Page 1

13-PBVaKmena buKÁlKYr)anseRmcmKÁpl 14-GPBVaKmena buKÁlminKYr)anseRmcmKÁpl 15-niyeta buKÁleTogTat; 16-Gniyeta buKÁlmineTogTat; 17-bdibnñeka buKÁlGñkbdibtþitaMgenAkñúgmKÁ 18-peldæieta buKÁltaMgenAkñúgpl 19-smsIsI buKÁlmank,aldac;esµIKña 20-zitkb,I buKÁlmankb,zitenA 21-Grieya buKÁlq¶aycaksRtÚvKWkiels 22-Gnrieya buKÁlminEmnCaRBHGriy³ 23-esekça buKÁlenAkñúgkarsikSa 24-Gesekça buKÁlbBa©b;karsikSa 25-env esekça naesekça buKÁlCaeskç³k¾minEmn Ca Geskç³k¾minEmn ¬KWbuKÁlminTan;mankarsikSa ¦ 26-etvieC¢a buKÁlmanviC¢a 3 y:ag 27-qLPieBaØa buKÁlmanGPiBaØa 6 y:ag

GPiFmµbidk buKÁlb,BaØtþi Ékkmatika 3 1-smyvimuetþa buKÁlrYcputRsLHtamkal 2-Gsmyvimuetþa buKÁlrYcputRsLHmintamkal 3-kub,Femµa buKÁlmanFm’keRmIk 4-Gkub,Femµa buKÁlmanFm’minkeRmIk 5-brihanFemµa buKÁlmanFm’sabsUnü 6-GbrihanFemµa buKÁlmanFm’minsabsUnü 7-ectnaPeBVa buKÁlKYredayectna 8-GnurkçnaPeBVa buKÁlKYredaykartamrkSa 9-bufuC¢ena buKÁlRkas;edaykiels 10-eKaRtPU buKÁlQanknøgnUvbufuC¢neKaRt 11-PyUbreta buKÁlevorcak)abedayP½y 12-GPyUbreta buKÁlevorcak)abminEmnedayP½y -1-

1

2


43-]bhc©briniBVayI buKÁlhYsBIBak;kNþalGayu eTA eTIbbriniBVan 44-GsgçarbriniBVayI buKÁlbriniBVanedaymin)ac; BüayamxøaMgkøa 45-ssgçarbriniBVayI buKÁlbriniBVanedayBüayam xøaMgkøa 46-]T§MesaetaGknidæKamI buKÁlmanRkEseTAxag elIdrabdl;GknidæRBhµrYcehIyeTIbbriniBVan 47-esatabenña esatabtþiplscäikiriyay bdibenña buKÁlGñkbdibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUv esatabtþipl CaRBHesatabnñ 48-skTaKamI skTaKamiplscäikiriyay bdibenña buKÁlGñkbdibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUv skTaKamipl CaRBHskTaKamI 49-GnaKamI GnaKamiplscäikiriyay bdibenña buKÁlGñkbdibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvGnaKami-

28-smµasm<úeT§a buKÁlCaRBHsmµasm<úT§ 29-bec©ksm<úeT§a buKÁlCaRBHbec©ksm<úT§ 30-]PetaPaKvimuetþa buKÁlrYcedaycMENkTaMgBIr 31-bBaØavimuetþa buKÁlrYcRsLHedaybBaØa 32-kayskçI buKÁlmankayCabnÞal; 33-Tidæib,etþa buKÁl)anseRmcedayTidæi 34-sT§avimuetþa buKÁlrYcRsLHedaysT§a 35-FmµanusarI buKÁltamrlwkedaybBaØa 36-sT§anusarI buKÁltamrlwkedaysT§a 37-stþkçtþúMbrema buKÁlekItGs;eRcIn 7 CatieTot 38-ekalMekaela buKÁlecjBIRtkUleTAkan;RtkUl 39-ÉkBICI buKÁlenAekIt 1 CatieTot 40-skTaKamI buKÁlmkkan;elakenHmþgeTot 41-GnaKamI buKÁlminmkkan;kamelakenHeToteT 42-GnþrabriniBVayI buKÁlbriniBVankñúgrvagkarekIt nigBak;kNþalGayu -3-

2

-4-


pl CaRBHGnaKamI 50-Grha Grhtþplscäikiriyay bdibenña buKÁlGñkbdibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvGrhtþpl CaRBHGrhnþ . Ékkmatika nidæita

ÉkknieTÞs 3

1-ktema c buKÁela smyvimuetþa smyvimutþbuKÁl KWbuKÁlGñkrYcputedaysm½y etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela kaeln kalM smeyn smyM Gdæ viemaekç kaeyn pusitVa vihrti bBaØay csS TisVa Ékec© Gasva brikçINa ehanþi GyM vuc©ti buKÁela smyvimuetþa . buKÁlxøHkñúgelakenH )annUvviemakç 8 edaynamkay tamkalKYr tamsm½yKYr Gasv³BYkxøHrbs;buKÁlenaHk¾)an Gs;eTA eRBaHeXIjedaybBaØa enHehAfa smyvimutþbuKÁl. Gdækfa ÉkknieTÞs smyvimutþbuKÁl \LÚvenH edIm,InwgEcknUvmatika tamEdl)antaMgTuk BIxagedIm eTIbRBHd¾manRBHPaKCam©as;Rtas;BaküCaGaTifa

3 menabuBVgÁma Fmµa menaesdæa menamya mnsa ec bsenñn Pasti va kera ti va teta nM suxmenVti qayav Gnu)ayinI . Fm’TaMgLaymancitþCaRbFan mancitþRbesIrbMput seRmcmkBIcitþ ebIbuKÁlmancitþRCHføaehIy eTaHbI niyaykþI eFVIkþI ¬k¾l¥TaMgGs; ¦ eRBaHcitþRCHføaenaHÉg esckþIsuxrEmgtamCab;buKÁlenaH dUcCaRsemalEdl GenÞaltamR)aN y:agdUecñaHÉg . -5-

3

-6-


« ktema

c buKÁela smyvimuetþa » ERbfa ³ smyvimutþbuKÁl etIdUcemþc ? ¬rYcehIyRBHGgÁRTg;Rtas;bnþ ¦ Baküfa \F )andl; kñúgstVelak. Baküfa Ékec©a buKÁela )andl;buKÁlmñak; . kñúgBaküfa kaeln kalM enH Kb,IRCabesckþIedaystþmIviPtþi GFib,ayfa kñúgkal nImYy ² . Baküfa smeyn smyM enHKWCa evvcn³én BakümunenaHÉg ¬KWCaevvcn³énBaküfa kaeln kalM ¦. Baküfa Gdæ viemaekç )andl;smabtþi 8 EdlCarU)avcr nigGrU)avcrCÄan . BitNas; BaküfaviemakçenHCaeQµaH rbs;smabtþi 8 eRBaHputcakFm’EdlCasRtÚvTaMgLay . Baküfa kaeyn )andl;namkayEdlekItRBmCamYy viemakç . Baküfa pusitVa vihrti KW )ansmabtþiehIy eTIbpøas;bþÚrnUv\riyabf . sYrfa ³ smyvimutþbuKÁlenH Bal;RtÚvviemakçehIy enAkñúgkalNa ? eqøIyfa ³ CaFmµta kalrbs;GñkEdlR)afñanwgcUl smabtþiBitCaman EteQµaHfa Gkal KWminmaneLIy . -7-

4

bNþakal nigGkal KWsm½y nigminEmnCasm½y 2 y:agenH ¬mandUcteTA ¦ eBlEdlkMBugbdibtþinUvsrIr³BI RBlwm 1 eBlEdlkMBugeFVIvtþ 1 eQµaHfasm½ykalminKYr rbs;GñkEdlcUlsmabtþi . eBlEdlbdibtþinUvsrIr³ nigeFVI vtþeRscehIy eTIbcUleTAkan;lMenA rhUtdl;eBlRtÚveTA biNÐ)at kñúgrvagenH eQµaHfa kalrbs;GñkcUlkan;smabtþi. kñúgeBlEdlfVaybgÁMnUvRBHectiyrbs;Pikçú GñkkMNt; kaleTAbiNÐ)atehIyecjeTA 1 kalEdlkMBugQrkñúg eragsRmab;eFVIvitká³rbs;Pikçú EdlmanPikçúsgÇecameram 1 kalEdlkMBugRtac;eTAbiNÐ)at 1 kalEdlkMBugRtac;eTA kñúgRsúk 1 kalEdlkMBugEtqan;bbryaKUkñúgeragqan;Ptþ 1 kalEdlkMBugeFVIvtþ 1 kalTaMgGs;enH eQµaHfa Gkal KWsm½yEdlminEmnCakalrbs;GñkcUlsmabtþi . kal Edlman»kass¶at;kñúgeragqan;Ptþ minTan;dl;eBlqan;enA eLIy kñúgrvagcenøaHenHÉg eQµaHfa kalrbs;GñkcUl smabtþi . mü:ageTot eBlkMBugqan;Ptþ 1 eBlkMBugeTAkan; vihar 1 eBlkMBugTukdak;)aRtnigcIvr 1 eBlkMBugeFVIvtþ -8-


kñúgevlaéf¶ 1 eBlkMBug[saksYrbBaða 1 eBlTaMgGs; enH eQµaHfa Gkal KWsm½yEdlminEmnCakalrbs;Gñk cUlsmabtþi . kalNaEdlminEmnCakalKYr KWkalenaH ÉgEdlminEmnCasm½y . kic©enaHTaMgGs; evorcakkalsm½yminKYrehIy eTIb RTg;Rtas;fa buKÁlxøHkñúgelakenH )anviemakç 8 eday shCatnamkay manRbkardUceBalehIyhñwgÉg. Rbkar mü:ageTot buKÁlenH eQµaHfaBal;RtÚvshCatFm’TaMgLay RBmCamYynwgpsS³. eQµaHfa Bal;RtÚvGb,naeday]bcar³ eQµaHfa rEmgBal;RtÚvGb,nadéTeTotedayGb,namundMbUg. Fm’BYkNa ekItRBmCamYynwgFm’BYkNa Fm’BYkenaH eQµaHfa CaFm’Edlelak)anehIyCamYynwgFm’BYkenaH dUecñH eTIbeQµaHfa Bal;RtÚvehIyedaypsS³ . sUm,I ]bcar³ k¾Caehtuénkar)anGb,naenaHÉg Gb,namundMbUg k¾ Caehtu[)anGb,nadéT²eTotdUcKña. kñúg]bcar³nigGb,na TaMgGs;enaH Kb,IRCabkarBal;RtÚvshCatFm’TaMgLay edayshCatFm’TaMgLayrbs;RBHeyaKIenaH edayRbkar dUecñHÉg . -9-

bzmCÄan manGgÁ 5 manvitká³CaedIm evorGgÁQan TaMg 5 ecjehIy Fm’ ¬EdlekItrYm ¦ enAsl;Cag 50 eTot ehAfa namkçn§ 4 . RBHeyaKIBal;RtÚv KW)ancMeBaHbzmCÄan smabtþiviemakç edaynamkayenaH ehIyeTIbseRmcsRmanþ enA . TutiyCÄan manGgÁ 3 KW bIti sux³ nigÉkKÁta ttiyCÄan manGgÁ 2 KW sux³ nigÉkKÁta ctutßCÄan manGgÁ 2 KW ]ebkça nigÉkKÁta edayELkeTotKW GakasanBa©aytnCÄan .l. envsBaØanasBaØaytnCÄan manGgÁ 2 dUc KñanwgctutßCÄanEdr kñúgQanTaMgGs;enaH KWtaMgBIbzmCÄan rhUtdl;envsBaØanasBaØaytnCÄan evorGgÁQanTaMgenaH ecjehIy Fm’TaMgLayenAsl;Cag 50 eTot ehAfa namkçn§ 4 . RBHeyaKIBal;RtÚvKW)ancMeBaHQansmabtþiviemakç edaynamkayenaHehIyeTIbseRmcsRmanþenA . Baküfa bBaØay csS TisVa GFib,ayfa eRBaH eXIjkarRbRBwtþeTAénsgçaredayvibsSnabBaØa eXIjsc©Fm’TaMg 4 edaymKÁb,BaØa . Baküfa Ékec© Gasva 5

-10-


brikçINa ehanþi GFib,ayfa Gasv³TaMgLay EdlbzmmKÁCaedIm Kb,Ismøab;eTAtamEpñk mYycMENk² Gs;eTA ehIy buKÁlenH elakehAfa smyvimuetþa ERbfa GñkrYc putehIyedaysm½y . kñúgBaküfa buKÁela smyvimuetþa enHnwgeBalfa buKÁl)ansmabtþi 8 Bal;RtÚvviemakçeday namkayenaHehIy eTIbseRmcsRmanþenA k¾KYr b:uEnþkñúgRBH )alIRBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgTukfa « Ékec© Gasva brikçINa » ERbfa Gasv³BYkxøHGs;eTAehIy BitdUecñHÉg Edlfa Gasv³TaMgLay rbs;bufuC¢nGs;eTAehIyrEmgmin man eRBaHehtuenaH eTIbRBHd¾manRBHPaKCam©as; RBHGgÁ minsMedAykbufuC¢n sUm,IRBHxINaRsBGñk)annUvsmabtþi 8 Bal;RtÚvviemakçedaynamkayenaHehIy Etfa FmµtaGasv³ TaMgLayrbs;RBHxINaRsBenaH enAminTan;Gs;eTA rEmg minman eRBaHdUecñaH RBHxINaRsBenaH RBHd¾manRBHPaKCa m©as;k¾RTg;min)ansMedAykEdr . Baküfa smyvimuetþa enH Kb,IRCabfa CaeQµaHrbs;RBHesatabnñ RBHskTaKamI nigRBHGnaKamI rYmCa 3 BYkb:ueNÑaH .

cb;Gdækfa smyvimutþbuKÁl

2> ktema c buKÁela -11Gsmyvimuetþa GsmyvimutþbuKÁl KWbuKÁlGñkrYcputedayminmansm½y etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela n ehv exa kaeln kalM smeyn smyM Gdæ viemaekç kaeyn pusitVa vihrti bBaØay csS TisVa Gasva brikçINa ehanþi GyM vuc©ti buKÁela Gsmyvimuetþa . seBVbi GriybuKÁla Griey viemaekç Gsmyvimutþa . buKÁlxøHkñúgelakenH min)annUvviemakç 8 edaynamkay tamkalKYr tamsm½yKYreT Gasv³rbs;buKÁlenaH )anGs;eTA eRBaHeXIjedaybBaØa enHehAfa GsmyvimutþbuKÁl . sUm,IBYkRBHGriybuKÁlTaMgGs; k¾ eQaµHfa GsmyvimutþbuKÁl kñúgGriyviemakçEdr. Gdækfa GsmyvimutþbuKÁl kñúgnieTÞsfa Gsmyvimuetþa Kb,IRCabfa dUcKñanwg Bakümunedayn½yEdl)aneBalenaHÉg. mü:ageTotBaküfa 6

-12-


sm½y b¤Gsm½y rbs;GñkrYcputedaymKÁviemakçrEmgminman ¬xageRkABIRBHBuT§sasna ¦ sT§arbs;buKÁlNamankmøaMg nigvibsSnaEdlbuKÁlNaR)arB§ehIy manBit bu:Enþ kar cak;FøúHnUvGriysc©³ )anseRmcnUvmKÁnigplrbs;buKÁlenaH EdlkMBugedIr Qr GgÁúy edk nigTMBabriePaK rEmgminman eRBaHdUecñaH sm½y b¤ Gsm½yrbs;GñkrYcputedaymKÁviemakç eTIbminman . dUecñaH cMNucEdlfa « mKÁviemaekçn vimuc©nsS smeya va Gsmeya va ntßi »enH RBHd¾manRBHPaK Cam©as; RTg;CaRBHFmµraCa RBHGgÁ)ansEmþgnUvbuKÁlTaMgLayEdlRBHGgÁRTg;kan;yk nigmin)ankan;ykmkrYbrYmCa xageRkayehIyelIkeLIgkan;EbbEpnEdlCabidæivdþk³enH. cMeBaHbufuC¢nEdl)annUvsmabtiþ 8 RBHGgÁBuM)ansMedA ykedayEbbEpnenHeLIy EtfaRBHd¾manRBHPaKCam©as; kalRTg;EckbuKÁlEdl)annUvsmabtiþ 8 enaH KWEcknUv smyvimutþbuKÁl eTAtamGMNackielsEdlelakRKbsgát; TukehIyedaysmabtiþhwñgÉg .

Gsmyvimuetþa enH kñúgTIenHCaeQµaHrbs;RBHGrhnþsukçvibsSk³ cMENkRBHesatabnñ RBHskTaKamI nigRBHGnaKamIEdlCasukçvibsSk³ RBHGrhnþ)ansmabtiþ 8 nig bufuC¢n rEmgmin)anenAkñúgTuk³enH ¬Tuk³enHKW smyvimuetþa Gsmyvimuetþa ¦ dUecñaHeTIb eQµaHfa TukmutþkbuKÁl . eRBaHGaRs½yehtuenaH RBHsasþaeTIbRTg;sMEdgnUv buKÁlTaMgLay EdlRBHGgÁRTg;kan;yk nigmin)ankan;yk rYbrYmCaxageRkay ehIyelIkeLIgkan;EbbEpn rYmKñaCa bidæivdþkbuKÁlTaMgLay KW GñkvileTAxageRkay . esckþIenH eRBaHRBHGgÁmanbBaØa CaeRKÓgRtas;dwgehIyedayl¥ eTIb RBHGgÁRTg;Rtas;fa seBVbi GriybuKÁla CaedIm ERbfa sUm,IBYkRBHGriybuKÁlTaMgGs; . bNþabTTaMgenaH bTfa Griyviemaekç )andl; viemakç CaelakutþrEdldl;nUvkarrab;faCa {Griy³} eRBaH q¶aycakkielsTaMgLay . cMNucenHmanBaküGFib,ayTukfa sm½ykþI Gsm½ykþI rbs;GñkcUlsmabtiþ 8 xageRkARBHBuT§sasna rEmgman .

cb;GdækfaGsmyvimutþbuKÁl 7

-13-


3>ktema c buKÁela-14-kub,Femµa kub,FmµbuKÁl KW buKÁlmanFm’keRmIk etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela laPI ehati rUbshKtanM va GrUbshKtanM va smabtIþnM esa c exa n nikamlaPI ehati n GkicälaPI n GksirlaPI n ytßicäkM yTicäkM yavticäkM smabC¢tibi vudæatibi zanM exa bentM viC¢ti yM tsS buKÁlsS bmaTmaKmµ ta smabtiþeya kueb,yüMú GyM vuc©ti buKÁela kub,Femµa . buKÁlxøHkñúgelakenH )ansmabtiþ RbkbedayrUbkþI RbkbedayGrUbkIþ buKÁlenaHÉg minEmn)antamR)afña minEmn)anedayminlM)ak minEmn)anedaygay cUlmin )anpg ecjmin)anpg tam»kasEdlR)afña tamsmabtiþ EdlR)afña tamkalkMNt;EdlR)afña dMeNIrnu+HÉgrEmgman Rtg;Edl smabtiþTaMgenaHkeRmIk eRBaHGaRs½yesckþI RbmaT rbs;buKÁlenaH enHehAfa kub,FmµbuKÁl KWbuKÁl EdlmanFm’keRmIk .

Gdækfaku-15b,FmµbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén kub,FmµbuKÁl . smabtiþ Fm’EdlbuKÁlNaseRmcehIy rEmgkeRmIk rEmgvinas eRBaHehtuenaH buKÁlenaHeTIbeQµaHfa kub,Femµa ERbfa GñkmanFm’keRmIk . bTfa rUbshKtanM GFib,ayfa smabtiþEdlshKtedayrUbenaH eBalKW EdlmanrUbCa nimitþ KWRbRBwtþeTARBmCamYynwgrUbenaH edayesckþIfa minmanelIkElgrU)avcrCÄanTaMg4 EdlmanrUbCaGarmµN_. bTfa GrUbshKtanM GFib,ayfa sPav³déTevorcakrUb mineQµaHfarUb eRBaHdUecñaHeTIbeQµaHfaGrUb smabtiþEdl shKtedayGrUb KWEdlRbRBwtþeTARBmCamYynwgGrUbenaH minelIkElgGrUbCÄanTaMg 4 EdlmanGrUbCaGarmµN_ . Baküfa n nikamlaPI manesckþIfa minEmnCaGñk)an tamesckþIR)afña eRBaHmin)antamGakarEdlR)afña eday PaBCaGñkminCMnajkñúgkarRbRBwtþmkehIy edayGakar 5 y:ag GFib,ayfa GñkminCMnajkñúgkarcUlsmabtþi . Baküfa n GkicälaPI )andl; )anedaylM)ak GFib,ay 8

-16-


RBHeyaKI rEmgR)afñanwgcUlxøH ecjxøHnUvsmabtiþ Na² kñúgTINa² rhUtGs;kalyUrmanRbmaNbu:nNa rEmgminGacnwgcUlxøH ecjxø -17-HnUvsmabtiþenaH² kñúgTIenaH² rhUtGs;kalyUrmanRbmaNbu:eNÑaH KWsmøwgemIlRBHcnÞ b¤ RBHGaTitüehIykMNt;fa { kalRBHcnÞ b¤ RBHGaTitüenH eTAkan;TImanRbmaNbu:eNÑHehIy GatµaGjnwgecjcak smabtiþ : ehIyk¾cUlQan -12-rEmg minGacedIm,Inwgecj tamEdl)ankMNt;Tuk rEmgecjkñúgrvagenaHÉg eRBaHxøÜn CaGñkminCMnajkñúgsmabtiþ . bTfa bmaTmaKmµ )andl;GaRs½yesckIþRbmaT . Baküfa GyM vuc©ti )andl; buKÁl 3 BYkKW bufuC¢n RBH esatabnñ nigRBHskTaKamI EdlmannUvsmabtiþ 8 buKÁl 3 BYkenHehAfa kub,Femµa ERbfa buKÁlmanFm’keRmIk . Fm’TaMgLayEdlCasRtÚvdl;smaFi nig vibsSna rbs;buKÁlTaMgenaH edaykarRKbsgát;minl¥ lagCRmHmin l¥ eRBaHdUecñaH smabtiþrbs;buKÁlTaMgenaH eTIbvinaseTA sabsUnüeTA mü:ageTot smabtþienaH vinaseTA sabsUnü eTA eRBaHEtkardac;sIl b¤ eRBaHEtkarminsEmþgGabtiþ

fa buKÁlNasgát;kielsTaMgLayTukedayGaKm seRmc ]bcar³ seRmcGb,na )antaMgenAedaycitþmBa¢úsa ¬hib KWcitþ )andl;suxviharFm’ ¦ lM)akedaysm,eyaK³ KW esckIþBüayam EdlCassgçard¾lM)aklMbin rEmgminGac seRmcnUvsm,TaenaH buKÁlenaHeQµaHfa minEmnCaGñk)an edayminlM)ak . Baküfa n GksirlaPI )andl; CaGñk )anedayminbribUN’ GFib,ayfa cUlsmabtiþehIymin GacedIm,InwgpSayrhUtGs;kalyUreTA)an KW[RbRBwtþeTA )anRtwmmYyvar³citþ b¤ BIrvar³citþ ehIyk¾ecjedayqab; rh½senaHÉg . bTfa ytißcäkM )andl; esckIþR)afña edIm,InwgcUlsmabtiþkñúg»kasNa . bTfa yTicäkM edayesckIþfa rEmgR)afñaedIm,InwgGgÁúycUlsmabtiþNa² KWQanmanksiNCaGarmµN_ b¤ QanmanGana)an³Ca GarmµN_ b¤QanmanGsuP³CaGarmµN_ . bTfa yavticäkM edayesckIþfa rEmgR)afñakalmanRbmaNbu:nNa eday karkMNt;eBlevlayUr . cMNucenH manBaküGFib,ayTuk dUecñHfa ³ 9


bu:eNÑaHk¾eT smabtiþenaHÉgrEmgvinaseTA eRBaHkrNIykic© b¤eRBaHehtuedayRKan;EtEbkFøaynUvvtþ manRbmaN bnþicbnþÜcpgEdr . kñúgcMNucenHmanerOgdUcteTAenHCa]TahrN_ ³ )anB¤fa RBHefr³mYyGgÁeRbIR)as;sßanTImYykEnøg sRmab;cUlsmabtiþ . kalEdlelakeTAkan;PUmiedIm,IbiNÐ)at manBYkekµgenAelgkñúgTIbrievNenaH ehIyk¾naMKñaecj eTA. RBHefr³nimnþmkehIyKitfa BYkekµgmuxEte)assm¥at kñúgbrievNehIy dUecñaH eTIbelakmin)ane)assm¥at rYc cUleTAkan;viharedayKitfa eyIgnwgcUlsmabtiþ . RBHefr³minGacedIm,InwgcUlsmabtiþ)an eTIbrMBwgdl; sIlfa { GVIhñ+EdlCaeRKÓgraraMg } elakmin)aneXIjkar RbRBwtþknøgnUvsIlsUm,ImanRbmaNbnþicbnþÜceLIy eTIb RtÜtemIlfa { vtþePTKWkarEbkFøayénvtþrbs;eyIg manEdr b¤ } elakk¾RCabfa min)ane)assm¥atnUvbrievN eTIb)an RBHefr³e)assm¥atehIy k¾Kg;GgÁúycUlsmabtiþkñúgvihar enaHteTA .

4> ktema c buKÁela Gkub,Femµa Gkub,FmµbuKÁl -19KWbuKÁlmanFm’minkeRmIk etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela laPI ehati rUbshKtanM va GrUbshKtanM va smabtIþnM esa c exa nikamlaPI ehati GkicälaPI GksirlaPI ytißcäkM yTicäkM yavticäkM smabC¢tibi vudæatibi GdæanemtM Gnvkaesa yM tsS buKÁlsS bmaTmaKmµ ta smabtiþeya kueb,yüMú GyM vuc©ti buKÁela Gkub,Femµa . seBVbi GriybuKÁla Griey viemaekç Gkub,Fmµa . buKÁlxøHkñúgelakenH )ansmabtiþTaMgLay Rbkb edayrUbkIþ RbkbedayGrUbkIþ buKÁlenaHÉg )antamR)afña )anedayminlM)ak )anedaygay cUlpg ecjpg tam »kasEdlR)afña tamsmabtiþEdlR)afña tamkalkMNt; EdlR)afña dMeNIrnu+H minEmnCaehtu minEmnCa»kaseT Rtg;EdlsmabtiþTaMgenaHkeRmIkeRBaHGaRs½yesckIþRbmaT énbuKÁlenaH enHehAfa buKÁlmanFm’minkeRmIk . sUm,I

cb;Gdækfakub,FmµbuKÁl 10

-20-


BYkRBHGriybuKÁlTaMgGs; k¾eQaµHfa Gkub,FmµbuKÁl KW buKÁlEdlmanFm’minkeRmIk kñúgGriyviemakçEdr . Gdækfa Gkub,FmµbuKÁl nieTÞsén Gkub,FmµbuKÁl bNÐitKb,IRCabeday esckIþCabdibkçn½yCamYynwg kub,FmµbuKÁl Edl)aneBal ehIyenaHÉg . Baküfa Gkub,Femµa CaeQµaHrbs;RBH GriybuKÁl 2BYk KW RBHGnaKamI nig RBHxINaRsBEdl)an smabtiþ 8 . BitNas; Fm’TaMgLayEdlCasRtÚvdl;smaFi nig vibsSna rbs;buKÁlTaMg 2BYkenH elak)ansgát; )an lHl¥ehIy eRBaHdUecñaH kalelakTaMgGs;enaH júaMgkal [knøgeTAedaykic© mankarsnÞna nigPaBCaGñkeRtkGr edayBYkKN³CaedIm b¤ edayesckIþRbmaTEdlminsmKYr dl;xøÜnya:gNamYyenaH smabtiþk¾minkeRmIk minvinas eLIy . RBHesatabnñ RBHskTaKamI RBHGnaKamI nig RBH xINaRsB EdlCasukçvibsSk³ rEmgmin)anenAkñúgTuk³enH eT elakTaMgGs;enaHeTIbeQµaHfa TukmutþkbuKÁl . eRBaHdUecñaH RBHsasþaeTIbRTg;sEmþgnUvbuKÁlTaMgLay EdlRBHGgÁRTg;kan;yknigmin)ankan;yk rYbrYmCa

xageRkay ehIyelIkeLIgkan;EbbEpn rYmKñaCabidæivdþkbuKÁlTaMgLayTukkñúgTuk³enH eRBaHRBHGgÁmanbBaØaCaeRKÓg Rtas;dwgedayl¥bMput eTIbRBHGgÁRTg;Rtas;nUvBaküCaedIm fa seBVbi GriybuKÁla sUm,IBYkRBHGriybuKÁlTaMgGs; . Kb,IRCabfa ebIkarkeRmIk karvinasénsmabtiþ 8 rbs;elak Kb,ImanenaHk¾BitEmn bu:EnþelakutþrFm’Edl elak)anseRmcehIy rEmgminkeRmIk minvinaseTAeLIy BaküenH KWRBHGgÁRTg;Rtas;sMedAykGñkEdl)anseRmcnUv elakutþrFm’hñwgÉg . cb;GdækfaGkub,FmµbuKÁl

5>ktema c buKÁela brihanFemµa brihanFmµbuKÁl KWbuKÁlmanFm’sabsUnü etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela laPI ehati rUbshKtanM va GrUbshKtanM va smabtIþnM esa c exa n nikamlaPI ehati n GkicälaPI n GksirlaPI n ytißcäkM yTicäkM yavticäkM smabC¢tibi vudæatibi 11


zanM exa bentM viC¢ti yM esa buKÁela bmaTmaKmµ tahi smabtþIhi brihaeyyü GyM vuc©ti buKÁela brihanFemµa . buKÁlxøHkñúgelakenH-22)ansmabtiþTaMgLay Rbkb edayrUbkIþ RbkbedayGrUbkIþ buKÁlenaHÉg min)antam R)afña min)anedayminlM)ak min)anedaygay cUlmin)an pg ecjmin)anpg tam»kasEdlR)afña tamsmabtiþEdl R)afña tamkalkMNt;EdlR)afñaenaHeLIy dMeNIrnu+H ÉgrEmgman Rtg;EdlbuKÁlenaH sabsUnücaksmabtiþ TaMgenaH eRBaHGaRs½yesckIþRbmaT enHehAfa brihanFmµbuKÁl KWbuKÁlmanFm’sabsUnü .

Gnvkaesa yM esa buKÁela bmaTmaKmµ tahi smabtþIhi brihaeyyü GyM vuc©ti buKÁela GbrihanFemµa . seBVbi GriybuKÁla Griey viemaekç GbrihanFmµa . buKÁlxøHkñúgelakenH )ansmabtiþTaMgLay Rbkb edayrUbkIþ RbkbedayGrUbkIþ buKÁlenaHÉg )antamR)afña )anedayminlM)ak )anedaygay cUlpg ecjpg tam »kasEdlR)afña tamsmabtiþEdlR)afña tamkalkMNt; EdlR)afña dMeNIrnu+HÉg minEmnCaehtu minEmnCa»kas eT Rtg;EdlbuKÁlenaHsabsUnücaksmabtiþTaMgenaHeRBaH GaRs½yesckIþRbmaT enHehAfa GbrihanFmµbuKÁl KW buKÁlmanFm’minsabsUnü . sUm,IBYkRBHGriybuKÁlTaMgGs; k¾eQµaHfa buKÁlmanFm’minsabsUnü kñúgGriyviemakçEdr .

