Page 1

Guia breu del treball a temps parcial  

      1 

Guies

. Març 2011

         

Guia breu del  treball a temps  parcial    Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional Elaboració: Manolo Ortega 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011. Modificació juny 2013.

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu del treball a temps parcial

    2 

1 ‐  Consideracions prèvies.  2 – Breu referència a l'evolució legislativa del temps parcial.  3 – Programa excepcional per a la transició a l'ocupació estable 2011 i Règim jurídic  actual del contracte a temps parcial.  4 – Tipus de contracte a temps parcial.  4.1 - Contracte a temps parcial per a la realització de tasques cícliques, periòdiques o estacionals i Contracte de treball fix discontinu. 4.2- Contracte a temps parcial per jubilació parcial 4.3- Contracte de relleu 4.4 - Contracte a temps parcial amb vinculació formativa.

5 – Incentius a la contractació a temps parcial.  6 – Bibliografia i fonts d'informació.   

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu del treball a temps parcial

Guia breu del treball a temps parcial.  El 12 de febrer es publico en el BOE el Reial decret‐llei 1/2011, d'11 de febrer,  de  mesures  urgents  per  promoure  la  transició  a  l'ocupació  estable  i  la  requalificació  professional  de  les  persones  aturades.  Específicament  es  pretenia  fomentar  la  utilització del contracte a temps parcial entre determinats col∙lectius – joves i aturats  de  llarga  durada‐  per  a  la  creació  d'ocupació  indefinida  o  temporal.  Per  poder  beneficiar‐se dels incentius contemplats en la norma les empreses havien de crear de  forma neta ocupació mitjançant contractes a temps parcial la jornada dels quals sigui  entre un 50% i un 75% de la d'un treballador a temps complet comparable.         Es va pretendre, una vegada més, centrar en el centre del debat laboral el contracte  a temps parcial. En aquesta ocasió com a instrument per al foment de l'ocupació.         Des de llavors s'han promulgat dues noves normes que afecten de ple a la regulació  del  contracte  a  temps  parcial.  La  primera  mitjançant  el  Reial  decret  Llei  3/2012,  posteriorment tramitat com l'actual Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents del  mercat laboral. I la segona el Reial decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de  suport  a  l'emprenedor  i  d'estímul  del  creixement  i  de  la  creació  d'ocupació.  Havent  transcorregut  ja  més  de  dos  anys  des  de  la  publicació  d'aquesta  guia  ens  sembla un bon moment per actualitzar els continguts sobre la situació actual d'aquesta  modalitat  de  contractació  i  de  la  seva  evolució  recent.  Veurem  com  en  les  últimes  reformes  laborals,  d'una  forma  o  una  altra,  sempre  ha  estat  present  la  figura  del  contracte a temps parcial.  1 ‐  Consideracions prèvies.    Si fem una anàlisi comparativa de les estadístiques d'utilització del contracte a  temps parcial (CTP) entre el nostre país i la resta dels països de l'OCDE podem arribar a  la  conclusió  ràpida  que  aquesta  modalitat  s'utilitza  a  Espanya  molts  menys  que  a  la  resta  dels  països,  a  excepció  de  Portugal,  Polònia,  Turquia,  República  Txeca  i  algun  altre.  Així, sense pretensions d'oferir dades estadístiques molt precises, en termes generals  podem dir que l'any 2010, a Espanya treballen a temps parcial el 12% de persones. I  com  dèiem  anteriorment,  aquesta  proporció  només  és  inferior  a  Portugal,  Polònia  i  Corea que tenen unes taxes al voltant del 9% i Turquia, la República Txeca i Grècia en  que  encara  són  inferiors.  En  l'extrem  oposat,  i  per  tant,  amb  una  utilització  molt 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

3


Guia breu del treball a temps parcial

superior, hi ha els Països Baixos amb una taxa propera al 40%. La mitjana de l'OCDE se  situa al voltant del 15%.  Encara  que  resulta  evident  la  menor  utilització  al  nostre  país  respecte  als  països  esmentats,  s'ha  produït  un  significatiu  augment  respecte  a  la  dècada  dels  80  en  que  amb prou feines es feien servir en un 5%.  La  presència  del  CTP  en  el  nostre  ordenament  jurídic  fa  temps  que  va  aconseguir  la  maduresa però, a la vista de les dades anteriors, sembla que no existeix una vinculació  entre  el  seu  disseny  teòric  i  la  seva  repercussió  en  el  terreny  pràctic.  Les  raons  d'aquesta infrautilització són de diversa índole. Així trobem la seva introducció com a  política  d'ocupació  sobretot  en  els  moments  inicials  de  la  seva  implantació  en  l'ordenament jurídic, amb una pretensió de repartiment de l'ocupació. Posteriorment  s'ha  detectat  una  "feminització"  de  la  modalitat  així  com  la  seva  integració  en  la  dinàmica  dels  contractes  temporals  i,  en  opinió  d'alguns  sectors,  un  instrument  de  precarització  de  les  condicions  de  treball.  A  partir  de  la  reforma  laboral  de  1994  adquireix  un  component,  al  qual  ens  referirem  després,  adaptat  als  corrents  de  flexibilització  de  les  relacions  laborals,  fonamentalment  mitjançant  la  introducció  del  mòdul de càlcul anual de les hores i les diverses possibilitats de distribució irregular de  la jornada. L'última reforma, a la qual ens hem referit en la introducció, torna a utilitzar  la  figura  com  a  instrument  de  foment  de  l'ocupació,  encara  que  no  proposa  cap  modificació  normativa  respecte  al  seu  règim  jurídic.

