb,ICaGñk

cMeBaHFm’TaMgGs;

CaPikçúman

sti Kb,IevorRsLH ¬ cakkamTaMgLay ¦ . RBHGrhnþ b¤RBH GeskçbuKÁl CabuKÁlGs;GasvkáielsehIy CaGñkCak;c,as; nUvFm’TaMgBYgfa sgçarTaMgLaymineTog sgçarTaMgLayCaTukç Fm’TaMgLayCaGntþa

EfmTaMgdwgc,as;eTotfa

GviC¢aCabc©½y

[ekItsgçarCaedIm dwgc,as;eTotfa sPavFm’NanImYy man karekIteLIgCaFmµta

sPavFm’TaMgenaH

k¾mankarrlt;eTAvij

CaFmµtaEdr . mü:ageTot RBHGrhnþsav½kTaMgenaH dwgc,as;nUvxn§ Fatu Gaytn³ Kti ]b,tþi bdisn§i PB sgSar vdþ³ . RBHGrhnþ sav½kTaMgenaH taMgenAkñúgTIbMputénxn§ Gaytn³ Kti PB sgSar


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -184vdþ³ taMgenAkñúgTIbMputénPBehIy kñúgGtþPaBcugeRkay eday minmankarekItCabnþeTot ehIy

.

eTIbehAfa

cMENkRBHeskçbuKÁl

buKÁlmanFm’bribUN’

KWbuKÁlEdlRtÚvsikSaCabnþ

eTotenaH )andl; karsikSakñúgGFisIlsikça GFicitþsikça nig GFib,BaØasikça . Baküfa GFisIlsikça ERbfa karsikSakñúg GFisIl )andl; karsRgÜmkñúgRBH)atiemakç KWkarbribUN’eday Gacar nigeKacr karsmøwgeXIjP½ykñúgeTas sUm,IRtwmEtbnþic bnþÜc k¾smaTansikSakñúgsikçabTTaMgLay KWsIlkçn§TaMgtUc TaMgFM sIlCaTIBwg CaeRKÓgraraMg CakarsRgÜmrvaMg CaRbFan énkuslFm’TaMgLay . Baküfa GFicitþsikça ERbfa karsikSa kñúgGFicitþ )andl; PikçúkñúgFmµvin½yenH CaGñkTMenrcakkam TMenr cakGkuslFm’ )anseRmcbzmCÄan TutiyCÄan ttiyCÄan nigctutßCÄan . Baküfa GFib,BaØasikça ERbfa karsikSakñúg GFib,BaØa )andl; bBaØaEdleFVI[dwgkarekIt nigkarrlt; Ca bBaØad¾brisuT§ CabBaØaEdlTmøaykiels)an CabBaØaEdleFVI[ Gs;Tukç)an CabBaØaEdldwgc,as;kñúgGriysc©³TaMg 4 )an .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -185RBHelaknaf RTg;Rtas;eTotfa mñalGCit³ PikçúminKb,I Cab;citþkñúgkamTaMgLay CabuKÁlmancitþminl¥k;kkr CabuKÁl qøatkñúgFm’TaMgLay KYrCabuKÁl manstilHbg;nUvkamarmµN_ TaMgLay . Baküfa kam sMedAdl;karR)afña ebIeBaleTAeday matika man 2 RbkarKW ‹ 1- kielskam ERbfa kielsCaehtueFVI[ekItesckþI R)afña )andl; qnÞ³ raK³ elaP³ \cäa tNða CaedIm . 2- vtßúkam ERbfa vtßúEdlKYrR)afña )andl; kamKuN 5 KWrUb sMeLg kiøn rs epadæBV³ ¬ vtßúEdlBal;RtÚveday kay

EdlKYrR)afña

KYreBjcitþ

eBalrYm

sMedAdl;mnusS

stV RTBü ¦ . buKÁlmancitþminl¥k;kkr

sMedAdl;menasucrit

KWman

citþminmanGPiCÄa minmanBüa)aT minmanmcäriy³ . Baküfa mena ERbfa citþ maneQµaHehAeRcIny:ageTot dUcCa citþ mn³ mans³ hTy³ Gaytn³ viBaØaN CaedIm . esckþIEdlfa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -186CabuKÁlqøatkñúgFm’TaMgBYg KWCabuKÁlEdlecHRCaleRCA kñúgFm’ EdlCaelakiy nigelakutþr³ . Baküfa Pikçú ERbfa buKÁl EdleXIjP½yénRkEskarvilvl;rbs;elak b¤GñksUm . esckþIEdlfa

PikçúKYrmanstienaH

KWKYrmanstieday

ehtu 4 Rbkar EdlehAfastib,dæan sMedAdl;Fm’EdlCaTI taMgénsti man 4 RbkarKW ‹ kayanubsSnastib,dæan 1 evTnanubsSnastib,dæan 1 citþanubsSnastib,dæan 1 FmµanubsSnastib,dæan 1 b¤KYrman stiedayehtu 10 Rbkar manBuT§anusSti KWkarrB£kdl;KuN RBHBuT§Cam©as;CaedIm nig]bsmanusSti KWkarrB£kdl;KuNRBH niBVan EdlrMgab;kiels nigkgTukçTaMgBYg . cMENkesckþI Edlfa

PikçúKYrmanstilHbg;evoredayCMuvijenaH

KWmansti

sBV² kal RKb;\riyabfTaMg 4 edaymanstienACamYyxøÜn Canic© minfaenAeBleFVI b¤niyay nignwkKitGVI² eT . kñúgeBlEdlcb;RBHKafa m©as;Rtas;tbbBaðaenaH

Fmµckçú

KWRBHBuT§dIka

EdlRBHBuT§Ca

)andl;EPñk

KWbBaØaEdldwg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -187eXIj ¬ b¤ehAfaesatabtþimKÁ EdlR)ascakFUlI b¤mnÞil k¾ )anekIteLIgdl;eTvta eBjcitþkñúgFm’dUcKña

nigmnusSCaeRcIn

EdlCaGñkmanqnÞ³

manGCitmaNBCaedImfa

nImYymankarekIteLIgCaFmµta

sPavFm’Na

sPavFm’enaHk¾mankarrlt;eTA

vijCaFmµta . RKaenaH citþrbs;GCitmaNB k¾)anputRsLH cakGasvkiáelsTaMgLay eRBaHminman])aTan KWGs;nUvkar Rbkan;maM nigRBmKñakalEdlGCitmaNB )anseRmcCaRBHGrhnþenaH Es,kxøa b¤brikçarCarbs;tabs nigBukmat;Bukcgáa k¾)at;eTAmYyrMeBc brikçarTaMg 8 k¾R)akdeLIg EdlCabrikçar rbs;Pikçú

ehIyk¾cUleTAfVaybgÁMRBHmhavIr³

edayRbkasfa

bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn RBHGgÁCasasþarbs;´RBHGgÁ cMENk´ RBHGgÁCasav½krbs;RBHGgÁ . bu:Enþ enAkñúgGdækfa)aneBalteTAeTotfa kñúgeBlEdl cb;RBHFm’eTsna GCitmaNB RBmTaMgGenþvasik 1>000 nak;enaH )anseRmcRBHGrhtþpl . cMENkFmµckçú )anekIt eLIgdl;eTvta nigmnusSCaeRcIn . kñúgTIbMputénesaLsbBaða


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -188EdlRBHmaneCaK

RTg;edaHRsaydl;GCitmaNB

maNBTaMg

nak;eTot

15

nigbrivarTaMgGs;

RBmeday

EfmTaMgnaMKña

RkabTUlsUmbBVC¢a nig]bsm,TakñúgFmµvin½yenH RBHGgÁk¾RTg; Rtas;GnuBaØat

karbYsCaPikçúkñúgRBHsasnaenH

rbs;BYkeK

TaMgenaH edayviFIÉhiPikçú]bsm,Ta . CIvRbvtþirbs;RBHGCitetßr mansEmþgR)akdenAkñúg Km<Ir xuTÞknikay GbTan edayelak)antMNaldl;CIvRbvtþixøÜnÉg Tuk

kñúgkar)anseRmcKuNFm’

b¤kñúgdMeNIrCIvitcugeRkayenH

edaykarGs;CatikMeNItteTAeTotfa ‹ kalEdl´RBHGgÁcUleTAKal;RBHmanRBHPaK RTg;CaGñk R)aCJehIy eFVI[´RbsBVnwgpll¥ KW´)anseRmcviC¢a 3 Efm TaMg)aneFVItamBaküeRbónRbedArbs;RBHBuT§ehIyeTotpg . eday GanisgSEdl´dutRbTIbbUCaRBHbTumutþr³ kñúgkb,TImYyEsnGMBI kb,enH kalenaHeRBaHehtuEdl´)an[RbTIb ´minEdlsÁal; TuKÁti enHCaplénTIbTan . kielsTaMgLay ´dutecalehIy PBTaMgBYg´dkecalehIy

´CaGñkminmanGasv³

dUcdMrIkat;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -189TnøIg »hñ+ ¡ dMeNIrEdl´mkkñúgsmñak;énRBHBuT§rbs;´l¥Nas; hñ+ viC¢a 3 ´)andl;ehIy sasnaénRBHBuT§´)aneFVIehIy . bdismÖiTa 4 viemakç 8 nigGPiBaØa 6 enH ´)aneFVI[Cak;c,as; ehIy TaMgsasnarbs;RBHBuT§ ´k¾)anRbtibtþiehIyEdr . cMENkplbuNürbs;RBHGCit³ ebInwgBicarNadl;ry³ eBlEdlelakcUlmkbYsCaPikçú

nig)anseRmcCaRBHGrhnþ

ehIy enAkñúgrvagbzmeBaFikal nigRbkbpSMnwgelakCaGñkman eQµaHl,ajl,ImkBImunenaH EfmTaMgmanbrivarCaeRcIneTotpg Kg;CaehtuCYy[buKÁlTaMgLayFøab;sÁal;c,as; b¤GñkFøab;)an B¤kitþiKuNrbs;elakehIy k¾ekItCMenO edaykardwgfa elak)an seRmcGriyFm’fñak;x<s;bMputehIy

EfmTaMgelakCYyRbkas

Fm’vin½yrbs;RBHbrmsasþa [mhaCn)anTTYlnUvGclnbT CaeRcIn TaMgenHk¾CacMENkbuNümYyEpñk rbs;elakEdr . cMENkCIvRbvtþi EdlTak;TgnwgkarrMlt;xn§briniBVanrbs; elak mineXIjmansEmþgTukkñúgTINaeT >~ ¬ CIvRbvtþirbs;RBHGCitetßr cb; ¦


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -190-CIvRbvtþirbs´RB¼tisßemetþyüetSr

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHtisSemetþyüetßr

elakRTRTg;]tþmFm’RbcaMsPav³

rYmenAkñúgKN³RBHesaLsetßr nig)anTTYlkitþiysrab;bBa©Úl enAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½k KWCasav½kFMrbs;RBHBuT§GgÁ 80 rUb nig)anCaRBHGriybuKÁlfñak;x<s;bMputkñúgRBHBuT§sasna enH elakk¾) anseRmcCaRBHGriybu KÁ lenaH taMg EtBI bzm eBaFikalmkemø:H elakk¾)anCakmøaMgd¾sMxan; kñúgkarCYypSBV pSayRBHFm’vin½ymYyrUbEdr . CIv Rbvtþ irbs;RBHtisSemetþy üetß r mansEmþg Tu kTaM g GtItCati nigbc©úb,nñCati manenAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan nigkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs nigkñúg GdækfabrmtßeCatika EtkñúgTIenH sUmelIkykCIvRbvtþikñúgGtItCati EdlmansEmþg enAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -191EdleBaldl;karksagnUvbuBVcriya rbs;elakTukCa mUldæanénkarEdl)anRbsBVpl tambMNgR)afñakñúgGnaKtkal dUckareRBaHRKab;BUCkñúgéf¶enH edIm,IR)afñaplkñúgéf¶xagmux bnÞab;BIenH nwgeBaltamKnøgsac;erOg EdlRBHtisSemetþyü )aneBalTukeRkayBIelak )anseRmcCaRBHGrhnþehIy eday elakeBalfa ´CatabseQµaHesaPit³ GaRs½yenAcugjkPMñ briePaKEtEpøeQIEdlRCúHÉg enAkñúgcenøaHPMñ . kalenaH ´ kMBugEsVgrkRbeyaCn_d¾]tþm edIm,Inwg[ekItkñúgRBhµelak ´ )annaMyk]ssRmab;dutePIøg mkdut[eqH . RBHbTumutþr³ Ca elakviTU RTg;KYrTTYlnUveRKÓgbUCa RBHGgÁmanbMNgnwgeRsac Rsg;´

esþcBuT§dMeNIrmkkñúgsmñak;´

¬

eTIbRtas;sYrfa ¦

mñalGñkmanbuNüFM GñkeFVIGVI GñkcUr[]ssRmab;dutePIøgmk tfaKt

tfaKtnwgbeRmIePIøg

eRBaHkarbeRmIePIøgenaH .

esckþIs¥atnwgmandl;tfaKt

mñalGñkCamnusS

GñkCamnusSl¥

mñaleTvta GñkcUrsÁal;cuH GñkcUrbgáat;ePIøgcuH h¾ ¡ enH]s sRmab;bgáat;ePIøgrbs;Gñk bnÞab;mk RBHCinRsI RTg;kan;yk


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -192]s ehIybgáat;ePIøg[eqHeLIg É]sk¾mineqHkñúgTIenaH eRBaH GaRs½y)adihariy_rbs;RBHsm<úT§ RTg;EsVgrknUvKuNd¾FM eTIb RTg;Rtas;fa ePIøgrbs;Gñkk¾mineqH eRKÓgbUCarbs;Gñkk¾minman Edr

GMeBIrbs;GñkenH

Carbs;\tRbeyaCn_

GñkcUrbeRmIePIøg

rbs;tfaKtvijcuH . bBiRtRBHGgÁ

CamhavIrburs

sPav³GVI

EdlRBHGgÁ

ehAfaePIøg rbs;RBHGgÁ sUmRBHGgÁsEmþgR)ab;nUvsPav³enaH dl;´ eyIgTaMgBIrnak; nwgbeRmIePIøg ? karrlt;Fm’EdlCaehtu 1 kardutbMpøajkiels 1 kar lHbg;\sSa nigmcäriy³ 1 TaMg 3 enH eQµaHfa ePIøg Ca eRKÓgbUCarbs;tfaKt . bBiRtRBHGgÁCamhavIrburs RBHGgÁCaGVI bBiRtRBHGgÁ RTg;nirTukç RBHGgÁCaeKaRtGVI Gacar³ nigesckþIRbtibtþi rbs; RBHGgÁ ´Kab;citþeBkNas; . tfaKtekItkñúgRtkUlkSRt

dl;nUveRtIy

CaGñkGs;

Gasv³TaMgBYgehIy \LÚvenH minmanPBfµIeToteT .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -193bBiRtRBHGgÁRTg;eFVInUvBnøW CaRBHBuT§Emn

bBiRtRBHGgÁ

RTg;km©at;bg;ggwt

CaeTvta

RBHGgÁ

´nwgnmsáarRBHGgÁ

RBHGgÁeFVInUvRBHniBVanCaTIbMputénTukç . eTIb´RkalEs,kxøaCakRmal ehIyGaraFnafa bBiRt RBHGgÁCasBVBaØÚ

sUmRBHGgÁKg;elIkRmalenaHcuH

´nwgbeRmI

RBHGgÁ . RBHmanRBHPaKRTg;Kg;elIEs,kxøaenaH Edl´Rkal l¥ehIy ´nimnþRBHsm<úT§rYcehIy k¾edIrcUleTAkñúgéRBPMñ . ´ júaMgPar³

KWGMErk[eBjehIy

Tnøab;cMeBaHRBHsm<úT§

eTAnaMykEpøTnøab;

layedayTwkXMµú

.

