Page 1

เพื่อ

การ ศึก

ษาร ายว ิชา

56

83

01

•รอบรูโ รคเกาท (Gout)

ผูจัดทํา

นศภ.มิลินทร

แสงทอง

รหัส 08530136

นศภ.ลลิลทิพย

สุทธาพิทักษสกุล

รหัส 08530144

นศภ.วรพนิต

กันตา

รหัส 08530145

นศภ.วรรณกัญญ

นิธิโรจนศุภภัค

รหัส 08530146

นศภ.ศรัณยพร

เกิดนอย

รหัส 08530154

1|Page


โรคเกาทคืออะไร

อาการขออักเสบเฉียบพลัน โรคขออักเสบเรื้อรัง ทําใหไตทํางานบกพรอง การเกิดนิ่วกรดยูริกในทางเดินปสสาวะ (uric acid stone) และการเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

56

1. 2. 3. 4. 5.

83

เมื่อมีอาการแสดงเต็มที่ จะประกอบไปดวย

01

โรคเกาทจัดเปนโรคขออักเสบเฉียบพลันที่พบ ไดบอยที่สุดในมนุษย โรคนี้เกิดจากความผิดปกติใน ขบวนการเมตะบอลิสซั่มของกรดยูริกในรางกาย เปนผลให กรดยูริกในเลือดมีคาสูงกวาปกติ เกิดการตกตะกอนเปนผลึก เกลือยูเรต (monosodium urate) สะสมในเนือ ้ เยือ ่ ตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะขอและไต

ษาร ายว ิชา

ในรายทีเ่ รือ ้ รังการเกาะของเกลือ monosodium urate จะทําใหเกิดกอนที่เรียกวา Tophi ทําให เกิดการอักเสบของขอ เนื่องจากมีการเกาะของ เกลือ uric บริเวณขอ และเอ็นหากเปนเรื้อรังจะทํา ใหขอผิดรูปและเสียหนาที่ในการทํางาน นอกจากนั้นยังทําใหหนาที่ของไตเสื่อมและเกิดโรคนิ่วที่ ไตดวย

เพื่อ

การ ศึก

โรคเกาทจะหมายถึงภาวะที่มีการเกาะของยูริกที่ ขอทําใหเกิดการอักเสบมีอาการปวด บวมแดง รอน ผูปวยที่เปนโรคเกาทอาจจะมีกรดยูริกในเลือดสูงหรือปกติก็ได และผูที่มีกรดยูริกในเลือดสูงก็ ไมจําเปนตองเปนโรคเกาทเสมอไป โรคเกาทเปนในผูชายมากวาผูหญิง 9 เทาและมักเปนวัย กลางคนขึน ้ ไป สวนผูหญิงมักเปนหลังจากหมดประจําเดือน

2|Page


สาเหตุของโรคเกาท เกิดจากการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงกวาปรกติ ซึ่งสาเหตุที่กรดยูริกสูงไดแก ภาวะที่มีการสรางกรดยูริกสูง กรดยูริกในเลือดที่สูงในมนุษยจะเปนผลมาจากการที่ขาดยีนในการสลายกรดยูริกแลว ยังพบวากรดยูริกในรางกายมนุษยจะไดมาจาก 2 แหลง คือ

การขับกรดยูริกออกจากรางกายลดลง

83

01

1. จากขบวนการสลายสารพิวรีนในรางกาย โดยการสลายโปรตีนและไดสารพิวรินออกมา ซึ่งกรดยูริกในรางกายสวนใหญจะเกิดจากกระบวนการนี้ 2. จากอาหารที่รับประทานเขาไป โดยรับประสานอาหารที่มีพิวรีนสูง

56

กรดยูริกที่สรางขึ้นจะมีการขับออกจากรางกาย 2 ทางหลัก คือ

ษาร ายว ิชา

1. ขับออกทางระบบทางเดินอาหาร และ ซึ่งการขับออกทางระบบทางเดินอาหารจะขับออก ไดประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณกรดยูริกที่รางกายสรางไดในแตละวัน 2. ขับออกทางไต สวนที่เหลืออีก 2 ใน 3 เปนการขับออกทางไต