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

4


Guia breu del treball a temps parcial  

5

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011.

Professional

Formació i Orientació Laboral (FOL) Modificació juny 2013.

Santillana Formació


Guia breu del treball a temps parcial  

2 – Breu referència a l'evolució legislativa del temps parcial.    La  figura  del  CTP  ha  estat  objecte  de  múltiples  modificacions  en  el  seu  règim  jurídic i podem dir que ha estat present en totes les reformes laborals importants que  s'han  produït.  Com  dèiem  anteriorment  la  seva  inclusió  en  el  nostre  sistema  de  relacions  laborals  és  antic  i,  a  continuació  fem  un  ràpid  i  superficial  repàs  de  la  seva  evolució.  ‐

Llei de Relacions Laborals de 1976. 

En el  seu  contingut  atorgava  la  possibilitat  d'establir  jornades  reduïdes  a  determinats col∙lectius amb dificultat d'inserció laboral.  ‐

Llei de l'Estatut dels Treballadors en la seva redacció de 1980. 

En la seva redacció d'origen ja contenia el concepte de temps parcial de forma limitada  ja  que  només  era  aplicable  als  perceptors  de  prestacions  per  desocupació  que  hagin  esgotat les mateixes, els treballadors agraris i els menors de 25 anys.  ‐

Reforma de 1984 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Llei 32/1984). 

S'amplien els  supòsits  que  engloba  el  temps  parcial,  concretament  es  defineix  el  mateix com aquell que no supera les 2 / 3 parts de la jornada ordinària (anual, mensual  o diària), també s'incorpora per primera vegada el contracte de relleu. Es produeix el  desenvolupament reglamentari del contracte a temps parcial (RD 1991/94)  ‐

Reforma de  1994  de  la  Llei  de  l'Estatut  dels  Treballadors  (Reial  Decret  Llei  18/93, posteriorment convertit en Llei 10/1994). 

Va  eliminar  determinades  proteccions  socials  a  col.lectius  concrets  de  treballadors  a  temps parcial (aquells que no aconseguien 12 hores a la setmana o 48 hores al mes) i  va integrar als fixos discontinus dins del temps parcial.  ‐

Reforma de  1997  de  la  Llei  de  la  Llei  de  l'Estatut  dels  Treballadors  (Reial  Decret Llei 8 / 97, convertit en Llei 63/97. 

Amb aquesta modificació l'article 12 de l'Estatut rep nova redacció de tal manera  que  els  treballadors  fixos  discontinus  tornen  a  situar‐se  fora  de  l'empara  concret  del temps parcial i assumeixen una regulació pròpia. Incorpora la protecció d'atur  per als treballadors de reduïdes hores de treball parcial. També prohibeix el temps  parcial en els contractes formatius. 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011. Modificació juny 2013.

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

6


Guia breu del treball a temps parcial

Reial decret llei 15/1998, fruit de l'acord del Treball a temps parcial i Foment  de la Estabilitat.  

Les notes característiques van ser: temps parcial aquell la jornada no supera el 77%  de l' establerta en els convenis o la màxima legal. Regulació detallada de les hores  complementàries i el contracte de relleu.  ‐

Reial Decret 5 / 2001, de 2 de març, convalidació per Llei 12/2001. 

