Page 1

M·ıËÌ·ÙÈο °ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ª·ıËÌ·ÙÈο Ù˘ º‡Û˘ Î·È Ù˘ ∑ˆ‹˜

TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ Áã Ù‡¯Ô˜


™Y°°PAºEI™

KPITE™-A•IO§O°HTE™

EIKONO°PAºH™H ºI§O§O°IKH E¶IME§EIA Y¶EY£YNO™ TOY MA£HMATO™ KATA TH ™Y°°PAºH KAI Y¶EY£YNO™ TOY Y¶OEP°OY E•øºY§§O ¶POEKTY¶øTIKE™ EP°A™IE™

÷ڿϷÌÔ˜ §ÂÌÔÓ›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ∂˘Ù¤ÚË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·ÓÙˆÓ¿Î˘, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·Á¿ÎÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞‰·Ì·ÓÙ›· ™·Ó·Î¿, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ µ·Ú‚¿Ú· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ÷‚È¿Ú˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÚÒÓ˘, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜, ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ÿ˘ ∑Ô‡ÓË, ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘

ACCESS °Ú·ÊÈΤ˜ T¤¯Ó˜ A.E.

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô Iˆ¿ÓÓ˘ £ˆ›‰Ë˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

÷ڿϷÌÔ˜ §ÂÌÔÓ›‰Ë˜ ∂˘Ù¤ÚË £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·ÓÙˆÓ¿Î˘ πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·Á¿ÎÔ˜ ∞‰·Ì·ÓÙ›· ™·Ó·Î¿

ANA¢OXO™ ™Y°°PAºH™: ∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ ∞.∂.

M·ıËÌ·ÙÈο °ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ª·ıËÌ·ÙÈο Ù˘ º‡Û˘ Î·È Ù˘ ∑ˆ‹˜

TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ Áã Ù‡¯Ô˜

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA


¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Xڈ̷ÙÈο ۇ̂ÔÏ· K¿ı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔÈ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÚÒÌ·. OÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ›ӷÈ: ·ÚÈıÌÔ›

AÚÈıÌfi˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

T›ÙÏÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

™‡Ì‚ÔÏÔ - ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› *

Ú¿ÍÂȘ ÁˆÌÂÙÚ›· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· E·Ó¿ÏË„Ë

EÈÎÔÓ›‰È·

(ۇ̂ÔÏ· ÎÏÂȉȿ)

™ÙËÓ ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ·: O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È - ™‡Ì‚ÔÏÔ ÛΤ„˘:: EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÓÔÂÚÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. H ̤ÏÈÛÛ· - ™‡Ì‚ÔÏÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜: EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂÌ¤‰ˆÛ˘. O Û·ÏÔ˜ ȯÓËÏ¿Ù˘ - ™‡Ì‚ÔÏÔ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ : EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË Ó¤· ÁÓÒÛË. O ÂϤʷÓÙ·˜ - ™‡Ì‚ÔÏÔ ÌÓ‹Ì˘: EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â·Ó¿Ï˄˘.

OÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ - ™‡Ì‚ÔÏÔ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜: EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ÔÌ¿‰Â˜.

AÚÈıÌfi˜ ÛÂÏ›‰·˜ 4

¢


˘

˘ Ô › Ï ‚ È ¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚ AÚÈıÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÂÚÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ 5


OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚ Ï›Ô˘ ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ Ô ™¿ÌÈÔ˜

(ÂÚ›Ô˘ 600 .Ã.)

O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™¿ÌÔ. ÿ‰Ú˘Û ÌÈ· Û¯ÔÏ‹, ÙÔ˘˜ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙȘ ÂÈÛً̘. ∂›¯Â ‰¿ÛηÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ fiÔ˘ ÌÂϤÙËÛ ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ È·ÙÚÈ΋. O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ·ÓÙÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜

H KÔÚ›Ó·

6

O


˘

‚ È Ï ‚ › Ô ˘ ˘ Ô Ù OÈ ‹ÚˆÂ˜ À·Ù›· Ë ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹

(370-415 Ì.Ã.)

∏ À·Ù›· ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. ◊Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ £¤ˆÓ·, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. °È' ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÌfiÚʈÛË Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi fi,ÙÈ Û‹ÌÂÚ·. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË ƒÒÌË ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ÙËÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ Ó‡̷, ÙË ÛÂÌÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ Â˘ÁψÙÙ›· Ù˘. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ‰·ÛοϷ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ.

