Page 1


Περιεχόμενα

Åêäüôñéá Óôáõñïýëá ÑåíôæåðÝñç-Ìé÷áëÜêïõ ÅìðïñéêÞ Äéåýèõíóç: Óουζάνα Ðáíáãéùôοðïύëïõ

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò

Åditorial ÊÜñôåò

8 12 16 20 24 30 34 38 42 46

Η μαγεία της θετικής σκέψης

Νευρική Ανορεξία

Τα μυστικά του make up

Η κραυγή μιάς φοιτήτριας

Πιστοποίηση και Υπολογιστές

Κρύο καιρός για δύο

και Κυρά Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα ÓõíÝíôåõîç: Συναντήσαμε emo ς Γυμναστική: Μύθοι και αλήθειε

τητα Κάνω το ονειρό μου πραγματικό

Quiz: Απαντήστε και κερδίστε

Τα Mustήρια της πόλης μας

Ένας μοναχικός καβαλάρης

Σας προτείνουμε βιβλία

Αναγνωριστική πτήση

Γράμματα: Μας στείλατε Sudoku

Æþäéá Vs Επάγγελμα

ΤΕ *ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ

Center, a sport, στο Cine ëáìÜôáò, óôï alm Êá Ê.Å.Ð. ôïõ ò ï ôç óô ò, ïõ íï íôñ íôß êÝ íóôá ôïõ Óå üëá ôá cafe êïììùôÞñéï Êù ï óô , ôáò, óôá ter ìÜ en ëá -C Êá õ ÔÅÉ óôï Hondos ðéóôçìßïõ êáé ôï óôá video-club, e μας ëéêåßï ôïõ Ðáíå sit êõ ο ï στ óô ε ò, είτ ôá μπ ìÜ ορείτε να ÄÞìïõ Êáëá ðüëçò ìáò ή μπ κατεβάσετε. îåíïäï÷åßá ôçò ine.gr) και να το az ag tm us .m (www

www.mustmagazine.gr

ÏÑÉÆÙÍ

6 10 14 18 22 28 32 36 40 44

Éäéïêôçóßá

Ðáíáãéþôçò Ìðáìðáñïýôóçò (ðñωôï-must-ïñáò) •

Must-ïñéá ç παιχνιδιάρα ìáò Êáôåñßíá Âßãêïõ

ç óõíåíôåõîáôæïý ìáò Ìáñßíá Äéïíõóïðïýëïõ

ç ôçò äßáéôáò - äéáôñïöÞò Áöñïäßôç ËïõêÜêïõ

ο γυμναστής μας Μιχάλης Γεωργιόπουλος

ο Hacker μας Γιώργος Τζώρτζης

ãéá ôá øõ÷ïëïãéêÜ ìáò Ðáíáãéþôá Ðáðáãåùñãßïõ

ç ôùí óåîïõáëéêþí ÓôÝëëá (Ó.È)

ç τρελαμένη Γεωργία Παπανικολάου

ìåëëïíôïëüãïé Ðõèßá

äéáöçìéóôéêü ôìÞìá ¢íôæõ Ìðïýñá

creative team TypoPrint Graphic Art Studio Ôçë: 27210 21295 • Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðåñéïäéêïý åðéôñÝðåôáé ç åðáíáäçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá ðñùôï-must-ïñá (Ýôóé êáé áëëéþò êáé íá ëÝãáìå üôé áðáãïñåýåôáé êáíåßò äå èá åñ÷üôáí íá æçôÞóåé Üäåéá). • ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò: Ê. Ãåùñãïýëç 1. ÊáëáìÜôá ÔÇË 27210-22099/97996 FAX:27210-97987 Email: info@mustmagazine.gr


6

EDITORIAL

editorial Καλαμάτα αρχή - Καλαμάτα τέλος Επειδή μεγάλη μερίδα των αναγνωστών του περιοδικού είναι φοιτητές, τους αφιερώνω αυτό το editorial! Η πορεία όλων μας είναι πάνω-κάτω η ίδια! Κάπου μέσα Αυγούστου βγήκαν οι βάσεις και ξαφνικά ακούσαμε: Καλαμάτα! Μια πόλη την οποία πολλοί ποτέ δεν είχαν επισκεφτεί! Από εκείνη τη στιγμή, όμως, αποτελεί τη νέα τους ζωή, γιατί δεν είναι και λίγο 4-5 (λογικά πάντα) χρόνια να μένεις σε μια πόλη! Τα πρώτα εξάμηνα για τους πιο πολλούς ήταν δύσκολα! Και φυσικά, με την γκρίνια να φύγουμε, να φύγουμε! Είναι, όμως, όπως στο σχολείο: όλοι το μισούσαμε, αλλά όταν τελείωσε, μας έλειψε και ακόμα μας λείπει. Κι όταν θα φτάσετε στην ώρα που είμαι εγώ (ξεκινά η πρακτική), θα καταλάβετε ότι μεγαλώσατε και ότι η Καλαμάτα, τέλος. Τέλος το κρύο στη στάση του ΤΕΙ, τέλος οι πάπιες του πανεπιστημίου, τέλος το «λιώσιμο» της παραλίας! Ξεκινά πλέον μια νέα αρχή, δύσκολη αλλά αναπόφευκτη! Ώρα να πιάσουμε δουλειά, να πάρουμε αποφάσεις για εμάς! Τέρμα τα φράγκα του μπαμπά και της μαμάς, και μη χρησιμοποιήσετε την καραμέλα της ανεργίας! Αν θέλετε πραγματικά δουλειά, θα βρείτε! Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή και μην περιμένετε να ξεκινήσετε από διευθυντές! Καλή αρχή, νέοι φοιτητές! Καλή πορεία, παλιοί! Μπαμπαρούτσης Παναγιώτης babarou@mustmagazine.gr

Υ.Γ. Θέλω μέσα από αυτές τις γραμμές να ευχαριστήσω τη Μαρίνα Διονυσοπούλου ή δημοσιογραφατζού (η οποία φεύγει για master Δημοσιογραφίας στην Αμερική) για την πολύτιμη βοήθειά της. www.mustmagazine.gr


8

ΚΑΡΤΕΣ

www.mustmagazine.gr


10

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Παναγιώτα Παπαγεωργίου: Ψυχολόγος

Η μαγεία της θετικής σκέψης

www.mustmagazine.gr

Η θετική σκέψη δεν είναι απλά μια τεχνική. Ούτε κόλπο. Είναι στάση ζωής (τρόπος ζωής) λασσικό παράδειγμα: Δύο φίλοι, που νιώθουν πολύ διψασμένοι, βρίσκονται στο βουνό. Ανοίγοντας το σάκο τους διαπιστώνουν πως το παγούρι τους είναι γεμάτο μέχρι τη μέση. Ο ένας σκέφτεται: «Μπορούμε να ξεδιψάσουμε και οι δύο». Ο άλλος σκέφτεται: «Ωχ! Δε θα προλάβουμε ούτε τα χείλη μας να βρέξουμε». Η θετική σκέψη βασίζεται σε θετικές προσδοκίες, σε θετική προετοιμασία, σε θετική δράση και, τελικά, σε θετική αξιολόγηση. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι τρόπος ζωής (στάση ζωής). Η διάθεση που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να περιμένουν θετικές εξελίξεις λέγεται θετική στάση ζωής. Η θετική σκέψη είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται αυτός που έχει θετική στάση για τη ζωή. Οι άνθρωποι που έχουν θετική στάση ζωής ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν και δύσκολες μέρες! Δεν αεροβατούν, ούτε προσεύχονται από το πρωί ως το βράδυ να τους “κάτσει” το λαχείο. Έχουν, όμως, την πεποίθηση ότι αν επιμείνουν σε αισιόδοξες σκέψεις και αν φανταστούν το μέλλον θετικά, θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Κ

Η θετική στάση ζωής βασίζεται στην απλή λογική της παροιμίας «Καλομελέτα κι έρχεται». Ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολής, οι άνθρωποι ανατρέφονται μ’ αυτή τη φιλοσοφία. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για βελτίωση, ανεξαρτήτως ηλικίας, χρειάζεται: • Να έχουμε όραμα για τη ζωή • Να έχουμε συγκεκριμένους στόχους • Να ξεπερνάμε τις δυσκολίες με αισιοδοξία και θετικό οραματισμό. Παραδείγματα θετικής στάσης: • Χρειάζομαι δύναμη, γι’ αυτό θα επιστρατεύσω όσες δυνάμεις έχω. • Θα φροντίσω να συναναστρέφομαι περισσότερο με ανθρώπους που με ενθαρρύνουν. • Έχω εμπιστοσύνη στις προθέσεις μου και στο πείσμα μου. • Θα προχωρήσω με θάρρος. • Είναι σίγουρο ότι θα μου βγει σε καλό. Η θετική σκέψη μάς δυναμώνει! Δίνει άλλον αέρα στις προσπάθειές μας. Τονώνει το νευρικό μας σύστημα. Μας τροφοδοτεί.


