Page 1

PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

PROGRAMACIÓ ANUAL Departament:

Llengües 2n BATXILLERAT

Màteria:

Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: Curs acadèmic:

BAT_AS2 2012-2013

REDACTAT REVISAT Professor/a Cap del Departament Narcís Almena – Grup únic M. Isabel Berenguer

APROVAT Coordinador pedagògic Rafel Pallach

Signatures

Signatura

Signatura

Data: 03-09-2012

Data:

Data:

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 1/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

REGISTRE DE DISTRIBUCIÓ LLISTAT DE DISTRIBUCIÓ

Cap del Departament

Coordinador pedagògic

M. Isabel Berenguer

Rafel Pallach

REGISTRE DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT Revisió

Data

Descripció

0

01/09/09

Elaboració inicial

1

01/09/11

2

03/09/12

Revisió i modificacions curs 2011-2012: lectures i avaluació (criteris aprovats el curs 2010-2011). Revisió i modificacions curs 2012-2013: lectures

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 2/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

ÍNDEX

1. Introducció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Objectius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Continguts: unitats didàctiques seqüenciades i temporalitzades. . . . . . . . . . . . 6

4. Metodologia: estratègies i recursos (ús TAC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

5. Desenvolupament de les unitats didàctiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5.1.

Unitat didàctica 1: Introducció a la literatura. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10

5.2.

Unitat didàctica 2: L’Edat Mitjana (ss. XI-XIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.3.

Unitat didàctica 3: La transició cap al Renaixement (s. XV) . . .. . . . . . . . 12

5.4.

Unitat didàctica 4: Els segles d’or (ss. XVI-XVII). Poesia i narrativa . . . . 13

5.5.

Unitat didàctica 5: Els segles d’or (ss. XVI-XVII). Teatre . . . . . . . . . . . . . 14

5.6.

Unitat didàctica 6: El segle XVIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.7.

Unitat didàctica 7: El segle XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.8.

Unitat didàctica 8 (I): segle XX: de començament de segle a 1939. . . . . . 17

5.9.

Unitat didàctica 8 (II): El segle XX: de començament de segle a 1939. . . 18

5.10.

Unitat didàctica 9: El segle XX: dels anys 40 a l’actualitat . . . . . . . . . . . . 19

5.11.

Unitat didàctica 10: La literatura hispanoamericana del segle XX . . . . . 20

6. Avaluació: criteris i activitats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7. Llibre de text, lectures prescriptives i materials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 3/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

1. INTRODUCCIÓ.

La programació didàctica per la matèria de modalitat, Literatura castellana, que es cursa a 1r curs de Batxillerat, té com a referència els documents curriculars de l’àrea de Llengua Castellana i Literatura del currículum vigent a Catalunya (DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.), el Projecte Educatiu del Centre, el Projecte Curricular i els Acords del Departament de Llengües, que serveixen com a referent general de totes les unitats didàctiques, i assegura la cohesió i la coherència de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana i literatura al llarg de tola l’Educació Secundària i, específicament, de Batxillerat. Totes les unitats didàctiques proposades en la programació, deu en total, han estat elaborades des d’un enfocament activu de l’alumne/a en tot el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Está destinada a alumnes que cursaran el 2n curs de Batxillerat, i es desenvoluparà al llarg de tot un curs acadèmic, amb un total de 4 hores setmanals: 140 h/anuals. Sense oblidar que estarem impartint classes de literatura a uns alumnes que ja l’han cursada al llarg de tota l’etapa de la ESO, però, per les seves procedències diverses, arriben amb nivells molt diferentss segons el seu progrés personal, i que el nostre treball anirà dirigit a la seva preparació perquè desenvolupar adequadament els estudis universitaris, en la formació professional de grau superior o bé en la seva incorporació al món laboral. I com està previst en el decret que desenvolupa el currículum per al Batxillerat, s’estableix una clara coordinació entre l’área de llengua castellana i literatura i les altres llengües: la llengua catalana i les llengües estrangeres.