H Y·Ù›·

H X·Ú¿

O °ÈÒÚÁÔ˜

7


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

H KÔÚ›Ó· O °ÈÒÚÁÔ˜

H X·Ú¿

H Y·Ù›·

O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ 8


· Ó Â Ì ¶ÂÚȯ fi EÓfiÙËÙ· 6:

Xڈ̷ÙÈο ۇ̂ÔÏ·

33 ·ÚÈıÌÔ›

34

Ú¿ÍÂȘ E·Ó¿ÏË„Ë

35

ÁˆÌÂÙÚ›· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 33Ô: ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È ‰È·›ÚÂÛË Ì ÙÔ 10, ÙÔ 100 Î·È ÙÔ 1.000

22-23

34Ô:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·

24-25

35Ô:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

26-27

36Ô:

36

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

28-29

37

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 37Ô: ¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

30-31

38

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 38Ô: ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ·

32-33

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 39Ô: ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘

¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘

4-5

OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘

6-7

°ã ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

8-9

∞ÚÈıÌÔ›: ¶Ú¿ÍÂȘ:

EÓfiÙËÙ· 5:

¶ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ - ∞ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡

27

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 27Ô: ¶ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ Ì ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

28

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 28Ô ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi (π)

29

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 29Ô: ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi (ππ)

30

∞ÚÈıÌÔ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 10.000. ¶ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ. ∞ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡. ¢È·ÈÚ¤ÛÂȘ. °ÂˆÌÂÙÚ›·: ¶·˙Ï, Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ·, ̈۷˚ο, Û˘ÌÌÂÙÚ›·. ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÛÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ªÂÙÚ‹ÛÂȘ: ª¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ªÔÙ›‚·. ª¤ÙÚËÛË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜.

10-11 12-13 14-15

30Ô:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ √ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡

16-17

31Ô:

31

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

32

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 32Ô: ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ·

18-19 20-21

EÓfiÙËÙ· 7: 40 41 42 43

∞ÚÈıÌÔ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 7.000 - ª¤ÙÚËÛË Ì¿˙·˜ ¶·˙Ï, Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ·, ̈۷˚ο, Û˘ÌÌÂÙÚ›·

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 40Ô: ∞ÚÈıÌÔ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 7.000

34-35

41Ô:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ª¤ÙÚËÛË Ì¿˙·˜

36-37

42Ô:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¶·˙Ï, Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· Î·È ÌˆÛ·˚ο

38-39

43Ô:

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∏ Û˘ÌÌÂÙÚ›·

40-41

44Ô:

44

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

42-43

45

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 45Ô: ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ·

44-45

9


27

¶ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ Ì ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

1 ¢È·‚¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

2.600

2.250

2.763

2.880

2.020

2.777

2

¶fiÛÔ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘; K˘ÎÏÒÓˆ ÙÔ ÛˆÛÙfi:

1.604 + 1.340 487 + 601

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 3.000

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 1.000

§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 3.000

§ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 1.000

3 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

10

1.250 +1.350 =

....

3.000 - 2.450 =

....

1.340 +1.340 =

....

2.567 - 1.456 =

....

1.111 +1.234 =

....

2.650 - 1.300 =

....

1.543 +1.127 =

....

2.875 - 1.455 =

....

1. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ·.


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

4 ∫¿Óˆ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È Áڿʈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

5 ∂ÎÙÂÏÒ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ. °È· Ó· ÂϤÁ͈ ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÛˆÛÙfi, ÂÎÙÂÏÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ú¿ÍË.

2.342 - 1.684

1.684 +.......

1.748 +1.154

.......

.......

.......

....... - .......

....... 2.263 - 1.265

....... +.......

1.353 +1.247

....... - .......

.......

.......

.......

.......

6 O ‰È¿ÛËÌÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÛÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1881 Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 1973. ¶fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ;

4. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

11


28

¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi (π)

1 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

2

1. ∞Ó··Ú¿Áˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ›. 2. ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ. 3. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ·: .... x .... = .....

3 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈÓfiÌÂÓ· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

12

10 x 9 =............

10 x 10 =............

20 x 10 =............

7 x 9 =............

13 x 4 =............

23 x 10 =............

6 x 8 =............

12 x 10 =............

35 x 10 =............

11 x 8 =............