6>ktema c buKÁela GbrihanFemµa GbrihanFmµbuKÁl KWbuKÁlmanFm’minsabsUnü etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela laPI ehati rUbshKtanM va GrUbshKtanM va smabtIþnM esa c exa nikamlaPI ehati GkicälaPI GksirlaPI ytißcäkM yTicäkM yavticäkM smabC¢tibi vudæatibi GdæanemtM

Gdækfa brihanFmµbuKÁl nig GbrihanFmµbuKÁl 12


sec n GnuseBa©etti brihayti tahi smabtþIhi GyM vuc©ti buKÁela ectnaPeBVa . buKÁlxøHkñúgelakenH )ansmabtiþTaMgLay Rbkb edayrUbkIþ RbkbedayGrUbkIþ buKÁlenaHÉg min)antam R)afña min)anedayminlM)ak-25min)anedaygay cUlmin)an pg ecjmin)anpg tam»kasEdlR)afña tamsmabtiþEdl R)afña tamkalkMNt;EdlR)afñaeLIy ebIykcitþTukdak; rEmgminsabsUnücaksmabtþiTaMgenaH ebIminykcitþTuk dak;eT k¾rEmgsabsUnücaksmabtþiTaMgenaH enHehA fa ectnaPBVbuKÁl KWbuKÁlKYredayectna .

enAkñúgnieTÞsén brihanFmµbuKÁl nig GbrihanFmµbuKÁlTaMgLay bNÐitKb,IRCabedayGMNacén kub,FmµbuKÁl nigGkub,FmµbuKÁlenaHÉg . k¾kñúgTIenH Baküfa esckþIsabsUnükþI esckþIminsabsUnükþI énFm’TaMgLay eRBaHGaRs½ykarRbmaTénbu-24KÁl RTg;sMedAykEtmü:ag dUecñH eTIbmankarepSgKñaRtwmEtbriyayeTsnabu:eNÑaH esckþIén RBHFm’TaMgGs;KWdUcKña . cb;Gdækfa brihanFmµbuKÁl nig GbrihanFmµbuKÁl

7>ktema c buKÁela ectnaPeBVa ectnaPBVbuKÁl KWbuKÁlKYredayectna etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela laPI ehati rUbshKtanM va GrUbshKtanM va smabtIþnM esa c exa n nikamlaPI ehati n GkicälaPI n GksirlaPI n ytißcäkM yTicäkM yavticäkM smabC¢tibi vudæatibi sec GnuseBa©etti n brihayti tahi smabtþIhi

Gdækfa ectnaPBVbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén ectnaPBVbuKÁl . Baküfa ectnaPeBVa KWbuKÁlKYr edIm,Inwgdl;nUvPaBminsabsUnü CuMvijénectna . Baküfa sec GnuseBa©etti )andl; ebIcUlsmabtþi GFib,ayfa RBHeyaKIkalcUlsmabtþi eQµaHfa rEmgykcitþTukdak; eTIbminmankarsabsUnü RBHeyaKIeRkAGMBIenH rEmgsabsUnü . 13


sabsUnücaksmabtþiTaMgenaH enHehAfa GnurkçnaPBVbuKÁl KWbuKÁlKYredaykartamrkSa . Gdækfa GnurkçnaPBVbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén GnurkçnaPBVbuKÁl . Baküfa GnurkçnaPeBVa KWbuKÁlKYr edIm,Inwgdl;nUvPaBminsabsUnü CuMvijénkartamrkSa . Baküfa sec Gnurkçti edayesckþI fa ebIRBHeyaKIlHbg;nUvFm’Edlminman]bkar³ esBnUvFm’ Edlman]bkar³ kñúgkarcUlsmabtþi kalEdlelakbdibtþi dUecñH eQµaHfa tamrkSa eTIbminmankarsabsUnü RBHeyaKI eRkAGMBIenH rEmgsabsUnü . RBHeyaKITaMg 2 BYkenH CaGñkGactaMgnUvsmabtþi eFVI[favr³ bu:Enþ RBHeyaKIEdleQµaHfa GnurkçnaPBVbuKÁl bu:eNÑaH manesckþIGg;GaceRcInCagRBHeyaKIEdleQµaHfa ectnaPBVbuKÁl eRBaHfa ectnaPBVbuKÁlmindwgFm’Edl mannUv]bkar³ nigminmannUv]bkar³eLIy kalEdlmindwg ehIy k¾rEmgnaMykFm’EdlmannUv]bkar³ecjeTA ehIy esBFm’Edlminman]bkar³ dUecñH elakrEmgsabsUnü caksmabtþi cMENkGnurkçnaPBVbuKÁlvij rEmgdwgnUvFm’

cb;Gdækfa ectnaPBVbuKÁl

8>ktema c buKÁela GnurkçnaPeBVa GnurkçnaPBVbuKÁl KWbuKÁlKYredaykartamrkSa etIdUcemþc ? -26\eFkec©a buKÁela laPI ehati rUbshKtanM va GrUbshKtanM va smabtIþnM esa c exa n nikamlaPI ehati n GkicälaPI n GksirlaPI n ytißcäkM yTicäkM yavticäkM smabC¢tibi vudæatibi sec Gnurkçti n brihayti tahi smabtþIhi sec nanurkçti brihayti tahi smabtþIhi GyM vuc©ti buKÁela GnurkçnaPeBVa . buKÁlxøHkñúgelakenH )ansmabtiþTaMgLay Rbkb edayrUbkIþ RbkbedayGrUbkIþ buKÁlenaHÉg min)antam R)afña min)anedayminlM)ak min)anedaygay cUlmin)an pg ecjmin)anpg tam»kasEdlR)afña tamsmabtiþEdl R)afña tamkalkMNt;EdlR)afñaeLIy ebItamrkSa rEmg minsabsUnücaksmabtþiTaMgenaH ebImintamrkSaeT rEmg 14


Edlman]bkar³ nigminman]bkar³ kalebIdwgehIy k¾ rEmgnaMykFm’Edlminman]bkar³ecj ehIyesBFm’Edl man]bkar³TaMgLay kalesBFm’EdlmannUv]bkar³TaMgenaH eTIbelakminsabsUnücaksmabtþi eRbóbdUcGñkrkSa ERs 2 nak; Ca]TahrN_teTA ³ mnusSmñak;maneraKsÁmelOg RTaMcMeBaHPaBRtCak; CaedImmin)an cMENkmnusSmñak;eTotminmaneraKGVIeLIy GacGt;RTaMcMeBaHRtCak;rgaCaedIm)an . mnusSEdlman eraK mincuHGMBIxÞmTaMgyb;TaMgéf¶ eKlHbg;karrkSaERs eFVI [BYkstVesk RBab ek¶akCaedIm naMKñamkkan;ERsrbs;eK kñúgeBléf¶ cwksuIkYrRsÚvsalItamcitþ luHdl;eBlyb; k¾RtÚv vinasexÞcxÞIedaysarstVrksuIeBlyb;eTot dUecñHeKrEmg min)ansUm,IEtRsÚvTukBUCteTA eRBaHehtuénesckþIRbmaT rbs;xøÜneKhñwgÉg . cMENkbuKÁlEdlminmaneraK minlH bg;ecalkarrkSaERsTaMgyb;TaMgéf¶eKrEmg)anRsÚv 4 reTH b¤ 8 reTHBIERsmYykrIs³ eRBaHesckþIminRbmaTrbs;xøÜn . kñúgRBHeyaKI 2 rUbenaH bNÐitKb,IeXIjRBHeyaKI EdlCa ectnaPBVbuKÁl dUcGñkmaneraKrkSaERs nigKb,I

eXIjRBHeyaKIEdlCa GnurkçnaPBVbuKÁl dUcGñkminman eraKrkSaERs. bNÐitKb,IRCab karsabsUnücaksmabtþiénectnaPBVbuKÁl GñkmindwgFm’man]bkar³ nig minman]bkar³ ehIylHbg;Fm’Edlman]bkar³ecal esBFm’Edlminman ]bkar³vijenaH dUcGñkmaneraKmin)ansUm,IEtRKab;BUCdUecñaH Ég eRBaHesckþIRbmaTrbs;xøÜn . Kb,IRCabkarminsabsUnücaksmabtþirbs;GnurkçnaPBVbuKÁl GñkdwgnUvFm’man ]bkar³ nigminman]bkar³ ehIylHbg;nUvFm’Edlminman ]bkar³ecal esBnUvFm’Edlman]bkar³ eRbóbdUckar)an RsÚv 4 reTHkþI 8 reTHkþI BIdIERsmYykrIs³rbs;buKÁlEdl minmaneraK eRBaHesckþIminRbmaTrbs;xøÜn . GnurkçnaPBVbuKÁlbu:eNÑaH bNÐitKb,IRCabfa man esckþIGg;GacCagectnaPBVbuKÁlkñúgkareFVIsmabtþi [maMTaM edayRbkardUecñHÉg . cb;Gdækfa GnurkçnaPBVbuKÁl

15


9>ktema c buKÁela bufuC¢ena buKÁlCabufuC¢n KWCnEdlRkas;edaykiels etIdUcemþc ? ysS buKÁlsS tINi seBaØaCnani Gb,hInani n c etsM FmµanM bhanay -30- bdibenña GyM vuc©ti buKÁela bufuC¢ena . buKÁlNa minTan;lHbg;nUvseBaØaCn³ 3 TaMgmin bdibtþiedIm,IlHbg;nUvFm’TaMgenaH buKÁlenHehAfa bufuC¢n.

EtbufuC¢nenH rEmgminmansUm,IEtxN³énmKÁcitþhñwgÉg . bufuC¢nl¶g;exøARkas;eTAedaykielsenaH )anlHbg;nUv kmµdæanehIy bNÐitKb,IRCabfa RBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;Rtas;TukkñúgbufuC¢nnieTÞsenH edayehtumanRbmaN RtwmEtb:ueNÑHÉg . cb;GdækfabufuC¢nbuKÁl

10-ktema c buKÁela eKaRtPU eKaRtPUbuKÁl KWbuKÁl QanknøgnUveKaRtrbs;bufuC¢n etIdUcemþc ? eysM FmµanM smnnþra GriyFmµsS Gvkánþi ehati ethi Femµhi smnñaKeta buKÁela GyM vuc©ti buKÁela eKaRtPU . karyagcuHkan;GriyFm’ kñúglMdab;énBYkFm’Na buKÁl RbkbRBmedayFm’TaMgenaH enHehAfa eKaRtPUbuKÁl .

GdækfabufuC¢nbuKÁl vinicä½y kñúgnieTÞsén bufuC¢nbuKÁl . Baküfa tINi seBaØaCnani )andl; TidæiseBaØaCn³ 1 sIlBVtbramasseBaØaCn³ 1 nigvicikicäaseBaØaCn³ 1 . seBaØaCn³TaMgenH eQµaHfa elaklHbg;)anehIykñúgxN³énplcitþ ¬esatabtþipl ¦ RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgfa bufuC¢nenHrEmgminman sUm,IxN³énplcitþ . Baküfa etsBa© FmµanM ¬c etsM FmµanM ¦ )andl; seBaØaCnFm’TaMgenaH . buKÁleQµaHfa GñkbdibtþiedIm,IlHbg;seBaØaCn³TaMgenaH kñúgxN³énmKÁcitþ

Gdækfa eKaRtPUbuKÁl vinicä½y kñúgnieTÞsén eKaRtPUbuKÁl . BIrbTfa eysM FmµanM )andl;BYkkuslFm’Cag 50 EdlekIteLIg 16


RBmCamYynwgeKaRtPUjaN . bTfa GriyFmµsS )andl; elakutþrmKÁ . BIrbTfa Gvkánþi ehati )andl; rEmg yagcuH b¤QancuH KWekItR)akd . BIrbTfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlenH RBHd¾manRBHPaKCam©as;RTg;Rtas; ehAfa eKaRtPUbuKÁl eRBaHQanknøgjaNrbs;bufuC¢n eKaRtrbs;bufuC¢n mNÐlrbs;bufuC¢n nigbBaØtþirbs;bufuC¢n TaMgBYg rYcehIyeTIb)anQancuHkan;jaNrbs;RBHGriy edayjaNEdlmanRBHniBVanCaGarmµN_ .

RBHGrhnþ eQµaHfa GPyUbrtbuKÁl KWCaGñk evorcakesckþIGaRkk;minEmneRBaHedaykarP½yxøac . Gdækfa PyUbrtbuKÁl nigGPyUbrtbuKÁl -33vinicä½ykñúgnieTÞsén PyUbrtbuKÁl . buKÁlNaevor cakesckþIGaRkk;eRBaHkarxøac eRBaHehtuenaH buKÁlenaH eTIbeQµaHfa PyUbreta GFib,ayfa RBHeskçbuKÁl 7 BYk nigbufuC¢nTaMgLayEdlCaGñkmansIl xøacehIyrEmgevor cak)ab KWmineFVI)ab . bNþaRBHGriy³nigbufuC¢nTaMgLay rEmgxøacP½y 4 y:ag ³ 1-TuKÁtiPy ½ 2-vdþPy ½ ½ 3-kielsPy 4-]bvaTPy ½ kñúgP½yTaMgGs;enH P½y KWkareTAkan;KtiGaRkk; ½ edayKitfa ebIeyIgeFVI)ab G)ayPUmi eQµaHfa TuKÁtiPy TaMg 4 nwgdUcCaBs;føan;EdlkMBugXøan ehIyhamat;rg;caM eyIgkalesayTukçkñúgG)ayPUmiTaMgenaH nwgeFVIy:agNa ?

cb;Gdækfa eKaRtPUbuKÁl

11-nig 12ktema c buKÁela PyUbreta PyUbrtbuKÁl KW buKÁlGñkevorcakesckþIGaRkk;edaykarP½yxøac etIdUcemþc ? stþ eskça PyUbrta ey c buKÁla bufuC¢na sIlvenþa . eskçbuKÁl 7 BYk nigbuKÁlCabufuC¢nEdlmansIl eQµaHfa PyUbrtbuKÁl . Grha GPyUbreta . 17


eqøIyfa ³ minxøac EtminKYreBalfa elakrkSa ]bvaTP½yeLIy cMNucenH bNÐitKb,IeXIjdUcRBHxINaRsBkñúgRsúkeTaNub,lvabI -35CatYy:ag .

¬ etImancitþÉNasRmab;bMeBjkusl ? ¦ eTIbmineFVI)ab . sgSarvdþmanxagedIm nigxagcug Edldwgmin)anenaHÉg ½ GkuslTaMgBYgeQµaHfa kielsPy. ½ eQµaHfa vdþPy. kartiHedoleQµaHfa ]bvaTPy ½ . bufuC¢nxøacP½yTaMgenaH rEmgmineFVI)ab bu:EnþRBH eskçbuKÁl 3 BYk KWRBHesatabnñ RBHskTaKamI nigRBH GnaKamI )anknøgputcakTuKÁtiP½yeTAehIy eTIbenAxøacEt P½y 3 y:ageTotbu:eNÑaH ehIyeTIbmineFVI)ab . RBHeskçbuKÁlEdltaMgenAkñúgmKÁ eQµaHfa GñkevorcakeRBaHP½y edayGMNacénkarseRmc b¤eRBaHPaBCabuKÁllHkat;nUv P½yminTan;dac;Gs; . RBHxINaRsB eQµaHfa GPyUbrtbuKÁl elakmin xøacP½yGVIÉNamYyeLIy kñúgP½yTaMg 4 enaH . BitNas; RBHxINaRsB elakkat;P½ydac;)at;Gs;ehIy eRBaHdUecñH eTIbRBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;Rtas;fa GPyUbreta GñkevorcakesckþIGaRkk;minEmneRBaHmkBIxøacP½yeLIy . sYrfa ³ elakminxøacP½ysUm,IEt]bvaTP½y KWP½yBI kartiHedolb¤ ?

cb;Gdækfa PyUbrtbuKÁl nigGPyUbrtbuKÁl

13-ktema c buKÁela GPBVaKmenaGPBVaKmnbuKÁl KWbuKÁlminKYrdl;kar)anseRmcmKÁpl etIdUcemþc ? ey et buKÁla kmµavreNn smnñaKta kielsavreNn smnñaKta vi)akavreNn smnñaKta GsST§a GcänÞika Tub,BaØa CLa GPBVa niyamM »kámituM kuselsu Femµsu smµtþM \em vuc©nþi buKÁla GPBVaKmna . buKÁlNa RbkbedayeRKÓgraraMgKWkmµ Rbkbeday eRKÓgraraMgKWkiels RbkbedayeRKÓgraraMgKWvi)ak CaGñk minmansT§a minmanqnÞ³ manbBaØaGab;Gn; l¶g;exøA minKYr QancuHkan;smµtþniyam kñúgFm’CakuslTaMgLay enHehA fa GPBVaKmnbuKÁl . 18


>enAkñúgnieTÞsenH

RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg GPBVaKmnbuKÁl mun PBVaKmnbuKÁl cMENkenAkñúgmatika sEmþg PBVaKmnbuKÁl mun GPBVaKmnbuKÁl .

Gdækfa GPBVaKmnbuKÁl nigPBVaKmnbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén GPBVaKmnbuKÁl . buKÁlNa minKYredIm,InwgseRmcnUvsmµtþniyam ehtuenaH buKÁlenaH eTIbeQµaHfa GPBVaKmnbuKÁl . bTfa kmµavreNn ERbfa edaykmµEdlCaeRKÓgraraMg )andl; Gnnþriykmµ 5 -37- ERbfa edaykielsCa y:ag . bTfa kielsavreNn eRKÓgraraMg )andl; niytmicäaTidæi . bTfa vi)akavreNn ERbfa edayvi)akCaeRKÓgraraMg )andl; bdisn§ieday Gehtuk³ nigTViehtukcitþ . bTfa GsST§a ERbfa Gñkmin mansT§a )andl; GñkevorcakkareCOkñúgRBHBuT§ RBHFm’ nig RBHsgÇ . bTfa GcänÞika ERbfa GñkminmanqnÞ³ )andl; GñkevorcakkareBjcitþ kñúgktþúkmütakusl . evorGñk kñúgCm<ÚTVIbecjehIy buKÁlTaMgenaH Kb,IRCabfa GñkenAkñúg TVIbTaMg 3 epSgeTot kñúgbNþabuKÁlTaMgenaH mnusS TaMgLayeQµaHfa CaGñkcUldl;PaBminmanqnÞ³ . bTfa Tub,BaØa ERbfa manbBaØaGab;Gn; )andl; R)ascaknUv PvgÁb,BaØa . bTfa GPBVa ERbfa GñkminKYr KWCaGñkmin

14-ktema c buKÁela-36-PBVaKmena PBVaKmnbuKÁl KWbuKÁlKYrdl;kar)anseRmcmKÁpl etIdUcemþc ? ey et buKÁla n kmµavreNn smnñaKta n kielsavreNn smnñaKta n vi)akavreNn smnñaKta sT§a qnÞika bBaØvenþa GenLa PBVa niyamM »kámituM kuselsu Femµsu smµtþM \em vuc©nþi buKÁla PBVaKmna . buKÁlNa minRbkbedayeRKÓgraraMgKWkmµ minRbkb edayeRKÓgraraMgKWkiels minRbkbedayeRKÓgraraMgKWvi)ak CaGñkmansT§a manqnÞ³ manbBaØa minl¶g;exøA KYrQancuH kan;smµtþniyam kñúgFm’CakuslTaMgLay enHehAfa PBVaKmnbuKÁl .

19


ktema c buKÁela niyeta niytbuKÁl KWbuKÁl eTogTat; etIdUcemþc ? bBa© buKÁla Gnnþrika ey c micäaTidæika niyta Gdæ c GriybuKÁla niyta . buKÁleFVInUvGnnþriykmµ 5 BYk buKÁlEdlRbkbeday niytmicäaTidæi nigRBHGriybuKÁl 8 BYk eQµaHfa niyt-39buKÁl . Gvessa buKÁla Gniyta . buKÁleRkABIenH eQµaHfa GniytbuKÁl KWbuKÁlmin eTogTat; .

man]bnisS½yénmKÁnigpl . bTfa niyamM )andl; mKÁniyam . bTfa »kámituM edayesckþIfa minKYredIm,Inwg QancuHeTAkan;niyam eBalKW smµtþ³ kñúgFm’TaMgLayEdl Cakusl edIm,InwgtaMgmaMkñúgmKÁplenaH)an . nieTÞsén PBVaKmnbuKÁl bNÐitKb,IRCab eday bdibkçn½yBIBaküEdl)aneBalehIy . RBHd¾manRBHPaKCa m©as;Rtas;TukkñúgTuk³enH y:agenHfa buKÁlNa eFVIbBa©annþriykmµ 1 CaGñkniytmicäaTidæi 1 CaGñkbdisn§ieday Gehtuk³ nigTViehtukcitþ 1 CaGñkmineCORBHrtnRt½yman RBHBuT§Cam©as;CaedIm 1 esckþIeBjcitþedIm,InwgeFVInUvkusl énbuKÁlNaminman 1 CaGñkmanPvgÁb,BaØaminbribUN’ 1 ]bnisS½yénmKÁplrbs;buKÁlNaminman 1 buKÁlTaMgGs; enaH CaGñkmanPBVvibrit minKb,IQancuHkan;smµtþniyamFm’ KW mKÁplnigRBHniBVan dUecñHÉg .

Gdækfa niytbuKÁl nig GniytbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén niytbuKÁl nig GniytbuKÁl buKÁleTogTat; nigbuKÁlmineTogTat; . bTfa Gnnþrika )andl; buKÁlEdlRBmeRBógedayGnnþriykmµ . bTfa micäaTidæika )andl; buKÁlRBmeRBógedayniytmicäaTidæi .

cb;Gdækfa GPBVaKmnbuKÁl nigPBVaKmnbuKÁl

15- nig 16-33-

20


buKÁlTaMgGs;enaH eQµaHfa niyta eRBaHCabuKÁleTog edIm,I RbeyaCn_dl; nrk . cMENkRBHGriybuKÁl 8 BYk eQµaHfa niyta eRBaH CabuKÁleTogedIm,IRbeyaCn_dl; mKÁ nig pl xagelI edayPaBCaGñkceRmInbBaØaedayRbéB nigedIm,IRbeyaCn_ dl; Gnu)aTabriniBVan . cMENkbuKÁldéTeTot ¬eRkABIniytbuKÁl ¦ manKti -40mineTog eRbóbbIdUcduMeQI EdlbuKÁlRKEvgeTAkñúgGakas eBlEdlduMeQIenaHRtÚvFøak;cuHmkelIEpndI KWminR)akdCa xagcug b¤kNþal b¤xagKl;Føak;cuHmkmuneLIy y:agNa buKÁlBYk Gniyt³ enaHk¾dUcKñaEdr . bNÐitKb,IRCabfa buKÁlEdlmansPaBmineTogTat;enaH eRBaHminGackMNt;[ BitR)akdfa GñkenHnwgekItkñúgKtienaH GñkenaHnwgekItkñúg KtienH dUecñH)aneLIy . tamEdlRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgGMBImnusS kñúg]tþrkuruTVIb manKtieTogenaH KWminEmnRBHGgÁRtas; sEmþgedayGMNacénniytFm’eLIy tamEdlBit micätþFm’ nig smµtþFm’ bu:eNÑaHeQµaHfa niyt³ .

buKÁlenH RBHd¾manRBHPaKCam©as;RTg;Rtas;ehAfa buKÁlniyema edayGMNacénmicätþFm’ nigsmµtþFm’TaMg enaH edayRbkardUecñHÉg . cb;Gdækfa niytbuKÁl nig GniytbuKÁl

17- nig 18ktema c buKÁela -41bdibnñeka bdibnñkbuKÁl KW buKÁlGñkbdibtþi etIdUcemþc ? ctþaera mKÁsmgÁiena buKÁla bdibnñka . buKÁl 4 BYkEdlRBmeRBógedaymKÁ eQµaHfa bdibnñkbuKÁl . ctþaera plsmgÁiena buKÁla peldæita . buKÁl 4 BYkEdlRBmeRBógedaypl eQµaHfa peldæitbuKÁl KWbuKÁltaMgenAkñúgpl .

21


Gdækfa bdibnñkbuKÁl nig peldæitbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén bdibnñkbuKÁl . bTfa mKÁsmgÁiena ERbfa GñkRBmeRBógedaymKÁ )andl; buKÁlGñk taMgenAkñúgmKÁ . buKÁlGñktaMgenAkñúgmKÁTaMgenaH eQµaHfa bdibnñkbuKÁl eRBaHCaGñkbdibtþiedIm,I[)anpl . bTfa plsmgÁiena )andl;GñkRBmeRBógedaypl eRBaHCaGñk RBmeRBógkñúgkar)anpl . tamEdlBitenaH rab;cab;taMg EtGMBIkar)anseRmcplteTA elakTaMgenaHeTaHCaminTan; cUlplsmabtþi k¾eQµaHfa-42taMgenAkñúgplhñwgÉg .

Gdækfa smsIsI vinicä½ykñúgnieTÞsén smsIsI . BIrbTfa GbuBVM GcrimM )andl; minmunmineRkay GFib,ayfa RBmKña hñwgÉg . bTfa briyaTanM )andl; karGs;eTAedayCuMvij . bTfa GyM edayesckþIfa buKÁlenHRBHd¾manRBHPaKCam©as; Rtas;ehAeQµaHfa smsIsI . smsIsIenHman 3 BYk ³ -431-\riyabfsmsIsI 2-eraKsmsIsI 3-CIvitsmsIsI bNþabuKÁlTaMgenaH buKÁlNa kMBugc®gám epþImtaMg vibsSnaehIy )anseRmcnUvRBHGrhtþ rYcenAeBlEdl kMBugc®gámenaHÉg k¾briniBVaneTA dUcRBHbTumetßr . buKÁl NakMBugQr epþImtaMgvibsSnaehIy )anseRmcnUvRBHGrhtþ rYck¾briniBVaneTAenAeBlEdlkMBugQrenaHÉg dUc RBHtisSetßr enAviharekadæbB’t . buKÁlNa kMBugGgÁúy

cb;Gdækfa bdibnñkbuKÁl nig peldæitbuKÁl

19-ktema c buKÁela smsIsI buKÁlCasmsIsI KW buKÁlmank,aldac;esµIKña etIdUcemþc ? ysS buKÁlsS GbuBVM GcrimM GasvbriyaTanBa© ehati CIvitbriyaTanBa© GyM vuc©ti buKÁela smsIsI . buKÁlNa mankarGs;eTAénGasv³ nigkarGs;eTAén CIvit minmun mineRkay buKÁlenHehAfa smsIsI . 22


epþImtaMgvibsSnaehIy )anseRmcnUvRBHGrhtþ rYck¾briniBVaneTAenAeBlEdlkMBugGgÁúyenaHÉg . buKÁlNakMBug edk epþImtaMgvibsSnaehIy )anseRmcnUvRBHGrhtþ rYcenA eBlEdlkMBugedkenaHÉg k¾briniBVaneTA . buKÁlTaMgGs; enaH dUcEdl)aneBalmkenH eQµaHfa \riyabfsmsIsI . buKÁlNaekIteraKGVImYyehIy epþImtaMgvibsSnaxag kñúgeraKenaH ehIy)anseRmcnUvRBHGrhtþ rYck¾briniBVaneTA edayeraKenaHÉg buKÁlenaHeQµ -44- aHfa eraKsmsIsI. sYrfa ³ buKÁlEdleQµaHfa CIvitsmsIsI etI dUcemþc ? eqøIyfa ³ Baküfa « sIs³ » man 13 y:ag ³ 1-tNða eQµaHfa blieBaFsIs³ 2-manH eQµaHfa Bn§nsIs³ 3-Tidæi eQµaHfa bramassIs³ 4-]T§c©³ eQµaHfa viekçbsIs³ 5-GviC¢a eQµaHfa kielssIs³

6-sT§a eQµaHfa GFiemakçsIs³ 7-vIriy³ eQµaHfa bKÁÁhsIs³ 8-sti eQµaHfa ]bdæansIs³ 9-smaFi eQµaHfa GviekçbsIs³ 10-bBaØa eQµaHfa TsSnsIs³ 11-CIviti®nÞiyeQµaHfa bvtþsIs³ 12-viemakç eQµaHfa eKacrsIs³ 13-nieraF eQµaHfa sgçarsIs³ bNþasIs³TaMgenaH GrhtþmKÁrEmg RKbsgát;lH -45kat;nUvGviC¢aEdlCak,alrbs;kiels cuticitþrEmgRKbsgát; kat;pþac;nUvCIviti®nÞiy KWbvtþsIs³ . citþEdlRKbsgát;lH kat;nUvGviC¢a rEmgminGacedIm,InwgRKbsgát;kat;pþac;nUvCIviti®nÞiy)aneLIy . cuticitþEdlRKbsgát;kat;pþac;nUvCIviti®nÞiy k¾minGacedIm,InwgRKbsgát;lHkat;nUvcitþ EdlmanGviC¢a)an Edr . citþEdlRKbsgát;lHkat;nUvGviC¢a edayELkepSgGMBI citþEdlRKbsgát;kat;pþac;nUvCIviti®nÞiy . sIs³TaMgBIry:ag 23


GyBa© buKÁela esatabtþiplscäikiriyay bdibenña GsS kb,sS c ]DÐyðnevla GsS env tav keb,a ]DÐeyðyü yavayM buKÁela n esatabtþiplM scäikerati GyM vuc©ti buKÁela zitkb,I . seBVbi mKÁsmgÁiena buKÁela zitkb,iena . buKÁlenH CaGñkRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipl eTaHCaevlaePøIgeqHkb,nwgman ebIbuKÁlenHmin Tan;eFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipl drabNa ePøIgk¾minKb,I eqHkb, drabenaHEdr buKÁlenHehAfa zitkb,I . buKÁl EdlRBmeRBógedaymKÁTaMgGs; eQµaHfa zitkb,I . Gdækfa zitkb,I -47vinicä½ykñúgnieTÞsén zitkb,I . kb,taMgenA eRBaHdUecñaHeTIbeQµaHfa zitkeb,a . kb,taMgenAénbuKÁl enaHman eRBaHehtuenaH buKÁlenaHeTIbeQµaHfa zitkeb,a ERbfa buKÁlmankb,taMgenA GFib,ayfa CaGñkGac[kb, zitenA)an .

enHrbs;buKÁlNa dl;nUvkarGs;eTARBmKña buKÁlenaHeTIb eQµaHfa CIvitsmsIsI . sYrfa ³ sIs³TaMg 2 enH manRBmKña)any:agNa ? eqøIyfa ³ manRBmKña)anedayvar³ GFib,ayfa kar ecjcakmKÁrEmgmankñúgvar³Na var³enaHeQµaHfa man RBmKña KWfabuKÁlNataMgenAkñúgbc©evkçNBaØaN 19 y:ag KWbc©evkçN³kñúgesatabtþimKÁ 5 y:ag kñúgskTaKamimKÁÁ 5 y:ag kñúgGnaKamimKÁ 5 y:ag kñúgGrhtþmKÁ 4 y:ag ehIy cuHkan;PvgÁ eTIbbriniBVan . karGs;eTAénsIs³TaMgBIrenH eTIbeQµaHfa manRBmKña eRBaHkarRBmKñaedayvar³TaMgenaH eRBaHdUecñaH buKÁlenH RBHd¾-46manRBHPaKCam©as;eTIbRtas;fa CIvitsmsIsI . buKÁlenHbu:eNÑaH EdlRBHd¾manRBHPaK Cam©as; RTg;sMedAykkñúgsmsIsInieTÞsenH . cb;Gdækfa smsIsI

