Issuu on Google+


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 1

Fovisma atskañas : Latvießu glezniecîba 1910–1980

Reflets fauves : Peinture lettonne 1910-1980


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 2

UDK 75(474.3) La337

Izdevums tapis sadarbîbå ar : Publication réalisée en cooperation avec :

LATVIJAS NACIONÅLO MÅKSLAS MUZEJU MUSEE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DE LETTONIE Pateicamies par sadarbîbu / Remerciements : Ìederta Eliasa Jelgavas véstures un måkslas muzejam / Musée d’art et d’histoire Ìederts Eliass de Jelgava Tukuma muzejam / Musée de Tukums Pateicamies par atbalstu / Remerciements pour le soutien : ANDRIM KÒAVIˆAM / ANDRIS KÒAVIˆÍ

Fovisma atskañas : Latvießu glezniecîba 1910–1980 Reflets fauves: Peinture lettonne 1910-1980 Sastådîtåja un teksta autore / Auteur du texte : Dace Lamberga Ievada teksta autore / Auteur de l’introduction : Måra Låce Måkslinieks / Graphiste : Juris Petraßkeviçs Fotogråfi / Photographes : Normunds Brasliñß, Mårcis Stumbris Tulkotåja françu valodå / Traduction française : Zane Jakubovska Latvießu teksta literårå redaktore / Rédactrice du texte letton : Måra ˆikitina Françu teksta redaktors un korektors / Rédacteur et correcteur du texte français : Mikaels Mohameds / Mikaël Mohamed Uz våka / Couverture : Ìederts Eliass. Paradîzes aina / Vue du paradis. 1915-1916. Fragments / Détail © «Neputns», Rîga, 2007 © Juris Petraßkeviçs, dizains, 2007 © Normunds Brasliñß, Mårcis Stumbris, fotoreprodukcijas, 2007 Izdevéjs / Maison d’édition

Térbatas iela 49/51-8 Rîga, LV-1011 www.neputns.lv Iespiests tipogråfijå / Imprimé par AS «Preses nams» ISBN 978-9984-729-97-8

Izståde FOVISMA ATSKAˆAS

: LATVIEÍU GLEZNIECÈBA 1910–1980

LATVIJAS NACIONÅLAJÅ MÅKSLAS MUZEJÅ no 2007. gada 22. marta lîdz 13. maijam Izstådes kuratore DACE LAMBERGA

REFLETS FAUVES : PEINTURE LETTONNE 1910-1980 au MUSEE NATIONAL

Exposition

DES BEAUX-ARTS DE LETTONIE 22 mars 2007 - 13 mai 2007 Commisaire d’exposition DACE LAMBERGA


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 3

Fovisma atskañas : Latvießu glezniecîba 1910–1980

Reflets fauves : Peinture lettonne 1910-1980


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 4


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 5

2005. gads iezîméja ¬oti veiksmîgu sadarbîbas såkumu, kad kultüras festivåla «Pårsteidzoßå Latvija» ietvaros Bordo Måkslas muzejå atklåja plaßu Latvijas 20. gs. 20.– 30. gadu måkslas izstådi. Savukårt par atbildes vizîti ir uzskatåma izståde «Fovisma skats: Françu glezniecîba 20. gadsimta såkumå» no Bordo muzeja kolekcijas Rîgå 2007. gada pavasarî, kad müsu skatîtåjiem pirmo reizi dota unikåla iespéja Latvijå skatît izcilo françu gleznotåju darbus, kas visbieΩåk ir véroti lielo årzemju måkslas muzeju kolekcijås. Apzinoties ßî måkslas virziena ietekmi uz Latvijas måkslu, radås iecere paraléli françu glezniecîbas skatei parådît arî latvießu måkslinieku veikumu plaßåkå laika amplitüdå no 20. gs. såkuma lîdz 80. gadiem. Tå tapa izståde «Fovisma atskañas: Latvießu glezniecîba 1910–1980». Francijas glezniecîba tiek uzskatîta par iedvesmojoßu paraugu Latvijas måksliniekiem visa 20. gs. garumå. Gan gadsimta såkumå, kad veidojås latvießu modernå måksla, gan vélåkos laikposmos müsu gleznotåji spéja güt radoßus impulsus françu måkslinieku mekléjumos un atradumos. Brîva, atraisîta izteiksme, nepastarpinåts, kråsains apkårtéjås pasaules redzéjums – tås bija îpaßîbas, kas noteica latvießu gleznotåju interesi. Ar gleznieciskiem mekléjumiem fovisma virzienå sastopamies jau Voldemåra Matveja dai¬radé, bet kå spilgtåkå liecîba ßai kontekstå ir aplükojama izcilå latvießu meistara Ìederta Eliasa darbîba. Kråsas paßvértîbas uzsvérums, kas sasaucås ar latvießu tautas måkslå sakñotajåm tradîcijåm, ietekméja turpmåko müsu

L’année 2006 a marqué un pas considérable vers une coopération encore plus étroite entre la France et la Lettonie, cela grâce au festival « Etonnante Lettonie » qui a eu lieu en France et grâce à une grande exposition d’art letton des années 20 et 30 qu’a accueilli le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. En 2007, c’est au tour du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux de présenter son exposition « Regard fauve. La peinture française du début du XXème siècle. » Il s’agit d’une première dans la vie artistique lettonne car pour la première fois le public letton aura la rare occasion de regarder de ses propres yeux les chefs d’oeuvres des grands peintres français. L’influence que le fauvisme français a exercé sur la peinture lettonne a donné l’idée d’organiser l’exposition « Reflets fauves » qui retrace l’histoire de la peinture lettonne du début du XXème siècle jusqu’aux années 80. La peinture française a toujours été considérée comme un exemple extraordinaire qui n’a cessé d’inspirer les artistes lettons tout au long du XXème siècle. C’est cette expression libre et détendue, cette vision du monde pleine de couleurs qui les ont toujours séduit. Les « reflets fauves » sont déjà présents dans les oeuvres de Voldemårs Matvejs, mais ce sont surtout les tableaux de Ìederts Eliass qui leur rendent le plus grand hommage. Le rôle dominant de la couleur qui correspond aux traditions les plus anciennes de la peinture lettonne a déterminé les évolutions des peintres lettons tout au long du siècle. Ainsi, il n’est pas surprenant de remarquer des

5


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 6

glezniecîbas attîstîbu, ¬aujot runåt par gleznas formålo aspektu dominanti arî 20. gs. otrajå pusé. Uzdroßinos apgalvot, ka tießi fovistiskå ievirze lielå mérå noteica latvießu glezniecîbas skolas tradîcijas veidoßanos, apliecinot tås vitalitåti un dzîvotspéju arî sareΩ©îtajos sociålisma måkslas laikos padomju reΩîma apståk¬os. Latvijas Nacionålå måkslas muzeja vårdå izsaku pateicîbu visiem ßî apjomîgå projekta veidotåjiem un atbalstîtåjiem. Måra Låce, Latvijas Nacionålå måkslas muzeja direktore

6

reflets fauves toujours présents dans la peinture lettonne même après la Seconde Guerre mondiale. J’ose dire que l’influence fauve a contribué à la formation d’une tradition de la peinture lettonne du XXème siècle et a assuré sa vivacité et sa survie durant le régime soviétique. Au nom du Musée national des Beaux-Arts, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux à toutes les personnes ayant collaboré et soutenu ce projet. Måra Låce Directrice du Musée national des Beaux-Arts


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 7

Fovisma atskañas: kråsa

Reflets fauves : la couleur

Dace Lamberga

Dace Lamberga

«Saka, ka måkslinieki iet uz izstådi nevis skatîties bildes, bet zagt. Tå tas ir! Ne jau velti zag¬iem un måksliniekiem ir viens svétais – Sv. Lukass! Tå nav tåda zagßana. Tas ir radoßs darbs.»1 Gleznotåjs Boriss Bérziñß ar ßo iedvesmojoßo sveßu vértîbu «aizñemßanos» domåja vecmeistarus, taçu 20. gs. såkumå modernås françu glezniecîbas jauninåjumus «zaga» ne mazåk alkatîgi skatieni. Lielåkå vai mazåkå mérå to novatoriskais izaicinåjums pårñéma visas Eiropas måkslinieku pråtus, un latvießi, såkot ar Pirmå pasaules kara laika jauno paaudzi, neraugoties uz skopajåm informåcijas ieguves iespéjåm, visiem spékiem centås neatpalikt. Kad Francijas galvaspilséta vél likås kå tåli neaizsniedzams sapnis, pirmie nelielie impulsi tika sañemti paßu måjås. Rîgas pilsétas måkslas muzejå 1909. gadå notika Parîzes måkslinieku gleznu izståde, bet 1910. gadå – odesießa Vladimira Izdebska organizétais «Salons». Íajås izstådés varéja iepazît laikabiedru Pjéra Bonåra, Késa van Dongena, Albéra Gléza, Anrî Lefokonjé, Anrî Matisa u. c. darbus. DaΩiem jaunajiem gleznotåjiem 1912. gadå Péterburgå izdevås pat redzét izstådi «Francijas glezniecîbas simt gadu», bet Pirmå pasaules kara laikå tie kaismîgi apguva Ivana Morozova un Sergeja Íçukina privåtås kolekcijas Maskavå, kurås novatoriskie måkslas darbi nonåca taisnå ce¬å no Parîzes galerijåm. Latvießu glezniecîbå françu modernisma spécîgais fascinéjums rada atspogu¬ojumu vienlaicîgi divos attîstîbas virzienos. Pirmais izpaudås formu vienkårßojumå, deformåcijå, sintézé un individuålå kråsas interpretåcijå; to lielå mérå iespaidoja

« On dit que les peintres vont aux musées non pour regarder les tableaux, mais pour les voler. C’est exactement comme ça que cela se passe. D’autant que les voleurs, comme les peintres ont le même saint patron : Saint-Luc ! Or, il ne s’agit pas d’un vol banal mais de celui d’une oeuvre de création » 1. Lorsque le peintre letton Boriss Bérziñß prononce ces mots, il fait référence aux tableaux des peintres classiques. En effet, en ce début de XXème siècle, les nouvelles tendances de la peinture française faisaient l’objet d’une telle convoitise. La nouvelle vague envahissait peu à peu les esprits des peintres Européens et Lettons. En Lettonie, la nouvelle génération des peintres apparaît à la veille de la Première Guerre mondiale. En dépit du manque d’information, elle tente de suivre ces nouvelles tendances françaises. A l’heure où Paris semblait encore très lointain, les premières impulsions ont été remarquées, ici, à Riga : en 1909, le Musée des BeauxArts de la ville accueille une exposition d’artistes parisiens, en 1910 Vladimir Izdebski d’Odessa organise un salon rassemblant des oeuvres de peintres contemporains tels que Pierre Bonnard, Kees van Dongen, Albert Gleize, Henri Le Fauconnier, Henri Matisse etc. En 1912, quelques jeunes artistes lettons, eurent même la chance d’aller à Saint-Pétersbourg et de voir l’exposition dédiée au centenaire de la peinture française. Durant la Seconde Guerre mondiale, c’est grâce aux collections privées qu’ils s’enrichissaient et s’instruisaient. Ces collections, constituées à Moscou par des collectionneurs tels que

7


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 8

fovisma revolucionårå attieksme pret izteiksmes lîdzek¬iem. Otrås ievirzes pamatå likta kaislîgi aizrautîga Pablo Pikaso eksperimentu dievinåßana un kubisma formu ©eometrizåcija, sasniedzot vérå ñemamus radoßos rezultåtus. Íî lînija savas paståvéßanas laikå izpaudås mér˚tiecîgåk un spilgtåk, tomér 20. gs. 20. gadu beigås lîdz ar paßa virziena izzußanu tås kådreizéjå kareivîba pilnîbå norima. Savukårt pirmå ievirze, kas dzima kå opozîcija gan akadémiskå reålisma tradîcijåm, gan impresionisma vizionårajam gaisîgumam, izrådîjås nesalîdzinåmi noturîgåka, varétu pat teikt – k¬uva îsti ilgdzîvojoßa. Vienlaikus ar formu vienkårßojumu un sintézi par dominéjoßo elementu tajå izvirzîjås koloristiskås vértîbas, saglabåjot savu glezniecîbai tik bütisko lomu visa 20. gs. garumå. Bordo Måkslas muzeja izståde «Fovisma skats: Françu glezniecîba 20. gadsimta såkumå», kas notiek festivåla «Francijas pavasaris» ietvaros, sekméja ieceri veidot latvießu glezniecîbas izstådi «Fovisma atskañas: Latvießu glezniecîba 1910–1980» ar mér˚i meklét kopsakarîbas un vienlaicîgi atspogu¬ot françu virziena såkotnéjos iespaidus, kå arî izsekot 60.–70. gadu otrajam atbalsu vi¬ñojumam un kråsas uzvaras gåjienam. Måkslas zinåtnieks Juris Soikans raksturojis Rüdolfa Piñña glezniecîbu kå absolütu kråsu dominanti, un zinåmå mérå viña vértéjumu var attiecinåt uz daudzu 60.–70. gadu latvießu gleznotåju mekléjumiem. Izståde «Fovisma atskañas», kas aptver laiku no 20. gs. såkuma lîdz 70. gadu beigåm, iedalås trîs hronolo©iskos posmos. Pirmå (Jåzepa Grosvalda un Ìederta Eliasa) paaudze fovismu iepazina ori©inålos gan Parîzé, gan Krievijå un savos darbos izmantoja ne tikai savdabîgo kråsainîbu, bet arî tådus elementus kå plakne un melnå kontüra. Pårdomås par Rîgas måkslinieku grupu – Jékabu Kazaku, Jåzepu Grosvaldu, Konrådu Ubånu, Valdemåru Toni, Ìedertu Eliasu un brå¬iem Oto un Ugu Skulmém, dzîves briedinåtiem, daΩådas måkslas skolas un Pirmo pasaules karu izgåjußiem, – DΩemma Skulme secinåja, ka ßajos îpaßajos apståk¬os viñi ne tikai «ir noturéjußies», bet arî «tika noturéti» un likumsakarîgi, ka, «jo trakåk noturéts, jo vairåk lauΩas uz åru».

8

Ivan Morozov ou Sergueï Chtchoukine recevaient directement les tableaux les plus récents des galeries parisiennes. L’influence du modernisme français dans la peinture lettonne s’exprimait de deux façons : la simplification des formes, leur déformation, la synthèse et l’interprétation individuelle des couleurs favorisées par l’approche révolutionnaire fauve, ainsi que le goût de l’expérience et de la géométrisation des formes cubistes, caractéristiques des oeuvres de Pablo Picasso. La dernière tendance, contrairement à la première s’est exprimée dans la peinture lettonne avec plus de présence et plus de tempérament. Toutefois, la disparition de ce style dans les années 20 a mis fin à son caractère militant. La première tendance, née de l’opposition aux traditions du réalisme académique et à la vision éphémère des impressionnistes s’est révélée plus soutenue et plus durable. Parallèlement à la simplification et la synthèse des formes, la couleur a pris toute sa place dans la peinture et a maintenu son rôle prédominant durant le XXème siècle. L’exposition « Un Regard fauve, la peinture française au début du XXème siècle » organisée dans le cadre du festival « Un Printemps français » par le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux a conduit à organiser l’exposition « Reflets fauves » portant sur la peinture lettonne. Cette exposition a pour but de mettre en lumière les points communs des français et des lettons en la matière, de révéler les influences du mouvement français, d’en souligner la deuxième vague d’influence et le triomphe de la couleur observé dans les années 60 et 70. Juris Soikåns, spécialiste d’art letton, parle de la peinture de Rudolfs Pinnis comme d’une dominance absolue de la couleur. Cette conclusion est valable pour un grand nombre de peintures lettonnes des années 60 et 70. L’exposition « Reflets fauves » couvre la période du début du XXème siècle jusqu’aux années 70. On y distingue trois périodes chronologiques : la première génération, représentée par Jazeps Grosvalds et Gederts Eliass. Elle a connu le mouvement fauve à Paris et en Russie. Dans leurs tableaux, ils utilisent non seulement les couleurs, mais également le


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 9

30. gadu Latvijå modernisma stråvas apsîka un kolorîta dominantes mekléjumi piesaistîja tikai atseviß˚as individualitåtes. Savukårt DΩemmas Skulmes paaudzei péc Otrå pasaules kara izveidojås analoga situåcija kå viñas téva laikabiedriem, jo jauno gleznotåju dai¬rades attîstîbu iegroΩoja padomju sociålistiskå reålisma stingrie råmji. Tåpéc 60. gados ar milzîgu spéku iezîméjås izråviens uz formas un kråsas brîvîbu, kas, dzimstot kå opozîcija sociålistiskå reålisma «dabiskajam redzéjumam», lielå mérå ietekméjås un bagåtinåjås no iepriekßéjo paaudΩu atradumiem. Raksturojot 70. gadus, Ojårs Åbols mîléja izmantot terminu «kolorisms»; ßis laiks vairåkumam måkslinieku joprojåm saistîjås vienîgi ar Krievijas muzejos un årzemju gråmatås redzéto françu modernismu, un kråsa vél vienmér saglabåja radoßa protesta lomu. Turpretî 80. gadi jau iezîméjås ar straujåku un brîvåku informåcijas plüsmu pasaules apguvé, kas veicinåja nesalîdzinåmi plaßåkas paßizpausmes iespéjas. Lîdz ar to kråsa, kaut arî viens no galvenajiem izteiksmes lîdzek¬iem, vairs nebija nepiecießama kå îpaßais stimuléjoßais dzinulis, kas veicinåja iepriekßéjo gadu mekléjumus. *** Fovisti Anrî Matiss, Albérs Marké, ÛorΩs Braks, Rauls Difî, Késs van Dongens, André Deréns, Moriss Vlaminks un citi 1905. gadå Rudens salonå ßokéja sabiedrîbu ar savu audeklu «nedabiski» spilgto kråsainîbu. Kriti˚is Luî Voksels, nosaucot viñus par «meΩa zvériem» (les fauves), radîja vesela virziena nosaukumu. Taçu fovisti vienoti darbojås tikai lîdz 1907. gadam; Braks, pieméram, vienlaicîgi ar Pablo Pikaso lika pamatus vél revolucionåråkam virzienam – kubismam. Fovisti pårñéma impresionistu iecienîtos siΩetus – ostu un jüras ainavas, pilsétu ielu skatus, aktus, portretus un klusås dabas, bet pats virziens ienåca kå revolucionårs pavérsiens galvenokårt saistîbå ar kolorîtu; deforméjot dabas formas, vienlaikus tika pieteiktas laikabiedrus ßokéjoßas neierasti spilgtu lokålo kråsu attiecîbas, skiçveidîgs triepiens un izaicinoßå melnå kontüra. Kaut gan patiesîbå fovisma kråsu amplitüda bija gana plaßa: no maigi dzelteni rozå Matisa, Braka un Difî Vidusjüras ainavås lîdz båli

plan et le contour noir. La peintre DΩemma Skulme considère que le groupe des peintres de Riga, représenté par Jékabs Kazaks, Jåzeps Grosvalds, Konråds Ubåns, Valdemårs Tone, Ìederts Eliass, les frères Oto et Uga Skulmes qui avaient étudié au sein de différentes écoles de Beaux-Arts et qui ont vécu la Première Guerre mondiale, ont réussi à traverser les épreuves et conserver leurs forces créatrices grâce aux contraintes car « plus on est brimés, plus on veut s’exprimer ». Dans les années 30, la présence du modernisme français en Lettonie s’estompa. La dominance de la couleur ne séduisait qu’un petit nombre de peintres lettons de l’époque. La génération de peintres lettons d’après la Seconde Guerre mondiale comme DΩemma Skulme, à l’instar de son père peintre Oto Skulme et de sa génération, ont connu la même situation: l’évolution des nouveaux peintres était strictement encadré par le réalisme du socialisme soviétique. Ce réalisme a favorisé la liberté de la forme et de la couleur visant à contrer « la vision naturelle » prônée par le nouveau régime en place. Les peintres de l’époque se sont principalement inspirés des œuvres des générations précédentes. Le peintre Ojårs Åbols, aimait utiliser « colorisme » pour qualifier les années 70. Cette époque est associée au modernisme français qu’on ne pouvait voir que dans les musées de Russie ou dans les livres d’art envoyés de l’étranger. La couleur maintenait toujours sa fonction contestataire. Avec les années 80, l’accès à l’information s’est considérablement simplifié, contribuant ainsi à la diversité de la création artistique. La couleur, tout en gardant sa place privilégiée, ne constituait plus de moyen de recherche artistique autant que par le passé. *** La couleur fauve a également laissé son empreinte sur les expressionnistes allemands et le groupe de Dresden « Die Brücke », ainsi que sur le groupe de Munich « Der blaue Reiter » qui se sont davantage appropriés la couleur en la rendant plus présente et plus prononcée. Le fauvisme a également laissé des traces dans la peinture lettonne. Initialement, ce