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 4/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

2. OBJECTIUS. La matèria de literatura castellana de batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 1)

Llegir, analitzar, explicar, apreciar, i valorar de manera crítica textos (complets o reculls de fragments repre-sentatius), de diferents gèneres literaris per tal d’interpretar-ne l’expressió de diferents contextos històrics i socials i com a element cabdal de plaer i d’enriquiment personal, valorant les aportacions de la literatura a la comprensió, representació i interpretació del món i de la peripècia humana.

2)

Conèixer, a partir de lectures d’obres completes o fragments representatius, les característiques i recursos dels gèneres, i les principals dades dels autors i autores i obres més representatius dels moviments estètics que coniguren la literatura castellana.

3)

Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura, i reconèixer les representacions de la realitat, tot precisant les relacions que s’estableixen entre autors i obres de diferents moments o tradicions literàries.

4)

Identificar i comentar, a través de la lectura i, si cal, amb el suport d’altres mitjans, els temes que hi apareixen i el tractament que se’n fa segons el moment i la tradició literària.

5)

Observar i analitzar les relacions que es poden establir entre les obres literàries i les de qualsevol manifestació artística: musicals, plàstiques,cinematogràfiques, audiovisuals.

6)

Participar de manera activa, reflexiva i crítica en els comentaris necessaris per a la construcció de coneixements i la realització de tasques acadèmiques.

7)

Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris que prenguin com a base la lectura d’obres, per descriure les característiques observades, les contextualitzacions, els temes, entre altres.

8)

Usar de manera crítica les fonts bibliogràfiques adequades per a l’estudi de la literatura a i d’obtenir, interpretar i valorar informació i opinions diferents, i emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i la comunicació.

9)

Construir, per a la comunicació dels treballs literaris, discursos orals, escrits o audiovisuals coherents, correctes i adequats, i amb l’ús dels recursos adients, incloent-hi les TIC, a les diverses situacions de comunicació i a les diferents finalitats comunicatives de l’àmbit acadèmic i ser crític amb les pròpies produccions, per millorar-ne l’eficàcia comunicativa.

Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports i mitjans, a partir dels models 10) literaris llegits i analitzats. Valorar críticament diferents expressions culturals i artístiques per a una comunicació més 11) bona amb totes les persones, comprenent alhora el valor relatiu de les conven-cions socioculturals i evitant els estereotips lingüístics i no lingüístics que comporten judicis de valor i prejudicis.

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 5/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

3. CONTINGUTS: UNITATS DIDÀCTIQUES SEQÛENCIADES I TEMPORALITZADES.

[Continguts propis de l’àrea de llengua: “Dimensió estètica i literària” i “Dimensió de recerca i tractament de la informació”. Continguts comuns amb altres àrees. ]

U D

Nom

Durada

1r TRIMESTRE INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA

1

La llengua literària i la literatura. Els gèneres literaris. Cronologia de la història de la literatura castellana.

5 sessions

L’EDAT MITJANA (S. XII-XIV)

2

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos.

5 sessions

LA TRANSICIÓ CAP AL RENAIXEMENT (S. XV)

3

Context historicopolític, socio-econòmic i cultural. Obres i autors. Lectura i comentari de textos.

Panorama literari. 5 sessions

ELS SEGLES D’OR (S. XVI-XVII). POESIA I NARRATIVA

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural del Renaixement (XVI) i del Barroc (XVII). Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos. Poesia i narrativa. Estudi i lectura de l’Antología poética del Siglo de Oro i de diversos capítols selec- cionats de El Quijote, de Miguel de Cervantes. 4

5 sessions

Lectura i treball de les obres prescriptives 1r T - Antología poética del Siglo de Oro.

10 sessions

- El Quijote, de Miguel de Cervantes.

13 sessions

TOTAL TRIMESTRE

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

43 sessions

Pàgina: 6/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

2n TRIMESTRE ELS SEGLES D’OR (S. XVI-XVII). TEATRE 5 sessions

Panorama teatral. Obres i autors. Lectura i comentari de textos. 5

Lectura i treball de les obres prescriptives 12 sessions

2n T – La vida es sueño, de Calderón de la Barca EL SEGLE XVIII

6

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos.

5 sessions

EL SEGLE XIX

7

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos.