20-ktema c buKÁela zitkb,I buKÁlCazitkb,I KWbuKÁl mankb,taMgenA etIdUcemþc ? 24


Baküfa ]DÐyðnevla GsSati Qaynkaela Pevyü eBlevlaEdlePøIgeqHkb,enaHman eRBaHdUecñaH kb,enaHeTIbeQµaHfa Qaynkaela ERbfa mankal EdlRtÚveqH . Baküfa env tav edayesckþIfa buKÁl Edldl;RBmedaymKÁenH ¬mKÁsmgÁIbuKÁela ¦kalenAmin Tan;eFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipldrabNa kb,k¾enAmin Tan;RtÚvePøIgeqH drabenaH sUm,IEtkb,kMBugeqH buKÁlEdl dl;RBmedaymKÁenaH KWmineqHeLIy Kb,ItaMgenA)an . BitNas; cMeBaHkarvinaskb,enH Camhavikar Ca mhabeyaK Camhavinaselak edayGMNacénkareqH rhUtEsncRkvaL . RBHd¾manRBHPaKCam©as;Rtas;fa mha vinasenH Kb,ImanR)akdy:agenH bu:EnþkalRBHsasnamin Tan;sabsUnü eQµaHfakb,vi nask¾enAminTan;manEdr TaMg -48sasnak¾rEmgminmankñúgeBlEdlkb,vinas . eQµaHfa kb,vinasrEmgmankñúgeBlEdldl;TIbMputehIy . kalebIesckþIenaHy:agenH RBHsasþaRTg;naMehtu enHmkedIm,IsEmþgbBa¢ak;BIkarminmanGnþray . eTaHbIehtu

enH Kb,Imank¾eday EtGnþrayTaMgLayrEmgminmandl; plcitþrbs;mKÁbuKÁleLIy dUecñHÉg . sYrfa ³ buKÁlenH EdlGac[kb,taMgenA)an etIKb,I taMgenAGs;kalrhUtmanRbmaNbu:nNa ? eqøIyfa ³ karecjcakmKÁrEmgmankñúgvar³Na buKÁl enH Kb,ItaMgenArhUtkalmanRbmaNbu:eNÑaH . Kb,IRCabfa Gf PvgÁM GaveC¢nþM menaTVaravC¢nM ]b,C¢ti teta tINi Gnuelamani ÉkM eKaRtPUcitþM ÉkM mKÁcitþM eTV plcitþani bB©a bc©evkçNBaØaNani GFib,ayfa kalPvgÁcitþrlt;ehIy menaTVaravC¢ncitþk¾ BicarNarkGarmµN_ bnþBIenaHmk GnuelamBaØaNk¾ekIt eLIg 3 xN³ eKaRtPUcitþekIteLIg 1 xN³ mKÁcitþekIteLIg 1 xN³ plcitþekIteLIg 2 xN³ bc©evkçNBaØaNekIt eLIg 5 elIk buKÁlenH Kb,I -49-taMgenArhUtkalmanRbmaN bu:eNÑHÉg . mü:ageTot edIm,IsEmþgbBa¢ak;nUvesckþIenH eday ]bmaEdlmanenAxageRkA RBHGacarüTaMgLayelaksEmþg erOgenHTukdUecñHfa ³ 25


ebIbuKÁlKb,IykExS 3 FøúgmkcgduMfµmYyduMFMman RbmaNmYyeyaCn_ ehIyBüÜrenABIelIk,alrbs;buKÁlEdl dl;RBmedayesatabtþimKÁ kalExSmYyFøúgdac;ehIy duMfµk¾ enABüÜredayExS 2 FøúgeTot kalFøúgTIBIrdac;ehIy k¾enABüÜr edayExSEt 1FøúgenaHÉg kalExS 1 FøúgenaHdac;eTot duMfµ d¾FMenaHk¾enAGENþtkñúgGakasdUcCaduMBBk duMfµenaHmin)an eFVI[Gnþraydl;buKÁlEdlmannUv mKÁannþreT KWfa minman GVImkCarvagcenøaHénmKÁnigplenaHeLIy . karsEmþgenH RKan;EtCakarsEmþgbnþicbnþÜc Ékar sEmþgelIkmunenaHeTIbCakarsEmþgd¾FMéRkElg . minEmnmanRtwmEtbuKÁlEdltaMgenAkñúgesatabtþimKÁ bu:eNÑaHeT EdleQµaHfa taMgenArhUtkb,enaH buKÁlEdl dl;RBmedaymKÁeRkABIenH k¾taMgenArhUtkb,dUcKña eRBaH ehtuenaH RBHd¾manRBHPaKCam© -50- as; eTIbRTg;TajyknUv buKÁlEdlRBHGgÁkan;yk nigmin)ankan;yk mkrYbrYmxag eRkay ehIyelIkeLIgkan;EbbEpnRBmKñaCabidæivdþkbuKÁl TaMgLay . buKÁlEdldl;RBmedaymKÁTaMgGs; eQµaH fa zitkb,I buKÁlmankb,taMgenA dUecñHÉg .

cb;Gdækfa zitkb,I

21- nig 22ktema c buKÁela Grieya buKÁlCaRBHGriy³ Gñkq¶aycaksRtÚvKWkiels etIdUcemþc ? Gdæ GriybuKÁla Griya . RBHGriybuKÁl 8 BYk CaRBHGriy³ . Gvessa buKÁla Gnriya . buKÁleRkABIenH minEmnCaRBHGriy³eLIy . Gdækfa GriybuKÁl nigminEmnGriybuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén RBHGriybuKÁl. eQµaHfa Griy³ eRBaHCaGñkq¶aycakkielsTaMgLay.eQµaHfa Griy³eRBaH RbesIrCagstVelakTaMgBYg-51. buKÁlEdlmanesckþIbrisuT§ eQµaHfa Griy³ eRBaHdUecñaH eQµaHfa Griy³ eday esckþIfa brisuT§. 26


Griypl kñúgxN³énplcitþpg buKÁlTaMgenaHenAsikSa sikçaTaMg 3 manGFisIlsikçaCaedIm eRBaHehtuenaH buKÁl BYkenaHeTIbeQµaHfa eskça ERbfa buKÁlGñkenAsikSa . cMENkRBHGrhnþ elaksikSasikçaTaMg 3 eRsc ehIy kñúgxN³énGrhtþpl kic©KWkarsikSarEmgminman dl;elakeToteLIy eRBaHdUecñaH RBHGrhnþeTIbeQµaHfa Geskça ERbfa buKÁlcb;karsikSa . RBHGriybuKÁl 7 BYk elakkMBugsikSaedayGakar y:agenH eRBaHehtuenH elakeTIbeQµaHfa eskça . RBHxINaRsBTaMgLay eQµaHfa sikçitaeskça ERbfa GeskçbuKÁlEdlsikSaeRscehIyGMBIbuKÁldéT . RBHsmµasm<úT§CaGgÁm©as; nigRBHbec©kBuT§TaMgLay eQµaHfa Gsikçitaeskça ERbfa GeskçbuKÁlEdlminsikSa GMBIsMNak;buKÁldéT eRBaHPaBénRBHGgÁCaRBHsymÖÚ KWCa GñkRtas;dwgedayRBHGgÁÉg . buKÁlTaMgLayeRkAGMB-53IeskçbuKÁl nigGeskçbuKÁl kMBugsikSak¾minEmn sikSaehIyk¾minEmn eRBaHdUecñaH eTIb eQµaHfa env eskça naeskça .

CnTaMgLaydéTeTot mineQµaHfa Griy³ eRBaHPaB CaGñkminbrisuT§ . cb;Gdækfa GriybuKÁl nigminEmnGriybuKÁl

23-24- nig 25ktema c buKÁela esekça eskçbuKÁl KWbuKÁl enAmankarsikSa etIdUcemþc ? ctþaera mKÁsmgÁiena teya plsmgÁiena buKÁla eskça . buKÁl 4BYkRBmeRBógKñaedaymKÁ Ca eskçbuKÁl . Grha Gesekça . RBHGrhnþ Ca GeskçbuKÁl . Gvessa buKÁla env eskça naeskça . buKÁleRkABIenH CaeskçbuKÁlk¾minEmn CaGeskçbuKÁlk¾minEmnEdr . Gdækfa eskçb-52uKÁl nigGeskçbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén RBHeskçbuKÁl. buKÁlBYkNa dl;RBmedayGriymKÁ kñúgxN³énmKÁcitþpg dl;RBmeday 27


Grhtþmun ehIyeTIbjúaMgnUvbueBVnivasBaØaN nigTiBVckçúBaØaN[ekIteLIgCaxageRkaykþI eQµaHfa etvieC¢a Gñk manviC¢a 3 TaMgGs; . esckþIkMNt;kñúgkarseRmcCaFur³kñúgTIenHKW « Bakü EdleBalTukkñúgRBHsURtCakarsEmþgedayGm ÉBaküEdl eBalTukkñúgRBHGPiFmµCakarsEmþgedayRtg; » eRBaH dUecñaH buKÁlEdljúaMgnUvviC¢a 2 [ekIteLIgmun ehIy seRmcnUvRBHGrhtþ ¬)annUvGasvkçyviC¢a ¦ CaxageRkay RBHGgÁRTg;sMedAykkñúgetviC¢nieTÞsenH . sUm,IbuKÁlGñk manGPiBaØa 6 k¾kñúgn½yenHdUcKñaEdr .

cb;Gdækfa eskçbuKÁl nigGeskçbuKÁl

26-ktema c buKÁela etvieC¢a etviC¢buKÁl KWbuKÁl GñkmanviC¢a 3 etIdUcemþc ? tIhi viC¢ahi smnñaKeta buKÁela etvieC¢a . buKÁlRbkbedayviC¢a 3 eQµaHfa buKÁlmanviC¢a 3 . 27-ktema c buKÁela qLPieBaØa qLPiBaØbuKÁl KW buKÁlGñkmannUvGPiBaØa 6 etIdUcemþc ? qhi GPiBaØahi smnñaKeta buKÁela qLPieBaØa . buKÁlRbkbedayGPiBaØa 6 eQµaHfa buKÁlmannUv GPiBaØa 6 . GdækfaetviC¢buKÁl nigqLPiBaØbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén etviC¢buKÁl . buKÁlGñkjúaMg nUvbueBVnivasBaØaN nigTi-54BVckçúBaØaN[ekIteLIg ehIy seRmcnUvRBHGrhtþCaxageRkaykþI buKÁl)anseRmcnUvRBH

cb;GdækfaetviC¢buKÁl nigqLPiBaØbuKÁl GPiBaØa

6 KW ³ 1-\T§iviF³ sEmþgb£T§i)anepSg². 2-TiBVesatFatuBaØaN )anB¤sMeLgedayRtecokTiBV. 3-ecetabriyBaØaN b¤ brcitþviC¢a dwgcitþGñkdéT bUkrYmnwg viC¢a 3 CaKRmb; 6 .

28-ktema c buKÁela-55-smµasm<úeT§a buKÁlCaRBHsmµasm<úT§ RBHGgÁRTg;Rtas;dwgedayRbéB etIdUcemþc ? 28


\eFkec©a buKÁela bueBV GnnusSúetsu Femµsu samM sc©ani GPism<úCÄti ttß c sBVBaØu tM )abuNati Belsu c vsIPavM GyM vuc©ti buKÁela smµasm<úeT§a . buKÁlxøHkñúgelakenH )anRtas;dwgnUvsc©³TaMgLay cMeBaHxøÜnÉg kñúgFm’TaMgLay EdlxøÜnminFøab;)ansþab;mk GMBImun CaGñk)anseRmcnUvsBVBaØútBaØaNkñúgFm’enaHpg Ca Gñk)andl;nUvPaBsÞat;CMnajkñúgTsBlBaØaNpg buKÁlenH ehAfa RBHsmµasm<úT§ .

kmµdæaneTA nignaMRtLb;mk epþImtaMgkmµdæanrhUteTATl; Gnuelam nigeKaRtPUjaN . eRBaHdUecñaH Baküfa smµasm<úeT§a enH elakeBalsMedAyk PaBCaGñkminmanGñk Na² CaGacarükñúgbcäimPB KWPBcugeRkayEtbu:eNÑaH . BitdUecñaHÉg RBHtfaKt RTg;Rtas;dwgnUvsc©Fm’ TaMg 4 edayRBHGgÁÉg edayjaNd¾RbckScMeBaHRBHGgÁ dUecñHfa « \TM TukçM.l. \TM TukçnieraFKaminIbdibTa » CasgçtFm’ nigGsgçtFm’TaMgLay EdlminFøab;)ansþab; mkkñúgsMNak;énbuKÁldéT eRBaHPaBénRBHGgÁCabuKÁlman )armIeBjbribUN’ehIy . Baküfa ttß )andl; GrhtþmKÁ eBalKWbBaØaCaeRKÓgRtas;dwgnUvsc©Fm’TaMg 4 enaH . Bakü fa Belsu vsIPavM KWrEmg)andl;nUvPaBCabuKÁlCMnaj kñúgkarRbRBwtþeTAnUvRBHsBVBaØútBaØaN nigTsBlBaØaN TaMgLay . kic©déT eQµaHfaKYreFVIrEmgminmandl;RBHBuT§ Cam©as;TaMgLay cab;taMgGMBIkar)anseRmcnUvRBHsBVBaØútBaØaN nigRBHTsBlBaØaNmk . eRbóbbIdUc \sSriyysTaMgGs; EdlGñkNak¾m-57inKYreBalEdrfa \sSriyys TaMgGs;enaH min)anmkdl;xtþiykumarCa]PetasuCati Edl

Gdækfa smµasm<úT§buKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén smµasm<úT§buKÁl . Baküfa bueBV GnnusSúetsu )andl; kñúgFm’EdlminFøab;sþab;mk GMBImunkñúgsMNak;énbuKÁldéT muneBlRtas;dwgnUvsc©Fm’ kñúgCaticugeRkayKWbcäimPBhñwgÉg . enAkñúgPBmun² RBHsBVBaØÚeBaFistV RTg;bYsenAkñúgRBHBuT§sasna eronRBHéRtbidk ehIyelIkeLIgkan;-56-Ktbc©aKtvtþ KWvtþEdlnaM 29


)anGPieskehIyenaHeLIy eRBaHfa\sSriyysTaMgGs; enaH rEmgCaFmµCatimkRBmCamYynwgkarGPieskenaHÉg . y:agNa RBHKuNTaMgGs;EdlGñkNak¾minKYreBalEdrfa RBHKuNTaMgGs;enaH min)anmkdl;RBHBuT§Cam©as;TaMgLay b¤faRBHBuT§Cam©as;TaMgLaymin)ancak;FøúHehIy b¤famin)an RbckScMeBaHRBHGgÁehIydUecñHeLIy eRBaHcab;taMgBIkar)an seRmcnUvRBHGrhtþmKÁehIy RBHKuNKWRBHsBVBaØútBaØaN TaMgGs; eQµaHfa mkehIy RBHBuT§Cam©as;TaMgLay)an cak;FøúHehIy )anRbckScMeBaHRBHGgÁehIy y:agenaHÉg . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlenH)an dl;nUvPaBCaGñkmannUvsBVBaØÚKuN Edlcak;FøúHehIyeday GriymKÁ eRBaHedayGanuPaBénkar)anseRmcehIynUv)armI d¾bribUN’ edayRbkardUecñHÉg eTIbehAfa smµasm<úeT§a .

\eFkec©a buKÁela bueBV GnnusSúetsu Femµsu samM sc©ani GPism<úCÄti n c ttß sBVBaØu tM )abuNati n c Belsu vsIPavM GyM vuc©ti buKÁela bec©ksm<úeT§a . buKÁlBYkxøH kñúgelakenH Rtas;dwgnUvsc©³TaMgLay edayxøÜnÉg kñúgFm’TaMgLayEdlxøÜnminFøab;)ansþab;mk GMBImun Etmin)anseRmcnUvsBVBaØútBaØaNkñúgFm’TaMgLay enaHpg min)andl;nUvPaBsÞat;CMnajkñúgTsBlBaØaNpg eLIy buKÁlenHeQµaHfa RBHbec©ksm<úT§ . Gdækfa bec©ksm<úT§buKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén bec©ksm<úT§buKÁl . bNÐit Kb,IRCabesckþIénbTfa bueBV GnnusSúetsu edayn½yEdl )aneBalTukehIykñúgesckþIvinicä½yénnieTÞs smµasm<úeT§a enaHÉg . edayBit RBHbec©kBuT§Cam©as; enAkñúgbcäimPB KWmin manGñkNa² CaGacarüeLIy-59-elakRtas;dwgnUvsc©³TaMg 4

cb;Gdækfa smµasm<úT§buKÁl

29-ktema c buKÁela bec©ksm<úeT§a buKÁlCaRBH bec©ksm<úT§ etIdUcemþc ? -5830


eday GtþúkáMsikBaØaN KW jaNEdlRtas;dwgcMeBaHxøÜn enaHÉg edaymin)annUvsBVBaØútBaØaN nigTsBlBaØaN ¬edIm,InwgjúaMgGñkdéT[Rtas;dwg)anpg ¦eLIy .

)ansmabtþi 8 edayshCatnamkayehIy . Baküfa bBaØay csS TisVa edayesckþIfa Gasv³TaMg 4 Gs; ehIy eRBaHeXIjkarRbRBwtþeTAénsgçar edayvibsSnajaN nigeXIjsc©Fm’TaMg 4 edaymKÁb,BaØa . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlmansPaBEbbenH elakehAfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl . buKÁlenHrYcputRsLH ehIycakcMENkTaMg 2 Gs; 2 dg eRBaHdUecñaHeTIb eQµaHfa ]PetaPaKvimuetþa . cMNucenH efrvaTeBalTukCa]TahrN_dUcteTA ³ RBHcULnaKetßr elakRTRTg;nUvRBHéRtbidk )an eBalfa buKÁlNarYcputehIyeday vikçmÖnviemakçsmabtþi nigrYcputehIyeday smuecäTviemakçmKÁ eRBaHdUecñaH eTIbehAfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl . RBHmhaFmµrkçitetßr elakRTRTg;nUvbidkTaMg 3 Edr )aneBalfa buKÁlenHGaRs½ynam ehIy)anelIkykRBHBuT§dIkamkbBa¢ak;dUecñHfa ³ -61Gc©i yfa vateveKn xitþM GtßM belti n ]ebti sgçM

cb;Gdækfa bec©ksm<úT§buKÁl

30-ktema c buKÁela ]PetaPaKvimuetþa ]PetaPaKvimutþbuKÁl KWbuKÁlrYcputRsLHedayGMNacTaMg 2 etI dUcemþc ? \eFkec©a buKÁela Gdæ viemaekç kaeyn pusitVa vihrti bBaØay csS TisVa Gasva brikçINa ehanþi GyM vuc©ti buKÁela ]PetaPaKvimuetþa . buKÁlxøHkñúgelakenH )anviemakç 8 edaynamkay TaMgGasv³rbs;buKÁlenaH k¾Gs;eTA eRBaHeXIjedaybBaØa enHehAfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl . Gdækfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén ]PetaPaKvimutþbuKÁl. Baküfa Gdæ viemaekç kaeyn pu-60sitVa vihrti edayesckþIfa 31


edayGrUbsmabtþi putRsLHehIycaknamkay edaymKÁ buKÁlenaH maneQµaHfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl . buKÁleQµaHfa ]PetaPaKvimuetþa enaH man 5BYk KWbuKÁlEdl)annUvGrUbsmabtþi 4 ecjcakBIGrUbsmabtþi ehIy BicarNasgçarTaMgLay rYceTIb)anseRmcnUvRBHGrhtþ Ca 4 BYk nigRBHGnaKamIEdlecjcakGMBInieraFsmabtþiehIy )anseRmcnUvRBHGrhtþ 1 . bNþaRBHGriy³ TaMg 5 BYkenaH 4BYkdMbUgelakmincUlnieraFEdlman smabtþiCaRbFaneLIy eRBaHdUecñaH eTIbeQµaHfa ]PetaPaKvimutþbuKÁledaybriyay ÉcMENkRBHGnaKamI )an smabtþi 8 ehIy kalecjcakBInieraFsmabtþi k¾ceRmIn vibsSna seRmcRBHGrhtþ eRBaHdUecñaH eTIbeQµaHfa ]PetaPaKvimutþesdæbuKÁl edaynib,riyay . sYrfa ³ GrU)avcrCÄankþ -63-I rU)avcrctutßCÄankþI KWman GgÁ 2 )andl; ]ebkça nigÉkKÁta eRBaHehtuenaH buKÁl eFVIrU)avcrctutßCÄanEdlmanGgÁ 2 enaH [CabTdæanehIy seRmcRBHGrhtþ Kb,ICaGñkmaneQµaHfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl)anEdrb¤ ?

ÉvM muni namkaya vimuetþa GtßM belti n ]ebti sgçnþi . ERbfa GNþatePøIgEdlRtÚvkmøaMgxül;bk;pat;ehIy rEmgdl;nUvkarrlt; mindl;nUvkarrab; ¬faeTAkñúgTINa ¦ y:agNa munIrYcRsLHehIycaknamkay rEmgdl;nUvkar rlt; mindl;nUvkarrab; ¬faeTAkñúgTINa ¦ k¾y:agenaHEdr . kalnaMRBHsURt ]bsIvmaNvkb,BaðaTI 6 kñúg esaLsb,Baða mkehIy eTIbeBalbnþfa eQµaHfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl eRBaHrYcputRsLHehIy caknamkay nigrUbkay . ÉcMENk RBHcULPyetßr GñkRTRTg;RBHéRtbidkdUc Kña )aneBalTukfa buKÁlrYcputRsLHehIyeday vikçmÖnviemakçsmabtþi Gs;var³mþg rYcputRsLHehIyeday smuecäTviemakçmKÁ Gs;var³mþgeTot eTIbehAfa ]Peta-62PaKvimutþbuKÁl . RBHefr³TaMg 3 GgÁenH CabNÐit elaktaMgvaT³Tuk CaEbbsRmab;BicarNa[eXIjnUvehtukñúgvaT³TaMg 3 . ebI eBaledaysegçb KWbuKÁlNa putRsLHehIy cakrUbkay 32


buKÁlxøHkñúgelakenH min)anviemakç 8 edaynamkay eT Gasv³rbs;buKÁlenaH k¾Gs;eTA eRBaHeXIjedaybBaØa enHehAfa bBaØavimutþbuKÁl .

eqøIyfa ³ minKb,I)aneLIy . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHPaBénbuKÁlenaH enAmin)anrYcput cakrUbkay . rU)avcrctutßCÄanenaH rYcputcakkielskayEtbu:eNÑaH min)anrYcputcakrUbkayeT dUecñaH buKÁl ecjcakBIsmabtþienaHehIy)anseRmcnUvRBHGrhtþ eTIb mineQµaHfa ]PetaPaKvimutþbuKÁleLIy . buKÁlEdleFVIGrU)avcrCÄan[Ca)aT ehIy)anseRmc nUvRBHGrhtþ eTIbCakarrYcputcakrUbkaypg rYcputcak namkaypg Kb,IRCabfaCa ]PetaPaKvimutþbuKÁl eday RbkardUecñHÉg .

Gdækfa bBaØavimutþbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén bBaØavimutþbuKÁl. buKÁlNarYc putRsLHehIyedaybBaØa dUecñaH eTIbeQµaHfa bBaØavimutþbuKÁl . bBaØavimutþbuKÁlenaHman 5 BYkKW RBHGrhnþ sukçvibsSk³ 1 buKÁlecjcakBIQanTaMg 4 ehIyseRmcnUv RBHGrhtþ 4 BYkeTot . bNþaRBHGrhnþTaMgenaH minman GgÁNamYy)annUvviemakç 8 eLIy edayehtuenHÉg RBHGgÁ eTIbRtas;nUvBaküenHCaedImfa n ehv exa Gdæ viemaekç . bNþaGrU)avcrCÄanTaMgLay kalebImansUm,I -65-mutþbuKÁl )andUcKña . EtmYy k¾eQµaHfa ]PetaPaKvi

cb;Gdækfa ]PetaPaKvimutþbuKÁl

31-ktema c buKÁela -64bBaØavimuetþa bBaØavimutþbuKÁl KWbuKÁlrYcputRsLHedaybBaØa etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela n ehv exa Gdæ viemaekç kaeyn pusitVa vihrti bBaØay csS TisVa Gasva brikçINa ehanþi GyM vuc©ti buKÁela bBaØavimuetþa .

cb;Gdækfa bBaØavimutþbuKÁl

32-ktema c buKÁela kayskçI buKÁlCakayskçI KWbuKÁlmannamkayCabnÞal; etIdUcemþc ? 33


\eFkec©a buKÁela Gdæ viemaekç kaeyn pusitVa vihrti bBaØay csS TisVa Ékec© Gasva brikçINa ehanþi GyM vuc©ti buKÁela kayskçI . buKÁlxøHkñúgelakenH )anviemakç 8 edaynamkay TaMgGasv³BYkxøH rbs;buKÁlenaH k¾Gs;eTA eRBaHeXIj edaybBaØa buKÁlenHehAfa kayskçI .

cb;Gdækfa kayskçI

33-ktema c buKÁela Tidæib,etþa Tidæib,tþbuKÁl KWbuKÁl)andl;edaybBaØa etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela \TM Tukçnþi yfaPUtM bCanati GyM TukçsmuTeyati yfaPUtM bCanati GyM TukçnieraeFati yfaPUtM bCanati GyM TukçnieraFKaminI bdibTati yfaPUtM bCanati . tfaKtb,evTita csS Fmµa bBaØay evaTidæa ehanþi evacrita bBaØay csS TisVa Ékec© Gasva brikçINa ehanþi GyM vuc©ti buKÁela Tidæib,etþa . buKÁlxøHkñúgelakenH dwgc,as;tamBitfa enHTukç dwg c,as;tamBitfa enHehtunaM[ekItTukç dwgc,as;tamBitfa -67-tfa enHbdibTaCadMeNIr enHFm’rlt;Tukç dwgc,as;tamBi eTAkan;Fm’rlt;Tukç . Fm’TaMgLayEdlRBHtfaKtsEmþg ehIy buKÁlenaH )aneXIjedayl¥ )anRbRBwtþedayl¥ edaybBaØapg Gasv³BYkxøHrbs;buKÁlenaH k¾Gs;eTA eRBaH eXIjedaybBaØapg enaHehAfa Tidæib,tþbuKÁl .

Gdækfa kayskçI vinicä½ykñúgnieTÞsén kayskçI . Baküfa Ékec© Gasva )andl; Gasv³BYkxøH EdllHbg;eday mKÁ 3 fñak;eRkam . Baküfa GyM vuc©ti )andl; buKÁlEdl mannUvsPaBEbbenH RBHGgÁRTg;Rtas;ehAfa kayskçI . buKÁlenaHeQµaHfa kayskçI eRBaHeFVI[Cak;c,as;nUvviemakç -66EdlxøÜnBal;RtÚvehIy . buKÁlNa Bal;RtÚvplEdlekIt GMBIQanCamunehIy eTIbeFVI[Cak;c,as;nUvnieraFKWRBHniBVan CaxageRkay buKÁlenHeQµaHfa kayskçI . kayskçIbuKÁlenH man 6 BYk rab;cab;taMgBIRBHesatabtþipl eTAdl;RBHGrhtþmKÁ edayRbkardUecñHÉg . 34


rEmgdwgc,as;edaymKÁenaH tamesckþIBitfa GyM TukçnieraFKaminIbdibTa ERbfa enHCapøÚvbdibtþi[dl;TIrlt;Tukç. \LÚvenH edIm,InwgsEmþgnUvGriysc©³TaMg 4 kñúgxN³ CamYyKña RBHGgÁeTIbRtas;BaküCaedImfa tfaKtb,evTita ERbfa Fm’EdlRBHtfaKtcak;FøúHehIy . bNþabTTaMgenaH bTfa tfaKtb,evTita edayesckþIfa sc©Fm’TaMg 4 EdlRBHtfaKtKg;Rbfab;enAÉmhaeBaFimNÐl RTg;cak; FøúHehIy )aneFVI[R)akdehIy . bTfa Fmµa )andl;Fm’ KW Griysc©³ 4 . Baküfa evaTidæa ehanþi )andl; Fm’Edl xøÜn)aneXIjl¥ehIy. Baküfa evacrita KWRbRBwtþl¥ehIy. kñúgBaküTaMgenaH KWBaküfaeXIjl¥ nigRbRBwtþl¥ eday esckþIfa bBaØaEdlxøÜnRbRBwtþl¥ehIy . Baküfa GyM vuc©ti )andl; buKÁlEdlmansPaBEbbenH RTg;Rtas;ehA fa Tidæib,etþa KWCa buKÁlGñ-69k)anseRmcnUvFm’EdlxøÜn)an eXIjehIy . bBaØaeXIjfa Tukça sgçara suexa nieraeFa ERbfa sgçarTaMgLayCaTukç nieraFCasux EdlbuKÁlenaH

Gdækfa Tidæib,tþbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén Tidæib,tþbuKÁl . Baküfa \TM TukçM )andl; TukçmanRbmaNbu:eNÑH minelIshYsBIenH eTAeLIy rIÉenAkñúgehtuEdlnaM[ekItTukçCaedImk¾mann½y dUcKñaEdr . Baküfa yfaPUtM bCanati edayesckþIfa evortNðaecjehIy rEmgdwg])aTankçn§ 5 edaykic©tam esckþIBitfa CaTukçsc© . ÉcMENktNðarEmgjúaMgTukç [taMgeLIg [ekIteLIg KW[RbRBwtþeTA TukçenHrEmgekItGMBI tNðaenaH eRBaHehtuenaH rEmgdwgc,as;nUvtNðaenaH tam esckþIBitfa GyM TukçsmuTeya ERbfa enHCaEdnekIt eLIgénTukç . TukçenHpg smuTyenHpg luHdl;RBHniBVan ehIy rEmgrlt;eTA rEmgs¶ -68-b;rm¶ab;eTA KW rEmgdl;nUvPaB minRtÚvRbRBwtþeTA eRBaHdUecñaH rEmgdwgc,as;nUvRBHniBVan enaH tamesckþIBitfa GyM TukçnieraeFa ERbfa enHCaTI rlt;eTAénTukç . mKÁNa RbkbedayGgÁ 8 ekIteLIg Tukç enHÉg rEmgdl;nUvkarrlt;eTAedaymKÁenaH eRBaHdUecñaH 35


)aneXIjehIy RCabehIy eFVI[Cak;c,as;ehIy Bal;RtÚv ehIyedaybBaØa eRBaHehtuenaH buKÁlenaHeTIbeQµaHfa Tidæib,etþa . Tidæib,tþbuKÁlenHman 6 BYk dUcRBHGriybuKÁl EdleQµaHfa kayskçIEdr .

c,as;tamBitfa enHehtunaM[ekItTukç dwgc,as;tamBitfa enHFm’rlt;Tukç dwgc,as;tamBitfa enHbdibTaCadMeNIr eTAkan;Fm’rlt;Tukç . Fm’TaMgLayEdlRBHtfaKtsEmþg ehIy buKÁlenaH )aneXIjedayl¥ )anRbRBwtþedayl¥ edaybBaØapg Gasv³BYkxøHrbs;buKÁlenaH k¾Gs;eTA eRBaH eXIjedaybBaØapg bu:Enþ mindUcCaTidæib,tþbuKÁleT enHehA fa sT§avimutþbuKÁl .

cb;Gdækfa Tidæib,tþbuKÁl

34-ktema c buKÁela sT§avimuetþa sT§avimutþbuKÁl KWGñkrYcputRsLHedaysT§a etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela \TM Tukçnþi yfaPUtM bCanati GyM TukçsmuTeyati yfaPUtM bCanati GyM TukçnieraeFati yfaPUtM bCanati GyM TukçnieraFKaminI bdibTati yfaPUtM bCanati . tfaKtb,evTita csS Fmµa bBaØay evaTidæa ehanþi evacrita bBaØay csS TisVa Ékec© Gasva brikçINa ehanþi ena c exa yfa Tidæib,tþsS GyM -70vuc©ti buKÁela sT§avimuetþa . buKÁlxøHkñúgelakenH dwgc,as;tamBitfa enHTukç dwg

GdækfasT§avimutþbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén sT§avimutþbuKÁl . Rtg;cMNuc Edlfa ena c exa yfa Tidæib,tþsS GFib,ayfa Gasv³TaMgLayrbs;sT§avimutþbuKÁl CaFmµCatiGs;eTA min )andUcKñanwgTidæib,tþbuKÁleLIy . sYrfa ³ etImanesckþIepSgKñakñúgkarlHkiels én RBHGriybuKÁlTaMgBIrenaHb¤ ? eqøIyfa ³ minmaneT-71. sYrfa ³ kalebIesckþIy:agenH eRBaHehtuGVI eTIb sT§avimutþbuKÁlmin)anseRmcdUcCaTidæib,tþbuKÁl ? 36


eqøIyfa ³ eRBaHmanesckþIepSgKñaénFm’Edlelak )anseRmc KWTidæib,tþbuKÁlelaksgát;kiels)an edaymin lM)akkñúgkar)anseRmceLIy KWGacsgát;kielsTaMgLay )anedaygay bu:EnþsT§avimutþbuKÁl CaGñkmanesckþITukç lM)ak eTIbGacsgát;kielsTaMgLay)an dUecñaH eTIbelak min)anseRmcdUcTidæib,tþbuKÁleLIy . mü:ageTot manesckþIepSgKñaedaybBaØarbs;elak TaMgBIrenaHpg KWvibsSnajaNénmKÁ 3 xagelI rbs; Tidæib,tþbuKÁlCaKuNCatimutxøaMg ekøóvkøa RbRBwtþeTAeday PaBpUrpg; ÉvibsSnajaNrbs;sT§avimutþbuKÁl minmut min ekøóvkøa minRbRBwtþeTAedayPaBpUrpg; eRBaHehtuenaH elak eTIbmindUcTidæib,tþbuKÁlkñúgkarseRmchñwgÉg . eRbóbbIdUc burs 2nak; kalnwgsEmþgsil,³ burs mñak;mandavd¾mutenAkñúgéd bursmñak;eTotmandavrwl . edIm eckkalRtÚvkat;edaydavEdlmut rEmgminB¤sUrsMeLg eLIy EtkalEdlRtÚvkat;e-72daydavrwlehIy rEmgB¤sMeLg « kd³ kd³ » dUcenHÉg y:agNa kñúgesckþIenaH bNÐit Kb,IRCabBakü]bemyüdUecñHfa ³

esckþIEdlvibsSnajaNénmKÁ 3 rbs;Tidæib,tþbuKÁl CaKuNCatimutxøaMg ekøóvkøa nigpUrpg;viessNas; Kb,IRCab fa dUcKñanwgkarkat;edImeckEdlmin)anB¤sUrsMeLg eday davd¾mutenaHÉg nigesckþIEdlvibsSnajaNénmKÁTaMg 3 rbs;sT§avimutþbuKÁl CaKuNCatiminmut minekøóvkøa nigmin pUrpg;viesseLIy Kb,IRCabfa dUcKñanwgkarkat;edImeck edaydavEdlrwl naM[mansMeLglan;eLIg y:agdUecñaH . Baküfa ena CaBakübdiesF kñúgn½yenHRBHGacarü)aneFVI karsnñidæanfa sT§avimutþbuKÁlminseRmcdUcCaTidæib,tþbuKÁl eRBaHjaNEdlKb,IseRmcepSgKñahñwgÉg . elak)an eBalTukkñúgKm<IrEdlmkCaGdækfaTaMgLayehIy . BitNas; cMeBaHelakTaMgBIrenaH KWkarGs;kiels rbs;sT§avimutþbuKÁl rEmgmankñúgxN³énmKÁEdlCabuBVPaK ¬cMENkxagedIm ¦dUcCabuKÁlkMBugEteCO beg¥ancitþeTAedIm,I eCO ¬tam]bnisS½yénbuKÁlEdlCasT§aFur³ ¦ . ÉcMENk jaNCaeRKÓgkat;kielsrbs; -73-Tidæib,tþbuKÁl rEmgmankñúg xN³énmKÁEdlCabuBVPaKenaH minyWtyUr CasPav³mutd¾ xøaMgkøaRbRBwtþeTA . eRBaHehtudUecñH elakeTIb]bmafa dUc 37


ykdavEdlminmutkat;edImeck muxedImeckEdldac;enaH minrabesµI davrEmgminelOnrh½skñúgkarkat;pþac;enaH eTIbeFVI[B¤sUrsMeLg KWRtÚveRbIesckþIBüayameRcIn y:ag Na mKÁPavnaEdlCacMENkxagedImrbs;sT§avimutþbuKÁl rEmgmansPaBy:agenaH . jaNKWbBaØarbs;Tidæib,tþbuKÁl enaH eRbóbdUceBlEdlbursykdavd¾mutéRkElgkat;edIm eck muxedImeckEdldac;enaHrEmgrabesµIl¥ davmansnÞúH elOnrh½skñúgkarkat;pþac; Caehtumin[B¤sUr edayeKmin caM)ac;eRbIesckþIBüayameRcIneLIy y:agNaKb,IRCabfa mKÁPavnaEdlCacMENkxagedImrbs;Tidæib,tþbuKÁl KWman sPaBy:agenaHÉg . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlman sPaBEbbenH RBHGgÁRTg;Rtas;ehAfa sT§avimuetþa . BitNas; sT§avimutþbuKÁlenH KW)anrYcputRsLHeRBaH kareCO eRBaHehtuenaH eTIbeQµaHfa sT§avimuetþa . sT§avimutþbuKÁlenH man 6 BYk dUc-74kayskçIbuKÁlEdr .