S'introdueix una  nova  definició  del  treball  a  temps  parcial  i  en  conseqüència  una  modificació del contracte. A partir de llavors es considera subscrit a temps parcial  aquell contracte la jornada sigui inferior en nombre d'hores al dia, a la setmana, al  mes  o  a  l'any  a  la  d'un  treball  a  temps  complet  comparable.  S'amplia  el  nombre  d'hores complementàries que es poden pactar.  ‐  Reial  decret  Llei  1/2011,  d'11  de  febrer,  de  mesures  urgents  per  promoure  la  transició  a  l'ocupació  estable  i  la  requalificació  professional  de  les  persones  aturades.       No modifica el règim jurídic del contracte, s'utilitza per fomentar la contractació  de determinats col∙lectius a temps parcial, entre un 50% i un 75% de la jornada amb  creació d'ocupació neta.  ‐ Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents del mercat laboral.      L'aspecte més destacable que introdueix la norma és l'eliminació de la prohibició  de realització d'hores extraordinàries. Inclou l' import de les mateixes a la base de  cotització per contingències comunes.  ‐ Reial decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i  d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.       Introdueix incentius a la contractació a temps parcial mitjançant el denominat  contracte de vinculació formativa i contracte de primera ocupació jove. També per  al cas de contractació d'un jove de forma indefinida per microempreses o  autònoms.

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

7


Guia breu del treball a temps parcial   L'evolució anterior podríem representar en la següent línia de temps: 8 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011.

Professional

Formació i Orientació Laboral (FOL) Modificació juny 2013.

Santillana Formació


Guia breu del treball a temps parcial  

Com a  conclusió  del  superficial  anàlisi  anterior,  coincidint  amb  l'opinió  de  bona  part  dels  autors,  podem  dir  que  el  contracte  a  temps  parcial  ha  evolucionat  des  d'una  presència gairebé inexistent abans de l'aprovació de l'Estatut dels Treballadors fins  a  una  postura  combinada  de  flexibilitat  i  intent  de  garantir  formalment  els  drets  dels  treballadors a temps parcial per part del legislador en l'actualitat. Així el contingut de  la  seva  regulació  permet  un  ampli  catàleg  de  combinacions  pel  que  fa  al  mòdul  de  càlcul es refereix: una nombre hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, però també  exigeix  la  formalització  per  escrit  amb  expressió  d'hores  i  la  seva  distribució,  es  prohibeix  la  realització  d'hores  extraordinàries  i  una  extensa  regulació  del  pacte  d'hores complementàries.   Passem  a  desenvolupar  i  a  ampliar  el  contingut  de  les  tres  últimes  reformes  comentades..  3 ‐ Programa excepcional per a la transició a l'ocupació estable 2011 i Règim jurídic  actual del contracte a temps parcial.  3.1 – Objecte del contracte de treball a temps parcial.  A  diferència  de  la  resta  de  les  modalitats  de  contractació  en  la  qual  trobem  la  causalitat,  seria  erroni  dir  que  en  el  CTP  també  apareix  (això  sí  que  serà  així  en  la  combinació  de  temps  parcial  amb  contractes  temporals),  ja  que  realment  l'element  essencial  distintiu  del  CTP  és  la  durada  de  la  seva  jornada.  Efectivament  l'article  12  d'ET diu que és CTP aquell que es celebra per a realitzar la prestació de serveis durant  un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior a la jornada de treball  d'un treballador a temps complet comparable1.  Sobre el concepte hem de fer les següents precisions per aclarir el seu enteniment:  ‐ ‐

Serà a  temps  parcial  qualsevol  contracte  que  tingui  una  jornada  de  duració  inferior a la completa, sigui quina sigui la reducció 2.  Es considera treballador a temps complet comparable aquell que tingui jornada  completa,  en  la  mateixa  empresa  i  centre  de  treball,  amb  el  mateix  tipus  de  contracte i que realitzi un treball idèntic o similar3. 

                                                            1

DIRECTIVA 97/81/CE DEL CONSELL de 15 de desembre de 1997 relativa a l'Acord marc sobre el treball a temps  parcial defineix com a treballador a temps parcial "a un treballador assalariat la jornada normal de treball, calculada  sobre una base setmanal o com a mitjana de un període d'ocupació de fins a un màxim d'un any, tingui una durada  inferior a la d'un treballador a temps complet comparable. "  2  Hi ha alguns sectors de la doctrina (Alarcón i Goerlich) que creuen que aquesta definició és incompleta i que hi ha  la possibilitat de ser concretada per la negociació en relació a la quantitat.  3  La mateixa Directiva considera treballador a temps complet comparable "un treballador assalariat a temps  complet del mateix establiment que tingui el mateix tipus de contracte o relació laboral i un treball o ocupació  idèntic o similar tenint en compte altres consideracions com ara l'antiguitat i les qualificacions o competències. En  cas que no hi hagi cap treballador a temps complet comparable en el mateix establiment, la comparació s'efectuarà    Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011. Modificació juny 2013.

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

9


Guia breu del treball a temps parcial

Si no  hi  ha  treballador  a  temps  complet  comparable  es  considerarà  que  la  referència al temps complet serà la jornada màxima regulada en el conveni o, si  no la màxima legal.  La reducció de la jornada pot realitzar‐se de diferents formes :  o En un nombre d’hores al dia.  o En uns dies a l’any.  o O una combinació d'ambdues, reducció hores al dia i de dies a l'any. 