RKaenaH

fVayEpø kal´

smøwgemIl RBHCinRsId¾mansirI RTg;esay ´kMBugsmøwgemIl RBHelaknayk júaMgcitþ[RCHføa kñúgRBHelaknaykenaH . RBHbTumutþr³ CaelakviTU RTg;KYrTTYlnUveRKÓgbUCa esþc Kg;enAnaGaRsmrbs;´ ehIyRtas;KafaTaMgenHfa buKÁlNa RCHføa [tfaKtqan;EpøeQIedayédrbs;xøÜn tfaKtnwgsresIr buKÁlenaH GñkTaMgLay cUrsþab;tfaKtsEmþgcuH . buKÁl enaH nwg)anesayraCü CaesþceTvta Gs; 25 dg nwg)an


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -194CaesþccRkBtþi 1000 dg . )ay Twk sMBt; nigTIedkd¾man témø

RbkbehIyedaybuBaØkmµ

hak;dUcdwgbMNgrbs;buKÁl

GñkRbkbedaybuBVkmµ nwgekIteLIgkñúgxN³enaH . buKÁlenH nwgrIkray CamnusSminmaneraKsBV² kal . buKÁlenH ebI eTAkan;kMeNItNa eTaHCaeTvta b¤CamnusS nwgCaGñkdl;nUv esckþIsux kñúgTITaMgBYg . buKÁlenaH nwgCaGñksVaFüaymnþ ecHcaMmnþ dl;nUveRtIyénéRtevT nwg)ancUleTAKal;RBHsm<úT§ ehIy k¾)anCaRBHGrhnþ . tisSemetþyüetßr

eRkayBI)ansþab;RBHBuT§BüakrehIy

k¾)anxitxMeFVIesckþIl¥CabnþmkeTot rhUtdl;Gs;CIvit ehIy k¾)aneTAekItCamnusS nigeTvtaGs;kald¾yUrGEgVg . erOg rbs;tisSemetþyüenH

CaerOgEdleBaldl;karksagbuNü

)armIrbs;elak EdlmanrYcmkehIykñúgGtItkal . cMENkÉkarksagkuslbuBaØrasI

rbs;tisSemetþyü

EdleFVIrYmCamYynwgGñkdéTenaH enAmaneTot dUcmanerOgeBal TukenAkñúg GdækfabrmtßeCatika EdlCaGdækfaGFib,ayesckþI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -195)alI Km<IrxuTÞknikay sutþni)at én )araynvKÁ nigkñúg Km<Ir GdækfamenarfbU kfamenarfbUrNI

EdlmaneBalenAkñúgerOgCIvRbvtþirbs;

RBHemaXraCetßrfa edayelakFøab;)aneFVIesckþIl¥rYmCamYyKña nwgGacarüBavrIRBahµN_ nigmaNB 15 nak;eTot RBmTaMg brivarTaMgLayrbs;elakrYcmkehIy dUcmanesckþIfa ‹ kñúgGtItkal

RtÚvnwgBuT§kalénRBHsm<úT§ksSb³

RKa

enaH RBHtisSemetþyüetßr )anekItenAkñúgRkúgBaraNsI eday elak)anCakUnsisSrbs;emCagmñak;

EdlCaGñkmanfVIédEpñk

xagCageQI EdlrkGñkÉeToteRbóbpÞwmmin)an emCageQIenaH mankUnsisS 16 nak; nigkUnsisSTaMg 16 nak;enaH mñak;² mankUnsisS 1>000 nak; rYmTaMgkUnsisS nigGacarü manTaMg Gs; 16>017 nak; ¬ mYymuWnR)aMmYyBan;db;R)aMBIrnak; ¦ . Cag eQITaMgenaH rksuIciBa©wmCIvitenAkñúgRkúgBaraNsI edayBYkeK naMKñaeTAtamsßanTIEdlCitPMñ ehIy)ankab;eQICaeRcInmkeFVICa R)asaTrUbPaBepSg² )aneFVI[seRmcerobrykñúgTIenaH ehIy eTIbruHerIecj pÞúkdak;elIEp bENþttamTwkykmklk;enAkñúg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -196RkúgBaraNsI . ¬ esckþIBisþarkñúgerOgenHcUremIlenAkñúgRBH GsItimhasav½kPaK 4 enAkñúgCIvRbvtþirbs;RBHemaXraCetßr pgcuH ¦ . erOgteTAenH nwgeBalGMBIehtuEdlBavrIRBahµN_ nig kUnsisSTaMgLay)anRCabdMNwg

nigmanesckþIRCHføakñúgRBH

sasna eRkABInwgmanesckþIR)akdenAkñúg GdækfabrmtßeCatika nig GdækfamenarfbUrNI ehIy enAmanesckþIBN’naenAkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs nigkñúg Km<IrxuTÞknikay sutþni)at én )araynvKÁ Edl)annaMykmksEmþgrYcehIy enAkñúgCIvRbvtþi rbs;RBHGCitetßr ebIcg;)anesckþIBisþarenAkñúgerOgenH cUreTA emIlenAkñúgCIvRbvtþirbs;RBHGCitetßrcuH . cMENkerOgrbs;RBHtisSemetþyüenH

nwgsUmeBalEt

cMeBaHerOg karRkabTUlsYrbBaðarbs;elakCalMdab;tmkBIRBH GCitetßr EdlmansEmþgenAkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs nigkñúg Km<IrxuTÞknikay sutþni)at én )araynvKÁ fa ‹ tisSemetþy ümaNB )anRkabTU lsYr bBað a nwg RBHmunI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -197CalMdab;TI 2 ¬ kñúgGdækfafa RBHemaCraCR)afñanwgRkabTUl sYrbBaðaCalMdab;TI 2 enaH bu:EnþRBHPKvaRTg;Rtas;hamXat; ¦ KWeRkayBIRBHsm<úT§

RTg;BüakredaHRsaybBaðarbs;RBHGCit³

cb;ehIy tisSemetþyümaNB )anRkabTUlsYrbBaðaeLIgfa GñkNa eQµaHfa CaGñksenþaskñúgelakenH esckþIjab;j½r rEmgminmandl;buKÁlNa buKÁlNadwgnUvcMENkénxn§TaMgBIr ¬ xn§GtIt nigGnaKt ¦ edaybBaØa ehIyrEmgminCab;enAkñúg xn§kNþal ¬ xn§bc©úb,nñ ¦ RBHGgÁRtas;fa GñkNa Camha burs GñkNaqøgtNðaCaeRKÓgcak;ERsHkñúgelakenH)an ? ¬ RBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñalemetþyü ¦ Pikçú manRBhµcriy³ ¬ sRgÜm ¦ kñúgkamTaMgLay R)ascakesckþI R)afña

manstirB£keXIjsBVkal

PikçúCaGñkrlt;Tukç

eRBaH

BicarNaeXIjc,as; ¬ eQµaHfaCaGñksenþas ¦ esckþIjab;j½r rEmgminmandl;PikçúenaHeLIy PikçúenaH dwgnUvcMENkénxn§ TaMgBIredaybBaØaehIy rEmgminCab;enAkñúgxn§kNþal tfaKt eBalnUvPikçúenaHfa Camhaburs PikçúenaH eQµaHfa qøgnUvtNða


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -198CaeRKÓgcak;ERsHkñúgelakenH)an . kalRBHbrmsasþa RTg;edaHRsaybBaðaenHcb;sBVRKb; ehIy Fmµckçú ¬ EPñkKWbBaØaEdldwgc,as; eXIjFm’tamesckþI Bit b¤ehAfaesatabtþimKÁ ¦ EdlR)ascakFUlI b¤mnÞil )an ekIteLIgdl;eTvta nigmunsSTaMgLayCaeRcIn kñúgmnusSTaMg enaH k¾manRBHtisSemetþyüpgEdr ehIyCaGñkBicarNaeXIj fa sPavFm’NanImYy mankarekIteLIgCaFmµta sPavFm’TaMg enaHk¾ mankarrlt;eTAvijCaFmµtaEdr . lMdab;enaH citþrbs; tisSemetþyümaNB

k¾)anrYcputcakGasvkiáelsTaMgLay

eRBaHminman])aTan KWGs;karRbkan;maM . RKaenaH

Es,kxøa

nigeRKÓgbrikçarrbs;tabs

nigBuk

mat;Bukcgáarbs;tisSemetþyümaNB nigsisS 1>000 nak; eTot k¾)an)at;Gs;eTA eRKÓgbrikçarTaMg 8 k¾mkR)akdeLIg RBmedaykarseRmcRBHGrhtþpl CaRBHGriybuKÁlfñak;x<s; bMputkñúgRBHBuT§sasnaenH . tisSemetþyümaNB RBmeday brivarTaMgGs; CaPikçúehIy k¾)anGgÁúyRbNmüGBa¢lInmsáar


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -199fVaybgÁMcMeBaHRBHelaknaf edayRkabTUleLIgfa bBiRtRBH manbuNü

RBHGgÁRTg;CaRBHsasþarbs;´RBHGgÁ

cMENkÉ´

RBHGgÁvij Casav½krbs;RBHGgÁ . karbBVC¢a]bsm,Tarbs; elak maneLIgkñúgeBlEdlRBHmaneCaK RTg;Rtas;eqøIybBaða cb; edaytisSemetþyü nigmaNB 15 nak;eTot nigbrivarTaMg Gs; RBmKñaRkabTUlsUmbBVC¢a]bsm,Ta kñúgRBHBuT§sasna enH

.

eTIbRBHCinRsI

RTg;Rtas;GnuBaØat[bBVC¢a]bsm,Ta

CaPikçú edayviFIÉhiPikçú]bsm,Ta . RBHtisSemetþyüetßr )aneBaldl;CIvRbvtþirbs;elak TukmYyvKÁeTot EdlCavKÁsEmþgdl;kar)anseRmcFm’fñak;Can; x<s;bMputénCIvitrbs;elak edaymansEmþgR)akdenAkñúg Km<Ir xuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹ ´rB£keXIjnUvxøÜnkñúgkalNa dl;nUvPaBCaGñkdwgkþIkñúg kalNa kalenaH ´minmanesckþIxVHxat edayePaK³eLIy enHCaplénkarfVayEpøTnøab; . ´)andl;nUvFm’d¾RbesIr Kas; rMelIgnUvraK³ eTas³ emah³ehIy Gs;Gasv³TaMgBYgehIy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -200\LÚvenH PBfµIminmaneToteT . kielsTaMgLay ´dutbMpøaj ehIy PBTaMgBYg ´Kas;rMelIgecalehIy CaGñkminmanGasv³ dUcdMrIpþac;ExSTnøIg . »hñ+ ¡ dMeNIrEdl´mkkñúgsmñak;RBHBuT§ rbs;´l¥Nas;hñ+ viC¢a 3 ´)andl;ehIy TaMgsasnarbs; RBHBuT§ ´k¾)aneFVIehIy . bdismÖiTa 4 viemakç 8 nigGPiBaØa 6 enH ´)aneFVI[Cak;c,as;ehIy TaMgsasnarbs;RBHsm<úT§ ´)anRbtibtþiehIy . plbuNürbs;RBHtisSemetþyüetßr eRkayBIelak)an seRmcCaRBHGrhnþehIy

elak)anjúaMgRbeyaCn_xøÜn

RbeyaCn_GñkdéTmkrhUtdl;Gayukç½y

ehIyelak)anrMlt;

xn§briniBVaneTAehag >~ ¬ CIvRbvtþirbs;RBHtisSemetþyüetßr cb; ¦ ************************** ************************** ********************

nig


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -201-CIvRbvtþirbs´RB¼emtþKUetSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHemtþKUetßr elakCaRBHGriyetßr CaGñkRTRTg;nUvKuN d¾eRcIn

ehIyse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½k

KWCasav½kFMrbs;RBHBuT§

80

rUb

nigCakUnsisSc,gmñak;kñúg

cMeNamsisSTaMg 16 nak; rbs;GacarüBavrIRBahµN_ Edl CaGñkmaneQµaHe)aHsMeLgkñúgsm½yenaH

EpñkxagviC¢aéRtevT

cMENkxagemtþKUvij k¾manbrivar 1>000 nak;Edr . CIvRbvtþirbs;RBHemtþKU

manTaMgGtItCati

nigbc©úb,nñ-

Cati mansEmþgTukenAkñúgKm<IrCaeRcIn EtkñúgTIenHnwgsUmelIk ykCIvRbvtþikñúgGtItCatirbs;elakCalMdab;dMbUg . RBHemtþKU )anRbkasGMBIkarksagbuNü)armI kñúgGtItCatirbs;elakTuk eRkayBIelak)anseRmcCaRBHGrhnþehIy dUcEdlmansEmþg enAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -202manPMñmYyeQµaHGesak³ enACitéRBhimBanþ ÉGaRsm rbs;´ visSkmµeTvbuRtnimµit[ehIy CitPMñenaH . RBHsm<úT§ RBHnamsuemF CakMBUlGñkR)aCJ

RTg;manesckþIkruNa RTg;