5 sessions

Lectura i treball de les obres prescriptives 13 sessions

2n T - Tormento, de Benito Pérez Galdós. EL SEGLE XX: DES DE COMENÇAMENT DE SEGLE FINS A 1939

8 (I)

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Modernisme i Generació del 27. Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos.

5 sessions

TOTAL TRIMESTRE

45 sessions

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 7/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

3r TRIMESTRE EL SEGLE XX: DES DE COMENÇAMENT DE SEGLE FINS A 1939

8 (II)

Vanguàrdies i Generació del 27. Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos.

5 sessions

EL SEGLE XX: DELS ANYS 40 A L’ACTUALITAT

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos. 9

5 sessions

Lectura i treball de les obres prescriptives 10 sessions

3r T – Luces de Bohemia, de Ramón Mª Del Valle Inclán – Luciérnagas, de Ana María Matute

10 sessions

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Panorama literari. Obres 10 i autors. Lectura i comentari de textos.

5 sessions

TOTAL TRIMESTRE

35 sessions

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 8/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

4. METODOLOGIA: ESTRATÈGIES I RECURSOS (ÚS TAC). La metodologia general s’inclou dins d’una didàctica activa, basada en la concepció constructivista de l’aprenentatge i de l’ensenyament adaptatiu, on els alumnes treballen seguint un procés d’anàlisi-reflexió (individual) i d’interacció-contrast (grupal), amb el guiatge del professor. En general, en les tasques comunicatives i d’aprenentatge de les diferents unitats es treballaran els continguts i les competències comunicatives de recepció (escoltar-llegir), producció (parlarescriure), interacció (conversar-intercanviar missatges) i mediació (interpretació), tot seguint el procés: atendre-entendre, exercitar-contrastar, estudiar-memoritzar. Es treballarà bàsicament a la classe i a partir dels recursos a l’abast de l’alumne/a: el llibre de text, els materials aportats pel professor (recursos TAC) i el/s llibre/s de lectura. L’alumne basarà el seu estudi en un quadern que inclourà tota la documentació: apunts, fotocòpies, exercicis, comentaris, redaccions, etc. que es lliuraran a classe o es faran tant a classe com a casa. Les classes, eminentment pràctiques, basaran el treball de l’alumne/a en: • • • • • • • •

Explicacions teòriques de cada tema. Presa d’apunts. Resolució d’exercicis, que es corregiran a classe que seran també la base d’avaluació a les proves escrites. Comentari de textos de les tipologies establertes a la programació, i de textos literaris. Realització de redaccions. Treball en equip. Controls escrits per fer el seguiment de l’ensenyament-aprenentatge de la matèria. Lectura en veu alta de textos

Com a recursos, en destaquem: • • • • • • •

Quadern de l’alumne (apunts, fotocòpies, llibres de text i de lectura, exercicis, etc.). Comentaris de textos específics. Llibres de lectura programats i comentaris literaris. Material audiovisual (CD-rom, Internet, vídeos, transparències,...), relacionat amb els apartats de Literatura i de Ús de la Llengua, i amb la recollida general d’informació a diferents bases de dades. Material recollit a internet. Fotocòpies amb exercicis d’ampliació. Bibliografia específica relacionada amb les lectures, o diccionaris d’ús habitual.

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 9/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5. DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES.

5.1.

UNITAT DIDÀCTICA 1: INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA.

OBJECTIUS

1. Reconèixer les característiques principals dels gèneres literaris. 2. Identificar i reflexionar sobre la importància de l’escritura i les obres literàries. 3. Conèixer la cronologia històrica de literatura castellana. 4. Començar la familialització amb els comentaris literaris de textos.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

1. La llengua literària i la literatura. * Explicació de qüestions teòriques. Característiques. * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts teòrics.

2. Els gèneres literaris.

* Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals.

3. Cronologia de la història de la literatura * Exercicis de les qüestions teòriques. castellana.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

12/09/12

Data fi

19/09/12

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

5 sessions

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 10/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.2. UNITAT DIDÀCTICA 2: L’EDAT MITJANA (S. XII-XIV).