La concreció de la jornada inferior ha d'estar basada en la voluntarietat del treballador.  En  relació  amb  aquest  tema  s'ha  discutit  doctrinalment  si  determinats  supòsits  de  jornades  inferiors  a  les  completes  no  haurien  també  ser  considerats  contractes  a  temps  parcials  (reducció  per  guarda  legal  o  cura  d'un  familiar,  les  reduccions  per  exercici  de  dret  del  treballador  o  les  reduccions  per  causes  econòmiques,  tècniques,  organitzatives  o  de  producció  ..).  La  resposta  és  que  aquests  supòsits  quedaran  exclosos del temps parcial per manca de la nota de voluntarietat.  La voluntarietat queda recollida expressament en l'art. 12,4 e) de l'ET:  la conversió d'un  treball  a  temps  complet  en  un  treball  a  temps  parcial  i  a  l’inrevés  serà  sempre  de  caràcter  voluntari per al treballador i no es pot imposar de forma unilateral o com a conseqüència d'una  modificació  substancial  de  condicions  de  treball  a  l'empara  del  que  disposa  la  lletra  a)  de  l'apartat 1 de l'article 41 .. 

3.2 – Forma del contracte a temps parcial.    D'acord  amb  el  que  estableixen  els  articles  8.2  i  12.4  del  ET,  el  contracte  a  temps  parcial  s'ha  de  formalitzar  necessàriament  per  escrit  i  en  model  oficial.  En  ell  han de figurar el nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any  de la jornada  contractada i la seva distribució horària.  Si  s'incompleixen  els  requisits  anteriors  s'entendrà  celebrat  a  jornada  completa,  excepte  prova  en  contra  de  serveis  contractats  a  temps  parcial,  la  manca  de  forma  escrita també constitueix una infracció greu d'acord amb el que preveu la LISOS.    Encara  que  la  llei  no  exigeix  que  constin  en  el  contracte  l'horari  de  treball,  el  mateix  ha  de  quedar  concretat  des  del  primer  moment,  perquè  en  un  altre  cas  ens  trobaríem davant un contracte dels anomenats "a trucada" i el treballador a mercè de  les decisions de l'empresa. El treballador ha de tenir la possibilitat de compatibilitzar el  contracte a temps parcial amb les activitats que consideri convenients, fins i tot amb  una  altra  jornada  parcial.  Això  no  seria  possible  si  de  forma  arbitrària  i  constant  l'empresa modifica l'horari de prestació de les hores de treball.                                                                                                                                                                                 'fent referència al conveni col∙lectiu aplicable o, en cas de no existir cap conveni col.lectiu aplicable, i de conformitat  amb la legislació, als convenis col∙lectius o pràctiques nacionals.”    Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

10


Guia breu del treball a temps parcial

3.3 – Durada del contracte a temps parcial.  Podem considerar que el contracte a temps parcial, respecte a la seva durada, té una  naturalesa mixta, ja que pot realitzar‐se de forma indefinida o de durada determinada. Concretament es poden fer a temps parcial els següents contractes temporals:  ‐ ‐ ‐

Obra o servei determinat.  Eventual por circumstàncies de la producció.  Interinitat. No obstant això en aquest cas no sempre ja que la llei concretar els  supòsits  de:  1)  per  a  substituir  a  treballadors  contractats  a  temps  parcials,  2)  per cobrir la jornada vacant de treballadors amb dret a reduir la jornada. 

En canvi no es pot formalitzar a temps parcial el Contracte de Formació.  El contracte a temps parcial s'entén celebrat per temps indefinit quan es concerti per  realitzar treballs fixos i periòdics dins del volum d'activitat normal de l'empresa.  Hi ha la distinció entre el fix‐discontinu que és un treballador fix per a la realització de  treballs  que  no  es  repeteixin  en  dates  certes  i  el  temps  parcial  indefinit  per  a  la  realització de treballs que es repeteixin en dates certes.  3.4 – Jornada i descansos.  La jornada d'aquests treballadors es pot fer de forma continuada o partida. No obstant  això  quan  el  treballador  realitzi  una  jornada  diària  inferior  a  la  dels  treballadors  a  temps  complet  només  podrà  realitzar  una  única  interrupció,  llevat  que  el  conveni  d'àmbit sectorial, o, si no inferior, estableixi una altra cosa.  En conseqüència, si la seva jornada diària és igual a la dels treballadors contractats a  temps  complet  les  interrupcions  no  comporten  cap  variació  respecte  a  aquests.  És  evident  que  la  prohibició  comentada  anteriorment  es  pretén  que  els  treballadors  a  temps parcial amb jornades relativament reduïdes estiguin durant tot el dia pendents  de la jornada a realitzar.  Si  la  jornada  fos  continuada  i  superior  a  6  hores  s'ha  d'establir  un  descans  de  15  minuts, que es considerarà temps efectiu de treball quan ho estableixi el conveni o el  contracte de treball. Aquesta última observació no és exclusiva del contracte a temps  parcial  ja  que  com  sabem  el  descans  és  aplicable  a  qualsevol  jornada  continuada  superior a 6 hores, sigui conseqüència d'un contracte a temps parcial o complet.      Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

