Page 1

Zastupitelé připomínkovali parkovací systém O parkovacím systému ve městě jednali 16. února předsedové zastupitelských klubů s primátorem Zdeňkem Finkem. Nejvíc připomínek k současnému stavu bylo ke spolupráci městské policie a vůči tomu, že město nemá z parkování příjem. Neprodleně po zapracování připomínek a doporučení do jednotného plánu město osloví provozovatele parkovacího systému - společnost ISP - s návrhem úprav.

KRÁTCE Z HRADCE Vedle Hornbachu se bude stavět

Práce bez výplaty je jim ctí HASIČSKÉ DESATERO

V březhradské obchodní zóně mezi hypermarketem Tesco a Hornbachem se plánuje stavba obchodního domu Sconto. Kvůli ní musí být na místě vybudována technická a dopravní infrastruktura, na jejíž výstavbu schválilo zastupitelstvo města na svém posledním zasedání plánovací smlouvu s investorem a developerem. Kromě elektrorozvodů, vodovodu, kanalizace, horkovodu, veřejného osvětlení a dalších věcí půjde o komunikaci, která naváže na slepě ukončenou vozovku u areálu Hornbach. Areál Sconto bude napojen na Rovnou ulici dvěma sjezdy. Náklady zaplatí investor a developer. Investor předpokládá, že ke stavbám dojde koncem letošního nebo počátkem příštího roku. (čer)

Město chce odvrátit hrozící pokutu Způsob, který byl loni v květnu zvolen pro výstavbu nové mateřské školy v Podzámčí, se stal předmětem správního řízení Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS). Radnice podle úřadu měla stavbu zadat v příslušném zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Město tehdy ale uzavřelo smlouvu o spolupráci, podle které měla školku postavit společnost FATO a město pak budovu následně odkoupit. Sami zastupitelé však o čtyři měsíce později vzali své rozhodnutí zpět a rozhodli se smlouvu ukončit. Nové vedení města se smlouvou zabývalo už před oznámením řízení a tolik potřebné zařízení pro sto dětí v této lokalitě vybuduje s respektem ke stanovisku ÚOHS. Podrobnější informace najdete na www.hradeckralove.org. (R)

Čechie doplula, jde do šrotu Rozebírání opuštěného bývalého botelu Čechie kotvícího na Smetanově nábřeží začalo. Loď skončí ve šrotu. „Předpokládám, že do konce března bude celá pryč,“ řekl majitel plavidla David Morkus. Dodal, že hlavní díl prací přijde na řadu od pondělí příštího týdne, kdy se na přilehlém nábřeží budou pohybovat jeřáby a jednotlivé části kolosu začnou odvážet do starého železa. (čer)

Dobrovolní hasiči jsou nepostradatelnými pomocníky profesionálních složek záchranného systému. Foto: P. POSPÍŠILOVÁ Bez nároku na honorář pracují dobrovolní hasiči, kteří vykonávají mnohdy těžkou činnost nad rámec svých každodenních pracovních povinností. Loňský rok patřil rozhodně k těm náročnějším, a to nejen díky ničivým povodním na Liberecku, kde na místě pomáhalo i 32 dobrovolných hasičů z Královéhradecka. V sobotu 19. února hodnotili zástupci jednotek SDH uplynulých 12 měsíců na valné hromadě v Malšově Lhotě. Celkem v loňském roce vyjížděli dobrovolní hasiči 169krát. Je to o 18 výjezdů více než v roce předchozím. Nejvíce dobrovolné hasiče v loňském roce zaměstnávala technická pomoc, likvidace požárů, ale také živelní pohromy, kde nelze opomenout výjezd 32 dobrovolných hasičů na povodní postižené Liberecko. Tam na místě pomáhali nešťastným občanům už čtvrtý den po přívalových deštích. Refundace mezd zaměstnavatelům zasahujících hasičů činila za tři týdny pomoci Liberecku z městského rozpočtu pouhých 30 tisíc Kč. Loňskou zimu v Hradci odstraňovali sněhové převisy z budov v majetku města. Věnovali se také preventivní činnosti v mateřských a základních školách a drželi službu na stadionu při prvoligových fotbalových zápasech a také na hokeji. Vidět je můžete i na hudebních festivalech na letišti nebo na větších akcích pořádaných na Velkém náměstí. Náklady například na

technické zajištění akcí či požární asistenci hradí jejich pořadatelé, při dlouhodobých akcích hradí i refundace mzdových nákladů a pojistného pro zaměstnavatele hasičů. Náklady provozní jdou v takovém případě taktéž za pořadateli. Dobrovolníci a „profíci“ jsou partnery „Takzvané příslužby ve službách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pomáhají k prohloubení kvality naší spolupráce. O víkendech tu dobrovolní hasiči drží službu společně s našimi profesionály a vyjíždějí s nimi ke každému zásahu,“ upřesňuje ředitel záchranného sboru Královéhradeckého kraje František Mencl. V České republice i mnoha dalších zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů. Každý hasič v této jednotce je

