1 minute read

Utmaningar och möjligheter

INTRODUKTION

Utmaningar och möjligheter

”Politik för gestaltad livsmiljö” lyfter fram gestaltningens betydelse för människors livsmiljö och slår fast att ”arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer”. Där framhålls även gestaltningens roll i arbetet med vår tids mest brinnande samhällsutmaningar som klimatförändringar, ojämlik hälsa och segregation.

Det perspektiv som utgör kärnan i den nya politiken ska nu implementeras i hela Sverige, tillgängliggöras på kontor och i förvaltningar, hos byggnadsnämnder och exploatörer.

Om implementeringen ska lyckas måste arbetet både ha kunskaps- och genomförandefokus. I Sverige har vi idag kunskap, där den samlade gestaltningskompetensen inom landets arkitektutbildningar verkar för en ökad kvalité och hållbarhet i samhällsbyggandet. Dock är länken mellan kunskap och genomförande svag i Sverige. Det beror bland annat på att akademi och bransch alltför ofta står långt ifrån varandra i samhällsbyggandet. Akademi och bransch måste alltså kroka arm i implementeringen av ”Gestaltad livsmiljö”. Och vi behöver, på alla nivåer, arbeta för att utveckla nya metoder och tillskapa medel för att möjliggöra sådan samverkan.

Dialogforum för gestaltad livsmiljö är ett forum som vill stötta arbetet med att implementera arkitekturpolitiken. Initiativet har tagits av Arkitekturakademin tillsammans med SLU Landskap för att lyfta betydelsen av gestaltningsfrågor och -kompetens i samhällsbyggandet, allt för att värna om gestaltningens och arkitektutbildningarnas roll i uttolkning och implementering av ”Gestaltad livsmiljö”.

I följande del i STAD bidrar vi med vårt perspektiv på de förändringar som vi nu står inför – både utmaningar och möjligheter, såväl inom akademin som i praktiken.

ARKITEKTURAKADEMIN & SLU LANDSKAP

ARKITEKTURAKADEMIN OCH SLU LANDSKAP

Arkitekturakademin är ett nätverk som bildades 2009 av de fyra svenska professionsutbildningarna i arkitektur vid LTH, KTH, Chalmers och Umeå universitet, med syfte att fungera som en förenande kraft för forsknings och undervisningsmiljöer inom arkitekturområdet. Målsättningen är att stärka arkitekturforskningen och utbildningarna i arbetet med hållbart samhällsbyggande och i de förändringar som sker inom arkitekturprofessionen, samt stödja nationellt och internationellt nätverksbyggande. Arkitekturakademins kärnfrågor fick politisk förankring i maj 2018, när Sveriges riksdag antog propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö”.

SLU Landskap är en samlande kraft inom ämnet landskap och fungerar som en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU. Det är en av de största miljöerna för forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.