Page 1

Ο Μεγάινο Σθνπόο

Ο παηέξαο κνπ ήηαλ ιάηξεο ησλ ηαηληώλ ‘γνπέζηεξλ’. Αγαπνύζε βέβαηα γεληθά ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη είλαη βέβαην όηη εθείλνο κνπ κεηέδσζε απηή ηελ αγάπε. Μνπ κηινύζε γηα ώξεο γηα ηηο παιηέο ηαηλίεο, ηνπο δηάζεκνπο εζνπνηνύο θαη ηηο σξαίεο πξσηαγσλίζηξηεο… όηαλ βιέπακε καδί ηαηλίεο ζηελ ηειεόξαζε κνπ εμηζηνξνύζε θαη ηα ζπκβάληα ηεο επνρήο, ηηο πεξηπέηεηεο ησλ εζνπνηώλ, ηνπο κεγάινπο έξσηεο αιιά θαη ηηο ζθελνζεηηθέο αληηιήςεηο, ηε θσηνγξαθία θαη ηηο ζελαξηαθέο ‘επθνιίεο’… ρσξίο λα ην ζέισ, ή κάιινλ, επεηδή αθξηβώο ην ήζεια, άξρηζα λα εληξπθώ, σο ζεαηήο θαη όρη σο δόθηκνο ζθελνζέηεο, ζε έλαλ καγηθό θόζκν… Όκσο, ηα γνπέζηεξλ παξέκελαλ ε κεγάιε ηνπ, αμεπέξαζηε αγάπε. Καη όρη ηόζν νη ‘κνληέξλεο’ εθδνρέο, ηύπνπ Σέξηδην Λεόλε κε ηνπο κνλαρηθνύο αληη-ήξσεο, ηε κπζηθή κνπζηθή ηνπ Μνξηθόλε ηα θνληηλά, επαθηθά ζρεδόλ πιάλα, ηελ αθνύξαζηε ζάξσζε ηεο θάκεξαο 360 κνίξεο θαη ηελ σκόηεηα πνπ δελ είρε θακηά ππεθθπγή (απηά δειαδή πνπ αγάπεζα εγώ). Εθείλνο είρε κεγαιώζεη κε ηηο επηθέο, κεγάιεο θαη ‘εξσηθέο’ ηαηλίεο ηνπ Τδνλ Φνξλη, ηνπ Τδνλ Γνπέηλ θαη ηνπ Έξνι Φιηλ. Αγαπνύζε λα ράλεηαη ζηηο κεγάιεο επειάζεηο ηνπ ηππηθνύ ηεο ‘Ειαθξάο Ταμηαξρίαο’, ζην αηειείσην πηζηνιίδη κεηαμύ ηλδηάλσλ θαη ιεπθώλ, ζηηο ζξπιηθέο θινπέο ρξεκαηαπνζηνιώλ, ζηνπο κνλαρηθνύο ληεζπεξάληνο πνπ πάληα θξύβνπλ θάπνηα πιεγή, έλα δξάκα, έλα εζσηεξηθό αλζξώπηλν ράζκα…


Τα θαινθαίξηα πνπ ςαξεύακε καδί, πνιιέο θνξέο, ζηηο αηειείσηεο ώξεο ηεο ππνκνλήο θαη ηεο εζπρίαο ηεο ζάιαζζαο, άξρηδε λα κνπ αλαιύεη ζθελέο, λα κνπ αηηηνινγεί ηηο δξάζεηο ησλ εξώσλ, λα κνπ ηεθκεξηώλεη ζθελνζεηηθά άικαηα πνπ ίζσο πξσηνγελώο, ην κάηη ηνπ ‘ακύεηνπ’ δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη. Καη θάπνηα κέξα, ην ζπκάκαη θαιά, κνπ κίιεζε γηα ηνλ κεγάιν άμνλα, ηνλ θηλεηήξην άμνλα όισλ απηώλ ησλ ηαηληώλ πνπ αλ δελ ηνλ αλαγλσξίζεηο ακέζσο, πνιιά ζνπ θαίλνληαη κεηά ‘παξάινγα’ θαη απιώο ‘ρνιηγνπληηαλά’… «Ξέξεηο ινηπόλ από πνύ μεθηλνύλ όιεο νη ηαηλίεο γνπέζηεξλ;» κε ξώηεζε θαη κε θνηηνύζε κε ζρεδόλ παηδηάζηηθν βιέκκα. Όηαλ έλαο άλζξσπνο ληώζεη αιεζηλά νηθείνο κε εθείλν πνπ ζπδεηά ή αζρνιείηαη, όηαλ βξίζθεηαη ζε έλαλ βηόηνπν αγάπεο θαη νκνξθηάο πνπ ζπλερείηαη κε ηε ςπρή ηνπ, έρεη έλα άιιν βιέκκα. Έρεη κηα άιιε έθθξαζε. Γίλεηαη μαλά παηδί θαη γηα ιίγν, είλαη όλησο μαλά παηδί… «Η εθδίθεζε», απάληεζε κεηά από ιίγν ρσξίο πεξηκέλεη θαη πνιύ γηα κηα δηθή κνπ απάληεζε.