proškolen z teoretických i praktických znalostí a dále si je musí doplňovat. „Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce pracovat a každý rok toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nosiče dýchací techniky a řidiče,“ dodává Jiří Kubec, velitel královéhradeckých jednotek Sboru dobrovolných hasičů. V letošním roce se díky dotaci ve výši jeden milion korun dočká nové cisterny jednotka SDH ve Svinarech. „Dobrovolní hasiči jsou i letos připraveni v duchu desatera pomáhat tak, jako tomu bylo doposud,“ doplňuje starosta královéhradeckého okrsku Lubomír Jirčík Sbor dobrovolných hasičů Dle platné legislativy zřizuje a spravuje každá obec svoji jednotku sboru dobrovolných hasičů. Starosta či primátor jmenuje a odvolává velitele této jednotky. Členové sboru musejí kromě své vlastní práce zvládat i předepsané požární vzdělávání. Na území města Hradce Králové bylo k 1. lednu 2011 celkem 11 sborů dobrovolných hasičů. V šesti z nich jsou městem zřízeny jednotky požární ochrany. Magdaléna VLČKOVÁ

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést. 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš. 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Jaká bude budoucnost Vrbenského kasáren? První krok ke změně areálu Vrbenského kasáren provedli zastupitelé na svém posledním jednání. Zastupitelstvem prošel návrh vypsání výběrového řízení na prodej a výběr investora přestavby. Minimální prodejní cena je určena hranicí 15 013 800 Kč.

Výbory zastupitelstva města v novém složení Obměnou prošlo složení výborů Zastupitelstva města Hradec Králové. Podle zákona obec zřizuje vždy finanční a kontrolní výbory, zastupitelé rozhodli navíc o zřízení výborů pro životní prostředí a územní plánování. Nominace členů do výborů byly projednány jednotlivými zastupitelskými kluby napříč politickým spektrem. Podrobné informace o personálním obsazení najdete na: www.hradeckralove.org. (R)

Objekt Vrbenského kasáren město před několika lety získalo převodem od armády, s čímž souhlasila v prosinci roku 2008 i vláda. Město chce najít investora, který by přišel s nápadem, jak by mohla být stavba využita. Jedná se o starou kasárenskou budovu, která je kvůli svému dispozičnímu řešení vhodná například pro kancelářské prostory nebo také pro výuku. Budova stojí v městské památkové zóně, je tedy nutné respektovat požadavky orgánů památkové péče. Chátrající prostory kasáren by měly sloužit v budoucnu občanům.

„Peníze na opravy město nemá v rozpočtu a navržená prodejní cena pokryje náklady spojené s převodem objektu a městu tak nevznikne žádná finanční ztráta,“ potvrdil vedoucí ekonomického odboru Jindřich Frydrych. Opravy kasáren by však podle odhadů mohly vzhledem ke špatnému stavu budov přijít na 100 až 200 milionů. „Při výběrovém řízení se bude hodnotit nejen nabízená cena, ale také předložený záměr využití objektu. V podmínkách výběrového řízení chceme v rámci možností dát přednost projektům se sociálním, zdravotnickým nebo vzdělávacím charakte-

rem,“ řekl Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města. Únorová rada města schválila složení komise pro hodnocení nabídek výběrového řízení na investora a bu-

doucího kupujícího areálu Vrbenského kasáren. Pokud vše půjde dobře, jasno o možném využití objektu by mohlo být zhruba v polovině letošního roku. (nec, mav)

Pro Vrbenského kasárna hledá město investora. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ


STRANA 2

Uvolněte parkoviště Přinášíme přehled lokalit, kde budou v následujících týdnech provádět Technické služby města Hradce Králové blokové čištění komunikací. 7. 3. Masarykovo nám. od Havlíčkovy po tř. Karla IV.; Masarykovo nám. za pomníkem TGM z 21. 3. Hradební od Nezvalovy k Divadlu Drak; Plácelova; Komenského od Ign. Herrmanna k zimnímu stadionu; Komenského od Nezvalovy k Ign. Herrmanna z 22. 3. U Kavalírů od ČSA po Nezvalovu; Havlíčkova; Hradební od Nezvalovy po V. Nejedlého; U Soudu od ČSA po Kubištovy sady z 23. 3. Hradební mezi Pospíšilovou a V. Nejedlého; Ak. Bedrny mezi Šimkovou a Collinovou z 24. 3. Jana Koziny od Nezvalovy po Balbínovu; Eliščino nábřeží od Divišovy k lázním; Jana Koziny od Balbínovy po Ign. Herrmanna z 25. 3. Čs. armády před Krajským soudem; L. Štúra; Šimkova mezi Buzuluckou a Pospíšilovou z 28. 3. V Lipkách náměstí u škol; Nerudova - V Lipkách mezi Šafaříkovou a Jeronýmovou; K. H. Máchy z 29. 3. Sukovy sady mezi Gočárovou tř. a ul. U Koruny; U Koruny parkoviště ke křižovatce; U Koruny směr nám. 28. října; Všehrdova mezi Gočárovou a Habrmanovou z 30. 3. Průmyslová slepá část od Škroupovy; Karla IV. od podchodu levá strana; nám. 5. května obslužná od Masarykova nám. po Havlíčkovu; nám. 5. května obslužná u parku; Škroupova od Karla IV. po Průmyslovou. (ts)