Rbdab;cIvr kñúgbuBVNðsm½y ehIyesþcBuT§dMeNIr tRmg;mk rk´edIm,IbiNÐ)at . ´ ¬ )aneXIj ¦ nUvRBHelaknayk RBH namsuemF RBHGgÁCamhavIrburs esþccUlmkdl; eTIbTTYl yk)aRtRBHsuKt ehIybMeBjsb,i nigeRbg . luH´fVay cMeBaHRBHelaknaf RTg;RBHnamsuemF CaRBHBuT§d¾RbesIr ehIy k¾pÁgGBa¢lI júaMgesckþIrIkrayd¾xøaMg[ekIteLIg . ´ekItCa eTvta b¤ekItCamnusS Etg)annUvesckþIsuxd¾FM edaykarfVay sb,ienaHpg edaykartaMgectnaenaHpg . ´evorkMeNItvini)at EtgGenÞaleTAkñúgPBtUc nigPBFM k¾)antaMgcitþRbNiFankñúg PBenaH² ehIy\LÚvenH ´)andl;nUvGclnbT KWRBHniBVan . mñalRBahµN_ GñkeQµaHfa manlaPehIy GtþPaBCa mnusS eQµaHfa Gñk)aneFVIl¥ehIy eRBaHGñk)aneXIjtfaKt ÉbuKÁlnwgdl;nUvGrhtþpl k¾eRBaHGaRs½ykareXIjtfaKt .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -203GñkRtÚvsñiT§sñalcuH kuMxøaceLIy Gñknwg)anysFM nwgrYccak Cati eRBaH)an[sb,idl;tfaKt . ´ekItCaeTvta b¤ekItCa mnusS

rEmg)annUvesckþIsuxd¾FM

edaykarfVaysb,ienHpg

edaykartaMgectnaenHpg . buKÁlenHnwgrIkraykñúgeTvelak kñúgkb,TI 18 edayGFikarenHpg edaykarRbRBwtþemtþacitþenH pg . nwg)anCaesþceTvtaGs; 54 dg nwg)anesayraCü RbeTsFMTUlMTUlay

rab;)anmYyGsegçyükb, . nwg)anCa

esþccRkBtþi mansmuRTTaMg 4 B½T§CMuvij RTg;QñHs®gÁam Ca \sSr³elImNÐlCm<ÚTVIb Gs; 51 dg . tamEdlerOgeBalmkenH

CaerOgEdlbgðaj[eXIj

fa RBHemtþKU)anksagbuNü)armI TukrYcmkehIyedayxøÜnÉg cMENkerOgkarbMeBjbuNükusl rYmCamYynwgmitþFm’déTeTot mansEmþgR)akdenAkñúg Gdækfabrmtß ßeCatika EdlCaGdækfa fabrmteCati GFib,ayesckþIRBH)alIkñúg

Km<IrxuTÞknikay

sutþni)at

dUc

Edl)aneBalrYcmkehIyy:agBisþar enAkñúgCIvRbvtþirbs;RBH GCitetßrnu+HÉg .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -204CIvRbvtþikñúgbc©úb,nñCati rbs;RBHemtþKUetßr mansEmþg R)akdenAkñúg

GdækfabrmtßeCatika

EdlCaGdækfaGFib,ay

esckþIRBH)alIkñúg Km<Irxu xuTÞknikay sutþni)at én )araynvKÁ nigkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs EtkñúgTIenHsUmelIkykEt Gtßn½yxøwmsarkñúgRBH)alI dUcmanesckþIfa ‹ RBHemtþKU

CabuRtrbs;RBahµN_mñak;

kalceRmInv½yFMdwgkþIeLIgehIy

enAkñúgRkúgsavtßI

)ancUleTAfVayxøÜnCasisS

rbs;GacarüBavrIRBahµN_ edIm,IsUmkarsikSasil,viC¢aepSg² . EdlemtþKUmaNB s½µRKcitþeFVICakUnsisSBavrIRBahµN_enaH BI eRBaHBavrIRBahµN_CaGñkecHdwg sBVRKb;nUvviC¢aéRtevT nigrag kayrbs;GacarüBavrIenaH manlkçN³Biessrbs;mhaburs 3 Rbkar TaMg)anCaRBHraCbuerahitrbs;RBH)aTbesnTiekasl eTotpg . kaltmk BavrIRBahµN_k¾mankarenOyNaykñúg CIvitCaXravas eTIbcUleTARkabTUllaRBH)aTbesnTi edIm,I ecjeTAbYsCatabs )aneTAtaMgGaRsmenAeqñrénsÞwgeKaFavarI EdlCaRBMEdn

énEdnGsSk³

nigEdnmULk³ enAbMeBjpñÜs


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -205nigCaKNacarübeRgónmnþepSg² dl;sisS . emtþKUmaNB RBmedaymaNBEdlCasisS nigkUnsisSrbs;xøÜn )annaMKña ecjbYstamGacarüBavrIenaHEdr . kalGacarüBavrIRBahµN_ cUleTAsñak;GaRs½yenATIenaHehIy kñúgRsúk nigbrievNTaMg enaH k¾sm,Úrsb,ayeLIg² rIÉGacarüBavrIRBahµN_vij k¾)an TTYlnUvGMeNayGMBIBYkGñkRsúkTaMgenaH

ehIy)annaMykmk

bric©aKTanCaRbcaMerogral;qñaM . éf¶mYy GacarüBavrIRBahµN_)anbric©aKTanrYcehIy k¾ RtLb;cUleTAkan;GaRsmvij eBlenaH manRBahµN_cas;Cra mñak;

manxøÜnRbLak;RsmkeTAedayFUlI edIrcUleTArkGacarü

BavrIRBahµN_ nigniyaysuMRTBü 500 khabN³ . cMENk GacarüBavrI )aneXIjRBahµN_cas;CraenaHmkehIy GeBa¢Ij [GgÁúyelIGasn³

ehIyk¾)anR)aRs½ysaksYrsuxTukç

rYc

ehIyk¾eqøIyR)ab;fa eyIgGs;RTBüehIy BIeRBaHeyIgbric©aK TaneTIbEtrYc . RKaenaH RBahµN_enaHk¾xwgeLIg k¾KitEkøgeFVI CaerOge)akbeBaäatKMramkMEhgfa ebIelakmin[RTBüsm,tþidl;


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -206eyIgeT 7 éf¶eTot k,alrbs;elakRtÚvEbkCa 7 PaK kal GacarüBavrIRBahµN_)ansþab;B¤BaküKMramkMEhg rbs;RBahµN_ cas;CraenaHehIy k¾P½yxøac rhUteTAdl;briePaKmin)an nig sRmanþminlk; eFVI[ragkaysÁaMgsÁm . eBlenaH maneTvta mYyGgÁ CaGñ kmanbMNgl¥k ñúg ehtu TaMgenaH eTI bcU leTArk GacarüBavrI ehIyeBaldas;etOn[manstifa RBahµN_cas; CraenaH CaGñkeBalkuhke)akbeBaäateTetI eKmindwgfa GVICa k,al GVICaFm’EdlCaehtueFVI[k,alEbkCa 7 PaKenaHeT . lMdab;enaH GacarüBavrIRtiHriHKitfa eTvtaenHKg;dwgkñúgerOgenH ehIy eTIbsYreLIgfa GVICak,al

GVIEdlCaFm’

naM[k,al

dac;Føak;cuH ? RKaenaH eTvtak¾eqøIyfa sUm,I´k¾mindwgfa GVICak,al GVICaFm’ EdlCaehtueFVI[k,aldac;Føak;cuHdUcKñaEdr EtkñúgerOg enH manEtRBHelakviTUeT RTg;CaRBHraC»rsrbs;sküraC én raCvgSrbs;RBH)aT»káakraC

RBHGgÁR)akdCaRCabkñúgerOgenH

ehIy Et\LÚvenH RBHBuT§GgÁRTg;Kg;Rbfab;enAkñúgraCvaMg én


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -207RBH)aTekasl kñúgRkúgsavtßIÉeNaH . BavrIRBahµN_)anB¤ dUecñaHehIy k¾mancitþrIkrayeLIgvij k¾)anrMsayPaBekItTukç TaMgenaH eTIb)anehAkUnsisSEdlseRmcmnþmkR)ab;[dwgfa \LÚvenH RBHsm<úT§ RTg;CaGñkx<g;x<s;bMputCagsBVstVTaMgBYg \LÚvesþc]b,tþieLIgehIykñúgelak

BYkGñkcUreTAesuIbdMNwg

emIledIm,I[dwgkarBit . BYkkUnsisSTaMgenaH )ansYrGacarü BavrIfa bBiRtelakGacarü BYk´nwgdwgfaRBHBuT§eday])ay y:agNaeTA ? GacarüBavrI k¾)aneBalBnül;maNBTaMgenaH [emIleTAenAkñúgtRmalkçN³BüakrN_sa®sþ BYkGñknwgdwgfa RBHPKva manlkçN³RbkbedaymhaburislkçN³ 32 Rbkar tamEdlmaneBalTukkñúgmnþTaMgLay y:agCak;c,as;ehIy . ebIRBHGgÁenARKb;RKgpÞH RBHGgÁnwg)anCaesþccRkBtþi

CaGñk

QñHsRtÚvkñúgTisTaMgBYg RTg;RKb;RKgRbkbedayFm’ mineRbI GaCJa nigGavuF . ebIRBHGgÁecjeTAbYsvij nwg)anseRmcCa RBHsmµasm<úT§ RTg;CasasþaÉkkñúgelak . bu:EnþmYyeTot ebI cg;dwg cUr[nwkTUlsYrbBaðaedaycitþ 3 x> RBHGgÁR)akdCa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -208Rtas; tbbBað aenaHedayvacad¾ R sTn; tamEdlci tþ nw kKi tTUl sYr . eBlEdlGacarüBavrIeBalR)ab;viFIenH dUecñHehIy eTIb cgbBaða[maNBTaMg 16 nak;enaH Edl)anecjeTAesuIbemIl dMNwgrkRBHelaknaf kalebIeXIjehIy cUrsYrbBaðaenHpg . emtþKUmaNB 16

nak;enaH

CamaNBmñak;enAkñúgcMeNammaNBTaMg

k¾)an»kaseFVIdMeNIrrYmeTAesuIbemIl

b¤eTArk

RBHmanbuNü kaleTAdl;)asaNkectiy kñúgEdnmKF³ nig )anCaGñkTUlsYrbBaðaCalMdab;TI 3 emtþKU kalebI)anTTYl BuT§anuBaØatehIy eTIbRkabTUlsYrbBaðafa ‹ ¬

emtþKUmaNBd¾manGayuTUlsYrfa

¦

bBiRtRBHman

RBHPaK ´RBHGgÁsUmTUlsYrRBHGgÁ sUmRBHGgÁRtas;R)ab;nUv esckþIenaH dl;´RBHGgÁ[Tan ´RBHGgÁsmÁal;eXIjfa RBH GgÁCaGñkdl;evT CaGñkmanxøÜn)anGb;rMehIy esckþITukçTaMgLayNamYy CaeRcInRbkarkñúgelakenH ekItmkGMBIGVI ? ¬ RBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñalemtþKU ¦ Gñk )ansYrGMBIEdnekIténTukç

cMeBaHtfaKt²

nwgR)ab;EdnekItén


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -209TukçenaHdl;Gñk tamEdl)andwgc,as; esckþITukçTaMgLayNa eRcInRbkarkñúgelakenH CaGñkl¶g;exøA

minecHdwg

rEmgekIteLIgeRBaH]bFi

buKÁlNa

EtgeFVI]bFi[ekIteLIg

buKÁlenaH

rEmg)anTukçerOy² ehtuenaH buKÁlkaldwgc,as; BicarNa eXIjerOy² nUvkMeNItCaEdnekIténTukç minRtÚveFVI]bFieLIy . BYk´RBHGgÁ)anTUlsYrbTNa RBHGgÁk¾)anedaHRsay bTenaH BYk´RBHGgÁsUmTUlsYrbTdéTeTot sUmRBHGgÁsEmþg GñkR)aCJTaMgLay rEmgqøgput»X³pg Cati nigCrapg esak³ nigesckþIxSwkxSÜlpg

edayehtudUcemþc

sUmRBHGgÁCamunI

edaHRsaybTenaH dl;´RBHGgÁ eRBaHfa Fm’nu+H RBHGgÁCak; c,as;ehIy ? ¬ RBHmanRBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñalemtþKU ¦ buKÁlmansti

KYrdwgc,as;nUvFm’Na

ehIyqøgtNða

Edl

pSayeTAepSg² kñúgelak)an tfaKtnwgsEmþgnUvFm’enaH Edl tfaKtCak;c,as;kñúgxøÜn kñúgbc©úb,nñenHdl;Gñk . bBiRtRBHGgÁ GñkEsVgrknUvKuNd¾FM buKÁlGñkmansti


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -210KYrdwgc,as;nUvFm’Na ehIyqøgtNðaEdlpSayeTAepSg² kñúg elak)an ´RBHGgÁeRtkGrcMeBaHFm’d¾]tþmenaH . ¬ RBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñalemtþKU ¦ Gñk dwgnUvehtuNanImYy kñúgcMENkxagelI ¬ GnaKt ¦ kñúgcMENk xageRkam ¬ GtIt ¦ kñúgcMENkTTwg b¤kNþal ¬ bc©úb,nñ ¦ GñkcUrbenÞabg;esckþIeRtkGr nigesckþIRbkan;maMkñúgcMENkén ehtuenaHecj eTIbviBaØaN ¬ rbs;Gñk ¦ mintaMgenAkñúgPB Pikçú manFm’CaeRKÓgenAy:agenH mansti mineFVsRbEhs lHbg; kiels EdlRbkan;fa Carbs;Gj dwgc,as;kñúgGtþPaBenH ehIy eTIblHbg;nUvTukç KWCati Cra nigesakxSwkxSÜl)an . bBiRtRBHeKatm ´RBHGgÁeRtkGrnwgRBHvacaenaH rbs; RBHGgÁCaGñkEsVgrknUvKuNd¾FM

RBHniBVan

Edlminman]bFi

RBHGgÁRTg;sEmþgRbéBehIy bBiRtRBHmanRBHPaK RBHGgÁlH bg;Tukç)anedayBit eRBaHFm’enaH RBHGgÁRCabc,as;ehIy . bBiRtRBHmunI RBHGgÁRbedABYkCnNa edaymaMmYn sUm,IBYkCn TaMgenaH

k¾lHTukçenaH)anedayBit

bBiRtRBHBuT§naK

eRBaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -211ehtuenaH eTIb´RBHGgÁmknmsáarcMeBaHRBHGgÁ sUm ¬ RBHman RBHPaK ¦ RbedA´RBHGgÁ edaymaMmYncuH . GñksÁal;c,as;

nUvRBahµN_Na

dl;nUvevT

minman

kielsCaeRKÓgkgVl; minCab;CMBak; kñúgkamPB RBahµN_enaH eQµaHfa )anqøg»X³enHedayBit CnNaminmanesckþIrwgt¥wg minmanesckþIsgS½y )anqøgnUveRtIy KWkiels CnenaHeQµaH fa

