Page 1

5

∆∂ÀÃ√™ ISSUE ∞¶ƒπ§π√™ 2005 APRIL 2005

¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆ø¡ ∫√π¡√∆∏∆ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∫∞𠶃√™ºÀ°ø¡

ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜

∞ ª∞GAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES

Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ

™À¡√¶∆π∫∂™ ª∂∆∞ºƒ∞™∂π™ ™∆∞ ∞°°§π∫∞, ∞§µ∞¡π∫∞, ƒø™π∫∞ ∫∞π ∞ƒ∞µπ∫∞.


ÂÚȯfiÌÂÓ· index

∆Ô ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ (∂∫∆)

«ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ IÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ KÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹» Â›Ó·È Ë ÂˆÓ˘Ì›· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ KÔÈÓÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Equal, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜-°° ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ KÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ/EȉÈ΋ YËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ KÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Equal. AÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÔÌfi AÙÙÈ΋˜, ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi 15 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2002 ¤ˆ˜ 31¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004, Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.781.068 ¢ÚÒ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Û ÔÛÔÛÙfi 75% Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 25%. TÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ “ª¤ÙÚÔ 1.2: ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ AÓ·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË ÁÈ· ÙËÓ IÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ KÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹, Ì ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜: AıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Eȉ‹ÛÂˆÓ (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ¤ÚÁÔ˘), KEK ÕÎ̈Ó, ∫∂∫ ŒÚÁÔÓ, EıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· NÂfiÙËÙ·˜, °È·ÙÚÔ› XˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ·, AÓ·Ù˘Íȷ΋ EÙ·ÈÚ›· ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, K¤ÓÙÚÔ A·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, ÿ‰Ú˘Ì· KÔÈÓˆÓÈ΋˜ EÚÁ·Û›·˜, ÿ‰Ú˘Ì· MÂÏÂÙÒÓ §·ÌÚ¿ÎË, EÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈ΋ KÔÈÓˆÓÈ΋ E˘ı‡ÓË, T¤ÎÌˆÚ A.E., TÌ‹Ì· MME ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ¢‹ÌÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, ¶·È‰Èο XˆÚÈ¿ SOS, OÌÔÛÔÓ‰›· EÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ KψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·˜-IÌ·ÙÈÛÌÔ‡-¢¤ÚÌ·ÙÔ˜, K¤ÓÙÚÔ MÂÏÂÙÒÓ Î·È TÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ O§ME, Elyros A.E., ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÏ‚·ÓÒÓ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Unicef, EÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Aı‹Ó·˜, ŒÓˆÛË EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ MÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ M·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ EÏÏ¿‰·˜, AÈıÈÔÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· EÏÏ¿‰·˜, K¤ÓÙÚÔ AÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, AÏ‚·ÓÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· EÏÏ¿‰·˜. ∏ AÓ·Ù˘Íȷ΋ ™‡ÌÚ·ÍË ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÔÈΛϷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. T· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·: ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÓÔÌÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÚ¢ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘, ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο «·Î¤Ù·», ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi, Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ‰›ÎÙ˘Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ηϤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘, ÂÈÌÂÏËÙ›· (mentoring). ñ EÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ, ηٿÚÙÈÛË ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›ˆÓ T‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «M¤ÙÔÈÎÔ˜».

4

∫∞§∂π¢√™∫√¶π√ ∆· ¡¤· ÙÔ˘ Equal: √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ñ CD Î·È ·Ê›Û· ·fi ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓñ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ‚Ú·‚›· Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ñ ∆Ô ∂∫∞ Û ‰Ú¿ÛË ñ ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ñ ¢ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ñ «∂ÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·» Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ñ ªÈ· ̤ڷ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ñ ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ñ 21 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ñ √È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ñ √È ÓfiÌÔÈ, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ –ÔÈfi˜ ÏËÚÒÓÂÈ Ù· Û·Ṳ̂ӷ; ñ ∆·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ñ ∆· µ·ÏοÓÈ·: ∂Ì›˜ Î·È ÔÈ ÕÏÏÔÈ ñ Õ‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ñ ∆Ô ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ñ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ñ ŒÓ·˜ Á¿ÌÔ˜, ÌÈ· Îˉ›·, ÌÈ· µÔ˘ÏÁ¿Ú·

14

£∂ª∞ ∏ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂ – ªÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·ÔÙ›ÌËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÿÁ˘ ñ ∏ Û˘ÓÔÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

18

KOINOTHTE™ ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ªÔω·‚›·˜ ñ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ª·ÚÔÎÈÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ŒÓˆÛË ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ñ ∆Ô ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ù˘ §·Ú›Û·˜

20

MULTI CULTI ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ °ÔÏÁÔı¿ Î·È ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ñ ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ñ H ∞Ṳ́ÏÈ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ñ ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ ñ ∫Ô˘Ú‰È΋: ªÈ· ÁÏÒÛÛ· ˘fi ‰ÈˆÁÌfi ñ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ñ ∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ñ ¢Â›ÁÌ·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ñ ŸÌËÚÔ˜

23

¶ƒ√™ø¶∞ √ ∞¯Ì¤Ù ªÔ·‚›· Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ñ ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· ñ ª‹Ó˘Ì· ·ÂÏÈÛ›·˜

25

°À¡∞π∫∂™ ªÂ ʈӋ Î·È fiÚ·Ì·

26

™˘ÓÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ·Ï‚·ÓÈο, ÚÒÛÈη Î·È ·Ú·‚Èο.

ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ

ª∂∆∞¡∞™∆∂™ ∆∞ Ã∂ƒπ∞ ¶√À º∆π∞á√À¡ ∆√¡ ∫√™ª√

“∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™Àª¶ƒ∞•∏ °π∞ ∆∏¡ π™√∆∏∆∞ & ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏”

“∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™Àª¶ƒ∞•∏ °π∞ ∆∏¡ π™√∆∏∆∞ & ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏”

ŒÚÁÔ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹» Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂qual. XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ “∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ™Àª¶ƒ∞•∏ °π∞ ∆∏¡ π™√∆∏∆∞ & ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏”

ŒÚÁÔ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹» Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂qual. XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜


ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜

Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘ÌÂ Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ª¤ÙÔÈÎÔ, ÙËÚ‹Û·Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË «∂Ș ÙÔ Â·Óȉ›ӻ Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÙfiÙÂ. ÿÚË ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Equal (Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿) Î·È ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∆Ô˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË µÔ˘Ï‹ Ó· ··Û¯ÔÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘. ø˜ ÙfiÙÂ, ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiÛ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÎÚ·˘Á‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÌÈ·˜ ·ÓÒÚÈÌ˘, ·ÛÙ·ıÔ‡˜ Î·È ÁÂÌ¿Ù˘ ÎÂÓ¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∫·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¤ÎÎÏËÛË, ÚÔÙÚÔ‹ ÎÈ ··›ÙËÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ÓfiÌÔ. ŒÓ· ÓfiÌÔ Ô˘, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ª¤ÙÔÈÎÔ˘ Û ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·, «ı· ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ, ÔÏfiÎÏËÚÔÓ Î·È Î·Ï¿: ∞fi ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi, ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Î·È ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜». ŒÓ·Ó ÓfiÌÔ Ô˘, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ‰ÂÓ ı· ÔÚ›˙ÂÈ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ· ÎfiÛÙË –·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË– ÁÈ· Ù· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú¿‚ÔÏ· ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıfi Î·È ÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ οı ÓfiÌÔ˜, Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›· ·Ó ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙ· η›ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÚËÙ¿, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ■ ∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ■ ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ –Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ 2˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ– Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ‹ ‹Úı·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Â‰Ò Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈο. ■ ∏ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÓ‹, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›·. ∂›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Ó· ÌËÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È «Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜» ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë Â‰Ò Â› 10, 20, ·ÎfiÌË Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∆· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÔÈ «ÛÎÔ‡˜» Î·È ÔÈ Ì·˙ÈΤ˜ ·ÂÏ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ô‡Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô‡Ù ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛÔ› ۯ‰fiÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ (Á‡Úˆ ÛÙȘ 450.000 ‰ËÏ·‰‹) Â›Ó·È Â›Ù ÂÓÙÂÏÒ˜ «·Ú¿ÓÔÌÔÈ» ›Ù «ËÌÈÓfiÌÈÌÔÈ/ËÌÈ·Ú¿ÓÔÌÔÈ». ™ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÏfiÁˆ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÒÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Â›Ù ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ù «·ÔÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ıËηӻ. √È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ‰·›‰·ÏÔÈ, ÔÈ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ô ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÏËÁÌ¤ÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, Ë ·¿ÓıÚˆË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ë ÌÂȈÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∆Ô ‹ıÔ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ·fi ¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· (·Ï‹ıÂÈ· ÔÈÔ˜ Ë̉·fi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ÔÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘;) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì οı ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ë ÔÏÈÙ›· Ì·˜. √È ÛÙÈÁ̤˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔ ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ ·fi ¿ÏϘ ·ÙÚ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· ̤۷ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ¯ÒÚ·. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Ï¿ıË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ «∂˘ÚÒ˘–ÊÚÔ‡ÚÈÔ» Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ∂Í·›ÚÂÛË ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë πÛ·Ó›·. ∏ ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÙËÓ ‰È¤ÂÈ Â›Ó·È ·Ï‹: °È· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ¡· ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ; √ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ, ·ÔÛÙÔÌÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÎÚ·˘Á¤˜ Ù˘ Ï·˚ΛÛÙÈ΢ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜.

•¤ÓÈ· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ŒÎ‰ÔÛË: ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ (∞¶∂) - ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™‡Ìڷ͢ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹». ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Equal ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹: ªoebius Design, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÙÂÏȤ: ª¿ÚË πÏÈÎÙÛÈ¿‰Ô˘ À‡ı˘ÓË ‡Ï˘/Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¶∂: •¤ÓÈ· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘. À‡ı˘ÓÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ: ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË, °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï, §›˙· ™Ô‡ÌÂÚÙ ºˆÙÔÁڷʛ˜: ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∆Ì‹Ì· ∞¶∂, AÚ¯Â›Ô ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ª¤ÙÔÈÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ: ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ª¿ÁÈ· ∑›Ïȯ, ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο ∞Ϥ͢ ª›ÊÛ·˜, ÛÙ· ·Ú·‚Èο ∑›ÎÚÈ ∞˙¿ÌÈ, ÛÙ· ÚˆÛÈο ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ ∂È̤ÏÂÈ·/‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ: ∂ϤÓË ª¿ÚÎÔ˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: ªÔ˘ÁÈ¿Ú ∞ÏÈÌ¿ÓÈ, ™ÂÙ›Ì ∑ÈÓÙ˙›ÚÈ·, ∞ÁÎ›Ì π¿˙·˚, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ÂοÈ, ºÒÙ˘ ª¿ÏÏÈÔ˜, ∞Ϥ͢ ª›ÊÛ·˜, ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘-ªfiÁÎÔ, ∞ÌÈÏÂÎ¿È ¡Ô‚ÚÔ‡˙, ºÂ˝Ì √ÛÌ¿ÓÈ, ™Ú¤Û· ∆ÚÂÌ›Ûη (∞Ï‚·Ó›·), °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï/§¿˙·ÚÔ˜ (∞›Á˘ÙÔ˜), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·ÙÛ¿Ú·˜ (∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ), ¡ÙÂÌ¤Ï· °Ô˘¤ÈÓÈÛÂÙ, ¡ÙÂÛ¤Ô˘ ∂ÛÛ¤ÙÂ, ¡ÂÚÙ˙¤ ŒÛ¯ÂÙÂ/ªÈ¯¿Ï˘, °ÎÂÙ¿ÙÛÔ˘ ªÂÏ¿È, πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚ‰›Î˘ (∞ÈıÈÔ›·), ¡ÙÈ¿Ó· π‚¿ÓÔ‚·, µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·, π‚ÈÏÈ¿Ó· ¡ÂÓÙ¤ÏÙÛ‚· (µÔ˘ÏÁ·Ú›·), ª·Ï·Ì›Ó ™›Ï· (°Î¿ÌÈ·), ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∞ÛÚ¿Ê ÕÏÈ (πÓ‰›·), ÃÂ˙¿Ï ªÔ˘ÏÔ‡Ù (∫Ô‡Ú‰ÔÈ ∆Ô˘ÚΛ·˜), ™·Ì› ÷ÌÔ‡, ∆˙¤Ê· ∆˙¤Ê· (∫Ô‡Ú‰ÔÈ ™˘Ú›·˜), ÕÚÓÔÏÓÙ √ϤÎÔ, ºÚÂÓÙÂڛΠªÔ˘¿Ì· ∆ÛÈÌ¿ÓÙË (§·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ∫ÔÓÁÎfi), ∑›ÁÎÚÈ ∞˙¿ÌÈ (§È‚‡Ë), ∂Ϥӷ ªÔ˘ÓÙÂÓ›ÙÛ· (ªÔω·‚›·), ∏Ï›·˜ Õ¯ÌÂÓÙ (ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜), §Ô˘ÓỪϷ ª›Ï΂ÈÙ˜, §·Ú›Û· ™ÙÔηÏÔ‡Î, ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ (√˘ÎÚ·Ó›·), ∞ÓÔ˘¿Ú πÎÌ¿Ï (¶·ÎÈÛÙ¿Ó), ƒÔÓٛη ¶·Ó·˚Ù¤ÛÎÔ˘ (ƒÔ˘Ì·Ó›·), ™ÏÔÌfiÙ·Óη ∑›Ïȯ, ª¿ÁÈ· ∑›Ïȯ (™ÂÚ‚›·), §ÔÚ¤Ù· ∫fiϸ (™È¤Ú· §ÂfiÓÂ), ªÔ·‚›· Õ¯ÌÂÓÙ, ÕÓÙÏ· ™·ÛÛ¿ÙË (™Ô˘‰¿Ó), ∂ÌÈÓ¤ √˙Î¿Ó (∆Ô˘ÚΛ·). ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ: ∂. ¢Ô˘Ú›‰·, ª. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘-ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ∞. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È‡ı˘ÓÛË: ∞¶∂, ∆Ûfi¯· 36, 115 21 ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 210 6405807-8 e-mail: itd@ana.gr, web site: www.xenophilia.gr


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ Ù· Ó¤·

ÙÔ˘ equal

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜

∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÊÈÏfiÍÂÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (∫∂ª) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È˙ÒÓÔ˜ 45 Î·È æ·ÚÒÓ, ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∫∂ª Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ 4Ô Î·È ÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∆Ô ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‹ÌÂÚ· ÈÏÔÙÈο Ì ̷ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÒÛÙ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ë Î. ¢‹ÌËÙÚ· ÷ÌËÏÔ‡ (ÙËÏ. 6974 164680). °È· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ Ô ÍÂÓfiÁψÛÛÔ˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ‰Ò‰Âη ÁÏÒÛÛ˜. ∂›Û˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛÂ Î·È ÙÔÓ 52Ô ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ϤÔÓ ·È‰È¿ ·fi ‰Âη¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ·È‰ÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙ˘. ÕÏϘ ‰‡Ô ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Equal: ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎfiÓËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛ‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2004 ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ı¤Ì·Ù· Û ÛÙÂϤ¯Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ηıÒ˜ Î·È Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

H

4

METOIKO™

CD ηÈ

·Ê›Û· ·fi ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ

«ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ù· ¯¤ÚÈ· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ» Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·Ê›Û·˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ∞ıËÓ·˚Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ. ∏ ·Ê›Û· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ οı ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. ■

■ «™˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ·fi ¿ÏϘ ·ÙÚ›‰Â˜». ª·˙› Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ª¤ÙÔÈÎÔ, ÙÔ ∞¶∂ ÂÙԛ̷Û ¤Ó· cd rom Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÚȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô cd ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÛÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ·fi ¿ÏϘ ·ÙÚ›‰Â˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘.

∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ‚Ú·‚›· Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ È· ÙËÓ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›·, ÙȘ ¤Ú¢Ó˜, ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Î·È Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ: ■ ∏ πˆ¿ÓÓ· ™ˆÙ‹Ú¯Ô˘ Î·È Ô ∏Ï›·˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¤ÓÙ˘Ô˘ ∆‡Ô˘ . ∏ πˆ¿ÓÓ· ™ˆÙ‹Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË Î·È Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ô ∏Ï›·˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∆· ¡¤·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ■ ∏ ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎÔÌÒÓ Ì ٛÙÏÔ «∂Ì›˜

°

ÔÈ ¿ÏÏÔÈ» ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∂ƒ∞ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ¿ÏϘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ■ √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ ªˆ˘Û‹˜ §›ÙÛ˘ Î·È ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ ÁÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙÔ ¶¤ÌÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ƒ∞ «∏ ºˆÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜», ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆ËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘ÓÂÛÙ‹ıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Equal Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ «ƒ·ÙÛÈÛÌfi˜, ÍÂÓÔÊÔ‚›· Î·È ªª∂» ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó: √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ªÈ¯¿Ï˘ ªÂ˚Ì¿Ú˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ, ™‡ÚÔ˜ ∫Ô˘˙ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ µ·Û›Ï˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Û·Ï¿Ú˘ Î·È ™ÔÊÈ·Ófi˜ ÃÚ˘ÛÔÛÙÔÌ›‰Ë˜.

∆Ô ∂∫∞ Û ‰Ú¿ÛË Ô °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÓË̤ڈÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ı‹Ó·˜ Âͤ‰ˆÛ Û ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔÓ √‰ËÁfi ÁÈ· Ù· ∂ÚÁ·Ûȷο ¢ÈηÈÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ Ô √‰ËÁfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ϤÔÓ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ·Ï‚·ÓÈο, ·Ú·‚Èο, ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο, ÚˆÛÈο Î·È Ì·ÓÁÎÏ·ÓÙÂÛÈ·Ó¿. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ÛÈΤ˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¯Ú‹ÛÈÌ· ÙËϤʈӷ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆ÚÂȘ ¤Ú¢Ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ ∂∫∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜: ÛÙËÓ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙ· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ë Ì¤ÛË ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ù· 33 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 5-7 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∞ Î. °. ∞Ï‚È˙¿Î˘, Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 35 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿ ¤ÊÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 2 ¢ÚÒ. ∆Ô 42% ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ 70% ·›ÚÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 27 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∆Ô 43% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·›ÚÓÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÈÛıfi ·fi ÙÔ˘˜

T

ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ‰ËÏÒÓÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·Î¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ÙÔ 90 % ¤ˆ˜ 95% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ 60% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ηÓÔÓÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ÏËÚÒÓÂÙ·È ÓfiÌÈÌ· ÙȘ ˘Âڈڛ˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Û ÔÛÔÛÙfi 78% ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜.


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

¢ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∑·‚Ô‡ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛÙÔÚÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô‡Ù ۋÌÂÚ· Â›Ó·È ¯ÒÚ· Ì ڷÙÛÈÛÙÈΤ˜, ÍÂÓÔÊÔ‚ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Í¤ÓÔ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÙÔ “¿ÏÏÔ”. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ “·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·” ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙÈ ÂÛÙ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂÈ ÛÙ· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √È ŒÏÏËÓ˜ ›̷ÛÙÂ Ë Ê˘Ï‹ Ô˘ ·fi ·ÈÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ·, ÔÚÁÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ø˜ ¤ıÓÔ˜ ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤ıÓË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û˘Ó‹ıÂȘ, ‹ıË, ¤ıÈÌ·. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤¯ıËΠ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ –Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘– ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ‰È·Ù¿Ú·Í ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∏ ·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (‚Ï. ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈΛϘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛË-

H

Ì·›· ‹ fiÙ·Ó ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· “fiÏÂÌÔ” ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÂıÓÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ô‡Ù ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÁȈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. §‡ÛÂȘ, ÛÙ· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Ù· ·ÚÓËÙÈο ·˘Ù¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∆Ô πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (π.ª∂.¶√.) ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ì Ú·ÏÈÛÌfi Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Î·È ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÔʤÏË Î·È ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ıÂÙÈο Î·È ı· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· fiÛ· ·ÚÓËÙÈο ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, fiˆ˜ ··ÈÙ› Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛË, ¤Ú· ·fi ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ I.ª∂.¶√. Î. AϤͷӉÚÔ˜ Z·‚fi˜ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 16 M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙË £ÂÛ··ÏÔÓ›ÎË.

˙ËÛ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó «ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ» Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. ∆Ô˘˜ ›¯·Ó ·Ú·Ì˘ıÈ¿ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, «ÔÈ Â¯ıÚÔ›», ηٷ›Â˙·Ó Î·È ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘˜. ™Â ͤÓÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, Ô˘ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÂΛÓÔ˜ ¤‚ÏÂ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ fiÙÈ Ô «ÂχıÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜» ˙Ô‡Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ŒÎÚ˘‚ ηϿ ̤۷ ÙÔ˘ fiÛ· ¤‚ÏÂ ÛÙÔ Í¤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ, ÂÂȉ‹ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ·fi ÙËÓ «Í¤ÓË ÚÔ·Á¿Ó‰·» Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙ˘ÊψÙÈ΋ «Ï¿Ì„Ë» Ô˘ ÂͤÂÌ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ Î·È ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∆Ô ›‰ÈÔ Î¿Ó·ÓÂ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi Ù· οÁÎÂÏ·. ¶·Ú·Û˘Ṳ́ÓÔ˜ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Ï¿Ì„Ë, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È Ó· ‚Á› ÛÙÔÓ «ÂχıÂÚÔ ÎfiÛÌÔ». ŒÙÛÈ ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜. •ËÌÂÚÒÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÎÚ‡·˜ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ ÙÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙËÓ «ÂÏ¢ıÂÚ›·». ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô ¤ÙÚÂÌ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ·fi Êfi‚Ô Ì‹ˆ˜ Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ù· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ›¯Â ÎÚ˘Ì̤ӷ ÛÙËÓ Î¿ÏÙÛ· Î·È ÙÔÓ Á‡ÚÈ˙ ›Ûˆ. ∆ÔÓ ›‰ÈÔ Êfi‚Ô ¤Ú·ÛÂ Î·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÂψÓ›Ô, fiÙ·Ó Ô ÙÂψÓÂÈ·Îfi˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ Ô‡ ¿ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·ÈÛı¿ÓıËΠ‚·ıÈ¿ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó fiÏ·, „Èı‡ÚÈÛÂ. ¶‹Ú·Ó ̷˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹-¿ÁÓˆÛÙË ∞ı‹Ó·. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù·Í›‰Â˘Â ÛÙÔ ÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜. •ËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∫ËÊÈÛÔ‡, ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ù˘¯ÂÚÔ›. µÚ¤ıËΠοÔÈÔ˜ Û˘¯ˆÚÈ·Ófi˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∆ËÓ ÂÔ̤ÓË, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÈÎÙ· Î·È Û˘Áί˘Ì¤Ó·. ÷ڿ Î·È ·ÁˆÓ›· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜, ‚ڋΠ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚȘ Û˘Óı‹Î˜. ¶¤Ú·Û·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Á¯Ô˜. ∫·È ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û ̤ڷ Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯Â οÓÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ fiÙ·Ó ¿ÊËÓ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ «ÂχıÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ¶ÔÈÔ˜ ¿Ú·Á ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ùfi; ∞ϤÍÈÔ˜ ª›ÊÛ·˜

Œ

METOIKO™

5


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

“∂ÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·” Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÊÔÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘.

Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ϤÔÓ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ·ÔÙÂÏ› ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·Ó·Ù˘¯ı› Â·ÚÎÒ˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ȉˆı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·ÎfiÌ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ¯ÒÚ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌfiÏȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜. ™ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÁÂÓÈο ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÔÏÈÙÈΤ˜) Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È «ÁÂÓÈΤ˜», ·ÊÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈο Ï·›ÛÈ·. ∞Ó fï˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË «‰›Î·ÈË» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË fiÚˆÓ Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙÔ ·›ÛıËÌ· fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘: ■ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘, Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÎÏ.

ÚԂϤÔ˘Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÒÛÙ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ (ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ÁψÛÛÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·) Î·È Ó· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÁÓÒÛÂȘ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ù· ‹ıË Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜) ÔÈ Ôԛ˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘ ■ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ fi¯È ÌÔÓ¿¯· ÚÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ «‰›Î·È˘» ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. °›ÓÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙÔ˘ οı ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙË Ì ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ «‰ÈÏ·Ó‹˜ ÙÔ˘ fiÚÙ·˜». ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó: ■ Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÍÂÓÔÊÔ‚ÈΤ˜ Î·È Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ■ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ■

Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂȉÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ■ Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ■ ÔÈ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ■ ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· ۈ̷Ù›· Ì ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÈÛfiÙÈÌ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ■ ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Ì ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÏfiÁÔ˘ ÂÚ› ·Ó¿Á΢ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ÓÙfiÈˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ı¤Ï·Ì ӷ ı›ÍÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∆Ô ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ∫Ú›ÛÈÌË ÎÚ›ÓÂÙ·È Â‰Ò Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙȘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ϤÔÓ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤ÓÙ·Í˘. ¶ÚÈÓ Ú·ÁÌ·Ù¢Ùԇ̠ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÍ‹˜: ŸÙ·Ó ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ηÙËÁÔÚ›·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fï˜ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ηÙËÁÔÚ›·. ¢ÈfiÙÈ, ·Ó Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ‰È·ÎÚÈÙ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜, ÂÊfiÛÔÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ÔηÙËÁÔڛ˜ Ì ‚¿ÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ˘ËÎÔfiÙËÙ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÎÏ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô ∞Ï‚·Ófi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙˆÓ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÁÚÂÚÁ¿Ù˘ Î·È Ë ºÈÏÈÈÓ¤˙· ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜ Î·È Ë ¶·ÎÈÛÙ·Ó‹ Ô˘ ‹Úı ̷˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÔÌÔÂıÓ‹ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÂÓfi˜ ‚›ÓÙÂÔ ÎÏ·Ì ÛÙËÓ ¡¤· πˆÓ›· Î·È Ô πÚ·Ófi˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÌÈ·˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰ÈfiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È Ë ¶ÔψӋ Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ 28Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ∫˘„¤Ï˘ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ¶ÔψÓÔ‡˜ ÁÔÓ›˜. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÏfiÁˆ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô ÎÏ., ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·ÍË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∫·È Â‰Ò Â›Ó·È Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤ÓÙ·Í˘: ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘ Ó· ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î¿ı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. °È· Ó· ÌËÓ ·Ú·Ì›ÓÂÈ fï˜ ·˘Ùfi˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¢¯ÔÏÔÁ›Ô˘ ‹ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¢ηÈÚȷο, ··Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ıÂÛÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ■

∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢Ô˘Ú›‰· ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ e-mail: kspm-erp@otenet.gr 6

METOIKO™


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

∞Ó ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ¡· ÙÈ ı· ¤ÏÂÁ·: ‡ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Î·È Ó· ÎϤ„ˆ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÒÚ· Û·˜. ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. •¤Úˆ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙÂ, fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ∆· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘. µ¤‚·È·, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ™›ÁÔ˘Ú· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηϿ fiÙÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ı· ‹ıÂÏ Ôχ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

ªÈ· ̤ڷ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù·Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË Ì¤Ú· Ì ‹ÏÈÔ Ï·ÌÚfi. ŒÊı·Û· ÌÈ· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∏ Á˘Ó·›Î· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, Ì ÚÒÙËÛ Ô‡ ¿ˆ. ∫·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Â›Ì·È Í¤ÓË Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙËϤʈÓÔ. ¢ÂÓ Ù˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙÈ ÌÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ȉ ¤Ó·Ó ηʤ. ™ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ›¯Â ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ÂχıÂÚÔ ÙÚ·¤˙È. ◊Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ˙ˆËÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÈÛ· Î·È ·Ú‹ÁÁÂÈÏ·. ªÂÚÈο ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ¿Óˆ ÌÔ˘ Î·È Î·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘. ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ì ¤ÓÈÍÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ. ªÂ ¤ÛˆÛÂ Ë ¢. Ô˘ ‹Úı ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, Ì ʛÏËÛÂ Î·È Í·Ó·‚ڋη ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÌÔ˘... ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÁÓˆÚÈ̛˜. °ÓˆÛÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‚ÏÂ· Î·È ÙÔ˘˜ ı·‡Ì·˙· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÒÚ· ÊÈÏÈο ÎÈ Â˘ÁÂÓÈο. ∂›Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙›, ›̷ÛÙ·Ó Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. ◊ÚıÂ Î·È Ë À‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘, fiÏÔÈ ÙËÓ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó, fiÏÔÈ ÙËÓ ÊÈÏÔ‡Û·Ó. £˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi 7 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ Â›¯· ‰ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›¯· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘, ‹ıÂÏ· Ó· ‹ÍÂÚ· ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο fiÛÔ ÂΛÓË. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ê›ÏË ÌÔ˘, Ì ‚ÔËı¿ÂÈ Î·È Ì ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ¤Ó·˜ Ù˘ÊÏfi˜. ∆Ô˘˜ ¯·ÈÚÂÙ¿Ó fiÏÔÈ Ì ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎfiÌÌ· ‹ıÂÏ· ¿ÓÙ· Ó· ·Ó‹Îˆ, Û ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Û ¤Ó· ÎfiÌÌ· Û·Ó ÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ¯¿ÚË ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. £· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÌÔ˘. £· ‹ıÂÏ· ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ –fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó ›ӷȖ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¡ÙÈ¿Ó· π‚¿ÓÔ‚·

ŒÓ·˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È fi¯È ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›̷ÛÙ Ôχ ‰Â̤ÓÔÈ, Î·È Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ì·˜ ‰Ô˘Ó. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜… £· ‹ıÂÏ· Â›Û˘ Ó· Û·˜ ÂÈÛËÌ¿Óˆ Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË: ŒÓ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ̤ڷ Ô‡Ù οı ¯ÚfiÓÔ. ∆ÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÌÈ· ηχÙÂÚË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. µ¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ŒÓ·˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÒÛÙ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó· ˙Ô˘Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Îϛ̷. ∫·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. °È· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÓfiÌÔ˜. √ ηχÙÂÚÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηϿ ÙÈ ÓÈÒıÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ √ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Í¤ÓÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Í¤ÓÔ˜ fiÛÔ ‹Ù·Ó ¯Ù˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤·Ù ӷ ÂÍËÁ‹Ûˆ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ˆ Ù· ÂÍ‹˜: √ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÛÒÌ·

Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. ™Â οı ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ, ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ¿ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰·. ∫·È ÙÔ Ï¤ˆ ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ÙÔ ÓÈÒıˆ. ∞˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ: √ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÙËÓ ·Á·¿ÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ Ù˙·ÌÈÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ›Ûˆ. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∞fi ÙÔ Ûο„ÈÌÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˙ˆ‹, ·Á¿Ë, Û˘Ì‚›ˆÛË. ªÔÏ·Ù·‡Ù· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÓfiÌÔ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ ÓfiÌÔ! ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ·˘Ù‹Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ªª∂, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›·Ó ÔÙ¤ ηı·Ú¿. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ŸÙ·Ó οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ÊÙ·›Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ŒÙÛÈ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ªª∂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Û¯ËÌË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ÓfiÌÔ˜ 2910/2001 ·›¯Â ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·fi Ù· ªª∂ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÚÔηٷϋ„ÂȘ. °È ·˘Ùfi ÎÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 2910/2001 Û˘ÌÏËÚÒıËΠÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ ·˘Ùfi ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÛˆÛÙfi˜. ŒÂÈÙ·, ›¯·Ó Î·È ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÊÔ‡ ηӤӷ˜, ·fi ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi, ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜, Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ˘ √∞∂¢ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÔÓ Ì¿ıÂÈ ÔÙ¤ ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È Î·Ï¿. √ ∆‡Ô˜, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ù· Ú·‰Èfiʈӷ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÓÂ. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌËÓ ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë Ì¤Ú· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ۈÛÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ ÛÙ· ªª∂. ∫·È ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ‰›Î·È· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ›ӷÈ, ·ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ‰›Î·ÈÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi, ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·.

¡Ô‚ÚÔ‡˙ ÷ÌÈÏÂÎ¿È √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞Ï‚·ÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ

METOIKO™

7


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (∂ºª) Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰È·‰Èηۛ· «ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘» ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ 2910/2001 Î·È ÙȘ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜

3013/2002, 3074/2002, 3103/2003, 3146/2003, 3202/2003, 3242/2004, 3274/2004.

∆Ô ∂ºª Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi, ÙÔ ∂ºª ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ· 21 ÛËÌ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î. ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¡· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ «ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘» Û fiÛÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜, ·Ó Î·È ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤ıÂÙÂ Ô ÓfiÌÔ˜. ∂›Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ «·ÔÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ıËηӻ ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·. ™˘¯Ó¿, Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ «·ÔÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË» ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜. ¡· ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, «‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜» ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ Î·È Ó· ÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ¿‰ÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û ̛·. ∏ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ Ó· ‰›ÓÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û οı ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›· – ÂÍ·ÚÙË̤ÓË, ·ÚÔ¯‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ¡· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi‰ÂÈÍË ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Û¯¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÓÛ‹ÌˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÂÂȉ‹: ·) ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·fi‰ÂÈ͢ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÔÙÂÏ› ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. ‚) ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ··Û¯fiÏËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·‰‹ÏˆÙË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÏÔÁ‹ ηÓÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ fï˜ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË Î·È Â›ÛËÌË ··Û¯fiÏËÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ Â›ÛËÌ˘ Î·È ÓfiÌÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. Á) √È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜/ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Ô √∞∂¢ ıˆÚÂ›Ù·È Ï·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ ¿ÓÂÚÁÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ¡· ·Ó·ÎÏËı› ¿ÌÂÛ· Ë ˘' ·Ú. 32093/6-12-2002 ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Î·È Î¿ı ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ› 300 ¤ÓÛËÌ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 Ó. 2910/2001 ÂÚ› ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ¡· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·: ·) Ë √‰ËÁ›· 109/2003/∂∫ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â› Ì·ÎÚfiÓ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ Î·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi Ù· 10 ÛÙ· 5 ¤ÙË, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë √‰ËÁ›·. ‚) Ë √‰ËÁ›· 2003/86/∂∫ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Â·Ó¤ÓˆÛ˘. ¡· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 71 ÙÔ˘ ¡.2910/2001 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ú·‚fiÏÔ˘ Î·È Ó· ηٷÚÁËı› Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ‰Â Ó· ηٷÚÁËı› Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘, ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÂÍ·Ï¿ÛÈÔ˘ ·Ú·‚fiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∆· ¤ÍÔ‰· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È·. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ‰ÈÂÙ‹ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ 1.176 €, ÁÈ· ÙÚÈÂÙ‹ 1.764 € Î·È ÁÈ· ÂÍ·ÂÙ‹ 3.528 €, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏËÚÒÓÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ú¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ∫·È

21 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘¤‚·Ï ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.

1

2 3

4

5 6

7

8

METOIKO™

˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÔÏ›ÙË, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ¡· ÌÂȈı› ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.500 € Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË. ¡· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÔÈ ¿‰ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· Î·È Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â› Ì·ÎÚfiÙ·ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (15, 20, 30 Î·È ϤÔÓ ÂÙÒÓ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËı› ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 ÙÔ˘ Ó.2910/2001. ¡· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜. ¡· ηٷÚÁËı› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ 21 ÂÙÒÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 15 ·Ú. 8 ÙÔ˘ ¡.3274/2004 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ·È‰È¿ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ·Ó‹ÏÈη (ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ·) ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ¡. 2910/2001, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡. 2910/2001 ÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ·È‰È¿ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ÛÙȘ 2.06.2001 ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 21Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ¡· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ‹ ÙÔÓ Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∆Ô Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¡· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÎÚfi·Û˘ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÚËÙ‹ Î·È Û·Ê‹˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Úfi‚Ï„Ë. ¡· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó. 3013/2002 ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· fiÛ˜ ¿‰ÂȘ ·Ó·ÎÏ‹ıËηÓ. ¡· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÂÏ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· “ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘” Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿Úı. 72 ÙÔ˘ ¡.2676/1999. ¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37, ·Ú. 1 ÙÔ˘ Ó. 2910/2001 Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ.

8

9

10

11

12 13

14 15

¡· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÚËÙ¿ fiÙÈ Ë ‚‚·›ˆÛË Î·Ù¿ıÂÛ˘ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‹ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ 16 ¿‰ÂÈ·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙËÓ Â·Ó›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Â›ÁÔ˘Û˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¡· ·Ó·ıˆÚËı› Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ‰ËÏ. ÙÔ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ÛÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ÂÂȉ‹ Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË, fiˆ˜ .¯. ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÏÏËı› Û ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï‹ÍÂÈ .¯. Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠfiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 2910/2001 Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û¿ÓȘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓfiÌÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, ÚfiÛıÂÙ·Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· fiÚÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ .¯. ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Â·Ó¤ÓˆÛ˘. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂȉÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ·ÚÌfi‰È˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘ËÚÂۛ˜. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. £¤ÛÈÛË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· (¡ÔÌ·Ú¯›Â˜, ¢‹ÌÔÈ Î.¿.) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÌÈ· ‹‰Ë ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÛÂÈÚ¿ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ fiˆ˜. ■ ™‡ÛÙ·ÛË Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ■ ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘, ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ∆‡Ô˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∆‡Ô˘. ■ ∂ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ ̤ۈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ∆‡Ô˘ ηٿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘. ■ ™Ù‹ÚÈÍË ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂ºª Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÏÔÌfiÙ·Óη ∑›Ïȯ, ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

17

18

19

20 21


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

√È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ô‰ËÁ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ¡¤ÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·Ó‡·ÓÙÚÔÈ, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú·ı¤Ùˆ ÌÂÚÈο ÌfiÓÔÓ ·fi Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Î·È Ë √‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË: ■ ∑ËÙ¿ÓÂ Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 8.200 ¢ÚÒ. ∏ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Í¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ 15% ÁÈ· ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È ¿ÏÏ· 10% ÁÈ· οı ·È‰›. ¶Ò˜ fï˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÛfi; ■ ∑ËÙ¿Ó ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, fiÔ˘ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∑ËÙÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ¤ÚıÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Ë ·›ÙËÛË ÔÈ-

Y

ÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› Î·È Ù· ÏÂÊÙ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú·... ■ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2910, ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ –¿ÓÙÚ˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜– ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ·Ó Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ¿‰ÂȘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÏËÁ̤Ó˜ ‹ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó (Î·È ·˘Ùfi fi¯È ÂÂȉ‹ ÊÙ·›Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÊÙ·›ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·) ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ηٷÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È. ■ ∞ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ 3202 ÙÔ˘ 2003, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ. √ ¡fiÌÔ˜ 3202 ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÓfiÌÈÌÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ■ ª›· ¿ÏÏË ·Ú¿ÏÔÁË ··›ÙËÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ì οı ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ì ‹ Ó· Ì·˜ ÙÔ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·. °È·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Î¿ı 6 Ì‹Ó˜ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·; ¢ÂÓ ·ÚΛ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË; ■ Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ •ÂÓÔ-

ÊÔ‚›·˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔÁÎÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600 ¢ÚÒ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ οı ¯ÚfiÓÔ ·Ó Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ 2 ·È‰È¿; ■ Œ¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÌÈ· ¤ÁÎ˘Ô˜ Á˘Ó·›Î· ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· Ù˘ ϤÓ ӷ ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂‰Ò ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù˘ Ù· ÂΉÒÛÔ˘Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ·. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ·ıÒ Ï›ÁÔ Û ¤Ó· ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ȉ›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜. ∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÛÙËÓ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙË ıÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2910 ÙÔ˘ 2001 Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢¯¤ÚÂÈ· Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Â·Ó¤ÓˆÛ˘. °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜; ∞ÓÔ˘¿Ú ∂ÎÌ¿Ï

√È ÓfiÌÔÈ, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÓƠ̂˜: ¶ÔÈÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ Ù· Û·Ṳ̂ӷ; ŸÙ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ʤÚÔÓÙ·È Ú·ÙÛÈÛÙÈο ‹ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË, Ô «·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜» Â›Ó·È Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘. ∞ÏÏ¿ ¯·Ì¤ÓË ‚Á·›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

∫Ò‰Èη˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÚfiÙÈ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ï›ÂÈ, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ. ŒÙÛÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯·Û ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ù›ÔÙÂ. √ ∫Ò‰Èη˜ ϤÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚ›„ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. √ ∫Ò‰Èη˜ ÚԂϤÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó ·ÔÚÚÈÊı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹, ÒÛÙ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ Â›Ù ·˘ÙfiÓ Â›Ù ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. øÛÙfiÛÔ Ë ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. √È ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘

˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Î·Ó›˜. ∫·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ʈӿ˙Ô˘Ó Â›Ù ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ù ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ Â›Ù ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡Ì· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ™˘¯Ó¿ ÙÔ˘˜ ÍÂÊÔÚÙÒÓÂÙ·È Ì ϿıÔ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ·ÒÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜. ∞˘Ù¿ ¤ÁÚ·ÊÂ Ë 3Ë ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2003) Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ªÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. «√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÂÓÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ô‡Ù Ì ÙÔ Ó‡̷ Ô‡ÙÂ Î·È Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘». ∏ ¤ÎıÂÛË ÚԂϤÂÈ fiÙÈ «…fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¤ÛÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ΢ÚÒÛÂȘ». ¡· ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË ·ÏÏ¿ ÙË ÛÙÂÓÔÌ˘·ÏÈ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ: ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ˙ËÙÔ‡Û ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ·ÏÏÔ‰·¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·˙¢¯ı› ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. √È Á˘Ó·›Î˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ù· ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ –∂ÏÏËÓfi·È‰·! ™˘Ó¤‚Ë Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ

12¯ÚÔÓÔ ·È‰› ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·! ∫È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠηıfiÏÔ˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 67 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2910 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ¿ÚıÚÔ 66 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ... √ Ó.2910 ÚÔ¤‚ÏÂ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ÛÙÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ∞ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ ÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2001 ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·˘ÙÔ‰›Î·È· ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. øÛÙfiÛÔ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ôχو˜. ™˘¯Ó¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˘fiıÂÛË. ∆Ô ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· –¡fiÌÔ˜ ª·ÚÙ¤ÏÈ ÙÔ˘ 1991– ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ∞ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ›‰È· Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªfiÓÔÓ Â‰Ò, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÚ‡ıÌÈÛÙ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ï¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∫·È ÂÌ›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·fi Ù· Ï›Á· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‡ÔÙ· ÁÚ·Ê›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ì·˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ıÚ¤ÊÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·; °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï (§¿˙·ÚÔ˜) METOIKO™

9


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ∆·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ¶·Ï·È¤˜ Î·È Ó¤Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù·˘ÙfiÙËÙ·» ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘. H ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¢ÓÔ› ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÏÏ·Á‹. O ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ηÈÓÔ‡ÚȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô fiÏÔ˘˜: «ÂıÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·-ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ˘Ô‰Ô¯‹˜» Ô‡Ù ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ï‹ Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ «˘‚ÚȉÈΤ˜» Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÌÔÚʤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. A˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. ŒÓ·˜ ÙÔ̤·˜, fiÔ˘ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Û fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË. ∞ӷʤÚÔ˘Ì ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ P¿ Î·È ÙÔ ÌÚ¤ÈÎ-ÓÙ·Ó˜.

ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi ÏËı˘ÛÌfi ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú·ÌÂÛfiÁÂȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÌÂÙ·-·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ AÛ›· Î·È AÊÚÈ΋. H ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë, fiÙÈ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ÚÔÛˆÚÈÓfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰È·„‡ÛÙËÎÂ Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÔÓÈÌfiÙÂÚ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù¿ÍË. ∆Ô˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÛÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi «Û˘ÁÁÂÓ›˜» ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·fi ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Ì ٤ÙÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘. ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·: H ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ H ηٿÛÙ·ÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÔfiÙ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ì›· ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fï˜ ηٿ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÔÏ˘-ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ¯·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ›¯·Ó ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. H ÙÔÔı¤ÙËÛË fï˜ ·˘Ù‹: ■ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰¤ÛÌÈ· ÌÈ·˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙȘ ıˆÚ› ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì·ÁÔ‡˜ Û˘ÓfiÏÔ˘. ■ KÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰È¯ÔÙfiÌËÛ˘ «·˘Ùfi¯ıÔÓ˜» - «¿ÏÏÔÈ». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔϤÌÈÔÈ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ıˆÚ› ÙÔÓ «¿ÏÏÔ», ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, fi¯È Û·Ó Î›Ó‰˘ÓÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi. ■ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È Î·È Î¿ı ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. H ‰È·ÊÔÚ¿: ηÓfiÓ·˜ fi¯È ÂÍ·›ÚÂÛË MÈ· ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Â›Ó·È ÂΛÓË Ù˘ «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜» (diversity). H ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ Î·È fi¯È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ̈۷˚Îfi ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÔÌ·ÏÔÔÈ›ٷÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÔχÏÔÎË Î·È ÂÓ¤¯Ô˘Û· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. E›Û˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ô-ÂıÓÈÎÔÔÈ›ٷÈ, ·ÊÔ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜

10

METOIKO™

ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ· ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë «ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿» Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ «¿ÏÏÔ˘» (ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜), ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ı ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Î¿ı ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. H «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·» ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ŸÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜. H ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÚԤ΢„ ·fi ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ì ÙËÓ «Ê·ÓÙ·Ûȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜» (imagined community of a nation), fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Benedict Anderson, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·˘ÙÔÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Û·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ Î·È ·¤Ó·Ô. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÚÔˆıÔ‡Û·Ó ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈÓ. TÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â, ‰ÂÓ ÂıÂÌ·Ù›˙ÂÙÔ ÁÈ· Ó· ÌË ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ŸÔ˘ fï˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎ·Ï˘Êı›, ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙÔ ‹/Î·È ÂÍÔÛÙڷΛ˙ÔÓÙ·Ó. ∫·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÔÛ¿ÎȘ Û˘Ó¤ÙÚ¯·Ó ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ·ÔÔÌ‹ ‹ ÂÍÔÏfiıÚ¢ÛË Î¿ÔȈÓ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂıÂÌ·Ù›˙ÂÙÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ï‹ ·Ú¿ıÂÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ‰ÈÎÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Á¤ÓÂÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ¶ÚÔ˜ Ӥ˜ «˘‚ÚȉÈΤ˜» Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ MÈ· ¿ÏÏË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÙËÓ ıˆÚ› ˆ˜ οÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ‰È·ÎÚÈÙfi Î·È ÂÚȯ·Ú·ÎˆÌ¤ÓÔ. ¶ËÁ¿˙ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ˆ˜ ·Î›ÓËÙÔ˘ Î·È ·ÈÒÓÈÔ˘. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Î·È ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ıÂÙÈο ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙȘ ıˆÚÔ‡Û·Ó Û·Ó ÌÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ù·Ú·¯ı›. H Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∏ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË. ∆fiÛÔ ÔÈ ÁËÁÂÓ›˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. EÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·˘Ùfi, ‰Â ı· ˘‹Ú¯Â Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ «ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏ·Á‹». H ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¤ÎÊ·ÓÛ‹ Ù˘ ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. H «ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋

¢È·-ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‹ ˘ÂÚ-ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ÔχÏÔΘ ÌÔÚʤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Â˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÂıÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. √È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ –ÁËÁÂÓ›˜ ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜– ·ÏÏ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‰È·-Û˘ÓÔÚȷο. H ›‰È· Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‹ «Ó¤· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË», ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· η̛· ¯ÒÚ· Ô˘ Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, fiÙÈ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·È Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ –η̛· ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋– fiÙÈ Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ˜ –ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο Ú‡̷ٷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ «‰ÈÌÂÚ›˜» Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌÈ·˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Â·Ê‹ Ì ÔÏϤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÙfiˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÂÚÂıÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. £· Ú¤ÂÈ Ó· ϯı› Â‰Ò fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÌÔÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∆Ô Ó¤Ô ·˘Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ù·˘ÙÔًوÓ. √È Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È È· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜, Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂıÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∫¿ÔÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰ÈÂıÓÈΤ˜ ‹ ˘ÂÚÂıÓÈΤ˜ (trans-cultural) Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. ÕÏÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. ∞Ó ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ ·Ï·Èfi «·Ú¿‰ÂÈÁÌ·» Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ̛· ÂıÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏ·ÏÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û·Ó ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û·Ó «tr·nsmigrants» Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜.

ª·Ú›· ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘-ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ e-mail: kspm-erp@otenet.gr


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

∆· µ·ÏοÓÈ·: ∂Ì›˜ Î·È ÔÈ ÕÏÏÔÈ ¶Ò˜ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ï·Ô› ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ÷ڿÛÛÔ˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜; ª‹ˆ˜ ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜; πÛ¯‡Ô˘Ó ¿Ú·Á ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ µ·ÏοÓÈÔ˘˜; ∂ÏÏ¿‰·, Û·Ó Ë ÈÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÎÔÓÙÈÓ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ˜: ∞Ï‚·Ó›·, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ™ÂÚ‚›· Î·È ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ.

‰Ò, Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∏ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó˘fiÊÔÚË fiÛÔ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. √È Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ µ·ÏηÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÎÔÈÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŒÙÛÈ, Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘. ¡· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Í¤ÓÔ˜ ·’ fi,ÙÈ ı· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ◊ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ; √ ÂÓ‰Ô‚·ÏηÓÈÎfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·ÎÔ‡ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚ› ›‰È˜ ‹ ·ÚfiÌÔȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÎÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÏËıÒÚ· ϤÍÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ›‰È˜ Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. ∆ÚÒÂÈ fiÌÔÈ· Ê·ÁËÙ¿, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÌÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÔÈÓ¿, ‰‡ÛÎÔÏ· ·‡ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÈ Í¤ÓÔ˜, ‰‡ÛÎÔÏ· Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi˜. ªÈ· ·Ï‹ ¤Ó‰ÂÈÍË, ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ «·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›» –›Ù ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ¤Á·ÛË, ›Ù ÂÚÁ·Û›·. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¿Û¯ËÌ· fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ˘ÔÓÔÔ‡Ó ‹ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚËÙ¿ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ˙ÂÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û “∂Ì¿˜” Î·È ÙÔ˘˜ “ÕÏÏÔ˘˜”, Î·È fiÙÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙ· ı· Â›Ó·È Ô “ÕÏÏÔ˜”. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔËı› ÛÙÔ ÌÂÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›Â‰Ô ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË Î¿ı Ϸԇ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË, ÛÙÔ ‰Â ·ÙÔÌÈÎfi ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Í¤ÓÔ. ∫·Ó¤Ó·˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ڷÙÛÈÛÙÈο Î·È ÂıÓÈÎÈÛÙÈο Û¯fiÏÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙ· ψÊÔÚ›·, ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÌÈ· ‚·ÏηÓÈ΋ ¯ÒÚ· ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ¯ıÚÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¿ÏÏ˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. «∂Ì›˜» ·fi ÌÈ· ‚·ÏηÓÈ΋

¯ÒÚ· ‹Úı·Ì ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ “ÕÏÏÔ˘˜”, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘, ·ÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ «ÕÏÏÔ˘˜», Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi οÔÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÒÚ·. ∆È ı¤ÏÔ˘Ó Â‰Ò ·˘ÙÔ› ÔÈ ÕÏÏÔÈ; √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ, ÔÈ ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Î.Ù.Ï., ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ·Ú¿ ÛÙÔ Ó· ‚·ı·›ÓÂÈ ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ó· ηıÈÛÙ¿ ۯ‰fiÓ ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙËÓ fiÔÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÔÌ·‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ∞ÚΛ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ –ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û οı ‚·ÏηÓÈ΋ ¯ÒÚ·. ∏ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÓÙÔÓË. ∆· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· πÛÙÔÚ›·˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ·fi ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜, Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ó· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÂÔ̤ӈ˜, ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÕÏÏÔÈ, Û οÔÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁ-

Ì‹, ı· ›¯·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Â¯ıÚÔ› Ì·˜. ∆· ‚È‚Ï›· Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ Ï·fi Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Î·È ÌÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË ·¤Ó·Ë˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ˘ԉԇψÛ˘ Î·È Î·Ù·›ÂÛ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯ıÚfiÙËÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ŒÙÛÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ·ÏÏ¿ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÓÈÒıÔ˘ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È Û˘ÌfiÓÈ·, ¿Ú· Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÔÌ¿‰· ηıËÁËÙÒÓ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ·fi fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ ̤۷ ·fi ÙÔ Southeast European Joint History Project-™¯¤‰ÈÔ ∫ÔÈÓ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÌÔÓÔÌÂÚ¤˜ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎfi ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Î·È ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο ÙȘ ÙˆÚÈÓ¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Centre for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe-∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙË ™˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË (http://www.cdsee.org), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ÊÈÏ›·˜ Î·È ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiˆ˜ Ë ∞Ï‚·ÓÔ-™ÂÚ‚È΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (http://www.cdsee.org/ kosovakosovo.html), Ù·ÎÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÎÈ ÂΛ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ÁÂÓȤ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿. √È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÔÙ¤ Î·È Û ·ÚÈıÌfi Î·È Û fiÁÎÔ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÔȯÙÔ›, Î·È ÈÔ ·ÓÂÎÙÈÎÔ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∂›Û˘, Á›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∏ Ù¤¯ÓË ÙÈÌ¿ ¿ÓÙ· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ª¤Û· Û Îϛ̷ ÊÈÏ›·˜, ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÓÈÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÏfiÁˆ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ „¿¯ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË ÛÙȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȤ˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ı˘Ìfi Î·È Êfi‚Ô. √ “ͤÓÔ˜” ‹ ÕÏÏÔ˜ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·, Á›ÓÂÙ·È Î·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÙÔÌÈο fiÛÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË ·fi ÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ú›˙· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ªfiÓÔÓ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ηٷʤÚÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ·fi ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È ¤ÚıÂÈ Û ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ “ÕÏÏÔÓ”, ÌfiÓÔÓ ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ·fi fi,ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›·. ∆fiÙ ÌfiÓÔ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ¿ÓıÚˆÔÈ. ª¿ÁÈ· ∑›Ïȯ METOIKO™

11


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ Õ‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ¡· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜. ŸÔÙÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·.

È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. ∂Λ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ϤÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ª·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó˘, Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. √ ™ÎÂÏ˙¤Ó ∫fiÚη˚, ¤Ó·˜ ∞Ï‚·Ófi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ÛηψÛÈ¿ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢Â. £¿ÊÙËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fi¯È ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ù¿ÊÔ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

O

∆·˘ÙfiÙËÙ·

ªÈ· Û¿ÓÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ÚÁ¿ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, ÌÈ· ÌÂÛ‹ÏÈÎË Á˘Ó·›Î· ·Ó¤‚·ÈÓ ÙȘ ÛοϘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. º·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓË Î·È Ôχ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓË. ∞¢ı‡ÓıËΠÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, ÙÔÓ £.°ÈÒÚÁÔ, ÙÔÓ ¢.∫ÈÂÎ¿È ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜: «•¤ÚÂÙ fiÙÈ ÛÎÔÙÒıËΠÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘; ª¿ı·Ù fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜; ∆Ô˘ ‹Ú·Ó ÙË ˙ˆ‹...» ∏ Á˘Ó·›Î· ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ¤Ó·˜ ¢·›ÛıËÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‹Ù·Ó ÓÙfiÈÔÈ, Ô ÂÚÁ¿Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Ô ¿‰ÈÎÔ˜ ¯·Ìfi˜ ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙfiÛÔ ·ÓıÚÒÈÓË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ó· ÛÙ·ı› Ï¿È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÛÙË Á˘Ó·›Î· Î·È Ô ‰›¯ÚÔÓÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. ™¿ÓÈ· ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤Ì·ı·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÙËÓ Â›‰·Ó Ó· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Ô ¿‰ÈÎÔ˜ ¯·Ìfi; ∆Ô˘ ‹Ú·Ó ÙË ˙ˆ‹...» ∏ Á˘Ó·›Î· ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÎËŸÓÔÌ·: ∫ÂÏ˙¤Ó ÁfiÚÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ¤Ó·˜ ¢∂ÒÓ˘ÌÔ: ∫fiÚη˚ ·›ÛıËÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‹Ù·Ó ÓÙfiÈÔÈ, ÙÔ˘ º¿ÓÙÈÏ Î·È Ù˘ ™·Î›Ú˜ Ô ÂÚÁ¿Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∏ÌÂÚ. Á¤ÓÓËÛ˘: 7/7/71 ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Ô ¿‰ÈÎÔ˜ ¯·Ìfi˜ ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙfiÛÔ ∆fiÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘: ∫Úԇȷ ·ÓıÚÒÈÓË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ó· ÛÙ·ı› Ï¿È ∆fiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜: ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ÛÙË Á˘Ó·›Î· ∆fiÔ˜ Ù·Ê‹˜: ∞ı‹Ó· Î·È Ô ‰›¯ÚÔÓÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. ™¿ÓÈ· ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ¤Ì·ı·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÙËÓ Â›‰·Ó Ó· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË. °È·Ù› Û˘Ó¤‚Ë √ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ∫ÂÏ˙¤Ó ∫fiÚη˚ ¤ı·Ó ·ÊÔ‡ ¤ÂÛ ·fi ÙË ÛηψÛÈ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ˆ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÌ‹‰Ë ∫ÔÌÓËÓÔ‡ 23, ÛÙÔ ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜, ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ‰›¯ÚÔÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ·˘Ùfi ·Ù‡¯ËÌ·, ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ‰ÈÎËÁfiÚÔ. ∆Ô ÙÒÌ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Â›Ó·È ı·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù·Ê› ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ™¯Â‰fiÓ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ӷ ı¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ϤÓÂÈ ÔÈ ËÁ¤˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÊÂÛË, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: «ŸÔ˘ Î·È fiÔÙ ٷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·». ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, ·Ú¿ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜!

∞ÁÎ›Ì °È·˙¿È

12

METOIKO™

∆Ô ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ‰›Î·ÈË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¤Ó· Ôχ ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì·. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fï˜ ¿ÏÏ· Â›ÁÔÓÙ· Î·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ¶ÚÒÙÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È ÏËÁ‹ Î·È fiÓÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ «·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜» Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‰‡Û˘ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÁÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Ù· Ù·Ì›· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. ∂›Ó·È fï˜ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙȘ ÚÒËÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÓȯڤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Ô‡Ù ÁÈ· ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ‰È·‚›ˆÛË ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ. ∆ÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·ÏÈÚÚÔ˚Îfi ·̷ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Û ηϿ-ηϿ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂÈ.. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÓËı› fiÙÈ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÙÂÏ›

H

ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ∆Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ·ÓÙÏË̤ӷ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ¿Ï˘Ù· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÈÎÚ‹ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏ·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë 1415 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Â‰Ò Û¯Â‰fiÓ Ù· ÌÈÛ¿ ÂÚÁ·Ûȷο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ¯ÒÚ· ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ı· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó Î·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı›... º¤ÈÌ √ÛÌ¿ÓÈ


ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰·

ŒÓ·˜ Á¿ÌÔ˜, ÌÈ· Îˉ›·, ÌÈ· µÔ˘ÏÁ¿Ú· ÂÙ¿ ·fi Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ALTER, ÛÙȘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2005, ̤ڷ ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 10 ÌÌ, Úfi‚·Ï·Ó ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· «ŒÓ·˜ Á¿ÌÔ˜, ÌÈ· Îˉ›·, ÌÈ· µÔ˘ÏÁ¿Ú·». ∏ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ·Ï‹, ‚Á·Ï̤ÓË ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ŒÓ·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· µÔ˘ÏÁ¿Ú·. ªÂÙ¿ ÙÔÓ Á¿ÌÔ, ÙÔ ÓÈfi·ÓÙÚÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ‘Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ’ ·fi ÙË ˙‹ÏÈ· Ù˘ ÎfiÚ˘ Î·È ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ ÙÔ˘ ÓÈfi·ÓÙÚÔ˘ ·Ô‡. ™‡ÓÙÔÌ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ÌfiÓÔ Ë Ó‡ÊË, Ë µÔ˘ÏÁ¿Ú·, Ì ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ Âı·Ì¤ÓÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘. ªÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ΈÌÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ë ÎfiÚË Î·È Ô Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë µÔ˘ÏÁ¿Ú· Ó‡ÊË ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ù˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ¯ÔÏ‹ Î·È Ì›ÛÔ˜ Ì·˙› Ù˘. ŸÏ· ηϿ ̤¯ÚÈ Â‰Ò. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¡·È, ·ÏÏ¿ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ¿Ú·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Á˘Ó·›Î·, ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ∂ÏÏËÓ›‰·. ∆· Û·ÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο Ù˘ µÔ˘ÏÁ¿Ú·˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó Á¤ÏÈÔ, Û οÓÔ˘Ó Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÛÙ· ÂÓٷοı·Ú· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÚ·˘Á¤˜, ¿Û¯Ë̘ ‚ÚÈÛȤ˜ Î·È ‚ÚÔÌfiÏÔÁ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·¿ÓÙËÛË. ªÔÚ› ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘; ªÔÚ› ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Ó· Ù˘ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘; Ÿ¯È ‚¤‚·È·. ∞˜ ‰Â¯Ùԇ̠¿ÏÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ. ªÈ· ΈÌÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›·. ¡·È, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜. µÔËı¿ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¿ÁÔ Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜; ™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ë ËÚˆ›‰· Â›Ó·È ·fi ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ·fi ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÙËÏÂʈӋۈ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·Î·ÏÒ ı· ‹ıÂÏ·, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. Œ¯ˆ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÚÔÙ›ӈ Î·È Î¿ÙÈ: ¡· οÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ·˜ ¤¯ÂÈ ËÚˆ›‰· ¿ÏÈ µÔ˘ÏÁ¿Ú·. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·fi ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ ·Ú·Ù‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Ù˘, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ˘ËÚ¤ÙÚÈ· Û ¤Ó· Û›ÙÈ. ªÈ· µÔ˘ÏÁ¿Ú·, Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ 24 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ∞˜ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÈ· ΈÌÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›·. ∫È Ë ËÚˆ›‰· ·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì Û·ÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο. ∞˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Ì ¿ÏÏË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· –ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋. ∆Ô Á¤ÏÈÔ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ËÁ·›Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂȘ. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

M

Ô ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ¤Û·Û ÙË ÛȈ‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÂΛÓË ÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜, ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ «°π∂∆∞». ªÔ˘ › ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ‰›ÎË ÂÓfi˜ ·Ó·‹ÚÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰›ÎË, ηıÒ˜ Ô ·Ó¿ËÚÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›ÙÔ Î¿Ô˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·Ê›· Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ŒÚÂ ӷ ¿ˆ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ™Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ·Ó¿ËÚÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ Âӈ̤ÓÔÈ. √ fiÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ÛΤÊÙËη, ·ÏÏ¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÚÈÓ ‚ÁÔ˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó Î·Ï¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·... «∂ӈ̤ÓÔÈ Â›ÛÙ ‰˘Ó·ÙÔ›!», ›· ÌfiÓÔÓ. ªÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÙÔ› ‰›Ï· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÔ‡Ó. ¢ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó Ôχ, ·ÏÏ¿ Ë fi„Ë ÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙÈ˙ ٷ ‚¿Û·Ó· ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ˙ˆ‹˜, ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜. ™˘˙‹ÙËÛ· Ì ÙÔÓ Ó·Úfi ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ªÂÚ¿ÙÈ, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â›¯· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¿ÏϘ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜, ÛÙȘ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÛÙÔ ∫∞∆. À¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ, Ô˘ ÙÔÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ù·ϷΈ̤ÓÔ ·fi Ù· ÙÛÈ̤ÓÙ· ̤۷ Û ¤Ó· ηӿÏÈ Ô˘ ›¯Â ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. √ ÈÂÚ¤·˜ ¤„ÂÏÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘, ÙÔ ·È‰› ¿Ï¢ Ì ÙÔ ı¿-

T

Ó·ÙÔ ÎÈ fiÙ·Ó ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ Î·È ‚Á‹Î ˙ˆÓÙ·Ófi˜ fiÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Ó·˘‰ÔÈ! ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∫¿ÔÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ŒÙÛÈ ¯¿ÚËη Ôχ fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰· ηχÙÂÚ· Î·È Ì ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ·Ó¿ËÚÔ˜ §Ô˘¿Ó ƒÔ‡Î·˚, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ªª∂, ·Ú¿Ï˘ÙÔ˜ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ, ·ÏÏ¿ Ì ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Û¿ÂÈ ÎfiÎηϷ... øÛÙfiÛÔ ¤Ó· ·¯! ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. ∫·È ı˘Ì‹ıËη ÂΛÓË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÙ·Ó ‹Úı ÌÈ· ΢ڛ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Û ÌÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ™ÎÔÙÒıËÎÂ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Û·˜, Ô ™ÎÂÏ˙¤Ó ∫fiÚη˚, Ì·˜ › ٷڷÁ̤ÓË. ŸÛÔÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¯¿Û·Ì ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ Ì·˜. ◊Ù·Ó Ôχ Ó¤Ô˜ Î·È ¿ÊËÓ ›Ûˆ ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î· Ì ‰›¯ÚÔÓÔ ·È‰›. ∏ ΢ڛ· Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ‹ Ë Û˘ÁΛÓËÛË. «√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ·», Ì·˜ ›Â. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, ÛΤÊÙËη, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÔÈÔÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ Î·È ÙÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ. ∆¤ÙÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›¯ÓË ·‰ÂÏÊÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ›¯ÓË Ô˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÔ˘Ó ÔÙ¤. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ÈÂοÈ

METOIKO™

13


ÙÔ ı¤Ì·

∏ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙ ªÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·ÔÙ›ÌËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÿÁ˘ ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ «∂ÈÚ‹Ó˘, ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘» ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 25. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, ÁÓˆÛÙfi Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÿÁ˘», ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∆¿ÌÂÚÂ, Ô˘ ¤ÏËÍ ̿ÏÏÔÓ ¿‰ÔÍ· ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2004. ∆Ô Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∆¿ÌÂÚÂ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î‡ÚˆÛË Ù˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ ∂∂. ªÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ηχÙÂÚ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘.

Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÿÁ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·Û‡ÏÔ˘, ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. °È· ÙË ÓfiÌÈÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ë Ó¤· ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ∂∂. E‰Ò ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÿÁ˘. £· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂√∫/∂∂, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ fi¯È ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙ˘) ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ÙË ‰È·fiÙÈ˙Â. ∆Ô Ó‡̷ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â, fiˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ, «Î·ı’ Ô‰fiÓ» Ô‡Ù Ì ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰È¢ڇÓÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÎÔÈÓ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂√∫/∂∂. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÓ‰Ô-Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â¤‚·Ï ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ™ÙËÓ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ 6 ÙfiÙ ¯ÒÚÂ˜È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ ∂√∫ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿, ÔÈ· ¯ÒÚ· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚ˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í fiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 Ë ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÎÚ›ÛË ˘·ÁfiÚ¢Û ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿-

14

METOIKO™

ÛÙ¢Û˘, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Û ӤԢ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙËÓ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Î·È (̤ۈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ) ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfiÛıËΠ·fi fiϘ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Î·È ·Û˘ÓÙfiÓÈÛÙ·, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì ΢ÓÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞fiÂÈÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ∏ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Â͈ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙË ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ √Ì¿‰· ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ (√Ì¿‰· ∆Ú¤‚È) Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ™¤ÓÁÎÂÓ (1985). ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂. ∞ÎfiÌ· ‰Â Î·È fiÙ·Ó Ë ™˘Ìʈӛ· ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™˘Óı‹ÎË (™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì 1997), ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Û ·˘Ù‹. ªÂ ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¤ıÂÛÂ Ó¤Ô ÛÙfi¯Ô ÙË ‚·ıÌÈ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ «∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘» ÛÙËÓ ∂∂. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ٷ ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∆¿ÌÂÚ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 ¤Ó· ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ Î·È Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2004 ı· ¤ÚÂ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ·Û‡ÏÔ˘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó

∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∆¿ÌÂÚ η٤ÛÙÚˆÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 ¤Ó· ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ Î·È Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2004 ı· ¤ÚÂ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ·Û‡ÏÔ˘... ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Î·È ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó.

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÔÊ·Û›ÛıËΠ̿ÏÈÛÙ· Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ¤Ó· «¶›Ó·Î· ∂ȉfiÛˆӻ, Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Î·È ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ªÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÂÏ‹ Î·È ÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ó· ÂίˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ∫·È ·˘Ùfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛıÔ‡Ó Ì¤¯ÚȘ ÂÛ¯¿ÙˆÓ ¤Ó· ·fi Ù· ˘„›ÛÙ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÚÔ‡ÚÁÈ· Ù˘ ÎÏ˘‰ˆÓÈ˙fiÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÔÈÔÈ, fiÛÔÈ Î·È ˘fi ÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ù˘. ∆Ë ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÔÌÔʈӛ·. ŒÙÛÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÌÈÏԇ̠ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-


ÙÔ ı¤Ì·

ÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂ ÌÂÏÒÓ, Ô˘ ÌfiÓÔÓ Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÂȯÂÈÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÚԂ› Û ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Û΋ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂√∫/∂∂ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘, ı· η٤ÏËÁ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜, fiÛÔ Î·È ·Ó ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË ÌÔÓÔ̤ÚÂÈ·, ÙÔÓ Î·ÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ÚÔۋψÛË Î·È ›ÛÙË ÛÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ «·ÔÚ¿ÙÔ˘ ¯ÂÈÚfi˜» Î·È ÙÔ˘ «·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘» Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ıˆڋıËΠηÙÔÚıˆÙfi Ì ÙË Ï‹„Ë ÌÔÓÔÌÂÚÒÓ ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÌÓ¢ÛÙÒÓ Ù˘ ÊÈÏÂχıÂÚ˘ ·˘Ù‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜, ηıfiÙÈ «ÚÔ¤˜», ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ. £· ¤ÚÂ ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜ –ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó ‹ ηٿ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜– Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ‹ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚfiÊÈÁÁ·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960 ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ «ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË» (Gastarbeiter) Î·È Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ «ÂÚÈÙÚÔ‹˜» (Rotation) ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ÙËÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ë Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ∂∂ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ «ÌˉÂÓÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘» Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ∂∂ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·˘Ù·¿ÙË, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙËÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Ë Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘», Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË «‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ» Î·È «¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ». ∆ËÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ‹ ¿ÏϘ ÂÎÙfi˜ ∂∂, fiÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÈÏÂÎÙÈο Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘, ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ «ÙËωȷ¯Â›ÚÈÛ˘» ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.

濯ӷÌÂ Î·È ÚÔÛηϤ۷Ì ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Î·È Ì·˜ ÚԤ΢„·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ. ª·Í ºÚȘ

΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ù˘ Ì·Ê›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiÔÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ˘˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ì·Ê›·. ■ ∫·ÏÏȤÚÁËÛ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∂∂ ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Î¿ı ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Â›Ó·È Î·È ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜ (ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘), ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÚfiÛıÂÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Êfi‚Ô˘ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¢ڇÙÂÚ˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¿Á¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. ■ À¤ı·Ï„ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, ÌÈÛÔÍÂÓ›·˜ Î·È ÍÂÓËÏ·Û›·˜ Î·È ÚÈÌÔ‰fiÙËÛ ·ÎÚ·›Â˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È Û ¯ÒÚ˜ Ì ̷ÎÚ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·. ■ ∞ÂÈÏ› ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÒıËÛË ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÈ·˜ Ù¿Í˘ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ¢ÙÂÏ›˙ÂÙ·È, ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Î·È ÙË ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Á·ı¿ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿

ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘˜ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÂÏ·‡ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·. ■ √‰‹ÁËÛ Û ÂÈΛӉ˘Ó· ·‰È¤ÍÔ‰·, ·ÊÔ‡ Ë ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Êfi‚Ô˘ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ë ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ·‡ÍËÛË Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. π‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2001, ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÙ‡ËÌ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙËÓ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û· ÛÙ˘ÁÓ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∆¤Ô ‚·Ó °ÎÔÁÎ, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Û˘Ó‰¤ıËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·Ì¤ÏËÛË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ οıÂ Û˘ÓÂÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘Ô‰Ô¯‹˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Û ·Ï‹ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Û ·Ïfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÁÓÔ› ÙËÓ ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ fiÓÙÔ˜, ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë, ˆ˜ ÊÔÚ¤· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ˆ˜ ıÚËÛ΢Ô̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ∆Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹ Â¤ÎÚÈÓÂ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∂Ï‚ÂÙfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª·Í ºÚȘ Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ·fiÊıÂÁÌ¿ ÙÔ˘ Û ÂχıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: «æ¿¯Ó·ÌÂ Î·È ÚÔÛηϤ۷Ì ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Î·È Ì·˜ ÚԤ΢„·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ». ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈ· Ô‡Ù Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô‡Ù Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô‡Ù ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¢ÙÂÏ›˙ÂÈ ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

«∂˘ÚÒË-ºÚÔ‡ÚÈÔ» Î·È Û˘Ó¤ÂȘ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ‰ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠÌfiÓÔÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 500.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ‚Ï·ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ: ■ ™˘Ó¤‚·Ï ÛÙË «ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË» Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Û «Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË». ■ ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ‰Ô˘ÏÂÌfiÚˆÓ, Ô˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÛfi‰ˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘˜ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘˜ fiÏˆÓ Î·È Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ■ £¤ÙÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ηٿ ÙÚfiÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ∂∂ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÓfi˜ ÊÚÈÎÙÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Ì ÓÈÁÌfi ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ì ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÎÚ‡Ô ÛÙ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ ‚Ô˘Ó¿, Ì ·ÛÊ˘Í›· Û οÔÈ· ÌË Â·ÚÎÒ˜ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓË Ú˘ÌÔ‡Ïη ‹ Î·È Ì ÙËÓ ÂÓ „˘¯ÚÒ ı·Ó¿ÙˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜. ■ ∫·Ù¤ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÚÒ¯ÓÂÈ METOIKO™

15


ÙÔ ı¤Ì·

T

Ô 1998 ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÚÒÙË ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘: √∞∂¢, ÕÛÚË ∫¿ÚÙ·, ¶Ú¿ÛÈÓË ∫¿ÚÙ· Î·È Ë ∂Í¿ÌËÓË Õ‰ÂÈ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·. ªÂÁ¿Ï˜ Ô˘Ú¤˜, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ¶ÂÚ›Ô˘ 800.000 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ó· ÂÚÓ¿Ó ·fi ÓfiÌÔ Û ÓfiÌÔ, ·fi ÂÁ·ÎÏÈÔ Û ÂÁ·ÎÏÈÔ. ŒÓ· Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ‰›¯ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜. ∞fi ÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2001 Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ô ÓfiÌÔ˜ 2910 ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÙ‹ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ Ì ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› Ó· χÛÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. √ ÓfiÌÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËÎÂ Û·Ó ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÈÎÚ›ÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ›¯Â ÂÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ∆ËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2002, Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3013 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Î·È ·Ú·Ù¿ıËÎ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2002. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·fi ÙÔ 1967 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ 89, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ºÈÏÈ›Ó˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ˆ˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ·ÔχÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Û›·˜/ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ ‹Ù·Ó, Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ›ӷÈ, Û ÔÈÔÓ Î·È Ô‡ ı· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi. √ ÓfiÌÔ˜ 1975/91 Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001 ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È Ë ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

™˘ÓÔÙÈ΋ πÛÙÔÚ›· ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ■ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·Ïfi ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË Ì¤Ûˆ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, οÌÈÓÁÎ, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ¯Ù›ÛÙËΠÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹, ·ÏÏ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÛΤÊÙÂÙ·È ÂÏÏËÓÈο, ›Ûˆ˜ Ì ϛÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ï¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ■

ÙÔ˘ ºÚÂÓÙÂڛΠªÔ˘¿Ì· ∆ÛÈÌ¿ÓÙÈ ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜

√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¯ÒÚ·. ∞Ï¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË fiÏ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ οÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‹Ù·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ª∫√ (ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ). ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ¿ÓÙ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ôχو˜ ÁÓÒÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ. Ù˘ ¤ÌÚ·ÎÙ˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÚfiÔ Ó·: ■ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ■ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ■ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ■ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÏÏÔÁÈο ■ ¤¯Ô˘Ó È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ■ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù· ªª∂

∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ

¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÔχÏÔη. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 6 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ì ٷ ‰‡Ô ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ· Î·È ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ·ÎfiÌË ÓfiÌÔ 2910/2001, ··ÚÈıÌԇ̠ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ η̛· ¤Á΢ÚË ËÁ‹ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ηÓ›˜ ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∆Ô ÙËÏ. 1464 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ηıfiÏÔ˘ ·Ú¿ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù›, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. ∆· ªª∂ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û οÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ·. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ‹ ÂÂȉ‹ ¤Ï·‚·Ó ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÚıÚ·. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÌÂٷΛÓËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ¤ÎÙÔ˜ ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÎÈ ·˘Ù¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

1

2

3

16

METOIKO™


ÙÔ ı¤Ì· ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2005; ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È fi͢ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ Ù˘ ∂∂, ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÓfiÌÔ…

™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ù· ªª∂ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú-

4 ÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù·

ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·›ÛıËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·ÍË. √ ÓfiÌÈÌÔ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Â› ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚¿Ûˆ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·›ÛıËÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û' fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 25 ÊÔÚ¤˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ıˆÚ› Ù· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ŒÙÛÈ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÓfiÌÈÌ· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÓfiÌÈÌÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÎÔÈÓˆÓÈο, ÂÍÈÛÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ·‡ÚÈÔ. √È ¿‰ÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰¤¯ÙËΠÌfiÓÔ Ï›Á˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. √ ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Ù· ÓfiÌÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ôχ Û¿ÓÈ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù˘ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÂÈ›ÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹, ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ú·‚›·Û˘. ™˘ÏÏÔÁÈο ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û' ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â›Â‰Ô Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο, Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó.

5

6

7

8

∆Ô π∫∞ Î·È Ù· ¤ÓÛËÌ·

√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, Â›Û˘, ÌÂÁ¿Ï· ÂÌfi‰È· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ –‰‡Ô ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ¿‰ÂÈˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÙÔ π∫∞ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Î·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ΛӉ˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ÓfiÌÈÌË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌfiÓÔ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ª∫√ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÏÏÔ‰·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ë ¿ÌÂÛË

Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. µÂ‚·›ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ª∫√ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.

∆·ÍȉÈÒÙ˜ ŸÙ·Ó ‚È¿˙ÂÛ·È, ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ Á¤ÚÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Û’ ¤Ó· ÛÙÂÓfi Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ï¿Ô˘ Ï¿Ô˘. ∆· ψÊÔÚ›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù·, ÎÈ fiÙ·Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂȘ Ó· ¯ˆı›˜ Û’ÂÓ· ·’·˘Ù¿, fiÏ· Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ·. ŒÓ·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚È·ÛÙÈÎfi˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ô˘ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ›, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘, ·Ú·Ù¿Ó fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì’ ·˘ÙfiÓ. ∂›Ó·È ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ Î·È Î·Ù·ÓÙ¿ÂÈ ¤Ó· ÙÒÌ· Û ÌÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ·Ú·Ï›·. ŒÓ·˜ ¿„˘¯Ô˜ Î·È „˘¯Úfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ªÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÂÓfi˜ ÂÌfiÚÔ˘ „˘¯ÒÓ. ∑›ÁÎÚÈ ∞˙¿ÌÈ

™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜:

∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÔχÏ¢ڷ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ■ √ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ Ô˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÓ¤˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜. ∞fi ÂΛ ÍÂÎÈÓ¿Ó ÔÈ ·¤Ú·ÓÙ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

■ √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ› ÔÏÏ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›·. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÏËÁÌ¤ÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. º˘ÛÈο, ÂÌ›˜ ÂÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ı· Â¤¯ÂÈ ı¤ÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. ■ ¡· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÓۋ̈Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜/ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙfiÛÔ Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë̉·ÒÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, fiÛÔ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Û’ ·˘ÙfiÓ. ■ ¡· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, ÁÈ·Ù› οÔÙ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û‡ÓÙ·Í˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ■ ¡· ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ■ ∆· ·Ú¿‚ÔÏ· ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙˆÓ 147 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¤Î‰ÔÛË Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË ·‰ÂÈÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙË Î·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÂÓ Ù˘ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó. √È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Û˘¯Ó¿ ·ÔʇÁÔ˘Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈ¤‰Ô˘. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ηχÙÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· Û·„ÂÈ Ì ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ηٿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘, Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· οı ÔÏ›ÙË Ù˘.

METOIKO™

17


ÎÔÈÓfiÙËÙ˜

∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ªÔω·‚›·˜

ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ȉڇıËΠÙÔ 1999. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô Ï·ÒÓ, Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ªÔω·‚ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÁ·Ûȷο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÁψÛÛÈο, ÔÏÈÙÈÛÙÈο, «ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘» ÎÏ. ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ ªÔω·‚›·˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Í¤ÓÔÈ Û ͤÓË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ¯ÒÚ·. ∆· ̤ÏË Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏϘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÂÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Á‡Úˆ Ù˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ∂Âȉ‹ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ù‹, ·Á·ËÙ‹, ÊÈÏÈ΋ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·. ∫·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ ÔÙ¤ fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ó· «·Á·¿Ì ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜». ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÛÙË ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜. ŸÓÂÈÚfi Ì·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ڷ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜, Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ∂Ì›˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ÊÈÏÈο, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ª¤ÙÔÈÎÔ˜» ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘. E˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϤ˜ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ∂Ϥӷ ªÔ˘ÓÙÂÓ›ÙÛ· ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÔω·‚›·˜

H

18

METOIKO™

∂ƒø∆∏ª∞

ŸÛÔÈ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó Î·È fiÛÔÈ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔÓ Ó. 2910/2001 ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ˘fi„Ë ÙË ‰ÈÌÂÚ‹ ÂÏÏËÓÔ-·ÈÁ˘Ùȷ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ 1980 ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·‰ÂÈÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∂ΛÓË Ë Û˘Ìʈӛ· Ú‡ıÌÈ˙ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ∞ÈÁ‡ÙÈˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ¢ÓÔ˚Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÚÁ‹ıËηÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ. ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂΛӢ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÈ ÚԂϤÂÙ·È Û¯ÂÙÈο. °ÈÔ˘Û¤Ê ∞˙¤Ú ™·ÌÔ˘¤Ï ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ª·ÚÔÎÈÓ‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

È ª·ÚÔÎÈÓÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 1990. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ª·ÚÔÎÈÓ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ȉڇıËΠ̠ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÈ·˜ ·ÓÂ›ÛËÌ˘ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Â›ÛËÌ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2001 Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 800 ª·ÚÔÎÈÓÔ› Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ ÚÂۂ›·˜. ™ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÁÁÂÁڷ̤ӷ 130 ¿ÙÔÌ·.

O

™Ùfi¯ÔÈ

√È ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ: ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì·ÚÔÎÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ‹ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÛÌÒÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ■ ∏ ·ÚÔ¯‹ οı ‰˘Ó·Ù‹˜ ˘ÏÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙ· ̤ÏË Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ■ ∏ ÌÂϤÙË, ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÚÔÎÈÓÔ‡ Ï·Ô‡. ■ ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ̤۷ ÛÙË ÓÂÔÏ·›·. ■ ∏ ÂÎfiÓËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ■

ª·ÚÔÎÈÓÒÓ Ó¤ˆÓ, ·È‰ÈÒÓ, ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ÚÁ¿ÓˆÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÁÏÒÛÛ·˜, ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ 2001. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·Ó¿ÛÙË. ■ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘¤Ú Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó, Ù˘ ∆˘ÓËÛ›·˜, Ù˘ §È‚‡Ë˜, Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÚ›˜ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ■ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ■ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ■ ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ƒ·Ì·˙·ÓÈÔ‡ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó Î·È Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· ÙȘ 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2003 Î·È ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2004. ∏ ª·ÚÔÎÈÓ‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·Ó Î·È Ó¤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÊÔÚ›˜: ∂˘Úˆ·ÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì, ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ■ ■

™À§§√°√™ ∆∏™ ª∞ƒ√∫π¡∏™ ∫√π¡√∆∏∆∞™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

∆Û·Ì·‰Ô‡ 13, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ∞ı‹Ó· ÙËÏ/Ê·Í: 210 2613445, Ê·Í: 210 8665951, ÎÈÓ: 6977 004531, 6942 535600


ÎÔÈÓfiÙËÙ˜

ŒÓˆÛË ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·. ∫ÔÈÓˆÓ›· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ¿ÔÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯·, ÔÈÎÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ■ ª·ı‹Ì·Ù· ·ÛÛ˘Úȷ΋˜ (·Ú·Ì·˚΋˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ, ηıÒ˜ Î·È ÙÌ‹Ì· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜. ■ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∞ÛÛ˘Úȷ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ■ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÚfiÏ˄˘ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ Èڛ˜ ™‡ÓÔÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ■ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ■ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‰·ÛÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ‚. πÛÙÔÚ›· – ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ■ ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÛÛ˘Úȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. ■ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1922 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2001. ■ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚÒÓ. ■ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÂÙ›Ԣ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÂÙ›Ԣ˜ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ. ■ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚÈËÁ‹ÛÂˆÓ Û ÈÛÙÔÚÈο ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÌÔ˘Û›· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ. Á. ÕıÏËÛË ■ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÛηÎÈÔ‡ Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ■

Ô ·Ú¯·›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi πÚ¿Î Î·È Â›¯Â ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË ¡ÈÓ¢›, ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ªÔÛÔ‡ÏË. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙËÓ 2Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã. ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·. ∂› ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ™·Ú‰·Ó¿·ÏÔ˘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ∆›ÁÚË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ú·Û ‰È·‰Ô¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ, ·fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜. ™Ù· 1913-14 ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂΛ ÂÚ›Ô˘ 4-5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ. √È √ıˆÌ·ÓÔ› Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ›Â˙·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ ∞ÛÛ‡ÚÈÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ·ÍÔÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó. °È· ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó, ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ‰ÈˆÁÌÔ‡˜, ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜, ˘ÚÔÏ‹ÛÂȘ Î·È ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÙÛ¿ÚÔ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, fiÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙË ƒˆÛÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1917. °‡Úˆ ÛÙÔ 1922, ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ fiÏË ¡Ô‚ÚÔÛ›ÓÛÎÈ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∆Ô 1922 ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ó· ÂÍ·ÓÙÏËÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ó¤·˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Êı·Û·Ó ÛÙË ª·ÎÚfiÓËÛÔ fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·ÚÚÒÛÙȘ, ÂȉË̛˜, ›ӷ Î·È Î·ÎÔ˘¯›Â˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔÈÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ¤˙ËÛ·Ó Î·È ˙Ô˘Ó ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹. ™‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚ›Ô˘ 1.500 ∂ÏÏËÓÔ-∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¿ÏÏÔÈ 4.000 ÂÚ›Ô˘ ·ÛÛ˘Úȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·.

T

√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜

∏ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ȉڇıËΠÙÔ 1926 ÛÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÛÛ˘Úȷ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ 1934 Î·È ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¤‰Ú· ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û οı ̤ÏÔ˜. ∆ÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1998, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â·ÓȉڇıËΠÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈο Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· ÂÈÛfi‰Ô˘ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ›¯Â ÂÍ·ψı› Ô ·ÛÛ˘ÚÈ·Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 1.500.000, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ πÚ¿Î. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜:

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

™ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÈÌ˘, ȉÈfiÎÙËÙ˘ ¤‰Ú·˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÁÔÚ·ÛÙ›, fiÔ˘ ı· ·ÓÂÁÂÚı› ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›·, ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›. ∂Λ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌ· ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ·ÛÛ˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÛÔÈ ÊÔÚ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, Ë ÌfiÓË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ Ù˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È Ê˘ÛÈο ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÙ¤ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÎfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÛÛ˘Ú›ˆÓ. K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·ÙÛ¿Ú·˜ ŒÓˆÛË ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ª˘ÚÈÔʇÙÔ˘ 114, 122 42 ∞ı‹Ó·. ∆ËÏ. & Ê·Í: 210 5317571, 210 4820894 Email: assyrians@oneway.gr

∆Ô ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ù˘ §·Ú›Û·˜ ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Ù˘ „˘¯‹˜

›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. Ÿˆ˜ ÔÏÏÔ› ·fi Ì·˜, Ë §·Ú›Û· ∑˘¯¿Ú‚· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi˜. Œ¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi fiϘ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘.. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ §Ô˘ÁοÓÛÎ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜. ∆ÂÏ›ˆÛ ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ì ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ‰›‰·Í ÛÙÔ ·ÏÈfi Ù˘ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· 19 ¯ÚfiÓÈ·. ∂‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë §·Ú›Û· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘. √ ÁÈÔ˜ Ù˘ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËΠÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤ÁÈÓ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â›‰· Ó· ·›˙ÂÈ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÂΛÓË Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋: « ŸÙ·Ó ‹Úı· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù·Í›‰Â„· Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ∂›¯· ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· 20 ÎÈÏ¿ ·ÔÛ΢‹˜. ªfiÓÔ ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ ˙‡ÁÈ˙ 15 ÎÈÏ¿. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ fiÙÈ ı· ÙÔ ·Ô¯ˆÚÈÛÙÒ. °È· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ÍÂÚ· ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÌË ƒÔ‡ÛÔ, ÙË ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ÙÔ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË». ∫Ô˘‚·Ï¿ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿ÓÙ· Î·È ·ÓÙÔ‡. ™ÙËÓ √˘ÎÚ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ù˘, ÛÙÔ Intercultural College Ù˘ µ¿ÚÎÈ˙·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ªÂÚÈfiÛη. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·ÎÔÚÓÙÂÔÓ›ÛÙÚÈ· Â›Ó·È Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‹ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ¤Ó· ¢ÈÂıÓ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ. «£¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜. £¤Ïˆ Ó· ·›˙ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ, Ù˙·˙, ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Â›Ó·È „˘¯Èο ÊÙˆ¯Ô›. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ οӈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜.» ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ˙ˆ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÂÂȉ‹ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚÂ Â‰Ò ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: √ ÁÈÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘. ∂Λ, ÛÙÔ ∫›Â‚Ô, Ì·ı·›ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂÏÏËÓÈο. ∏ §·Ú›Û· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÛÙÔ ÛÒÌ· ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆˘ ‡¯ÔÌ·È ÎÈ ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

E

METOIKO™

19


multi culti ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ Î·È ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ·

∏ ÔÌÔÚÊÈ¿

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ™ÂÊ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ. ∫·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¯‡ıËΠfi¯È ÌfiÓÔ È‰ÚÒÙ·˜, Ì· Î·È ÙÔ ·›Ì· ÂÓfi˜ ÂÚÁ¿ÙË-ÔÈËÙ‹ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·…

∞ÁÎ›Ì ª¿ÛÈ· ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 1961 ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §ÂÎÓÙÔ‡˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∆ÂÂÏÂÓ›Ô˘ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞Ï‚·Ó›·˜. ∆Ô 1989 ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘, ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ªÂÙ¿ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÚÔÁÔÓ¿ÙÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. ∂Λ, ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜, ¤Ì·ı ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹. µ·ıÈ¿ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ˯ԇÛ ÙÔ ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ §·ÌÔ˘ÚÈ¿˜. ∞fi ÂΛ ‹Á·˙·Ó Î·È Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘, ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋˜ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. ªÂÙ¿ ‹Úı·Ó ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍˆÓ, ηÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ. ◊ÚıÂ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ 1997, fiÙ·Ó ÛÙÔ ÓfiÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ¤ÓÔÏË ‰Ú¿ÛË Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ. ∫·È ÙÔ Î‡Ì· ¤ÚÈÍ ÙÔÓ ∞ÁÎ›Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÚÒËÓ ‰¿ÛηÏÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ¤ÁÈÓ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ –Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÌÂÓ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ¯·ÌËÏfi Û›ÙÈ. ∫·È ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∆ËÓ Ô›ËÛË ÙËÓ ·Á·Ô‡Û ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο ıÚ·Ó›· Î·È ÌÂÙ¿ ˆ˜ Ó·Úfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜. ¢¿ÛηÏÔ˜, ηÙ‚·›ÓÂÈ Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ∆ÂÂϤÓÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¤· ÙÔ˘. ∫·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ŸÌˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏËÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Ï‹ÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ «∞ı‹Ó· 2004», ÙÔÓ ∞ÁÎ›Ì ¯Ù‡ËÛÂ Ë ‰˘ÛÙ˘¯›·: ∂ÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙÔ ™ÂÊ ÛÙÔ ¶·ÏÈfi º¿ÏËÚÔ. ªÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÎÔÏfiÓ· ¤ÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘. ∆Ú›· Û·Û›Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÊÔ‡˜, ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÎÔÈÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ Ú‹ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ∆Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ

O

20

METOIKO™

ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Î·ıÂÙ‹Ú·, Ì· Ë ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ‹Ù·Ó ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÙÔ Â›·Ó ¤ÁηÈÚ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿ıÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÚÁ·ÓÈ΋ ˙ËÌÈ¿. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. ÕÏÏÔÈ ‰ÂηÙÚ›˜ ÓÂÎÚÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ «∞ı‹Ó·˜ 2004». √È «ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜» ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· οı ¯·Ì¤ÓÔ˘ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ̠30.000 ¢ÚÒ…√ AÁΛÌ, Ô˘ Â¤˙ËÛÂ, ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚfi˜ ̤۷ ÛÙËÓ ·Ù˘¯›· ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ 100%, fï˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· «Terna» Ï‹ÚˆÛ ÌfiÓÔ Ù· ÌÈÛ¿ ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË Î·È ÙË ÓÔÛËÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∆· ˘fiÏÔÈ·, Ì·˙› Ì ٷ Ù·ÍȉȈÙÈο ÎÏ., Ù· Ï‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˙ËÌȈ̤ÓÔ˜, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ï¿ıÔ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ʇÛ˘. ∫¿ÔÈÔ Û‡ÚÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓÔ, Ë ÛÙ‹ÏË ‰ÂÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠηϿ Î·È ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. ¶ÈÎÚ¤˜ ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Ì·˙› Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ∞¡∆1, ∆¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î. «∫·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ «Terna», Ô Î‡ÚÈÔ˜ §¿ÛηÚ˘, ϤÂÈ Ô ∞ÁΛÌ, ÂӉȷʤÚıËΠӷ ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÈ· ·ÓıÔ‰¤ÛÌË Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ÒÚ·. ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2004– π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2005, ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ¶¤ÓÙ ̤Ú˜ ÛÙÔ London Bridge Hospital, ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∆¿ÌÂÛË. ™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔÓ ÂÚȤ‚·Ï Ì ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜: √ ηıËÁËÙ‹˜ Antony R. Mundy, «·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜», ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ Ô˘ÚÔÏÔÁ›·˜, ‰fiÎÙÔÚ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Mr Rick Popert, Mr Tim O ’Brien, Mr Rohan Nauth, Mr M .Shamin Khan, Mr Prokar Dasgupta, Miss Tamsin Grenwell, οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·. ªÂ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÌÈÏ¿ Ô ∞ÁÎ›Ì Î·È ÁÈ· ÙË ÁÈ·ÙÚfi ¡iqi Luis Î·È ÙȘ ÓÔÛËχÙÚȘ. ∆Ô˘˜ ¯¿ÚÈÛÂ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô ∞ÁÎ›Ì Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ ∞Ï‚·Ófi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË §ÂˆÓ›‰· ¢Ú¿ÌÈ, ÚÒËÓ ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ıÂÚÌfi ·‰ÂÏÊÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ÚÒÙ· ÔÈËÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜, ›·Ó Ù· ÓÙ¤ÚÙÈ· ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ô ∞ÁÎ›Ì Î¿ıÈÛ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘,

ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∂Λ ¤Ì·ı ˆ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì Ú¿ÛÈÓË Î¿ÚÙ·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ M¿ÈÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ, ™Ô˘ÏȈÙÒÓ ÎÏ. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ˜, ›¯Â ÂÈÛÎÂÊÙ› Î·È ÙÔ ∆ÂÂϤÓÈ. ∫·È Ô ∞ÁΛÌ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË, οıÈÛ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∆¤¯Ó˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¿ÈÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ, ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›…∂¿Ó Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÙÔÓ fiıÔ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÙÔ˘ ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰ÚfiÌÔ. ™ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¤ÁÚ·„ ÌÂÚÈο ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÈ‹Ì·Ù·, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ηıÚÂÊÙ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ¢‡Ô Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ: ∏ ‰È¿‚ÚˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ‚ϤÂÈ ›Ûˆ, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È¿Ó˘Û ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Û·Î·ÙÂ̤ÓË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘. √ fiÓÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÌÔÙ·Ú·Á̤ÓÔ ÂÏ¿ÊÈ, Ô ÔÈËÙ‹˜ ‚·‰›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜, Ù· ‚¿Û·Ó· Î·È Ë ‚Ï·ÛÊËÌ›· ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó «‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·», Ô ÁÏ¿ÚÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÙ·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙ· ·̷ٷ, Ù· ÙÚ·ÁÈο ‡„Ë ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ··ÈÙÔ‡Ó ˆ˜ ÊfiÚÔ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. «™›Û˘ÊÔ˜ ›̷È, ·fi ÙËÓ ¤ÙÚ· ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜», Ì·˜ ϤÂÈ Ë Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ Ô›ËÌ· «ÃÚfiÓÔ˜ و̿وӻ, Ô ∞ÁÎ›Ì ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·: «∆Ë ÌÔ›Ú· ÌÔ˘ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Ó· ÙËÓ ÎÚÂÌ¿Ûˆ». ∂ÓÒ Ô §ÂˆÓ›‰·˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ·›ÚÓÂÈ Î·È Û‡ÓÙ·ÍË, ÛÙÔ Ô›ËÌ· «Ÿˆ˜ Ôı› Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘», ‰ËÏÒÓÂÈ: «™ÎÔÙÒÛÙ ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿!». ∏ „˘¯‹ ÌÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi, ÏËÁˆÌ¤ÓË Û·Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÛÙ¿˙ÂÈ ÌÔχ‚‰ÈÓÔ fiÓÔ - «∆·Íȉ‡ˆ» ∫·È ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· «Ì‹Ù ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜, Ì‹Ù ÔÈ ‹ÂÈÚÔÈ». ∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «Terna» ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ··Û¯fiÏËÛË Û οÔÈÔ ÙÔ̤·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ Â‰Ò, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. «§˘¿Ì·È Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·ÎÏÔ, ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ· ‰҅». °È· Ô‡; ¶ÚÈÓ ÙÔ ‚·Ú‡ ·Ù‡¯ËÌ·, ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÛÈÙ¿ÎÈ Û οÔÈ· ·Ú·Ï›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∂Λ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ÂÊ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∆Ë ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì Ô ∞ÁÎ›Ì ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÓ ·ÔηϤÛÂÈ ™Ù¿ÛË °ÔÏÁÔı¿. ŸÌˆ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ›. ºÒÙ˘ ª¿ÏÏÈÔ˜

∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ù˘. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ›¯Â ηı·Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Û›ÙÈ Î·È Ë Î˘Ú›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ, Ù˘ ¤Î·Ó ‰ÒÚÔ ·˘Ù‹ ÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. E›¯Â ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ȤÙ˜ Ì ÌÔ‚ Î·È Ì·‡Ú· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ‹Ù·Ó ÌÂٷً͈ Î·È ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ¤ÂÊÙÂ Û·Ó Î‡Ì·. ◊Ù·Ó ·ÌÂÚÈοÓÈÎË, ·ÎÚÈ‚‹ Î·È Ôχ fiÌÔÚÊË. ∆Ë ÊfiÚÂÛÂ, ¯Ù¤ÓÈÛ fiÌÔÚÊ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Î·È ‹Á ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹. ◊Ù·Ó Ë Ë̤ڷ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ù˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ‹Ù·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË. ◊ıÂÏ ӷ ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ◊ıÂÏ ӷ Â›Ó·È fiÌÔÚÊË. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ, ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¤˜ Ù˘ ÙËÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÔÏÏ¿ ÎÔÏÈ̤ÓÙ· Î·È Ï›ÁË ˙‹ÏÈ·. – ∂›Û·È Ôχ fiÌÔÚÊË! – ¶Ôχ fiÌÔÚÊ· Ù· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘! – ∂›Û·È ηٷÏËÎÙÈ΋! – ŸÏ˜ ›̷ÛÙ fiÌÔÚʘ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ·fi„Â, ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›. ∆· Ì·‡Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿ ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ‹Ù·Ó ·ÛÔÚÙ› Ì ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÊÈÎÙ¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Ù˘. ∆Ô ¯¤ÚÈ Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ηϿ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ·. –∆È ÙË ÛÊ›ÁÁÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙfiÛÔ Ôχ; Í·ÊÓÈ¿ÛÙËΠÌÈ· ÊÈÏÂÓ¿‰· Ù˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ¢ÂÓ ÙËÓ ¤‚Á·Ï˜ Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ÛÔ˘! ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÏÂΤ˜. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ΢ڛ· Ù˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¿¯ÚËÛÙË. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ›‰Â ÙÔÓ ÏÂΤ Ôχ ·ÚÁ¿. ∆ÔÓ ¤Ï˘Ó ηϿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Ê¢Á Ì ٛÔÙ·, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎËÏ›‰·. ∆Ô Ú›ÛηÚÂ. «ª¤Û· ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‰ÂÈ. ∫·È Ì ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·…». ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚfiÛÂÍ ÙÔÓ ÏÂΤ. ◊Ù·Ó fiÌÔÚÊË Î·È ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ‹. – ∞fi„ ϿÌÂȘ! ™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·


multi culti

H ∞Ṳ́ÏÈ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ∞Ṳ́ÏÈ· ÛÛÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î·, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. °ÂÓÓ‹ıËΠÚÈÓ 28 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË §¤˙È·. ™Ù· 17-18 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ Ù˘ Ì ‰‡Ô ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ¿ÓıÈ˙ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÂÌ¿ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ™ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎfiÛÌÔ ‹Úı ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘, ÙÔÓ ¡Ù·ÚÓÙ¿Ó. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ÛÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÈ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ‹Úı·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ‰‡Ô ·È‰È¿: Ë ∆˙fiȘ, ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È Ô ∫ÚÂÛÓ›Î, ‰‡Ô ¯ÚÔÓÒÓ Û‹ÌÂÚ·. ¢‡Ô Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞Ṳ́ÏÈ·˜: «ªÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» (1997) Î·È «∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘», Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂΉÔı›. ∏ ÚÒÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿. ∞fi ÙÔ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ·fi ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Â›Ó·È ÈÔ ‚·ıÈ¿. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈËÙ‹˜, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ûı¤ÓÔ˜. ™ÙËÓ Ô›ËÛË Ù˘ ∞Ṳ́ÏÈ·˜ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÍÈÒÓ. ∏ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ıËÏ˘Î‹ ¢·ÈÛıËÛ›· Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· „¿¯ÓÂÈ Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Ù˘ ̤۷. ∞˘Ùfi ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÙ˘Ï Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ù˘. ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È Ì·˙› ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘, ÁÚ¿ÊÂÈ, ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ù· ·ÁÁÏÈο Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο Ù˘. £¤ÏÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∆Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÎÈ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ. ∏ ∞Ṳ́ÏÈ· ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÈ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁÂÏı› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂›Ó·È οˆ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓË, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰Â̤ÓË Ì ÔÏÏ¿ Ó‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. «∂›Ó·È Ë ÛȈ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ Ì·˜ ÎÔ˘-

H

Ê·›ÓÂÈ», ‰ËÏÒÓÂÈ Û ¤Ó· Ô›ËÌ¿ Ù˘. ∫·È ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ ‚Ô˘›˙ÂÈ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ë ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. ∏ ∞Ṳ́ÏÈ· ¤¯ÂÈ ¿Ô„Ë ¿Óˆ Û ·˘Ùfi Ô˘ ·Ê‹Û·Ì ›Ûˆ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÙ·¯ı›. ∫·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ù˘ ·Ó·Ó¤ÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÚËÊ¿ÓÈ·. º¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ÂÔÚÙ·ÛÙ› Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙˆÓ 600 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ÂıÓÈÎÔ‡ ‹Úˆ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÛÙÚÈÒÙË - ™ÎÂÓÙ¤ÚÌÂË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ù·Ê› ÛÙËÓ fiÏË §¤˙È·, ÂΛ fiÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Ë ∞Ṳ́ÏÈ·. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Ô›ËÛ‹ Ù˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ÌÈ· ÓfiÙ· ËÚˆÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜… ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È ‰›‰·ÁÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜: “£· ÌÔÚÔ‡Û Û ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÙÛ¿È Ì ¿ÚˆÌ· ÕÏÂˆÓ Î·È ·Úı¤ÓÔ ¯ÈfiÓÈ Ó· ÏÈÒÛÂÈ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Û·Ó ·È‰È΋ ηڷ̤Ϸ. ∞ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÏ‹, ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë”. ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ

KÔ˘Ú‰È΋:

∆¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ªÔ˙¿ÈÎ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ». ∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ πÚ›Ó· ªfiÈÎÔ, Ë ËıÔÔÈfi˜ ¶¤Ë ªÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘ Î·È Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· «TÚÔ¯Ôı¤·ÙÚÔ» ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ¯¿ÚÈÛ·Ó ¤Ó· ÁÏ˘Îfi ÚˆÈÓfi ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÙ¤-

ªÈ· ÁÏÒÛÛ· ˘fi ‰ÈˆÁÌfi

ÎÈ Ù˘ ∫˘„¤Ï˘. ∆Ô ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ªÔ˙¿ÈÎ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ∫˘Úȷ΋ ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË ·fi 13.00-21.00 Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·fi 9.0017.00. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ, Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ,ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 41 Î·È ∆‹ÓÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∫˘„¤Ï˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Û˘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210-8256944 Î·È 210-8257164

ÎÔ˘Ú‰È΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÚÛÈ΋, ÙËÓ ·ÊÁ·ÓÈ΋ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ªÂÏÔ˘Ù˙›. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ȉÈÒÌ·Ù·. ªÈÏÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó ÎÚ¿ÙËÛ Û ·fiÛÙ·ÛË ÙȘ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘Ú‰ÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÁÏÒÛÛ· Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÎÔ˘Ú‰È΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ∫Ô˘ÚÌ·ÓÙ˙›, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. √ÌÈÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Î, ÛÙË ™˘Ú›·, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ·‚¿Ó ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È ÛÙÔ ªÂÏÔ˘Ù˙ÈÛÙ¿Ó. ¢Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ™ÔÚ·Ó›, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ™ÔÚ¿Ó ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÌÈÏ›ٷÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Î. ÕÏϘ ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ∑·˙·Î›, °ÎÔÚ·Ó›, §Ô˘Ú›, §ÂΛ Î·È ™ÈÓÙ˙·Ì›. ∏ ÎÔ˘Ú‰È΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËı› ·ÚÎÂÙ¿ Ô‡Ù ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi Ô‡Ù ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ˘fi ‰ÈˆÁÌfi, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ô ÎÔ˘Ú‰ÈÎfi˜ Ï·fi˜. ™ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó ‰ËÌfiÛÈ· Ë ÔÌÈÏ›· Ù˘, ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‹ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÎÔ˘Ú‰Èο, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÔ˘Ú‰ÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Â¤‚·Ï·Ó Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ (ÂÚÛÈ΋, ·Ú·‚È΋, ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÏ.). √È ∫Ô‡Ú‰ÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ·. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·˘Ù¤˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· ÛÙ· ÎÔ˘Ú‰Èο. ªfiÏȘ ÛÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· ÁÚ·Ù¿ ÎÔ˘Ú‰Èο ΛÌÂÓ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, fiˆ˜ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÎÔ˘Ú‰È΋ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. §ÂËÏ·Ù‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÒÛÙ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ‹ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÎÔ˘Ú‰ÈΤ˜ ϤÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ™‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∫Ô‡Ú‰ÔÈ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÏÂÍÈο Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜. ∏ ÁÏÒÛÛ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Ù˘, ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ Ù˘. ªÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÎÔ˘Ú‰ÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∫Ô‡Ú‰ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó È· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ¤¯Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ¡· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Â›ÛËÌ· ÏÂÍÈο Ì fiϘ ÙȘ ÎÔ˘Ú‰ÈΤ˜ ϤÍÂȘ, Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó, Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜, Ë ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ Ï·Ô‡. ∫¿ı ÎÔ˘Ú‰È΋ fiÏË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. °È· Ó· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô ÎÔ˘Ú‰ÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™·Ì› ÷ÌÔ‡

H

METOIKO™

21


multi culti ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 3, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ «√ÌfiÓÔÈ·» Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «∫ϛ̷η», ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎı¤ÛˆÓ Ì ¤ÚÁ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ. ∏ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∆·ÓÙ¤ÛÂ. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ÙÔ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ù˘, Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û‹˜ Ù˘, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004, ‹Ù·Ó Ù˘ √˘ÎÚ·Ó‹˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÕÓÓ· °È·ÙÔ˘ÓÙfiηÁÈ·. √È ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛΤ„ÂȘ, ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. ∏ ÙÚ›ÙË ¤ÎıÂÛË ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Î·È ‰È¿ÚÎÂÛ ˆ˜ ÙȘ 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2005. ◊Ù·Ó Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∆˙fiÚÙ˙È ¶¿ÓÙ·. √ Ó·Úfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠28+28 ›Ó·Î˜, ·ÊÔ‡ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î·. «°È· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ Î¿Óˆ», ÂÍËÁ› Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. «ŒÙÛÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ¯ÒÚÔ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ͇ÏÔ ÁÈ· ÎÔÚÓ›˙˜… ∫·È fiÙ·Ó ‚·ÚÂı›˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, ÙÔÓ Á˘Ú›˙ÂȘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË», ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÊÔÏÈÛÙÈο Ô ∆˙fiÚÙ˙È. ∂ӈ̤ÓÔÈ Î·È ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ: °ÂfiÚÁÎ ™Ù¿Ó‚, §Ô˘ÓỪϷ ∫Ú¿ÔÙ‚·, µÏ·ÓÙÈÌ›Ú ™Ô‡Ï‚, ¡Â‰È¿Ïη ¢ÈÌ›ÙÚÔ‚·, ∂ÏÂÔÓfiÚ· πÔÚ‰¿ÓÔ‚·, µÂÛÂϛӷ °È¿Ó‚·, °È¿Óη ∫ÓÔÚÎÙ›ÓÔη, ∆fiÓη µ¤Ï‚·, ¢ÂÛ›ÏÔ‚· °ÂÔÚÁ›Â‚·, ∞ÓÙÔ·Ó¤‚· °È¿Ó‚·, °È·˝Ó ™Ï¿‚ÙÛ‚, ª·Ú›· ¢›ÌÔ‚·, ∫·Ï›Óη µ¿ÏÙÛ‚·, ª·ÚȤٷ ∆Ô‰ÔÚfi‚·, ™‚ÂÙÔÛÏ¿‚ ¶·˘Ïfi‚ÔÎÈ, §·ÙƠ̂ڷ ¶ÂÓ¤ÏÔ‚·, ∆›Ù· µÂÏ›ÎÔ‚· Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ °Î›Óη π‚¿ÓÔ‚·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰È¿ÚÎÂÛ fiÏÔ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ·fi ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·: ∆›Ù· µÂÏ›ÎÔ‚·, °¤Ó· ª·ÚΘ, µ·ÏÂÓÙ›Ó µ·‚Ú›ÏÔ‚, ™¿Ú· ¶ÂÙÚfi‚·, ¶ÂÓÂÏfiË ∫ÏÈÛÔ‡ÚÛη, ∂Ì›ÏÈ· ∆ÚÈÊfiÓÔ‚· Î·È ∂Ì›ÏÈ· ª¿ÓÔ‚·. ™ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2005, ÛÙËÓ Ô‰fi °ÂÚ·Ó›Ô˘ 31, Û ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ‰È¤ıÂÛÂ Ë Western Union ,ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÎfiÌ· Ì›· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÒÚ˜. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ›¯Â Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, Ë Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· «∏ ÁË ÙÔ˘ ÂÏ·ÚÁÔ‡» ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙ· Ô˘ÎÚ·ÓÈο ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó‹ ÔÈ‹ÙÚÈ· §Ô˘ÓỪϷ ª¿ÏÓ‚ÈÙ˜ Ì ٛÙÏÔ «√ ·¤Ú·˜ Ê˘Û¿ÂÈ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·». ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÂΉfiıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ¶ÂÓÂÏfiÈ ∫ÏÈÛÔ‡ÚÛη Ì ¿ÚıÚ· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙ· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È «∫·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ì·˜» Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙȘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë √ÚÁ¿ÓˆÛË ™Ô˘‰·ÓÒÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ «∫ϛ̷η» ÌÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜. ¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÙÈ. √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÁχÙ˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ‰È¿‚·Û ÔÈ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Î·È ¤·ÈÍ Ì·Ï¿ÓÙ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È Î·È ÌÂÁ¿Ï· ٷϤÓÙ·. ¶ÚÔÈÎÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ.

A

µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

ŸÌËÚÔ˜ ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ªÈÂÓ¿ÏÂ Ô ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·Ú˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· „›ı˘ÚÔ. ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ‘ŸÌËÚÔ˜’ ·¤Û·Û ıÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ͇ÓËÛÂ Î·È ¿Û¯Ë̘ ÌӋ̘ ·Ô ÙËÓ Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ·Ï‚·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∞Ï‚·ÓÔ‡ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ∂ÏÈfiÓ, Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ, ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜, ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫∆∂§ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·Ô ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÎÚ·Ù¿ ÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1999 Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ʈٛÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‚›·ÈË Î·È ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÙËÓ ∆Ú›ÙË 22 Ê‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ۯÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ◊Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ ÔÏÏÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·Ô ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù· ¡∂∞, °Î¿˙È ∫·Ï¿ÓÈ. ∞.™.

22

METOIKO™

∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÛÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, µÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §¿ÌÚÔ˜ ∆Û¿Áη˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ «∫ÓˆÛÛfi˜», ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÓˆÛÛÔ‡ 11, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ. ™ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2005, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰˘Ô ¤ÚÁ· µÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ∆Ô ¤Ó· Â›Ó·È «√ ™˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¶Ô˘Ï›» ÙÔ˘ ÃÚ›ÛÙÔ ªfiÈÙÛÂÊ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ı· ·›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ µ·˚ˆÓ, ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ¡∞∆√ ηٿ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ∂›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙ· ÛÂÚ‚Èο Û‡ÓÔÚ·, ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÂÓfi˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, fiÔ˘ ÌÈÛ‹ ÓÙÔ˘˙›Ó· „˘¯·ÛıÂÓÒÓ ˙ÂÈ ÌÈ· ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ √∏∂ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÂÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ fiıÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ. ∆Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ °ÈÔ‡ÚÈ ™ÙÔ‡ÂÏ. ∆Ô ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ¶·È‰È΋ ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ∂›Ó·È ÙÔ˘ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™Ù¤Ê·Ó ∆Û¿ÓÂÊ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È «√ µÈÔÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜». ∂›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ fiÂÚ· «™·ÙÎfi» ÙÔ˘ ∫fiÚÛ·ÎÔÊ, ηıÒ˜ Î·È Û ¤Ó· ÚˆÛÈÎfi Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ. £¤Ïˆ Ó· ÂÓÒÛˆ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ٷ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î.∆Û¿Áη˜. ∆Ô˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¤¯ÂÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, Î·È ÙÔ £¤·ÙÚÔ «∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË», Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â‰Ò ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÒÛÂÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ƒÒÛÔ˘˜. ∆ËÓ ›‰È· ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ µ·˚ˆÓ, ı· ·›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∆Û¤¯ÔÊ «∆ÚÂȘ ∞‰ÂÏʤ˜», Ô˘ Ì·˜ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÛ·ÚÈ΋˜ ƒˆÛ›·˜. ∂›Ó·È ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó· ‘Û˘Ó·ÓÙÈÒÓÙ·È’ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Û ÌÈ· ͤÓË ÁÏÒÛÛ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ¶ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ. µÂÓÂϛӷ ª·Ú›ÓÔ‚·

¢Â›ÁÌ·Ù· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÚÔ¯¤˜, ηٷÈÁ›‰Â˜, ÎÚ‡Ô... ¢Â›ÁÌ·Ù· fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ Û¿ÛÙÈÛ Ì ÙËÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ «ª¤ÙÔÈÎÔ˘». √È ¿ÏÏÔÈ ª¤ÙÔÈÎÔÈ fï˜ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÊËÛ·Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∂Îı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∂›‰·Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÏÈ˙Ì¤ı ∆·ÓÙ¤Û ·fi ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›· ÛÙÔ ÔÏ˘-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ∫ÔÛÌÔ-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÈÛÎÂÊًηÌ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. °È’ ·˘Ù¿ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Û ‰ÈÏ·Ó‹ ÛÙ‹ÏË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Locall, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙȘ ∏¶∞ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ Î¿ÏÂÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. Visual jockeys Î·È djs ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ), performers, video artists, ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ Bios ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ı¿̷ٷ fiÔ˘ Ë Ù¤¯ÓË Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∆¯ÓÒÓ °. ∫·Ú‡‰Ë˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 18/3 ›‰·Ì ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ 19Ô˜ - 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ Û¤Ú‚È΢ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ™ÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2005, ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ƒ·ÙÛÈÛÌfi, Ë ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ - ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· «ƒ∏°ª∞» Î·È Ô ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù¤¯Ó˘ «Ash In Art», ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÛÙÔ Club 22. ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ Î·È ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· FUNdraCAR, FPS (hip hop),The Dive, ∆E V ER .8. ET (∆ µÂÚÙ¤Ù- ∞Ï‚·Ó›·), ∞¢ı›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË (reggae dub , ÔÏ˘Ê˘ÏÂÙÈÎfi Û¯‹Ì·), Didi M. Fadul (™Ô˘‰¿Ó) Î·È ∞¤Ú· ¶·Ù¤Ú·. º¤ÙÔ˜, ÙÔ 7Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙȘ «∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ∞ÈÒÓ·» Î·È ‰È·ÚΛ ·fi ÙËÓ 1Ë ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ √χÌÈÔÓ, ¶·‡ÏÔ˜ ∑¿ÓÓ·˜ Î·È Û ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ 1 ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ (∆˙ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ∆ÔÚÓ¤˜). ™ÙȘ 10 ̤Ú˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó 125 Ù·Èӛ˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (82 ͤÓ˜, 37 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È 6 ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ), ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ 15 ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ·ÊÈÂڈ̿وÓ, ÂÓÒ Ë Î‡ÚÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜. ∆¤ÏÔ˜, ·ÎÔ‡ÛÙ ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ Protasis «√È ªÔ˘ÛÈÎÔ› ∆Ô˘ ¢ÚfiÌÔ˘ Vol. 2 ∞Ï‚·ÓÔ›Albanians» Ì ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ∫Ï·Ú›ÓÔ, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ÎÈı¿Ú·, ‚ÈÔÏ› Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÚˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Î·È Ï¤Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ù· ̤ÚË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.. ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË

B


ªÔ·‚›·

ÚfiÛˆ·

O A¯Ì¤ÓÙ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ K¿ı ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ «„˘¯‹» Ù˘: ŒÓ·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÈÛÙfi, ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÒıËÛË ÁÈ· ‰Ú¿ÛË, ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ̤ÏË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó·Ó 50¯ÚÔÓÔ „ÈÏfiÏÈÁÓÔ ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË ™Ô˘‰·Ófi, ÙÔÓ Õ¯ÌÂÙ ªÔ·‚›·, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Î·È «„˘¯‹» ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ¿Ù˘Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· 37 ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÈÛ¿ÚÈı̘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘.

ª

¶Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ;

∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È

·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜. •ÂΛÓËÛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002 Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ™Ô˘‰·Ó¤˙È΢ Î·È Ù˘ ºÈÏÈÈÓ¤˙È΢ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞Ú¯›Û·Ì Ì ÂÓÓ¤· ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 35 ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË ‚¿ÛË. ¶Ò˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÛÙË ‚¿ÛË;

∆Ô ºfiÚÔ˘Ì ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› Û ÌÔÚÊ‹ ˘Ú·Ì›‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È Î¿ı ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∫¿ÔȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÓÙ‡Ô˘ ‹ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ˜. ÕÏÏÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈο. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ;

∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‰›¯ˆ˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Â›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ›Ù ̤ÏË ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÊÂÛÙÈ-

‚¿Ï, ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂıÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ì ı¤Ì· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÈÔ ıÂÙÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ΛÓËÌ·;

™·ÊÒ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ÛÙ· ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ È· ıÂÛÌfi˜, ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› fi¯È ÌfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ (18.000 Û ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ), ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi Ôχ Ï›Á˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·, Êı¿Û·Ì ¤Ú˘ÛÈ Û ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÚÂÎfiÚ: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 110 ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È 40 ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜. ™Ù· ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‹Ù·Ó ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. Œ¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·;

∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∆Ô ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Â·Ê‹ Ì ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂͤÏÈÍË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ›, Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘ÌÂ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÔÏϤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ì·˜ οÏÂÛ·Ó, ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›Û·Ì ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ™ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ Û οı Â·Ê‹ Ì·˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙȘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤‰ˆÛ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ¤Ó·˜ ·Ï‚·ÓÈÎfi˜ Ï·˚Îfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì ÌÈ· ÂÓÂÚÁ‹, ¿ÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì. ∂Ì›˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÎÈ ·˘ÙÔ› ·fi ÂÌ¿˜, ÂÓÒ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ôχ ¢ڇÙÂÚË ·fi ÚÈÓ. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜;

ªÂÙ¿ ·fi ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú¿Û˘, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ¯¿ÚË ÛÙÔ Î‡ÚÔ˜, ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙË METOIKO™

23

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·

fiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ∫˘„¤Ï˘ ·fi ÙÔ 1984 ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ô ªÔ·‚›· ·ÔÙÂÏ› ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË/ÚfiÛÊ˘Á· Ô˘ ¤Êı·Û Á‡Úˆ ÛÙ· 22 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ, Ó· ÂÈÌÔÚʈı›, Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜, Ó· οÓÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÔÚ›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ ¤Ù˘¯Â Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ø˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô ªÔ·‚›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ∞Ï ∞Ô˘¿Ú, ∞Ó¿ÛÚ·, ∞Ï ∞Ú¿Ì, ∞Ï Ã·ÁÈ¿Ù Î·È Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ∞Ú·‚Ô-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙÔ 1990 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª·ÓÛÔ‡Ú ™·Û¿ÙÈ ÂΉ›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¯Ì¿Ú ∞Ï ™Ô‡ÓÙ·Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «ª¤ÙÔÈÎÔ˘», ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˜. √ ªÔ·‚›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ™Ô˘‰·ÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ºÒÙË ª¿ÏÏÈÔ:


Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·

Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· οÓÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Â·Ê¤˜ Î·È ÁÓˆÚÈ̛˜. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ›Ù ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì. ™˘Ó¤‚·Ï ·˘Ùfi˜ Ô ‰È¿ÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË;

∫¿Ó·Ì ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Î. ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ë °™∂∂). ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ‹Ù·Ó ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋, Ì ı¤ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ÌÂÏÂÙË̤Ó˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™˘ÌʈӋ۷Ì ̿ÏÈÛÙ· Î·È ·ÓԛͷÌ ÛÙ·ıÂÚfi ηӿÏÈ Â·ÊÒÓ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì¤Ûˆ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ, fiˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıËÁËÙ‹˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·‚fi˜, Ë Î.ª·ÚοÎË, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ô Î. ÃÔ‡˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ΛÓËÌ·;

∂›Ì·ÛÙ ̤ÏË Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ‰›ÎÙ˘·: ™ÙÔ ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›ÎÙ˘Ô – ∂¡∞R Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙˆÓ ¢È·ÎÚ›ÛˆÓ. ∫·È Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 600 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. £· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÔÈ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì.

∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· Ô fiÓÔÌ· ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÌÔÚÊÔ ·ÏÏ¿ ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÈ· ¿Û¯ËÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ηÌÈ¿ ÂηÙÔÛÙ‹ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÚÈ̈Á̤Ó˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ, Ô˘ ¿ÏÏ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¿ÏÏ· Â›Ó·È Ù· ›‰È· ı‡Ì·Ù· ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜. ∫Ú·ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ, ÒÛÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ·ÂÏ·‡ÓÔÓÙ·È. ™˘¯Ó¿, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú·ÓÔÌ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯·ÚÙÈ¿ fiÙ·Ó Ì‹Î·Ó ‹ fiÙ·Ó ÙȘ ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ trafficking.. ∆· ·È‰È¿, ¿ÏÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ™˘ÁÎÈÓ‹ıËη fiÙ·Ó Â›‰· ˆ˜ ‰˘Ô ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó ¤ÁÎ˘Â˜. ∆Ë Ì›· ÙËÓ Â›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ù˘ ‹Ú·Ó fiÏ· Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘. ™Î¤ÊÙËη ˆ˜ ÎÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ÕÚ·Á ·˘Ù¤˜ Ô˘ Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙· ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎfi

∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂıÓÈ΋ Ôχ–ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∆Ô ºfiÚÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·¤Ê˘Á ӷ ÔÚÁ·Óˆı› Ì ÙËÓ Ù˘È΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ۈ̷Ù›Ԣ. ∂¤ÏÂÍÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÔȯÙfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ ηٷÛÙ·ÙÈÎfi, Ù˘ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÎÏ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÓÔȯً ϤۯË, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘. ∞ԉ›¯ıËΠˆ˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Î·È ÙÒÚ· ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚfiÓÔ Ì ¯ÚfiÓÔ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·: ÂÈηÛÙÈÎfi, ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È ı·ÙÚÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ºÒÙ˘ ª¿ÏÏÈÔ˜

ª‹Ó˘Ì· ·ÂÏÈÛ›·˜ ÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÂÓ ¯¿ÚËÎ·Ó fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹. ªÂÚÈΤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ›Ûˆ ·fi οÁÎÂÏ· Ê˘Ï·ÎÒÓ ÛÙËÓ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·, Ì·˙› Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·... £‡Ì·Ù· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ı‡Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. Èڛ˜ ¯·ÚÙÈ¿, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¤Ï·ÛË. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡, Ò˜ Î·È fiÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È Î·ÏÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘˜ .∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Î·È ¤Íˆ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜... ™ÂÙ›Ì ∑ÈÓÙ˙›ÚÈ·

24

METOIKO™

¿Û˘ÏÔ; ∂›Ó·È ÙfiÛÔÈ Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. ∫È ·˜ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫·ıÒ˜ ÂÈÛÙڤʷÌ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞Ì˘Á‰·Ï¤˙·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ‚›·˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜, ·ÓÙ› Ó· ÙȘ ÂÚÈı¿ÏÔ˘Ó –ȉȷ›ÙÂÚ· οÔȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜–, ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ¿Û¯ËÌÔ ÙÚfiÔ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙȘ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ªfiÓÔÓ Î¿ÔȘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ï›Á˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ‹Á·Ó Ó· ÙȘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÙȘ ·ÂÏ¿ÛÂȘ. ∫·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜-ı‡Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ‚›·˜ ÙˆÓ ÔϤ̈Ó. §ÔÚ¤Ù· ª·Îfiϸ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· / ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™È¤Ú·˜ §ÂfiÓÂ


Á˘Ó·›Î˜

ªÂ ʈӋ Î·È Ì fiÚ·Ì· ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Í¯ӿÓ ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂Ì›˜ fï˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÓfiÌ·ÛÙÂ.

›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Û οı ‚‹Ì· Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó· ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi Û‹Ì·. ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ÂÓÒ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ۈ̷Ù›· Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó Û˘Ìϋڈ̷. ªfiÓÔÓ ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. Ÿ¯È ˆ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ‚ϤÂȘ Ë ›‰È· ηٿ̷ٷ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ì·˙› Ì ¿ÏϘ Û·Ó Î·È Û¤Ó· Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï‡ÛË. ∆Ô ÛΤÊÙËη ηϿ, Ì›ÏËÛ· Ì ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, ›‰· ˆ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ £ÂÌ¿ÙˆÓ πÛfiÙËÙ·˜ Ì ‚Ô‹ıËÛ Ôχ. ∂›¯· Û¯¤ÛÂȘ Ì ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ, ›¯· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜. ªÈ· Á˘Ó·›Î· ‹ıÂÏ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ·‰ÈΛ· Ô˘ Ù˘ ¤Ù˘¯Â, Ë ¿ÏÏË ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Û οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ‹ Ó· Ì¿ıÂÈ ÂÏÏËÓÈο, Ë ¿ÏÏË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÍÂÚfi „ˆÌ› ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘... ŸÏ˜ Ì·˙› ›¯·Ì ¤Ó· ÎÔÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙfi¯Ô: ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·. ™ÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2004, ÛÙË ÊÈÏÈ΋ ÛÙ¤ÁË ÙˆÓ √˘ÎÚ·ÓÒÓ «H °Ë ÙÔ˘ ¶ÂÏ·ÚÁÔ‡», Ô‰fi˜ ∫·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 4, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Û¯ËÌ·Ù›Û·Ì ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ™ÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2004, ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜, οӷÌ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ «¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ». ◊Úı·Ó ÔÌ¿‰Â˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È fiÌÈÏÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÚÈÒÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÚÈÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ì·˜ Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÕÓÓ· ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˘ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ À‚¤Ù ∆˙¿Ú‚Ș, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ‹Úı·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ʛϘ Ì·˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜. ªÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÔÈ Î·ıËÁ‹ÙÚȘ º·ÙÔ‡ÚÔ˘ Î·È ∞ÏÂ͛Ԣ, Ì·˜ Ì¿˙„·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È, Ì ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· Á˘Ó·›Î·. ∂ÙÔÈÌ¿Û·ÌÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ì·˜. ∂Èı˘Ì›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ٷϤÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯ÂÈڷʤÙËÛË, ÁÈ· ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ù˘Èο ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Ì·˜ Û¯‹Ì· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È Î‡ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. ŸÏ˜ Ì·˙› ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ·fi ∞Ï‚·Ó›·, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ªÔω·‚›·, ∞ÚÌÂÓ›·, °ÂˆÚÁ›·, ™È¤Ú· §ÂfiÓ ÎÏ. Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÎfiÌ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË, ÚÔÔÙÈΤ˜. ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˙Ë-

E

Ù¿Ì ·ÏÒ˜ ¢·ÈÛıËÛ›·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÔÚʤ˜ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÓÙfiȘ Á˘Ó·›Î˜ ÎÈ ·˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î¿ÔÙ ÔÈ ›‰È˜ ‹ οÔȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. Œ¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÎϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰·! ∆ÂÏÂ˘Ù·›·, Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi, ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ë Á¤ÓÓ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Û fiÛ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÚÔ˘˜. £· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ‰ÒÚÔ ÁÈ’·˘Ù¤˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜… °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓË̤ڈÛ˘, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi. ¡ÈÒıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏËÏÔÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ë ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ –Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. §.¯. ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÌÂÚÈΤ˜ Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ٷÎÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∞Ó·˙ËÙԇ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙȘ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ.

™¯Â‰fiÓ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈο, ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ fiϘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ì ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ì ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. £· ¤ÚÂ ӷ ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂȘ Ó· ÂÓÙ·¯ıԇ̠۠ÂÏÏËÓÈο Î·È Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ηٿÚÙÈÛ˘. ¡· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∆Ô ·Í›˙Ô˘ÌÂ! ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ. ∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ·ψı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ‚‹Ì·-‚‹Ì· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈο. ∂ÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÓ¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂ, Ó· ÂÍ·ψıԇ̠۠fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂›Ó·È ˙ˆÙÈÎfi Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÈηÓfiÙËÙ˜, Â›‰Ô, ·ÚÔ˜ Î·È Î·Ù·Í›ˆÛË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ·Í›· Ì·˜! ¢‹ÌËÙÚ· ª¿ÏÏÈÔ˘ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

METOIKO™

25


Learning to coexist One of the main concerns of all immigrants in Greece is, expectedly, the new bill, which is about to be submitted to Parliament. The present issue of Metoikos expresses this concern. Ahead of the tabling of the bill, communities and organisations of immigrants are submitting memoranda, informing their members, participating in all meetings that the government invites them to, and are mobilising themselves in all ways possible in order to claim their rights and minimize any adverse provisions. Kaleidoscope, p. 6-13: The News from Equal describe Athens as a city ever more hospitable and humane - for immigrants too. In January, Athens major Dora Bakogianni opened Greece’s first Service Centre for Immigrants (KEM), at Maizonos 45 and Psaron, in Metaxourgio. This modern KEM building hosts the Multicultural Centre of the Athens Municipality, which still functions experimentally. Its aim is to become, as Mrs. Bakogianni said, “the focal point of educational and cultural activities of immigrants, in co-operation with the government and other public authorities in charge of the realisation of programmes that deal with the social integration of immigrants." On the same page one can read about multilingual publications regarding the work rights of immigrants and a study by the Labor Centre of Athens concerning immigrants’ employment conditions, as well as the relevant activities of the Athens News Agency. Alexandros Zavos, president of the Immigration Policy Institute(IPI/IMEPO), argues in his article for Metoikos that Greece never was - nor is - a country with racist and xenophobic tendencies. The balance at the national and local levels is shaken by the sheer number of immigrants that Greece accepted in a short period of time, provoking various reactions. He believes that these phenomena are temporary and that they can be contained or even extinguished with the help of specific policies which is the responsibility of IPI/IMEPO to study and propose. Alexis Bifsas writes about the immigrant’s eminent dilemma: He leaves his home-country for the glamour of the “free world”, where he spends the most creative/productive years of his life. He survives with difficulty and stress, but there is not a day that goes by, without wondering whether leaving his country, friends and job behind was the right choice. Novrouz Habilekai writes an open letter to the Greek members of the parliament, asking them to vote for a fair immigration law so that everyone – administration and immigrants themselves - will become completely familiar with. Diana Ivanova, from the Bulgarian community, talks about her election to the National Board of PASOK, and her hope for all immigrants to become integrated into Greek parties and movements that represent their ideology, and through these, to contribute to public affairs. Evangelia Dourida, from the Centre for Support for Repatriated Greek Migrants writes that social integration of immigrants represents a challenge for the immigration policy. It concerns the Greek society as a whole, which is obliged 26

METOIKO™

to support the immigrants in bringing their own voice into the society and in participating in the shaping of its future. Slobodanka Zilih summarises the 21 points of the Memorandum that Greek Forum of Migrants had submitted to political and social actors, before the new draft legislation on immigration is tabled in Parliament. Anwar Ekbal names some of the obstacles that immigrants - especially those from Pakistan and other Asian countries - face in Greece with respect to the issue of family reunion. Josef Azer Samuel underlines the fact that even after the 15 years that Greece has been an immigrant receiving country, the public administration still does not always act according to the law. One can still see public servants behaving in a racist manner, and bureaucracy cancelling out the will of the legislator. Maria Papantoniou-Frangouli, from the Centre for Support to Repatriated Greek Migrants, presents the old and the new approaches to the immigration phenomenon, the cultural identities and differences. Maja Zilih makes a psychological assessment of the problems of co-existence of the Balkan immigrants in Greece, trying to explain why, though of similar culture, Balkan immigrants draw lines of separation between themselves, as well as between them and the local people. The issue of the tragic loss of yet another Albanian worker is elaborated by Akim Jiazai, who asks that at least the dead ones be given a permit to return, in order to be buried in their homeland, escorted by the family members. Dionyssis Kiekai presents the newly established Albanian Association “YETA”. “When the employers are indifferent and the security measures insufficient, the workers have to protect themselves”, emphasises the workers’ association. In other words, ‘Better lose the job than our life’. Feim Osmani argues that the question of social insurance and pensions of immigrants resembles a ‘tsunami’. The problem of insurance is global, but the immigrants easily become objects of exploitation in this domain. Especially for Albanians, the situation is blurred not only because the employers and the Greek bureaucracy go unpunished, but also because of the inertia of the Albanian government. The Albanian immigrants in Greece will not rest until the two governments ensure that their years of hard labour will not go to waste, Osmani emphasises. Finally, Venelina Marinova writes about the racism that smoulders everywhere, even in a movie that was on television in prime time. Main Issue, p. 14-17: Antonios Papantoniou, manager of the Centre for Support to Repatriated Greek Migrants, looks retrospectively and evaluates the immigration policy of the European Union. The EU laid out far reaching and ambitious programmes to coordinate its policies regarding immigration and asylum, but with poor results. Furthermore, not only did the building of ‘Fortress Europe’ fail to produce good results, but it also had negative consequences for all the societies. Frederick Muaba Tsibadi writes the ‘Sum-

marised History of Immigrants in Greece’, analysing the immigration laws and the suffering of immigrant families. He makes predictions and proposals for a brighter future. Zikri Azabi illustrates the Path of the Immigrant, who resembles a traveller in a rush, repeatedly stumbling, and constantly running the risk of ending up as a handful of dollars in the pocket of a soul-dealer. Communities, p. 18-19: Three ethnic organisations of immigrants and refugees in Athens are presented, the Moroccan, Moldavian and Assyrian. Also, Venelina Marinova, a member of the Bulgarian community, writes about Larissa Zihareva, a member of the Ukrainian community who does craft work but lives through her music. Josef Azer Samuel, from the Association of Egyptian Workers poses a question to the authorities regarding the legal issues of Egyptian immigrants in Greece. Multi Culti, p. 20-22: Dimitra Malliou writes about Amelia Hisi and her books, Fotis Mallios about the Golgotha of the poet Agim Basia, Venelina Marinova about the inner beauty that shines wherever one is. Marinova underlines the dynamic presence of painting and literature by immigrant artists on the Athenian scene. She also writes about the presentation of two Bulgarian plays to the Athenian public in the theatre Knossos last winter. Adla Sasati reminds us of the interesting events that are indicative of the multi-culturalism around us. She also presents the work of the transitional centre Mosaic, at 41 Drossopoulou Street in Kipseli, which provides, among other, support to addicts and advisory services with regard to employment conditions. Sami Hamou presents a story of the Kurdish language, which has been persecuted as much as its speakers . Persons, p. 23-24: Journalist and designer Ahmet Moavia, a coworker in Metoikos, talks to Fotis Mallios about the Greek Forum of Immigrants, a network of more than 35 organisations which represent almost all the nationalities of immigrants in the country. In two and a half years of activity, the Forum has gained recognition thanks to its seriousness, repute and its continuous participation in the causes of immigrants and human rights. Women, p. 24-25: Dimitra Malliou, member of the Initiative Committee of the Forum of Women Immigrants in Greece, writes about “women with voice and vision” from different countries, such as Albania, Bulgaria, Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia, Sierra Leone and others. These women decided to organise themselves in order to share information, help one another, and demand their rights as well as a place in the social dialogue. Loretta Macauley describes a shocking experience during protests organised by Greek and other organisations in Amygdaleza, a place of detention for women and children without documents. Spetim Zintziria, also present in Amygdaleza, appeals to Greek NGOs to support the arrested women.

ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ª¿ÁÈ· ∑›Ïȯ


Mësojmë të bashkëekzitojmë Projektligji i ri që pritet të deponohet në Parlamentin Grek, natyrisht që do të ketë interes për të gjithë emigrantët, gjë që pasqyrohet në këtë fashikull të revistës “Shtegtari”. Deri në atë moment, komunitetet dhe organizatat e emigrantëve do të deponojnë memorandume (nota proteste), do të informojnë anëtarët e tyre, do të marrin pjesë në takimet që i fton kryesia e organizatave dhe do të angazhohen në demostrime me çdo mënyrë, për të shfaqur të drejtat e tyre dhe për të siguruar detyrime sa më pak të rëndomta. Tek kaleidoskopi në faq. 6 deri 13: Tek lajmet e reja të Equal-it, paraqitet një Athinë që fillon të bëhet më mikpritëse dhe më njerëzore edhe për emigrantët. Kryetarja e Bashkisë së Athinës Dora Bakojani, inaguroi në Jenar, Qendrën e parë të Shërbimit të Emigrantëve (KEM) në Greqi, në Adresën : Mezonos 45 dhe Psaron, në Metaksurgio. Në godinën moderne të KEM-it, ka seli dhe funksionon provizorisht Qendra Multikulturore e Bashkisë së Athinës. Objektiv i Qendrës, është të përbëjë ashtu siç ka deklaruar zonja Bakojani, «epiqendrën e aktiviteteve arsimore dhe kulturore të organizatave emigrante, në bashkëpunim me përbërësit shtetëror dhe bashkiak të materializimit të programeve që lidhen me përshtatjen sociale të tyre». Në të njëjtën faqe, paraqiten botimet për të drejtat e punës së emigrantëve dhe studimet për kushtet e punës së emigrantëve, të cilat u bënë në kuadrin e programit komunitar nga Qendra e Punëtorëve të Athinës, si dhe veprimtaritë relative të Agjensisë së Lajmeve të Athinës. Në artikullin e tij në revistën “Shtegtari”, Kryetari i Institutit të Politikës Emigrantive(πª∂¶√), Aleksandros Zavos, mbështet mendimin se Greqia nuk ishte dhe nuk është vend me tendenca raciste dhe ksenofobike. Numri i madh i emigrantëve që pranoi në një interval të shkurtër kohor, prishi ekuilibrat në nivel rajonal dhe etnik dhe krijoi reagime. Konsideron gjithashtu, se fenomenet janë të përkohshme dhe mund të kufizohen, akoma dhe të zhduken me politika të konkretizuara, të cilat përfshihen në rolin e πª∂¶√-s të studiojë dhe të propozojë. Për dilemën e përditshme të emigrantit, shkruan Aleks Bifsha: Duke ikur nga atdheu i tij, emigranti gjendet në shkëlqimin e “ botës së lirë “, në të cilën kalon vitet më të mira dhe më krijuese. Mbijeton me vështirësi të shumta dhe me shumë ankth, por nuk kalon ditë që të mos i bëjë pyetjen vetes nëse zgjodhi saktë kur la pas atdheun, shokët dhe punën e tij. Novruz Habileka, shkruan një shkresë-notë të hapur drejtuar deputetëve grekë dhe u kërkon të votojnë një ligj të drejtë për emigrantët, të cilin do ta kuptojnë të gjithë, mirë dhe plotësisht. Diana Ivanova nga Komuniteti Bullgar, flet për zgjedhjen e saj në Këshillin Kombëtar të PASOK-ut dhe urron të gjithë emigrantët të futen në partitë greke dhe në lëvizjet që shprehin ideologjinë e tyre dhe të ofrojnë në total brenda tyre. Evangjelia Dhuridha nga Qendra e Mbështetjes së të Riatdhesuarve Emigrantë, shkruan se përshtatja sociale e emigrantëve, përbën një provokim për politikën e emigracionit. Intereson

të gjithë shoqërinë greke, e cila ka si detyrë të mbështesë emigrantët të shprehin fjalën e tyre dhe të marrin pjesë në projektimin e saj. Slobotanka Zilih, përmbledh të 21 pikat e Memorandumit që deponoi Forumi Grek i Emigrantëve në institucionet politike dhe sociale, në pritje të projektligjit të ri. Anuar Ekbal, përmbënd vetëm disa nga pengesat që përballojnë në Greqi emigrantët dhe veçanrisht pakistanezët dhe Aziatikët e tjerë në problemin e bashkimit familjar. Jusef Azer Samuel, thekson se pas 15 vjetësh që Greqia është bërë vend pranimi emigrantësh, ndodhin akoma raste ku administrata shtetërore nuk zbaton ligjin, nëpunësit e saj të sillen në mënyre raciste dhe burokracia shfuqizon dëshirën e ligjvënësit. Maria Papandoniu Fraguli, nga Qendra e Mbështetjes së të Riatdhesuarve Emigrantë, paraqet përafrime të vjetra dhe të reja në fenomenin emigrantiv, identitetet kulturore dhe diferencimin. Maja Zilih, bën një përafrim psikologjik në problemet e bashkëjetesës së emigrantëve të Ballkanit në Greqi. Përpiqet të sqarojë se: megjithse me kulturë të ngjajshme, emigrantët Ballkanas paraqesin linja ndarëse midis tyre, por edhe midis tyre dhe vendasve, midis tyre dhe emigrantëve nga vendet e treta. Për humbjen e padrejtë të jetës së një emigranti ndërtues shqiptar, shkruan Agim Jazaj dhe kërkon të paktën që të vdekurit të marrin lejen e kthimit për varrosje në atdheun e tyre, me shoqërimin nga familja e të vdekurit. Dionis Keqaj, paraqet Shoqatën Shqiptare të Invalidëve «JETA». Kur punëdhenësit janë indiferentë dhe masat e sigurimit kanë mangësi, punëtorët duhet të vetëmbrohen , thekson sindikata e ndërtuesve ose ndryshe, “Më mirë të humbasim punën sesa jetën tonë”. Feim osmani, përngjason me «cunamin», problemin e sigurimeve shoqërore dhe të pensioneve të emigranëve. Sigurimi social, përbën problem ndërkombëtar, por emigrantët përbëjnë objektin më të lehtë të shfrytëzimit. Veçanrisht për shqiptarët, gjëndja është e turbullt jo vetëm për shkak të mos gjobitjes së punëdhënësve dhe për shkak të burrokracisë greke, por edhe për shkak të mosinteresimitt nga ana e Qeverisë Shqiptare. Emigrantët shqiptarë në Greqi, nuk do të qetësohen, në rast se qeveritë e të dy vendeve nuk do të garantojnë vitet e shumta të punës së ashpër, thekson Feim Osmani. Së fundi, për racizmin, i cili gjëndet kudo, akoma dhe në një film që u shfaq në kohë të paparashikuar, shkruan Venelina Marinova. Në Temën Qëndrore, faqe 14 – 17: Drejtori i Qendrës së Mbështetjes së të Riatdhesuarve Emigrantë, Andonios Andoniu, bën një referim dhe vlerësim të politikës së emigracionit të Bashkimit Europian. B.E., shtroi programe shpirtmëdha dhe pretenduese për harmonizimin e politikave për problemet e emigracinit dhe të azilit politik, por rezultatet ishin të pafrytshme. Konstruktimi i “Europës-Fortesë”, jo vetëm që nuk pati rezultat, por kishte dhe pasoja negative për të gjitha shoqëritë. Frederik Muaba Cibadi, shkruan «Përmbledhjen Historike të Emigrantëve të Greqisë», duke ju referuar ligjeve të

emigracionit dhe vuajtjeve të familjeve emigrante dhe bën parashikimet dhe propozimet e tij për një të ardhme më të mirë. Zigri Azabi, “përshkruan” Ecurinë e Emigrantit, e cila kujton një udhëtar të nxituar, që pengohet gjithnjë dhe rrezikon të përfundojë një grusht dollarësh në xhepin e një tregëtari shpirtrash. Tek Komunitetet, faqe 18-19: Paraqiten tre nga organizatat e emigrantëve dhe refugjatëve që jetojnë në Athinë: Ajo Marokiane, e Moldavisë, dhe ajo e Asirëve. Gjithashtu, një emigrante nga Komuniteti Bullgar, Venelina Marinova, shkruan për Larisa Zyhareva, një emigrante nga Komuniteti Ukrahinas, e cila bën punë dore por jeton nëpërmjet muzikës së saj. Jusef Azer Samuel, nga Lidhja e Punonjësve të Egjyptit, u drejtohet autoriteteve greke, në lidhje me statusin ligjor të emigrantëve Egjyptianë në Greqi. Tek Multi Culti, në faqet 20-22: Dhimitra Malo, shkruan për Armela Hysin dhe librat e saj, Foti Malo për vuajtjet e poetit Agim Basha, Venelina Marinova flet për bukurinë shpirtërore, e cila rrezaton, kudo ndodhet. Marinova thekson prezencën dinamike të artistëve emigrantë në skenën e Athinës, nëpërmjet pikturës dhe letërsisë. Shkuan gjithashtu, për shfaqjen e kulturës teatrale bullgare në publikun e Athinës nga teatri Knossos, me dy vepra gjatë dimrit të sivjetshëm. Adla Sasati, na kujton veprimtari interesante, që përbëjnë tregues shumë-kulturorë pranë nesh. Gjithashtu, na paraqet punën e Qendrës tranzitive «Mozaik», në rrugën Drosopulu 41 në Kipseli, e cila ofron midis të tjerash, shërbime mbështetëse për përdoruesit e drogës dhe shërbime këshillimi në lidhje me sektorin e punës. Sami Hamu, na paraqet historinë e gjuhës kurde, një gjuhe të lashtë, e cila u përndoq si dhe populli i saj. Tek personazhet, faqe 23-24: Bashkëpunëtori i «Shtegtarit», gazetari dhe projektuesi Ahmet Moavia, flet tek Foti Malo, për Forumin Grek të Emigrantëve, një rrjet me më tepër se 35 organizata, të cilat përfaqësojnë pothuajse të gjitha nacionalitetet e emigrantëve në Greqi. Gjatë 2 vjetëve të aktivitetit të tij, Forumi është bërë i njohur për shkak të seriozitetit, peshës dhe prezencës së vazhdueshme të tij në lëvizjet dhe demonstrimet për emigrantët dhe për të drejtat e njeriut. Për Gratë, në faqet 24-25: Dhimitra Malo nga Komisioni i Inisiativës së Forumit të Emigranteve të Greqisë, shkruan për «gratë me zë dhe vizion » nga vendet e ndryshme si Shqipëria, Bullgaria, Ukrahina, Moldavia, Armenia, Gjeorgjia, Siera Leone etj. Gra, të cilat vendosën të organizohen për informimin e ndërsjelltë, të ndihmohen me solidaritet dhe të pretendojnë më mirë të drejtat e tyre dhe pozicionin e tyre në dialogun social. Loreta Makolei, rrëfen përvojën tronditëse të saj nga demonstrimi i organizatave greke dhe të huaja në Amigdaleza, në territorin e mbajtjesburgimit të grave dhe fëmijëve adoleshentë pa letra. Prezent në Amigdalezë gjithashtu, Shpëtim Zinxhiria, i cili përcjell thirrjen mbështetëse të grave të burgosura drejtuar organizatave joqeveritare greke. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: AϤÍÈÔ˜ ª›ÊÛ·˜ METOIKO™

27


ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ÕÓÓ· ¡Ù›ÓÙÈÎ 28

METOIKO™


ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∑›ÁÎÚÈ ∞˙¿ÌÈ METOIKO™

29


È www.¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.gr ■

A¡£ƒø¶√™ - ANTHROPOS:

www.anthropos.gr ■

∞ƒ™π™ - ∫√π¡ø¡π∫∏ √ƒ°∞¡ø™∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏™ ¡∂ø¡: www.arsis.gr

°π∞∆ƒ√π ∆√À ∫√™ª√À - MEDECINS DU MONDE:

www.mdmgreece.gr ■

°π∞∆ƒ√π Ãøƒπ™ ™À¡√ƒ∞ - MEDECINS SANS FRONTIERES: www.msf.gr ¢π∂£¡∏™ ∞ª¡∏™∆π∞ - AMNESTY INTERNATIONAL GREECE:

www.amnesty.org.gr ■

www.greekhelsinki.gr www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/index.h tml

∞¡∆π°√¡∏ - ANTIGONE: www.antigone.gr

∂§§∏¡π∫√ ™Àªµ√À§π√ °π∞ ∆√À™ ¶ƒ√™ºÀ°∂™ GREEK COUNCIL FOR REFUGEES: www.gcr.gr

∂§§∏¡π∫√ º√ƒ√Àª ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ - GREEK FORUM OF MIGRANTS: www.migrant.gr

¢π∫∆À√ ∫√π¡øπ∫∏™ À¶√™∆∏ƒπ•∏™ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ∫∞π ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ - NETWORK FOR - SUPPORT OF REFUGEES AND MIGRANTS:

www.diktio.gr

∫ÔÛÌÔ-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∆Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 Ô ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∫ÔÛÌÔ-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηٿÊÂÚ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ∆Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ʇÏÔ˘, Ê˘Ï‹˜, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ, ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÔÈı‹ÛˆÓ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ̤۷ ·fi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÓ· ª·Ú‰¿ÎË, «√ ∫ÔÛÌÔ-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÎÚ·ÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο ηӿÏÈ·. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ê‹ Ì·˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ›, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ∆¤¯ÓË ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÙȘ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ‹ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ‚·ıÈ¿ fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Û‚fiÌÂÓÔÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ Ï·Ô› ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠̠fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜». √ ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î.·. ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜. ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜: ∞Ó‰Ú¤· ªÂÙ·Í¿ 20 & ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ªÂÓ¿ÎË, Aı‹Ó· ∆ËÏ: 210-3303385 E-mail: info@cosmosofculture.org Web: www.cosmosofculture.org ÕÓÙÏ· ™·Û¿ÙË

30

METOIKO™

∂§§∏¡π∫∏ ∂¡ø™∏ °π∞ ∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∆√À ∞¡£ƒø¶√À ∫∞π ∆√À ¶√§π∆∏ (∂Àƒø¶∞π∫√™ ¢π∞§√°√™ °π∞ ∆∏ ª∂∆∞¡∞™∆∂À™∏) - HELLENIC LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS (EUROPEAN MIGRATION DIALOGUE): www.hlhr.gr,

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫√ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆∏ƒπ√ EQUALº√ƒ√Àª °π∞ ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡√Ã∏ π¢ƒÀª∞ ª∂§∂∆ø¡ §∞ª¶ƒ∞∫∏ - ON LINE OBSERVATORY (EQUAL PROJECT-FORUM FOR SOCIAL COHESION-LAMBRAKIS RESEARCH FOUNDATION: www.migrants.gr, £∂ª∞∆π∫∏ ¶À§∏ °π∞ ∆∏¡ ∫∞∆∞¶√§∂ª∏™∏ ∆√À ƒ∞∆™π™ª√À ∫∞π ∆∏™ •∂¡√º√µπ∞™ ™∆∞ ªª∂ EQUAL DREAM PORTAL: www.dream.net.gr π¢ƒÀª∞ ª∞ƒ∞°∫√¶√À§√À °π∞ ∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∆√À ∞¡£ƒø¶√À - MARANGOPOULOS FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS:

π¡™∆π∆√À∆√ ª∂∆∞¡∞™∆∂À∆π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ (πª∂¶√) - MIGRATION POLICY INSTITUTE:

www.imepo.gr ■

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π À¶√™∆∏ƒπ•∏™ £Àª∞∆ø¡ ∫∞∫√¶√π∏™∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫√À ∞¶√∫§∂π™ª√À (∂.∫.À.£.∫.∫.∞.) - RESEARCH AND SUPPORT CENTER FOR VICTIMS OF MALTREATMENT AND SOCIAL EXCLUSION (C.V.M.E.): www.cvme.gr

∫∂¡∆ƒ√ Eƒ∂À¡∞™ ª∂π√¡√∆π∫ø¡ √ª∞¢ø¡ RESEARCH CENTER FOR MINORITY GROUPS:

∂§§∏¡π∫√™ ∂ƒÀ£ƒ√™ ™∆∞Àƒ√™ - HELLENIC RED CROSS: www.redcross.gr

www.migrantsingreece.org

∂§§∏¡π∫∏ ∂£¡π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ UNICEF:

www.unicef.gr

www.hlhr.gr/emd/emd.htm

∂§§∏¡π∫√ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆∏ƒπ√ ∆ø¡ ™Àªºø¡πø¡ ∆√À ∂§™π¡∫π - GREEK HELSINKI MONITOR:

www.kemo.gr ■

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡ø¡ °π∞ £∂ª∞∆∞ π™√∆∏∆∞™ RESEARCH CENTER FOR EQUALITY ISSUES:

www.kethi.gr ■

∫∂¡∆ƒ√ ¶ƒ√∞™¶π™∏™ ∞¡£ƒø¶π¡ø¡ ¢π∫∞πøª∞∆ø¡ (∫∂¶∞¢)- HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE (KEPAD): www.kepad.gr

ª∂™√°∂π∞∫√ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆∏ƒπ√ ª∂∆∞¡∞™∆∂À™∏™ ■MEDITERRANEAN MIGRATION OBSERVATORY: www.mmo.gr

™À¡∏°√ƒ√™ ∆√À ¶√§π∆∏ - THE GREEK OMBUDSMAN: www.synigoros.gr

À¶∞∆∏ ∞ƒª√™∆∂π∞ ∆√À √∏∂ °π∞ ∆√À™ ¶ƒ√™ºÀ°∂™ - UNHCR: www.unhcr.ch,

www.unhcr.gr

www.mfhr.gr/home/index.htm

 MÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi˜ ∆‡Ô˜ AZAT OR §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210-9575011, fax : 210-9572851, email azator@otenet.gr, ·ÚÌÂÓÈ΋, ηıËÌÂÚÈÓ‹. PANORAMA ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 2·, ∫˘„¤ÏË, 11361 ∞ı‹Ó·, Mohamed Abulgasim, ÙËÏ./Ê·Í: 2108235944, ÙËÏ. 6932785122, ·Ú·‚È΋, ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË,12 ÛÂÏ›‰Â˜. ∞§¡∆∞º∞∆∞¡ - ALDAFATAN (¢À√ √ã∂™) ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 2·, ∫˘„¤ÏË, 11361 ∞ı‹Ó·, ª·ÓÛÔ‡Ú ™·Û¿ÙË, ÎÈÓ. 6946348945 ÙËÏ./Ê·Í: 2108235944, ÎÈÓ. 6932785122, email supress2000@yahoo.com, ·Ú·‚È΋ ÌËÓÈ·›·, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, 12 ÛÂÏ›‰Â˜. ∞§ª√À∆∞µ∞™π∆-ALMUTAWASIT (∏ ª∂™√°∂π√™) ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 2·, ∫˘„¤ÏË, 11361 ∞ı‹Ó·, ÂΉ. ª·ÓÛÔ‡Ú ™·Û¿ÙË, ˘‡ı. ÷ϛÓÙ ∞ÏÙÔ‡ÓÈÛË ÙËÏ./Ê·Í: 210-8235944, ÎÈÓ. 6932785122, email supress2000@yahoo.com, ·Ú·‚ÈÎfi ÙÚÈÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, 32 ÛÂÏ›‰Â˜. TRIBUNA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 10678 ∞ı‹Ó·, ƒfiÌÂÚÙ °ÎfiÚÔ, ÙËÏ.210 - 3304054, email tribuna_2004@yahoo.gr, ·Ï‚·ÓÈ΋, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. PRESTIGE √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 6, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, °Î¤ÚÁÎÈ °·Ì‚¤Ù·˜ ÙËÏ. 2310556361/ 2310566763, 6974379398, email kryeredaktori@revistaprestige.com, web site www.revistaprestige.com, ·Ï‚·ÓÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. NOR ASHKHAR (¡∂√™ ∫√™ª√™) ™‹ÛÙÔ˘ 33, 18401 ¡›Î·È·, Î. ∞ÓÙ·ÌÈ¿Ó ÙËÏ.+ Ê·Í: 2104926085, ·ÚÌÂÓÈ΋, ‚‰ÔÌ·‰È·›· Ì 4Û¤ÏÈ‰Ô ¤ÓıÂÙÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. AWAZ ATHENS ∞Ó·Í·ÁfiÚ· 14, √ÌfiÓÔÈ·, ™Ù·Ì¿Ù˘, ÙËÏ. 6945400018, 210-5223355 2105202495, Ê·Í: 210-5202496, Ô‡ÚÓÙÔ˘, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. ATHENS NEWS ÃÚ›ÛÙÔ˘ §·‰¿ 3, 10237 ∞ı‹Ó·, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙ÈÏÈ‚¿ÎË, (ÛÙ‹ÏË Community), ÙËÏ. 210-3333161, 210 -3231384 Fax: 2103333393, 210-3333555 email athnews@dolnet.gr, tzilivaki@dolnet.gr, ·ÁÁÏÈ΋, ‚‰ÔÌ·‰È·›·.

KURIER ATENSKI ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, §¤ÔÓ·ÚÓÙ ÕÓÓ·, (·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ.) ÙËÏ. 210-3837786, Ê·Í: 210 3831740, email kurier_atenski@imn.gr, ÔψÓÈ΋ ‚‰ÔÌ·‰È·›· - Ù·ÌÏfiÈÓÙ 36 ÛÂÏ. - 5.000 ·ÓÙ›Ù˘·, (¶¤ÌÙË). √ª√¡π∞ ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, ∞ÌÁ¿ÚÔ‚· ÿÓÁη, (·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ.) ÙËÏ. 2103837480, Ê·Í: 210 3831740, email omonoia@imn.gr, ÚÒÛÈÎË Â‚‰ÔÌ·‰È·›·, Ù·ÌÏfiÈÓÙ, 56 ÛÂÏ. - 12.000 ·ÓÙ›Ù˘· (∆ÂÙ¿ÚÙË). GAZETA E ATHINES ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, ™ÔӛϷ §¿ÙÛÈ (·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ.), ÙËÏ.210-3837990, Ê·Í: 210 3831740 gazeta@imn.gr, ·Ï‚·ÓÈ΋, ‚‰ÔÌ·‰È·›·, Ù·ÌÏfiÈÓÙ, 40 ÛÂÏ. - 14.000 ·ÓÙ›Ù˘· (¶·Ú·Û΢‹). ATINSKI VESTπ ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, ∫·Ú·ÁÈfi˙Ô‚· ¡¤ÏÏË (·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ.), ÙËÏ. 210-3837321, Ê·Í: 210 3831740 email atinski_vesti@imn.gr, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË, ‚‰ÔÌ·‰È·›·, Ù·ÌÏfiÈÓÙ, 36 ÛÂÏ. -7.000 ·ÓÙ›Ù˘· (¶¤ÌÙË). CURIERUL ATENEI ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, Monica Chihaia (·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ.), ÙËÏ. 210-3837737, Ê·Í: 210 3831740, email curierul_atenei@imn.gr, ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎË, ‚‰ÔÌ·‰È·›·, Ù·ÌÏfiÈÓÙ, 36 ÛÂÏ. - 6.000 ·ÓÙ›Ù˘· (¶·Ú·Û΢‹). BALITA ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, ∆˙Ô µ·Ï¤ÓÙÛÈ· (·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ.), ÙËÏ. 210-3837923, Ê·Í: 210 3831740, email balita@imn.gr, ÊÈÏÈÈÓ¤˙ÈÎË Ù·ÁηÏfiÁÎ + ·ÁÁÏÈ΋, ‚‰ÔÌ·‰È·›·, Ù·ÌÏfiÈÓÙ, 28 ÛÂÏ. - 4.000 ·ÓÙ›Ù˘· (¶·Ú·Û΢‹). MUAJI (ª∏¡∞™) ∆˙ÔÚÙ˙ 10, 10677 ∞ı‹Ó·, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô

ª¤ÛˆÓ ∂¶∂, ÙËÏ. 210-3837990, Ê·Í: 210 3831740 email gazeta@imn.gr ·Ï‚·ÓÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô lifestyle ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, 64 ÛÂÏ. - 10.000 ·ÓÙ›Ù˘· (10 ™¿‚‚·ÙÔ). MK-ATHENS COURIER §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 13, ÕÏÈÌÔ˜ 17455, ™ˆÎÚ¿Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ˘. Û‡ÓÙ·Í˘ .™‚ÈÂÙÏ¿Ó· ∞˘ÁÔÔ‡ÏÔ˘ (contact person) ÙËÏ. 210-9848499, Ê·Í: 210 9848399, email amk@interconnect.gr, ÚˆÛÈ΋, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. µ√À§°∞ƒπ∞ ™∏ª∂ƒ∞ ª¿ÚÓË 33, 10432 ∞ı‹Ó·, ¡ÈÎÔϛӷ πÔÚ‰¿ÓÔ‚·, ÙËÏ. 210-5239321 /Ê·Í 5234152 email boulgaria@in.gr, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË Ì ÛÂÏ›‰Â˜/ ¿ÚıÚ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. PLANETA ª¿ÚÓË 33, 10432 ∞ı‹Ó·, ¡ÈÎÔϛӷ πÔÚ‰¿ÓÔ‚·, ÙËÏ. 210-5239321 /Ê·Í 5234152, email boulgaria@in.gr, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË Ì ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ¿ÚıÚ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, 15‹ÌÂÚË. KONTAKTI ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4, √ÌfiÓÔÈ·, µ·Ï¤ÚÈ· ¶Ú¤ÓÙÔ‚· ÙËÏ. 210-5228319 Ê·Í: 5203824, email kontakti@abv.bg, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. BULGARIAN NEWS °. ™Î·Ú›Ì· 22, 184 52 ¡›Î·È·, ªfiÈη ∞Ù·Ó¿ÛÔ‚· ÙËÏ. 6937203433, 210-4944027, email dagles@otenet.gr, alizar@abv.bg, alizar@mail.bg, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. ZIARUL ROMANILOR °. ™Î·Ú›Ì· 22, 184 52 ¡›Î·È·, ªfi˚η ∞Ù·Ó¿ÛÔ‚·, ÙËÏ. 6937203433, 210-4944027, email dagles@otenet.gr, alizar@abv.bg, alizar@mail.bg, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. BULGARIAN VOICE ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 79-81, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 6977171927, 210-5226847, email idiliana@hotmail.com, ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎË, ‚‰ÔÌ·‰È·›·. ∂È̤ÏÂÈ·: ™ÏÔÌfiÙ·Óη ∑›Ïȯ


P ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∞π°À¶∆√™ ∞π°À¶∆π∞∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 21, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 6945 278552 ∞π£π√¶π∞ ∞π£π√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™ ÿÌ‚ÚÔ˘ 16, 113 61 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ./fax: 210 8656911, 6946-458571 ™À§§√°√™ ∞π£π√¶ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ∂§§∞¢∞™, ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 37, ∞ı‹Ó·, TËÏ. 6938 789513, e-mail:eth@operamail.com ∞∫∆∏ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ™À¡¢∂™ª√™ ¶√§π∆ø¡ ∞∫∆∏™ ∂§∂º∞¡∆√™∆√À ∂§§∞¢∞™ ∆£ 1602, 115 03 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ∆ËÏ: 6938 255720 ∞§µ∞¡π∞ ™øª∞∆∂π√ ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4, 10677 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210 3822383, Fax: 210 3825329 ™∆∂∫π ¶√§π∆π™ª√À ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ (˘fi ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË) ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜ 121, 176 72 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9571224, e-mail: shqip@ath.forthnet.gr §∂™Ã∏ ™À°°ƒ∞º∂ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∞¶√ ∆∏¡ ∞§µ∞¡π∞ «¡∆ƒπ∆∞» ∆ËÏ: 210-9582538, e-mail: snaj@edisinet.gr Î·È klupidrita@yahoo.gr ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ «§√À™¡π∞» ∆ËÏ: 210-8672932 ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ «µ∂§∞∑∂ƒπªπ» ∆ËÏ: 210-2719271 ™À§§√°√™ ∞§µ∞¡ø¡∆∏™ ∞£∏¡∞™ µÂÚ·Ó˙¤ÚÔ˘ 1, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 6974-175389 º√ƒ√Àª ∞§µ∞¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ™. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 43, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-3813928, 3304901, 6936-408045, e-mail: feshorg@yahoo.com e-mail: feshorg@yahoo.com ∞ƒ°∂¡∆π¡∏ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ «MARTIN FIERRO» ™ÂÙÛÒÓ 83, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8220438, Fax: 210-8231266, e-mail: fabru@tellas.gr ∞ƒª∂¡π∞ ARMENIAN NATIONAL COUNCIL OF GREECE ∫ÚÈÂ˙‹ 10, 105 53 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-3252067, e-mail: prelacy@otenet.gr ∞ƒª∂¡π∫∏ ∂£¡π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 176 72, ∞ı‹Ó· ∆ËÏ. 210-9575011, Fax: 210-9572851, e-mail: ancg.@acn.gr, site: www.ancg.org ∞ƒª∂¡π∫∏ ¡∂√§∞π∞ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9575011, e-mail: ayf@compulink.gr ∞ƒª∂¡π∫√™ ∫À∞¡√™ ™∆∞Àƒ√™ ∂§§∞¢∞™ ™˘ÁÁÚÔ‡ 220, 17672 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-9575011, 210-9572851 ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ «ARMENIA» ™Ô˘ÏȈÙÒÓ 12, 11744 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210-9359982, e-mail: hayastankentron@yahoo.com ∞™™Àƒπ√π ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂¡ø™∏ ∞™™Àƒπø¡ ª˘ÚÈÔʇÙÔ˘ 114, 122 42 ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÙËÏ./fax 210 5317571, e-mail: assyrians@oneway.gr µ√À§°∞ƒπ∞ µ√À§°∞ƒπ∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞£∏¡∞™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 79-81, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210-5245458, 6976 249053, 6932 352777, 6976 620764 °∂øƒ°π∞ ∂§§∏¡√-°∂øƒ°π∞¡√™ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ ''CAUCASUS'' µ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 40, 11635 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-7211226

°∫∞ª¶π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °∫∞ª¶π∞™ º˘Ï‹˜ & ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ 19, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8811719 , Fax: 210-4294495 °∫∞¡∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °∫∞¡∞™ ªÂÛÛËÓ›·˜ 19, 115 26 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8840039, e-mail: samidriscu@hotmail.com °√Àπ¡∂∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ °√Àπ¡∂∞™ º·‚ȤÚÔ˘ 22, 18538, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∆ËÏ. 210-4291128, 6945-783284, ƒfi‰Ô˘ 45, 104 46 ∞ı‹Ó· ∂ƒÀ£ƒ∞π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂ƒÀ£ƒ∞πø¡ ∂§§∞¢∞™ µ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 4, 116 35 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-7015870 (™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8.00), 6942-014318, Fax: 210-7015833 π¡¢π∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂¡øª∂¡ø¡ ∞À∆√ã√¡ø¡ π¡¢ø¡ ∂§§∞¢∞™ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 12, 10437 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5233366, 6937571616, e-mail: businesstar@hotmail.com, alindiano@in.gr ∫∂¡À∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫∂¡À∞™ ªËı‡ÌÓ˘ 3, ¶Ï. ∞ÌÂÚÈ΋˜, 11210 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-2017049 ∫√¡°∫√ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫√¡°∫√§∂∑ø¡ ∂§§∞¢∞™ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 141, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8640005, e-mail: engale@asn.gr ∫√Àµ∞ ™À§§√°√™ «EL SOL DE CUBA" ∫¤ÎÚˆÔ˜ 29, °Ï˘Ê¿‰·, ∆ËÏ: 210-9641319, e-mail: cibely@internet.gr ∫√Àƒ¢√π ™Àƒπ∞™ ∂¶πª√ƒºø∆π∫√™ ™À§§√°√™ ™Àƒπø¡ ∫√Àƒ¢ø¡ ∞¯·ÚÓÒÓ Î·È ¶ÚÔÌËı¤ˆ˜ 71 º·Í/ ∆ËÏ: 210-2018740, 6946-368916 §πµ∞¡√™ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ∂§§∏¡ø¡-§πµ∞¡∂∑ø¡, ÙËÏ: 210-7787788, 6932984393 §πµ∂ƒπ∞ ¶√§π∆π™∆π∫√™ ™À§§√°√™ §πª¶∂ƒπ∞ ∆ËÏ: 6945-561468 §πµÀ∏ §πµÀ∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∆ËÏ/Fax: 210-8235810 §∞∆π¡π∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ASCLAYE – ALIANZA SOCIOCULTURAL LATINOAMERICANA º·Ï‹ÚÔ˘ 47∞, 11742 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-9232204 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ∞¶√ ∆∏ ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ ∫ˆÏ¤ÙÙË 2, 10681 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-3300465, e-mail: tokybe@hcci.gr ª∞ƒ√∫√ ª∞ƒ√∫π¡∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∆Û·Ì·‰Ô‡ 13·, ∞ı‹Ó· (ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ), ∆ËÏ: 6974 050175, e-mail: lolhas@yahoo.com ª√§¢∞µπ∞ ∂§§∏¡√-ª√§¢∞µπ∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24, 106 77 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ/fax: 210-3304762 ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ ∂§§∏¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 57-61, 10554 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-3212132 ∂¡ø™∏ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ ª¶∞°∫§∞¡∆∂™ ∞Á›·˜ ºÈÏÔı¤Ë˜ 5‚, ∞ı‹Ó· 10556, ∆ËÏ: 210-3318813, Fax 210-3318812 ¶√§π∆π™∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ª¶∞¡°∫§∞¡∆∂™ «SHETU BHANDAN" ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ 31, 105 54 ∞ı‹Ó·,

∆ËÏ: 210-8662679, 6944-828791, 6932-791221 ª¶√Àƒ√À¡∆π ∞¡∞¶¡√∏ – ∂¡ø™∏ ºπ§ø¡ ª¶√Àƒ√À¡∆π §¤Ï·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË 78, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-8029975, 210-8203260, site: www.anapnoi-burundi.gr, e-mail: info@anapnoi-burundi.gr ¡π°∏ƒπ∞ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¡π°∏ƒπ∞¡ø¡ ∂§§∞¢∞™ °ÂÚ·Ó›Ô˘ 14, 105 52 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5247598, 6932-550086, e-mail: tonyebrigs2004@yahoo.com ¡√∆π∞ ∞ºƒπ∫∏ ∂§§∏¡√-¡√∆π√∞ºƒI∫∞¡π∫√™ ™À§§√°√™ ∂§§∞¢∞™ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 33, ∆ËÏ/Fax: 210-7211158 √À∫ƒ∞¡π∞ ∏ °∏ ∆√À ¶∂§∞ƒ°√À ∫·ÓÔÎÔÙËÚ›Ô˘ 4, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 6945-450151 ¶∞∫π™∆∞¡ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¶∞∫π™∆∞¡ ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ 15-17, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-3232328, 6944-951803, e-mail: annou1970@yahoo.co.uk ¶√§ø¡π∞ ∂§§∏¡√-¶√§ø¡π∫√™ ™À§§√°√™ ºπ§π∞™ ∫∞π ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 131, 11524 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210-7253820, 6944-585819 Fax: 210-7235639 ƒ√Àª∞¡π∞ ƒ√Àª∞¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ «√ ∞°π√™ ™∆∂º∞¡√™ √ ª∂°∞™" ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 8, 104 32 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ: 210-5231256, Fax: 210-9813959, e-mail: comromstem-ath@forthnet.gr ƒø™π∞ ƒø™√-∂§§∏¡π∫√™ ™À§§√°√™ «∞™¶ƒ√™ ¶∞¶∞°∞§√™» 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19∞ ∆ËÏ/Fax: 210-5226455 ™∂¡∂°∞§∏ ™∂¡∂°∞§∂∑π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞ÎÔÌÈÓ¿ÙˆÓ 7, ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ.: 210-5203970 ™π∂ƒ∞ §∂√¡∂ ∫√π¡√∆∏∆∞ ™π∂ƒ∞™ §∂√¡∂ ∫ÓˆÛÔ‡ 16, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210-8672394 ™§√µ∂¡πA ™À§§√°√™ ∂§§∏¡√-™§√µ∂¡π∫∏™ ºπ§π∞™ ∫·Ó¿ÚË 9, 151 26 ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙËÏ: 210-8029095, fax: 210-6123354 ™√À¢∞¡ ™√À¢∞¡π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∂§§∞¢∞™ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 2∞, 113 61 ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ/Fax: 210-8232446 , e-mail: ingreece@hotmail.com ∆√Àƒ∫π∞ ∫∂¡∆ƒ√ ∞°ø¡π™∆π∫∏™ ∫∞π ¶√§π∆π™∆π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ (∫∞¶∞) ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 34 ∆ËÏ: 210-3818348, e-mail: 6932959692 ºπ§π¶¶π¡∂™ ∂¡ø™∏ ºπ§π¶¶π¡∂∑ø¡ ª∂∆∞¡∞™∆ø¡ – KASAPI ªËı‡ÌÓ˘ 18, 112 57 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ./Ê·Í 210-8659141, 6945124496, e-mail: kasapi@hol.gr ™À§§√°√™ ∞§§∏§√µ√∏£∂π∞™ °À¡∞π∫ø¡ - DIWATA ªËı‡ÌÓ˘ 18, 112 57 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ: 210-8664527

ªÈÏ¿Ù ÂÏÏËÓÈο; °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËϛΈÓ

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ –fi¯È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¿Û˘ÏÔ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜– ‹ ·ÏÏÔ‰·Ô› Û‡˙˘ÁÔÈ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î. ¶Ï·Ù‹ Î·È Î. ªÂ˙¿ÙË, 210-2584804). ∆· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Â›Ù ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¤ÓÛËÌ· ›Ù ‚‚·›ˆÛË ÂÚÁÔ‰fiÙË. °È· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜/¤˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË Á¿ÌÔ˘. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷٛıÂÓÙ·È ·fi 9.30 Ì- 8.00 ÌÌ. ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ: ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¢·ÁÎÏ‹ 53, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ı‹Ó·, 210-8541078 ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ∆˙·‚¤Ï· 88, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210-4220056 ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ¶·È·Ó›·˜, §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘ 4, ∫¿ÓÙ˙·, 210-6664788 ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 521, 5Ô Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, 210-9960905.

√Ì¿‰Â˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. ª¤ÏË ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ Û ÒÚ˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰›‰·ÎÙÚ·. ∆ËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi Ë̉·Ô‡˜): ñ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∂ÚÁ·Û›· ∞ı‹Ó·˜ - 210 5221149 ñ ∆· ¶›Ûˆ £Ú·Ó›· - 6977 689500, 210 3304901, 210 3813928 ñ ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ ™¯ÔÏÂ›Ô - 210 3306286, 6974363037, 6944642710 ñ Mosaic - 210 8256944, 210 8257164. METOIKO™

31


ŒÚÁÔ «ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹» Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂qual. XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 25% ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜

Metoikos no5  

A MAGAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES

Metoikos no5  

A MAGAZINE PUBLISHED BY THE IMMIGRANT AND REFUGEE COMMUNITIES