Page 1

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7 Foto: Hanne Eline Fagereng

tirsdag 20. april 2010 å r g a n g 4 7 , nr. 05

Kostbar jenteboom

Sviktende oppmøte på nytt forum

Arkivfoto: Håkon Frede Foss

side 4

Pressevfoto: NHH

Tidligere NHHstudent i Vogue

Pressevfoto: NHH Aid

side 12

NHH-bistand kritiseres

n Aldri før har NHH hatt flere kvinnelige

n Forrige måned var 100 jenter

bachelorstudenter.

invitert til jentedagen. Trolig vil kun en fjerdedel av dem starte på skolen.

n Likevel bruker NHH 300.000 kroner

årlig på å tiltrekke seg nye jenter. Det gir en snittpris per NHH-kvinne på snaue 12.000 kroner.

. side 6-7

Portrettet:

Christine Meyer Bildeserie:

«Vårens sprøeste eventyr» side 24-25

Foto: Marie Skjelbred

side 22-23

Foto: Marie Skjelbred

Foto:HanneHjermungenLorvik

magasinet

side 8-9


2

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Økonomihjørnet

www.k7bulletin.no

Har du hatt lyst til å lese om mer pensumrelevante temaer

Tips: Red@k7bulletin.no

i Bulle? I denne spalten vil dagsaktuelle temaer innenfor økonomi belyses av våre egne professorer.

Bistand ute av kontroll NHH A id startet som et nisjeprosjekt for engasjerte studenter i 2002,og ga det første året penger til skoleprosjekter i Nepal. I tre år gikk midlene til Eritrea, mens prosjektet slik vi kjenner det i dag, med Malawi som partnerland, kom på plass først i 2008. Totalt er det nå gitt snaue fem millioner kroner til Unicef. På høyskolen er det politisk korrekt å støtte opp om NHH Aid. Men når debatten om hva studentenes egne velferdspengerskalbrukespå,erdetverdtåtamedseg at vi vet lite om effekten av bistandspengene. D en samlede bistanden til Afrika var 350 milliarder kroner i 2008. Likevel er realinntekt per innbygger i dag lavere enn den var i 1970, og antallet fattige har doblet seg siden 1990. Resultatene lar vente på seg. D e t t yder på at pengene kunne blitt brukt smartere. Selv om det de siste årene har blitt stilt kritiske spørsmål ved hvilke resultater bistanden gir, bør vi fremdeles styrke kvaliteten på evalueringene. I Unicef gjøreseksempelvisevalueringenmedinternekriterium oginternerapporter,stikkistridmedanbefalingenfra blantandrebistandsforskerenDiamondKandewa.Den avtalteoffentligestandardenerentilfeldigdobbel-blind evaluering (RTC), men dette er en teknikk som i liten grad, om noen, benyttes i bistandsmiljøene H vis NHH- studentene virkelig vil gjøre en innsats påbistandsfeltet,burdevialtsågådestatistiskemetodeneisømmene.Vi,avalle,burdehadenrettekompetansentilåklareåløsemåleproblemene.Etsamarbeid med fagmilljøene på dette området ville vært virkelig spennende. NHH- studentene trenger ikke å slutte å gi penger til bistand eller bistandsrelatert virksomhet. Men det må settes klare krav til evaluering av prosjektene, og vi må bruke pengene på det som er mest effektivt. Vi bør også undersøke resultatene, selv om det tar tid og kostnadskrevende.

Marianne Bårdsgjerde er Ansvarlig redaktør i k7 bulletin

Det går mot lysere tider Det økonomiske lavtrykket som har hvilt over verdensøkonomien er i ferd med å lette. Men Europa sliter. De

t

i n t e r n a sj o n a l e

(IMF ) melder omenvekstforverdensøkonomien på 3,8 prosent for 2010, og dette er en oppjustering av vekstprognosen på hele 0,8 prosent i forhold til prognosen som ble laget i oktober i fjor. Det er imidlertid interessant å merkesegatkrisenseruttilåbli både dypere og mer langvarig i Europa enn i USA, hvor krisen tross alt oppsto. Brutto nasjonalprodukt (BNP) i eurosonene krympet med hele 3,9 prosent i 2009, sammenlignet med 2,5 prosent i USA. Og for 2010 ser det ut til å bli en vekst på bare énprosentieurosonen,mot2,7 prosent i USA. pengefonde t

S p e s i e l t h a r d t r a mm e t er randsonen av euroområdet, slik som Spania, Italia, Portugal, og Hellas, land som allerede før krisen hadde høy statsgjeld.Mensandrelandhar ført en aktiv motkonjunkturpolitikk, har myndighetene i disse landene måttet redusere utgiftene og øke skattene for å kunne betjene sin gjeld. Dette vilnaturlignokforsterkesnarere enn dempe lavkonjunkturen. Mest akutt har krisen vært for

w w w. k 7b u lle t i n . n o Helleveien 30 5045 B e r ge n 55 95 92 08 red@k7bulletin.no Ans varlig redak tør Marianne B årdsg jerde Nyhet sredak tør Malene Fløys v ik B alto

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no

Ma ga sinredak tør Tonje T. L ane s skog foto@k7bulletin.no Fotoredak tør Hanne Eline Fa gereng

Hellas, som har måtte be om krisehjelp utenfra for å kunne møte sine gjeldsforpliktelser. V e n d e r v i b l i k k e t østover, så ser vi at vekstlokomotivene Kina og India har klart seg bemerkelsesverdiggodtgjennom finanskrisen. Veksten i Kina er opprettholdt gjennom ensværtambisiøsmotkonjunkturpolitikk, blant annet i form av store infrastrukturprosjekt. Det at India har klart seg så godtgjennomdetøkonomiske uværet skyldes hovedsakelig landets beskjedne andel av verdenshandelen, som ligger

«

S er vi mot sør, så noterer vi at også Afrika har fått føling med finanskrisen. Afrika er en betydelig råvareeksportør, og fallenderåvarepriserhartrukket økonomienened.Menvekstra-

Kina og India har klart seg bemerkelsesverdig godt gjennom finanskrisen.

på én prosent sammenlignet med Kinas ni prosent. India er dermedimindregradeksponert forinternasjonalekonjunkturer. I Vest ser vi at den brasilianske økonomien sto nærmest på stedet hvil i 2009. Fallet i internasjonale matvarepriser er én av årsakene til dette. Brasil er for eksempel verdens største eksportør av soyabønner, og prisen på soyabønner har falt med nesten 40 prosent sidentoppnoteringensommeren 2008. Med sin geografiske nærhetogsinetetteøkonomiske

Journalister Stine Grihamar Håkon Frede Fos s Esp en B ol ghaug Simen Slet sjø e Michael McKeow n Hege L ands v ik Trond Vads et Veibus t Sigurd Knaps tad Vaishali Kathuria Jakob Fugle s eth Hanne H. Lor v ik Fredrik Næ s s Nadina B ouhlou Maria He sla Steinum Ingeb org Chris tens en Marie Blys tad Houge Simon Kar fis Nil s en Grete Ref s ahl Mar te Storaker A sbjørn D y rne s Ræder Sindre D y rne s Ræder Guro Valland Ørjan D rønen Mads en Kris tiane Weis teen

bånd til USA, er Mexico det landet i Latin Amerika som har blitt hardest rammet av finanskrisen. Prognosen for 2010erimidlertidrelativtpositiv. IMF ser for seg en vekst på fire prosent, drevet både av høyere etterspørsel i USA og høyere priser for olje og gass, somerviktigeeksportprodukter for Mexico.

ten for kontinentet som helhet var positiv selv i kriseåret 2009. IMF ser for seg at kontinentet relativtrasktkommertilbaketil denpositivevekstbanenmanhar settsidenårtusenskiftet. Dette er ganske imponerende, tatt i betraktningfalletibistandsmidlerogfalletihjemsendtepenger fra arbeidere i utlandet. Dette bærer forhåpentligvis bud om atdenøkonomiskeveksteniden fattigsteregioneniverdennåhar fått skikkelig fotfeste. Kjetil Bjorvatn er professor i samfunnsøkonomi

Ådne Gabriel sen Marie Ameln Olav Slet tebø Hogne Ulla Sondre Ra sch Tor-Eivind Rug seth

Grafisk utforming Sindre D y rne s Ræder Jarle W. Johansen Jos tein Hole Grethe Meising set Phu Minh Ngu yen Siri Merete Bue Kris tiane Weis teen

Intersec tion is@k7bulletin.no Va silis a Sayat skaya Amy Morris Sunbin Park Amanda Grochowich Seba s tián Rodríguez Pérez

Ar t Direc tor Mar tin Ut gård Is abella Lu Creative Direc tor

GRAFISK A sbjørn D y rne s Ræder

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

Annonser (Markedsansvarlig)

GRAFISK

Linn Halberg marked@k7bulletin.no

GRAFISK

Økonomians varlig

Tr ykk

Kenneth Midt gård oko@k7bulletin.no

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

24

59

1 Trykksak

9


meninger

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

K7 Bulletin retter

K7 Bulletin skrev i forrige utgave på lederplass at det var Vaktkorpset som hadde ansvaret for endringen i køordningen under Uken 2010. Dette medfører ikke riktighet. Det er Uken Vertskap som hadde ansvaret. K7 Bulletin beklager feilen.

3

I samme utgave på side 8 og 9 står det at Kjernestyret har sittet i fire måneder. Dette medfører ikke riktighet. Kjernestyret 2010 hadde 23. mars sittet en fjerdedel av sin periode, det vil si to og en halv måned. K7 Bulletin beklager feilen.

En gresk tragedie I Hellas får spekulantene skylden for de økonomiske problemene. I virkeligheten er de med på å jevne ut bølgedalene. Kommentar

Sondre Rasch

M a n g e NHH - s t u d e n t e r , enten de skal blir meglere, investorer, forvaltere eller analytikere, vil direkte eller indirekte bli spekulanter. Men er det virkelig slik at spekulanter er årsaken til Hellas sitt økonomiske uføre? V e d å k j ø p e når priser er laveogselgenårprisererhøye, jevner spekulanter ut priser. De tar på seg risikoen for prissvingninger slik at produsenteroglandkanfokuserepå sin kjernevirksomhet. T a m a r k e d e t f o r hvete som eksempel. På grunn av at hvete dumpes på markedet samme tid hvert år er det langt billigere da enn resten

Foto: Michelle Meiklejohn

«The PIGS are coming», stod det i en analyse fa Goldman Sachs. Spekulantene i Goldman mente gjelden i Portugal, Irland,HellasogSpaniavarute av kontroll, og anbefalte sine kunder å sikre seg fortere enn svint. Hellas har i disse dager gått ut hardt mot spekulanter, gitt dem skylden for landets uføre og krevd et forbud.

av året. Det har blitt pekt på at spekulanter profitterer på disse prissvingningene ved å støvsuge markedet når prisen erlav,ogselgenårprisenerhøy. Mensdeterkorrekt,sågjørdet ikke de forhatte spekulantene tilbondensverstefiende,tverti motgjørdetdemtilhansbeste venn.Konsekvensenavdenne spekulasjonen er å stabilisere prisen for hvete gjennom hele året.

S elv om finansielle spekulanter kan gjøre livet vanskelig for bedrifter og land som alleredeerienvanskeligsituasjon, har de likevel en viktig samfunnsfunksjon. Det er alltid to sider av en handel, og det som kan være uønsket renteøkningfornoen,kanvære etterlengtetstabilitetforandre.

deres spekulasjon gjør Hellas oggreskekreditorersfinanser mer stabile enn om endringene kom som et sjokk. Hvis Papandréouskalendrespekulantenes oppførsel må han endre kjernen i spekulantene sineanalyser,nemligutsiktene for Hellas sine statsfinanser i årene som kommer.

D e n g r e s k e s tat s m i n i ster Papandréou bør fokusere påhvorforspekulantenehandler som de gjør. Resultatet av

Phillip Carret skrev i 1930«TheArtofSpeculation». I boken påpeker han at spekulantenesomregelfortelleross

sannheten om hva som skjer, eller er i ferd med å skje. Dessverre for enkelte Europeiske stater, så er nok sannheten litt for mye å håndtere akkurat nå. Sondre Rasch er journalist i K7 Bulletin

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no. Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

SKRIV SELV.


4

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Politikk for pampene

4 på gangen

– Har du hørt om Studentpolitisk forum? – Hvilke temaer syntes du bør tas opp i et slikt forum?

Per Rygh, 3.kull

– Ja. –Det hadde vært interessantmednoemerennbare studentsaker og økonomisketemaer.Verdispørsmålhaddeværtetfinttema. BRED POLITIKK: Det nye forumet skal ta opp alle typer politiske temaer.