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris medievals. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica medievals. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Reconèixer la importància de la literatura als inicis. 6. Identificar els temes característics de les obres medievals.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres. * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el

Context historicopolític, socioeconòmic professor en relació a les explicacions dels continguts i cultural. Panorama literari. Obres i teòrics. autors. Lectura i comentari de textos. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Breu estudi del Cantar de Mío Cid. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

20/09/12

Data fi

01/10/12

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

5 sessions

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 11/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.3. UNITAT DIDÀCTICA 3: LA TRANSICIÓ CAP AL RENAIXEMENT (S. XV).

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris del segle XV. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica a finals de l’Edat Mitjana. 3. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària del Prerenaixement. 4. Reconèixer la importància de la literatura del Prerenaixement. 5. Identificar les característiques que marquen el pas de l’EM al Renaixement.

6. Fer comentaris literaris d’obres poètiques.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres.

Context historicopolític, socioeconòmic * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts i cultural. Panorama literari. Obres i teòrics. autors. Lectura i comentari de textos. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals.

* Breu estudi del Coplas a la muerte de su padre y La Celestina. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

02/10/12

Data fi

09/10/12

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

5 sessions

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 12/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.4. UNITAT DIDÀCTICA 4: ELS SEGLES D’OR (S. XVI-XVII). POESIA I NARRATIVA.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris del Renaixement i del Barroc. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia i la narrativa. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària del Renaixement i del Barroc. 6. Reconèixer la importància de la poesia i la narrativa del Renaixement i del Barroc per a l’evolució posterior. 7. Identificar les característiques pròpies dels segles d’or.

8. Fer comentaris literaris d’obres poètiques. 9. Treballar, interpretar i raonar sobre els aspectes rellevants de les obres de lectura prescriptiva.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural del Renaixement (XVI) i del Barroc (XVII). Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos. Poesia i narrativa. Estudi i lectura de l’Antología poética del Siglo de Oro i de diversos capítols seleccionats de El Quijote, de Miguel de Cervantes.

TEMPORITZACIÓ

10/10/12

Data fi

28/11/12

Elaborada Narcís Almena

* Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts teòrics. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Estudi aprofundit de les obres de lectura prescriptiva. * Exercicis de les qüestions teòriques.

Grup únic

Data d’inici

Sessions previstes

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres.

FI 1r TRIMESTRE

28 sessions (5 + 10 + 13)

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 13/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.5. UNITAT DIDÀCTICA 5: ELS SEGLES D’OR (S. XVI-XVII). TEATRE.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris del teatre dels segles d’or. 2. Conèixer l’evolució històrica de la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària barroca. 6. Reconèixer la importància del teatre dels segles d’or per a l’evolució posterior. 7. Identificar les característiques pròpies dels segles d’or. 8. Fer comentaris literaris d’obres poètiques. 9. Treballar, interpretar i raonar sobre els aspectes rellevants de l’obra de lectura prescriptiva.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres. * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el

Panorama teatral. Obres i autors. Estudi professor en relació a les explicacions dels continguts i lectura de La vida es sueño, de teòrics. Calderón de la Barca. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Estudi aprofundit de l’obra de lectura prescriptiva. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

29/11/12

Data fi

15/01/13

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

17 sessions (5 + 12)

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 14/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.6. UNITAT DIDÀCTICA 6: EL SEGLE XVIII.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris del Neoclassicisme. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària neoclàssica. 6. Fer comentaris literaris d’obres poètiques.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres.

Context historicopolític, socioeconòmic * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el i cultural. Panorama literari. Obres i professor en relació a les explicacions dels continguts teòrics. autors. Lectura i comentari de textos. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

16/01/13

Data fi

23/01/13

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

5 sessions

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 15/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.7. UNITAT DIDÀCTICA 7: EL SEGLE XIX.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos del Romanticisme i el Realisme-Naturalisme. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària romàntica i realista-naturalista. 6. Reconèixer la importància de la poesia del Romanticisme tardà per a l’evolució posterior i la de la narrativa realista-naturalista. 7. Fer comentaris literaris d’obres poètiques. 8.