เพื่อ

การ ศึก

จากการศึกษาในคนที่เปนโรคเกาท จะพบวาผูปวยสวนใหญประมาณรอยละ 90 มีความ ผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไต กลาวคือ ที่ความเขมขนของระดับกรดยูริกในเลือดที่เทากัน คนที่เปนโรคเกาทจะมีการขับกรดยูริกออกทางไตไดนอยกวาคนปกติที่ไมมีระดับกรดยูริกในเลือด สูงถึงรอยละ 40 แสดงวา ความผิดปกติหลักในผูปวยโรคเกาทอยูที่ความผิดปกติในการขับกรด ยูริกออกทางไต

3|Page


อาการของโรคเกาท ในระยะแรกๆ ผูปวยจะมีขออักเสบเฉียบพลัน เกิดขึ้นเปนๆหายๆ เกิดอักเสบขึ้นทีละขอ โดยทั่วไปเริ่มจากขอที่บริเวณเทากอน เชน ขอโคนหัวแมเทา ขอกลางเทา ขอเทาและบริเวณเสน เอ็นรอยหวาย เปนตน ตอมาหากไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง จะเกิดการอักเสบลามไปที่ขออื่น เชน ขอเขา ขอมือ ขอศอกและขอนิ้วมือได

เพื่อ

การ ศึก

ษาร ายว ิชา

56

83

01

ในระยะหลังๆ ตอมาหากยังคงไมไดรับการรักษา โดยการลดระดับของกรดยูริคในเลือดให ต่ําอยางตอเนื่อง ก็จะเกิดการอักเสบที่ขอขึ้นอีกอยางตอเนื่อง และรุนแรง ยากในการรักษาใหหาย อักเสบคนไขอาจมีไขรวมดวย ตอมาจะเกิดปุมปม คือการสะสมของผลึกยูเรทที่ขอ และบริเวณใกล ขอ เชน ที่ขอศอก นิ้วมือ เอ็นรอยหวาย ตาตุม บริเวณเขา เปนตน ขอตางๆจะเปลี่ยนรูปรางและ พิการ เนื่องจากผลึกยูเรทมาสะสมเปนกอนเปนปุมปมโทฟสไปเบียดขอทําลายกระดูก และเนือ ้ เยือ ่ ตางๆ ในระยะหลังๆจะเกิดการอักเสบของขอครั้งละหลายขอ ทําใหเกิดพิการชั่วคราวขณะมีขอ อักเสบ และถาขอเปลี่ยนรูปรางไปมากแลว กลามเนื้อตางๆก็จะลีบเล็กลง จะเกิดการพิการถาวรได

4|Page


5|Page

การ ศึก

เพื่อ ษาร ายว ิชา 56

83

01


อุบัติการณของโรคเกาท

ษาร ายว ิชา

56

83

01

จากการที่พบวาระดับกรดยูริกในประชากรแตละ ประเทศแตกตางกัน จึงทําใหพบอุบัติการณ ของโรคเกาท แตกตางกันไปดวย ประเทศที่มีประชากรมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง เชน ประเทศ ฟลิปปนส ประเทศแถบไมโครนีเซีย หรือหมูเกาะทะเลใต

