Page 1

ra nt as ė B s a n Be

V ili ja Kv ie s k aitė

a b i mė u a b


– Labas. Išduosiu paslaptį. Visi ko nors bijo!

Tik niekam nesakyk.

Vove

Varn

iukas Kirnis

Bijo tamsos, nes mano, kad tamsoje tūno baubas. Dažnai kviečiasi pas save nakvoti geriau sią draugą Tiklį, vakarais užsidega visas

lempas ir kartoja greitakalbes.

Nors šviesoje su nku užmigti, tu rbūt padeda, nes baubo Kirnis niekada nėra matęs.

r i u ka s T i k l i s

Bijo aukščio, nes kartą išlipo iš lovos

ne ta koja ir iškritęs iš medžio su sitrenkė sėdimąją. Nors pavyksta ne visada, šokinėdamas nuo šakos ant šakos stengiasi nežiūrėti žemyn.

Slapta mankštinasi, nes nori tapti šokliau siu voveriuku miške.


Tė v e li

a i va r n o s

Bijo, kad Kirniui kas nors nutik s.

Visu r jį nu skraidina, leidžia vienam eiti tik iki artimiau sios pušies ir

papučia košę, kad nenu siplikytų snapo. Bet taip elgdamiesi daro meškos

paslaugą, nes Kirnis tu ri pats išmokti savimi pasirūpinti.

– Ka m čia rei ki a

m a n o pa s l a u g ų ?


Skiriu sesei. Už pokalbius ir juoką vaikystėje prieš užmiegant, kai jau užgesinta šviesa. Benas Skiriu dukterėčiai Paulei ir sūnėnui Dominykui. Nebijokit pažvelgti baimei į akis. Vilija

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

ISBN 978-609-441-532-6

© Tekstas, Benas Bėrantas, 2018 © Iliustracijos, Vilija Kvieskaitė, 2018 AutoriųBenas nuotraukos, Orinta ©©Tekstas, Bėrantas, 2018Gailevičienė, 2018 Leidykla „Nieko 20182018 ©©Iliustracijos, Vilijarimto“, Kvieskaitė, © Autorių nuotraukos, Orinta Gailevičienė, 2018 © Leidykla „Nieko rimto“, 2018


V ili ja Kv ie s k ait V ili ja Kv ie s k ė aitė

nt as a r ė B s a Ben nt as a r ė B s a Ben

a b i m u a ė b a b i mė u a b

Vilnius 2018


Varniukas Kirnis labai apsidžiaugė, kad šiąnakt pas jį

nakvos

voveriukas Tiklis.

Įšokę į pižamas draugai šėlo

vis ą va k a r ą.

Iš pradžių žaidė

slėp y n es.


Paskui

gaudynes.

O tada

l e n ktyn es.

Nuo siautulio traĹĄkÄ—jo

visas n a m a s.


Netikėtai prasivėrė kambario durys. – Jau vėlu, metas miegoti, – tarpduryje stovėjo apsnūdę varniuko tėvai. Suguldę berniukus ir patys nuėjo parpti. Bet Kirnis pašoko iš lovos, įjungė šviesą ir pareiškė:


– Aš nemiego siu !

Ir ėmė oranžiniu kamuoliu bumbsėti į grindis. – Tyliau, – Tiklis nusižiovavo taip, kad jam į burną būtų tilpęs visas riešutortas, – pažadinsim tavo tėvus. Kirnis žiojosi prieštarauti. Bet tą akimirką kamuolys atsimušė į lovos kampą ir... iššoko pro pravirą langą.


Apuokas Saulius Bijo ryškios šviesos, nes jo akys jautrios.

Nešioja tamsiu s akiniu s, tik dažnai juos pameta.

Kas rytą lašinasi į akis rasos lašų. Bet vis tiek labiau mėgsta dieną, nes naktį visi miega

arba yra nedraugiškai nu siteikę, ir nėra su kuo paplepėti.

M e š k i n as B u b i l as Bijo kutulio, nes tada jaučiasi taip, lyg jį pultų šimtai bičių. Būkit geri, tiesiog

nekutenkit meškino Bubilo.

Geriau atneškit jam uogienės, gal tada ir bitės

nebu s tokios piktos.


– Na gerai... Gali užeiti. Tik nieko neliesk.

K iš k is B a u b a s Jis nebijo nieko, o jo bijo visi.

Na gerai, tai ne visai tiesa. Baubas bijo vienatvės.

Gal jam padėtų, jei pasikviestų

ką nors į svečiu s?

V i št o s Bijo, kad šeimininkas jas su ras ir parves į vištidę. O ten nuobodu ir gaidys vis vadovau ja.

Išmoko gerai slapstytis.

Miške kalba, kad vieną dieną vištos taps lau kinės

ir tada jau šeimininkas tu rės slėptis nuo jų.


Kas baisiau: kad kažkas nakčia pagrobė kamuolį ar temstant leistis jo ieškoti į mišką? O jei sutiksi BAUBĄ? Voveriukas ir varniukas pasiryžę surasti dingusį kamuolį, net jei teks įveikti ir pačią didžiausią

B A UB AIMĘ. Keliauk po girią ir mokykis įveikti baimes kartu! rija apie melus ir ska nėstus : o t s I

Baubaimė  

Tai jau antroji bendra jaunų kūrėjų – rašytojo Beno Bėranto ir dailininkės Vilijos Kvieskaitės – knygelė, kurioje geriausi draugai voveriuka...

Baubaimė  

Tai jau antroji bendra jaunų kūrėjų – rašytojo Beno Bėranto ir dailininkės Vilijos Kvieskaitės – knygelė, kurioje geriausi draugai voveriuka...