35-ktema c buKÁela FmµanusarI buKÁlCaFmµanusarI KWbuKÁltamrlwkedaybBaØa etIdUcemþc ? ysS buKÁlsS esatabtþiplscäikiriyay bdibnñsS bBaØi®nÞiyM GFimtþM ehati bBaØavahw bBaØabuBVgÁmM GriymKÁM Paevti GyM vuc©ti buKÁela FmµanusarI . esatabtþiplscäikiriyay bdibenña buKÁela FmµanusarI . peldæieta Tidæib,etþa . buKÁlNakMBugRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipl eday\®nÞiy KWbBaØamanRbmaNd¾éRkElg ceRmIn GriymKÁmanbBaØaCaeRKÓgnaM manbBaØaCaRbFan buKÁlenH ehAfa FmµanusarI . buKÁlkMBugRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak; c,as;nUvesatabtþipl eQµaHfa FmµanusarI . ÉcMENk buKÁlEdlzitenAkñúgpl eQµaHfa Tidæib,etþa . GdækfaFmµanusarI -75vinicä½ykñúgnieTÞsén FmµanusarI . RBHd¾manRBHPaK Cam©as; RTg;sEmþgnUvRBHGriybuKÁl GñktaMgenAkñúgesata-

cb;GdækfasT§avimutþbuKÁl

38


ysS buKÁlsS esatabtþiplscäikiriyay bdibnñsS sT§i®nÞiyM GFimtþM ehati sT§avahw sT§abuBVgÁmM GriymKÁM Paevti GyM vuc©ti buKÁela sT§anusarI . esatabtþiplscäikiriyay bdibenña buKÁela sT§anusarI . peldæieta sT§avimuetþa . buKÁlNakMBugRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipl eday\®nÞiy KWsT§amanRbmaNd¾éRkElg ceRmIn GriymKÁmansT§aCaeRKÓgnaM mansT§aCaRbFan buKÁlenH ehAfa sT§µanusarI . buKÁlkMBugRbtibtþi edIm,IeFVI[Cak; c,as;nUvesatabtþipl eQµaHfa sT§anusarI . ÉcMENk buKÁlEdlzitenAkñúgpl eQµaHfa sT§avimuetþa .

btþimKÁ edaybTenHfa bdibnñsS. bTfa GFimtþM )andl; mankmøaMg . buKÁlNarEmgnaMmknUvbBaØa ehtuenaH buKÁl enaHeTIbeQµaHfa bBaØavahI ERbfa GñkmanRbRktInaMmknUv bBaØa . mü:ageTot bBaØarEmgnaMbuKÁlenHeTA elakeBalfa bBaØavahI dUecñHk¾manEdr . Baküfa bBaØabuBVgÁmM )andl; eFVIbBaØa[Cabuercarik KWeFVIbBaØa[CaGñknaMmux . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlmansPaBEbbenH RTg;Rtas;ehAfa FmµanusarI . buKÁlNarEmgrlwk KW rEmgtamrlwkedayFm’ eBalKWbBaØa eRBaHehtuenaH buKÁl enaHeTIbeQµaHfa FmµanusarI . Baküfa FmµanusarI enH CaeQµaHénbuKÁlEdltaMg enAkñúgesatabtþimKÁ bu:Enþ dl;eBlelak)anseRmcnUvplcitþ k¾eQµaHfa Tidæib,tþbuKÁl .

GdækfasT§anusarI vinicä½ykñúgnieTÞsén sT§anusarI . buKÁlNa rEmg naMmknUvsT§a ehtuenaH buKÁlenaHeTIbeQµaHfa sT§avahI ERbfa GñknaMmknUvsT§a . mü:ageTot sT§anaMbuKÁlenHeTA elakeBalfa sT§avahI -77dUecñHk¾manEdr . bTfa

cb;GdækfaFmµanusarI

36-ktema c buKÁela sT§anusarI buKÁlCasT§anusarI KWbuKÁltamrlwkedaysT§a -76etIdUcemþc ? 39


eQµaHfa sIs³ KWCaTIbMput man 2 y:ag )andl; Pikçú mYyGgÁ)anseRmcFm’dl;TIbMputehIy eQµaHfa]PetaPaKvimutþbuKÁl cMENkmYyGgÁepSgeTot )anseRmcFm’dl;TI bMputehIy maneQµaHfa bBaØavimutþbuKÁl . GFib,ayfa PikçúTaMgLayÉNamYy rEmgjúaMgnUv elakutþrFm’[ekIteLIg PikçúTaMgLayRKb;GgÁenaH rEmgeFVI Fm’ 2 y:agenH KWsT§a nigbBaØa[CaFur³ GaRs½yzan³ TaMg 2 enH KW smfaPinievs³ nigvibsSnaPinievs³ nigrEmg rYcputedaysIs³TaMg 2 enH KW]PetaPaKvimutþsIs³ nig bBaØavimutþsIs³ . kñúgbNþaPikçúTaMgenaH PikçúGgÁNa )ansmabtþi 8 eFVI bBaØa[CaFur³ GaRs½yGMNacsmf³ eFVIGrUbsmabtþiy:ag NamYy[CabTdæan ehIyepþImtaMgvibsSna )anseRmcnUv RBHGrhtþ PikçúGgÁenaH kñúgxN³énesatabtþimKÁ eQµaHfa FmµanusarI kñúgzan³ 6 xagmux KWtaMgEtBIesatabtþipl dl;GrhtþmKÁ eQµaHfa kayskçI kal)anseRmcnUv RBHGrhtþpl eQµaHfa ]PetaPaKvi -79- muetþa .

sT§abuBVgÁmM )andl; eFVIsT§a[Cabuercarik KWeFVI[CaGñknaM mux . BIrbTfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlman sPaBEbbenH RBHGgÁRTg;Rtas;ehAfa sT§anusarI . buKÁl Na rEmgrlwk KWrEmgtamrlwkedaysT§a ehtuenaH buKÁl enaHeTIbeQµaHfa sT§anusarI . Baküfa sT§anusarI enH CaeQµaHénbuKÁlEdltaMg enAkñúgesatabtþimKÁ luHdl;eBlelak)anseRmcnUvplcitþ k¾eQµaHfa sT§avimutþbuKÁl . eQµaHfa Fur³ 2 y:ag eQµaHfa GPinievs³ 2 y:ag nigeQµaHfa sIs³ 2 y:ag rEmgmandl;buKÁlGñk júaMgnUvelakutþr[ekIteLIg . bNþaFur³CaedImenaH eQµaHfa Fur³ man 2 y:ag KW sT§aFur³ 1 bBaØaFur³ 1 . eQµaHfa GPinievs³ )andl; karGaRs½y 2 y:ag KW PikçúmYyGgÁrEmgGaRs½yenAedaysmf³ ¬smfaPinievs³ ¦ cMENkmYyGgÁepSgeTot rEmgGaRs½yenAedayvibsSna ¬vibsSnaPinievs³ ¦ . -7840


kñúgbNþaPikçúTaMgenaH PikçúGgÁNa eFVIbBaØa[CaFur³ GaRs½yGMNacvibsSna BicarNasuT§sgçar b¤ rU)avcrCÄan y:agNamYy ehIy)anseRmcnUvRBHGrhtþ PikçúGgÁenaH kñúgxN³énesatabtþimKÁ eQµaHfa FmµanusarI Etkñúgzan³ 6 xagmux KWtaMgBIesatabtþipldl;GrhtþmKÁ eQµaHfa Tidæib,etþa luHdl;)anseRmcnUvRBHGrhtþpl eQµaHfa bBaØavimuetþa . eQµaH 2 y:ag KWbBaØavimuetþa nigTidæib,etþa eRkayenH rYmnwgeQµaHmun² 3eTot KW FmµanusarI kayskçI nig]PetaPaKvimuetþa RtÚvCa 5 eQµaH . kñúgbNþaPikçúTaMgenaH PikçúGgÁNa )annUvsmabtþi 8 eFVI sT§a[CaFur³ GaRs½yGMNacsmf³ eFVIGrUbsmabtþiy:agNa mYy[CabTdæan epþImtaMgvibsSna )anseRmcnUvRBHGrhtþ PikçúGgÁenaH kñúgxN³énesatabtþimKÁ eQµaHfa sT§anusarI kñúgzan³ 6 xagmux eQµaHfa kayskçI dl;)anseRmcnUv RBHGrhtþpl eQµaHfa ]PetaPaKvimuetþahñwgÉg .

eQµaHEtmü:agbu:eNÑaH KWsT§anusarI EdlmanbEnßm elIkeRkayenH rYmCamYynwgeQµaH 5 xagedIm RtÚvCa 6eQµaH . kñúgbNþaPikçúTaMgenaH PikçúGgÁNa eFVIsT§aenaHÉg[ CaFur³ GaRs½yGMNacvibsSnaBicarNasuT§sgçar b¤rU)avcrCÄany:agNamYy ehIyk¾)anseRmcnUvRBHGrhtþeTA Pikçú GgÁenaH kñúgxN³énesatabtþimKÁ eQµaHfa sT§anusarI kñúg zan³ 6 xagmuxKWtaMgBIesatabtþipl dl;GrhtþmKÁhñwgÉg eQµaHfa sT§avimuetþa luHdl;)anseRmcnUvRBHGrhtþpl k¾maneQµaHfa bBaØavimuetþa . eQµaH sT§avimuetþaEtmü:agbu:eNÑaHEdlCaeQµaHfµI kñúg elIkeRkayenH ehIyrYmnwgeQµaH 6 xagedIm RtÚvCa 7 eQµaH . RBHGriybuKÁl 7 BYkenH KWCa GKÁTkçieNyübuKÁl kñúgelak . cb;GdækfasT§anusarI

-8041

-81-


37-ktema c buKÁela stþkçtþúMbrema stþkçtþúMbrmbuKÁl KWbuKÁlekIty:ageRcInRtwm 7 CatieTot etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela tiNÑM seBaØaCnanM brikçya esatabenña ehati Gvini)atFemµa niyeta sem<aFibrayena esa stþkçtþúM eTev c manues c sn§avitVa sMsritVa TukçsSnþM kerati GyM vuc©ti buKÁela stþkçtþúMbrema . buKÁlxøHkñúgelakenH Caesatabnñ eRBaHGs;eTAén seBaØaCn³ 3 mansPaBminFøak;cuHkñúgG)ay CabuKÁleTog mankarRtas;dwgRbRBwtþeTAxagmux buKÁlenaH sÞúHeTA GenÞaleTA kñúgeTvta nigmnusS Gs;var³ 7dg ehIyeFVInUv TIbMputénvdþTukç enHehAfa stþkçtþúMbrmbuKÁl . GdækfastþkçtþúbrmbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén stþkçtþúbrmbuKÁl . Baküfa stþkçtþúM )andl; 7dg . karekIteLIgkñúgPB eBalKW kar kñúgbidksresrfa stþkçtþúMbrema kñúgGdækfa sresrfa stþkçtþúbrema

-82-

42

kan;yknUvGtþPaBman 7CatiGs;eRcIn énbuKÁlenaH eRBaH ehtuenaH buKÁlenaHeTIbmaneQµaHfa stþkçtþúbrema ERb fa buKÁlekItGs;eRcInRtwm 7Cati eRBaHelakminkan;ykPB TI 8 bnþBIPBTI 7 enaHeLIy . GriymKÁ eQµaHfa esata ERbfa RkEs kñúgBaküfa esatabenña ehati KWbuKÁl RbkbedayGriymKÁEdleQµaHfaesataenaHÉg eQµaHfa esatabnñ . dUcy:agBaküEdlRBHGgÁRTg;Rtas;fa sarIbuRt tfaKteBalBaküenHfa « esaeta esaeta » dUcenH sarIbuRt « esaeta » etIdUcemþc ? RBHsarIbuRtRkabTUlfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn mKÁ manGgÁ 8 d¾RbesIrenH KWsmµaTidæi .l. smµasmaFi bu:eNÑaH EdleQµaHfa « esaeta » . RBHGgÁRtas;sYreTotfa sarIbuRt tfaKtehAfa « esatabnñ » sarIbuRt etIesatabnñenaHdUcemþc ? RBHsarIbuRtRkabTUlfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn buKÁl NaRbkbedaymKÁmanGgÁ 8 d¾RbesIrenH buKÁlenaH eQµaH fa « esatabnñ » . eTaHbIelakd¾manGayuenaHman -83-


eQµaHy:agenH maneKaRty:agenH kñúgxN³énmKÁedayBit bu:EnþKWCaeQµaHeTAkñúgplEdlmKÁ)an[ehIy eRBaHehtu enaH eTIbRBHesatabnñ RBHGgÁsMedAykkñúgxN³énpl. bTfa Gvini)atFemµa )andl; Pav³ KWkarmineTAkan; G)ay eBalKWvini)at edayGMNacénbdisn§ieLIy . bTfa niyeta )andl; niytbuKÁl KWbuKÁleTogedayniyamén mKÁ . bTfa sem<aFibrayena )andl; PaBCaGñkmankar Rtas;dwgRbRBwtþeTAxagmux . tamBit RBHesatabnñ rEmg Rtas;dwgedaymKÁEdlxøÜn)ancMeBaHehIy eRBaHdUecñaHelak eTIbeQµaHfa sem<aFibrayena . mü:ageTot RBHesatabnñ enaH nwgRtas;dwgedaymKÁxagelITaMg 3 CaBitR)akd eRBaH ehtuenaH elakeTIbeQµaHfa sem<aFibrayena . BIrbTfa eTev c mnuesS c )andl; eTvelak nigmnusSelak . BIrbTfa sn§avitVa sMsritVa )andl; kareTAmk² edayGMNacbdisn§i . BIrbTfa TukçsSnþM kerati )andl; kareFVInUvPaBvilvl;kñúgvdþTukç [CaTIbMput . BIrbTfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlman -kñúgbidkfa

sPaBEbbenH RTg;Rtas;ehAeQµaHfa stþkçtþúbrema ERb fa Gñkman 7Catid¾y:agéRkElg . stþkçtþúbrmbuKÁlenH Kb,IRCabfa RBHd¾manRBHPaKCam©as; Rtas;ehIyedayPaB EdllayRcLMKña edayGMNacéneTvelak nigmnusSelak tamkald¾smKYr . cb;GdækfastþkçtúþbrmbuKÁl

eTev c manues c

-84-

43

38-ktema c buKÁela ekalMekaela ekalMekalbuKÁl KWbuKÁleTABIRtkUlkan;RtkUl etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela tiNÑM seBaØaCnanM brikçya esatabenña ehati Gvini)atFemµa niyeta sem<aFibrayena esa eTV va tINi va kulani sn§avitVa sMsritVa TukçsSnþM kerati GyM vuc©ti buKÁela ekalMekaela . buKÁlxøHkñúgelakenH Caesatabnñ eRBaHGs;eTAén seBaØaCn³ 3 mansPaBminFøak;cuHkñúgG)ay CabuKÁleTog mankarRtas;dwgRbRBwtþeTAxagmux buKÁlenaH sÞúHeTA GenÞaleTA kan;RtkUl 2 b¤ 3 ehIyeFVInUvTIbMputénvdþTukç -85-


buKÁlenHehAfa ekalMekal³ .

39-ktema c buKÁela ÉkBICI buKÁlCaÉkBICI KWbuKÁl enAekItmYyCatieTot etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela tiNÑM seBaØaCnanM brikçya esatabenña ehati Gvini)atFemµa niyeta sem<aFibrayena esa ÉkMeyv manuskM PvM niBVetþtVa TukçsSnþM kerati GyM vuc©ti buKÁela ÉkBICI . buKÁlxøHkñúgelakenH Caesatabnñ eRBaHGs;eTAén seBaØaCn³ 3 mansPaBminFøak;cuHkñúgG)ay CabuKÁleTog mankarRtas;dwgRbRBwtþeTAxagmux buKÁlenaH ekItkñúgPBCa rbs;mnusSEtmþgeTotbu:eNÑaH ehIyk¾eFVInUvTIbMputénvdþTukç eTA buKÁlenHehAfa ÉkBICI .

GdækfaekalMekalbuKÁl vinicä½ykñúgnieTÞsén ekalMekalbuKÁl . buKÁlNa rEmgeTABIRtkUlkan;RtkUl ehtuenaH buKÁlenaHeTIbeQµaH fa ekalMekaela manesckþIGFib,ayfa karekItkñúgRtkUl Tab cab;epþImtaMgEtGMBI)aneFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipl ehIy rEmgminmaneLIy elakrEmgekItkñúgRtkUlEdlman ePaK³eRcInEtmü:agbu:eNÑaH . Baküfa eTV va tINi va kulani )andl; eTA kan; 2 PB b¤ 3 PB edayGMNacénkarekItCaeTvta nig mnusS . ekalMekalbuKÁlenH RBHd¾manRBHPaKCam©as; Rtas;ehIy edayGMNacénmisSkPB KWPBEdllayRcLM KñaenaHÉg . kñúgBaküfa eTV va tINi va RKan;EtCa eTsnabu:eNÑaH ekalMekalbuKÁlenaH rEmgRtac;eTArhUt dl;PBTI 6 eTIbeFVIpøÚvKWmKÁEdlCaTIbMputénvdþTukç)an .

GdækfaÉkBICI vinicä½ykñúgnieTÞsén ÉkBICI . eQµaHfa BIC³ KW xn§EdlRBHd¾manRBHPaKCam©as;RTg;Rtas;ehIy . RBHesatabnñGgÁNa manBUC KWxn§mYyelIkeTot )andl; karkan; yknUvGtþPaBmþgeTothñwgÉg RBHesatabnñenaHeQµaHfa

cb;GdækfaekalMekalbuKÁl

-86-

44

-87-


ÉkBICI . Baküfa manusSkM PvM ¬ manuskM PvM ¦ RKan;EtCaeTsna kñúgTIenHbu:eNÑaH ebIeBalfa « júaMg eTvPB[ekIt » dUcenH k¾smKYrEdr . eQµaHTaMgenHCaeQµaHénRBHGriybuKÁlTaMgenaH edayGMNacéneQµaHEdlRBHd¾manRBHPaKCam©as; RTg;kan; ykehIyenaHÉg . BitNas;RBHesatabnñeTAdl;TIman RbmaNbu:eNÑH eQµaHfa stþkçtþúbrmbuKÁl eTAdl;TIman RbmaNbu:eNÑH eQµaHfa ekalMekalbuKÁl nigeTAdl;TIman RbmaNbu:eNÑH eQµaHfa ÉkBICI KWeQµaHénRBHesatabnñ TaMgenaH RBHd¾manRBHPaKCam©as;RTg;kan;ykehIy bu:Enþ ebIedaykMNt;eTogTat;BitR)akd Baküfa RBHesatabnñrUb enHCastþkçtþúbrm³ rUbenHCaekalMekal³ rUbenHCaÉkBICI rEmgminmaneLIy . sYrfa -etIGVIkMNt;RbePTRBHGriybuKÁlTaMgenaH)an? visC¢nafa - RBHefr³BYkxøHeBalfa buBVehtu niyemti KWbuBVehtuCaKuNCatikMNt;[eTogTat; . BYkxøH eBalfa bzmmeKÁa niyemti KWmKÁTImYyCaKuNCati kMNt;[eTogTat; . BYkxøHeBalfa ]bri teya mKÁa -88-

45

niyemnþi KWmKÁ 3 xagelICaKuNCatikMNt;[eTogTat; . BYkxøH eBalfa tiNÑM mKÁanM vibsSna niyemti KW vibsSnaénmKÁTaMg 3 CaKuNCati kMNt;[eTogTat; . bNþavaT³énRBHefr³TaMgenaH vaT³fa buBVehtu niyemti mann½yfa ³ ]bnisS½yénbzmmKÁCaKuNCatieFVI nUvkarkMNt; dUecñH manEtmKÁ 3 xagelIR)ascak]bnisS½y ekIteLIg . kñúgvaT³fa bzmmeKÁa niyemti dUecñH man EtmKÁ 3eTotCaKuNCatiR)ascaknUvRbeyaCn_ . kñúgvaT³ fa ]bri teya mKÁa niyemnþi dUecñH manEtbzmmKÁ minTan;ekIteLIgpg mKÁ 3 xagelI ekIteLIgehIy . kñúg vaT³fa tiNÑM mKÁanM vibsSna niyemti EdlERbfa vibsSnaénmKÁTaMg 3 CaKuNCatikMNt;[eTogTat; KWCakar RtwmRtÚv . ebIvibsSnaénmKÁTaMg 3 mankmøaMgxøaMg RBHesatabnñk¾eQµaH ÉkBICI ebITn;exSayCagvibsSnarbs;ÉkBICI k¾eQµaHfa ekalMekaela ebITn;exSayCagvibsSnarbs; ekalMekaelaeTAeTotenaH k¾eQµaHfa stþkçtþúbrema eday RbkardUecñHÉg . RBHesatabnñGgÁxøH manGCÄas½y ¬GFüaRs½y ¦ kñúg -89-


vdþ³ CaGñkeRtkGrkñúgvdþ³ rEmgRtac;eTAkñúgvdþ³erOy² . vdþaPirtesatabenña KWesatabnñbuKÁlCaGñkeRtkGr kñúgvdþ³ TaMgenaHmanRbmaN bu:eNÑHKW 1-GnafbiNÐikesdæI 2-])asika visaxa 3-cULrfeTvbuRt 4-mharfeTvbuRt 5-GenkvNÑeTvbuRt 6-skáeTvraC 7-naKTtþeTvbuRt buKÁlTaMgGs;enH manGFüaRs½ykñúgvdþ³ eRtkGrkñúg vdþ³ ekItkñúgeTvelak 6 Can; cab;epþImCRmHcitþ[s¥atkñúg eTvelakenaHÉg ehIy)aneTAtaMgenAkñúgGknidæRBhµ eTIb briniBVan buKÁlTaMgenHRBHGgÁmin)ankan;ykkñúgTIenHeT . RBHGgÁmin)ankan;ykRtwmEtbuKÁlTaMgenHbu:NÑwg k¾minEmn Edr RBHesatabnñGgÁNa ekItkñúgmnusSelakTaMgLay Rtac;eTAehIykñúgmnusSelakhñwgÉgGs; 7 Cati ehIyeTIb seRmcnUvRBHGrhtþkþI RBHesatabnñGgÁNaekItkñúgeTv-90-

46

elakTaMgLay Rtac;eTAkñúgeTvelakenaHGs; 7 Cati ehIy eTIbseRmcnUvRBHGrhtþkþI RBHesatabnñTaMgGs;enH RBHd¾ manRBHPaKCam©as;k¾min)ankan;ykEdr . Kb,IRCabfa kñúgTIenH RBHGgÁRTg;kan;ykRBHesatabnñEdlCastþkçtþúbrema nigekalMekaela edayGMNac énPBEdllayKña ¬mnusSnigeTvta ¦ÉcMENkRBHesatabnñ EdlekItkñúgPBmnusSmþgeTotbu:eNÑaH EdleQµaHfaÉkBICI. RBHesatabnñTaMgenaH mYyGgÁ² rEmgRbsBVkñúgPav³ 4 y:ag edayGMNacénTukçabdibTaCaedIm . edaysT§aFur³ RBHesatabnñman 12 BYk KW stþkçtþúbrema 4BYk ekalMekaela 4BYk nigÉkBICI 4BYk ¬Edlfa 4 BYk eRBaHKittambdibTa 4 ¦ . edaybBaØaFur³ KWRBHesatabnñ)anjúaMgnUvelakutþrFm’ [ekItedaybBaØa eFVIbBaØa[CaFur³y:agenHfa eyIgnwg[ elakutþrFm’ekIteLIg . RBHesatabnñEdleQµaHfastþkçtþúbremaCaedIm edayGMNacénbdibTa 4 y:ag k¾CaRBHesatabnñ 12 BYkEdr . RBHesatabnñTaMg 24 BYkenH bNÐitKb,IRCabfa -91-


RBHd¾manRBHPaKCam©as;Rtas;TukehIykñúgzan³enH eday GMNacénRBHGriy³ GñkcUleTAsmøwgFm’EdltaMgenA eday sT§a b¤ edaybBaØakñúgTIenHedayRbkardUecñHÉg . cb;GdækfaÉkBICI 40-ktema c buKÁela skTaKamI buKÁlCaskTaKamI KWbuKÁlmkkan;elakenHmþgeTot etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela tiNÑM seBaØaCnanM brikçya raKeTasemahanM tnutþa skTaKamI ehati skieTv \mM elakM GaKnþV a TukçsSnþM kerati GyM vuc©ti buKÁela skTaKamI . buKÁlxøHkñúgelakenH CaskTaKamI eRBaHGs;eTAén seBaØaCn³ 3 eRBaHeFVIraK³ eTas³ emah³[RsalesþIg mk kan;elakenHGs;var³mþgeTot ehIyk¾eFVInUvTIbMputénvdþTukç buKÁlenHehAfa skTaKamI . GdækfaskTaKamI vinicä½ykñúgnieTÞsén skTaKamI . buKÁlNarEmg -92-

47

mkmþgeTotedayGMNacénbdisn§i eRBaHehtuenaH buKÁl enaHeTIbeQµaHfa skTaKamI . ERbfa Gñkmkbdisn§i mþgeTot . bTfa skieTv )andl; Etmþgbu:eNÑaH . bNþaRBHskTaKamI 5 BYk man 4 BYkEdlRBHGgÁ minsMedAyk KWRTg;sMedAykRtwmEtmYyBYkbu:eNÑaHkñúgTIenH edaybTfa \mM elakM GaKnþV a. RBHskTaKamIBYkxøH )anseRmcnUvskTaKamiplkñúg elakenHehIy rEmgbriniBVankñúgelakenH BYkxøH )an seRmcnUvskTaKamiplkñúgelakenHehIy rEmgbriniBVan kñúgeTvelak BYkxøH )anseRmcnUvskTaKamiplkñúg eTvelakehIy rEmgbriniBVankñúgeTvelakenaHÉg BYkxøH )an seRmcnUvskTaKamiplkñúgeTvelakehIy rEmgmkkan; elakenHeTIbbriniBVan rYmRBHskTaKamITaMg 4 BYk dUceBal mkenH RBHGgÁRTg;min)ansMedAykenAkñúgskTaKaminieTÞs enHeLIy . RBHskTaKamIBYkNa )anseRmcnUvskTaKamipl kñúgelakenH ehIyeTAekItkñúgeTvelak manCIvitrs;enAkñúg -93-


briniBVayI GnavtþiFemµa tsµa elaka GyM vuc©ti buKÁela GnaKamI . buKÁlxøHkñúgelakenH Ca]b)atik³kMeNIt eRBaHGs; eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 ehIybriniBVankñúg suT§avasRBhµelakenaH mansPaBminRtLb;cakBIelak enaHmkvijeLIy buKÁlenHehAfa GnaKamI .

eTvelakenaHrhUtGs;Gayu rYck¾RtLb;mkekItenAkñúgelak enHmþgeTot eTIbbriniBVan . RBHskTaKamIBYkenHEtbu:eNÑaH Kb,IRCabfa RBHGgÁRTg;kan;ykkñúgskTaKaminieTÞsenH . BaküNaEdlenAsl;kñúgTIenH Edl´RBHkruNamin )aneBal BaküenaHTaMgGs; ´RBHkruNa)aneBalehIykñúg elakutþrkuslnieTÞs énGdækfaFmµsgÁh³ . sYrfa ³ RBHskTaKamI nig RBHesatabnñEdlCa ÉkBICI mankrNIepSgGMBIKñay:agNa ? eqøIyfa ³ RBHesatabnñEdlCaÉkBICI elakman bdisn§iEtmþgbu:eNÑaH cMENkRBHskTaKamIelakmanbdisn§i 2 dg cMNucenH CakrNIEdlepSgKñarvagRBHGriybuKÁl TaMgBIrenH .