11


Guia breu del treball a temps parcial

 3.4.1 – Hores extraordinàries i complementàries.    Les  hores  extraordinàries  estaven  prohibides  per  als  treballadors  a  temps  parcial fins a l'entrada en vigor de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per  a  la  reforma  del  mercat  laboral,  que  mitjançant  el  seu  article  5  modifica  el  12c)  de  l'Estatut  dels  Treballadors  establint  que  els  treballadors  a  temps  parcial  podran  realitzar hores extraordinàries i que el seu límit serà el legal en proporció a la jornada  pactada.    Les hores complementàries són un sistema flexible de pacte de jornada, doncs  permetrà,  previ  acord  de  la  manera  descrita  més  endavant,  la  jornada  parcial  inicialment pactada. El seu règim jurídic respon a les següents característiques:  ‐ ‐

Només seran possibles en contractes indefinits a temps parcial.  Cal  pacte  exprés  i  escrit.  No  és  possible  la  seva  incorporació,  amb  caràcter  general,  a  través  del  conveni  col∙lectiu.  El  pacte  ha  de  ser  individual.  El  pacte  pot produir des de l' inici de la relació o amb posterioritat.  El  treballador  pot  renunciar  al  pacte,  un  cop  transcorregut  un  any  des  de  la  formalització, amb quinze dies d'antelació a la data límit i argumentades causes  relacionades  amb  les  responsabilitats  de  familiars,  formatives  o  per  incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial. 

Els dos trets anteriors s'han d'interpretar com un incentiu per a l'ús dels contractes  indefinits  a  temps  parcial  donat,  que  com  ja  s'ha  indicat,  el  pacte  permetrà  a  l'empresari  ampliar  la  jornada  parcial  inicial,  a  més  en  moments  diferents  d'aquesta  jornada  ordinària.  Per  tant  permetrà  adaptar,  en  certa  manera,  la  jornada del treballador a les necessitats del procés productiu.  El  límit  del  nombre  d'hores  complementàries  que  pot  pactar  és  del  15%  de  la  jornada  ordinària  a  temps  parcial  pactada,  però  el  conveni  pot  ampliar  el  percentatge  fins  al  60%.  No  obstant  això  la  suma  d'hores  ordinàries  i  les  complementàries  no  podrà  superar  la  jornada  ordinària  a  temps  complet  comparable.  El  treballador  ha  de  conèixer  el  dia  i  l'hora  de  la  realització  de  les  hores  complementàries amb 7 dies d'antelació, llevat que el conveni estableixi una altra  cosa (ampliant o reduint el termini).  Són  aplicables  també  els  límits  "ordinaris"  de  jornada  respecte  a  la  realització  d'hores complementàries: descans entre jornades, descansos, horari nocturn,…    Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

12


Guia breu del treball a temps parcial

L'ET indica que la seva retribució serà com la de l'hora ordinària, però no sembla  que res impedeixi que es pacti, per incentivar la seva realització, un preu superior.    3.5 – Drets del treballador a temps parcial.  Com a criteri general hem d'establir que els treballadors a temps parcial tenen els  mateixos drets que els de jornada completa. No obstant això tenint en compte les  diferents  natures  que  poden  tenir  cada  un  dels  drets,  alguns  d'ells  podran  ser  reconeguts de manera proporcional, encara que s'ha de fer mitjançant disposicions  legals, reglamentàries o convenis col∙lectius.  Aquestes dues situacions han estat cridades per la jurisprudència principi d'igualtat  i  principi  de  proporcionalitat.  El  primer  vindria  determinat  per  l'article  14  de  la  Constitució i el segon per la durada de la jornada realitzada.   Com  a  criteri  general  podríem  dir  que  s'aplicaran  complets  els  drets  indivisibles  però proporcionalment aquells que siguin, d'alguna manera, "mesurables".  3.6  –  Programa  excepcional  d'ocupació  per  a  la  transició  cap  a  la  contractació  estable.  L'última reforma que afecta el contracte a temps parcial, no modifica el seu règim  jurídic  però  torna  a  utilitzar  la  modalitat  com  a  mesura  de  foment  de  l'ocupació.  Així el Reial decret llei 1 / 2011, de 11 de febrer, de mesures urgents per promoure  la  transició  a  l'ocupació  estable  i  la  requalificació  professional  de  les  persones  desocupades,  introdueix  una  sèrie  d'incentius  per  a  la  contractació  de  joves  i  aturats de llarga durada.  Per tenir dret als incentius:  a) Les empreses han de contractar a temps parcial, de forma indefinida o temporal:   ‐  a  persones  desocupades  inscrites  ininterrompudament  a  l'oficina  d'ocupació almenys des del 1 gener 2011;   ‐ en les quals concorri alguna d'aquestes dues circumstàncies: a) tenir una  edat  igual  o  inferior  a  30  anys,  b),  portar  inscrites  en  l'Oficina  d'Ocupació  com a mínim dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació;   b) La jornada de treball d'aquests contractes ha d'estar entre el 50% i el 75% de la d'un treballador a temps complet comparable.    Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