Oznámení o připomínkovém řízení návrhu „Vnějšího havarijního plánu Královéhradeckého kraje společnosti Profer Plus s.r.o.“ Na základě zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, umožňuje město Hradec Králové nahlížet, činit výpisy, opisy a případně kopie návrhu „Vnějšího havarijního plánu Královéhradeckého kraje společnosti Profer Plus s.r.o.“ Společnost provozuje stáčírnu propan-butanu ze železničních cisteren a vlastních zásobníků do autocisteren a plnírnu tlakových lahví se skladem těchto lahví. Adresa společnosti je Areál Profer Plus, Panelová ulice č. p. 955 ve Skladištní oblasti v Hradci Králové. Oznámení o připomínkovém řízení je zveřejněno na úřední desce Královéhradeckého kraje a na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové po dobu 30 dnů, kdy v této době mohou právnické nebo fyzické osoby k tomuto vnějšímu havarijnímu plánu dát písemné vyjádření. Výtisky a elektronická podoba vnějšího havarijního plánu je k dispozici na odboru obrany a krizového řízení. Připomínky lze podat přímo na podatelně nebo zaslat na adresu Magistrátu města Hradec Králové. (kr)

Město prodá Statutární město Hradec Králové nabízí k prodeji ve výběrovém řízení č. 21/2011/OM1 dům čp. 171 z roku 1910 v řadové zástavbě bytových domů v ulici Pražská na stavební parcele č. 295; stavební parcela č. 295 o výměře 783 m2; pozemková parcela č. 288/65 o výměře 569 m2, vše v katastrálním území Kukleny, Hradec Králové. Prohlídky nemovitosti: 1. 3. v 10 hod. a 2. 3. 2011 v 15.30 hod. Lhůta pro podání písemných přihlášek do výběrového řízení: do 18. 3. 2011 do 14.00 hod. Veřejné otevírání obálek proběhne: 23. 3. 2011 ve 13.00 hod. Podmínky výběrového řízení a další informace (minimální nabídková cena, lhůty apod.) jsou zveřejněny na úřední desce magistrátu a na internetové adrese www.hradeckralove.org. Statutární město Hradec Králové vyhlašuje konkurzní řízení na místo

ŘEDITELKY/ŘEDITELE Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258, s předpokládaným nástupem 1. 7. Přihlášky zasílejte v obálce označené heslem „KONKURZ ZŠ“ - NEOTVÍRAT nejpozději do 21. března 2011. Informace o požadavcích na uchazeče a ostatních náležitostech konkurzního řízení najdete na www.hradeckraove.org.

RADNICE 7 / 23. 2. 2011

Ztratili jste peněženku? Uhánějte na magistrát Peněženky, doklady, klíče, brýle, zubní protézy, tašky, jízdní kola, ale také želvy, zlodějské náčiní, trezor nebo velké obnosy peněz. Takové a další věci procházejí pracovištěm ztrát a nálezů na odboru vnitřních služeb magistrátu. A není jich málo. „Ročně tady evidujeme v průměru 400 až 500 nalezených věcí,“ řekla Ilona Rozkošová ze ztrát a nálezů. „Nejvíc je peněženek, většinou bez peněz. Často tady máme klíče od bytů i aut, tašky, batohy, občanské průkazy a jiné doklady. Mnohdy se k nám dostanou také lyže, berle, brýle, mobily či jízdní kola. Měli jsme zde také urnu s popelem, kterou našel rybář ve vodě, metr vysokou sádrovou sošku Ježíše nebo peníze. Jednou to bylo i více než 180 tisíc korun,“ přiblížila sortiment nalézaných předmětů další pracovnice ztrát a nálezů Jiřina Hynková. Všechny nalezené věci musí pracovnice na magistrátu nejprve zaevidovat, poté se snaží, například podle lístečku s telefonním číslem či dokladů, samy nalézt majitele. Pokud se to nepodaří, skončí nalezené předměty podle zákona na půl roku ve skladě. Pokud se o ně nepřihlásí v daném termínu původní majitel, věci propadnou městu a jsou nabídnuty k odprodeji. Peníze skončí v městské kase. Častokrát se však stane, že lidé se shledají se svými věcmi právě díky ztrátám a nálezům na magistrátu. „Denně máme několik telefonátů, kdy se lidé informují, zda u nás nemají svoje ztracené věci. Vezmeme si na ně kontakt pro případ, že se tady něco takového objeví. Nás potom těší, když vidíme, že jsme někomu pomohli,“ tvrdí Ilona Rozkošová. Radost lidí, kteří drží v ruce už dávno oplakané předměty, je nelíčená. Všem, kteří něco ztratí nebo najdou, proto doporučuje, aby se na ztráty a nálezy na magistrátu obrátili. Stačí zavolat na telefonní číslo 495 707 266. „Jediné, co nemůžeme vrátit, přestože se třeba najdou, jsou doklady. Jakmile ztratíte občanský průkaz a je to u nás zaevidované, přestane platit,“ dodala. Pracoviště ztrát a nálezů občas řeší i méně obvyklé případy. Například když byly na magistrát přivezeny dvě želvy objevené na jedné z malšovických zahrad. Jelikož se jednalo o vzácné exempláře, podléhaly registraci, což znamenalo spoustu práce navíc. Majitel si je sice nevyzvedl, ovšem po půlročním pobytu v zoologické zahradě našly nový domov. Želvy dostala jedna z hradeckých základních škol, kde nyní žijí v jejím přírodovědném centru.