Kjernestyrets nye storsatsning hadde et oppmøte på 24 studenter. Kjernestyret synes det var en suksess. Espen Bolghaug eb@k7bulletin.no

Ørjan Drønan Madsen odm@k7bulletin.no

Hanne Fagereng (foto) foto@k7bulletin.no

– Vi er veldig fornøyde sier eksternansvarligiKjernestyret, Maren Solhjem. Torsdag 14. mars ble historiens første Studentpolitiske forum i NHHS avholdt i Campus,medMetteHanekamhaug fra Fremskrittspartiet og SondreBåtsstrandfraMiljøpartietDeGrønneidebattomkring temaet likestilling. – Jeg skulle ønske flere så verdien av å møte opp, sier Geir Grannes, Velferdspolitisk ansvarligiNorskStudentunion NHHS, som sikter til det lave oppmøtet.

Flere neste gang

Av de oppmøtte hadde 18 av deltakerne sentrale verv i studentforeningen.Åtteavdisse var kjernestyret selv. – Det er ofte de som er mest engasjertsomstilleropppånye tilstelninger.Deterfortsånndet eriNHHS,forklarerenavdeltakerne,programsjefiSymposiet William Graham. Kjernestyret tror på et

høyere oppmøte når forumet skal arrangeres på nytt neste semester,ogpåpekeratdetteer et prøveprosjekt. – Til å være første gang er vi kjempefornøyde med dette, fortsetter hun.

Lite markedsført

Etter hva K7 Bulletin erfarer ble forumetkunannonsertnoenfå dageriforveien,ogdetbleheller ikkegittnoeinformasjonunder forelesninger. Flere studenter K7 Bulletin har vært i kontakt med forteller at de ikke visste om arrangementet, og flere mener det burdeværtbedreannonsertpå forhånd. –Vi kunne gjort en bedre promoteringsjobb,innrømmer Solhjem, og lover bedring til neste gang.

Studentpolitisk tema?

I Kjernestyret sin strategi for 2010stårdetatdetnyopprettede studentforumet «har som mål å la alle studentene ved skolen påvirke NHHS sin politiske profil utad». – Dersom dette er hensikten er kanskje likestilling et litt underligvalgavtema,sierleder avHøyresStudentforeningved NHH, Madeleine Tennebekk. Som leder av skolens eneste politiske forening mener hun man må spørre studentene om hva de vil ha på et slikt forum. –Det dårlige oppmøtet kan skyldesetforlitestudentpolitisk aktuelt emne, mener Tenne-

bekk,sompresisererathunselv ikkevartilstedeunderforumet. Detteerikkeeksternansvarlig ikjernestyretenigi.Hunmener attemaenesomblirtattoppikke nødvendigvis må være direkte knyttetoppmotstudenter,selv om det er det som står i strategiplanen. – Vi har fått inntrykk av det har vært et savn etter en arena hvor man kan diskutere politikk og ytre sine meninger, tror eksternansvarlig.

Hild Eirin, 1.kull

– Nei. – Globale spørsmål syntes jeghaddeværtinteressant.

uUtvalgte deltakere Geir Grannes, velferdspolitisk ansv. NSU Gjermund Hjelmeland, leder Staf.Kom Håvard Lauvålien, leder NHHI Marie Skjelbred, leder NHH Aid William Graham, programsjef Symposiet 2011 Tasha He, tidl. leder Int. Committee Christian Olsen, leder Regnskapsgruppen Cilia Holmes Indahl, nestleder Næringslivsutvalget

Kjetil Andersen, 5.kull

Kjernestyret: Gudbrand Qvale Martin Hagen Maren Altø Riis Jørgen Gjelsvik Maren Solhjem Ingrid Vinje Madeleine Knapp Andreas Engstrand

– Nei. –Foråengasjerestudenter børdetværestudentsaker, somellevemånedersstudiestøtte.

– Nei. – Studentpolitikk blir kjedelig, jeg tror heller en paneldebatt med temaer utoverøkonomiogstudentspørsmål ville gjort seg.

Anne Elisabeth Næstvold, 3.kull


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

NHH Aid tar kjøkkenveien NHH Aid har historie for kreative prosjekter. Nå satser de på suksess med kokebok Jakob R. A. Fuglseth jf@k7bulletin.no

Hilde Karine Sæberg (foto) foto@k7bulletin.no

Tidligere har NHH Aid laget bådekalendereogkunstgalleri for å samle inn penger, i tillegg tilsineregelmessigeprosjekter. Særlig kalendrene med bilder av mer eller mindre lettkledde NHH studenter skapte mye oppmerksomhet,ogfikkoppslag i media. Det hittil siste prosjektet til NHH Aid var fjorårets jule-cd laget i samarbeid med NHHS’ kor og band. CDen ble solgtpåskolen,ogoverskuddet gikk uavkortet til prosjektet Schools For Africa. –I tillegg til salg på NHH ble det også gjort alternative tiltak med salg i sentrum, forklarer

prosjektansvarlig i NHH Aid Aleksander Lee Olsen.

– Prøver å tenke nytt

Helen Marthinsen, medlem i prosjektgruppen til NHH Aid, komoppmedideentilkokebok påopptaksintervjutilgruppen. – NHH Aid prøver alltid å tenke nytt, og jeg ble spurt om jeghaddeforslagtilnyeprosjekt, forteller Helen. Hun nevner videre at en kokebok kan være til nytte i studiehverdagen, i tillegg til underholdningsverdieniatden er laget av medstudenter. – Jeg håper folk vil kjøpe kokeboken, og slik støtte NHH Aid’s arbeid. Nettopp nytteverdien av en kokebok skiller dette prosjektet litt fra tidligere NHH Aid prosjekter, som har vært rettet mest mot NHH studenter og folksomkjennerbidragsyterne. En studentkokebok kan ha mulighetertilåtreffeetbredere publikum.

Kokkelerer: Aleksander Lee Olsen og Helen Marthinsen fra NHH Aid går i bresjen for studentkokebok.

Gode tilbakemeldinger

På spørsmål om hvem som er bidragsytere til den nye kokebokennevnerLeeOlsenat alle grupper ved skolen har fått tilbud om å være med. – Vi har fått mange positive

you ready?

are

SEB TRAINEE 2010

Here’s your chance Do you want to develop within a successful financial group? We are now looking for 28 trainees for different roles within SEB. We can offer you a position in one of our divisions in northern Europe. Curiosity and driving force You are a university graduate with a Master´s degree in business, engineering or the equivalent. When the programme starts, you have either just graduated or worked for a year at the most. Your written and spoken English is very good and international experience is a plus. Application Visit www.sebgroup.com/trainee to find out more about the programme. We will be taking applications until April 23. Good luck!

5

tilbakemeldinger og kreative forslag, og vi tror det blir et bra produkt. Vi har allerede fått et godt tilbud om å trykke boken. Bidragene til kokeboken samles inn i disse dager, og NHH Aid håper på lansering i

august /september i starten på høstsemesteret. – Ved starten av et nytt studieårerdetmangenyestudenter, og det vil være et passende tidspunktålansereenstudentkokebok, tror Lee Olsen.


6

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Jentesatsning ko Det har aldri vært flere kvinnelige bachelorstudenter. Likevel velger NHH å bruke 300.000 kroner årlig på jentedagen. Ingeborg Christensen ic@k7Bulletin.no

Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

Hanne Hjelmungen Lorvik (foto) foto@k7bulletin.no

– Selv mener jeg at det er vel anvendte midler, men det er et poeng å spørre om det verdt å bruke mye penger på å få 26 nye jenter til skolen, sier seniorkonsulent ved NHH, Eivind Drange. Han åpner for diskusjon rundt bruken av jentedagmidlene. – En jente ekstra gir et stort utslag i forhold til jenteandelen. Samtidig har jentedagen også en stor markedsføringsverdi, mener Drange. S i d e n 2 0 0 7 h a r N o r ge s Handelshøyskole brukt rundt 1.200.000 kroner på prosjektet. Men selv om det er få av de inviterte jentene som får studieplass, mener administrasjonen at satsningen er verdt hver krone.

Lodder ut jenteplasser Til tross for et høyt inntakskrav på NHH, er gode karakterer ingen nødvendighet for å delta på jentedagen. Skolen ønsker å ha med jenter fra hele landet. Hvis kandidatene har mulighet til å komme inn på NHH med tilleggspoeng senere, er de med i trekningen om en Bergenstur. Ingeborg A st rid K leppe, Førsteamanuensis ved Institutt for Strategi og Ledelse stiller spørsmålstegn ved denne prioriteringen. – Det er i k ke leng re et problem å få jenter til å søke seg til økonomistudiet. Men det kan godt være et poeng å trekke til seg de flinkeste jentene, sier hun. Professorens påstand om flere kvinnelige studenter bekreftes av tall fra Samordna opptak. Antall som søker høyere utdanning har økt med 30.000 på ti år, mens jenteandelen har lagt stabilt på rundt 60 prosent av

Valgte NHH: Av fjorårest 85 deltakere begynte kun 26 på NHH. Victoria Mothes og Oda Bjerketvedt er to av dem.

søkermassen. Det gir en stor jentegevinst.

Gir jentedagen æren Bakgrunnen for jentedagen var at NHH hadde et mål om 40 prosent jenteandel. Det samme året søkte 779 jenter seg til bachelorstudiumet ved NHH, en oppgang på 31 prosent. Samtidig økte søkertallene til studiumet totalt med 18,3 prosent. Seniorkonsulent Einar Drange gir derfor jentetiltakene æren for oppgangen i søknadstallene.

– Vi får et oppsving i tallene etter en jentekampanje, men det fungerer som en engangseffekt. Jeg tror det går en generasjon før vi ikke trenger å gjennomføre denne typen tiltak. Han påpeker at det ikke er gitt at jentetiltakene vil videreføres de neste årene.

Har nådd målene Kvinneandelen ved Norges to største økonomiutdannelser, NHH i Bergen og Handelshøyskolen BI i Oslo har helt siden

80-tallet ligget mellom 30 og 35 prosent. Nå har de lykkes med å få jentene inn i auditoriumene. – Jenteandeler ligger nå på 43 prosent, opplyser seniorkonsulent Drange. I 20 09 har NHH dermed oppf ylt strateg ipla nes må l om jev n kjøn nsba la nse på bachelorsnivå.

Ingen satsning på BI Også NTNU bruker penger på kvinnerekruttering. I år brukte de en million kroner på 280

kommende masterstudenter, og har nå 930 studiner på Sivilingeniørstudiet. Men BI går mot strømmen og har avskaffet sitt tiltak. – Vi har ingen kvinnetiltak per i dag. Vi har en 46 prosent kvinneandel i 2009, og vi vet at stadig flere kvinner tar høyere utdanning, sier markedsdirektør Arne Wellberg.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Få kvinner på toppen Til tross for stadig flere studiner, er det kun 20 prosent av professoratene som er besatt av kvinner. Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

– Kjønnsbalansen blant vitenskapelig personale er den største utfordringen vi nå står ovenfor, sier Anne Marit Skarsbø Seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen. – Vi ser at jentene faller fra i større grad enn gutter på veien opp til en forskerstilling. Selv om nasjonale målsetninger om bedret kvinnenadel har ført til en viss tilstrømmning til akademiske toppstillinger, vil det ta tid før likestilling er en realitet.

Kvinnesinke

Hyller jentedagen Om lag 65 prosent av de som har vært med på jentedagen, har NHH som førstevalg. – Jeg elsker NHH, sier førstekullistene Victoria Mothes og Oda Bjerketvedt. Venninnene fra Moss fikk et godt inntrykk av skolen på jentedagene i 2009. De mener jentedagen bekreftet førstevalget, og angrer ikke.

NHH henger etter utviklingen sammenliknet med snittet på landsbasis. Med elleve kvinnelige professorer er det kun 13 prosent som besetter toppstillingene. – Kvinneandelen ved NHH ligger et stykke bak gjennomsnittet i sektoren, bekrefter prorektor
Gunnar E. Christensen. Den lave oppslutningen har fått administrasjonen til å sette fokus på problemstillingen. De har laget en rekke tiltak for å få flere kvinner oppover karrierestigen, og viser til mentorordninger, pengestøtte, friår

Søkertall til NHH – Skolen har svart til alle mine forventninger, både faglig og sosialt, sier Mothes. Av ti deltakere som K7Bulletin har vært i kontakt med, mener de fleste at jentedagen var en positiv opplevelse. Det viser også statistikken. – Det er bra at NHH har mulighet til å profilere seg på denne måten, mener Bjerketvedt. De tror også guttene har innsett at jentene er kommet for å bli. – De har nok skjønt at det ikke er så dumt å ha med jenter, sånn rent faglig sett, mener

og endring i rekrutteringspolitikken. Administrasjonen tror likevel ikke på noen «quick fix». – Professorater vokser desverre ikke på trær. Det er få nye stillinger, og det vil ta lang tid før vi oppnår en kjønnsbalanse på toppnivå.