12

ÄÉÁÔÑÏÖÇ

Νευρική Ανορεξία ι διαταραχές λήψης τροφής εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, όπου κυριαρχεί το πρότυπο του «αδύνατου» και «λεπτού». Προσβάλλουν, κυρίως, τα νέα κορίτσια, αν και τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι και τα αγόρια προσβάλλονται σε σημαντικά ποσοστά. Οι κύριες κλινικές μορφές διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι η νευρική ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία και τα συμπτώματα αδηφαγίας (binge eating). Η ψυχογενής ανορεξία (ή νευρογενής ανορεξία) είναι ένα σύνδρομο αυτοεπιβαλλόμενης ασιτίας, στο οποίο το άτομο με τη θέλησή του περιορίζει την πρόσληψη τροφής, καθώς φοβάται έντονα μήπως γίνει παχύ. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η άρνηση του ατόμου να διατηρήσει ένα ελάχιστο φυσιολογικό βάρος, ο έντονος φόβος του ατόμου για πρόσληψη βάρους, η διαταραχή στη σωματική εικόνα, η σημαντική απώλεια βάρους και η αμηνόρροια στις γυναίκες. Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εικόνα και την ανεύρεση του σωματικού βάρους σε ποσοστό 85% ή και λιγότερο του ιδανικού βάρους σώματος. Ενδείξεις αυτής της συμπεριφοράς είναι η έντονη ενασχόληση με δίαιτες, η έντονη άσκηση, η δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώματος, τα αισθήματα ενοχής μετά το φαγητό, η χρήση ουσιών για απώλεια βάρους, η αποφυγή πρόσληψης τροφής δημοσίως, η πρόκληση εμετού μετά τα γεύματα. Συμπτώματα που συνδέονται με την απότομη απώλεια βάρους στη νευρική ανορεξία είναι η δυσανεξία στο ψύχος, η δυσκοιλιότητα, η καχεξία, η αμηνόρροια στις γυναίκες, η ξηρότητα και η κίτρινη χροιά στο δέρμα, οι πρησμένοι σιελογόνοι αδένες και σε προχωρημένες καταστάσεις, η βραδυκαρδία, η υπογλυκαιμία, η υπόταση, οι καρδιακές αρ-

Λουκάκου Αφροδίτη Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Ο

www.mustmagazine.gr

ρυθμίες, η έλλειψη σιδήρου, καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου, η αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, η μειωμένη libido, η αMπνία, η ευερεθιστότητα κ.ά. Βέβαια, η λέξη «ανορεξία» είναι αποπροσανατολιστική. Η ψυχογενής ανορεξία δεν είναι διαταραχή της όρεξης, γιατί η όρεξη δεν προσβάλλεται παρά μόνον αργά στην πορεία της νόσου. Μάλλον πρόκειται για διαταραχές στην αίσθηση του εαυτού, την ταυτότητα και την αυτονομία, για λόγους που ακόμα δε γνωρίζουμε. Η αιτία της ψυχογενούς ανορεξίας είναι ασαφής και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αν και οι ανησυχίες για το βάρος και τη μορφή του σώματος κρύβονται κάτω από όλες τις διαταραχές στη λήψη της τροφής, η πραγματική αιτία αυτών των διαταραχών εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ως συχνότερα αίτια αναφέρονται: • Διαταραχές στην προσωπικότητα του ατόμου • Συνοδευτικές συναισθηματικές διαταραχές • Διαταραγμένες απόψεις για το σώμα • Αρνητικές επιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον • Γενετικοί παράγοντες • Πολιτιστικές πιέσεις • Υπερβολική άθληση και τριπλό σύνδρομο γυναικών αθλητριών • Ορμονικές ανωμαλίες. Η αντιμετώπιση και θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας στοχεύει στη διόρθωση της διατροφικής κατάστασης και την υιοθέτηση και διατήρηση φυσιολογικών συμπεριφορών λήψης τροφής. Αυτό επιτυγχάνεται με την προοδευτική και σωστή σίτιση του ατόμου και όχι με την υπερβολική και απότομη πρόσληψη τροφής, η οποία μπορεί να προκαλέσει άλλες επιπλοκές. Στόχος θεωρείται το βάρος στο οποίο ο ασθενής είναι σωματικά υγιής και το οποίο


ÄÉÁÔÑÏÖÇ

μπορεί να διατηρεί με φυσιολογική ισορροπημένη διατροφή, χωρίς περιορισμούς. Ο ρόλος του κλινικού διαιτολόγου είναι πολύ σημαντικός, καθώς συντάσσει το κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής σε κάθε στάδιο της θεραπείας, ενώ ενημερώνει τον ασθενή για τις επιπτώσεις της υπερβολικής δίαιτας, του υποσιτισμού και των καθαρτικών συμπεριφορών στη φυσιολογία και την υγεία του ατόμου. Είναι, επίσης, ο μόνος ειδικός για να εκπαιδεύσει τον ασθενή σχετικά με τις ομάδες τροφίμων, τη διατροφική σύνθεση των τροφίμων, την προσαρμογή των διατροφικών αναγκών ανάλογα με την αύξηση του βάρους, το ενεργειακό ισοζύγιο (πρόσληψης μέσω της τροφής και κατανάλωσης μέσω δραστηριότητας). Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι, λοιπόν, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης διαιτολόγου και ασθενούς ώστε η θεραπεία να είναι αποτελεσματική. Απόλυτα απαραίτητη είναι και η ταυτόχρονη ψυχολογική παρέμβαση και υποστήριξη του ασθενούς, καθώς επίσης και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

13

Βέβαια, ακόμα και όταν επιτυγχάνεται βελτίωση του σωματικού βάρους, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και για το λόγο αυτό η θεραπεία πρέπει να είναι μακροχρόνια. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για περίπου 2 χρόνια μετά την επίτευξη του στόχου, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να προσαρμοστεί στη διατήρηση του βάρους και στην υιοθέτηση ισορροπημένης–μη περιοριστικής διατροφής. Είναι πολύ σημαντικό να μην επαναπαύεται ο ασθενής ή το οικογενειακό του περιβάλλον όταν παρουσιάζεται βελτίωση. Ας δούμε και κάποια νούμερα:

Επίπτωση της νόσου:

8,1 νέες περιπτώσεις/100.000/έτος Ειδικά για τις γυναίκες: 10-11 νέες περιπτώσεις/100. 000/έτος Έναρξη ψυχογενούς ανορεξίας: κορίτσια: 16-18 αγόρια: 12ο έτος Αναλογία της ασθένειας: 9 κορίτσια προς 1 αγόρι Δείκτης θνησιμότητας: 6%


14

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Τα μυστικά του make up Πώς να επιλέξετε το ιδανικό για εσάς make up και συμβουλές για τη σωστή εφαρμογή του Επιλέξτε με προσοχή την ιδανική για εσάς απόχρωση του μεPκάπ βάζοντας μικρή ποσότητα στο πιγούνι σας και όχι στον καρπό, όπως συνηθίζεται. Η απόχρωση του μεPκάπ πρέπει πάντα να ακολουθεί τις αλλαγές του τόνου της επιδερμίδας σας ανάλογα την εποχή (χειμώνας-καλοκαίρι). Για να δημιουργήσετε κοντράστ, όπως πιο έντονα ζυγωματικά ή για να κρύψετε κάποιο ελάττωμα, όπως μεγάλη μύτη, χρησιμοποιήστε δύο διαφορετικούς τόνους μεPκάπ, βάζοντας τον πιο ανοιχτό στις περιοχές που θέλετε να αναδείξετε και τον πιο σκούρο σε αυτές που θέλετε να κρύψετε. Αν αρκείστε στην ελαφριά κάλυψη και το ομοιόμορφο φρέσκο αποτέλεσμα, αναμείξτε το μεPκάπ με την ενυδατική σας κρέμα ή χρησιμοποιήστε μια λεπτόρρευστη κρέμα με χρώμα. Εκτός από την απόχρωση, να ελέγχετε αν το μεPκάπ σας είναι κατάλληλο για τον τύπο δέρματός σας. Αν π.χ. έχετε ένα λιπαρό δέρμα, πρέπει να επιλέξετε κάποιο που θα ελέγχει την έκκριση σμήγματος και θα εξισορροπεί τη λιπαρότητα. Απλώνετε το με2κάπ με καθοδικές κινήσεις για να μειώσετε την εμφάνιση τυχόν διεσταλμένων πόρων. Για διάφανο αποτέλεσμα απλώστε το μεPκάπ με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι. Αν θέλετε φυσικό αποτέλεσμα, μετά τη χρήση του μεPκάπ ταμπονάρετε ελαφρά το πρόσωπό σας με ένα χαρτομάντιλο, που μιμείται τις φυσικές γραμμές της επιδερμίδας.