9


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 10

pelékajai gammai Marké Parîzes skatos. Plakanîba, kråsu gammas vitalitåte un interese par Åfrikas un Åzijas primitîvo tautu kultüru nåca no Pola Gogéna, triepiena ekspresija – no Vinsenta van Goga, bet papildkråsu attiecîbu risinåjums – no puantilista ÛorΩa Serå. Fovisti atteicås no énojuma un lineårås perspektîvas, galveno uzmanîbu pievérßot gandrîz nejauktåm kråsåm un to attiecîbåm. Savukårt måkslinieku ce¬ojumi pa Zieme¬åfriku un Austrumiem ienesa kompozîcijås kråßñus ornamentålos motîvus. Fovistu ori©inålais kolorîta traktéjums lielå mérå ietekméja arî våcu ekspresionistus – gan Drézdenes grupu «Tilts» (Die Brücke), gan Minhenes «Zilo jåtnieku» (Der blaue Reiter), to vidü Vasiliju Kandinski, taçu viñu sniegumå kråsa izpaudås saasinåtåk un temperamentîgåk. Fovisma izteiksmes lîdzek¬i nenoliedzami iespaidoja arî latvießu glezniecîbu, tomér såkotnéji tå izpausmes tika vienådotas ar ekspresionismu un virziena françu nosaukums müsu valodå ienåca salîdzinoßi vélu. Iespéjams, ka paßu pirmo tå raksturojumu devis Uga Skulme 30. gadu vidü izdotajå «Måkslas vésturé»: ««MeΩoñus» apvienoja karstasinîba, protests pret nîkstoßo valdoßo glezniecîbas veidu un slåpes péc zieda. No pirmå acu uzmetiena fovistu darbi liek domåt par Serå, kaut gan mér˚i viñiem ir citi. Arî fovisti lieto dalîto un papildu kråsu tehniku, kontüras tie apvelk ar «kluazonistu»2 Ωogu, viñu darbi attiecîbå pret redzéto ir brîvi un skatîtå îstenîba ziedota izteiksmei. Viñi pirmie debesis gleznoja citrona dzeltenå un kokus sarkanå kråså.»3 Izsme¬oßåku un emocionålåku ßå virziena raksturojumu sniedza brå¬u Kristapa un Ìederta Eliasu monogråfija «Françu jaunlaiku glezniecîba». Viñupråt, «formulét fovisma programmu nåkas diezgan pagrüti – tå vienkårßå iemesla dé¬, ka tam noteiktas, vienotas programmas nemaz nebija un ar ßo nejaußo apzîméjumu tika patva¬îgi segti ¬oti daΩådi centieni, daΩådas radoßas gribas, ierosmes un temperamenti. Katram no ievérojamåkiem fovistiem bija faktiski sava programma un ieskati par måkslas uzdevumiem.» 4 Viñus vienoja vairåk vai mazåk naidîgais noskañojums pret tradicionålo, kå arî vélme radît jaunu glezniecîbu, atmetot pie

10

mouvement était associé à l’expressionnisme. Le nom letton de ce mouvement français n’est apparu que très tardivement, notamment grâce au peintre Uga Skulme qui l’utilise dans les années 30 dans le livre « Histoire de l’art ». La monographie « La peinture française contemporaine », rédigée en 1940, par les frères peintres Ìederts et Kristaps Eliass propose une description explicite du contexte artistique de l’époque. Les premiers liens tissés entre la peinture lettonne et le fauvisme datent de 1910, au moment où le peintre letton Péteris Krastiñß étudie à Paris. Ce dernier pouvait à loisir s’inspirer des meilleures œuvres fauves (« Dans le jardin du Luxembourg », 1908-1910). L’expression plastique propre au fauvisme est également présente dans les études colorées de Valdemars Matvejs. Il est le premier peintre letton inspiré par le modernisme français à s’être dédié à l’étude de l’art primitif africain et asiatique, libéré des dogmes européens. Jåzeps Grosvalds, élève du peintre hollandais Kees van Dongen, a apporté de nouvelles impulsions dans la vie artistique lettonne. Il a été un des rares peintres à visiter l’atelier d’Henri Matisse. Grosvalds s’extasiait devant le port de Marseille : « Un artisan peintre peut perdre la tête face à toutes ces couleurs, couleurs et encore des couleurs. Ils peignent leurs bateaux en couleur ultramarine et jaune citron, ils habillent leurs corps bruns en costumes bleus, ils mettent des chapeaux rouges, s’assoient sur des pierres oranges et se mouchent avec des mouchoirs roses. » Si on compare le tableau « Venise, Quai Saint-Marc » de Grosvalds aux peintures d’Albert Marquet on y retrouve non seulement une couleur contenue, mais aussi un trait de pinceau foncé,qui représentent les personnages. Le cycle des tirailleurs et des réfugiés, réalisé durant la Première Guerre mondiale et les paysages du Golfe sont peints dans une couleur plutôt lourde avec des accents colorés tout en préservant les traits détendus et le plan de l’espace. Grosvalds utilise tous les possibles de la peinture moderne, dont le fauvisme, pour réaliser ses projets de création. La peinture de Ìederts Eliass a été fortement inspirée par l’œuvre d’Henri Matisse. Aux dires de ses confrères, sa passion pour la


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 11

malas «veco estétikas kodeksu» un iedibinåtås måkslas normas. Péterim Krastiñam, papildinoties 1908. gadå Parîzé, netrüka iespéju skatît fovisma paraugus, un varbüt tåpéc viña darbå «Luksemburgas dårzå» (ap 1908–1910) tiek saskatîta tå ietekme. Saistîba ar virziena plastisko izteiksmes veidu vérojama arî Voldemåra Matveja nelielajås studijås ar aktîviem, nosacîti risinåtiem kråsu plankumiem. Katrå ziñå viñß bija pirmais latvietis, kas françu modernisma iespaidå nopietni pievérsås aktuålås, eiropeisko dogmu neskartås Åfrikas un Åzijas tautu primitîvås måkslas izpétei. Spécîgåkos virziena impulsus latvießu glezniecîbå ienesa lieliskå kolorista holandießa Késa van Dongena skolnieks Jåzeps Grosvalds, kam Parîzé reiz izdevås viesoties pat Anrî Matisa darbnîcå. Par ko gan citu, ja ne fovistisku kråsu rota¬u Grosvalds jüsmoja Marse¬as ostå, kur «tießåm aiz prieka målderis var pråtu zaudét – kråsas, kråsas un atkal kråsas. Viñi laivas apsméré ar tîru ultramarînu un citrondzeltenu un paßi ©érbj zilus uzvalkus uz savåm brünajåm miesåm, uzliek sarkanas cepures, séΩ uz orange akmeñiem un ßñaucas ar rozå lakatiñiem.»5 Salîdzinot viña studiju «Venécija. Sanmarko lîça krastmala» (1910) ar Albéra Marké ostas pilsétu ainavåm, var saskatît lîdzîbu ne tikai atturîgajå kolorîtå, bet arî mazajås figüriñås, ievilktås ar tumßu otas triepienu. Pirmå pasaules kara laikå radîtais strélnieku un bég¬u cikls, kå arî Persijas ainas gleznotas pasmagå kolorîtå ar atseviß˚iem kråsainiem akcentiem, tomér saglabåjot atraisîto triepienu un laukumu plakanîbu. Grosvalds aizguva no modernås glezniecîbas visu, kas atbilda viña radoßajiem mér˚iem, un fovisma atraktîvais paraugs nenoliedzami uzskatåms tikai par vienu no bütiskåm niansém. Ìederta Eliasa glezniecîbu visai izteikti ietekméjis Anrî Matisa rokraksts. Péc Ugas Skulmes domåm, viña aizraußanås ar plakanu glezniecîbu, radniecîgu fovismam, såkusies Pirmå pasaules kara laikå (1917.–1918. gadå), dzîvojot Maskavå. Bez ßaubåm, måksliniekam bija visas iespéjas iepazît fovisma paraugus arî daudz agråk, 1913. gadå papildinoties Parîzé, taçu tålaika gleznojumi tuvåki puantilismam. Acîmredzot tießi Sergeja Íçukina un Ivana

peinture aplat s’est révélée lors de son séjour à Moscou de 1917 à 1918. Eliass avait eu l’occasion de découvrir la peinture fauve avant cette époque. En effet, en 1913 il avait déjà fait ses études à Paris et ses tableaux de l’époque étaient proches du pointillisme. Ìederts Eliass a toujours rappelé que dans ses œuvres la couleur est un élément fondamental de la peinture : il a préféré des tableaux riches en couleurs et surtout le rose vital. Eliass a également toujours tenu à « exploiter à la folie les couleurs bleues, en peindre des mers entières ». Ainsi, avant le début du XXème siècle, on ne trouve pas un seul tableau d’Eliass sans que la couleur bleue ne soit utilisée pour le fond du tableau, dans les vêtements des femmes ou pour accentuer. La couleur vive était malgré tout toujours accompagnée d’un trait de pinceau rigide et de contour noir. Quant à ses modèles, Eliass s’est largement inspiré des peintres fauves, tandis que ses recherches initiales de la couleur et du plan ont été influencées par la vie dans sa maison à la campagne « Zileni » et surtout par ses toits rouges. Jékabs Kazaks, pour sa part, était convaincu qu’il était toujours possible de complètement changer la couleur des objets, au nom d’une meilleure expression de l’idée comme le montre son tableau de 1918 « Autoportrait avec un chiffon jaune sur le bras ». A la différence de ses autoportraits de 1917, chargés de sens et d’idées, un peu artificiels, il ne plus prétend révéler un monde intérieur. Il laisse le champ libre au jeu des couleurs. Les dernières œuvres de Kazaks montrent clairement que, sans sa mort prématurée, il se serait dirigé vers une couleur encore plus expressive. C’est en 1922 que Konråds Ubåns peut enfin voir de ses propres yeux Paris, dont son ami Grosvalds lui a tant parlé. Pourtant, à son retour en Lettonie il ne peint que des petites maisons en bois de la banlieue de Riga, Pårdaugava, les rives de l’étang de Mara et les quais de Daugavmala. Les paysages de Versailles peints dans des couleurs nuancées et réservées ont été remplacés par des couleurs plus vives et par un contour noir (« Discussion », 1923). En 1922, à Paris, Valdemårs Tone, portraitiste convaincu, se laisse influencer

11


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 12

Morozova galerijås redzétå Matisa darbu kolekcija lika dzi¬åk ieskatîties françu atradumos. Péc laikabiedru domåm, Ìederts Eliass ar savu priekßzîmi vienmér atgådinåjis, ka glezniecîbå galvenais ir kråsa. Viñß izmantoja koßi daudzkråsainu paleti, kurå îpaßi izce¬as piesåtinåti vitålais rozå. Bez tam Eliasu nodarbinåja «iespéja iztrakoties ar zilåm kråsåm, veselåm zilåm jüråm», un lîdz pat 20. gadu såkumam gandrîz nav nevienas kompozîcijas, kurå ßî kråsa nebütu izmantota fonå, sievietes térpå vai kaut nelielå akcentå. Vienlaicîgi aizrautîgo kråsainîbu apvaldîja smagnéji pastozs kråsas uzliciens un melnå kontüra. «Eliasa tehnikå velti meklésim kådu manieri vai pretenzijas uz veiklîbu. Viña tehnikai piemît tå neviltotå sirsnîba, kåda retåk redzama müsu tuvåko kaimiñu glezniecîbas skolås, bet kas raksturo françus.»6 Maskavas posmå un pirmajos péckara gados Eliass savu mode¬u attélojumå ietekméjås no fovistu paraugiem. Tomér iedvesmu jau agrînajos kråsas un plakanîbas mekléjumos sniedza arî dzimtås måjas Zîléni ar sarkanjumtainåm ékåm un Zemgales lîdzenuma vitålå daba. Jékabs Kazaks bija pårliecinåts, ka gleznå atveidojamo priekßmetu kråsas var mainît lîdz pretéjåm, ja tas ir vajadzîgs idejas labåkai izteikßanai, un to apliecina 1919. gadå Alüksné gleznotais «Paßportrets ar dzeltenu drébi uz rokas». Atß˚irîbå no 1917. gada Penzas laika paßportretiem, kuros valda nedaudz uzspéléta téla daudznozîmîba, viñß ßeit nepretendé uz iekßéjås pasaules atklåsmi, bet ¬auj dominét kråsu attiecîbåm. Turpmåkie agri mirußå måkslinieka izteiksmes veida mekléjumi («Divas peldétåjas», 1920) nepårprotami liecina, ka Kazaka glezniecîba vismaz tuvåkajå laikå bütu attîstîjusies arvien ekspresîvåkas kråsainîbas virzienå. 1922. gadå Konrådam Ubånam beidzot izdevås ieraudzît drauga Grosvalda daudzinåto Parîzi, taçu, atgrieΩoties dzimtené, Francijå pieredzétais iedvesmoja gleznot pavisam necilas ainavas – Pårdaugavas koka namiñus, Daugavmalu un Måras dî˚a krastus. Tonåli smalkos un pietåtes pilnos Versa¬as skatus nomainîja spilgtåka kråsainîba un laukumus norobeΩojoßa, stüraina melna kontüra («Saruna», 1923). 1922. gadå Parîzé pat pårliecinåtais portretists Valdemårs Tone ¬åvås Ubåna

12

par Ubans et l’accompagne pour peindre les quais de Seine. Le tableau « Paris. Quai de Seine » est riche en gris clair, si particulier à l’architecture parisienne. Leo Svemps étudia brièvement à Moscou chez le peintre russe Ilia Machkov, un membre de l’école d’art français du « Valet de carreau ». La peinture de Svemps peut être comparée à l’oeuvre Maurice de Vlaminck, autodidacte qui considérait que « l’art surgit de l’instinct ». La peinture de jeunesse de Svemps, reflète une expression libre et virile. Comme il n’avait pas suivit de formation, il ne s’inspirait pas des peintures des musées. Svemps fût un des rares peintres lettons à construire ses compositions à partir de la couleur (« Jurmala », 1927). De l’année 1927, on retient l’impressionnante exposition d’art belge et ses influences sur l’art letton. On y trouve essentiellement les peintres flamands : Izidore Opsomer, Albert Servaes notamment, pour leur style démocratique et une expression détendue. Un mélange tout à fait naturel d’art français et d’art belge se révèle dans la peinture de Janis Liepins. Il utilise beaucoup de couleurs dans ses paysages racontant la vie quotidienne des pêcheurs et ses peintures du fleuve Lielupe. Le peintre Jånis Tîdemanis, diplômé de l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers, a pour sa part habillé de couleurs proches de celles utilisées par les peintres fauves le rythme de la vie belge : les tensions urbaines, les activités portuaires, les passions humaines. Sa manière de peindre est ouverte et détendue. La couleur expressive est également présente dans ses portraits et dans les paysages : des aplats se confondent avec le trait du pinceau en forme de zigzag et les traits peints avec le manche du pinceau. L’image est vitale et dégage beaucoup de tempérament, phénomène rare pour chez les peintres lettons de l’époque. Kårlis Neilis, diplomé de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, s’est passionné pour l’art français et s’est beaucoup inspiré de Pierre Bonnard et d’Henri Matisse. Il fut en opposition avec ses aînés, les peintres Tone et Ubåns, qui ayant renoncé au modernisme français préférèrent la renaissance italienne.


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 13

ietekmei un gåja draugam lîdzi gleznot Sénas krastus. Tå tapusi liriskå ainava «Parîze. Sénas krasts», kuras kråsu gammu nepårprotami ietekméjis pilsétas arhitektürå valdoßais îpaßais gaißi pelécîgais koptonis. Leo Svempu ar viña îslaicîgo gleznoßanas apguvi Maskavå pie I¬jas Maßkova, uz françu skolu orientétås grupas «Kårava kalps» biedra, zinåmå mérå var salîdzinåt ar temperamentîgo autodidaktu Morisu Vlaminku, kurß uzskatîja, ka «måkslas pamatå ir instinkts». Ne velti Uga Skulme atzina, ka Svempam françu måkslå «tuvåki modernås ainavas romanti˚i», to vidü «Vlaminks ar savåm spécîgu temperamentu zieståm melnza¬åm ainavåm».7 Profesionålås izglîtîbas Ωñaugu un muzeju måkslas paraugu nesaistîtais Svemps jaunîbå gleznoja brîvi un vîriß˚îgi, kå ar mürnieka ˚elli zieΩot. Kå viens no retajiem starp latvießu gleznotåjiem viñß büvéja kompozîciju tießi ar kråsu, pat nedomåjot par kådu konkrétu paraugu, – kå jautri kråsainajå peldétåju mudΩeklî ainavå «Jürmala» (1927). Péc iespaidîgås Be¬©ijas måkslas izstådes Rîgå 1927. gadå 30. gadu glezniecîbå såka dominét be¬©u skolas impulsi; vislielåko ietekmi atståja tießi flåmu gleznotåju Izidora Opsomera, Albéra Servåsa un citu demokråtiskie siΩeti un atraisîtais izteiksmes veids. Françu un be¬©u glezniecîbas apvienojums atklåjas Jåña Liepiña ekspresîvajos zvejnieku dzîves skatos un Lielupes ainavås, atainotås ar sulîgi skanîgu kråsas spéku. Savukårt Antverpenes Måkslas akadémijas absolvents Jånis Tîdemanis be¬©isko dzîves ritumu – pilsétas trauksmi, ostu rosîbu, cilvéciskås kaislîbas – ietérpa kråsu intensitåté, radniecîgå fovisma revolucionårajam garam. Viña manieres neviltotå atraisîtîba un bråzmainå kråsainîba atklåjas gan ainavås, gan portretos. Pastozie laukumi mijas ar lazétiem, zigzagveida otas raksts – ar tås kåta ßvîkåjumu, kopumå radot izteikti vitålu un temperamentîgu iespaidu, visai atß˚irîgu no paßmåju laikabiedru salîdzinoßi råmå snieguma. Savdabîga aizrautîba ar françu glezniecîbu raksturo Latvijas Måkslas akadémijas absolventu Kårli Neili, kurß par saviem neklåtienes skolotåjiem izvéléjås Pjéru Bonåru un Anrî Matisu. Viñu patiesi sarügtinåja, ka vecåkie kolé©i Tone un

A l’époque, Neilis n’avait pas encore respiré l’air parisien. Toutefois, il suivait de près, grâce aux reproductions notamment, les dernières tendances de l’art français. Son tableau peint à la fin des années 30 « Fille à table » témoigne d’une grande intensité colore qui s’explique sans aucun doute par l’influence fauve tandis que dans la composition de « Nu » (vers 1940) on retrouve des parallèles frappants avec les nues de Pierre Bonnard du milieu des années 30. *** Après la Seconde Guerre mondiale, la perception dogmatique du monde, imposée par le réalisme socialiste porte atteinte aux valeurs fondamentales de la peinture : Le seul et unique idéal de la peinture soviétique consistait en une description neutre, pâle et conventionnelle de la nature. Les couleurs ne jouaient qu’un rôle « utile », tandis que les subtilités et les détails étaient considérés comme formalisme. Janis Liepins, en tant que peintre, fût particulièrement atteint par la situation idéologique dramatique de l’époque. Ìederts Eliass, Leo Svemps et Konråds Ubåns résistèrent au système. Ils eurent à souffrir des humiliations incessantes. Leur mission fût de préserver le rôle dominant de la couleur. Dans les notes prises par Eliass, on peut lire que dans son discours prononcé au congrès de l’Union des artistes en 1958, il évoquait le rôle de la couleur : « La couleur mérite aussi toute sa place dans le réalisme socialiste. Le peuple aime et a toujours aimé les couleurs. Les tons gris, sales, sont étrangers à l’esprit du peuple. Le réalisme socialiste doit refléter la réalité dans toutes ses couleurs. » Eliass ne se souciait guère des qualités artistiques du réalisme socialiste, il s’efforçait avant tout de redonner toute sa place à la couleur. Dans les années 50, une nouvelle génération de peintres lettons fait son apparition, dont Rüdolfs Pinnis qui a reprit ses activités artistiques, mais aussi Biruta Baumane, DΩemma Skulme, Boriss Bérziñß, Indulis Zariñß. Ces peintres choisissent la couleur comme moyen d’expression important, vital et militant. Boriss Bérziñß a toujours regretté de ne pas avoir eu l’occasion de faire ses études chez

13


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 14

Ubåns, kam aizraußanås ar modernismu bija palikusi sen aiz muguras, diezgan noteikti noståjås pret françu modernismu par labu itåließu renesansei. Neilis tolaik vél nebija elpojis Parîzes gaisu, tomér turienes jaunåkie sasniegumi vismaz reprodukcijås viñam bija pazîstami, un 30. gadu beigu gleznojumos kråsas intensitåte nenoliedzami nåk no françu paraugiem. Savukårt «Akta» (ap 1940) kompozîcijas uzbüvé var atrast pat visai tießas paraléles ar Pjéra Bonåra 30. gadu vidus kailfigüru gleznojumiem. *** Péc Otrå pasaules kara ar varu uzspiestå sociålistiskå reålisma dogmatiskå pasaules uztvere izraisîja dzi¬i postoßu glezniecisko pamatvértîbu sagråvi. Par vienîgo ideålo paraugu tika atzîta daba, attélota bezkaislîgi, trafareti un blåvi. Lokålås kråsas drîkstéja paturét vienîgi «pielietojamo» nozîmi, bet aizraußanås ar gleznieciskåm tonålåm attiecîbåm tika uzskatîta par formålismu. 50. gadu dramatiskå ideolo©iskå situåcija kå gleznotåju pilnîbå iznîcinåja Jåni Liepiñu; savukårt Ìederts Eliass, Leo Svemps un Konråds Ubåns ar visiem spékiem turéjås pretim, pacießot aizvainojuma såpes un cenßoties reabilitét kråsas nozîmi. Eliasa piezîmes liecina, ka 1958. gadå Måkslinieku savienîbas kongreså viñß, runåjot par glezniecîbu, minéjis arî kråsas nozîmi: «Arî kolorîtam socreålismå ir svarîgs uzdevums. Tauta mîl – arvien ir mîléjusi – kråsainîbu. Pelécîba, netîrîba toños ir sveßa tautas garam. Socreålismam jåattélo reålå patiesîba ar visiem koloristiskiem lîdzek¬iem.»8 Taçu ne jau par socreålisma måkslinieciskajåm kvalitåtém uztraucås Eliass, bet par glezniecîbas bütiskå izteiksmes lîdzek¬a – kråsas – reabilitåciju. Kad 50. gadu beigås latvießu glezniecîbå atsåka darboties pirmskara Parîzes gaisu ieelpojußais Rüdolfs Pinnis un ienåca jaunå paaudze – Biruta Baumane, DΩemma Skulme, Boriss Bérziñß un Indulis Zariñß –, viñi kråsu sev izvéléjås kå nozîmîgu, vitålu un kareivîgu izteiksmes lîdzekli. Boriss Bérziñß allaΩ noΩéloja, ka tå arî nepiepildîjås viña cerîba måcîties Måkslas akadémijå pie Liepiña, Ubåna, Eliasa un Svempa. Cienîjamie meistari, apsüdzéti «formålismå», no darba bija atlaisti, bet par pasniedzéjiem strådåja no PSRS iebraukußie

14

Liepiñß, Ubåns, Eliass et Svemps qui entretemps étaient accusés de « formalisme » et ont été renvoyés de leurs postes de professeurs. Ils furent remplacés par des artistes venus d’URSS dont la vision artistique, selon Berzins, était « complètement à côté de la plaque ». Pourtant, l’ambiance réputée du groupe des artistes de Riga était toujours présente. Les jeunes peintres cherchaient leur propre approche de la couleur. DΩemma Skulme et Ojårs Åbols ont même osé introduire la simplification des formes et des contours noirs dans les œuvres que l’Etat leur commandaient. La génération des peintres d’après-guerre, à quelques exceptions prés, n’a connu la peinture française qu’à travers les livres de reproductions. Elle s’est également inspirée des générations précédentes. Les collections d’art français qu’on pouvait trouver dans les Musées des Beaux-Arts à Moscou et à l’Ermitage à Saint Petersbourg (les deux musées partageaient les fameuses collections de Morozov et Scukin), était une source d’inspiration aussi importante pour la nouvelle génération qu’elle ne l’avait été pour leurs prédécesseurs Kazaks, Ubåns, frères Skulme et bien d’autres. On ne retrouve pas d’influence directe du fauvisme dans la peinture lettonne des années 60. Il s’agit plutôt du triomphe de la couleur intégrée à la rigidité de l’époque. Les jeunes peintres s’intéressaient à la couleur comme moyen de construction de forme. DΩemma Skulme tentait de transformer la couleur en un symbole. Elle reconnaissait également que le thème des jeunes filles en costumes nationaux « Nicenieces », (1968) et « Marta en costume national espagnole » ainsi que le rouge dominant dans leur composition provenait d’une poupée habillée en costume national qui lui avait été offerte enfant au théâtre Dailes. Biruta Baumane dans sa peinture « Portrait de groupe » (1968) avec Boriss Bérziñß, Aleksandrs Stankeviçs, Vilis Ozols et Gunårs Cilîtis utilise courageusement le contour noir et met en avant son foulard rose. La peintre ‰rika Gulbe est plus connue pour ses paysages et ses natures mortes qui dégagent une ambiance particulièrement riche. Les portraits, les paysages et les intérieurs de l’atelier de Leonîds Åriñß


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 15

måkslinieki, kam gleznieciskå izpratne, péc Bérziña domåm, bija absolüti «ß˚érsåm». Tomér kådreizéjo Rîgas måkslinieku grupas biedru le©endårå aura nekur nebija zudusi, un jaunie gleznotåji katrs savå veidå un izpratné centås attaisnot kråsas nozîmîbu. DΩemma Skulme un Ojårs Åbols pat tematiskajos pasütîjuma darbos uzdroßinåjås sintezéjoßi vienkårßot formu un kråsu laukumus izcelt ar tumßu, ekspresîvu kontüru. Péckara paaudzes gleznotåji, ar retiem izñémumiem, françu glezniecîbu varéja iepazît tikai no gråmatu reprodukcijåm vai arî iedvesmojoties no tås atblåzmåm savu priekßteçu darbos. Starp Maskavas Aleksandra Pußkina Valsts télotåjas måkslas muzeju un Òeñingradas ErmitåΩu sadalîtå modernå françu glezniecîba no nacionalizétajåm krievu fabrikantu Ivana Morozova un Sergeja Íçukina kolekcijåm arî 60.–70. gadu jaunajiem k¬uva par tådu paßu stimuléjoßu atklåjumu kå Kazakam, Ubånam, brå¬iem Skulmém un viñu laikabiedriem Pirmå pasaules kara laikå. 60. gados latvießu glezniecîbå, protams, vairs nevar runåt par tießu fovisma ietekmi, bet vairåk par ßå virziena aizsåktå kråsas uzvaras gåjiena turpinåjumu saistîbå ar tolaik aktuålo tå saukto skarbo stilu. Jaunos gleznotåjus, spilgti izteiktas individualitåtes ar atß˚irîgu radoßo rokrakstu, vienoja interese par kråsu kå formveides lîdzekli un par tås attiecîbåm. DΩemma Skulme, mé©inot savå glezniecîbå kråsu novest lîdz simbolam, vienlaicîgi atzîst, ka tautumeitu téma («Nîceniece», 1978) un dominéjoßais sarkanais («Marta spåñu térpå», 1973) viñas kompozîcijås nåcis lîdzi no bérnudienås Dailes teåtrî dåvinåtås lelles Nîcas tautastérpå. Biruta Baumane hrestomåtiskajå «Grupas portretå» (1969), gleznojot laikabiedrus Borisu Bérziñu, Aleksandru Stankeviçu, Vili Ozolu un Gunåru Cilîti, uzkrîtoßi drosmîgi darbojusies ar melno kontüru, kå spilgtu akcentu ieliekot savu rozå lakatiñu. Savdabîgi piesåtinåts gleznieciskums stråvo no ‰rikas Gulbes ainavåm un klusajåm dabåm. Tuvîba françu modernismam, it îpaßi Anrî Matisa rokrakstam, atklåjas tukumnieka Leonîda Åriña portretos, ainavås un darbnîcas interjeros, kuros kråsu intensitåte apvienota ar lakonisku, bet vienlaicîgi ekspresîvu otas rakstu.

sont très proches de la peinture d’Henri Matisse : laconiques et expressifs en même temps. La période la plus riche en couleurs de Boriss Bérziñß est caractérisée par des tableaux très vifs, grâce à la couleur que le peintre met directement sur la toile depuis les tubes. Bérziñß a eu également recours au brun, mais n’a exposé que des œuvres colorées, car à l’époque elles lui semblaient plus d’actualité. Les peintures qu’il compose à l’aide de tubes de couleurs sont réalisées en trois heures, le temps que dure le plaisir de la création. Rüdolfs Pinnis est le seul peintre letton qu’on peut considérer comme « l’élève » de l’école parisienne. Dix ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale Pinnis vécut en France. De retour en Lettonie, dans les années 50, il fût accusé de sombrer dans le formalisme. Cela ne l’a pas empêché de donner un rôle dominant à la couleur dans ses peintures. Les paysages conçus au tout début de la période parisienne rappellent le style gracieux de Raoul Dufy. La priorité était accordée aux couleurs. De même, les tableaux du cycle de forêt ne reflètent rien d’autre qu’un jeu laconique et viril avec les couleurs. « La peinture lettonne n’a pas d’autre peintre, aussi vif et expressif, que Rüdolfs Pinnis qui ne cesse de construire et de développer l’espace des couleurs », considère Indulis Zariñß. Pour Zariñß, ses petits tableaux, « Portrait de femme » (1975) et « Nature morte de Cuba » (1973) dégagent une couleur fauve très prononcée. La preuve que Zariñß, tout en accomplissant les commandes d’Etat sur des thèmes historiques, maintenait et respectait la place de la couleur dans sa peinture. Zariñß aimait parler de « la vraie peinture », il l’opposait à l’hyperréalisme très en vogue à l’époque. Les tableaux de Zariñß ont inspiré un grand nombre de ses élèves à l'Académie de Beaux-Arts. On parlait même de « l'école de Zariñß» qui réunissait ses propres élèves, et d'autres peintres intéressés par son oeuvre. C'est dans les années 70 que l'intérêt pour le modernisme français se manifeste de nouveau, comme en témoigne la peinture riche en nuances de gris de Juris Baklåns. La nature morte « Chez moi » rappelle le tableau « Samedi »

15


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 16

Savukårt Borisa Bérziña kråsainåko posmu raksturo vitålie gleznojumi, kas radîti, uzzieΩot kråsu uz audekla tießi no tübiñas. Viñß atzinis, ka vienlaikus gleznojis arî brünå tonalitåté, taçu izstådîjis tikai kråsainos darbus, tolaik sev paßam aktuålåkos. Gleznojumus no tübiñåm nåcies radît triju stundu laikå, kamér esi ekståzé. Kad liek kråsu no tübiñåm, «tad – cik biezs, kas ståv blakus, – viss spélé lomu. Ar kådu niknumu liek, ar kådu maigumu.»9 Rüdolfs Pinnis, vienîgais îstais Parîzes skolas «relikts», desmit gadus pirms Otrå pasaules kara nodzîvojis Francijå, 50. gados sañéma smagus pårmetumus par dzi¬u iegrimßanu formålisma purvå. Tomér måkslinieks, neraugoties ne uz kådiem aizrådîjumiem, konsekventi turéjås pie kolorîta dominantes, pie lokålås kråsas spéka. Agrînås Parîzes ainavas, kas atgådina Raula Difî graciozi vieglo manieri, apliecina, ka prioritåte pieß˚irta kråsas fenomenam, un arî 60.–70. gados gleznotais meΩu cikls nav nekas cits kå vîriß˚îga, vietåm lakoniski skarba spéle ar kråsåm. Zinot, ka «jebkura kråsa, apvilkta ar melnu, gleznå «séΩ»», Pinnis gandrîz vienmér iegleznoja kådu tumßu laukumu, kurå ar «vienu brîniß˚îgu tievu lîniju ievilkts zîméjums. Bütîbå Latvijå nav neviena tik kråsaina, spoΩa gleznotåja, kas komponé un izvérß savu kråsu laukumu gleznås,»10 atzina gleznotåjs Indulis Zariñß. No Zariña kamerrakstura gleznåm «Sievas portrets» (1975) un «Kubas kluså daba» (1973) stråvo patiesi fovistiski dzirkstoßa kråsainîba, liecinot, ka vadoßais laikmeta un vésturisko tému risinåtåjs, valstisko pasütîjuma darbu autors augstu vértéjis gleznieciskuma izpausmes. Zariñß îpaßi mîléja lietot jédzienu «îstå glezniecîba», ko pretstatîja zîméjuma pårsvaram, pieméram, tolaik aktuålajam hiperreålismam. Indu¬a Zariña bagåti daudzkråsainå palete 70. gados k¬uva par iedvesmas avotu daudziem viña studentiem Måkslas akadémijå. Radås jédziens «Zariña skola», kas ietvéra ne tikai meistara faktiskos audzékñus, bet vairåk tießi glezniecisko ideju pécteçus. 70. gadu vidü no jauna aktualizéjås interese par françu modernismu, to apliecina Jura Baklåna tumßi pelécinåto gleznojumu niansétais piesåtinåjums. Kluså daba interjerå «Måjås» rosina asociåcijas ar André Deréna gleznu

16

(1910-1911, Musée des Beaux-Arts de Moscou) d'André Derain dont Jékabs Kazaks s'est beaucoup inspiré. Baklåns justifiait son grand usage du bleu et du noir en répondant que c'était de cette manière qu'il voyait. Indulis Zariñß considère Baklåns comme un peintre étonnant. Zariñß considère aussi que le peintre lorsqu'il est jeune travaille plus avec des couleurs sombres, tandis qu'avec l'âge il préfère les couleurs plus claires et joyeuses. La façon dont Osvalds Zvejsalnieks ressentait la couleur est également expressive comme on le voit dans son triptyque « 1905 ». Les élèves de Zariñß, Ilze Avotiña, Françeska Kirke et Aleksejs Naumovs se sont inspirés à la fin des années 70 du groupe des artistes français Nabis et notamment du trait de pinceau nuancé de Pierre Bonnard. La description de la peinture lettonne de cette époque serait incomplète si on ne mentionnait pas les compositions expressives osées d'Heléna Heinrihsone, ainsi que les paysages baroques de Vija Maldupe inspirée par des nuances grises vertes de Derain. L’exposition a pour objectif de présenter via « la peinture vraie » les évolutions qu’a connu la couleur dans la peinture lettonne tout en prenant en compte les influences plus ou moins directes qu a exercé l’art moderne français. L’exposition montre également que les peintres ayant choisi la couleur comme élément primordial de leurs œuvres créent des moyens d’expressions individuels. La couleur veut qu’on la sente intuitivement. La couleur ne se plie pas aux calculs. Boriss Bérziñß disait : « J’adore la technique de la peinture. Mais cela ne suffit pas. Le miracle artistique doit avoir lieu. Cela me gène de le dire, mais nous avons besoin de l’inspiration. »


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 17

«Sestdiena» (1910–1911, Aleksandra Pußkina Valsts télotåjas måkslas muzejs, Maskava), kas savå laikå iedvesmoja Jékabu Kazaku. Uz jautåjumu, kåpéc daudz lieto zilo un melno, gleznotåjs atbildéja vienkårßi – viñß tå redz. Savukårt Indulis Zariñß, péc kura domåm, Baklåns bija pårsteidzoßs fenomens, uzskatîja: kad cilvéks ir jauns un spécîgs un viñam dzîvé veicas, viñß glezno tumßi, bet, kad vecums iegulst kaulos, tad gandrîz vai visi glezno gaißi un priecîgi. Ekspresîvi temperamentîga kråsas izjüta raksturo Osvalda Zvejsalnieka Latgales véstures caurstråvoto triptihu «1905. gads» (1979), savukårt Zariña meistardarbnîcas tießie audzékñi Ilze Avotiña, Françeska Kirke un Aleksejs Naumovs 70. gadu beigås atrada impulsus françu grupas Nabis, îpaßi Pjéra Bonåra tonåli niansétajå rokrakstå. Íis laiks nav iedomåjams arî bez ekspresîvi izaicinoßajiem Helénas Heinrihsones kompozîciju lokålo kråsu salikumiem un Vijas Maldupes barokålajåm ainavåm, kurås jaußami Deréna pelékza¬å kolorîta stråvojumi. Izstådes mér˚is – izmantojot «îstås glezniecîbas» paraugus, atspogu¬ot kråsas attîstîbas plüsmu kopsakarîbå ar françu modernisma tießåkiem vai netießåkiem iespaidiem, kå arî apliecinåt, ka måkslinieki, kuri izteiksmes lîdzek¬os kråsas emocionålo spéku izce¬ kå vienu no galvenajiem vai pat paßu galveno komponentu, rada spilgti individuåli. Kråsas spéka valdzinåjums ir jåizjüt intuitîvi, tås attiecîbu vértîbas nevar ne izpråtot, ne iemåcîties. Jåpiekrît Borisam Bérziñam: «Es glezniecîbå ¬oti mîlu tehniku. Bet tå jau vienalga nepalîdz. Ir vajadzîgs tas måkslas brînums. Man jau neérti teikt, bet – iedvesmu vajag.»11

1

Boriss Bérziñß / Sast. L. Slava. – Rîga, 2003. – 106. lpp. Kluazonisms (françu val. cloisonnisme – starpsiena) – Pontavénas skolas (Gogéna loka måkslinieki 19. gs. beigås) raksturîga iezîme, kad plakans tîras kråsas laukums tiek norobeΩots ar lineåru kontüru. 3 Skulme U. Pécimpresionisma glezniecîba Francijå // Måkslas vésture /Prof. V. Purvîßa vispåréjå red. – Rîga, [b. g]. – 3. séj. – 296. lpp. 4 Eliass K., Eliass Ì. Françu jaunlaiku glezniecîba. – Rîga, 1940. – 395. – 396. lpp. 5 DΩo dienasgråmatas un véstules brålim / Sast. E. K¬aviñß // Literatüra un Måksla. – 1991. – 25. okt. 2

6

Skulme U. Ìederta Eliasa glezna “Pusdienå” // Daugava. – 1931. – Nr. 9. – 1146. lpp. 7 Skulme U. Leo Svempa glezna “MelluΩi” // Daugava. – 1929. – Nr. 11. – 1398. lpp. 8 Kaupere M. Hameleons? Ìederts Eliass // Måksla. – 1989. – Nr. 3. – 21. lpp. 9 Boriss Bérziñß. – 20. lpp. 10 Rüdolfs Pinnis: Gleznotåjs / Sast. S. Rikarde. – Rîga, 1993. – 126. lpp. 11 Boriss Bérziñß // Måksla. – 1981. – Nr. 4. – 10. lpp.

17


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 18


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:38 AM

Page 19

P‰TERIS KRASTIˆÍ Luksemburgas dårzå Ap 1908–1910 Au jardin du Luxembourg Vers 1908-1910

19


Fovisti Latviesu val

P‰TERIS KRASTIˆÍ Slimnîcas dårzå 20. gs. desmito gadu beigas Au jardin de l’hôpital Fin de la première décennie du 20ème siècle

20

3/1/07

11:38 AM

Page 20


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 21

VOLDEMĂ…RS MATVEJS Visbija. Sarkanie jumti 1909 Visby. Les toits rouges 1909

21


Fovisti Latviesu val

VOLDEMÅRS MATVEJS Sarkanå un melnie. Skice 1913 Le rouge et les noirs. Esquisse 1913

22

3/1/07

11:39 AM

Page 22


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 23

JÅZEPS GROSVALDS Venécija. Sanmarko lîça krastmala 1910 Venise. Quai de la baie Saint-Marc 1910

23


Fovisti Latviesu val

JÅZEPS GROSVALDS Alkazara dårzs Seviljå 1913

Séville, jardin de l’Alcazar 1913

24

3/1/07

11:39 AM

Page 24


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 25

JÅZEPS GROSVALDS Toska 1914–1915 Tosca 1914-1915

25


Fovisti Latviesu val

JÅZEPS GROSVALDS Mérijas Grosvaldes portrets 1910 Portrait de Merija Grosvalde 1910

26

3/1/07

11:39 AM

Page 26


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 27

JÅZEPS GROSVALDS Ziemassvétku kaujas 1917 Batailles de Noël 1917

27


Fovisti Latviesu val

JÅZEPS GROSVALDS Sievietes Bagdådes ielås 1919 Femmes dans les rues de Bagdad 1919

28

3/1/07

11:39 AM

Page 28


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 29

ÌEDERTS ELIASS Brokastis Ap 1915 Petit déjeuner Vers 1915

29


Fovisti Latviesu val

ÌEDERTS ELIASS Divas sievietes istabå Ap 1915–1916 Deux femmes dans la chambre Vers 1915-1916

30

3/1/07

11:39 AM

Page 30


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 31

ÌEDERTS ELIASS Paradîzes aina 1915–1916 Vue du paradis 1915-1916

31


Fovisti Latviesu val

ÌEDERTS ELIASS Ainava ar sarkano jumtu 1916–1917 Paysage avec un toit rouge 1916-1917

32

3/1/07

11:39 AM

Page 32


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 33

ÌEDERTS ELIASS Gu¬oßs akts Ap 1917 Nu couché Vers 1917

33


Fovisti Latviesu val

ÌEDERTS ELIASS Brå¬a Kristapa portrets 1917–1918 Portrait du frère Kristaps 1917-1918

34

3/1/07

11:39 AM

Page 34


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 35

ĂŒEDERTS ELIASS Maija ar saulessargu Ap 1919 Maija avec un parasol Vers 1919

35


Fovisti Latviesu val

ÌEDERTS ELIASS Pie loga. Rîga 20. gs. 20. gadu såkums A la fenêtre. Riga Début des années 20

36

3/1/07

11:39 AM

Page 36


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 37

ÌEDERTS ELIASS Sieviete rozå ze˚és Ap 1920 Femme en chaussettes roses Vers 1920

37


Fovisti Latviesu val

ÌEDERTS ELIASS Meitene pie galda 20. gs. 20. gadu såkums Fille à table Début des années 20

38

3/1/07

11:39 AM

Page 38


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 39

ALEKSANDRS DR‰VIˆÍ Dmitrova 1924 Village de Dmitrov 1924

39


Fovisti Latviesu val

J‰KABS KAZAKS Paßportrets ar dzeltenu drébi uz rokas 1919 Autoportrait avec un chiffon jaune sur le bras 1919

40

3/1/07

11:39 AM

Page 40


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 41

J‰KABS KAZAKS Divas peldétåjas 1920 Deux nageuses 1920

41


Fovisti Latviesu val

LEO SVEMPS Sieviete 1922 Femme 1922

42

3/1/07

11:39 AM

Page 42


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 43

LEO SVEMPS Klus책 daba 1929 Nature morte 1929

43


Fovisti Latviesu val

VALDEMÅRS TONE Parîze. Sénas krasts 1922 Paris. Quai de Seine 1922

44

3/1/07

11:39 AM

Page 44


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 45

LEO SVEMPS J端rmala 1927 Plage 1927

45


Fovisti Latviesu val

ROMANS SUTA Ostas krodziñå 20. gs. 20. gadu beigas Dans la brasserie du port Fine des années 20

46

3/1/07

11:39 AM

Page 46


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 47

KONRÅDS UBÅNS Paßportrets 1912 Autoportrait 1912

47


Fovisti Latviesu val

KONRÅDS UBÅNS Versa¬a 1922 Versailles 1922

48

3/1/07

11:39 AM

Page 48


Fovisti Latviesu val

3/1/07

11:39 AM

Page 49

KONRÅDS UBÅNS Saruna 1923 Discussion 1923

49


Fovisti Latviesu val

JÅNIS LIEPIˆÍ Jahtas 1937 Yachts 1937

50

3/1/07

11:39 AM

Page 50


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 51

JÅNIS LIEPIˆÍ Negaiss tuvojas 1938 L’approche de la tempête 1938

51


Fovisti Latviesu val

JĂ…NIS VALTERS Ainava 1925 Paysage 1925

52

3/1/07

12:14 PM

Page 52


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 53

JÅNIS VALTERS Vînakalns Mecingené Ap 1925 Vignobles à Metzingen Vers 1925

53


Fovisti Latviesu val

KÅRLIS NEILIS Meitene pie galda Ap 1942 Fille à table Vers 1942

54

3/1/07

12:14 PM

Page 54


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 55

KÅRLIS NEILIS Pliknis (Modelis) Ap 1940 Nu (Modèle) Vers 1940

55


Fovisti Latviesu val

VILHELMS PURVÈTIS Vasaras ainava 20. gs. 20. gadi Paysage d’été Années 20

56

3/1/07

12:14 PM

Page 56


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 57

VILHELMS PURVÈTIS Rézekne Ap 1928 Ville de Rézekne Vers 1928

57


Fovisti Latviesu val

JÅNIS TÈDEMANIS Skatlogs Briselé 20. gs. 30. gadu vidus Vitrine à Bruxelles Milieu des années 30

58

3/1/07

12:14 PM

Page 58


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 59

JÅNIS TÈDEMANIS Ostendes jürmala 20. gs. 30. gadu såkums Plage d’Ostende Début des années 30

59


Fovisti Latviesu val

JÅNIS TÈDEMANIS G. portrets 1937 Portrait de G. 1937

60

3/1/07

12:14 PM

Page 60


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 61

FRANCISKS VARSLAVĂ…NS Sievietes portrets 1932 Portrait de femme 1932

61


Fovisti Latviesu val

ANSIS ARTUMS Ainava 1944 Paysage 1944

62

3/1/07

12:14 PM

Page 62


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 63

ANSIS ARTUMS Ziedi 1941 Fleurs 1941

63


Fovisti Latviesu val

LEONÈDS ÅRIˆÍ Sieviete pie loga 1973 Femme à la fenêtre 1973

64

3/1/07

12:14 PM

Page 64


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 65

LEONÈDS ÅRIˆÍ Gurzufas lîcis 1960 Baie de Gurzuf 1960

65


Fovisti Latviesu val

LEONÈDS ÅRIˆÍ Püre 1965 Village de Pure 1965

66

3/1/07

12:14 PM

Page 66


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 67

LIDIJA AUZA Òeñina iela svétku rotå 1969 Rue Lénine décorée 1969

67


Fovisti Latviesu val

BIRUTA BAUMANE Grupas portrets 1969 Portrait de groupe 1969

68

3/1/07

12:14 PM

Page 68


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 69

BIRUTA BAUMANE Gleznotåja pavasaris 1970 Printemps d’un peintre 1970

69


Fovisti Latviesu val

BORISS B‰RZIˆÍ Rudens 1969 Automne 1969

70

3/1/07

12:14 PM

Page 70


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 71

BORISS B‰RZIˆÍ Laivu darvotåji 1968 Goudronneurs de bateaux 1968

71


Fovisti Latviesu val

BORISS B‰RZIˆÍ Ainava 1965 Paysage 1965

72

3/1/07

12:14 PM

Page 72


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 73

‰RIKA GULBE Kluså daba ar banåniem 1961 Nature morte avec des bananes 1961

73


Fovisti Latviesu val

VALDEMÅRS JňKALNIˆÍ Pastaiga parkå 20. gs. 60. gadi Promenade dans le parc Courant des années 60

74

3/1/07

12:14 PM

Page 74


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 75

ÅDOLFS MELNÅRS Kluså daba ar Latgales krüzi 1959 Nature morte avec une jarre de Latgale 1959

75


Fovisti Latviesu val

RĂ‹DOLFS PINNIS Meitene un ziedi 1976 La fille et les fleurs 1976

76

3/1/07

12:14 PM

Page 76


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 77

RËDOLFS PINNIS Sarkanais meΩs 1961 Forêt rouge 1961

77


Fovisti Latviesu val

RĂ‹DOLFS PINNIS Ziedi 1971 Fleurs 1971

78

3/1/07

12:14 PM

Page 78


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 79

JÅNIS PAUÒUKS Felicita raibå kleitiñå 1943–1944 Felicita en robe en couleurs 1943-1944

79


Fovisti Latviesu val

DÛEMMA SKULME Ojåra Åbola portrets 1969 Portrait d’Ojårs Åbols 1969

80

3/1/07

12:14 PM

Page 80


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:14 PM

Page 81

DÛEMMA SKULME Marta spåñu térpå 1973 Marta en tenue espagnole 1973

81


Fovisti Latviesu val

HERBERTS SILIˆÍ Ziedi ar ananasu 1966 Fleurs avec l’ananas 1966

82

3/1/07

12:14 PM

Page 82


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 83

ILZE AVOTIˆA Íüßanas darbnîcå 1979 Dans l’atelier de couture 1979

83


Fovisti Latviesu val

HEL‰NA HEINRIHSONE Saruna 1977 Discussion 1977

84

3/1/07

12:15 PM

Page 84


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 85

IVARS HEINRIHSONS Fasådes atjaunoßana 1979 Rénovation de façade 1979

85


Fovisti Latviesu val

FRANÇESKA KIRKE Grupas portrets ar violeto pu˚i 1978 Portrait de groupe avec une fleur violette 1978

86

3/1/07

12:15 PM

Page 86


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 87

VIJA MALDUPE Svétki 1977 Fête 1977

87


Fovisti Latviesu val

ALEKSEJS NAUMOVS Gruzija. Suhumi 1979 GĂŠorgie. Soukhoumi 1979

88

3/1/07

12:15 PM

Page 88


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 89

OSVALDS ZVEJSALNIEKS 1905. gads Triptihs. 1. da¬a 1979 1905 Triptyque 1ère partie 1979

89


Fovisti Latviesu val

JURIS BAKLÅNS Måjås 1971 A la maison 1971

90

3/1/07

12:15 PM

Page 90


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 91

INDULIS ZARIˆÍ Sievas portrets 1975 Portrait de l’épouse 1975

91


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 92


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 93

Leonîds ÅRIˆÍ (1907 Rîga–1991 Tukums) Studéjis LMA Dekoratîvås glezniecîbas meistardarbnîcå pie Jåña Kugas (1925–1942, izståjies). Izstådés piedalîjies no 1935. gada. LMS biedrs no 1946. gada (1950. gadå izslégts, 1969. gadå atjaunots). Tukuma muzeja zinåtniskais lîdzstrådnieks un direktors (1938–1953). Zîméßanas un måkslas véstures skolotåjs Tukumå (1953–1968). Gurzufas lîcis. 1960. Audekls, e¬¬a. 63x81,5. Privåtkolekcija Rîgå. Püre. 1965. Audekls, e¬¬a. 71x116. LNMM. AG-3975. Måkslinieka darbnîca. 1972. Audekls, e¬¬a. 74x110. LNMM. AG-2504. Sieviete pie loga. 1973. Audekls, e¬¬a. 81x65. Tukuma muzejs. Mgl-454.

Ansis ARTUMS (1908 Rîga–1997 Tukums) Apmekléjis Ludolfa Liberta un Kår¬a Miesnieka studiju Rîgå (1927). Beidzis LMA Dabasskatu meistardarbnîcu pie Vilhelma Purvîßa (1933). Izstådés piedalîjies no 1932. gada. Müksalas måkslinieku biedrîbas (1933–1940) un LMS (no 1945) biedrs (1952. gadå izslégts no LMS, 1958. gadå atjaunots). Kerami˚is Jåña Krieva keramikas darbnîcå Tukumå (1935–1944) un Måkslas fonda keramikas darbnîcå (1945–1968). Apbalvojumi: Latvijas PSR Nopelniem bagåtais måkslas darbinieks (1981). Ziedi. 1941. Audekls, e¬¬a. 100x80,7. Tukuma muzejs. Mgl-387. Ainava. 1944. Audekls, e¬¬a. 46x61. LNMM. GL-3211.

Lidija AUZA (1914 Vitebska, Baltkrievija–1989 Rîga) Beigusi Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Jåña Liepiña (1949). Izstådés piedalîjusies no 1949. gada. LMS biedre no 1956. gada. Kluså daba ar traukiem. 1964. Audekls, e¬¬a. 100x75. LNMM. AG-443. Òeñina iela svétku rotå. 1969. Audekls, e¬¬a. 160x150. LNMM. AG-841.

Ilze AVOTIˆA (1952 Rîga) Beigusi Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1970) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Monumentålås glezniecî-

bas noda¬u pie Indu¬a Zariña (1979). Izstådés piedalås no 1977. gada. LMS biedre no 1980. gada. Íüßanas darbnîcå. 1979. Audekls, tempera. 100x120. LNMM. AG-1151. Reiz vasarå. 1981. Audekls, e¬¬a. 76x70. LNMM. AG-1250.

Juris BAKLÅNS (1947 Rîga–1989 Rîga) Beidzis Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1965) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1972). Izstådés piedalîjies no 1971. gada. LMS biedrs no 1978. gada. Apbalvojumi: Vissavienîbas Òeñina komunistiskås jaunatnes savienîbas prémija (1981). Måjås. 1971. Audekls, e¬¬a. 79x91. LNMM. AG-3016. Lielupe. 1975. Audekls, e¬¬a. 160x115. LNMM. AG-918.

Biruta BAUMANE (1922 Jelgavas apriñ˚is) Måcîjusies Romana Sutas studijå (1940–1941). Beigusi Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Jåña Liepiña (1948). Izstådés piedalås no 1956. gada. LMS biedre no 1959. gada. Apbalvojumi: LMS diploms un meda¬a par gada labåko jaunrades sniegumu (1976), Latvijas PSR Kultüras ministrijas prémija (1977), Latvijas PSR Nopelniem bagåtå måkslas darbiniece (1986), Latvijas Zinåtñu akadémijas goda doktore (1994), «Rudens ’99» galvenå prémija (1999), Valsts kultürkapitåla fonda müΩa stipendija (1999), Baltijas Asamblejas balva (2002). Véls rudens Bauskå. 1961. Audekls, e¬¬a. 93,5x92. LNMM. AG-2506. Grupas portrets. 1969. Audekls, e¬¬a. 104x140. LNMM. AG-2518. Gleznotåja pavasaris. 1970. Audekls, e¬¬a. 61x100. LNMM. AG-2427.

Boriss B‰RZIˆÍ (1930 Rîga–2002 Rîga) Måcîjies Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolå (1947–1949). Beidzis Rîgas dai¬amatniecîbas vidusskolu (1952) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1959). Izstådés piedalîjies no 1955. gada. LMS biedrs no 1961. gada. Apbalvojumi: bronzas meda¬a un treßås

pakåpes diploms 6. Pasaules jaunatnes un studentu festivålå Maskavå (1957), Baltijas republiku måkslinieku tematiskås glezniecîbas izstådes prémija (1959, Tallina), LMS meda¬a un diploms par gada labåko jaunrades sniegumu (1973), LMS diploms 5. Baltijas republiku akvare¬glezniecîbas izstådé (1979), otrå godalga 4. Klîvlendas starptautiskajå zîméjumu biennålé Midlsboro, Lielbritånijå (1979), treßå godalga 6. Klîvlendas starptautiskajå zîméjumu biennålé Midlsboro, Lielbritånijå (1983), prémija un meda¬a konkursizstådé «encis» (1987), PSRS Måkslas akadémijas korespondétåjloceklis (1988), Latvijas PSR Tautas måkslinieks (1989), Latvijas Zinåtñu akadémijas goda loceklis (1994), Triju ZvaigΩñu ordenis (1995), Valsts kultürkapitåla fonda müΩa stipendija (1999), Kultüras fonda Spîdolas balva (2000). Latvijas Valsts måkslas akadémijas pasniedzéjs (no 1963), profesors (1989), PSRS Måkslas akadémijas Glezniecîbas meistardarbnîcas vadîtåjs (no 1988). Ainava. 1965. Audekls, e¬¬a. 81x199. LNMM. AG-43. Zvejnieku osta. 1966. Audekls, e¬¬a. 139x100. LNMM. AG-2613. Laivu darvotåji. 1968. Audekls, e¬¬a. 120x113. LNMM. AG-2606. Rudens. 1969. Kartons, e¬¬a. 115x125. LNMM. AG-2607. Rudens. 1971. Kartons, e¬¬a. 93x80. LNMM. AG-2623.

Aleksandrs DR‰VIˆÍ (1889 Césis–1938 Maskava) Måcîjies Rîgas pilsétas måkslas skolå (1909–1913). Izstådés piedalîjies no 1912. gada. No 1915. gada dzîvoja Maskavå. Glezniecîbas pasniedzéjs Augståkajås måkslinieciski tehniskajås darbnîcås (VHUTEMAS, 1920–1930). 1938. gadå apcietinåts par valsts nodevîbu un noßauts. Dmitrova. 1924. Audekls, e¬¬a. 72x93. LNMM. GL-2148.

Ìederts ELIASS (1887 Jelgavas apriñ˚is–1975 Rîga) Måcîjies Jåña Valtera studijå Jelgavå (1903) un pie Vilhelma Purvîßa Rîgå (1904). Beidzis Briseles Karalisko måkslas akadémiju (1912), papildinåjies Ûana Pola Loråna darbnîcå Parîzé (1913). Izstådés piedalîjies no 1919. gada. Ekspresionistu grupas (1919) un Rîgas

93


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

måkslinieku grupas (1920–1940) biedrs. Apbalvojumi: Kultüras fonda prémija (1924, 1928), Be¬©ijas kara¬a Leopolda II ordenis (1927), LMA izcila måkslinieka gråds (1934), Triju ZvaigΩñu ordenis (1936), Latvijas PSR Tautas måkslinieks (1962). Latvijas Måkslas akadémijas pasniedzéjs (1925–1941,1944–1953), Figurålås glezniecîbas meistardarbnîcas vadîtåjs (no 1932), profesors (1938). Brokastis. Ap 1915. Audekls, e¬¬a. 61x72,5. JVMM. EL-23379. Divas sievietes istabå. Ap 1915–1916. Audekls, e¬¬a. 60x71,5. JVMM. EL-23375. Paradîzes aina. 1915–1916. Kartons, e¬¬a. 67x45. Privåtkolekcija Rîgå. Ainava ar sédoßu figüru. 1916–1917. Audekls, e¬¬a. 48x53. Privåtkolekcija Rîgå. Ainava ar sarkano jumtu. 1916–1917. Kartons, e¬¬a. 36x48. Privåtkolekcija Rîgå. Gu¬oßs akts Ap 1917. Audekls, e¬¬a. 54,5x60,5. JVMM. EL-23384. Kluså daba ar hiacinti. Ap 1917. Audekls, e¬¬a. 71x55,5. JVMM. EL-23390. Brå¬a Kristapa portrets. 1917–1918. Audekls, e¬¬a. 82x71. Privåtkolekcija Rîgå. Kluså daba. 1917–1918. Audekls, kartons, e¬¬a. 33,5x33,2. Privåtkolekcija Rîgå. Sieviete ar védekli. 1918. Audekls, e¬¬a. 85x69. LNMM. GL-918. Karija ar melno ka˚i. 1918–1919. Audekls, e¬¬a. 97x64. LNMM. GL-4731. Kluså daba ar aug¬iem. 1919–1920. Audekls, e¬¬a. 55x67. LNMM. GL-4739. Maija ar saulessargu. Ap 1919. Audekls, e¬¬a. 102x83. JVMM. ELD-409. Sieviete rozå ze˚és. Ap 1920. Audekls, e¬¬a. 86x102. JVMM. EL-23217. Ainava ar tiltu un tvaikoni. Ap 1922. Audekls, e¬¬a. 46x54. JVMM. EL-552. Interjers ar gultu. 20. gs. 20. gadu såkums. Audekls, e¬¬a. 72x61,5. LNMM. GL-4753. Pie loga. Rîga. 20. gs. 20.gadu såkums. Audekls, e¬¬a. 65x56. JVMM. EL-23404. Meitene pie galda. 20. gs. 20. gadu såkums. Audekls, e¬¬a. 61x74. JVMM. EL-23216.

Jåzeps GROSVALDS (1891 Rîga–1920 Parîze) Måcîjies Íimona Holloßi studijå Minhené (1909–1910), Parîzé pie Ermenhildo Angladas Kamarasas, Íarla Geréna, Késa van Dongena (1910–1914) un kubistu akadémijå La Palette (1913). Izstådés piedalîjies no 1910. gada. Pulciña «Za¬å

94

Page 94

pu˚e» dibinåtåjs (1915). 6. Tukuma latvießu strélnieku pulka jåtnieku izlüku virsnieks (1916–1917). Dienéjis Britu ekspedîcijas korpuså Tuvajos Austrumos (1918). Apbalvots ar ordeni Military Cross (Lielbritånija, 1918). Sekretårs Latvijas Republikas sütniecîbå Parîzé (1919–1920). Mazpilséta. 1909–1910. Kartons, e¬¬a. 34,3x40,8. LNMM. JGL-127. Paßportrets pilnå augumå. 1909–1910. Kartons, e¬¬a. 57,4x35,4. LNMM. JGL-122. Mérijas Grosvaldes portrets. 1910. Kartons, e¬¬a. 74x56,5. LNMM. GL-2857. Venécija. Sanmarko lîça krastmala. 1910. Kartons, e¬¬a. 31,5x37,5. LNMM. GL-5893. Partenkirhena. 1910. Kartons, e¬¬a. 35,2x29,1. LNMM. JGL-129. Pu˚es. 1910. Kartons, e¬¬a. 50x36. Privåtkolekcija Rîgå. Alkazara dårzs Seviljå. 1913. Audekls, e¬¬a. 55,5x46. LNMM. GL-5897. Dåmas restorånå. 1913–1914. Audekls, e¬¬a. 79x60,3. LNMM. GL-5589. Parîzes nomalé. 1914. Audekls, e¬¬a. 63,5x54,5. Privåtkolekcija Rîgå. Toska. 1914–1915. Audekls, e¬¬a. 69x55. LNMM. GL-5939. Tautumeitas. 1915. Audekls, e¬¬a. 64x54. LNMM. GL-207. Ziemassvétku kaujas. 1917. Audekls, e¬¬a. 54,5x67. LNMM. GL-2784. Revolücija Petrogradå. 1917. Audekls, e¬¬a. 77,5x57. LNMM. GL-2854. Sievietes Bagdådes ielås. 1919. Audekls, e¬¬a. 100x82. LNMM. GL-350.

‰rika GULBE (1916 Rîga–2003 Rîga) Beigusi Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Ìederta Eliasa (1948). Izstådés piedalîjusies no 1960. gada. LMS biedre no 1962. gada. Kluså daba ar banåniem. 1961. Kartons, e¬¬a. 57x69. LNMM. AG-2152. Kluså daba ar pudelém. 1968. Kartons, e¬¬a. 57x69. LNMM. AG-3834. Mazpilséta. 1972. Kartons, e¬¬a. 73x93. LNMM. AG-2152. Ziedi. 1976. Kartons, e¬¬a. 100x81. LNMM. AG-973.

Heléna HEINRIHSONE (1948 Rîga) Beigusi Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1967) un Latvijas Valsts måk-

slas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1973). Izstådés piedalås no 1972. gada. LMS biedre no 1974. gada. Apbalvojumi: diploms 1. Baltijas jauno måkslinieku télotåjas måkslas darbu triennålé Vi¬ñå, Lietuvå (1979), Lietuvas Måkslinieku savienîbas prémija 7. Baltijas republiku glezniecîbas triennålé Vi¬ñå, Lietuvå (1987). Botåniskais dårzs. 1975. Kartons, e¬¬a. 162x130. Måkslinieces îpaßums. Saruna. 1977. Kartons, e¬¬a. 140x150. Måkslinieces îpaßums. Pludmale. 1979. Kartons, e¬¬a, zelta un sudraba kråsa. 90x170. Måkslinieces îpaßums.

Ivars HEINRIHSONS (1945 Sabile) Beidzis Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1964). Måcîjies Latvijas Valsts måkslas akadémijas Pedago©ijas noda¬å (1964–1971), beidzis Glezniecîbas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1973). Izstådés piedalås no 1973. gada. LMS biedrs no 1978. gada. Apbalvojumi: Lietuvas Måkslinieku savienîbas meda¬a Baltijas republiku glezniecîbas triennålé Vi¬ñå, Lietuvå (1981), prémija télotåjas måkslas konkursizstådé Nîcå (1986), LMS meda¬a par gada labåko jaunrades sniegumu (1987). Latvijas Måkslas akadémijas pasniedzéjs (no 1973), docents. Fasådes atjaunoßana. 1979. Audekls, e¬¬a. 120x100. LNMM. AG-1107. Büvlaukums naktî. 1979. Audekls, e¬¬a. 120x140. LNMM. AG-1149.

Valdemårs JňKALNIˆÍ (1914 Rîga– 1990 Rîga) Studéjis LMA (1936–1943). Mobilizéts våcu armijå, dezertéjis (1944). Atsåcis studijas Latvijas Valsts måkslas akadémijå (1945–1947, izslégts par formålismu). Izstådés piedalîjies no 1939. gada. Zîméßanas skolotåjs Rîgå. Zîmétåjs Zinåtñu akadémijas Véstures institüta arheolo©iskajås ekspedîcijås (no 1954). Aktrise. 20. gs. 60. gadi. 61x70. LNMM. AG-2556. Pastaiga parkå. 20. gs. 60. gadi. 62x78. LNMM. AG-2557.


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 95

Jékabs KAZAKS (1895 Rîga–1920 Rîga) Måcîjies Rîgas pilsétas (1913–1915) un Penzas (1915–1917) måkslas skolå. Izstådés piedalîjies no 1914. gada. Ekspresionistu grupas (1919) un Rîgas måkslinieku grupas biedrs un pirmais priekßsédétåjs (1920). Zîméßanas skolotåjs Alüksné (1918–1919). Paßportrets ar dzeltenu drébi uz rokas. 1919. Audekls, e¬¬a. 87,5x64,5. LNMM. GL-5393. Divas peldétåjas. 1920. Audekls, e¬¬a. 136,5x104. LNMM. GL-2125.

Ståjglezniecîbas darbnîcas vadîtåjs (1944– 1950, no darba atbrîvots), profesors (1946). Lielupes malå. 1936. Audekls, e¬¬a. 81,5x100. GL-4902. Ëdens malå. 1936. Audekls, e¬¬a. 72x92. LNMM. GL-4916. Jahtas. 1937. Audekls, e¬¬a. 62x72. LNMM. GL-4943. Negaiss tuvojas. 1938. Audekls, e¬¬a. 60x74. LNMM. GL-4925. Ìitårists. Ap 1938. Audekls, e¬¬a. 83x108. LNMM. GL-3308.

Vija MALDUPE Françeska KIRKE (1953 Rîga) Beigusi Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1972) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Monumentålås glezniecîbas darbnîcu pie Indu¬a Zariña (1978). Izstådés piedalås no 1974. gada. LMS biedre no 1982. gada. Jaunießu izbraukums ar ku©i. 1970. Audekls, e¬¬a. 130x100. LNMM. AG-1150. Grupas portrets ar violeto pu˚i. 1978. Audekls, e¬¬a. 81x92. LNMM. AG-1032.

(1947 Rîga–1997 Rîga) Beigusi Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1965) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1973). Izstådés piedalîjusies no 1974. gada. LMS biedre no 1978. gada. Svétki. 1977. Audekls, e¬¬a. 115x130. LNMM. AG-3074. Ziema. 1977. Audekls, e¬¬a. 79x91. LNMM. AG-997. Ainava. 1978. Audekls, e¬¬a. 105x120. LNMM. AG-1034.

Péteris KRASTIˆÍ (1882 Valmieras apriñ˚is–1942 Rîga) Beidzis Ítiglica Centrålo tehniskås zîméßanas skolu Péterburgå (1907), ieguvis årzemju stipendiju, papildinåjies Parîzé, Florencé un Romå (1908–1909). Izstådés piedalîjies no 1910. gada. No 1912. gada årstéjås psihiatriskajå slimnîcå Rîgå, kur våcu armija viñu likvidéja kopå ar citiem slimniekiem (1942). Luksemburgas dårzå. Ap 1908–1910. Audekls, kartons, e¬¬a. 30x38,5. LNMM. GL-1067. Slimnîcas dårzå. 20. gs. desmito gadu beigas. 74x62,5. Privåtkolekcija Rîgå.

Jånis LIEPIˆÍ (1894 Rîga–1964 Rîga) Måcîjies Jülija Madernieka studijå Rîgå (1910– 1911), Kazañas måkslas skolå (1911–1913), Mihaila Bernßteina studijå Petrogradå (1913– 1917). Izstådés piedalîjies no 1918. gada. Rîgas måkslinieku grupas biedrs (1921–1940). LMS biedrs no 1945. gada. Apbalvojumi: Kultüras fonda prémija (1930, 1934), Latvijas PSR Tautas måkslinieks (1964). Latvijas Valsts måkslas akadémijas 2. figurålås meistardarbnîcas vadîtåjs (1940–1941),

Voldemårs MATVEJS (1887 Rîga–1914 Péterburga) Beidzis Venjamina Blüma måkslas skolu Rîgå (1902). Studéjis Péterburgas eizariskajå måkslas akadémijå (1905–1914). Izstådés piedalîjies no 1902. gada. Grupas Sojuz molodeΩi biedrs (1910–1914). Studiju nolükos, såkot ar 1907. gadu, apce¬ojis Itåliju, Zviedriju, Angliju, Våciju, Franciju (1907–1913). Teorétiskie darbi: «Faktüra» (1914), «Lieldienu salas måksla» (1914), «Né©eru måksla» (izdots 1919. gadå ar pseidonîmu Vladimirs Markovs) un citi. Visbija. Sarkanie jumti. 1909. Audekls, e¬¬a. 45x59. LNMM. GL-592. Vîrs ar zirgu. Skice. 1910. Audekls, e¬¬a. 13,5x20. LNMM. GL-1770. Pietà. Skice. 1910. Audekls, e¬¬a. 13,7x20,3. LNMM. GL-1799. Pilsétas ainava. Skice. 1911. Audekls, e¬¬a. 13,5x20. LNMM. GL-1781. Cietoksnis. Skice. 1912. Audekls, e¬¬a. 13,5x20. LNMM. GL-1838. Kafejnîca. Skice. 1912. Kartons, e¬¬a. 18,5x27. LNMM. GL-2758. Divas figüras. Skice. 1913. Audekls, e¬¬a. 20x13,5. LNMM. GL-1805.

Bernovo. Skice. 1913. Audekls, kartons, e¬¬a. 27x21,8. LNMM. GL-2755. Sarkanå un melnie. Skice. 1913. Kartons, e¬¬a. 22x27. LNMM. GL-2759.

Ådolfs MELNÅRS (1908 Liepåja–1963 Rîga) Apmekléjis Kår¬a Miesnieka studiju Rîgå (1928). Beidzis LMA Figurålås glezniecîbas meistardarbnîcu pie Ìederta Eliasa (1939). Izstådés piedalîjies no 1933. gada. Müksalas måkslinieku biedrîbas (1933–1940) un LMS (no 1945) biedrs (1953. gadå izslégts no LMS, 1956. gadå atjaunots). Zîméßanas pasniedzéjs Rîgas lietiß˚ås måkslas vidusskolå (1945–1957). Kluså daba ar burciñåm. 1953. Audekls, e¬¬a. 81x100. LNMM. AG-2919. Kluså daba ar Latgales krüzi. 1959. Audekls, e¬¬a. 81x100. LNMM. AG-1824. Kluså daba ar kliñ©erîtém. 1960. Audekls, e¬¬a. 89x100. LNMM. AG-2914.

Aleksejs NAUMOVS (1955 Rîga) Beidzis Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1973) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Monumentålås glezniecîbas noda¬u pie Indu¬a Zariña (1979). StaΩéjies PSRS Måkslas akadémijas Glezniecîbas meistardarbnîcå pie Eduarda Kalniña (1980–1983) un Sorbonnas Måkslas augstskolå Parîzé, Francijå (1986–1987). Izstådés piedalås no 1977. gada. LMS biedrs no 1980. gada. LMA pasniedzéjs (no 1985), profesors, prorektors (no 1997). Kluså daba ar våzi. 1978. Audekls, e¬¬a. 79x99. LNMM. AG-1035. Gruzija. Suhumi. 1979. Kartons, tempera. 75,5x60. Måkslinieka îpaßums. Rîts (Izjåde). 1980. Audekls, tempera. 120x135. LNMM. AG-1168.

Kårlis NEILIS (1906 Kuldîgas apriñ˚is–1991 Zalcburga, Austrija) Beidzis LMA Figurålås glezniecîbas meistardarbnîcu pie Ìederta Eliasa (1932). Izstådes piedalîjies no 1933. gada. Müksalas måkslinieku biedrîbas biedrs. Apbalvojumi: Kultüras fonda prémija (1937). 20. gs. 30. gados Tukumå vadîja privåtu cementa cauru¬u raΩoßanas uzñémumu. No 1944. gada dzîvoja Austrijå. Sarakstîjis gråmatu «Tie trakie gleznotåju gadi».

95


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Meitene pie galda. Ap 1942. Audekls, e¬¬a. 100x82. Tukuma muzejs. Mgl-110. Akts (Modelis). Ap 1940. Audekls, e¬¬a. 115,5x88,5. Tukuma muzejs. Mgl-52. Dårzå. Ap 1940. Kartons, e¬¬a. 73x92. Tukuma muzejs. Mgl-384.

Jånis PAUÒUKS (1906 Rîga–1984 Rîga) Måcîjies LMA (1938–1941, izståjies; 1944–1945, izslégts). Izstådés piedalîjies no 1945. gada. LMS biedrs no 1945. gada (vairåkkårt izslégts, pédéjo reizi atjaunots 1968. gadå). Apbalvojumi: LMS meda¬a un diploms par gada labåko jaunrades sniegumu (1981). Felicita raibå kleitiñå. 1943–1944. Finieris, e¬¬a. 75x56,5. LNMM. AG-2732. Svétdienas pastaigå. Ap 1955. Kartons, e¬¬a. 70x99. LNMM. AG-2731.

Rüdolfs PINNIS (1902 Madonas apriñ˚is–1992 Rîga) Måcîjies Valdemåra Tones studijå Rîgå (1919– 1920). Studéjis LMA (1921–1922). Papildinåjies Itålijå (1927–1929). Dzîvojot Parîzé (1929–1939), apmekléjis måkslas skolu Académie de la Grande Chaumière. Izstådés piedalîjies no 1930. gada. LMS biedrs no 1946. gada (1950. gadå izslégts, 1954. gadå atjaunots). Apbalvojumi: prémija Baltijas republiku glezniecîbas triennålé Vi¬ñå, Lietuvå (1984), Latvijas PSR Tautas måkslinieks (1989). Ainava. Ap 1935. Audekls, e¬¬a. 46x56. Tukuma muzejs. Mgl-36. Sarkanais meΩs. 1961. Audekls, e¬¬a. 130,5x100,5. Privåtkolekcija Rîgå. Ziedi. 1971. Audekls, e¬¬a. 92x92. LNMM. AG-2019. Meitene un ziedi. 1976. Audekls, e¬¬a. 92x100. LNMM. AG-2020. Bagåtîba Kurzemé. 1976. Audekls, e¬¬a. 116x130. LNMM. AG-2942.

Vilhelms PURVÈTIS (1872 Rîgas apriñ˚is–1945, Bådnauheima, Våcija) Beidzis Péterburgas Måkslas akadémiju ar pirmås pakåpes måkslinieka grådu, Lielo zelta meda¬u un komandéjumu uz årzemém (1897). Izstådés piedalîjies no 1894. gada. Grupas Mir iskusstva biedrs (1895–1910). Apbalvojumi: 3. ß˚iras bronzas meda¬a Pasaules izstådé Parîzé (1900), Zelta meda¬a

96

Page 96

Minhenes 8. Secesijå (1901) , Zelta meda¬a un Croix de Merete Lionas 14. starptautiskajå izstådé (1901), Péterburgas Måkslas akadémijas akadémi˚a gråds (1913), Kultüras fonda prémija (1928, 1936), LMA goda biedrs (1934), Triju ZvaigΩñu 3. ß˚iras un Francijas Goda le©iona ordenis (1926), Triju ZvaigΩñu 2. ß˚iras ordenis (1928), Tévzemes balva, 1. ß˚iras Atzinîbas krusts (1938). 30. gados apbalvots ar årvalstu ordeñiem: Zviedrijas Zieme¬zvaigznes, Norvé©ijas Sv. Olafa, Somijas Baltås rozes, Lietuvas Ìedimina, Polijas Atjaunoßanas Polonia Restituta ordenis, Dånijas Dannebrog, Igaunijas Baltais krusts. Rîgas pilsétas måkslas skolas direktors (1909– 1915), Rîgas pilsétas måkslas muzeja direktors (1919–1940, 1941–1944). LMA dibinåtåjs, pirmais rektors (1921– 1934), profesors un Dabasskatu meistardarbnîcas vadîtåjs (1921–1940). Vasaras ainava. 20. gs. 20. gadi. Kartons e¬¬a. 56x74,5. LNMM. GL-4047. Rézekne. Ap 1928. Audekls, e¬¬a. 70x100. Tukuma muzejs. Mgl-462.

Herberts SILIˆÍ (1926 Tukuma apriñ˚is–2001 Rîga) Måcîjies Tukumå pie Leonîda Åriña (1940– 1941). 1944. gadå iesaukts våcu armijå. Måcîjies Eslingenes latvießu måkslas skolå (1946–1948). Izstådés piedalîjies no 1946. gada Våcijå. 1948. gadå atgriezies Latvijå. LMS biedrs no 1960. gada. Ziedi ar ananasu. 1966. Audekls, e¬¬a. 110x100. LNMM. AG-3640. Ventspils. 1970. Audekls, e¬¬a. 110x110. LNMM. AG-680.

DΩemma SKULME (1925 Rîga) Beigusi Latvijas Valsts måkslas akadémijas Monumentålås glezniecîbas noda¬u ar diplomdarbu pie Oto Skulmes (1949). I¬jas Repina Òeñingradas Glezniecîbas, télniecîbas un arhitektüras institüta aspirantürå ieguvusi måkslas zinåtñu kandidåtes grådu (1956). Izstådés piedalås kopß 1949. gada. LMS biedre kopß 1956. gada. LMS valdes priekßsédétåja vietas izpildîtåja (1977– 1982), priekßsédétåja (1982–1992). PSRS Augståkås padomes deputåte (1984–1990). Jaunrades fonda prezidente (kopß 1993). Apbalvojumi: LPSR Tautas måksliniece (1976), PSRS Valsts prémija (1984), Pits-

burgas (ASV) goda pilsone (1986), Latvijas Zinåtñu akadémijas goda locekle (1992), Triju ZvaigΩñu ordenis (1995), Latvijas Måkslas akadémijas Goda doktore (1998), Valsts kultürkapitåla fonda müΩa stipendija (1999), Rîgas pilsétas Gada balva (2005), Kultüras ministrijas gada balva «Trîs brå¬i» par müΩa ieguldîjumu nacionålås kultüras kopßanå (2005). Tautasdziesma. 1969. Audekls, e¬¬a. 120x149. LNMM. AG-2399. Ojåra Åbola portrets. 1969. Audekls, e¬¬a. 120x150. LNMM. AG-3772. Marta spåñu térpå. 1973. Audekls, e¬¬a. 150x120. LNMM. AG-3451. Nîceniece. 1978. Audekls, e¬¬a. 134x143. LNMM. AG-3553.

Romans SUTA (1896 Césu apriñ˚is–1944 Tbilisi, Gruzija) Måcîjies Jülija Madernieka studijå Rîgå (1913), Rîgas pilsétas (1913–1915) un Penzas (1915– 1917) måkslas skolå. Izstådés piedalîjies no 1915. gada. Ekspresionistu grupas (1919) un Rîgas måkslinieku grupas (1920–1926) biedrs. Apbalvojumi: bronzas meda¬a Dekoratîvås måkslas izstådé Parîzé (1925). Darbojås porcelåna apgleznoßanas darbnîcå «Baltars» (1924–1928). Sarakstîjis gråmatu 60 Jahre lettischer Kunst (1923, Berlîne). Vadîja Rîgas Tautas augstskolas zîméßanas un gleznoßanas studiju (1928– 1934) un privåto studiju (1934 –1941). 1941. gadå evakuéjås uz Gruziju, strådåja Tbilisi kinostudijå. Ostas krodziñå. 20. gs. 20. gadu beigas. Audekls, e¬¬a. 72x91. LNMM. GL-5522. Cîkstoñi. Ap 1936. Audekls, e¬¬a. 73x91. Tukuma muzejs. Mgl-96.

Leo SVEMPS (1897 Madonas apriñ˚is–1975 Rîga) Måcîjies Maskavas universitåtes Juridiskajå fakultåté (1917–1918), A. Bo¬ßakova studijå (1917) un Valsts Brîvajås måkslas darbnîcås pie I¬jas Maßkova (1917–1918). Beidzis Latvijas Universitåtes Juridisko fakultåti (1925). Izstådés piedalîjies no 1921. gada. Rîgas måkslinieku grupas biedrs (1920–1940). LMS biedrs no 1944. gada. LMS valdes priekßsédétåjs (1956–1960, 1965–1968). PSRS Augståkås padomes deputåts (1966–1970). Apbalvojumi: Kultüras fonda prémija


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 97

(1924, 1932, 1936), Atzinîbas krusts (1938), Latvijas PSR Nopelniem bagåtais måkslas darbinieks (1945), ordenis «Goda Zîme» (1956), Latvijas PSR Tautas måkslinieks, Latvijas PSR Valsts prémija (1957), PSRS Tautas måkslinieks (1963), Darba Sarkanå Karoga ordenis (1965), Òeñina ordenis (1971), ordenis «Goda Zîme» (1973). Strådåjis par zvérinåtu advokåtu (1926– 1940). Latvijas Valsts måkslas akadémijas pasniedzéjs (1940–1941, 1944–1952, 1954– 1975), rektors (1961–1974), profesors (1947). Sieviete. 1922. Audekls, e¬¬a. 64x60. LNMM. GL-5691. Jürmala. 1927. Audekls, e¬¬a. 65x81. LNMM. GL-3704. Kluså daba. 1929. Audekls, e¬¬a. 91x86. LNMM. GL-836.

Jånis TÈDEMANIS (1897 Ventspils–1964 Toronto, Kanåda) Beidzis Antverpenes Karalisko måkslas akadémiju Be¬©ijå (1927). Papildinåjies Antverpenes Augståkajå måkslas institütå pie Izidora Opsomera (1927–1934). 1944. gadå devås trimdå uz Våciju, dzîvojis Íveicé un Kanådå (1948–1964). Izstådés piedalîjies no 1928. gada. Apbalvojumi: pirmå godalga 10. LosandΩelosas olimpisko spé¬u izstådé (Be¬©ijas pårståvis, 1932), prémija Be¬©ijas 100 gadu jubilejas izstådé (1934), Grand Prix diploms Pasaules starptautiskajå izstådé Briselé (1935), Be¬©ijas kara¬a Leopolda II ordenis (1936). Karuselis (Karnevåls). 1932. Audekls, e¬¬a. 65x95. LNMM. GL-2822. Ostendes jürmala. 20. gs. 30. gadu såkums. Audekls, e¬¬a. 64x69. LNMM. GL-5310. Skatlogs Briselé. 20. gs. 30. gadu vidus. Audekls, e¬¬a. 64x69. LNMM. GL-2825. G. portrets. 1937. Audekls, e¬¬a. 60x48,5. Tukuma muzejs. Mgl-41. Gailis Kuldîgå. 1942. Audekls, e¬¬a. 73x104. LNMM. GL-2821.

Valdemårs TONE (1892 Tukuma apriñ˚is–1958 Londona, Lielbritånija) Måcîjies Rîgas pilsétas (1909–1915) un Penzas (1915–1916) måkslas skolå. Dienéjis 2. rezerves latvießu strélnieku pulkå Rîgas fronté (1916–1918). Izstådés piedalîjies no 1912. gada. Ekspresionistu grupas (1919),

Rîgas måkslinieku grupas (1920–1924) un «Sadarba» (1924–1925) biedrs. Apbalvojumi: Kultüras fonda prémija (1922, 1924, 1934, 1937) , LMA izcila måkslinieka gråds (1934), Triju ZvaigΩñu ordenis (1938). LMA pasniedzéjs (1925–1944), portreta (1925–1932) un akta (1932–1944) klases vadîtåjs, profesors (1944). 1944. gadå devås trimdå uz Våciju, no 1949. gada dzîvoja Londonå. Parîze. Sénas krasts. 1922. Audekls, e¬¬a. 55x65,5. LNMM. GL-5394. Senklü parkå. 1922. Audekls, e¬¬a. 54x65. LNMM. GL-2076.

Konråds UBÅNS (1893 Rîga–1981 Rîga) Måcîjies Odesas (1910–1911), Rîgas pilsétas (1911–1915) un Penzas (1915–1916) måkslas skolå. Dienéjis 2. latvießu strélnieku brigådé Rîgas fronté (1916–1918). Izstådés piedalîjies no 1911. gada. Ekspresionistu grupas (1919), Rîgas måkslinieku grupas (1920–1924) un «Sadarba» (1924– 1925) biedrs. Apbalvojumi: Kultüras fonda prémija (1924, 1927, 1936), LMA izcila måkslinieka gråds (1934), Triju ZvaigΩñu ordenis (1938), Latvijas PSR Valsts prémija (1958), Latvijas PSR Tautas måkslinieks (1959). Latvijas Valsts måkslas muzeja direktora palîgs (1920–1925). Latvijas Valsts måkslas akadémijas pasniedzéjs (1925–1981), profesors (1947). Melnå jüra pie Odesas. 1910. Audekls, kartons, e¬¬a. 42x52. LNMM. GL-3806. Paßportrets. 1912. Audekls, e¬¬a. 49,5x40,5. LNMM. GL-5507. Aleja. 1918–1919. Audekls, e¬¬a. 52x42. LNMM. GL-248. Versa¬a. 1922. Audekls, e¬¬a. 54,5x65. Privåtkolekcija Rîgå. Måras dî˚is. 1923. Audekls, e¬¬a. 54x65. LNMM. GL-2702. Kartupe¬u lauks. 1923. Audekls, e¬¬a. 55x65,5. Privåtkolekcija Rîgå. Pårdaugava. 1923. Audekls, e¬¬a. 61x70. Privåtkolekcija Rîgå. Saruna. 1923. Audekls, e¬¬a. 65x54. Privåtkolekcija Rîgå.

Jånis VALTERS (Johann Walter-Kurau; 1869 Jelgava–1932 Berlîne, Våcija) Beidzis Péterburgas Måkslas akadémijas Ωanra glezniecîbas meistardarbnîcu pie Vladimira Makovska ar pirmås pakåpes måkslinieka grådu (1897). Izstådés piedalîjies no 1894. gada. Vadîja måkslas studiju Jelgavå (1898– 1906). 1906. gadå pårcélås uz dzîvi Våcijå, dzîvoja Drézdené, no 1917. gada – Berlîné, vadîja savu måkslas studiju. Ainava. 1925. Kartons, e¬¬a. 61x72,5. LNMM. GL-2903. Vînakalns Mecingené. Ap 1925. Papîrs, kartons, e¬¬a. 62x73. LNMM. GL-3356. Osta Nîndorfå. 1927. Audekls, kartons, e¬¬a. 76x86. LNMM. GL-3362.

Francisks VARSLAVÅNS (1899 Rézekne–1949 Rîgas rajons) Måcîjies eizariskås måkslas veicinåßanas biedrîbas skolå Petrogradå (1915–1917). Vladivostokå darbojås futüristu apvienîbå Balagançik. Izstådés piedalîjies no 1918. gada Krievijå, no 1922. gada – Rîgå. 1920. gadå kopå ar Imantas pulku atgriezås Latvijå. Neatkarîgo måkslinieku vienîbas (1924– 1927), grupas «Za¬å vårna» (1927–1931) biedrs. Rézeknes måkslinieku kopas dibinåtåjs (1936). Ar Kultüras fonda stipendiju uzturéjies Itålijå (1923) un Parîzé (1925). LMS biedrs no 1944. gada. Apbalvojumi: Nopelniem bagåtais måkslas darbinieks (1943). Pasniedzéjs Valsts skolotåju institütå Rézekné (1921–1924). Måkslas lietu pårvaldes Télotåjas måkslas noda¬as inspektors (1940). Otrå pasaules kara laikå dzîvoja Padomju Savienîbå (1941–1944). Latgale. 20. gs. 20. gadi. Audekls, e¬¬a. 31x25. LNMM. GL-3125. Sievietes portrets. 1932. Audekls, e¬¬a. 55x65,5. LNMM. GL-974.

Indulis ZARIˆÍ (1929 Rîga–1997 Rîga) Beidzis Jaña Rozentåla Rîgas måkslas vidusskolu (1952) un Latvijas Valsts måkslas akadémijas Glezniecîbas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1958). Izstådés piedalîjies no 1956. gada. LMS biedrs no 1960. gada. Apbalvojumi: PSRS Måkslinieku savienîbas prémija, Latvijas PSR Valsts prémija (1957), VÒKJS un PSRS Kultüras ministrijas

97


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

otrå prémija (1958), M. Grekova sudraba meda¬a (1968), treßå prémija Baltijas republiku glezniecîbas triennålé Vi¬ñå, Lietuvå (1975), galvenå balva 1. Starptautiskajå reålistiskås måkslas izstådé Sofijå, Bulgårijå (1976), Latvijas PSR Tautas måkslinieks (1977), PSRS Måkslas akadémijas îstenais loceklis, Lielbritånijas Karaliskås akadémijas Goda loceklis (1978), Òeñina prémija (1980), PSRS Tautas måkslinieks (1986). Latvijas Valsts måkslas akadémijas pasniedzéjs (no 1958), prorektors (no 1967), rektors (no 1988), Monumentålås glezniecîbas meistardarbnîcas vadîtåjs (no 1972), profesors (1974).

98

Page 98

Kubas kluså daba. 1973. Audekls, e¬¬a. 71x100. LNMM. AG-2994. Sievas portrets. 1975. Audekls, e¬¬a. 88x72. LNMM. AG-2339. Veclaicîgs motîvs. 1981. Audekls, e¬¬a. 50x60. LNMM. AG-1264. Osvalds ZVEJSALNIEKS (1944 Varak¬åni) Beidzis Latvijas Valsts måkslas akadémijas Pedago©ijas noda¬u pie Eduarda Kalniña (1971). Izstådés piedalås no 1971. gada. LMS biedrs no 1976. gada. Latgales organizåcijas valdes priekßsédétåjs. 7. Saeimas deputåts (1998–2002).

Apbalvojumi: LPSR Augståkås Padomes Goda raksts (1983), Triju ZvaigΩñu ordenis (1997). Rézeknes lietiß˚ås måkslas vidusskolas pasniedzéjs (no 1970). Rézeknes måkslas koledΩas direktors (no 1993), LMA Latgales filiåles vadîtåjs (no 1991), profesors (1995). 1905. gads. Triptihs. 1979. Kartons, e¬¬a. 51x45. LNMM. AG-1125; 51x71. AG-1126; 51x45. AG-1127.

JVMM – Ìederta Eiasa Jelgavas véstures un måkslas muzejs LMA – Latvijas Måkslas akadémija LMS – Latvijas Måkslinieku savienîba LNMM – Latvijas Nacionålais måkslas muzejs


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 99

Leonîds ÅRIˆÍ

Ilze AVOTIˆA

Boriss B‰RZIˆÍ

(1907, Riga - 1991, Tukums) Etudes à l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture décorative de Jånis Kuga (1925-1942, études inachevées). Participation à des expositions à partir de 1935. En 1946, membre de l’Union des artistes lettons. Il en est exclu en 1950. Il y est admis de nouveau en 1969. Conservateur et directeur du Musée de Tukums (1938-1953). Professeur de peinture et d’histoire de l’art à Tukums (1953-1968). Baie de Gurzuf, 1960. Toile, huile, 63 x 81,5, Collection privée de Riga. Ville de Pure, 1965. Toile, huile, 71 x 116, MNBAL, AG-3975. Atelier de peintre, 1972. Toile, huile, 74 x 100, MNBAL, AG-2504 Femme à la fenêtre, 1973. Toile, huile, 81 x 65, Musée de Tukums, Mgl454.

(1952, Rîga) Diplômée du Lycée d’art Janis Rozentåls (1970) et de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture monumentale d’Indulis Zariñß (1979). Participation à des expositions à partir de 1977. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1980. Dans l’atelier de couture, 1979. Toile, huile, tempera, 100 x 120, MNBAL, AG-1151. Il était une fois, en été, 1981. Toile, huile, 76 x 70, MNBAL, AG-1250.

(1930, Rîga - 2002, Rîga) Etudes au Lycée d’art de Janis Rozentåls (1947-1949), diplômé du Lycée de l’artisanat de Riga (1952) et de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture d’Eduards Kalniñß (1959). Participation à des expositions à partir de 1955. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1961. Distinction : médaille de bronze et diplôme de troisième niveau lors du 6ème festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Moscou (1957), récompense lors de l’exposition de peinture thématique des artistes des républiques baltes (1959, Tallinn), médaille et diplôme attribués par l’Union des artistes lettons pour la meilleure oeuvre de l’année (1973), diplôme de l’Union des artistes lettons lors de la 5ème exposition de peinture à l’aquarelle (1979), deuxième place à la 4ème Biennale de dessin de Cleveland à Middlesbourough, Grande-Bretagne (1979), troisième place à la 6ème Biennale de dessin de Cleveland à Middlesbourough, Grande-Bretagne (1983), récompense et médaille lors l’exposition concours « encis » (1987), membre de l’Académie des Beaux-arts d’URSS (1988), « Artiste du Peuple de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1989), Membre d’honneur de l’Académie des Sciences de Lettonie (1994), Chevalier de l’Ordre des Trois étoiles (1995), récompense de mérite attribuée par la Fondation nationale du capital culturel (1999), prix de Spîdola attribué par la Fondation de la Culture (2000). Enseignant à l’Académie des Beaux-arts (à partir de 1963), professeur (1989), directeur de l’atelier de Peinture de l’Académie des Beaux-Arts d’URSS (à partir de 1988). Paysage, 1965. Toile, huile, 81 x 199, MNBAL, AG43. Port de pêcheurs, 1966. Toile, huile 139 x 100, MNBAL, AG-2613. Goudronneurs de bateaux, 1968. Toile, huile, 120 x 113, MNBAL, AG-2606. Automne, 1969. carton, huile, 115 x 125, AG-2607. Automne, 1971. carton, huile, 93 x 80, MNBAL, AG-2623.

Ansis ARTUMS (1908, Riga - 1997, Tukums) Etudes à Riga, dans l’atelier de Ludolfs Liberts et Kårlis Miesnieks (1927). Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Paysage de Vilhelms Purvitis (1933). Participation à des expositions dès 1932. A partir de 1945, membre de l’Union des artistes de Mukusala et membre de l’Union des artistes lettons. Il en est exclu en 1952. Il y est réadmis en 1958. Céramiste dans l’atelier de Jånis Krievs à Tukums (1935-1944) puis à l’atelier de céramique de la Fondation de l’art (19451968). Distinction : « Prix de l’artiste de mérite de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1981). Fleurs, 1941. Toile, huile, 100 x 80,7, Musée de Tukums, Mgl-387. Paysage, 1944. Toile, huile, 46 x 61, MNBAL, GL-3211.

Lidija AUZA (1914, Vitebsk, Biélorussie - 1989, Riga) Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture de Jånis Liepiñß (1949). Participation à des expositions à partir de 1949. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1956. Nature morte avec vaisselle, 1964. Toile, huile, MNBAL, AG-443. Rue Lénine décorée, 1969. Toile, huile, 160 x 150, MNBAL, AG-841.

Juris BAKLÅNS (1947, Rîga - 1989, Rîga) Diplômé du Lycée d’art Janis Rozentåls (1965) et de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture d’Eduards Kalniñß (1972). Participation à des expositions à partir de 1971. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1978. Distinction : récompense Lénine de l’Union communiste (1981). A la maison (Måjås), 1971. Toile, huile, 79 x 91, MNBAL, AG-3016. Le fleuve Lielupe (Lielupe), 1975. Toile, huile, 160 x 115, MNBAL, AG-918.

Biruta BAUMANE (1922, district de Jelgava) Etudes dans l’atelier de Romans Suta (1940-1941). Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture de Jånis Liepiñß (1948). Participation à des expositions à partir de 1956. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1959. Distinction : diplôme et médaille de l’Union des artistes lettons pour la meilleure oeuvre de l’année (1976), bourse attribuée par le Ministère de la Culture de la République socialiste soviétique de Lettonie (1977), « Artiste de mérite de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1986), Doctorat d’honneur de l’Académie des Sciences de Lettonie (1994), Grand prix à l’exposition d’art « Automne 99 » (1999), bourse de mérite attribuée par la Fondation nationale du capital culturel (1999), prix attribué par l’Assemblée balte (2002). Automne tardif à Bauska, 1961. Toile, huile, 93,5 x 92, MNBAL, AG-2506. Portrait de groupe, 1969. Toile, huile, 104 x 140, MNBAL, AG-2518. Printemps d’un peintre, 1970. Toile, huile, 61 x 100, MNBAL, AG-2427.

99


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Aleksandrs DR‰VIˆÍ (1889, Cesis - 1938, Moscou) Etudes à l’Ecole d’art de Riga (1909-1913). Participation à des expositions à partir de 1912. En 1915, il déménage à Moscou. Il enseigne la peinture dans les ateliers artistiques techniques supérieurs (VHUTEMAS, 1920-1930). Arrêté et exécuté pour trahison d’Etat en 1938. Ville de Dmitrov, 1924. Toile, huile, 72 x 93, MNBAL, GL-2148.

Ìederts ELIASS (1887, district de Jelgava - 1975, Riga) Etudes dans l’atelier de Jånis Valters, à Jelgava (1903) et chez Vilhelms Purvîtis, à Riga (1904). Diplômé de l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles (1912). Il travaille également dans l’atelier de Jean-Paul Laurent à Paris (1913). Participation à des expositions à partir de 1919. Membre du Groupe des expressionnistes (1919) et du Groupe des artistes de Riga (1920-1940). Distinction : récompense de la Fondation de la Culture (1924, 1928), Chevalier de l’Ordre Léopold II de Belgique (1927), distinction de « peintre d’excellence » attribuée par l’Académie des Beaux-arts (1934), Chevalier de l’ordre des Trois étoiles de catégorie IV (1936), « Artiste du Peuple de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1962). Enseignant à l’Académie des Beaux-arts de Lettonie (1925-1941,1944-1953), maître de la atelier de Peinture figurale (à partir de 1932), professeur (1938). Petit déjeuner, vers 1915. Toile, huile, 61 x 72,5, MAHJ, EL-23379. Deux femmes dans la chambre, vers 19151916. Toile, huile, 60 x 71,5, MAHJ, EL-23375 Vue du paradis, 1915-1916. carton, huile, 67 x 45, Collection privée de Riga. Paysage avec une figure assise, 1916-1917. Toile, huile, 48 x 53, Collection privée de Riga. Paysage avec un toit rouge, 1916-1917. Carton, huile, 36 x 48, Collection privée de Riga. Nu couché, vers 1917. Toile, huile, 54,5 x 60,5, MAHJ, EL-23384. Nature morte avec une jacinthe, vers 1917. Toile, huile, 71 x 55,5, MAHJ, EL-23390 Portrait du frère, Kristaps, 1917-1918. Toile, huile, 82 x 71, Collection privée de Riga.

100

Page 100

Nature morte, 1917-1918. Toile, huile et carton, 33,5 x 33,2, Collection privée de Riga. Femme à l’éventail, 1918. Toile, huile, 85 x 69, MNBAL, GL-918. Karija avec un chat noir, 1918-1919. Toile, huile, 97 x 64, MNBAL, GL-4731. Nature morte avec des fruits, 1919-1920. Toile, huile, 55 x 67, MNBAL, GL-4739. Maija avec un parasol, vers 1919. Toile, huile. 102 x 83, MAHJ, ELD-409. Femme en chaussettes roses, vers 1920. Toile, huile, 86 x 102, MAHJ, EL-23217. Paysage avec un pont et un train à vapeur, vers 1922. Toile, huile, 46 x 54, MAHJ, EL-552. Intérieur avec un lit. Début des années 20. Toile, huile, 72 x 61,5, MNBAL, GL-4753. A la fenêtre. Riga. Début des années 20. Toile, huile, 65 x 56, MAHJ, EL-23404. Fille à table. Début des années 20. Toile, huile, 61 x 74, MAHJ, EL-23216.

Jåzeps GROSVALDS (1891, Riga - 1920, Paris) Etudes dans l’atelier de Shimon Hollosi à Munich (1909-1910), études à Paris chez Hermenegildo Anglada Camarasa, Charles Guérin, Kees van Dongen (1910-1914), ainsi qu’à l’Académie des cubistes « La Palette » (1913). Participation à des expositions à partir de 1910. Fondateur du groupe « Za¬å pu˚e » (La Fleur verte) (1915). Officier du 6ème bataillon des tirailleurs lettons de Tukums (1916-1917). Grosvalds a participé à l’expédition britannique au Proche Orient (1918). Chevalier de l’Ordre « Military Cross » (Grande-Bretagne, 1918). Secrétaire à l’Ambassade de la République de Lettonie à Paris (1919-1920). Petite ville. 1909-1910. Carton, huile, 34,3 x 40,8, MNBAL, JGL-127. Autoportrait debout, 1909-1910. Carton, huile, 57,4 x 35,4, MNBAL, JGL-122. Portrait de Mérija Grosvalde, 1910. carton, huile, 74 x 56,5, MNBAL, GL-2857. Venise. Quai de la baie de San Marco, 1910. Toile, huile, 31,5 x 37,5, MNBAL, GL-5893. Partenkirchen, 1910. Carton, huile, 35,2 x 29,1, MNBAL, JGL-129. Fleurs, 1910. Carton, huile, 50 x 36, Collection privée de Riga. Séville, jardin de l’Alcazar, 1913. Toile, huile, 55,5 x 46, MNBAL, GL-5897. Dames au restaurant, 1913-1914. Toile, huile, 79 x 60,3, MNBAL, GL-5589.

Dans la banlieue parisienne, 1914. Toile, huile, 63,5 x 54,5, Collection privée de Riga. Tosca, 1914-1915. Toile, huile, 69 x 55, MNBAL, GL-5939. Filles en tenue traditionnelle, 1915. Toile, huile, 64 x 54, MNBAL, GL207. Batailles de Noël, 1917. Toile, huile, 54,5 x 67, MNBAL, GL-2784. Révolution à Petrograd, 1917. Toile, huile 77,5 x 57, MNBAL, GL-2854. Vue de l’Est. Marche funèbre des mohammadiens, 1919. Toile, huile. MNBAL, 96 x 115, GL-2743. Femmes dans les rues de Bagdad, 1919. Toile, huile, 100 x 82, MNBAL, GL-350.

‰rika GULBE (1916, Riga - 2003, Riga) Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture de Ìederts Eliass (1948). Participation à des expositions à partir de 1960. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1962. Nature morte avec des bananes, 1961. Carton, huile, 57 x 69, MNBAL, AG-2152. Nature morte avec des bouteilles, 1968. Carton, huile, 57 x 69, MNBAL, AG-3834. Petite ville, 1972. Carton, huile, 73 x 93, MNBAL, AG-2152. Fleurs, 1976. Carton, huile, 100 x 81, MNBAL, AG-973.

Heléna HEINRIHSONE (1948, Riga) Diplômée du Lycée d’art Janis Rozentåls (1967) et de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture d’Eduards Kalniñß (1973). Participation à des expositions à partir de 1972. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1974. Distinction : diplôme à la 1ère Triennale de peinture des nouveaux artistes baltes, Vilnius, Lituanie (1979), récompense de l’Union des artistes lituaniens à la 7ème Triennale des peintres des républiques baltes, Vilnius, Lituanie (1987). Jardin botanique, 1975. Carton, huile, 162 x 130, Propriété du peintre. Discussion (Saruna), 1977. Carton, huile, 140 x 150, Propriété du peintre. Plage, 1979. Carton, huile, couleur or et argent, 90 x 170, Propriété du peintre.


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 101

Ivars HEINRIHSONS

Françeska KIRKE

(1945, Sabile) Diplômée du Lycée d’art Janis Rozentåls (1964), études à l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, section de pédagogie (19641971), diplômé de l’atelier de Peinture d’Eduards Kalniñß (1973). Participation à des expositions à partir de 1973. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1978. Distinction: médaille attribuée par l’Union des artistes lituaniens à la Triennale de peinture des républiques baltes, Vilnius, Lituanie (1981), récompense lors de l’exposition concours de peinture de Nica (1986), médaille attribuée par l’Union des artistes lettons pour la meilleure œuvre de l’année (1987). Enseignant à l’Académie des Beaux-arts depuis 1973. Rénovation de façade, 1979. Toile, huile, 120 x 100, MNBAL, AG-1107. Chantier de construction de nuit, 1979. Toile, huile, 120 x 140, MNBAL, AG-1149.

(1953, Riga) Diplômée du Lycée d’art Janis Rozentåls (1972) et de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture monumentale d’Indulis Zariñß (1978). Participation à des expositions à partir de 1974. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1982. Promenade de jeunes en bateaux, 1970. Toile, huile, 130 x 100, MNBAL, AG-1150. Portrait de groupe avec une fleur violette, 1978. Toile, huile, 81 x 92, MNBAL, AG-1032.

Valdemårs JňKALNIˆÍ (1914, Riga - 1990, Riga) Etudes à l’Académie des Beaux-Arts (19361943). Mobilisé, il déserte l’armée allemande (1944). Etudes à l’Académie (1945-1947, exclu pour formalisme). Participation à des expositions à partir de 1939. Professeur de dessin à Riga. A partir de 1954, dessinateur dans les expéditions archéologiques de l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences de Lettonie. Actrice, courant des années, 60. 61 x 70, MNBAL, AG-2556. Promenade dans le parc, courant des années 60. 62 x 78, MNBAL, AG-2557.

Jékabs KAZAKS (1895, Riga - 1920, Riga) Etudes à l’Ecole d’art de Riga (1913-1915) et à l’Ecole d’art de Penza (1915-1917). Participation à des expositions à partir de 1914. Membre du Groupe des expressionnistes (1919), membre et premier président du Groupe des artistes de Riga (1920). Professeur de dessin à Aluksne (1918-919). Autoportrait avec un chiffon jaune sur le bras, 1919. Toile, huile, 87,5 x 64,5, MNBAL, GL-5393. Deux nageuses, 1920. Toile, huile, 136,5 x 104, MNBAL, GL-2125.

Péteris KRASTIˆÍ (1882, district de Valmiera - 1942, Riga). Diplômé de l’Ecole de dessin technique de Stieglitz, à Saint-Pétersbourg (1907). Grâce aux bourses étrangères, il étudie à Paris, Florence et à Rome (1908-1909). Participation à des expositions à partir de 1910. En 1912, Krastiñß est hospitalisé dans une clinique psychiatrique, puis exécuté par les Allemands, comme les autres patients de la clinique. (1942). Au jardin du Luxembourg, vers 1908-1910. Carton, huile, toile, 30 x 38,5, MNBAL, GL-1067. Au jardin de l’hôpital, fin de la première décennie du 20ème siècle. 74 x 62,5, Collection privée de Riga. Jånis LIEPIˆÍ (1894, Riga - 1964, Riga) Etudes dans l’atelier de Jülijs Madernieks, à Riga (1910-1911), à l’Ecole d’art de Kazan (1911-1913), dans l’atelier de Michail Bernstein, à Petrograd (1913-1917). Participation à des expositions à partir de 1918. Membre du Groupe des artistes de Riga (1921-1940). Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1945. Distinction : récompense de la Fondation de la Culture (1930, 1934), « Artiste de mérite de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1964). Directeur du 2ème atelier de peinture figurative de l’Académie des Beaux-Arts (19401941), maître de l’atelier Peinture (1944-1950, licencié), professeur (1946). Sur les quais du fleuve Lielupe, 1936. Toile, huile, 81,5 x 100, MNBAL, GL-4902. Au bord de l’eau, 1936. Toile, huile, 72 x 92, MNBAL, GL-4916. Yachts, 1937. Toile, huile, 62 x 72, MNBAL, GL-4943.

L’approche de la tempête, 1938. Toile, huile, 60 x 74, MNBAL, GL-4925. Guitariste, vers 1938. Toile, huile, 83 x 108, MNBAL, GL-3308.

Vija MALDUPE (1947, Riga - 1997, Riga) Diplômée du Lycée d’art Janis Rozentåls (1965) et de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture d’Eduards Kalniñß (1973). Participation à des expositions à partir de 1974. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1978. Fête, 1977. Toile, huile, 115 x 130, MNBAL, AG-3074. L’Hiver, 1977. Toile, huile, 79 x 91, MNBAL, AG-997. Paysage, 1978. Toile, huile, 105 x 120, MNBAL, AG-1034.

Voldemårs MATVEJS (1887, Riga - 1914, Saint-Pétersbourg). Diplômé de l’Ecole d’art Benjamin Blum, à Riga (1902), il fait des études à l’Académie tsariste des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg (1905-1914). Participation à des expositions à partir de 1902. Membre du groupe « Sojuz molodeΩi » (Union de la jeunesse) (1910-1914). Lorsqu’il est étudiant, il parcourt l’Italie, la Suède, l’Angleterre, l’Allemagne, la France (1907-1913). Oeuvres théoriques : « La Surface » (1914), « L’Art de l’Ile de Pâques » (1914), « L’Art des Noirs » (édité en 1919, sous le pseudonyme de Vladimir Markov) etc. Visby. Les toits rouges, 1909. Toile, huile, 45 x 59, MNBAL, GL-592. L’Homme au cheval. Esquisse, 1910. Toile, huile, 13,5 x 20, MNBAL, GL-1770. Pieta. Esquisse, 1910. Toile, huile, 13,7 x 20,3, MNBAL, GL-1799. Paysage urbain. Esquisse, 1911. Toile, huile, 13,5 x 20, MNBAL, GL-1781. Forteresse. Esquisse, 1912. Toile, huile, 13,5 x 20, MNBAL, GL-1838. Café. Esquisse, 1912. Carton, huile, 18,5 x 27, MNBAL, GL-2758. Deux figures. Esquisse, 1913. Toile, huile, 20 x 13,5, MNBAL, GL-1805. Bernovo. Esquisse, 1913. Toile, huile, carton, 27 x 21,8, MNBAL, GL-2755. Le Rouge et les noirs. Esquisse, 1913. Carton, huile, 22 x 27, MNBAL, GL-2759.

101


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Ådolfs MELNÅRS (1908, Liepaja - 1963, Riga) Etudes dans l’atelier de Kårlis Miesnieks, à Riga (1928). Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture figurative de Ìederts Eliass (1939). Participation à des expositions à partir de 1933. Membre de l’Union des artistes de Muksala (1933-1940) et de l’Union des artistes lettons (à partir de 1945) (exclu en 1953 puis admis de nouveau en 1956). Professeur de dessin au Lycée d’art appliqué à Riga (1945-1957). Nature morte avec des pots, 1953. Toile, huile 81 x 100, MNBAL, AG-2919. Nature morte avec une jarre de Latgale, 1959. Toile, huile, 81 x 100, MNBAL, AG-1824. Nature morte avec des soucis, 1960. Toile, huile, 89 x 100, MNBAL, AG-2914.

Aleksejs NAUMOVS (1955, Riga) Diplômé du Lycée d’art Janis Rozentåls (1973) et de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture monumentale d’Indulis Zarins (1979). Naumovs fait un stage à l’atelier de peinture de l’Académie des Beaux-arts d’URSS d’Eduards Kalniñß (1980-1983) et à la Sorbonne (1986-1987). Participation à des expositions depuis 1977. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1980. Enseignant à l’Académie des Beaux-Arts depuis 1985, professeur et vice-recteur depuis 1997. Nature morte au vase, 1978. Toile, huile, 79 x 99, MNBAL, AG-1035. Géorgie. Soukhoumi, 1979. Carton, tempera, 75,5 x 60, Propriété de l’auteur. Matin (La promenade à cheval), 1980. Toile, tempera, 120 x 135, MNBAL, AG-1168.

Kårlis NEILIS (1906, district de Kuldîga - 1991, Salzbourg, Autriche) Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture figurative de Ìederts Eliass (1932). Participation à des expositions à partir de 1933. Membre du groupe de l’Union des artistes de Mukusala. Distinction : récompense de la Fondation de la culture (1937). Dans les années 30, Neilis dirige à Tukums une usine de fabrication de conduits en ciment. A partir de 1944, il vit en Autriche. Il

102

Page 102

écrit un livre intitulé « Les années folles des peintres ». Fille à table, vers 1942. Toile, huile, 100 x 82, Musée de Tukums, Mgl-110. Nu (Modèle), vers 1940. Toile, huile, 115,5 x 88,5, Musée de Tukums, Mgl-52. Dans le jardin, vers 1940. Carton, huile 73 x 92, Musée de Tukums, Mgl-384. Cour, fin des années 30. 60 x 70, GL-5665.

Jånis PAUÒUKS (1906, Riga - 1984, Riga) Etudes à l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie (1938-1941). Ils les abandonnent (1944-1945) puis est exclu. Participation à des expositions à partir de 1945. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1945 (exclu à plusieurs reprises, réadmis pour la dernière fois en 1968). Distinction : médaille et diplôme attribués par l’Union des artistes lettons pour la meilleure oeuvre de l’année (1981). Felicita en robe de couleurs, 1943-1944. Contreplaqué, huile, 70 x 99, MNBAL, AG-2732 Promenade du dimanche (Svétdienas pastaigå) vers 1955. Carton, huile, 70 x 99, MNBAL, AG-2731

Rüdolfs PINNIS (1902, district de Madona - 1992, Riga) Etudes dans l’atelier de Valdemårs Tone, à Riga (1919-1920), à l’Académie des BeauxArts de Lettonie (1921-1922), ainsi qu’en Italie (1927-1929). Lors de son séjour à Paris (1929-1939), Pinnis suit les cours de l’Académie de la Grande Chaumière. Participation à des expositions à partir de 1930. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1946 (exclu en 1950, admis de nouveau en 1954). Distinction: récompense à la Triennale de la peinture balte, Vilnius, Lituanie (1984), « Artiste de mérite de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1989). Paysage, vers 1935. Toile, huile 46 x 56. Musée de Tukums, Mgl-36. Forêt rouge, 1961. Toile, huile, 130,5 x 100,5, Collection privée de Riga. Fleurs, 1971. Toile, huile, 92 x 92, AG-2019. La fille et les fleurs, 1976. Toile, huile, 92 x 100, MNBAL, AG-2020. Richesse en Courlande, 1976. Toile, huile, 116 x 130, MNBAL, AG-2942.

Vilhelms PURVÈTIS (1872, district de Riga - 1945, Bad Nauheim, Allemagne) Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, grade de l’artiste de première catégorie, médaille d’or et voyage à l’étranger (1897). Participation à des expositions à partir de 1894 à SaintPétersbourg. Membre du groupe « Mir iskusstva » (« Le Monde de l’art ») (18951910). Distinction : médaille de troisième catégorie à l’exposition universelle de Paris (1900), médaille d’or à la 8ème « Sécession » à Munich (1901), médaille d’or « Croix de Mérite » à la 14ème exposition internationale de Lyon (1901), grade d’académicien de l’Académie des Beaux-arts de SaintPétersbourg (1913), récompense de la Fondation de la Culture (1928, 1936), membre d’honneur de l’Académie des Beaux-arts de Lettonie (1934), chevalier de l’Ordre des Trois étoiles de troisième catégorie et de la Légion d’honneur de France (1926), chevalier de l’ordre des Trois étoiles de deuxième catégorie (1928), prix de la Patrie, Croix de la Reconnaissance de première catégorie (1938). Dans les années 30, Purvîtis devient chevalier d’ordres étrangers : l’Ordre de l’Étoile polaire (Suède), l’Ordre Royal de SaintOlaf (Norvège), l’Ordre de la Rose blanche (Finlande), l’Ordre de Gedemin (Lituanie), l’Ordre de Polonia Restituta, l’Ordre Dannebrog (Danemark), la Croix blanche (Estonie). Directeur de l’Ecole d’art de Riga (19091915), Directeur du Musée d’art de Riga (1919-1940, 1941-1944). Fondateur de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, son premier directeur (1921-1934), professeur et directeur d’un atelier de peinture paysagiste (1921-1940). Paysage d’été, années 20. Carton, huile, 56 x 74,5, MNBAL, GL-4047. Ville de Rezekne, vers 1928. Toile, huile, 70 x 100, Musée de Tukums, Mgl-462.

Herberts SILIˆÍ (1926, district de Tukums - 2001, Riga) Etudes à Tukums, chez Leonîds Åriñß (1940-1941). En 1944, il est mobilisé par l’armée allemande. Etudes à l’Ecole d’art des Lettons d’Eslingen (1946-1948). Participation à des expositions en Allemagne à partir de 1946.


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Page 103

Retour en Lettonie en 1948. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1960. Fleurs avec l’ananas, 1966. Toile, huile, 110 x 100, MNBAL, AG-3640. La ville de Ventspils, 1970. Toiles, huile, 110 x 110, MNBAL, AG-680.

DΩemma SKULME (1925, Riga) Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts, atelier de Peinture monumentale d’Oto Skulme (1949). Grade de magister d’art à l’Institut de peinture, de sculpture et d’architecture d’Ilya Repin à Leningrad (1956). Participation à des expositions à partir de 1949. Membre et adjointe du président du conseil de l’Union des artistes lettons depuis 1956, présidente (1982-1992). Députée de l’Autorité supérieure d’URSS (1984-1990). Présidente de la Fondation de l’innovation à partir de 1993. Distinction : « Artiste du peuple de la Lettonie soviétique » (1976), récompense de l’URSS (1984), citoyenne d’honneur de Pittsburgh (Etats-Unis) (1986), membre d’honneur de l’Académie des Sciences de Lettonie (1992), chevalier de l’Ordre des Trois étoiles de quatrième catégorie (1995), Doctorat d’honneur de l’Académie des Beaux-arts de Lettonie (1998), récompense d’honneur de la Fondation du capital de la culture (1999), prix de l’année de la Mairie de Riga (2005), « Trois frères », prix de l’année du Ministère de la Culture pour la contribution au patrimoine culturel national (2005). Chanson traditionnelle, 1969. Toile, huile, 120 x 149, MNBAL, AG-2399. Portrait d’Ojårs Åbols, 1969. Toile, huile, 160 x 240, MNBAL, AG-3772 Marta en tenue espagnole, 1973. Toile, huile, 150 x 120, AG-3451. Femme de Nica, 1978. Toile, huile, MNBAL, AG-3553.

Romans SUTA (1896, district de Césis - 1944, Tbilissi, Géorgie) Etudes dans l’atelier de Jülijs Madernieks, à Riga (1913), études à l’Ecole d’Art de de Riga (1913-1915) et de Penza (1915-1917). Participation à des expositions à partir de 1915. Membre du groupe des expressionnistes (1919) et des artistes de Riga (19201926). Distinction : médaille de bronze à

l’exposition des arts décoratifs de Paris (1925). Membre de l’atelier de peinture sur porcelaine « Baltars » (1924-1928). Auteur du livre « 60 Jahre lettischer Kunst » (1923, Berlin). Maître de l’atelier de dessin et de peinture de l’Ecole supérieure populaire de Riga (1928-1934). Il dirige ensuite son propre atelier de peinture (1934-1941). 1941, déménagement en Géorgie, il travaille dans un studio de cinéma à Tbilissi. Dans la brasserie du port, début des années 30. Toile, huile, 72 x 91, MNBAL, GL-5522. Lutteurs, vers 1936. Toile, huile, 73 x 91, Musée de Tukums, Mgl-96.

Leo SVEMPS (1897, district de Madona - 1975, Riga). Etudes à l’Université de Moscou, section « Droits » (1917-1918), atelier de A. Bolshakov (1917) et ateliers libres d’Ilya Mashkov (1917-1918). Diplômé de l’Université de Lettonie, section « Droits » (1925). Participation à des expositions à partir de 1921. Membre du Groupe des artistes de Riga (1920-1940), président du conseil (1956-1960, 1965-1968). Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1944. Distinction : récompense de la Fondation de la Culture (1924, 1932, 1936), Croix de la Reconnaissance (1938), « Artiste de mérite de la République socialiste soviétique de Lettonie » (1945), chevalier de l’Ordre « Signe d’Honneur » (1956), « Artiste du Peuple de la Lettonie soviétique », récompense d’Etat de la Lettonie soviétique (1957), « Artiste du Peuple d’URSS » (1963), chevalier de l’Ordre du Drapeau rouge du Travail (1965), de l’Ordre de Lénine (1971), de l’Ordre « Signe d’Honneur » (1973). Avocat assermenté (1926-1940). Enseignant à l’Académie des Beaux-arts de Lettonie (1940-1941, 1944-1952, 1954- 1975), recteur (1961-1974), professeur (1947). Député à l’Autorité supérieur d’URSS (1966-1970). Femme, 1922. Toile, huile, 64 x 60, MNBAL, GL-5691. Plage, 1927. Toile, huile, 65 x 81, MNBAL, GL-3704. Nature morte, 1929. Toile, huile, 91 x 86, MNBAL, GL-836.

Jånis TÈDEMANIS (1897, Ventspils - 1964, Toronto, Canada) Diplômé de l’Académie royale des BeauxArts d’Anvers, Belgique (1927). Etudes à l’Institut supérieur d’Art d’Anvers, avec Isidore Opsomer (1927-1934). 1944, part en exil en Allemagne, vit en Suisse et au Canada (1948-1964). Participation à des expositions à partir de 1928. Distinction : premier prix à l’exposition des Jeux olympiques de Los Angeles (représentant de la Belgique, 1932), récompense lors de l’exposition consacrée au centenaire de la Belgique (1934), diplôme du Grand Prix lors de l’exposition internationale de Bruxelles (1935), Ordre du Roi Léopold II de Belgique (1936). Manège (Carneval), 1932. Toile, huile, 65 x 95, MNBAL, GL-2822. Plage d’Ostende, début des années 30. Toile, huile, 64 x 69, MNBAL, GL-5310 Vitrine à Bruxelles, milieu des années 30. Toile, huile, 64 x 69, MNBAL, GL-2825. Portrait de G, 1937. Toile, huile, 60 x 48,5, Musée de Tukums, Mgl-41. Coq à Kuldiga, 1942. Toile, huile, 73 x 104, MNBAL, GL-2821.

Valdemårs TONE (1892, district de Tukums - 1958, Londres, Grande-Bretagne). Etudes à l’Ecole d’Art de Riga (1909-1915) et de Penza (1915-1916). 2ème bataillon des tirailleurs lettons sur le front de Riga (19161918). Participation à des expositions à partir de 1912. Membre du Groupe des expressionnistes (1919) et du Groupe des artistes de Riga (1920-1924), membre du groupe « Sadarbs » (1924-1925). Distinction : récompense de la Fondation de la Culture (1922, 1924, 1934, 1937), grade de « l’artiste d’excellence » attribué par l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie (1934), chevalier de l’Ordre des Trois étoiles de 4ème catégorie (1938). Enseignant à l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie (1925-1944), maître de l’atelier de Portrait (1925-1932) et de l’atelier de Nu (1932-1944), professeur (1944). 1944, part en exil en Allemagne. A partir de 1949, il vit à Londres. Paris. Quai de Seine, 1922. Toile, huile, 55 x 65,5, MNBAL, GL-5394. Parc Saint-Cloud, 1922. Toile, huile, 54 x 65, MNBAL, GL-2076.

103


Fovisti Latviesu val

3/1/07

12:15 PM

Konråds UBÅNS (1893, Riga - 1981, Riga). Etudes à l’Ecole d’art à Odessa (1910-1911), à Riga (1911-1915) et à Penza (1915-1916). Participation à des expositions à partir de 1911. Membre du Groupe des Expressionnistes (1919) et du Groupe des artistes de Riga (1920-1924), membre du Groupe de « Sadarbs » (1924-1925). Distinction : récompense de la Fondation de la Culture (1924, 1927, 1936), grade de « l’artiste d’excellence » attribué par l’Académie des Beaux-arts (1934), chevalier de l’Ordre des Trois étoiles de 4ème catégorie (1938), récompense d’Etat de la Lettonie soviétique (1958), « Artiste du Peuple de la Lettonie soviétique » (1959). 2ème brigade des tirailleurs lettons sur le front de Riga (1916-1918). Adjoint du directeur du Musée national de l’Art (1920-1925), enseignant à l’Académie des Beaux-arts (1925-1981), professeur (1947). Mer noire prés d’Odessa, 1910. Toile, carton, huile, 42 x 52, MNBAL, GL-3806. Autoportrait, 1916. Toile, huile, 49,5 x 40,5, MNBAL, GL-5507. Allée, 1918-1919. Toile, huile, 52 x 42, MNBAL, GL-248. Versailles, 1922. Toile, huile, Collection privée de Riga. L’étang de Måra, 1923. Toile, huile, 54 x 65, MNBAL, GL-2702. Champ de pommes de terre, 1923. Toile, huile, 55 x 65,5, Collection privée de Riga. Quartier de Pardaugava, 1923. Toile, huile, 61 x 70, Collection privée de Riga. Discussion, 1923. Toile, huile, 65 x 54, Collection privée de Riga.

Page 104

1906). 1906, départ pour l’Allemagne, Dresde. A partir de 1917, directeur de son propre atelier à Berlin. Paysage, 1925. Carton, huile, 61 x 72,5, MNBAL, GL-2903. Vignobles à Metzingen, vers 1925. Papier, carton, huile, 62 x 73, MNBAL, GL-3356. Port de Niendorf, 1927. Toile, carton, huile, 76 x 86, MNBAL, GL-3362.

Francisks VARSLAVÅNS (1899, Rezekne - 1949, région de Riga). Etudes à l’Ecole tsariste de l’Union de la promotion de l’art à Petrograd (1915-1917). Membre de l’Union des futuristes « Balaganchik » à Vladivostok. Participation à des expositions en Russie à partir de 1918, 1922 pour Riga. 1920, retour en Lettonie avec le bataillon d’Imanta. Membre de l’Union des artistes indépendants (1924-1927) et du groupe « Le Merle vert » (« Za¬å vårna ») (1927- 1931). Fondateur de la communauté des artistes à Rézekne (1936). Séjours en Italie (1923) et à Paris (1925) grâce à la bourse de la Fondation de la Culture. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1944. Enseignant à l’Institut des instituteurs de Rézekne(1921-1924). Inspecteur du département de la peinture (1940). Distinction : « Artiste de mérite de la république de Lettonie socialiste soviétique » (1943). Région de Latgale, années 20. Toile, huile, 31 x 25, MNBAL, GL-3125. Portrait de femme, 1932. Toile, huile, 55 x 65,5, MNBAL, GL-974.

Indulis ZARIˆÍ Jånis VALTERS (Johann Walter-Kurau; 1869, Jelgava 1932, Berlin, Allemagne) Diplômé de l’atelier de peinture académique de Vladimir Makovsky, à Saint-Pétersbourg avec le grade d’artiste de première catégorie (1897). Participation à des expositions à partir de 1894. Directeur d’un atelier d’art à Jelgava (1898-

(1929, Riga - 1997, Riga) Diplômé du Lycée d’art Janis Rozentåls (1952) et de l’Académie des Beaux-Arts de Lettonie, atelier de Peinture d’Eduards Kalniñß (1958). Participation à des expositions à partir de 1956. Membre de l’Union des artistes lettons à partir de 1960. Distinction : récompense de l’Union des artistes d’URSS, récompense nationale

de la Lettonie soviétique (1957), récompense de 2ème catégorie du Ministère de la Culture de la Lettonie soviétique (1958), médaille d’argent de Grekovs (1968); troisième place à la Triennale de la peinture balte, Vilnius, Lituanie (1975), grand prix à la première exposition internationale de peinture réaliste, Sofia, Bulgarie (1976), « Artiste du Peuple de la Lettonie soviétique » (1977), Membre de l’Académie des Beaux-Arts de l’URSS, membre d’honneur de l’Académie royale du Grande-Bretagne (1978), récompense Lénine (1980), Artiste du Peuple de l’URSS (1986). Enseignant à l’Académie des Beaux-Arts à partir de 1958, vice-recteur (1967), recteur (1988), directeur d’un atelier de peinture monumentale (à partir de 1972), professeur (1974). Portrait de l’épouse, 1975. Toile, huile, 88 x 72, MNBAL, AG-2339. Nature morte de Cuba, 1973. Toile, huile, 71 x 100, MNBAL, AG-2994 Motif ancien, 1981. Toile, huile, 50 x 60, MNBAL, AG-1264.

Osvalds ZVEJSALNIEKS (1944, Varaklani) Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts, section de pédagogie d’Eduards Kalniñß (1971). Participation à des expositions à partir de 1971. Membre de l’Union des artistes lettons depuis 1976. Président du conseil de l’organisation de la région de Latgale. Distinction : reconnaissance de l’Autorité suprême de la Lettonie soviétique (1983), chevalier de l’Ordre des Trois étoiles (1997). Enseignant au Lycée des arts appliqués de Rezekne (depuis 1970). Directeur du Collège d’art de Rezekne (depuis 1993), directeur de la filiale de l’Académie des Beaux-Arts de Latgale (depuis 1991), professeur (1995). Député de la 7ème Saiema (Parlement letton) (1998-2002). 1905. Triptyque. 1979. Carton, huile, 51x45, AG-1125; 51x71, AG-1126; 51x45, AG-1127.

MAHJ – Musée d’art et d’histoire Ìederts Eliass de Jelgava MNBAL – Musée National des Beaux-Arts de Lettonie

104Fovisma atskaņas: Latviešu glezniecība 1910-1980 / Reflets fauves: Peinture lettone 1910-1980