15 x 5 =............

40 x 10 =............

1. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰Âο‰ˆÓ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, fiˆ˜ 20x4, 100x5, 40x3 ÎÙÏ.


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

4 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

5

ñ

¶fiÛ˜ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Ï¿Ì˜; ¶Ò˜ ÙȘ ̤ÙÚËÛ˜;

6 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ‚Ú›ÛΈ fiÛ· Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·.

4. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰È„‹ÊÈÔ˘ Ì ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi, fiˆ˜ 12x6, 13x5, 22x3 ÎÙÏ.

13


29

¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi (ππ)

1 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

2 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. 40

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ ›Ó·Î·, ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈÓfiÌÂÓ·. 5

45 x 30 =.......... 45 x 6 = ........

30

30 x 40 = .........

30 x .... = .... 40 x 36 =.......... 36 x 5 =..........

6

... x ... =

6 x .... = .... 45 x 36 =..........

3 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜ ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

14

35 x 4 = (4 x 5) + (4 x 30) = 20 + 120 = 140

25 x 4 = 20 + 80 = 100

26 x 3 = ............................................................

36 x 3 = ............................

42 x 5 = ............................................................

64 x 5 = ............................

134 x 3 = ............................................................

125 x 4 = ............................

142 x 4 = ............................................................

214 x 3 = ............................

1. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰È„‹ÊÈÔ˘ Ì ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi, fiˆ˜ 14x3, 22x4, 35x3 ÎÙÏ.


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

4 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

5 ∏ ‰·ÛοϷ Ù˘ Ù¿Í˘, Ë Î˘Ú›· ÕÓÓ·, Ì·˙‡ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹. ™ÙËÓ Ù¿ÍË ˘¿Ú¯Ô˘Ó 18 ·È‰È¿. ∫¿ı ·È‰› ı· ÏËÚÒÛÂÈ 25 ¢ÚÒ. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ì·˙¤„ÂÈ Ë Î˘Ú›· ÕÓÓ· ·fi fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘;

ñ ñ

ºÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· ›Ó·Î·, ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· ̤۷ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

ŸÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ì·˙¤„ÂÈ Ë Î˘Ú›· ÕÓÓ· ›ӷÈ: ......... ¢ÚÒ.

6 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· ̤۷ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. 40

20

50

6

...... x 100 =........ .... x .... = ...... .... x .... =........

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ ›Ó·Î·, ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈÓfiÌÂÓ·. 156 x 20 =.......... 156 x 3 =.......... 156 x 23 =..........

3

3 x ...... =........ .... x .... = ...... .... x .... = ........

50 x 23 =.......... 100 x 23 =..........

4. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰Âο‰ˆÓ ‰È„‹ÊÈˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, fiˆ˜: 20x10, 40x20, 50x30, ÎÙÏ.

15


30

√ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡

1 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

2 ∂ÎÙÂÏÒ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜. 43 x 25

52 x 46

64 x 53

75 x 30

3 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›Ó·Î· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡.

16

73 x 54 292 + 3650 3650

.... x .... .... x .... .... x ....

65 x 42 130 + 2600 2730

.... x .... .... x .... .... x ....

1. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰È„‹ÊÈÔ˘ Ì ‰Âο‰Â˜, fiˆ˜ 15x20, 22x30, 35x20, ÎÙÏ.


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

4 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

µÚ›ÛΈ Ù· Ï¿ıË ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ‰ÈÔÚıÒÓˆ.

5

67 x 54 268 + 305 563

53 x 46 308 + 2050 2328

6 ∫¿Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›˜; 74 x 3

74 x 60

74 x 63

74 x 36

7 1. °Ú¿Êˆ Ì ÌÔÚÊ‹ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ fiÛ˜ ηڷ̤Ϙ ¤¯ÂÈ Ë ÌÈ· ηÚ٤Ϸ .... x ....

Ϙ 24 ηÚÙ¤

2. ¶fiÛ˜ ηڷ̤Ϙ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ ÎÔ˘Ù›;

4. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰Âο‰ˆÓ ‰È„‹ÊÈˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, fiˆ˜ 50x10, 30x30, 40x30 ÎÙÏ.