Hondos Center www.mustmagazine.gr


16

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γεωργία Παπανικολάου

Η κραυγή μιας φοιτήτριας Πανεπιστήμιο SOS

Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

την αρχή κάθε εξεταστικής όποιος θέλει να θεωρεί τον εαυτό του “κανονικό” φοιτητή πρέπει να κάνει 2 πραγματάκια: 1) Να διαλαλεί παντού ότι στο επόμενο εξάμηνο θα διαβάσει (ναι,ναι…) 2) Να τοποθετεί σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα της εξεταστικής. Στην περίπτωση του πανεπιστημίου, όμως, ισχύει το ΤΕΛΟΣ δίχως ΤΕΛΟΣ, που λέει και ο Νotis. Αλά uno, αλά duo, αλλά tre. Ναι, τα προγράμματα είναι τρία! Ένα για την εξεταστική του Ιουνίου, ένα άλλο για εκείνη του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και ένα τρίτο για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Καλά ακούσατε! Βέβαια, το απίστευτο εί-

Σ

www.mustmagazine.gr

ναι ότι γκρινιάζουμε όλοι που θα δίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 4 Νοεμβρίου (α, ξέχασα να το αναφέρω πριν), συγχρόνως με τις θεωρίες, οι οποίες είναι και καθημερινές, αλλά εμείς αγωνιστήκαμε για να πετύχουμε αυτό το επίτευγμα. Βέβαια, από τη μια καλύτερα, μπας και περάσουμε το πολυπόθητο 8 και μαζί καβαντζώσουμε τα 1000 ευρώπουλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αδέλφια, φιλόλογοι, παπιά (εκ των γνωστών παπιών του ΑΕΙ). ΦΙΛΙΑ, ΚΑΛΑ ΜΟΥ! ΥΓ: Λίγο το ταξίδι Αθήνα-Καλαμάτα, λίγο και η αγανάκτηση, να και η έμπνευση!


18

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι πιστοποιήσεις Γεώργιος Ε. Τζώρτζης Μηχανολόγος Η/Υ

στους υπολογιστές… Πώς γεννήθηκε ο θεσμός της πιστοποίησης Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ήταν η αιτία που οι μεγάλες εταιρείες του χώρου βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα σοβαρό θέμα: ενώ οι τεχνολογίες τους είχαν όλο και μεγαλύτερη αποδοχή, λίγοι ήταν οι χρήστες που ήξεραν να χρησιμοποιήσουν σωστά και σε βάθος τα προγράμματα που κατασκεύαζαν και ακόμη λιγότεροι οι τεχνικοί που είχαν την ικανότητα να εγκαταστήσουν σωστά, να παραμετροποιήσουν και να συντηρήσουν την τεχνολογία. Η αγορά είχε ανάγκη, λοιπόν, από δυνατούς χρήστες και τεχνοκράτες με αδιάσειστη απόδειξη των γνώσεών τους. Έτσι, «γεννήθηκαν» οι πιστοποιήσεις υπολογιστών. Η πιστοποίηση στην αγορά εργασίας Η υψηλή ανεργία που παρατηρείται σήμερα στους νέους δημιουργεί μεγάλο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα οι πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας να μπαίνουν σε έναν αγώνα δρόμου συγκέντρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων των γνώσεών τους. Για παράδειγμα, στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους υπολογιστές αποτελεί σημαντικό εργαλείο προκειμένου ένας νέος να εξασφαλίσει εργασία. Το πόσο απαραίτητοι είναι σήμερα οι υπολογιστές μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας από μας. Ο καλός χειρισμός Η/Υ αποτελεί πλέον βασική προMπόθεση για μια θέση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Οι πιστοποιήσεις γνώσης υπολογιστών στην Ελλάδα Το «πάρτυ» ξεκίνησε όταν το φθινόπωρο www.mustmagazine.gr

του 2003 ανακοινώθηκε στις εφημερίδες το προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος παρακαλώ, το οποίο έλεγε ότι για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο τομέα θα έπρεπε να έχει πιστοποιητικό τύπου ECDL! Για μερικούς μήνες, όσοι Έλληνες επιθυμούσαν να μπουν στο Δημόσιο (δεν είναι και λίγοι!) έτρεξαν να αποκτήσουν πιστοποίηση ECDL. Το τελικό Προεδρικό Διάταγμα στο τέλος του 2003 δε ζητούσε πιστοποίηση συγκεκριμένου τύπου και δεν προσδιόριζε ποιες τελικά πιστοποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές για το Δημόσιο. Για δύο ολόκληρα χρόνια δεν ήταν σαφές τι τελικά γίνεται αποδεκτό από το Δημόσιο και τι όχι. Τελικά, το Δεκέμβριο του 2005 εκδόθηκε Κοινή Απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας που όριζε τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπεύθυνο ελεγκτή (!) των πιστοποιήσεων. Αυτός αποφασίζει ποια πιστοποιητικά θα γίνονται αποδεκτά. Μέχρι σήμερα στην ελληνική αγορά έχουν γίνει αποδεκτοί από τον ΟΕΕΚ και το ελληνικό Δημόσιο έξι φορείς πιστοποίησης: 1. Η ECDL Hellas. 2. Η εταιρεία Infotest, που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τη Certiport και τις πιστοποιήσεις IC3 και Microsoft Office Specialist. 3. Η εταιρεία Vellum, που αντιπροσωπεύει τις πιστοποιήσεις Πληροφορικής του Cambridge με τα ονόματα Cambridge International Diploma in ICT και Cambridge International Diploma in IT Skills. 4. Η ICT Hellas με τα πιστοποιητικά Intermediate. 5.Η Keycert με τα πιστοποιητικά Keycert It Basic και Keycert It Basic Plus.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

6.Η ACTA, τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τις πιστοποιήσεις CCU (Certified Computer User). Βέβαια, όλα αυτά αφορούν στο δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, η κάθε εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται τα πιστοποιητικά αυτά κατά το δοκούν (ή αποδεικνύεις τις γνώσεις σου ή πας σπίτι σου)! Που ναπάω και ποιών φορέα να διαλέξω; Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, θα πρέπει να γνωρίζετε: 1.Η ύλη που πρέπει να γνωρίζει και στην οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος είναι ίδια για όλους τους φορείς πιστοποίησης και δίδεται από τον ΟΕΕΚ (Φ.Ε.Κ 1720/08-122005) 2.Το όνομα του φορέα δεν «αυξάνει» την ποιότητα του πιστοποιητικού. Όλα είναι

19

ισάξια αναγνωρίσιμα από τον ΑΣΕΠ 3.Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων στους Η/Υ, θα διαλέξετε το εκπαιδευτήριο που θα σας προσφέρει σωστές και ποιοτικές γνώσεις, ανεξαρτήτου φορέα. Γιατί μπορεί όλοι να θέλουμε να μπούμε στο Δημόσιο, αλλά υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας και εκεί επικρατεί ο «καλύτερος». 4.Τέλος, θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη σας και το ψαλίδι στο χρόνο σας για να μπορέσετε να φτάσετε σε αυτό το πολυπόθητο πιστοποιητικό. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε το κατάλληλο εκπαιδευτήριο, που θα σας παρέχει όλα τα παραπάνω στην καλύτερη τιμή… Άντε και καλό ψάξιμο!

' - bar Cafe

www.royal-cafe.gr Stoa Lontoy str. / Tel.: 27210 62115

e-mail: itcenter@vodafone.net.gr


20

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ

Κατερίνα Βίγκου

Κρύο καιρός για δύο Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις

ύο κομμένα εισιτήρια πλοίων στην τσέπη του αντιανεμικού, ένα σωρό φωτογραφίες και μερικές γλυκές αναμνήσεις έμειναν από το καλοκαίρι…

Δ

Ακόμα και ο καιρός, με τα πρωτοβρόχια που μας έφερε, προσπαθεί να μας πείσει πως η αγαπημένη εποχή του χρόνου τελείωσε. Τελείωσε και -αν και δεν κάνει κρύο- είναι καιρός για δύο… Μη μου πείτε ότι υπάρχει κάποιος από εσάς που ονειρεύεται να περάσει ένα τόσο δύσκολο και μακρύ χειμώνα μόνος του! Το Must, λοιπόν, είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Αυτό που σας χρειάζεται και θα σας δώσουμε, είναι ένα πρώτο ραντεβού με τον άντρα /γυναίκα των ονείρων σας, τίποτα παραπάνω (Μετά είwww.mustmagazine.gr

μαι σίγουρη ότι έχετε τον τρόπο να κερδίσετε το άλλο σας μισό-ναι, καλό μου, με τη γοητεία σου θα το κάνεις αυτό)! Τώρα πώς θα τον/την καταφέρετε να βγείτε ένα ραντεβού; Ανάλογα με το τι τύπος είναι… Ρωτήσαμε ανθρώπους διαφόρων κατηγοριών αν θα έβγαιναν ραντεβού με κάποιον από τους αναγνώστες μας και ιδού οι απαντήσεις:

Ο γόης ( αλλιώς ψώνιο) Δε γεννήθηκε ακόμα η γυναίκα που αξίζει να βγει ραντεβού μαζί μου… Καταλαβαίνεις… Έχουμε και ένα image να προστατέψουμε…

Ο εργασιομανής Ναι, αμέ! Να βγούμε, αφού τελειώσω τη δουλειά μου πρώτα όμως, εντάξει;


ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ

Ο μηχανόβιος Θα βγω με την κοπελιά, όμως δε θέλω: Α! Μην τρέχεις! Θα πέσουμε! Δε με βολεύει η σέλα και ιστορίες, εντάξει;

Ο «στον κόσμο του» Εεεε…Πότε; Τώρα; Να βγούμε μωρέ… Ξέρω κι εγώ…

Ο «pro-evolution» Να το κανονίσουμε. Θα δούμε. Κάτσε να έρθει η ώρα και τότε βλέπουμε…

Ronaldinho Κατεβάζει την μπάλα, ντριπλάρει, πασάρει κάθετη μπαλιά για τον Henri, το σουτ και γκοοοοοοολ… Τι με ρώτησες;

Η ανασφαλής Ραντεβού;;; Και αν δεν του αρέσω….Όχι, όχι δε γίνεται, έχω πάρει 1 κιλό και 457 γραμμάρια. Α-ΠΟ-ΚΛΕΙ-Ε-ΤΑΙ

Η «των μπουζουκιών» Πες του να περάσει το βράδυ από το μαγαζί και βλέπουμε…

21

Η κουκλάρα Να μου φέρεις πρώτα μια φωτογραφία του και θα το συζητήσουμε!