Bra, men ikke godt nok Tora Aasland, Forsknings- og høyere utdanningsminister er positiv til at flere jenter velger utradisjonelt. Men utviklingen går for sakte for SV-ministeren. – Vårt største problem er EU-regelverket, som forbyr radikal kjønnkvotering. Departementet har imidlertid jobbet seg rundt byråkratene i Brussel, og har nå blant annet fått på plass prøveordninger som gir økonomisk belønning til de fagmiljøene som rekrutterer kvinner. –Det er viktig å få til noe på dette feltet. Utviklingen har gått langsomt, og vi har ikke tid til å vente på at dette skal skje på en naturlig måte. –Det berømmelige glasstaket er der fremdeles. Foto: Offisielt pressebilde

oster flesk

7

viktig: Forsknings- og høyere u t d a n n i n g s m i n i s t e r To r a Aasland mener det må satses mer på kvinner i akademia.

Kilde: NHH


8

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Kjendis knivstukket på Kvarteret Torsdag kveld ble en 24-åring stukket med kniv inne på Det Akadmiske Kvarter. «Nå smeller det! Jeg stikker deg!» skal en av mennene ha sagt før det hørtes et skrik fra toalettet. Offeret fikk skader i armen og blødde kraftig. Mennene skal så ha stått og skreket til

hverandre i et par minutter før gjerrningsmannen løp fra stedet til fots. Vaktene, som er frivillige studenter, bandasjerte offeret før ambulansen kom til åstedet, og politiet gir vaktene skryt for måten de håndterte episoden. Politiet har fortsatt ikke fått tak i gjer-

ningsmannen, på tross av at de vet hvem han er og hvor han bor. Ifølge Bergensavisen skal både offeret og gjerningsmannen tilhøre et kjent Bergensband. Nå risikerer gjerningsmannen utestengelse fra Kvarteret. – Saken er fortsatt under etterforskning av politiet, men det kan

være aktuelt å gjøre det, sier PR-ansvarlig i Kvarteret, NHH-studenten Bendik Støren til Bergensavisen.

ba.no og bt.no

NHH Aid-bistand NHH-studenter har gitt rundt fem millioner kroner til Unicef gjennom NHH Aid. Ekspertene mener at evalueringen av bistanden ikke holder mål. Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

– Vi har sett at det hjelper, sier NHH Aid-leder Marie Skjelbred. Hun deltok i april på en felttur til Malawi i regi av Unicef, hvor formålet var å undersøke om stud.nhhs pengebidrag har gitt resultater. NHH Aid trekker frem at prosjektskolene hadde bedre lærings- og sanitære forhold enn andre skoler. Ivar Kolstad, førsteamanuensis og Leder for Senter for etikk og økonomi ved NHH er skeptisk til å evaluere bistandsresultater på denne måten. – Skal en vite om et bistandsprosjekt virker, må en ha et rele v a nt sa m men l ig n i ngsgrunnlag, mener han. – NHH-studentene bør kreve at det blir gjennomført en vitenskapelig evaluering av tiltakene, slik at en er sikker på at pengene gir økt skolegang, økt læring, og redusert fattigdom.

Arkivfoto: Morten Sortland

KRITISK TIL EVALUERING

NHH -AID: Marie Skjelbred, leder i NHH Aid, har bidratt til å samle inn i underkant av fem millioner kroner til Unicef. Nå stilles det spørsmålstegn ved om bistandend virker.

GODT NOK Unicef Norge mener imidlertid selv at deres egen evaluering er bra nok. – Vi ser det lite hensiktsmessig å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser for hvert enkelt prosjekt på grunn av tid og ressursbruk, sier prosjektleder Nina Kolbjørnsen. Hun viser til at Unicef også har landsrepresentative undersøkelser.

–Effektene av bistanden måles på prosjektbasis og i forhold til drop-out rater og hvor mange som starter på skole, utdyper Hanne Holt, prosjektleder for organisasjoner og studenter.

Uholdbart Den forklaringen er ikke god nok for Kolstad. Han trekker frem at et fall i drop-out eller

innskrivingsrate kan skyldes andre forhold enn det aktuelle prosjektet, for eksempel en generell økning i midler til

skolesektoren. – Det bør ikke holde at en organisasjon sier «Vi ser at det nytter», slik Unicef gjør i sin

bør ikke holde at en « Det organisasjon sier «Vi ser at det nytter»

Ivar Kolstad, førsteamanuensis ved NHH

presentasjon av skoleprosjektet, sier han. Amanuensisen mener at en ideelt sett bør sammenlikne hva som ville ha skjedd uten prosjektet, og foreslår dobbelblind, tosidig randomisering som metode. Frem st ående amerikanske bistandsforskere anbefaler samme evalueringsmetodikk.


9

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Amerikansk karakterinflasjon gir konkurransefortrinn En A fra USA kan ikke sammenlignes med en norsk A. – Det arbeidsgiverne bør legge vekt på er opphold ved gode universiteter, ikke karakterene studentene fikk der, sier Trond Petersen, professor ved University of California, Berkley.

Petersen sier at ved de gode amerikanske universitetene settes karakterene høyere, og det blir dermed en karakterinflasjon ved de beste universitetene. – Dette reflekterer den positive holdningen amerikanerne har til det meste. Alt i USA er «great», også studenter, og da må de

jo få gode karakterer, sier Petersen. Det er ulikt antall ståkarakterer i det norske og det amerikanske systemet. I det amerikanske systemet er det imidlertid tre forskjellige størrelsesordner for hver karakter. – Dette vil antakelig føre til at karakter-

snittet automatisk blir litt høyere i USA, enn i Norge, sier Tor Bang, førstelektor ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøgskolen BI i Oslo. Universitas.no

d møter kritikk Utenrikspolitisk forsker Asle Toje støtter skepsisen til Kolstad. – I det norske bistandsmijøet er det er en manglende forståelse for viktigheten av å evaluere prosjektene vitenskapelig, i stedet for å synse, sier han. Han stiller også spørsmålstegn ved at Unicef bruker interne evalueringskriterier- og rapporter, i stedet for å benytte kompetansen i eksterne fagmiljøer.

langsiktighet VIKTIG Toje er også skeptisk til valget av Malawi som mottakerland. –Den internasjonale skoleentreprenørvirksomheten i Malawi blir ikke koordinert med myndighetene i tilstrekkelig grad, og det benyttes både tyske, amerikanske og skandinaviske skolemodeller. Det gjør opplæringen, og dermed bistanden, mindre effektiv. NHH-eksperten Ivar Kolstad poengterer det samme. –En bør passe på at bistand gis på en måte som ikke undergraver lokale myndigheters muligheter og incentiver til selv å fremme utvikling, sier Kolstad. Unicef svarer på kritikken ved å fremheve at de jobber tett med lokale myndigheter i Malawi, og påpeker at prosjektene har en lang tidshorisont. – Vil du ha kjappe resultater, er ikke Malawi landet du bør etablere prosjekt i, sier prosjektleder Holt.

Vil ikke få konsekvenser Leder for NHH-Aid forstår at folk er kritiske til bistandsarbeid generelt, og synes det er positivt at en er kritisk til hvordan pengene blir brukt. Samtidig tviler hun på om det er like enkelt å måle effekten som forskerene skal ha det til. – Hvordan skal du måle effekten av bistand annet enn ved enkelttilfeller? Hver jente som fullfører utdanning er en seier, mener Skjelbred. NHH-Aid kommer ikke til å endre verken prosjekt eller prosjektpartnere. – Vi er fornøyde med det arbeidet Unicef gjør, sier hun.

NHH Aid: n NHH Aid har støttet Unicefs ”Schools for Africa”-prosjekt i Malawi, og bidratt til etableringen av såkalte barnevennlige skoler. Pengene kanaliseres til skolebygg, opplæring av lærere og sanitærbygg. Målsetningen er å bedre skolesystemet i et av verdens fattigste land. n UNICEF (United Nations In te r n ati o n al C h i ld r e n’s Emergency Fund) , nå forkortet til the United Children’s Fund og /eller akronymet er FNs eget barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn.

Hvor mye penger har NHH Aid gitt til UNICEF totalt sett? Pressefoto: NHH Aid

Støtter kritikken

n 2002: Nepal Kr. 210 000 n 2003-2005 Eritrea Kr. 2 200 8179 n 2007-2009: Malawi Kr. 1 818 353 STOr nød: Malawi er et av verdens fattigste land.

Malawi: n Gratis grunnskoleutdanning ble vedtatt i 1994 av myndighetene. Fraværsraten faller stadig, samtidig som flere og flere begynner på skolen. Denne raten gikk opp fra 58 prosent i 1992 til 75 prosent i 2007. Antall elever som starter i første kla s s e og g jennomfører femte klasse har økt fra 64 prosent i 1992 til 86 prosent i 2006. n Lese- og skriveferdigheter blant unge har også blitt forbedret, fra 68 prosent i 2000 til 82 prosent i 2007. Dette skyldes hovedsaklig forbedrede læringsmaterialer, infra struk tur og matprogrammer som har blitt implementert gjennom skolesystemet.

Kommer ikke frem Størsteparten av bistandspengene som gis til FN går til administrasjon. Malene F. Balto

mfb@k7bulletin.no

Guri C. Wiggen, forfatter av boken «Fra almisser til verdighet» er kritisk til FNs bruk av bistandsmidlene, og mener at mye av ressursene forsvinner på veien – Rundt 70 prosent av det som gis til FN-systemet går til administrasjon. Det vil være bedre å gi penger til NGOer (Ikke-statlige organisasjoner, journ. anm.), for da vet man at pengene går direkte til prosjektene.

Avviser påstanden Skjelbred avviser derimot at deres samarbeidspartner bruker så mye på egen administrasjon. – Unicef Norge bruker omtrent 25 prosent på administrasjon, og dette er nødvendig for å kunne drive informasjonsarbeid. Av de midlene som vi har bidratt med i « Schools for Africa »-prosjektet, er det kun seks prosent som går til administrasjon. Unicef er pliktig til å rapportere tilbake til giverne på hvordan pengene brukes og i disse rapportene har vi muligheten til å følge pengene våre og se hvordan de blir brukt.


10

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

En av tre er villige til strippe for å finansiere studiene Dette kommer frem i en undersøkelse foretatt blant kvinnelige britiske studenter. Hele 34 prosent svarer at de kunne tenke seg å jobbe på strippeklubb for å finansiere studiene. Som svar på spørsmål om hvorfor sier seg villige til å jobbe på strippekllub svarer 48 prosent at det er «lettjente» penger mens 19 prosent mener det

er en «rask løsning på økonomiske problemer». – Mangelen på finansiering fra myndighetene – særlig i høyeregrads utdanning – har tvunget arbeidsledige til jobber som krever mindre og betaler seg godt, sier Nishma Dosi i kvnnegruppen ved Oxford. Universitas.no

revisjon rådgivning sKATT og AvgiFT Solidaritetens mann: Bistandsminster Erik Solheim vil samarbeide med private bedrifter for å bekjempe fattigdom og nød i u-land.

Stud.nhh kan redde verden Utviklingsminister Erik Solheim vil redde u-land med privat spisskompetanse Hogne Ulla

hu@k7bulletin.no

Ole Hermannsen (foto)

BDO tilbyr revisjon og rådgivning innenfor revisjonsnære og bedriftsøkonomiske tjenester. Vi har nærmere 600 ansatte og kontorer over hele landet. For mer informasjon: www.bdo.no

– Private bedrifters investeringer er viktige for at vi skal lykkes med å løse bistandsspørsmålet, sa Solheim. – Grunnlaget for utbygging av utviklingsland ligger til syvende og sist her. I fjor åpnet Solheim blant annet et vannkraftverk i Vest-Uganda hvor norske aktører var delaktig i utbyggingen.

foto@k7bulletin.no

Engasjerte studentene

– Med stor sannsynlighet vil mange av studentene på NHH i løpet av noen år besitte mektige posisjoner både i politikken og næringslivet, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på vårkonferansen på NHH. – Fremtidige lederes fokus må inneholde nytenkning særlig innenfor fornybar energi, fortalte Solheim.