13


Guia breu del treball a temps parcial

c) Les  empreses  que  subscriguin  aquests  contractes  fins  el  14  de  febrer  de  2012,  tindran  dret  a  les  següents  reduccions  en  totes  les  quotes  empresarials  a  la  Seguretat Social:   ‐  Si  el  contracte  és  indefinit,  a  una  reducció  del  100%,  si  el  contracte  es  realitza per empreses la plantilla sigui inferior a 250 persones, o del 75%, si  l'empresa  contractant  té  una  plantilla  igual  o  superior  a  aquesta  xifra.  La  reducció  de  quotes  s'ha  de  fer  durant  els  dotze  mesos  següents  a  la  contractació.   ‐  Si  la  contractació  és  temporal,  per  poder  accedir  a  les  reduccions  de  quotes el contracte ha de concertar per una durada inicial prevista igual o  superior a sis mesos.   ‐ No es pot accedir a les reduccions de quotes en els casos:   ‐  contractes  que  no  admetin  la  contractació  a  temps  parcial  (contracte de formació);  ‐  contractes  a  temps  parcial  temporal  que  es  concertin  per  una  durada inferior a sis mesos;   ‐ contractes d'interinitat i relleu.   d) Les contractacions han de suposar un increment net de la plantilla de l'empresa.   e)  Les  empreses  estan  obligades  a  mantenir,  durant  el  període  de  durada  de  la  reducció, el nivell d'ocupació assolit amb la contractació realitzada.     4 – Tipus de contractes a temps parcial.  4.1  ‐  Contracte  a  temps  parcial  per  a  la  realització  de  tasques  cícliques,  periòdiques o estacionals i Contracte de treball fix discontinu.  Per  a  la  realització  de  treballs  que  es  repeteixen  de  forma  cíclica,  periòdica  o  de  temporada l'ET, estableix una doble distinció:  -

Una modalitat de contracte a temps parcial per a la realització de treballs fixos i  diaris, que es repeteixen en dates certes. Això és que la naturalesa de l'activitat  empresarial permet conèixer les dates de forma regular. 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

14


Guia breu del treball a temps parcial

-

Una modalitat anomenada fix‐discontinu, també per a la realització de treballs  amb la repetició indicada, que no es repeteixin en dates certes. Això és que per  la seva naturalesa no permet conèixer amb seguretat l' inici de l'activitat. 

Com es pot observar la principal distinció entre un i altre és la repetició en dates certes  o no.  Per tant a la modalitat de temps parcial per a la realització de treballs fixos i periòdics  se li aplicarà el règim jurídic dels contractes a temps parcial i els   treballs, per tant, seran cíclics dins del volum normal de l'activitat de l'empresa.  Finalment  insistir  que  es  tracta  de  treballs  que  es  repeteixen  en  dates  certes  i  en  conseqüència no serà necessari la crida (que sí que ho és en el fix discontinu), ja que el  treballador  ha  d'incorporar  al  seu  lloc  de  treball  arribada  la  data  d'inici  d'aquesta  activitat.   4.2‐ Contracte a temps parcial per jubilació parcial4.  Quan un treballador desitgi accedeix per a la jubilació parcial (és a dir, una part de la  jornada estarà jubilat i la resta treballant) ha d'acordar amb la seva empresa:  -

Un contracte  a  temps  parcial  (es  tracta  d'una  novació  contractual,  ja  que  passarà d'un contracte a jornada completa a un altre a temps parcial).  Una reducció de jornada, del nou contracte en els percentatges següents:    ‐ Treballadors majors de 65 anys: hauran de reduir la jornada de treball entre  un mínim del 25% i un màxim del 75%.  ‐  Treballadors  menors  de  65  anys.  Tant  els  qui  tinguin  la  condició  de  mutualistes l'1 de gener de 1967 com la resta de treballadors hauran de reduir  la jornada de treball i el salari entre un mínim del 25% i un màxim del 75%. 