CaGñkdwgc,as;

Gñkdl;nUvevT

kñúgGtþPaBenH

eQµaHfa

lHFm’EdlCaehtuCab;CMBak; kñúgPBtUc PBFM CaGñkR)ascak tNða minmanesckþItantwg minmanesckþIR)afña tfaKteBal fa GñkenaH )anqøgputCatiCraehIy . kalEdlRBHGgÁ RTg;bkRsaybBaðaenHcb;ehIy man mnusS nigeTvtaCaeRcIn)annUvFmµckçú )andl; EPñk KWbBaØa EdleXIjFm’ ehIyCabuKÁlminmannUvmnÞil CaGñkBicarNa eXIjfa sPavFm’NanImYymankarekIteLIgCaFmµta sPavFm’ enaH k¾mankarrlt;eTAvijCaFmµtaEdr . cMENkcitþrbs;emtþKU )anputRsLHehIy cakGasvkáielsTaMgLay CaRBHGrhnþ


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -212enAkñ úgRBHBuT§sasnaenH TnÞ wmKñ anwgkar)anCaRBHGrhnþe naH brikçarrbs;tabs manEs,kxøaCaedIm nigBukmat;Bukcgáarbs; emtþKUmaNBk¾)at;eTAmYyrMeBceBlenaHÉg . kalEdlemtþKU maNBmanPav³CaPikçúehIy bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn

k¾)anRkabTUlRBHmanRBHPaKfa

RBHGgÁCasasþarbs;´RBHGgÁ

cMENk

´RBHGgÁvij Casav½krbs;RBHGgÁ . karseRmcCaRBHGrhnþ rbs;emtþKUmaNB )anekItRBmKñaCamYynwgmaNB 15 nak; eTot

nigbrivarTaMgGs;

edaykarsUmbBVC¢a]bsm,TacMeBaH

RBHmunI eRkayBIRBHGgÁ RTg;bkRsayesaLsbBaðacb;ehIy RBHGgÁk¾RTg;GnuBaØat[bYs edayviFIÉhiPikçú]bsm,Ta . RBHemtþKUetßr )aneBaldl;karRbsBVénkarseRmckñúg CIv it

putcakkmµ li xi trbs;e lak

eRkayBI)anCaRBHGrhnþ

ehIy tamEdlmansEmþgTukenAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan mYyvKÁeTot dUcmanesckþIfa ‹ mhasmuRTminrMePIb EpndIF¶n;eKRTRTg;)anedayRk y:ag Na

ePaK³TaMgLayrbs;´

RbmaNmin)an

k¾y:agenaHEdr


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -213´[R)ak;Gs; 60 ekadi ehIyeTIbecjeTAbYs ´kMBugEsVg rkkusl k¾)ancUleTArkGacarüBavrIRBahµN_ . ´)aneron lkçNmnþ

RbkbedayGgÁ 6 kñúgsmñak;GacarüBavrIRBahµN_

enaH bBiRtRBHmhamunI RBHGgÁRTg;km©at;bg;nUvPaBggwtGn§kar ehIy

ekIteLIgehIy . bBiRtRBHmhamunI ´manbMNgcg;

CYbnwgRBHGgÁ eTIbmk ´)ansþab;Fm’rbs;RBHGgÁehIy k¾nwg )andl;nUvGclnbT KWRBHniBVan . kñúgkb,TI 30 Ban; GMBIkb,enH eRBaHehtuEdl´)an fVaysb,idl;RBHBuT§ ´minEdlsÁal;sb,i Edl´RtÚvsUmeK eT

.

sb,i dU cdwgbMNgrbs;´

ehIyekIteLI gtamesckþI

R)afña sb,iekIteLIgehIy eRBaHdwgcitþ´ ´júaMgCnTaMgBYg[ Eq¥tsáb;sál; . »hñ+ RBHBuT§ »hñ+ RBHFm’ »hñ+ sm,Ta én RBHsasþarbs;´ ´RKan;EtfVaysb,ibnþicbnþÜcesaH RtLb;Ca )ansb,irab;minGs; . TwkkñúgmhasmuRT EdlTl;nwgPMñsuenru eRbóbpÞwmnwgsb,irbs;´ Kg;mindl;mYyPaKéncMNit . »kas éncRkvaLTaMgbu:nµan »kasenaH Kg;minlµmnwgsMBt;TaMgLay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -214EdlekIteLIgsRmab;´

Edl[eKeFVICaKMnreLIg

.

esþcPMñ

eQµaHhimvnþ CaPMñd¾RbesIr Kg;mindl;nUvkareRbóbeFobnwgkøin EdlCab;nwgkayrbs;´Edr . ´mansMBt; eRKÓgRkGUb sb,i nigvtßúdéT EdlRbRBwtþeTAkñúgbc©úb,nñ TaMg)anRBHniBVan Edl CaGsgçt³ enHCaplénkarfVaysb,i . kñúgéf¶enH ´mansti bdæanCaTIedIr mansmaFiCÄanCaeKacr júaMgeBaCÄgÁ[ekIt enH CaplénkarfVaysb,i . kielsTaMgLay ´dutbMpøajehIy PBTaMgBYg ´Kas;rMelIgecalehIy CaGñkminmanGasv³ dUc dMrIkat;ExSTnøIg . »hñ+ ¡ dMeNIrEdl´mk kñúgsmñak;RBHBuT§ rbs;´

l¥Nas;hñ+

viC¢a

3

´)andl;ehIy

TaMgsasna

rbs;RBHBuT§ ´k¾)aneFVIehIy . bdismÖiTa 4 viemakç 8 nig GPiBaØa 6 enH ´)aneFVI[Cak;c,as;ehIy TaMgsasnarbs; RBHBuT§ ´k¾)anRbtibtþiehIy . RBHemtþKUetßr

elakRTRTg;Gayusgçar

mkdl;kald¾

smKYrehIy elakk¾)anrMlt;xn§briniBVaneTAehag >€ ¬ CIvRbvtþirbs;RBHemtþKUetßr cb; ¦


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -215-CIvRbvtþirbs´RB¼eFatketSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHeFatketßr

elakdwgc,as;las;

cak;FøúHrhUtdl;

KuNFm’fñak;elakutþr³ elakk¾CaGñkRTRTg;nUvkitþiysd¾RbesIr pgEdr CaBiessenaH elak)anse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBH GsItimhasav½kmYyrUbEdr elakk¾CaGñkenAkñúgRkúménmaNB TaMg 16 nak; EdlCakUnsisSrbs;GacarüBavrIRBahµN_ Edl eronseRmcmnþTaMgLay kñúglT§irbs;RBahµN_dUcKñanwgsisS c,gEdr TaMgelakk¾manbrivar 1>000 nak;eTot ehIyelak k¾)anTTYlkarykcitþTukdak;BIGacarüBavrIRBahµN_ eday[naM ykbBaðaeTARkabTUlsYrRBHbrmsasþa

rYmCamYynwgmaNB

EdlCakUnsisSc,gTaMgLay . CIvRbvtþikñúgbc©úb,nñCatirbs;RBHeFatketßr mansEmþgTuk enAkñúg Gdækfasu fasutþni)at én )araynvKÁ nigkñúg Km<IrxuTÞknikay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -216cULnieTÞs EtkñúgTIenHsUmelIkEtsac;erOgBIRBH)alIfa ‹ RBHeFatk³

CabuRtrbs;RBahµN_mñak;enAkñúgRkúgsavtßI

kalceRmInv½yFMdwgkþIeLIg k¾)ancUleTAfVayxøÜneFVICakUnsisS rbs;GacarüBavrIRBahµN_ edIm,IsUmkarsikSasil,viC¢a . kal EdleFatkmaNB BavrIenaH

sµ½RKcitþRBmeFVICakUnsisS

BIeRBaHGacarüBavrI

rbs;Gacarü

CaGñkecHdwgsBVRKb;kñúgviC¢aéRt

evT nigmanlkçN³Biessrbs;mhaburs 3 Rbkar TaMgCa RBHraCbuerahit rbs;RBH)aTbesnTiekasleTotpg . kal CaxageRkaymk GacarüBavrI k¾mankarenOyNaykñúgPaBCa Xravas eTIbRkabTUllaRBH)aTbesnTiekaslecjeTAbYs k¾)antaMgGaRsmenAEk,reqñrénsÞwgeKaFavarI EdlCaRBMEdn én GsSk³

nigEdnmULk³

taMgcitþbMeBjpñÜs

nigCaKNacarü

)anbeRgónmnþepSg² dl;sisS . eFatkmaNB

RBmedaymaNBEdlCakUnsisSdéT²

nigkUnsisSrbs;xøÜn k¾)annaMKñaecjbYstamGacarüBavrIEdr . kalGacarüBavrIRBahµN_

cUleTAtaMgGaRsmenATIkEnøgenaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -217kñúgRkúg nigbrievNTaMgenaH k¾sm,Úrsb,ayrugerOgeLIg rIÉ GacarüBavrIvij

k¾)anTTYlGMeNayGMBIBBYkGñkRsúkTaMgenaH

ehIyeTIb)anykeTAbric©aKTanCaRbcaMCaerogral;qñaM . éf¶mYy GacarüBavrI)anbric©aKTanrYcehIy k¾RtLb;mkkan;GaRsmvij RKaenaH manRBahµN_cas;Cramñak; manxøÜnRbLak;Rsmkeday FUlI

edIreFVIj½r²

cUleTArkBavrIRBahµN_

ehIyk¾niyaysuM

RTBü 500 khabN³ . cMENkGacarüBavrI kalebI)an eXIjRBahµN_enaHehIy

k¾GeBa¢Ij[GgÁúyelIGasn³

)anR)aRs½ysaksYrsu xTuk ç

ehIyeqøIy R)ab; fa

rYck¾

eyIgGs;

RTBüehIy BIeRBaHeyIg)anbric©aKTaneTIbEtrYcEdr . RKaenaH RBahµN_enaHk¾xwgeLIg

eTIbKitEkøgCaerOge)akbeBaäat

KMram

kMEhgeLIgfa ebIGñkmin[RTBüdl;eyIgeT ry³eBl 7 éf¶ eTot k,alrbs;elakRtÚvEbkCa 7 PaK . GacarüBavrI)an sþab;B¤Bakürbs;RBahµN_cas;enaHehIy k¾P½yxøac rhUtdl; briePaKmin)an sRmanþminlk; eFVI[ragkaysÁaMgsÁm . eBlenaH maneTvtamYyGgÁ CaGñkmanbMNgl¥kñúgehtu


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -218TaMgenaH eTIbcUleTArkBavrI ehIyeBaldas;etOn[mansti fa

RBahµN_cas;CraenaH

CaGñkeBalkuhke)akbeBaäateTetI

eKmindwgfa GVICak,al GVICaFm’ EdlCaehtueFVI[k,alEbkCa 7 PaKenaHeT . lMdab;enaH BavrIRtiHriHKitfa eTvtaenHKg;dwg kñúgerOgenHehIy eTIbsYreLIgfa GVICak,al GVIEdlCaFm’ naM [k,aldac;Føak;cuH ? RKaenaH eTvtak¾eqøIyfa sUm,I´k¾mindwgfa GVICak,al GVICaFm’ EdlCaehtueFVI[k,aldac;Føak;cuHdUcKñaEdr EtkñúgerOg enH manEtRBHelakviTUeT RTg;CaRBHraC»rsrbs;sküraC én raCvgSrbs;RBH)aT»káakraC

RBHGgÁR)akdCaRCabkñúgerOgenH

ehIy Et\LÚvenH RBHBuT§GgÁRTg;Kg;Rbfab;enAkñúgraCvaMg én RBH)aTekasl kñúgRkúgsavtßIÉeNaH . BavrI)anB¤dUecñaHehIy k¾mancitþrIkrayeLIgvij k¾)anrMsayPaBekItTukçTaMgenaH eTIb )anehAkUnsisSEdlseRmcmnþmkR)ab;[dwgfa \LÚvenH RBH sm<úT§ RTg;CaGñkx<g;x<s;bMput CagsBVstVTaMgBYg \LÚvesþc ]b,tþieLIgehIykñúgelak

BYkGñkcUreTAesuIbdMNwgemIledIm,I


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -219[dwgkarBit . BYkkUnsisSTaMgenaH sYrBavrIfa bBiRtelak Gacarü BYk´nwgdwgfaRBHBuT§eday])ayy:agNaeTA ? Gacarü BavrIk¾)aneBalBnül;maNBTaMgenaH

[emIleTAenAkñúgtRma

lkçN³BüakrN_sa®sþ BYkGñknwgdwgfa RBHPKvamanlkçN³ RbkbedaymhaburislkçN³ 32 Rbkar tamEdlmaneBal TukkñúgmnþTaMgLay y:agCak;c,as;ehIy . ebIRBHGgÁenARKb; RKgpÞH RBHGgÁnwg)anCaesþccRkBtþi CaGñkQñHsRtÚvkñúgTis TaMgBYg RTg;RKb;RKgRbkbedayFm’ mineRbIGaCJa nigGavuF . ebIRBHGgÁecjeTAbYsvij nwg)anseRmcCaRBHsmµasm<úT§ RTg; CasasþaÉkkñúgelak . bu:EnþmYyeTot ebIcg;dwg cUr[nwkTUl sYr bBaðaedaycit þ 3 x> RBHGgÁR )akdCaRtas; tbbBað aenaH edayvacad¾RsTn;

tamEdlcitþnwkKitTUlsYr

.

eBlEdl

GacarüBavrIeBalR)ab;viFIenHdUecñHehIy eTIbcgbBaða[maNB TaMg 16 nak;enaH Edl)anecjeTAesuIbemIldMNwg rkRBH elaknaf kalebIeXIjehIy cUrsYrbBaðaenHpg . eFatkmaNB

CamaNBmñak;

kñúgcMeNammaNBTaMg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -22016

nak;enaH )aneFVIdMeNIreTAesuIbemIldMNwgRBHmanRBHPaK

rhUt eTAdl;)asaNkectiy énEdnmKF³ nig)anCaGñkRkab TUlsYrbBaðaCalMdab;TI 5 kaleFatk³ )anTTYlBuT§anuBaØat ehIy eTIbRkabTUlsYrbBaðaeLIgfa ‹ ¬ eFatkmaNBd¾manGayuTUlsYrfa ¦ bBiRtRBHsm<úT§ ´RBHGgÁRkabTUlsYrRBHGgÁ sUmRBHGgÁsEmþgesckþIenaHdl; ´RBHGgÁ bBiRtRBHGgÁEsVgrkKuNd¾FM ´RBHGgÁR)afña ¬ sþab; ¦ RBHvacarbs;RBHGgÁ )ansþab;RBHBuT§dIka CasursIhnaTrbs; RBHGgÁehIy nwgsikSaFm’CaeRKÓgrMlt;kielsrbs;´ . ¬ RBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñaleFatk³ ¦ ebI dUecñaH