เพื่อ

การ ศึก

ประชากรจะมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงมาก ทําใหพบอุบัติการณของโรคเกาทพบไดบอย และเปนโรคเกาทที่มีอาการรุนแรง จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการติดตามผูปวยที่มี ภาวะกรดยูริกใน เลือดสูงโดยไมมอ ี าการจํานวน 2,046 คน เปนระยะเวลา 15 ป ทําการตรวจระดับ กรดยูริกในเลือดเปนระยะ พบอุบัติการณของโรคเกาทรอยละ 4.9 สําหรับผูที่มีระดับกรดยูริกใน เลือด 9 มก./ดล. หรือมากกวา พบอุบัติการณรอยละ 0.5 สําหรับผูที่มีระดับกรดยูริกในเลือดระหวาง 7-8.9 มก./ดล. และพบอุบัติการณเพียงรอยละ 0.1 สําหรับระดับกรดยูริกในเลือดต่ํากวา 7.0 มก./ ดล. ในประเทศไทยพบความชุกรอยละ 0.16 ของประชากร โรคเกาทเปนโรคที่พบบอยในเพศชาย อุบัติการณในเพศหญิงพบไดประมาณรอยละ 3-7 และมักพบในชวงวัยหมดประจําเดือนไปแลว

6|Page


ภาวะที่เกี่ยวของกับระดับกรดยูริก แบงไดเปน

เพื่อ

การ ศึก

ษาร ายว ิชา

56

83

01

1. Asymptomatic Hyperuricemia หมายถึงภาวะที่มีกรดยูริกในเลือดสูงโดยที่ไมมีอาการ 2. Acute GoutyArthritis 3. IntercriticalGout เปนชวงที่หายจากการอักเสบของขอ ระยะนี้จะปลอดอาการ ระยะนี้เปน ระยะที่หาสาเหตุ และปองกันการเกิดซ้ําโดยการรักษาโดยไมตองใชยา 4. Recurrent Gout Arthritis เปนการที่มีการอักเสบซ้ําของโรคเกาท ประมาณรอยละ 80 จะ เกิดการอักเสบซ้ําใน 2 ป จะมีประมาณรอยละ7 ที่ไมมีการอักเสบใน 10 ป 5. ChronicTophaceous Gout เมื่อโรคเกาทไมไดรักษาผูปวยจะปวดขอบอยขึ้น และปวดนาน ขึ้น ขอที่ปวดจะเปนหลายขอ บางครั้งอาจจะเกิดอักเสบขอไหล สะโพกและหลัง หากไม รักษาก็จะเกิดการอักเสบเรื้อรังของขอมีอาการปวดตลอด ขอจะเสียหนาที่และเกิดการ ตกตะกอนของเกลือ monosodium urate ที่ขอ หู มือ แขน เขาตั้งแตเริ่มเปนจนเกิด tophi ใชเวลาประมาณ 10 ป

7|Page


ยารักษาโรคเกาท

56

83

01

(1) Colchicine เปนยาที่มีความจําเพาะสําหรับการรักษาขออักเสบจากโรคเกาท ใชไมคอยไดผล ในโรคขออักเสบชนิดอื่น ขณะที่มีขออักเสบกําเริบใหกิน colchicine (0.6 มก.) 1 เม็ดวันละ 3 เวลาในระยะ 1-2 วันแรก ไมควรรักษาโดยใหกินยาครั้งละ 1 เม็ดทุก 1-2 ชัว่ โมงตามทฤษฎี เพราะผูปวยมักจะเกิดอาการขางเคียง เชน ปวดทอง ทองเสีย คลื่นไสและอาเจียน เมื่ออาการ เริ่มดีขึ้นใหลดขนาดยาลงเปน 1 เม็ดเชาเย็น และหยุดยาไดเมื่อขออักเสบหายสนิท โดยทั่วไป ถาใชยาไดอยางเหมาะสมอาการจะดีขึ้นเร็วและหยุดยาไดภายใน 1 สัปดาห