Η «ψωνίζω άρα υπάρχω» Τι αμάξι έχει; Πού ντύνεται; Πότε; Αυτό το Σαββατοκύριακο; Τι λες, αγάπη μου, αυτή η Κυριακή είναι Shopping-Sunday στο Amsterdam, δεν τη χάνω!

Η ευαίσθητη Και αν μετά εγώ τον αγαπήσω και αυτός με πληγώσει; Και αν του δώσω την καρδιά μου και αυτός την πετάξει σαν στυμμένη λεμονόκουπα; Από ό, τι καταλάβατε, ακόμα και το Must αδυνατεί να σας κανονίσει ραντεβού με το ταίρι σας… Επομένως, για άλλη μια φορά η συνταγή είναι μία…απλά να είστε ο εαυτός σας…Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις, όπως λέει και ο ποιητής. Καλό χειμώνα…


22

SEX

Στελλα Θ.

Η καλή νοικοκυρά είναι...

δούλα και κυρά Είναι αλήθεια πως όσον αφορά στην ερωτική μας ζωή, οι γυναίκες έχουμε πολλά ταμπού Γιατί, άραγε, στη φαντασία μας να είναι όλα τόσο εύκολα, αλλά στην πράξη να μπλοκάρουμε; Έχει αποδειχτεί και επιστημονικά πως μια υγιής σεξουαλική ζωή είναι το «κλειδί» για μια υγιή σχέση. Δεν είναι κακό, λοιπόν, όταν χαμηλώνουν τα φώτα (ή όχι, ανάλογα με τα γούστα του καθενός) να παύουμε να είμαστε οι κυρίες που φαινόμαστε στον εργασιακό ή εκπαιδευτικό μας χώρο. Μερικές αλήθειες που πρέπει να κατανοήσουμε εμείς οι γυναίκες για να ξεπεράσουμε τα κολλήματά μας και να απαλλαχτούμε από τα ταμπού μας, αναφέρονται παρακάτω. Πρώτον: Κάθε άντρας θέλει η γυναίκα που είναι δίπλα του να αναδεικνύει την θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητά της στο κρεβάτι με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά και να είναι πρόθυμη να δοκιμάσει νέα πράγματα. Μάλιστα, θα τον εξιτάρει ακόμη περισσότερο αν θα είσαι εσύ εκείνη που θα το προτείνει… Δεύτερον: Το ότι μπορεί σε μια «περίεργη» φάση να πει ή να κάνει και κάτι παραπάνω, δε σημαίνει ότι δε μας σέβεται. Εκείνη τη στιγμή μιλάει το πάθος και όχι ο σεβασμός ή η αγάπη. Άλλωστε, υπάρχουν άλλες 23 ώρες της ημέρας που μπορείς να διαπιστώσεις κατά πόσο σε σέβεται και σε εκτιμά. Τρίτον: What you say on bed… stays on bed! Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει να σκεφτεί τι είπε εκείνος ή τι είπαμε εμείς. Το

www.mustmagazine.gr

μόνο που του μένει είναι μια αίσθηση ικανοποίησης και ηδονής κάθε φορά που θα το σκέφτεται. Για αυτόν τα λόγια εκείνης της στιγμής δε σημαίνουν τίποτα, άσε που υπάρχει περίπτωση να μην τα θυμάται καν (μου ‘χει συμβεί…). Οπότε, γλυκιά μου, γιατί να χαλάς εσύ φαιά ουσία σε ασήμαντες λεπτομέρειες; Τέταρτον (και σημαντικότερο): Η σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού είναι το σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ομοψυχία. Αν, λοιπόν, υστερείτε σε αυτό, αν τον αναγκάζεις να καταπιέσει τον ερωτισμό του, μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη που να μη φοβάται να εκφραστεί και να δέχεται και τη δική του ερωτική έκφραση. Γιατί να επιτρέψεις να μπει μια τρίτη ανάμεσα σας; Όταν ο λόγος έρχεται στους άντρες, πρέπει να σκεφτόμαστε ως γυναίκες και όχι ως κοριτσάκια… Γιατί δε δέχομαι πως ένας άντρας μπορεί να μας εγκαταλείψει αν δεν τον διώξουμε εμείς! Όλα αυτά, φίλες μου, αποδεικνύουν πως οι μανάδες μας, μας έχουν δώσει ελλιπή στοιχεία όσον αφορά στους άντρες. Γιατί ενώ μας υπενθύμιζαν συνέχεια πως ο έρωτας περνά από το στομάχι, καμιά τους δεν ανέφερε ποτέ πως… δε σταματάει εκεί, αλλά προχωράει ακόμη πιο χαμηλά!!!!!


24

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

Emo

μία νέα μόδα Επιμέλεια: Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

Ελάχιστοι απλά τους έχετε ακουστά, άλλοι δεν τους ξέρετε καν. Στην Αθήνα θα τους συναντήσετε παντού! Ειδικά στην πλατεία Συντάγματος, εκεί, λένε, είναι το στέκι τους! Η λέξη emo προέρχεται από το emotional, δηλαδή συναισθηματικό. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι άτομα στα οποία κυριαρχεί το βαθύ συναίσθημα, γενικά αδιαφορούν για τα πάντα στη ζωή και δηλώνουν ότι έχουν κατάθλιψη! Αγαπημένη τους ασχολία… να πονούν, έτσι δηλώνουν τουλάχιστον. Χαρακτηριστικό τους είναι το ιδιόμορφο ντύσιμο, το έντονο βάψιμο, καθώς και η φράντζα, που καλύπτει το ένα μάτι. www.mustmagazine.gr


ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

Α

25

ποφάσισα, λοιπόν, να ψάξω να βρω εάν υπάρχουν στην Καλαμάτα και να μπω στο μυαλό τους, έστω και για μερικές ώρες. Μόνο στοιχείο για να τους ανακαλύψω, η φράντζα! Τελικά, δεν ήταν τόσο δύσκολο! Βράδυ Σαββάτου, στους Αγίους Αποστόλους, εντόπισα δύο κοπέλες emo, οι οποίες και ενθουσιάστηκαν με την προοπτική της συνέντευξης.

Πείτε μου τι είναι emo; Το emo βασικά είναι ιδεολογίες. Δεν είναι μία; Όχι. Βασίζεται στο style και βγαίνει από το emotional, που σημαίνει συναισθηματικό. Από πότε ξεκινά αυτό; Από το 1988 στην Αμερική. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει γίνει μόδα και έχει αλλάξει η σημασία και στις ιδεολογίες και στο στυλ. Ποιο είναι το στυλ σας; Τα βαμμένα μαύρα νύχια, η φράντζα και τα βαμμένα με μολύβι κόκκινα μάτια (συμβολίζει το κλάμα). Όλα τα προηγούμενα αποτελούν σήμα κατατεθέν για εμάς. Έτσι ντύνονται και τα αγόρια! Ακόμη και τα αγόρια; Ναι, φυσικά. Πείτε μου τα πιστεύω σας, δηλώνετε πληγωμένοι ή απλά έχετε μέσα σας πράγματα που θέλετε να κρύψετε; Ανάλογα με τη διάθεσή μας, αν είμαστε, ας πούμε, χαρούμενες θέλουμε να το δείχνουμε!

Δηλαδή, έχετε πόλεμο με κάποιους; Όχι με κάποιους συγκεκριμένους. Αυτοί έχουν μαζί μας. Είναι κάποιοι, δηλαδή, που πάνε και κόβουν φράντζες, μας πετάνε γιαούρτια. Εδώ δεν είμαστε πολλοί emo, στην Αθήνα αρχικά σύχναζαν στην Κηφισιά αλλά τους έδιωξαν και τώρα αράζουν στο Σύνταγμα.

“Βασικές μας διαφορές είναι η εμφάνιση και ο τρόπος σκέψης!”