Na magistrátu končí také věci nalezené Městskou policií Hradec Králové. A některé jsou hodně zajímavé. Ke kuriozitám patřil například vypáčený trezor, inzulinová sada či peněženky s vysokými částkami, případně zlatými platebními kartami. Největší částkou bylo osmnáct tisíc korun. „Nejčastěji nalézáme doklady, klíče a opuštěná nezamčená kola. Za jeden kalendářní rok najdeme kolem 360 věcí,“ řekla mluvčí strážníků Eva Čížková. Například za leden městská policie eviduje nález jedenácti dokladů, sedmi registračních značek od aut, pěti svazků s klíči, čtyř peněženek, dvou

jízdních kol, dvou tašek a jedněch brýlí. Na věci ztracené v městských autobusech nebo trolejbusech se mohou lidé ptát na vrátnici přímo v dopravním podniku. „Co se nachází nejčastěji? To je různé. Hodně záleží na ročním období a na počasí. Když prší, převažují deštníky, v zimě čepice a rukavice, v létě zase plavky,“ řekla Marie Kittnerová z Dopravního podniku města Hradce Králové. Dodala, že v autobusech a trolejbusech už našli spoustu různých věcí, mnohdy kuriózních. „Od zubní protézy až po přední poloosu z auta,“ přiblížila neobvyklé nálezy. Jednou se dokonce stalo, že maminka vystoupila z trolejbusu bez kočárku! To, že nemá dítě, si naštěstí brzy uvědomila, takže za pomoci pracovníků dopravního podniku se s potomkem po chvíli opět shledala na konečné zastávce. Martin ČERNÝ

15. 2. Strážníkům městské policie se podařilo zachránit život třiapadesátiletému muži, který se pokusil spáchat sebevraždu. Svůj úmysl skončit se životem telefonicky oznámil synovci, který uvědomil městskou policii. Ta se ihned vydala do bydliště muže, na zvonění však nikdo nereagoval, z bytu se pouze ozývalo nesrozumitelné volání. Přivolaní hasiči otevřeli dveře bytu, uvnitř strážníci našli na pohovce ležícího špatně dýchajícího a nekomunikujícího muže. Na stole ležel dopis na rozloučenou a větší množství léků. Do příjezdu záchranné služby strážníci poskytovali muži první pomoc. (mphk) z 15. 2. Příliš inteligentně se nezachovala dvojice mladíků, která se na sociální síti přiznala k poničení mobilního záchodu na autobusové zastávce v okrajové části města. Na skutek městskou policii upozornilo anonymní volání s tím, že událost souvisí s oslavou narozenin dvou mladíků. Strážníci událost prověřili a podezřelé mladíky ve věku 19 a 21 let předali k dalšímu šetření policii. (mphk)

Nejčastěji lidé ztrácejí klíče, peněženky, doklady a mobilní telefony.

Administrace IPRM Centrum potvrzena Město Hradec Králové má možnost čerpat na určité projekty dotaci z Evropské unie, a to prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města (dále jen IPRM Centrum). Do 30. června 2015 má k dispozici téměř 500 mil. Kč na 15 projektů. Aby město úspěšně zvládlo vyčerpat všechny alokované finanční prostředky, zorganizovalo výběrové řízení na koordinátora, který bude vše řídit. Vítězem se stala společnost CEP, a. s. Jeden z dílčích projektů v rámci IPRM Centrum je Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města, pro který byla 1. prosince 2010 s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod podepsána Smlouva o poskytnutí dotace.

Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu činí 6 218 050 Kč, přičemž dotace je ve výši 5 745 025 Kč. Cílem výše uvedeného projektu je zajistit přípravnou a realizační fázi celého IPRM Centrum a tím přispět k úspěšné realizaci dalších dílčích projektů v IPRM Centrum zařazených. O jednotlivých projektech a průběhu jejich realizace budeme informovat v dalších číslech zpravodaje Radnice. (vh)

Vzkaz zastupitelů hradecké veřejnosti Pokračování seriálu, v němž si postupně můžete přečíst slova všech 37 zastupitelů města napříč politickým spektrem. Na prostoru dvaceti řádků strojopisu naformulovali libovolným stylem to, co chtějí vyslat směrem k občanům města.