GdækfaGnaKamI vinicä½ykñúgnieTÞsén GnaKamI . kamFatu RBHd¾ manRBHPaKCam©as;Rtas;ehAfa »rM ERbfa Tab kñúgBaküfa »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM. eRKÓgcgTaMg 5enH Edl buKÁlNaminTan;lH)an eRBaHehtuenaH buKÁlenaH sUm,I ekItenAkñúgPvKÁPUmi ¬KWPBEdlx<s;CageKbMput ¦ k¾eday k¾enAEtRtÚveRKÓgcgTaMgenaH Taj[Føak;mkkñúgkamFatuenH dEdl. dUcRtIelbnuyEdleKbiTnwgEpøsnÞÚc b¤dUcstVEk¥k EdleKykExSd¾EvgmkcgeCIgTuk eRBaHehtudUecñaH eRKÓg

cb;GdækfaskTaKamI

41-ktema c buKÁela GnaKamI buKÁlCaGnaKamI KWbuKÁlminmkkan;kamelakenHeTot etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela bBa©nñM »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM brikçya »b)atieka ehati ttß -94-

-»rmÖaKiyanM seBaØaCnanM ERbfa seBaØaCn³xageRkam 5 KW skáayTidæi 1 vicikicäa 1 sIlBVtbramas³ 1 kamcänÞ³ 1 nigBüa)aT 1 .48

-95-


cgTaMg 5 RBHGgÁeTIbRtas;ehAfa »rmÖaKiy³ GFib,ayfa »rmÖaKiy³enH Carbs;xageRkam KWCacMENkxagTab . bTfa brikçya KW eRBaHkarGs;eTAéneRKÓgcgTaMg enaH . bTfa »b)atieka )andl; GñkmankMeNItCa]b)atik³ edayesckþIfa karedkkñúgKP’rbs;RBHGnaKamIenaH elak)anrYcputehIy enAkñúgbTfa »b)atieka enH. Bakü fa ttß briniBVayI )andl; RBHGnaKamIbriniBVankñúgsuT§avasRBhµelakenaH . Baküfa GnavtþiFemµa tsµa elaka )anesckþIfa CakarmincutiGMBIRBhµelak cuHmk kan;kamelakenHedayGMNacénbdisn§ieLIy . Ékarmk rbs;RBHGnaKamIenaH edIm,IRbeyaCn_dl;kareXIjRBHBuT§Ca GgÁm©as; RBHefr³ nigedIm,Isþab;RBHsT§mµCaFmµtaminmankar hamXat;eT . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlmansPaB EbbenH RBHGgÁRTg;Rtas;ehAfa Ca RBHGnaKamI eRBaHmin RtLb;mkeTotedayGMNacénbdisn§i .

42-ktema c buKÁela GnþrabriniBVayI buKÁlCa GnþrabriniBVayI KWbuKÁlbriniBVankñúgrvagkarekIt nigBak;kNþalGayu etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela bBa©nñM »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM brikçya »b)atieka ehati ttß briniBVayI GnavtþiFemµa tsµa elaka esa ]b,nñM va smnnþra Gb,tþM va evmCÄM Gayub,maNM GriymKÁM sBa¢enti ]bridæimanM seBaØaCnanM bhanay GyM vuc©ti buKÁela GnþrabriniBVayI . buKÁlxøHkñúgelakenH Ca]b)atik³kMeNIt eRBaHGs; eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 CaGñkbriniBVan kñúg suT§avasRBhµelakenaH mansPaBminRtLb;cakBIelak enaHmkvijeLIy buKÁlenaHjúaMgGriymKÁ[ekIteLIg edIm,I lHnUvseBaØaCn³xagelI kñúgRbmaNénGayubnþbnÞab;Cab;Kña nwgkarekItxøH nigenAminTan;)andl;Bak;kNþalénGayuxøH buKÁlenHehAfa GnþrabriniBVayI .

cb;GdækfaGnaKamI

-96-

49

-97-


GdækfaGnþrabriniBVayI vinicä½ykñúgnieTÞsénRBHGnaKamI EdleQµaHfa GnþrabriniBVayI . Baküfa ]b,nñM va smnnþra edayesckþI fa CakalCab;tKñaCamYynwgkarekIteLIgxøH . Baküfa Gb,tþM va evmCÄM Gayub,maNM edayesckþIfa enAmin Tan;dl;RbmaNénBak;kNþalGayuxøH. GFib,ayfa enAmin Tan;dl;Bak;kNþalGayu elakrEmgjúaMgGriymKÁ[ekIt eLIg ehIybriniBVan. esckþIfa evmCÄM btþM ERbfa dl;Bak; kNþalxøH bNÐitKb,IRCabkarkMNt;eday «va» s½BÞ . RBHGnaKamIEdlCaGnþrabriniBVayI 3 BYk Cakar seRmcehIyedayRbkardUecñH . Baküfa ]bridæimanM seBaØaCnanM )andl; ]T§mÖaKiy seBaØaCn³ 5 xagelIb¤)andl;kiels 8.bTfa bhanay )andl; karjúaMgmKÁ[ekIteLIgedIm,IlHnUvseBaØaCn³enaH. BIrbTfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlman

sPaBEbbenH RTg;Rtas;ehAfa GnþrabriniBVayI eRBaHbriniBVankñúgrvagBak;kNþalénGayuenaHÉg . cb;GdækfaGnþrabriniBVayI

-seBaØaCn³xagelI 5 KWrUbraK³ 1 GrUbraK³ 1 manH 1 ]T§c©³ 1 nigGviC¢a 1 -kiels 8 KW elaP³ 1 eTas³ 1 emah³ 1 manH 1 Ghirik³ 1 Genatþb,³ 1 fIn³ 1 nig]T§c©³ 1 .-98-

50

43-ktema c buKÁela ]bhc©briniBVayI buKÁlCa ]bhc©briniBVayI KWbuKÁlhYsBIBak;kNþalGayueTAeTIb briniBVan etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela bBa©nñM »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM brikçya »b)atieka ehati ttß briniBVayI GnavtþiFemµa tsµa elaka esa GtikámitVa evmCÄM Gayub,maNM ]bhc© va kalkiriyM GriymKÁM sBa¢enti ]bridæimanM seBaØaCnanM bhanay GyM vuc©ti buKÁela ]bhc©briniBVayI . buKÁlxøHkñúgelakenH Ca]b)atik³kMeNIt eRBaHGs; eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 ehIyCaGñkbriniBVan kñúgsuT§avasRBhµelakenaH mansPaBminRtLb;cakBIelak enaHmkvijeLIy buKÁlenaH júaMgGriymKÁ[ekIteLIg edIm,I lHbg;nUvseBaØaCn³xagelI kñúgkalknøgBIBak;kNþalGayu -99-


CaRbmaNxøH enAeBlCitnwgeFVIkalkiriyaxøH buKÁlenHehA fa ]bhc©briniBVayI .

44-ktema c buKÁela GsgçarbriniBVayI buKÁlCa GsgçarbriniBVayI KWbuKÁlbriniBVanedaymin)anBüayamxøaMgkøaeLIy etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela bBa©nñM »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM brikçya »b)atieka ehati ttß briniBVayI GnavtþiFemµa tsµa elaka esa Gsgçaern GriymKÁM sBa¢enti ]bridæimanM seBaØaCnanM bhanay GyM vuc©ti buKÁela GsgçarbriniBVayI . buKÁlxøHkñúgelakenH Ca]b)atik³kMeNIt eRBaHGs; eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 ehIyCaGñkbriniBVan kñúgsuT§avasRBhµelakenaH mansPaBminRtLb;cakBIelak enaHmkvijeLIy buKÁlenaHjúaMgGriymKÁ[ekIteLIg eday Gsgçar KWedayBüayambnþicbnþÜcbu:eNÑaH edIm,IlHbg;nUv seBaØaCn³xagelI buKÁlenHehAfa GsgçarbriniBVayI .

Gdækfa]bhc©briniBVayI vinicä½ykñúgnieTÞsénRBHGnaKamIEdleQµaHfa ]bhc©briniBVayI . Baküfa GtikámitVa evmCÄM Gayub,maNM )andl; QanknøghYsBIBak;kNþalRbmaNén Gayu . Baküfa ]bhc© va kalkiriyM )andl; Citnwg eFVIkalkiriya GFib,ayfa CitnwgGs;GayuehIy . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdlman sPaBEbbenH RBHGgÁRTg;Rtas;ehAfa ]bhc©briniBVayI KWQanknøghYsBI 500 mhakb, EdlCaBak;kNþalGayu rbs; GvihaPUmi eRBaH 1000 mhakb,CaRbmaNGayuén GvihaPUmienaH ehIyeTIbtaMgenAkñúgkb,TI 600 mhakb, b¤ TI 700 mhakb, b¤TI 800 mhakb, b¤TI 900 mhakb, b¤TI 1000 mhakb, y:agNamYyenaHÉg ehIyeTIb seRmcnUvRBHGrhtþ briniBVanedaykielsbriniBVan. cb;Gdækfa]bhc©briniBVayI

-100-

51

45-ktema c buKÁela ssgçarbriniBVayI buKÁlCa ssgçarbriniBVayI KWbuKÁlbriniBVanedayBüayamxøaMgkøa etI dUcemþc ? -101-


ehIy)anseRmcRBHGrhtþ briniBVanedaykielsbriniBVan tamFmµta dUecñaHeTIbeQµaHfa GsgçarbriniBVayI . RBHGnaKamIrUbNa manBüayamxøaMgkøa )anxMRbwgERbg manesckþITukçeRcIn eTIb)anseRmcnUvRBHGrhtþ briniBVanedaykielsbriniBVantamFmµta dUecñaH eTIbeQµaH fa ssgçarbriniBVayI .

\eFkec©a buKÁela bBa©nñM »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM brikçya »b)atieka ehati ttß briniBVayI GnavtþiFemµa tsµa elaka esa ssgçaern GriymKÁM sBa¢enti ]bridæimanM seBaØaCnanM bhanay GyM vuc©ti buKÁela ssgçarbriniBVayI . buKÁlxøHkñúgelakenH Ca]b)atik³kMeNIt eRBaHGs; eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 ehIyCaGñkbriniBVan kñúgsuT§avasRBhµelakenaH mansPaBminRtLb;cakBIelak enaHmkvijeLIy buKÁlenaHjúaMgGriymKÁ[ekIteLIg eday ssgçar KWedayBüayamxøaMgkøa edIm,IlHbg;nUvseBaØaCn³ xagelI buKÁlenHehAfa ssgçarbriniBVayI .

cb;GdækfaGsgçarbriniBVayI nig ssgçarbriniBVayI

46-ktema c buKÁela ]T§MesaetaGknidæKamI buKÁl Ca]T§MesaetaGknidæKamI KWbuKÁlmanRkEsxagelIeTAdl; GknidæPUmi etIdUcemþc ? \eFkec©a buKÁela bBa©nñM »rmÖaKiyanM seBaØaCnanM brikçya »b)atieka ehati ttß briniBVayI GnavtþiFemµa tsµa elaka esa Gviha cueta Gtb,M Kcäti Gtb,a cueta suTsSM Kcäti suTsSa cueta suTsSw Kcäti suTsSiya cueta GknidæM Kcäti

GdækfaGsgçarbriniBVayI nig ssgçarbriniBVayI vinicä½ykñúgnieTÞsénRBHGnaKamIEdleQµaHfa GsgçarbriniBVayI nig ssgçarbriniBVayI . RBHGnaKamIrUbNa minmanBüayamxøaMgkøa min)anxMRbwgERbg manesckþITukçtic -102-

52

-103-


Gkniedæ GriymKÁM sBa¢enti ]bridæimanM seBaØaCnanM bhanay GyM vuc©ti buKÁela ]T§MesaetaGknidæKamI . buKÁlxøHkñúgelakenH Ca]b)atik³kMeNIt eRBaHGs; eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 ehIyCaGñkbriniBVan kñúgsuT§avasRBhµelakenaH mansPaBminRtLb;cakBIelak enaHmkvijeLIy buKÁlenaHcuticakGvihaeTAkan;Gtb,a cuti cakGtb,aeTAkan;suTsSa cuticaksuTsSaeTAkan;suTsSI cuticaksuTsSIeTAkan;Gknidæa ehIyjúaMgnUvGriymKÁ[ekIt eLIgkñúgGknidæaedIm,IlHbg;nUvseBaØaCn³xagelI buKÁlenH ehAfa ]T§MesaetaGknidæKamI . 47-ktema c buKÁela esatabenña esatabtþiplscäikiriyay bdibenña buKÁlCaGñkRbtibtþiedIm,IeFVI[Cak; c,as;nUvesatabtþipl Caesaetabnñ etIdUcemþc ? tiNÑM seBaØaCnanM bhanay bdibenña buKÁela esatabtþiplscäikiriyay bdibenña ysS buKÁlsS tINi seBaØaCnani bhInani GyM vuc©ti buKÁela esatabenña . -104-

buKÁlRbtibtþiedIm,IlHbg;nUvseBaØaCn³ 3 Rbtibtþi edIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvesatabtþipl buKÁlNaEdllHbg; nUvseBaØaCn³ 3enH)anehIy buKÁlenHehAfa esatabnñ. 48-kamraKBüa)aTanM tnuPavay bdibenña buKÁela skTaKamiplscäikiriyay bdibenña ysS buKÁlsS kamraKBüa)aTa tnuPUta GyM vuc©ti buKÁela skTaKamI . buKÁlRbtibtþiedIm,I[RsalesþIgnUvkamraK³ nigBüa)aT RbtibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvskTaKamipl buKÁlNa EdlmankamraK³ nigBüa)aTRsalesþIg buKÁlenHehAfa skTaKamI . 49-kamraKBüa)aTanM Gnvessb,hanay bdibenña buKÁela GnaKamiplscäikiriyay bdibenña ysS buKÁlsS kamraKBüa)aTa Gnvessa bhIna GyM vuc©ti buKÁela GnaKamI . 53

-105-


buKÁlRbtibtþiedIm,IlHbg;nUvkamraK³ nigBüa)aTmin[ esssl; RbtibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as;nUvGnaKamipl buKÁl NaEdllHbg;nUvkamraK³ nigBüa)aTmin[esssl; buKÁl enHehAfa GnaKamI .

Gdækfa]T§MesaetaGknidæKamICaedIm vinicä½ykñúgnieTÞsénRBHGnaKamI EdleQµaHfa ]T§MesatbuKÁl . tNðaesatM RkEstNða b¤vdþesatM RkEsvdþ³rbs; RBHGnaKamIenaH manenAxagelI eRBaHCaFmµCatinaMeTAxag elI dUecñaHeTIbelakeQµaHfa ]T§Mesaeta ERbfa Gñkman RkEstNða b¤RkEsvdþ³xagelI . mü:ageTot mKÁesatM RkEsmKÁrbs;GnaKamIenaHmanenAxagelI eRBaHelakeTA kan;PBxagelIehIy eTIb)anseRmc eRBaHdUecñaHeTIbelak eQµaHfa ]T§Mesaeta ERbfa GñkmanRkEsmKÁeTAxagelI . BIrbTfa GknidæM Kcäti )andl; GñkmanRbRktIeTA kan;GknidæPB . Kb,IRCabvinicä½ykñúgBaküfa Gviha cueta Gtb,M Kcäti CaedImdUcenHfa RBHGnaKamIkalenAkñúgGvihaPUmi rhUt 1000mhakb, minGacseRmcnUvRBHGrhtþ)an eTIb eTAkan;suTsSIPUmitamlMdab; . kalelakenAkñúgsuTsSIPUmi rhUt 8000 mhakb, k¾minGacseRmcnUvRBHGrhtþ)an

50-rUbraKGrUbraKman]T§c©GviC¢ay Gnvessb,hanay bdibenña buKÁela Grhtþplscäikiriyay bdibenña ysS buKÁlsS rUbraeKa GrUbraeKa maena ]T§c©M GviC¢a Gnvessa bhIna GyM vuc©ti buKÁela Grha . buKÁlRbtibtþiedIm,IlHbg;nUvrUbraK³ GrUbraK³ manH ]T§c©³ nigGviC¢amin[esssl; RbtibtþiedIm,IeFVI[Cak;c,as; nUvGrhtþpl buKÁlNaEdllHbg;nUvrUbraK³ GrUbraK³ manH ]T§c©³ nigGviC¢amin[esssl; buKÁlenHehAfa RBHGrhnþ .

cb;ÉkknieTÞs -106-

54

-107-


eTIbeTAkan;GknidæPUmienaH rEmg[GriymKÁekIt)an . edIm,ICakar)anRCabnUvRbePTénRBHGnaKamITaMgenaH GñksikSaKb,IRCabBYk 4 énRBHGnaKamI EdleQµaHfa ]T§MesaetaGknidæKamI . bNþaRBHGnaKamITaMgenaH GgÁNaCRmHRBhµelak TaMg 4 [s¥at cab;epþImtaMgGMBIGvihaPUmi ehIyeTAkan; GknidæPUmieTIbbriniBVan GgÁenaHeQµaHfa ]T§MesaetaGknidæKamI . GgÁNa CRmHRBhµelakTaMg 3 xageRkam[s¥at ehIytaMgenAkñúgsuTsSIRBhµelak ehIybriniBVan GgÁenaH eQµaHfa ]T§Mesaeta n GknidæKamI ERbfa GñkmanRkEs xagelIEdr EtmineTAkan;GknidæPUmi . GgÁNa eTAkan;GknidæPUmiEtmþg ehIybriniBVan GgÁ enaHeQµaHfa n ]T§MesaetaGknidæKamI ERbfa Gñkmin manRkEsxagelIeT EteTAkan;GknidæPUmi . GgÁNataMgenAkñúgRBhµelakTaMg4 xageRkam ehIy rEmgbriniBVankñúgTIenaH² GgÁenaHeQµaHfa n ]T§Mesa-108-

eta n GknidæKamI ERbfa GñkminmanRkEsxagelI nigmineTAkan;GknidæPUmi . eRBaHdUecñaH kalebIrYmRbmUlnUvRBHGnaKamITaMgenaH eTIbRtÚvCa 48 BYk edayRbkardUecñaHÉg . sYrfa ³ RBHGnaKamI 48 BYk etIdUcemþc ? eqøIyfa ³ enAkñúgGvihaPUmi manRBHGnaKamIEdlCa GnþrabriniBVayI 3 BYk EdlCa]bhc©briniBVayI 1 BYk Edl Ca]T§Mesaeta 1 BYk . RBHGnaKamITaMg 5 BYkenH Ca GsgçarbriniBVayI 5 BYk CassgçarbriniBVayI 5 BYk rYm)an Ca 10 BYk . kñúgGtb,a suTsSa nigsuTsSIPUmi k¾dUcKña KW man 10 BYkkñúgPUmimYy² dUecñHrYmTaMg 4 PUmi RtÚvCa 40BYk. RBHGnaKamIEdleQµaHfa ]T§Mesaeta minmankñúg GknidæPUmi KWmanEtRBHGnaKamIEdleQµaHfa GnþrabriniBVayI 3BYk nig]bhc©briniBVayI 1BYkbu:eNÑaH dUecñH kñúgGknidæPUmi enHmanRBHGnaKamIEt 8 BYk KWGsgçarbriniBVayI 4 BYk nig ssgçarbriniBVayI 4 BYk . rYmRBHGnaKamITaMgGs;RtÚvCa 48 BYk edayRbkar dUecñHÉg . 55

-109-


RBHGnaKamITaMgGs;enaH bNÐit)ansEmþgeRbóbeFob ehIyedayRkmrpáaePøIgEdlekItGMBIEdk dUc]TahrN_teTA enH ³ CagEdkdMEdkEdldutekþARkhmedIm,IeFVIkaMbitbt; nig kaMbitkat;RkckCaedIm RkmrpáaePøIgekIteLIgehIyk¾rlt;eTA vij y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH bNÐit Kb,IRCabfa Ca GnþrabriniBVayI BYkTI 1 k¾y:agenaHÉg . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHkielsrlt;Gs;eTA minmansl; kñúgeBlbnÞab;BIbdisn§iehIyPøam²enaHÉg . kalCagEdkdMEdkEdldutekþARkhmGs;mYyéf¶ Ca EdkFMCagmun RkmrpáaePøIgk¾xÞateLIgkan;GakasehIy k¾ rlt;eTA y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH Kb,I RCabfa Ca GnþrabriniBVayI BYkTI 2 k¾y:agenaHÉg . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHelakmanGayuenAminTan;dl;Bak;kNþal k¾briniBVaneTA . kalCagEdkdMEdkEdldutekþARkhmGs;mYyéf¶ Ca -110-

EdkFMCagmun ¬)anesckþIfaFMeLIg²CalMdab; ¦ RkmrpáaePøIg xÞateLIgkan;Gakas ehIyminTan;vilRtLb;cuHmkkan;EpndI pg k¾rlt;eTA y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH Kb,IRCabfa Ca GnþrabriniBVayI BYkTI 3 k¾y:agenaHÉg. sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHdl;Bak;kNþalénGayuenAq¶ayBIkar eFVIkalkiriya ehIyk¾briniBVaneTA . kalCagEdkdMEdkEdldutekþARkhmGs;mYyéf¶ Ca EdkFMCagmun RkmrpáaePøIg xÞateLIgkan;Gakas ehIy vilRtLb;cuHmkkan;EpndI RKan;Etb:HxÞb;nwgEpndIbu:eNÑaH k¾rlt;eTA y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH Kb,IRCabfa Ca ]bhc©briniBVayI k¾y:agenaHÉg . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHcUlCitkareFVIkalkiriyaehIy )an júaMgkarRbRBwtþeTAénGayu[Gs;eTAeTIbbriniBVan . kalCagEdkdMEdkEdldutekþARkhmGs;mYyéf¶ Ca EdkFMCagmun RkmrpáaePøIg xÞatFøak;eTARtg;esµA b¤KMnreQI bnþicbnþÜcehIy k¾eqHesµA b¤KMnreQIbnþicbnþÜcenaH rYck¾ 56

-111-


rlt;eTA y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH Kb,I RCabfa Ca GsgçarbriniBVayI k¾y:agenaHÉg . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHbriniBVanedaykarRbkbBüayamman RbmaNbnþicbnþÜc KWedaykarRbRBwtþeTAy:agsb,ay . kalCagEdkdMEdkEdldutekþARkhmGs;mYyéf¶ Ca EdkFMCagmun RkmrpáaePøIg xÞatFøak;eTARtÚvKMnrGusd¾FMb¤KMnr esµAd¾FM ehIyeqHKMnrGus b¤KMnresµAd¾FMenaH rYck¾rlt;eTA y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH Kb,IRCabfa Ca ssgçarbriniBVayI k¾y:agenaHÉg . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHbriniBVanedaymanBüayamy:agxøaMgkøa KWRbRBwtþeTAedaykarRbwgERbgCaTIbMput . RkmrpáaePøIgdéTeTot rEmgFøak;eTAnwgKMnrGus b¤KMnr esµAd¾FMenaH RKakalKMnrGusb¤KMnresµAd¾FMenaH RtÚvePøIgeqH Gs;exÞcxÞIehIy ePøIg)anraleqHeragCagEdk rYcraleTAeqH PUmiGñkRsúk GñknKrrhUtTl;KñanwgsmuRTeTIbrlt;eTA y:agNa RBHGnaKamIEdlmansPaBEbbenH Kb,IRCabfa Ca -112-

]T§MesaetaGknidæKamI k¾y:agenaHÉg . sYrfa ³ eRBaHehtuGVI ? eqøIyfa ³ eRBaHelakeFVIkarbnþBUCeTAkñúgPBCaGenk ehIyeTIbeFVI[Gs;eTA edaykar)anseRmcnUvFm’CaTIbMput rYck¾briniBVan . EpnEdk ¬EdlCagEdkdM ¦enaHmanxøHtUc manxøHFM eRBaHdUecñaH RBHGgÁeTIbRTg;Rtas;TukkñúgRBHsURt kñúgvar³ TaMgGs;fa GeyakbløM ERbfa EpnEdkdUecñHÉg . smdUcRBHBuT§tRmas;EdlRBHGgÁRtas;Tukfa ³ mñal PikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþiy:agenH rEmg)an]ebkça fa ³ ebIkmµ ¬EdljúaMgstV[ekItkñúgGtþPaB enH ¦ minFøab;maneT GtþPaBrbs;GatµaGjk¾minman ¬kñúg kal\LÚvenHEdr ¦ ebIkmµ ¬EdljúaMgstV[ekItkñúgGnaKt ¦ rbs;GatµaGjminman ¬kñúgkal\LÚvenH ¦eT GtþPaBrbs; GatµaGj ¬kñúgGnaKt ¦ k¾minmanEdr . xn§bBa©k³NaEdl ekItman GatµaGjlHbg;nUvxn§bBa©k³enaHecj PikçúenaHmin eRtkGrkñúgPB minCab;CMBak;kñúgsmÖv³ ¬KWkarekIt ¦ rEmg eXIjnUvRBHniBVanCacMENkd¾s¶b;éRkElg edaybBaØad¾RbéB 57

-113-


EtRBHniBVanenaHPikçúenaH minTan;)aneFVI[Cak;c,as; eday sBVRKb;enAeLIy PikçúenaHminTan;lHbg;nUvmananus½yeday sBVRKb;enAeLIy minTan;lHbg;nUvPvraKanus½yedaysBVRKb;enAeLIy minTan;lHbg;nUvGviC¢anus½yedaysBVRKb;enA eLIy . PikçúenaHeQµaHfa GnþrabriniBVayI eRBaHGs;eTA énseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçúTaMgLay eRbóbdUcCa EpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ EdlbuKÁldM Rkmr páaePøIgekIteLIgehIyrlt;eTAvij y:agNa mñalPikçúTaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþiy:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa GnþrabriniBVayI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxag eRkam 5 y:agenaHÉg . mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa GnþrabriniBVayI eRBaH Gs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçúTaMgLay eRbóbdUcCaEpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ kalbuKÁldM RkmrpáaePøIgxÞatGENþteLIg ehIyrlt;)at;eTAvij y:agNa mij mñalPikçúTaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþiy:agenH .l. Pikçú enaHeQµaHfa GnþrabriniBVayI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³Ca -114-

58

cMENkxageRkam 5 k¾y:agenaHEdr . mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa GnþrabriniBVayI eRBaH Gs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçúTaMgLay eRbóbdUcCaEpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ kalbuKÁldM RkmrpáaePøIgxÞatGENþteLIgkan;Gakas ehIyminTan;vil RtLb;cuHmkkan;EpndIpg k¾rlt;eTA y:agNamij mñal PikçúTaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþiy:agenH .l. PikçúenaH eQµaHfa GnþrabriniBVayI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³Ca cMENkxageRkam 5 k¾y:agenaHEdr . mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa ]bhc©briniBVayI eRBaH Gs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçúTaMgLay eRbóbdUcCaEpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ kalbuKÁldM RkmrpáaePøIgxÞateLIgkan;Gakas ehIyvilRtLb;cuHmkkan; EpndI RKan;Etb:HxÞb;nwgEpndIbu:eNÑaH k¾rlt;eTA y:agNa mij mñalPikçúTaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþiy:agenH .l. Pikçú enaHeQµaHfa ]bhc©briniBVayI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³ -115-


CacMENkxageRkam 5 k¾y:agenaHÉg . mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa GsgçarbriniBVayI eRBaH Gs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçúTaMgLay eRbóbdUcCaEpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ kalbuKÁldM RkmrpáaePøIgxÞatGENþteLIg ehIyFøak;eTAelIKMnresµAb¤KMnr GusEdlmanRbmaNtic páaePøIgenaH )anjúaMgePøIgkñúgKMnr TaMgenaH [ekIteLIgpg júaMgEpSg[ekIteLIgpg luHjúaMg ePøIg[ekIt júaMgEpSg[ekIteLIgehIy k¾qabeqHnUvKMnresµA b¤KMnrGusmanRbmaNticenaHÉg [eTACarbs;exÞcxÞIehIy rlt;eTA y:agNamij mñalPikçúTaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa GsgçarbriniBVayI eRBaH Gs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5k¾y:agenaHÉg . mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa ssgçarbriniBVayI eRBaH Gs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçúTaMgLay eRbóbdUcCaEpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ kalbuKÁldM RkmrpáaePøIgxÞatGENþteLIgelI ehIyFøak;eTAelIKMnresµAb¤ -116-

59

KMnrGusd¾FM páaePøIgenaH )anjúaMgePøIgkñúgKMnrTaMgenaH[ ekIteLIgpg júaMgEpSg[ekIteLIgpg luHjúaMgePøIg[ekIt júaMgEpSg[ekIteLIgehIy k¾qabeqHnUvKMnresµA b¤KMnrGus d¾FMenaHÉg [eTACarbs;exÞcxÞIehIyrlt;eTA y:agNamij mñalPikçúTaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþiy:agenH .l. PikçúenaH eQµaHfa ssgçarbriniBVayI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³ CacMENkxageRkam 5 k¾y:agenaHÉg . mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH CaGñkRbtibtþi y:agenH .l. PikçúenaHeQµaHfa ]T§MesaetaGknidæKamI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³CacMENkxageRkam 5 . mñalPikçú TaMgLay eRbóbdUcCaEpnEdkEdlekþAGs;mYyéf¶ kal buKÁldM RkmrpáaePøIgxÞatGENþteLIg ehIyFøak;eTAelIKMnr esµA b¤KMnrGusd¾eRcIn páaePøIgenaH )anjúaMgePøIgkñúgKMnr TaMgenaH[ekIteLIgpg júaMgEpSg[ekIteLIgpg luHjúaMg ePøIg[ekIt júaMgEpSg[ekIteLIgehIy k¾qabeqHnUvKMnresµA b¤KMnrGus )anraleTAeqHKum<eQIxøH eqHéRBxøH luHeqHKum< eQI eqHéRBehIy ¬Kum<eQInigéRB ¦ k¾eTACarbs;exÞcxÞI rYck¾ )anrlt;eTA eRBaHGaRs½yvtßúmanBN’exovxøH fµxøH TwkxøH -117-


RBHGriybuKÁlTaMgGs;enHmanRbmaNbu:eNÑH KWRBH skTaKamI 12 BYk dUcRBHGrhnþ 12 BYkEdr RBHesatabnñman 24 BYk KWRBHesatabnñ 12 BYk KuNnwgFur³ 2 KW sT§aFur³ 1 bBaØaFur³ 1 nigRBHGnaKamI 48 BYk . RBHGriybuKÁlTaMgGs;enH kal)anrYcputcakelak enHehIy rEmgminekItkñúglTi§xageRkAGMBIRBHBuT§sasna eLIy KWrEmgekItenAEtkñúgRBHsasnarbs;RBHsBVBaØÚBuT§Ca GgÁm©as;bu:eNÑaHÉg . cb;Gdækfa ÉkknieTÞs RtwmEtbu:eNÑH

cMENkénEpndId¾CaTIrIkrayxøH y:agNamij mñalPikçú TaMgLay PikçúCaGñkRbtibtþiy:agenH .l. PikçúenaHeQµaH fa ]T§MesaetaGknidæKamI eRBaHGs;eTAénseBaØaCn³Ca cMENkxageRkam 5 k¾y:agenaHÉg . nieTÞsénRBHGriybuKÁl EdlCaGñkbdibtþikñúgkareFVI[ Cak;c,as;nUvesatabtþiplCaedIm manesckþIc,as;las; ehIy . Baküfa GyM vuc©ti edayesckþIfa buKÁlEdl mansPaBEbbenH RBHGgÁRTg;Rtas;ehAfa RBHGrhnþ Baküfa RBHGrhnþ kñúgTIenH Kb,IRCabfaman 12 BYk . sYrfa ³ man 12 BYk dUcemþcxøH ? eqøIyfa ³ kñúgviemakç 3 y:ag KWsuBaØtviemakç 1 Gnimitþviemakç 1 nigGb,Nihitviemakç 1 . bNþaviemakç TaMgenaH RBHxINaRsBEdlrYcputedaysuBaØtviemakçman 4 BYk edayGMNacbdibTa 4 y:ag ÉRBHxINaRsBEdlrYc putedayGnimitþviemakç b¤edayGb,Nihitviemakç k¾dUcKñaEdr eRBaHdUecñH bNÐitKb,IRCabfa RBHGrhnþman 12 BYk eday RbkardUecñHÉg . -118-

3

]dæaennb,maeTn sBaØemn Temn c TIbM kyiraf emFavI yM »eXa naPikIrti . GñkmanbBaØaKb,IsagekaHKWGrhtþpl CaekaHEdl CMnn;KWkiels Cn;Bnøicmin)an edayesckþIRbwgERbgpg edayesckþIminRbmaTKWkarminenAR)ascakstipg eday esckþIsRgÜmkñúgctub,arisuT§isIlpg nigedaykarTUnµannUv \®nÞiymanckçú®nÞiyCaedImpg . 60

-119-


4- ])ask éh-bu‘nNarin nig])asikaeGag-suIfan; 5- ])ask ehob-eb nig])asika eLA-EkvmøiH 6- Rkúm])ask QuM-kusl nig])ask G‘un-qayRKI 7- Rkúm])ask lwm -s‘ag ¬ ehA TUc ¦ 8- ])ask ynþ- sYn nigPriya RBmTaMgbuRt 9- ])ask b‘un-ehg ])asika CMu-suxum RBmTaMgbuRt 10- ])asika »m-lkçNa RBmTaMgbuRt 11- ])asika jwk-b‘unfa nig])asika Em:n-suParI 12- ])asika c½nÞ-bu)äaNa RBmTaMgbuRt 13- ])ask Em:n c½nÞRKwsña ])asika s¶Ün klüaN 14- ])asika s¶Ün créN 15- ])asika G‘a enA RBmTaMgbgb¥ÚnkUnecA ¬kaNada ¦ 16- ])ask G‘ut -éqv:an nigPriya RBmTaMgbuRt 17- ])ask e)øak -gYnéf nigPriya RBmTaMgbuRt 18- Rkúm])ask mYg -eyn ¬vtþsMeBAmas ¦ 19- Rkúm])ask pan;- sarI 20- Ék]tþm Guit-R)aMg nigelakCMTav Ej:m-esdæa 21- ])asika CW-Lag 22- ])askem:A-suKn§ ])asikaGuwg-ey:khYyRBmTaMgbuRt 23- ])asika Guwg-ey:ksag RBmTaMgbuRt 24- ])asika ehg-suIvexg nigmþayeQµaH eGog-hÁic