– Han luftet mange fornuftige tanker på en lett og veldig forståelig måte. Solheim virket troverdig og sikker på tema, sier tredjekullist Øystein Langberg. Han var en av mange studenter som hadde tatt turen til skolens aula denne ettermiddagen. – Slike konferanser kan være med på å løfte samfunnsengasjementet på NHH, mener Langberg.

Ny bistandsvri

Ultimat innleder

Utviklingsministeren er i ferd med å bli en gjenganger på skolen. Også i høst var han på visitt, men da var fokuset på København og klimatoppmøtet. Denne gangen var temaet bistand og klima. – Energi kan også fungere som bistand, sa Solheim på konferansen. Regjeringen hevder at Norge står for fire prosent av all bistand i verden. Dermed har vi også et ansvar for å følge opp hvordan disse pengene blir brukt. Ministeren hadde derfor klare ideer om hvordan norsk bistand kan forbedres.

Vårkonferansen var i år et samarbeidsprosjekt mellom NHH Aid og NHHS Energi. – Erik Solheim var den ultimate personen å få til konferansen for oss, og kanskje den i Norge som er best på både bistand og fornybar energi, sier leder i NHH Aid, Marie Skjelbred. – Det var flott å kunne samarbeide med en annen interessegruppe. Vi har fått mange gode innspill etter konferansen, sier hun.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

11

NHHI Futsal til student-EM Etter seieren i studentlekene i Trondheim er futsalguttene kvalifiserte til å kjempe om tittelen som Europas beste studentlag i futsal. EM finner sted i Zagreb og 18. juli reiser NHHI Futsal til Kroatia. Der de blir en uke.

Guttene har allerede startet et intenst dugnadsarbeid for å skaffe nok midler til turen, og både sponsorprospekt og magefoldige søknader er skrevet. NHHI Futsal forteller at målet er å bevise at NHH ikke bare er

Norges beste økonomiskole, men også en skapende arena for for ballkunstnere.

nhhifutsal.no

representerer nhh: Martin Hagen, Susanne Dae og Eirik Tenfjord reiser til Oslo for å skrive studentpolitisk historie.

NHHS ønsker ingen verv i ny studentorganisasjon Når Norges to største studentorganisasjoner slås sammen, er det 149 verv som skal besettes. Ingen NHH-studenter vil ha dem. Håkon Frede Foss (tekst og foto) hff@k7bulletin.no

Midt i eksamensperioden reiser 400 studenter til Oslo for å fusjonere Norges Studentunion og Studentenes Landsforbund.

– Ny politikk skal utformes, prinsipp-program skal vedtas og to forskjellige organisasjonskulturer skal bli til én, sier NHHS-veteranen Eirik Tenfjord. Sammen med BFUleder Susanne Daae og internansvarlig i Kjernestyret (KS), Martin Hagen skal han representere NHH på stiftelsesmøtet. Tenfjord var tilsynelatende Norges eneste motstander av sammenslåingen. Nå frykter han at NHH vil miste innflytelse i studentpolitikken. – Antall lokallag øker nå dramatisk. Vår stemme vil selvsagt bli svakere i den nye organisasjonen. En så bred organisa-

sjon vil også kunne bli mindre tydelig i lokale saker.

Frie delegater Mens de aller f leste delegatene m å avg i stem mer på bakgrunn av vedtatt politikk i sine studentparlamenter, kan NHH-representantene stemme i hytt og vær. – I motsetning til mange andre på møtet står vi fritt til å stemme som vi vil. Dette gjør oss til mer dynamiske møtedeltakere, da vi i større grad kan ta innspill i debattene til følge. Martin Hagen er likevel trygg på at skolens studenter blir representert på en god måte.

– Vi vil ikke drive kontroversiell stemmegivning. Vi er ganske sikre på at vi har NHH-studentene i ryggen, forsikrer han.

Ingen verv til stud.NHH Når den nye organisasjonen skal sauses i hop, skal 149 personer velges til små og store verv, inklusive vararepresentanter. Blant annet skal det velges fem representanter til «faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning». På spørsmål om NHH-delegasjonen skal stille til valg, blir stillheten pinlig. – Jeg har allerede 11 studentverv og har lovet kjæresten min å ikke påta meg flere, unnskylder

Tenfjord. De to andre NHHrepresentantene har heller ingen planer om å stille til valg. Eksternansvarlig i KS, Maren Solhjem, er ikke bekymret for fravær av NHH-studenter i den nye organisasjonen. – Vi vurderte om fagpolitisk i KS skulle stille til «faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning», men hun kommer ikke til å gjøre det. Meg bekjent er det heller ingen andre fra NHH som stiller til valg, men det er mange øk-ad-linjer i Norge, så jeg er ikke bekymret på studentorganisasjonens vegne, sier Solhjem.


12

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Utvalgt av motebibel Forrige måned ble Norwegian Rain presentert som en av åtte talentfulle nykommere av italienske Vogue, en utmerkelse som veier tungt i motebransjen. Guro Valland

gv@k7bulletin.no

Da K7Bulletin skrev om Norwegian Rain i september 2009 var de japanskinspirerte regnfrakkene akkurat kommet i butikk. Men det var en invitasjon til motemessen W hite Show i Milano høsten 2009 som førte til at italienske Vogue fikk øynene opp for Norwegian Rain sine produkter. – Vi ble plassert i kjelleren hvor kun spesielt inviterte butikker har tilgang. Noen uker etter messen fikk vi vite at moteredaktør i Vogue Italia, Franca Sozzani sammen med presidenten av White Show, hadde plukket ut 8 internasjonale designere som skulle presenteres som «Talented Newcomers 2010» i marsutgaven av Vogue. Og vi var da én av dem, forklarer NHH Alumni Helle til K7Bulletin.

BETYR VELDIG MYE Norske motemagasiner hedrer Norwegian Rain sin utmerkelse og er svært begeistrert over at et norsk merke blir presentert i et så annerkjent og viktig motemagasin som italienske Vogue. – En slik utmerkelse blir veldig respektert på et internasjonalt nivå, backup fra italienske Vogue er bare kjempebra for Norwegian Rain, påpeker Petra Middelthon, moteredaktør for norske ELLE. Middelthon er også klar i sin tale når det gjelder den internasjonale tyngden italienske

I VINDEN: Utmerkelsen fra italienske Vogue kan føre til internasjonal tilstedeværelse og suksess for Alexander Helle og Norwegian Rain.

Vogue representerer. – Det at merket blir seriøst vurdert av de viktigste bransjefolkene i verden er innmari stort og har en ufattelig sterk tyngde, både for mote i Norge og internasjonalt. Motejou r n a l i s t i norske COSTUME, Mette Mortensen, deler Middelthons meninger og påpeker at utmerkelsen er en fantastisk døråpner for Norwegian Rain. – Italienske Vogue har såpass tyngde i bransjen at enhver sak i magasinet nesten alltid automatisk vil føre til økt interesse fra potensielle innkjøpere, bloggere og hype rundt merket, uttaler Mortensen til K7Bulletin.

SPENNENDE TID I MØTE Det k reative arbeidet med kolleksjonene og merkevaren er en tidkrevende prosess men likeså spennende. – Det går vel knapt en time uten at tankene spinner rundt Norwegian Rain. Arbeidet blir derfor mer en livsstil enn en jobb som avsluttes hver dag. Så lenge det er såpass spennende som nå så gjør det meg ingenting. Tvert imot, sier Helle til K7Bulletin. Om Norwegian Rain får økt interesse rundt regnfrakkene sine grunnet den nylige omtalen i Vogue, vil mest sannsyn-

lig merkes når nye produkter kommer på banen. – Den viktigste effekten vil vi forhåpentligvis merke oss når vi skal presentere den nye kolleksjonen. Forhåpentligvis vil utmerkelsen i Vogue gi oss en fot i døren hos dem vi ønsker innpass hos, påpeker Helle.

Om ti år ser NHH Alumnien for seg at Norwegian Rain har utviklet seg til et stødig prosjekt. – Forhåpentligvis har Norwegian Rain utviklet seg til et prosjekt hvor alle som er involvert stortrives med å ha skapt en eksperimentell lekeplass som svekker den negative kraf-

ten som nedbør gjerne har i et urbant liv. Så ideelt sett gjør jeg akkurat det jeg gjør nå, er kreativ leder for Norwegian Rain som har vokst seg til et lite nisjemerke med global tilstedeværelse, forteller Helle til K7Bulletin.

Norwegian Rain n Norwegian Rain er et Bergensetablert merke som lager vanntette frakker for menn n Merket er resultat av et samarbeid mellom siviløkonom Alexander Helle, skredder T-Michael og det grafiske designstudioet Grandpeople n Regnfrakkene har som visjon å holde deg tørr men likevel stilig. Et møte mellom skreddersøm og teknologien i ek strem regnbeskyttelse n Debutkolleksjonen ble for første gang solgt på markedet høsten 2009 n M e r ke t s e l g e s h o s T-Michael i Bergen og Oslo, Voga i Oslo, p å h j e m m e s i d e n w w w. norwegianrainshop.com og snart i utvalgte butikker i Tokyo n Besøk hjemmesiden www.norwegianrain.com for mer info

Pressefoto Norwegian Rain

Utvalgt NYKOMMER

Foto: Bent René Synnevåg

Tidligere NHH-student Alexander Helle (28) designer regnf ra k ker og er ma nnen ba k merket Norwegian Rain. – Det føles utrolig overveldende og selvsagt ekstremt hyggelig. Som et lite nytt merke fra Bergen så hjelper det naturligvis veldig i arbeidet med å gjøre Norwegian Rain kjent i de rette kretser, spesielt blant innkjøpere og media, sier Helle om utmerkelsen.


nyheter

13

Arkivfoto: Morten Sortland

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

ikke godt nok: Professor Lars Mathiesen ved institutt for samfunnsøkonomi mener eksterne studenter i enkelte tilfeller stiller svakere enn stud.nhh.

Vil ha opptaksprøve for eksterne masterstudentar 15 studentar kjem kvart år inn på NHH utan å være tilstrekkelig kvalifisert. Administrasjonen ved NHH ser ingen grunn til å reagera. Mikael McKeown mm@k7bulletin.no

– Skilnader i karaktersettinga ved ulike statlige høgskolar, gjer at ein del studentar som kjem inn som ikkje er kvalifisert for å studera på NHH, seier professor Lars Mathiesen på institutt for samfunnsøkonomi. For å si k ra at ba re gode studenter kjem inn, ønskjer Mathiesen å innføra ei opptaks-

prøve for alle eksterne kandidatar som kan vektleggast saman med karakterane. Dekan for masterutdanninga, Iver Bragelien, meiner det er uaktuelt. – Det er kanskje rundt 15 av dei eksterne kandidatane som har fått ein plass som nokon andre burde fått. Men dei fleste eksterne studentane på NHH kjem frå andre norske institusjonar som også har strenge krav. Eksterne studentar held derfor et høgt faglig nivå, seier Bragelien.

Lokalt tilpassa karakterar Eksterne søkarar til masterstudiet kjem inn på grunnlag av bachelorkarakterane. Men studium både ved NHH og ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap i Ås konkluderer med at det eksisterer svært ulik praksis

for karaktersetting ved dei ulike høgskolane (sjå faktaboks). Praksisen er stikk i strid med retningslinjene frå Kunnskapsdepartementet, som legger til grunn en nasjonal norm.

– Ikkje Nødvendigvis kvalifiserte I tillegg til ein skeiv karaktersetting, meiner Mathiesen at ikkje alle skolane går like grundig gjennom pensum. – Eg har erfaring med eksterne masterstudentar som hadde hatt den same pensumlista som me har i mikroøkonomi på bachelor på NHH, men som likevel mangla kjennskap til fleire sentrale emne.

Vil greie ut opptaksprøve Forslaget med opptaksprøver har tidligare vore diskutert i administrasjonen, men blitt

avslått fordi det ville medføre høge kostnader. I tillegg meiner Bragelien det kan vera urettferdig å basera opptaket på ein enkelt prøve fordi man kan ha ein dårlig dag. Den forklaringa aksepterer ikkje Mathiesen. – At man kan ha ein dårlig dag på prøver er ei tynn forklaring, seier Mathiesen.

Han vil heller ikkje la eksistensen av ein uspesifisert kostnad blokkera for at man i det minste greier ut spørsmålet.

Strenge og snille skolar n Ulike statlige høgskolar rekrutterer studentar med vidt forskjellige vidaregåandekarakterar, og dermed evner. Den forskjellen viser ikkje igjen i resultata på bachelor s tudia på ulike skoler. Det tyder på at ulike skoler tilpassar karakterane lokalt, i strid med retningslinjene frå Kunnskapsdepartementet.

n Eksterne masterstudentar på NHH får i sum like gode resultat som interne, men det er store skilnader mellom kandidatar frå ulike skoler. Om lag ti prosent av dei eksterne studentane fortrenger betre kandidatar med dårligare karakterar.