Jiří Kocourek

Jakub Krofta

Taťana Lankašová

zastupitel města Hradce Králové

zastupitel města Hradce Králové

zastupitelka města Hradce Králové

Milí občané našeho krásného města, nejprve bych vám rád touto cestou poděkoval, neboť je jen vaše zásluha, že vás mohu z tohoto místa oslovit. Nyní jen doufám, že tuto příležitost nedostávám jako opoziční zastupitel naposledy. Pokusím se tedy v několika větách sdělit, jaké jsou mé představy a plány při práci v zastupitelstvu města. Na lednovém jednání jsem inicioval ustavení dopravního výboru. Důvodů, které mě k tomu vedly, je více. Zmíním se o tom, který by se mohl týkat některých z vás. Celý dosavadní život se zajímám o městskou hromadnou dopravu, a i když je její úroveň v našem městě vysoká, domnívám se, že by se přece jen mohlo ještě něco udělat, a to zejména pro ty, kteří rádi sportují. Po mnoho let si kladu otázku, že ačkoli čtyřikrát týdně vidíme z našich oken blízké a krásné Orlické hory, nejsme schopni se do nich veřejnou dopravou v nějakém solidním čase dopravit. Již před časem jsem si zpracoval projekt na zavedení lyžařské víkendové linky z Hradce do Deštného a obdobně letní cyklolinky. Jejich předností by samozřejmě musela být rychlost a možnost cestovat na městskou kartu. Vždy jsem byl přesvědčen, že ne na všem, co město dělá pro své občany, se musí bezpodmínečně vydělávat. Vím, že oslovuji jen některé z vás, ale věřte trápí mě i jiné věci, například úzká a tím nebezpečná cyklostezka v malšovických lesích, nevyužívaný lyžařský svah na Novém Hradci, ale o tom snad někdy příště.

Zastupitelem města jsem se stal díky vašim preferenčním hlasům, které mne vynesly do popředí kandidátky HDK. Chápu to jako ocenění své dosavadní práce a zároveň velký projev důvěry. V politice jsem úplným nováčkem, nicméně mám v úmyslu se plně zapojit do smysluplné práce pro město Hradec Králové a jeho občany. Měl jsem to štěstí působit jako režisér nejen v hradeckém Draku, ale i v mnoha jiných kulturních zařízeních jak v Čechách, tak i v zahraničí. Rád bych tak během svého působení v komunální politice využil svých bohatých zkušeností právě z oblasti kultury. Naše město se během své porevoluční historie naštěstí zbavilo nelichotivé pověsti „rudé bašty“. Stalo se tak především díky všem těm báječným a nadšeným lidem, díky jejichž úsilí se Hradec Králové může pyšnit nejrůznějšími festivaly, symposii, přehlídkami, výstavami a jinými kulturními akcemi. Kvalita a význam mnohých z nich dosahuje mezinárodního významu a Hradečáci tak mohou být na své město náležitě pyšní. Považuji za svou hlavní prioritu podporovat právě ty aktivity, které navazují a dále rozvíjejí myšlenku učinit z Hradce Králové město s pověstí důležitého kulturního centra.

Vážení spoluobčané, většinu minulého volebního období jsem práci zastupitelstva sledovala jako novinářka. Nejvíc mi vadil nejen arogantní přístup vedení města k požadavkům občanských iniciativ i jednotlivců, především pak to, že veřejnost byla nezřídka stavěna až před hotové rozhodnutí, které nebylo předem dostatečně projednáno s občany, jichž se bezprostředně dotýkalo. Stávalo se už skoro pravidlem, že s větším porozuměním se u pánů radních a většiny zastupitelů setkávaly požadavky developerů než požadavky občanů. Konflikty kolem přírodní památky Plachta, překladiště oceli Březhrad či projektu Nová zelená svědčily o účelové manipulaci s informacemi, poskytovanými občanům. Podobné chování členů samosprávy města považuji za naprosto nekorektní a jsem přesvědčena, že by mělo konečně patřit minulosti. Každý zastupitel, a tím spíš člen rady města, by měl ctít svůj vlastní slib člena samosprávy a především ctít platné zákony naší země. A to vždy a ne jen tehdy, když se mu to hodí. Proto trvám na osobní zodpovědnosti každého zastupitele za rozhodnutí, která učiní. Myslím si, že by mělo zmizet okřikování opozice za nepohodlné názory či návrhy. Moudrý primátor a vládnoucí koalice opozici bedlivě naslouchá. Politikaření do městské samosprávy nepatří a jen zastírá pochybné postoje škodící městu a jeho lidem.

15. 2. Starý trik s propíchnutou pneumatikou opět použil neznámý zloděj nebo zloději k odvrácení pozornosti řidiče v Hradci Králové. Připravili ho o 90 tisíc korun, které chvíli předtím vybral v bance. Zatímco šofér vyřizoval svoje záležitosti v bance na náměstí Osvoboditelů, zloději mu na parkovišti propíchli pneumatiku. O peníze přišel později u benzinové čerpací stanice, kde kvůli závadě musel zastavit. Zloději zřejmě muže sledovali, a zatímco pracoval, ukradli mu tašku s doklady, fotoaparátem a 90 tisíci korun. Majitel odhadl způsobenou škodu na 102 tisíc korun. Zloději hrozí za krádež až pětiletý pobyt za mřížemi. (pčr) z 16. 2. Křik, pláč a zvuk rozbíjených věcí přivítaly policii a strážníky, kteří večer dorazili do domu ve středu města. Přivolali je sem vylekaní sousedé, kteří byli svědky incidentu ve vedlejším bytě. „V uvedeném bytě se nacházel opilý muž, který fyzicky napadal svoji ženu a syna. Podle sdělení osmačtyřicetileté ženy jim muž ubližuje opakovaně,“ uvedla mluvčí hradecké městské policie Eva Čížková. Vulgární a značně agresivní muž se podle ní pokusil napadnout i hlídku strážníků, která ho převážela na záchytku. (mphk) z 17. 2. Kvůli čtyřiadvacetileté dívce se před restaurací na Slezském Předměstí poprali dva muži. Po příjezdu hlídky městské policie, která od sebe soky odtrhla, už byli oba potlučeni a měli oděrky v obličeji i na rukách. Jeden z mužů nadýchal více než tři promile alkoholu, druhý 1,4 promile. Dívka strážníkům vysvětlila, že bývalý přítel se nedokáže smířit s rozchodem a neustále ji vyhrožuje a pronásleduje ji. Jednadvacetiletý muž odmítal nastoupit do auta městské policie, do strážníků kopal a plival na ně. Dostal na ruce pouta a skončil na záchytce. (mphk) z 17. 2. Z parkoviště v ulici Zámostí zmizelo v noci tři roky staré BMW. Kromě vozu za 600 tisíc korun majitel přišel také o doklady, platební kartu, peněženku s několika tisíci korun a dalšími věcmi. Neznámému pachateli hrozí hrozí až osm let vězení. Od začátku roku jde o patnácté auto ukradené v Hradci Králové. Za stejné období loňského roku vyšetřovala policie pouze šest krádeží aut. (pčr)