17


31

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

1 √ Ì·Ó¿‚˘

1. O Ì·Ó¿‚˘ ÊfiÚÙˆÛ ÙȘ Ì·Ó¿Ó˜ Î·È Ù· Ì‹Ï· ÛÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÙÔ˘. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ÊfiÚÙˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ; 2. ∞Ó fiÏ· Ù· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ô Ì·Ó¿‚˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 2.500 ÎÈÏ¿, fiÛ· ÎÈÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ·ÁfiÚ·ÛÂ;

2 O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ë πfiÏË ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ 3 Á‡ÚÔ˘˜. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔ˜ ΤډÈÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜; ¶fiÛÔÈ fiÓÙÔÈ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜;

18


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

3 ¶fiÛ· ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ¤¯ÂÈ Ô Û½¯Ë˜;

∫¿ı ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ¤¯ÂÈ 72 ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ∫¿ı Èı¿ÚÈ ¤¯ÂÈ 54 ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.

4 ªÂ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÊÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ Ï‡Óˆ. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 19


123 x 4567+896538-72 32 Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÙÈÎfi Ì Ë

¤

¤ Â·Ó·Ï

Ì ¿ıË ·

1

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

2

™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‹ ·ÚÈıÌÔϤÍÂȘ. ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÍ·ÎfiÛÈ· Û·Ú¿ÓÙ· ‰‡Ô 1.540 ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰¤Î· ÂÙ¿ 2.305 ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤Ó·

3 1. ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ 23x17. ∂Ȃ‚·ÈÒÓˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹.

2. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈÓfiÌÂÓ·. ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· οӈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹. 23 x 18

24 x 17

23 x 170

∂Ȃ‚·ÈÒÓˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹. 20

1. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰È„‹ÊÈˆÓ Ì ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, fiˆ˜: 16x5, 27x3, 33x3 ÎÙÏ.


5 1 x 2 7 8 4 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Áڿʈ Ù· ÁÈÓfiÌÂÓ·.

5 ∫¿Óˆ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜. 54 x 35

68 x 43

87 x 40

89 x 76

6

µÔ˘Ó¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ŸÓÔÌ·

⁄„Ô˜

BfiÚ·˜ °Ú¿ÌÌÔ˜ °ÎÈÒÓ·˜ ŸÏ˘ÌÔ˜ ™ÌfiÏÈη˜

2.524 2.523 2.507 2.917 2.637

1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô „ËÏfiÙÂÚ· ‚Ô˘Ó¿ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î·; ............................................................... ∆È ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‚Ô˘Ó¿; ............................................................... 2. ¶fiÛÔ ÈÔ „ËÏfi˜ Â›Ó·È Ô ŸÏ˘ÌÔ˜ ·fi ÙÔ µfiÚ·; ................................................................

4. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡˜ ‰È„‹ÊÈÔ˘ Ì ‰Âο‰Â˜, fiˆ˜ 13x20, 33x30, 25x30 ÎÙÏ.

21


33

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È ‰È·›ÚÂÛË Ì ÙÔ 10, ÙÔ 100 Î·È ÙÔ 1.000

1 µÚ›ÛΈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Áڿʈ ÙË ‰È·›ÚÂÛË.

2 ™Â ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˙Â‡Ô˘Ó 400 Ì‹Ï·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Û˘Û΢¿˙Ô˘Ó Û ÙÂÏ¿Ú· ÙˆÓ 10 Ì‹ÏˆÓ Î·È Ù· ÙÂÏ¿Ú· Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Û ÛًϘ ÙˆÓ 10. 1) ¶fiÛ· ÙÂÏ¿Ú· ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ 400 Ì‹Ï·;

2) ¶fiÛ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ 10 ÙÂÏ¿ÚˆÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó;

3 ∫¿Óˆ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

16 x 10 =..........

14 x 100 =..........

40 : 10 =..........

160 : 10 = ........

1.400 : 100 = ........

2.500 : 100 = ........

89 x 10 =..........

27 x 100 =..........

1.580 : 10 =..........

143 x 10 =.......... 22

3 x 1.000=

2.300 : 10 =..........

1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ‰Âο‰ˆÓ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ 10 Î·È ÙÔ 100, fiˆ˜ 30:10, 500:10, 400:100 Î.Ï.