Quan  es  tracti  d'un  treballador  menor  de  65  anys,  l'empresa  haurà  de  celebrar  al  mateix temps un contracte de relleu.  El  percentatge  màxim  anterior  podrà  ser  del  85%  si  es  compleix  amb  les  següents  condicions: 

                                                            4

El Reial decret Llei 5/2013, de 15 de març, ha establert una nova regulació de la jubilació parcial en la qual s'incrementa l'edat, s'introdueix menor reducció i s'exigeix més període de cotització. Per ampliar informació es pot consultar el material Jubilació Fàcil( d'entendre) en: http://www.santillanafol.es/node/1058 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

15


Guia breu del treball a temps parcial

a)  que  el  treballador  rellevista  sigui  contractat  a  jornada  completa  mitjançant  un  contracte de durada indefinida,   b)  que  el  jubilat  parcial  acrediti  una  antiguitat  en  l'empresa  de  sis  anys  i  30  anys  de  cotització a la Seguretat Social.  4.3‐ Contracte de relleu5. 

16

Es tracta  d'una  modalitat  de  contractació  que es  podrà  utilitzar  per  cobrir  la  jornada  laboral vacant d'un treballador jubilat parcialment. Serà obligatori quan el treballador  jubilat parcialment tingui una edat inferior a l'ordinària de jubilació.  El  treballador  contractat  com  a  rellevista  haurà  d'estar  en  atur  o  treballar  per  l'empresa mitjançant un contracte de durada determinada.   En relació a la durada del contracte es poden produir diverses situacions:   ‐  Rellevar  a  un  treballador  jubilat  parcialment  que  no  arriba  l'edat  ordinària  de  jubilació:  pot  ser  indefinit  o  de  durada  determinada  fins  que  el  treballador  rellevat  abast la jubilació total. Si el treballador jubilat compleix els requisits i decideix reduir la  seva jornada fins al 85%, necessàriament serà indefinit.   ‐  Rellevar  a  un  treballador  amb  l'edat  ordinària  de  jubilació:  pot  ser  indefinit  o  de  durada anual.   

4.4 ‐ Contracte a temps parcial amb vinculació formativa.  

   El Reial decret‐ Llei 4/2013, crea aquest contracte al que denomina amb vinculació  formativa. El títol que se li dóna sembla suggerir que lliga treball a formació. Així  estableix com a requisits del treballador:  ‐ Els treballadors hauran de compatibilitzar l'ocupació amb la formació o justificar  haver‐la cursat en els sis mesos previs a la celebració del contracte. Encara que després  s'afegeix que la formació no necessàriament ha d'estar vinculada específicament amb  el lloc de treball. Pot acreditar‐se formació realitzada amb reconeixement oficial o  promoguda pels Serveis Públics d'Ocupació; en idiomes o tecnologies de la informació  de 90 hores computable anualment  ‐ S'afegeixen altres requisits relacionats amb l'experiència dels treballadors: a) no  tenir experiència laboral o que sigui inferior a tres mesos, b) procedir d'un altre sector  (aquesta circumstància està pendent de desenvolupament) i c) estar inscrit com a                                                               5

Veure nota anterior. 

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional


Guia breu del treball a temps parcial

demandant d'ocupació ininterrompudament durant dotze mesos durant els divuit  anteriors al contracte.    La durada del contracte pot ser indefinida o per temps determinat d'acord amb  l'Estatut dels Treballadors i la jornada NO podrà ser superior al 50% de la corresponent  a un treballador a temps complet comparable.  En la norma s'estableixen una sèrie de limitacions a la contractació:  ‐ No haver adoptat decisions extintives improcedents en els 6 mesos anteriors al  contracte i realitzades a partir de l'entrada en vigor (24‐2‐13) del RDL. Solament les  que afectin a la cobertura de llocs de treball del mateix grup i per al mateix centre de  treball.  ‐ Deure mantenir el nivell d'ocupació aconseguida amb el contracte durant almenys la  mateixa durada del contracte i com a màxim 12 mesos des de la seva celebració (l'  incompliment provocarà la devolució dels incentius). Excepcions al compliment del  deure empro: extincions per causa objectives i disciplinari (tots dos declarats  procedents), dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran  invalidesa del treballador, per expiració del temps convingut en l'obra o servei o per  resolució durant el període de prova.  Forma: escrita i en model oficial.  Aquestes mesures es mantindran fins que la taxa de desocupació se situï per sota del  15% (disposició addicional segona).  Finalment esmentar els incentius per a la contractació de joves:      Les empreses, inclosos els autònoms, que contractin a menors de 30 anys aturats  amb contractes a temps parcial amb vinculació formativa tindran dret a una reducció  de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos de:  ‐ 100% per a empreses de menys de 250 treballadors.  ‐ 75% per a empreses de plantilla igual o superior a 250 treballadors.  Podrà prorrogar‐se altres 12 mesos si el treballador contínua compatibilitzant ocupació  i formació o l'ha cursat els 6 mesos previs en els 12 mesos primers.        Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