Kjelder: Gjøberg og Christoffersen (2007), Møen og Tjelta (2005)


14

SPORT

sport

JUBEL: Mange hadde møtt opp på Torgallmenningenfor å ta del i seieren etter årets Bergensbaneløp.

Vant for niende gang på rad NHH-studentene dro i land nok en seier i Bergensbaneløpet. Marie Ameln

ma@k7bulletin.no

Marie Skjelbred (foto) foto@k7bulletin.no

– Dette er beste resultatet noensinne på tidsmargin, sier leder for Stafettkomiteen, Gjermund Hjelmeland. Stud.nhh vant med en time, nitten minutter og syv sekunder. Fordi BI i år slapp straffetid er resultatet i sin helhet sikret av løpernes prestasjoner. – Jeg gratulerer NHH med seieren, sier Linda Borch, leder for BIs stafettkomité

Blitt bedre

Til tross for tapet er hun fornøyd med BIs innsats, og viser til at Nydalen har vist forbedring fra tidligere år. – Roma ble ikke bygget på en

dag, sier Nydalens stafettdronning.

Rekruttering avgjør BBL-seier er nærmest blitt en selvfølge blant stud.nhh. BI-lederen tror det er det unike samholdet i NHHS som er utslagsgivende når hun skal forklare hvorfor BI «aldri» klarer å bryte NHHs seiersrekke. – Dere har et bedre utgangspunkt for å rekruttere løpere, sier Linda Borch. Hun mener at det var enklere å skape engasjement rundt BBL når skolen holdt til i Sandvika, og nesten utelukkende bestod av økonomistudenter. – Da vi utvidet og flyttet til Nydalen, ble stafetten for bred til at folk engasjerte seg, og det ble vanskelig å holde fast på miljøet og tradisjonene.

Har mye å lære Stafettsjefen på BI mener at de har mye å lære av NHH, særlig med tanke på organisatoriske forhold.

– Stafettkomiteen på NHH har gode rutiner før og under løpet. Eksempelvis har NHH uthvilte pesere, som kontinuerlig bytter på å motivere de som faktisk løper. Dette er et ukjent fenomen på BI, og noe vi skal gjøre til neste år, sier stafettsjefen.

Vant på supportersiden – I år er første gang vi virkelig har slått BI på supportersiden, forteller avtroppende sjef for supporterene, Alltid seier, alltid promille (ASAP), Andreas Thon Åsheim. Selv om det var BI som startet supportertradisjonen, mener Åsheim at NHH var flinkere til å skape engasjement rundt løperne denne gangen. Klassiske bannere med “Vekk meg når BI kommer” og nyvinningen “Heller homo enn bi” var med på å dra opp stemmningen i følge supportersjefen. –BI supporterne Full Før Lunsj (FFL) og U bruk lige/ Uimotstålige BI Bærter (UBI)

ble ettertrykkelig satt på plass både når det gjaldt sanger, bannere og stemning, mener han. Dette året ble det heller ingen store skandaler forårsaket av supporterstøy. Mens fjorårets BBL pådro seg hele seks politianmeldelser, fikk stafettkomiteen ingen i år.

Tror på NHH-seier Supportergjengen tror også på seier til neste år. Supportersjefen er klar på hva som må til: – Møt opp, sier supportersjef Åsheim. – Jeg garanterer ti strake! Stafkomlederen er imidlertid mer moderat i sine forventninger, og mener at NHH-studentene må holde presset oppe. – De kan knuse oss hvis de vil, sier Hjelmeland. Stafettlederen på BI, Linda Borch, tror seier er mulig hvis de lykkes i å vedlikeholde engasjementet fra årets løp, og klarer å skape like mye BI-blest rundt arrangementet.


15

intersection

intersection

Selected by the fashion bible

Guro Valland (original text) gv@k7bulletin.no

Amanda Grochowich (translation) ag@k7bulletin.no

Former NHH student, Alexander Helle (28) is the raincoat designer behind the brand Norwegian Rain. – It’s very overwhelming and of course extremely nice. As a small new brand from Bergen it really helps Norwegian Rain to become known in the right circles, especially those of buyers and the media, said Helle of the award. It was an invitation to the White Show Fashion Show in Milan during the autumn of 2009 that let it be known that the Italian Vogue had an

eye on Norwegian Rain products. – We were placed in the basement which was where only specially invited stores had access to. A few weeks after the show we were told that the fashion editor of Vogue Italia, Franca Sozzani, together with the president of White Snow, had picked out eight international designers who would be presented as the «Talented Newcomers 2010» in the upcoming March edition of Vogue. And we were of those selected, explains NHH Alumni Helle to K7Bulletin.

Of Great Significance Norwegian fashion magazines are very excited that a Norwegian brand was presented in such an important fashion magazine. – This award is very much respected on an international level, backup from Italian Vogue is just awesome for Norwegian Rain, says Petra Middelthon, fashion editor of the Norwegian ELLE. Middelthon is also clear about how much international weight Vogue Italia represents.

– The fact that the brand will be seriously considered by key industry people around the world is ver y exciting and has an incredibly strong importance, both for fashion in Norway and internationally.


Exciting Times Ahead Norwegian Rain will know if the recent review in Vogue has created increased interest in their products when they introduce new items into their product line. – Hopefully the award in Vogue will give us a foot in the door, said Helle to K7Bulletin.

Looking ten years ahead, NHH Alumni imagine that Norwegian Rain will develop into an established project. – Ideally, I’d be doing the same thing, being the creative director of Norwegian Rain; a niche brand company with a global presence, said Helle to K7Bulletin.

Archive: Håkon Frede Foss

Norwegian Rain, a brand designed by an NHH-student was presented as one of eight talented newcomers in the italian Vouge.

Door opener: Alexander Helle is sure that being picked out by the Italian Vogue helps Nor wegian Rain to become known in the right circles.

Get out of your room, please SIB Housing Department tried to move students from Hatleberg in the middle of the exam period. Sebastián Rodríguez Pérez srp@k7bulletin.no

Vasilisa Sayapina (photo) vs@k7bulletin.no

On March 11th, international students living in building E of Hatleberg received an astonishing email from SIB saying «All rooms in the E entrance will be renovated during spring 2010. Due to this all tenants in the E entrance have to move to another room/apartment in the D-block within 1st of May 2010». At the beginning, there was some confusion as well as

displeasure among all affected. – We have been enduring noise works throughout the semester which started at 8 am and did not let us rest, and now this, said Marc Calvo, a Spanish student living in E block. The annoying work that he refers to has been the development of the D building in order to renovate it. – The renovated rooms/ apa r t ment s have a t i led bathroom, new surfaces and new furniture, new kitchen and a new fire detector system, SIB pointed out. Therefore, those who had to move would enjoy better installations.

Collected signatures Soon, all people affected gathered to talk about the situation they were facing in order to react and to disco-

urage SIB about the decision. They agreed to col lect signatures against the move a nd to w r it e i nd iv idu a l emails to SIB explaining the reasonsfor why they refused the change of rooms.

Outrageous The first motive was the inconvenience of moving, especially in the middle of the exam period. – They are cutting your liber t y, a nd i f you made friends and have good neighbours it would be really outrageous, thinks Johanna Fimpel. The second one was related to the increase in rent. – Each month we will pay around €100 more than we are paying now, stresses Iñaki Goe, one of the affected residents.

Drama at Hatleberg: The international students refuse to leave block E in the middle of the exam period.

Postpones the date Fortunately, SIB agreed to postpone the date people have to move until the 20th of June, so that only those students who want to move will do it in the coming days. – In my opinion, SIB has

been very understanding to our complaints, thinks Irina Yanovskaya. As a conclusion, problems and disagreements can be solved by talking, every so often with a happy ending.


16

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Leserbrev

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no.

uken 10

Bakrusen under kontroll Det er fordi Uken 10 på de fleste områder har vært alt hva en UKE skal være, og på mange langt mer, at Marianne Bårdsgjerdes leder i forrige K7 Bulletin ikke kan stå ubesvart. Hun setter et kritisk blikk på UKEN 10, det er bra. Det som ikke er bra er når kritikken i beste fall er grunnløs eller i verste fall basert på grove feil. Når jeg nå forfatter et svar slår det meg at det tar langt flere ord å forklare hvordan ting faktisk var, enn å rette ubegrunnet kritikk. Derfor ber jeg den interesserte ha tålmodighet med mengden ord; jeg måtte ha skrevet enda fler om jeg skulle vært helt tilfreds. Vertskapsgruppen i UKEN ble aldri pålagt et nytt system, men var med på å videreutvikle et som forelå fra tidligere UKENer. At innslip under UKEN må være annerledes enn for andre arrangementer i NHHS regi er selvsagt. Når det har vært to revyforestillinger og en middag i kantinen før en konsert senere på kvelden, kan ikke innslippet være på samme måte som når det kun er ett show i aulaen, a la Internaften. Således var systemet nytt, i alle fall for de som ikke husker to år tilbake i tid. Kritikken rundt Superfamilykonserten er derimot velbegrunnet i det at noen personer ikke fikk slippe inn før konserten startet. Dette skyldtes først og fremst dårlig komunikasjon mellom UKEN og bandet, mer enn et generelt problem med innslippsrutiner. Her tilbød også UKEN å refundere billettene til de som ikke fikk med seg konserten. De to hundre menneskene Bårdsgjerde sikter til vet ikke jeg hvor kommer fra. Innen første låt var ferdigspilt av bandet, var det femti mennesker utenfor og selv disse gikk, av en to timer lang konsert, glipp av femten minutter. For alle som har opplevd en kaotisk kø på NHH, tenkt tilbake til valgshowet i 2008, må kø og innslippsrutinene under UKEN 10 ha fremstått

som svært gode. At køene under UKEN var preget av kaos er derfor feil og en påstand som ikke kan stå for ettertiden. UKEN har hatt tre skjenkekontroller og jeg siterer deres utsending «Om alle Bergens utesteder hadde vær t som UKEN sine, hadde Bergen ikke hatt noen prikker». Resultatet av kontrollene beviser at de grepene UKEN har tatt har vært riktige; nødvendige sett i lys av bråket rundt skjenking i NHHS sine lokaler fra i høst. Når det gjelder fester på kontorene, jeg kan bare anta at det er Bårdsgjerdes eget «Mediesenter» hun refererer til, må det sies at medlemmene der vitterlig fikk tillatelse til å oppholde seg der, gitt at de fulgte visse regler. Dette ble ikke gjort og da måtte vi, dessverre, stenge kontoret for fest resten av UKEN. Urettferdig? Nei, en konsekvens av brudd på de reglene UKEN hadde utarbeidet for å unngå det skjenkerotet som K7 Bulletin selv påpekte høsten 2009. Den verste kritikken er den Bårdsgjerde retter UKENs presseteam, for her er det K7 Bulletin som fortjener kritikk. Klovner i Kamp ville ikke prate med noe presse. Det gjaldt BT, BA og K7 Bulletin. Frustrasjon over å ikke få intervju bør derfor rettes artist, ikke UKENs presseteam som jobbet iherdig for journalistenes sak. Når det gjelder deLillos oppfordrer jeg Bårdsgjerde til å få orden i egne rekker før hun kritiserer andre. Når K7 Bulletins «utsending» dukker opp i et av Studentforeningens mange festantrekk og åpenbart er svært beruset, da er han ikke lenger på jobb, men på fest. Å slippe inn en slik person under påskudd av å være fra skolens avis hadde ikke bare skjemt ut UKEN som arrangør, men K7 Bulletin som seriøs avis. Derfor kan du heller rette en takk til UKENs presseteam, Bårdsgjerde, for at de sparte dere for skammen og useriøsiteten

dette ville påført NHHS sin avis og deg som ansvarlig redaktør. Om påstanden om at UKEN var preget av vold. Ja, det var to anmeldelser av voldsepisoder under UKEN. To hendelser UKEN ser alvorlig på og som vi følger nøye opp. Men med 20 000 besøkende over 17 dager med fest, er to episoder med vold to for mye, men likevel for lite å regne, ikke noe UKEN 10 bør huskes for. Backoffice-funksjonene. Bårdsgjerde kan fremme noen fremfor andre, men jeg vil nødig berømme enkeltgrupper. Alle UKENs fUKENsjonærer er de som har gjort UKEN til det var. Men påstanden om at Backline har gjort mye uten å få annerkjennelse er nok engang feilaktig. UKENs Bookinggruppe har jobbet med konsertportefølgen vår, aldri Backline. At medlemsmassen er noe lik er ikke det samme som at UKEN har slitt på Backline sine ressurser. UKEN 10 hadde en fantastisk konsertportefølje og det er takket være nøkkelpersoner i Bookingruppen. Men skal man først trekke frem usette personer fortjener Økonomiseksjonen ros. Uten det uovertrufne arbeidet med UKENs presise