GñkcUrCabuKÁlmanbBaØax¢ab;x¢Ün

BüayamkñúgsasnaenHcuH

mansti

buKÁl)ansþab;Bakü

eFVIesckþI

GMBIsmñak;én

tfaKtenHehIy Kb,IsikSaFm’CaeRKÓgrMlt;kielsrbs;xøÜn . ´RBHGgÁ) aneXIjRBHGgÁ Rtac;eTAkñúgeTvelak

CaRBahµN_

nigmnusSelak

\tmankgVl;

bBiRtRBHGgÁmanckçúCMu

vij ´RBHGgÁsUmnmsáarRBHGgÁ bBiRtRBHGgÁCasküBgS sUm


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -221RBHGgÁedaH´RBHGgÁ ecjcakesckþIsgS½yTaMgLay . mñaleFatk³ tfaKtminGacedIm,InwgedaHGñkNamYykñúg elak EdlmanesckþIsgS½y)aneT bu:EnþkalebIGñkdwgFm’d¾ RbesIry:agenH nwgqøg»X³enH)an . bBiRtRBHGgÁ CaRBhµ sUmRBHGgÁRTg;RBHkruNaeRbón RbedAvievkFm’[dl;´RBHGgÁdwgc,as; edIm,I´RBHGgÁmineTIsTak; dUcGakas CaGñks¶b; minGaRs½yedaykielskñúgeBlenH . ¬ RBHmanRBHPaK RTg;Rtas;fa mñaleFatk³ ¦ buKÁl mansti KYrdwgc,as;nUvsnþibTNa ehIyqøgtNða EdlpSay eTAkñúgelak)an tfaKtnwgsEmþgnUvsnþibTenaH EdltfaKt Cak;c,as;kñúgxøÜn kñúgbc©úb,nñ dl;Gñk . bBiRtRBHGgÁGñkEsVgrknUvKuNd¾FM dwgc,as;nUvsnþibTNa

ehIyqøgtNða

buKÁlmansti

KYr

EdlpSayeTAepSg²

kñúgelak)an ´RBHGgÁeRtkGr cMeBaHsnþibTd¾s¶b;]tþmenaH . ¬ RBHmanRBHPaK RTg;edaHRsayfa mñaleFatk³ ¦ Gñk dwgc,as;GarmµN_NanImYy kñúgcMENkxagelI ¬ GnaKt ¦


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -222kñúgcMENkxageRkam ¬ GtIt ¦ nigkñúgcMENkTTwg b¤kNþal ¬ bc©úb,nñ ¦ dwgc,as;fa CaGarmµN_Cab;CMBak; enAkñúgelak y:agenHehIy GñkkuMeFVItNðakñúgPBtUcPBFMeToteLIy . kñúgkalcb;énRBHKafa

EdlCaRBHBuT§dIka

Rtas;tb

bBaðarbs;RBHmanbuNüenaH Fmµckçú EPñk KWbBaØa EdldwgFm’ tamesckþIBitenaH

)anekIteLIgdl;mnusS

nigeTvtaCaeRcIn

edayBicarNaeXIjfa sPavFm’NanImYy mankarekIteLIg CaFmµta sPavFm’enaH k¾mankarrlt;eTAvijCaFmµtaEdr nig maNBEdlCabrivarrbs;eFatkmaNB

k¾dUcKñaEdr

k¾eday

karGb;rMvasnadUcKñanwgeFatkmaNB citþrbs;CnTaMgenaH k¾ putRsLHcakGasvkáielsTaMgLay k¾eRBaHGs;karRbkan;maM cMeBaHsgçareTotehIy . RBmKñanwgkar)anseRmcCaRBHGrhnþ enaH brikçarrbs;tabs manEs,kxøaCaedIm Bukmat; Bukcgáa k¾)an)at;eTAmYyrMeBceBlenaHÉg . brikçarTaMg 8 k¾)anmk R)akddl;eFatkmaNBmanPav³CaPikçú ehIyRkabTUleLIgfa bBiRtRBHmaneCaK RBHGgÁCasasþarbs;´RBHGgÁ ´RBHGgÁCa


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -223sav½krbs;RBHGgÁ . karEdlRBHTsBl Rtas;tbesaLs cb;ehIy eFatkmaNB RBmedaymaNB 15 nak;eTot nig brivarTaMgGs; )anRkabTUlsUmbBVC¢a]bsm,Ta kñúgRBHBuT§sasnaenH

RBHGgÁk¾RTg;Rtas;GnuBaØat

karbBVC¢a]bsm,Ta

edayviFIÉhiPikçú]bsm,Ta . RBHeFatketßr

kal)anCaRBHGrhnþehIy

eBaltMNalGMBICIvRbvtþirbs;elakTuk

elak)an

tamEdlmansEmþg

R)akdenAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹ TwksÞwgeQµaHPaKIrsI hUrecjmkGMBIéRBhimBanþ ehIy hUreTAtamTVarRkúghgSvtI kñúgRKaenaH . GarameQµaHesaPit³ EdleKsagl¥ehIy

enAEk,reqñrénsÞwgKgÁa

RBHBuT§RBHnam

bTumutþr³ Caelaknayk esþcRbfab;enAkñúgGaramenaH . RBH manRBHPaK manBYkmnusSecameramehIy dUcCaRBH\®nÞ man BYkeTvtaecameram

esþcKg;enAkñúgGaramenaH

dUcCaeksr-

raCsIh_ Edl\tmanesckþItk;søút . ´ekItCaRBahµN_ man namfa qLgÁ³ enAkñúgnKrhgSvtI bBiRtRBHmhamunI ´eQµaH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -224y:agenH . kalenaH BYksisScMnYn 18 rynak; Etgecameram ´

´RBmeRBógedayBYksisSTaMgenaH

k¾cUleTAkan;eqñrsÞwg

KgÁa . ´kMBugqøgsÞwgPaKIrsI )aneXIjBYksmN³ CabuKÁl minkuhk CaGñkbnSat;bg;nUv)ab Rtg;eqñrsÞwgKgÁaenaH ehIy ´Kity:agenH kñúgxN³enaHfa BYksmN³CaBuT§buRt manys FMTaMgenH

qøgsÞwgeTATaMgl¶ac

TaMgRBwk

naM[xøÜnlM)ak

xøÜn

smN³TaMgenaH k¾enOyht; . RBHBuT§ GñkpgEtgeBalfa CakMBUlrbs;stVelak RBmTaMgeTvelak ÉGatµaGj minTan; maneRKÓgskáar³ KWkarCRmHpøÚvsRmab;edIreTA cMeBaHTkçieNyü buKÁlenAeLIy . ebIdUecñH KYrEtGatµaGj júaMgCn[eFVIs<an Rtg;sÞwgKgÁa fVayRBHBuT§d¾RbesIr luHGatµaGj [eKeFVIs<an enHrYcehIy eQµaHfa GatµaGj )anqøgnUvPBenH . ´)an cMNayRTBürab;ryrab;Ban; [eKeFVIs<an ´eCOfaskáar³Edl ´eFVIehIy ¬ enH ¦ nwgmanplFMTUlay . luH´[eKeFVIs<an enaHrYcehIy k¾cUleTAKal;RBHelaknayk eFVIGBa¢lIkmµelI k,al ehIyRkabbgÁMTUlBaküenHfa bBiRtRBHmhamunI ´RBH


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -225GgÁcMNayRTBürab;ryrab;Ban; [eKeFVIs<anenH edIm,IRbeyaCn_ dl;RBHGgÁ sUmRBHGgÁTTYlyk nUvs<and¾FMenHcuH . RBHmunI RBHnambTumutþ r³

RBHGgÁ RCabc,as;

RTg;K Yr TTY leRKÓgbUCa

esþcKg;enAkNþalPikçúsgÇ ehIyRtas;KafaTaMgenHfa buKÁl NaRCHføa )an[eKeFVIs<anedayédxøÜnÉg edIm,ItfaKt² nwg sresIrbuKÁlenaH GñkTaMgLay cUrsþab;tfaKt² nwgsEmþg dUcteTAenH . buKÁlenH ebITukCaFøak;eTAkñúgeRCaH b¤Føak;GMBIPMñ b¤edIm eQIkþI cüútehIykþI rEmg)annUvTIQr enHCaplénkar[s<an . sRtÚvTaMgLay minRKbsgát; ¬ nUvbuKÁlenH)an ¦ dUcCaxül; minGacRKbsgát;edIméRC Edlmanb£sduHmaM enHCaplénkar [s<an . ecarTaMgLay minGacnwgRKbsgát;buKÁlenH)aneT BYkkSRtk¾minemIlgay)anEdr ¬ buKÁlenH ¦ nwgqøgputsRtÚv TaMgBYg enHCaplénkar[s<an . buKÁlRbkbedaybuBaØkmµ enH ebITukCaenAkñúgTIval EdlhaledaykemþAéf¶d¾xøaMgkøa k¾ nwgminmanevTnaeLIy . yandMrI EdlbuBaØkmµ nimµitl¥ehIy


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -226kñúgeTvelak

b¤kñúgmnusSelak

k¾nwgekIteLIgkñúgxN³enaH

eRBaHdwgnUvesckþIRtiHriHrbs;buKÁlenaH mansnÞúHelOndUcCaxül;

.

esHsin§BmYyBan;

CaBahn³d¾rh½s

nwgcUleTAbeRmI

¬ buKÁl ¦ TaMgRBwkTaMgl¶ac enHCaplénkar[s<an . buKÁl enH luHmkkan;GtþPaBCamnusS nwg)anesckþIsux mYyeTot yandMrInwgekItdl;buKÁlenH EdlekItCamnusSkñúgelakenH . knøgeTAmYyEsnkb,eTot nwgmanRBHbrmsasþa RTg;RBHnam eKatm ekItkñúgRtkUl RBH)aT»káakraC Rtas;eLIgkñúgelak buKÁlenH

nwg)anTTYlmrt’k

»rsEdlFm’nimµitehIy

kñúgFm’rbs;RBHBuT§GgÁenaH Ca

nwgkMNt;dwgGasv³TaMgBYg

CaGñk

minmanGasv³ nwgbriniBVan . »hñ+ ¡ GMeBIEdl´eFVIl¥ehIy cMeBaHRBHsmµasm<úT§ RBH nambTumutþr³ ´eFIVeRKÓgskáar³ cMeBaHRBHBuT§GgÁenaHehIy k¾ )andl;nUvkarGs;eTAénGasv³ . ´mancitþbBa¢ÚneTAkan;esckþI Büayam

CaGñks¶b;rMgab;

minman]bkáiels minmanGasv³

dUc dMrI kat;p þac; nUv Tnø Ig . kie lsTaMg Lay ´)andu tbM pø aj


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -227ecalehIy PBTaMgBYg ´)anKas;rMelIgecalehIy ´CabuKÁl minmanGasv³ dUcdMrIkat;pþac;nUvTnøIg . »hñ+ ¡ dMeNIrEdl´ mk kñúgsmñak;RBHBuT§rbs;´ l¥Nas;hñ+ viC¢aTaMg 3 ´)an dl;ehIyedaylMdab; sasnarbs;RBHBuT§ ´)aneFVIrYcehIy . bdismÖiTa 4 viemakç 8 nigGPiBaØa 6 enH ´)aneFVI[Cak;c,as; ehIy TaMgsasnarbs;RBHBuT§ ´k¾)anRbtibtþiehIy . cMENkCIvRbvtþirbs;RBHeFatketßr

EdlTak;Tgnwgkar

eFIVkuslkmµkñúgGtItCati dUcKñaCamYynwgGacarüBavrIRBahµN_ nigmaNBdéTeTotenaHEdr

mansEmþgR)akdenAkñúg

Gdækfa

brmtßeCatika Edl)aneBalrYcmkehIy enAkñúgCIvRbvtþirbs; RBHGCitetßr . cMENkenAkñúgerOg EdlTak;Tgnwgkic©kargarCa buNükuslrbs;elakvij k¾Kg;nwgminput {RBHFmµcarwk} KWGñk CYyRbkassasnFm’[dl;mhaCn nasm½yenaHEdr . RBHeFatketßr

elakRTRTg;Gayusgçar

mkdl;kald¾

smKYrehIy elakk¾)anrMlt;xn§briniBVaneTAehag >€ ¬ CIvRbvtþirbs;RBHeFatketßr cb; ¦


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -228-CIvRbvtþirbs´RB¼buNÑketSr 

{ elakse®gÁaHcUlenAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½kpgEdr } RBHbuNÑketßr

elak)anseRmcdl;Fm’TIbMput

enAkñúg

RBHBuT§sasnaenH EfmTaMg)anTTYlkarelIktemáIgse®gÁaHcUl enAkñúgcMeNamRBHGsItimhasav½k KWCasav½kFMrbs;RBHBuT§ 80 rUb elakk¾CabuKÁlmñak;kñúgbNþamaNB 16 nak; EdlCasisS rbs;GacarüBavrIRBahµN_ Edl)aneroncb;viC¢aéRtevT kñúglT§i rbs;RBahµN_munmkbYs . CIvRbvtþikñúgbc©úb,nñrbs;RBHbuNÑketßr mansEmþgR)akd enAkñúg

GdækfabrmtßeCatika

EdlCaGdækfaGFib,ayesckIþ

kñúgRBH)alI Km<IrxuTÞknikay sutþni)at én )araynvKÁ nigkñúg Km<IrxuTÞknikay cULnieTÞs EtkñúgTIenHnwgsUmnaMykmkcMeBaH Etsac;erOgkñúgRBH)alI dUcmanesckþIfa ‹ RBHbuNÑk³ CabuRtrbs;RBahµN_mñak; enAkñúgRkúgsavtßI


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -229kalceRmInv½yFMdwgkþIeLIgehIy k¾)ancUleTAfVayxøÜnCasisS kñúgsmñak;rbs;GacarüBavrIRBahµN_ . kalEdlbuNÑk³sµ½RK citþ