17


Guia breu del treball a temps parcial

5 – Incentius a la contractació a temps parcial.    5.1  ‐  Contractació  indefinida  d'un  jove  per  microempreses  i  empresaris  autònoms.       Empreses, inclosos autònoms, que contractin a un treballador aturat menor de 30  anys, de forma indefinida a temps complet o parcial, tindran dret a una reducció del  100% de la quota de contingències comunes durant el primer any.  Requisits:  ‐ Tenir en el moment de la contractació una plantilla igual o inferior a 9 treballadors.  ‐ No haver tingut cap vincle laboral anterior amb el treballador.  ‐ No haver adoptat decisions extintives improcedents que afectin a cobertura de llocs  del mateix grup i centre de treball en els últims sis mesos i a partir de l'entrada en  vigor d'aquesta norma.  ‐ Es podran celebrar més d'un contracte conformement a aquesta modalitat, però la  durada total i en el seu conjunt de la reducció no podrà excedir d'un any.  NO S'APLICARÀ A:  ‐ Quan el contracte se celebri com a Contracte per temps indefinit de Suport als  Emprenedors.  ‐ Quan sigui per a treballs fixos discontinus.  ‐ Quan es tracti de contractes indefinits de l'article 2 de la Llei 43/2006.  OBLIGACIONS:  ‐ Mantenir el nivell d'ocupació durant 18 mesos des de l'inici de la relació laboral, salvo  per extinció per causes no imputables a l'empresari o per resolució durant el període  de prova. No es consideren incomplides les obligacions de manteniment del nivell  d'ocupació en extincions per causes objectives o per acomiadament disciplinari  declarats com a improcedents. Tampoc les extincions per dimissió, jubilació, mort o  invalidesa total, absoluta o gran invalidesa del treballador o expiració del temps  convingut o realització de l'obra o servei objecto del contracte, o per resolució durant  el període de prova.  FORMA: escrit i en model oficial.        Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

18


Guia breu del treball a temps parcial

5.2 ‐ Incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove.    ‐ BENEFICIARIS: treballadors per compte propi menors de 30 anys, sense treballadors  assalariats. BENEFICIS: Reducció 100% quota empresarial durant 12 mesos següents a  la contractació.  ‐ OBJECTIU: Contractació per primera vegada indefinida a temps complet o parcial a  treballadors d'edat igual o superior a 45 anys aturats, inscrits com a demandants  d'ocupació durant 12 mesos ininterromputs en els 18 mesos anteriors a la contractació  o beneficiar‐vos del programa de requalificació professional de les persones que  esgotin la seva prestació per desocupació.  OBLIGACIONS: mantenir en l'ocupació al treballador contractat, almenys, divuit mesos  des de la data d'inici de la relació laboral, tret que el contracte s'extingeixi per causa no  imputable a l'empresari o per resolució durant el període de prova.  Es podrà fer un nou contracte però la reducció total no podrà superar els 12 mesos.   

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

19


Guia breu del treball a temps parcial

6 – Bibliografia i fonts d'informació.  

Benavente Torres,  Inmaculada.  El  trabajo  a  tiempo  parcial.  Consejo  Económico y Social Andalucia. 2005.  

Es pot obtenir a:  http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bi bliotecaDetalle.php?id=1333  

Gómez, Sandalio/Pons, Celia y Martí, Carlos. El trabajo a tiempo parcial:  evolución y resultados. Universidad de Navarra. 2002. 

Es pot obtenir a :  http://www.iese.edu/research/pdfs/DI‐0476.pdf    

Lahera Forteza,  Jesús.  La  transformación  de  la  contratación  laboral,  el  trabajo  a  tiempo  parcial  y  el  despido.  Cuadernos  de  Relaciones  Laborales.  2007.  

Es pot obtenir a :   http://revistas.ucm.es/rla/11318635/articulos/CRLA0707220039A.PDF   

Pedrajas Moreno,  Abdón.  El  trabajo  a  tiempo  parcial,  en  La  Reforma  del  Mercado Laboral. Lex nova. Valladolid 1994.  Trabajo a Tiempo Parcial. Dossier Práctico. Ed. Francis Lefebvre. Madrid  2000. 

   

Elaboració: Manolo Ortega. Març 2011  Modificació juny 2013. 

Formació i Orientació Laboral (FOL) Santillana Formació Professional

20

Guiatiempoparcial cat juny2013  

Guia breu del contracte a temps parcial. Actualizació juny 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you