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ kñúgkargarFmµTan

3

½ 1- ])ask sMr:g vNÑ 3- ])ask KYg lagepg 5- elakRKÚ rs; sUpat 7- nag Ca suNavI 9- ])asika hYn can;bUda 11- ])ask k¥at h‘n 13- ])ask Cwm CMnit 15- ])asika b‘ut m:alI

2- ])ask ynþ sYn 4- ])ask mYg eyn 6- ])ask Kuy suFn 8- nag Xun sUnIm:a 10- ])ask v:an; xunNa 12- ])ask Cwg evgeGov 14- ])ask hay cMerIn 16- ])asika hay c½nÞqvI

raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan ]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM

3

1- ])ask yUs‘ag-gYnlI nig ])asika lIm-XIm 2- ])ask qay-GuIvs‘ag nig])asika hug-KwmEs 3- ])ask qayGIuv-eRsglIm nig])asikahYt-XIm

-120-

61

-121-


46- elak evOg esdæa nigGñkRsI nag CYneGgRBmTaMgbuRt 47- elak Esn-suvNÑriT§ nigPriya 48- ])ask b:Uc bUrI RBmTaMgbuRt 49- ])asika eGo-eksr RBmTaMgRKÜsar 50- elakta tan;-QIvha nigelakyay s‘U-ci®nþa 51- ])asika Et-sayCU RBmTaMgkUnecA 52- ])asika tan;-CalI nigBuT§bris½Textþesomrab 53- ])asika Ém suxn RBmTaMgkUn nigecA 54- ])asika buil-Ey:m 55- ])asika kg-Pwm 56- ])asika m:k;-nag 57- BuT§bris½T can; narIsux nigRkúmRKÜsar 58- BuT§bris½T ePOk>kuM 59- ])asika b‘ít>fgxaM 60- ])asika duM qay 61- ])asika suIv yk;lI 62- ])ask Can Ey:t ])asika suk ecg RBmTaMgbuRt 63- mNÐlsikSaRBHBuT§sasnamNIrtñ extþeBaF×sat; 64- RkúmBuT§bris½TenATIRkúgsuItnI RbeTsGU®sþalI 65- RkúmBuT§bris½TcitþbuNükñúgshKmn_FmµTan

25- elak ywm-suImunIñ nigGñkRsI yU-b:UlIn RBmTaMgbuRt 26- ])ask Lay-suxum ])asika sYn-cnßa nigbuRt 27- ])ask gwm-jaN ])asika kaMg-b:UlIn nigbuRt 28- ])asika G‘¿-G‘n; 29- ])asika b:UGan-sIuvtßa 30- ])asika b:Upav:aN 31- ])asika sak;-s‘ageGg 32- ])asika Ca-pat RBmTaMgbuRt 33- ])ask b:ul-nag ])asika eRKól-suIy:a nigbuRt 34- ])asika Ka-suIn 35- ])asika Gwug - suIvn 36- ])ask G‘uk-sam:aNar:a ])asikah‘ab-etg nigbuRt 37- ])ask em:A-Rsiún ])asika TUc-suInh‘n nigbuRt 38- ])ask BuF-e):alag ])asika h‘un-suIveGog 39- EqmsuRkwt ÷BuFKn§a Chhem Sokreth et Puth Kunthea 40- ])ask Em:n-esOn ])asika eGog-NarI nigbuRt 41- ])ask Ém PkþI nigmata ehg bUrIRsInaf 42- ])asika cMNan RBmTaMgRkúmRKÜsar 43- ])asika lI vn RBmTaMgRkúmRKÜsar 44- ])ask hYn )a:n; nig])asika éf naf RBmTaMgbuRt 45- elak s‘a rs; nigGñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt

-122-

62

-123-


namBuT§bris½TEdlmansT§a bric©aKR)ak;e)aHBum<esovePAenH

3

1- ])ask em:A vgS nig])asika qan; kan;CYg RBmTaMgbuRt >> 2- Rkum])ask lwm s‘ag ehATUc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3- ])ask CU KwmEs ])asika Guwg KuyeTog RBmTaMgbuRtI >>>> 4- ])asika »m lkçNa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5- ])ask DYg b‘unnI nig])asika huk sava:n; RBmTaMgbuRt 6- ])asika Rsg; éG nig ])asika Rsg; eLg --------------7- ])asika Xun vasna RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8- ])asika Cav eGglI ¬ehA nag ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9- elak g:Yn g:an GñkRsItan; Xarin ¬ Tan Karen ¦ >>>>>>>>>>>>> 10- ])asika lim hÁicqay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 11- ])asika Guwg suIvn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12- ])ask suIm esOn RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13- ]>si lI b:UlinsuImb:U÷]>si Guwg riT§arI÷]>si s‘Yn eLg >>>>>> 14- ])ask sux sug ])asika eGog suvNÑ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15- ])asika rs; sUpl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16- buNüdEgðbidk])asika rs; Cin >>>>>>>>>>>>>>>>300>000¹÷ 17- ])ask G‘uk éqv:an nigPriya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18- ])asika las; suIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19- ])ask esam rtn³ ])asika suib vNÑa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-124-

2021222324252627282930313233343536373839404142-

500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 250 $ 210 $ 208 $ 200 $ 200 $ 200 $ 192 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 121 $ 120 $ 120 $ 110 $ 63

])asika lim hÁicqay RBmTaMgjatiejam >>>>>>>>>>>>>>>>> ])asika QIn NavI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ])asika suwm Lag-----------------------------------------])asika pav saerob >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Lúk b‘unGuIv GñkRsItan; suIvLag nigbuRt------------])ask emOn vuF RBmTaMgRkúmRKÜsar----------------------])ask pan; sarI ])asika exov Nug nigbuRt -----------])asika Qun suxeGg RBmTaMgbuRt ---------------------])ask XYn y:a ])asika maséLRsÚy÷kUnecA ---------M. SU SOKUNARA et Mme. INN VISAL ---------------buNüta lIeRsg yayhYteqgXIm ---------- 185400¹ ÷ ])ask tan; eb:gQag ])asika lwm hÁicqay ----------])asika lIv esrIEkv RBmTaMgbuRtFIta -------------------])asika suIn KwmsWn nigRkumRKÜsar ¬ Kimsen Sin ¦ -----])asika v:a Esm ------------------------------------------elak efag esg GñkRsI s saemOn ---------------------])asika esa s‘unGg -------------------------------------])ask cay say nigPriya RBmTaMgbuRt kMBg;qñaMg ----])asika BU h‘ag ------------------------------------------])ask exov ehob ])asika mas lag -----------------])ask s‘un darin ])asika TUc can;DI -------------------elak Xun RKuy GñkRsI GuIv mYy RBmTaMbuRt --------------])asika b‘ít fgxaM -----------------------------------------

-125-

105 $ 102 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $


4344454647484950515253545556575859606162636465-

])ask BuF e):alag ])asika h‘un suIveGog -------------M.CHHEM SOKRETH et Mme PUTH KUNTHEA --------])asika c½nÞ bu)öaNa -------------------------------------elak XI c½nÞNa nigPriya RBmTaMgbuRt ------------------])ask Cim eGgRs‘n nigPriya RBmTaMgbuRt -------------R)ak;bUCaRBHFm’buNüsB])asika Lag emOn ------------])asika eGo eksr nigRKYsar ----------------------------nag taMg pløa nignag taMg suuIfa -------------------------])ask Cag h‘uy ])asika can; ehok RBmTaMgbuRt ----])asika taMg s‘uyKIm RBmTaMgkUnecA --------------------])ask g:Uv Ka ])asika Qun KwmeGg RBmTaMgbuRt ----])ask pag fan ])asika Eg:t NaerOn ----------------])asika eGog KwmhYy -----------------------------------])asika eLg Eb:t ----------------------------------------])asika emOn ---------------------------------------------elak eGo PariT§ GñkRsI b‘un c½nÞFI RBmTaMgbuRt -----------])ask xwb Lyehog ])asika exov suInYn --------------])asika Kl; saerom -------------------------------------])asika efag ehog nigsVamI RBmTaMgbuRt --------------])ask ):an; hU ])asika saMg eLg RBmTaMgkUnecA -----elak fn suxa GñkRsI G‘un sUlIdarþi_ RBmTaMgbuRt -------])asika ePm sufartñ ¬Bamrk_ éRBEvg ¦ ------------------])asika CU RsI ---------------------------------------------

-126-

6667686970717273747576777879808182838485868788-

100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 99 $ 96 $ 90 $ 88 $ 70 $ 70 $ 60 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 64

bUCaFm’buNü])asika Guwg suIQn ----------- 230>000¹÷ ])asika sux PYg nig])asika sux ép --------------------elakyay lan muic --------------------------------------])ask gI sam:n ])asika can; Nn nigkUnecA----------yay Qwm kak; nig])asika paMg RsUyCakUn------------])asika fab; elOm---------------------------------------])asika ]tþma eBRC GUn ---------------------------------])asika G‘Yg Qunhug RBmTaMgbuRt-----------------------elak suwm esOn nigPriya RBmTaMgbuRt------------------])ask Can Ey:t ])asika suk ecg RBmTaMgbuRt-------])ask exov eCob nig Priya RBmTaMgbuRt----------------])ask ynþ sYn nigPriya RBmTaMgbuRt------------------])asika eLA KImgYn---------------------------------------])asika tan; CalI ¬vtþdMNak; ¦---------------------------])asika eLa suIrun RBmTaMgbuRt--------------------------])asika Guit narI nigmþayemOg LaMghy-----------------elak suwm esOn RBmTaMgRkumRKYsar----------------------])asika esg s‘aglim-----------------------------------elakta GuIv h‘uM elakyay RBuM y:um-----------------------elakRKUbg rs; sUpat-------------------------------------elak s¶Ün esOb ])asika jwk suIfn---------------------])asika taMg e):aCwg ehATn;-----------------------------])asika muil Ey:m-----------------------------------------

-127-

50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $


89- ])ask Em:n c½nÞRKwsña ])asika s¶Ün klüaN------------90- ])asika s¶Ün créN---------------------------------------91- ])ask Cin edt ])asika Eq can;DI nigkUnecA-----------92- ])ask y:U emg--------------------------------------------93- ])asika ehg nagv:ag------------------------------------94- ])asika suxa s‘UlIvNÑ ehARsI nigRkumRKYsar-----------95- ])asika eGg Gun------------------------------------------96- ])asika lI eGglan--------------------------------------97- ])ask huk esg ])asika Qun eGg RBmTaMgbuRt------98- ])asika vg KImeqg RBmTaMgbuRt-------------------------99- ])ask rs; Qun ])asika GaM h‘um RBmTaMgbuRt---------100- ])asika GUn j: -------------------------------------------101- ])asika Q KwmsuIn nigkUnRsIsMnIka÷sMfanI-------------102- elakyay ekt ern---------------------------------------103- ])ask ehg sm,úrdæ nigmata ehg bUrIRsInaf----------104- ])asika Em:n fab;-----------------------------------------105- ])ask sMr:g v½NÑ nig])asika esg Kwmln;-------------106- ])asika qay Esg----------------------------------------107- ])ask RBuM sun ])asika s‘un yut------------------------108- Ék]tþm esk esdæa nigelakCMTav ----------- 110>000¹÷ 109- ])ask G‘uc Cin ])asika m:m suxehg nigbuRt ------------110- ])ask s‘uy CU ])asika taMg Tag -------------------------111- ])ask saMg ehOn ])asika GYg QunhYg÷kUn-------------

-128-

112- ])asika edak suIedt RBmTaMgbuRt -------------------------113- elak GuIg davId GñkRsI edak s‘unhYr nigbuRt---------------114- elak rs; mYn nigPriya RBmTaMgbuRt------------------------115- elak em:A v:an GñkRsI Fg; sMbUr RBmTaMgbuRt---------------116- elak emOn vuF GñkRsI kan; rs; RBmTaMgbuRt---------------117- ])asika bU nI RBmTaMgsVamI nigbuRt------------------------118- elakta rYm nigm:a esovv:an;---------------------------------119- ])asika KI b‘Yy RBmTaMgkUnecA-----------------------------120- ])ask erom KuC ])asika G‘ug ehg RBmTaMgkUnecA-------121- nag Xun sUnIm:a---------------------------------------------122- nag Ca suNavI----------------------------------------------123- ])asika qay s‘n-------------------------------------------124- ])asika mYt eyOn------------------------------------------125- ])asika ey:n-----------------------------------------------126- ])asika b‘ín can;fa-----------------------------------------127- GñkRsI twk sucinþa--------------------------------------------128- ])asika eBn yut RBmTaMgbuRt-----------------------------129- elakyay b‘íc ln kUnh‘ag eRtg nigPriya---------------130- ])asika can; yuk-------------------------------------------131- elaksa®sþacarü Kg; Kimsan nigPriya--------------------132- ])asktak KIG‘ag ])asika »m lagRKInigbuRt------------133- ])asika Qn suPnI-----------------------------------------134- ])asika b‘ít fgxaM ÷])asika san Kin ÷ GñkRKÚ san pløIn-

50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 45 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 65

-129-

30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $


135- yay mu:m TUc nig])asikasam:ulKwmFn;CakUn -------------136- ])asika lI suIvCU RBmTaMgbuRt------------------------------137- ])ask G‘uM kn ])asika s‘uy sit RBmTaMgbuRt-------------138- ])asika sux m:al½y ehAful nigkUnecA-------------------139- ])ask kaMg eb:gCIv ])asika lwm GuIh‘am------------------140- ])ask Ta sug ])asika eg:a can;exg----------------------141- ])asika can; etab‘Í------------------------------------------142- ])ask tan; Qun ])asika can; yk;nI----------------------143- ])ask sux ehg ])asika hg; saNaebka--------------144- ])asika G‘un saruM--------------------------------------------145- ])asika G‘un saegOn----------------------------------------146- ])asika G‘un saerOn-----------------------------------------147- ])asika sMr:g Navin nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------148- ])asika cug fU nigkUnecA-----------------------------------149- ])ask can; kukesog---------------------------------------150- ])asika g:Uv KwmhYy RBmTaMgkUnecA-----------------------151- ])asika Ca sUpat RBmTaMgbuRt----------------------------152- ])asika yuK cnÞdara ¬ehARsI ¦->>>-------------------------153- ])asika han; júwb------------------------------------------154- ])ask TW eRsg ])asika ln; KimeGg÷kUnecA-------------155- elakektesrIPR½t elakRsIb:ulhnßa nigkUnRsIvicäika-------156- elak Xin suImenarmü elakRsI b:ulhir:a÷kUnRbússuImenar½tñ 157- elak eso bUr:a elakRsI b:ul bTum nigkUnRsIeso suKg;----

-130-

158- elak can; suIfa elakRsI b:ul rkçita nigbuRtTaMgBIrnak;----159- elak b:ul muTita nigPriya RBmTaMgbuRtTaMgBIrnak;---------160- elak b:ul esata nigPriya RBmTaMgbuRt-------------------161- elakRsI b:ul samu RBmTaMgbuRt----------------------------162- elakRsI b:ul emm:ata RBmTaMgbuRt-------------------------163- elak b:ul elxa---------------------------------------------164- kBaØa b:ul nic©sil¾ ------------------------------------------165- ])ask G‘un yI ])asika Lúg éNeTog RBmTaMgbuRt-------166- ])asika Ekv knñidæa RBmTaMgbuRt----------------------------167- elakRKÚeBTüCin suinhug ])asika em:g vYclIm-------------168- elakRsI Eb:n NavuZ---------------------------------------169- elak lwm sufav nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------170- ])asika taMg lIKag nigsVamI RBmTaMgbuRt-----------------171- ])asika føag tuj-------------------------------------------172- elak kan; r:at; ])asika Ekv klüaN RBmTaMgbuRt--------173- ])asika qay s‘Yk RBmTaMgkUnecA-------------------------174- ])asika exg KuMPuMyan RBmTaMgkUnecA----------------------175- ])asika vNÑ s‘um ÷kUn ÷kµÜycat suxsunßar³--------------176- ])asika yuwk pul RBmTaMgkUnecA--------------------------177- ])asika hUy Cn RBmTaMgbuRt-----------------------------178- ])asika Ekv eBA RBmTaMgkUnecA---------------------------179- ])asika ram sayut RBmTaMgbuRtFIta---------------------180- ])asika xwm tan; RBmTaMgkUnecA----------------------------

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 66

-131-

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $


181- ])asika nag esgpløI -------------------------------------182- ])asika muM Qag RBmTaMgbuRt------------------------------183- ])ask b‘ut g:a ])asika Cug KIm RBmTaMgbuRt--------------184- elak eFOn vNѳ GñkRsI m:n; savriy³ RBmTaMgbuRt---------185- elak ywm suImunI ])asika yU b:UlIn RBmTaMgbuRt-----------186- elak vNÑI elakRsI suI v:an RBmTaMgbuRt--------------------187- ])ask taMg suxlag----------------------------------------188- ])asika eBA sar:an------------------------------------------189- ])ask m:Uv ])asika em:g RBmTaMgbuRt--------------------190- ])asika pan; v:at--------------------------------------------191- ])ask eGo eGokeso ])asika eGo KI-----------------------192- elak ék magb‘un GñkRsI Ca NaEr:n------------------------193- ])asika pg; pla-------------------------------------------194- yuvCn em:A pun ehABuy nisSit m>vi>esdækic© qñaMTI3--------195- ])asika hirima TasaerOn-----------------------------------196- ])asika Kwm suxun RBmTaMgkUnecA--------------------------197- ])asika sux exn nigkUnecA ¬cUl2dg ¦-------------------198- ])asika Qr huklIv----------------------------------------199- ])asika exg laPanI----------------------------------------200- GñkRsI taMg lIG‘ag nigsVamI RBmTaMgbuRt-------------------201- ])asika Qwm plviTüa--------------------------------------202- ])asika san Kin GñkRKU san pløIn nigbuRt---------------203- elak kay Kn§CIv ])asika Ca nag--------------------------

-132-

204- ])asika CIv vYcem:g RBmTaMgbuRt----------------------------205- elakyay føag esglI ehAyaybg----------------------206- ])ask kul vin ])asika Bt kn----------------------------207- TnþbNÐit nU NUr:a--------------------------------------------208- elakta ])ask g:am ])asika eqg------------------------209- ])ask Edg sag ])asika fg esog----------------------210- ])ask XYn vit ])asika lim Kwms‘uy nigbuRt------------211- ])asika qay Esg RBmTaMgbuRt----------------------------212- mha ck; Kg; ])asikaG‘uk eyOm nigkUnKg;sm,tþi ----------213- ])asika RKI suvNÑtaranI RBmTaMgbuRtI----------------------214- ])ask Lay suxum ])asika sYn cnßa nigbuRt------------215- ])ask exal Pun ])asika Ca KwmRs‘un nigbuRt------------216- elak sYsþI davI GñkRsI sYs m:n RBmTaMgbuRt--------------217- ])ask tul éf ])asika RBM y:at nigkµÜy ÷kUnecA---------218- ])asika g:Uv suINa nigsVamI RBmTaMgbuRt-------------------219- ])asika Guwg Rcwb RBmTaMgbuRt------------------------------220- elakta ywm QuM elakyay cik huin RBmTaMgbuRt--------221- ])ask nag pun ])asika XunecgXI nigkUnecA-----------222- elak sux san GñkRsI TuM eGOn nigbuRtsux Bisidæ----------223- elak GuI suinda nigPriya------------------------------------224- ])asika xøÚt samuWDI ])asika b‘ín m:a-----------------------225- elakta huW eRsg RBmTaMgbuRt----------------------------226- ])ask Eg:t taMgnI nig])asika KI sUvIRBmTaMgkUnecA-------

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 67

-133-

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $


227- ])asika Ebn saevIy---------------------------------------228- ])ask Qun esg ])asika cay éNhuIm nigbuRt--------229- elak XU KIhYt GñkRsI eGOg suIvCIn RBmTaMgbuRt----------230- ])asika RBuM suPaB------------------------------------------231- ])asika RKI éNbY‘y RBmTaMgbuRt--------------------------232- elakta Rkit buin--------------------------------------------233- ])asika nag-------------------------------------------------234- ])asika RBM fug----------------------------------------------235- ])ask CUt éqhak; ])asika RBM fn------------------------236- ])asika RTI evt----------------------------------------------237- ])ask Cwg ev:gG‘av ])asika Kwm eyOg nigbuRt------------238- ])asika lwm eGoghÁic RBmTaMgbuRt------------------------239- BuT§bris½T lI em:A RBmTaMgbuRt------------------------------240- ])asika b‘ut esdadYg nigsVamI RBmTaMgbuRt---------------241- ])ask h‘un sux ])asika hav lagqay÷buRt------------242- ])asika lIm picehog RBmTaMgbuRt------------------------243- ])asika ehg suIvexg--------------------------------------244- ])asika g:Uv muyGuI RBmTaMgbuRt>>>>>>----------->>10>000¹÷ 245- elak RKI bUrin GñkRsI em:A KimCav RBmTaMgbuRt-------------246- ])asika esam y:an RBmTaMgbuRt---------------------------247- ])ask Cin QIn ])asika FIv suImGy ---------------------248- elak KYy Kg; GñkRsI Cag Kn§arI RBmTaMgbuRt-------------249- elak Pav sYr GñkRsI hYr eTog-----------------------------

-134-

250- elakta eyOm elakyay G‘an-----------------------------251- ])asika hUr va:n;éN----------------------------------------252- BuT§bris½T Exm mul ------------------------------- 200)at÷ 253- elak C½y savgS GñkRsI ng er: RBmTaMgbuRt--------------254- ])asika suin Cwm RBmTaMgkUnecA---------------------------255- ])asika lwm b‘U RBmTaMgbuRt-------------------------------256- ])ask ynþ sIla------------------------------------------257- ])ask GaMg tak;munI ])asika h‘un ebogvDÆn_--------------258- ])ask va:k; va: ])asika Et suxhY nigkUnecA---------------259- ])ask yU G‘an ehAvgS ])asika ln; Kwmhug-------------260- kBaØa Qun r³vistüa------------------------------------------261- ])asika ta yUeGg RBmTaMgbuRt----------------------------262- elak ta fugehg GñkRsI QI TUc---------------------------263- ])ask G‘Yg sab‘ín ])asika Bt Nan; nigbuRt-------------264- ])ask ekA esk ])asika yI saKuN---------------------265- ])asika c½nÞ sum:alI ---------------------------------------266- ])asika h‘uy suxm:a RBmTaMgbuRt--------------------------267- ])asika sux exn nigkUnecA--------------------------------268- ])asika G‘uk ln; nigkUnecA---------------------------------269- elak s‘uk sIha GñkRsI xUv suIvGag-------------------------270- elakta e):a Bum nigecARsI e):a danI-------------------------271- ])asika suk eGg RBmTaMgbuRt-----------------------------272- elak sug NariT§ GñkRsI s‘U lIéNRBmTaMgbuRt-------------

15 $ 12 $ 11 $ 11 $ 11 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 68

-135-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


273- elak GuIv visal GñkRsI sug cnßa RBmTaMgbuRt------------274- elak lwm eRsg GñkRsI eLg can;hYr nigbuRt-------------275- elak sug esg GñkRsI suk pan;Na nigbuRt--------------276- elak sug Xun GñkRsI eg:a m:uyGuIv nigbuRt----------------277- elak sug qUy-----------------------------------------------278- ])ask taMg éteRsóv ])asika Qwm can;Na---------------279- ])ask sux em:gRs‘un ])asika G‘uk vtßa--------------------280- ])ask éRb kan ])asika Qit yn;------------------------281- ])asika swm pan--------------------------------------------282- elakyay caMg---------------------------------------------283- elakyay Ehm vun-----------------------------------------284- ])ask em:A Rsúin ])asika TUc suInh‘n nigbuRt------------285- elakyay erOy² nigkUnRsI tub RsIeBA--------------------286- ])ask e):a Rsún ])asika hak; éLKIm---------------------287- ])asika b:uk sux---------------------------------------------288- elak Qun BuT§ariT§ nigPriya RBmTaMgbuRt-------------------289- elakRsI Qun c½nÞbUN’mI nigsVamI---------------------------290- ])asika Guwm h‘ag ------------------------------------------291- nag sM suKn§ nigsVamI--------------------------------------292- ])ask TUc sunÞr_ ])asika s‘ag mYyTag-------------------293- ])ask huk va: ])asika lag eNg nigbuRt---------------294- BuT§bris½T eron y:Un------------------------------------------295- ])asika Rcwg KwmRsWú nigkUnecA------------------------------

-136-

296- ])asika Xut m:al½y ÷møiH RBmTaMgkUnecA ------------------297- elak NaM qay GñkRsI h‘uy éN---------------------------298- bgRsIlk;s,g; tUbelx 175 Do-¬GULaMBic ¦--------------299- ])asika és hYy--------------------------------------------300- elak G‘un Qag nigecAelakyayciny:g------------------301- ])asika RTI Kg; RBmTaMgbuRt-------------------------------302- elak sux sanþ GñkRsI Ca Canika nigCIdUn------------------303- ])asika Bak Ca---------------------------------------------304- ])ask lIm exgeso ])asika hÁÚv KImeg:a-----------------305- BuT§bris½T esg ent-----------------------------------------306- BuT§bris½T hag s‘U-------------------------------------------307- BuT§bris½T Rbm muM--------------------------------------------308- ])asika b:k; suPaB RBmTaMgbuRt---------------------------309- ])asika s‘ag saerom RBmTaMgbuRt------------------------310- ])asika ekt er:n--------------------------------------------311- ])ask huW G‘unesg ])asikahuwg suIméN÷buRt------------312- ])ask Et KImh‘un ])asika taMg suxGuIm ÷buRt------------313- ])asika lI Xam RBmTaMgkUnecA---------------------------314- ])asika sy½b RBmTaMgkUnecA-----------------------------315- ])asika sM sumna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-316- kBaØa eLat suvNÑ ¬kUn])asikapaMgRsUy ¦-----------------317- ])ask muy eRsg ])asika taMg KIm RBmTaMgbuRt---------318- ])ask eLg muninÞ ])asika r½tñ suImehanignagCalinI------

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 69

-137-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


319- ])asika vNÑ munI nigkUnecA---------------------------------320- ])asika Ék supl------------------------------------------321- ])asika Cam j: nigkUnecA----------------------------------322- ])ask Kg; b‘unehar ])asika muM m:arI-----------------------323- ])asika Guwm y:ava:n;-----------------------------------------324- elakyay erog Pwm nigkUnecA------------------------------325- ])ask DYg ]sSah_-----------------------------------------326- ])ask DYg ]tþm--------------------------------------------327- elak Et KuyhYt GñkRsI lwm mYyKa RBmTaMgbuRt---------328- ])ask ):av ])asika TUc-----------------------------------329- elakRsIevC¢> hU PIrIg nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------330- ])asika KU eqgKuN nigsVamI RBmTaMgbuRt-----------------331- ])asika sYs suxuM nigb¥Ún RBmTaMgbuRt---------------------332- ])asika sr darI---------------------------------------------333- ])asika buwg suxum RBmTaMgbuRt----------------------------334- elak lI eGggYn nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------335- ])asika sak; s‘ageGg RBmTaMgbuRt-----------------------336- elak Cwg hYc GñkRsI TIv QIvhUy-------------------------337- ])asika Ém suxn RBmTaMgkUnecA-------------------------338- ])asika Et vYcKag RBmTaMgbuRt----------------------------339- ])asika rug sar:at; -----------------------------------------340- ])asika em:A suCati RBmTaMgbuRt---------------------------341- ])asika Xwm sav:un------------------------------------------

-138-

342- BuT§bris½T )an fug-------------------------------------------343- GñkRKU G‘um Ca nigGñkRKU e):a sum:alI-------------------------344- kBaØa R)ak; rIdU nigmþay sUrI----------------------------------345- GñkRsI KI sMPI RBmTaMgbuRt----------------------------------346- ])asika LaMg Kwmeqg nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------347- ])ask esg Rs‘uneRsg nigbuRt---------------------------348- ])asika eka KI RBmTaMgbuRt---------------------------------349- ])asika Ba h‘Yt nigkUnecA----------------------------------350- ])asika Ej:m eTBbUrI nigkUnecA----------------------------351- ])asika ):an sM»n RBmTaMgbuRt----------------------------352- ])asika Qag KwmNa RBmTaMgbuRt------------------------353- ])asika Guit eqgsuI RBmTaMgbuRt---------------------------354- ])asika nit eGOn RBmTaMgbuRt-----------------------------355- ])asika huk Kin RBmTaMgbuRtnigkµÜy----------------------356- ])asika em:A sag RBmTaMgbuRt----------------------------357- ])asika G‘uc sanI nigsVamI RBmTaMgbuRt-------------------358- ])asika gYn nn RBmTaMgbuRt------------------------------359- ])asika say saGuIm nigsVamI RBmTaMgbuRt---------------360- ])ask nag pun ])asika XunecgXI nigkUnecA-----------361- ])asika ):ay NaDI nigbuRtFIta----------------------------362- kBaØa b:U pav:aN----------------------------------------------363- ])ask y:g; ln; ])asika esg cMNan nigbuRt-----------364- ])ask emak elg ])asika eQog sayeTog nigbuRt----

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 70

-139-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


365- ])asika Qit fac RBmTaMgbuRt-----------------------------366- kumarI ekA c½nÞnIka nig can; munIr½tñ----------------------------367- ])ask eqg Rs‘a ])asika pan; KwmhuI RBmTaMgbuRt--------368- ])ask b‘un y:an ])asika eQOn han; RBmTaMgbuRt------369- ])ask ekA Qunehg ])asika Ca samIn nigbuRt---------370- ])asika emak yI RBmTaMgkUnecA----------------------------371- ])ask nU vNÑa ])asika eg:a nigbuRt>>>>>>---------1000¹ ÷ 372- ])ask enA yI RBmTaMgkUnecA-------------------------------373- ])asika b:ul NaEr:n RBmTaMgbuRt--------------------------374- ])asika Duk esAy:an; RBmTaMgbuRt-------------------------375- ])asika Tit y:g; RBmTaMgbuRt------------------------------376- ])ask CYb Ka ])asika gin QuneGg nigbuRt--------------377- ])asika CuM bu:n RBmTaMgkUnecA------------------------------378- ])ask Epg es‘ot ])asika sU yI RBmTaMgbuRt------------379- ])asika quM m:anI RBmTaMgbuRt--------------------------------380- GñkRsI e):a XIm RBmTaMgbuRt--------------------------------381- elak XYn can;fa RBmTaMgbuRt-----------------------------382- GñkRsI XYn sMNag nigsVamI RBmTaMgbuRt-----------------383- GñkRsI XYn FIta nigsVamI RBmTaMgbuRt---------------------384- elak XYn s‘UNa nigPriya----------------------------------385- elak XYn viesaFn nigPriya ------------------------------386- GñkRsI XYn can;fn nigsVamI RBmTaMgbuRt-------------------387- ])asika hak; lagqay RBmTaMgbuRt------------------------