budsjetter kunne vi aldri påtatt oss den økonomiske risikoen visse konserter innebar. Det er den virkelige grunnen til at vi kunne ta sjansen på en artist som 50 cent. Teknisk Gruppe, der alle var medlemmer av UKEgruppene Arrangementteknisk, Revy lyd og Revy lys, er vel de fleste klar over at jobber mye; få vet nok hvor mye. Deres innsats under hele UKEN er, og vil alltid være, uverdelig for å kunne gjenomfære arrangementet vårt. Jeg håper det var plass til UKEglede mellom 48-timers vaktene deres. Det er u n ektelig mange lærdommer å trekke til neste UKEN. UKEN 10 var langt fra perfekt. Men jeg sitter igjen med følelsen av at Bårdsgjerde i sin iver etter å produsere kritisk journalistikk, kritiserer for kritikkens skyld. Den er i dette tilfellet, som jeg har forsøkt å påpeke, grunnløs. Kanskje kan også K7 Bulletin trekke lærdom av denne saken og etterstrebe å underbygge påstandene sin med fakta i fremtiden. Det er stor makt en redaktør innehar i kraft av sine meninger; derfor bør disse være velbegrunnede. Når Bergens andre studentavis, Studvest, tror Bårdsgjerdes meninger har grunnlag i fakta

og lager en sak rundt dem, er det et bevis på hvor galt det kan gå når mennesker uten innsikt uttaler seg. At UKEN på forsiden av Bergens største Studentavis presenteres som preget av voldsepisoder, køproblemer og dårlig samarbeid er nedrivende for de 1100 frivillige som har jobbet med festivalen. Spesielt trist blir det når påstandene ikke er sanne. Jeg håper heller UKEN 10 huskes for den suksessen den var. At vi erindrer fantastiske øyeblikk som da et symfoniorkester tok oss med i en reise i UKENs stolte historie, eller da Aulaen ble forvandlet til et inferno av lys og trancemusikk, da kantinen ble opplyst av 200 levende lys og enda flere rødvinsflasker, at vi ble forelskelsket i våre herlige amatører og fikk oppleve en internasjonal rapstjerne holde en intimkonsert i Bergen. Dette var produktet vi sammen skapte, dette var UKEfølelse på sitt beste, dette var UKEN 10. Kristen Arnt Holt er Ukesjef i uken 2010

50-cent

50-cent kreditering på avveie I Bulle nr. 4 er det skrevet en lengre artikkel som mener å ta for seg hele 50 Cent-sensasjonen på NHH, og følger arrangementet time for time. Likevel har Bulle foretatt et aldri så lite hopp i tiden når klokken har blitt 23.05, og de kan rapportere at crewet til 50 Cent på en eller annen «magisk» måte har klargjort aulascenen på rekordtid. Det at folk ikke tenker over omfattende arrangementteknisk arbeid, selv på de aller største arrangementene, er vi i TG vant med. Dette er noe som nærer den bitterheten vi liker å innhylle oss i, når vi etter endt arbeid kl. 03.00 på natten kryper inn i hulen vår og

spretter den første pilsen. Arbeidet med 50 Cent begynte flere uker før konserten. Scenegruppen, Arr.tek, Revy lyd og lys og TG med flere innførte til og med to døgnkontinuerlige skift for å få alt ferdig. I Bulle krediteres så dette arbeidet crewet til 50 Cent. Hver eneste person fra de omtalte gruppene gjorde i forbindelse med dette arrangementet en innsats langt over det noen kan forvente. De fortjente derfor at også denne jobben kunne blitt forbigått i stillhet. Eirik B. Tenfjord er medlem i teknisk gruppe og mellomleder arr.tek i uken10


Haltende hverdag Nr.5

Norges Handelshøyskole er en hinderløype for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede.

Tirsdag 20. april 2010

Tekst: Linn Halberg og Marie Blystad Houge Foto: Audun Bakke Andersen


EKSTREMSPORT: Merinobakken i rullestol.

Ikke alle har en like lett studenthverdag. Bli med når Bulle tester livet i rullestol. – Kan jeg ikke bare reise meg og gjøre det uten denne stolen da? ler Dorthea Rolland Jacobsen. Andrekullisten på NHH har sagt ja til en dag i rullestol, men holder på å gi opp i møte med en tung dør uten automatisk åpner. Hun har lite erfaring med rullestol fra tidligere, og ikke alle hindringer er like overkommelige. – Vet du hva? Jeg hadde f**n bedt noen om å bære meg inn.

FESTBREMS: – Å nei! Jeg får jo ikke gått på fest nå. Dorthea Rolland Jacobsen synes det er trist at funksjo sosiale arrangementer.

ikke pålagt å gjøre noe med de manglene som eksisterer, men det blir anbefalt forbedringer, forklarer Lundberg. Han presiserer at de har tatt rapporten seriøst og har satt i gang enkelte tiltak, som bygging av flere handikap-toaletter, økt belysning i fellesarealer, samt ominnredning av studieadministrasjon. – Vi tilrettelegger for den enkelte så langt det går, men det blir litt ad hoc, forteller Lundberg. Han spesifiserer at det er få studenter med funksjonshemming på NHH, men tror ikke dette grunner i mangel på tilrettelegging fra høyskolens side.

Kartleggingsrapport I forbindelse med en rapport utarbeidet av Norconsult i 2006 fikk NHH tilbakemelding på manglende grad av tilrettelegging for funksjonshemmede. Vi tok turen opp til Erik Lundberg, kontorsjef og ansvarlig for nybygget, for å forhøre oss om problemet.

Nybygg for alle – Døren går jo igjen før jeg har kommet meg over denne dumme kanten! sukker Dorthea, som er på vei inn mot heisen ved PIG. Døren, som denne gangen er automatisk, er faretruende nære å gi nybegynneren et puff bak.

– Rapporten er en del av en kartlegging for høyere utdannelse, der alle statlige høyskoler og universiteter blir vurdert. Man blir

– Jeg hadde jo trodd det skulle være utfordrende på forhånd, men ikke så vanskelig, sier Dorthea. Hun tror likevel at situasjonen er lettere for

DAGENS TRIM: – Man blir i hvert fall sterk i armene av dette!

[m] 18

rullestolbrukere som er vant med de problemene som dukker opp.

hopper rundt på krykker. – Det høres kanskje ekstremt ut, men jeg satt ofte i forelesninger og tenkte på hvordan jeg skulle komme meg opp og ned, forteller hun.

I 2013 skal nybygget stå ferdig på NHH. Bygget, som tar over for Merinobygget, skal romme forelesningssaler, kontorer og rom til studentforeningen. Erik Lundberg forklarer at universell utforming har vært en sentral del i planleggingsprosessen.

«

Hysing valgte ofte å sitte på med snille medelever eller ta taxi. – Jeg fikk ikke mye hjelp fra studieadministrasjonen, utover at Studentsamskipnaden i Bergen refunderte halvparten av transportkostnadene.

– Alt blir tatt hensyn til i nybygget. I gamle bygg er det opp til eier om endringer skal bli gjort, mens nybygg

For rullestoltester Dorthea er ikke

Jeg satt ofte i forelesninger og tenkte på hvordan jeg skulle komme meg opp og ned.

Krykkebruker Kristin Hysing

må følge diverse lovbestemmelser for universell utforming, sier han.

Merino utgår Med det nye bygget forsvinner også Merinobakken og dermed den største hindringen for krykkebrukere ved NHH. Kristin Hysing, som går førsteåret ved skolen, kan skrive under på at bakken blir et slit når man

Merinobakken et alternativ. Med en bratt helning og flere trapper er snarveien ned til Merino en dødsfelle for en rullestolbruker.  – Nei, her tror jeg vi må gå rundt, sier hun og ser litt bekymret ned på bakken. Før vi tar turen forbi Statoil og ned til Merinobygget er det flere hindre som skal forseres.  

TILSIDESATT: I auditoriet er det ingen pult for rullestolbrukere.


Foto: link signatur

K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

onshemmede skal gå glipp av

FARVEL MERINO: Fra 2013 blir dette NHH -studentenes nye hjem.

Løsningsorientert ledelse? I kantinen på Service treffer vi tilfeldigvis på førsteamanuensis og rullestolbruker Bjørn Svendsen. Dorthea har allerede sust videre, i kantinen var det ingen vanskeligheter. Svendsen mener at NHH er veldig løsningsorienterte. Han berømmer innsatsen i forbindelse med tilrettelegging av jobbinnholdet. – NHH er en mønsterbedrift på tilrettelegging, men det er nok bedre for de ansatte enn for studenter, forteller han. Svendsen tror det største problemet er at auditoriene ikke er bra nok tilpasset for studenter med funksjonshemming og håper det blir satt fokus på dette i nybygget. – Det er jeg helt enig i! kommenterer Dorthea, når vi finner henne nederst i et hjørne i Dag Coward. Hun har rygget inn på feltet tilpasset rullestolbrukere, men savner et bord å benytte seg av. – Ja, da får jeg får vel notere på fanget da, sukker hun, tydelig oppgitt.

Vanskelig arbeidsmarked – Det er viktig å gjøre høyere utdannelse tilgjengelig for alle,

UTSLITT: Merinobakken er en utfordring for krykkebruker Kristin.

forteller Ove Helset, fagpolitisk rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), når vi ringer ham for å få litt innsideinformasjon.

[m]

Universell utforming

n Like muligheter for bruk

FFO fokuserer ikke kun på den fysiske tilgjengeligheten ved universell utforming, men mener også at et godt tilrettelagt og pedagogisk læringsmiljø står sentralt. Helset forteller at terskelen for å komme inn i arbeidsmarkedet kan være høyere for funksjonshemmede. – De må stadig overkompensere, og høyere utdannelse er ofte en forutsetning. Endring og tilrettelegging av gammel byggmasse kan bli dyrt og mangel på finansiering kommer ofte i veien for forbedringer. – Det er utrolig synd dersom økonomi blir skjøvet foran tilrettelegging, kommenterer Helset.

Bra, bedre, BI NHH knuser BI på løpebanen, men på byggeplassen slår BI hardest. BI-Nydalen vant i 2008 FIABCIs eiendomspris, som tildeles særdeles arkitektonisk og funksjonelt godt utformede bygg.

n Hovedløsningen skal være tilpasset alle n Særlig fokus på personer med funksjonshemming

4 Innen 2025 skal alle offentlige bygg være universelt tilpasset Kilde: www.regjeringen.no

Leder for BI Studentvelferd på Handelshøyskolen i BI Oslo, Trude Tanum, kan fortelle at BI har et godt forankret fokus på arbeidet med tilrettelegging. Studenter ved BI Oslo har gitt gode tilbakemeldinger på bygget, som er tilpasset alle brukergrupper. – Det er et moderne bygg som tilfredsstiller alle krav, samtidig er vi opptatt av å legge tilrette for individet, sier Tanum, som tror dette er utslagsgivende når studenter velger BI Oslo som studiested.

Tøff hverdag Vel nede Merinobakken over 15 minutter senere er Dorthea for sent ute til forelesning.

– Det var bare en gruppeøvelse, jeg kan ta den i morgen i stedet, sier hun. For en rullestolbruker er situasjonen en helt annen, de må tilpasse seg og møter slike vanskeligheter hver dag. På en konferanse i regi av Helsedirektoratet ble levekårsundersøkelsen for funksjonshemmede presentert. Tallene viste helt klart at funksjonshemmede har lavere utdanningsgrad og større vanskeligheter i arbeidslivet. – Det forstår jeg godt, kommenterer Dorthea, som forteller at hun har stor respekt for funksjonshemmede etter dagens økt i rullestol.

TILRETTELAGT KANTINE: Dorthea møtte få problemer i kantinen på Service.