Πώς; Το δείχνουμε, είμαστε χαρούμενες. Έχουν βγάλει μια εικόνα για τους emo ότι είμαστε μόνο καταθλιπτικοί, αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάποιες φορές είναι καταθλιπτικοί, κάποιες όχι, απλά έχουμε έντονα συναισθήματα. Μάλιστα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν γίνει αυτοκτονίες, γιατί και καλά, αφού είμαι emo, πρέπει να αυτοκτονήσω! Υπάρχει και σε εσάς αυτό; Φυσικά, όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο μάς κράζουν. Ο κόσμος στην Καλαμάτα είναι πολύ περίεργος!

Η φράντζα τι τελικά συμβολίζει; Συμβολίζει ότι θέλουμε να βλέπουμε τη ζωή με το ένα μάτι. Γιατί αυτό; Γιατί πιστεύουμε ότι η ζωή δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Απλά δε μας αρέσει! Στα λόγια καλά τα λέτε, αλλά γιατί δεν κάνετε κάτι

να την αλλάξετε; Θέλουν όλοι οι υπόλοιποι;

Με τη θρησκεία πώς τα πάτε; Βασικά δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Από πότε είστε emo; Τουλάχιστον ένα χρόνο. Ξαφνικά περνά μια παρέα παιδιών, δε θα μπορούσα να μην τα ρωτήσω για τους emo: Παιδιά, γνωρίζετε για τους emo; Ποια η γνώμη σας για αυτούς; Η χειρότερη! Αφού θέλουν να αυτοκτονήσουν ας το κάνουν! Νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Λένε ότι είναι μοναχικοί τύποι και ότι θέλουν να πεθάνουν. Έχεις δει ποτέ κανέναν να είναι μόνος του, πάντα κυκλοφορούν σε παρέες άνω των 5 ατόμων. Εσείς ανήκετε κάπου; Όχι, είμαστε μια απλή παρέα! Γύρισα, λοιπόν, στις emo-φίλες και συνέχισα:

Εσείς τι κάνετε; Αφήστε όλους τους υπόλοιπους. Είναι μια λογική και αυτή!

Έχετε δική σας μουσική; Όχι δεν υπάρχει emo μουσική, δε στηριζόμαστε σε κάποιο είδος, ακούμε κυρίως ξένα και από ελληνικά τον Κοργιαλά!

Ο μεγαλύτερος emo που ξέρεις πόσο χρονών είναι; Ένας είναι μεγάλος, 35 χρονών.

Τι διαφορά έχετε από τα απλά παιδιά της ηλικίας σας; Βασικές μας διαφορές είναι η εμφάΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007


26

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

νιση και ο τρόπος σκέψης!

Από πού μάθατε για όλο αυτό; Από το Ίντερνετ, ξεκινήσαμε να μιλάμε με παιδιά και μας εξήγησαν τι ακριβώς ήταν. Καταλάβαμε ότι έτσι νιώθαμε και εμείς!.

Δηλαδή, πώς σκέφτεστε εσείς; Μας απασχολούν άλλα θέματα. Τάσεις αυτοκτονίας έχετε; Ναι.

Όλο νιώθω, νιώθω, νιώθω ακούω! Πώς νιώθετε τελικά; Comfused, δηλαδή μπερδεμένες, πριν 2 μέρες π.χ. ήμουν στο δωμάτιό μου και όλο έκλαιγα.

Γιατί; Όταν στενοχωριόμαστε, πιστεύουμε ότι οι emo είναι τόσο συναισθηματικοί που οποιοδήποτε πρόβλημα τους κάνει να κλείνονται στον εαυτό τους. Έτσι καταλήγουν να σκέπτονται την αυτοκτονία, γιατί αυτή είναι η μόνη λύση για να ξεφύγουν από τη ζωή και τα προβλήματά τους!

Όνειρα κάνετε; Ναι, φυσικά! Εγώ θέλω να πάω καλά στο σχολείο, μετά να περάσω στην Καλών Τεχνών και να γίνω διακοσμήτρια ή τραγουδίστρια!

Όμως, κάποιοι μας έφεραν στη ζωή, κάποιοι πάλεψαν για εμάς, δεν έχουμε δικαίωμα να τους πληγώσουμε έτσι. Αν, όμως, έχεις φτάσει στο σημείο να πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερα αυτοί χωρίς εσένα;

Αυτά, όμως, είναι αντιφατικά. Από τη μια, αδιαφορείς και έχεις κατάθλιψη και από την άλλη, κάνεις σχέδια για 10 χρόνια μετά. …δεν έχω αποκλείσει τίποτα.

Οι γονείς σας ξέρουν ότι θέλετε να αυτοκτονήσετε; Δεν ανοιγόμαστε βασικά, υπήρξαν εποχές που ήθελαν να μας πάνε σε ειδικό. Σχολείο εμφανίζεστε έτσι; Ναι, αν και οι καθηγητές είναι περίεργοι! Το στυλ μας παραμένει έτσι, απλά προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο διακριτικές! Εσείς ερωτεύεστε; Αγαπάτε; Ναι, πολύ έντονα, υπάρχει το emo-love, που σημαίνει ότι δίνεις την καρδιά σου στον άλλο.

“Όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο μάς κράζουν”

Πόσοι emo είστε στην Καλαμάτα; Γύρω στους 8 μαζί με εμάς! Έχω ακούσει ότι οι emo είναι ομοφυλόφιλοι, ισχύει; Απλά επειδή το κούρεμά μας είναι γυναικείο, έχει περάσει αυτή η εντύπωση. Δεν απαντήσατε, όμως, στην ερώτηση. Κατά κανόνα είναι! Έχετε σχέση με κόμματα; Αδιαφορούμε, όλοι είναι ίδιοι! Ο κόσμος έχει αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερος, έτσι ξανασηκώνομαι και πλησιάζω μια παρέα νέων: Ποια η γνώμη σας για τους emo; Είναι ένα καπιταλιστικό πρότυπο που

www.mustmagazine.gr

εισήγαγε η Κηφισιά. Όταν οι γονείς δεν τους κάνουν τα χατίρια, βγάζουν μια αντίδραση, έτσι ή γίνεσαι αναρχικός ή γίνεσαι emo. Το να πεθάνεις που λένε, θέλει κότσια, το να απειλείς τον κόσμο και τους γονείς σου ότι θα πεθάνεις για να σου κάνουν 10 χατίρια, είναι άλλο. Επιστρέφω στις φίλες!

Τι προβληματισμούς έχετε; Με την πολιτική δεν ασχολούμαστε, γιατί κανένα κόμμα δεν εκφράζει αυτό που θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα, όλοι για τα λεφτά νοιάζονται. Πώς θα θέλατε την Ελλάδα; Πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Αναδάσωση θα κάνατε; Φυσικά, σκεφτόμαστε να φτιάξουμε ένα site και να οργανωθούμε. (Σταματά μια κοπέλα και μας κοιτά, έτσι τη ρωτάω τη γνώμη τους για τους emo: «Οι περισσότεροι το κάνουν για να τους προσέξουν! Είναι κομπλεξικοί. Πάντως εμένα δε με ενοχλούν. Ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει».)

Είμαστε τόση ώρα εδώ και έχουν περάσει τόσο άτομα που είτε σας έκραξαν είτε σας κοίταξαν με μισό μάτι! Πώς το αντιμετωπίζετε; Κάποτε μας ενοχλούσε, τώρα πια όχι! Δεν ασχολούμαστε με κανέναν, ας λένε ό,τι θέλουν! Έχετε σκεφτεί να αλλάξετε νοοτροπία και να δείτε τη ζωή από τη θετική της πλευρά; Ναι, αλλά υπάρχουν πράγματα που μας γυρνάμε πίσω. Τότε έρχεται και το αγόρι της παρέας, ο οποίος δηλώνει emο εδώ και 4 μήνες επειδή του άρεσε ως τρόπος ζωής. Όμως, μετά τις ερωτήσεις, παραδέχτηκε ότι έγινε emo γιατί αυτό το στυλάκι αρέσει στις κοπέλες! Τελικά, ορισμό της κατάθλιψης δεν κατάφεραν να μου δώσουν. Όταν τους εξήγησα ότι είναι ψυχιατρικός όρος και αντιμετωπίσιμη, αποφάνθηκαν ότι απλά έχουν στενοχώριες. Οφείλω, όμως, να πω ότι ούτε αυτό μου μετέδωσαν, αφού ήταν μέσα στην τρελή χαρά (και καλά έκαναν φυσικά)! Ως επίλογο, θέλω να δώσω μερικές συμβουλές: κλείστε το pc και την τηλεόραση, βγείτε έξω, γελάστε, διασκεδάστε, φωνάξτε, παίξτε. Πιστέψτε με, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα από τη ζωή! Έχετε το χρόνο και την ευκαιρία να περάσατε καλά! ΚΑΝΤΕ ΤΟ.


ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

27

Από τους εικονιζόμενους κανείς από αυτούς δεν ήξερε τι είναι emo τώρα πιά όλοι ξέρουν

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Μιχάλης Γεωργιόπουλος - ΤελειόφοιτοςΤΕΦΑΑ

28

Μύθοι για τη γυμναστική Πολλά λέγονται σχετικά με τις ασκήσεις γυμναστικής ώρα να μάθετε την αλήθεια Για να αδυνατίσετε μία περιοχή κάντε πολλές επαναλήψεις. Πραγματικότητα: Τοπικό αδυνάτισμα χωρίς γενικό αδυνάτισμα, δεν υπάρχει. Οι πολλές επαναλήψεις δε σημαίνει ότι καίτε και περισσότερες θερμίδες γιατί, απλά, πολλές επαναλήψεις σημαίνει μικρή ένταση των ασκήσεων κι άρα μειωμένη καύση θερμίδων. Ο καλύτερος τρόπος μυ+κής σύσφιξης είναι ένας συνδυασμός ασκήσεων έντασης και ποσότητας.

Αν θέλετε να αδυνατίσετε κάντε μόνον αερόμπικ. Πραγματικότητα: Αν πραγματικά θέλει κάποιος να αδυνατίσει θα πρέπει να συνδυάσει μία σωστή ολιγοθερμιδούχα διατροφή με αερόμπικ και προπόνηση με βάρη. Η δίαιτα θα εξασφαλίσει ένα μέρος του θερμιδικού ελλείμματος, το σωστό αερόμπικ θα βοηθήσει στην καύση περισσότερου λίπους και η προπόνηση με βάρη θα βοηθήσει στην μικρότερη απώλεια μυ+κού ιστού κατά τη διάρκεια της δίαιτας.

Κάνοντας βάρη αποκτάς ογκώδεις μυς Διάρκεια πάνω από 15 λεπτά γυμναστικής χωρίς διακοπή. Πραγματικότητα: Θετικά αποτελέσματα υπάρχουν με οποιονδήποτε τρόπο άσκησης -αρκεί να γίνεται τακτικά και να αυξάνονται σταδιακά επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα έχει αποδειχτεί ότι 15 λεπτά συνεχούς άσκησης ισοδυναμούν με δύο πεντάλεπτα διαλειμματικής άσκησης γιατί, στη διαλειμματική άσκηση, μπορεί κάποιος να προπονηθεί με μεγαλύτερη ένταση. www.mustmagazine.gr

Πραγματικότητα: Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος με βάρη εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως ο τύπος του σώματος, το φύλο, η ένταση, η ποσότητα και, κυρίως, τα επίπεδα τεστοστερόνης. Ο μέσος άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί φάρμακα, μπορεί να φτιάξει με τα βάρη ένα καλύτερο σώμα αλλά ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει τους ογκώδεις και γραμμωμένους μυς ενός μπόντι-μπίλντερ εκτός κι αν έχει τις γενετικές προδιαγραφές για αυτό κι εξειδικεύσει ανάλογα την προπόνηση και τη διατροφή του.


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Όταν σταματήσει κανείς να γυμνάζεται οι μυς γίνονται λίπος. Πραγματικότητα: Μυς και λίπος είναι δύο διαφορετικοί τύποι ιστών και ποτέ δεν μπορούν να μετατραπούν το ένα σε άλλο. Απλά, όταν πάψει κανείς να γυμνάζεται, οι επιπλέον μυς δεν έχουν λόγο ύπαρξης, ατροφούν και μειώνεται η ποσότητά τους μέσα από ειδικές βιοχημικές διεργασίες. Η ποσότητα του λίπους συνήθως αυξάνεται γιατί το άτομο συνεχίζει να ακολουθεί μία παρόμοια διατροφή με αυτήν που έκανε όταν ασκούνταν και παράλληλα καίει λιγότερες θερμίδες γιατί δεν ασκείται αλλά και γιατί έχει λιγότερο μυ+κό ιστό από ό,τι πριν.

Οι αδύνατοι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν λόγο να γυμνάζονται Πραγματικότητα: Το ότι κάποιος είναι αδύνατος δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται γυμναστική. Πολλά αδύνατα άτομα έχουν υψηλότερα ποσοστά λίπους από το φυσιολογικό και ακόμα περισσότερα είναι εκτός φόρμας και με κακή φυσική κατάσταση. Τα αδύνατα άτομα είναι συνήθως επιρρεπή σε προβλήματα των οστών, όπως η οστεοπόρωση. Χρειάζονται

29

λοιπόν αεροβική προπόνηση για να δυναμώσουν το καρδιαγγειακό τους σύστημα και βάρη για να δυναμώσουν μυς και οστά.

Οι φόρμες και οι ζώνες εφίδρωσης βοηθούν να χάσεις λίπος. Πραγματικότητα: Οι φόρμες από πλαστικό είναι επικίνδυνες, ιδίως όταν κάνει ζέστη, επειδή εμποδίζουν την αποβολή θερμότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος αφυδάτωσης. Ο,τι χάνεται είναι «νερό» το οποίο εύκολα ξαναπροσλαμβάνεται.

Όσο πιο πολύ γυμνάζεται κανείς τόσο καλύτερα. Πραγματικότητα: Η "υπερβολική" άσκηση έχει εξίσου αρνητικά αποτελέσματα με την αποχή από την άσκηση. Η έντονη άσκηση επί μακρό χρονικό διάστημα προκαλεί σύνδρομα υπέρχρησης, εξάντληση, καύση μυ+κών ιστών, προβλήματα στην καρδιά, επιβράδυνση του μεταβολισμού, μείωση της αντίστασης του ανοσοποιητικού συστήματος και, γενικά, είναι το ίδιο επικίνδυνη όπως και η αποχή από την άσκηση.


30

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα

Το πρώτο cd του Onαnα σε λίγες μέρες στα χέρια μας Επιμέλεια: Μαρίνα Διονυσοπούλου

Τ

ο όνομά του είναι Onana και είναι γνωστός σε όλους, αφού έχει δουλέψει σε πολλά μαγαζιά της Καλαμάτας. Χαρακτηριστικά του, το χαμόγελο και η κοινωνικότητα. Πλέον, μετά από τρία χρόνια παραμονής στην Καλαμάτα, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα παραπάνω στη ζωή του και ετοιμάζει CD, με δική του μουσική και στίχους. Το αποτέλεσμα θα το κρίνετε εσείς. Onana, πες μας με λίγα λόγια την ιστορία σου και πώς έφτασες εδώ. Στην Αθήνα έφτασα τον Αύγουστο του 2003. Δεν ήξερα ούτε αγγλικά και, φυσικά,

www.mustmagazine.gr

ούτε ελληνικά. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Η Αθήνα ήταν πολύ μεγάλη πόλη και εγώ ήθελα κάτι πιο ήρεμο. Έτσι, χωρίς να ξέρω τίποτα για την Καλαμάτα, ήρθα το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή, αλλά αφού δεν μπορούσα να μιλήσω, καθόμουν στα Goody’s και έκανα παρέα με τους πλανόδιους. Από πού είσαι; Σου λείπει η πατρίδα σου; Είμαι από τη Νιγηρία. Ναι, πολλές φόρες σκέπτομαι την πατρίδα μου και στενοχωριέμαι.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

31

Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά; Στην αρχή μάζευα ποτήρια, μετά δούλεψα «πόρτα» στο Xl(ένα κλαμπ της Καλαμάτας που έχει κλείσει εδώ και χρόνια). Από εκεί και πέρα εργάστηκα σε πολλά μαγαζιά της Καλαμάτας. Ο κόσμος σε αντιμετώπιζε περίεργα; Στην Αθήνα ναι, εδώ όχι, γενικά ήθελαν να μου μιλάνε κι αυτό μου άρεσε. Έτσι ήταν εύκολο και για μένα να νοιώθω άνετα εδώ. Κάνεις και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πότε μπορούσε να σε ακούσουμε; Ναι, στο Best, κάθε Σάββατο 8-9 το βράδυ και κάθε Κυριακή 8-10. Για το CD πώς το πήρες απόφαση; Έγραφα από παιδί. Έχω γράψει περίπου 60 τραγούδια. Όταν ήρθα εδώ αποφάσισα να μαζέψω λεφτά και να το κάνω. Τώρα είμαι έτοιμος. Οι στίχοι και η μουσική είναι δικοί σου δηλαδή; Ναι, εγώ κάνω τα πάντα. Σε βοήθησαν κάποιοι; Όχι, είναι από οικονομίες χρόνων. Γενικά, έχει κοστίσει πολύ,

δεν πιστεύω ότι θα βγάλω χρήματα από αυτό, αλλά είναι κάτι που ήθελα να κάνω. Με ποιον Έλληνα θα ήθελες να συνεργαστείς; Με όλους θα μπορούσα να συνεργαστώ, αλλά αυτόν που θεωρώ πρώτο και μου αρέσει πολύ, είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Μου αρέσει η μουσική του, μου αρέσει που είναι ρομαντικός. Πρότυπα έχεις; Το Νάνα (γελάει όταν το λέει). Ας υποθέσουμε ότι συναντάς έναν πλανόδιο πωλητή να πουλά το CD σου, θα σε πειράξει; Δε θα αισθανθώ καλά, αλλά δε θα του πω κάτι. Το CD σου πού θα μπορούμε να το βρούμε; Στα δισκοπωλεία Χάκερ και Ηχόραμα.