เพื่อ

การ ศึก

ษาร ายว ิชา

(2) ยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAID) เปนยาตานอักเสบที่ไมจําเพาะ ใชรักษาโรคขอ อักเสบไดหลายชนิดรวมทั้งโรคเกาทดวย โดยทั่วไปจะใช NSAIDs ตัวไหนก็ไดยกเวน แอสไพรินและ phenylbutazone เนื่องจากยาทั้งสองขนานออกฤทธิ์ตอระดับกรดยูริกในเลือด ซึ่งเปนฤทธิ์ที่ไมพึงประสงคในการรักษาขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาท โดยทั่วไปจะ เลือกใช NSAIDs ที่มีระยะกึ่งชีพสั้นเพื่อใหออกฤทธิ์เร็ว โดยใหกน ิ ในขนาดสูง (maximum dose) ในระยะ 1-2 วันแรก แตตอ  งระวังผลขางเคียงจากการกิน NSAID ในขนาดสูง เชน ทํา ใหเกิดแผลหรือเลือดออกในกระเพาะอาหาร มีเกลือและน้าํ คัง่ ในรางกาย ทําใหความดันโลหิต เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลเสียตอผูปวยที่มีโรคหัวใจอยูเดิม นอกจากนี้การใช NSAID ในผูป  ว ยโรค เกาทที่มีไตเสื่อมอยูเดิมอาจทําใหไตวายเฉียบพลัน และการใช indomethacin ในผูปวย สูงอายุอาจทําใหเกิดอาการปวดศีรษะหรือซึมลงไดบอย ยา NSAID ในกลุม  COX2 แมจะลด อาการปวดไดดีแตไมมีขอบงชี้ในการรักษาขออักเสบเฉียบพลันจากโรคเกาท

8|Page


อาหารสําหรับผูปวยโรคเกาท อาหารที่ผูเปนโรคเกาทควรรับประทานใหมากคือ 1. อาหารจําพวกขาว แปง เพื่อใหรางกายไดรับพลังงานเพียงพอในการทํากิจกรรม ตาง ๆ โดยไมตอ  งเผาผลาญโปรตีนทีม ่ อ ี ยูใ นกลามเนือ ้ เพือ ่ ใหเปนพลังงาน เพราะวาการ เผาผลาญโปรตีนในลักษณะนีจ ้ ะทําใหมก ี ารสลายกรดยูรก ิ ออกมาในกระแส เลือดมากขึ้น

83

01

2. คนเปนโรคเกาทควรระวังไมรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตวมากเกินไป เพราะวาเนื้อสัตวเปนแหลงของโปรตีน ทําใหเกิดกรดยูริกไดมาก เชนเดียวกันกับการทาน อาหารไมเพียงพอ แลวรางกายใชโปรตีนที่สะสมอยูในกลามเนื้อนั่นเอง จะทําใหเกิดอาการ กําเริบได

56

3. การดื่มน้ํามาก ๆ จะชวยปองกันการสะสมของกรดยูริก และทําใหเกิดการขับกรด ยูริกทางปสสาวะมากขึ้น และสามารถปองกันโรคนิ่วในไตไดอีกดวย

เพื่อ

การ ศึก

ษาร ายว ิชา

4. นอกจากนี้ การรับประทานผัก และผลไมชนิดตาง ๆ ใหมากขึ้นก็เปนสิ่งที่ดี เพราะชวยใหปสสาวะมีสภาวะเปนดาง ลดความเปนกรด สงผลใหเกิดการขับปสสาวะมากขึ้น

9|Page


แหลงอางอิง โรคเกาท : http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/rheumatoid/gout/ gout.htm#.UKCj82clqgc อาหารกับโรคเกาท :http://www.ku.ac.th/e-magazine/aug49/know/gout.htm

56

83

01

ยาโรคเกาท :http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2 &ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmed.md.kku.ac.th%2Fsite_data%2Fmykku_m ed%2F701000019%2F%2FTreatment%2520of%2520Gout.doc&ei=_6WgUOrRLMXhrAe KhoD4BQ&usg=AFQjCNF1F1UGqVKGJ7x1gZsMuklzO7bPw&sig2=nBnHSLNn8ivR2fWuUg3Q4Q

เพื่อ

การ ศึก

ษาร ายว ิชา

วีดีโอรูจักโรคเกาท : http://www.youtube.com/watch?v=_C60xZt9014

10 | P a g e

รอบรู้โรคเกาท์  

เรื่องโรคเกาท์ที่เราควรรู้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you