RBmeFVICakUnsisSrbs;GacarüBavrIRBahµN_enaH

k¾eRBaH

GacarüBavrIRBahµN_CaGñkdwgGVI² RKb;y:agkñúgviC¢aéRtevT Efm TaMgCaGñkmanlkçN³énragkayBiessrbs;mhaburs 3 Rbkar TaMgCaraCbuerahit rbs;RBH)aTbesnTiekasleTotpg . Ca xageRkaymk GacarüBavrIRBahµN_mankarenOyNay kñúgCIvit CaXravas KWkarRKb;RKgpÞH eTIbRkabbgÁMTUllaRBH)aTbesn TiekasleTAbYsCatabs eTAtaMgGaRsmenAeqñrénsÞwgeKaFavarI EdlCaRBMEdnénEdnGsSk³ nigEdnmULk³ ehIytaMgcitþ bMeBjpñÜs nigCaKNacarü)anbeRgónsisSedaymnþepSg² . buNÑk³ RBmedaymaNBEdlCakUnsisSdéT² nigkUn sisSTaMgLayrbs;xøÜn )annaMKñaecjbYstamBavrIRBahµN_ . kalBavrIRBahµN_eTAenAGaRs½yTIkEnøgenaHehIy Rsúk nig brievNTaMgenaH k¾)anrIkceRmInCaeRcIn cMENkGacarüBavrIvij k¾)anTTYlplRbeyaCn_GMBIGñkRsúkTaMgenaH

eday)anTTYl


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -230GMeNayepSg² dUecñHehIy eTIbeFVI[GacarüBavrIRBahµN_)an bric©aKmhaTanCaRbcaMerogral;qñaM . éf¶mYy GacarüBavrI)an bric©aKTanrYcehIy k¾)anRtLb;cUleTAkan;GaRsmvij RKaenaH k¾manRBahµN_cas;Cramñak;eTot CaGñkeFVICaBikarédeCIg RBm TaMgxøÜnR)aNRbLak;RsmkeTAedayFUlI EfmTaMgedIreFVIj½r² cUl eTArkGacarüBavrIedayniyaysuMRTBü 500 khabN³ . cMENk GacarüBavrIRBahµN_vij )aneXIjRBahµN_cas;enaHehIy k¾ )anGeBa¢Ij[eTAGgÁúyelIGasn³ nig)anR)aRs½ycrcasYrdl; esckþIsux nigTukç rYcehIy

k¾eqøIyR)ab;fa

RTBürbs;eyIg

Gs;eTAehIy eRBaHeyIgeTIbEtbric©aKTanrYcehIyEdr . RKaenaH RBahµN_GñksuMk¾mankarxwg eTIbrk])ayeFVICa erOgedIm,Ie)akbeBaäatKMramkMEhgeLIgfa kalEdleyIgniyay suMy:agenHehIy ebIelakminRBm[RTBüenaHdl;eyIgeT ry³ eBl 7 éf¶eTot k,alrbs;elaknwgRtÚvEbkCa 7 PaK . eBl EdlGacarüBavrIRBahµN_ )ansþab;B¤BaküKMramkMEhgy:agenH ehIy k¾ekItkarP½yxøac rhUtdl;briePaKmin)an sRmanþmin


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -231lk; EfmTaMgeFVI[ragkaymansPaBesøksøaMgeTotpg . RKa enaH

maneTvtaCaGñkmanbMNgl¥

cUleTArkGacarüBavrIRBahµN_

dwgnUvehtuTaMgenaH

ehIydas;etOnfa

eTIb

GñkcUrman

stieLIg RBahµN_enaHCamnusSeBalkuhke)akbeBaäateT eK k¾mindwgk,al mindwgFm’ EdlCak,al TaMgmindwgFm’ EdlCa ehtueFVI[k,aldac;Føak;cuHEdr . eBlenaH BavrIRBahµN_RtiH riHKitfa eTvtaenH

R)akdCamineBalkuhkeyIgkñúgerOgenHeT

ehIyeTIbeBalGgVrfa sUmelakCYyR)ab;k,al nigFm’Edl eFVI[k,aldac;Føak;cuHdl;´pgcuH . lMdab;enaH eTvtak¾eqøIyfa sUm,I´k¾mindwgfa GVICak,al GVICaFm’ EdlCaehtueFVI[k,aldac;Føak;cuHdUcKñaEdr EtkñúgerOg enH manEtRBHelakviTUeT RTg;CaRBHraC»rsrbs;sküraC én raCvgSrbs;RBH)aT»káakraC

RBHGgÁR)akdCaRCabkñúgerOgenH

ehIy Et\LÚvenH RBHBuT§GgÁRTg;Kg;Rbfab;enAkñúgraCvaMgénRBH )aTekasl kñúgRkúgsavtßIÉeNaH . GacarüBavrIRBahµN_)an B¤dUecñaHehIy k¾mancitþrIkrayeLIgvij k¾)anrMsayPaBekItTukç


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -232TaMgenaH eTIb)anehAkUnsisS EdlseRmcmnþmkR)ab;[dwg fa \LÚvenH RBHsm<úT§ RTg;CaGñkx<g;x<s;bMputCagsBVstVTaMg BYg \LÚvenHesþc]b,tþieLIgehIykñúgelak BYkGñkcUreTAesuIb dMNwgemIledIm,I[dwgkarBit . BYkkUnsisSTaMgenaH )ansYr GacarüBavrIRBahµN_fa bBiRtelakGacarü BYk´nwgdwgfaRBH BuT§eday])ayy:agNaeTA ? GacarüBavrIRBahµN_k¾)aneBal Bnül;maNBTaMgenaH [emIleTAenAkñúgtRmalkçN³BüakrN_ sa®sþ BYkGñknwgdwgfa RBHTsBl manlkçN³Rbkbeday mhaburislkçN³ 32 Rbkar

tamEdlmaneBalTukkñúgmnþ

TaMgLayy:agCak;c,as;ehIy . ebIRBHGgÁenARKb;RKgpÞH RBHGgÁnwg)anCaesþccRkBtþi CaGñkQñHsRtÚvkñúgTisTaMgBYg RTg; RKb;RKgRbkbedayFm’ mineRbIGaCJa nigGavuF . ebIRBHGgÁ ecjeTAbYsvij nwg)anseRmcCaRBHsmµasm<úT§ RTg;Casasþa Ékkñúgelak . bu:EnþmYyeTot ebIcg;dwg cUr[nwkTUlsYrbBaða edaycitþ 3 x> RBHGgÁR)akdCaRtas;tbbBaðaenaH edayvacad¾ RsTn; tamEdlcitþnwkKitTUlsYr . eBlEdlBavrIRBahµN_


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -233eBalR)ab;viFIenHdUecñHehIy eTIbcgbBaða[maNBTaMg 16 nak; enaH Edl)anecjeTAesuIbemIldMNwgrkRBHelaknaf kal ebIeXIjehIy cUrsYrbBaðaenHpg . buNÑkmaNB CamaNBmñak;enAkñúgbNþamaNBTaMg 16 nak;enaH k¾)an»kaseFVIdMeNIrrYmeTAesuIbemIl b¤eTArkRBHmunI kaleTAdl;)asaNkectiy kñúgEdnmKF³ nig)anCaGñkRkab TUlsYrbBaðaCalMdab;TI 3 buNÑk³ kal)anTTYlBuT§anuBaØat ehIy eTIb)anRkabTUlsYrbBaðafa ‹ ¬ buNÑkmaNBd¾manGayuTUlsYrfa ¦ ´RBHGgÁCaGñk RtÚvkaredaybBaða eTIbmksaksYrRBHGgÁ Gñkminjab;j½r RTg; eXIjnUvFm’Cab£sKl;

BYkmnusSCaeRcInkñúgelakenH

KW\sI

kSRt RBahµN_ GaRs½ynUvGVI eTIberobcMnUvy½BaØdl;BYkeTvta ´RBHGgÁTUlsYrnUvdMeNIrenaH sUmRBHGgÁRtas;R)ab;esckþIenaH dl;´RBHGgÁ[Tan . ¬ RBHmanRBHPaKRTg;edaHRsayfa mñalbuNÑk³ ¦ BYk mnusSTaMgenH CaeRcInkñúgelakenH KW\sI kSRt RBahµN_)an


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -234erobcMnUvy½BaØ dl;BYkeTvta mñalbuNÑk³ BYkmnusSTaMgenH kalR)afñanUvPaBénehtuenH² suT§EtGaRs½ynUvFm’ EdlRTúD eRTam eTIb)anerobcMy½BaØ . ¬ buNÑkmaNBd¾manGayuTUlsYrfa ¦ BYkmnusSCMBUk xøHCaeRcIn kñúgelakenH KW\sI kSRt RBahµN_ )anerobcMnUv y½BaØ dl;eTvta bBiRtRBHGgÁniTu’kç BYkmnusSGm,alenaH ebI minRbmaT ¬ kñúgKnøgény½BaØ ¦ etI)anqøgputCati nigCraEdrb¤ ´RBHGgÁsUmTUlsYrdMeNIrenaH

sUmRBHGgÁRtas;R)ab;esckþI

enaH dl;´RBHGgÁ[Tan . ¬ RBHmanRBHPaKRTg;edaHRsayfa mñalbuNÑk³ ¦ BYk mnusSGm,alenaH RbkbkñúgkarbUCa eRtkGredayGMNacén PvraK³ eTIbb:unb:g sresIr ¬ Cab;CMBak; ¦ bUCa RCúlRCb;kñúg kameRBaHGaRs½ylaP tfaKteBalfa GñkbUCay½BaØGm,al enaH min)anqøgputCati nigCraeTA)aneLIy . ¬ buNÑkmaNB d¾manGayuTUlsYrfa ¦ bBiRtRBHGgÁ niTu’kç GñkbUCay½BaØTaMgenaH qøgCatiCra edayy½BaØTaMgLay


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -235minrYceT dUecñH etInrNakñúgeTvelak mnusSelak eTIbqøg Cati nig CraeTA)an bBiR tRBHmanRBHPaK ´RBHGgÁ TU lsYr dMeNIrenaH sUmRBHGgÁRtas;esckþIenaH dl;´RBHGgÁ[Tan ? ¬ RBHmanRBHPaKRTg;edaHRsayfa mñalbuNÑk³ ¦ buKÁl NaminmankielsCateRKÓgjab;j½r kñúgelakNamYy eRBaH BicarNaeXIjnUvFm’d¾x<s; nigTab kñúgelak tfaKteBalfa buKÁlenaH CaGñks¶b; R)ascakEpSg KWTuc©rit minmanesckþI tantwg minmanesckþIR)afña EtgqøgCati nigCraput)an . kalebIRBHmhavIr³ RTg;edaHRsaybBaðaTaMgenaHcb;ehIy eTvta nigmnusSCaeRcIn )anseRmcnUvFmµckçú CaGñkminman nUvmnÞil ehIy)anBicarNaeXIjfa sPavFm’NanImYy man karekIteLIgCaFmµta sPavFm’TaMgenaH k¾mankarrlt;eTAvij CaFmµtaEdr . cMENkbuNÑkmaNB kal)anseRmcCaRBH GrhnþehIy eRKÓgbrikçarrbs;tabs manEs,kxøaCaedIm k¾ )at;eTAGs; brikçarTaMg 8 rbs;smN³ k¾mkR)akdeLIgmYy rMeBceBlenaHÉg ehIyQrRbNmüédRkabTUleLIgfa bBiRt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -236RBHelaknaf RBHGgÁCasasþarbs;´RBHGgÁ

cMENk´RBHGgÁ

vijCasav½krbs;RBHGgÁ . karbBVC¢a]bsm,Ta rbs;buNÑkmaNBekItRBmKñaCamYynwgmaNB

15

nak;eTot

nigbrivar

TaMgGs; KWkalRBHmaneCaK RTg;Rtas;eqøIyesaLsbBaðacb; maNBTaMgGs;Kña)anRkabTUlsUmbBVC¢a]bsm,Ta kñúgsmñak; rbs;RBHGgÁ ehIyRBHCinRsIRTg;Rtas;GnuBaØat [bBVC¢a]bsm,TaCaPikçú edayÉhiPikçú]bsm,Ta . CIvRbvtþirbs;RBHbuNÑketßr

eRkayBIelak)anseRmc

GriyFm’fñak;x<s;bMput edayelak)anseRmcRBHGrhnþehIy elakk¾)aneBalGMBICIvRbvtþiGtItCatirbs;xøÜnÉgpÞal; dUcman sEmþgenAkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan dUcmanesckþIfa ‹ RBHBuT§CasymÖÚ RTg;QñHmar Kg;enAkñúgcenøaHPMñ Edl enAEGbcugjk RBHGgÁmanGaBaF kñúgTIenaH . kalRBHBuT§ esþcbriniBVanehIy sMeLgKwkkg ekItmanCMuvijGaRsmrbs; ´

kñúgxN³enaH

BnøWk¾ekIteLIgkñúgevlaenaHEdr

.

BYkstV

sahavTaMgBYg KWxøaXMúµ EqáéRB xøarxin nigeksrraCsIh_ kñúg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -237dgéRBTaMgGm,alm:an k¾bnøWsMeLgeLIg kñúgxN³enaHEdr . ´)aneXIjesckþIGs©arün+uHekItehIy k¾cUleTAkan;jkPMñ )an eXIjRBHsm<úT§

RTg;QñHmar

esþcbriniBVanehIy

Rtg;jkPMñ

enaH . ¬ luH ´eXIj ¦ nU vRBHsm<ú T§ RTg;Q ñHmar Edl briniBVanehIy RTg;dUcCasalraCRBwkS EdlmanpáarIk b¤dUc CaRBHGaTitü EdleTIbnwgrHeLIg BMuenaHesat dUcCaregIkePIøg Edl\tmanGNþat . ´)aneFVIeCIgfár bMeBjesµA nig]skñúg TIenaH luH´eFVIeCIgfárd¾viciRtrYcehIy k¾bUCasrIrsB . luH´ bUCasrIrsBrYcehIy k¾eRsacRsBnUvTwkGb;elIRBHFatu xN³ enaH eTvta EdlsßitenAB§d¾Gakas kan;yknUveQµaH ¬ ´ ¦ fa GñkbMeBjkic©enaH cMeBaHRBHsymÖÚ RTg;EsVgrknUvKuNd¾ FMehIy

GñkenAkñúgsmñak;énRBHmunI

kñúgkalNa

Gñknwg)an

eQµaHfa buNÑk³ kñúgkalenaH . luH´cüútcakkayenaHehIy k¾)aneTAekItkñúgeTvelak kiønCaTiBVbg¥úrcuHBIGakas Rtg;kEnøg Edl´enAenaH

.

