Page 1

K I V r " r d E d árr c v d tI u e r v d ' t B e i l 5 L r tur t I i l u c p - l 0 L l t l tl t l u í u L u u / " € t , ) u ' t \ t H n m e r1 4

o

le

l( IJ

ire

vaderda 9o b

*'

dfinger.0d b itda r Pete r .J

t

lyl


)Lt-tKl r-tALLt\ I

al leuk,"Ëertelt "Alskindvondik schr'ljven Moni que, di eontspannen i n eenbr uinlerenfauteuilzit en aanhaarlpffie nipt. - de "Maarpastoen mijnoogaandoening - zichopenbaarde ziektevanSargardt en ik in kortetijd eenstukslechterkonzien, benik erserieusmeebegonnen. Toenwas i k netdefti en."

Reisroman "Er kwameenvacaturevrij bij de schoolkrant, waarik erg sneltot hoofclredacteur werdgebombardeerd. ïot en metvwo-5zat ik in de redactie.Daarnaast werkteil<vanmijn dertiendetot mijnzestiende aanhet manuscriptAchter dehorizon; eenliteraire reisroman over mijn reizen naar Egypte.Het laatste hoofdstuk,

Afscheid zondereinde',

t\40nique samuel:'

'fk móet h-e rrltenlt Irre u

(17)isinmeer Monique Samuel danéénopzicht allesbehalve een , doorsnee tiener. zeishalÊEgyptisch, sleepte 0nlangs deElHizjra-litegezichtsratuurprijszaot indewacht énlijdtaaneenziekte diehaar vermOgen 0ndermijnt. Tijdv00r eennadere kennismaking.


t l t " : - l

ïjif, '

' "*41::l;"