19

[m]


t e l l u B Hanne Hjelmungen Lorvik

Samfunnets lydige masochister

Faceraped Ingenting er hemmelig lenger. Hele livet mitt er jo offentliggjort. Flere bruker nettet som en måte å identifisere seg selv på. Age, sex og location er ikke lenger standarden. Nå legger vi til og med ut informasjon om interesser, politisk syn og private bilder. Med den graden av privatliv som blir avslørt på nettet i dag er det jo ikke rart at noen lurer. Hva er egentlig sant? Hvor går skillet mellom sannhet og rape? For det er den nye trenden om dagen. Å oppsøke en datamaskin uten tilsyn med facebook åpen er en gullgruve, en gyllen mulighet. Alltid like gøy. Ikke alltid like gøy å være offeret. En viss NHHS-pamp fikk oppleve litt uskyldig moro her om dagen: Ole He er nå tilhenger av Hannah Montana. Ole He er nå medlem i gruppen «Jag är inte rasist, men uppför dig ordentligt eller dra!» Men man må passe seg. Har man først åpnet pandoras eske er det ingen vei tilbake. Undertegnede er fanget i et hevngjerrig nettverk av MS-ere som er ute etter å stille vedkommende til ansvar for uansvarlig pinlige statusoppdateringer og gruppemedlemsskap. Og det er skummelt å merke at tiden tilbrakt i forelesningssalene oftere og oftere brukes til å planlegge nye måter å drite ut vennene sine på framfor å høre om konsumentenes tilpasning. Bare hør på denne: Asbjørn Dyrnes Ræder «Sliter med utslettet sitt et visst sted.…» Og det er ikke bare jeg som bidrar i MS-mafiaen. En viss 1982-modell fikk dette postet i statusen sin her om dagen.. «Jeg kunne ikke vite at hun var 1992-modell. Beklager til alle involverte.» Genial enkel moro. Men som en sertifisert faceraper har undertegnede også opplevd sin andel av pinlige situasjoner: «Har endelig fått resepten på p-pillene, og nå er det snart helg… Woho!» De som kjenner meg godt vet at dette er en smule for privat til at det kunne vært sant, men det er forståelig at noen tviler. Det er jo ikke alle som kjenner intimgrensene så godt. Hva er egentlig for privat for facebook? Ikke lett å vite. Men utrolig gøy å tulle med. Så om noen trenger inspirasjon til mer kreative statuser og morsomheter, eller rett og slett trenger litt oppmuntring i en trist eksamensperiode kan jeg anbefale lamebook.com. Det er faktisk de av oss som velger å dele verre ting enn det vi tuller med, tro det eller ei. Så lykke til med den kreative prosessen, facerapers!

[m] 20

Jilly Cooper sa en gang at «En mann er et husdyr som med fast og kjærlig behandling kan trenes opp til å gjøre det meste». Hvorfor er det egentlig slik at enkelte menn later til å miste all form for ryggrad under påvirkning av visse typer kvinner? Vi kjenner alle til fenomenet: den ellers kule og selvstendige kompisen, som ved et trylleslag blir forvandlet til en fuktig sutteklut under påvirkning av sin nye kjæreste. Ofte tilskriver de selv denne forvandlingen «forelskelse». Dette er selvsagt et ynkelig selvbedrag uten sidestykke; et selvbedrag snedig orkestrert av en skarp og herskesyk kvinne. Forelskelse kan som kjent føre til mange fysiologiske reaksjoner, noen av dem til og med positive. Tap av ryggrad er imidlertid ikke én av dem!

Le pantoufle? Hva er det så som kjennetegner en såkalt tøffel, en pantoufle, eller som 1970-tallet omtalte misskapningen: den myke mann? Brødrene Ræder merker seg flere tydelige karakteristika. Den mest åpenbare er kanskje disse personenes sterkt masochistiske holdning. Det kan rett og slett virke som om de nyter å bli hersket over, en atferd som minner mer om Stockholmsyndromet enn noe annet. Uansett er det skremmende når noen så velvillig lar seg frarøve sin egen selvstendighet, for umiddelbart å bli redusert til en skygge av sitt maskuline potensiale. Men er det dette en kvinne egentlig vil ha? Det er vel hevet over enhver tvil at det i starten kan føles bekvemt å ha en mann som hele tiden bygger opp under ens eget ego. Brødrene Ræder mistenker imidlertid at dette på sikt er noe som kan oppleves slitsomt, og for enkelte direkte irriterende. Ønsker ikke de fleste kvinner innerst inne en mann med stor M, en som kan stå for sine egne meninger og som ikke går på nåler i konstant frykt for å bli dumpet av sin elskede? Tross

alt, lengter damen etter en feminin livspartner er det simpelthen bare å omfavne de underliggende bifile tilbøyeligheter alle kvinner innerst inne besitter.

Vi innser at dette kanskje er å håpe på for mye. De som føler seg truffet av denne spalten kan for øvrig notere seg følgende oppfordring fra von Goethe bak øret:

Menn skal være menn Som omtalt i tidligere spalter ser man at det «metrofile» utgjør en økende trend i samfunnet. Menn blir progressivt mer forfengelige, opptatt av trender og av eget utseende. Dette er helt greit, og på mange måter en naturlig utvikling. Å miste sin egen manndom og kjønnsidentitet trenger imidlertid ikke være en del av denne utviklingen! Man undres derfor om det ikke finnes en gylden middelvei; et paradis hvor kvinnen vet sin plass i forholdet som submissiv partner, hvor mannen forblir den ubestridte flokkleder, og hvor ens avkom ikke oppfostres til å etterleve løgnen om at forholdet foregår på matriarkens premisser.

«En mann kan ikke alltid være en helt, men han kan alltid være en mann». - Johann Wolfgang von Goethe

Av Asbjørn og Sindre Dyrnes Ræder


K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

Quizmasters: Olav Slettebø og Tonje T. Lanesskog

NHH har for niende år på rad knust BI i Bergensbaneløpet. Men hvilken av stafettkomiteene stikker av med gullpokalen i Quiz?

Avstand ingen hindring Hvorfor skal man ta seg bryet med å være i et avstandsforhold spør du deg kanskje? Mange er i slike forhold nå, og enda flere vil sikkert befinne seg i et en eller annen gang i løpet av livet. Likevel finnes det nok av fordommer rundt temaet, og det kan høres ut som om 90 prosent av alle som ikke er i et, ikke har noen som helst tro på at det kommer til å vare. Vel, kanskje det også er sånn at 90 prosent av alle avstandsforhold ikke kommer til å vare, men sannsynligheten for at et «vanlig» forhold ikke kommer til å vare er sikkert like stor. Hanne E. Fagereng

Audun B. Andersen

På mange kan det høres ut som at avstandsforhold ikke varer fordi man ikke kan ha sex like ofte, så før eller siden vil en av partene være utro. Man har sikkert sex sjeldnere enn par i «vanlige» forhold, men med mindre man er en «NHHoe», og må ha seg minst en gang per helg, kan vel ikke det være et stort problem? Rykter tilsier at de fleste på NHH som er utro er de som har kjærester utenfor NHH, men i Bergen. Avstanden fra høyborgen vår til høyden er tydeligvis for lang for enkelte.

Gjermund Hjelmeland Leder for Stafkom NHH

Ja, det var Jahn Teigen.

Det er vel cirka 4,2 mil.

TJA

1 2 3 4 5 6 7

Hvem sang «Mil etter Mil»?

Hvor langt er et maraton?

Ehhh… Den har jeg ikke sett. Men jeg tipper Forrest Gump?

I hvilken film var Tom Hanks veldig glad i løping?

Hmm. Kenyanerne har i alle fall perfekt ankelbredde. Men det er ikke en øy. Jamaica!

Hvilke øyboere var det Harald Eia mente hadde et spesielt løpegen?

Vebjørn Rodal.

Hvilken nordmann tok OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996?

Det er Usain Bolt. Tipper 9.06.

Hvem har verdensrekord på 100 meter og hvor kjapt løp han?

Ehehe… Jeg tror egentlig BI vant. Men jeg sier 10 min, i NHH’s favør.

Hvor stor var differansen mellom NHH og BI i Bergensbaneløpet i 1973?

K 1 23 4 5 6 7

1) Jahn Teigen 2) Et løp som går over 42 195 m 3) Forrest Gump 4) Jamaikerne 5) Vebjørn Rodal 6) Usain Bolt løp på 9.58 7) Ca 20 minutter

TJA

VS.

Linda Borch

Leder for Stafkom BI

Det burde jeg vite… Er det Jahn Teigen?

Så hva er «for langt»? Spør du meg finnes det ikke noe som er for langt, det handler heller om hvor langt man er villig til å strekke seg for å få et forhold til å fungere. Og det er noe som gjelder uansett avstand.

Skal vi se… Et maraton det er vel noen mil. Jeg sier tre mil.

Antakelig er mange avstandsforhold mer seriøse enn «vanlige» forhold. De som er i et avstandsforhold har valgt det selv, og kan når som helst slå opp, men velger å fortsette å være sammen tross avstanden. Det betyr at man har det bra sammen, og er sikkert lykkeligere sammen enn mange par som kan møtes hver dag. Ikke minst er det nok den raskeste måten å finne ut om man virkelig vil være sammen. Er man lei etter en måned er det ingen sak å slå opp når man slipper å møte den andre hver dag!

Ikke Top Gun, det er jo på et fly. Nei, det var jo forresten Tom Cruise. Øh… Forrest Gump!

(Stille) Nei, jeg har ikke fulgt med på programmet så det vet jeg ikke.

Det er åpenbart at en må ofre noe for å få forholdet til å fungere, men hvorfor se etter noen andre hvis man allerede har funnet den beste?

Gud bedre… Pass!

Han syke fra Zenegal. Han løp på rett under 10 sekunder.

TJA

BI vant med 19 minutter og 53 sekunder.

TJA

K1234567

kristiane weisteen er journalist i k7 bulletin

21

[m]


PORTRETTET:

SIKTET HØYT Hun skulle bli næringslivstopp, men endte opp som politiker. Nå har Christine Meyer (46) sluttet å planlegge. Tekst: Tonje T. Lanesskog

– Å jobbe som politiker streifet meg aldri. Byråden sitter tilbakelent i en rød sofastol. Kontoret på Rådhuset er romslig med spisestue, skrivebord og sofagruppe. På bokhyllen er det bilder av familien. Det er nesten hjemmekoselig.

– Hvordan vil dine kolleger beskrive deg? Hun svarer ikke straks, men gjentar spørsmålet lavt for seg selv, grublende. – Jeg tror de vil si at jeg bringer med meg en annerledes måte å tenke på, at jeg snur på ting. Hun snakker langsomt. – Jeg har en sterk vilje. Jeg blir lett revet med og er ikke redd for å ta konflikter i jobbsammenheng. Jeg håper det blir oppfattet positivt, tilføyer hun lattermildt. – Hva provoserer deg? – Når noen ikke tør å si ifra at de er uenige med meg. Hun tar en pause før hun fortsetter. Blikket søker mot vinduet.

«

Folk som leker politikk provoserer meg.

– Folk som leker politikk provoserer meg. Det er et stort ansvar, så jeg blir sint når noen ikke tar oppgaven alvorlig. – Hva ler du av? – Det er så mye! Alle mulige små hendelser og komiske situasjoner i hverdagen. Bruk av humor kan være en fin måte å tilnærme seg alvorlige hendelser. De siste ukene har det blåst kraftig rundt byråden. – Det ble ikke mye påskeferie. Men jeg trives utrolig godt på jobben med unntak av når jeg må sitte stille og ta i mot kritikk. Jeg er ikke spesielt god i forsvar. Christine Meyer legger ikke skjul på at hun fort blir rastløs når ferien blir for «lang». Da får hun streng beskjed fra familien om å komme seg tilbake på jobb. – Jeg er nok litt arbeidsnarkoman, men jeg har blitt flinkere til å ikke ta med jobben hjem. Det var vanskeligere da jeg forsket; da kvernet det rundt i hodet til alle døgnets tider. Når hun først er hjemme kobler hun av med å gå tur med det ferskeste medlemmet av familien, den fem måneder gamle valpen Snoopy, eller slapper av med favoritten «Mad Men» på DVD. En hektisk hverdag som byråd gjør at det ikke blir mye tid til overs for hobbyer og husstell.