kalenaH

eQµaHrbs;´fa

buNÑk³

kñúgTI

enaH ´ekItCaeTvta b¤CamnusS EtgbMeBjesckþIbMNg)an .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -238enHsrIr³CaTIbMputrbs;´ PBCaTIbMput kMBugRbRBwtþeTA sUm,I kñúgGtþPaBenH Kg;GñkpgRbkasnam ¬ rbs;´ ¦ fa buNÑk³ . ´)anjúaMgRBHBuT§ RBHnameKatm Caskü³d¾RbesIr [eRtkGr ´kMNt;dwgGasv³TaMgBYg CaGñkminmanGasv³ . kñúgkb,TI 91 GMBIkb,enH kñúgkalenaH eRBaHehtuEdl´)aneFVIkuslkmµ ´ minEdlsÁal;TuKÁtieLIy enHCaplénkarbUCasrIrsBnu+HÉg . kielsTaMgLay ´dutbMpøajehIy PBTaMgBYg ´Kas;rMelIg ecalehIy CaGñkminmanGasv³ dUcdMrIpþac;ExSTnøIg . »hñ+ ¡ dMeNIrEdl´mk kñúgsmñak;RBHBuT§rbs;´ l¥Nas;hñ+ viC¢a 3 ´)andl;ehIy

TaMgsasnaén

RBHBuT§

´)aneFVIrYcehIy

.

bdismÖiTa 4 viemakç 8 nig GPiBaØa 6 enH ´)aneFVI[Cak;c,as; ehIy TaMgsasna rbs;RBHBuT§ ´k¾)anRbtibtþiehIy . erOgkñúg Km<IrxuTÞknikay GbTan tamEdleBalrYcmk ehIyenH CaerOgEdlsEmþgdl;karksagbuNü)armIkñúgGtItCati

nigbuNü)armImYyeTot

Edl)aneFVIrYmCamYynwgmaNB

déTeTot dUcmansEmþgTukenAkñúg

GdækfabrmtßeCatika Edl


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -239CaGdækfaGFib,ayesckþI)alIkñúg Km<IrxuTÞknikay su utn þ i)at stþ Edl)annaMykmkeBalrYcmkehIy

enAkñúgerOgCIvRbvtþirbs;

RBHGCitetßrnu+HÉg . cMENkplbuNürbs;RBHbuNÑketßrenH eTAdUcKñanwgRBHefr³rYmKN³rbs;elak

Kg;nwgRbRBwtþ

EdlfabuNüd¾sMxan;

enaH KWbuNüEdlelakCYypSBVpSaysIlFm’ [dl;mhaCn edayTMngEbbenHCab;tKña rhUtdl;elakrMlt;xn§briniBVan . rIÉkarrMlt;xn§briniBVanrbs;elakvij k¾min)aneXIjfa elakbriniBVanenAkñúgTIkEnøgNanImYyenaHeT >€

¬ CIvRbvtþirbs;RBHbuNÑketßr cb; ¦ ***************************************** *****************************************

GaRsmRBHKn§kudi éf¶ 15 erac ExplÁún B>s 2551

eday´RBHkruNaGatµaPaB yg; supat


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -240-

eQµaHsb,úrsRbeKnsmÖar³ mankuMBüÚT½rCaedÍm kñúgkic©kargarCaFmµTan  ])asika hm yim

])ask Guwg bu‘nhYr ])asika bY m:aLa RBmTaMgbuRt ])ask bY suIpU ])asika Ec suIvn RBmTaMgbuRt ])asika bY cnßa nigsVamI RBmTaMgbuRt kBaØa bY davI kBaØa Guwg muyehok BuT§sasnbNÐit GñkRKÚ m:m suxehg RBmTaMgBuT§bris½Textþesomrab ])ask rs; sux ])asika esam pan; ])asika nYg QMu esaP½N rsµI ])ask eCaK DI ])asika duH cMNan ])asika víj BUn  ])ask LaM eFon ])asika sWn can;fa elak lwm esgyU GñkRsI LaM can;suPI elak LaM can;Na GñkRsI TUc can;sak;RKIy:a ¬ ehAGamuM ¦ elak LaM davNÑ kBaØa LaM can;varI ¬ ehARsIem:A ¦  ])ask CuM lag ])asika ecom G‘Un RBmTaMgbuRt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -241-

ejam \mµnñInigFU ejam han ejam r:n ejam P½NÐ ejam sumna ejam eCat ejam mas suPa ejam éL lI kBaØa na ejam qag ejam Fwg eLg ejam eGom ejam PYg ejam GuMPa ejam suPa ejam vl½kç ejam qalI lINa ejam fak ejam parin ejam eQOn ejam Lag ejam siun ejam PaB saevOn ejam h‘n ejam b‘U esoklIv ejam yk; v:an;fa  ])asika Gu‘n xat;Na ])asika Gu‘n j:aN ])ask Gu‘n esrI elak Edg rsµI nigGñkRsI Cug Puyy:a RBmTaMgbuRt  ])ask Guwg ehÁceLg ])asika taMg e):aCwg RBmTaMgbuRt elak éq ehg GñkRsI Guwg suIveKog RBmTaMgbuRt elak PY Buy GñkRsI Gwug NgBin RBmTaMgbuRt elak Guwg vNÑem:A GñkRsI ehg h‘uyeTog RBmTaMgbuRt elak bIu TI GñkRsI taMg e):aKim RBmTaMgbuRt ])asika Ca nag nigsVamI RBmTaMgbuRt  ])asika Eg:t yUeGg RBmTaMgbuRt ])asika Kg; eg:a nigsVamI RBmTaMgbuRt ])asika c½nÞnI nigsVamI RBmTaMgbuRt  ])asika samu:l KwmFn nigGñkmþay ])asika KI vNÑhak; RBmTaMgbuRt elak esg yuvnaf ])asika KuC LaMgeGg


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -242-

])asika Qn suPnI ])ask CÍv nigPriya ])ask sux sM nigPriya RBmTaMgbuRt ])ask nut kusl nigPriya RBmTaMgbuRt ])asika eGOn PI ])asika enRt nrinÞ ÷eNa és ehÁc G‘Mu suPaB ÷ Qit Rss; ÷ swm Lay ÷ huW Cag ÷ Ca muyhag Kuy lwm ÷ esg muynI ÷ ecA CÍv su‘yelOb ÷ Ec eGg ÷ Kwm FI exov v:n ÷ Kwm enOg ÷ yay qwg ÷ KYg Pag ÷ esIn Ka ÷ esOg Kwm Gag ÷ esg eqg ÷ pan; v:an; ÷ yay ruM ÷ yay huwg ÷ LaMm:alI Can supat ÷ yay em:A ÷ eBA ÷ QYn ÷ k> kar:aELn ÷ Ec g:a sameNr Gu‘M vIr³ ÷ elakRKÚ rI rutñ ÷ GñkRKÚ v:an; ÷ yuvsisS GMu‘ rtna Ec g:afµeKal ÷ GñkRsI elg y:ug ÷ tI lI ÷ nag eQOt ÷ huwg nag emOn ÷ GUn b:uc ÷ Lat v:an;yin ÷ m:m suxehg ÷ Kwm eLg taMg ern ÷ yun ÷ yay Fuc ÷ yay Xn ÷ h‘n s‘m ÷ eGOn PI v:an; s‘unLay ÷ pløI nigsvamI ÷ Lúg savÍ ÷ Ca suxh‘ag ÷ Kuy lwm esg TUc ÷ suIv TI ÷ eNa ehÁcéN ÷ v:an; supanI ÷ sa erOn ÷ sM KI can; Nar:a ÷ Far:a ÷ eXOt nigsVamI ÷ hYt eGg ÷ Gav suvNÑI Na suI ÷ yay enA ÷ Qun Kav ÷ yay DI ÷ sM v:an;nI ÷ Kwm G‘Í eGob sanYn ÷ yay ehOn ÷ yay LaM ÷ ePn esgmuM ÷ s xan;fg sIu Nat ÷ eXOn ÷ can; nI ÷ pn sar:n ÷ eka hug

3


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -243-

namBuT§bris½TCYycMNayR)ak;kas kñúgkic©kargarFmµTan ])ask erom QWn ])asika b‘U m:un ])ask Ej:m emOn ])asika erom ful RBmTaMgkUnecA ])ask kan hY ])asika yag éN RBmTaMgkUnecA ])ask Guwg eKv ])asika Kwm hYy RBmTaMgkUnecA ])asika esam KwmelOm nigsVamI RBmTaMgbuRt ])asika Eg:t yUeGg RBmTaMgbuRt ])asika Kwm qvI nigsVamI RBmTaMgbuRt ])asika sYs suxa nigsVamI RBmTaMgbuRt ])ask nag ra: ])asika Etm FarIm RBmTaMgbuRt ])ask esA s‘unÞra ])asika bu‘n muM RBmTaMgbuRt ])ask NU EsVg ])asika esam KwmlYn RBmTaMgbuRt ])asika gín y:un GñkRsI sYs suxa RBmTaMgbuRt ])asika G‘uk ecA

3


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -244-

namBuT§bris½TGñkman]bkar³kñúgkargarFmµTan r o s

1 sameNr mIu salYn ¬CYyvaykMuBüÚT½r ¦ Pikçú em:A eGob 2 ])ask eb:g taMgéh ])asika h‘U Kwmehok 3 ])ask Lay suxum ])ask em:A pun 4 ])asika bY ma:La kBaØa bY davI 5 ])asika PYg PkþI kBaØa Gwug muyehok 6 ])ask lwm xUg ])asika Ekv GUn 7 ])ask CuM lag ])asika ecom GU‘n 8 ])ask sWn cnßa elak LaM davNÑ 9 ])asika enRt nrinÞ ])asika Tn; 10 ])asika yk; v:an;fa ])asika mas esaPa 11 ])asika efag fgéb ])ask G‘un esrI 12 ])asika KI yk;bUy ])asika Qun Nat 13 ])asika erom ful ])asika em:A nI 14 ])ask sn eQot ])ask Lan suxum 15 ])asika KI vNÑhak; ])asika ):an Nm 16 ])asika s¶Ün klüaN ])ask kuy samn ])ask Guwm ér:y:a


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -245-

namBuT§bris½TEdlmansT§a bric©aKR)ak;e)aHBum<esovePAenH l¿r 01

Rák´enAsl´BIeá¼BumÖCIvRbvtþiRB¼GsItimhasav&k PaK 5 nig visuT§imK: smaFinieTÞs PaK 1

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 4162 ¤

«¿s Gwug bu‘nhYr «¿si bY m¨aLa RBmTaMgbuRt¿¿¿¿¿¿

100 ¤

«ásika kaMg h:icéN RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

100 ¤

«ásika can´ buáöNa RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

100 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

50 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

30 ¤

«ásk ynþ sYn nigPriya RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20 ¤

«ásika BU h‘ag RBmTaMgbuRt ejammins:al´eQµa¼

Ék«tþm kan´ r¨at´ «¿si Ekv klüaN = k¿ kan´ sufar&tñ 20 ¤ «ásika kan´ KirIsuxa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20 ¤

«¿s ecg NaM «¿si eLa Kg´eBA RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿

20 ¤

nag pun LI nigsVamI RBmTaMgbuRt

20 ¤

«ásika san pløIn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

15 ¤

«ásika taMgeá¨Cwg nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

15 ¤

elakRKÚ eGO esA «¿si lIb¨UlIn suImb¨U = kµÜy ¿¿¿¿

10 ¤


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -246elakm©as´ sumena ehg b‘unCa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«ásika Ca nag RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

TnþbNÐit nU NUr¨a GñkRsI Eb¨n cnÞful «ásika samul Kwmcn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«ásika s‘un eTog lk´cIvrPMñeBj ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«ásk nut kusl

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

Ék«tþm muwg xum «¿si eLg eyOn = buRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«ásika say saGIum nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿

10 ¤

elak exov kULa «¿si elOg eloghY = kUnecA ¿¿

10 ¤

elak ehog sar¨a «¿si RsI sIuvuDÆfa = buRt ¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«¿si twk lI KwmsY RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

elak kUv FIm nigtwk lIKwmLay = buRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

elak KI y¨alIb nigehog niml = buRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«¿s CMu lag «¿si ecom GUn RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿

10 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«ásika bu‘n lI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«¿s Kl´ Qun «¿si em¨A vNÑa RBmTaMgkUnecA ¿¿

10 ¤

«ásika Qun KwmeGg RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«¿s eTB munIrdæa «¿si em¨A lIBuT§a

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10 ¤

«ásika LaM RBmTaMgkUnecA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -247«ásk rtñ suxepg = ehOg éhQun ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

8 ¤

«ásika ehOg éNQun

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

8 ¤

Fmµacarü ern Pirmü éRBsVay

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika lIv fgmYn RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika LaM PUmisuPI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika Edn ( kMBg´FM )

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika b‘U esoklIv

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

elak Ekv eBA GñkRsI Kwm ehg RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿

5 ¤

kBaØa sw GuilIn = lIn mIghYy = lIn emsuIn ¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika ys sm,tþi RBmTaMgbuRt

5 ¤

«ásika esa savr¨ut nigkµÜy@

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

«ásika éh KuyLa nigsVamI RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika lwm KI nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

elak C&y savgß «¿si ng Er¨ RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika ehg suInYn nigsVamI RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika v¨a lageqg nigsVamI RBmTaMgkUnecA ¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika eLg mYy RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika ehg sucinþa nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika Kwm efg RBmTaMgkUnecA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -248elak can´ sUnI «¿si G‘uk supl RBmTaMgkUnecA ¿¿

5 ¤

«¿s G‘an Kg´ «¿si ehg suIfa RBmTaMgkUnecA ¿¿¿¿¿¿

5 ¤

«ásika G‘Mu sarI

2 ¤

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Rák´bUCaRB¼Fm’buNüxYbKRmb´mYyqñaMrbs´«ásika rit g¨a nigelak bU‘ suxum TaMgRák´cUlbEnSmeTot ¿¿¿

387900 $

Rák´bUCaRB¼Fm’eTsna evnTI 10¿¿¿¿¿¿¿ 40 b¿ = 234800 $ Rák´bUCaRB¼Fm’eTsnaevnTI 7 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Rák´bUCaRB¼Fm’buNüpÞ¼ «¿si Dit EGm «ásika s‘U hYg RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿

100000 $ 71000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 50000 $

«ásika KuC LaMgeGg RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 50000 $ kBaØa taMg sanita = taMg smavtI ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 40000 $ «ásika qay Esg = esov v¨an´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 40000 $

«ásika KI Kwmhab´ RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 40000 $

«¿s pan´ sMGul «¿si Kg´ CastSa nigbuRt ¿¿¿¿

40000 $

«ásk lwm esgyU «ásika LaM cnÞsuPI ¿¿¿¿

30000 $

«ásika xøÚt enOm RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 30000 $ «¿s nUc ekA «¿si eTog QIvLan ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 30000 $ «¿s XYn say «¿si muaMg ép ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 30000 $ «ásika Ca GayTag RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 30000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -249«ásika Ca EkvmunI sVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 30000 $ buNüpÞ¼«ásika PaB ( fµeKal ) ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 25000 $ GñkRsI yk´ bu¨NÑkar RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásika nn´ can´fn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