RADNICE 7 / 23. 2. 2011

KAM ZA KULTUROU Sobota 26. 2. Bílá věž 9.00 Prohlídka Bílé věže Galerie MU 9.00 Když krajina promlouvá, pro děti, 13.30 Příběhy obrazů Muzeum VČ 9.00 Festival cyklocestování Adalbertinum 10.00 My se vlka nebojíme Hvězdárna HK 14.00 Pozorování slunce, 15.00 Program pro děti, 17.00 Komety zblízka, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Krtkova dobrodružství, 18.45 Ifigenie v Tauridě Divadlo Drak 16.00 Jak si hrají tatínkové ČRo HK 17.10 Radioklub - Studentský klub Klicperovo divadlo 17.30 Hadrián z Římsů Scéna V podkroví 19.00 Detektor lži

Neděle 27. 2. Bílá věž 9.00 Prohlídka Bílé věže Muzeum VČ 9.00 Festival cyklocestování Kino Centrál 10.00 Element česky, 11.45 Element English, 15.30 Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D, 17.30 TRON: Legacy 3D, 20.00 127 hodin Adalbertinum 10.00 Nepovedená strašidla KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne ČRo HK 17.10 Návštěva - Šimon Ornest - The Tap Tap Filharmonie HK 19.00 Co v detektivce nebylo, divadlo

STRANA 3

V bývalé synagoze se budou prohánět auta

Několik let opuštěný objekt někdejší židovské synagogy, v němž před stěhováním do nového sídlila Studijní a vědecká knihovna, bude opět využit. Zřejmě už do léta se z jeho části stane ráj pro příznivce rádiem řízených modelů aut. Takový je záměr společnosti Bohemian Express, která budovu o podlahové ploše 1100 metrů čtverečních získala do dlouhodobého pronájmu. Modelům aut bude patřit levé křídlo objektu, v pravém budou kanceláře, které využije firma a částečně je nabídne jiným zájemcům k pronájmu. „V přízemí bude veřejně přístupná nekuřácká kavárna a v patře dráha s autíčky, která budeme půjčovat veřejnosti,“ přiblížil budoucí využití budovy František Groh z Bohemian Express. „Bude tam i prodejna modelů aut se servisem a část prostor plánujeme využít jako zázemí pro modelářský klub,“ doplnil František Groh. Na tuto část objektu má už firma zpracovánu studii, k velkým stavebním úpravám by však dojít nemělo. Pokud půjde všechno podle plánu, začne RC aréna, jak se centrum modelářů má nazývat, fungovat v květnu nebo v červnu. Martin ČERNÝ, foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Čtvrtek 3. 3. ČRo HK 11.45 Kulinářské speciality Klicperovo divadlo 14.30 Petrolejové lampy Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy Město královny Elišky ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert kytarového oddělení

Pátek 4. 3. Klicperovo divadlo 10.00 Věc Makropulos ČRo HK 10.10 Host pátečního Habaděje - přenos z Červeného Kostelce Knihovna HK 15.00 Čest, sláva a bohatství, casting Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování

VÝSTAVY Ateliér Labyrint - Martin Zemanský Mladej na Novým, do 28. 2. IC Gočárova třída - Marek Bělohlávek - malby a Jan Slavíček - fotografie, do 28. 2. z Fotografie polského umělce Boguslawa Michnika, 1. - 31. 3. Galerie Barbara - B. Fořtová - keramika, J. Odvárka - obrazy, do 28. 2.; Město královny Elišky, 3. - 31. 3. Galerie Koruna - Ohlédnutí - obrazy, grafika, šperky, do 12. 3. Galerie Na Hradě - Irena Hirai a Lucie Staňková - Odkud vychází slunce, do 21. 3.

Středa 2. 3. Aldis 19.30 Ples Univerzity Hradec Králové

Čtvrtek 3. 3. Aldis 19.00 Ples Lékařské fakulty UK a ASM

Pátek 4. 3. Aldis 19.00 XL. farmaceutický ples

KAM ZA SPORTEM Pondělí 28. 2.