Believe me 01 happy people 02 baby you should be 03 2 ma gz 04 you look so beautiful 05 how do I 06 da story of my life 07 my baby 08 dear brother 09 tonight 10 not feeling so good 11 i miss you 12 let’s be friends 13 real niggaz 14 tonight (remix) 15 used to be

Καλή επιτυχία από εμάς, Onana!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007


32

Quiz

www.mustmagazine.gr


34

ΜΥΣΤΗΡΙΑ


ΜΥΣΤΗΡΙΑ

35


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επιμέλεια: Μαρίνα Διονυσοπούλου

36

Ένας μοναχικός καβαλάρης

Για κάποιους οι μηχανές είναι ένα μέσο μεταφοράς. Για κάποιους άλλους ένας… έρωτας Ε, λοιπόν, εμείς συναντήσαμε τον Νίκο Εξαρχέα, ιδιοκτήτη του «Καφενέ», ο οποίος σίγουρα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Μας μίλησε για πώς είναι να καβαλάς τη μηχανή, να παίρνεις μαζί και μια σκηνή και να χάνεσαι… Τελικά, Νίκο, τι είσαι; Αφεντικό, μηχανόβιος, δύτης ή καφετζής; Μας έχεις μπερδέψει! Καφετζής είμαι, καφετζής δηλώνω, κι αυτό μου αρέσει! Ας πάμε στις μηχανές. Κατ’ αρχάς, τι μηχανή έχεις; Δεν έχω μόνο μία. Έχω ένα P26 του 1950, μια vespa του ’80 και μια BMW 1200 gs adventure του 2007.

Μάθαμε ότι το καλοκαίρι ταξίδεψες με τη μηχανή. Πού ακριβώς πήγες; Ξεκίνησα από την Καλαμάτα, πήγα Κωνσταντινούπολη και έφτασα μέχρι την Άγκυρα! Πώς ήταν τα πράγματα εκεί; Βασικά «έπεσα» σε περίοδο εκλογών και ήταν λίγο περίεργα! Μετά τι έκανες; Κατέβηκα τα παράλια και έφτασα μέχρι τη Συρία. Κατόπιν βρέθηκα στο Μποντρούμ, απ’ όπου πήρα το καράβι για Κω. Από εκεί πέρασα στην Κάλυμνο, μετά στον Πειραιά και τελικά έφθασα στη βάση μου, δηλαδή στην Καλαμάτα! Και τέλος; Είσαι σοβαρός; Πάλι ταξίδι. Πήρα τη μηχανή, πέρασα Ιταλία και έφυγα για Μόναχο! Μετά Βιέννη, Βουδαπέστη, Βελιγράδι, ενώ κατέβηκα όλη τη Σερβία και

www.mustmagazine.gr


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

37

ήρθα από Σκόπια! Ρε Νίκο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό; Το σχεδίαζες καιρό ή στην «έδωσε» και έφυγες; Ήταν ένα παιδικό όνειρο. Είχα δει κάποιους ξένους με μηχανές και είχα πει στον πατέρα μου: “μια μέρα θα το κάνω κι εγώ”. Τελικά, αυτή η μέρα ήρθε! Αυτό το ταξίδι πόσο κόστισε συνολικά; Γύρω στα 900 ευρώ για την Τουρκία και 750 για την Ευρώπη. Και όλες αυτές τις μέρες ήσουν μόνος; Ναι, βασικά μόνος. Στο δρόμο συναντούσα βέβαια άλλους μηχανόβιους, οδηγούσαμε κάποια χλμ. όλοι μαζί και μετά πάλι μόνος… Πες μας κάτι για τους ανθρώπους που συνάντησες. Η αλήθεια είναι ότι στην Άγκυρα ήταν αγριεμένοι. Όμως, αυτό συνέβαινε επειδή είχαν εκλογές, είναι λίγο μπερδεμένη κατάσταση στην Τουρκία ξέρετε. Πάντως, οι Τούρκοι είναι πολύ φιλόξενος λαός, εμείς είμαστε προκατειλημμένο απέναντι τους. Όσο για την Ευρώπη, φοβεροί δρόμοι. Οι Ελβετοί είναι λίγο ψυχροί, ενώ η Γερμανία γεμάτη μηχανές, φοβερή μοτοσυκλεστικη κουλτούρα. Θα το ξανάκανες; Θα το ξανακάνω, θα περάσω ξανά από Τουρκία, Αίγυπτο και Μαρόκο, και θα γυρίσω από Ισπανία (το λέει λες και θα πάει μέχρι Μεσσήνη!) Τι μηχανή χρειάζεται κάποιος για να κάνεις τέτοια ταξίδια; Μπορείς να πας όπου θες και με ό,τι θες ακόμα και με ποδήλατο. Tο θέμα είναι πόσο χρόνο έχεις και πού θες να φτάσεις! Κάτι τελευταίο:

Open your mind and ride….. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007


ÂÉÂËÉÏ 38

ΒΙΒΛΙΟ

Το Καρουζέλ

Η καλοσύνη των ξένων

Στην ακτή

H Πρου είναι έξυπνη, ανεξάρτητη, καλλιτεχνικός τύπος. Πλήττει όμως θανάσιμα. H μητέρα της την πιέζει να κάνει ένα συμβατικό γάμο, ν' αποκατασταθεί, αλλά εκείνη προτιμάει να δραπετεύσει από το Λονδίνο και να βρει ένα ήρεμο καταφύγιο στην Kορνουάλη, κοντά σε μια αγαπημένη και εκκεντρική θεία της. Στην αμμουδιά της Kορνουάλης γνωρίζει τον Nτάνιελ, ένα νεαρό κι ελκυστικό ζωγράφο, και τον ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Όμως εκείνος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. H Πρου, για να μη χάσει τον άντρα τής ζωής της, πρέπει να πάρει ένα μεγάλο ρίσκο... "H Pόζαμουντ Πίλτσερ κουνάει το μαγικό της ραβδάκι και μας παρασύρει στη μαγεία".

Είτε νόμιμη είτε παράνομη, κάθε υιοθεσία εμπεριέχει τους δικούς της κινδύνους. Δεν ξέρεις πού θα σταθεί η μπίλια. Αν η ρουλέτα δεν ήταν εξαρχής πειραγμένη. Σε ένα παιχνίδι με ρευστούς κανόνες, όπου όλα τα χτυπήματα επιτρέπονται, δεν μπορείς παρά να ευχηθείς να μην σου συμβεί το χειρότερο. Ο Πέτρος Τατσόπουλος αφηγείται την ιστορία της υιοθεσίας που γνωρίζει καλύτερα, τη δική του. Μια υπόθεση ξεκαρδιστική όσο και συγκινητική, αν και συνήθως για τους λάθος λόγους. Καθαρόαιμες κωμικές σκηνές εκτρέπονται αναπάντεχα προς μια δραματική κατεύθυνση, ενώ συμβάντα που προορίζονται να αγγίξουν τις πιο ευαίσθητες χορδές του αναγνώστη γαργαλούν απροσδόκητα τις πατούσες του.

Ιούλιος του 1962. Ο Έντουαρντ και η Φλόρενς, δύο αθώοι νεαροί νιόπαντροι, φτάνουν στο ξενοδοχείο τους στην ακτή του Ντόρσετ. Καθώς δειπνούν στα δωμάτιά τους, παλεύουν να καταπνίξουν τους κρυφούς τους φόβους για τη γαμήλια νύχτα που έρχεται… Το Στην ακτή είναι ένα ακόμη αριστούργημα από τον Ίαν ΜακΓιούαν – μια ιστορία για το πώς μπορούν ολόκληρες ζωές να μεταμορφωθούν από μια χειρονομία που δεν έγινε ή μια λέξη που δεν ειπώθηκε ποτέ. Ένα μυθιστόρημα που δε διέψευσε τις προσδοκίες: Ο Ίαν ΜακΓιούαν γράφει πάντα με μια τόσο ήρεμη χάρη, που μοιάζει σχεδόν αβάσταχτη

Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ Συγγραφέας: Ρόζαμουντ Πίλτσερ

Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Συγγραφέας:Τατσόπουλος Πέτρος

Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ Συγγραφέας: Ίαν Μακγιούαν

Κάτι μαγειρεύεται... Ειδική έκδοση του συλλόγου των φιλών του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ, ένας τσελεμεντές με συνταγές που έκαναν τα ιδία τα παιδιά του Κέντρου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου αυτού θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου. Για την αγορά του τσελεμεντέ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2721082133, 2721062848 & 2721025050.

www.mustmagazine.gr


40

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΤΗΣΗ

Kong Kong Το μαγαζί που εισήγαγε στη νυχτερινή ζωή της Καλαμάτας τους ναργιλέδες. Το είχαμε μάθει στην παραλία, αλλά τώρα μας περιμένει σε ένα νέο, μεγαλύτερο χώρο, που συνδυάζει το ανατολίτικο με το κινέζικο στυλ. Εντύπωση μας έκανε η μεγάλη οθόνη στον τοίχο και η ανεβασμένη διάθεση του dj.

www.mustmagazine.gr

oο Θείος Θείος Royal Royal

Ένα μεζεδοπωλείο με όλη τη σημασία της λέξης. Το χώρο διακοσμούν ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Δοκιμάστε την ποικιλία της κυραΜαρίας μαζί με κρασί, ρακόμελο ή ό,τι άλλο προτιμάτε. Να ’στε σίγουροι ότι τα λαPκά ακούσματα θα σας κάνουν να ανεβείτε στο τραπέζι! ΚΑΝΤΕ ΤΟ. Ο «Θείος» δε φωνάζει.