«ásika b‘U eGgQn´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

elakevC¢bNÐit

s‘ut Kimsan GñkRsI g¨an´ rdæa

«ásika m¨ak´RsIxYc RBmTaMgbuRt «ásika ys sm,tþi

20000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

«ásika em¨A efg nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $ «ásika yk´ v¨an´fa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

GñkRsI ehg can´bU nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásika esam Lay

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

Xwg lI = eRsg suxcnÞ

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 20000 $

«ásika qan´ ehg RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásika fak´ suIenOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásika G‘Mu suPaB

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásk nUv y¨at nigbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásk Ca sMeGOn nigPriya RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿

20000 $

Fmµacarü Eg¨t supan´


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -250«¿s esam hn «¿si eb¨g nYn RBmTaMgbuRt ¿¿

20000 $

«ásika say h:ic

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

«ásika hm Eg¨t

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

20000 $

GñkRsI Guwg supar¨a nigkUnRbúsGuwg sum¨aLa ¿¿¿

20000 $

bg eBA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 15000 $

yuvCn Gwug sum¨aLa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 15000 $

«ásika Gt´s:al´eQµa¼

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

15000 $

«ásk Rsil evon «ásika sYn rMu ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

12000 $

«ásika G‘Mu Es

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

12000 $

«ásika ehOt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

elak QMu Qut GñkRsI Guwg tararsµI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika sux Lag = buRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ elak pan´ vibul = dYg mas = buRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ «ásika sux emg elakyay suT§

( PMñeBj )

10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«¿si v¨n Qan «¿si esO exOn ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika lI sY

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika sI yij

say cMerIn


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -251say tum = Priya = buRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

say cMNan = sVamI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

say sMerc

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

say cMrug

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«¿s eCOm Xun «¿si pa pn ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«¿s yI qn «¿si y¨av sukan ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika sI yic

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

hYt pløIn = Qit Rss´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«¿s jim san «¿si muaMg ép ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ «¿s v¨n Qan «¿si esO exOn ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ «ásika TUc RsImMu

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika éh eBA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika eGOn PI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika esg TUc

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika qug Nat

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásk min tara

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásk min KwmGan

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika Guwm can´Nak´ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ «ásika min NalIs ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -252«ásika mMu RKI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika mMu Rcay

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika Lúg savI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika eQa KImfU

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika GuIm hYn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

ecom éL hug lI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika TUc ehAyayman enAeBaFivgß ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ «ásika KI eBj ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ kBaØa hak´ s‘uneLg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika KI yk´bU RBmTaMgkUnecA ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ RKÚ eqøIy yayKin

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

cwk h‘ag Ec yk´nI RBmTaMgkUnecA «ásika CYn eCOn tuk G‘ag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika Kam eá¨yEb¨t «ásika KI eBj

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«¿s san sm,tþi «¿si mas Kwméh «ásika áraMg RBmTaMgkUnecA «ásika Duc elOb

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -253«ásika CMu mutSavI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika eLg kMst´ RBmTaMgkUnecA «ásika Lúg rn RBmTaMgkUnecA «ásika eg¨a Kwmsan

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika enRt nri®nÞ RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ «ásika G‘uk saLM

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«¿s sYn Cn «¿si Cwm eQOt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $ «ásk TUc erIn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika sUr eson

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásk pa bUNa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásk pløa nigPriya RBmTaMgbuRt kBaØa nak´ suxa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

elakRKÚ rs´ b‘unhuW nigGñkRKÚ eBRC suvNÑrtn_¿

10000 $

hgß eBRC RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika ehg cnÞrcna

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásika G‘un lINa nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿ «¿s NI Nm «¿si Lag RBmTaMgbuRt «¿s cy lInNa nigcy nr¨a

10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $

«ásk hu‘n parin nigPriya RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿ 10000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -254«¿s esA

fggin «¿si bU g¨ RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika LaM Guitna

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

bg éN

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

bg pa lk´bEnø

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

elakRKÚ tic cMerIn = Xun can´eksr ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

Cun supl = Priya Xun can´fa ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

ebn án nigPriya Xun cn§Ú RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika mas esaPa = kUn = kµÜy = ecA ¿¿¿

10000 $

«ásika Kg´ TMu

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika TUc saman RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika GMu‘ suPaB RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika esg TUc

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

kBaØa hak´ suIeLg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásk ywm KuylI nigPriya RBmTaMgbuRt ¿¿

10000 $

«ásika eBRC eyot

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

Pikçú buil suFa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

Pikçú eTon kusl

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

Pikçú Ekb erOt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika emag NI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -255elak qay Gan

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

GñkRsI taMg mYy

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásk huI esoghYt GñkRsI éN ehg ¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

kBaØa esog FIta

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika Lwg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

elak buic suKuN

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásk bUk s‘r

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika sux eBOt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

10000 $

«ásika CYy kusl

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

elak taMg h‘U nigPriya RBmTaMgbuRt

8000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

8000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

8000 $

«ásika yin lIm

( ehARsInag ) = buRt ¿¿

6000 $

sameNr Bin evot

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5500 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

Pikçú s‘n rkßa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

Pikçú m¨ab´ viqay

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

sameNr Pn Pan

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

sameNr luy lYn ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

sameNr Ekv sMGat

5000 $

GñkRsI qalI lINa

Pikçú ert suvNÑlkçN_

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -256«ásika s‘uy r¨an´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika jan Gn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

kBaØa Gg´ suPI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika KYc savun

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

yit G‘ugvNÑsak´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

kumarI rI cMerIneksI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

yuvtI pl Cak´r¨ak´Na ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika tUc lINar¨a nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿

5000 $

«ásika s‘ag saerom RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika Guy y¨g´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika BuF sc©a

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

nag Edn nigsVamI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

GñkRsI ehg pløI nigsVamI RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika ehg nib

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

«ásika Kat suINa = buRt = ecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika FI yUGIu

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika esar lag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika suIv Tum

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásk pag pn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -257«ásika sux ePOn RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika nit dUb

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika cin Xit

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásk si Cag «ásika sIma ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika b‘U esoglI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásk Gan saM «ásika ehg g¨a ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika lag lwm

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

«ásika s‘un Lay RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika muy h‘ag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

nag CYb kBaØa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

nag r¨a cn§Ú

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika yin CI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika qat Kuy

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika gU¨v lag ( TUc ) RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásk ehg FU «ásika Kuy CI RBmTaMgbuRt¿

5000 $

«ásk Esg FagRtay «ásika Kuy hYn ¿¿¿¿

5000 $

«ásika G‘uk sarI RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika y¨ag kusl

«ásika Ehm Biedar RBmTaMgkUnecA


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -258«ásika huim laM

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

«ásika lwm eGogh:ic RBmTaMgkUnecA

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika eGak y¨n RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika sYn sav RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika b‘ín pløa RBmTaMgkUnecA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«¿s G‘uk eQOn «¿si Ehm eGOm RBmTaMgbuRt ¿

5000 $

«¿s dic cMerIn «¿si can´ niml ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $ «ásika sux T

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika ehg KU

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika sm Kim

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika yin yWn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika sm KI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika Kwm GIu

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásk TMu TYn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika Kwm v¨arI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

«ásika eRBÓg eBA

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«¿s taMg suxLay «¿si sn suIENt ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $ «ásika Rák´cn§I «ásk v¨n v¨an´enOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -259elak Cn vuT§I GñkRsI Ca y¨at Pikçú Lúg Kwm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

sameNr elOm saevOt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

sameNr sYn supat ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ elak Ca nri®nÞ GñkRsI sYn eBA ta yg´ yay tin

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

elak sat´ vit GñkRsI qay nI

5000 $ 5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

yuvCn s‘un Bisidæ

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

ta Gag yay Tg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásk FYk QMu

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

elak su‘n sn GñkRsI b‘n Git

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

«ásika bu‘n esog = CanI = ehg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

«ásk sY‘n s‘un «ásika say CYy ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ elakyay eG‘ak eGog = buRt

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $

GñkRsI eFOn ehOt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

GñkRsI Eg¨t cn§I

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

GñkRsI GIug suxum

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika h‘n ful

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

elak buic ehg nigPriya

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 5000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -260«ásika pa h‘t

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

GñkRsI Qun ehOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika QUk lab

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika kYn pun

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika erom pøy

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

eQOn s‘am

elak pU esOt ( BBalEx )

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

5000 $

«ásika s‘uy nIm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

4000 $

«ásk esþIg san

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

4000 $

GñkRsI s‘uy ENm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

4000 $

riT§ Nag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

4000 $

PaB = NI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

4000 $

«ásika CU yk´KI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

«ásk y¨an v¨at´ «ásika j¨an exOn ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ sameNr Cit Cati

4000 $ 4000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 3000 $

elak Pirmü GñkRsI cnÞ tara ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

riT§ sMNag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika muin pac´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika rs´ san

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -261ert cMerIn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

sux Rcib

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika Gag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika b‘ut rYm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika san saEGb RBmTaMgbuRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika Kwm yI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika Ék eFOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

kBaØa esA KwmQun

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

kBaØa y¨at hug

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika nUv sMbu‘n

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika Guwm can´Na ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika Kwm y¨a

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«ásika sux pan

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

Ca h:icCU

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

v¨an´ sUpat

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

suIv suIvYc

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

sm,tþi b¨uc

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

«¿si san saEGm «¿si y¨an sm,tþi «¿s y¨an v¨at´ «¿si j¨an exOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -262Qun hak´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

3000 $

sameNr mUl sMGun ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika cnÞ Gwm = buRt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

RKÚ xn GñkRsI KIv

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

GñkRsI cin

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

GñkRsI RsI ekg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

elakyay fa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika nak´ fg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásk nut h‘n

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika eGg Qag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika egon ert

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika hu‘c

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika enOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

hYt fa

«ásk Epg «ásika TMu

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika QYn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika sM ern

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika cin Gg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika sU sux

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -263«ásika elOm cMerIn ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika esa yin

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika yU Kav

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika G‘un xat´Na

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika G‘uk eyOm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika fa vT§I

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

kBaØa l&kç

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika sux panfg ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásk eTB cnSa nigPriya RBmTaMgbuRt ¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika Gg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika Em¨ nags

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika rI suxa

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«¿s ta sn = yay h‘un ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

nag daM RsIvn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika Kwm h:ic

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika h:ic = Ka

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

nag daM RsIENt

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika enOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika sU eyOt


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -264«ásika sY

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika yIm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika rin

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika LaM Ca

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika Duc hYn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika s‘U Kwmsux

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

{ saemOn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

«ásika b‘U esoklI = b‘U esokhYy ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2000 $

sameNr hy r¨avI

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1500 $

sameNr kk´ Ekv

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

sameNr erOn Ca

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

sameNr fn ful

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

sameNr em¨A FU

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

sameNr h‘at huIm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika hy Tg´

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

eQOn ehOm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika nag nYn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

kBaØa Epn RsIlIn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

j¨a suxYm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -265«ásika v&n éN

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

GñkRsI v¨u¼ CUb

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásk rs´ rYm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásk CMu jwm

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika j¨ún biul

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika hY‘ s‘n

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika Guwm hYn

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika Gag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika Pag

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika etay Bic

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásika CU eGg

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

1000 $

«ásk BiRC siT§

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

500 $

témøeá¼Bum<kñúg 1 k,al 0¿85 0¿85¤ 85¤ × 2000 k,al ÷ 1700 ¤ cMNayeTAelIsmÖar£epßg@ 95000 $ cMNayeTAelIkareFVI dMeNIr nigmeFüaáydwkCBa¢Ún 250000 $ Rák´EdlenAsl´ BIPaK 6 Tukeá¼Bum<PaK 7 CabnþeTot .


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -266¹RB¼kruNa GatµaPaB manbMNgnwgeá¼Bum<esovePARB¼ Fm’ CaeRcInmuxeTot edIm,IEckCaFmµTan ebIjatiejamBuT§bris&T manbMNgcg´cUlrYmeá¼Bum<esovePACaFmµTanena¼

sUmTMnak´

TMngtamry£elxTUrs&BÞ 012 305 766 en¼k¾án cMeBa¼ esovePAEdlRtÚveá¼Bum<ena¼ dUcmanxageRkamen¼ KW ½ -CIvRbvtþiRB¼GsItimhasav&k 80 rUb PaK 7-8 Edl CaPaKbBa©b´ ehIysBVéf¶en¼ k¾áneFVIcb´rYcGs´ehIyEdr TaMg 8 PaK enAEtmankareá¼Bum<CabnþbnÞab´eTotEtbu¨eNÑa¼ . -CIvRbvtþirbs´BuT§savika ( PikçúnI ) man 4 PaK

EdlCa

PaKbBa©b´ ehIysBVéf¶en¼ k¾áneFVIcb´rYcGs´ehIyEdr TaMg 4 PaK enAEtmankareá¼Bum<CabnþbnÞab´eTotEtbu¨eNÑa¼ . -CIvRbvtþiBuT§«ásk man 5 PaK EdlCaPaKbBa©b´ ehIy sBVéf¶en¼ k¾áneFVIcb´rYcGs´ehIyEdr TaMg 5 PaK enAEtman kareá¼Bum<CabnþbnÞab´eTotEtbu¨eNÑa¼ . -CIvRbvtþiBuT§«ásika man 4 PaK EdlCaPaKbBa©b´ ehIysBVéf¶en¼ k¾áneFVIcb´rYcGs´ehIyEdr TaMg 4 PaK enA Etmankareá¼Bum<CabnþbnÞab´eTotEtbu¨eNÑa¼ . -vcnanuRkmRB kmRB¼ RB¼GPiFmµ 7 Km<Ir


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -267-GPiFmµmtSsg:h£ nig brmtSTIbnIdIka -Fm’sUFünms; ;arEbbsmyTM &yTMenIb ünmsarEbbsm& arEbbsm -Bu BuT§b,vtþ ,vti -nwgmankareá¼Bum< visuT§imK: K nig brmtSmBa¢ÚsamhadIka smaFinieTÞs PaK 2 CabnþbnÞab´eTot >ë

3

e)aHBum<CaFmµTan 2000 k,al kñúgtémø 1700 duløar


CÍ v R b v tþi Bu T§ sa v½ k 80 -268-

Mohasavakhistory#6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you