Pokud mateřská škola obdrží více žádostí tříletých dětí než má volných míst, bude dalším kritériem pro rozhodnutí o přijetí datum narození dítěte. „Věk dítěte však nerozhoduje v případech, kdy žádají o přijetí k předškolnímu vzdělávání sourozenci různého věku,“ upřesnila vedoucí odboru školství magistrátu města Alena Synková. Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout před konáním zápisu ve vybrané mateřské škole nebo na odboru školství. Je možné podat pouze jednu přihlášku. Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, a pokud pobírá rodičovský příspěvek, tak také oznámení schválení volby nároku na rodičovský příspěvek dítěte. Zápis se uskuteční v pátek 8. dubna od 10 do 17 hodin a v sobotu 9. dubna od 9 do 12 hodin. Zápis do nové mateřské školy v Kuklenách, která do léta vyroste v Markově ulici, by se měl uskutečnit dodatečně v srpnu. Rodiče i děti si mohou vybranou mateřskou školu prohlédnout ještě před zápisem. Poslouží k tomu dny otevřených dveří, které se v městských mateřských školách budou postupně konat od 22. února do 5. dubna. Termíny jednotlivých dnů otevřených dveří najdete na internetových stránkách www.hradeckralove.org. (čer)

Království masek - velký dětský karneval pořádaný Sionem, zavede návštěvníky na dvůr perského krále, který si bude vybírat nevěstu. Už dvanáctý ročník této akce pro celou rodinu se koná v neděli 6. března od 16 hodin ve velkém sále Kongresového centra Aldis. Na děti čeká královská oslava s pisníčkami, hrami a samozřejmě ukázkou kostýmů. Dospěláci mohou navštívit karnevalovou kavárnu Sion, která bude mít otevřeno po celou dobu trvání akce. Vstupenky na akci v předprodejích v Informačním centru na Gočárově třídě a v Centru Sion. (R)

Rada města vydala kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem pro školní rok 2011/2012. Zápisy se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. dubna. Do městských mateřských škol budou přijímány děti s trvalým pobytem v Hradci Králové. Ty, které dosáhnou šesti let v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které dosáhnou k 31. prosinci letošního roku tří let, jsou přihlášeny k pravidelné celodenní docházce, je-

jich zákonný zástupce nepobírá ke dni nástupu dítěte do školy rodičovský příspěvek a děti, jež mají sourozence, kteří se již vzdělávají v mateřské škole či základní škole, pokud činnost mateřské školy vykonává základní škola. Ředitelství mateřských škol mohou přijímat také děti, u kterých individuálně zohlední jejich vzdělávací potřeby.

Úterý 1. 3.

Středa 2. 3.

Adalbertinum 19.00 Ples SOŠ Smiřice Aldis 20.00 Mediální ples

Zápisy dětí do mateřských škol jsou za dveřmi

ZUŠ Střezina 17.00 Koncert hostů z konzervatoře Divadlo Jesličky 17.30 Slaměný (klobouk) z benátské (slámy) Kino Centrál 17.30 Hezké vstávání, 20.00 Opravdová kuráž ČRo HK 20.10 Hudba ze zapadlých vesnic - Mercedes Peón: o pouti do Galicie

ZUŠ Habrmanova 16.30 Koncert historických nástrojů souboru Consort Chrudim Klicperovo divadlo 17.30 Sherlock Holmes Muzeum VČ 18.00 Kanada - Britská Kolumbie, uvádí Lucie Furchová a Miloš Lamr Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování ČRo HK 20.10 Country salon

Sobota 26. 2.

Adalbertinum 19.00 Exhibiční galavečer boxu

Pondělí 28. 2.

Klicperovo divadlo 10.00 Dobře placená procházka ČRo HK 11.10 Radioporadna - Roman Češka, Bílý kruh bezpečí Pardubice SVK HK 17.00 Deprese - nemoc naší doby Knihovna HK 17.00 Věra Kopecká: Než se setmí Adalbertinum 19.00 Žena vlčí mák, divadlo

PLESY

Zápisy do mateřských škol se uskuteční 8. a 9. dubna. Foto P. POSPÍŠILOVÁ

SINGING PEOPLE − pojďte zpívat Lidský hlas je hudební nástroj, který si nosíme všichni s sebou. Jeho pořízení nestojí žádné peníze a přitom je naprosto úžasný. Pro ty, kdo rádi zpívají, přichází možnost stát se součástí velké pěvecké skupiny, která v Hradci Králové vzniká. Hudba a zpěv je něco, co nás provází celý život. Posloucháme rádio, televizi, zajdeme na koncert a téměř v každém z nás se objeví touha zkusit to také. Ne jen poslouchat, ale třeba sami zpívat. Zkoušíme to v koupelně, kde to krásně zní a kde nás nikdo neslyší. Někteří si mohou nést celý život pocit, který získali v mládí, že zpívat prostě neumí a tak to nikdy a nikde na veřejnosti raději zkoušet nebudou. Ale co kdyby tady u nás v Hradci Králové byla možnost začít zpívat s lidmi, kteří nejsou profesionálové, ale prostě je to baví? Co kdyby byla možnost být jedním nebo jednou z mnoha, kde se můj hlas tak trochu ztratí, a kde se stydět nemusím? Zpívat v hudebním tělese, které má několik desítek lidí, je skvělý zážitek a navíc je to dobrá parta. A právě pro ty, kdo rádi zpívají (nebo by to chtěli zkusit, ale stydí se), přichází možnost stát se součástí velké pěvecké skupiny, která v Hradci Králové vzniká. Jmenuje se Singing people, což lze přeložit jako Zpívající lidé. Za touto aktivitou stojí dlouholetí hudebníci a zpěváci, kteří

