Page 1

• รมรื่นและรื แ น่ รมยยในยานนิมมานเหมิ ม น   นท จากกาารนําเสนอในกิจกรรมม “ ฮวมกึ๊ด ฮวมทํา นําเมืองเชียงใหมหื้อน อ าอยู” ปฏิบัติการรรวม สรางเมืมืองเชียงใหมดานผังเมื เ อง ครั้งที่ 3 (พื้นที่ยยานนิมมานเหมินท) โดย กนกวรรณ คชชสีห

เดิมยานนินิมมานเหมินทเปนยานพักอาศัยชั้นดีในเมือง ด ว ย ศั ก ยภาพของ ย า นในด า นกาารคมนาคม แ ละอยู ใ นย า นทีที่ มี อ กอาศัยที ย ่มีลักษณะเอือื้อตอการปรับปรุ ปง ทิวทััศนสวยงาม มีอาคารพั เป น ร า นอาหาร ร านค า า ในป จ จุ บับ น ย า นนี้ จึ ง เต็ต็ มไปด ว ยร า น ค า นานาาชนิดที่มีลักษณ ณะพิเศษ ดึงดูดใหผูประกอบบการเขามาลงททุน เกิดกิจกรรมการคา รานขายของ รานอาหาร รานกาแฟ า ผับ บาร บ รวมถึถึงอาคารพักอาาศัยประเภท โรรงแรมและที่พัก บรรยากาศแและ ควา มหลากหลา ยของย า น ก ลายเป น สี สั นให น ผู ค นเข า มา ม ข ยวกันยาน รับประทานอาหารร ซื้อของ หรือนัน่งดื่มกาแฟ ขณะเดี ม นทยังมีการพักอาศัยของกลุ ย มผูอยูอาศัยเดิม ทําให นิมมานเหมิ เกิดมีความขัดแยงของการใช ข พื้นที่ ไมวาจะเปนเรื เ ่องที่จอดรถขของ รานคคาที่ยึดพื้นที่ริมถนนทํ ม าใหกีดขวางทางเข ข าบานพักอาศัย หรื หอ กิจกรรมการคาบางประเภทมีเสียงดังรบกวน ในเชิ งเศรษฐกิ จ ค าลงทุนและความคุมคคาก็เปนแรงดึงดูด ราคาาที่ดินที่สูงขึ้น ความน ใหนักลงทุ ก นเขามาลลงทุนอยางตอเนื อ ่อง ในอนนาคตเราวางแผน เตรียมการใหกับยานนี้ไวอยางไร  ขอเสสนอแนะแนวทางการพัฒนาย น านนิมมานนเหมินท น นเทา 1. สนับสนุนการเดิ ภายใใตแนวคิด ความสะดวกสบบายที่มีชีวิตชีวา การสสรางทางเดินเททาที่เปนมิตรกัับผูคน คือ ตองสามารถเดิ ง นเทา ไดอยยางสะดวกสบาายและมีความตตอเนื่อง หากเปปนไปไดควรขยาย ทางเเดินเทาโดยยกเลิกการจอดรถถริมถนนและใหหใชเลนจอดรถริิม ถนนนเพื่อขยายเปนทางเดิ ท นเทา แตก็ควรมีการบริิหารจัดการเรืรื่อง การจจอดรถเพื่อสงสินคาและผูมาติดตอรานคา ใหเปนไปอยยาง เหมาาะสม

2. พื้นที่จอดรถ จ ภาายใตแนวคิด จอดรถรวม--จอดรถยอย ที่จอดรถสีเขียว แลละฉากตนไม ทีจอดรถ ่จ ควรมีทีท่ีจอดรถรวมแลละจอดรถยอย การจอดรถรววม คือ เตตรียมสถานที่ขนาดใหญ น เพื่อนํารถไปจอด แลละจัดใหมีรถโดดยสาร ขนนาดเล็ก หรือรถไฟฟาใหบริกการระหวางพื้นที น ่ ที่จอดรถยอยคื อ อ กลลุ ม ร า นค า ต า งๆ ง ควรมี ที่ จ อ ดรถย อ ยหรื อ หาที ห ่ จ อดรถร วมกั ว น ระะหว างร านค าใกล ใ เคี ยง ทที่จอดรถสี เขียวและฉากตน ไม ไ คื อ สนนับสนุนใหลดกการใชพื้นคอนกกรีตและมีการปปลูกตนไมสรางความ รมรื ม ่นในลานจอดดรถ

3. บรรยาากาศบนทองถถนน ภาายใตแนวคิด รมรื่นและรืน่นรมย เอกลักษณ ษ เฉพาะ สวนใหญ ว รานคาริิมถนนนิมมานนเหมินทจะมีการตกแตงหนารานที่ มีความสวยงามมและนาสนใจ แตบางสวนก็รุรกล้ําทางเทา ทําให ด ย บหรื อ สร า ง เกิกิ ด อุ ป สรรคใน การเดิ น เท า จึ ง ควรมี ก ารจั ดระเบี ขอตกลงร อ วมกันควร ค เชนมีบทลลงโทษกับผูที่ฝาฝ า นและใหรางวัลแก ร านค า า ที่ ดู แ ลทาางเท า และพื้ นนที่ ห น า ร า น ซึ่ งการจั ด หน า ร า นที่ สววยงามทํ า ให รร า นค า เป น ที่ นน า สนใจและยัยั ง สร า งเสน ห ให ใ กั บ บรรรยากาศบนทองถนนของย อ านนไดเปนอยางดีดี