-140-

388- ])asika Cin hUr nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------------389- ])asika G‘uk m:anI nigsVamI RBmTaMgbuRt---------------------390- ])asika Kg; suIedt------------------------------------------391- elak G‘uy sarin GñkRsI Em:n m:alIrtn_----------------------392- ])asika PuM suExm RBmTaMgkUnecA--------------------------393- ])ask sm vutßara nigPriya RBmTaMgbuRt-------------------394- ])asika CuM qay RBmTaMgbuRt-------------------------------395- ])asika CuM Nar:a RBmTaMgbuRt------------------------------396- ])asika sYn suPaB RBmTaMgbuRt---------------------------397- ])asika eTB suexg nigsVamI RBmTaMgbuRt-----------------398- ])asika Kwm ey:t RBmTaMgbuRt-----------------------------399- ])asika tUc lINar:a nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------400- ])asika Guit eqgsuI RBmTaMgbuRt---------------------------401- ])asika s‘uy nagTUc RBmTaMgbuRt-------------------------402- ])ask m:Yg saemOt ])asika m:ab; siwg RBmTaMgbuRt------403- ])asika hYt sah‘Yn RBmTaMgbuRt--------------------------404- ])ask h‘n; ehg ])asika emoc pløa RBmTaMgbuRt-------405- ])asika can; lI RBmTaMbuRt---------------------------------406- ])asika RCun suIedt RBmTaMgbuRt---------------------------407- ])asika Kin suxm:alI RBmTaMgkUnecA----------------------408- ])asika ekt run RBmTaMgkUnecA----------------------------409- ])asika qay KwmhYy RBmTaMgbuRt>>>>>>>>------10>000¹ ÷ 410- ])asika Bak Ca nigkµÜy²------------------------------------

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 71

-141-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


411- ])asika QYn su RBmTaMgkUnecA---------------------------412- ])asika lwm eGg RBmTaMgbuRt-----------------------------413- ])asika suwg RsuI RBmTaMgbuRt------------------------------414- ])asika Qag buic-------------------------------------------415- kBaØa ynþ smavtþI--------------------------------------------416- s‘un sUPiLa sUlIvNÑ Bisal------------------------------417- ])ask Esn suvNÑariTÞ nigPriya---------------------------418- ])asika Cun sUKI nigmþay suwg taMgKYy--------------------419- ])asika exn sum:alI RBmTaMgbuRt--------------------------420- ])asika Kuy eLgsuwg RBmTaMgkUnecA----------------------421- yuvCn em:g eGlIn-------------------------------------------422- ])ask h‘uy lwmesog nigPriya RBmTaMgbuRt-------------423- ])ask ent Tun nigPriya RBmTaMgbuRt---------------------424- ])asika Dwk can; RBmTaMgbuRtFIta--------------------------425- ])asika s‘un Ca RBmTaMMgbuRt-------------------------------426- ])asika mas éLRs‘n; RBmTaMgbuRt-------------------------427- ])ask G‘uy saerOn nigPriya RBmTaMgbuRt-----------------428- ])asika eb:g Tag ])ask G‘ak CW RBmTaMgkUnecA----------429- ])ask sYn Qun RBmTaMgbuRt------------------------------430- ])asika sYn Kwmpl-----------------------------------------431- ])ask ev:g laghug ])asika yan LÚn nigbuRt-----------432- ])ask Lúg ehg ])asika s‘uy rI RBmTaMgkUnecA---------433- elak tan; bUNuc GñkRsI ehg esaP½NÐ nigbuRt------------

-142-

434- ])asika RKuy lagcay RBmTaMgkUnecA--------------------435- ])asika TIv sab‘Ín RBmTaMgbuRt-----------------------------436- ])asika s‘uy KImeGg RBmTaMgbuRt-------------------------437- ])ask Lúg s‘ab ])asika sY Qat RBmTaMgbuRt----------438- elakyay esom Ny--------------------------------------439- ])asika hug ecg nigb¥Ún-----------------------------------440- ])ask nak; em:A ])asika ys sm,tþi----------------------441- ])ask h‘t luy ])asika eLg vYc-------------------------442- GKÁTienña Pikçú enA bUr:a----------------------------------------443- ])asika saMg suCata----------------------------------------444- elak lI vn GñkRsI enA suvtßa-------------------------------445- ])asika Ca sux---------------------------------------------446- ])ask eha KwmesOg ])asika eGog suPaB---------------447- ])asika Ca ehog--------------------------------------------448- nag Ca sMNag----------------------------------------------449- ])asika G‘Uc Kwmh‘ag nig])asika G‘Uc Kwmyn ÷buRt-------450- kBaØa esg pløa --------------------------------------------451- elak can; sUnI nig])asika G‘uk supl RBmTaMgbuRt-------452- elak vgS qat nigPriya RBmTaMgbuRt-----------------------453- elak TI kutþma GñkRsI TI h‘SÍNa----------------------------454- ])asika y:ag Nn------------------------------------------455- elakta v:a qaM ])asika Tuy sMkul nigkUnecA--------------456- ])asika XYc nag ¬mþay])ask Laysuxum ¦---------------

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 72

-143-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


457- elak Can fayuT§--------------------------------------------458- elak eTB cnÞqay:a GñkRsI Can favI------------------------459- ])ask em:A m:n ])asika TYn y:an--------------------------460- ])asika b‘ut esdadYg nigsVamI RBmTaMgbuRt ¬cUlBIrdg ¦--461- ])ask Ehm suIman ])asika tUc salYt nigkUnecA-------462- elak muwg xum ])asika eLg eyOn RBmTaMgbuRt-----------463- ])asika rs; hug RBmTaMgbuRt-------------------------------464- ])ask Gu‘M Narin ])asika Ca saem: nigbuRt---------------465- ])asika Cg evn RBmTaMgbuRt-------------------------------466- ])ask em:A ehOg ])asika ywm yWn nigbuRt--------------467- ])asika Ek v:an RBmTaMgkUnecA-----------------------------468- ])asika GUy mIna RBmTaMgbuRt-----------------------------469- elak hgS suviTüa nig hgS saravuF-----------------------470- elakta Tit Pin elakyay Et suIvNaM---------------------471- elakyay Kc ehÁceGg-------------------------------------472- elakyay Él han----------------------------------------473- elakyay em:A sWn -----------------------------------------474- elakta RsI eqg elakyay Kg; epg ---------------------475- elakta qag ehg elakyay eLA em:gh‘ag-------------476- elakyay eLg twb-----------------------------------------477- elak Tit hugyIv nag FI ta---------------------------------478- ])ask G‘a KwmeRsg ])asika GYg KwmyI--------------------479- ])ask RCa ebg ])asika RKit KIm---------------------------

-144-

480- ])asika G‘a KwmyU--------------------------------------------481- GñkRsI GuI suxa RBmTaMgbuRt---------------------------------482- elak TUc can;fa nag pU suIvG‘a RBmTaMgbuRt----------------483- kBaØa GuI c½nÞvNÑa---------------------------------------------484- ])asika lwm munI RBmTaMgkUnecA---------------------------485- ])ask G‘uk sam:aNar:a ])asika h‘ab etg nigbuRt------486- elak LaM qayQn GñkRsI hYr RBmTaMgbuRt---------------487- elak LaM eb:g nigPriya RBmTaMgbuRt-----------------------488- ])asika suin enOn RBmTaMgkUnecA--------------------------489- elakyay las;h‘an nigkUnkøÚtsamuWDI÷Priya÷buRt--------490- elakta FU em:ag RBmTaMgbuRt-------------------------------491- elakta Lúk RKI elakyay Qag evg---------------------492- ])asika paMg RsUy RBmTaMgkUnecA-------------------------493- elak Lwk ehg GñkRsI CYn suxehg nigbuRt---------------494- ])asika eLg suT§FnñI----------------------------------------495- ])asika eTB y:g;--------------------------------------------496- elak buic ebOn GñkRsI Qun Kwmln; nigbuRt---------------497- ])asika yin eyOn RBmTaMgbuRt----------------------------498- m:a sUv TI ¬m:aeBaF×sat; ¦ ¬cUl2dg ¦-----------------------499- ])ask Kuy suFn ])asika xat; kan-----------------------500- ])asika hYt vI RBmTaMgbuRt---------------------------------501- ])ask b‘U CIn ])asika s‘uy qun RBmTaMgbuRt-------------502- GñkRKU CIv y:a--------------------------------------------------

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 73

-145-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


503- ])ask kan; Kg; ])asika CIv yYm RBmTaMgbuRt------------504- elak san sarI ])asika y:ag supløI-----------------------505- ])ask muM lI ])asika lwm em:gCU---------------------------506- kBaØa GM vicar--------------------------------------------------507- ])asika yin yim RBmTaMgbuRt------------------------------508- ])ask TUc em:A ])asika yin yWn RBmTaMgbuRt------------509- ])ask ehOn ])asika sy saevIy---------------------510- ])ask s‘un siT§ ])asika G‘uc suxlI RBmTaMgbuRt--------511- ])asika lkçNa s nigkUnRbus s ]tþm-------------------512- ])ask mas NaM ])asika TUc saemon nigbuRt-----------513- elakyay TwkEt RBmTaMgkUn nigkµÜy-----------------------514- ])asika rs; xat;--------------------------------------------515- ])asika qay Kwmsan---------------------------------------516- kBaØa QIv Kwmeqg--------------------------------------------517- elak huk epg GñkRsI CIv KwmeGov RBmTaMgbuRt------------518- elakyay Fwm eDob-----------------------------------------519- ])asika Bin sar:Un-------------------------------------------520- ])asika nU b‘Ufg ])asika mu:k vNÑa-------------------------521- elak huI Qun GñkRsI cak; sar:um----------------------------522- elakRKUeBTü elO--------------------------------------------523- ])ask esg han;------------------------------------------524- ])asika KI Kwmhab;-----------------------------------------525- ])asika b‘U esoklIv RBmTaMgbuRt----------------------------

-146-

526- GñkRsI Pt; suFnñI RBmTaMgbuRt-------------------------------527- ])asika qn ePOt RBmTaMgbuRt-----------------------------528- ])ask CuM suvNÑ ])asika raC eyOg-----------------------529- ])ask kuy sam:n ])asika m:m suwm-----------------------530- ])asika Xun b‘unLúg ])asika epg G‘an nigbuRt-----------531- elakyay suIm Rtb;----------------------------------------532- ])asika lwm eGoghÁic RBmTaMgbuRt------------------------533- ])ask gYn lIm ])asika h‘ul s‘unhuI nigbuRt-------------534- ])ask yan esgRKI ])asika eb favI ---------------------535- BuT§bris½T Ekv h‘ag------------------------------------------536- ])ask muM lI ])asika lwm em:gCU nigkUnmuM ekaslü-------537- ])asika cab suIG‘uy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-538- elakRsI Eg:t supløa nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-539- BuT§bris½T eha suxXun--------------------------------------540- BuT§bris½T Et c½nÞDI nig Et cinþa------------------------------541- BuT§bris½T lI lagsuIm ÷eGg ÷suPR½k ÷nI-------------------542- ])ask ln; Kwms‘uy ])asika lag mYyhYy--------------543- ])ask lwm suvNÑariT§ nigPriya RBmTaMgbuRt-------------544- ])asika eka esg nigelak CYblag÷Priya÷buRt----------545- ])ask Edg saFit ])asika ePOk qit---------------------546- ])asika éf hYy--------------------------------------------547- ])asika h‘un Cuk--------------------------------------------548- ])ask ):a fugG‘an ])asika TI y:av nigkUnecA---------------

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 74

-147-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 8$ 7$ 7$ 6$ 6$ 6$ 6$ 5$ 5$ 5$


549- ])asika sU s‘unNarI RBmTaMgbuRt--------------------------550- ])asika eh‘l h‘n; RBmTaMgbuRt----------------------------551- elak b‘un saraM nigGñkRsI fan bBaØa------------------------552- GñkRsI h‘Íg FIta RBgTaMgbuRt-------------------------------553- nisSit fan can;FI ¬Rbús ¦------------------------------------554- elak kuc mkra nigPriya -----------------------------------555- ])asika Qwm GBa¢an;vtI RBmTaMgbuRt-----------------------556- ])asika has; rI---------------------------------------------557- ])asika Qun NavI RBmTaMgkUnecA-------------------------558- ])asika éq lag--------------------------------------------559- ])asika G‘un buic RBmTaMgbuRt-------------------------------560- ])asika m:um erOn RBmTaMgbuRt------------------------------561- ])ask m:ug eLg ])asika Qag hug ÷kUnecA------------562- ])ask RCIm ])asika nag RBmTaMgbuRt--------------------563- ])asika ehOg éNQun RBmTaMgbuRt----------------------564- ])asika Q b‘unlI ------------------------------------------565- ])askR)ak; Kimsun ])asika):ag b‘unrI÷kUnecA--------------566- ])asika Ca saerOn------------------------------------------567- BuT§bris½T Kg; nag-------------------------------------------568- nag esg s‘agGUy------------------------------------------569- nag esg s‘agGuIm-------------------------------------------570- GñkRsI eG éNekg------------------------------------------571- ])asika eG jwúb---------------------------------------------

-148-

572- ])asika Et suxexg RBmTaMgbuRt---------------------------573- BuT§bris½T epg mYys‘Y---------------------------------------574- BuT§bris½T Ep CU nig Ep suxehg----------------------------575- ])asika tUc saxn ehAtaLúg-----------------------------576- elak Ca vNÑa GñkRsI g:Uv mYyXIm--------------------------577- elak Lay s‘n GñkRsI Ca vNÑnI RBmTaMgbuRt--------------578- ])asika ):ag nIm nig ):ag KImTUc----------------------------579- elakyay sn KImeGg-------------------------------------580- nag lI em:g-------------------------------------------------581- ])asika h‘uy eRBÓg KwmRs‘ag nigkUnecA------------------582- elak h‘uy vuT§a----------------------------------------------583- ])asika exov ectþna----------------------------------------584- ])asika Eb:n pløa RBmTaMgbuRt-----------------------------585- ])ask eXøak eb:gqag ])asika »m saerOn---------------586- ])ask ent sarin ])asika va: va:n;nI------------------------587- yuvCn muM ekaslü-------------------------------------------588- ])asika suIv éN RBmTaMgkUnecA---------------------------589- ])asika va: KwmsuI nigkUnRsI suIm ey:khYy-----------------590- ])asika eGo suIm RBmTaMgkUnecA----------------------------591- ])asika rs; Cin RBmTaMgbuRt-------------------------------592- ])asika ép san RBmTaMgbuRt------------------------------593- elakyay Xwm vn------------------------------------------594- elak sUr saevOt--------------------------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 75

-149-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


595- ])asika Ca lag--------------------------------------------596- ])asika nut RBIda RBmTaMgbuRtFIta-------------------------597- ])asika sM cnÞI-----------------------------------------------598- ])asika Eg:t yWm--------------------------------------------599- ])ask BuF---------------------------------------------------600- ])asika dUg saemon RBmTaMgbuRt--------------------------601- elakta can; swum nigkUnecA---------------------------------602- elakyay TW Guwg--------------------------------------------603- ])asika mas ehg------------------------------------------604- ])asika Ekv Eg:t RBmTaMgbuRt------------------------------605- ])asika huW h‘n RBmTaMgbut--------------------------------606- elak Tit TUc GñkRsI can;; suxlYg RBmTaMgbuRt------------607- ])asika G‘uk suInYn-------------------------------------------608- ])asika Qan suxan; nigsVamI ÷buRt -----------10>000¹ ÷ 609- ])asika Duk em:A RBmTaMgbuRt-------------------------------610- ])asika saMg gIm RBmTaMgbuRt-----------------------------611- ])asika dYg vNÑfn RBmTaMgbuRt---------------------------612- ])ask qan ])asika v:un RBmTaMgkUnecA--------------------613- elakRsI suIm yutßa elak G‘ug can;fn÷kUn-----------------614- elakRsI suIm eqghYg elakmuy b‘unLay÷kUn------------615- ])asika KIm suPaB------------------------------------------616- ])asika KIm supl------------------------------------------617- ])ask Qav ehok nigPriya RBmTaMgbuRt------------------

-150-

618- ])asika h‘un supa nigkUnecA-------------------------------619- ])asika eBRC suxn nigkUnecA------------------------------620- ])ask sU Lac ])asika muM m:aerOn nigbuRt----------------621- elak Kwm bUKuN GñkRsI muM sm½y---------------------------622- ])asika Ca Lak; RBmTaMgbuRt------------------------------623- ])asika Bin Narin RBmTaMgbuRt---------------------------624- ])asika G‘un lINa nigsVamI RBmTaMgbuRt-------------------625- sisS eGg sulika nig eGg suPiml-------------------------626- kumarI hug suPanaf------------------------------------------627- ])asika G‘Åm FM RBmTaMgbuRt---------------------------------628- ])asika Qav plcan;fn RBmTaMgbuRt---------------------629- ])asika R)ak; suPI-------------------------------------------630- ])asika Ca Kwmj:an RBmTaMgbuRt--------------------------631- BuT§bris½T eBRC sarI RBmTaMgbuRt--------------------------632- BuT§bris½T Et can;fn nigeGog suxKag RBmTaMgbuRt-------633- elakRsI eTB r:Uda nigelak Ekv vir³ RBmTaMgbuRt----------634- elakRsI eTB tara nigelakRsI TUc pløa------------------635- elakRsI kuy suIfn nigelak c½nÞ Kwmln------------------636- kumarI Ekv viriy:a nigkumarI Ekv RBiya:nitü---------------------637- elak hg; c½nÞrinÞ elakRsI dYg r:avI RBmTaMgbuRt------------638- elak sn sr GñkRsI Xun RsuIv RBmTaMgbuRt---------------639- ])asika cab sapn RBmTaMgbuRt---------------------------640- ])asika lwm b‘U RBmTaMgbuRt---------------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 76

-151-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


641- ])asika GaM vin RBmTaMgbuRt---------------------------------642- ])asika gYn Ca RBmTaMgbuRt--------------------------------643- ])ask ehg eRsg ])asika Ekv rsµI nigbuRt--------------644- elakta b‘U eLg elakyay ywm esok nigbuRt-------------645- ])asika ehg KwmGag RBmTaMgbuRt-------------------------646- elakyay b:un bU RBmTaMgbuRt------------------------------647- elakyay b:un nI RBmTaMgbuRt------------------------------648- ])asika sU NaRKI-------------------------------------------649- elak say man GñkRsI Qit cinþa---------------------------650- ])asika PuM srbUrI RBmTaMgkUnecA---------------------------651- ])ask nU s‘n ])asika suIm pløI RBmTaMgbuRt-------------652- ])ask GuI b‘uns‘ag ])asika KIm KYy RBmTaMgbuRt---------653- ])ask eDov ej:b ])asika efag lab RBmTaMgbuRt-------654- ])asika ywm sux RBmTaMgbuRt------------------------------655- ])asika elOg vNÑa RBmTaMgbuRt---------------------------656- ])asika huin lINa RBmTaMgbuRt---------------------------657- ])asika LaMg yIm RBmTaMgbuRt-----------------------------658- ])asika Tit savin RBmTaMgbuRt----------------------------659- ])asika Guwg mut RBmTaMgbuRt-------------------------------660- ])asika KYy ey:kh‘ag RBmTaMgbuRt-----------------------661- ])asika Rs‘Y KwmFa RBmTaMgbuRt----------------------------662- elakGYnsug GñkRsIqaym:aELn nigbuRtItaMgsuTinan-------663- sisS qay m:alIka nig qay m:alIKn§------------------------

-152-

664- ])ask Rcwg es,ag ])asika g:Uv éNsuIm nigkUnecA-------665- ])asika )an r:U nigkµÜy²-------------------------------------666- ])asika ehÁc bYy RBmTaMgbuRt----------------------------667- ])asika Nub suKuN RBmTaMgkUnecA-----------------------668- ])asika eBj han nigb¥Ún ÷kµÜy²--------------------------669- ])ask TYn supl ])asika eBj nI RBmTaMgbuRt----------670- ])ask eBj ehOn ])asika pU can; RBmTaMgbuRt----------671- -])asika Eqm suxexOn RBmTaMgbuRt-----------------------672- ])asika kg pløI RBmTaMgbuRt------------------------------673- ])ask sYs eFnr³ ])asika Kwm yUeqg nigkUnecA--------674- ])ask GuI hukesg ])asika yI esghYg nigkUnecA-------675- ])asika yW éqGuIn RBmTaMgkUnecA---------------------------676- ])asika s‘uy Ly RBmTaMgnUnecA-------------------------677- ])ask eTs sutßa ])asika QuM KuNÑarI nigkUnecA----------678- ])asika taMg GuIm RBmTaMgkUnecA----------------------------679- ])asika Eb:n sirIsuxum RBmTaMgbuRt------------------------680- ])asika GuIv Naer:t nigsVamI RBmTaMgkUnecA---------------681- ])ask CYr b‘uneRsg ])asika Tam G‘agCY nigbuRt----------682- ])asika Xwm pU RBmTaMgbuRt--------------------------------683- ])asika KI RBmTaMgbuRt---------------------------------684- ])asika CU RBmTaMgbuRt---------------------------------685- ])ask h‘ag ])asika mYy RBmTaMgbuRt-------------------686- ])asika muC Nat RBmTaMgbuRt------------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 77

-153-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


687- ])asika Twm suIfa RBmTaMgbuRt-----------------------------688- ])asika enA lat RBmTaMgkUnecA--------------------------689- ])asika G‘U sYKa’ RBmTaMgkUnecA----------------------------690- ])asika h‘Y saerOg RBmTaMgbuRt---------------------------691- ])asika muwg eGOg RBmTaMgbuRt----------------------------692- ])asika Ca ywm RBmTaMgbuRt------------------------------693- ])asika ehg sucinþa RBmTaMgbuRt-------------------------694- ])ask g:at qay ])asika bYn Fl RBmTaMgkUnecA--------695- ])asika sU eyOn RBmTaMgbuRt------------------------------696- ])asika Eb:n subBaØa RBmTaMgbuRt-------------------------697- ])asika Kit suIemOn RBmTaMgbuRt----------------------------698- ])asika R)ak; rI ])ask em:AjaN--------------------------699- ])asika vg can;dar:a RBmTaMgbuRt---------------------------700- ])ask say hYn ])asika nU ehg nigkUnecA-------------701- ])ask Ekv Fwg ])asika em:A y:an RBmTaMgbuRt------------702- ])ask G‘uk dar:artn_ nigPriya RBmTaMgbuRt----------------703- ])asika Kit exg RBmTaMgkUnecA----------------------------704- ])ask h‘ul suvNÑariT§ ])asika eBRC supl nigbuRt-----705- ])asika can; nI RBmTaMgbuRt--------------------------------706- ])asika nag éN RBmTaMgbuRt------------------------------707- kumarI hYg TIta-----------------------------------------------708- ])asika Pa samYn RBmTaMgkUnecA--------------------------709- ])asika G‘un sav:at nigkUnsav:an----------------------------

-154-

710- ])ask R)ak; suIsupun----------------------------------------711- ])asika R)ak; GaM RBmTaMgbuRt------------------------------712- ])ask G‘an muy nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------713- ])asika sU rcna RBmTaMgbuRt------------------------------714- ])asika Gin ln;eGg RBmTaMgkUnecA-----------------------715- ])ask TU sug nigPriya RBmTaMgbuRt----------------------716- ])ask G‘Uc esg nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------717- ])asika h‘uy suInYn RBmTaMgbuRt----------------------------718- ])asika Qwm suxum RBmTaMgbuRt---------------------------719- ])asika h‘un s‘an RBmTaMgbuRt-----------------------------720- ])asika Guwg yun RBmTaMgbuRt------------------------------721- ])asika nit suImn RBmTaMgbuRt-----------------------------722- ])asika lwm saer:n RBmTaMgbuRt--------------------------723- ])asika san; ha RBmTaMgbuRt-----------------------------724- ])asika Lúg saerOn RBmTaMgbuRt--------------------------725- ])ask CU CYn ])asika Kg; G‘an RBmTaMgkUnecA-----------726- ])asika hug ly RBmTaMgbuRt-----------------------------727- ])ask pan; ln;ehg ])asika Qav KwmhUy nigbuRt-----728- ])asika Ek Lat; RBmTaMgbuRt-------------------------------729- ])asika mas mUlI RBmTaMgbuRt-----------------------------730- ])asika Cin fuglIn RBmTaMgbuRt---------------------------731- ])asika ywm m:arI RBmTaMgbuRt------------------------------732- ])ask tug eNg RBmTaMgbuRt------------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 78

-155-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


733- ])asika Qwm suvNÑ RBmTaMgbuRt--------------------------734- ])ask fug ekAenA ])asika Eb:n eyOn nigkUnecA---------735- elak GM nag GñkRsI G‘uk cnßa RBmTaMgbuRt------------------736- elak c½nÞ kusl elakRsI Din m:arIy:a RBmTaMgbuRt--------737- ])asika suwg RsúIn RBmTaMgkUnecA---------------------------738- ])asika suwg emOn RBmTaMgbuRt----------------------------739- ])asika emoc cnßa nigsVamI RBmTaMgbuRt------------------740- ])asika Ék pløa RBmTaMgkUnecA--------------------------741- ])asika yU muM RBmTaMgkUnecA--------------------------------742- ])asika KI v:an;hak; RBmTaMgkUnecA-------------------------743- ])asika twk eGgnI RBmTaMgbuRt----------------------------744- ])asika cab pløa RBmTaMgbuRt----------------------------745- ])ask eBRC suvNÑ nigbuRtI--------------------------------746- elak eGak GuIm nig])asika ywm supanI RBmTaMgbuRt------747- ])asika Nub ey:t RBmTaMgkUnecA--------------------------748- ])asika pan; sar:um RBmTaMgbuRt----------------------------749- ])asika h‘un supl nigkUn Kwm QWnvin½y-------------------750- ])asika su Cati nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------------751- ])asika cYg KuyeGg-----------------------------------------752- ])ask eTog sug--------------------------------------------753- ])asika éG h‘Yr----------------------------------------------754- ])asika Eb:n Esm ])ask can; Lak;-----------------------755- kBaØa ynþ suCata---------------------------------------------

-156-

756- ])asika nUv nun RBmTaMgkUnecA------------------------------757- ])asika G‘uc suxn RBmTaMgbuRt-----------------------------758- ])ask Kwg Ca ])asika Qun mut RBmTaMgbuRt-------------759- ])asika Lay mYyKa ÷kUnvin÷kUnmYy÷ecA²----------------760- ])asika m:n sam:n RBmTaMgkUnecA--------------------------761- ])ask Cin lIm nigPriya RBmTaMgbuRt---------------------762- ])ask QYr RTIehAsan ])asika sux c½nÞ nigbuRt---------763- ])asika mas y:at RBmTaMgbuRt----------------------------764- ])ask Em:n esOn nigPriya RBmTaMgbuRt------------------765- ])asika darIy:a RBmTaMgbuRt--------------------------------766- ])asika eDob møb; RBmTaMgjatimitþ-------------------------767- ])asika butþ TUc---------------------------------------------768- ])ask enA suin ])asika TY suKuN RBmTaMgbuRt-----------769- ])ask erOg sirIsuKn§ ])asika Ekv sgVav:an nigbuRt------770- elak nr emtþa ])asika dYg KuyeGg RBmTaMgbuRt---------771- ])asika can; éG hYr nigkBaØa sn suT§I---------------------772- ])ask eTog sYg ])asika ehg s‘ag---------------------773- ])ask eTog v:an;fa ])asika sn TUc nigbuRt--------------774- ])asika tic ehok nigkUnTiRt s‘un nigecA------------------775- ])asika eTog vuDÆI nig])asika KI rdæa nigbuRt--------------776- ])asika eTog qrika RBmTaMgbuRt---------------------------777- elak suwm suILavut elaksuwmm:at;r:asuI nigPriya÷buRt------778- ])asika XYn b‘uNÑa RBmTaMgbuRt-----------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 79

-157-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


779- ])asika GuIv Naer:t nigsVamI RBmTaMgkUnecA---------------780- elak b‘un eRsg GñkRsI sux exg---------------------------781- ])asika huin lINa RBmTaMgbuRt---------------------------782- ])ask Kwm tugQin RBmTaMgbuRt---------------------------783- ])asika suI Qunh‘ag RBmTaMgkUnecA-----------------------784- ])asika fag exmra RBmTaMgbuRt----------------------------785- PikçúFmµFIera ehOn suKuN------------------------------------786- ])asika etg suxuM RBmTaMgbuRt-----------------------------787- ])asika TUc sat RBmTaMgbuRt------------------------------788- elak CW vuT§I GñkRsI Eb:n suPaB------------------------------789- ])asika Em:n sar:U nig])asika Em:n saer:t-----------------790- elakGacarü buic s‘am----------------------------------------791- GñkRsI b‘un sar:n---------------------------------------------792- ])asika éN ¬enAmgÁlbUrI ¦--------------------------------793- elak bøúg b‘unQwg GñkRsI ):an; éLehOn-------------------794- GñkRsI Kn§ suxa RBmTaMgbuRt-------------------------------795- elak s‘uy qy GñkRsI Kn§ NarI RBmTaMgbuRt--------------796- elak lI Es GñkRsI Rs‘ag narIr½tñ---------------------------797- elak h‘Y vNÑar:a nigPriya RBmTaMgbuRt---------------------798- ])asika taMg kicln;-----------------------------------------799- ])asika h‘Y ejb--------------------------------------------800- ])ask gYn b‘unesuIt nig])asika buic Kwmsan--------------801- ])asika eTg ------------------------------------------------

-158-

802- ])asika eGa eyOn------------------------------------------803- ])ask sux h‘t ])asika nak; cn-------------------------804- ])asika cin cMerIn--------------------------------------------805- ])ask ywm y:un ])asika yU pU RBmTaMgbuRt---------------806- ])asika Xwm v:n---------------------------------------------807- ])asika Guwg sayXIm RBmTaMgbuRt-------------------------808- ])ask G‘uk man GñkRsI sYs Kwmsak;----------------------809- ])ask can; sut nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------810- ])asika kug h‘ag ])asika yay Qun---------------------811- ])asika sr darI RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>---------------------812- ])asika G‘uy y:g; -------------------------------- 5>000¹÷ 813- ])asika h‘ab lIm-------------------------------------------814- ])asika eb vYcRKuy RBmTaMgbuRt---------------------------815- ])asika G‘un lINa ÷])asika ey:t nigkUnecA--------------816- ])asika Guwg vucexg RBmTaMgbuRt---------------------------817- ])ask ywm y:ug elakyay yY G‘U nigbuRt-----------------818- ])asika lan KwmRs‘ag RBmTaMgbuRt-----------------------819- ])asika fab; CMpn ehAywug-------------------------------820- elak s‘un dar:avnþ-------------------------------------------821- GñkRsI fab; sur½tñ--------------------------------------------822- ])asika Ek v:an RBmTaMgkUnecA----------------------------823- GñkRsI Ek sMGat RBmTaMgkUnecA-----------------------------824- GñkRsI Ek sMGan RBmTaMgkUnecA-----------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 80

-159-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


825- elak h‘n GñkRsI ruM------------------------------------------826- ])ask enA b‘UeGg ])asika sux Kun RBmTaMgbuRt----------827- ])asika »k buin---------------------------------------------828- elak sYs sl; GñkRsI Can favuF--------------------------829- ])asika sU sT§I nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------------830- ])asika Cag Eg:t RBmTaMgkUnecA---------------------------831- ])asika Ca hY RBmTaMgkUnecA-------------------------------832- ])asika sux Eg:t RBmTaMgkUnecA---------------------------833- ])asika Et gIn nigb¥Ún---------------------------------------834- ])ask rs; CuM ])asika v:an RBmTaMgkUnecA-----------------835- ])asika sux b‘n RBmTaMgbuRt------------------------------836- ])asika v:a lageqg RBmTaMgbuRt---------------------------837- kBaØa fab; rdæa------------------------------------------------838- yuvCn elOg Kwms‘r-----------------------------------------839- yuvCn fab; b:ULÚ---------------------------------------------840- yuvCn Es Kwmsan-------------------------------------------841- yuvCn fab; b:UlIn--------------------------------------------842- ])asika R)ak; hug RBmTaMgbuRt-----------------------------843- ])asika )an KwmRsag RBmTaMgbuRt >>-------------5000¹ ÷ 844- ])asik Et lwm G‘at ])asika Ehm suPaB-----------------845- BuT§bris½T h‘ag sarun---------------------------------------846- yuvCn buic mkra----------------------------------------------847- ])asika Ekv suCa ehAsy ----------------------------------