se budou snažit, aby výsledek byl co nejlepší. Repertoár netvoří klasická díla, ale skladby jako True Colours od Phila Collinse, Help od Beatles, Modlitba za vodu od Hradišťanu a mnoho dalších. Singing people se nechce žánrově vázat na jeden styl, ale naopak svůj repertoár postavit na písních, které se lidem líbí a které budou dobře znít ve velkém hlasovém obsazení. Budoucí koncerty budou doprovázeny živou kapelou. Dvouhodinové zkoušky budou probíhat každý týden v Hradci Králové. Věkové obsazení skupiny je od 15 do 100 let, takže pokud máte chuť zpívat, přihlaste se a poté dostavte na jeden z výběrů zpěváků, které se budou konat v pondělí 28. února od 18 hodin a ve středu 2. března od 19 hodin v Komunitním centru Bé plus, na třídě E. Beneše 575 (za hospodou Velkopopovická). Všem zájemcům o tuto aktivitu doporučujeme navštívit webové stránky www.hledani-hk.cz a tam záložku SINGING PEOPLE, kde najdete další potřebné informace. A pokud nemáte internet, můžete telefonovat na číslo 777 613 117. (mk)

Český chlapecký sbor představil svá Královéhradecká zastavení Český chlapecký sbor z Hradce Králové připravuje letos cyklus sborových koncertů ve svém domovském městě. Koncerty ze série nazvané Královéhradecká zastavení Českého chlapeckého sboru budou skutečnými zastávkami na různých koncertních místech v celém Hradci, od těch tradičních až po méně obvyklé. Navíc si sbor ke spolupráci pozval celou řadu hostů. Na koncertech se prostřídají jednotlivé skupiny sboru od přípravného oddělení Zpěváček, přes koncertní sbor až po mužskou složku. „Do prvního ročníku jsme zařadili celkem pět koncertů, z nichž každý bude něčím unikátní. První naše zastavení bude 5. března, kdy se ve zrekonstruovaném společenském centru Revues bude konat Fašank aneb netradiční koncert spojený s tradiční masopustní hostinou. Ke druhému zastavení, které jsme pojmenovali latinským názvem Hebdomas Santca, neboli Svatý týden, jsme do kostela Nanebevzetí Panny Marie pozvali Filharmonii Hradec Králové. Na tomto slavnostním velikonočním koncertě, který se bude konat ve středu 20. dubna a kde zazní duchovní skladby Rejchy, Bacha, Dvořáka a Händela, vystoupí s koncertním sborem jako pěvecký host také vynikající irská sopranistka Catherine Redding. Ta zároveň s chlapci absolvuje celodenní workshop zaměřený na pěveckou techniku. S našimi mladými sopranisty bude také pracovat na hlasovém rozsahu a bude se věnovat problematice vysokých tónů,“ říká sbormistr Jakub Martinec. Třetí zastavení zavede především ty nejmenší zpěváky sboru na královéhradeckou hvězdárnu, kde uspořádají trochu tajuplný koncert s názvem Hvězdářům o hvězdách. Písničky tak doplní projekce hvězd a hvězdných modelů, na závěr pak čeká všechny účastníky prohlídka hvězdárny a planetária. (pa)

Království masek

Hledají nový domov Chery, evid. č. 48/2011, beagl, pohlaví: fena, věk: 6 let, barva: bílohnědočerná, velikost v kohoutku: 40 cm. Cherry je vhodná do klidného prostředí, k domku se zahradou. Je bázlivější v povaze, přátelská, klidnější. Elza, evid. č. 488/2010, kříženec Cane corso, pohlaví: fena, věk: 4 roky, barva: černá s žíháním, velikost v kohoutku: 65 cm, hmotnost: 45 kg. Přátelská, vnímavá fena oblíbená mezi ošetřovateli pro svůj elegantní vzhled i hravou povahu. Zpočátku se chovala ve stísněném prostoru agresivně, vhodná pro zkušeného kynologa. Denní aktivita formou hry, běhání je základním předpokladem k osvojení. Elza není vhodná k jiným psům. V zimním období potřebuje vzhledem ke krátké srsti vytápěný prostor. Alan, evid. č. 521/2010, kříženec, pohlaví: pes, věk: 1,5 roku, barva: hnědočerná, velikost v kohoutku: 60 cm, hmotnost: 30 kg. Alan je pro svou bystrost, inteligenci a přátelskou povahu ideální společník do rodiny. Je vhodný k domku se zahradou, ne k ostraze objektu (utíká). Je pohledný, statného tělesného rámce. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 2. 2011. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 25. 2. 2011. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Po− spíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 103. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 07 2011  

Zastupitelé připomínkovali parkovací systém O parkovacím systému ve městě jednali 16. února předse- dové zastupitelských klubů s primátorem...