Page 1

«

»


Η Δ ιο ίκ η σ η τη ς Έ ν ω σ ή ς μ α ς σ υ γ χ α ίρ ε ι τα ν ε ο ε κ λ ε γ έ ν τα μ έ λ η το υ Λ υ κ ε ίο υ Ε λ λ η ν ίδ ω ν Κ α λ ύ μ ν ο υ κ α ι ιδ ια ίτε ρ α τη ν κ . Κ α λ λ ιό π η Μ α ύ ρο υ , π ο υ ε π ί τό σ α χ ρό ν ια ε π α ν ε κ λ έ γ ε τα ι σ το α ξίω μ α τη ς Π ρο έ δ ρο υ . Ε υ χό μ α σ τε ν α σ υ ν ε χ ίσ ε τε μ ε τη ν ίδ ια δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό τη τα , α π ο φ α σ ισ τικ ό τη τα κ α ι κ ο υ ρ ά γ ιο ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε τε σ τη ν Κ ά λ υ μ ν ο κ α ι ό χ ι μ ό ν ο τη ν τό σ ο α ξιό λ ο γ η π α ρ ο υ σ ία σ α ς σ τα π ο λ ιτισ τικ ά δ ρ ώ μ ε ν α . Ο ι σ υ χ ν έ ς, μ ε σ τές κ α ι π ρ ω τό τυ π ε ς π α ρ α σ τά σ ε ις σ α ς, ο ι γ ε μ ά τε ς τε χ ν ικ ή κ α ι μ ε ρ ά κ ι ν α σ υ ν ε χ ίσ ο υ ν ν α ε ίν α ι το π ρό τυ πο γ ια κ ά θ ε π ο λ ιτ ισ τικ ό σ ύ λ λ ο γ ο , α λ λ ά κ α ι γ ια κ ά θ ε ά ν θ ρ ω π ο π ο υ σ έ β ε τα ι τη ν παράδοση.


Γ ΡΑ ΦΕ ΙΟ TΕΧ Ν ΙΚΟ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τηλ & φαξ : 22410 -27861 Τάρπον Σπρίνγκς 34 2ος όροφος

Κινητό : 697 4006258 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sakellaris73@yahoo.com


Η εφημερίδα της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΡΟΔΟΥ  

το 2ο τεύχος

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you