Treballar, interpretar i raonar sobre els aspectes rellevants de l’obra de lectura prescriptiva.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la Context historicopolític, socioeconòmic literatura del període. Moviments, autors i obres. i cultural. Panorama literari. Obres i * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el autors. Lectura i comentari de textos. professor en relació a les explicacions dels continguts Estudi i lectura de poesies teòrics.

seleccionades de Tormento, de Benito * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. Pérez Galdós. * Estudi aprofundit de l’obra de lectura prescriptiva. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

24/01/13

Data fi

26/02/13

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

18 sessions (5 + 13)

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 16/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.8. UNITAT DIDÀCTICA 8 (I): EL SEGLE XX: DES DE COMENÇAMENT DE SEGLE FINS A 1939.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris dels diferents moviments i corrents literaris del segle XX: Modernisme i Generació del 98. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària del segle XX. 6. Reconèixer la importància de la creació literària del primer quart de segle XX per a l’evolució. 7. Identificar les característiques pròpies dels moviments literaris més rellevants del segle. 8. Conèixer els autors i les obres més importants.

9. Fer comentaris literaris d’obres poètiques.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres.

Context historicopolític, socioeconòmic i cultural. Modernisme i Generació del * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts 98. Panorama literari. Obres i autors. teòrics. Lectura i comentari de textos. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

27/02/13

Data fi

06/03/13

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

FI 2n TRIMESTRE

5 sessions

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 17/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.9. UNITAT DIDÀCTICA 8 (II): EL SEGLE XX: DES DE COMENÇAMENT DE SEGLE FINS A 1939.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris dels diferents moviments i corrents literaris del segle XX: Vanguàrdies i Generació del 27. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària del segle XX. 6. Reconèixer la importància de la creació literària del primer quart de segle XX per a l’evolució. 7. Identificar les característiques pròpies dels moviments literaris més rellevants del segle. 8. Conèixer els autors i les obres més importants.

9. Fer comentaris literaris d’obres poètiques.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres.

Vanguàrdies i Generació del 27. Panorama literari. Obres i autors. * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts Lectura i comentari de textos. teòrics. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

07/03/13

Data fi

14/03/13

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

5 sessions

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 18/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.10. UNITAT DIDÀCTICA 9: EL SEGLE XX: DELS ANYS 40 A L’ACTUALITAT.

OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris dels diferents moviments i corrents literaris del segle XX: dels anys 40 a l’actualitat. 2. Conèixer l’evolució històrica de la narrativa i la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària del segle XX. 6. Reconèixer la importància de la creació literària a partir dels anys 40. 7. Identificar les característiques pròpies dels moviments literaris més rellevants del segle. 8. Conèixer els autors i les obres més importants.

9. Fer comentaris literaris d’obres poètiques. 10. Treballar, interpretar i raonar sobre els aspectes rellevants de les obres de lectura prescriptiva.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

Panorama literari. Obres i autors. Lectura i comentari de textos. Estudi i lectura de Luces de Bohemia, de Ramón Mª del Valle Inclán i Luciérnagas, de Ana María Matute.

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres. * Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts teòrics. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Estudi aprofundit de les obres de lectura prescriptiva. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

18/03/13

Data fi

08/05/13

Sessions previstes

Elaborada Narcís Almena

25 sessions (5 + 10 + 10)

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 19/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

5.11. UNITAT DIDÀCTICA 10: LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SEGLE XX. OBJECTIUS

1. Llegir compressivament fragments diversos de textos literaris dels diferents moviments i corrents literaris de la literatura hispanoamericana segle XX. 2. Conèixer l’evolució històrica de la poesia, la narrativa i la dramàtica. 3. Adquirir lèxic a través de la lectura de diferents textos. 4. Memoritzar textos i recitar-los de manera expressiva. 5. Treballar els diferents aspectes d’una obra literària del hispanoamericana segle XX. 6. Reconèixer la importància i influència de la creació literària hispanoamericana del segle XX. 7. Identificar les característiques pròpies dels moviments literaris més rellevants del segle. 8. Conèixer els autors i les obres més importants.