4. อาคารรและสิ่งปลูกสสราง ภาายใตแนวคิด คิดเพื่อวันขาางหนา สรางความกลมกลืืน แลละผสมผสาน 4.1 ความสูง จาากการเติบโตเปปนยานการคาและธุรกิจ ทําให ใ เกิด อาาคารสู ง ตึ กแถถว และอาคา รร า นค า หลากกหลายรู ป แบบบ การ คววบคุ ม ความสูสู ง อาคารเป น เเรื่ อ งในอนาค ตที่ ต อ งเตรี ย มการ ม


เนื่องจากย ง านนิมมานเหมินทเปนพื น ้นที่อยูใกลดอยสุ อ เทพ ปจจุบับน อาคาารบางหลังบดบบังการมองเห็นดอยสุ น เทพ การรควบคุมความมสูง มีหลายมาตรการ ควรหามาตรการ ค รที่เหมาะสมเพืพื่อนํามาใชบริหาร ห จัดการและควรคํานึนงถึงผลกระททบตอผลประโยยชนของนักธุรกิจ ที่มาลลงทุนดวย

4.2 ความกลมกลื ค นของอาคาร มีสวนสําคัญตตอบรรยากาศขของ ยาน ดวยเชียงใหมเปนเมืองที่มีเอกลั อ กษณและวัวัฒนธรรม ที่ผูคน อยา กมาเยี่ ย มชม ย า นนิ ม มาน เหมิ น ท ก็ เ ช น กัก น ป จ จุ บั น เริ่ มมี ม ษ ดังนั ง ้นการควบคุมเรื ม ่องความกลลมกลืน ความสูง ลักษณะเฉพาะ หรือ มวลอาคารเป ม นเรื่องจํา เป น เพราะป จจุ บันมี น การปลู กสรรา ง อาคาารโดยขาดการรวางแผนที่คํานึงถึงความสววยงามและคว าม เปนระเบี ร ยบ ในอนาาคตหากเราไมมีการควบคุมหรื ห อสรางขอตกกลง กันไววกอนยานก็จะหหมดเสนห

4..4 ปา ย เนื่อ งจากนิ มมานเหหมินท เป นยานการคา จึ งทําให มี ป ายธุ ร กิ จ การคค า เป น จํ า นวนนมาก มี ทั้ ง ขนนาดเล็ ก ขนาดดใหญ ห ลากหลายวั ส ดุ บางส ว นติ ดดตั้ ง อยู บ นทา งเท า จึ ง ควรมีมี ก าร คววบคุ ม เพื่ อ คว ามเป น ระเบี ยยบ และเหมาาะสม จะช ว ย สร า ง บรรรยากาศที่ดี เรีรียบรอยสวยงาาม ไมเกะกะรกรุงรังบนทางเทาและ สาามารถสรางเอกกภาพใหกับยานนไดอีกดวย

5. พื้นที่พั พักผอนหยอนใ นใจ ภาายใตแนวคิด ความสุขสบาายสาธารณะ สวนใหญ ว ผูคนที่มาย ม านนิมมานนเหมินท ตองกการมาพักผอนหหยอน ใจจโดยอาศัยพื้นที น ่และบรรยากกาศของรานคา แตขณะเดียวกั ว นก็ ขาาดพื้นที่พักผอนสาธารณะ ดังนั้นในยานจึงควรมี ง พื้นที่พักผ ก อน สาาธารณะขนาดดเล็ก เชน สวนนขนาดเล็ก ลานพักผอนยอย ลาน พบบปะ โดยใหกระจายตัวอยูภายในยาน

6. สภาพแวดลอมที่ไรอ ุปสรรค 4.3 การควบคุ ก มกิจกรรม กิจกรรมการคาบางงประเภทสงเสีสียง ดังรบบกวนการพักอาาศัยในละแวกใใกลเคียง ควรสสรางขอตกลงหหรือ กฎระะเบียบของยานเพื น ่อสรางความมสุขสบายใหเกิดขึ้น กับทุกๆคน เช น การใช ก วั ส ดุ ก อ สร า งเพื่ อ ควบบคุ ม ปริ ม าณเสีสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ข อง กิจกรรมการคา หรืรือการแบงแยกกพื้นที่การพักอาศั อ ยใหหางจาก กิจกรรรมที่เกิดเสียงดดังรบกวน

า บทุกคน ภาายใตแนวคิด การสรางสภาาพแวดลอมสําหรั สภภาพแวดลอมทีที่ไรอุปสรรค คือ การจัดสรางทีที่จอดรถ ทางเดิดินเทา ถนนนหนทาง สิ่ ง อํ า นวยความ สะดวกและรานค า า ภายในย าน ที่ บริริการแกทุกคนทั้งเด็ก คนแก และผูพิการ เพืพื่อใหทุกคนมีสิสิทธิ์ใช สภภาพแวดลอมออยางสะดวกสบบายรวมกันไดอยยางเทาเทียม

ย่านนิมมานเหมินท์  

ร่มรื่นและรื่นรมย์ในย่านนิมมานเหมินท์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you