λα

«Σθέςνπ ην ιίγν… ην πην ηζρπξό, ην πην κεγάιν, ην αξραίν θίλεηξν γηα λα δξάζεη έλαο άλζξωπνο, λα βγεί απ’ην θνπθνύιη ηνπ, λα ξηζθάξεη… ε εθδίθεζε… όιεο ζρεδόλ νη ηαηλίεο έηζη μεθηλνύλ ή έηζη ηειεηώλνπλ…» είπε θαη ζηώπεζε… Ελώ έθεξλα ζην κπαιό κνπ θάπνηεο ηαηλίεο πνπ ήδε είρα δεη σο ηόηε γηα λα επαιεζεύζσ ηελ ζθέςε ηνπ, εθείλνο ζπλέρηζε… «Είλαη όκσο θαη θάηη αθόκα… κνλάρα έηζη ν ήξσαο γίλεηαη ζπκπαζήο, κπνξείο λα ηαπηηζηείο καδί ηνπ… αλ δελ παιεύεη γηα έλα κεγάιν ζθνπό ηόηε κνηάδεη απιά κε έλα πεξηθεξόκελν αιήηε ηεο Άγξηαο Δύζεο πνπ πηζηνιίδεη, παίδεη πόθεξ, πίλεη θαη πεδάεη όπνηαλ βξεη κπξνζηά ηνπ… ηη είλαη απηό πνπ κεηαβάιεη έλαλ ζθνηεηλό ήξσα ζε έλα αιεζηλό ήξσα; Ο κεγάινο ζθνπόο… θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ θαηαθηήζεη!» Μπνξεί λα κελ αλαθαιώ ιέμε πξνο ιέμε εθείλα ηα ιόγηα αιιά δελ έρεη ζεκαζία. Εληππώζεθε κέζα κνπ όιε ηνύηε ε ζθξαγίδα θαη κε αθνινπζνύζε πάληα.

2


Τι είναι εκείνο που μεταρσιώνει το ανίερο σε ιερό και το βέβηλο σε όσιο; Τι είναι εκείνο που μεταστοιχειώνει πνευματικό και τον ευιάλτη σε όνειρο;

το

χοϊκό

σε

Η Μεγάιε Ιδέα, ν Μέγαο Σθνπόο… θαη καδί… Τν Βιέκκα, ην άγγηγκα ηνπ Αηώληνπ, ν ππεξαληηιεπηηθόο θόζκνο ελόο εξσηηθνύ ελνθζαικηζκνύ όζσλ ζην εδαθηθό, γαηώδεο θαη ρζόλην ζύκπαλ κνηάδνπλ πεπεξαζκέλα, αζήκαληα, ζιηβεξά… Ίζσο ν Πιάησλ λα είρε δίθην, πέξα από ηα Αξρέηππα θαη ηηο Ιδενκνξθέο δελ ππάξρεη ζηελ νπζία θακηά αλαδήηεζε… αιιά ζην δηθό καο θόζκν, ό,ηη λνεκαηνδνηεί ην βίν δελ κπνξεί παξά λα έρεη ηηο αλαθνξέο ηνπ ζην Πξώην θαη Μέγηζην θαη... Εθεί όπνπ Χξόλνπ

ε

‘εθδίθεζε’

είλαη

ε

απνθαηάζηαζε

ηνπ

Καη όπνπ ην καξηύξην ηεο ππνκνλήο γηα έλαλ θαιύηεξν θόζκν, δελ έρεη δηθαίσζε… δελ έρεη ηελ αλάγθε θακηάο δηθαίσζεο... Εθεί όπνπ νη ηζνξξνπίεο θαη νη έλλνηεο δελ αθνξνύλ θαλέλαλ… είλαη ζε κηα γιώζζα αθαηάιεπηε, απξόζηηε, άερε… Σην Γλόθν ηνπ Είλαη…

http://nimertis.blogspot.gr/

3

Ο μεγάλος σκοπός  

«Σκέψου το λίγο… το πιο ισχυρό, το πιο μεγάλο, το αρχαίο κίνητρο για να δράσει ένας άνθρωπος, να βγεί απ’το κουκούλι του, να ρισκάρει… η εκδ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you