9. Fer comentaris literaris d’obres poètiques.

CONTINGUTS I ACTIVITATS CONTINGUTS

ACTIVITATS

* Explicació de qüestions teòriques relacionades amb la literatura del període. Moviments, autors i obres.

Panorama literari. Obres i Lectura i comentari de textos.

* Interacció amb els alumnes (alumne/a-alumne/a) i el professor en relació a les explicacions dels continguts autors. teòrics. * Lectura i treball de textos poètics, narratius i teatrals. * Estudi d’autors rellevants com Pablo Neruda i Gabriel García Márquez. * Exercicis de les qüestions teòriques.

TEMPORITZACIÓ

Grup únic

Data d’inici

09/05/13

Data fi

16/05/13

FI 3r TRIMESTRE

5 sessions

FI DE CURS

Sessions previstes

FINAL DE CURS

TEMPORITZACIÓ Data d’inici

21/05/13

Data fi

20/06/13

PREPARACIÓ PROVES EXTRAORDINÀRIES I SELECTIVITAT (PAU)

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 20/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

6. AVALUACIÓ: CRITERIS I ACTIVITATS.

L’avaluació-recuperació dels alumnes es farà d’acord amb els següents criteris establerts per la normativa per als cursos de preparació per a l’accés als cicles formatius (criteris normatius) i els aprovats pel Departament de Llengües (criteris de departament):

Criteris normatius L’alumne ha de ser capaç de: 1

Valorar les aportacions de la literatura castellana a la comprensió, representació i interpretació del món i de la peripècia humana i la lectura d’obres literàries com a mitjà de maduració personal.

2

Apreciar i valorar críticament textos dels diferents gèneres literaris, contextualitzant-los i fent comentaris raonats que mostrin les anàlisis fetes sobre els seus continguts i els recursos lingüístics emprats, i els lligams que es poden establir amb altres produccions literàries, artístiques o fets socials.

3

Identificar les característiques essencials i els recursos estilístics dels gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre i assaig, relacionant-les amb les idees estètiques i les transformacions artístiques i històriques detectades en les obres o fragments llegits, analitzats i comentats a l’aula.

4

Llegir significativament les obres programades de literatura castellana, tot valorant-ne la capacitat de comprensió i d’interpretació, així com l’enriquiment personal aportat.

5

Analitzar, comentar i interpretar textos literaris, reconeixent les representacions de la realitat que presenten, tot aplicant-hi els coneixements adquirits sobre els temes, els recursos literaris i els moviments i períodes literaris i precisant les relacions amb altres produccions literàries o artístiques.

6

Usar la comparació de produccions de diferents orígens per explicar les influències, coincidències o diferències entre les diferents literatures, moviments, períodes o manifestacions.

7

Participar de manera activa, reflexiva i crítica en converses per a la construcció de coneixements i la comprensió dels textos literaris que es comenten a l’aula.

8

Planificar i estructurar amb rigor i adequació treballs acadèmics sobre temes literaris (obres o fragments) que prenguin com a base la lectura d’obres, amb autonomia i esperit crític, i usar les tecnologies de la informació i la comunicació.

9 Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades, amb l’ús dels recursos adients, que expressin anàlisis i valoracions de les obres literàries, les pròpies opinions, tot acceptant les opinions de les altres persones.

10

Elaborar textos de diferents menes i amb diferents suports, a partir dels models literaris llegits i analitzats, com a instruments per a l’increment del cabal de la pròpia experiència personal.

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 21/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

Criteris de departament Condicions imprescindibles per aprovar

1) Demostrar que s’han llegit els llibres de lectura obligatòria (tant les lectures prescriptives com les que demani el professor). 2) Assistir a classe de manera regular. L’assistència és obligatòria: l’alumne/a ha d’assistir com a mínim al 80% de les hores impartides, sinó perdrà el dret d’avaluació trimestral. A més, 2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència. 3) Tenir una actitud correcta (conducta) i participativa a classe (està atent/a, pregunta, respon, treballa, entrega les activitats i treballs, tc.). L’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació trimestral si té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent o si fa menys d’un 50 % de les activitats de classe. En les proves finals ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA, els alumnes hauran d’entregar tot els treballs i exercicis fets durant el curs. 4) L’actitud oral a classe: qualsevol intervenció en veu alta s’ha de fer en castellà. 5) Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini. Avaluació-recuperació trimestral L’avaluació d’aquesta matèria és contínua i es farà d’acord amb els apartats i percentatges següents, en el benentès que no es podrà fer mitjana i/o ponderació si l’alumne/a no ha obtingut, en cada apartat, un mínim de 4 punts.