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

4 ∏ ∫ÔÚ›Ó· οÓÂÈ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË Î·È Ì·˙‡ÂÈ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. Œ¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÔ˘Ì·Ú¿ 70 ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ. ¶fiÛ· ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο;

∏ ∫ÔÚ›Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ, ÁÈ· Ó· Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ. ¶fiÛ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ ı· ¿ÚÂÈ;

5 ¶fiÛ˜ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Î·ÚÊ›ÙÛ˜ ̤۷ ÛÙ· ÎÔ˘ÙÈ¿;

°Ú¿Êˆ ÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÒ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË.

23


34

¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·

1 ñ ñ ñ ñ ñ

¶fiÛ· ‰¤Î·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·;................................................... ¶fiÛ· ÂηÙÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·;............................................... ¶fiÛ· ÂηÙÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ;............................................... ¶fiÛ· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·; ................................................. ¶fiÛ· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ÂηÙÔÛÙfi;.............................................

2 1) ∂¿Óˆ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙÔÔıÂÙÒ Ù· ÛËÌ›· µ, °, Î·È ¢ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ:

2) ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó.

3 °Ú¿Êˆ ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÚÈıÌfi ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿ÛÌ·Ù·:

24

7 ___ < .... 10

3<

38 ___ < 4 10

.... <

.... <

64 ___ < .... 10

428 .... < ____ < .... 100

246 .... < ____ < .... 10

1.238 .... < _____ < .... 10

1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ ‰Âο‰ˆÓ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ 10 Î·È ÙÔ 100, fiˆ˜ 30:10, 500:10, 400:100 Î.Ï.


ÂÓfiÙËÙ· 5 Ë

4 O ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.

¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ÁÚ¿„ˆ Û ¿ıÚÔÈÛÌ· ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ‰Âη‰ÈÎÒÓ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÛ¿;

5 ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

25


35

¢Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

1 ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

2 ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

3 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜.

26

1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.


ÂÓfiÙËÙ· 6 Ë

4 °Ú¿Êˆ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

5 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÚÈıÌÔϤÍÂȘ. TÚÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ‰‡Ô ‰¤Î·Ù· ŒÍÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Â›ÎÔÛÈ ÙÚ›· ÂηÙÔÛÙ¿ ¢¤Î· ÔÎÙÒ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙÚ›· ÂηÙÔÛÙ¿ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÂÙ¿ ‰¤Î·Ù· Î·È ¤ÓÙ ÂηÙÔÛÙ¿ 0,36 10,7

6 µÚ›ÛΈ Î·È Û¯Â‰È¿˙ˆ Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.

4. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó.

27


36

¢Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›

1 °Ú¿Êˆ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ Â˘ÚÒ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜.

2 ∂ÓÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿, ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›Ûˆ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

3 ∆ÔÔıÂÙÒ ÙËÓ ˘ԉȷÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 4 Ó· Â›Ó·È ÙÔ „ËÊ›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ‰¤Î·Ù· ÛÙÔÓ Î¿ı ·ÚÈıÌfi.

28

1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÛ¿ Û ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ì ÌÔÚÊ‹ ‰Âη‰ÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.


ÂÓfiÙËÙ· 6 Ë

4 °Ú¿Êˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

5 ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó.

6 µÚ›ÛΈ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. 3,6 < ........< 4 0,3 <........< 0,4

7,9 < ........< 8 7,09 <........< 8

25 <........< 26

0,1 <........< 0,3

25,5 <........< 26,5

0,60 <........< 0,70

7 ¶fiÛÔ ˘ÚÂÙfi ¤¯ÂÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜;

..................................................................................................... 4. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ·.

29


37

¶ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

1 ∫¿Óˆ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È Áڿʈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

2 ∆ÔÔıÂÙÒ Î¿ıÂÙ· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È Î¿Óˆ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú¿ÍÂȘ: 25,36 + 13,42

8,65 - 3,46

17,26 + 0,02

4,75 - 0,03

4,2 - 3,6

3 1. ¶fiÛ· ÂηÙÔÛÙ¿ ÎÔÚ‰¤Ï· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠οı ‰ÒÚÔ;

2,65 ̤ÙÚ·

.......................................................................... 2. ¶fiÛË ÎÔÚ‰¤Ï· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ‰ÒÚ· Ì·˙›;

1,24 ̤ÙÚ·

.......................................................................... 3. ¶fiÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÎÔÚ‰¤Ï· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ù›; ..........................................................................

30

1. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Ú¿ÍÂȘ fiˆ˜: 3,5 + 4,5, 9 - 4,5 Î.Ï.