[m] 22

Foto: Hanne Hjelmungen Lorvik

– Jeg har et veldig avslappet forhold til støv! Christine Meyer er oppvokst på Årstad og bor i dag i barndomshjemmet. Bergensjenta hadde bestemt seg for å bli lærer, men da hun begynte på Bergens Handelsgym dukket

«

Jeg har et veldig avslappet forhold til støv!

interessen for økonomi opp. – Det gikk litt bedre enn forventet med karakterene, og jeg fant ut at jeg ville bli siviløkonom på NHH. På Handelshøyskolen spilte hun trombone i Direksjonsmusikken, det til tross for at hun presiserer at hun ikke er spesielt glad i øl, men minnene fra den tiden holder hun helst for seg selv. – Jeg var med på de aller fleste turene og hadde det utrolig gøy med gjengen. Da jeg fikk tvillingene fikk de hver sin dir.mus-drakt i størrelse to år. Halvveis i studiet ble hun nemlig gravid – med tvillinger. – Det kom som en overraskelse, men det gikk også overraskende bra. Jeg lærte meg å jobbe på andre tider av døgnet. Som mor til to, senere tre, ble karriereplanene bratt lagt om. – Etter at jeg ble tvillingmor, måtte jeg tenke nytt. Ambisjonen om å bli næringslivsleder ble byttet ut med en ambisjon om å kombinere karriere med det å ha små barn. Nyutdannet begynte hun som forskerassistent i SNF, før hun vendte tilbake til skolebenken for å ta doktorgrad i strategi og ledelse. Og CV-en er lengre; hun er professor ved NHH, har arbeidet som statssekretær i Bondevik-regjeringen og er nå byråd i hjemkommunen Bergen.

– Hva kjennetegner en god politiker? – Det er en som får utrettet noe viktig. Arbeidet Eivind Reiten nedla med energiloven er et godt eksempel. En god politiker er en som setter seg noen klare mål og jobber knallhardt for å nå de. To ganger i livet har Christine opplevd at karrieren har tatt en helomvending. Første gang var da hun plutselig ble dratt inn i politikken i 2001, og andre gang da hun i 2007 forlot professorstillingen på NHH for å bli finansbyråd. Etter to år flyttet hun, noe

utradisjonelt, noen etasjer ned i Rådhuset og overtok stillingen som byråd for helse og inkludering. – Det finnes jo allerede utrolig mange dyktige økonomer som jobber med finans, mens det er færre som jobber i helsesektoren. Jeg føler at jeg kan gjøre mer nytte for meg her.

– Hva gjenstår før du blir fornøyd? – Jeg tror aldri jeg kommer til å bli fornøyd. Men jeg jobber med å prioritere de som trenger det mest. Det er bedre at de som virkelig trenger det merker en forskjell i stedet for at man sprer det utover slik at forskjellen knapt er merkbar. På kontoret står en kopp med bilde av jernkvinnen Maggie Thatcher og teksten «She who must be obeyed». – Hun må ha hatt en utrolig vilje for å nå så langt i et så mannsdominert samfunn, og det må man jo beundre. Hun var en sterk kvinne. Gjennom Christines politiske karriere, er likestilling en sak som har opptatt henne. – Jeg tror kvotering er nødvendig for å gjøre styreverv mer attraktive for kvinner. – Er vi likestilte i Norge? – Nei, der har vi en god vei å gå. Men da tenker jeg ikke bare på menn og kvinner, men på innvandrere, funksjonshemmede og homofile. Ikke bare i Norge men også ute i verden. Jeg savner et større engasjement for å få det til i land hvor likestillingen står på middelaldernivå. – Har du noen gang opplevd diskriminering? – På vårkonferansen på NHH for noen år siden gjorde jeg et lite opprør. Jeg synes det var uhørt at det ikke skulle være noen kvinnelige foredragsholdere på konferansen. Jeg fikk ikke gjennomslag for det, og det skapte dårlig stemning. Men de siste årene har kvinnelige foredragsholdere vært godt representert på NHH, smiler hun. For å gjøre NHH attraktiv for studiner etterlyser Meyer et bredere fokus på de ulike karrieremulighetene man får som siviløkonom. – Det finnes mer enn en karriere innen finans. Det er mange spennende muligheter i stat og kommune og i frivillig sektor. Om Christine Meyer returnerer til professorstillingen på NHH når hun er ferdig som byråd, gjenstår ennå å se. – Jeg er ikke så opptatt av å planlegge lenger. Det er en ting jeg har lært av livet, at man skal gripe de mulighetene som kommer.


K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

[m] CHRISTINE BENEDICHTE MEYER

n Født: 1964 n Bor: Årstad i Bergen

n Sivilstatus: Gift, har tre barn n Utdanning: Siviløkonom og Doctor Oecon fra NHH n Aktuell: Byråd for helse og inkludering i Bergen n Parti: Høyre

>> likestillingsorientert: – Presset som

ligger på at dagens kvinner til enhver tid skal se best mulig ut og spille på sex, bringer oss litt tilbake i likestillingen, sier byråden.

23

[m]


Bergensbaneløpet 1 time, 19 minutter, 7 sekunder. NHH har slått BI for 9. gang på rad i vårens sprøeste eventyr - det 38. BergeNSBaneløpet i rekken. K7 Bulletin gir deg bildene. Tekst: Audun B Andersen

[m] 24

Foto: Skjelbred, Fagereng & Bakke Andersen

1

2

3

4

1

Én av NHHs mange topptrente løpere blir peset over fjellet, der verken reinsdyr eller indianere (?) er noe sjeldent syn.

2

Er man ikke så flink til å løpe, så kan man drikke. Guttene i NHHs supportergruppe ASAP mestrer denne grenen så til gagns at man skulle tro de hadde øvet på forhånd.

3

Har man vært med på Bergensbaneløpet en gang eller to tidligere har man erfart at bleier kommer usannsynlig godt til nytte ved høyt pilsinntak og lange bussetapper.

4

Mens ASAP gynger Ringeriksporten danser Uimotståelige BI-Berter (UBB) og Full Før Lunsj (FFL) til BULLs herlige rytmer.


K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

5

6

7

8

5

Vekking i Nesbyen 05:30. Første punkt på agendaen: Pils. Andre punkt: Limbo!

6

Ikke bare kan de feste, synge og lage liv over fjellet. De tar seg også godt ut - jentene i ASAP.

7

Ikke vinner de løpet, ikke vinner de festen og neimen vinner de ei heller banketten, men humøret er det ikke noe å utsette på.

8

Et stopp ved et fergeleie de færreste husker. Var man der i det hele tatt?

9

10

11

12

9

Bergensbaneløpet er ikke komplett uten en fuktig bankett på løpets siste dag. BBL 2010 var intet unntak.

10

BI Nydalen by ASAP - Alltid Seier Alltid Promille.

11

Tradisjonen tro urineres det ved ankomst Norheimsund via et knippe bedre peniser, med buksene rundt anklene.

12

NHH har passert for lenge siden, ryktene går om at BI har brutt, men FFL vet at det stort sett bare er å vente, så kommer de..., til slutt.

25

[m]


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

Marie Skjelbred FOTO NHHS

«Africa is a true dream for a photographer. Perfect light, perfect colours, perfect motives.»

[m] 26

*


K7 Bulletin - tirsdag 20. april 2010

22

#

vaishali Lara Kathuria

Trendspotting

When «heroin chic» overdose There is a fine line between shabby and plain nasty. I recently asked a good friend of mine if he thought pop artist Ke$ha was hot, something he denied with the reason being that she looked dirty, in a way that it seemed like she had probably «been around». I thought her look was pretty cool, in a kind of «fuck the world» way, but his opinion made me think.

First of all, heroin chic is a way to dress and has nothing to do with the drug. It is a huge hit amongst bloggers and pursued by celebrities like Mary Kate Olsen and supermodel Erin Wasson. The style consists of big slouchy dark clothes, preferably with holes in them, black nail-polish, hoodies and antique jewelry. Leather is preferred as well as doc martens and tattoos on thin white joints. In lack of a better definition, the style can be described as dressing like an expensive druggie. The look originally started in the early nineties with the grunge and the huge impact of Nirvana vocalist, Kurt Cobain. It was a reaction to the

Foto: www.thecobrasnake.com

Does the heroin chic style have the tendency of going too far? Is there a limit of how much shit you can give? Does the look sometimes overdose? yuppie culture that had dominated earlier and represented the outcast and rebels of mainstream society. The crisis of 2008 brought the trend back on the catwalk. Sad and angry was yet again trendy. As earlier mentioned, the look is hot amongst bloggers. Hair is in their face, their expression is slightly bothered and their eyes look like they’ve smoked one to many. They want to look like they want to kill themselves right after this photo with their new sponsored designer top is taken. Bu-hu, poor you. When the original look actually wasn’t a look, but was whatever they found in their trailer, seeing these 18

«

year olds in their big villas dressing like some poor fellow trying to make it with his band could sometimes be annoying. You are fine! Take a shower! The second you want to be ugly so you can be trendy is the second you lose. So I am officially wrapping it up. It has gone to far, and its time

to put elegance and showering back in fashion. This seasons spring collection has put «girlie» back on the map, with pastel colors, ruffles, long floaty skirts and chiffon. Time to kick on your heels and listen to a certain Beatles tune. Here comes the sun.

In lack of a better definition, the style can be described as dressing like an expensive druggie.

Lese mer?

thasource.blogspot.com

27

[m]


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

BLINKSKUDD! Tirsdag 20. april 2010 Nr. 101 Årg. 500 Løssalg: Ja 500 lesere per soldag.

Fire på BBL MN var på BBL og spurte deltagerne: Hva tenker du på akkurat nå?

–Nå får alle se bæsjeansiktet mitt!

– Han burde holdt seg unna den hvitløksbaguetten.

– Nå kan jeg endelig finansiere BI-studiene mine!

Monsen la ny ekspedisjon til NHH Den siste episoden av den populære NRK-serien «Ingen grenser» er spilt inn – på NHH. – Vi fant ut at vi måtte gi deltagerne en skikkelig utfordring. Etter grundig research fant vi den ultimate utfordringen; en løype på NHH, forteller programleder Lasse Monsen.

Grensesprenging på nytt nivå Tidligere har ekspendisjonsdeltagerne krysset Norge på kryss og tvers med ulike funksjonshemninger. – Målet er å gjennomføre ekspedisjonen ved å sprenge sine egne grenser og bevise at man kan tøye grensene for menneskelig utholdenhet. På NHH vil vi nå et nytt nivå av grensesprenging, lover Monsen serietilhengerne. Merino det største problemet Løypen som er satt opp for episoden går fra inngangen på Service og avsluttes i ¾ etasje på Merino. I episoden kan en av deltakerne røpe at de må gjennom øvelser de aldri har vært gjennom før. – De ordentlige problemene startet egentlig når vi skulle ned den lange bakken. Det var verre enn da vi skulle krysse Hellemojuvet. For de som ikke er lokalkjente, byr dette

fjellpasset på krevende steinur og vanskelige værforhold. I tillegg slet gruppen med å finne frem og komme seg rundt på Merinobygget. – Hvem i all verden har funnet på å lage en så talentløs konstruksjon? undrer Kristine Fnysing på, som er det nyeste tilskuddet av deltakere i serien.

Verre enn skog uten sti De ulike deltagerne har svært ulike funksjonshemninger, og enkelte er avhengige av hjelpemidler som rullestol og høreapparat. Dette ble selvfølgelig en utfordring. – Tidligere har vi krysset elver og skog uten så mye som en liten sti å gå etter, men NHH ga oss utfordringer vi ikke ante at eksisterte, forklarer ekspedisjonsleder Monsen. Koordinasjonsevner satt ut av spill Også deres koordinasjonsevner ble satt ut av spill til tider. – Deltagerne slet veldig med å finne fram til tider. Vi trodde løypen var ganske selvsagt, men apene som har tegnet Merinobygget gjorde det vanskelig for oss å komme frem til mål, oppsummerer en tydelig irritert Monsen.

team-leder: Lars Monsen tok med deltagerne på den verste utfordringen hittil i sesongen.

NØKKELTALLENE – Jeg trodde dette var badenymfe-VM?

7 0835256027649838642

Nyheter N/A Annonser 11 Under nattbordet 9-01 EtterBørs 2

Blir tv-kjendis: Med amputert fot ble det tungt opp bakken fra Merino. Lokalkjente Kristine Fnysing vil bli presentert som ny deltager i siste episode.

Børsen opp 21 %

KS-love + Thoner&Synnøve

UKEN-love + Asplin&Erdal

NHHAid-leder Marie + Heftig kysserekord!

KS-love2 + Qvale&Sjøtveit

BBL + 1 NHH-seier

UKEN-love2 + Sønstebø&Nygård

Café Opera Island NHH-ballet Himmelen Bergen

+ 25 år – C i cash + 250 goodie bags – 17.000 fly + 2 utendørssex

Stoltenberg Start NHH Russetid Spring break NHH-ballet

+ ny iPad + mye undertøy + 10 sexvettregler + 3 glamourmodeller + 100 gratis cava

8 13 69

AS AP Alltid i Senga Aldri Puling

Bulle #05 2010  

n Aldri før har NHH hatt flere kvinnelige bachelorstudenter. n Likevel bruker NHH 300.000 kroner årlig på å tiltrekke seg nye jenter. Det gi...