gaanbeseffendat ik halÊEgrptisch ben. Overdag, alser maargenoeglichtffi kundat ontbrekende aanmijn passie, nenmijn hersenen Datmerkik bijvoorbeeld beeld en aan m i j nme l a n c h o l ische stemmi ngen Alsde situatiezo blijftzoalshetnu is,zou om mensenaante hetsterlce verlangen - sommigevriendenmoestener be- Moni queredel i j lnormaal < l < unnen func ral<en hoorlijl< aanwennendat il<ze begroetmet tioneren."Somsvragenmensenme of ik braillega leren.Datis voormij geenreële eenzoen!ll<voelmetrouwensin zekere vraag,omdatil<voormijngevoeldan ik hebgemerl<t dat zin eenwereldburger; en me meerietsover mijzel{afroepdan dat ík er i l <me i n v e e l a n d enkanaanpassen i s eenmi nus- werkelijkietsmeeoplos.Wantje gaatniet th u i sl < a nv o e l e nN. ederl and bij voorbaatbrailleleren...MensenbeseÊ c u u ll a n d j ea; l sj e je al l eenhíerthui skunt fen gewoonnietdatje vaneen q-jarige v o e l e nd, a nmi sj e veel !' l ni etkuntvragen om rekeni ngte houden dehorizonvertelt veelover Detitel Achter scenorio's." hetaanstormende schrijftalent uit Amers- metzulke worstcase foort."ll<benaltijdop zoeknaarwat er achterde horizonis. Datgaatnietalleen Moni quei s i nmi ddel begonnen s maarook metee n o m a n d e rel a n d e nen cul turen, patronen, zeeenuitgever nieuweroman.Ool<zoel<t visíes om anderegedachten vooreenbundelpri l < kel ende bi j bel studies t et e n g e v o e l e n lsk.wi l mi j ni denti teini die zede afgelopenjaren heeftgeschrel<oppelen aanéénaspectvanwat il<hier ven,metde spranl<elende titel Bruisu.roter. wat het H aarh a l ÊEg y pt is cgenen he v e rl o o c h e n e n om me heenzie;il<wil verkennen j e ni et Na haarvwo-examen wil ze politicologíe l e v e né c h ti s e n i n houdt.D atl < un zic hni e ta l sM oniquehaarged a c h te n Arabische taalen cultuur en daarnaast in éénstraat,in éénstadof ontdel<l<en op papierzetize heefteenduidelijl<e studeren. Hetliefstzouzeeenbaanbij de taal,waarin é é nl a n d J. emo e teropui t." voorliefde voorbloemrijl<e VN of de EUvinden,en blijvenschrijven. de grenzentussenprozaen poëziesoms vervagen. " l l <beni emandmetdromenen ambi ti e s, " "ln mijn boekvergelijkil(de tijd lachtze."Natuurlijl< moetendie passend l<amelen," E ro p u igt a a n ,i sv oorMoni quew élw at meteenl<udde bijvoorbeeld zijnbijmijn kunnen,en bij mijnsteeds m i n d e rma k k e l i jdk anvoorde meeste lichtze Íoe."Zetrekl<en doorde woesMaardat neemtni etw e g mi nderl < unnen. zorgter is er anderetieners.Haaroogziekte zonderdoel.Tegelijl< tijn, eigenlijl< datje er ookvanmaguítgaandat de situbijvoorbeeld voor datzebordenop statidie henvooruítdrijft eenl<amelendrijver, - maarwaarheen, en waaromeigenlijl<? onsnietkanlezen,en dat zehaarrijbewijs atiestabielblijft.Zo niet,danzalGodZelf bi edeq.l k l < anmeal l een eenopl ossi ng Zokunje de zonmetde dagvergelijl<en nietmaghalen."Metvijftigprocent naarde situatie." gezichtsvermogen maarvoegen magdat nog,maaril< en de n a ch tmetde m aan- da ti s e e n haargrootstetoel<omstOp de vraag,wat m anierv anv e rte l l e n ." z i t- me tb ri lo íl e n zen- op di t moment t ypischAra b i s c he ideaalis, antwoordtzezonder aarzeling: ook op twaalfprocent.ll<ziebijvoorbeeld Watfascineerthaarzo aanhet bezigzijn s de domi neeop de d e l e ra a irn d e l < l aen metw o o rd e nent aal?M oniqu el a c h t, "Godzote dienendat de wereldermee kanselniet.Datzijnop zichoverl<omelijl<egediendis.Alsik mensen- doorZijn naen zegl:"Dat denf<t enl<ele seconden jarenbijvoor- Geest- tot Godzoul<unnen je je diepstegedachten brengen,is en gevoelens op dingen;ik bende afgelopen gehaal d!" naarmijn l<optische mi j nl evensdoel beelddíversel<eren zo'nmanierl<untverwoorden dat menfamiliein Egyptegereisd.Maarhetis enj o u e ri n senzích zeel frinher l< ennen je je grootste geheimen írustrerend, en pijnlijk,en il<benook En terugzien. dat nog langnietoverde l<lapvanheteerste op z o 'nma n i erl< untdelendatj e h e tk u n t maarhet verliesheen.lk benmachteloos, op fictie.Daarbijis schrijven aíschuiven e or t aal.ll<v indNe d e rl a n d s i s i n Z i j nh a n d . " ookpa ssi vo perdefinitietot Leidthaaroogzielcte nietmooi,maarhetis detaaldíeik het over in b l i n d h e i d"?D a a rzi j nde meni ngen Alsik mijngedachten bestebeheers. re a g e ert Moni que. v e rd e e l d ," mijn hoofdzoumoetenhoudenen niets " H eti dee procenten is datje altijdwelenl<ele overop papierzoumogenzetten,zouil<gek houdt,wat hetverschilmaakttussenlicht w ord e nl.k mó etm e uit en! " ln heteerstejaarverloorik en donl<er. tachtigprocentvanmijnzicht.Eentweede kuntkrijis (haar bijwerl<ing is datje beelduitval Hetfeit datzehalf-Egyptisch gen.Vooral's nachtsof alshetschemerig vaderl<omtuit Egypte,haarmoederis is ís,l<anik dat merl<en. Deplafondlamp v olg e n M s oniN ederl a n d se) beï , nv loedt of opeensverdwenen, z edewe re l dz i e t dan bijvoorbeeld quede ma n i er waar op jarenbenil< d e p ru l l e n b a l <l <.zi edaneenegaalvl al < . en beschrijft. "De afgelopen hebik ingezonden en daarm"uronlikb. - eenlandelijke El Hi4ra-literatuurprijs met schrijfwedstrijd voorNederlanders Met afl<omst." eenArabische en Berberse dezeprijstreedtde t7-jarrgevwo-stuv anond e ra n d e re n dentei n d evo et s por en KadeAb r d o lah, aut eurv andew e re l d w i j d e Naast HetHuisuandeMoskee. bestseller v ier hondereu d rom a g eenbe d ra g v an zeeenaantalmasterclasses'schrijven' volgen."Tweechristelijl<euitgeverijen getoond hebbeni;rmiddels al interesse publiceràn. vtaar om Rchteidehorizonte m eenemenna a r il<w il h e tma nus c r ipt water om te l<ijl<en de masterclasses valt.Het misschien nogaante schaven is belangrijk vooreendebutantdat het echtgoedis." eersteboel<

Dromen

Bloemriike taal

Bril

zoen

http://www.moniquesamuel.nl/Uploads/EO_Visie_-_Aanstormend_schrijftalent  

http://www.moniquesamuel.nl/Uploads/EO_Visie_-_Aanstormend_schrijftalent.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you