ÂÓfiÙËÙ· 6 Ë

4 ∫¿Óˆ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È Áڿʈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

5 µÚ›ÛΈ Î·È Î˘ÎÏÒÓˆ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 18,21 + 31,67 490

55

498

35,62 - 14,31 49

210

6,42 + 15,3 790

79

21

2130

21

25

7,43 - 0,17 210

730

7

74

73

6 ªÂ ÔÈÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· 0,9 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÚÂȘ οÚÙ˜;

4. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·Ϥ˜ ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ Ì ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Ú¿ÍÂȘ fiˆ˜: 2,5 + 4,3, 9,3-5,3 Î.Ï

31


123 x 4567+896538-72 38 Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÙÈÎfi Ì Ë

¤

¤ Â·Ó·Ï

Ì ¿ıË ·

1

ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Û ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

6 ·fi ·˘Ù¿. ™¯Â‰È¿˙ˆ 10 ·ÓıÚˆ¿ÎÈ·. µ¿˙ˆ η¤ÏÔ ÛÙ· ___ 10 5 ·fi ·˘Ù¿. 4 ___ ™¯Â‰È¿˙ˆ Á¤ÓÈ· ÛÙ· ·fi ·˘Ù¿. ™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· Í›ÊÔ˜ ÛÙ· ___ 10 10

2

3 ∆ÔÔıÂÙÒ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹: 1,5

32

1,8

0,3

2,4

6,7

8,1

9,9

1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.


5 1 x 2 7 8 4 °Ú¿Êˆ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

5 µÚ›ÛΈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Î·È ÙÔ Áڿʈ Ì ‰Âη‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi:

E˘ÚÒ

E˘ÚÒ

E˘ÚÒ

E˘ÚÒ

E˘ÚÒ

E˘ÚÒ

ªÂÙ·ÙÚ¤ˆ ÙÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ‰Âη‰Èο ÎÏ¿ÛÌ·Ù·: 348 3,48 = ____ 100

14,25 =

0,4 =

0,32 =

5,08 =

0,326 =

0,05 =

0,001 =

4. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ‡˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÙÔ‡˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó.

6

33


40

∞ÚÈıÌÔ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 7.000

1 °Ú¿Êˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

2 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ „ËÊ›‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¿‚·Î˜.

3 ¶ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜;

4080 4008 4800 34

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜;

O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ..................

O ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ......................

1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÚÔÊÔÚÈο ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 7.000 Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ·.


ÂÓfiÙËÙ· 7 Ë

4 ¶ÔÈÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÔÚÒ Ó· Û¯ËÌ·Ù›Ûˆ Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ 4 „ËÊ›·;

2

1

4

6

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

ñ

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û¯ËÌ·Ù›Ûˆ Ì ٷ 4 „ËÊ›·; ∞¿ÓÙËÛË: ...................................................................................................

ñ

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· Û¯ËÌ·Ù›Ûˆ Ì ٷ 4 „ËÊ›·; ∞¿ÓÙËÛË: ...................................................................................................

5 ¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. O ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÈ¿˜ ¤¯ÂÈ 3.245 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. O ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ 3.524 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. O ¢‹ÌÔ˜ ƒÔ‰È¿˜ ¤¯ÂÈ 4.352 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

35


41

ª¤ÙÚËÛË Ì¿˙·˜

1 ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ›۷È; °Ú¿„ ÙÈ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ˙˘Á·ÚÈ¿.

∂›Ì·È .......... ÎÈÏ¿. O ‰ÈÏ·Ófi˜ ÌÔ˘ ›ӷÈ........ ÎÈÏ¿. ¶ÔÈÔ˜ ˙˘Á›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÈÏ¿; ∂Û‡ ‹ Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÛÔ˘; µ¿Ï ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ Û·˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÚ·Ì¿Ï·.

µ¿Ï ¤Ó·

36

2 ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¤˜


ÂÓfiÙËÙ·

7 Ë

3 ŸÏ· Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ; °Ú¿„ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ·fi ÙÔ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ.

Zάχαρη

Ποπ κορν

Άδειο

Bότσαλα

1

2

3

4

................................................................