Expressió oral 25% +

Producció escrita 25% + Continguts teoricopràctics 50%

L’expressió oral i la producció escrita s’avaluaran a partir de la següent tipologia d’exercicis:

- Exposició oral i/o resposta, oral o escrita, a qüestions diverses sobre un tema o aspecte explicat a classe o treballat per l’alumne/a. - Lectura expressiva en veu alta d’un text, de tipologia diversa: poesia, teatre, narració, assaig, proposat pel professor o preparat per l’alumne/a. - Resposta i/o intervencions espontànies a les qüestions plantejades pel professor o l’alumne/a a la classe, oralment i/o per escrit. - Recitació espontània o preparada (memorització a curt termini) d’un text, de tipologia diversa. - Fer el comentari crític oral i/o escrit, espontani o preparat, d’un fragment o d’una obra completa. - Comprensió oral i/o escrita de la lectura d’un text, de tipologia diversa. - Producció escrita de textos de tipologia diversa. Les proves, exercicis, treballs, activitats, etc., de l’assignatura s’han de fer en llengua castellana. L’expressió, genuïtat i correcció són prou importants, per tant, queda estipulat que: es baixarà 0.1 dècimes per cada falta comesa, sense cap limitació, en cadascuna de les proves, exercicis, treballs, activitats, etc.

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 22/23 Fitxer:


PROGRAMACIÓ

PCC - BAT

2n BATXILLERAT Literatura castellana (MODALITAT)

Codi: BAT_AS2 Curs: 2n

Institut Comte de Rius Departament de Llengües

Com l’avaluació és contínua, no hi haurà recuperació trimestral. Si l’alumne/a aprova l’assignatura en el trimestre següent, amb una qualificació mínima de 5’5, o de 6 en el tercer trimestre, i compleix les condicions recollides en l’apartat 1 (específicament, presentarà tot allò que no hagi presentat en el trimestre en què ho havia d’haver fet), recuperarà automàticament el/s trimestre/s anterior/s. El que sí que es pot recuperar és la lectura del llibre: Si es recupera el llibre, és a dir, si l’alumne/a demostra que se l’ha llegit posteriorment, la nota de l’avaluació no pot ser superior a 5.

Avaluació anual Una vegada fetes totes les avaluacions la nota d’avaluació anual correspon: Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres: 20%, 30% i 50% respectivament. Si l’alumne/a ha suspès el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 6, aprova el curs (és avaluació contínua). Si l’alumne/a ha superat el primer i segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d’un 4,5 haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària.

7. LLIBRE DE TEXT, LECTURES PRESCRIPTIVES I MATERIALS. El llibre de text que faran servir els alumnes és el següent: MARTÍ, S. I ALTRES: Lengua castellana y literatura. Bitácora 1. Barcelona, Editorial Teide, 2008. L’alumne/a haurà de tenir a mà un diccionari i els llibres de suport d’ortografia, redacció, etc., que el/la professor/a li anirà proposant, d’acord amb les seves necessitats, interessos i nivell. Quant a les lectures d’obres completes, queden establertes com a lectures prescriptives, les següents:

1r T

- Antología poética del Siglo de Oro * (Selecció de poemes) - Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote * (Selecció de capítols)

2n T

- Calderón de la Barca, La vida es sueño - Benito Pérez Galdós, Tormento

3r T

- Ramón Mª del Valle Inclán, Luces de bohemia - Ana María Matute, Luciérnagas

Elaborada Narcís Almena

Revisada per la cap del departament M. Isabel Berenguer

Data: Versió:

03.09.2012 3 (2012-2013)

Pàgina: 23/23 Fitxer:

LITERATURA CASTELLANA  

PROGRAMACIÓ ANUAL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you