Ένα καφέ αντάξιο του ονόματός του, προσεγμένη διακόσμηση, γενικά ένα ζεστό κλίμα που δεν περνά απαρατήρητο. Ανοικτό μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΤΗΣΗ

41

Καφενές Καφενές Crystal Karibic Crystal Karibic Ένα μαγαζί που αποτελεί σταθερή αξία για το Ιστορικό Κέντρο. Χαρακτηριστικό του η διακόσμηση που μας παραπέμπει σε άλλες εποχές και η μουσική: ξένη και ελληνική ποπ -ροκ, ενώ συχνά γίνονται πολύ ωραία live και μουσικά αφιερώματα. Μην ξεχάσουμε να σας ενημερώσουμε ότι φέτος ο Καφενές είναι ανοιχτός από το πρωί για το καφεδάκι σας.

Για ακόμα μια χρονιά θα βρείτε στην καρδιά της Καλαμάτας το club crystal. Με τη βοήθεια του dj, ο οποίος εναλλάσσει ξένες και ελληνικές επιτυχίες, θα μάθετε τι σημαίνει διασκέδαση.

Electronica, drym n bass, progressive house & trans, spiritual, alternative, acid jazz. Σας αρέσουν όλα τα παραπάνω; Αν ναι, υπάρχει το ιδανικό μαγαζί για εσάς. Το όνομά του karibic. Αυτό που μας εξέπληξε ευχάριστα είναι η διάθεση και η αμεσότητα της Ερασμίας και του Κώστα, που κάνουν τα πάντα για να περάσετε καλά.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007


42

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περιμένουμε και τα δικά σας γράμματα στη διεύθυνση Κ. Γεωργούλη 1, με την ενδειξη “Για το περιοδικό MUST” ή στο info@mustmagazine.gr

www.mustmagazine.gr


SUDOKU 44

ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

1

3

2

8

9

7

5 1 6

8 1

4

8

4

2

3 8 6

7

6

5

5

3 7

2

3

4

2

2

9

3

7

3

4

6 6

1 7

5

3 9

8

4

2

6

4 5

2 8

1

9

3

4

3

7 5

1

8

7

4 8

4 6

5

5 6

7

9

5

9 3

8

4 9

7

6 5

9

2

6

1 6 www.mustmagazine.gr

1


46

ÆÙÄÉÁ

Ζώδια Vs επάγγελμα Κριός Οι αρχηγικές τάσεις αυτού του ζωδίου δεν θα άφηναν απ’ έξω και την μαθητική ζωή του. Δύσκολα θα ασχοληθεί με μαθήματα που δεν του αρέσουν εξ αρχής ενώ σε αυτά που θα του κεντρίσουν το ενδιαφέρον, θα διαπρέψει. Τα επαγγέλματα που συνήθως επιλέγει έχουν να κάνουν είτε με αρχηγικές θέσεις είτε με εξερεύνηση και ταξίδια.

Ταύρος Η σταθερότητα, η συνέπεια και το πείσμα που διακρίνουν έναν Ταύρο από τα παιδικά του χρόνια, θα τον ακολουθήσουν και στην μετέπειτα ζωή του. Η πρόοδος του σαν μαθητής θα είναι αργή και σταθερή και η έμφυτη αγάπη του για την φύση τον οδηγεί συχνά να ασχοληθεί με σχετικά επαγγέλματα. Επίσης τομείς που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση ή την τέχνη.

Δίδυμοι Άτομα με οξυμμένη την περιέργεια και την τάση για ανακαλύψεις, από πολύ μικρή ηλικία εκδηλώνουν την ανυπομονησία τους να γνωρίσουν τα πάντα. Στον επαγγελματικό τομέα γίνονται άριστοι διπλωμάτες ή δικηγόροι ενώ η έμφυτη τάση τους προς τις ξένες γλώσσες μπορεί να τους οδηγήσει να σταδιοδρομήσουν σαν μεταφραστές ή καθηγητές.

Καρκίνος Άτομα ήσυχα και πάντα προσαρμοσμένα σε όλες τις καταστάσεις, είναι οι αγαπημένοι μαθητές όλων των καθηγητών, αφού ποτέ δεν πρόκειται να παρουσιάσουν προβλήματα συμπεριφοράς. Στον επαγγελματικό τομέα, λόγω της εσωστρέφειάς τους, αποφεύγουν διευθυντικές θέσεις και προτιμούν www.mustmagazine.gr

επαγγέλματα που συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο (γιατροί, καθηγητές).

Λέων Οι πολύ καλές οργανωτικές τους ικανότητες τους κάνουν να ξεχωρίζουν στα μαθητικά τους χρόνια και μετέπειτα τους εξασφαλίζουν τα κύρια εφόδια για μια λαμπρή καριέρα. Δύσκολα συμβιβάζονται σε μη αρχηγικές θέσεις και ίσως γι’ αυτό οι περισσότεροι επιλέγουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παρθένος Μεθοδικοί, τελειομανείς και πάντα συνεπείς οι εκπρόσωποι του ζωδίου αυτού. Μια δουλειά γραφείου (γραμματέας, λογιστής) θα ήταν ιδανική γι’ αυτούς, εκτός αν αποφασίσουν να ικανοποιήσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες ακολουθώντας επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το χώρο των θεαμάτων.

Ζυγός Φύση καλλιτεχνική και ευαίσθητη, αποτελούν τους καλομαθημένους του ζωδιακού κύκλου. Από την μαθητική τους ηλικία αποφεύγουν κάθε τι που δεν ταιριάζει στην αισθητική τους και αυτό τους διακρίνει και αργότερα. Έτσι πρώτα στις προτιμήσεις τους είναι τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, ενώ πολύ πιθανό είναι να ασχοληθούν με την δικαιοσύνη.

Σκορπιός Άτομα με ισχυρό χαρακτήρα και ιδιαίτερη θέληση με ότι και να ασχολούνται, διαπρέπουν στα μαθητικά τους χρόνια χάρη στην καλή μνήμη τους. Η ψυχραιμία και η σταθερότητά τους τους βοηθούν να διακριθούν σε τομείς του ιατρικού κλάδου ενώ δεν τους αφήνουν αδιάφορους επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με εξερευνήσεις ή ταξίδια.

Τοξότης Ένας πολυπράγμων μαθητής Τοξότης δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξελιχθεί σε έναν πολυπράγμων επαγγελματία. Η φυσική τους ροπή προς την αναζήτηση, τους βοηθάει να ασχοληθούν με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με δημόσιες σχέσεις, ενώ δεν αποκλείεται η ενασχόλησή τους με τομείς του αθλητισμού.

Αιγόκερως Οι Αιγόκεροι ωριμάζουν γρήγορα και παραμένουν ώριμοι και πειθαρχημένοι και στην υπόλοιπη ζωή τους. Σαν μαθητές αποτελούν πρότυπο υπεύθυνης συμπεριφοράς. Λόγω χαρακτήρα είναι ιδανικοί στο να ασχοληθούν με οικονομικές επιστήμες, αλλά και με επαγγέλματα που αφορούν διαμόρφωση χώρων.

Υδροχόος Έντονες προσωπικότητες από νεαρή ηλικία, δύσκολα ανέχονται καταπίεση και εξαναγκασμό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί διάσημοι πολιτικοί ήταν Υδροχόοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πολιτική και η διπλωματία τους ταιριάζουν, καθώς επίσης και επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με επιστήμη και ανακαλύψεις.

Ιχθείς Ευαίσθητοι και ονειροπόλοι από την παιδική τους ηλικία οι Ιχθείς, αφήνουν αυτά τα χαρακτηριστικά να επηρεάζουν και την μαθητική αλλά και την επαγγελματική τους ζωή. Από την μια τα φιλάνθρωπα και φιλόζωα αισθήματα μπορεί να τους οδηγήσουν στην ιεροσύνη ή σε φιλανθρωπικούς και φιλοζωικούς οργανισμούς. Επίσης πρώτα στις προτιμήσεις τους είναι και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.


Profile for MUST MAGAZINE

MUST MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 3  

Οκτώβριος 2007 emo, Αυτά τα παιδιά θα μας τρελάνουν, τα συναντήσαμε και μας είπαν γιατί την έχουν δει τόσο στραβά

MUST MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 3  

Οκτώβριος 2007 emo, Αυτά τα παιδιά θα μας τρελάνουν, τα συναντήσαμε και μας είπαν γιατί την έχουν δει τόσο στραβά