4 √ ÃÔÓÙÚfi˜ Î·È Ô §ÈÁÓfi˜ O ÃÔÓÙÚfi˜ Î·È Ô §ÈÁÓfi˜ Ì·˙› ˙˘Á›˙Ô˘Ó 164 ÎÈÏ¿. O ÃÔÓÙÚfi˜ ˙˘Á›˙ÂÈ 106 ÎÈÏ¿. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ˙˘Á›˙ÂÈ Ô §ÈÁÓfi˜; ............................................................................. .............................................................................

5 ¶fiÛÔ ˙˘Á›˙ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó·; ™¯Â‰È¿˙ˆ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙË ˙˘Á·ÚÈ¿.

1 ÎÈÏfi

700 ÁÚ.

150 ÁÚ.

37


42

¶·˙Ï, Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· Î·È ÌˆÛ·˚ο

1 ∂ÓÒÓˆ Ì ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘, ·Ó ÂÓˆıÔ‡Ó, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÚ›ÁˆÓÔ ‹ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.

2 ¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ ‰›Ï·, ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë ›‰È· ÂÈÎfiÓ·.

38


ÂÓfiÙËÙ· 7 Ë

3 Ãڈ̷ٛ˙ˆ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ù¿ÁÎÚ·Ì.

4 ºÙÈ¿Í ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ.

39


43

∏ Û˘ÌÌÂÙÚ›·

1 ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋.

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ‰ÈÏÒÓÂȘ ÙË ÛÂÏ›‰· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ¶ÔÈ· Û¯‹Ì·Ù· ı· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó;

2

£· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· .................................................................................................

3 ¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο; µÚ˜ Î·È ¯¿Ú·Í ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜.

40


ÂÓfiÙËÙ· 7 Ë

4 ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· Û¯‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÚÈο.

5 ∫¿ÔÈ· ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ· Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ∞. ∫¿ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ, fiˆ˜ ÙÔ µ, Î·È Î¿ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ÎÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ·, fiˆ˜ ÙÔ ∏. µÚ˜ Î·È ¯¿Ú·Í ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

41


44

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

1 √È ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ

™ÙÂÁfiÛ·˘ÚÔ˜ 1.398 ÎÈÏ¿

µÚÔÓÙfiÛ·˘ÚÔ˜ 1.147 ÎÈÏ¿

∆˘Ú·ÓÓfiÛ·˘ÚÔ˜ 1.875 ÎÈÏ¿

¶fiÛÔ ˙˘Á›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›; ........................................................................................................................

2 ∏ ™ÔÊ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ηۤÙ˜ Î·È CD. ™Â οı Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó 48 ηۤÙ˜ Î·È Û οı ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÔ˘Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó 72 CD.

1. ¶fiÛ˜ ηۤÙ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘; ........................................................ 2. ¶fiÛ· CD ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘; .................................................................. 3. Œ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ηۤÙ˜ ‹ CD; .............................................................. 42


ÂÓfiÙËÙ· 7 Ë

3 ¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ.

ñ

O ¢‹ÌÔ˜ ∫Ú‡·˜ µÚ‡Û˘ ¤¯ÂÈ 2.500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

ñ

O ¢‹ÌÔ˜ ¶¤ÙÚ·˜ ¤¯ÂÈ 3.500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

ñ

O ¢‹ÌÔ˜ ∞¯Ï·‰È¿˜ ¤¯ÂÈ 4.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

4 °Ú¿Êˆ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∆Ô ‰›Óˆ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ.

............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. 43


123 x 4567+896538-72 45 Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÙÈÎfi Ì Ë

¤

¤ Â·Ó·Ï

Ì ¿ıË ·

¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ ÌˆÛ·˚Îfi Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ ‰›Ï·, ÁÈ· Ó· ÊÙȿ͈ ¤Ó· ›‰ÈÔ.

™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· ÌÔÙ›‚·.

44

1

2


5 1 x 2 7 8 3 ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ Ì ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ˙˘Á·ÚȤ˜.

4 Ãڈ̷ٛ˙ˆ, ÁÈ· Ó· ÊÙȿ͈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ.

45


ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

Mathimatika-Tetradio_Ergasiwn_C_Teyxos  

TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ ª·ıËÌ·ÙÈο Ù˘ º‡Û˘ Î·È Ù˘ ∑ˆ‹˜ Áã Ù‡¯Ô˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡...

Mathimatika-Tetradio_Ergasiwn_C_Teyxos  

TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ ª·ıËÌ·ÙÈο Ù˘ º‡Û˘ Î·È Ù˘ ∑ˆ‹˜ Áã Ù‡¯Ô˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡...