Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 31. szám Lendva 2011. augusztus 4. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Fotó: Čiček

Fantasztikus fociünnep

A muravidéki focirangadó a Mura és a Nafta között igazi fociünnepnek ígérkezett, s igazolta is az elvárásokat. Fantasztikus hangulat fogadta a gárdá-

kat, de ezen az ünnepen csak az egyik csapat győzhetett. A Naftának végül ez a nap történelmi sikert jelentett, hiszen első ízben sikerült legyőznie a

Murát, s ebben a fotón látható Vinko Vedran is fontos szerepet játszott, de a teljes csapat dicséretet érdemel. A 2:0-ás győzelem íze még édesebbé

Megújult a dobronaki plébániatemplom

Ökológiai bemutatópark Lendva közepén

Berki Árpád biotermesztő:

„Az elmúlt 10 évben a tevékenység minden szegmensét érintő forradalom játszódott le a biotermesztésben.”

4. oldal

6. oldal

15. oldal

vált azáltal, hogy a mintegy 6000 néző előtti siker Muraszombatban született. A Nafta jobb volt, de győzelme elsősorban okos taktikai játékának

és jó helyzetkihasználásának köszönhető. (A muravidéki rangadóról bővebben a 18. oldalon számolunk be.) HF


Iránytű Domonkosfai tájház

„Legalább 200 ezerre lenn Tomka Tibor

A puskaporos periférián Arról, hogy mennyire érzékeny az emberek, emberi csoportok, etnikumok közötti együttélés, az elmúlt évtizedekben sokszor megbizonyosodhattunk, ahogy arról is, hogy az együttélési egyensúly szinte kizárólag a jelenleg is tomboló válságos időszakokban szokott elbillenni. Szemtanúi lehettünk ennek több esetben a közelmúltban a nagyvilágban... A Muravidék esetében viszont eleve érzékeny, multietnikus területről van szó, ahol az egyensúly – ahogy az utóbbi időben itt is láthattuk – még könnyebben felborulhat. Az utóbbi állítást, a vegyesen lakott terület érzékeny egyensúlyi mivoltát szépen bizonyítja a legutóbbi sali községi tanácsülés is, ahol a tanácstagok felháborodva azon, hogy fiókiskolájukat a minimális létszám alá csökkenés miatt bezárni kényszerülnek, azt kezdték firtatni, hogy a szintén községükbe tartozó, de vegyesen lakott területen lévő faluban a kisebbség számára miért lehet még kisebb létszámmal működtetni az iskolát. A válasz: a pozitív diszkrimináció miatt. Az újabb kérdés természetesen: miért nem diszkriminálja pozitívan az állam a szociális, demográfiai stb. szempontokból igen hátrányos helyzetben lévő többségi nemzet tagjait is. A válasz megint egyértelmű: mert nincsenek eszközei, mert válságban az ország, mert elfogytak a tartalékok, így nem tudja vállalni a finanszírozást. A helyzet a válaszok ellenére nem változik, és habár az említett sali esetben meggyőződésem, hogy nem valamilyen soviniszta kirohanásról van szó, hanem elsősorban igazságkeresésről, a probléma megmaradt, és a következő alkalommal már előfordulhat, hogy Salban vagy egy másik községben, egy másik településen élesebb lehet a helyzet egy hasonló vitás esetben. Sajnos megelőzni ezt nehéz, különösen a mély szociális, társadalmi válságban lévő puskaporos periférián…

A leendő domonkosfai tájház már néhány éve rendkívüli gondokat okoz a šalovci nemzetiségi önkormányzatnak, ennek ellenére a legsürgősebb teendőket az idén sikerült megoldani. A tájház végső kialakítása a jelenlegi válságos helyzetben, úgy látszik, még várat magára. A helyzetről az önkormányzat korábbi és jelenlegi elnökét kérdeztük. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A domonkosfai tájház kialakításának ötlete még 2007 során született meg. A muravidéki csúcsszervezet ülésén javasolták az önkormányzatnak, hogy érdemes lenne ebben gondolkozni, mivel Domonkosfa nagy falu, valószínűleg sok régi tárgyat lehet majd fellelni. Már 2008-ban a tervekről az akkori elnök beszámolt a polgármesternek, az ötletet ő is támogatta. 2008 augusztusában a faluban már jártak a Szegedi Tudományegyetem munkatársai – előzetesen a néhány kilométerre elhelyezkedő kapornaki tájház kialakításában is nagy segítséget

2

vételár biztosítása a volt elnök szerint nagy nehézséget okozott az önkormányzatnak, ezért segítséget kértek még 2008 során a Nemzetiségi Hivataltól, de akkor a kérelmet elutasították arra hivatkozva, hogy már túl késő, kérjenek a jövő évben. Megtették ezt is, de akkor már beütött a pénzügyi válság, így elutasították őket. A megvásárlás után, 2009-ben már elkezdték a felújítási munkálatokat, a főépületben elvégeztették a teljes szigetelést, majd felújítottak egy szobát – egyben ebben a szobában kicserélték a nyílászárókat, a padlózatot is –, amelyben tárolják a már említett összegyűjtött tárgyakat. Jóformán az egész épületbe be lett vezetve az

A markovci fiókiskola bezárásáról döntöttek

Šalovcin óriási terhet jelen Šalovci Község Tanácsának múlt heti ülésén a költségvetés kivitelezéséről szóló féléves beszámoló mellett döntöttek a markovci általános iskola bezárásáról. A tanács döntött a községi elismerések várományosairól is, plakettben részesül Skaper Vendel Domonkosfáról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

nyújtottak –, akik egy hét alatt a falu nagyjából feléből szedték össze a muzeális tárgyakat. Ezután Skaper Vendel szerint elkezdődött az egész projekt adminisztrációs előkészítése, a leendő tájház épületegyüttesének kiszemelése, majd az egyeztetések ennek tulajdonosával. Az épületegyüttesről két értékbecslés is zajlott, az önkormányzat megbízásából készült becslés szerint 100 ezer, míg a tulajdonos által készíttetett becslés szerint 80 ezer eurót ért az épületegyüttes. A tulajdonossal végül 70 ezer euróban sikerült megegyezniük, a vételár két azonos részletben került kiegyenlítésre, a vásárlásba 25 ezer euróval besegített a polgármesteri hivatal is. A

Iztok Fartek polgármester a községi költségvetés kivitelezéséről szóló beszámolójában kifejtette: az év első hónapjában megközelítően 750 ezer euró bevétel és valamivel kevesebb kiadás mutatható ki a község költségvetésében, ami igen rossz adatnak tekinthető, hiszen a tervezett összegeknek megközelítően csak 30 százaléka

folyt be. A legnagyobb kiesés az állami költségvetés oldaláról állapítható meg. A község ugyanis pályázatokon keresztül kiépítette a szennyvízcsatornát, a kivitelezőket tehát kénytelen fizetni, míg az állam több mint 1 millió euróval tartozik a község felé. Ez súlyos, válságos helyzetbe hozza a község költségvetését, hiszen évi szinten 100 ezer euró késedelmi kamatot kényszerül kifizetni csak emiatt. A

kormányhatározat ellenére nem befolyt pénzösszeg ügyében a polgármester, illetve a község illetékesei több ízben és több illetékes állami instancián próbálkoztak már intézkedni, sajnos mindeddig eredménytelenül. Jelenleg az ügy a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumnál van, s ha minden igaz, még a héten megoldódik a probléma, habár az elmúlt hónapokban is ezt ígérték – tette hozzá

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Muravidék

ne még szükség” nne

Skaper Vendel korábbi és Jakosa Emerik jelenlegi önkormányzati elnök, a háttérben a leendő tájház főépülete. áram és a víz is, elkészült az installáció. A vételáron felül az önkormányzat a jelenlegi elnök, Jakosa Emerik szavai szerint megközelítően 20 ezer eurót költött eddig, a teljes befejezéshez pedig becslése szerint még legalább 200 ezerre lenne szükség. Azonban nem sikerült olyan pályázatot,

forrást találniuk, ahol beruházásokra, felújításra is pénzeszközöket lehetne kapni, csak programokat finanszíroznak. Így van ez az MNMI által nyert eszközökkel is, amelyekből a volt elnök szerint jövő tavaszra mindenképpen el kell készíteni a kiállítást, mert az eszközök egyébként elvesznek. A tervek szerint a kiállítást a

ntenek a kamatok A rendőrség a muraszombati államügyészségen büntetőjogi feljelentést tett Šalovci Község volt polgármestere, Aleksander Abraham ellen. A feljelentés szerint a volt polgármester öt pontban vétett a büntetőjogi törvénykönyv ellen, üzleti dokumentumokat semmisített meg, illetve hamisított, visszaélt hivatalos posztjával, illetve a posztból fakadó jogaival, sikkasztott és igazolatlanul rendelkezett más tulajdonával. A feljelentésben leírtak szerint a volt polgármester 20 ezer euró kárt okozott a községnek. a polgármester, illetve a tanácstagok többsége. A tanács a következő pontban megerősítette az illetékes községi bizottság ajánlását a községi elismerések várományosairól. Az idén három elismerést osztanak ki, így Šalovci Község plakettjét Skaper Vendel veheti át Domonkosfa fejlődéséért végzett odaadó munkájáért, míg a köz-

ség elismerését a Šalovci Nyugdíjas Egyesület, illetve a markovci Zorka Uzelac kapja. A t anács hosszabb meddő vita után arra kényszerült, hogy gyermekhiány miatt a Šalovci ÁI markovci fiókiskolájának ideiglenes bezárása mellett döntsön. A szükséges minimális gyermeklétszám hiánya miatt (5 gyermek)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

közben a Sali Mozaik Egyesület által részben felújított melléképületben szervezik majd meg. A melléképületben egyébként pálinkafőzőt, olajsajtolót, illetve gyümölcsszárítót szeretnének majd berendezni. Az önkormányzat még az előző mandátumban az említett munkálatok kivitelezői felé tartozásokat halmozott fel, s a volt elnök szavai szerint az MNMI, illetve a muravidéki önkormányzat ígért segítséget, de ebből nem lett semmi, a csúcsszervezet új elnöke pedig Skaper Vendel szerint teljesen elutasította ezt. Véleménye szerint emiatt megkérdőjelezhető akár az önkormányzat együttműködése is muravidéki szinten, mint hozzáteszi, ahogy ezt Hodos, illetve Moravske Toplice magyar önkormányzatai tették az elmúlt időszakban. Jakosa Emerik jelenlegi elnök hozzáteszi, eddig minden tartozást kiegyenlítettek, hogy mikor tudnak előre lépni, azt nem tudják, reménykednek azonban, hogy találnak megfelelő pályázati lehetőséget, mert a továbblépést a jelenlegi szigorúbb, program szerinti finanszírozás is nehezíti. ugyanis az állami költségvetés már nem hajlandó pénzelni a markovci iskola költségeit. Ezt megtehette volna a község, de a rossz pénzügyi helyzet és a következő évek szintén gyér gyermeklétszáma miatt ennek nem lenne értelme. A tanács egyébként levélben fordult az illetékes minisztériumhoz, hogy legalább még egy évig biztosítsa a szükséges összeget, hogy a község elő tudjon készülni a kiürülő épület hasznosítására, de ezt a kérést visszautasították. A tanács döntésében azt is kimondta, hogy a volt iskolaépületnek mielőbb tartalmat kell találni, nehogy úgy járjanak, mint a még 2005 során megürült dolenci iskola esetében. A tanács jóváhagyta a községi hírlap, a Se­ve­ro­ vzhodnik új szerkesztői bizottságának névsorát is.

Jegyzet

Az öko-termékek magasabb minőséget is képviselnek Az év második felében vagyunk, s ez a gyümölcs és a zöldség érésének idejét jelenti a gyümölcsösökben és a kertekben. A saját kertben megtermelt gyümölcs és zöldség lehetővé teszi számunkra, hogy táplálkozásunkat minél több gyümölcskészítménnyel és zöldséggel gazdagítsuk. Már a nagymamáink és édesTadina Boštjan, anyáink – mivel az emberek korán rájöttek arra, hogy egyes készítméélelmezési nyek ecet, só és cukor hozzáadátechnológus sával tovább „elállnak” – befőtteket készítettek és zöldségek eltevésével foglalkoztak. Mivel azonban híján voltak azoknak az anyagoknak, amelyeket kis- és nagyüzemi méretekben is használunk, a befőttes üvegeket celofánnal és más fóliákkal zárták le, majd gumival jól átkötötték azokat. Az így lezárt üvegek tartalma több esetben is megromlott, ezért a szemfüles háziasszonyok tartósítószerek hozzáadásával próbálták kitágítani a felhasználási időt. Ilyenek voltak a szorbinsav és a szorbátok, a benzolsav és a benzoátok. Ezeket a szereket ma adalékoknak nevezzük, s mint mindegyik adalékanyagnak, ezeknek a helytelen használata, illetve túladagolása az egészségre káros lehet. A félreértések elkerülése végett ki kell hangsúlyozni, hogy az adalékanyagok csoportjába olyan szerek és készítmények is tartoznak, amelyeknek a használata nem káros. Ilyen konzerváló szer a C-vitamin (E 300-as), a citromsav (E 330-as), az almasav (E 296-os jelzéssel) stb. Ma a befőttesüvegek lezárására fehér pléhfedeleket használunk, amelyek hermetikus lezárást eredményeznek. Ezek a lezárás után hőkezelésnek, pasztőrözésnek vethetők alá. A helyes eljárás és a természetes anyagok (só, ecet és cukor) arányának a kiválasztásával ma már tartósítószer nélkül is „elálló” befőttekre tehetünk szert. Ebben az esetben is ügyelnünk kell arra, hogy csak egészséges és érett gyümölcsök alkalmasak eltevésre. A mai trendek az egészségbarát készítmények mellett szólnak. Ezek közé tartoznak azok, amelyek kevesebb sót, illetve cukrot tartalmaznak. Ma már az eladópolcokon található termékekben a cukor egy része – szőlő-, illetve gyümölcslé-koncentrátum hozzáadásával – „mérsékelve van”, így a termék cukorszegényebbé válik. Hasonlóképpen csínján kell bánni a sóval is. A készítmények különös szegmensét képviselik azok, amelyek a biozöldség-, illetve biogyümölcstermesztés szabályai szerint kerülnek a feldolgozó piacra. Az ilyen termények, illetve az ezekből készült termékek egyre inkább teret nyernek, hiszen a minőségileg jobb termékek kategóriájába tartoznak. Egy általános megállapítással zárnánk: fogyasszunk minél több saját kertből származó friss zöldséget, valamint ebből készült terméket, hiszen ezeknek a származása nem lehet kétséges. Legalább számunkra nem!

3


Muravidék Megújult szentély a dobronaki plébániatemplomban

lyek, a felújított sekrestye Zadravec Robert asztalos munkáját dicsérik. Restaurálták a Jézus Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szobrokat is, melyek újonnan a szentélyben lettek elhelyezve a most befejezett freskó előtt. Új helyet kapott a SzentháA dobronaki plébániatemplom szentélye az új kegytárgyakkal, sóállványt), keresztkutat romság-kép (a sekrestye valamint a felújított képekkel és szobrokkal új arculatot kapott. készített brači terméskő- ajtaja felett), a Szeplőteből. Az új kegytárgyak len Szüzet ábrázoló kép a A mintegy 100 ezer euró értékű munkálatok főleg a hívők kiválasztásába és a többi hajórész jobb oldali meladományaiból valósultak meg. Az új oltárt július 24-én Peter felújítási munkálatba a lékoltárához került, alatta hívőket és a plébánián mű- van a keresztelőkút. A Štumpf muraszombati püspök szentelte fel. ködő tanácsokat is bevon- bal oldali mellékoltár fölé Szolarics Nađ Klára lett döntöttünk, került Szent Jakab klara.solaric@nepujsag.net azért is, mert biapostol képe, itt zonyos felújítátalálható most a si munkálatokat Nem véletlenül esett tabernákulum és amúgy is el kellett erre a vasárnapra a válaszaz örökmécses is. volna végezni. A tás, hiszen a dobronaki A felújított melfelújításra engeplébánia a búcsúját, vélékoltárok alsó délyt kaptunk a dőszentje, Szent Jakab része kőből, felső muraszombati apostol napját ünnepelte. része pedig fából püspökségtől és A plébániához tartozó öt készült. a m ű e m l é k vé falu – Dobronak, Zsitkóc, A dobronaki delmi intézettől Kámaháza, Göntérháza plébániatempis. Majd a tervés Radamos – hívei július lomot a szobrorajzok elkészíté20-a és 24-e között külön kon, a freskón és se következett, lelki előkészületen, lela nagy képeken melyet – szakmai ki megújuláson vehettek kívül vászonra szemmel – Slavko részt, melyre meghívták festett keresztúti az egykor Dobronakon Augusztus 1-jén volt két- Kranjc, a Teológistációk is díszílelki szolgálatot végző, éves évfordulója annak, ai Egyetem előtik. A festmények illetve innen származó lel- hogy mag. Štihec Simon adója nézett át. Pandur Lajos készeket is. Az előkészü- plébánosi szolgálatot tölt Volt mit javítani. lendvai festőműA ke g y t á r g ya k let meghittségét növelte be Dobronakon. vé s z a l kot á s a i végleges formáMarjan Turnšek, maribori 1954-ből. Egyébérsek jelenléte is, aki még amit a közben megtörtént ját Anton Kolarič ként az 1334-ben mint muraszombati püs- plébános-csere – Srečko az odranci Atrij a Bánffy család pök hagyta jóvá a templom Fras helyére Štihec Simon Kft.-ből tervezte leveleiben már meg. Ennek alapfelújítását. került – sem állított le. említett Szent JaA Szent Jakab plébá– Érkezésemkor a hit- ján a dragonjai A tabernákulum a bal oldali mellékoltárban kab templom jelniatemplom presbitériu- községi és a plébániai Kolenc Kőfaragó kapott helyet Szent Jakab apostol, a plébá- legzetes arculatát mának felújítását 2009- gazdasági t anáccsal a Kft. új áldozóol- nia védőszentjének képe alatt. a sajátos, megmaben kezdték el tervezgetni, terv megvalósítása mel- tárt, ambót (olvagasított toronnyal tuk. Önzetlen adományu- 1963-ban kapta. Bizonyára igaz, hogy kat köszönöm, hasonlóan a püspökség, Dobronak az ideinél szebb és örömKözség, a községi nem- telibb plébániai búcsú tazetiségi közösség, a helyi lán nem is lehet, hiszen közösség és mindenki minden hívő és jóakaratú hozzájárulását a közel 100 ember szívében ott lakott ezer euró értékű munkála- az elégedettség, látván tok elvégzéséhez, bár vár a munka, a törődés gyümég törlesztésre összeg – mölcsét. Az új oltárt, az mondta lapunknak mag. ambót és a keresztelőkutat Peter Štumpf muraszomŠtihec Simon plébános. Az oltáron, az ambón, bati püspök áldotta meg a a keresztelőkúton és a plébániai búcsú többnapos húsvéti gyertyatartón kívül rendezvénysorozatának a 2009-ben megkezdett vasárnapi, július 24-ei esemunkálatok keretében más ményén. Dobronakon felújításra felújításokat is elvégeztek a szentélyben és a templom- vár még a templom padlóA dobronaki Szent Jakab plébániatemplom szentélye az új oltárral, ambóval és ke- ban. A két új gyóntatószék, zata, az orgona és az esőa papi és ministránsi ülőhe- víz-elvezetési rendszer. resztelőkúttal.

Új áldozóoltár, ambó, keresztelőkút, felújított festmények és szobrok

4

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Muravidék Összegzés egy történelmi program kapcsán

Élet a határ mentén

A lenti Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában az elmúlt héten összegzést tartottak a 18 hónapos, „Vizuális emlékgyűjtés” címet viselő történelmi program befejezése kapcsán. A projektet, mely a határ menti népek életét vette górcső alá, a jövőben is folytatni szeretnék. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kovács Sándorné igazgatóhelyettes köszöntője után Gyuriczáné Boczkó Ágnes vette át a szót, ismertetve a lezáruló projekt fontosabb állomásait, a munkafolyamat fázisait, a július 31-gyel

lezáruló projekt tartalmi vonatkozásait. Ennek lényege: – A fiatalok tanuljanak történelmet, adják meg az idősebbeknek a tiszteletet, sajátítsák el a felsoroltakhoz kapcsolható érzelmeket. Ez utóbbi nehéz volt, hiszen rossz sorsú emberekkel is találkoztunk. Ennek feldol-

gozása hosszabb időt vett igénybe, hiszen az ember fejében a téma még hos�szabb ideig ott motoszkált. Az interneten az emlékpontok.hu címen találhatók az elkészített interjúk, a vállalt 25-ből végül is 27 lett, amelyeket július 24-ig leadtunk – mondta a projektvezető,

Irodalmunk ötven éve

Fontos a fiatalok megszólítása Javában tart a szünidő és a fő fesztiválok ideje is most van. A lassan „lecsengő” ilyen-olyan ifjúsági és anyanyelvi, valamint hagyományőrző táborok után fiataljaink is hazatérnek, s kezdődik a szokásos nyafogás: már megint nem történik idehaza semmi. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az MNMI és a Tudományos Társaság, valamint az írótársaság a zalai és a vasi írókkal kétnapos írótábort szervez Ifjúsági Pannónia jeligével, melyre a három „régió” fiatal, pályakezdő íróit invitálják közös eszmecserére, műhelymunkában való részvételre. Az írótábor az idén fél évszázados muravidéki magyar irodalom jubileumi ünnepsége körüli rendezvénysorozat keretében valósul meg. Az ötletgazda, Péntek Imre, a Pannon Írók Egyesületének elnöke szerint erre azért van szükség, mert a pályakezdő fiatalok nem mindig találják meg a megfelelő fórumot tehetségük kibontakoztatására. Ezért történik meg újabban, hogy az első kötet sikertelensége kedvét szegi a fiatalok próbálkozásainak, s legtöbben abbahagyják az írást. Ilyen esetekben minden segítség jól jön, hiszen az utánpótlás szempontjából nagyon

fontos időszakról van szó, olyanról, amire minden író szívesen emlékezik vissza, akárcsak a kudarcokra is. Halász Albert költő az 50 éves rendezvénysorozatot a számadó jelleg, a megtett út fontosabb állomásainak, a nemzedékek és szerzők, valamint a megjelent művek értékelése szempontjából tartja fontosnak. Különösen az utánpótlás szükségességét, a fiatal tollforgatók felkarolását emelte ki. Ezek nem csoportban jelentkeznek, sok esetben nagyon is elszigetelten egymástól, így ismerkedésük is nehézkes. A legtöbben az irodalmi lapoknál sem jelentkeznek, ezért fontos, hogy megszólítsuk őket. E sorok írója szerint talán a történelemben sohasem volt ennyi tehetséges pályakezdő fiatal, akikkel érdemes a foglalkozás, pusztán az utánpótlás-nevelés miatt. Ezért a műhelyre egy-egy régióból 3–5 fiatal írót várnak. Ezeknek egy közös irodalmi

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

esten történő bemutatását is tervezni kell, hiszen nem elég, ha csak címet váltanak, hanem az is fontos, hogy a közös nyelven kívül egymás műveibe is betekintést nyerjenek. Az sem baj, ha rokon vonásokat is felfedeznek, s barátságok is szövődnek e nehéz mesterség eltanulása közben. Kepe Lili, az MNMI igazgatója az említett írótábor mellett az őszi rendezvényről elmondta: egy díszüléssel, illetve tanácskozással, egy kiadvánnyal és egy irodalmi esttel teszik maradandóvá, amelyre a magyar és a határon túli írótársaságok, egyesületek és a Magyar Írószövetség, valamint az MTA Magyar Tudományosság Külföldön EB lesz a meghívott. Az ősz folyamán újrainduló, tavaly jól sikerült Irodalmi Karaván is az itteni irodalom népszerűsítését szolgálja majd. Ennek állomásainak kijelöléséről most egyeztet az intézet. Mint mondotta: az évforduló kötelez!

Gyuriczáné Boczkó Ágnes (középen) projektvezető tanítványai körében. majd megköszönte a diákok közreműködését és odaadó munkáját. Németh Katalin, Gyu­ ricza Barbara Katalin, Molnár Máté, Dénes Dávid diákokat a közelmúlt történelmének a megismerése, az interjúalanyok élő „előadás” jellege ragadta meg. Dávid továbbá a megélt történelemnek a „lélekszűrőn” átkerült tapasztalatait is kiemelte: – Nagyon érdekes volt ezekkel a sokat megélt és tapasztalt emberekkel a találkozás, hiszen egy másfajta világot képviselnek a mában. Talán ettől a valóságlátásuk is tisztább. A Terror Háza Intézet

is érdeklődött az interjúk iránt, ennek apropóját az adta, hogy a szlovéniai részen is jártak már, bár csupán informatív jellegű kiránduláson. Ekkor ötlött fel, hogy a tudományos intézetnek is fel lehetne ajánlani az anyagot. – Ezt nagyon jó néven vették, és saját archívumukban szeretnék felhasználni az interjúkat. A projekt ezzel még nem zárult le, így már az új iskolaévtől kisebb intenzitással elkezdik a következő ciklust, melyben a határ mentén élő szlovéniai magyarok kitelepítését és egyéb megpróbáltatásait is rögzíteni fogják.

Bethlen Gábor Alap: 3 millió forint a Muravidékre Megszülettek a Bethlen Gábor Alap magyar kultúráért és oktatásért 2011. évi nyílt pályázatának első, nyári körének bizottsági döntései. Szlovéniára vonatkozóan a magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása alatt az MNMI „Ifjúsági Pannónia” pályázata bizonyult nyertesnek. A bizottság a pályázatnak 900 ezer forintot ítélt. A magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása címén három pályázat bizonyult sikeresnek. A BONUS Alkotó Egyesület az „Ecsetvonások az V. Muravidéki Művésztáborban” című pályázatra 600 ezer forintot, míg az LKMNÖK a VI. Hagyományőrző Szent Istvánnapi Találkozó szervezésére 1 millió forintot nyert. Nyertesnek bizonyult a csentei Petőfi Sándor ME is, amely kulturális örökségének 30 éves ápolása címén 500 ezer forintot nyert. A négy pályázat összesen 3 millió forintot hozott a Muravidékre, az igényelt összeg egyébként 4,8 millió forint volt. Mind a négy pályázat saját résszel is számolt, ez összesen 1,3 millió forintot tesz ki. tt

5


Gazdaság Permakultúrás Várkertek

Ökológiai bemutatópark Lendva közepén A lendvai várpincészet mögötti, valamikor állami tulajdonban lévő 5 hektárnyi elhagyatott szőlőültetvény helyén a következő években permakultúrás „multi-ökopark”, vagyis ahogy elnevezték, Várkertek készülnek. Az ötletgazda Samo Tompa, illetve a neve alatt futó parasztgazdaság. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A várpincészet feletti öthektárnyi állami tulajdonú területet Samo Tompa 10 éves szerződéssel vette bérbe a Nemzeti Földalaptól. A megállapodás szerint a terület újraélesztése és részben gyümölcsösbe váltása után a szerződés 30 évre hosszabbítható meg. Ahogy a bérlő elmondta lapunknak, a területen már jó 15 éve teljesen elhagyatott szőlőültetvény található. Egyrészt a parcella elhagyatottsága, másrészt az igen meredek lejtő miatt mindennemű gépi beavatkozás szinte lehetetlen a területen. Éppen ezért az ötletgazda a permakultúrás „multi-ökogazdálkodás” fokozatos bevezetésével

Samo Tompa: „Elsősor­ ban azt szeretném, hogy a gyermekeim ter­mé­szet­ közelben nőjenek fel, is­ merjék meg az állat- és növényvilágot, ténylegesen önellátóan is meg tudjanak élni.”

A terület a vártól nézve. A parcella alja már ki van tisztítva, a felső rész még nem. szeretné újraéleszteni Lendva város egyik igen reprezentáns és fontos területét. Elmondása szerint az évek folytán kialakuló önfenntartó ökoszisztéma, a permakultúrás kertészkedés és gyümölcstermesztés, valamint állattenyésztés min­d enképpen nagyobb hozzáadott ér-

6

téket jelent majd Lendva városnak is. A tervezett kiegészítő idegenforgalmi, sport- és kulturális tevékenységek révén mindenképpen növekszik majd Lendva és a környék, valamint a régió vonzereje. Samo Tompa szerint a kezdeményezés szinergetikus hatásai igen jelentősek

lehetnek, egy ilyen gazdaság turistákat is vonzhat. A gazdaságon termesztett élelmiszerek növelik majd a lakosság minőségi ellátását, s a város egy új, nagyméretű zöldfelülettel gazdagodik. Az alapcél mindenképpen a terület karbantar tása a már említett permakultúrás gazdálkodás révén – kertek, gyümölcsös –, a lakosság számára sport- és kulturális tevékenységek szervezése, illetve együttműködés a szakmai nyilvánossággal, oktatási intézményekkel. Emellett vannak specifikus célok is. Így például a természetes, őshonos flóra és fauna őrzése, tanösvények létesítése, gyermekek számára kalandpark, s úgynevezett down-hill pálya építése. Az utóbbi kettő a terület tisztítása közben kitermelt fából készülne szintén teljesen természetes módon. Az adrenalin kerékpárpálya 3 kilométeresre van tervezve, három nehézségi fokozattal. Az egész projekt vezérfonala a helyi közösség, a lendvai polgárok bevonása a terület tájépítészeti sokszínűségének megőrzésébe, kialakításába. A lakosság számára gyakorlati műhelyeket szeretnének szervezni, ezek keretében a lakosság segítene az egész létesítmény kialakításában, természetesen a termést is élvezve. Az első ilyen műhelyeket még idén októberre tervezik. Eddig az említett terület 2 hektárnyi része került kitisztításra, a többi részen még el kell távolítani a betonoszlopokat és a huzalokat, ki kell ritkítani

Mi a permakultúra? A permakultúra alapgondolatát az ausztrál Bill Mollison és David Holmgren publikálták az 1970-es években. Az a meggyőződés sarkallta őket, hogy ha az emberi társadalom továbbra is ilyen mértékben folytatja a Föld tartalékainak felélését, akkor el fogja pusztítani az élővilágot és önmagát is. A permakultúra megoldásként a természetben zajló ökológiai folyamatok minél teljesebb érvényesítését javasolja az ember élőhelyén és szükségletei megtermelése során. Hangsúlyozza a fogyasztás drasztikus csökkentésének, az energia-megtakarításnak és a természetből való „házi” energianyerés különféle módozatainak fontosságát. A permakultúrás gondolkodás a gazdálkodás valamennyi elemét (növényeket, állatokat, építményeket, domborzatot, táj- és vízrajzi adottságokat) egy egységes ökológiai rendszerré szerkeszti össze, amelyben az előre megtervezett módon létrejövő kapcsolathálózaton keresztül az egyes elemek produktivitása, használhatósága javul, a ráfordítás (ápolás, takarmány, gyógyszerek, elhelyezésre szolgáló épületek) csökken. A rendszernek része az ember is, tehát a permakultúra egyben emberi élőhelyeket is teremt. Célja az is, hogy pozitív közösségi kapcsolatokat teremtsen emberek, embercsoportok között. A piaci értékesítést nagyban segíti, hogy a helyi értékesítés különféle formái alakulnak ki. a közben felburjánzott bokrokat, fákat, különösen a tájidegen fajtákat, s megtartani a természetes növényzetet és állatvilágot (a területen borz, őz, nyúl, fácán, különböző madarak találhatók), majd a területen egy vegyes gyümölcsfaerdő létesítése is tervezett három hektáron, összesen 1500 egyeddel. Elsősorban gesztenye-, dió-, mogyoró-, alma-, kajszi-, körte-, szilva-, cseresznye- és eperfa jöhet számításba. A permakultúrás zöldségeskertek 1 hektárnyi területre vannak tervezve. A tervek szerint 15 állatfajtát is tenyészteni szeretnének, a jószágok, illetve az általuk termelt élelmiszerek – például egy pici sajtüzem is a tervek között szerepel – értékesítésre kerülnének. A projektcélok között van a terület vízrendezése is, a területen található vízforrásból áramló vizet néhány helyen kisebb tavakban szeretnék tartani, itt akár haltenyésztés is szóba jöhet majd.

Az egyik cél egy úgynevezett élő génbank alapítása és karbantartása is, itt elsősorban őshonos, helyi gyümölcsfajtákra kell gondolni. A gyümölcsfák alanyai természetesen keletkeznek majd a már említett gyümölcsfaerdőben, míg az oltóvesszőket egy külön kijelölt területen készítik majd. Fontos cél a várpincészet mögötti természetes amfiteátrum kihasználása is különböző kulturális rendezvényekre, nyári mozira stb. A terület legmagasabb pontján egy 10 férőhelyes sátorozási területet is ki szeretnének alakítani. Az említetteket a területre vonatkozó ötéves projektjavaslat tartalmazza, ez körülbelül 200 ezer euróra van értékelve. A szükséges eszközöket különböző pályázatokon szeretnék megszerezni, de rengeteg érték származik majd saját munkából, illetve a potenciálisan részvevő lakosoktól is.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Info

Idén bioborokat Még bármelyik változat lehetséges is minősítettek Választ kapott a képviselő

a távvezeték nyomvonalát illetően

Göncz László nemzetiségi képviselő a Gyertyános és Kapca határában kiépítendő 400 kV-os magasfeszültségű távvezeték nyomvonalával kapcsolatosan júniusban kérdést intézett Roko Žarnić miniszterhez. A válasz: minden opció lehetséges még. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Göncz képviselő kérdésében rávilágított a Pince–Cirkovce közötti 400 kV-os magasfeszültségű távvezeték nyomvonalának Gyertyános határába tervezett szakaszával kapcsolatban, hogy ez túl közel kerül a lakott területhez, családi házakhoz (udvart is átszel), ami növeli az elektromágneses sugárzás veszélyét, a létesítmény pedig ront a terület képén. A képviselő megemlítette, hogy a tervek készítője nem vette figyelembe a közvetlenül érintett polgárok megjegyzéseit. Véle-

ménye szerint a sugárzás túllépi a megengedett értéket. A képviselő újabb lépéseket és elaborátumot kér, végül megkérdezi, hogy az állam a tervezett távvezetéket a polgárok akarata ellenére kívánja-e megépíteni. Roko Žarnić környezetvédelmi és területrendezési miniszter a képviselőnek adott válaszában kifejti: a tervezés mindvégig a hatályban lévő előírások, becsült hatások és szakmai alapok, a környezetre való hatások figyelembe vétele mellett történt. A nyomvonal egy pillanatig sem jelentett veszélyt a polgárokra.

A június 9-i közvitán Lendván Anton Balažek polgármester javaslatot tett arra, hogy a 2x400 kV-os távvezeték nyomvonalát kijelölők és az érintettek találkozzanak, valamint újból mérjenek fel minden szempontot és lehetséges változatot. Még minden opció nyitott tehát, és az illetékesek között további egyeztetések folynak. Többek közt nyitott az az opció is, mely szerint az új távvezeték nyomvonala a már meglévő szlovén távvezetékkel párhuzamosan készül el, tehát Kapcán és Gyertyánoson kívül – áll Roko Žarnić miniszter válaszában.

Az AGRA mezőgazdasági vásárt megelőzően hagyományosan különböző minősítéseket is szerveznek, köztük az egyik legrangosabb, az idén már 37. alkalommal megszervezett borminősítést. Az idei minősítésen nyolc országból érkeztek minták összesen 226 termelőtől. A szakmai zsűri összesen 16 champion címet osztott ki. Az aromatikus fehér-

borok között zömében a stájer termelők tűntek ki, míg a nem aromatikus fehérborok a zsűri szerint legjobban a szlovén tengermelléken sikerültek. A vörösborok között szintén a tengermelléki, illetve a montenegrói termelők domináltak, míg az ökológiailag termelt bioborok között az osztrák termelők vitték el a legtöbb elismerést. tt

Négy ország illetékesei a goricskói vadkárról A szlovén mezőgazdasági tárca az MMÖNK Tanácsa elnökének, Horváth Ferencnek címzett hivatalos levelében megköszönte a közösség fáradozásait az évről évre nagyobb gondot okozó vadkár megoldása érdekében. Egyben kifejtik, egyetértenek azzal, hogy a megoldás keresésébe minden érintett felet be kell vonni, így szeptemberre tervezik megszervezni a négy szomszédos ország vadgazdálkodási illetékeseinek ülését. Az üléstől a szlovén mezőgazdasági tárca azt várja, olyan intézkedésekről tud határozni, amelyek tűrhető szintre csökkentik a vadkárt Goricskón. tt

hétről hétre Ljutomer – Ljutomerben nagy sikerrel zárt a júli-

us utolsó hetében zajló Grossmann Filmfesztivál, melyet 2005-ben indítottak a szlovén kinematográfia centenáriuma alkalmából. Az idén a horrorfilmek nemzetközi fesztiválja életműdíját a 89 éves Christopher Lee, a filmvásznak legismertebb Drakulája kapta, aki pénteken díszvendégként részt vett a rendezvényen.

Šteiner, a szlovén hadsereg vezérkari főnöke, és a két ország katonai együttműködésének lehetőségeiről tárgyalt. Áttekintették azt a több mint tízéves múltra visszatekintő egyezményt, amelyben Szlovénia, Magyarország és Olaszország szárazföldi kötelék fenntartására vállalt kötelezettséget. Ezt az újonnan NATO-taggá vált Horvátország bevonásával kívánják továbbfejleszteni. Magyarország lehetőséget biztosít Szlovéniának, hogy katonái részt vehessenek a robbanóeszközök elleni magyarországi felkészítésben, viszonzásul Szlovénia a magyar katonák magashegyi kiképzésében vállal szerepet.

gyobb cseh autógyár, amely a német Volkswagen konszern része, az első hat hónapban 5,4 milliárd euró bevételt könyvelt el, ami 25,7 százalékkal több, mint a tavalyi év első felében – közölte a Škoda Autó Mladá Boleslavban. A Škoda Auto 118 millió euró értékű beruházást valósított meg az első félévben. Összesen 454.698 személygépkocsit küldött a piacra, ami éves ös�szevetésben 20,1 százalékos növekedés.

Gosztola – Gosztolán találkozott július 28-án dr. Benkő Tibor, a magyar és Alojz

Mladá Boleslava – Megugrottak a Škoda Auto bevételei az idei első félévben: a legna-

London – Plácido Domingót választotta elnökévé a hanglemezkiadók világszövetsége

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

(IFPI – 66 ország 1400 hanglemezkiadója) Londonban. A világhírű tenor egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy felvegye a harcot az illegális zeneletöltéssel szemben. Az IFPI azért választotta elnökévé, mert „elismertségének köszönhetően mindenhol a világon odafigyelnek rá”, emellett segíthet abban, hogy rendeződjön a lesújtó illegális zeneletöltési helyzet Spanyolországban, ahol a legdrámaibb a zenei kalózkodás Európában. A spanyoloknak mindössze 32 százaléka gondolja, hogy az illegális letöltés bűn. Dániában például 71 százalék ez az arány. Washington – A világ népessége, amely 1999-ben

érte el a hatmilliárdot, már az idei évben meghaladhatja a hétmilliárd főt, 2050-re pedig további 2,3 milliárddal lehetünk többen a jelenlegihez képest – tette közzé a Science tudományos magazin. 2011-

ben körülbelül 135 millió gyerek születik világszerte és 57 millió ember hal meg, ez bolygónk lakosságának 78 millió fős gyarapodását jelenti egyetlen év alatt. A következő negyven évben a 2,3 milliárd fős növekedés 97 százaléka a kevésbé fejlett régiókban várható, ebből 49 százalék Afrikában.

7


Info a mai napon... Augusztus 4-én történt 1875 Meghalt Hans Christian Ander­ sen dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő (A kis hableány). 1884 Megszületett Balázs Béla költő, író, filmesztéta. 1900 Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné, Strathmore grófjának kilencedik gyermekeként. 1901 Megszületett Louis Arm­ strong, a huszadik század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 1912 Megszületett Raoul Wallenberg svéd üzletember, diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg. 1941 Meghalt Babits Mihály költő, író. 1961 Megszületett Barack Obama amerikai jogász és politikus, az Amerikai Egyesült Államok első színes bőrű elnöke.

visszapillantó

1971. július 30-án, 29. szám

Új vágóhíd Lendván Nemrégiben fejezték be a lendvai földműves szövetkezet új vágóhídjának építését. Értesüléseink szerint az épület a főbb berendezési tárgyakkal együtt mintegy 1.670.000 újdinárba került és hamarosan átadják majd rendeltetésének. Az új vágóhíd üzembe helyezése után bizonyára zavartalanabb lesz Lendva és a környékbeli falvak húsellátása. A vágóhídra ugyanis a környékbeli gazdáktól felvásárolt vágójószág kerül majd. A tervek szerint a vágóhídon mintegy 400 tonna húst dolgoznak majd fel évente.

kő kövön maradjon!

Szent Anna köztéri szobrai Lendvahegyen és Hármasmalomban Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Szent Anna és Szent Joakim a Boldogságos Szűz Mária szülei voltak, akiknek a keresztény naptár szerint július 26-án van az ünnepe. Érdekes módon a Szentírásban nem találkozhatunk a nevükkel, egy a 2. században keletkezett ókeresztény irat említi csak őket, az úgynevezett Jakabősevangélium. Szent Anna személyével kapcsolatban az elgondolkoztató, hogy bár Annát és Joakimot mint szülőpárost együtt emlegeti a teológia, a népi vallásosságban Szent Anna sokkal népszerűbb, többször előfordul a néphagyományokban, több köztéri szobrával találkozunk, mint Joakimnak. Erre az ellentmondásra az egyik legvalószínűbb magyarázat az, hogy az ősi, természeti vallások központjában álló ősanya alakja a kereszténységben eggyé forrott Szent Annáéval. Szent Anna tisztelete a magyarságnál

8

széles körben elterjedt. A magyar „anya” szó és a hébernek tartott Anna név etimológiai vizsgálatának megnyugtató magyarázata még várat magára. Szent Anna a nagymamák, az özvegyek, a jegyesek, a háziasszonyok, a gyermeket váró asszonyok, a szabók, a molnárok, a cselédek és a csipkeverők égi pártfogója. Attribútumai a liliomszár, a könyv és a karján ülő vagy mellette álló kis Mária. Szent Anna tiszteletének a Muravidéken is több értékes nyomára bukkanhatunk. Lendva fölött a Szentháromság kápolnánál őrködik Szent Anna és Mária. Ez vidékünk egyik legbecsesebb köztéri szakrális szobra. Vitatott, hogy a 18. vagy a 19. században keletkezett-e. Az alkotás igen tehetséges mesterről árulkodik, aki el mert szakadni a művészeti közhelyektől, és egy egyedi, karakteres alkotást hagyott hátra. A szobor a késő barokk stílusjegyeit viseli magán. Szent Anna és a kis

Mária bájos arccal, lágy felújításkor került rá az drapériákba burkolva alábbi szöveg: „Tóth jelennek meg előttünk, Péter özvegye Szíjártó egyszerű és szeretettelAnna buzgóságából jes formában, mente1856.” A mintegy 3 sen minden túlzástól méter magas oszlop és pátosztól. tetején álló festett kőA szobor fenntarszobor barokk stílutására 1845-ben tett sú ugyan, de kifejező alapítványt Tarnóczy erejéből rendkívüli Antalné Gyurka Anna, mér tékű sérültsége császári és királyi kamiatt sokat veszített. pitány özvegye. Szent Az oszlop köré helyeAnna és Mária szobra zett építmény tovább az évszázadok viharait csorbítja a szobor élátélte ugyan, de a movezhetőségét és művédern kor vandalizmuszettörténeti értékét. sát alig. 2002-ben egy Szent Anna egyenes mámoros éjjelen úgy testtartással áll. Jobb megdobálták a szobrot kezével egy könyvet kővel, hogy az rendkíszorít magához, bal vüli mértékben megkezével a fátylát tartja. rongálódott. Mária feje Szent Anna Máriával. Lendvahegy. Legutolsó felújításkor letört és eltűnt. A szob- Fotó: LKZ. köntösét barnásvörösrot a Lendvai Galéria re, a fátylát pedig viláés Múzeum restauráltatta került. Igazából ez a kor- goskékre festették. A falu 2005-ben olyan példaérté- szerű módszer volna a leg- búcsúját is ezen szoborkűen, hogy a helyreállított megnyugtatóbb vidékünk nál tartják minden év júalkotás a múzeum „Lendva- többi szabadtéri szakrális liusában. A hármasmalmi vidék szakrális emlékei” műemléke esetében is. Szent Anna-szobor egyike című állandó kiállításán Hármasmalomban is a Lendva-vidék azon vallási kapott helyet, az eredeti áll egy Szent Anna-szobor. emlékeinek, amelyek a leghelyére pedig annak haj- A szobron olvasható felirat sürgősebben szakértő resszálpontos műkő másolata már nem az eredeti, hanem taurálására szorulnának. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Info

Elbúcsúzott Aleš Kalamar lendvai káplán

Barátokkal gazdagodhatsz

A lendvai plébániatemplomban a vasárnapi misén elbúcsúzott Aleš Kalamar káplán, akit hivatása a távoli Stuttgartba szólított. Ott a 30 ezernyi kivándorolt szlovén egyházközösségének szolgálatába áll, emellett a katolikus albán közösség lelki üdvösségéért is fohászkodik.

A dobronaki oratórium résztvevői.

A hívők, különösen a fiatalok körében közkedvelt lelkésztől – többek között a lendvai cserkészeket is ő segítette megalapítani – a vasárnapi szentmisén búcsúztak el, ezután pedig sajátságos módon ezt megtették a lendvai motorosok is, akiknek a körében Aleš Kalamar is szívesen tartózkodott. tt

A dobronaki plébánián az elmúlt hét folyamán szervezték meg az idei oratóriumot, amelyen mintegy 40 gyermek és 12 animátor vett részt. A résztvevőket színes, tartalmas és izgalmas programok várták. A gyülekező minden nap 9 órakor volt, amelyet zászlófelvonás és az oratórium himnusza követett. Az

étel, erő, egészség

idei jelmondat: „A te irányodba”. Az oratórium ideje alatt volt katechézis a templomban, különböző műhelymunkák és izgalmasabbnál izgalmasabb játékok is. A jelenlévő gyerekek az animátorok segítségével megismerhették Jónás utazásának történetét Ninivébe, hiszen minden nap eljátszottak egy-

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Ha magas a vér koleszterinszintje… C s a k a n ny i t e g ye n , amennyit a szervezete fel is használ! Naponta 4–5-ször egyen, ügyeljen a mennyiségre! A napot kezdje reggelivel. Fogyasszon zabpelyhet cukor nélkül. A zabpehely

hozzájárul a koleszterinszint csökkentéséhez, tehát 4–5 kanál zabpehely alacsony zsírtartalmú tejjel vagy joghurttal. Naponta legalább 3 darab gyümölcsöt fogyasszon (30 dkg), kötelezően a héjá-

val együtt. A gyümölcshéj tartalmaz olyan anyagokat is, amelyek elősegítik a koleszterin csökkenését. Naponta legalább 40 dkg zöldséget fogyasszon; kötelező a nagy adag saláta (káposzta, zöld-

saláta, sárgarépa, paradicsom, paprika, uborka...) Különösen ügyeljen a koleszterintartalmú élelmiszerek fogyasztására: csökkentse a tojás fogyasztását – a tojássárgáját, a fehérje

Köret paradicsommal és burgonyával

Krémleves

• 4 nagyobb burgonya • 2 nagyobb paradicsom • 2 kanál olaj • Fél feferóni • Kakukkfű, só

• • •

A meghámozott burgonyát felszeleteljük. Elektromos keverővel feldaraboljuk a paradicsomot és a feferónit. Az olajat felmelegítjük és hozzáadjuk a paradicsomot. Sózzuk, hozzáadjuk a kakukkfüvet és a burgonyát. Lefedjük és pároljuk. Köretként tálaljuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

egy részletet belőle. Ezen kívül végigjárták Halász Dániel útját, ellátogattak Hotizára, Kótba és Velika Polanára is. Az oratórium célja főként a vallás, a hit erősítése volt, de természetesen sok élménnyel, tudással, valamint újonnan szerzett barátokkal is gazdagodhattak a gyerekek. Kepe Csilla

fogyasztható. Kerülje a zsíros húsokat. A csirkehús bőrét távolítsa el. Kerülje a kolbász, szalámi, virsli, pástétom, szalonna, disznózsír, tejföl, tejszín fogyasztását. Főzéshez használjon étolajat. Ne fogyasszon majonézt, gyárilag készített szószokat, kekszeket és édességeket. Sok bennük a zsiradék és a koleszterin.

3 nagyobb sárgarépa • 2 burgonya Egy közepes hagyma • Köménymag, babérlevél, bors, erős paprika, só 2 dl alacsony zsírtartalmú joghurt • Petrezselyem

A feldarabolt sárgarépát és burgonyát feltesszük főni. Hozzáadjuk a babérlevelet és köménymagot. A főtt zöldségeket elkeverjük, paprikával, borssal, sóval ízesítjük. A levest feltálaljuk és 2–3 kanál joghurttal gazdagítjuk, petrezselyemmel meghintjük.

"

" 9


Info augusztus 5. péntek Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:45 Tudományos műsor, Ez lesz a szakmám, ism., 13:00 Hírek, 13:15 A kövekben elrejtett milliók – dok. film, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:15 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 20:35 Hangverseny vidékeinkről, 2. rész, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Éjféli klub, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:45 Európai magazin, Impro Tv, ism., 15:45 Zenés műsor, ism., 16:55 Helyes és szokások, 17:25 Hidak, ism., 18:00 Hullámok közt, 18:15 Szlovénia képei, 18:50 KUT GAS – koncert, 20:00 Helyes ötlet!, 20:40 Az amerikai film – am. 23:20 Egy makulátlan elme dok. műsor, 21:35 örök ragyogása A Raw-étterem – ír sorozat, 22:30 Szertartások – angol dok. sorozat, 23:20 Egy makulátlan elme örök ragyogása – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Átjáró, 13:25 Körzeti magazinok, 14:15 Útravaló, 14:35 Az utolsó boldog nap – am. dok. film, 15:20 Szoborsorsok a Kárpát-medencében – dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Ahogy tetszik – színházi előadás, 22:50 24 – am. sorozat, 23:35 Hírek, 23:50 Záróra fiataloknak, 0:20 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. sorozat.

RTL Klub

augusztus 6. szombat Szlovén Tévé 6:05 Nyári színpad, 6:35 Visszhangok, 7:15 Gyerekműsor, 9:00 Kisvárosi krokodilok 1. – német film, 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:05 Laura – lengyel film, 15:20 Művelődési műsor, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Nyári éjszaka, 22:15 A természet gyümölcsei – dok. műsor, 22:45 Hírek, 23:20 Nyári színpad, 23:55 Alpok–Duna–Adria, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:15 Az időn át, 10:40 Helyek és szokások, Különleges ajánlat, ism., 11:40 Öko-villanások, ism., 12:15 Az amerikai film – am. dok. műsor, ism., 13:15 Maribor: Maribor – Maccabi, labdarúgó-mérkőzés, 15:05 Sportmagazin, 15:35 A Tine Rožanc néptáncegyüttes műsora, 17:30 A Paradicsom – szlovén sorozat, 18:25 Zenés műsor, 20:00 Eső Piránban – szlovén film, 20:50 A király – am. film, 22:35 Aranyfüst, 23:05 Gandzsa – am. sorozat, 0:05 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 12:55 Kul-túra 2011, 13:25 Delta, 13:55 Magyarország, 14:25 Barnum Cirkusz – am. film, 15:55 Magyarország története, 16:25 Hogy volt!?, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat 19:30 Híradó este, 20:10 23:35 Túl gazdag SzerencseSzombat, 21:05 A Római Birodalom bukása – am. – Doris Duke film, 1. rész, 22:30 Hírek, 22:40 titkos élete Balázs Fecó koncertje, 23:35 Túl gazdag – Doris Duke titkos élete – am. sorozat, 1:05 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:40 Grace Kelly – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Nem férek a bőrödbe – am. film, 22:20 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:25 A főnök – am. sorozat, 0:25 Reflektor, 0:40 Törzsutas, 1:05 Helyszíni szemle – német sorozat, 2:05 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:20 Az élet iskolája – am. film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 21:25 Félholt Irigy Hónaljmirigy, 21:25 Félholt – am. film, 23:20 Aktív, 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV, 1:00 Csillagközi romboló – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép – Válogatás, 15:00 Arcélek, 15:20 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 16:10 Építészet XXI 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 El Tropico – am. film, 23:20 Dunasport, 23:25 Komolyzene, 23:50 Utolsó vacsora – spanyol film, 1:30 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:30 Corinna – német sorozat, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:35 Elveszett kincsek kalandorai – angol sorozat, 14:45 Divatdiktátorok – am. sorozat, 15:40 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:10 Robin Hood – angol sorozat, 17:10 Vegasi vakáció – am. film, 19:00 Híradó, 19:30 Fókusz plusz, 20:00 Kutyabajnok – am. film, 22:05 Még drágább az életed! – am. film, 0:35 Őrület és valóság – am. film, 2:15 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:25 Babavilág, 12:55 Mindig nyár – am. sorozat, 13:50 Sliders – am. sorozat, 14:50 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:45 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:40 Crusoe – am. sorozat, 17:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Tor-túra – am. film, 21:25 Sulihuligánok – am. film, 23:15 Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő – am. film, 1:10 EZO. TV, 2:10 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 10:40 Divathét, 11:10 Carlo és vendégei – magyar sorozat, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:40 EtnoKlub, 13:55 Marco Polo – olasz sorozat, 15:00 Szerelmes földrajz, 15:30 Magyar elsők, 15:50 Törzsasztal, 16:45 Latin-amerikai Táncok Magyar Bajnoksága, 17:40 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Lévay Szilveszter Nemzetközi Musical Énekverseny gálaestje, 2. rész, 20:05 Clint Eastwood élete és filmjei – francia dok. film, 21:30 Nincs bocsánat – am. film, 23:35 Dunasport, 23:55 Tarasz Bulba – orosz film, 2:10 Ismétlések.

augusztus 7. vasárnap Szlovén Tévé

augusztus 8. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 11:00 Művelődési műsor, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Hangverseny vidékeinkről, 2. rész, ism., 14:25 Szlovén magazin, 14:50 A Smaragd-folyó – dok. műsor, 15:40 Furcsa 20:00 Topmodell a barátnőm történet – izlandi film, 17:00 Hírek, 17:20 Utak keletről – dok. sorozat, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Topmodell a barátnőm – francia film, 21:25 Családi történetek, 22:20 Hírek, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Végzetes éjszaka – francia sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:15 Az időn át, 10:35 Zenés műsor, 11:05 Korunk nagyjai: Klavdij Palčič, 11:50 A kövekben elrejtett milliók – dok. film, ism., 12:30 A gyümölcsösök – dok. műsor, 13:00 A természet gyümölcsei – dok. műsor, ism., 13:30 A méhek eltűnése – angol dok. műsor, 14:25 Marko Hatlak és a Funtango együttes – koncert, 15:45 Sport, 17:35 Az Avsenik legszebb dalai, 19:15 Szlovének világszerte, 19:50 Lottó, 20:00 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, 20:50 Ljubljana: Szlovénia – Montenegró, kosárlabda-mérkőzés, 22:45 Sport, 23:10 Szeretők – angol sorozat, 0:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Szellem a palackból, 12:35 Az Ushuaia expedíció – francia sorozat, 13:30 Bakaruhában – magyar film, 15:05 Sport7, 15:50 Labdarúgó-mérkőzés, 18:00 Anno, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Nevetni kell, ennyi az egész, 21:05 A Római Birodalom bukása – am. film, 2. rész, 22:35 Hírek, 22:45 Aranyfeszt, 23:15 Bibó Breviárium – magyar dok. film, 0:30 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:10 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 13:10 Magyar autósport-magazin, 13:25 Forma–1-magazin, 13:45 Elveszett kincsek kalandorai – angol sorozat, 14:55 Divatdiktátorok – am. sorozat, 15:50 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:25 Arsene Lupin – francia film, 19:00 Híradó, 19:30 A gyűrűk ura 3.: A király visszatér – am. film, 23:35 Hallgatási fogadalom – francia film, 1:20 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Kalandjárat, 12:35 Borkultusz, 13:05 90210 – am. sorozat, 14:05 Sliders – am. sorozat, 15:00 Monk –am. sorozat, 15:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:45 Beethoven 5 – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Malac a pácban – am. film, 21:55 Pokolfajzat – am. film, 0:05 Ray – am. zenés film, 2:35 EZO.TV, 3:05 Napló.

Duna Tévé 7:15 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:30 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Hétszilvafa – magyar film, 14:55 Múltidéző, 15:25 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:30 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:45 Az autózás legendái – német dok. sorozat, 16:20 Vannak vidékek – magyar sorozat, 16:55 Talpalatnyi zöld, 17:25 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:30 Mese, 19:00 A Magyar Hal Napja – dok. film, 19:45 Heti hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:55 Dunasport, 22:10 Gyilkos túra – am. film, 23:55 Cziffra György, London, 1962 – koncertfilm, 1:05 Ismétlések.

7:00 Nyári színpad, 7:30 Villanás, A hét tükre, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Éjféli klub, Tények a vitaminokról és az ásványokról – dok. film, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Az élet – angol dok. sorozat, 18:30 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Zenés est, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:55 Szombat délután, ism., 16:00 Szlovének Olaszországban, ism., 16:35 Különleges ajánlat, 17:00 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 17:35 Szlovén magazin, ism., 18:05 Első és második, 18:25 Impro.TV, 19:00 Az est vendége, ism., 20:50 Szlovénia – Hor20:00 A császárság vátország, kosárlabda– orosz sorozat, 20:50 mérkőzés Ljubljana: Szlovénia – Horvátország, kosárlabda-mérkőzés, 22:50 Zenés műsor, 0:25 Érdekel a könyv, 0:45 Írások.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Európa pályaudvarai – német dok. sorozat, 15:00 Hungária, Európa rejtett kincse – magyar dok. sorozat, 15:15 Gyerekjáték az Internet – magyar sorozat, 15:25 Szent István vándorlás – dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:45 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Sose halunk meg! – magyar film, 21:40 24 – am. sorozat, 22:25 Hírek, 22:40 Írók szövetségében, 23:10 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – magyar dok. film, 23:40 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 13:55 Királyok Királya – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Egy hisztérika feljegyzései – am. film, 22:15 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:25 Ádám és Éva – am. film, 1:20 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Ki hitte volna? – olasz film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 NCIS – am. sorozat, 21:25 NCIS: Los Angeles 0:35 A sötétség ideje – am. sorozat, 22:20 Aktív, 22:25 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:35 A sötétség ideje – angol film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Heuréka!, 15:30 Magyar elsők, 15:50 A vörös cárok – orosz dok. sorozat, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Majd a komornyik – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Jóravaló feleség – am. film, 22:30 Sportaréna, 23:15 Ara csak egy van – am. film, 1:00 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Info augusztus 9. kedd

augusztus 10. szerda

Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:55 Az est vendége, ism., 13:00 Hírek, 13:15 A szent dobok – dok. műsor, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A réteken… Stane Sušnikkal – dok. sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A palánkokon túl, 21:05 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Helyes ötlet!, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:50 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Hullámok közt, ism., 15:50 Jó napot, Koroška!, ism., 16:25 Hidak: Barangolások, ism., 16:55 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, ism., 17:50 Kosárlabda-mérkőzés, 20:00 Sportfilm, 20:50 Kosárlabda-mérkőzés, döntő, 22:45 Különleges ajánlat, 23:10 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:45 A szipka – egy találmány története – dok. műsor, 1:05 City folk: Barcelona.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:25 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Európa pályaudvarai – német dok. sorozat, 15:00 Hungária, Európa rejtett kincse – dok. sorozat, 15:25 Tudástár 2011, 15:55 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:45 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 21:05 A nagy 20:10 Önök kérték!, 21:05 A nagy ékszerész ékszerész – magyar film, 22:15 24 – am. sorozat, 23:00 Hírek, 23:15 A rejtélyes XX. század, 23:40 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. film, 0:10 Ma reggel, ism.

Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Egy nemzet naplója, ism., 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, Az utca királyai – 20:00 39 lépcső dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A nyolcas – dok. film, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 39 lépcső – angol film, 21:25 Férfiak – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 22:55 Nyári színpad, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:15 Művelődési műsor, 14:45 Zenés műsor, ism., 15:10 Aranyfüst, ism., 15:45 A szlovén vízkör, ism., 16:10 Érdekel a könyv, ism., 16:30 Hidak: Vendégem…, ism., 17:05 Öko-villanások, 17:40 Az élet – angol dok. sorozat, ism., 18:35 Orleki – koncert, 19:45 Lottó, 20:00 Sport, 22:50 Távozások – am. film, 0:20 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:25 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Európai pályaudvarok – német dok. sorozat, 15:05 Hungária, Európa rejtett kincse – dok. sorozat, 15:20 Gyerekjáték az Internet – magyar sorozat, 15:30 Médiaguru, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 A csábító nyomozó – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Televáró, 21:00 Linda – magyar sorozat, 22:10 24 – am. sorozat, 22:55 Hírek, 23:10 Sziget Fesztivál 2011, 23:40 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. sorozat, 0:05 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:40 Csodacsuka – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Castle – am. sorozat, 21:25 A mentalista – am. sorozat, 22:25 Döglött akták – am. film, 23:30 XXI. század, 0:05 Reflektor, 0:20 Az utolsó jelenet – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Ki hitte volna? – olasz film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 Zorro álarca – am. film, 22:55 Aktív, 23:00 A médium – am. sorozat, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:10 Egy hét Pesten és Budán – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Csellengők, 15:25 A vörös cárok – orosz dok. sorozat, 16:25 Erdélyi erődtemplomok, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Majd a komornyik – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek 23:20 Páneurópai Piknik 1989 szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Petőfi ’73 – magyar film, 22:10 Dunasport, 22:15 Robert Peary nyomában – am. dok. film, 23:20 Páneurópai Piknik 1989 – dok. film, 0:00 Koncertek az A38 hajón, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:45 A méregkeverő – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Piedone Afrikában – olasz film, 22:50 Jane Doe – am. film, 0:45 Reflektor.

augusztus 11. csütörtök Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Dosszié, ism., 14:20 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Szertartások – angol dok. sorozat, ism., 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Háború és béke – filmsorozat, 21:40 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 A. Nicolaj: Hárman a padon – színházi előadás, 0:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép, 15:00 Élő népzene, 15:30 Beavatás, 15:40 A vörös cárok – orosz dok. sorozat, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Majd a komornyik – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 A boldog élet – chilei film, 22:35 Dunasport, 22:45 Dokureflex, 0:00 Koncertek az A38 hajón, 1:05 Ismétlések.

14:15 Zen é s m ű s o r, i s m . , 15 : 0 5 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, Tudományos műsor, ism., 16:20 Európai magazin, ism., 21:25 Laurenti felügyelő 16:45 Korunk nagyjai: Franco Giraldi, 17:20 Hidak: Vendégem…, ism., 17:50 A palánkokon túl, 18:55 KUT GAS – koncert, 20.00 Nyár zenével és balettel, 21:25 Laurenti felügyelő – német film, 22:55 XVI. Lajos király szökése – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 13:00 Átjáró, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 15:25 Legendás konyhák, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:50 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 A csábító nyomozó – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Déltenger kincse – ausztrál film, 21:05 Tűzvonalban – magyar sorozat, 21:55 24 – am. sorozat, 22:45 Hírek, 22:55 Sziget Fesztivál 2011, 23:25 A fejvadász – am. film, 1:10 Ma reggel.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

Vendégem: Horváth Mestrovics Ferenc – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 5-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub

20:20 Richie Rich 1:15 Infománia.

6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Dalok szárnyán – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Richie Rich – am. film, 22:20 Ki nevel a végén? – am. film, 0:25 Hülyeség nem akadály – am. sorozat, 1:05 Reflektor,

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Az osztályutolsó – olasz film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 Bölcsek kövére – am. film, 22:20 Aktív, 22:25 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV.

Hidak: benne Neđo fagylaltozója (ismétlés: pénteken 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 9-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Barangolások: Gödöllő, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) – ismétlés (ismétlés: kedden 16.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 10-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Talpalatnyi zöld, 15:30 A világ nagy kikötői – dok. sorozat, 16:25 Magyar elsők, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Majd a komornyik – angol sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Ötfős hadsereg – olasz film, 22:45 Dunasport, 22:50 Charlie – koncert, 1:15 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Augusztus 4-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 A vad Kurdisztánon át – spanyol–német film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 11:30 A vad Kurdisztánon át Dr. House – am. sorozat, 21:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 22:20 Aktív Extra, 22:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:35 Forró nyár – am. film.

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Vendégem: poszthumusz portré dr. Tomka Miklósról – ismétlés (ismétlés: szerdán 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 11-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Bea Baboš Logar – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. augusztus 2-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Villanyszerelő GS International d.o.o., Kranjec utca 22., Lendva (30 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. augusztus 11.) Tehergépkocsi-szerelő Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát, szerb és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 24.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Hévízen és Balatonon apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85-376-443. •Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. Érdeklődni: tel. 041-605-849. •Eladó majdnem új Marles konyhabútor (csendes záródású), beépített gépekkel, valamint szintén majdnem új sarokkanapé. Érdeklődni: tel. 040-867-444. •Eladó jó állapotban lévő olajkályha és 50 literes villanybojler. Érdeklődni: tel. 041-567-258. •Eladók németjuhász kutyakölykök. Érdeklődni: tel. 051-342-910. •Tenke-hegyi borház Szlovéniával határos telekkel, csodálatos panorámával eladó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. +36/20416-97-05.

gyertyafény Augusztus 4-e és 10-e között Lendvai Plébánia Augusztus 5-én elsőpéntek. Este 6.00 órakor a Legszentebb kitétele és imaóra Jézus Szíve tiszteletére, valamint áldás. Este 7.00 órakor szentmise. Falvakon az elsőpénteki ájtatosságok: reggel 7.30-kor Gyertyánosban, 8.30-kor Völgyifaluban és 9.45-kor az Idősek Otthonában. Augusztus 1–13-ig a plébános magyarnyelv-tanfolyamon való részvétel miatt Debrecenben tartózkodik. Ez idő alatt a legszükségesebb ügyekben (betegek kenete vagy temetés) Bernád József tanácsos úr áll rendelkezésetekre (02/574 23 38).

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Göntérházán szombaton 17.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap évközi 19. vasárnap. Szentmisék 8.00, 10.00 (a temetőben) és 16.00 (Rigánóc) órakor lesznek. Augusztus 1-je és 5-e között a plébános lengyelországi zarándoklaton van a hívőkkel. Ebben az időben Franc Režonja helynök úr helyettesíti, így sürgős esetekben ő hívható a 041/756147-es telefonszámon.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Augusztus 7-én 14.00 órakor Cse­ke­ fán lesz istentisztelet.

12

Vida Jenő horgászszerencséje A szombatról vasárnapra virradó éjszakán a petesházi horgásztavon Magyar Dezső horgászati tanácsainak köszönhetően 13,5 kilogrammos, 135 centiméter hosszú harcsa akadt Vida Jenő horgára. Ezzel ő lett a tó királya, hiszen tavaly nyáron is ő fogta a legnagyobb halat, egy 16 kilós pontyot, amelyet a horgászrend szerint visszaengedett a tóba. M.D.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MÉDIAMŰHELY A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója (Kranjec utca 10., Lendva)

„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. Csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

Életének 95. évében elhunyt

Göncz István

gyertyánosi lakos.

2011. augusztus 30-tól szeptember 2-ig

médiaműhelyt szervez.

A 4 napos elméleti és gyakorlati képzés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a rádiózás és tévézés szerteágazó területeinek elméleti és gyakorlati alapjaiba. A műhely kiváló lehetőség képességeitek felméréséhez, a jövőbeli pályaválasztáshoz, illetve együttműködéshez a médiaintézményekkel. A képzés szlovén és magyar nyelven folyik. Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 18., csütörtök. Jelentkezni lehet a (02) 429-97-00 telefonszámon, illetve a helena.zver@rtvslo.si e-mail címen. Diplomások, egyetemisták és felső tagozatos középiskolások jelentkezését várjuk. A jelentkezőknek a médiaműhely részletes programját a jelentkezési határidő lejártával küldjük meg.

Ezúton mondunk köszönetet és fejezzük ki személyes hálánkat mindenkinek, akik elkísérték őt utolsó útjára. Köszönet a bátorító meleg szavakért, a sok-sok virágért, gyertyákért. Köszönet az imádságokért, a szép énekekért, a szertartásért és a harang kondulásáért. Külön köszönet azoknak, akik szentmisére és a temetőkert felújítására adakoztak. Emlékét megőrzi a szerető család.

MEGEMLÉKEZÉS Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Július 26-án múlt el 10 év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szerető férj, édesapa, nagyapa és após:

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Lovász Andrea (szerk.): NAVIGÁTOR – Kortárs gyerekirodalmi lexikon, böngésző és olvasókönyv Riordan, Rick: A titán átka Schneider, Liane – Wenzel-Bürger, Eva: Bori sütni tanul Coppin, Brigitte: A lovagok élete Szalai Vivien: Hamis gyönyör – Egy luxusprostituált vallomásai Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók 5. – A visszatérés: Leszáll az éj

Horvát József (1945-2001)

Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt emlékét továbbra is őrzik, és gyertyát gyújtanak, valamint virágot helyeznek sírhalmára.

SZŐLŐ- ÉS BORTERMELŐK EGYESÜLETE DOBRONAK Szeretettel meghívjuk Önt a

XIV. Nemzetközi borászati játékokra, Kerkáskápolna Község Önkormányzata és a Magyar Szántóverseny Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2011. augusztus 5-én 17.00 órától és 6-án 10.00 órától megrendezésre kerülő

Szántóversenyre, veterán traktorok, munkagépek bemutatójára és kapcsolódó programjainkra. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

amely vasárnap, 2011. augusztus 7-én 14.00 órai kezdettel lesz a Dobronoki György-háznál.

16.00 órakor a borminősítés eredményhirdetésére és az oklevelek kiosztására kerül sor.

Szerettei

névnapsoroló Augusztus 5-től 11-ig Péntek – Krisztina Szombat – Bettina Vasárnap – Ibolya Hétfő – László Kedd – Emőd Szerda – Lőrinc Csütörtök – Zsuzsanna

időjárás A hét végére napos, meleg idő várható.

Szeretettel várjuk! SZBED – Igazgatói bizottság

13


Info Humor Három horgász beszélget. Azt mondja az egyik: – A múltkor ekkora halat fogtam! – és mutat egy nagy méretet a kezével. A másik: – Az semmi, én meg ekkora halat fogtam! – mutat egy még nagyobb méretet. A harmadik csak hallgat, hallgat. Kérdezi a másik kettő: – Mi van, te nem fogtál semmit? Erre a harmadik egy hatalmas kört kezd rajzolni a kezével a levegőbe. A másik kettő döbbenten: – Mit csinálsz, hülye vagy? A harmadik: – Csönd! Ez még csak a szeme! Miután elütött egy gyalogost, az autós tovább megy még 10 métert. Majd megáll, kidugja a fejét az ablakon és kikiabál: – Légy figyelmesebb! A gyalogos rémülten felkel és megkérdezi: – Miért, tolatni fogsz? Korbuj kissé becsípve ér haza éjjel, és az egyik cipőjét lecsapja a földre. Aztán eszébe jut, hogy ezzel a fél házat felverhette, így a másikat már szép csendben teszi le. Aztán lefekszik aludni. Legszebb álmából hajnali háromkor csengetés riasztja fel, az alsó szomszédja, Szedlacsek áll az ajtóban: – Ne haragudjon, Korbuj úr, de volna szíves odavágni a másik cipőjét is? 3 órája nem merek elaludni, nehogy felébresszen vele... Egy nő a 30. születésnapjához közeledve rémülten veszi észre a tükörben, hogy megjelent egy–két ősz hajszála. Kétségbeesve mutatja a férjének: – Te láttad már ezt? Mire a férj: – Mit? A ráncaidat?

14

Beckham szerint az ötös szám a nyerő

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Olyan új feladatot kap, amelynek kapcsán szárnyalhat a képzelete, s ez fellelkesíti. Végre úgy végezheti a munkáját, ahogy azt mindig is szerette volna. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha valamivel vagy valakivel nem is ért egyet, csak nagyon tapintatosan mondja el a véleményét és hallgassa meg az ő nézőpontját is! Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Úgy érzi, valami hiányzik az életéből. A rengeteg munka és elfoglaltság miatt kevés ideje jut önmagára. Változtasson ezen, különben kimerülnek tartalékai!

Alighogy megszületett negyedik gyermeke, a tündéri Harper nevű kislány, David Beckham máris újabb csemetével szeretné gyarapítani családját. A 36 éves sztárapuka szerint ha gyermekáldásról van szó, akkor az ötös szám az igazán nyerő, ezért minden vágya, hogy felesége, Victoria három fiuk: Brooklyn (12), Romeo (8) és Cruz (6), valamint egyhónapos kislányuk, Harper

után még egy gyermekkel megajándékozza, a dolog pedig Beckhamnének sincs ellenére. „Ha szerencsénk van, akkor lesz még egy gyermekünk, ebben reménykedünk” – mondta egy interjúban David Beckham, aki a család egyik ismerőse szerint teljesen odáig van újszülött kislányáért. A bennfentes szerint Beckhamék a kis Harper születése miatt három bébiszittert is felvettek,

de igazából egyik dajkának sincs nagyon dolga, mert David és Victoria egy percre sem tud elszakadni a kicsitől. „Vicces, mert van egy éjszakai, egy reggeli és egy délutáni dadájuk is, és mindegyik tétlenül ücsörög a házban, mert a szülei folyton körbeudvarolják Harpert. Ha sír, akkor David az első, aki ugrik, és ringatja, mert szerinte Victoriának most pihenésre van szüksége” – mesélte a családi ismerős.

kulcslyuk

Kapun Éva lendvai fodrász Az ideális férfi? • Romantikus, őszinte. Álomutazás? • Föld körüli utazás Álomszakma? • Fodrász. Ha sport, akkor... • Úszás, séta a természetben. Ha lazítás, akkor... • Séta a kutyával. Ha étel, akkor... • Minden. Ha ital, akkor... • Víz, egy pohár jó bor. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Tökös-mákos rétes. Kedvenc ruhadarab? • Nadrág Kedvenc író, könyv? • Jó regények, igaz élettörténetek. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Walt Disney.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Egy kellemes séta vagy bármilyen mozgás kitisztítja a gondolatait és segít tisztázni, hogy mi az, ami igazán fontos, s mi az, amin változtatni szeretne. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Lepje meg kedvesét egy apró ajándékkal, valamilyen kedvességgel, akkor is, ha nincs különleges alkalom. Ünnepeljék meg, hogy vannak egymásnak. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha meg tudja őrizni nyugalmát és nem sietteti a környezetében élőket, akkor minden tevékenysége sikeresen alakulhat. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ahhoz, hogy olyan érzelmi kapcsolatot tudjon teremteni, amilyenről mindig is álmodott, sokkal közelebb kell engednie magához kedvesét! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A boldog és tartós párkapcsolat titka a megfelelő kommunikáció. Ezzel tisztázhatják a mindennapi apró félreértéseket, így azok nem válnak gondokká. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha nem érzi jól magát a munkahelyén, mert feszült a légkör, legjobb, ha Ön kezd tenni ellene. Hozza össze azokat a kollégákat, akik a gondot okozzák.

Kabala, amulett? • Kövek, egyszerű kereszt, Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen. Legjobb tulajdonsága? • Dolgos. Legrosszabb tulajdonsága? • Naivitás. Ha tehetné, a világban eltörölné a... • Háborút és az erőszakot.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ha ezen a héten kellő komolysággal és odafigyeléssel végzi a munkáját, ha képességeit célzottan használja, nem lesz hiány dicséretben és elismerésben. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Rengeteg áldozatot hozott párkapcsolatáért az utóbbi időben, és ennek meg is lett a gyümölcse. Párja nélkülözhetetlennek érzi Önt. Halak Febr. 20. – már. 20. Munkahelyén nyilvánvaló jelét tapasztalhatja annak, hogy nem csak megbíznak Önben, de az egyik legjobb munkaerőnek tartják felettesei.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Helló!

Kedves gyerekek! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kerek erdő, annak közepén a világ legmélyebb, leghidegebb vizű tava. Abban a tóban aranyhalak, ezüstbékák laktak. A tó leges-legmélyén egy díszes kincsesláda lapult már 1300 éve. Úgy tartja a monda, hogy egy királyfi éppen szépséges szerelméhez tartott lován, amikor zsiványok állták az útját, és mindent elvettek tőle, amit csak találtak nála, nem is maradt mása, mint az ingje és a gatyája. Akkor dobta a tóba a ládikát, nehogy a zsiványok kezébe kerüljön. Értékes kincsekről beszéltek a népek, hát mi másért is dobta volna inkább a tóba azt a díszes ládikát? – Biztos arany és drágakövek vannak benne – találgattak egymás közt az emberek folyton. – Csak fel kellene hozni valakinek amonnan valahogy azt a fránya ládát! Aztán egyet legyintettek: – Ugyan már, lehetetlen! – A titokzatos kincs száz meg száz év alatt mégis száz meg száz legényt, hős szerelmest csalogatott a tóba, volt, aki bátorságát akarta bizonyítani szerelmének, mások a meggazdagodás reményében úsztak alá. Az eltelt évek alatt bizony sokan merészkedtek a tóba, kockáztatva drága életüket, hogy felhozzák a kincsek kincsét, de valahogy senkinek sem sikerült olyan mélyre leúszni a fagyos vízben, ahol a vélt kincs pihent. Aki mégis a tó mélyére merészkedett, bizony többé nem jött vissza onnan. Egy szép napon azonban… .... Egy szép napon azonban eljut a hír a ládikóról és a tóról egy János nevezetű juhászlegényhez. Az pedig fogta magát és elindult felkeresni a tavat a titkos ládikóval. De még mielőtt elindult volna, az egyik juh ezt mondta neki: – Jánoska! Hallgass meg engem! Nézd, itt van egy bogyó. Ha ezt megeszed, levegőzhetsz majd a víz alatt. És vidd ezt a kardot is! Még jól jöhet. Most pedig menj! János pedig így is tett. Megette a bogyót és elkezdett úszni lefelé, a tó feneke felé. Itt megpillantott egy ezüstszínű, háromfejű vízisárkányt. A sárkány kardot ragadott, de hirtelenjében nem vette észre, hogy János is kirántotta a kardját és levágta a sárkány mindhárom fejét. A következő helyen egy aranyszínű vízisárkányt látott meg, amelynek már hét feje volt. János ezzel a sárkánnyal is könnyen elbírt. De aztán a harmadik helyen egy gyémánt színű vízisárkánnyal találkozott. Ennek már tizenkét feje volt. Szerencsére Jánoska ezzel a sárkánnyal is megbirkózott. Nem mondom, hogy könnyű volt, de végül is Jánoska nyert. És amikor ott feküdt holtan a vízisárkány, egy ládikót szorongatott a kezében. János kivette a kezéből a ládát és felnyitotta. A kincsesládából pedig hirtelenjében kiugrott egy csuda szép királykisasszony, akiről kiderült, hogy a királyfi húga, csak egy gonosz boszorkány elvarázsolta és bezárta ebbe a ládába. Ezért hordta mindig magánál a ládát a királyfi. János pedig hazakísérte a királykisasszonyt és aztán feleségül is vette. Így megkapta a királyságot, s János igen jó király lett. Három napra szóló lakodalmat csaptak, s tán még ma is élnek, ha meg nem haltak. Vida Veronika

Megszülettek a legjobb mese-befejezések. Köszönjük, hogy írtatok nekünk, nélkületek a ládikó sosem került volna a felszínre. Örülünk, hogy ilyen kreatívan, gazdag fantáziával, találékonysággal álltatok a feladathoz, sikerült folytatnotok a mesét úgy, hogy nem kerülték el a figyelmeteket a mese elején elhangzott intelmek sem. A beérkezett írások közül kettőt találtunk a legjobbnak, ezért ígéretünkhöz híven ezeket olvashatjátok most oldalatokon. Nyerteseink: Vida Veronika, Tomšič u. 8., 9220 Lendva és Géci Laura, Virág utca 10., Petesháza, 9220 Lendva A nyeremény: a Bánffy Könyvesboltban beváltható könyvutalvány és belépőjegy a lendvai fürdőre. Jutalomban – belépőjegy a lendvai fürdőre – részesül továbbá Herman Éva, Dobronak 144.

... Egy szép napon azonban egy szegény legény épp ebben a tóban halászott, és egy aranyhal ráakadt a horgára. A legény nagyon örült, hogy aranyhalat fogott, de a hal megszólalt: – Engedj el, te szegénylegény, megjutalmazlak egy kincses ládával, amely tele van aranypénzzel és nagyon gazdag leszel. A legény meghallgatta a halat, el is engedte, de abban nem hitt, hogy aranyládát kap teli pénzzel. Épp indulni akart, mikor sok-sok aranyhal úszott fel a víz tetejére a ládikóval. A legény a tó partjára ment, kinyújtotta a kezét, és az arany ládikó tele pénzzel már az övé is volt. Nagyon nagy lett az öröm, gazdag legény lett belőle, elvette a falu legszebb lányát és mindenkit meghívott az esküvőre. Géci Laura

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

15


Horizont Házi finomságok a Muravidéken

Hófehér kecskesajt, aranyszínű kere A házilag készült termékeknek nincs párja, igaz ez a tejtermékekre vagy épp a frissen sült házi péksüteményekre is. Az otthon elkészíthető élelmiszerek sokkal egészségesebbek és finomabbak is, mint a boltban kapható, tartósítószerrel, színezékkel teli ételek. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Pártosfalván egy nyugdíjas házaspár otthonába látogattunk el, akik már jó ideje foglalkoznak kecsketenyésztéssel. A gazdasszony, Danč Marjeta-Margit szakácsnőként dolgozott, férje, Károly pedig lakatosként. Most, nyugdíjas éveikben félig-meddig hobbiként az állattartásban lelik örömüket. Azt mondják, hogy a kecske teje nem csak hogy egészségesebb, de sokkal finomabb is, mint a tehéntej, ahogy a belőle készíthető finomságok, a túró, a tejföl, a kefir és persze a sajt is sokkal ízletesebb. – Gyerekkoromban a faluban nem volt senkinek sem kecskéje, a radgonai vásárban láttam életemben először kecskét, és már akkor tudtam, hogy nekem bizony kecske kell! – emlékszik Margit. Ma már 19 jószáguk van, 11 nagy és

cumisüveggel a kezében csalogatja a legkisebb kecskegidát, arcán hamisítatlan mosoly, ahogy a gida odaszökken mellé és elkapja az üveget. – Van egy olyan szólás, hogy bolond, mint a kecske, de ez nem igaz. Aki foglalkozik kecskékkel, az tudja, hogy nagyon okos állatok – mondja a gazdas�szony. – Amelyik állattal kicsit többet foglalkoznak, jobb az eredmény is – fűzi hozzá Károly bácsi. – Törődni kell velük, mert a kecske minden nap megköveteli a magáét, ahogy bánsz az állattal, ahogy gondozod, úgy hálálja meg. Az etetésről Károly bácsi gondoskodik. Naponta körülbelül 5 órát vesz igénybe az állatokkal való munka, amit a házaspár megoszt. Margit néni naponta kétszer feji az állatokat. – Van olyan kecske, amelyik kevesebb tejet ad, furcsa, de a soványabb fajták valamiért több

A sajtot ízlés szerint lehet köménnyel, metélőhagymával vagy épp bazsalikommal ízesíteni. 8 kisgida. Az első kecskéjüket a lányuktól kapták, ezután pedig jöttek sorban a kiskecskék, a faház helyére istálló került, a hátsó udvarra kerítés a legelő köré. Margit nénivel kimegyünk az ólakhoz, aztán a legelőre,

16

tejet adnak, mint a húsosabbak. Egy állat naponta körülbelül 2,5 liter tejet ad, de ez attól is függ, hogyan van etetve. És hogy mi minden készül még Dančéknál? Kefir, túró, sajt, sajtkrém, csupa

finomság. – Minden nap készítek valamit, szoktam kísérletezgetni is, próbálok új ízeket kitalálni, vettem könyveket is, amikből újabb recepteket ismertem meg. A túrót épp úgy készítem, mint a tehéntejből szokás, vegyszer,

de lehet bazsalikomot is, ki mit szeret. A majdnem kész sajt a présbe kerül, két napon át ott áll, azután szárazon besózzák, így annyi sót vesz fel a sajt, amennyi épp kell. Másnap már ehető is a friss sajt, de érlelve persze finomabb a végeredmény. Margit nénitől tehát megtudtuk, hogyan készül a finom, hófehér kecskesajt. Azt mondták, a kecske gondoskodást, figyelmet igényel, ha jól bánnak vele, azt kellően meghálálja. A

édesanyámnak segítettem perecet sütni, sokan voltunk testvérek, így ebben nőttem fel. Amikor Hosszúfaluban laktunk, volt kemencénk, abban sült a sok házi finomság. Anyámmal perecen kívül kenyeret is szoktunk sütni, lakodalmakba, a rokonságnak. Most én is épp így sütögetek több helyre. 2009-ben szedtek rá először, hogy süssek perecet a Muravidéki Ínyencségek Megőrzéséért Egyesület versenyére, ott kaptam elő-

A kecskegidák 3 hónaposak, Margit néni mindig tesz félre egy kis tejet a számukra. A cumisüveg egy pillanat alatt kiürül. tartósítószer nem kerül bele, ahogy a sajtba sem. A szép, kerek, hófehér sajtot Margit megvágja, s jöhet a kóstolás. – Amikor ez elkészül, akár már a következő napon lehet enni – mondja, majd megkérem, meséljen a készítés folyamatáról. – Egy kiló sajthoz kell 12 liter tej, azt meg kell melegíteni egy bizonyos fokra, belekerül az oltó, majd 1 órán át állni hagyom. Ezután megmetélem a fazékban, összekeverem, aztán belerakom a lyukacsos formába, amit gézzel bélelek ki, ebből kicsuroghat a felesleges savó. A sajtba Margit köményt vagy metélőhagymát is tesz,

tejet és a sajtot megkóstolva kijelenthetjük, törődésben biztosan nincs hiány. Pártosfalváról Lendvára igyekszünk tovább, ahol egy elismert háziasszony vár minket. Žižek Marija süti ugyanis a Muravidék legjobb perecét, legalábbis a Morvske Toplicén megtartott Muravidéki Ínyencségek Megőrzéséért Egyesület díjazásában idén és 2009-ben Radamosban is arany elismeréssel jutalmazták, idén ráadásul a legmagasabb pontszámmal büszkélkedhet. Hogy mi a legfinomabb perec elkészítésének a titka, arról Marijával otthonában beszélgettünk. – Még kisgyerekként

ször aranyat. Idén pedig Moravcin volt ez a verseny, amin szintén arannyal jutalmaztak. 13-an indultunk, 3-an kaptunk aranyat, nekem egyetlen pont hiányzott a maximumból. Mariját arról kérdeztük, hogyan készül hát az a híres perec, amit az édesanyjától tanult, és amivel kétszer is aranyat kapott. – Nincs különösebb titka – mondja –, a régi, hagyományos kerek perechez legtöbbször magyar lisztet veszek, tüskeszentpéterit, a sütés előtti nap behozom már a konyhába, hogy átmelegedjen, mert ha télen hűvös van, akkor nem fog olyan szépen megkelni a tészta.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Horizont

ek perec Leszitálom, aztán van, amikor finom olajat, van, hogy margarint vagy zsírt teszek bele, mikor mi van itthon. Annyi cukor kell bele, hogy az élesztő feljöjjön, aztán só (mert a perec sósan jó), majd tejjel meggyúrom. De fontos a jó élesztő, meg a jó sütő is. Ennyi a titok. Esetleg egy kis aludttejet lehet még a tésztába tenni, ez már ízlés dolga. A kerek pereceknél vigyázni kell az összeillesztéssel, aztán a tetejüket meg kell kenni tojással, így szép aranysárga színt kapnak sütés közben. Van különbség egyébként a kemence és a villanytűzhely között, sőt még a fával fűtött tűzhelyben is más lesz a

végeredmény. Ez a pálcás perec viszont 10–13 éve jelent meg itt minálunk, nem is tudom, honnét, ezt lehet nádra tekerni, vagy ku­ko­ ri­caszárra, ami ősszel érik. De még ennek is másabb az íze, mint a kerek perecnek. Az alapanyaga, készítése viszont ugyanaz. Ha megkenjük őket tojással, gyönyörű aranysárga színt kapnak. Süteményeknél, kalácsoknál, pogácsáknál szoktam újabb ízeket, recepteket megpróbálni, mindig lát az ember valami újat, de ha perecről van szó, akkor a recept és az elkészítési mód nem változik. A leghagyományosabb perecet pedig mindenki szereti. Én hetente egyszer-kétszer sütök. Ha sokat készítek, egy részét lefagyasztom, így amikor kell, csak előveszem, egymásfél óra alatt felenged, és olyan finom, akár a friss. – És mennyi perec készül egy alkalommal? – Nádasból 90

Marija néni asztalán mindig szép aranysárgára sült perecek illatoznak, a gyerekek és az unokák nagy örömére.

darabot gyúrok, ehhez körülbelül jó két kiló liszt kell, kerekből 45-öt, 50-et. Amikor a lányommal sütünk, 3 kiló lisztből csináljuk. Nekem megvan az engedélyem, süthetnék eladásra amennyit csak akarnék, de nem bírok vele, így is elég, ahány helyre viszek. Marija egyébként rengeteg dologgal foglalkozik, azt mondja, most kicsit több is a tennivalója, hiszen szép nagy konyhakertje van, amiben minden zöldséget megtermel. Befőtteket készít, savanyúságot rak el, lekvárokat főz, de dolgozgat a szőlőben, a gyümölcsösben is, s amikor kedve és ideje is marad, akkor szívesen hímezget. – Egy gazdasszonynak mindent kell csinálni – mondja. Majd mesél a teendőkről, a gyerekekről, az unokákról, és beszélgetés közben persze megkóstoljuk a finom, friss, pálcás perecet.

A spárga után jöttek a gyümölcsök és az egyéb zöldségek

A biotermesztés összefogást és kitartást igényel Berki Árpádék 2003-ban kezdtek el biotermesztéssel foglalkozni, spárgatermesztéssel indítottak. Ma már a gyümölcsök és a zöldségek, sőt a szőlő termesztése, valamint ezek feldolgozása is a bio-jelzés jegyében történik Berkiéknél Gyertyánosban. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Miközben várunk egymásra – ő az egykori pajta által elválasztott kerti részben, én az utca felőli régi lugas alatt –, a fölöttem csüngő, érésnek induló klinton-fürtök kötik le a figyelmemet: vajon mi lesz a sorsa ezeknek a fürtöknek, talán hagyományos, esetleg biobor, vagy netán szőlőszörp készül belőlük? Aztán a ma gépek és szerszámok tárolására átalakított pajta ajtajában megjelenik a gazda, s befelé invitál, megmutatni a kertet és a miniatűr halastavat. A tó tele van aprócska halakkal, néhány nagyobb pontypéldány is akad, no meg a tó büszkesége, királya az egy szem harcsa, melynek a bajuszát is láttuk

egy pillanatnyi ideig. – Mi is tulajdonképpen a biotermesztés? – kérdezem. – A biotermesztés lényege, hogy nem használjuk a gyomirtásra való és kártevők elleni hagyományos permetezőszereket és a műtrágyákat. Helyettük a komposztált és az istállói trágya használatos. A másik, nem kevésbé fontos szempont, hogy a hagyományos és jól bevált magokat újratermeljük, bár ezek nagy számban kaphatók az üzletekben is. – Visszakanyarodva a kezdetekhez: hogyan kezdték? – Mi is úgy, ahogy szokott lenni: 2003-ban az azóta is legfontosabb zöldséggel, a spárgával kezdtük. Számunkra is a természet védelme és az egészséges élelmiszer volt a döntő, s

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

az, hogy a felesleget illetőleg ennek a piaci hasznosítása is megoldottnak látszott. Ez azóta is így van, az elmúlt 10 évben valóságos forradalom játszódott le, a házi jelleg mellett a biotermesztés is érvényt szerzett. Sok türelem, munka kell hozzá, és természetesen elhivatottság. Ha ez utóbbi hiányzik, az embernek gyorsan kedvét szegik. Például az időjárás, hogy mást ne mondjunk. Az egyik év jobb, a másik rosszabb. – A b i o d i n a m i ku s „Demeter-fokozattal” a legmagasabb elérhető Biodar-certifikátumot is sikerült elérnie, az „ökopartnerség” egyesülés is jól működik, s úgy tűnik, van jövője. Az „öko-kosár” piaci lánccal is egyszerűsödött az értékesítés, s az átvétel is megoldott. Mik a további

A spárga után a gyümölcsösben folytatták a biotermesztést. tervek? – Az alapok a továbbiakhoz megvannak, bár soha sem lehet leállni, most egy raktárhelyiség kialakításában gondolkodom, s egy busznyi ember helyben történő megvendégelését szeretnénk megteremteni. A konzerválás, a babsaláta és a különböző lekvárok mellett a gyümölcslékészítés ügye is sínen van. A lányunk és a vőnk is bekap-

csolódik a munkába, főleg a spárgatermesztésnél, s annak itthon történő eladásánál. Idén nagyon nagy volt már a kereslet a spárga iránt, nem csak egyének, de óvodák és iskolák is keresik. Mielőtt elköszönnénk, kihörpintjük a rajnai rizling bioszőlőből készített bort, ami csak azért nem biobor, mert hagyományos eljárással, kén felhasználásával készült.

17


Sport A Nafta első győzelme

A rangadón fordult a szerencse Mura 05 - Nafta 0:2 (0:1)

Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A muravidéki rangadót hatalmas érdeklődés előzte meg, s a Fazanerijában a 6500 (egyes források szerint még ennél is több) néző többsége a fehér-feketék jó sorozatának folytatásában reménykedett. Ám ezúttal megfordult a szerencse, hiszen míg az első két fordulóban a Mura szerencsével jutott négy ponthoz, a Nafta jó játéka ellenére mindkét találkozón vereséget szenvedett. Igaz, hogy a 2. percben Fajić által egy

3. forduló Celje – Koper 2:0 (0:0) Bezjak 61., Firer 90. Maribor – Rudar 2:1 (0:0) Velikonja 69., Črnic 80.; Djokič 87. Mura 05 – Nafta 0:2 (0:1) Lesjak 4., Zelko 62. Triglav – Domžale 0:4 (0:2) Vuk 15., Zec 26., Pekič 74., Knezović 86. Olimpija – Gorica 2:1 (1:1) Vršič 42., Anđelkovič 72.; N. Mevlja 6. Táblázat 1. Domžale 3 3 0 0 2. Maribor 3 3 0 0 3. Celje 3 2 0 1 4. Mura 05 3 1 1 1 5. Olimpija 3 1 1 1 6. Rudar 3 1 0 2 7. Nafta 3 1 0 2 8. Triglav 3 1 0 2 9. Gorica 3 0 1 2 10. Koper 3 0 1 2

7:0 6:3 5:1 2:3 3:5 6:4 4:4 2:10 3:5 1:4

9 9 6 4 4 3 3 3 1 1

A 4. forduló párosítása 2011. augusztus 6-án: Domžale – Koper, Gorica – Celje, Nafta – Olimpija, Rudar – Mura 05, Triglav – Maribor.

18

Fotó: Čiček

A mérkőzés helyszíne: Stadion v Fazaneriji, Muraszombat. A nézők száma: 6500. Játékvezetők: Damir Skomina (Koper-Capodistria), illetve Stančin és Vidali. Szövetségi ellenőr: Erik Berčnik (Maribor). Mura 05: Luk, Cipot, L. Sreš (59. Eterović), Bohar (86. Sprečo), Lotrič (66. Pavel), Horvat, Fajić, Janža, Kouter, Ošlaj, Maruško; Edző: Robert Pevnik. Nafta: Ajlec, Matjašec, Lesjak, Jerebic, Zelko (67. Polareczki), D. Sreš, Tomažič-Šeruga, Korošec, Levačič (63. Caban), V. Vinko (90. Vori), Vass; Edző: Stanko Preradovič. Góllövők: 0:1 – Lesjak (4. perc), 0:2 – Zelko (63. perc). Sárga lap: Kouter, illetve Vass, Zelko, Levačič, Matjašec, D. Sreš.

A 60. születésnapját ünneplő Bobovec Ferit a Fa­za­ne­ ri­jában is megünnepelték, s gyűjteménye egy újabb ereklyével gazdagodott.

szögletet követően a hazaiak veszélyeztettek először, ám a fordulat már a negyedik percben beköszöntött, hiszen a születésnapját ünneplő Vass szöglete a hosszú saroknál megtalálta a teljesen egyedül álló Lesjakot, akinek nem volt nehéz dolga Lukkal szemben. A gól szemmel láthatóan sokkolta a Murát, s bár a hazaiak offenzívája folytatódott, igazi veszély

Magyar Nemzeti Bajnokság 3. forduló Győr – Haladás Honvéd – Vasas Pécs – ZTE Siófok – Újpest Kaposvár – Videoton Diósgyőr – Kecskemét Debrecen – Ferencváros Paks – Pápa

1:0 (1:0) 4:0 (2:0) 2:1 (1:1) 2:0 (2:0) 2:0 (1:0) 1:2 (1:1) 1:0 (1:0) 1:1 (0:1)

Táblázat 1. Debrecen 3 3 0 0 2. Pécs 3 3 0 0 3. Győr 3 3 0 0 4. Pápa 3 2 1 0 5. Honvéd 3 2 0 1 6. Kecskemét 3 2 0 1 7. Diósgyőr 3 1 1 1 8. Kaposvár 3 1 1 1 9. Paks 3 1 1 1 10. Videoton 2 1 0 1 11. Siófok 2 1 0 1 12. Ferencváros 3 0 2 1 13. Haladás 3 0 0 3 14. Újpest 3 0 0 3 15. ZTE 3 0 0 3 16. Vasas 3 0 0 3

8:2 5:2 4:1 4:1 9:4 8:4 6:4 4:6 4:7 4:2 2:2 3:4 2:6 0:4 2:8 3

9 9 9 7 6 6 4 4 4 3 3 2 0 0 0 0

A 4. forduló párosítása 2011. augusztus 5-e és 7-e között: ZTE – Honvéd, Vasas – Haladás, Pápa – Kaposvár, Siófok – Győr, Videoton – Diósgyőr, Ferencváros – Pécs, Újpest – Paks, Kecskemét – Debrecen.

viszonylag ritkán fenyegette Ajlec kapuját. A 13. percben Bohar magasra fejelt, Horvat pedig négy perccel később a kapu mellé lőtt. A 18. percben Vass távoli lövése 25 méterről ugyan nyújtózkodásra késztette Lukot, ám a labda célt tévesztett. A félidő végéig a Naftának sikerült kézben tartania a játékot, de a félidő utolsó percében Fajićev szabadrúgásból közel állt az egyenlítéshez. Az öltözőkből a Mura támadóbb szellemben tért Rudar – Nafta 0:3 (0:1) Bevett szokásként két bajnoki meccs között a Nafta alacsonyabb osztályban szereplő csapatok ellen lép hét közben pályára. Ezúttal a Rudar Mursko Središčére esett a választás. A Naftának az első félidőben Stojko szerezte meg a vezetést, a második félidőben pedig Zelko és Vass állította be a végeredményt. Mura 05 – Žalec 6:0 A Mura is győzelemmel hangolt a Nafta elleni meccsre, hiszen magabiztosan verték az alacsonyabb ligában szereplő Žalecet. Különösen Mate Eterović mutatott három góljával jó formát, Fajić kettő, Maruško pedig egy góllal járult hozzá a fölényes győzelemhez.

vissza, de előbb Lotrič ügyetlenkedett el egy helyzetet, az 57. percben pedig Fajić fejesét a keresztléc állította meg. A Nafta a védelmében bízva első-

sorban ellentámadásokra építette játékát, s a 63. percben a taktika bevált: a Mura védelmének sok fejfájást okozó fürge Vedran Vinko elrobogott a tizenhatos jobb oldalán, magára húzva három védőt is, majd pontos beadással a kapu torkában ideálisan kiszolgálta Zelkót, aki két gólra növelte csapata előnyét. Zelko lehetett volna a meccs igazi hőse, hiszen nem sokkal később egyedül tört Luk felé, ám a Mura portása útját állta lövésének. Egy újabb nagy lendvai helyzetet Jerebic hagyott ki, amikor a Nafta túlerőben kontrázott, de Vinko passzánál Luk egy lépéssel megelőzte a felfutó középhátvédet. A csereként beállt Eterović egy majdnem lehetetlen szögből majdnem gólt szerzett egykori csapata ellen, ám a labda „végigfutott” a lécen, s a védők tisztáztak.

Amatőrök Egy rivális – természetesen normális kereteken és mértéken belül – mindig is vetélytárs marad. Lendva és Muraszombat között is, ha bevalljuk, ha nem, mindig is volt ilyen ellentét. A nemhivatalos régióközponttá előléptetett Muraszombat eme szerepkörében nemcsak Lendva, de más települések irányába is mindig egyértelműen kimutatta és érzékeltette fontosságát, mondhatnánk úgy is, fontoskodott. Ha Lendváról volt szó, akkor bizonyos körökben mindig jött a magyarellenes hangnem is, amely a Mura 05 – Nafta meccs kapcsán ismételten felhangosodott. Aki a tévében nézte a közvetítést, ezzel ugyan közvetlenül nem szembesülhetett (a Lendva-ellenessel igen), de egy válogatott meccs közvetítésekor is ritkán hallható ennyire elfogult kommentálás. Ma ez amatőr viselkedés – és nem a Nafta csapatának teljesítménye volt az, amely teljesen megérdemelten győzött. A Nafta ugyanis az első három meccsén egyértelműen rácáfolt a sok „fociismerő szakvéleményére”, hogy a Nafta egy amatőr csapat. Persze ezzel összefüggésbe hozható a menedzserek/edzők és egyes újságírók közötti viszony, pilátusi kézmosás formájában, utóbbiak ugyanis a pénzt hozó és a menedzser/edző/újságíró lobbinak fejezik ki hálájukat, s a máshonnan érkező játékosok dicsőítéséről zengenek, a legtöbbször alaptalanul. Visszatérve a magyarellenes hangnemhez. Ha valaki beleolvasott különböző, részben lendvai fórumokba is, akkor már-már a gyűlölködő hangnem tűnik fel ezekben. De úgy tűnik, hogy ezek „nem érnek annyit”, mint egy szintén elítélendő falfirka, amelyre felfigyelt az egész ország. A magyarokat szabad következmények nélkül szidni, s egy-egy focivereség után visszaküldeni Magyarországra. Pedig mi nem onnan jöttünk, mi itt voltunk, vagyunk. Bár persze viccesen úgy is fel lehetne fogni a dolgokat, hogy Muraszombatban úgy látják, megérné Lendvát visszacsatolni Magyarországhoz, csak nehogy a Nafta a jövőben megverhesse a Murát. Persze lehet ezzel viccelődni, de az már sokkal elgondolkodtatóbb, hogy a magyarellenes megnyilvánulások ellen sem a szlovén politikum, sem a közvélemény nem szólal fel… Amatőrök! Horváth Ferenc

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .


Sport 2014-es vb selejtező

A magyarok ráfáztak, a szlovénok jól jártak A magyar válogatottnak szinte lehetetlen a továbbjutás, a szlovén nemzeti tizenegy nem panaszkodhat a sorsolásra. Így látja ezt a két vezetőség is. Az „újnyugdíjas” Ro­ nal­do a magyar válogatottat Románia, Észtország, Andorra mellé húzta ki a D-csoportba, az első két kalapból Törökország és Hollandia csatlakozott hozzájuk. A hollandok az abszolút favoritok, a második, pótselejtezős helyért pedig a törökök és a románok mellett a magyarok is jóeséllyel harcba szállhatnak: bár különböző szakmai elemzések szerint hatalmas bravúr lenne a pótselejtező elérése is. „Bevallom, így, hogy a harmadik kalapból várhattuk a sorsolást, valamivel jobbra számítottam. Nem mondom, hogy kellemesebb ellenfelekre, mert a mai futball már annyira kiegyenlített, hogy senki ellen sem lehet biztosra menni, nekünk kiváltképp

nem, de meglehetősen erősnek tűnik a csoport. Hollandia természetesen kiemelkedik, ezt a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg nemrégiben. A spanyolok mellett egyébként az oranjét akartam elkerülni. Mögötte lesznek körbeverések, nagy tülekedés várható, szerintem a második helyért harcban lehetünk” – nyilatkozta Juhász Roland, a válogatott középhátvédje a Nemzeti Sportnak. A múltban elért sikereinek köszönhetően a szlovén nemzeti gárda a második kalapból várhatta a sorsolást, s mondhatni, hogy szerencséje volt, hiszen az első kalapból talán a legkönnyebb ellenfélnek számító Norvégiát kapta. Az E-csoport többi tagja: Svájc, Albánia, Ciprus és

Izland. Könnyű csapatok manapság ugyan nincsenek, de ahogy Matjaž Kek szövetségi kapitány is fogalmazott: a csoport se nem könnyű, se nem nehéz, de érdekes, és képesek lehetünk ismét nagyot alkotni. Lehetett volna jobb is, de rosszabb is, a csoportnak nincs kifejezett esélyese, minden csapat legyőzhető, de senkit sem szabad lebecsülni. Szlovénia mindenképpen esélyes a továbbjutásra, ám ezt a pályán kell bebizonyítani – vélekedett a szövetségi kapitány. Két csoportban is érdekes örökrangadók várhatók, így például az A-csoportban horvát és szerb, illetve az I-csoportban a spanyol és francia rangadó előzetesen is külön izgalmakat biztosít.

EURÓPAI ZÓNA, 2014-es vb-selejtező A-CSOPORT Horvátország Szerbia Belgium Skócia Macedónia Wales

D-CSOPORT Hollandia Törökország MAGYARORSZÁG Románia Észtország Andorra

G-CSOPORT Görögország Szlovákia Bosznia-Hercegovina Litvánia Lettország Liechtenstein

B-CSOPORT Olaszország Dánia Csehország Bulgária Örményország Málta

E-CSOPORT Norvégia SZLOVÉNIA Svájc Albánia Ciprus Izland

H-CSOPORT Anglia Montenegró Ukrajna Lengyelország Moldova San Marino

C-CSOPORT Németország Svédország Írország Ausztria Feröer-szigetek Kazahsztán

F-CSOPORT Portugália Oroszország Izrael Észak-Írország Azerbajdzsán Luxemburg

I-CSOPORT Spanyolország Franciaország Fehéroroszország Grúzia Finnország

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 4 .

Európából összesen 53 csapat 9 csoportban harcol a brazíliai tornára jutásért. A csoportgyőztesek kijutnak, a legrosszabb második kiesik, a többi nyolc

Szombaton emléktorna Gyertyánosban szombaton szervezik meg a 11. Biro-Smej emléktornát. A 13.30-kor kezdődő focitornán a Rédics, az Alibánfa, a Graničar, a Kapca és a hazai Panonija méri össze erejét 2x20 perces meccseken. A tavalyi tornát a Rédics nyerte meg. Feri.h.m.

csoportmásodik négy párban pótselejtezőt játszik. Összeállította: HF

Lendvai siker Velika Polanán szervezték meg az egyesületek közötti versenyt agyaggalamb-lövészetben. Az első helyet 32 lelőtt galambbal a lendvaiak szerezték meg a házigazdák előtt, megelőzve őket egy körrel, a Petesháza 28, a Dobronak pedig 20 galambot ért el. Egyéniben 9 galambbal a lendvai Drago Žagar érte el a legjobb eredményt. feri.h.m.

Barátságos mérkőzések Kapca – Graničar 3:4 (2:2) A két lendvai ligás találkozóját a vendégek nyerték meg. A gólokat A. Cigan, U. Cigan és Prendl, illetve a vendégeknél Koša (2), Novak és Kleiderman lőtte. Zsitkóc – Rédics 3:3 (2:2) Érdekes és gólokban gazdag meccset láthatott a közönség Zsitkócban, ahol a csapatok egyik félidőben sem bírtak egymással. A hazaiaknál Gazdag, Kósa és Szomi, míg a vendégeknél Kiss, Gaál és Guzs iratkozott fel a góllövőlistára. Csente – Dobronak 3:4 (1:3) A lendvai ligás Csente jó ellenállást tanúsított a muravidéki ligás Dobronak ellen, de a nézők örömére sok gól is született. A Csentéből Nehéz, Plevel és Szücs, a Dobronakból pedig Kološa, Torma, László és Szolarics vágott egy-egy gólt az ellenfél kapujába. Hídvég – Hotiza 4:2 (3:0) Meglepetést okozott győzelmével az eggyel alacsonyabb osztályban játszó Hídvég a Hotiza ellen. A vendéglátók elsősorban az első félidőben mutattak elsöprő játékot. S. Lutar (2), Marton és Požonec tett a hazai sikerért a legtöbbet, a Hotizából Čurin és S. Horvat talált be. Dobronak – Gančani 1:4 (1:1) A két muravidéki ligás meccsét a második félidőben nyújtott jobb teljesítménynek köszönhetően a vendégek nyerték. Az első félidőben Torma okozott örömet a hazai közönségnek, de Dravec (2), Štaus és R. Sraka góljai többet értek. Olimpija – Nafta (ifi) 2:2 (0:1) A fiatal naftások jobban kezdtek, s az első félidőt vezetéssel zárták, de a folytatásban nem tudták megtartani előnyüket. A házigazdák góljait Šimonič és Bazsika lőtte. Nafta – Lenti 6:3 (2:1) A két város 14 évesei csapatának meccsét a lendvaiak nyerték. A sikerben oroszlánrészt vállalt Király, aki 3 alkalommal győzte le a lenti kapust, míg M. Horvat, Balažic és Verbančič 1–1 alkalommal talált be. Turnišče (ifi) – Nafta (U–14) 8:3 (2:2) A fiatalabb Nafta az első félidőben kiváló ellenállást tanúsított, de a folytatásban megmutatkozott a korkülönbség a házigazdák javára. Király kettő, Kovács pedig egy alkalommal vette be az ellenfél kapuját. F. B., F.m.h.

19


Népújság-kirándulás 2011 Tartson velünk az idén is, 2011. szeptember 3-án, szombaton.

A Balaton-part két gyöngyszeme

t z h s e e l K

y

H é ví z A kirándulás teljes ára előfizetőink számára 50 euró (tartalmazza az utazás, az ebéd és a vacsora, valamint a belépők költségét). Nem előfizetők számára a kirándulás ára: 65 euró. Jelentkezni a kirándulásra augusztus 4-től lehet személyesen vagy a 02/5776-180-as telefonszámon. Tekintsük meg együtt Keszthelyt és tegyünk egy varázslatos esti látogatást a Festetics-kastélyban, valamint csodáljuk meg a világ legnagyobb melegvizű, tőzegmedrű gyógytavát Hévízen!

Népújság, 2011/31.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/31. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you