-160-

848- nag Guwm suxa------------------------------------------------849- GñkRsI v:an; FarI------------------------------------------------850- GñkRsI KuM bUr½tñ------------------------------------------------851- GñkRsI eBRC BiTUrüvINa---------------------------------------852- elak Cin s‘ag-----------------------------------------------853- elak s‘U m:g;-------------------------------------------------854- elak cat suxvuDÆI-------------------------------------------855- GñkRsI Titü mFUr----------------------------------------------856- elakyay xat; ----------------------------------------------857- elakyay Et éNKI----------------------------------------858- ])ask éq ])asika Kuy ehg------------------------------859- BuT§brisT b‘un h‘Yr:aEdt---------------------------------------860- ])asika v:a KwmCU RBmTaMgbuRt-------------------------------861- elakyay h‘an yk;hYy RBmTaMgkUnecA-------------------862- nag RsI em:A nigsVamI RBmTaMgbuRt--------------------------863- ])asika eLg mYy RBmTaMgbuRt-----------------------------864- ])asika éN GuIm RBmTaMgkUnecA----------------------------865- ])asika b‘U supl RBmTaMgbuRt------------------------------866- ])asika CYg exn RBmTaMgbuRt------------------------------867- ])asika ehg c½nÞkulsuP³----------------------------------868- ])asika G‘U éL-----------------------------------------------869- elak nYn hUv GñkRsI ng eBA RBmTaMgbuRt------------------870- ])asika GuM sux RBmTaMgbuRt----------------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 81

-161-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


871- ])asika huk Kin RBmTaMgbuRt -----------------------------872- ])asika ekot suxlIm RBmTaMgbuRt-------------------------873- ])asika ePOg ePm------------------------------------------874- elak lIv b‘uneqg GñkRsI b‘U rdæa RBmTaMgbuRt---------------875- ])ask eTog KIlag ])asika CIv vYch‘ag-------------------876- ])asika esob y:uk RBmTaMgbuRt----------------------------877- ])asika RBM sar:an;-------------------------------------------878- ])asika Kg; Castßa-----------------------------------------879- ])ask G‘at eTog ])asika dYg esaPa----------------------880- ])asika y:av Gat;--------------------------------------------881- ])ask suIn s‘a ])asika sa suINat-----------------------882- ])asika Xn EteCok----------------------------------------883- elak Ekv rsµI GñkRsI nag suxa------------------------------884- elak sat vNѳ nig])asika tn; c½nÞtara-------------------885- elakyay eBj sun----------------------------------------886- BuT§bris½T ehob lIm----------------------------------------887- CHANNETA SUN -----------------------------------------888- GHANDA SUN ---------------------------------------------889- SOPHANYA SUN -------------------------------------------890- ])asika QIv caMg--------------------------------------------891- ])asika » eyOn ])ask » eFOm >>>>>>>>>>--------200)at÷ 892- ])asika buic suFavI RBmTaMgbuRt----------------------------893- ])asika eL Nn RBmTaMgbuRt------------------------------

-162-

894- elak kay Kn§CIv ])asika Ca nag RBmTaMgbuRt-----------895- ])ask yan Gay ])asika huI s’an RBmTaMgbuRt----------896- ])ask nig ])asika eQg Qt----------------------------897- ])ask sYn Qn ])asika Cib eQOt----------------------898- ])asika sU eson--------------------------------------------899- ])asika G‘an RbyUn-----------------------------------------900- ])asika eQOn eBRC----------------------------------------901- ])asika lIv fgmYn nigkBaØa Guim suPaB--------------------902- elak Guim kusl GñkRsI s‘un eGg--------------------------903- ])ask TUc ekA ])asika QIv Lan-------------------------904- ])asika h‘n------------------------------------------------905- ])ask ekA QWn ])asika Exk eDOm-----------------------906- kBaØa ekA Kwm Fn---------------------------------------------907- ])ask esk Eck nigPriya---------------------------------908- ])asika »k ePOg-------------------------------------------909- ])asika Eb:n m:ac RBmTaMgbuRt-----------------------------910- ])asika lag Kav-------------------------------------------911- ])asika TUc esn-------------------------------------------912- ])ask gYn pløI ])asika suin suIeNt---------------------913- ])asika ehg Xun------------------------------------------914- elak Tan; bU:Tan GñkRsI eBRC RBmTaMgbuRt----------------915- ])asika »k y:n---------------------------------------------916- elak tan; vtßa GñkRsI G‘ag darI-------------------------------

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 82

-163-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


917- kBaØa ynþ visaxa---------------------------------------------- 5 $ 918-- ])asika éG ehog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-- 5 $ 919- ])asika mas rwm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-- 5 $ 920- ])asika b‘ut c½nÞbu)öa nigsVamI RBmTaMgbuRt ----------------- 5 $ 921- ])asika R)ak; suxum RBmTaMgbuRt --------------------------- 5 $ 920- elakyay xum --------------------------------------------- 5 $ 921- ])asika Es -------------------------------------------------- 5 $ 1- ])asika lwm s‘Ueqg ÷])asika em:g b‘unFarI >>>>>>>>>>>> 50GU®sþa 2- elak sux PIruN nigPriya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20GU®sþa 3- ])ask G‘n eGon ])asika sara:y KwmelOn >>>>>>>>>>> 1800)at 4- ])asika Guin QUk nigkUnRsI tan; ric --------------------- 1140)at 5- ])asika Guin QUk----------------------------------------- 1000)at 6- ])asika kan; KIn------------------------------------------- 1000)at 7- ])ask s ePk ])asika eda G‘uk-------------------------- 1000)at 8- m:a kan; KIm------------------------------------------------- 1000)at 9- elak Kit vNѳ GñkRsI GYg suIvCU nigbuRt----------------- 1000)at 10- ])ask Pan; ])asika etOg------------------------------ 500)at 11- ])asika y:a sam:n RBmTaMgbuRt-------------------------- 500)at 12- GñkRKU GYg suIvKI--------------------------------------------- 500)at 13- ])asika Guwg Kwmrs;---------------------------------------- 500)at 14- ])asika G‘un suvNÑ nigmatabita-------------------------- 500)at 15- elak Pin PaB GñkRsI sux nigbgRsIFI-------------------- 500)at 16- ])asika huk yn------------------------------------------ 500)at

-164-

17- kBaØa Ca bYy nig Ca éh----------------------------------18- elak yuaM ti nig Ec jÜg RBmTaMgbuRtTaMg 4 ------------19- elak ecA m:an; GñkRsI tan; vYy RBmTaMgbuRt-------------20- ])asika Em: KimGan---------------------------------------21- ])asika GYg éNKYy--------------------------------------22- ])ask h‘t hYn ])asika em:A b‘uneFOn------------------23- elakyay Em:n tug---------------------------------------24- ])ask nig ])asika nU qav RBmTaMgbuRt-----------------1- buNüceRmInRBHCnµ])asika eta eLa --------- 25 duløa ÷ 2- bNÐit kul epg nigelakCMTav kul kwmpløa-------------3- BuT§bris½Tesomrab÷GU®sþalItamry³tan; CalI --55duløa÷ 4- buNüxYbbIqñaMelakyay Ekv s‘unéL ¬vNÑItaexµA ¦-2duløa÷ 5- buNü])asika rs; Cin------------------------------------6- Pikçú Kg; saEr:n--------------------------------------------7- BuT§bris½T vtþtaTk RsukBYk extþesomrab---------------8- ])ask Eb:n pat ])asika RBM sMEGl-------------------9- Ék]tþm erOg sm,tþi elakCMTav hj; sar:at;------------10- elak s‘a rs; nigPriya ehÁc hYy-----------------------11- dUnCI TYt Gat ¬mþayGacarünit ¦---------------------------12- ])ask ecg esaP½N ])asika sar:ayKwmeTOg----------13- ])asika m:a KwmsY RBmTaMgbuRt--------------------------14- elakyay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>vtþnieRKaFv½n Kl;TTwg------15- Rkúmevncgðan;RBHsgÇ éf¶1ekIt>1erac>6erac-------------83

-165-

300)at 300)at 250)at 220)at 200)at 200)at 200)at 200)at 485>000¹ 300>000¹ 256>600¹ 218>100¹ 150>000¹ 140>500¹ 130>000¹ 125>500¹ 110>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 80>000¹ 60>000¹


1617181920212223242526272829303132333435363738-

3940414243444546474849505152535455565758596061-

GgÁPaB vtþRBHnag------------------------------------------ 60>000¹ elak sVay suFar:a GñkRsI Lwk lkµSI nigbuRt------------- 60>000¹ ])asika Ek va:n; RBmTaMgkUnecA ---------------- 2duløa ÷ 60>000¹ Rkumevncgðan;RBHsgÇvtþFutþgÁral;éf¶1erac --------------- 50>000¹ evnsamKÁIbiNÐTI8 pSarfµI----------------------------------- 50>000¹ elak taMg suxehg GñkRsI bøúg lij nigbuRt------------- 50>000¹ elak evOg esdæa GñkRsI lIm hug------------------------ 50>000¹ BuT§bris½TvtþGgÁpløas¥it >RkaMgs,Úv> QUk >kMBt---------- 50>000¹ ])ask muI sar:n ])asika LaMg KwmCag nigbuRt----------- 50>000¹ ])ask GuI s‘am ])asika hak; vYclIm--------------------- 50>000¹ ])ask )an; Lay ])asika Guit eFgs‘an------------------- 50>000¹ ])asika y:ag Ey:m------------------------------------------- 50>000¹ ])asika TÞIr esgXIm nig])asika TÞIr eqglIm -------------- 50>000¹ ])asika sm½y sar:um---------------------------------------- 50>000¹ ])asika Cam suvNÑrI RBmTaMgbuRt-------------------------- 50>000¹ ])ask kg sMbUr--------------------------------------------- 45>000¹ yuvCn h‘t can;---------------------------------------------- 40>000¹ elakyayFIehg÷elaksuwmsMGat÷elakRsIRkUcdavNÑari÷buRt- 40>000¹ elakyay emoc sMbUr--------------------------------------- 40>000¹ elak Kwm b‘uneTog GñkRsI eha s‘an------------------------ 40>000¹ BuT§bris½TenAtaexµA -------------------------------- 8 duløa ÷ 40>000¹ ])ask v:an v:un ])asika ehg G‘ac-------------------------- 40>000¹ ])ask GuI b‘uns‘ag ])asika KIm KYy RBmTaMgbuRt---------- 40>000¹

-166-

84

])ask G‘an hYr ])asika taMg s‘amehok nigbuRt--------- 40>000¹ ])asika suwm suT§asuI RBmTaMgkUnecA------------------------ 40>000¹ ])asika s‘y esOn RBmTaMgkUnecA------------------------- 40>000¹ ])asika ram erOn RBmTaMgkUnecA--------------------------- 40>000¹ ])asika pic esom------------------------------------------- 40>000¹ ])asika hay c½nÞqIv nigsVamI RBmTaMgbuRt----------------- 40>000¹ ])asika GuIv hU----------------------------------------------- 40>000¹ ])asika exal Kwmh‘t nigkUnGaMg KINUr-------------------- 40>000¹ ])asika esg esokehg RBmTaMgbuRt---------------------- 40>000¹ ])asika eQOg sYg------------------------------------------ 40>000¹ ])asika ehg Kwmehok RBmTaMgkUnecA--------------------- 40>000¹ ])asika eGog sat nigRkumRKYsar--------------------------- 40>000¹ kBaØa s‘uy lIn------------------------------------------------ 30>000¹ elak RKuy nigPriya RBmTaMgbRt--------------------------- 30>000¹ elak eTog cMNan nigmþayywm sav:at---------------------- 30>000¹ BuT§bris½T hak; sMpa----------------------------------------- 30>000¹ ])ask tn; vir³ nigPriya RBmTaMgbuRt----------------------- 30>000¹ ])ask RsY gam nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------- 30>000¹ ])ask hgS Cin nigPriya RBmTaMgkUnecA------------------ 30>000¹ ])ask eLA xUvlI ])asika efag sanNavI nigbuRt-------- 30>000¹ ])ask daM kuy ])asika sux eBA--------------------------- 30>000¹ ])ask Ca pan nigPriya RBmTaMgbuRt---------------------- 30>000¹ ])asika hYn lagsuIm--------------------------------------- 30>000¹

-167-


6263646566676869707172737475767778798081828384-

])asika Eg:t Layehog RBmTaMgkUnecA-------------------- 30>000¹ elak suxariT§ nigPriya RBmTaMgbuRt---------------------- 25>000¹ elak cay Nar:a nigPriya RBmTaMgbuRt------------------ 25>000¹ ])ask etOm ])asika st; RBmTaMgbuRt----------------- 25>000¹ ])asika Xn em:A------------------------------------------- 25>000¹ ])asika m:k; suemt---------------------------------------- 25>000¹ ])asika KU Punsuxa ehAnag nigsVamI RBmTaMgbuRt------- 25>000¹ ])asika KU NarIQun nigb¥Ún RBmTaMgbuRt----------------- 25>000¹ ])asika Xut Lm------------------------------------------ 24>000¹ elaksuIvsuxGñkRsIsuIvPInnigbuRt ÷ Mme Dominique--- 23>000¹ RkumBuT§bris½TvtþmgÁlv½n ------------------------ 1duløa ÷ 22>000¹ RBHecAGFikarvtþCIe):a Kuc Kwm------------------------------ 21>000¹ ])asika Kit Lac RBmTaMgbuRt---------------------------- 21>000¹ yuvCn han sIh³ ------------------------------------------- 20>000¹ nisSit sVWy b:uNÑrtn_ nignisSit KI esg---------------------- 20>000¹ kumarI eqg GruNvtþI nigkumara eqg munI----------------------- 20>000¹ kBaØa sux sabUr½kS ¬ehARsIeBA ¦----------------------------- 20>000¹ GñkRsI vt suvNÑa--------------------------------------------- 20>000¹ GñkRsI swm suCati nigsVamI----------------------------------- 20>000¹ GñkRsI Ék suKn§a nigsVamI RBmTaMgbuRt--------------------- 20>000¹ GñkRsI eGog muij nigbuRt------------------------------------- 20>000¹ GñkRKU sa r:n-------------------------------------------------- 20>000¹ FmµbNÑaKar]NÑaelam--------------------------------------- 20>000¹

-168-

85- elakyay Xun eqg----------------------------------------86- elakta RsI XWn nig bY Kwmeta-----------------------------87- elakta RBhµ vg; nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------88- elakta G‘ug erOgriT§ elakyay G‘uc bUpa nigbuRt----------89- elakRKU s‘un RKuy nigPriya RBmTaMgbuRt------------------90- elak sux r:a nigPriya RBmTaMgbuRt------------------------91- elak hn fa RBmTaMgbuRt---------------------------------92- elak haj; GñkRsI h‘t ehOn------------------------------93- elak h‘ag vutßa elakRsI Em:n viman nigbuRt---------------94- elak h‘ag suxum elakRsI yU KwmhYy nigbuRt-----------95- elak G‘uy sm,tþi elakRsI RTI eGg------------------------96- elak G‘Mu ssþamunI nigRkumjati-----------------------------97- elak esam KWmh‘Yn GñkRsI lI nag RBmTaMgbuRt----------98- elak Em:n viCit elakRsI yU bu)öartn_ nigbuRt--------------99- elak Em:n milinÞ sUm]TÞisCUn«BukEm:n QYn---------------100- elak Ekv taraBgS elakRsI Em:n c½nÞrsµI nigbuRt----------101- BuT§bris½T Qun NavI nig Qun suxnI-----------------------102- BuT§bris½T lIm éseLg suxGuI RBmTaMgbuRt ---------------103- BuT§bris½T ):av TUc--------------------------------------------104- ])ask Xun lI ])asika eqg h‘ag RBmTaMgbuRt----------105- ])ask xaM nI ])asika KIm Lag RBmTaMgbuRt--------------106- ])ask xag G‘ag ])asika Fim gui RBmTaMgbuRt-------------107- ])ask vin vYn ])asika em:A mI------------------------------85

-169-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹


108- ])ask sn Esm ])asika Ekv s‘anb:U---------------------- 20>000¹ 109- ])ask sM Eh‘l ])asika yU pllaBU nigkUnecA----------- 20>000¹ 110- ])ask sam ])asika epg RBmTaMgbuRt-------------------- 20>000¹ 111- ])ask na RsUy nigPriya RBmTaMgbuRt--------------------- 20>000¹ 112- ])ask mYg eyn ])asika eBA GUn nigkUnecA--------------- 20>000¹ 113- ])ask mas mYn ])asika Esl suxun RBmTaMgbuRt-------- 20>000¹ 114- ])ask mas ):av ])asika nYn eFt nigbuRt----------------- 20>000¹ 115- ])ask Kwm sug nigPriya RBmTaMgbuRt---------------------- 20>000¹ 116- ])ask Kwm Dwm ])asika QuM y:um--------------------------- 20>000¹ 117- ])ask kan; Kg; RBmTaMgkUnecA----------------------------- 20>000¹ 118- ])ask huk viciRt--------------------------------------------- 20>000¹ 119- ])ask huk DINa nigPriya RBmTaMgbuRt-------------------- 20>000¹ 120- ])ask hin san RBmTaMgbuRt------------------------------- 20>000¹ 121- ])ask G‘uM b‘unNat------------------------------------------- 20>000¹ 122- ])ask G‘uc mIn ])asika Kwm lan RBmTaMgbuRt------------ 20>000¹ 123- ])ask esm erOy-------------------------------------------- 20>000¹ 124- ])ask eQor CYr ])asika sux ehg nig buRt-------------- 20>000¹ 125- ])ask eLA Kwmsug nigPriya RBmTaMgbuRt----------------- 20>000¹ 126- ])ask eGg h‘g nigb¥ÚnRsI b‘í ehg------------------------- 20>000¹ 127- ])ask efag pab; ])asika huwg suIfU nigkUnecA------------ 20>000¹ 128- ])ask eBC nig])asika Nat; RBmTaMgbuRt----------------- 20>000¹ 129- ])ask can; yIm ])asika can; y:n-------------------------- 20>000¹ 130- ])ask Ca hYn RBmTaMgkUnecA------------------------------ 20>000¹

-170-

131- ])asika ys; nwm RBmTaMgbuRt------------------------------- 20>000¹ 132- ])asika yk; Xan ])ask Cig Qg RBmTaMgbuRt ---------- 20>000¹ 133- ])asika y:g; kabU RBmTaMgkUnecA---------------------------- 20>000¹ 134- ])asika Xwm TUc RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 135- ])asika Xut yIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 136- ])asika xaM nagsuxI RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 137- ])asika v:at KwmRs‘un RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 138- ])asika Tin m:anI RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 139- ])asika tan; bUpa RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 140- ])asika sYn suT§a RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 141- ])asika sYn ehOn RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 142- ])asika sux yn; RBmTaMgkUnecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 143- ])asika sux saG‘ut RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 144- ])asika sux saeron RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 145- ])asika sux KIm RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 146- ])asika sM XI RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 147- ])asika saMg sarun RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 148- ])asika s‘U s‘un RBmTaMgkUnecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 149- ])asika RKuy P½s nigkUnecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 150- ])asika RkUclaP RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 151- ])asika Qun sarun nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 152- ])asika Qan suxan; nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 153- ])asika pav suIm:un RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 86

-171-


154- ])asika nut Kan RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 155- ])asika nag suvNÑarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 156- ])asika muy lag>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 157- ])asika mas sy nig])asika ys; eGom------------------ 20>000¹ 158- ])asika m:uk KwmlI RBmTaMgbuRt----------------------------- 20>000¹ 159- ])asika lwm c½nÞNarI RBmTaMgbuRt-------------------------- 20>000¹ 160- ])asika lI fug RBmTaMgbuRt--------------------------------- 20>000¹ 161- ])asika KI yk;bUy------------------------------------------- 20>000¹ 162- ])asika kaMg e):alag nigsVamI RBmTaMgbuRt---------------- 20>000¹ 163- ])asika jwk c½nÞFI-------------------------------------------- 20>000¹ 164- ])asika huk muIlI-------------------------------------------- 20>000¹ 165- ])asika hug TUc RBmTaMgbuRt------------------------------- 20>000¹ 166- ])asika hak; lagqay RBmTaMgkUnecA-------------------- 20>000¹ 167- ])asika Gwum hn;--------------------------------------------- 20>000¹ 168- ])asika Guwg XIeGg RBmTaMgbuRt---------------------------- 20>000¹ 169- ])asika Gn m:ay:an nigRkumjati---------------------------- 20>000¹ 170- ])asika év em:A RBmTaMgkUnecA------------------------------ 20>000¹ 171- ])asika etg san------------------------------------------- 20>000¹ 172- ])asika eTB suCata----------------------------------------- 20>000¹ 173- ])asika eTB epn RBmTaMgkUnecA---------------------------- 20>000¹ 174- ])asika esg yIm RBmTaMgbuRt------------------------------ 20>000¹ 175- ])asika esA sakb------------------------------------------ 20>000¹ 176- ])asika Eqm suxeXOn RBmTaMgbuRt------------------------ 20>000¹

-172-

177- ])asika elOg Qunlag ÷KµaneQµaH------------------------ 20>000¹ 178- ])asika elOg Qunehg RBmTaMgkUnecA ------------------- 20>000¹ 179- ])asika Ekv suwm ÷ ])asika Ekv G‘an nigkUnecA ---------- 20>000¹ 180- ])asika Ekv Cin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 181- ])asika ekt erOg nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 182- ])asika Ekn saLat; nigkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 183- ])asika Ekm b‘unKg; nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 184- ])asika Ehm Biedar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 185- ])asika eha éqh‘ag ])ask ):an; Rta nigbuRt >>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 186- ])asika eGog Tav RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 187- ])asika EGm TiBVvNÑa RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 188- ])asika ecg lwmh‘ag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 189- ])asika eBA sUr:ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 190- ])asika Cun suINat RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 191- ])asika CuM mutßavI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 192- ])asika Ca Nar:an RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 193- ])asika b‘U y:at >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 194- ])asika b‘ín pløa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 195- elakyay s‘uy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹ 1- BuT§bris½TGñkEdlcUl 17>000¹mancMnYn 2 nak; 2- BuT§bris½TGñkEdlcUl 16>000¹mancMnYn 1 nak; 3- BuT§bris½TGñkEdlcUl 15>000¹mancMnYn 8 nak; 4- BuT§bris½TGñkEdlcUl 14>500¹mancMnYn 1 nak; 87

-173-


5- BuT§bris½TGñkEdlcUl 12>000¹mancMnYn 6- BuT§bris½TGñkEdlcUl 11>000¹mancMnYn 7- BuT§bris½TGñkEdlcUl 10>000¹mancMnYn 8- BuT§bris½TGñkEdlcUl 9>000¹mancMnYn 9- BuT§bris½TGñkEdlcUl 8>000¹mancMnYn 10- BuT§bris½TGñkEdlcUl 6>000¹mancMnYn 11- BuT§bris½TGñkEdlcUl 5>000¹ mancMnYn 12- BuT§bris½TGñkEdlcUl 4>000¹ mancMnYn 13- BuT§bris½TGñkEdlcUl 3>000¹ mancMnYn 14- BuT§bris½TGñkEdlcUl 2>500¹ mancMnYn 15- BuT§bris½TGñkEdlcUl 2>000¹ mancMnYn 16- BuT§bris½TGñkEdlcUl 1>500¹ mancMnYn 17- BuT§bris½TGñkEdlcUl 1>000¹ mancMnYn 18- BuT§bris½TGñkEdlcUl 500¹ mancMnYn 19- BuT§bris½TGñkEdlcUl 4 duløa mancMnYn 20- BuT§bris½TGñkEdlcUl 3 duløa mancMnYn 21- BuT§bris½TGñkEdlcUl 2 duløa mancMnYn 22- BuT§bris½TGñkEdlcUl 1 duløa mancMnYn 23- BuT§bris½TGñkEdlcUl 140)at mancMnYn 24- BuT§bris½TGñkEdlcUl 100)at mancMnYn 25- BuT§bris½TGñkEdlcUl 50)at mancMnYn 26- BuT§bris½TGñkEdlcUl 40 )at mancMnYn 27- BuT§bris½TGñkEdlcUl 20 )at mancMnYn

-174-

1 nak; 1 nak; 181 nak; 1 nak; 5 nak; 2 nak; 124 nak; 9 nak; 32 nak; 1 nak; 61 nak; 4 nak; 19 nak; 2 nak; 1 nak; 3 nak; 15 nak; 26 nak; 2 nak; 17 nak; 3 nak; 1 nak; 2 nak;

e)aHBum< 30>000 k,al sRmab;CaFmµTan BuT§bris½T)anbric©aKR)ak;e)aHBum<esovePA CMnYystiPaK 8 enH rYmCamYynwgesovePA viFIrm¶ab;esckþIeRkaF 50>000 k,aleTot .

éføe)aHBum<esovePATaMgBIrmux ¬eragBum<\®nÞiymas ¦

1-CMnYystiPaK 8 éfø 12>000 duløar kñúgcMnYn 30>000 k,al . 2-viFIrm¶ab;esckþIeRkaF éfø 7>500 duløar kñúgcMnYn 50>000 k,al . -srubéføe)aHBum<TaMgBIrmux esµInwg db;R)aMbYnBan; R)aMryduløarGaemrikKt; ¬ 19>500 $ ¦

sUmGnuemaTnacMeBaHFmµTan 88

-175-

¡¡¡


esovePAEdleroberogeday

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’ RBHBuT§sasna edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T extþ-Rkúg raCFanIPñMeBj

RkúgRBHsIhnu extþ)at;dMbg Rkúgéb:lin extþesomrab extþeBaF×sat; extþkMBt extþkMBg;cam extþRBHvihar

´RBHkruNa ´)aT  b‘ut-savgS 

3 sßanIyviTüú

3

evlapSay -05h00 mn. -18h00 mn. -19h00 mn. -19h30 mn. -20h00 mn. -20h30 mn. -06h00 mn. -13h00 mn. -06h00 mn. -06h30 mn. -18h00 mn. -18h30 mn. -19h30 mn.

-18h30 mn-06h00 mn-18h30 mn-05h30 mn-18h30 mn-18h00 mn

-FM 99 -FM 95 -AM 918 -FM 97 -FM 98 -FM 96

1- CMnYystiPaK 8 2- CMnYystiPaK 1 dl;PaK 7 3- mnusSCamYynwgkargar 4- sikçabTmnusSl¥ 5- Br4Rbkar 6- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 7- xøwmsarKYryl;dwg 8- RBHBuT§sasna 9- kUnmas«Buk 10- Em: 11- viFIrm¶ab;esckþIeRkaF

MHz. MHz. MHz. MHz. MHz. MHz.

-

-FM 92 MHz

-FM103.2MHz. -FM 96 MHz. -FM 91 MHz. -FM 96 MHz. -FM103.2MHz.

-FM100.5MHz-FM 98.5MHz-FM103.5MHz-FM100.5MHz-FM 99 MHz-FM 90.5MHz

karsEmþgnUvRBHsT§mµ naMmknUvesckþIsux -176-

sBVTanM FmµTanM Cinati FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg . 89

-177-


fa ebIminTan;)anlHkielsxøHeT k¾eQµaHfa bufuC¢n ebIlH kiels)anxøH k¾eQµaHfaRBHeskçbuKÁl ebIlHkiels)an TaMgGs; k¾eQµaHfa RBHGeskçbuKÁl ebIlHkielsGs;eday min)ansþab;Fm’BIGñkdéT k¾eQµaHfaRBHbec©kBuT§ b¤RBHsmµasm<úT§ dUecñaHÉg . 3-GPisgçar eRBaHkarepSgKñaénGMeBIkmµ eTIbman sb,úrs Gsb,úrs Bal bNÐitCaedIm edayesckþIfa GMeBI kmµEbgEckstVelak[maneQµaHepSgKña kalebIGPisgçar ElgekItmanteTAeTot eRBaHkarGs;eTAénGviC¢a k¾eQµaHfa CaRBHGrhnþ b¤RBHxINaRsB . eRBaHRBHniBVanminmanxn§ kiels nigGPisgçar eTIb minmankareBalfa «RBHGrhnþ eRkayGMBIGs;CIviteTA KW y:agNa » eBalKWRBHniBVanminmanKnøgénbBaØtþi . buKÁlTaMgGs;EdleyIgsnµtehA enAkñúgelakenH eRBaHGaRs½ymanxn§ kiels nigGPisgçarEdlepSg²Kña ebI Fm’TaMg 3enHminmaneT buKÁlb,BaØtþiEdlRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgrEmgminmanedayBit .

BaküR)arB§ 3

buKÁlTaMgLaykñúgelakenH maneRcInBYkeRcInRkúm Nas; eRBaHEtGaRs½ycitþ ectsik rUb mansPaBxusKña . mü:ageTot stVelakmindUcKña eRBaHFm’ 3 y:ag ³ 1-xn§ manrUbkçn§CaedIm . 2-kiels manraK³ eTas³ emah³CaedIm . 3-GPisgçar manbuBaØaPisgçarCaedIm . GFib,ay 1-xn§ eRBaHkarepSgKñaénxn§ 5 eTIbmanstVkñúg G)ayPUmi manmnusS maneTvta manrUbRBhµ manGrUbRBhµ . ebIxn§ 5 minmankñúgelakeT stVelakk¾minmanEdr dUecñH stVelakEdlepSgKñaeRcInEbbeRcIny:ag edayGaRs½ykarepSgKñaénbrmtßFm’KWxn§ 5 enaHÉg . 2-kiels eRBaHkarepSgKñaénkiels eTIbman bufuC¢n manRBHeskçbuKÁl manRBHGeskçbuKÁl edayesckþI -k-

90


karsikSa Km<IrbuKÁlb,BaØtþi manRbeyaCn_eRcIny:ag tamsmKYrdl;]bnisS½yénGñ-xksikSa dUcCaesckþIRCHføakñúg RBHGriybuKÁl karxµasex<Im)ab nigkarevorcak)abCaedIm EtCaBiess KWmanRbeyaCn_kñúgkarbdibtþikm©at;nUvesckþI Rbkan;eTAelIbuKÁlepSg² eRBaH)aneXIjfabuKÁlTaMgGs; RKan;EtCakarepSgKñaénxn§CaedImbu:eNÑaHÉg . GñksikSaFm’kñúgesovePAenH edIm,I[manqnÞ³xøaMgkøa kñúgkartamdwgnUvesckþIénnieTÞsnImYy² RtÚvTenÞjnUvmatika TaMg 50 CaPasa)alI[)ancaMl¥ rYcehIyRtÚvGan)alIRBHBuT§dIkaCamunsin swmGanGdækfatameRkay eRBaHGdækfa CakareBalBnül;nUv)alIRBHBuT§dIkamYybT²enaHÉg . kñúgesovePAenHmanEtbuKÁlBYk 1 bu:eNÑaH enAman buKÁlBYk 2 BYk 3 CaedImeTotEdleyIgRtÚvsikSaedIm,I ceRmInnUvbBaØaEdlCasm,tþiRTBüd¾]tþm .

sarbNÑ -K-

lMdab;énmatikaFm’

3

TMB½r

- Ékkmatika>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 1- smyvimuetþa ÉkknieTÞs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>6 2- Gsmyvimuetþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12 3- kub,Femµa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15 4- Gkub,Femµa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 5- brihanFemµa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22 6- GbrihanFemµa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23 7- ectnaPeBVa>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25 8- GnurkçnaPeBVa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 27 9- bufuC¢ena >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30 10- eKaRtPU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 32 11- PyUbreta>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>33 12- GPyUbreta>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>33 13- GPBVaKmena >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 36 

PñMeBjéf¶ 15ekIt ExGasaZ B>s>2547 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut-savgS 91

-X-


14- PBVaKmena>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>37 15- niyeta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 39 16- Gniyeta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 39 17- bdibnñeka >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 42 18- peldæieta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 42 19- smsIsI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43 20- zitkb,I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 47 21- Grieya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 51 22- Gnrieya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 51 23- esekça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52 24- Gesekça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52 25- env esekça naesekça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52 26- etvieC¢a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 54 27- qLPieBaØa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 54 28- smµasm<úeT§a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 56 29- bec©ksm<úeT§a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 59 30- ]PetaPaKvimuetþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 60 31- bBaØavimuetþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 65

32- kayskçI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 66 33- Tidæib,etþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 67 34- sT§avimuetþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70 35- FmµanusarI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 75 36- sT§anusarI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 77 37- stþkçtþúMbrema >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82 38- ekalMekaela >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 85 39- ÉkBICI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 87 40- skTaKamI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 92 41- GnaKamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 94 42- GnþrabriniBVayI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 97 43- ]bhc©briniBVayI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 99 44- GsgçarbriniBVayI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 101 45- ssgçarbriniBVayI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 101 46- ]T§MesaetaGknidæKamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 103 47- esatabenña esatabtþiplscäikiriyaybdibenña > 104 48- skTaKamI skTaKamiplscäikiriyaybdibenña >> 105 92

-g-


49- GnaKamI GnaKamiplscäikiriyaybdibenña >>>>>>> 105 50- Grha Grhtþplscäikiriyaybdibenña >>>>>>>>>> 106

-c-

93

Chumnuoysati08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you